Read rapport%202%202009%2002%2017.pdf text version

Ormåsen, Øvre Eiker kommune

VEGLØSNING - MULIGHETSSTUDIE

17.02..2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 2

INNHOLD

Side 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 8.1 8.2 9 BAKGRUNN OG HENSIKT ............................................................ 3 PLANOMRÅDE............................................................................... 3 DAGENS SITUASJON.................................................................... 4 PLANER ......................................................................................... 7 MÅLSETTING ................................................................................. 9 ALTERNATIVE VEGLØSNINGER .................................................. 9 Vegstandard .................................................................................... 9 Løsningsprinsipp ............................................................................. 9 Alternativ 1A .................................................................................. 10 Alternativ 1B .................................................................................. 12 Alternativ 2 .................................................................................... 14 Alternativ 3 .................................................................................... 16 KONSEKVELSVURDERING ........................................................ 18 Vegtiltak ........................................................................................ 18 Samordning med utbygging av tekniske anlegg ............................ 18 Byggekostnad ............................................................................... 19 Trinnvis utbygging ......................................................................... 21 Trafikkvolum .................................................................................. 26 Kollektivtrafikk ............................................................................... 27 Trafikksikkerhet ............................................................................. 27 Myra / friområder ........................................................................... 27 Senterområdet .............................................................................. 28 SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVE VEGLØSNINGER .......... 29 Metode .......................................................................................... 29 Sammenligning ............................................................................. 29 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING ....................................... 31

FORORD

I forbindelse med rullering av kommunplanen for Øvre Eiker har kommunen engasjert Norsam AS til å vurdere alternative vegløsninger i Ormåsen. Dette arbeidet presenteres om en mulighetsstudie i foreliggende rapport. 2 av løsningsalternativene er uttegnet med større detaljeringsgrad. Dette er dokumentert i egen vedleggsrapport. Samordning av veganlegg og tekniske anlegg er vurdert av seksjon for teknisk infrastruktur i Øvre Eiker kommune Oppdraget er gjennomført med Gun Kjenseth som kontaktperson i Øvre Eiker kommune.

Oslo, 17.02.2009 Norsam AS

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 3

1 BAKGRUNN OG HENSIKT

Kommuneplanens visjon for Ormåsen er å utvikle Ormåsen til et fullverdig tettsted med funksjonsblanding og mangfold bygd på stedets naturlige forutsetninger med beliggenhet i skog og mark. Utbyggingen på Ormåsen er videreført i henhold til rekkefølgebestemmelsene i kommuneplanen, som igjen bygger på opprinnelige planen for Ormåsen. I kommunedelplan for Ormåsen 2006 (stadfestet 13.09.2006) er Ormåsenveien planlagt med tanke på en framtidig ringrute. Støyforhold og usikkerhet rundt videre utbygging av vegsystemet og annen infrastruktur må løses før neste store etappe i boligutbygging kan gjennomføres. I møte 23. april 2008 vedtok Kommunestyret (PS sak 45/08) et utredningsoppdrag for å følge opp kommuneplanens ambisjon om å legge grunnlaget for en grundig diskusjon om sentrale spørsmål for videre utviking av Ormåsen som grunnlag for neste rullering av kommunplanen. Hensikten med forliggende rapport er å gi innspill til anbefaling av vegløsning i dette utredningsoppdraget.

2 PLANOMRÅDE

Planområde med avgrensning av gjeldende kommunedelplan for Ormåsen er vist i figur 1.

Figur 1 : Planområdet

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 4

3 DAGENS SITUASJON

Arealbruk I 2008 var det bygd ut 330 boliger med 905 beboere. Dagens boliger ligger i feltene B1 og B2 samt deler av feltene B3, B4 og B7. I søndre del av Ormåsen er det bygd skole, barnehage og grendehus. På vestsiden av skolen ligger Myra som utgangspunkt for lysløype i Ormåsen og skiløyper vest for Ormåsen. Veger Jungerveien gir kontakt til E134. Innen Ormåsen gir Ormåsveien adkomst til feltene B1, B2, B3 og B4, mens Jungerveien gir adkomst til B7. Gangveger og turveger Det er opparbeidet gangveger mellom boligområdene og skole / grendehus i søndre del av området. Fra Myra-området fører flere turveger / skiløyper ut i friområdene vest for Ormåsen. Kollektivtrafikk Det kjøres rutebusser mellom Ormåsen og Hokksund stasjon via Gorud. På dagtid er det timesavganger morgen og ettermiddag med totimersavganger midt på dagen. I tillegg kjøres det skoleruter mellom Ormåsen og Vestfossen. Figur 2 : Bebygde og ubebygde felter i Ormåsen. Lysløyper er vist med fiolett farge.

