Read spm-trial-2010-bm-ans-pahang.pdf text version

www.papercollection.batukawa.info

1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010 BAHASA MELAYU KERTAS 1 GARIS PANDUAN PEMERIKSA

A.

CARA PEMERIKSAAN

BAHAGIAN A Pemeriksaan secara holistik berpandukan kriteria penskoran yang ditetapkan Isi / idea ­ 3 isi / idea penting (tidak termasuk pendahuluan & penutup) dan mesti berdasarkan tugasan yang diberi. Karangan mesti ditulis dalam jumlah yang ditetapkan (antara 200 ­ 250 patah kata). Karangan yang tidak memenuhi panjang yang ditetapkan tidak boleh dimasukkan pada tahap cemerlang. Kesalahan ejaan tidak dipotong markah.

PEMERIKSA HENDAKLAH MEMBERI KOMEN: Bagi peringkat cemerlang ­ idea sahaja Bagi peringkat baik, memuaskan dan kurang memuaskan ­ bahasa dan idea sahaja Karangan yang tiada kata-kata puitis seperti peribahasa, kata-kata hikmat, cogan kata dan lain-lain ­ markah maksimum 25 sahaja.

BAHAGIAN B: Isi ­ bergantung kepada bilangan perkataan dan markah yang ditetapkan (minimum 3 isi / idea penting) Pemeriksaan secara impression berpandukan panduan ditetapkan Jika karangan: a. Kurang 350 patah kata, pemeriksa seperti biasa. b. Terlalu panjang ­ periksa seperti biasa sehingga ke akhir karangan. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan markah ejaan keseluruhan maksimum 3 markah sahaja. Tiada pemotongan markah ejaan bagi kesalahan berulang. Markah bersih/muktamad hendaklah ditulis di penjuru atas sebelah kanan halaman pertama karangan.

www.papercollection.batukawa.info

2

Contoh : Bahagian A : 25 Markah Bahagian B : 65 Markah Jumlah : 90 Markah

Komen diberi sekiranya perlu pada karangan yang diperiksa. Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca: ( ____ / // ) = Kesalahan isi = Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan = Kesalahan ejaan dan huruf besar =Kesalahan ejaan yang berulang =Kesalahan tanda baca.

www.papercollection.batukawa.info

3

PERATURAN PEMARKAHAN KERTAS 1

BAHAGIAN A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan

(30 markah) KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

Cemerlang

26 ­ 30

Karangan menepati tema bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat.Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan menggunakan ungkapan yang menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan). Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas dan matang.

Atas (28 - 30) Bawah (26 - 27)

Kepujian

20 - 25

Karangan menepati tema bahan rangsangan. Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas. Wacananya lengkap. digunakan bervariasi. Unsur bahasa yang

Atas (23 - 25) Bawah (20 - 22)

Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan jelas.

15 ­ 19

Karangan masih menepati bahan rangsangan.

www.papercollection.batukawa.info

4

Atas (17 - 19) Memuaskan Bawah (15 - 16) Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca masih betul dan tepat.Penggunaan kosa kata umum. Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Wacananya masih masih bervariasi. lengkap. Unsur bahasa

Idea masih relevan dengan tema rangsangan. Huraian idea masih jelas.

bahan

10 - 14

Karangan kurang rangsangan.

menepati

tema

bahan

Atas (12 - 14) Kurang Memuaskan Bawah (10 - 11)

Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat.Kesalahan-kesalahan tatabahasa ketara. Penggunaan kosa kata terhad. Ejaan masih mengikuti Sistem Ejaan Rumi Baru tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara. Wacana kurang lengkap. unsur bahasa kurang bervariasi.

Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan dan huraiannya kurang jelas.

01 - 09

Calon tidak menunjukkan kemahiran menulis.

penguasaan

Pencapaian Minimum

Atas (06 - 09)

Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Idea tidak menepati bahan rangsangan.

