Read Microsoft Word - PITANJA IZ POVIJEST.doc text version

Pitanja za cjeline uvod u povijest i prapovijesno doba

Zaokruzi tocan odgovor. Od ponu enih odgovora samo je jadan tocan: 1. Historiograf, autor prve povijesne monografije, u kojoj iznosi realne uzroke i posljedice povijesnih doga aja je: a) T. Smiciklas b) Herodot c) Tukidid d) Izidor iz Seville 2. U pomone grane znanosti ne ubrajamo: a) paleografiju b) diplomatiku 3. Materijalna povijesna gra a cuva se u: a) muzejima b) arhivama

c) heraldiku

d) arheologiju

c) fonotekama

d) kodeksima

4. Utemeljitelj ahivske sluzbe u Hrvatskoj i autor vise zbirki dokumenata i latinskih spisa je: a) Ivan Luci-Lucius b) Vjekoslav Klai c) Ivan Kukuljevi-Sakcinski d) Franjo Racki 5. Tragovi zivota i fosilni ostaci homo neanderthalensisa nisu prona eni u: a) Veternici b) Husnjakovom brdu c) Sandalji I. 6. Prijelaz iz matrijarhalnog u patrijarhalni rod doga a se u: a) neolitiku b) mezolitiku c) eneolitiku 9. Megalitsko kruzno svetiste u Stonehengeu pripada razdoblju: a) eneolitika b) neolitika c) broncanog doba 11. Tisuljea bronce su: a) III. i IV. tis. pr. Kr. b) I. i II. tis. pr Kr.

d) Vindiji

d) broncanom dobu

d) bakrenog doba

c) III. i II. tis. pr. Kr.

d) I. tis. pr. Kr.

13. Vucedolska golubica, vaza u obliku golubice, prona ena u Vucedolu kod Vukovara, pripada dobu hrvatskog: a) neolitika b) eneolitika c) zeljeznog doba d) broncanog doba 14. Zivot u gradinama, posebno ure enim naseljima na brezuljcima ili tzv. "kultura gradina", karakteristicna je plemenima: a) Japoda b) Kelta c) Histra d) Ilira 15. Godina razdjelnica Prapovijesnog i Povijesnog doba je 3500.p.K.tj. godina: a) otkria metala b)otkria pisma c) pojave prvih drzava d) otkria kotaca 17. "Otac povijesti" u Hrvata Ivan Luci svoje djelo "De regno Dalmatiae et Croatiae, libri sex" objavio je u: a)Venezii,1676.g. b) Amsterdamu,1676.g. c) Becu,1666.g. d) Amsterdamu,1666.g. 19. Znanost koja na osnovi materijalnih ostataka i nalaza istrazuje materijalnu i duhovnu kulturu minulih naroda i vremena je a) numizmatika, b) arheologija c) paleografija, d) paleoantropologija 20. Znanstvenici smatraju da je do danas najstariji dio kostura prvih ljudi (lubanja i gornja celjust) prona en u a) Sandalji kraj Pule, b) Kalat Jarmu, c) spilji Lascouex, d) klancu Odoway u Tanzaniji 21. Prvi oblik prapovijesne religije koji zagovara vjeru u svete predmete i zivotinje naziva se: a) animizam, b) kult spiljskog medvjeda, c)monotiezam, d) totemizam 22. "Druga Sikstinska kapela" je epitet kojeg s opravdanjem nosi,zbog ljepote i bogatstva prapovijesnih slikarija spilja:a) Altamira u Francuskoj, b) Niaux u Francuskoj, c) Altamira u Spanjolskoj, d) Lascouex u Spanjolskoj 23. Kultura glacanog kamena pripada razdoblju:a) neolitika, b) eneolitika, c) paleolitika, d) mezolitika 27. Pomona povijesna znanost koja proucava grbove naziva se: a) sigilografija, b) sfragistika, c) genealogija, d) heraldika 28. Poznati arheoloski trag zivota starih Ilira, japodska broncana kapa, zapravo datira iz: a) zeljezog doba, b) broncanog doba, c) eneolitika, d) doba grcke kolonozacije na Jadran 31. Najznacajnija vrela za stvaranje predodzbe o zivotu ljudi u prijelaznom ili matalnom dobu su predmeti prona eni u: a) nekropolama, b) ostacima gradina, c) narodnoj predaji, d) Staroj Grckoj 32. Zeljezo se , u odnosu na ostale metale, pocelo iskoristavati najkasnije i to u: a) Mezopotamiji, oko 1200.g.p.K., b) Maloj Aziji, oko 3000.g.p.K., c) Maloj Aziji, oko1200.g.p.K., d) Mezopotamiji u IV.t.p.K. 33. Nosioci razvoja i sirenja napredne zeljeznodobne kulture La Tene bio je narod indoeuropskog podrijetla: a) Liburni, b) Kelti, c) Japodi, d) Hallstatti 35. Trgovina, obrt, udruzivanje seoskih opina u siru zajednicu sve do drzave doga a se kao posljedica covjekove uporabe: a) metala, b) keramike, c) loncarskog kola, d) pisma 37. Trajna naselja, prijelaz na ratarstvo i stocarstvo, kosarastvo, sojenice, tkalacki stan, keramika itd. stecevine su iz: : a) eneolitika, b)mezolitika, c) broncanog doba, d) neolitika 38. Pocetak razvoja umjetnosti vezuje se uz: a) mla eg neandertalca oko 40.000t.g.p.K., b) kromanjonca kao prvog homo sapiensa oko 35.000t.g.p.K., c) Otkrie vatre u spilji Cu-Ku Tjen, d) pozitivne i negativne otiske ruku iz Altamire i Lascauxa 39. Matrijarhalne zajednice su bile: a) krvno vezane i stabilne, b) bratstva i plemena, c) nestalne i slabo povezane s cestim osipanjem, d) seoske opine 42. Najblizi predstavnik danasnjeg homo sapiensa je: 1

a) kromanjonac

b) pitekantrop

c) neandertalac

d)Heidelberski covjek

43. Uz motiv lova i lovnih zivotinja, najcesi motiv umjetnickog stvaranja u prapovijesnom dobu je motiv: a) otiska ruku b) velikog kamenja c) zene d)spiljskog medvjeda 44. Otkrie loncarskog kola rezultira proizvodnjom keramike. To je bilo u: c) IV. tis.pr.Kr. u d) VI. tis.pr.Kr. u jugozapadnoj Aziji a) IV. tis.pr.Kr. u Egiptu b) IV. tis.pr.Kr. u Indiji jugozapadnoj Aziji 50. Zadaa povijesti kao znanosti je: rjesavanje povijesnih kontraverzi b) spoznaja istine o cjelini proslosti s poukom za budunost c) istrazivanje i objasnjavanje proslih doga aja d) istrazivanja proslosti s ciljem boljeg razumijevanja budunosti 51. Predmet istrazivanja u povijesnoj znanosti su: prirodne pojave kroz povijesna razdoblja b) covjek i njegova djela u konkretnom vremenu i prostoru c) doga aji i dostignua u Svemiru i nastajanje Zemlje d) materijalni i pisani povijesni izvori ili vrela 52. Posebna povijesna disciplina koja se bavi pisanjem povijesti tj. objasnjavanjem doga ajnosti je: a) povijest b) paleografija c) kronologija d) povjesnistvo 60. U niz arheoloskih lokaliteta eneolitika u Hrvatskoj ubrajamo: a) Markovu spilju na Hvaru b) podrucje oko Medulina c) Sopot kraj Vinkovaca d) Vucedol kod Vukovara 62. Narodi koji naseljavaju prostor nizinske Hrvatske u zeljeznom dobu su: a) Histri b) Liburni c) Japodi d) Panoni 63. Od ilirskih plemenskih skupina osim bakra, bronce i zlata, staklo i jantar su poznavali: Japodi b) Liburni c) Delmati d) Panoni 65. Na podrucju sjeverozapadne Hrvatske nalzista zivota neandertalca su: Vindija, Font de Gaume, Markova i Grapceva spilja b) Niaux, Altamira, Sandalja I. i II. c) Husnjakovo brdo, Veternica, Vindija d) Vindija, Sandalja I. i Vela spilja na Cresu 66. Homo Crapinensis Neanderthalensisa otkrio je na Husnjakovu brdu pokraj Krapine: Franjo Racki b) Ferdo Sisi c) lovac Luka d) Konfucije e )Dragutin Gorjanovi-Kramberger 67. Povjesnica, povjestnica, doga ajnica hrvatski su nazivi za: proucavanje povijesti b) pripovijedanje i kazivanje povijesti c) istrazivanje povijesti d) pisanje o povijesti 68. Povijest dijelimo na dva velika razdoblja: kameno i metalno b) paleolitik i mezolitik c) pleistocen i holocen d) prapovijest i povijest 69. Olimpijska era pocinje: a) 3761 g.p.K. b) 753 g.p.K. c) 622 g. d) 776 g.p.K. 70. Prapovijesni oblici religije su: a) monoteizam, magija i zaratustrizam b) totemizam, fetisizam i animizam c) numizmatika, animalizam i magija d) paleografija, totemizam i fetisizam 71.Totem je ... a) vrhovni Bog starih Egipana b) paleolitsko kameno oru e c) zidna slika u spilji Altamiri d) zivotinja ili biljka kojoj su clanovi paleolitske iskazivali postovanje 72. Ljudi paleolitika svoje su pokojne: a) pokapali pokraj ognjista u spilji i vjerovali u njihovu pomo b) sahranjivali u tumule c) balzamirali d) ostavljali pod vedrim nebom u prirodi da ih divlje zvijeri pojedu spaljivali pa sahranjivali kulturom zarnih polja ( u urne ) 73. Najstarije tragove umjetnickog stvaralastva covjek je ostavio: u spiljama b) na stjenkama piramida c) na sumskim stablima d) u kolibama i sojenicama 74. Pisana vrela cuvaju se u: a) fonotekama b) knjiznicama i arhivama c) pinakotekama d) podrumima 75. Vucedolski covjek bavio se: a) metalurgijom i rudarstvom, poljodjelstvom i lovom b) poljoprivredom i stocarstvom, lovom i ribolovom c) obrtom i trgovinom, lovom i ribolovom d) prosvjetom , zdravstvom i rasparcavanjem droge 76. Liburnskoj vjestini i tradiciji pripada poznata: a) brodica katamaran b) trajekt c) la a liburnija d) skulptura glave rimske zene Solinjanka 77. Prapovijesno doba je ujedno i: a) najduzi dio povijesti b) najpoznatiji dio povijesti c) najkrai dio povijesti d) najdosadniji dio povijesti 78. O pocetku prapovijesnog doba: a)imamo puno izvora b) uope nemamo izvora c) imamo nedostatno materijalnih izvora d) istraga je jos u tijeku; budete izvjesteni 79. Paleografija je pomona povijesna znanost koja proucava: a) obicaje minulih doba i naroda b) materijalnu i duhovnu kulturu minulih naroda naroda i vremena c) grbove d) psiholoska stanja arheologa pri skrnavljenju grobova u ime znanosti e) pisma starih civilizacija 85. Luk i strijela izum su iz doba: a)mezolitika b) eneolitika c) paleolitika d) neolitika 86. Osnovne gospodarske djelatnosti ljudi u neolitiku bili su: a) ratarstvo, stocarstvo, lov i skupljanje b) skupljanje hrane i lov c) trgovina, obrt, ratarstvo i stocarstvo d) neumorno jurcanje dinosaura i slicne lovine 87. Koljevka covjecanstva je: a) Sjeverna Amerika b) Afrika c) Sjeverozapadna Azija d) Europa e) tko zna dobije sladoled f) Visocica 2

88. Kultura velikog usparavnog kamenja je: a) kultura oblutaka b) kultura glacanog kamena c) megalitska kultura d) kultura Venera 89. Prvim neolitskim selom smatra se: a) Jerihon b) Kalat-Jarmo c) Tepe Gavra d) Catal ­H'uyük e) Danilo 94. Pomona povijesna znanost koja se bavi proucavanjem starih pecata naziva se. a) paleografija b) numizmatika c) sfragistika d) heraldika 95. Ustanove u kojima se cuvaju slikovni povijesni izvori ili vrela zovu se: a) muzeji b) arhive c) knjiznice d) filmoteke 96. Nasa ili Kristova era zapocela je: a) 31.I.0.g.pr. Kr. b) 1.I.1.g.pr.Kr. c) 1.I.0.g. d) 1.I.1.g. 97. U najstarija poznata naselja ne ubrajamo: a) Jerihon, b) Catal Huyuk c) Kirokitiju d) Kalat Jarmo e) Babilon 98. Godina razdjelnica izme u starog i srednjeg vijeka je: a) 375. i prodor Huna u Europu b) 455. i Vandalsko razaranje Rima c) 476. i pad Zap. Rimskog Carstva d) 481. i Klodvigovo proglasenje franackim kraljem 99. Prijelaz iz pleistocena u holocen doga a se oko: a) 7.000.g. pr.Kr. b) 35.000.g.pr.Kr. c) 10.000.g.pr.Kr. d) 6.000.g.pr.Kr 100. Ilirske skupine se pocinju oblikovati na prostorima izme u Save i Kupe te uz Jadransko more u: a) neolitiku b) broncano doba c) eneolitiku d) zeljezno doba e) mezolitiku

Pitanja za cjelinu starog Istoka ili Orijenta

Zaokruzi tocan odgovor. Od ponu enih odgovora samo je jadan tocan: 101. Pismo koje se javlja u prostorima sumerskih gradova-drzava, a javlja se ve u II. tis. pr. Kr. i ima oko 500-600 znakova naziva se: a) klinasto pismo b) hijeratsko pismo c) demotsko pismo d) hijeroglifsko pismo 102. U Semite ne ubrajamo: a) Arape b) Hetite

c) Hebreje

d) Aka ane

103.Velika Indoeuropska selidba pokrenuta je s crnomorsko-kavkaskog prostora u: a) II. tis. pr. Kr. b) III./II. tis. pr. Kr. c) II./III. tis. pr. Kr. d) II./I. tis. pr. Kr. 104. Vladar koji prvi uvodi privatno vlasnistvo, koji se poistovjetio s bozanstvom, a za njega zapocinje i proces semitizacije Mezopotamije je: a) kralj Gudea b) Sargon Silni Akadski c) Sargon II. Asirski d) Hammurabi 105. Obrazovan, okrutan i moan asirski vladar Asurbanipal ima rezidenciju u: a) Dur-Sarukinu b) Asuru c) Samariji d) Ninivi 106. Raspadu Asirskog Carstva su kumovali Kaldejci i Medijci: a) 671. g. pr. Kr. b) 721. g. pr. Kr. c) 525. g. pr. Kr.

d) 612. g. pr. Kr.

107. Zidovski kralj koji osvaja kanaansku tvr avu "Jeruzalem" ujedinjuje 12 zidovskih plemena je: a) David b) Saul c) Golijat d) Salomon 108. Zaposjedanjem Jeruzalema, Hebreji dozivljavaju tree povijesno "suzanjstvo" od strane: a) Ramzesa II. 584. g. pr. Kr. b) Sargona II. 721. g. pr. Kr. c) Ramzesa II. 1287. g. pr. Kr. d) Nabukodonosora 584. g. pr. Kr. 109. Gradnja velikog hrama i prijenos zavjetnog kovcega u njega, reorganizacija vojske i unapre enje trgovine doga a se za: a) Salomona b) Nabukodonosora c) Saula d) Davida 111. Za Egipat je bitka kod Kadesa imala za posljedicu: a) slabljenje utjecaja Egipta na Istoku b) pad Nove drzave c) smrt Ramzesa II. d) pad Egipta pod Hetite 112. Ime im je izvedeno od grcke rijeci "porfyra", tj. grimiz. Rijec je o: a) Hebrejima b) Filistejcima c) Fenicanima d) Kartazanima 113. Fenicki fonetski alfabet rabi se ve od: a) III. tis. pr. Kr. b) II. tis. pr. Kr.

c) I. tis. pr. Kr.

d) 550. g. pr. Kr.

