Read OKVIRNA.pdf text version

EU-projekt: Podrska Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za budue suce i drzavne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

OKVIRNA MJERILA ZA RAD SUDACA FRAMEWORK STANDARDS FOR THE WORKLOAD OF JUDGES

Na osnovi clanka 72. Zakona o sudovima (NN 150/05 i 16/07) propisujem

OKVIRNA MJERILA ZA RAD SUDACA

Clanak 1. Ovime se propisuju Okvirna mjerila za rad sudaca u opinskim, zupanijskim, trgovackim sudovima, Visokom trgovackom sudu Republike Hrvatske i Upravnom sudu Republike Hrvatske, pri cemu se polazi od zakonitog, pravilnog i pravodobnog rjesavanja predmeta, u okviru redovitog radnog vremena, u tijeku jedne kalendarske godine: OPINSKI SUDOVI Podrucje civilnog suenja: - radni sporovi proizasli iz kolektivnog ugovora (radi isplate)............................400 - naknade stete................................................................................... 170 - ostali parnicni predmeti........................................................................150 - presuda na temelju izostanka, presuda zbog ogluhe, presuda bez raspravljanja, presuda na temelju odricanja, presuda na temelju priznanja, povlacenje tuzbe, rjesenje o nenadleznosti..................................................................................600 - mirenje- sudac ciji je predmet................................................................400 - mirenje- sudac izmiritelj....................................................................150 - ureenje mee, razvrgnue zajednice nekretnina..........................................200 - svi izvanparnicni predmeti po Obiteljskom zakonu.......................................600 - svi ostali izvanparnicni predmeti (proglasenje nestale osobe umrlom, sudsko ponistavanje isprava, sastav, cuvanje i proglasenje oporuke, ovjera ugovora o dozivotnom uzdrzavanju itd.)..............................................................1000 - ostali izvanparnicni predmeti (sastav, cuvanje i proglasenje oporuke, ovjera ugovora o dosmrtnom i dozivotnom uzdrzavanju itd.)...............................................1000 - ostavine.......................................................................................600 - ovrhe na nekretninama, cinidbe i trpljenje..................................................250 - ovrhe na novcanim trazbinama............................................................6000 - ovrhe na pokretninama.......................................................................4000 - mjere osiguranja po Ovrsnom zakonu......................................................350 - zemljisnoknjizni predmeti...................................................................6600

Podrucje kaznenog suenja: - kazneni nalozi..................................................................................600 - postupak dovrsen rjesenjem..................................................................400 - predmeti izvanraspravnog vijea.............................................................600 1. Skraeni postupak: - presuda s obrazlozenjem......................................................................150 - presuda bez obrazlozenja i presuda kada okrivljenik priznaje krivnju, ali ne priznaje sankciju........................................................................................300 - konsenzualna presuda ­ okrivljenik u cijelosti priznaje krivnju i sankciju...........450 2. Redovni postupak: - presuda............................................................................................75 - presuda u postupku kada okrivljenik priznaje krivnju....................................100 3. Predmeti za mladez - pripremni postupak............................................................................150 - postupak pred vijeem.........................................................................75 ZUPANIJSKI SUDOVI Podrucje civilnog suenja: - radni sporovi proizasli iz nepostivanja kolektivnog ugovora...........................450 - naknada stete...................................................................................250 - ovrhe.............................................................................................400 - zemljisnoknjizni predmeti.....................................................................400 - ostali Gz predmeti............................................................................170 - zabrana nezakonitog strajka i iskljucenje s rada...........................................100 - sporovi u postupcima izvlastenja..........................................................200 - naknada stete zbog povrede prava na suenje u razumnom roku.......................300 - sukob nadleznosti, delegacija...............................................................600 - zastita osoba s dusevnim smetnjama.......................................................500 - odbacaj zalbe.................................................................................600 Podrucje kaznenog suenja: - hitne istrazne radnje...........................................................................500 - zamolnice.......................................................................................500 - suglasnost za neposredne optuznice.........................................................500 - presuda u istrazi................................................................................200 - istrazne radnje..................................................................................300 - istraga za opinske sudove....................................................................180 - istraga za zupanijske sudove..................................................................90 - prvostupanjski postupak protiv punoljetnih osoba..........................................35 - postupak prema maloljetnicima ­ pripremni postupak.....................................90 - postupak prema maloljetnicima ­ postupak pred vijeem.................................35 - Kz predmeti povodom zalbe na presudu...................................................170 - Kz predmeti povodom zalbe na rjesenje...................................................480 - Odbacaji, zalbe.................................................................................600 - Predmeti izvanraspravnog vijea............................................................500 - Predmeti izvrsenja kazni zatvora............................................................400