Bawah (01 - 05)

www.papercollection.batukawa.info

5

Bahagian B: Karangan Respons Terbuka ( 100 markah ) KRITERIA

KRITERIA

DESKRIPSI

1. BAHASA ( Mekanis )

Kegramatisan Tanda baca Ejaan

kata ( morfologi ) sintaksis ( ayat )

2. LARAS ( Dinamis )

Pemilihan kosa kata

3. IDEA ( ISI )

Tema Isi utama Pengembangan (huraian/ bahasa/ hujahan/ contoh) Releven

4. PENGOLAHAN

Wacana Logik Pemerengganan Format

5. GAYA BAHASA

Keindahan bahasa Ungkapan Peribahasa

www.papercollection.batukawa.info

6 KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT MARKAH KRITERIA

80 ­ 100

( 90 ­ 100 ) CEMERLANG ( 80 ­ 89 )

Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca betul. Laras bahasa sesuai dengan tugasan. Penggunaan kosa kata luas dan tepat. Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan matang, disertakan dengan contoh yang sesuai. Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai. Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan unsur bahasa bervariasi. Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata atau frasa.

66 ­ 79

( 73 ­ 79 ) KEPUJIAN ( 66 ­ 72 )

Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa yang sesuai mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata umum. Idea relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai. Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai. Wacana masih lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan. Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan menarik (peribahasa, pantun, cogan kata)

51 ­ 65 BAIK ( 58 ­ 65 )

Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai. Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum.

Ejaan dan tanda baca masih betul. Laras bahasa sesuai mengikut tugasan. Penggunaan kosa kata umum. Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi

www.papercollection.batukawa.info

7

( 51 ­ 57 ) masih jelas dan contoh masih sesuai. Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai. Wacana masih lengkap Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi. Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

36 ­ 50

( 43 ­ 50 ) MEMUASKAN ( 36 ­ 42 )

Penggunaan pelbagai jenis kata terhad. Ayat kurang gramatis. Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Laras bahasa kurang sesuai. Penggunaan kosa kata umum dan terhad. Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai. Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai. Wacana masih / kurang lengkap. Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi. Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan.

KURANG MEMUASKAN

21 ­ 35 ( 28 ­ 35 ) ( 21 ­ 27 )

Penggunaan kata kurang tepat. Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami. Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara. Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai. Pengolahan tidak menarik. Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang. Unsur bahasa tidak bervariasi. Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah.

www.papercollection.batukawa.info

8

CADANGAN JAWAPAN (BM 1- 1103/1)

BAHAGIAN A

TUGASAN: Sebab ­sebab berlakunya kes penderaan dalam kalangan kanak-kanak. Cadangan idea. i. ii. iii. iv. v. vi. Manusia sudah hilang sifat kemanusiaan. Manusia sudah tidak mengamalkan nilai moral dan nilai sivik. Tidak mengamalkan ajaran agama / cetek pengetahuan tentang agama. Tidak takut akan balasan tuhan atau hari pembalasan. Manusia bersikap mementingkan diri sendiri dan tidak peka kepada masyarakat sekeliling . Hukuman tidak berat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan.

Kemungkinan: Calon mengemukakan idea-idea yang lain berkaitan sebab-sebab berlakunya kes penderaan kanak-kanak (diterima).

www.papercollection.batukawa.info

9

CADANGAN SKEMA JAWAPAN BAHASA MELAYU KERTAS 1

BAHAGIAN B SOALAN 1 Disiplin diri merupakan faktor penting untuk melahirkan pelajar yang cemerlang. kepentingan disiplin diri kepada pelajar. Tugasan : Kepentingan disiplin diri kepada pelajar Format Cadangan idea i. : Tiada : Jelaskan

Berjaya dengan cemerlang dalam bidang akademik dan kokurikulum

ii. Memiliki sahsiah diri yang terpuji iii. Menjadi idola / contoh kepada orang lain / pelajar lain iv. Menjadi inspirasi rakan-rakan / sumber rujukan v. Sentiasa patuh pada arahan dan nasihat vi. Menjadi seorang yang kreatif dalam menyelesaikan masalah vii. Sentiasa berfikiran positif dan optimis viii. Bahagia di dunia dan di akhirat.