114. Najstarije pismo poznavali su: a) Dravidi u 4. tis. pr. Kr. b) Egipani u III. tis. pr. Kr. 115.To pismo se naziva: a) hijeratsko b) piktografsko

c) Fenicani u III. tis. pr. Kr.

d) Sumerani u IV. tis. pr. Kr.

c) fonetsko

d) klinasto

117. Behistanska stijena znacajan je spomenik iz razdoblja vladanja: 3

a) kralja Solomana, b) kralja Darija, c) kralja Kambiza, d) kralja Nabukodonosora 118. Vise od 20000 opeka pisanih klinastim pismom koje se danas cuvaju u britanskom muzeju u Londonu pripada razdoblju vladanja: a) kralja Nabukodonosora b) kralja Darija c) kralja Davida d) kralja Asurbanipala 120. Najvei teritorijalnu ekspanziju Egipat dozivljava za faraona: a) Ramzesa II. b) Tutmozisa I. c) Keopsa, d) Tutmozisa III. 121. Prvotne male egipatske zajednice koje imaju svog vladara, grad, boga, teritorij itd. nazivaju se: a) rodovi, b) nomi, c)sadufi, d) "dar Nila" 124. Pojava i ucvrsavanje feudalizma u Kini koji pociva na strogoj hijerarhiji, s carem na celu koji za vojnu sluzbu dijeli vojnicka lena pa tako stvara viseslojno vazalno plemstvo, doga a se za dinastije: a) Chou, b) Chang, c) Han, d) Chin 125. Gradnaj kineskog zida zapocinje za din. Chin ciju vladavinu karakterizira apsolutizam i ucestali nemiri sto izaziva njen pad.Dinastija vlada od : a) 221.- 210.g.p.K., b) III.-II.st.p.K., c) 221.-206.g.p.K., d) 206.g.p.K.- 22.g.n.K. 126. Novo kinesko vjersko ucenje nastalo u VI.st.p.K. zasnovano na tadicionalizmu, stovanju predaka, pojedinaca i njihovih obicaja utemeljio je filozof i ucitelj: a) Gauthama Sidartha, b) Konfucije, c) Budha, d) Mao Tse Tung 127. Kineska starovjekovna civilizacija dozivljava vrhuna za dinastije: a) Chou (XI.- III.st.p.K), b) Han (206.g.p.K.- 220.g.n.K.), c) Chin (221.-206.g.p.K.), d) Ming,XV.st. 128. Kinezi papir rabe od: a) 105.g.n.K., b) III.st.p.K., c) I.st.p.K., d) 105.g.p.K. 129. Jezik indoarijaca koji prodiru u Indiju u II.t.p.K. je najstariji indoeuropski jezik a zove se: a) jezik Rg Veda, b) sanskrt, c) brahmi, d)ksatrija 130. Nositelji najstarije visokorazvijene indijske civilizacije, stanovnici Mohenjo Dara i Harappe, poznavaoci pecetnika, keramike, kanalizacije, kupaonica...i pisma od oko 250 znakova bili su: a) Brahmani, b) Dravidi, c) Vajsije, d) Indoarijci 131. Budizam, indijsku religiju nazvanu po Budhi (Prosvjetljeni), koja zagovara jednakost ljudi, nirvanu i reinkarnaciju osnovao je Gauthama Siddartha u: a) VI.st.p.K., b) V.st.p.K., c) VII.st.p.K., d) IV.st.p.K. 133. Brahmanizam u Indiji prevladava izme u VIII. I VI.st.p.K.,a osnova te vjere jest u ucenju o trima bozanstvima: a) Brahmi, Budhi i Visni, b) Brahmi, Visni i Rami, c) Rami, Sivi i Visni, d) Brahmi, Visni i Sivi 134. Dva najstarija indijska epa Mahabharata i Ramayana zapisana su na: a) sanskrtu u I.t.p.K., b) sanskrtu u II.t.p.K., c) pagodama u I.t.p.K., d) Vedama u I.t.p.K. 135. Nakon pokoravanja Dravida indoarijski sveenici su u I. t.p.K. zapisali zakone i njim ustrojili kastinsko indijsko drustvo. Zbornik zakona je dobio ime: a) Brahmin zakon, b) Kastinski zakon, c) Budhin zakon, d) Manuov zakon 136. Mudri gospodar u perzijskoj religiji zaratustrizma, Bog dobra ciji je simbol sveta vatra zove se: a) Ahura Mazda, b) Ahriman, c) Mitra, d) Apadana 137. Zaratustrizam ili zoroastrizam je vjera dualistickog svjetonazora koju utemeljuje prorok Zaratustra u: a) V.st.p.K., b) IV.st.p.K., c) VII.st.p.K. d) VI.st.p.K. 138. "Kraljevska cesta" koja povezuje Suzu i Efez zila je kucavica gospodarskog, postanskog i osvajackog razvoja Perzije sagra ena je za kralja: a) Darija I., b) Kambiza, c) Kira II., d) Kserksa I. 139. Rezidencija Kira II. bila je u : a) Suzi, b) Perzepolisu, c) Egbatani, d) Pasargadu 140. S namjerom da pokori Skite (opustosena zemlja) Darije I. pokree bojnu 513. g. p. K. kojom osvaja: a) Malu Aziju, b) Makedoniju i Traciju, c) Traciju i Atiku, d) Skitiju i Makedoniju 142. Prastanovnistvo Palestine nazivane i zemlja Kaanan cinili su. a) Filistejci, b) Amoriani, c) Kaananci, d) Izraelci 143. Hebreji su pod Mojsijevim vodstvom napustili Egipat i vratili se u "obeanu zemlju" u: a) XII.st.p.K., b) XIII.st.p.K., c) oko1300.g.p.K., d) oko 1200.g.p.K. 144. Inani je : a) sumer. Bozica oluje, b) babilonska bozica plodnosti, c) sumerska bozica plodnosti, d) asirske boz. Plodnosti 145. Hamurabijev zakonik kojim se regulira krivicno-kazneno, vojno, privatno, obiteljsko i sudbeno pravo zapisan je klinopisom i sacuvan na kolumni visokoj 2 m, nastao je u : a) XVII.st.p.K., b) XIX.st.p.K., c) XVIII.st.p.K., d) XX.st.p.K. 146. Mezopotamija se prostire na sjeveru od: a) Sibira b) Armenskog gorja c) Mrtvog mora d) Anadolije a na jugu do: a) Sinajskog gorja b) Cipra c) rijeke Ind d) Perzijskog zaljeva 148. Oblik vladavine u sumerskim gradovima bio je: a) demokratska republika b) fasisticka diktatura c) centralizirana monarhija d) teokratska monarhija 149. Mezopotamski hramovi staroga vijeka zove se: a) piramide b) zigurati c) mastabe d) dzamije 150. Sumer je : a) najsjevernije podrucje me urijecja b) najjuznije podrucje me urijecja c) najzapadnije podrucje me urijecja d) najistocnije podrucje me urijecja 151. Najvee kulturno dostignue Sumera je: a) valjkasti pecatnik b) izum pisma c) zigurat d) nista od navedenog 153. Na prostorima Babilonije u XVIII. st. pr. Kr. centraliziranu monarhiju je uspostavio vladar: a) Nabukodonozor b) Sargon c) Hamurabi d) Samas 154. Babilonsko carstvo je obnovio: a) Kir II b) Hamurabi c) Nabukodonozor II d) Ramzes II 155. Nabukodonozor je osvojio Jeruzalem: a) 583.g.pr.Kr. b) 587.g.pr.Kr. c) 597.g.pr.Kr. d) 586.g.pr.Kr. 156. Nabukodonozor je sagradio svojoj voljenoj supruzi: a) Hatsepsut hram u Bahri b) Nefreteti Kulu babilonsku 4

c) Semiramidi visee vrtove d) Istar osmora vrata 157. Sargon Akadski je bio poznat: a) po svojoj mudrosti b) kao «vladar cetiriju strana svijeta» c) kao graditelj Kule babilonske d) po svom Zakoniku 159. Akadska drzava je po svom ustroju bila: a) sveenicka monarhija b) centralizirana monarhija c) hramski grad-drzava d)polis 161. Bozica braka i medicine kod Egipana je: a) Inani b) Astarta c) Izida d) Istar 162. Fenicani su u gospodarskom smislu bili vodei narod u: a) ratarstvu i tkanju b) loncarstvu c) trgovini i brodogradnji d) poljoprivredi i stocarstvu 163. Fenicani su osnivali trgovacke kolonije koje su se zvale: a) faktorije b) polisi c) gradine d) carstva 164. Pismo Fenicana bilo je: a) fonetsko b) hijeroglifi c) klinasto d) latinica 166. Praotac Hebreja bio je: a) David b) Salomon c) Izrael d) Abraham 167. Hebrejci su se podijelili na sjeverna i juzna plemena, odnosno na: a) Judeju i Kaanan b) Izrael i Judeju c) Judeju i Palestinu d) Izrael i Palestinu 168. Prvi izraelski kralj bio je: a )Solomon b) Abraham c) Saul d) David 173. Perzijski vladar koji je ujedinio Perziju i Mediju zvao se: a) Darije I. Veliki b) Kir II. Stariji c) Kambiz d) Kvisko I. 175. Najvaznija cesta starovjekovne Perzije povezivala je gradove: a) Suzu i Perzepolis b) Suzu i Efez c) Pasargrad i Efez d)Perzepolis i Pasargrad 177. Perzijski vladar koji se skitskom vojnom upleo u europske odnose je: a) Periklo b) Darije I. Veliki c) Kir II. Stariji d) Kambiz 178. Aleksandar Makedonski pokorio je Perziju: a)300.g.pr.Kr. b) 331.g.pr.Kr. c) 330.g.pr.Kr. d) 332.g.pr.Kr. 179. Staroperzijski prorok i mudrac, utemeljitelj mazdaisticke ( dualisticke ) religije zvao se: a) Muhamed b) Ahura Mazda c) Ahriman d) Zaratustra 180. Osim zoroastrizma u Perziji je bio rasiren i kult boga: a) Mazda b) Mitre c) Avest d) Matrta

Pitanja za cjelinu stare Grcke

Rijesi navedene zadatke.Od pono enih odgovora samo je jedan tocan: 181. Naziv za broncanodobnu kulturu koja je obuhvaala podrucje grckog kopna, Kretu, otoke Egejskog mora i maloazijsku obalu je: a) kikladska, b) kretsko-mikenska ili egejska, c) minojska, d) kikolpska 185. U kretske gradove-polise koji se razvijaju u II. t.p.K. ne ubrajamo: a) Festos, b)Knosos, c) Hagia Triadu, d) Argos 186. U zastitne znake kretske civilizacije ne spada: a) kamares keramika, b)pitosi, c) Kairos, d) labirint 188. Pismo koje poznaju Minojci i Ahejci je: a) klinopis, b) fonetsko, c) linearno, d) grcki alfabet 189. Troju je arheoloski otkrio H. Schlieman potaknut "Ilijadom" i dokazao postojanje njenih 9 slojeva od kojih je Homerova Troja: a) 7. sloj, b) 9. sloj, c) 6. sloj, d) 5. sloj 190. Nositelji razvoja Mikenske civilizacije bili su: a) Dorani, b) Ahejci, c) Jonjani, d) Pelazgi 191. U ostavstinu Mikenske kulture ne ubrajamo: a) Moskoforosa, b) Atrejevu riznicu, c) grobnice kamenog kruga, d) lavlja vrata(XIII.st.) 192. Starosjedioci Grcke prije doseljavanja Indoeurpoljana bili su: a) Ahejci, b)Pelazgi, c)Minojci, d)Eoljani 193. Mijesanjem Indoeuropljana i Pelazga nastaju prva grcaka plemena: a) Ahejci, Jonjani i Eoljani, b)Ahejci, Jonjani i Minojci, c)Jonjani, Eoljani i Trojanci, d) Heleni, Eoljani i Ahejci 194. Nakon Herojskog doba grcke povijesti slijedi Homersko doba koje traje od: a)o. 1300.- o. 800.g.p.K. b) o. 1100. - o. 800.g.p.K. c) XII. ­ VIII. st. pr. Kr. d) XIII. ­ VIII. st. pr. Kr. 197. Grke nije povezivalo zajednicko: a) olimpijske igre i svetista, b) kolonije, c) jezik i pismo, d) vjera i mitologija 198. Prvi grcki kovani novac poceli su koristiti maloazijski Lidijci pa i ostali Grci u: a) VIII.st.p.K. b) VI.st.p.K. c) VII.st.p.K. d) V.st.p.K. 199. Razdoblje velike kolonizacije Grka traje od: a)VIII. -IV.st.p.K. b)VIII. - V.st.p.K. c)IX. - V.st.p.K. d)VII. - IV.st.p.K. 202. Lumbardska psefizma, jedan od najstarijih grckih pisanih spomenika na hrvatskom prostoru, koji govori o imovinskim odnosima grckih naseljenika na Korculi, datira iz: a) V.st.p.K. b) III.st.p.K. c) II.st.p.K. d) IV.st.p.K. 203. Mramorni reljef Kairosa, boga sretnog trenutka, prona en pokraj Trogira datira iz: a) V.st.p.K. b) IV.st.p.K. c) III.st.p.K. d) II. st.p.K. 204. U procesu kolonizacije Grci su imali opakog konkurenta u : a) Ilirima, b) Rimljanima, c) Perziajncima, d) Fenicanima 205. Magna Graecia, podruce kolonizirano Grcima nalazi se na prostorima: a) talijanskog kopna, b) Sardinije i Sicilije, c) juzne Italije i Sicilije, d) juzne Italije i Sardinije 207. Prema legendi vrhovnu vlast u Sparti je organizirao: a) Solon, b) Likurg, c) Leonida, d) Minos 209. Vojni i politicki savez peloponeskih polisa s hegemonijom Sparte zvao se: a) Spartanski, osnovan u VI.st.p.K., b) Peloponeski, osnovan u IV.st.p.K., c) Spartanski, osnovan u V.st.p.K., d) Peloponeski, osnovan u VI.st.p.K. 210. Prema legendi atensku je drzavu osnovao Tezej ujedinjavanjem stanovnistva Atike u siru teritorijalnu zajednicu oko: a) X.st.p.K., b) 1000.g.p.K., c) XI.st.p.K., d) 1200.g.p.K. 5

211. "Ili s njim ili na njemu!" primjer je: a) spartanske hrabrosti, b) peloponeske retorike, c) lakonskog govora, d) govora Spartanki na placu 212. Nositelj razvoja spatranske drzave koji u lakonsku ravnicu dolaze u XII. st. p. K. bili su: a)spartanci koji poznaju zeljezo, b) perijeci koji poznaju broncu, c) Dorani koji poznaju broncu, d) Dorani koji poznaju zeljezo 213. Stanovnistvo Sparte dijelilo se na : a) spartijece, helote i spartance, b) perijeke, spartence i efore, c) spartance, helote i perijeke, d) spartance, perijeke i hoplite 214. Najstarije grcko naselje u Jadranu potjece iz poc. IV. st. p. K. To je naselje: a) sirakuskih Ahejace Issa, b) korintskih Dorana Pharos, c) sirakuskih Dorana Issa, d) dorskih hvarana Epetion 215. Najvisu vlast u Sparti ima: a) 5 efora, b) geruzija, c) apela, d) dva kralja 216. Spartanski tesko naoruzani vojnici-pjesaci se zovu: a) heloti, b) hopliti, c) atlete, d) lakonci 217. Po politickom ustroju Spatra je bila: a) nasljedna vojnick republika, b) republika spartanaca, c) nasljedna vojnicka aristokratska monarhija, d) aristokratska knezevina 218. Od svojih pocetaka Atena je bila: a) demokratska republika, b) nasljedna aristokratska monarhija, c) aristokratska republika, d) robovlasnicka monarhija 221. Arhont koji je u Ateni ozakonio duznicko ropstvo 621.g.p.K. je a) Solon, b) Pizistrat, c) Klisten, d) Drakon 222. "Bogati su ga pozanavali kao imuna, a sirotinja kao postena covjeka" je misao koju je izrekao grcki pjesnik i filozof Plutarh o mudrom atenskom zakonodavcu: a) Solonu, b) Klistenu, c) Periklu, d) Likurgu 223. Iako su Solonove reforme potakle razvoj demokracije u Ateni one nisu zadovoljavale ni eupatride ni demos, a najvea im je b) podijelio stanovnistvo po bogatstvu, zamjerka sto njima nije: a) proveo agrarnu reformu, c) ukinuo duznicko ropstvo, d) duznike oslobodio duga 224. Za njegove vladavine poticana je trgovina, kolonozacija, obrtna proizvodnja, brodogradnja, uvedena plaenicka vojska i porez za vojsku. Atena se gospodarski uzdize. Odrzavaju se Panatenejske i Dionizijske svecanosti. Nastojao je slomiti eupatride i ojacati razvoj demosa davanjem povoljnih drzavnih zajmova. Svejedno, taj oblik vlasti Atenjanima nije bio pri srcu. Rijec je o:a) Periklovoj autokraciji, b) Pizistratovoj tiraniji, c) Klistenovoj demokraciji, d) Pizistratovoj demokraciji e) Tiraniji tridesetorice, f) Solonovim reformama 225. S namjerom zastite svog sustava vlasti, atenske demokracije ogranicenog tipa, utemeljenog ranije provedenim reformama, taj atenski demokrat: a) Solon, uvodi timokraciju, b) Drakon(t), uvodi ozakonjenje duznickog ropstva, c) Klisten, uvodi ostracizam, d) Periklo, uvodi biranje drzavnih cinovnika bacanjem kocke 226. Peloponeski rat je dobio takvo ime zbog toga sto je: a) vo en iskljucivo na Peloponezu b) ga je isprovociraoPeloponeski savez c) zavrsio bitkom za Peloponez d) Peloponeski savez prvi izvrsio napad na Atenu 227. Price o grckim bogovima zovu se: a) legende, b) epovi, c) Moire, d) mitovi, d) «sapunice» 229. Zapovjednik atenskih snaga na Maratonskom polju 490. g. pr. Kr. bio je: a) Periklo, b) Miltijad, c) Temistoklo, d) Pauzanija, e) Aristid 230. Maratonsko trcanje vezujemo uz: a) Filipidesa i bitku kod Termopila, b) Temistokla i Salaminsku bitku c) Epaminondu i bitku kod Leuktre, d) Filipidesa i Maratonsku bitku 231. U posljedice Grcko-perzijskih ratova ne ubrajamo: a) postanak Delskog saveza, b) Atena je ocuvala slobodu, c) razvoj drzavnog ropstva, d) razaranje dugog zida izme u Atene i Pireja, e) procvat atenske demokracije, f) opi procvat Atene 232. Bitkom kod Egospotama zavrzavaju: a) grcko-perzijski ratovi b) Aleksandrova osvajanja c) peloponeski ratovi d) Perzijska osvajanja u Europi 234. Svojim reformama je svu vlast predao narodnoj skupstini te uveo plae u drzavne sluzbe reformator: a) Solon, b) Periklo, c) Drakon, d) Klisten, e) Pizistrat 235. Samozvani nasljednici A. Makedonskog koji se nakon njegove smrti bore za vlast zovu se: a) dijademi, b) drakoni, c) helenisti, d) dijadosi, e) demagozi 236. Bitkom kod Gaugamele: a) 332.g.pr.Kr. A.Makedonski zauzima Egipat, b) 331.gpr.Kr. Filip II. Makedonski pokorava Grcku, c) 331.g.pr.Kr. A. Makedonski zauzima Perzijskog Carstva d) 327.g.pr.Kr. Pogiba Darije III. Kodoman, a naslje uje ga A.Makedonski koji se zeni njegovom keri Statirom 237. Jedna od temeljnih posljedica Aleksandrovih osvajanja je prozimanje grcko-makedonske i istocnjacke (orjentalne) kulture. To je u povijesti poznato pod imenom: a) klasicizam, b) stoicizam, c) hedonizam, d) helenizam, e) kalokagatija 239. Najznacajniji kulturni centar helenistickog doba je: a) Aleksandrija, b) Atena, c) Antiohija, d) Pergam, e) otok Rodos 240. Egipatsko drzava Ptolomejevia obuhvaalo je podrucje Palestine, juzni obalni dio Male Azije, Cipar i Egipat,a glavni grad joj bijase: a) Teba, b) Memfis, c) Aleksandrija, d) Jeruzalem, e) Heliopolis 241. U helenistickom razdoblju javlja se u graditeljstvu: a) dorski stil, b) korintski stil, c) klasicni stil, d) jonski stil, e) helenisticki stil 243. Znanstvenik iz epohe helenizma koji je ubijen pri opsadi Syracuse od Rimljana izrekavsi poznate rijeci: «Noli tangere / turbare / circulos meos!» je: a) Diogen, pri zastiti svoje glasovite bacve b) Arhimed, stitei svoje «krugove» c) Eratosten, stitei svoje zemljovide d) Plutarh, stitei svoje «Biografije» e) Galilei, kazavsi «Ipak se kree!» f) Sokrat, stitei svoj otrov 6

