Read 06b_krtan_rak.pdf text version

Brodawczaki

Rak krtani

Rak krtani

palenie tytoniu ­ wglowodory aromatyczne: 3,4-benzopireny, nitrozaminy,

radioaktywny polon, aminy aromatyczne kowalencyjne wizanie z DNA destabilizacja struktury DNA ­ upoledzenie ruchu rzskowego ­ hiposekrecja luzu ­ hipoksja tkanek ­ destabilizacja miejscowej odpornoci immunologicznej

prawdopodobiestwo zachorowania na raka krtani 10x

Etiopatogeneza raka krtani

ekspozycja zawodowa

­ energetyka i gazownictwo (azbest) ­ kontakt z kwasem siarkowym i jego oparami ­ ekspozycja na lotne rozpuszczalniki ­ praca w warunkach silnego zapylenia (przemysl meblarski, pracownicy budowlani) ­ naraenie na pyl drzewny, wdychanie pylu wglowego ­ produkcja tworzyw sztucznych, przemysl gumowy ­ naraenie na metale cikie: chrom, nikiel

Etiopatogeneza raka krtani

alkohol

­ samodzielny czynnik ryzyka ­ czynnik torujcy ­ dranienie blony luzowej gardla dolnego, przewlekly stan zapalny, uszkodzenie nablonka wielowarstwowego plaskiego, mikroubytki warstwy ochronne glbsza penetracja kancerogenów ­ synergistyczny kokancerogenny efekt dzialania przy równoczesnej ekspozycji na dym tytoniowy

dieta ­ ochronne dzialanie kwasów nienasyconych

­ wzrost ryzyka przy diecie wysokobialkowej: konserwowane produkty misne, wdzone ryby

prawdopodobiestwo zachorowania na raka krtani 30x

Epidemiologia

Epidemiologia raka krtani

55% 5-letnich przey 80% chorych z wysokim stopniem zaawansowania lokoregionalnego nowotworu okaleczajce leczenie chirurgiczne ­ laryngektomia calkowita

Polska:

3500 zachorowa rocznie, tendencja wolno rosnca mczyni / kobiety 10:1

3500

Wywiad w kierunku nowotworu krtani

chrypka otalgia objawy wczesne

Przestrzenie okolokrtaniowe

Przednagloniowa (Boyeta) ograniczona od przodu blon tarczowo-gnykow, od tylu nagloni i blon czworoktn, bocznie lczy si z przestrzeni okologloniow Okologloniowa

ból szyi poszerzenie obwodu szyi krwioplucie cuchnienie z ust duszno objawy póne

ograniczona od przodu i boku chrzstk tarczowat i stokiem sprystym, przyrodkowo blon czworoktn, od tylu blon luzow zachylków gruszkowatych

Gardlo dolne

Zachylek gruszkowaty: naciek na cianie przyrodkowej fald nalewkowo-nagloniowy glosowego; w dnie zachylka klinicznie niemy, przerzut na szyi unieruchomienie faldu

Raki nadgloniowe

Rozwijaj si z: Kieszonek krtaniowych Nalewek, Krtaniowej powierzchni nagloni Faldów nalewkowo-nagloniowych

penetruje w kierunku tarczycy i tkanek mikkich szyi Okolica zapiercienna naciek szyjnej czci przelyku

poprzez zwieracz dolny gardla Tylna ciana gardla

RAKI GLONI Rozwijaj si z faldów glosowych, przedniego lub tylnego spoidla

Klasyfikacja TNM

Tx; Tis Nadglonia Glonia

T1 jedna okolica T2 wicej ni 1 umiejscowienie T3 ograniczony do krtani/upoledzenie ruchomoci faldów glosowych/naciek ok. zapierciennej/przyrodkowej ciany zachylka gruszkowatego/przestrzeni przednagloniowej T4 przekracza puszk krtani T1 zachowana pelna ruchomo faldów glosowych

RAKI PODGLONIOWE Rozwijaj si 1 cm poniej faldów glosowych,

RAKI PRZEZGLONIOWE Zajmuj 2 lub 3 okolice krtani

T2 wicej ni 1 umiejscowienie, czciowe upoledzenie ruchomoci faldów glosowych T3 ograniczony do krtani/upoledzenie ruchomoci faldów T4 przekracza puszk krtani/nacieka chrzstk tarczowat, gardlo dolne, tkanki mikkie szyi

Objawy w zalenoci od stopnia zaawansowania nowotworu o rónej lokalizacji pierwotnej w krtani Lokalizacja ogniska pierwotnego ­ guz krtani ­ glonia

Objawy wczesne (T in situ, T1) · zmiana barwy glosu · chrypka o zmiennym nasileniu · czas trwania dolegliwoci bardzo zrónicowany, od paru dni do wielu lat Objawy rozwinitej choroby T2, T3 · glos obloony, ochryply, bez okresowej poprawy · duszno wysilkowa · czas trwania chrypki ­ róny, nasilanie si dolegliwoci od paru miesicy Objawy w stanie zaawansowanym · chrypka · duszno spoczynkowa, stridor · uczucie zawadzania, ból przy polykaniu · rozdta puszka krtani

Objawy w zalenoci od stopnia zaawansowania nowotworu o rónej lokalizacji pierwotnej w krtani Lokalizacja ogniska pierwotnego ­ guz krtani ­ okolica nadgloniowa

Objawy wczesne (T in situ, T1) · dyskretne, slabo wyraone dolegliwoci przy polykaniu ksów twardych · otalgia · zawadzanie, ,,kluska w gardle" · pieczenie · konieczno odpluwania wydzieliny Objawy rozwinitej choroby T2, T3 · ból przy polykaniu · otalgia · ból promieniujcy na szyi · zmiana barwy glosu ­ glos kluskowaty · zaburzenia smaku · nieprzyjemny zapach z ust · guz szyi Objawy w stanie zaawansowanym · silny ból przy polykaniu, promieniujcy i obejmujcy polow glowy · krwioplucie · kacheksja · fetor ex ore · duszno