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 5

Biltrafikk Med få arbeidsplasser og uten et godt servicetilbud samt et begrenset kollektivtilbud, er bilbruken i Ormåsen høy. Undersøkelser utført av Øvre Eiker kommune viser at det i gjennomsnitt genereres 7 ­ 8 bilturer pr. husstand pr. hverdagsdøgn. For 330 boenheter gir dette en døgntrafikk på ca. 2 200 bilturer i Jungerveien øst for Ormåsveien. Med utgangspunkt i antall boliger i dette en døgn som tilsvarer : Ca. 1 900 i søndre del av Ormåsveien Ca. 300 i Jungerveien vest for Ormåsveien Topografi Innenfor planområdet varierer høydene mellom 170 ­ 230 m.o.h. Området er småkupert med stigning fra øst mot vest. Grunnforhold Det foreligger ikke detaljerte data om grunnforhold innen planområdet. For en stor del finnes fjell i dagen eller små djup til fjell. Stedvis er det myrer, de fleste er vurdert som grunne. Utbyggingsstatus I dag er ca 30% av kapasiteten i Ormåsen er utbygd. Med dagens utbyggingstakt er dette en reserve for kommende 75 år.

Norsam as

Figur 3 : Topografi i Ormåsen

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Felt B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 Sum Utbygd pr. 2008 90 100 75 29 0 36 0 0 0 330 Reserve 0 0 155 190 40 120 60 120 95 15 795 Sum 90 100 230 219 40 120 96 120 95 15 1125

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 6

Tabell 1 : Utbyggingsstatus og utbyggingsreserve

Figur 4 : Utbyggingsstatus og utbyggingsreserve Figur 5 : Koding av byggefelter i Ormåsen

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 7

4 PLANER

Opprinnelig plan for Ormåsen Opprinelig plan for Ormåsen er illustrert i figur 6. Området var inndelt i byggeområder for boliger adskilt med friområder. Både i nord og sør var det satt av arealer for til offentlige formål samt kombinert bolig / næring. Lengst i sør var det satt av arealer til industriformål. Samlevegen i området var planlagt som ringveg. Adkomstveg til boligområdene lengst mot nord-vest var lagt i skillet mellom byggeområdene og utfartsområdene vest for Ormåsen. Kommunedelplan for Ormåsen Gjeldende kommuneplan for Ormåsen ble stadfestet 13.09.2006. Planen bygger på mange av hovedtrekkene i opprinnelig plan for Ormåsen og er illustrert i figur 7. Sammenlignet med opprinnelig plan er det bare boligområder i nord-vest og industriområdet i sør er endret til byggeområde for bolig. Det er vist et tydeligere senterområde rundt krysset mellom Jungerveien og Ormåsveien Myra-området Figur 8 viser planskisse for utvikling av idrettsanleggene i Myra-området med parkeringsplass på nordsiden av Jungerveien. Senterområdet Figur 9 viser plan for bilparkering og bussterminering ved krysset mellom Jungerveien og Ormåsveien. Figur 6 : Opprinelig plan for Ormåsen

Norsam as 17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 8

Figur 8 : Idrettsanlegg og parkeringsplass i Myra-området

Figur 7 : Kommunedelplan for Ormåsen (stadfestet 13.09.2006)

Figur 9 : Bilparkering og bussterminering i senterområdet

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 9

5 MÅLSETTING

Løsning av samleveien i Ormåsen skal ha som mål å : Begrense trafikkvolum og kjørehastighet i boligveger Begrense gjennomkjøringstrafikken i boligveger Etablere trafikksikre kryssingspunkter for gangtrafikk Begrense støyplager i boligområder Unngå at vegen danner barriere for gangveger, turveger og skiløyper i området Bygge ut vegnettet i takt med biligbyggingen i Ormåsen

På flere steder er det aktuelt å bygge overgangsbruer for kryssende gangveger, turveger og skiløyper. Det foreslås at bruene bygges med enhetlig utforming og i størst mulig grad basert på stedlige bygge-materialer.

6.2

Løsningsprinsipp

Linjepåleggene er basert på følgende prinsipp : Veglinja senkes noe for å oppnå naturlig støyskjerming mot tilliggende boliger Veglinja heves til omlag terrengnivå for gi adkomst til boligområdene Veglinja senkes for at gangveger / skiløyper kan krysse på bru over vegen

6 ALTERNATIVE VEGLØSNINGER

6.1 Vegstandard

Detaljeringen er basert på normalprofil som vist i figur 10.