246. Aleksandar je priredio «vjencanje Europe i Azije» : a) ozenivsi afganistansku princezu Roxanu, b) masovno pozenivsi svoje vojskovo e i vojnike perzijskim djevojkama c) udavsi dovedene Grkinje i Makedonke za perzijske vojnike d) ozenivsi osobno Statiru, ker Darija III. e) preselivsi rezidenciju u Babilon gdje uvodi perzijske obicaje kao proskinezu i sl. f) sagradivsi most preko Helesponta 248. Za tatu ne garantiramo, ali znamo da je Aleksandra Makedonskog rodila: a) narkomanka Pitija, b) Grkinja Olimpija, c) Mara s kanem studenca, d) Sapfo s Lezbosa, e) Makedonka Olimpija, f) Minosova Pazifaja 249. Pridavanje posebne vaznosti vojsci u Sparti odrazava se na njeno gospodarstvo tako da je: a) ostala na naturalnom gospodarstvu, b) preorjentirala se iskljucivo na pomorsku trgovinu, c) me u prvim grckim polisima prihvatila novac, d) njeno gospodarstvo pocivalo na ubiranju podavanja podloznih polisa u Peloponeskom savezu 250. Atenska legenda-filozof, koji stalno govori kako jedino sto zna je da nista nezna, osu en je na smrt, zato jer: a) nije vjerovao u bogove u koje vjeruje drzava, i kvari mladez, b) je bio politicki neprijatelj demokracije, c) je bio pedofil i naganjao po trgovima atenske djecake, d) je bio sklon suicidu pa su mu pomogli 251. Prvi kipar koji licu daje izrazaj strasti, doveden gotovo do bola, radio je u Ateni i Maloj Aziji u mramoru, ali su njegove skulpture, nadnaravne velicine, poznate samo preko antickih kopija. Rijec je o: a) Fidiji, b) Skopasu, c) Lizipu, d) Mironu, e) Polikletu, f) Praksitelu 252. Perijeci su: a) robovi u Sparti, b) lako naoruzana pjesadija makedonske falange, c) poluslobodno stanovnistvo Sparte, d) putujui trgovci bizuterijom, e) drugo ime za Pizistratove batinase

Pitanaja za cjelinu starog Rima

Zaokruzi tocan odgovor. Od ponu enih odgovora samo je jedan tocan: 254. Koji od navedenih naroda ne nastanjuju Apeninski poluotok:a) Kartazani, b) Latini, c) Grci, d) Etrurci 255. Etrurski gradovi -drzave na celu uz kralja imaju i: a) sveenike haruspice, b) sveenice vestalinke, c) sveenike lukumone, d) sveenike augure 256. Najvei etrurski zapis cuva se u: a) Arheoloskom muzeju u Puli, b) Papinskim muzeijma u Vatikanu, c) Arheoloskom muzeju u Rimu, d) Arheoloskom muzeju u Zagrebu 259. Najstariji arheoloski tragovi zivota na prostorima septimontiuma ( sedmobrjezja) su iz: a) oko. 1000.g.p.K.,seljacka naselja, b) 753.p.K.,ostaci gradskih zidova, c) 575.g.p.K., ostaci Servijeva zida, d) oko 1000.g.p.K.,ostaci gradskih zidova 262. Poseban oblik odnosa u rimskom drustvu jos iz doba kraljeva koji oslikava i sastav onodobnog rimskog drustva i odnosa je: a) odnos patricij - populus, b) odnos muskarac - zena, c) odnos kralj - sveenstvo, d) odnos patron - klijent 265. Nakon dugotrajnih i iscrpljujuih ratova sa Samnianima (343. - 290. g. p. K.) Rimljani su zagospodarili: a) srednjom Italijom, b) Juznom Italijom, c) sjevernom Italijom, d) Sicilijom 266. Izraz "Pirova pobjeda" vezuje se uz: a) bitku kod Beneventa, 275.g.p.K., b) bitku kod Kaudinskih klanaca, 321.g.p.K. c) bitku kod Trazimenskog jezera, 217.g.p.K., d) bitku kod Auskula, 279.g.p.K. 268. Rimski kraljevi nisu obnasali funkciju vrhovnog: a) sveenika, b) konzula, c) suca, d) vojskovo e 269. Magistrate u rimskoj republici bira: a) Senat, b) Narodna skupstina, c) konzul, d) kralj 270. Prema tradiciji prvu reformu rimskog drustva, podjelom stanovnistva po bogatstvu i u 4 teritorijlana tribusa mijesanjem patricija i plebejaca, ucinio je:a) Menenije Agripa, b) Tarkvinije Superbo, c) Romul, d) Servije Tulije 271. Zadaa imenovanja diktatora u rimskoj republici pripadala je: a) kralju, b) magistratima, c) Senatu, d) Narodnoj skupstini 272. Prve pisane zakone Rimska Republika je dobila: a) 451.g.p.K., b) 494.g.p.K., c) 366.g.p.K., d) 450.g.p.K. 273. Pravo veta uvodi se u Rimskoj Republici 494. g. p. K. a njegovi nositelji su: a) magistrati, b) dva plebejska tribuna, c) pretori, d) clanovi Senata 276. Razlog za rimsko pokretanje prvog punskog rata bilo je: a) Kartasko zaposjedanje Siracuse, b) pomo Grcima u tarentskom ratu, c) Kartasko zaposjedanje Mesane, d) Kartaski napadi na rimske brodove 277. Sicilija je postala rimska provincija : a) nakon II. punskog rata, b) izme u I. i II. punskog rata, c) nakon I. punskog rata, d) tijekom I. punskog rata 278. Opis Hanibalova prijelaza Alpi sacuvan je u povijesnom pregledu Rimske Drzave od: a) Plinija Starijeg, b) Tita Livija, c) Kornelija Tacita, d) Kornelija Scipiona Africanusa 281. Rimskim provincijama upravlja: a) Senat, b) konzul, c) pretor, d) prokonzul 285. Rimski filozof, autor djela "De rerum natura" gdje iznosi svoja razmisljanja o prirodi i materijalisticko shvaanje prirodnih pojava je: a) M.T.Ciceron, b) T.L.Kar, c) G.V.Katul, d) Markao Aurelije 286. Kolonatski odnosi, kao pokusaj izlaska iz krize robovlasnicke proizvodnje, rasirili su se po cijelom Rim. Carstvu u: a) II.st.p.K., b) III.st.n.K., c) IV.st.n.K., d) III.st.p.K. 287. Katilininu urotu je raskrinkao stricek koji e tako zaraditi epitet ,,otac republike", a odaziva se na ime: a) A. Lovricus Ciceron, b) Lucije Segije Ciceron, c) Marco Tulije Ciceron, d) Marco Porcije Katon Ciceron Mla i 288. Panteon, hram svim bogovima julijevskog roda, sagra en je u vrijeme cara: 7

a) Vespazijana, b) Andronicusa Lovricusa, c) Augusta, d) Trajana 289. Najvea teritorijalna rasprostanjenost Rimskog Carstva bila je za vladanja cara: a) Trajana, b) Hadrijana, c) Konstantina Velikog, d) Vespazijana 290. Titula koju nije prisvojio G. J. Cezar za vrijeme svoje samovlade je titula: a) plebejskog tribuna, b) konzula, c) princepsa senatusa, d) vrhovnog zapovjednika b) Pompej, c) Kras, d) Lepid 291. Clanom I. trijumvirata iz 60. g .p. K. nije bio: a) Cezar, 292. Prvi gra anski rat iz doba Rimske Republike zapoceo je i vodio se izme u: a) Sule i Katiline 60.g.p.K., b) Marija i Sule 88.g.p.K., c) Sule i Krasa 88.g.p.K., d) Cezara i Pompeja, 49.g.pK. 293. U skolpu programa svojih reformi Zakon o zitu, po kojem je drzava trebala po niskim cijenama davati jednom mjesecno siromasnima zito, donio je: a) Tiberije Grakho, b) August, c) Gaj Grakho, d) Gaj Marije 294. U II. gra anskom ratu iz vremena Rimske Republike sukobili su se: a) Kras i Pompej 44.g.p.K., b) Oktavijan i Antonije 31.g.p.K., b) c) Lepid i Cezar 49.g.p.K., d) Cezar i Pompej 49.g.p.K. 295. Zlatno doba knjige i procvat umjetnosti doga a se u Rimkoj drzavi za vladavine: a) Cezara, b) Augusta, c) Hadrijana, d) Karakale 296. Prvi rimski car August vladao je od: a) 27.g.p.K. - 14.g.p.K., b) 31.g.p.K. - 9.g.n.K., c) 31.g.p.K. - 14.g.n.K., d) 31.g.p.K. - 14.g. p.K. 298. Zakon o uvredi velicanstva prvi u Rimu uvodi: a) Neron, b) Tiberije, c) Musollini, d) Cezar 301. Biskupiju u Saloni formirao je: a) sv. Dujam 270. b) biskup Kvirin 304. c) sv. Mavro 313. d) sv. Dujam 304. 302. Edikt Constitutuo Antoniniana, kojim se gra ansko pravo siri na sve slobodne stanovnike R. C. donio je car: a) Karakala 212.g., b) S.Sever, 211.g., c) Aurelijan 270., d) Dioklecijan 305.g. 303. Roerganizacijom rimske vojske za cara Diolkecijana vojska se dijeli na: a) legije i regimente, b) pokretne i nepokretne trupe, c) pokretne trupe i pretorijance, d) pokretne i pogranicne trupe 305. Britanija je osvojena i pretvorena u rimsku provinciju: a) 43.g.p.K., za Klaudija, b) 26.g., za Tiberija, c) 43.g.p.K. za Vespazijana, d) 43.g., za Klaudija. 306. Dacane porazava i Daciju pretvara u rimsku provinciju: a) 98.g., Trajan, b) 105.g., Trajan, c) 117., Hadrijan, d) 168.g., M. Aurelije 308. Za cara Dioklecijana izvrsena je podjela Rimskog Carstva na: a) 100 prefektura, 12 dijeceza i 4 provincije, b) 4 prefekture, 12 provincija i 100 dijeceza, c) 100 dominata, 12 prefektura i 4 provincije, d) 100 provincija, 12 dijeceza i 4 prefekture. 310. Za cara Dioklecijana formira se podrucje Prevalitana sa sjedistem u Skadru cija granica ide od Budve prema usu Lima, a potom na Drinu i izvor Kolubare. Taj dio je odvojen od provincije: a) Panonije, b) Dalmacije, c) Ilirika, d) Makedonije. 312. Starokrsansko graditeljstvo moglo se u Rimskom Carstvu poceti stvarati tek nakon: a) Milanskog edikta 313.g., b) Teodozijeva edikta 380.g., c) Galerijeva edikta o toleranciji 311.g., d) pada Zapadnog Rimskog Carstva 476.g. 314. Posebno djelo "Germania" Germanima je posvetio potkraj I. st. n. K. rimski povjesnicar: a) Plinije Mla i, b) Kornelije Tacit, c) Plinije Stariji, d) Tit Livije. 315. Germanski bog neba je: a) Tyr, b) Odin, c) Thor, d) Freya ili Nertha. 316. U skupinu zapadnih Germana ne ubrajamo: a) Gote i Vandale, b) Langobarde i Sase, c) Jite i Franke, d) Angle i Alemane. 318. U porazavanju Huna na Katalunskim poljima 451. g. uz rimskog vojskovo u Aecija, Franke i Vizigote sudjelovali si i: a) Ostrogoti, b) Alemani, c) Vandali, d) Burgundi. 319. Zbacivanjem s prijestolja posljednjeg rimskog Cara Romula Augustula 476. g. zapovjednik germanskih palenika u rimskoj vojsci proglasio se: a) Rimskim carem, b) "Kraljem Germana u Italiji", c) Rimskim kraljem, d) "Kraljem Rimljana u Italiji". 320. Rim 410 god. zapalili i opustosili: a) Vandali, b) Huni, c) Vizigoti, d) Ostrogoti. 321. Kako je bilo gotovo ocito da se Rimsko Carstvo nee moi obraniti od barbarskih najezdi Carstvo je podijelio na Istocno i Zapadno: a) 395.g. Teodozije b) 330. Konstantin Veliki c) 476. Romul Augustul d) 375. Teodosije 322. U bici kod Hadrijanopolisa vojsku rimskog cara Valenta porazili su: a) 375.g. Ostrogoti, b) 451.g., Huni, c) 378.g. Vizigoti, d) 410.g. Vizigoti. 323. Pradomovina Germana ili Germania Magna protezala se izme u: a) Baltika, Rajne, Volge i Dunava, b) Baltika, Rajne, Dunava i Visle, c) Save, Rajne, Baltika i Visle, c) Seine, Baltika, Dunava i Dnjepra. 326. Tijekom tree faze progona krsana cetiri edikta protiv krsana donio je rimski car: a) Neron, b) Hadrijan, c) Dioklecijan, d) Konstantin Veliki. 327. Ranokrsanski filizof, jedan od utemeljitelja patristike, autor djela "Confessiones" i "De civitate Dei" je patres: a) Aurelije Augustin, b) Ambrozije Milanski, c) Plotin, d) Toma Akvinski. 328. Antropomorfni drveni kipovi germanskih bozanstava nazivaju se:a) nibelunzi b) Siegfriedi c) kumiri d) Würteni 329. Rimski car, miroljubive naravi, koji je veinu svoga carevanja proveo ratujui i stitei sjevernu granicu od germanskih prodora, a umire u Vindaboni zarazen kugom je: a) Karko Ulpije Trajan b) Marko Aurelije c) Konstantin Veliki d) Lucije domicije Aurelijan 330. Vandali bjezei pred Vizigotima 429. g. prelaze: a) Gibraltarom iz Afrike u Hispaniju b) Helespontom iz Tracije u Malu Aziju c) Beringovim tjesnacom u Ameriku d) Gibraltarom iz Hispanije u Afriku Provjerite znanje rjesavanjem vise tipskih zadataka 8

I. Dopunite recenice: 1. Posebna povijesna znanost koja na osnovi materijalnih tragova govori o materijalnoj i duhovnoj kulturi minulih naroda i vremena jest ________________________________________________________________________ . 2. Heraldika je pomona povijesna znanost koja se bavi proucavanjem ______________________ . 3. ,,Otac suvremene hrvatske historiografije" je ________________________________________ . 4. Primijenjena i zemljana umjetnost pojavljuju se u doba ________________________________ . 7. Ilirsko pleme Liburna obitavalo je na prostorima izme u rijeka ________________________ i ____________________________ . 8. Najpoznatiji tragovi zivota i kulture Histra prona eni su u gradini ________________________ . 10. Materijalni ili predmetni tragovi proslosti cuvaju se u _________________________________ . 11. Veliku krizu (interregnum) u Egiptu nakon Srednje drzave izazvali su __________________ koji zaposjedaju _______________ Egipat i njime vladaju oko ______________ godina. 12. Poznata egipatska velika sfinga iz Gizeha nalazi su uz piramidu faraona __________________ . 13. Sumerani ne poznaju centraliziranu drzavu ve ______________________________________ . 14. Proces semitizacije Mezopotamije zapocinje _________________ zaposjedanjem _________________ . 22. Ksatrije su ___________________________________________________________________ . 23. Gradnja velikoga Kineskog zida zapocela je za dinastije ______________ u ________ st. prije Krista, a zid je imao funkciju zastite ____________________________________________________________________________ . 26. ,,Kraljevska cesta" koja povezuje ___________ i _____________ sagra ena je za vladavine ____________________ vladara ___________________________. Njegova je rezidencija u gradu _______________________________________. 27. Prvo egipatsko suzanjstvo Zidova vezujemo uz egipatskog faraona _________________ kojemu grade monumentalne hramove u ________________________________. 28. Mjesto cuvanja zavjetnog kovcega s Deset bozjih zapovijedi gradi se za kralja ______________ a to je _______________ u gradu ____________________________________________________________________________ . 29. Ep o Gilgamesu koji je izvorno ________________ junak, zapisan je oko _________ g. prije Krista. 30. Egipanima je Sirija bila gospodarski vazna jer su iz nje dopremali __________________ drvo. III. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 37. Niniva, Pasargad, Babilon, Mohenjo-Daro, Sparta, Akad, Jeruzalem, Teba, Tyr, Biblos, Perzepolis, Harappa, Memfis, Ur, Heliopolis, Suza 38. 39. Histri, paleografija, kronologija, luk i strijela, tklacki stan, patrijarhalni rod, Veternica, Uruk, Perzijanci, Fenicani, Japodi, Liburni, numizmatika, heraldika, sjedilastvo, loncarsko kolo, kultiviranje zitarica, Vindija, Kis, Indoarijci, Hetiti, Lagas, Grci, Kelti, Veneti, genealogija, diplomatika, kultura glacanog kamena, sojenice, ratari i stocari Sandalja I., Akad, Italici, Iliri Girsu, Slaveni, Ur, Germani, Dalmati, Panoni

historiografija, sfragistika keramika, trajna naselja,

40.

41. 42. 43.