SOALAN 2 Selaku pegawai kesihatan daerah, anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah tentang peranan ibu bapa bagi melahirkan keluarga yang sihat. Tuliskan ceramah itu selengkapnya. Tugasan Format : Peranan ibu bapa bagi melahirkan keluarga yang sihat. : Ceramah

Cadangan idea

: i. Menyediakan makanan seimbang ii. Melakukan aktiviti riadah bersama-sama iii. Menggalakkan anak-anak membawa bekal ke sekolah . iv. Mendidik anak-anak tentang amalan kebersihan diri dan persekitaran. v.Menasihat dan memastikan anak-anak tidak terlibat dalam gejala merokok, pengambilan dadah dan alkohol.

www.papercollection.batukawa.info

10

vi.Memastikan diri dan anak-anak sentiasa menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. vii.Memilih tempat tinggal yang sesuai ­ tersusun / bersih / ada landskap menarik.

Markah ditolak jika:

Tiada kata penghadap majlis ­ tolak 1 markah Tiada kata penegasan (tuan-tuan/puan-puan) ­ tolak 1 markah Tiada penutup ­ tolak 1 markah

Maksima tolak markah

2 markah

SOALAN 3

Kerajaan telah berusaha untuk memajukan industri kraft tangan yang semakin dilupakan oleh rakyat Malaysia. Huraikan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan industri ini di negara kita.

Tugasan

: Langkah-langkah untuk meningkatkan industri kraft tangan di negara kita.

Cadangan idea

: i .Mengadakan Hari Kraft Kebangsaan sebagai pengiktirafan ii. Menubuhkan Perbadanan Kemajuan KraftTangan Malaysia iii. Mengawal kualiti mutu hasil kraft tempatan iv. Membangunkan bidang penyelidikan v. Kempen ­ dalam dan luar negara

Kemungkinan

:

Calon menulis langkah yang boleh dijalankan : diterima - Markah maksima 64

SOALAN 4 Wabak ILI dan H1N1 merupakan penyakit berjangkit yang berlaku di seluruh dunia sejak akhirakhir ini. Penyakit ini telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap kesihatan penduduk dan ekonomi sesebuah negara. Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi penularan wabak tersebut..

www.papercollection.batukawa.info

11

Tugasan : Usaha-usaha mengatasi wabak H1N1

Cadangan idea

i. Pesakit dikuarantin daripada orang awam supaya tidak berjangkit. ii.Tidak mengunjungi negara-negara yang dilanda penyakit tersebut iii. Menyekat kemasukan pelancong asing dari negara terlibat daripada memasuki Malaysia iv.Menyediakan vaksin/ubat-ubatan yang sesuai untuk ketahanan tubuh badan melawan penyakit. v. Memusnahkan vektor/punca penyakit vi.Kajian saintifik untuk mencari ubat yang sesuai agar manusia mempunyai daya tahan melawan penyakit

Kemungkinan : Tiada

SOALAN 5 Anda telah meminjam sebuah novel dari pusat sumber sekolah dan mendapati novel tersebut amat menarik. Ulaskan aspek-aspek menarik yang terdapat dalam novel yang telah anda baca itu.

Tugasan Cadangan idea

: Aspek-aspek menarik dalam novel i. Menulis sinopsis ii. Tema dan persoalan ­ menarik dan bersesuaian dengan diri calon sebagai pelajar / remaja ii. Gaya bahasa ­ menarik, mudah difahami, indah, diksi sesuai. iii. Penggunaan teknik plot yang berkesan : suspen, imbas kembali, monolog dalaman, dialog dan sebagainya iv. Terdapat unsur nilai murni dan pengajaran yang boleh diteladani v. Watak dan perwatakan yang sesuai/sifat watak yang menarik dan boleh dicontohi

www.papercollection.batukawa.info

1103/2 SULIT 1103/2 Bahasa Melayu Kertas 2 Sept/Okt 2 ½ jam

SULIT

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TAHUN 2010

BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 KERTAS 2 PERATURAN PEMARKAHAN

