Read huong%20dan%20ve%20viec%20phan%20loai%20Uy%20ban%20Kiem%20tra%20Cong%20doan..pdf text version

LDLD T ~ AN GIANG H UY BAN KIEM TRA

, Fr-,

CQNG HOA fi HQI CHU N G H ~ A VIET NAM

Doc I@p TI,Y - Hgnh phuc - do

.... ,I<,\.(j!<\,\~)',,!

/ D-UBKT \~O~:,:,@~~V

Long Xuygn, ng&y 10 thang 5 nfim 2010

V;

HUONGDAN phPn loai uy ban ~ i E m CBng doan tra

le C6ng doan Viet Nam va H u h g din s6 303/HD-UBKT ngiy 021312010 cua uy ban kiem tra ~ 6 Lien doan v6 phiin loai hoat dong n ~ uy ban Kidm h a c6ng dohn c6c cap, d&c6 ca sb dhnh giP tinh hinh t6 chuc, hoat dong h h g nHm, uy ban kikm tra LiCn doan Lao dong tinh h u h g dgn thuc hien vi&cphiin loai uyban ki&mtra c i a c6ng doan cac tip nhu sau:

I- N H ~ QUY D V H CHUNG G

1. Mqc dich cua viec philn loai:

- Phin loai uy ban ki&mtra nhhm dknh gil thuc chit tinh hinh t6 chuc, hoat dong c6a uy ban ki&mtra C6ng doin chc chp.

- Th6ng qua viec phiin loai gidp uy ban ~ i k m c6ng doan ckc chp tra

rut kinh nghiem, phlt huy kkt qui dat dugc, khic phuc han chk, thiku s6t trong qua trinh xiiy d m g t6 chuc vh thuc hien nhiem vu ki6m tra.

2. YCU e8u cua phPn loai.

Hang nHm, uy ban Ki&mtra cBng doan cac tip i danh gia phiin loai g v8o dip cu8i n8m. Thuc hien viec phiin loai phli dhm bb8 kki thlri, chinh xlc, khbh quan. T m h g hqp cin thikt, uy ban Ki&mtra cBng doan cap tren twc ti$ kikm tra, xem xkt, thhm dinh viec phiin loai cua uy ban Ki&mtra c6ng Boan cap duiri.

3. Pham vi, d6i tvqmg philn lo@.

D6i tuqng phiin loai 11 By ban Ki6m tra c6a cdng doan, nghiep doan. Pham vi hp d ~ d6i viri uyban ~ i k m c6ng doan N cap c6ng doan g tra ca s6, nghiep doin, c6ng doan ccr sb thinh vitn trb En.

11- T I ~ U CHUAN, THANG DIEM, CACH CHO DIEM T TI~U CHUAN

1. T i h chuhn dB dhnh gih phsn logi.

*

~

G

TiEu chudn 1: ~k t6 chuc hoat dong cfia u y ban ~ i & tra; m TiEu chudn 2: Giup Ban ~ h $ hanh, Ban T h u h g thuc hien ki&mtra viec chip hhnh ~ i i lI&CQg doan d6i vCli cBng doan cung tip va chp du6i; u Ti2u chudn 3: Kikm tra Cdng d o h cung tip v i chp duiri khi t6 chuc, can bo, doln viBn c6 dku hi&uvi pham ~ i k Ie, nghi quykt, chi thi va c L quy u dinh c6a c6ng doan;

Ti& chukn 4: Kikm tra viec quan l h su dung tai. chinh, tai shn c6ng doan cung chp va cap du6i; Titu chuin 5: Giicp Ban chap hvPnh, Ban Thubng vp: giai quy6t cac khi6u nai, t6 c60 thuoc thdm quy&ngihi quykt cda c6ng doin; tham gia viri cac co quan chuc n6ng nhl nu& v&ngubi su dung lao dong gihi quykt khiku nai, t6 cho cha doan vidn, CNVCLD the0 quy dinh cda phap lug.

2. Thang diem. Thang dikm 66 chhm dikm 1P 100 dikm v

(c6 tieu chuin vP thang dikm kkem theo). v

3. C k h chhm di6m tirng tieu chubn:

3.1)- CBn cu vao tidu chuhn va thang dikm, t@pthk uy ban Kikm tra danh gia, cham dikm d6i vtri timg n$i dung tidu chudn, nku thuc hien t6t, c 6 c hi&uqua thi6t thuc thi c6 th&chiim dat diem tbi da so vtri di6m chuin, nku thuc hien chrra t6t thi tuy the0 muc do thuc hien timg noi dung ciia ti& chuhn d&chhm diem, t u m g img v6i k6t qua thuc hien (ngoai trir mat ss8 nai dung quy djnh tai di&m3.2) 3.2)- Tnrbng h q vi 19 do khach quan ma kh6ng thuoc trach nhiem phai thuc hien n$i dung tidu c h u b nhu cii n5m khBng c6 dhu hieu vi pham (d6i viri tidu chuhn 3), kh6ng c6 d m khiku nai, t6 c b (d6i vdi tiBu chuiin 51, CBng doin ccr s 6 kh6ng c6 d m vi cap du6i dk ki&mtra thi vin dugc chhm dikm tbi da the0 dikm chudn cda nai dung ti& chuhn d6.