Figur 10 : Normalprofil

Figur 11 : Illustrasjon av gangbru

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 10

6.3

Alternativ 1A

Samleveg Samlevegen kan bygges ut vestover fra dagens endepunkt i Jungerveien, gjennom vestre del av Myra-området og langs vestsiden av B4 fram til nordre ende av Ormåseveien. Alternativt kan samlevegen bygges ut fra nordre ende av Ormåseveien og fram til dagens endepunkt i Jungerveien. Adkomstveger Adkomstveg mellom B6 og B7 kan knyttes til Jungerveien. B8 og B9 kan knyttes til til samlevegen i nytt kryss i nordre ende av Ormåsveien. Gangveger og turveger Langs den nye samleveien kan gangveger / turveger krysse planskilt (på bru) på 3 steder. Skiløyper I alternativ 1A må eksisterende skiløyper tilpasses på kortere partier. 2 av gangbruen kan bygges med tilstekkelig bredde for skiløyper. Bussruter Bussruter i Jungerveien og Rørenveien kan trafikkere den nye ringvegen. Muligheter Ormåsveien kan stenges for biltrafikk mellom B2 og B4 Feltene B8 og B9 kan tilknyttes nord (Rørenveien) Figur 12 : Vegløsning, alternativ Alt 1A

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 11

Vertikalkurvatur Veglinja legges lavt langs vestsiden av B4 og vest for Myra-området. Samlevegen får største stigning på ca. 5% lengst nord (ved sammenkobling med Ormåsveien) Kryss langs ny samleveg Kryss med adkomstveg til B4-nord i profil ca. 200 Kryss med adkomstveg til B4-sør i profil ca. 550 Kryss med adkomstveg til B7-vest i profil ca. 1000 Gangbruer langs ny samleveg Gangbru ved profil ca. 310 Gangbru / skibru ved profil ca. 680 Gangbru / skibru ved profil ca. 950

Figur 13 : Plan og lengdeprofil for ny samleveg, alternativ Alt 1A

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 12

6.4

Alternativ 1B

Samleveg Samlevegen kan bygges ut vestover fra Jungerveien mellom B6 og B7-øst, sør og vest for B7-vest, gjennom vestre del av Myra-området og langs vestsiden av B4 fram til nordre ende av Ormåseveien. Alternativt kan samlevegen bygges ut fra nordre ende av Ormåseveien og fram til Jungerveien. Adkomstveger Adkomstveg til B7-vest kan knyttes til Jungerveien. B8 og B9 kan knyttes til til samlevegen i nytt kryss i nordre ende av Ormåsveien. Gangveger og turveger Langs den nye samleveien kan gangveger / turveger krysse planskilt (på bru) på 3 steder. Skiløyper I alternativ 1B må eksisterende skiløyper tilpasses på kortere partier. 2 av gangbruen kan bygges med tilstekkelig bredde for skiløyper. Bussruter Bussruter i Jungerveien og Rørenveien kan trafikkere den nye ringvegen. Muligheter Ormåsveien kan stenges for biltrafikk mellom B2 og B4 Feltene B8 og B9 kan tilknyttes nord (Rørenveien) Figur 14 : Vegløsning, alternativ Alt 1B

17.02.2009

Norsam as

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 13

Vertikalkurvatur Veglinja legges lavt langs vestsiden av B4,vest for Myraområdet og sør for B7.. Samlevegen får største stigning på ca. 6% vest for B7 og Myra-området. Kryss langs ny samleveg Kryss med adkomstveg til B4-nord i profil ca. 200 Kryss med adkomstveg til B4-sør i profil ca. 550 Kryss med adkomstveg til B7-vest i profil ca. 1400 Gangbruer langs ny samleveg Gangbru ved profil ca. 420 Gangbru / skibru ved profil ca. 680 Gangbru / skibru ved profil ca. 900

Figur 15 : Plan og lengdeprofil for ny samleveg, alternativ Alt 1B

Norsam as 17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 14

6.5

Alternativ 2

Samleveg Samlevegen tar av fra Jungerveien ca. 500 m. øst for Ormåsveien, føres langs østsiden av B1 og B2, rundt langs nordsiden av B3 fram til nordre ende av Ormåseveien. Alternativt kan samlevegen bygges ut fra nordre ende av Ormåseveien og fram til Jungerveien. Adkomstveger Adkomstveg til B4 må bygges langs vest iden av feltene. Adkomstveg mellom B6 og B7 kan knyttes til Jungerveien. B8 og B9 kan knyttes til til samlevegen i nytt kryss i nordre ende av Ormåsveien. Gangveger og turveger Samlevegen kan bygges på bru over gangvegen mellom Ormåsen og Åsheim. Forøvrig vil ikke samlevegen krysse eksisterende gangveger og turveger i Ormåsen. Skiløyper Samlevegen krysser ikke eksisterende skiløyper i Ormåsen. Bussruter Bussruter i Jungerveien og Rørenveien kan beholdes som i dagens situasjon. Muligheter Ormåsveien kan stenges for biltrafikk mellom B2 og B4 Feltene B8 og B9 kan tilknyttes nord (Rørenveien) Figur 16 : Vegløsning, alternativ Alt 2

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 15

Vertikalkurvatur Veglinja kan tilpasses i terrenget øst for B1 og B2. Samlevegen får største stigning på ca. 6% nord for B3. Kryss langs ny samleveg Samlevegen forutsettes bygd uten nye kryss. Gangkryssinger langs ny samleveg Samlevegen kan bygges på bru over gangveg ved profil ca. 850.