Husnjakovo brdo Nipur

44. Arapi, Hebreji, Fenicani, Babilonci, Asirci, Aka ani, Perzijanci, 49. Razvrstajte navedena bozanstva unutar ponu ene tablice. Samas, Enlil, Istar, Marduk, Jahve, Amon, Nergal, Raa, Aton, Oziris, Anu, Inani, Amon-Raa, Anubis, Nut, Hator Sunca Plodnosti Neba Zemlje Jedan Svijeta Istine Bozanstvo bog mrtvih sumerski babilonski zidovski egipatski 57. Pojmovi: 1. dualizam, 2. drustvena jednakost, 3. prosvjetljenje, 4. monoteizam, 5. Tora, 6. Siva, 7. Ahura Mazda, 8. Perzija, 9. nirvana, 10. Visnu, 11. drustvena odgovornost, 12. Ahriman, 13. 6. st. prije Krista, 14. stovanje starijih i tradicije, 15. Brahma, 16. reinkarnacija, 17. kastinska podjela, 18. osmerostruki put, 19. Deset Bozjih zapovijedi, 20. menora, 21. obiteljski obredi, 22. Sidhata Gautama, 23. Indija, 24. kult predaka, 25. Zend-Aveste, 26. Jahvini odabranici. Judaizam Konfucijanizam Zoroastrizam Hinduizam Budizam

9

58. Pojmovi: 1. piramide, 2. Perzepolis, 3. Tir, 4. Sidon, 5. Samarija, 6. ,,dolina kraljeva", 7. Teba, 8. Ur, 9. Suza, 10. Memfis, 11. Kis, 12. Lagas, 13. Pasargad, 14. Harappa, 15. Girsu, 16. Niniva, 17. Uruk, 18. Keops, 19. Kefren, 20. Djoser, 21. Asur, 22. Tutmozis III., 23. Snofru, 24. Hatsepsut, 25. Amenofis IV, 26. Mohenjo Daro, 27. Ramesidi, 28. Dur-Sarukin, 29. Biblos, 30. sfinga, 31. Jeruzalem, 32. Gizeh, 33. Jerihon, 34. Imhotep. Egipat ­ Sumer Perzija Fenicija Izrael Egipat ­ Dravidi Asirija Stara Nova drzava drzava

59. Pojmovi: 1. hramovi u Abu Simbelu, 2. Semiramidini visei vrtovi, 3. Kula babilonska, 4. hram u Deir-el-Bahri, 5. Atonov horizont u Amarni, 6. babilonske zidine Amenofis IV. Ehnaton Nabukodonosor Ramzes II. Hatsepsut

II. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 16. Atena, Apolon, 17. Zeus, Artemida, Demetra, Dioniz, pitosi, Minotaur, Gordij, Patrija, Poliklet, Iss, Baktrija, Skopas, Laokontova skupina, Zapti Partenona, M. Ventris, Solon, Grotenfend, Venera, Posejdon, igre s bikovima, Minos, Tyr, Ind Fidija, Jambul, Doriforos, Atena Promahos Posejdo n, Ares, Hera, Hermes lavlja vrata, Afrodita,

Labirint, kamares-keramika, Granik, Gaugamena, Miron,

bozica sa zmijama, labris Leuktra,

18.

Egipat,

19. 20.

Lizip,

Praksitel

Discobolos, Zeus u Olimpiji, H. Schliemann, Drakon,

Atena Parthenos,

21. 22.

J. F. Champollion, Klisten,

Rawlinson Periklo

Likurg,

Pizistrat,

III. Povezite filozofa i njegovo ucenje (djelovanje) dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 23. a) _____ Heraklit 1. voda b) _____ Anaksimen 2. apeiron c) _____ Tales 3. vatra d) _____ Anaksimandar 4. brojni odnos e) _____ Pitagora 5. zrak 24. a) ______ Sokrat 1. Drzava b) ______ Platon 2. Akademija c) ______ Aristotel 3. ,,Spoznaj sama sebe!" 4. Licej 5. Politika 6. ideje u materiji 7. zacetnik objektivnog idealizma 8. ,,zlatna sredina" 9. pobijanje reletivizma i skepse 51. a) ______ Demetra b) ______ Atena c) ______ Posejdon d) ______ Dioniz e) ______ Apolon f) ______ Afrodita g) ______ Hera h) ______ Artemida i) ______ Ares j) ______ Zeus 1. rat 2. vrhovni bog, gospodar svih bogova 3. brak i obitelj 4. ljepota 5. mudrost, pobjednicki rat i mir 6. ratarstvo 7. lov 8. vino i veselje 9. Sunce, umjetnost i muska ljepota 10. more 10

75. Pojmovi: 1. demokracija, 2. 630. g. prije Krista, 3. tiranida, 4. 621. g. prije Krista, 5. tiranija, 6. 594. g. prije Krista, 7. ostracizam, 8. 560. g. prije Krista, 9. timokracija, 10. 509. g. prije Krista, 11. 444. g. prije Krista. Kilon Drakon Solon Pizistrat Pizistratidi Klisten Periklo

II. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 31. Palatin, Kvirinal, Gaj Julije Cezar, Marko Kras, Eskvilin, Luperkal, Gaj Oktavijan, Gnej Pompej, Celij, Aventin, Sergije Katilina, Marko Antonije Viminal, Kapitolij Marko Lepid,

32.

33. 34.

Tiberije, Sicilija, Afrika, Rem, Servije Tulije,

August, Hispanija, Ilirik,

Karakala, Makedonija, Galija,

Neron, Grcka, Mezopotamija,

Kaligula, Azija, Dacija

Klaudije Germanija,

35.

Anko Marcije, Tarkvinije Kolatin, T. L. Kar, Ovidije Nazon,

Tul Hostilije, Tarkvinije Oholi, Marko P. Katon Stariji, Vergilije Maron,

Romul, Tarkvinije Stariji G. V. Katul, Klaudije Klaudijan

36.

T. M. Plaut, Horacije, Flak,

IV. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 39. Povezite provinciju i upravitelja. a) _____ Galija 1. Pompej b) _____ Spanjolska 2. Kras c) _____ Sirija 3. Cezar 40. Povezite prava i status. a) ____ rimsko gra ansko pravo 1. kolonije b) ____ unutarnja samouprava i sluzenje u rimskim pomonim cetama 2. saveznici c) ____ potpuno podvrgnuti rimskoj vlasti 3. municipiji d) ____ naseobine rimskih gra ana bez gra anskih prava 4. provincije 41. Povezite objekte s njihovom funkcijom. a) ____ terme 1. trijumfalna vrata b) ____ akvedukt 2. arena za odrzavanje igara c) ____ cirkus 3. podzemne ranokrsanske grobnice d) ____ amfiteatar 4. kazaliste e) ____ forum 5. utvr ena granica f) ____ teatar 6. trg g) ____ slavoluk 7. kupaliste h) ____ kolumna 8. kameni reljefni stup i) ____ katakombe 9. vodovod j) ____ limes 10. gledaliste 63. Povezite gradnje s carevima. 1. _____ Panteon a) Karakala 2. _____ najvee rimske terme b) Flavijevci 3. _____ Koloseum c) August 4. _____ Circus Maximus d) Tit 5. _____ Arena u Puli e) Konstantin 6. _____ Carigradski hipodrom f) Hadrijan 7. _____ An eoska tvr ava g) Tarkvinije Superbus 64. Povezite grcka bozanstva s njihovim rimskim pandanima. 1. ____ Zeus a) Minerva 2. ____ Apolon b) Jupiter 3. ____ Hera c) Dijana 4. ____ Ares d) Bakho 5. ____ Dioniz e) Mars 6. ____ Atremida f) Venera Pitanja za cjelinu svijeta i Europe u ranom srednjem vijeku 7. ____ Afrodita g) Apolon 8. ____ Atena h) Junona 11

Pitanja za cjelinu svijeta i Europe u ranom srednjem vijeku

1. Pocetkom Franacke Drzave smatra se 481.g. kada se kraljem proglasava: a) Klodovik iz din. Karolinga, b) Karlo Martel iz din. Merovinga, c) Klodovik iz din. Merovinga, d) Pipin Mali iz din. Karolinga. 2. Od navedenih elemenata sveto pisano pravilo Islama iz Kur'ana nije: a) dzihad, b) post u ramazanu, c) priznavanje Alaha, d) molitva 5 puta na dan, e) hadz 3. Sinteza srpskog obicajnog prava i bizantske pravne tradicije osnova su karakteristika: a) Justinijanovog Corpus Iuris Civilis b) Klodvigovog Salijskog zakonika c) Dusanovog Zakonika d) Karlovih kapitulara 4.Ujedinjenje Arapa dogodilo se u: a) VI.st. uz pomo Muhameda b) VII.st. uz pomo Muhameda c) VII.st. uz pomo Islama d) VIII.st. uz pomo dzihada 5. Najvea i najljepsa crkva bizantskog graditeljstva koja je u XV.st. pretvorena u dzamiju je: a) Hagia Sophia, sagra ena za Heraklija, b) Eufrazijana u Porecu, sagra ena za Justinijana, c) crkva sv. Marka u Veneciji, sagra ena za Justinijana, d) Hagia Sophia, sagra ena za Justinijana. 6. Zivotopisac Karla Velikog u djelu "Vita Caroli Magni" je: a) Teodulf b) Eihardus c) Pavao akon d) Avicena 7. Bizantski vladar koji je uspio razbiti avarsko-slavensku opsadu Carigrada 626. g. je: a) Justinijan II., b) Heraklije, c) Lav III., d) Bazilije I. 8. Franacki vladar koji od pape Stjepana II. dobiva kraljevsku krunu kao znak zahvale za poraz Langobarda koji su ugrozavali papinske posjede je: a) Karlo Matrel b) Karlo Veliki c) Pipin Mali d) Pipin Veliki 9. Supartnistvo Franackog i Bizantskog Carstva rezultira ratom koji zavrsava 812.g. mirom u Aachenu. Franacka dobiva kopnenu Hrvatsku s Istrom, a Bizant: Jadranske otoke s Trogirom, Sibenikom, Zadrom i Splitom, b) Jadranske otoke s Trogirom, Zadrom, Splitom i Dubrovnikom, c) Srednjodalmarinske otoke sa Splitom, Trogirom i Dubrovnikom, d) Kvarnerske otoke s Trogirom, Zadrom i Senjom. 10. Arapi su na Pirinejskom poluotoku formirali jaku drzavu s politickim, kulturnim, znanstvenim i gospodarskim sredistem gradom: a) Sevillom b) Granadom c) Cordobom d) Valenciom 11. Sljedbenici Alije i Fatime, Muhamedove keri, koji smatraju da Muhameda mogu naslijediti samo njihovi nasljednici, a Muhamedu pripisuju izvanredne, gotovo bozanske sposobnosti zovu se: a) siiti, b) muslimani, c) suniti, d) fatimidi. 12. Sredozemlje je opet postalo "rimskim morem" za vladavine bizantskog cara Justinijana koji pravno ure uje drzavu (Codex Iustinianis), gradi crkvu Svete Sofije, nakon sto s ciljem obnove Rimskog Carstva osvaja: a) Vandalsko, Perzijsko i Ostrogotsko Kraljevstvo, b) Ostrogotsko, Vizigotsko i Perzijsko Kraljevstvo, c) Vizigotsko, Franacko i Ostrogotsko Kraljevstvo, d) Vandalsko, Vizigotsko i Ostrogotsko Kraljevstvo. 13. Izumiranjem dinastije Karolinga poc. X. st. u Istocnoj Franackoj (njemacki dio) za zajednickog kralja vojvode biraju Henrika I. Pticara saskog vojvodu. Tako su ujedinjena vojvodstva: a) Sasko, Lotarinsko, Franacko, Vestfalsko i Bavarsko, b) Lotarinsko, Bavarsko, Sasko, Dansko i Slesko, c) Sasko, Bavarsko, Lotarinsko, Franacko i Svapsko, d) Svapsko, Sasko, Bavarsko, Dansko i Prusko. 14. Slabljenjem kraljevske vlasti Merovinga u doba "lijenih vladara" jaca funkcija i znacenje: a) feudalaca, b) aachenskog nadbiskupa, c) majordoma, d) burgundskih knezova. 15. Dalje arapske prodore u Europu zaustavio je:a) 732.g. kod Poitiersa Pipin Mali, b) 732.g. kod Roncesvallesa Roland Veliki, c) 788.g. kod Poitiersa Karlo Martel, d) 732. G. kod Poitiersa Karlo Martel. 16. Franacko Carstvo se konacno raspada: a) 843.g. Verdenskim ugovorom b) 800. G. Rimskim ugovorom c) 814.g. smru Karla Velikog d) 812.g. mirom u Aachenu. 17. Avari su nakon trogodisnje opsade zauzeli "kljuc Balkana" tj. grad: a) Salonu, 614.g., b) Sirmium, 582.g., c) 614.g. Split, d) Sirmium, 614.g. 18. Prvi procvat znanosti i umjetnosti u ranom srednjem vijeku poznat je pod nazivom: a) otonska renesansa, b) merovinska renesansa, c) karolinska renesansa, d) romanicka renesansa. 19. Epska legenda iz XI. st. iskazana u Pjesmi o Rolandu evocira sjeanje na izginuli cijeli franacki odred na celu s vojvodom Bretanjske marke Rolandom u sukobu s: a) Arapima, 788.g. kod Saragosse, c) Arapima, 788.g. kod Romcesvallesa, b) Baskima,788.g. kod Roncesvallesa, d) Baskima, 788.g. kod Saragosse. 20. Administrativno-teritorijalna podjela B.C. na vojna okruzja teme sa strategom nacelu koji ima vojnu i civilnu vlast d) Bazilija I. uspostavljena je s ciljem sto bolje obrane drzave za cara:a) Heraklija, b) Foke, c) Alekseja I. Komnena, 21. Sukob oko ikona u Bizantskom Carstvu koji traje od pol. VIII. do pol. IX. st. gdje u njihovu zastitu staje papa, a carigradski patrijarh protiv poznat je pod nazivom: a) rat boja, b) kipoboracki pokret ili ikonoklazam, c) spor oko laicke investiture, d) induligencija. 22. Bugarska dozivljava svoj vrhunac kada Bizant dozivljava teske poraze, a na istocnom Balkanu svoju mo uzdize bugarski: a) kan Simeon od 919. b) car Asparuh od 919. c) car Simeon od 925. d) car Simeon od 919. 23. Nakon smrti dukljanskog kneza Vojislava koji je 1035. g. odcijepio Duklju od Bizanta, prosirio je na Travuniju i Zahumlje, nasljedio ga je vladar koji dobiva titulu: a) kralja, 1077. od pape b) cara, 1077. od car.patrijarha c) kralja, 1077. od Bizantskog Carstva d) cara, 1077. od pape. 26. Nakon velikomoravskog kneza Mojmira novi knez da bi se suprostavio germanskom utjecaju poziva solunsku brau Konstantina (irila) i Metoda da sire krsanstvo na slavenskom jeziku. To je knez: a) Samo, b) Svatopluk, c) Jaroslav Mudri, d) Rastislav. 27. Stalnu avarsku prijetnju srednjoeurposkim prostorima uspio je slomiti zauzeem avarskog ringa u tri vojna pohoda: 12

a) njemacki car Oton I. b) franacki kralj Karlo Veliki c) bizantska carica Irena d) hrvatski knez Vojnomir 28. Nakon prisvajanja talijanske krune 951. g. i poraza Ma ara u bitci kod Augsburga 955. g. njemacki kralj Oton I., na poziv papae Ivana XII. porazava njegove naprijatelje, a on ga kruni 962. carem: a) Svetog Njemackog Carstva, b) Prvog Njemackog Reicha, c) Svetog Carstva Njemackog Naroda, d) Svetog Rimskog Carstva Njemacke Narodnosti. 29. Sukob papinstva i njemackih careva oko laicke investiture podijelio je Sv. Rim. Carstvo na dvije stranke.Pobornici carske politike pristase su stranke:a) gibelina b) Hohenstaufovaca c) gvelfa c) papista 31. Zakonodavni organ vlasti a ujedno i najvisi organ vlasi u Mletackoj Republici je: a) Malo vijee ili Signoria, b) Vijee umoljenih, c) Vijea cetrdesetorice, d) Veliko vijee. 32. Formiranje zasebnog normanskog vojvodstva izazvano dolaskom Normana sa sjevera, a odobreno od kralja Karla III. Bezazlenog pada u: a) IX.st. b) X.st. c) VIII.st. d) XI.st. 33. Drugi uspon znanosti i umjetnosti u prijelazu na razvijeni srednji vijek doga a se u Njemackoj i naziva se: a) karolinska renesansa, b) talijanska renesansa, c) njemacka renesansa, d) otonijanska / otonska renesansa. 34. Istocna crkvena sizma ili raskol dogodio se: a) 1056.g. b) 1154.g. c) 1054.g. d) 1064.g. 35. Spor oko laicke investiture dozivljava svoj vrhunac u sukobu: a) njem.cara Henrika VI. i pape Grgura VII., b) Pape Grgura IX. i njem cara Henrika VII., c) njem.cara Grgura VII. i pape Henrika IV., c) pape Grgura VII. i njem.cara Henrika IV. 37. Spor oko laicke investiture djelomucno se rijesio Wormskim konkordatom uvo enjem tzv.: a) papinske investiture, b) dvostruke investiture, c) simonije, d) induligencije. 38. Feudalna hijerarhija pociva na odnosima:a) vlasnistva nad zemljom, b) vazalstva, c) sile, d) seniorstva. 40. Nastanak Kastilje vezuje se uz oslobo enje Galicije i podrucja srednje Spanjolske od arapske vlasti te gradnju utvrde i grada Burgos na granici preme muslimanima od strane kralja:a) Huga Capeta, b) Alfonsa III. c) Offa, d) Karla Velikog 44.Verdunskom podjelom Franackog Carstva 843. g. na tri dijela, titula cara pripala je: a) Karlu elavom b) Ludoviku Njemackom c) Lotaru d) Otonu I. 45. Ime grada Venecije po prvi puta se spominje u: a) VII. st. kao Lido Venetiana b) VIII. st. kao Civitas Aqiliea c) X.st. kao Venetia d) IX.st. kao Civitas Venetiana 46. Mletacka drzava je po svom unutarnjem politickom ure enju bila:a) gra anska republika b) apsolutisticka monarhija c) oligarhijsko aristokratska republika d) ustavna monarhija 48. Opa orjentalizacija i helenizacija u Bizantskom Carstvu zapocinje za vladara koji uzima naslov "bazilej Romeja". Rijec je o: a) Justinijanu I. b) Herakliju c) Foki d) Izaku Angelu e) Mihajlu Paleologu 49. U arapskom stilu je sagra ena: a) palaca Alhambra u Cordobi b) velika dzamija u Cordobi c) Al-Mutavakilova dzamija u Samari / Zavojnica u Samari / d) palaca Alcatraz u Sevilli 50. Autor irilice, novog, jednostavnijeg slavenskog pisma bio je: a) Konstantia / iril / b) Metod c) Kliment Ohridski c) Naum

