Read George Water Restrictions text version

G E O R G E MUNICIPALITY

REVISED WATER RESTRICTIONS NOTICE NO: T/ING/013/2009

Notice is hereby given that the Council of George has, in terms of section 184(1) of the Municipal Ordinance, 1974 (Ordinance 20 of 1974), revised the undermentioned water restrictions for the George Municipal Area. 1. The mechanical irrigation of gardens are prohibited; 2. Gardens may be watered only with watering cans or buckets, any time of day. 3. The irrigation or watering of all sport fields is prohibited. Exemption from restrictions in the following instances only: golf course greens, bowling greens and cricket pitches which may only be watered between 19:00 and 21:00; 4. The washing of vehicles with a garden hose, except by a commercial enterprise whose business it is to wash cars, is prohibited; 5. The cleaning of ANY area by means of water is prohibited. 6. The filling of swimming pools is prohibited. Your attention is also directed to the following: · Any person who contravenes these restrictions is guilty of an offence and is, upon conviction, liable to a fine not exceeding R1 000,00 or six months imprisonment. · If you are using own water from a borehole or reservoir, you must display an appropriate clear notice on the premises, eg "OWN WATER". C M AFRICA MUNICIPAL MANAGER 1. Die meganiese besproeiing van tuine word verbied; 2. Tuine mag alleenlik met gieters of emmers natgemaak word, enige tyd van die dag. 3. Die besproeiing of natmaak van alle sportvelde word verbied. Uitsonderings word slegs vir die volgende gemaak: setperke van gholfbane, rolbalbane en krieket kolfblaaie wat tussen 19:00 en 21:00 natgemaak mag word; 4. Die was van voertuie met `n tuinslang, behalwe deur `n sake onderneming wat se besigheid dit is om voertuie te was, word verbied; 5. Die skoonspuit van ENIGE oppervlakte word verbied. 6. Die vul van swembaddens word verbied. U aandag word vriendelik op die volgende gevestig: · Enige persoon wat bovermelde beperkings oortree is by skuldigbevinding strafbaar met `n boete van hoogstens R1 000,00 of ses maande gevangenisstraf. · Indien u van eie water, soos byvoorbeeld uit `n boorgat of opgaartenk gebruik maak, moet u `n duidelike toepaslike kennisgewing op die perseel vertoon, soos "EIE WATER". C M AFRICA MUNISIPALE BESTUURDER Kennis geskied hiermee dat die Raad van George ingevolge artikel 184(1) van die Munisipale Ordonnansie, 1974 (Ordonnansie 20 van 1974) die ondergenoemde waterbeperkings vir die George Munisipale Gebied, hersien het.

REPORT WATER ABUSE

044 279 1415

Isaziso siyakhutshwa sokuba Ibhunga laseGeorge, liye laqwalasela kwakhona malunga neCandelo 184(1) loMthetho kaMasipala, 1974 (Umthetho wama-20 ka 1974) le minyino yamanzi ikhankanywe ngezantsi malunga noMmandla kaMasipala waseGeorge.

1. Ukunkcenkceshelwa kwezitiya ngomatshini kuyathintelwa; 2. Izitiya zingankcenkceshelwa ngeekani zokunkcenkceshela okanye ngamathunga kuphela, nangaliphina ixesha losuku; 3. Ukunkcenkceshelwa kwawo onke amabala emidlalo kuyathintelwa. Ukukhululwa kwizithintelo kwenzeka kule mizekelo ilandelayo kuphela: indawo enengca yebala legalufa, ibala elinengca echetyiweyo lokudlala umdlalo wokubhowula kunye neenkundla zemidlalo yeqakamba ezingankcenkceshelwa kuphela phakathi ko 19:00 kunye no 21:00; 4. Ukuhlanjwa kweenqwelo ngombhobho wokunkcenkceshela isitiya, ngaphandle kwangeshishini lorhwebo elishishini lalo ikukuhlamba iimoto, kuyathintelwa; 5. Ukucocwa kwayo NAYIPHINA indawo ngendlela yamanzi kuyathintelwa; 6. Ukuzaliswa kwamachibi okuqubha kuyathintelwa.

Ingqalelo yakho ibhekiswa koku kulandelayo: · Nawuphina umntu owaphula le minyino unetyala kwaye akugwetywa, unoxanduva olusemthethweni lwesohlwayo esingagqithanga kwi- R1 000,00 okanye ukufakwa entologweni inyanga ezintandathu.

· Ukuba usebenzisa amanzi akho avela kumngxuma wesitsala-manzi okanye kwidama kumele ubonise ngesaziso esifanelekileyo nesicacileyo kwisakhiwo nomhlaba waso, umz "AMANZI AM".