Figur 17 : Plan og lengdeprofil for ny samleveg, alternativ Alt 2

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 16

6.6

Alternativ 3

Samleveg Samlevegen kan bygges ut vestover fra krysset mellom Jungerveien og Ormåsveien,langs nordsiden av grendehus/ barnehage, langs sørsiden av B4-sør og langs vestsiden av B4 fram til nordre ende av Ormåseveien. Alternativt kan samlevegen bygges ut fra nordre ende av Ormåseveien og fram til Jungerveien. Adkomstveger Ormåsveien stegnes for biltrafikk mellom mellom B2 og B3/B4. Adkomstvegen Adkomstveg mellom B6 og B7 kan knyttes til Jungerveien.B8 og B9 kan knyttes til til samlevegen i nytt kryss i nordre ende av Ormåsveien. Gangveger og turveger Langs den nye samleveien kan gangveger / turveger krysse planskilt (på bru) på 2 steder. Skiløyper I alternativ 3 må eksisterende skiløyper tilpasses på kortere partier. En gangbruen kan bygges med tilstekkelig bredde for skiløyper. Bussruter Bussruter i Jungerveien og Rørenveien kan beholdes som i dagens situasjon. Muligheter Feltene B8 og B9 kan tilknyttes nord (Rørenveien) Figur 18 : Vegløsning, alternativ Alt 3

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 17

Vertikalkurvatur Veglinja legges lavt langs grendehus / barnehage samt langs sør- og vest-siden av B4. Samlevegen får største stigning på ca. 6% nord for grensehus / barnehage. Kryss langs ny samleveg Kryss med adkomstveg til B4-nord i profil ca. 290 Kryss med adkomstveg til B4-sør i profil ca. 850 Gangbruer langs ny samleveg Gangbru / skibru ved profil ca. 300 Gangbru ved profil ca. 970

Figur 19 : Plan og lengdeprofil for ny samleveg, alternativ Alt 3

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 18

7 KONSEKVELSVURDERING

7.1 Vegtiltak

Tabell 2 viser de vegtiltak som inngår i sammenligningen av vegalternativene. Tiltak som er like i alle alternativer, for eksempel snuplass / kryss i nordre ende av Ormåsveien og adkomstveg til B8 / B9 er ikke med i sammenligningsgrunnlaget.

Tiltak Ny samleveg Nye adkomstveger Omlegging av veger Nye kryss Nye gangbruer Enhet lm lm lm Stk Stk 1A 1 190 Alternativ 1B 2 2 100 1 990 650 1 3 1 2

3 1 130 180

Alternativ 1A Dette alternativet er gunstig med tanke på et samordnt anlegg for vei og VA. Veien passerer de aktuelle tilknytningspunktene for VA anlegget i begge ender, samtidig som det er naturlig å legge hovedledningen i veitraseen. Det er et ønske om at mest mulig av VA- anleggene etableres i vei da dette gir bedre tilgjenglighet for drift og vedlikehold. Det er samtidig den mest kostnadseffektive løsningen da man kan fordele en del av anleggskostnadene mellom VA og vei. Om det er behov for å drenere avløp og overvann fra områdene B4, B8 og B9 over myra og til tilknytningspunktet ved B7, vil kreve en større utredning. Det er naturlig å tro at så er tilfelle da man er kjent med at det til tider kan samles mye vann i myrområdet bak skolen. Alternativ 1B Dette alternativet blir i prinsippet det samme som for alternativ 1A, men vil innebære en Ø 225 mm ledning langs eller gjennom den ubebygde delen av B7 for å komme frem til etablert tilknytningspunkt. Alternativ 2 VA-teknisk er ikke dette en ønsket løsning da hovedledningstraseen må etableres langs atkomstveiene inne på B4 og dernest over myra i egen trase. Alternativ 3 Ved dette alternativet kan VA- anlegget legges i tilførselsveien langs B4 men må etableres en egen trase for VA over myra til tilknytningspunktet ved B7.

1 3

1 1

Tabell 2 : Vegtiltak

7.2

Samordning med utbygging av tekniske anlegg

Generelt er hovedledningsnettet dimensjonert med større ledninger (Ø225 mm) mot høydebasseng tiltenkt plassert på høydedraget mellom B4 og B8. Det er lagt vannledning Ø 225 mm gjennom den delen av B7 som er utbygd i dag. Denne ledningen er avsluttet i kum mot myra mellom del 1 og 2 av B7. Dette er tilknytningspunktet for planlagt hovedledningen fra høydebassenget/ B4 samt sammenføyning av hovedringledning for hele Ormåsen boligområde. En videre utbygging av B6 og B7 vil være avhengig av tosidig forsyning for å dekke behovet for sikker levering og brannvannsdekning.