Pitanja za cjelinu Hrvatske u ranom srednjem vijeku

52. Od navedenih primjera izvorima starohrvatske latinske pismenosti ne pripada: a) Valunska ploca, b) Trpimirova darovnica, c) Nadgrobna ploca kraljice Jelene, d) Trogirski evan elistar. 53. Rezidencija kneza Trpimira bila je u: a) Ninu b) Biogradu c) Muu kraj Trogira d) Klisu 54. Razvojni put pisma glagoljice ide od pocetne oble pa do uglate. Karakteristike uglate postupno dobiva pod utjecajem: a) makedonske glagoljice b) irilice c) bosancice d) latinice e) bugarske glagoljice 55. Ime sela pokraj Knina, bogatog nalazista ranosrednjovjekovnih hrvatskih ostataka je: a) Polaca b) Biskupija c) Kijevo d) Gornja Pusa e) Uzdolje 56. Jedna od najstarijaih sacuvanih gra evina iz starohrvatskog doba, poznata kao "najmanja katedrala na svijetu" je crkva: a) sv. Jurja u Radunu b) sv. Marije u Biskupiji c) sv. Kriza u Ninu d) sv. Donata u Zadru. 57. Zaskluzio je politicki epitet "duci gloriosso" ("slavni kneze") od pape Ivana VIII. zbog sudjelovanja u osloba anju grada Barija od Saracena. Rijec je o:a) knezu Domagoju, b) kralju D.Zvonimiru, c) knezu Branimiru, d) knezu Trpimiru. 58. Ninska biskupija je ukinuta odlukama crkvenog sabora u: a) Splitu 928.g. b) Splitu 1060.g. c) Splitu 1063.g. d) Splitu 925.g. 59. Pismo koje nije u uporabi u ranom srednjem vijeku na hrvatskim prostorima je: a)irilica, b) bosancica, c) karolina, d) glagoljica. 60. Funkciju glavnog grada-rezidencije kralja Dmitra Zvonimira imao je: a) Nin b) Knin c) Sibenik d) Biograd 61. Tanaiske ploce s natpisom Choroathos argument su u prilog kojoj teoriji o podrijetlu Hrvata: a) gotskoj, b) slavenskoj, c) teoriji o autohtonosti, d) iransko-kavkaskoj. 62. Tvorac slavenske teorije o podrijetlu Hrvata po kojoj su Hrvati jedno od slavenskih plemena koje doseljava u selidbi Juznih Slavena je: a) Franjo Racki b) Toma Arhi akon c) Kerubin Segvi d) Vjekoslav Klai. 63. Jedan od najvaznijih izvora za proucavanje podrijetla i doseljavanja Hrvata koji izme u ostalog donosi i najstariju hrvatsku legendu (o doseljavanju 5 brae i 2 sestre) je djelo: a) Konstantina VII. Porfirogeneta, Historia Salonitana, b) Konstantina VII. Porfirogeneta, De administrando Imperio, c) Tome Arhi akona, Historia Salonitana, d) Ljetopis popa Dukljanina. 65. Najznacajniji i neosporan dokaz pokrstenja Hrvata iz oko 800. g. je: a) kadionica iz Stare Vrlike, b) crkva sv. Kriza u Ninu, c) Viseslavova krstionica, d) salonitanska nekropola. 66. U procesu pokrstavanja Hrvata koji traje od VII. do IX. st. posljednji su krsanstvo primili Hrvati iz: a) Panonoje, b) Zahumlja, c) Dalmacije, d) Neretljanske oblasti 67. Prvi poimenice poznati i u pisanim izvorima zajamceni hrvatski knez je: a) knez Vojnomir, b) knez Porin, c) knez Porga, d) knez Borna. 13

68. Prvi ustanak Hrvata protiv tu inske vlasti podigao je knez:a) Ljudevit 891.g. protiv Bizanta, b) Borna 819. protiv Franacke, c) Vojnomir 800. protiv Avara, d) Ljeudevit 819. protiv Franacke 69. Povijesno-pravni dokument u kojemu se prvi puta spominje ime Hrvat i titula hrvatskog vladara je: a) zapis o saboru u Rizani u Istri iz 806.g., b) Trpimirova darovnica iz 852.g., c) pismo pape Ivana VIII. Domagoju, d) pismo papae Ivana X. Tomislavu. 70. Da bi legalizirao svoju vlast i osigurao od mogue bizantske intervencije obratio se papi Ivanu VIII. koji je u crkvi sv. Petra blagoslovio njega i sav njegov narod, te mu tako priznao "principatus terrenum" nad cijelom Hrvatskom sto je znacilo i priznanje Hrvatske kao samostalne knezevine. To je bilo: a) 879.g. za kneza Domagoja, b) 879.g. za kneza Zdeslava, c) 879.g. za kneza Branimira, d) 874.g. za kneza Domagoja. 71. Dolazak benediktinaca u Hrvatsku kao prvog crkvenog reda vezuje se uz vladavinu: a) kneza Branimira, b) kralja Tomislava, c) kneza Mislava, d) kneza Trpimira. 72. Bizantski vladar Bazilije I. neuspjesno pokusava urotama maknuti s vlasti Domagoja te Hrvatsku potciniti Bizantu. Nakon njegove smrti Bizant to nastoji ostvariti uz pomo:a) kneza Branimira, b) kneza Zdeslava, c) kneza Mislava, d) kneza Muncimira. 73. O Branimirovoj vladavini svjedici i 5 sacuvanih kamenih natpisa iz raznih crkava sto ujedno svjedoci o njegovu odnosu prema Crkvi. Me u njima je najznacajniji onaj na kojemu je sacuvan zasad najstariji zapis hrvatskog narodnog imena. To je natpis iz: a) Uzdolja kod Knina b) Sopota kod Benkovca c) Rizinica kod Klisa d) Biaa kod Trogira 74. Prvi hrvatski vladar za kojega imamo podatak da je primio znakove kraljevske vlasti i priznanje "gospodstva nad kraljevstvom Dalmacije i Hrvatske" bio je:a) Tomislav b) Stjepan Drzislav c) Dmitar Zvonimir d) Petar Kresimir IV. 75. Nakon uspjesnog ratovanja protiv Ma ara i Bugara Tomislav sjedinjuje Hrvatsku, a da nosi titulu "rex" od 925.g. svjedoci nam jedino: a) zapisnik sa Splitskog crkvenog sabora b) pismo pape Ivana VIII. c) pismo pape Ivana X. d) Konstantin VII.Porfirogenet u djelu "De administrando Imperio" 76. Nakon smrti Stjepana Drzislava sukob njegove trojice sinova, uzimanjem naslova "dux Dalmatiae", iskoristit e: a) mletacki duzd Petar II. Orseolo, b) bizantski car Bazilije II., c) makedonsko-bugarski vladar Samuilo, d) mletacki duzd Petar Candian. 77. Seoba Hrvata iz njihove pradomovine Velike ili Bijele Hrvatske prema jugu, k Jadranskom moru i danasnjoj Hrvatskoj doga a se za vladavine bizantskog cara: a) Foke b) Bazilija I. c) Justinijana d) Heraklija 78. Hrvati su uz pomo bizantske mornarice najprije naselili:a) Panonoju, b) zapadni Ilirik, c) Dalmaciju, d) Istru. 79. Nadgrobnu plocu kraljice Jelene, supruge Mohajla Kresimira II. i majke kralja Stjepana Drzislava arheoloski je otkrio i procitao natpis arheolog: a) Stjepan Gunjaca b) don Frane Buli c) Grga Novak d) Franjo Racki 81. Prvi u izvorima spominjani hrvatski ban koji se u borbi za vlast izme u Miroslava i Mihajla Kresimira II. opredjelio za M.Kresimira II.bio je ban: a) Pribina, ban Like, Gacke i Krbave b) Gojc, ban Like, Gacke i Krbave c) Prijezda, ban Like, Gacke i Krbave d) Zvonimir,ban slavonskog dukata . 82. Budui da je Crkva u Hrvatskoj i Dalmaciji bila pod papinom jurisdikcijom, nakon crkvenog raskola Hrvati su propali Katolickoj crkvi. Tada je hrvatski vladar:a) kralj Petar Kresimir IV., b) Stjepan I. c) Dmitar Zvonimir, d) Kresimir III. 83. "Kralj Hrvatske i Dalmacije" koji u jednoj darovnici Jadran naziva "nasim dalmatinskim (hrvatskim) morem" je: a) Dmitar Zvonimir b) Stjepan II. c) Mihajlo Kresimir II. d) Petar Kresimir IV. 84. Krunidba Dmitra Zvonimira kraljem Hrvatske i Dalmacije dogodila se 1075. g. uz prisustvo izaslanika pape Grgura VII. opata Gebizona u bazilici:a) sv. Marije u Solinu, b) sv. Marije u Biogradu, c) sv.Petra i Mojsija u Solinu, d) sv.Kriza u Ninu. 85. Najpoznatija darovnica iz doba vladanja kralja D.Zvonimira je: a) Bascanska ploca b) Plominski natpis c) darovnica benedikt. samostanu u Zadru otoka Mauna, d) darovnica samostanu sv. Marije u Zadru sela Dikla 86. Najstariji sacuvani ranosrednjovjekovni hrvatski evan elistar s kraja VIII. i pocetka IX.st. pisan karolinom je: a) Trogirski, b) Veenegin evan elistar, c) Vranski "pisan srebrom", d) Splitski. 87. Od benediktinskih samostana kao zarista hrvatske kulture i pismenosti na latinskom jeziku svojom vaznosu se istice samostan sv.: a) Lucije u Staroj Backi na Krku b) Krsevana u Zadru c) Petra na Rabu u Supetarskoj Dragi, d) Marije u Solinu. 88. Posljednji hrvatski kralj iz narodne dinastije Trpimirovia je: a) Petar (Svaci), b) D.Zvonimir, c) Stjepan II. d) Stjepan Drzislav. 90. Najstariji zapisi hrvatskog imena u narodnom obliku "HORVAT" na grckom jeziku, datirani u II./III. st. prona eni su u:a) Tanaisu / danasnji Azov / b) Kninu c) Sopotu pokraj Benkovca d) Solunu 91. Nasljednik kneza Borne je: a) knez Mislav, b) kralj Tomislav, c) knez Trpimir, d) knez Ljudevit e) knez Vladislav 92. Legitimni nasljednik kralja S. Drzislava je kralj:a) Svetoslav Suronja b) Kresimir III. c) Gojslav d) Petar Kresimir IV. 93. Teoriju socijalnog dualizma po kojoj pleme Hrvata nakon doseljavanja potcinjava Slavene svojoj vlasti, te im postaju podloznici, a oni cine vladajui sloj postavio je:a) F. Sisi, b) V. Klai c) Tadija Smiciklas, d) Franjo Racki 94. Autor dragocjenog povijesnog izvora za proucavanje hrvatske ranosrednjovjekovne povijesti "Povijest salonitanskih i splitskih biskupa" ili "Historia Salonitana" je: a) pop Dukljanin, b) Konstantin VII. Porfirogenet, c) pop Martinac, d) Toma, splitski arhi akon e) Giboni. 95. Pojesni izvor koji dosi odatke o ustanku Ljudevita posavskog protiv franacke vlasti je: a) Einhardusova "Vita Caroli Magni" b) "De administrando Imperio" Konstantina VII. c) Ljetopis popa Dukljanina d) "Historia Salonitana" Tome arhi akona 97. Domagoj je "pessimus Sclavorum dux" samo za:a) Mlecane, b) papu Ivana VIII. c) Bizant, d) Saracene 98. Najkarakteristicniji ukras u kamenu ranohrvatskih predromanickih gra evina je: a) kriz, b) troprutasti pletar, c) kupolasti svod, d) portalna roseta 99. Jedini sacuvani spomen imena kneza Viseslava nalazi se na: a) nadvratnoj gredi crkve sv. Kriza u Ninu, b) sarkofagu kraljice Jelene, c) Sopotskom natpisu, d) krstionici kneza Viseslava 100. Nakon smrti kneza Branimira naslje uje ga Muncimir / Mutimir /, Trpimirov sin, cija je rezidancija bila u: a) Rizinicana na Klisu, b) Biaima pokraj Trogira, 14

c) Ninu,

c) Biskupiji kraj Knina

TIPSKI ZADACI.

I. Dopunite recenice. 1. Teodorihova grobnica u Raveni svojom stilskom izvedbom upuuje na zacetak ____________________________ stila u graditeljstvu. 2. Prvi krsanski vladar Zapada, koji to postaje nakon zenidbe burgundske katolicke princeze Klotilde, jest ________________________ vladar ______________ Kraljevine, cija je rezidencija u gradu _______________. 3. Istocno Rimsko Carstvo, me u ostalim, uspjelo se ocuvati zato sto su selidbe bile usmjerene na _______________ Europe. 5. U procesu selidbe bivsu rimsku provinciju Galiju naselila su plemena _________________ i __________________. 6. Bivsu rimsku provinciju Britaniju naselila su plemena_________________, _______________ i ______________. 7. Oko 610. g. Muhamedu se ukazuje an eo _____________________ koji mu kazuje (predaje) ________________, sto znaci _________________________. 8. Ramadan je _______________ mjesec islamske godine u kojemu je Muhamedu ____________________________. 11. Carigrad se u vise navrata (kraj 7. i poc. 8. st.) uspjesno brani od arapskih nasrtaja primarno zahvaljujui izumu Sirijca Kalinika, a to je tzv. ___________________. 13. Velikom istocnom crkvenom raskolu koji se dogodio __________ g. uvelike je pridonio i karakter svjetovno ambicioznoga carigradskog patrijarha ____________________________________. 14. Nabroji tri crkveno-ideoloske teme (raspre) koje su pridonijele velikom crkvenom raskolu: a) _______________________________________________________________, b) _______________________________________________________________, c) _______________________________________________________________. 16. Papinska drzava protezala se od _________________ do __________________. 17. Formiranjem Papinske Drzave izbio je zanimljiv pravno-politicki spor izazvan cinjenicom da je sjeverni dio te drzave pravnoformalno pripadao ____________ drzavi. 19. Feudalni drustveni ustroj nastaje stapanjem rimskog _______________________ sistema i barbarske __________________________________ drustvene organizacije. 20. Feudalna drustvena hijerarhija pocivala je na _______________________ odnosima. 21. Narod ugrofinskog-podrijetla koji s prostora oko rijeka Dnjepra i Dona doseljava u srednje Podunavlje potkraj _____ st. pod vodstvom kneza _____________, jesu _________________. 22. Osnivac i vladar prve slavenske drzave (plemenskog saveza) koja okuplja plemena Ceha, Moravljana, Slovaka, Luzickih Srba i Karantanaca bio je knez ___________________, koji je inace bio __________________ trgovac. 27. Dinastiju saskih vladara, zvanih otonovci naslijedila je dinastija ____________ koja od 1138. do 1254. g. vlada ______________________________. 28. U procesu reconquiste srednju Spanjolsku i Galiciju osloba a kralj Alfons III, a po za njega sagra enom i utvr enom gradu Burgosu, taj e dio Spanjolske biti nazvan ______________________________. 29. Normani koji u procesu selidbe u _____ st. dolaze do Sicilije i juzne Italije formiraju svoju drzavu pod imenom _________________________________________. 30. Prvi europski srednjovjekovni vladar koji pocinje provoditi laicku investituru bio je ______________________. 31. Za kneza Branimira Hrvatska je postala ______________ knezevina, sto dokazuje i priznanje pape _________________ pismom iz _______ godine. 33. Prema Konstantinu VII. Porfirogenetu, Hrvati su pokrsteni u ____________etape. U prvoj, utjecajem cara ____________________ koji poziva Rim da posalje misionare u ___________________________________ i _________________________________. 34. Prvi poznati crkveni red u Hrvatskoj su ________________ koje dovodi knez ____________. On je dao sagraditi crkvu i samostan _____________________ u ______________________. 35. U doba narodnih vladara Hrvatska je najvei teritorijalni opseg imala u vrijeme vladavine kralja __________________. On u sastav Hrvatske vraa ____________________________, ____________________________ i _____________________________te gradi prve hrvatske gradove na obali _____________________ i ______________________. Politicko mu je srediste grad ____________. 36. Slabljenje Hrvatske nakon smrti kralja Stjepana Drzislava iskoristavaju __________________, a njezin je vladar sebi prigrabio naslov ,,_______________________________". Dalmatinski e gradovi biti vraeni u sastav hrvatske drzave za kralja___________________________. 38. Kada su u pitanju znanstvene spoznaje o znacenju imena Hrvat, znamo da ono nije ____________________________ podrijetla, a vjerojatno je ___________________________ podrijetla. Zbog cinjenice da se ime Hrvat pojavljuje u razlicitom nazivlju na sirokom geografskom prostoru od Afganistana do Baltika, Jadrana i Egejskog mora u znanosti se pojavilo vise teorija o podrijetlu Hrvata. Nabroji ih. _________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________. 39. Ime Trpimirova sina Muncimira ocuvalo se u kamenom natpisu iz ________ godine prona enom u _____________________. 40. Knez Posavske Hrvatske, koji vlada kao ________________________________ vazal i pogiba u boju s Ma arima 896. g je knez ____________________. 58. a) ____ Saraceni b) ____ Augsburg 955. g. c) ____ Svatopluk d) ____ Widukind 1. ,,Saksonska povijest" 2. Tunis 3. poraz Ma ara ­ sjedilastvo 4. germanski utjecaj 5. Otonove povlastice 15

59.

a) ___ nadgrobna ploca kraljice Jelene b) ___ Tanais c) ___ Pacta conventa d) ___ Liber pontificalis e) ___ Trpimirova darovnica

1. 1102. g. 2. Anastazije Bibliotekar 3. don. Frane Buli 4. 852. g. 5. ,,CHOROATHOS..." 6. ,,rex Chroatorum" 1. papinski izaslanik na krunidbi D. Zvonimira 2. utemeljitelj srpske autokefalne pravoslavne crkve 3. carigradski patrijarh u vrijeme velike istocne crkvene sizme 4. inicijator otonske renesanse 5. prvi srpski kralj 6. prvi kijevski mitropolit 1. utemeljitelj dinastije Omejida 2. sveti rat za sirenje Islama 3. Muhamedov punac, prvi kalif nakon Muhameda 4. osnivac prve arapske akademije 5. raniji naziv Medine 6. an eo koji Muhamedu kazuje ,,bozju objavu" 1. Karlo Veliki Karolinski 2. Dusan Nemanji 3. Justinijan 4. Klodvig Merovinski 5. Jaroslav Mudri 6. Henrik IV. Hohenstaufovac