Peraturan pemarkahan ini mengandungi 14 halaman bercetak

@ 2010 Hak Cipta MPSM

[Lihat sebelah SULIT

1103/2

2

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Markah penuh : 110 Markah Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagi kepada: (a) (b) Isi Bahasa - 20 markah - 10 markah

SULIT

(a) Nota :

Isi [20 markah]

(i)

(ii) (iii) (iv)

Panduan mengira perkataan. Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: nama khas perkataan berulang penggunaan kata sendi did an ke tarikh angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan gelaran Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja sebelum diperiksa. Periksa jawapan calon setakat 120 patah perkataan sahaja. Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.

Bahagian (i) Pendahuluan (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv) Penutup/Kesimpulan

Markah 4 12 5 11 6 10 7 9 8 8 9 7 10 6 11 5 12 4

Markah 2 16 2 20

Jumlah Markah

1103/2

3

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 1 : Rumusan

SULIT

Pendahuluan Petikan membincangkan manfaat/faedah/kebaikan/kepentingan makanan organik kepada orang ramai. [2 markah] Isi tersurat (manfaat/faedah/kebaikan/kepentingan) 1. 2. 3. 4. [4-12 markah]

Kualiti makanan yang lebih tinggi. Bebas daripada racun serangga. Mengurangkan pendedahan kepada hormon dan antibiotik. Mengandungi bahan atau ramuan organik dan tidak mempunyai sebarang bahan tambahan makanan. 5. Mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi. 6. Pengambilannya secara berterusan mampu memupuk diet dan tabiat pemakanan yang sihat. 7. Mengubah gaya hidup dan kesihatan seseorang. 8. Mengelakkan kos perubatan yang tinggi pada kemudian hari. 9. Melindungi generasi akan datang daripada terus memakan makanan yang dicemari. 10. Mengekalkan nutrien dan rasanya lebih sedap.

Isi tersirat (langkah-langkah) 1. 2. 3. 4. 5.

[4-12 markah]

Mengadakan kempen kepada masyarakat tentang kepentingan makanan organik. Insentif kepada pengusaha makanan organik. Menjual produk makanan organik pada harga yang lebih murah. Menanam sendiri sayur-sayuran dengan kaedah tanaman organik. Peranan media massa mendedahkan lebih banyak maklumat kebaikan makanan organik. 6. Memberi kursus dan bimbingan kepada pihak yang berminat dengan tanaman organik. (isi-isi lain yang difikirkan sesuai diterima) Penutup [2 markah]

Kesimpulannya, masyarakat/orang ramai perlu mengambil makanan organik supaya tahap kesihatan mereka terus terpelihara.

1103/2

4

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

(a)Bahasa [10 markah]

SULIT

Asas pemberian markah bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam berikut: Peringkat Markah Isi Markah Bahasa Huraian - Kesinambungan isi baik - Struktur ayat atau tatabahasa baik - Kosa kata luas - Tanda baca/ ejaan betul

Baik

18 ­ 20 15 - 17

09 ­ 10 07 ­ 09

Sederhana

12 ­ 14 08 - 11

06 ­ 07 04 ­ 06

- Kesinambungan isi masih baik - Struktur ayat atau tatabahasa masih memuaskan - Kosa kata masih memuaskan - Tanda baca/ ejaan juga memuaskan

Lemah

01 - 07

01 ­ 04

- Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/ tidak memuaskan

Nota (i) (ii) (iii) (iv) Jika bahasanya agak baik, tambah 1 markah lagi Jika bahasanya kurang memuaskan, tolak 1 markah Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan, ayat demi ayat, walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 patah perkataan, berikan 0 markah. Jika rumusan kurang daripada 120 patah perkataan, markah tidak dipotong. [ Markah bahasa maksimun : 10 markah]