Objawy w zalenoci od stopnia zaawansowania nowotworu o rónej lokalizacji pierwotnej w krtani Lokalizacja ogniska pierwotnego ­ guz krtani ­ okolica podgloniowa

Objawy wczesne (T in situ, T1) Objawy rozwinitej choroby T2, T3 Objawy w stanie zaawansowanym · duszno krtaniowa · krwioplucie

ROZPOZNAWANIE

populacja asymptomatyczna screening uczulony wczesne rozpoznanie nowotworu wieloorodkowa analiza przyczyn niepowodze leczenia raka krtani w Polsce: ­ nienowoczesne metody diagnostyczne ­ zbyt dlugi okres diagnozowania badania przesiewowe

· dyskretne, slabo wyraone dolegliwoci · zmiana barwy glosu ze wzgldu na ograniczenie ruchomoci faldu glosowego

rozleglo narzdowa raka krtani ­ T3-T4 a u 80% chorych

Badanie przedmiotowe

badanie palpacyjne szyi: ocena ruchomoci puszki krtani, ocena ukladu chlonnego szyi badanie laryngologiczne: laryngoskopia porednia, laryngoskopia bezporednia badania dodatkowe: zdjcia warstwowe krtani, USG szyi

Leczenie

Leczenie

mikrochirurgiczna dekortykacja faldu glosowego chordektomia laserowa

chirurgia

T in situ

radioterapia chemioterapia

T1 T2

Leczenie

laryngektomia pionowa fronto-lateralna laryngektomia czolowo-przednia T2

Leczenie

laryngektomie nadgloniowe i nadpiercieniowe z równoczesn rekonstrukcj krtani laryngektomia calkowita

T3 T4

Laryngektomia calkowita

najczciej wykonywana niezwykle okaleczajca chorego (QL) trwala tracheostoma mowa przelykowa, pseudoszept

Laryngektomia calkowita ­ alternatywy

przeszczep krtani (USA) ­ 1 przypadek sztuczna krta (Wlochy, Holandia) odtworzenie drogi oddechowej: skóra, tchawica krta zwierzca

Laryngektomia calkowita

Laryngectomie czciowe pionowe i poziome

Laryngektomie rekonstrukcyjne

nadgloniowa przezgloniowa m. Calearo

Laryngektomia nadgloniowa

z rekonstrukcj krtani

WSKAZANIA

raki nadgloni z naciekaniem krtaniowej powierzchni

przezgloniowa m. Sedlacek-Tucker nadpiercienna z CHEP nadpiercienna z CHP czciowa pharyngo-laryngektomia

nagloni i/lub dolka jzykowonagloniowego z naciekaniem krtaniowej powierzchni nagloni i bocznie w kierunku faldu nalewkowo-nagloniowego

Laryngektomia przezgloniowa m. Calearo

1. tracheotomia dolna 2. odslonicie chrzstki tarczowatej (odpreparowanie ochrzstnej zewntrznej) 3. podwizanie pczków naczyniowych 4. zachowanie nn. krtaniowych górnych 5. usunicie gloni, dolnych 2/3 chrzstki tarczowatej 6. ko gnykowa + fragment krtani -- szew X + stabilizujce dwa szwy boczne

1/ 3 górna chrzstki tarczowatej + chrzstka piercieniowata

Laryngektomia przezgloniowa m. Sedlacek-Tucker

wykorzystanie nagloni (niezmienionej nowotworowo) ze wzgldu na chrzstk potrzebn do rekonstrukcji oraz blon luzow typu respiracyjnego

Laryngektomia przezgloniowa m. Sedlacek-Tucker

wykorzystanie nagloni (niezmienionej nowotworowo) ze wzgldu na chrzstk potrzebn do rekonstrukcji oraz blon luzow typu respiracyjnego

Laryngektomie czciowe

dobre wyniki miejscowe przydatne w stosunkowo wczesnych zmianach nowotworowych zachowana funkcja ochronna, oddechowa i czciowo fonacyjna

Laryngektomia nadpiercienna z CHEP

z krikohyoidoepiglotopeksj

Laryngektomia nadpiercienna z CHEP

usunicie chrzstki tarczowatej z gloni i czci okolicy nadgloniowej

WSKAZANIA

raki gloni z naciekaniem obu faldów glosowych i spoidla przedniego, z ograniczeniem ruchomoci jednego lub obu faldów z naciekaniem okolicy szypuly nagloni i/lub przedniego odcinka faldów rzekomych z zachowaniem ruchomoci lub jej ograniczeniem

zespolenie chrzstki piercieniowatej z nagloni i koci gnykow

Laryngektomia nadpiercienna z CHP

z krikohyoidopeksj

Laryngektomia nadpiercienna z CHP

usunicie chrzstki tarczowatej i nagloni (faldy prawdziwe, rzekome, przedsionek)

WSKAZANIA

raki gloni

z naciekaniem krtaniowej powierzchni nagloni i/lub faldów rzekomych z zachowaniem ruchomoci lub jej ograniczeniem

zespolenie chrzstki piercieniowatej z nasad jzyka i koci gnykow

Laryngektomie rekonstrukcyjne

odtworzenie fizjologicznej drogi oddechowej funkcja glosowa czciowo zachowana funkcja ochronna przy polykaniu ­ najtrudniejszy problem, najwicej powikla konieczno rehabilitacji polykania w okresie pooperacyjnym

Information

8 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

339853