60.

a) ____ sveti Sava b) ____ Gebizon c) ____ Hilarion d) ____ Mihajlo Kerularije e) ____ Gerbert d´Aurillac

61.

a) ____ Dzibril b) ____ kalif Muavija c) ____ dzihad d) ____ Al-Mamun e) ____ kalif Abu Bakr

62.

a) _____ Corpus Iuris Civilis b) _____ Ruska pravda c) _____ Zakonik d) _____ Salijski zakonik e) _____ kapitulari

V. Dopisite godinu uz navedna povijesna zbivanja. 65. a) _____ nastanak Svetog Rimskog Carstva Njemackog Naroda b) _____ bitka kod Augsburga 66. a) _____ bitka na Katalunskim poljima (Campus Mauriciacus) b) _____ Muhamedov povratak u Meku c) _____ godina hidzre ili selidbe Muhameda u Medinu 67. a) _____ pocetak ustanka Ljudevita Posavskog b) _____ slom ustanka i smrt Ljudevita Posavskog c) _____ dolazak kneza Zdeslava na vlast d) _____ zbacivanje kneza Zdeslava s vlasti 68. a) _____ Hrvatska ­ neovisna europska priznata knezevina b) _____ Tomislav ­ ,,rex Chroatorum" c) _____ Branimirov poraz Mlecana kod Makarske d) _____ pocetak Trpimirove vladavine 69. a) _____ drugi crkveni sabor u Splitu b) _____ krunidba Dmitra Zvonimira c) _____ smrt kralja D. Zvonimira d) _____ kraj Tomislavove vladavine 71. Brojevima od 1 do 5 obiljezite kronoloski slijed vladavine hrvatskih knezova i kraljeva: a) _____ Trpimir a) _____ Dmitar Zvonimir b) _____ Domagoj b) _____ Stjepan Drzislav c) _____ Mutimir (Muncimir) c) _____ Stjepan II. d) _____ Mislav d) _____ Tomislav e) _____ Branimir e) _____ Petar Kresimir IV. 74. Povezite hrvatske vladare s njihovim rezidencijama dopisivanjem broja na praznu crtu ispred rezidencije: 1. Muncimir _____ Knin 2. Dmitar Zvonimir _____ Biai kraj Trogira 3. Viseslav i Borna _____ Biograd 4. Trpimir _____ nazalost, ne zmano 5. Ljudevit Posavski _____ Klis 6. Petar Kresimir IV. _____ Nin 7. Tomislav _____ Sisak 76. Povezite gra evinu s vladarom-graditeljem dopisivanjem broja na praznu crtu ispred imena vladara: 1. katedrala u Aachenu _____ Abd-al-Rahman I. 2. Velika dzamija u Cordobi _____ Karlo Veliki 3. crkva sv. Sofije u Carigradu _____ Jaroslav Mudri 4. katedrala sv. Sofije u Kijevu _____ Justinijan VII. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 16

78.

Mislav Ljudevit Posavski Tomislav Branimir

Domagoj Borna Mihajlo Kresimir II. Stjepan I.

Branimir Mutimir Petar Kresimir IV. Stjepan II.

Viseslav Trpimir Trpimir II. Stjepan Drzislav dzihad hadz (posjet Meki) ,,pater Europe" prvi zapadni car ozenio se katolikinjom Klotildom ozenio se bivsom prostitutkom Teodoru pocetak feudalizma u Bizantu oduzeo Vizigotima Sredozemni pojas dolazak Avara Karlo Veliki Biograd

79.

80. 81.

82.

post u ramazanu priznavanje vjere stasit ,,kralj franaka i Langobarda" pokrenuo franacko-bizantski rat Corpus iuris civilis gradnja Aje Sopfie osvojio Vandalsko Kraljevstvo svila u Bizantu Pipin Mali Klis Ludovik Pobozni Biai

molitva pet puta na dan pomo siromasnima pokorio Sase nepismen razidencija Aachen osvojio Ostrogotsko Kraljevstvo pobuna Nika losa obrambena politika zatvaranje poganskih skola u Ateni Lotar Zadar Karlo elavi Nin

83. 84. 85.

Henrik I. Pticar Knin

krstionica kneza Viseslava Trpomirov natpis iz Rizinica Cikin i Veenegin evan elistar pismo pape Ivana X. Tomislavu Aleksije I. Komnen Mauricije

nadgrobni natpis kraljice Jelene Sopotski natpis kartular samostana sv. Krsevana u Zadru Bascanska ploca pismom pape Ivana VIII. Domagoju Trpimirova darovnica oltarne pregrade s imenima Drzislava i Svetoslava Justinijan I. Mihajlo Paleolog Bazilije I. Oleg Heraklije Bazilije II.

86.

87.

Panonska Hrvatska Crvena Hrvatska Neretljanska Knezevina Bosna Istra Dalmatinska ili Bijela Hrvatska Zahumlje Travunija Dukljanska Hrvatska VIII. Dopisivanjem slova uz broj povezite suprotstavljene strane s mjestom bitke, a na praznu crtu iza slova upisite godinu bitke: 88. a) _____ Katalunsko polje _____ 1. Nijemci i Ma ari b) _____ Augsburg _____ 2. Ljudevit Posavski i Borna c) _____ Rim 410. godine _____ 3. Baski i Franci d) _____ bitka kod Makarske _____ 4. Huni s Rimljanima, Burgundima, Francima i Vizigotima e) _____ bitka na Kupi _____ 5. Branimir protiv Mlecana f) _____ bitka kod Roncesvallesa _____ 6. Vizigoti predvo eni Alarikom i Rimljani a) _____ bitka kod Hadrianopolisa _____ 1. Avari, Slaveni i Perzijanci protiv Bizanta b) _____ osloba anje grada Barija _____ 2. Bazilije II. i Samuilo c) _____ opsada Carigrada 626. g. _____ 3. Arapi protiv Bizanta d) _____ bitka kod Belasice _____ 4. anglosaksonci protiv normanskog vojvode Vilima e) _____ bitka kod Hastingsa _____ 5. Mlecani, papa, italski kralj i Domagoj protiv Saracena f) _____ opsada Carigrada 718. g. _____ 6. rimski car Valent i Vizigoti 90. Dopisivanjem broja na prazne crte povezite pape s vladarima-suvremenicima: a) _____ Ivan X. 1. Oton I. b) _____ Paskal I. 2. Domagoj i Branimir c) _____ Lav III. 3. Stefan Nemanji d) _____ Grgur VII. 4. Tomislav i Mihajlo Visevi e) _____ Ivan VIII. 5. Pipin Mali f) _____ Stjepan II. 6. D. Zvonimir, Boleslav Smjeli, Henrik IV. g) _____ Honorije III. 7. Ludovik Pobozni h) _____ Ivan XII. 8. Svatopluk i) _____ Stjepan V. 9. Karlo Veliki 89.

Pitanja za cjelinu Europe i svijeta u razvijenom srednjem vijeku

101. Poticaj za pokretanje krizarskih ratova na saboru u Clermontu 1095.g. daje papa: a) Inocent III., b) Urban II., c) Grgur IX., d) Urban III. 102.Vo a "malih ljudi" u prvom krizarskom ratu bio je: a) Fridrik Barbarossa, b) Gottfrid Bouillonski, c) Peter Pustinjak (Amienski), d) Njemacki car Henrik IV. 103. Tijekom krizarskih ratova formirani su krizarski duhovno-viteski redovi. To su: a) templari, ivanovci i franjevci, b) teutonci, ivanovci i maconose, c) ivanovci, templari i teutonci, d) dominikanci, teutonci i franjevci. 105. Krizari su posredovanjem pape Inocenta III. za Veneciju osvojili grad: a) Zadar 1204.g., b) Carigrad 1204.g., c) Zadar 1202.g., d) Dubrovnik 1202.g. 17

107. Jedna od posljedica krizarskih ratova je da su trgovacku prevlast na Sredozemlju od bizantskih i arapskih trgovaca preuzeli:a) turski trgovci, b) talijanski trgovci Venecije i Genove, c) zapadnoeuropski trgovci, d) dubrovacki trgovci. 109. U XII. st. pocinju se stvarati udruzenja gradskih obrtnika tj.:a) gilde b) hanze c) urbari d) cehovi 110. Veliku povelju sloboda kojom se ogranicava kraljeva vlast bio je prisiljen izdati engleski kralj Ivan Bez Zemlje: a) 1215.g., b) 1265.g., c) 1066.g., d) 1337.g. 113. Temeljni uzrok izbijanja stogodisnjeg rata izme u Engleske i Francuske koji se vodi od 1337. do 1453.g. je: a) provincija Akvitanija, b) vuna i ovce, c) dinasticka kriza izumiranjem dinastije Capet, d) provincija Flandrija. 114. Kao posljedica poraza Englaza u stogodisnjem ratu u Engleskoj izbija rat ruza koji se vodi izme u obitelji Lancaster i York koji traje od 1455. do 1485.g. Na prijestolje nakon rata dolazi dinastija: a) Lancaster, b) York, c) Tudor, d) Stuart. 115. "Sicilskim vecernjama" 1282. g. zbacena je s vlasti na poticaj Petra III. Aragonskog dinastija: a) Plantagenet, b) Anzuvinaca, c) Madici, d) Aragonaca. 116. Zenidbom Ferdinanda Aragonskog i Izabele Kastlijske 1469.g. nastaje Kraljevina Spanjolska. Proces reconquiste zavrsava progonom Maura i Zidova iz Granade te provo enjem grube spanjolske inkvizicije: a) 1492.g., b) 1482.g., c) 1500.g., d) 1477.g. 118. "Crna smrt" ili kuga koja je u Europu uvezena s Krima odnijela je gotovo jednu treinu stanovnistva. Europu je zahvatila: a) 1358.g. b) 1381.g. c) 1348.g. d) 1428.g. 119. Velika povelja sloboda nadopunjena je za Henrika III.: a) Vijeem 25-orice, b) Oxfordskim statutima, c) Velikim vijeem 1265.g., d) Kraljevskim sudom. 120. Nakon prvog krisarskog rata nastale su 4 krizarske drzave i to Jeruzalemsko Kraljevstvo, grofovije Edessa i Tripoli i: a) Knezevina Akra b) Grofovija Antiochia c) Knezevina Antiochia d) Latinsko Carstvo 121. Kondotjere, tj. zapovjednike plaenicke profesionalne vojske u razvijenom srednjem vijeku uzimali su s ciljem zastite svojih interesa:a) normanski trgovci, b) talijanske drzavice i gradovi-drzave, c) dubrovcani, d) firentinski bankari Medici. 122. Sveuciliste u Pragu osnovao je "otac Ceske" i "poocim Svetog Rim.Carstva: a) Karlo IV.Luksemburski 1348.g., b) Sigismund Luksemburski 1383.g., c) Jan Hus 1415.g., d) Odoakar II Psemislovi 1278.g. 126. Moskovska Knezevina postaje carevina 1547.g. kada se proglasava carem: a) Ivan IV. Grozni, b) Ivan III. Vasiljevic, c) Sofija Paleolog, d) Dimitrije Donski. 127. Osnivac janicara, elitne turske pjesadija bio je sultan: a) Osman b) Murat I. c) Orhan d) Bajazid I. 128. Turci su prodrli u Europu zaposjedanjem:a) Soluna 1349. b) utvrde Cimpe 1353. c) Carigrada 1453. d) Crnomena 1371. 129. Bitkom kod Nikopolja 1396. g. Bajazid osvaja sve do Dunava a porazava zdruzene krsanske snage pod zapovjednisvom: a) Ladislava V. Jagelovia, b) Matijasa Korvina, c) Ludovika I. Anzuvinca, d) S. Luxemburgovca. 130. Osvajac Carigrada je sultan: a) Mehmed II. 1453. b) Sulejman II. 1453. c) Selim I. 1453. d) Murat I. 1453.g. 131. Timarski sistem zazivio je u Turskoj imperiji za osvajaca grada Jedrena 1361. g. sultana: a) Bajazida I., b) Mehmeda II. el Fatiha, c) Selima I., d) Murata I. 133. Prethodnica turskoj vojsci pri osvajanjima bile su plaenicke cete tzv.: a) martologa, b) akindzija, c) jurisnika, d) vezira. 134. Prvo sveuciliste u Europi nastalo je 1088.g. kao studij prava u: a) Parizu b) Pragu c) Bologni d) Becu 135. Srednjovjekovna crkvena filozofija koja uzdize Kristov nauk na visu znanstvenu razinu naziva se: a) patristika, b) skolastika, c) misticizam, d) nominalizam. 136. Papinska ili rimska inkvizicija osnovana je od strane pape: a) Inocenta III. 1215.g., b) Lucija III. 1184.g., c) Grgura IX. 1232.g., d) Tomasa Torquemada 1478.g. 137. U red heretika-dualista ne ubrajamo: a) katare ili albigenze b) patarene c) valdenze d) viklifovce 140. Crkveni red koji ne obnasa funkciju inkvizitora je red:a) franjevaca, b) dominikanaca, c) benediktinaca, d) isusovaca 141. Putujue glumacke druzine iz XII. st. koje su zaluzne za uzdizanje kazalista nazivaju se: a) histriones, b) mim, c) gregorijanski koral, d)misteriji 142. Razlog polaska u krizarsku bojnu europskih velikasa nije bio teznja za: a) poveanjem posjeda, b) jacanjem politickog utjecaja, c) iskupljenjem od grijeha pred "Sudnji Dan" d) uveanjem prihoda 143. Nositelji utemeljenja Drzave njemackog viteskog reda uz obale Baltika u XIII. st. bili su teutonci i: a) ivanovci, b) templari, c) balticki Slaveni d) Red nositelja maca / njemacki maconose / 144. Jedno od glavnih obiljezja srednjovjekovnog drustva je:a) feudalno-crkvena kultura, b) vazalsko-seniorski odnos, c) dominacija Crkve u svkodnevnici d) feudalna anarhija 145. U posljedice krizarskih ratova ne ubrajamo: a) pokretanja razvoja gradova, gradskog gospodarstva, b) poticanje razvoja kopnene karavanske trgovine c) prekid trgovacke prevlasti bizantskih i arapskih trgovaca, d) razvoj manufakturne proizvodnje 146. U dugotrajnom procesu selidbe naroda posljednji su Europom harali:a) Tatari, b) Ma ari, c) Huni, d) Vandali 147. Velikas koji u Engleskoj dize ustanak protiv kralja Henrika III. zbog povrede Magne Charte libertatum i Oxfordskih statuta, a nakon toga saziva 1265.g. izvanrednu sjednicu Velikog vijea / parlamenta / je: a) Wiliam Pitt Stariji b) Simon Monfort c) Watt Tyler d) John Knocks 148. Osmanovi ili Otmanovi pristase smatrali su se borcima za vjeru ili: a) gazi b) janjicari c) gezi d) bekrije e) jarani 149. Turski sultan koji je poznat po osvajanjima u Aziji / Armenija, Mezopotamija i Sirija /, i Africi / Egipat /, ujedno je i sultan koji je uzeo naslov kalifa koji sultanima osim svjetovne osigurava i vrhovnu vjersku vlast. Rijec je o: a) Sulejmanu II. Velicanstvenom b) Muratu I. c) Selimu I. d) Bajazidu e) Selimu III. 150. Valdenzi kao krsansko-heraticka sljedba nastaje i dobiva ime po svom utemeljutelju: 18

a) Valdu Petroniju u XIII. st.

b) Petrusu Valdesu u XII. St.

c) Petru Pustinjku u XI. st.

d) sv. Petru u I. st.