Soalan 2

1103/2

5

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada : Soalan 2(a) : 9 markah Soalan 2(b) : 9 markah Soalan 2( c) : 8 markah Soalan 2(d) : 9 markah

SULIT

Perhatian bagi soalan 2(a) hingga soalan 2(d) 1. Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang lengkap/ sempurna. 3. Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu betul, berikan separuh daripada markah yang diperuntukkan sahaja. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1.Soalan 2 markah: DESKRIPSI -Jawapan tepat mengikut konteks/isi cukup dan ayat gramatis -Jawapan kurang tepat/isi tidak cukup -Jawapan tidak tepat/salah 2. Soalan 3 markah: DESKRIPSI -Isi cukup dan lengkap /relevan dengan tugasan dan ayat gramatis -Isi cukup dan lengkap /relevan tetapi ayat kurang gramatis -Isi tidak cukup, kurang lengkap tetapi ayat gramatis -Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis -Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 3. Soalan 4 markah DESKRIPSI -Isi cukup dan lengkap /relevan dengan tugasan dan ayat gramatis -Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis -Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis -Isi kurang lengkap/kurang relevan dan ayat kurang gramatis -Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis MARKAH 4 3 2 1 0 MARKAH 3 2 1 0

MARKAH 2 1 0

1103/2

6

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 2 (a) : Pemahaman Petikan Umum (i) Markah

SULIT

Maksud rangkai kata manfaat implisit di sebaliknya ­ faedah tersirat pengambilan makanan organik. 2

(ii)

` [maksimun; 2 markah] Sumbangan; - tidak mencemarkan alam sekitar seperti sungai dan tanah 1 - menggunakan tenaga yang kurang daripada kaedah pertanian biasa 1 - dapat menahan lebih banyak karbon di dalam tanah 1 - mengurangkan pelepasan karbon dioksida ke atmosfera 1 [maksimun: 3 markah]

(iii)

Punca-punca; - kurang kesedaran perlunya mengambil makanan bebas bahan kimia 1 - kurang pendedahan manfaat makanan organik 1 - sukar mendapatkan bekalan makanan organik 1 - harga makanan organik lebih mahal daripada makanan biasa 1 - persepsi negatif terhadap makanan organik iaitu makanan untuk orang yang dihidapi penyakit/makanan golongan atasan. 1 ( isi-isi lain yang difikirkan sesuai diterima) [maksimun :4 markah]

1103/2

7

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 2 ( b ) ­ Petikan Drama Markah (i) - Majid berasa kurang senang dengan cara Safiah berpakaian - Majid menyampaikan ketidaksenangan itu kepada Umar - Majid bertanya kepada Umar tentang kekerapan Safiah memakai seluar

SULIT

1m 1m 1m

[ Maksimum : 2 markah] (ii) - pengaruh media massa dalam menonjolkan cara berpakaian moden secara berleluasa - menganggap pakaian moden selaras dengan perkembangan semasa - terdapat banyak pertunjukan fesyen secara realiti 1m - kurang didikan agama - ibu bapa tidak menunjukkan contoh berpakaian yang baik kepada anak-anak Satu nilai dalam petikan: - menghormati tetamu, misalnya ibu Safiah menerima kehadiran Majid ke rumahnya dengan senang hati Dua nilai dalam keseluruhan drama : kasih sayang misalnya Umar dan Safiah saling menyayangi semangat patriotisme, misalnya Umar yang bertegas mahu menjadi guru untuk mendidik anak bangsa 1m 1m 1m 1m 1m 1m

(iii)

1m

[ Maksimum : 3 markah]

1103/2

8

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 2 ( c ) ­ Petikan Prosa Klasik Markah

SULIT

i)

- bayan berpura - pura meninggal dunia /menjadikan diri mati [ Maksimum : 2 markah]

1

ii) -

sangat marah lalu turun ke tanah memaki hamun kepada burung bayan merungut dirinya tertipu berhasrat membunuh bayan yang masih hidup/ ada