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 19

7.3

Byggekostnad

Kostnadsoverslaget er utført på løpemeter-basis for nye veger. Det er dermed ikke hensyn til at det varierende grunnforhold og omfanget av massarbeider. Normal utkjør kostnaden for massearbeider en mindre del av totalkostnaden. Det heller ikke tatt med kostnad for eventuell tilpasning av trasè for skiløyper. Det er benyttet kalkulasjonsmodell og kostnadsbegreper som vist i etterfølgende diagram. Beregning av merverdiavgift og byggherrekostnader er basert på at anlegget utføres med offentlig byggherre når det gjelder mva.. Kostnadsoverslaget er angitt som prosjektkostnad. For beregning av totalkostnad kommer eventuelt grunnerverv / erstatninger i tillegg. Kostnadsoverslaget er utført for 2008 ­ prisnivå. Det antas at kostnadsoverslaget har en nøyaktighet på ca. 40%. Kostnad for spesifiserte arbeider, hovedprosess 2 - 8 + 17% påslag for rigg, hovedprosess 1 = Sum hovedprosess 1 - 8 15% påslag for uspesifisert arbeider / uforutsett ENREPRISEKOSTNAD + 13% påslag for merverdiavgift = BYGGEKOSTNAD + 15% påslag for byggherrekostnader (prosjektering, grunnundersøkelser, byggeledelse og kontroll = PROSJEKTKOSTNAD + Kostnad for grunnerverv og erstatninger = TOTALKOSTNAD

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 20

Alternativ 1A

Tiltak 1 2 3 4 Riving og fjerning Ny samleveg Kryss medf Ormåsveien Gangbruer, 3 stk 300 1 190 Mengde Enhet RS lm RS m2 6 300 750 000 9 000 Enhetspris Kr. Kostnad Kr 600 000 7 497 000 750 000 2 700 000

Alternativ 2

Tiltak 1 2 3 4 5 6 Riving og fjerning Ny samleveg Nytt kryss med Jungerveien Ny adkomstveg til B4 (sør) Ny adkomstveg til B7 (vest) Gangbru, 1 stk 450 200 100 1 990 Mengde Enhet RS lm stk lm lm m2 5 400 5 400 9 000 Enhetspris Kr. Kostnad Kr 900 000 6 300 12 537 000 750 000 2 430 000 1 080 000 900 000 18 597 000 3 161 000 21 758 000 3 264 000 25 022 000 3 253 000 28 275 000 4 241 000 32 500 000

Sum spesifiserte arbeider, hovedprosess 2 - 8 Påslag fior rigg, hovedprosess 1 Sum hovedprosess 1 - 8 Uspesifisert og uforutsett ENTREPRISEKOSTNAD Merverdiavgift BYGGEKOSTNAD Byggherrekostnader PROSJEKTKOSTNAD Kostnader for grunnerverv og erstatninger TOTALKOSTNAD

11 547 000 1 963 000 13 510 000 2 026 000 15 536 000 2 020 000 17 556 000 2 633 000 20 200 000

Sum spesifiserte arbeider, hovedprosess 2 - 8 Påslag fior rigg, hovedprosess 1 Sum hovedprosess 1 - 8 Uspesifisert og uforutsett ENTREPRISEKOSTNAD Merverdiavgift BYGGEKOSTNAD Byggherrekostnader PROSJEKTKOSTNAD Kostnader for grunnerverv og erstatninger TOTALKOSTNAD

Alternativ 1B

Tiltak 1 2 3 4 Riving og fjerning Ny samleveg Kryss medf Ormåsveien Gangbruer, 3 stk 300 2 100 Mengde Enhet RS lm RS m2 750 000 9 000 Enhetspris Kr. Kostnad Kr 800 000 6 300 13 230 000 750 000 2 700 000

Alternativ 3

Tiltak 1 2 3 4 5 6 7 Riving og fjerning Ny samleveg Rundkjøring (inkl. 20 m. vegarm) Omlegging av Jungerveien Omlegging av Ormåsveien Ny adkomstveg til B7 (vest) Gangbruer, 2 stk 140 40 200 200 1 130 Mengde Enhet RS lm RS lm lm lm m2 6 300 6 300 5 400 9 000 6 300 Enhetspris Kr. Kostnad Kr 700 000 7 119 000 1 500 000 882 000 252 000 1 080 000 1 800 000 13 333 000 2 267 000 15 600 000 2 340 000 17 940 000 2 332 000 20 272 000 3 041 000 23 300 000

Sum spesifiserte arbeider, hovedprosess 2 - 8 Påslag fior rigg, hovedprosess 1 Sum hovedprosess 1 - 8 Uspesifisert og uforutsett ENTREPRISEKOSTNAD Merverdiavgift BYGGEKOSTNAD Byggherrekostnader PROSJEKTKOSTNAD Kostnader for grunnerverv og erstatninger TOTALKOSTNAD

17 480 000 2 972 000 20 452 000 3 068 000 23 519 000 3 058 000 26 577 000 3 987 000 30 600 000

Sum spesifiserte arbeider, hovedprosess 2 - 8 Påslag fior rigg, hovedprosess 1 Sum hovedprosess 1 - 8 Uspesifisert og uforutsett ENTREPRISEKOSTNAD Merverdiavgift BYGGEKOSTNAD Byggherrekostnader PROSJEKTKOSTNAD Kostnader for grunnerverv og erstatninger TOTALKOSTNAD

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 21

Beregnet prosjektkostnad er lavest for alternativ 1A og høyest for alternativ 2. Beregnet prosjektkostnad i alternativ 2 er 12,3 millioner (61%) høyere enn i alternativ 1A.