Pitanja za cjelinu Hrvatske u razvijenom srednjem vijeku

151. Bitka u kojoj je izginuo "cvijet hrvatskog plemstva" i dogodio se pravi "rasap kraljevstva hrvatskog" je : a) mohacka, 1526. g. b) sigetska, 1566. g. c) krbavska, 1593. g. d) krbavska, 1493. g. 152. Autor izvora koji svjedoci o krbavskoj drami i izginuu "cvijeta hrvatskog plemstva" je : a) pop Martinac b) pop Dukljanin c) ban Emerik Derencin d) Bernardin Frankopan 153. Nakn njegove smrti u Hrvatskoj je nastala velika tuga, a rijec je o banu koji je od 1513. do 1520. g. u vise navrata porazavao nadmonu tursku vojsku. To je: a) Petar Berislavi b) Emerik Derencin c) Ivan Karlovi d) Ivanis Korvin 155. Poraz vojske Ludovika II. Jagelovia 29.VII.1526. g. kao i njegova smrt, izbor Ferdinarda II. Habsburskog za hrvatskog kralja na saboru u Cetinu kao i protivljenje pristasa Ivana Zapolje te gra anski rat doga a se za turskog sultana: a) Mehmeda II. Osvajaca b) Selima III. c) Murata I. d) Sulejmana II. Velicanstvenog 157. Povlasticu za slobodnu trgovinu dubrovackim trgovcima dodjeljuje bosanski : a) ban Bori 1189. b) ban Stjepan II. Kotromani 1353. c) ban Kulin 1189. d) ban Matej Miroslav 1322. 158. Iskoristivsi anarhiju nakon smrti srpskog kralja Dusana zaposjeda prostore preko Drine te se 1377. g. proglasava kraljem Bosne i Srbije, a kao jaci clan Hrvatske lige zaposjeda dijelove hrvatskog teritorija. Tko i cime se proglasava : a) "kraljem Hrvatske i Dalmacije i Primorja", Tvrtko I. Kotromani c) "kralj Srbije i Bosne", Stjepan Dabisa b)"kraljem Srbije i Hrvatske",Tvrtko I. Kotromani d) "kralj Hrvatske i Dalmacije", Stjepan Tomas 161. Prve vijesti da se u Bosni siri dualisticko krivovjerje zvano patarenstvo datiraju se na : a) kraj XII. st. b) sredinu XII. st. c) pocetak XIII. st. d) pocetak XII. st. 163. Sa zadaom obraanja krivovjeraca na katolicku vjeru u srednjovjekovnu Bosnu dolaze u XIII. st. : a) isusovci i kapucini b) franjevci i cisterciti c) dominikanci i benediktinci, d) dominikanci i franjevci 164. Kroz hrvatsko srednjovjekovlje seljak (kmet) je bio obvezatan davati dio prihoda kralju,vlastelinu i Crkvi. Porez na zemlju naziva se: a) marturina ili kunovina b) dika c) glavarina d) jedna devetina 165. Pojava komutacije rente (pretvaranje naturalne u novcanu) u srednjovjekovnoj Hrvatskoj doga a se u : a) XII. st. b) XIII. st. c) XIV. st. d) XV. st. 166. Pobuna pucana u Hvarskoj komuni s ciljem povrata u tijela komunalne samouprave trajala je od 1510. do 1514. g., a vo a je bio: a) Franjo Tahi b) Giustignan c) Matija Gubec d) Matija Ivani 169. Koji od navedenih statuta nije pisan latinskim jezikom: a) Poljicki b) Korculanski c) Splitski d) Dubrovacki 170. Religiozna i drustvena udruzenja svjetovnjaka s naglasenim socijalnim i vjerskim ciljevima na staleskoj osnovi zovu se: a) redovnistva b) laici c) bratovstine d) kumpanije 171. Katedralu sv. Jakova u Sibeniku zapoceo je graditi 1431.g. Juraj Dalmatinac u gotickom stilu, a dovrsio: a) Andrija Buvina u romanickom stilu, b) Nikola Firentinac u gotickom stilu, c) majstor Radovan u renesansnom stilu, d) Nikola Firentinac u renesansnom stilu. 172. Graditelj poznatih dubrovackih fontana koje su i danas u uporabi, gradskog vodovoda i Knezeva dvora je: a) Juraj Dalmatinac, b) obitelj Parler, c) Onofrio de la Cava, d) Bonin iz Milana. 173. Najljepsi i najpoznatiji trag srednjovjekovne bosanske knjizevnosti pisan glagoljicom ukrasen minijaturama je: a) Misal po zakonu rimskog dvora, b) Petrisov zbornik iz 1468.g., c) Roman o Troji, d) Misal Hrvoja Vukcia Hrvatinia. 175. Seljacka buna Matije Gupca izbila je: a) 1473.g. b) 1537.g. c) 1510.g. d) 1573.g. 178. Najznacajnija politicka posljedica poraza u bici na Mohackom polju je: a) upraznjeno hrvatsko-ugarsko prijestolje, b) pogibija Ludovika II. Jagelovia, c) izbor Habsburgovaca na hrvatsko prijestolje, d) Tursko zaposjedanje jugoistocne Ugarske. 179. Ladislav Napuljski je svoje toboznje pravo na Dalmaciju prodao: a) 1480.g. Mlecanima, b) 1409.g. Karlu Drackom, c) 1408.g. Hrvoju Vukciu Hrvatiniu, d) 1409.g. Mlecanima. 180. Dislokacija bribirskih Subia na sjever doga a se zamjenom utvrde Ostrovice za : a) Zrin, 1322.g., b) Cakovec, 1347.g., c) Zrin, 1347.g., d) Novi Zrin, 1347.g. 181. Godine 1241. vojsku kralja Bele IV. porazavaju: a) Mongoli kod Trogira b) Tatari kod Splita c) Tatari na rijeci Saju d) Tatari kod Zagreba. 185. Vlast Arpadovia na hrvatskim prostorima bila je najstabilnija u:a) Dalmaciji b) Istri c) Slavoniji d) Bosni 186. Kralj Ladislav Arpadovi osnovao je veliko susedgradsko-stubicko vlastelinstvo nakon formiranja zagrebacke biskupije, a dodijelio ga je:a) uragskim velikasima Hunyadi b) slavonskim velikasima Baboniima c) grofovima Celjskim d) ugarskom rodu Aca 187. Samobor i Gradec su iste godine i od istog kralja dobili povelje slobodnog kraljevskog grada. To je bilo: a) 1222.g. za Bele II. Slijepog b) 1222.g. za Andrije II c) 1242.g. za Bele III. d) 1242.g. za Bele IV. 190. Venecija se na pridrzava odredbi mira u Zadru iz 1358.g. te zauzima Kotor, Sibenik i Rab. Ludovik I. Anzuvinac ih ponovo porazava, obvezuje na postivanje Zadarskog mira i: a) plaanje ratnih reparacija b) plaanje 7000 dukata godisnjeg danka c) odricanje vlesti u Istri c) zabranu trgovine Jadranskim morem 191. Clan Hrvatske lige tijekom protudvorskog pokreta nije bio: a) S. Lackovi b) Ivan od Palizne c) H.V. Hrvatini d) E. Derencin e) Tvrtko I. f) braa Horvat 192. Protudvorski pokret traje od: a) 1382. ­ 1409.g. b) 1383. ­ 1408.g. c) 1358. ­ 1403.g. d) 1389. ­ 1408.g. 193. Krcki knezovi Postaju Frankopani kada Nikola Krcki uzima naslov de Frangepanibus u: a) XIV. st. b) XVI.st. c) XV.st. d) XII.st. 195. U procesu turske ekspanzije na hrvatskim prostorima Turci su na opustosena i napustena zemljista naseljavali: 19

a) Srbe b) janicare c) Turke iz Male Azije d) balkanske pravoslavne Vlahe e) islamizirane paratene 197. Na podrucju izme u Save i Drave zemlja je bila kraljevo vlasnistvo pa se na tim prostorima, za Arpadovia, razvija tzv: a) donacionalni feudalizam b) kraljevski feudalizam c) klasicni feudalizam d) kolonatski feudalizam 198. Celnik Crkve bosanske koji je imao veliki autoritet u drzavi zvao se: a) gost b) starac c) hiza d) djed e) pataren f) krstja 199. Skulpture 74 ljudske glave u prirodnoj velicini ukrasavaju podkupolski dio: a) slpitske katedrale, autora Andrije Buvine b) sibenske katedrale , autora Jurja Dalmatinca c) sibenske katedrale , autora majstora Radovana d) trogirske katedrale , autora majstora Radovana 200. Najstariji hrvatski sacuvani pravni spomenik iz 1288. g. je: a) Poljicki statut pisan glagoljicom b) Vinodolski zakonik pisan latinski c) Vinodolski zakonik pisan glagoljicom d) Vinodolski zakonik pisan bosancicom

PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA

I. Dopunite recenice. 2. Tijekom borbe stanovnika Pirenejskog poluotoka protiv Maura oblikavao se lik nacionalnog junaka Rodriga Diaza poznatog kao ____________________________________________________________________________ . 3. Ishodistem humanizma i renesanse postat e Apeninski poluotok tijekom ___________ stoljea. 4. Najbogatiji firentinski bankar koji nije sluzbeno zauzimao nikakav polozaj, a mo je uprave bila u njegovim rukama, pomagao je razvoj knjizevnosti, umjetnosti i znanosti. Rijec je o __________________________________ . 5. Dvije talijanske drzavice koje su bile u stalnom me usobnom sukobu za trgovacke prevlasti na Sredozemlju jesu _____________ i ____________________________________________________________________________ . 7. Templarskom redu u Francuskoj unistio je i konfiscirao imovinu kralj ____________________ . 8. U vrijeme velike epidemije ,,crne smrti" ili _______________ u Francuskoj je izbio veliki ustanak seljaka poznat pod imenom _______________________________ godine _______________________________________ . 9. Do velikoga preokreta u Stogodisnjem ratu u prilog Francuza, sto rezultira i konacnim oslobo enjem zemlje te porazom Engleza, dolazi zahvaljujui karizmaticnoj _________________________________________________ . 10. Posljedica poraza u Stogodisnjem ratu za Englesku je izbijanje ___________________________ koji traje od ____________________ do __________________ godine. 12. Jeruzalem su krizari zauzeli, izvrsivsi veliki pokolj stanovnistva, _________ godine. 13. Europsko seljastvo i gradska sirotinja tako er kreu u krizarske ratove, a njihov je motiv______ ____________________________________________________________________________ . 15. Ure eni veliki zemljisni posjed u srednjovjekovlju zvao se _____________________________ . 16. Srednjovjekovna udruzenja trgovaca iste struke zvala su se _____________________________ . 17. Stanovnistvo srednjovjekovnog grada dijelilo se na _________________ i ________________ . 23. Turski naziv za timar ili spahiluk zapravo je ime za europski ___________________________ . 24. Zlatna bula Andrije II. sastavljena je od _________ clanka. 26. Ime Hercegovina ulazi u uporabu tek 1448., g. kada titulu hercega uzima neak Hrvoja Vukcia Hrvatinia _______________ . II. Zaokruzite slovo tako da tvrdnja bude istinita. 31. Razlog dinastickoj krizi nakon smrti Zigmunda Luksemburskog je: a) borba njegovih sinova za vlast, b) jer nije imao muskih potomaka. 32. Tijekom dinastickih sukoba u gra anskom ratu pristasa Andrije III. Arpadovia i Karla Martela, na stranu Andrije III. staju: a) Subii i zagrebacki biskup, b) Kacii i Babonii. 33. Tatari su prestali jurcati za Belom IV. i njegovim blagom kod grada: a) Splita, b) Trogira. 34. Osnova pravnog ure enja Otomanskog Carstva je: a) Kur'an, b) serijat. 38. Pravilo sv. Benedikta ,,ora et labora" prvotno se upotrebljava u prvom sjedistu benediktinaca: a) Nursiji, b) Monte Cassinu. 39. Najveu vaznost za razvoj europske gradske trgovine u srednjovjekovlju imaju: a) sajmovi, b) trgovacki plovni putovi prema Istoku. 40. Slobodni seljaci koji zive na selu u kontinentalnoj Hrvatskoj do 12. stoljea, zovu se: a) kolonisti ili hospites, b) servi. V. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 51. Inocent III. Urban II. Lav XIII. Bonifacije VIII. Nikola IV. Lucije III. Inocent IV. Grgur IX. 52. Konrad III. Leopold Austrijski Fridrik I. Barbarosa Filip IV. Lijepi Filip II. August Andrija II. Arpadovi Rikard Lavljeg Srca Fridrik II. Gepard 20

53.

Franjo Tahy Gaspar Alapi

Matija Ivani Matija Ambroz Gubec

Ivan Mogai Ilija Gregori

Ivan Pasanec

54.

zagrebacki biskup Pavao Horvat slavonski velikas Nikola Gorjanski severinski ban Ivan crkva sv. Dominika u Trogiru trogirska katedrala franjevacka crkva u Pozegi Ivan Frankopan Bernardin Frankopan Stjepan Tvrtko I. Stjepan Ostoja Petar Valdez

vranski prior Ivan od Palizne herceg Hrvoje Vukci Hrvatini hrvatski ban Stjepan Lackovi

bosanski kralj Stjepan Tvrtko Pavlov brat Ivanis Horvat

55.

crkva sv. Marka na Gradecu crkva sv. Vlaha u Dubrovniku pavlinska crkva u Lepoglavi Emerik Derencin Nikola Ilocki

rapska katedrala crkva sv. Stosije u Zadru

56.

Ivan Stojkovi Petar Berislavi Stjepan II. Kotromani Stjepan Vukci Kosaca John Wyclif

Krsto Frankopan Ivan Karlovi

Ivan Talovac Ivanis Korvin

57.

Stjepan Dabisa Stjepan Tomasevi Franjo Asiski

Stjepan Tomas Matej Ninoslav Martin Luther

58.

Jan Hus

VI. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 59. a) _____ Nikolau Eymerich 1. francuski putujui pjevaci b) _____ kopisti 2. laka turska konjica c) _____ trubaduri 3. prepisivaci knjiga d) _____ akindzije 4. Prirucnik za inkvizitore 5. njemacki putujui pjevaci 6. Ad extirpanda 60. a) _____ Heramn Dalmatin b) _____ ,,ordo fratre minorum" c) _____ quadrivium d) _____ ,,kljuc Ugarske" 1. Red male brae 2. predmeti matematicke skupine 3. Beograd 4. Mohac 5. prijevodi na latinski 6. predmeti jezicne skupine 1. Ludovik II. Jagelovi 2. tzv. Hrvatska liga 3. Karlo I. Anzuvinski 4. Mehmed II. Osvajac 5. Emerik Derencin, Ivan i Bernardin Frankopan 1. Ivan Bez Zemlje Plantagenet 2. Andrija Mlecanin 3. Tatari 4. Petar (Svaci/Snaci) 5. srednje i sitno plemstvo

VIII. Povezite suprotstavljene strane. 64. a) _____ Jakub-pasa b) _____ Sulejman II. Velicanstveni c) _____ Stjepan Tomasevi d) _____ Sigismund Luksemburski e) _____ Mladen II. Subi 65. a) _____ Koloman Arpadovi b) _____ Filip II. August Capet c) _____ Pavao Subi d) _____ Andrija II. e) _____ Bela IV.

Pitanja za cjelinu Svijeta u Novom vijeku-Razdoblje velikih geografskih otkria

201. Mongolski vo a Dzingis-kan 1211. g. zapocinje osvajanja u Kini koja dovrsava njegov unuk Kublaj-kan. Mongolska dinastija koja Kinom upravlja do 1368. g. kada je pod vodstvom Hung-vua oslobo ena od Mongola je dinastija: a) Ming, b) Juan, c) Sung, d) Tang. 202. Kinezi su izumili tisak ve u: a) V.st. b) VII.st. c) IX.st. d) VIII.st. 204. Vojni oblik vlasti zvan sogunat u kojemu je svu vlast imao sogun kao vrhovni zapovjednik uspostavljen je u Japanu krajem: a) XII.st. b) X.st. c) XI.st. d) XIII.st. 205. Mongolski pokusaj zaposjedanja Japana u XIII.st. nije uspio zahvaljujui: a) pilotima-kamikazama, b) Bozanskom vjetru, c) samurajima, d) geografskoj izoliranosti. 210. Najstarija civilizacija u Americi razvija se izme u 900. i 400. g. p. K. u danasnjem Meksiku bez dodira s euroazijskim kopnom. To je civilizacija: a) Maya b) Azteka c) Olmeka d) Tolteka 211. Ranu kulturu Maya sa sjedistem u Teothiuacanu srusio je narod Tolteka koje u XIV.st. porazava narod ciji glavni grad unistavaju spanjolski osvajaci. Rijec je o narodu:a) Azteci i gradu Cusco, b) Inke i gradu Cusco, c) Maye i gradu Tenochtitlan, d) Azteci i gradu Tenochtitlan. 212. Razaranjem Cusca te zarobljavanjem i ubojstvom asteckog cara Atahualpe siri se spanjolska vlast na prostor Carstva Inka. To cini neuki spanjolski svinjar ali konkvistador:a) F. Pisaro, b) H. Cortes, c) F.Magellan, d) A.Vespucci. 213. Zahvaljujui svojoj kulturi i pismu epitet "Grci pretkolumbovske Amerike" zasluzili su: a) Azteci, b) Inke, c) Maye, d) Mixteki. 214. Maye su svoje knjige pisali na papiru kojeg su proizvodili od kore drveta ve u IX.st. Jedan od tri do danas sacuvana rukopisa Maya naziva se: a) Machu Pichu Codex, b) Munchenski kodeks, c) Drezdenski kodeks, d) Codex Tenochtitlan. 21