1 1 1 1

[ Maksimum : 3 markah ]

iii) -

mendapat keuntungan daripada menjual bayan tersebut mungkin menghadapi masalah kewangan pada ketika itu menjual haiwan hutan di pasaran gelap menjadikan sebagai binatang ternakan menggambarkan kenakalan dalam kalangan budak-budak (isi-isi lain yang sesuai diterima)

1 1 1 1 1

[ Maksimum : 3 markah ]

1103/2

9

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 2 ( d ) - Syair Kelebihan Ilmu

SULIT

Markah

i) Maksud rangkai kata - ilmu itu tidak dapat dinilai dengan wang ringgit - ilmu merupakan penyelesaian bagi sebarang masalah/sumber (isi-isi lain yang sesuai diterima)

1 1

[ Maksimum : 2markah] (ii) Kepentingan ilmu - menunjukkan identiti seseorang - rasional dalam tindakan seseorang - dapat menjamin kehidupan seseorang - dihormati oleh masyarakat - memelihara martabat bangsa ( isi-isi lain yang sesuai diterima ) [ Maksimum : 3 markah] (iii) Melalui : - pembacaan yang luas - pengamatan terhadap kejadian atau peristiwa - perbincangan dengan para ilmuan - sentiasa belajar tanpa batasan umur / geografi - membuat penyelidikan terhadap sumber alam ( isi-isi lain yang sesuai diterima ) [ Maksimum : 4markah]

1 1 1 1

yang berlaku

1 1 1 1 1

1103/2

10

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3 (a) : 6 markah Soalan 3 (b) : 6 markah Soalan 3 (c) : 6 markah Soalan 3 (d) : 6 markah Perhatian bagi soalan 3(a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SULIT

Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan / jalan bahasa / tanda baca daripada keseluruhan soalan. Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa berikan 0 markah. Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah. Jika memberi makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih tolak ½ markah bagi setiap ayat. Jika semua perkataan dipakai dalam satu ayat berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. Isi tidak jelas tolak ½ markah. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan (jika berkenaan), berikan 0 markah.

Soalan 3 (a) Membina ayat (i) jalin (ii) menjalin (iii) terjalin (iv) jalinan (v) penjalin (vi) memperjalinkan - anyam/rangkai/susun. - menganyam/merangkaikan/menyusun/mewujudkan mengeratkan. - teranyam/terangkai/terselip/telah wujud/kerjasama. - sesuatu yang dijalin. - orang yang menjalin sesuatu/tali dan lain-lain yang digunakan untuk menjalin. - menjadikan berjalin atau berangkai. [6 markah]

1103/2

11

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2 (b) Petikan dialog kepada petikan biasa(cakap pindah)

SULIT

Ana mengajak Siti ke perpustakaan pada petang itu. Lalu Siti bertanya kepada Ana tentang tujuannya hendak ke perpustakaan. Ana menyatakan bahawa dia hendak mencari maklumat tentang tokoh kemerdekaan. Siti ingin tahu akan sebab Ana hendak mencari maklumat tersebut. Ana memberitahu Siti bahawa cikgu Rosli memintanya menulis esei berkenaan kemerdekaan. Siti kurang bersetuju dengan tindakan Ana kerana maklumat tersebut boleh diperolehi melalui Internet. Ana mengeyakan pandangan Siti tetapi dia memaklumkan hendak membaca maklumat daripada sumber lain.

[6 markah]

(c )

Ejaan dan Imbuhan - pihak (ejaan) - membayar (imbuhan) - pelan (ejaan) - memperbesar(imbuhan) - dialog (ejaan) - mendengar (imbuhan) [6 markah]

(i) pehak membayarkan (ii) plan Memperbesarkan (iii) dailog kedengaran

(d) Kata/istilah dan Tatabahasa (i) menghindarkan - menyelamatkan (kata/istilah) menjelaskan tentang cara-cara - menjelaskan cara-cara (tatabahasa) (ii) asas berjuta ringgiti (iii) soal selidik beliau siapkan awam(kata/istilah) berjuta-juta ringgit (tatabahasa) kertas kerja (kata/istilah) disiapkan oleh beliau (tatabahasa) [6 markah] (e) Peribahasa