I alternativene 1A, 1B og 3 er det vurdert å legge deler av samlevegen i betongkulvert / under betonglokk. Anslagsvis vil dette kost ca. 150 000 kr. løpemeter som tilsvarer 6 ­ 7 m. lengde pr. million kroner. Det vil si at prosjektkostnaden vil dobles dersom 100 ­ 150 m. av samlevegen legges i betongkulvert/ under betonglokk. Det er vurdert som urealistisk å legge lengre deler av samlevegen i betongkulvert / under betonglokk.

Alternativ

1A 1B 2 3

Prosjektkostnad Mill.kr. 20,2 30,6 32,5 23,3

Relativ kostnad 100 % 151 % 161 % 115 %

Tabell 3 : Beregnet prosjektkostnad

7.4

Trinnvis utbygging

I figurene 21 ­ 24 er det illustrert en mulig trinnvis utbygging av vegene i Ormåsen i forhold til parallell utbygging av boligfeltene. Illustrasjonene er satt opp uavhengig av rekkefølgebestemmelsene i gjeldene kommunedelplan. Illustrasjonene er satt opp uavhengig av eventuelle begrensinger gitt av støykrav ved boliger.

Figur 20 : Beregnet prosjektkostnad

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 22

Alternativ 1A Før videre utbygging av samlevegen B3 kan bygges ut videre (forutsatt at dette ikke begrenses av støykrav) B6 kan bygges ut med tilknytning til Jungerveien Trinn 1 Ny samleveg bygges ut mot vest fram til adkomst til B7-vest. Område B7-vest kan da bygges ut. Trinn 2 Ny samleveg bygges ut i vestre del av Myra-området fram til adkomst til B4-sør. Område B4-sør kan da bygges ut. Trinn 3 Ny samleveg bygges ut fram til adkomst til B4-nord. Område B4-nord kan da bygges ut videre. Trinn 4 Ny samleveg bygges ut videre nordover til sammenkobling med Ormåsveien. Videre utbygging etter trinn 4 Ormåsveien kan stenges for biltrafikk mellom B2 og B3/B4. B8 / B9 kan bygges ut med adkomst tilknyttet nordre ende av Ormåsveien.

Figur 21 : Mulig trinnvis utbygging, alternativ 1A

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 23

Alternativ 1B Før videre utbygging av samlevegen B3 kan bygges ut videre (forutsatt at dette ikke begrenses av støykrav) B6 kan bygges ut med tilknytning til Jungerveien Trinn 1 Ny samleveg bygges ut mot vest fram til adkomst til B7-vest. Område B7-vest kan da bygges ut. Trinn 2 Ny samleveg bygges ut i vestre del av Myra-området fram til adkomst til B4-sør. Område B4-sør kan da bygges ut. Trinn 3 Ny samleveg bygges ut fram til adkomst til B4-nord. Område B4-nord kan da bygges ut videre. Trinn 4 Ny samleveg bygges ut videre nordover til sammenkobling med Ormåsveien. Videre utbygging etter trinn 4 Ormåsveien kan stenges for biltrafikk mellom B2 og B3/B4. B8 / B9 kan bygges ut med adkomst tilknyttet nordre ende av Ormåsveien.

Figur 22 : Mulig trinnvis utbygging, alternativ 1B

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 24

Alternativ 2 Før videre utbygging av samlevegen B3 kan bygges ut videre (forutsatt at dette ikke begrenses av støykrav) B6 kan bygges ut med tilknytning til Jungerveien Trinn 1 Jungerveien forlengs mot vest fram til adkomst for B7-vest. Område B7-vest kan da bygges ut. Trinn 2 Ny samleveg bygges ut vest for B1 / B2 og nord for B3 fram til sammenkobling med Ormåsveien. I tillegg må det bygges adkomstveg fram til B4-nord. Område B4-nord kan da bygges ut videre. Trinn 3 Adkomstvegen bygges videre sørover fram til B4-sør. Område B4sør kan da bygges ut. Videre utbygging etter trinn 3 Ormåsveien stenges for biltrafikk mellom B2 og B3/B4. B8 / B9 kan bygges ut med adkomst tilknyttet nordre ende av Ormåsveien.