CM AFRICA UMPHATHI KAMASIPALA

WATER WISE TIPS WATER WISE TIPS

In your home: In jou huis: · Dink oor hoe jy water in die huis gebruik. Deur `n paar gewoontes te verander sal dit maklik wees om water te bespaar. · Stort eerder as om te bad. Dit spaar omtrent 30% water · Neem vinnige storte en gebruik lae vloei stortkoppe · Deel `n bad en bad klein kinders saam · Moenie water laat loop terwyl jy skeur of tande borsel nie. Draai die kraan toe tussen in · Herstel lekkende toilette en krane · Ou toilet spoelbakke (sisterns) gebruik soveel as 9 liter skoon water per spoel. Verminder dit deur `n baksteen in die spoelbak (sistern) te plaas · Bespaar water sowel as energie deur die minimum hoeveelheid water te gebruik as jy water in `n ketel of pan kook · Installeer dubbelspoel toilette · Hou water in die yskas sodat jy nie krane moet laat loop om koel water te kry nie · Moenie kleursel in die toiletwater gebruik nie omdat chemikaliee in die eko-sisteem beland en duur is om weer uit te filtreer · Moenie water mors net omdat iemand anders daarvoor betaal nie, bv by restaurante, hotelle, vakansie akkomodasie ens · Tap `n bak vol water om groente in af te spoel, in plaas daarvan om dit onder lopende water af te spoel. `n Voorlaai wasmasjien gebruik 40% minder water as `n "toploader" · Wag totdat jy `n vol vrag het voordat jy die wasmasjien of skotteklgoedopwasser gebruik. · Think carefully about how you are using water in the home. By changing a few habits it will be easy to save water. · Shower rather than bathing. This save up to a third of water used. · Take shorter showers, and install low-flow shower heads · Share baths and bath smaller children together · Don't let water run in the basin while shaving or brushing teeth. Use a cup. · Fix those leaky toilets and taps! · Old toilet cisterns can use as much as 9 litres of clean water every flush. Reduce this by placing a save-a-flush or hippo in the cistern. · Save water as well as energy by using the minimum amount of water required when you boil water in saucepans and kettles. · Install dual flush toilets · Keep water in the fridge for drinking so that you don't have to let the tap run to cool water · Avoid using colouring for toilet water as these introduce chemicals into the eco- system which can be dangerous and costly to filter out. · Don't waste water just because someone else is footing the bill, such as at restaurants and hotels." · Fill a bowl of water to clean vegetables, don't rinse them under a running tap. · A front-loading washing machine uses up to 40% less water that a top loading model. · Wait until you have a full load before switching on dishwasher and washing machines. · Ensure your water pipes and external taps are lagged in time for the cold winter months. If they burst they will waste a great deal of water.

REPORT WATER ABUSE

044 279 1415

DO ONE THING EACH DAY THAT CAN SAVE WATER · EVERY DROP COUNTS! · YENZA INTO IBENYE NGOSUKU NGALUNYE ENOKONGA AMANZI · LONKE ITHONTSI LIYABALA!

Ekhayeni lakho: · Cinga kakuhle ngendlela owasebensiza ngayo amanzi ekhaya. Ngokuguqula izinto zesiqhelo ezimbalwa kungabalula ukonga amanzi. · Sebenzisa ishawa kunokuba ungene ebhafini.Oku konga ukuya kuma kwisithathu samanzi asetyenziswayo. · Thatha ishawa emfutshane, kwaye ufake iintloko zeshawa ezinokuqukuqela kwamanzi okuphantsi. · Yabelanani ngebhafu kwaye abantwana abancinane mabahlanjwe kunye. · Sukuyeka amanzi abaleke ebhafini xa usheva okanye ubrasha amanzinyo. Vala itephu phakathi kwala maxesha. · Lungisa ezo zindlu zangasese kunye neetephu ezivuzayo! · Amaqula ezindlu zangasese amadala angasebenzisa iilitha ezili, 9 zamanzi acocekileyo ubuninzi ngako konke ukugungxula. Nciphisa oku ngokubeka u save -a- flush tokanye u hippo kwiqula lendlu yangasese. · Yonga amanzi kwakunye nombane ngokusebenzisa umthamo wamanzi ofunekayo omncinane xa ubilisa amanzi ngeembizana ezinzulu zokupheka kunye nangeeketile. · Fakela izindlu zangasese ezigungxula kabini. · Gcina amanzi okusela kwisibandisi ukuze ungayiyeki itephu ivulekile ukupholisa amanzi. · Phepha ukusebenzisa ukujika ibala lamanzi endlu yangasese kuba oko kungenisa amachiza kwindalo esingqongileyo angaba yingozi kunye nendleko ukuwahluza. · Sukuwachitha amanzi nje kuba omnye umntu ewabhatala, kwindawo ezinjengezokutyela kunye neehotele. · Zalisa isitya ngamanzi ukucoca imifuno, endaweni yokuzihlambulula phantsi kwetephu evulekileyo. · Umatshini wokuhlamba othwala impahla ngaphambili usebenzisa amanzi ama kuma-40 % nganeno kunohlobo lomatshini othwala impahla ngaphezulu.

Information

George Water Restrictions

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

223770


Notice: fwrite(): send of 196 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531