(i) hangat-hangat tahi ayam (ii) kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya (iii) sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain/ sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit [6 markah]

1103/2

12

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2 Soalan 4 [Markah penuh 15 markah]

SULIT

Panduan pemarkahan bagi soalan 4 (a) i) ii) iii ) iv) v) vi) vii) Jawapan berdasarkan sebuah novel yang dipelajari Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap Beri 2 markah bagi setiap peristiwa yang lengkap Beri 1 markah bagi peristiwa yang kurang lengkap/kurang jelas Markah isi maksimum 4 markah Markah bahasa maksimum 3 markah Markah bahasa diberi secara impression Baik Sederhana Lemah viii) ix ) : : : 3 markah 2 markah 1 markah

Jika calon menjawab dan markah isi 0 , beri 1 markah untuk bahasa . Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 7 markah]

(b)

i) ii) iii) iv) v) vi) vii)

Jawapan berdasarkan dua buah novel yang dipelajari Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap Beri 1 markah untuk contoh 1 nilai tanggungjawabbagi setiap novel Beri 2 markah untuk setiap huraian yang lengkap bagi setiap novel Markah isi maksimum 6 markah ( maksimum 3 markah bagi setiap novel) Markah bahasa maksimum 2 markah Markah bahasa diberi secara impression Baik Lemah : 2 markah : 1 markah

viii) ix)

Jika calon menjawab dan markah isi 0, beri 1 markah untuk bahasa Calon tidak menjawab 0 markah [ Maksimum : 8 markah]

1103/2

13

[Lihat sebelah SULIT

www.papercollection.batukawa.info

1103/2

(a) Novel Terminal Tiga Nilai berdikari

SULIT

... Berdikari dalam menuntut ilmu. Contohnya, Rimpa yang berhijrah ke Kuala Lumpur seorang diri untuk melanjutkan pelajaran ke Akademi Seni Kebangsaan. ... Berdikari dalam mencari ayahnya. Contohnya, Rimpa telah mencari ayahnya tanpa bantuan sesiapa hingga ke Nabawan . Novel Seteguh karang ...Berdikari dalam menuntut ilmu. Contohnya, Awanis mendaftarkan diri ke UiTM, Arau Perlis seorang diri. ... Berdikari meneruskan hidup tanpa ibu bapa. Contohnya, Awanis dapat menjaga kakak dan adiknya, Anita . ... Berdikari menyelesaikan masalah kehidupan. Contohnya, Awanis menyelesaikan masalah Anita yang menghadapi konflik dengan ibu bapanya . ( Isi - isi lain yang sesuai diterima ) (b) Unsur Suspens Novel Terminal Tiga ... Rimpa menerima berita bahawa seorang kerani baru yang bekerja di Akademi Seni Kebangsaan bernama Ruzaini. Perkara tersebut menimbulkan tanda tanya kepada pembaca siapa sebenar Ruzaini sama ada kawan baik Rimpa atau sebaliknya . ... Kehilangan ayah Rimpa secara tiba-tiba menimbulkan tanda tanya, sehingga selepas berpuluhpuluh tahun barulah ayah Rimpa pulang semula ke pangkuan keluarga .

Novel Seteguh Karang ... Peristiwa Awanis yang dicabar oleh En Johari menaiki motorsikal tanpa brek sewaktu menjalani prktikalnya di ladang kelapa sawit, Paka, Terengganu. Pembaca akan tertanya-tanya sama ada Awanis berjaya atau tidak . ... Peristiwa Kak May yang menelan ubat tidur secara berlebihan dan telah dimasukkan ke hospital. Peristiwa tersebut menimbulkan tanda tanya sama ada Kak May selamat atau tidak. ( Isi - isi lain yang sesuai diterima )

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1103/2

14

[Lihat sebelah SULIT

Information

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

110703