Figur 23 : Mulig trinnvis utbygging, alternativ 2

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 25

Alternativ 3 Før videre utbygging av samlevegen B3 kan bygges ut videre (forutsatt at dette ikke begrenses av støykrav) B6 kan bygges ut med tilknytning til Jungerveien Trinn 1 Jungerveien forlengs mot vest fram til adkomst for B7-vest. Område B7-vest kan da bygges ut. Trinn 2 Ny samleveg bygges ut fram til adkomst til B4-sør. Område B4-sør kan da bygges ut. Trinn 3 Ny samleveg bygges ut fram til adkomst til B4-nord. Område B4-nord kan da bygges ut videre. Trinn 4 Ny samleveg bygges ut videre nordover til sammenkobling med Ormåsveien. Videre utbygging etter trinn 4 Ormåsveien stenges for biltrafikk mellom B2 og B3/B4. B8 / B9 kan bygges ut med adkomst tilknyttet nordre ende av Ormåsveien.

Figur 23 : Mulig trinnvis utbygging, alternativ 3

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 26

7.5

Trafikkvolum

Dagens trafikk i Jungerveien tilsvarer ÅDT ca. 2 200. Med full utbygging av reservene i Ormåsen kan trafikken bli 3 ­ 4 ganger så stor. Trafikkgenereringen kan reduseres noe dersom det utvikles et lokalt servicetilbud i Ormåsen. I figur 24 er trafikken ved full utbygging av Ormåsen er fordelt i vegnett etter raskeste kjørerute. På lang sikt kan det bli aktuelt å vurdere nærmere om vegnettet i Ormåsen også bør tilknyttes eksisterende veger mot nord. Alternativ 1A Alternativ 1B

Døgntrafikk YDT ÅDT B1 680 610 B2 750 680 B3 1 730 1 550 B4 1 640 1 480 B5 300 270 B6 900 810 B7 720 650 B8 900 810 B9 710 640 B10 110 100 Sum 8 440 7 590 Tabell 4 : Trafikkgenerering ved full utbygging av Ormåsen

Felt

Alternativ 2

Alternativ 3

Figur 24 : Døgntrafikk fordelt i vegnettet i alternativene 1A ­ 3 ved full utbygging i Ormåsen

Norsam as 17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 27

7.6

Kollektivtrafikk

Dagens bussruter kan opprettholdes i alle alternativer. Dersom Ormåseveien stenges for biltrafikk mellom B2 og B3/B4 bør det monteres bussbom for hindre biltrafikk.

7.7

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerheten må ivaretas ved : Trykke kryssingspunkter for gangtrafikk Normert utforming av kryss / siktforhold i kryss Begrense trafikkarbeidet (total kjørelengde i vegnettet)

Masser Alternativ 1A Alternativ 3 Skjæring 25 620 tfm3 44 702 tfm3 Disponert i veglinja 545 tfm3 143 tfm3 Masseoverskudd 25 075 tfm3 44 559 tfm3 Dårlige masser (20%) 5 015 tfm3 8 912 tfm3 Gode masser 20 060 tfm3 35 647 tfm3 Utlagt og komprimert i fylling 26 078 m3 46 341 m3 Fyllingshøyde på Myra 0,70 m 1,24 m Tabell 5 : Beregningseksempel på mulig disponering av masseoverskudd i alternativ 1A og 3

7.8

Myra / friområder

Figur 25 viser hvordan samlevegen i alternativ 1A, 1B og 3 føres i forhold til Myra-området og friområdene vest for Ormåsen. I alternativ 2 og 3 er ikke konflikt mellom samlevegen og planen for idrettsaleggene. Ved at vegalternativene 1A, 1B og 3 legges tungt i terrenget vil det oppstå et masseoverskudd i disse alternativene. Masseoverskuddet beregningen vil i stor grad påvirkes av linjepålegget. I alternativene 1A og 3 vil det oppstå et masseoverskudd i størrelse 25 000 - 45 000 tfm3. Det antas at ca 20% av massene er uegnet i fyllinger. Dersom masseoverskuddet disponeres i Myra-området kan det gi en oppfylling på 0,7 ­ 1,2 m. i et område på ca. 250 m. x 150 m.

Figur 25 : Plan for Myra-området sett i forhold til vegalternativ 1A, 1B og 3

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 28

7.9

Senterområdet

Alternativene 1A, 1B og 3 vi god tilgjengelighet mellom boligområder og senterområdet. Alternativ 2 føres ikke gjennom senterområdet.

Med videre utbygging i Ormåsen, kan senterområdet på sikt bli utviklet med begrenset handel, noe offentlig og privat service, eventuelt noe næring (håndtverksbedrifter o.l.) i tillegg til boliger (omsorgsboliger m.m.). Ingen av vegalternativene vurderes å være til hinder for en slik utvikling av senterområdet.