,

111- P

~ LOAI VA KHEN THZT'~NG N

1. Thtvi gian l i m ciin ciP thgc hien phiin loqi:

Thbi gian hoat dong cha u y ban Kiim tra lam ciin cu thuc hien phiin loai la mot n5m (12 thang). Tnrimg hqp tinh d6n thing 12 trong ngm uy ban Ki&mtra m6i t6 chuc, hoat dong dugc 1 9 thang trir l&nthi cihg duac tinh la 3 mot n5m dk phln loai. ~ b v6i uy ban ~ i k m miri duac biu lai chua dd 9 i tra thang thi duqc k6 thica cii th&i gian hoat dong tm6c d6 trong n2m cua uy ban Ki&mtra kh6a tnrirc tinh v b thbi gian hoat dong d&phln loai. TrSn c a s6 tang s6 dikm dat dupc ciia cic tidu chuin, t(i th8 uy ban Kikm tra tu xbp vho 1 trong 5 loai uy ban Kikm tra: xu& skc, totor, trung khd, binh, yku.

P

2.1 - ~ 6 s6n5 tieu chuhn dat trci 96 6i;m trt? lCn, x&p ~y ban Kikm tra ~ dat lopi xuht s k

2.2- ~ dat lopi tat

2.3- ~ bat lo@ khk

6 s6n tiZu chuhn dat ttri 90 dkn 95 d m , xip uy ban ~ i i m 5 ~ tra 6 sbn tiZu chuin dat trci 70 dkn 89 dijm, xkp uy ban Kikm tra 5 ~

2.4- ~ 6 s6n tieu chuan dat tu 50 d i n 69 d i h , x&pi'y ban ~ i k m 5 ~ tra dat lopi trung binh.

3,5- ~ 6 n ~ , , stiCu chuan dat.du&.50.dii!nr, 5 6

lopi yku

( ~ y ~ i k m dat ban tra

N&Ud8 c6 kit lu@nkikm tra cha i'y ban ~ i i m ma sau do phat hien tra tra c6 vi pham vk niji dung va thai didm d8 duac kikm tra thi uy ban ~ i k m tu xdp loai y6u.

Tren diiy la h u h g dgn phhn loai uy ban ~ i & tra c6ng doan, dk nghi m cac chp c6ng doan thuc hien vh bao cho k&tquul phiin loai UBKT c6ng doan tra chp ccr s6 va ckp minh vk VILn phbng uy ban ~ i i m Lien doan Lao dong tinh d&nh6t ngAy 15112/2010.

TM. UY BAN KIEM TRA

No5 nhgn: - uy viCn BCH LDLD tinh; - uy viCn UBKT LDLD tinh; - UBKT c8ng doin cic CAP; - LDLD huyen thi, tph6, CD ng8nh. - W.ebsite LDLD tinh; - Luu VP, VP UBKT.

LDLD T ~ AN GIANG CONG HOA H

UY BAN K I ~ M TRA

HOI CHU N G H ~ A VIET NAM Doc I(ip - Tlp do ->Hqnhphfic

TI~U CHUAN VA BANG DIEM

(Ban hhnh k&mthe0 h u h g s6: HD-UBKT, ngay 10 thing 5 niim 2010 eiia uy ban ~ i e m LiGn dohn Lao d$ng tinh An Giaog) tra

~ i 6 m i & tu ~ m

NO1 DUNG -TI&U CHUAN

1

2

3

Ti2u chudn 1: 206 Xly dung kip thbi vB tri&n khai thuc hien quy ch6 hoat dong 4 UBKT nhiem kjr, chuong trinh hoat dong UBKT trong n5m; chi dao kjp thbi va c6 hi@ qua hoat dong uyban ~ i & tra cbp duui. m Thuc hi&nch$ do sinh hoat Uy ban Kiim tra dam b8o the0 dung 4 quy djnh cua Di&u1$ cdng doan; tharn du di?iydu c8c cuoc hop do uy ban Kikm tra chp tren tri&u@p. Thuc hi$n ch& do bao cho di?iy du, kip thtri vdi Ban ~ h h p hanh 3 CBng doin cimg c6p

Thuc hi@nch8 do bio c6o diy dd, kip thtri v6i uy ban ~ i & tra m c8ng doan chp W n trgc ti$; T& chuc thuc hi$n co chit luqng vi$c bbi d u h g , h u h g dln nghiep vu cbng the kidm tra d6i vai uy viCn uy ban ~ i 6 m tra cdng doan chp minh vB chi^ nhiem, Pho Chb nhiem, can bo chuy&ntrach lam cBng tac kiim tra c8ng doan chp du&i; hoac cir can bo kiim tra di bbi duting, h u h g d8n nghiep vu dBi v6i co sir.