TRGOVACKI SUDOVI - parnicni postupak u pomorskim sporovima i sporovima radi zastite intelektualnog vlasnistva, osim sporova po tuzbama Hrvatskog drustva skladatelja.................150 - ostali parnicni predmeti.....................................................................200

-

-

presuda na temelju izostanka, presuda zbog ogluhe, presuda bez raspravljanja, presuda na temelju odricanja, presuda na temelju priznanja, povlacenje tuzbe, rjesenje o nenadleznosti..................................................................................600 mirenje ­ sudac ciji je predmet...............................................................400 mirenje ­ sudac izmiritelj.....................................................................150 ovrhe na nekretninama, cinidbe i trpljenje..................................................250 ovrhe na novcanim trazbinama.............................................................3000 ovrhe na pokretninama.......................................................................4000 mjere osiguranja po Ovrsnom zakonu R1..................................................350 stecaj ­ odbacaj i obustava..................................................................1000 stecaj ­ duznik nema imovine................................................................600 stecaj ­ duznik ima imovinu...................................................................20 upis u glavnu knjigu Tt......................................................................3000 razni predmeti koji se odnose na upis u glavnu knjigu (R2 i R3)......................7000 ostali izvanparnicni predmeti.................................................................350

VISOKI TRGOVACKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE naknada stete zbog povrede prava na suenje u razumnom roku.....................400 sukob nadleznosti............................................................................600 registarski predmeti povodom zalbe protiv rjesenja o odbacaju prijave..............550 prekidi, odbacaji zalbe.......................................................................600 ovrhe............................................................................................400 stecajni predmeti povodom zalbe protiv rjesenja u stecaju i upuivanja stecajnih vjerovnika u parnicu..........................................................................300 sporovi o naknadi za koristenje glazbenih djela i izvoackih prava...................300 izvanparnicni predmeti po cl. 40. ZTD.....................................................400 ostali Pz predmeti..............................................................................170

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE upravni sporovi................................................................................270 odbacaj.........................................................................................500 obustava postupka............................................................................600 ponavljanje postupka (veliko vijee-5 sudaca)...........................................300 Clanak 2. Zbog narocite slozenosti predmeta predsjednik suda moze odluciti da se sucu dodijeli rad u manje predmeta od broja utvrenih clankom 1. Smatra se da je sudac radio u skladu s Okvirnim mjerilima i ako nije rijesio broj predmeta propisan u clanku 1., ako ukupan broj predmeta u sudu ne omoguuje postizanje Okvirnih mjerila. Clanak 3. Sucima koji su godisnjim rasporedom poslova odreeni za praenje i proucavanje sudske prakse umanjuje se obavljanje sudacke duznosti i to: - u sudovima do 5 sudaca za..................................10% - u sudovima od 6 do 10 sudaca za...........................25% - u sudovima od 11 do 15 sudaca za.........................50% - u sudovima od 16 do 20 sudaca za.........................70% - u sudovima od 21 i vise sudaca za........................100% Clanak 4. Predsjednik suda, osim poslova sudske uprave, obavlja i sudacku duznost koja mu se umanjuje prema broju sudaca toga suda i to:

-

u sudovima do 5 sudaca za..................................20% u sudovima od 6 do 10 sudaca za...........................40% u sudovima od 11 do 15 sudaca za.........................60% u sudovima od 16 do 20 sudaca za.........................80% u sudovima od 21 i vise sudaca za........................100% Clanak 5.

Predsjedniku sudskog odjela umanjuje se sudacka duznost prema broju sudaca toga odjela i to: - u sudskom odjelu do 10 sudaca za.................................20% - u sudskom odjelu od 11 do 20 sudaca za..........................40% - u sudskom odjelu od 21 do 30 sudaca za..........................60% - u sudskom odjelu od 31 i vise sudaca za..........................80% Sucu mentoru umanjuje se sudacka duznost prema broju savjetnika koje mentorira i to: - do 5 savjetnika za..............................................10% - vise os 5 savjetnika za.........................................20% Clanak 6. Kazneni predmeti koji budu dovrseni rjesenjem kojim se postupak obustavlja iz razloga sto je nastupila zastara kaznenog progona te presudom kojom se optuzba odbija iz razloga sto se kazneni progon ne moze poduzeti zbog zastare nee se vrednovati u rad suca. Clanak 7. Ova Okvirna mjerila primjenjivat e se od 1. srpnja 2007. godine.

Zagreb, 06. Lipnja 2007 (signature Lovrin and seal of the minsitry of justice)

Information

4 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

524088