Figur 26 : Samleveg alternativ 1A, 1B og 3 sett i forhold til dagens situasjon i senterområdet

Figur 27 : Samleveg alternativ 1A, 1B og 3 sett i forhold til gjeldende kommunedelplan for Ormåsen

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 29

8 8.1

SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVE VEGLØSNINGER Metode

Det er foretatt en enkel sammenligning av alternativene basert på en 3-delt skal for måloppnåelse : Moment Alternativ

1A

Trafikkbegrensning i boliggater

1B

2

3

+ 0 8.2

Bedre enn middels Middels Dårligere enn middels

0

-

0

+

Kollektivdekning Kollektivdekningen (avstand til holdeplass) vil bli dårligst i den vestlige delen av Ormåsen i alternativ 2. Det er ingen vesentlig forskjell i kollektivdekning i de øvrige alternativene. Moment Alternativ

Sammenligning

Planprosess Alternativene 1A, 1B og 3 ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Ormåsen og kan derfor gjennomføres med en enklere planprosess enn alternativ 2 som ligger utenfor kommundelplanens begrensning. Moment Alternativ

1A

Kollektivdekning

1B

2

3

0

0

-

0

Trafikksikkerhet

1A

Planprosess

1B

2

3

0

0

-

0

I alle alternativer kan det planskilte kryssingen mellom samlevegen og viktige gangveger / turveger / skiløyper. Forskjellen i trafikksikkerhet er derfor primært vurdert i forhold til trafikkarbeidet (total kjørelengde i vegnettet) og trafikkvolum i boligveger. Moment Alternativ

Trafikkbegrensning i boliggater Trafikkfordelingen i vegnett vil avhenge av om Ormåsveien stegnes for biltrafikk mellom B2 og B3/B4. Vurdering er gjort i forhold til trafikkfordelingen vist i figur 24 basert på full utbygging i Ormåsen.

Norsam as

1A

Trafikksikkerhet

1B

2

3

0

-

0

+

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 30

Miljøkonsekvenser (støy / luft) Det er ikke utført beregninger av støy- og luftforurensing. Forskjellen i mellom alternativene er derfor primært vurdert i forhold til trafikkarbeidet (total kjørelengde i vegnettet), samt muligheter for naturlig støydempingen ved å senke veglinja. Moment Alternativ

Konflikt med Myra-området Konflikten med Myra-området er størst i alternativene 1A /1B og minst i alternativene 2 / 3 Moment Alternativ

1A 1A

Miljøkonsekvenser (støy / luft)

1B

2

3

1B

2

3

Konflikt med Myra-området

-

-

+

+

0

-

0

0(+)

Tilgjengelighet til senterområdet Det vurderes som en fordel at vegløsningen gir god tilgjengelighet til senterområdet og det servicetibud som på sikt kan utvikles i dette området. God tilgjengelighet vil øke muligheten for etableringer i senterområdet. Dette vil totalt sett kunne bidra til redusert bilbruk / trafikkarbeid i Ormåsen. Moment Alternativ

Det anbefales å gjennomføre støyberegninger etter nyeste metode med ulik vekting av støybidraget på dagtid, kveld og natt. Terrengtilpasning Alternativene 1A, 1B og 3 senkes i terrenget (for å oppnå støydempeing og redusert barriereeffekt). Dette gir dårligere terrengtilpasning og større terrenginngrep enn i alternativ 2. Moment Alternativ

1A 3

Tilgjengelighet til senterområdet

1B

2

3

1A

Terrengtilpasning

1B

2

-

-

0

-

+

+

0

+

Norsam as

17.02.2009

Øvre Eiker kommune

Vegløsning - Mulighetsstudie

Side 31

Mulighet for trinnvis utbygging 1B og 2 har høyest prosjektkostnad er dermed mer krevende i forhold til parallell gående boligutbygging. I alternativ 2 må en større del av vegkostnaden bæres på et tidligere utbyggingstrinn enn i de øvrige alternativene. Moment Alternativ

Moment

Alternativ

1A

Planprosess Trafikkbegrensning i boliggater

1B

2

3

0 0 0 0 0 + +

0 0 + 0

0 0 0 0 + 0 -

0 + 0 + 0(+) + + +

1A

Mulighet for trinnvis utbygging

1B

2

3

Kollektivdekning Trafikksikkerhet Miljøkonsekvenser (støy / luft)

+

0

-

+

9 SAMMENSTILLING OG ANBEFALING

Tabell 6 viser en sammenstilling av de momenter som er vurdert. I sum har alternativene 1B og 2 ingen avgjørende fordeler framfor alternativene 1A og 3. Det foreslås derfor at alternativene 1B og 2 velges bort i videre arbeid med vegløsning i Ormåsen. Forskjellen i måloppnåelse i alternativ 1A og 3 er vurdert slik : Trafikkbegrensning i boliggater er best i alternativ 3 Trafikksikkerhet er best i alternativ 3 Konflikt med Myra-området er minst i alternativ 3 Beregnet prosjektkostnad er lavest i alternativ 1A Det foreslås at alternativene 1A og 3 bearbeides med større detaljeringsgrad før det velges mellom disse alternativene. Terrengtilpasning Konflikt med Myra-området Tilgjengelighet til senterområdet Mulighet for trinnvis utbygging Prosjektkostnad (Mill. kr.)

20,2 30,6 32,5 23,3

Tabell 6 : Sammenstilling av vurderingsmomenter

Norsam as

17.02.2009

Information

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

3189


Notice: fwrite(): send of 206 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531