4

5

3 6

TZu chuin 2: 20 d khai thuc hien k& hoach kidm tra vi$c chip 3

2

4

Theo dGi viec ch8p hinh Di&u1&CBng doan v l t6 chuc thuc hi$n vi&cki&m tra chip hinh Dibu I& Cdng d o h c h g chp dam bao chit lugng (mot nhi&mk$ it nhht 1 lin) Thuc hien ki&mtra vi&cchip hanh Di&u1&CBng doan d6i vwi chp duai dam b b chhtlugng (cdng doan chp tren tlyc tikp cua CDCS kidm tra it nhit lo%, t m h g h9p co tren 50 d m vj tip duui truc tiBp thi kidm tra it nhit 5%); cBng d o h cc8p tinh, ngirnh TW, ~ 6 CTy tqrc thuoc TLD ki&mtra it nhih 5% d m vi chp duai n ~ truc ti&): Theo dai, gihm sat viec thuc hien k8t l@in kidm tra; quin 1y va 1uu gill ha SO cac C U ~ C kikm tra viec chip hiinh nhibu le C8ng doan theo quy dinh

6

7

4

Ti& chudn 3: 1 I Chb dong tim hi&, phat hien dhu hieu vi pham Di&u le, nghi quy8t. chi thi v i cac qhyd/nh cua c6ng doin;2 Thuc hi$n kiCm tra kip thiri khi co dhu hi@ vi pham ~ i &le, nghi u quy&t,chi thi v i chc quy djnh cua cdng doan cung tip; 3 Thuc hien kiem tra kip thbi khi c6 diu hi@ vi pham Di2u 1$, nghi quy8t, chi thi va cac quy djnh cua cBng doan h chp duiti;

1

1

1

10d 2

3

/

1

I

1

1

I

3

4

Theo dBi, g i h sat vi$c thuc hi$n k$t lu$n kiQm tra; q d n 1y vB luu giir h8 sa clc cuoc kikm tra khi c6 d h hieu vi p b m theo quy djnh

2

Ti& chuin 4: 306 1 Thuc hi$n viec ki&mtra q u h 19, su d w g tai chinh, tai san VA hoat 7 dong kinh t i cua c6ng doan cung cip dAm bio chht luqng; Thuc hi$n tBt ki&mtra quhn 19, sh d w g t&ichinh, tai san va hoat 2 8 dong kinh t& cdp dubi dhm bao chht luqng (c6ng doan cdp tr3n t q ~ c cua CCDS kikm tra it nhdt 15%, trubng hqp c6 tr&n50 ti&p I d m vi chp dubi truc thuijc thi ki&mtra it nhit 10%); c6ng doan cdp tinh, nganh TW, ~ 6 CTy truc thuac TLD ki&mtra it nhht n ~ 10% dun vj chp duiri tqrc ti&p); 3 Tham gia ki&m tra, g i h sat vi$c lap du toin, quy&ttoan ngdn 4 sach cBng doan hang n8m clja dun vi chi^ 9 tBng hqp du tohn, quykt t o h cua c6ng doan c$ dubi); 4 Kiem tra dot xuht qup ti&nmat cua c6ng doan ccng tip (it nhdt 3 2lkn/n&m) 5 Kiem tra dQt xudt qua ti&nmat clia c6ng d o h ciip dubi (it nh2t 3 31&nZim) 6 Theo dBi, giam sat vi$c thuc hien k&t lugn ki&mtra q u h 19, su 5 9 . dung tai chinh, tai shn, quan 1 va luu gifi h6 s a cac cuoc kikm tra q u h 19, su dung tAi chinh, tai sin the0 quy djnh.

1

2

3

4

Ti& chuin 5: 206 X5y d m g duqc noi quy tiep, ljch tikp v i thuc hien thubng xuy&n 4 viec ti&pdoan vi&n,ngu&i lao dong; Giai quy&t kip thbi vii dirt di&m cac ban thu khi&u nai, t6 cao 6 thu$c them quy&ngiii quy&tciia c6ng d o h ; Chu dong tham gia, giam sat giai quy&tco hi& qua cac d m thu 6 thuoc thhm quy&n cua cac c a quan Nhi nubc, t8 chuc khac co lien quan din quy&n,lwi ich hqp phhp, chinh dang cfia doin vi3n va nguiri lao d@g; D6n d6c, h u h g din kip thbi c8ng tac giai quy&tva tham gia gihi 4 9 quy&td m thu khi&unai, t6 c b ; q u h 1 va luu gifi h8 sa khi&u nai, t6 c60 theo quy dinh.

I

Information

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

263917


Notice: fwrite(): send of 200 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531