Read Internet stawy tekst z KSCHR text version

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Zalecenia w zakresie wapnowania stawów

Wapnowanie przeprowadza si zarówno w celu poprawy odczynu jak i odkaania stawów (np. po inwazji drobnoustrojów chorobotwórczych). Istniej metody wapnowania: · · na suche dno, na wod.

Do wapnowania stawów uywa mona: · Wglanu wapnia ­ CaCO3, · Wapna palonego ­ CaO, · Wapna hydratyzowanego (gaszonego) Ca(OH)2. Wglan wapnia nie ma wlaciwoci odkaajcych i sluy jedynie nawoeniu stawów. Wapno palone i hydratyzowane (slabsze ni palone) maj wlaciwoci odkaajce. Najczciej stosowane s na dno (rzadziej na wod). Zalecanym terminem wapnowania jest jesie lub w wczesna wiosna. Dawki wapna na wod s z reguly o 25% mniejsze ni na dno. Za wody silnie zakwaszone uznaje si takie, gdy ich pH spada poniej 5. Dawki drobnoziarnistego CaCO3: · Gleba o pH 5 ­ 2 t CaCO3/ha, · Gleba o pH 4 ­ 4-6 t CaCO3/ha, Przy wyznaczeniu pH wody oraz grupy granulometrycznej dna stawowego mona wyznaczy zalecane dawki wapna wedlug kryteriów zamieszczonych w tabeli 1. W przypadku znajomoci pH dna i zawartoci w nim czci koloidalnych zastosowanie mog mie dawki zamieszczone w tabeli 2.

Tabela

1.

Dawki

wapna

palonego

zale

od

odczynu

i

skladu

granulometrycznego dna stawowego: pH wody piaski <4,0 4,0-4,5 4,5-5,0 5,0-5,5 5,5-6,0 6,0-6,5 1,45 1,45 1,2 0,7 0,45 0,2 Dawka CaO (t/ha) piaski gliniaste 2,2 1,7 1,45 1,2 0,7 0,7 gliny cikie 4,2 3,2 2,7 1,7 1,2 0,7

Zastosowanie wapna palonego lub hydratyzowanego zwizane jest z wywolaniem wysokiego pH (>11) i dlatego naley pamita o obsadzeniu stawu rybami po ok. 4-6 tygodni, gdy pH wody zbliy si do 8,5.

Tabela 2. Dawki wapna palonego na dno Stan zakwaszenia pH

Lekkie do 20 % czci o rozmiarach pon. 0,02 mm rednie 21-35 % czci o rozmiarach pon. 0,02 mm Cikie ­ pow. 35 % czci o rozmiarach pon. 0,02 mm

Rodzaj gruntu

Dawka w t/ha Silne <5 0,5-1 0,25-0,5 1-2 0,5-1 0,5 2-4 1-1,5 0,5

rednie 5,1-7 slabe 7,1-8

Wedlug Stegmana: · lekkie 1-2 t CaO; 1,5-2,5 Ca(OH)2,

· cisze 2,5-3 CaO; 2,5-3,5 Ca(OH)2. W celu calkowitej dezynfekcji dna w warstwie do 3 cm ­ 10 t Ca(OH)2 (dla zwalczenia niektórych wirusów rybich zalecane moe by nawet 20 ton wapna palonego na 1 ha).

Literatura ródlowa:

Lirski A., Wolnicki J.: 2006. Rola wapnowania w stawowej i jeziornej produkcji rybackiej oraz ochronie wód. Nawozy i Nawoenie, 2, 130-139. Guziur J.: 2001. Chów ryb w malych stawach. OWH Warszawa, ss. 252. Paladino. J.: 1979. Poradnik pocztkujcego hodowcy ryb. PWRiL Warszawa. Rudnicki A.: 1956. Poradnik rybaka stawowego. PWRiL Warszawa, ss. 419. Rudnicki A.: 1965. Hodowla ryb w stawach. PWRiL Warszawa, ss. 636.

Information

Internet stawy tekst z KSCHR

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

741100


Notice: fwrite(): send of 196 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531