215. Moreplovac koji je 1487.g. doplovio do juga afrike (Rt Dobre Nade) i otkrio prolaz za Indijski ocean: a) portugalski morepolovac Vasco da Gama, b) spanjolski moreplovac Bartolomeo Diaz, c) portugalski moreplovac Bartolomeo Diaz, d) spanjolski moreplovac F. Magellan. 216. Portugalski morepolovac, vo a putovanja okrunjenog uplovljavanjem u indijsku luku Calicut bio je: a) 1497.g. Vasco da Gama, b) 1492.g. K. Kolumbo, c) 1519.g. F. Magellan, d) 1521.g. Hernan Cortes. 217. Prolaz u Tihi ocean otkrio je spanjolski moreplovac:a) F. Magellan, b) Vasco de Balboa, c) A. Vespucci, d) K. Kolumbo. 218. Kao posljedica otkria Novog svijeta pereneseni su iz Amerike u Europu kakao, krumpir, kukuruz, kaucuk, pamuk...i: a) ovce b) vinova loza c) duhan d) psenica 219. Tisak s pomicnim slovima konstruirao je: a) 1445.g. Johannes Guttenberg b) 1555.g. Johannes Guttenberg c) 1445.g. Nikola Kopernik d) 1455.g. Albrecht Durer. 220. U tocnost Kopernikova ucenja iznesena u djelu O gibanju nebeskih tijela uvjerio se konstruktor teleskopa, autor cuvenih rijeci "Ipak se kree":a) Giordano Bruno b) Donato Bramante c) Anrdeas Vesalius d) Galileo Galilei 221. Poput humanizma i renesansa je zapocela u: a) Firenzi b) Venezii c) Genovi d) Rimu 222. Najmarkantnija osoba europskog humanizma je filiolog, esejist i filozof, autor Pohvale ludosti: a) Rafael Santi, b) Erazmo Roterdamski, c) William Shakespeare, d) Michelangelo Buonaroti. b) nikolatizam, c) ikonoklazam, d) induligencija. 223. Prodavanje oprosta od grijeha za novac nazivamo:a) simonija, 224. Reformatorski pokret zapocinje iznosenjem 95 teza na vratima crkve u Wittennbergu od strane njemackog sveenika: a) Ignacio Loyola, 1534.g. b) Thomasa Munzera, 1525.g. c) Jeana Calvina, 1517.g. d) Martina Luthera, 1517.g. 225. Nakon krvave Bartolomejske noi iz 1572.g. i vjerskih ratova skolpljen je mir i potpisan edikt kojim hugenoti dobivaju vjerska i gra anska prava. To je bilo za: a) Katarine Medici, Nanteskim ediktom 1598.g., b) Henrika IV. Bourbon, Augsburskim ediktom 1555.g. c) Henrika IV. Bourbon, Nanteskim ediktom 1598.g., d) Karla V. Habsburskog, 1648.g. Vestfalskim mirom. 226. Drzava koju su s pravom nazivali "Carstvo u kojem Sunce nikad ne zalazi" zapravo je: a) Spanjolska za Filipa II. Habsburskog, b) H. Monarhija za Karla V., c) Francuska za Louisa XIV. d) Kina za din. Ming. 227. Vestfalskim mirom 1648.g. priznata je neovisnost: a) Svicarskoj i Nizizemskoj b) Svicarskoj i Belgiji c) Nizizemskoj i Portugalu d) Svedskoj i Nizozemskoj 228. "Zlatno doba" Engleske je vrijeme vladavine: a) kralja Henrika VIII. Tudora b) kraljice Mary Tudor c) kralja Karla I. Stuarta d) kraljice Elizabete I. Tudor 229. Pobjeda parlamentarizma u Engleskoj vezuje se uz "slavnu revoluciju" 1688.g. i usvajanje 1689.g.: a) Zakona o pravima, b) Zakona o plovidbi, c) Delkaracije o pravima, d) Deklaracije o pravima covjeka i gra anina. 230. Pristase jakog parlamenta u Engleskoj nazivaju se: a) vigovci b) cromvelovci c) torijevci d) oranci 231. Tijekom rata za nezavisnost Nizozemske odvaja se 7 protestantskih provincija sjevera u federativnu zajednicu pod imenom:a) Utrechtska unija, b) Kraljevinu Nizozemsku, c) Generalne staleze, d) Opi nizozemski savez. 232. Za kralja Louisa XIII. u Francuskoj zapocinje doba dvorskog apsolutizma kada apsolutisticku politiku vodi svemoni kardinal: a) Mazarin, b) J.B.Colbert, c) Richelieu, d) Oliver Cromwel. 233. "Kralj Sunce", najtipicniji primjer apsolutistickog vladara, graditelj Versaillesa, gubitnik u Ratu za spanjolsku bastinu od 1701. do 1713. g. je: a) Luj XIII., b) Luj XIV., c) Luj XV. d) Luj XVI. 234. Krunidbom Erika Pomeranskog 1397. za kralja Norveske, Danske i Svedske sjedinjene su skandinavske zemlje pod imenom: a) Pomeranska unija, b) Kraljevina Svedska, c) Kalmarska unija, d) Stokholmska unija 235. Svedska, gospodarica Baltika Austriji je uspjela naturiti Vestfalski mir za vladavine: a) kralja Gustava II. Adolfa Vase, b) kraljaGustava Vase, c) kralja Hakona VI. d) kraljice Kristine Vase 236. Ceska defenestracija ili izbacivanje austrijskih carskih guvernera kroz prozore praskog dvorca-vijenice 1618.g izaziva izbijanje: a) Rata ruza b) Husitskih ratova c) Sedmogodisnjeg rata d) Tridesetogodisnjeg rata. 237. U Poljsko-litvanskoj uniji stvoren je specifican oblik vlasti tzv. plemika republika u kojoj plemstvo u Sejmu 1652.g. uspijeva izglasati specificno pravo plemstva zvano: a) sveta plemika sloboda, b) Liberum veto, c) Veto Sejma, d) Veto patricium. 239. Trgovina crkvenim dostojanstvima i castima naziva se: a) laicka investitura, b) simonija, c) crkvena sizma, d) induligencija. 241. Carstvo Asteza pokorio je i unistio:a) H. Cortes b) F. Pizzaro c) Diego Almagres d) Diego Magellan e) Diego Maradona 242. Do Ognjene zemlje prvi je doplovio: a) portugalski moreplovacu spanjolskoj sluzbi F. Magellan b) spanjolski moreplovac Bartolomeo Diaz c) portugalski moreplovac Bartolomeo Diaz d) firentinac Kristofor Kolumbo u portugalskoj sluzbi e) portugalski moreplovac u potrugalskoj sluzbi F. Magellan 243.Tzv. "crni trokut" je oznaka za: a)Bermudski troku b)Trosmjernu trgovinu Europa-Afrika-Amerika c)revoluciju cijena kao posljedicu otkria Novog svijeta d)prijelaz na manufakturnu proizvodnju 244. Djelo "O pravu i opravdanosti rata" napisao je: a) Ferdinand Magellan b) Bartolome de las Casas c) Juan Gines de Sepulvede d) Vinko Paletin 249. Zacetnik reformacije u Engleskoj je: a) Thomas Morus 1537.g. b) kralj Henrik VIII. Tudor 1537.g. c) Martin Luther, 1517. d) John Knox, 1556.g. 251.Kalvinizam tumaci da: a) je Bog unaprijed odabrao ljude za vjecno blazenstvo ili prokletstvo b) onaj tko vjeruje Bozjoj rijeci odabran je za vjecni zivot c) vjeru covjek uziva kao slobodan dar Bozji d) sve od navedenog 252. Nacelo Augsburskog ugovora 1555. godine je:a) «cuius religio, illius regio» b) «cuius regio, illius religio» c) «oko za oko, zub za zub» ili «lex talionis» d) «kralj kraljuje, parlament vlada» 253. Papa Pavao III. potvrdio je: a) franjevacki red (ordo fratre minorum) b) isusovacki red (Societas Iesu) c) dominikance d) benediktince 254."Ratove neka vode drugi, a ti se sretna Austriju udavaj", rijeci su: a)Rudolfa I. Habsburskog b)Albrecha Austrijskog c)Maximilian I. Habsburskog d)Karla V. Habsburskog 256. Za vrijeme apsolutizma :a)slabi plemstvo, jaca gra anstvo b) jaca plemstvo, slabi gra anstvo 22

c)slabi kralj d) jaca seljastvo, slabi gra anstvo 258. Tursko Carstvo bilo je podijeljeno na velike teritorijalne jedinice kojima su upravljali pase ili beglerbezi zvane: a) sandzaci, b) kadiluci, c) nahije, d) pasaluci ili beglerbegluci. 259. Osobito vrijedna vrata splitske katedrale rezbarena od orahova drveta izradio je: a) Andrija Buvina 1214.g b) Majstor Radovan, 1240.g., c) Juraj Dalmatinac, 1214.g., d) Andrija Buvina,1314.g. 260. Prakticna potvrda da je zemlja okrugla zasluga je plovidbe koju je poduzeo portugalski moreplovac u spanjolskoj sluzbi: a) Vasco da Gama 1520.g., b) F. Magelllan 1519.g., c) Cabral, 1500.g., d) Vasco de Balboa, 1519.g. 262. Zakonom o supremaciji utemeljena je Anglikanska crkva kojoj je nacelu: a) anglikanski patrijarh, b) veliki mestar, c) papa, d) kralj. 263. Crkveni koncil u Tridentu sazvan 1545.g. koji je trajao 18.g. imao je za cilj: a) vratiti jedinstvo Crkve i vratiti joj ugled, b) osuditi odvajanje protestantskih crkava, c) osuditi heretizam protestantskog nauka, d) potvrditi papu kao vrhovnog poglavara Katolicke crkve. 264. Ravnopravnost i sloboda biranja protestantske vjere po principu "cuius regio,illius religio" potvr ena je na vjerskom miru u: a) Tridentu, 1545. b) Augsburgu, 1555. c) Nantesu, 598. d) Konstanzu, 1415. 265. Amerigo Vesoucci je po narodnosti: a) Spanjolac b) Talijan c) Portugalac d) tailijanizirani Hrvat 266. U tzv. trosmjernoj trgovini kao posljedici otkria novoga svijeta iz Afrike se za Ameriku doprema trazena: a) slonovaca b) cranacka etno-glazbala c) crnacka ropska radna snaga d) egzoticna raslinja i zivotinje 269. Oliver Cromwell je 1649. g. pod krinkom republike uspostavio: a) Cromwellovu demokraciju b) vigovsku tiraniju c) diktatorski rezim d) torijevsku demokraciju

Pitanja za cjelinu Hrvatske u novom vijeku od XVI. do XVIII. stoljea

270. Hrvatska ulazi u sastav Habs. Monarhije izborom Ferdinanda od strane hrvatskog plemstva na saboru u: a) Dubravi kraj Cazme, 6.1.1527.g., b) Cetinu, 6.1.1527.g., c) Cetinu, 1.1.1527.g., d) Cetingradu, 1.1.1526.g. 272. Sukobi Ferdinandovih i Zapoljinih pristasa uvjetuju: a) slabljenje Hrvatske i dalju tursku ekspanziju, b) sesti pohod Sulejmana II. Velicanstvenog na Bec, c) pad Knina pod tursku vlast, d) pad Zagreba pod tursku vlast. 274. Tijekom 4. vojnog pohoda Sulejmana II. na Bec od osvojenih ugarskih dijelova izme u Balatona, Tise i Budima formoran je: a) Balatonski pasaluk b) Budimski pasaluk c) Ugarski pasaluk d) Pasaluk Erdelj 275. Na Cetingradskom saboru Ferdinand je izabran za hrvatskog kralja pod uvjetom da postuje sva prava i povlastice Hrvatskog kraljevstva stecene za prijasnjih vladara i da: a) se okruni u Zagrebu hrvatskom krunom b) prenese rezidenciju u Budim c)vodi brigu o obrani Hrvatske financiranjem 1000 konjanika i 200 pjesaka d) oslobodi Hrvatsku od Turaka u roku od 2 godine 277. U obrani Klisa koji pada pod tursku vlast pogiba: a) Petar Kruzi, 1537.g. b) Hasan-pasa Predojevi,1593.g. c) Nikola Subi Zrinski, 1566.g. d) Ivo Senjanin, 1537.g. 279. Stogodisnji rat Hrvata protiv Turaka traje od: a) sigetske do sisacke bitke, b) pada Klisa do mira na usu Zitve u Dunav, c) mohacke do sigetske bitke, d) krbavske do sisacke bitke. 280. Pocetak opadanja moi Turaka vezuje se uz unistenje pomorske sile Turaka na Sredozemlju bitkom kod: a) Navarina, 1571.g., b) Lepanta, 1593.g., c) Lepanta, 1571.g., d) Sinope, 1571.g. 282. U sigetskoj bici pogiba: a) Petar Erdody, 1566.g. b) Petar Zrinski, 1566.g. c) Nikola Subi Zrinski, 1566.g. d) Nikola Zrinski, 1566.g. 285. Kada je nadvojvoda Ferdinand postao kraljem vojnu je krajinu podijelio u dva podrucja. To su: a) karlovacki i vrazdinski generalat, b) karlovacka i varazdinska pukovnija, c) hrvatski i slavonski generalat, d) banski i slavonski generalat. 286. Vojna krajina je konacno postala posebno podrucje izuzeto ispod vlasti bana i Sabora izdavanjem od strane Ferdinanda II: a) Statuta Vallachorum, 1530.g. b) Krajiskih prava, 1630.g. c) Vlaskih zakona, 1754.g. d) Statuta Vallachorum, 1630.g. 287. U Prvom turskom ratu ili Erdeljskom ratu (1663.- 1664.) prodire do Osijeka i pali Sulejmanov most na Dravi: a) Nikola Zrinski, b) Petar Zrinski, c) Nikola Subi Zrinski, d) Fran Krsto Frankopan. 288. Uz nebrigu o obrani, anarhicno ponasanje austrijske vojske, nezakonitia nastojanja Beca da dokine elemente drzavnopravne posebnosti Hrvatske, osnovni razlog izbijanja otpora Zrinskih i Frankopana apsolutizmu i centralizmu Beca bio je:a) cin razaranja novog Zrina od strane kraljevih ljudi b) sramotni mir u Vasvaru,10.VIII.1664. c) ne plaanje dugova za financiranje krajiske vojske d) odbijanje zahtjeva za razvojacenje Vojne krajine 289. Clanovi otpora apsolutizmu i centralizmu Beca za pomo protiv Habsburgovaca nisu se obraali: a) Turskoj b) Veneciji, c) Francuskoj d) papi 290. Za pregovore s Francuskom clanovi otpora su u Veneciju odaslali: a) Katarinu Zrinski Frankopan, b) drzavnog suca Franju Nadasdyja, c) ugarskog palatina Franju Vesselenyja, d) ostrogonnskog nadbiskupa uru Lippaya. 291. Pregovarac s ponudom Turcima od strane otpora beckom centralizmu i apsolutizmu bio je: a) Nikola Zrinski, b) Fran Krsto Frankopan, c) kapetan Franjo Bukovacki, d) Petar Zrinski. 292. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan nakon predaje 1670.g. proglaseni su veleizdajnicima i pogubljeni: a) 30.IV.1671.g. u Beckom Novom Mjestu, b) 30.IV.1670.g. u Beckom Mjestu, c) 30.IV.1671.g. u Novom Mjestu, d) 30.IV.1671.g. u Becu. 293. Najcesi oblik otpora stanovnistva hrvatskih prostora Turcima bio je odlazak u: a) partizane b) hajduke c) jatake d) harambase 294. Sjediste djelovanja uskoka nakon pada Klisa pod Turke preneseno je u: a) Senj b) Sinj d) Trsat d) Rijeku 297. Po sklapanju Zadarskog mira 1358.g. Dubrovnik priznaje vlast: a) Habsburgovaca b) Mlecana 23

c) hrvatsko.ugarskog kralja Ludovika I. Anzuvinca d) Napuljskog Kraljevstva 301. Uzrok slabljenja gospodarske moi Dubrovnika, osim prenosenja pomorske trgovine sa Sredozemlja na Atlantik zbog otkria Novog svijeta, je i zbog:a) nedostatka novca za gradnju novih brodova, b) zatvaranja Jadrana od strane Turaka, c) velikog potresa 1667.g., d) konkurencije mletackog brodovlja. 303. Nakon posljednje turske opsade Beca 1683. g. stvorena je Sveta liga kao protuturski savez koju su cinile: a) Venecija, Francuska, Habs.Monarhija i papa b) Poljska, Habsburska Monarhija, Rusija i Francuska c) Habsburska Monarhija, Poljska, Venecija i papa d) Habsburska Monarhija, Venecija, Rusija i Firenza 306. Opkoljenom Becu za posljednje turske opsade pod vodstvom velikog vezira Kara Mustafe u pomo dolaze i spasavaju cete: a) francuskog kralja Luja XIV. b) austrijskog vojskovo e Eugena Savojskog c) poljskog kralja Jana III. Sobjeskog, d) slavonskih hajduka pod vodstvom fra Luke Ibrisimovia. 309. U borbama za osloba anje Slavonije od turske vlasti posebno se istakao borbama oko Pozege franjevac: a) Matija Divkovi, b) Nikola Erdody, c) Luka Ibrisimovi Sokol, d) Matija Antun Relkovi. 310. Prodorom austrijske vojske nakon osloba anja Beograda kroz dolinu Morave i Vardara sve do Skoplja zapovjeda: a) Nikola Erdody b) Ivan Zrinski c) Eugen Savojski d) Jan Sobjecki 311. Nakon prijetnje Luja XIV. da e napasti sa zapada povlace se austrijske snage, a s njima i velik dio Srba strahujui pred turskom odmazdom. Naseljavaju prostor Srijema, Salvonije i juzne Ugarske predvo eni patrijarhom: a) Arsenijem III. Crnojeviem, b) Jovanom Raskoviem c) Ilijom Garasaninom, d) Milanom Babiem 313. Poznatu sinjsku alku vezujemo uz protjerivanje Turaka iz Cetinske krajine i:a) 1718. b) 1717. c) 1716. d) 1715. 319. Humanizam je zahvatio sve hrvatske krajeve u : a) XIV.st. b) XVI.st. c) XVII.st. d) XV.st. 322. Isusovacka zagrebacka gimnazija podignuta je na rang akademije:a) 1725.g. b) 1669.g. c) 1699.g. d) 1604.g. 323. Prvu gramatiku hrvatskog jezika u Rimu je tiskao isusovac: a) Bartol Kasi 1604. b) Jakov Mikalja 1669. c) Pavao Ritter Vitezovi 1700. d) Ivan Luci 1655. 326. U doba katolicke obnove pojavljuju se u Hrvatskoj dva nova crkvena reda koji su nositelji katolicke obnove, osobito u sjevernoj Hrvatskoj. To su: a) pavlini i domimikanci, b) isusovci i pavlini, c) isusovci i franjevci, d) pavlini i kapucini. 327. Povijesu, zemljopisom i grafickim umijeem bavio se Pavao Ritter Vitezovi, autor djela: a) Croatia radiviva iz 1700.g., b) Adrijanskoga mora sirena iz 1700.g., c) O kraljevstvu Dalamcije I Hrvatske iz 1666.g. d) O podrijetlu I povijesti slavena iz 1666.g. 328. Crkava sv. Katarine, franjevacka crkva u Zagrebu, sv. Marije u Varazdinu, sv. Marije u Lepoglavi, sv. Marije Jeruzalemske u Trskom Vrhu kraj Krapine, sv. Vlaha i sv. Ignacija i dubrovacka katedrala gra ene su u: a) rokoko stilu, b) neoklasicizmu, c) baroknom stilu, d) neobaroknom stilu. 329. Palaca Orsi-Rauch gra ena je u: a) rokoko stilu, b) romanickom stilu, c) baroknom stilu, d) stilu renesanse. 336. Grb Hrvatske s pet naizmjenicnih crvenih i srebrnih polja prvi put se javlja na: a) pecetu Cetingradske isprave iz 1527.g., b) pecatu kralja Sigismunda Luxemburgovca, c) dokumentu odluke hrv.sabora iz 1558.g. da se grb Slavonije prihvati kao grb sjedinjene Hrvatske nakon turskih osvajanja Hrvatske juzno od Gvozda, d) madalji kralja Ludovika II. Jagelovia iz1525.g. 337. Grb Salavonije koristen je kao grb sjedinjene hrvatske drzave sve do: a) 1699. b) 1847. c) 1712. d) 1835. 344. Prvi hrvatski diplomati zapravo su dubrovacki trgovacki zastupnici i diplomati po europskim i zemljama Levanta zvani: a) trubaduri b) sorbonezi c) poklisari d) gospari. 346. Vodstvo otpora Zrinskih i Frankopana obezglavljeno je 1664.g.: a) pogibijom Nikole u lovu na vepra, b) pogibijom Petra u lovu na vepra, c) izdajom palatina Franje Vesselenyja, d) pogibijom nikole u lovu na dinosaura. 351. "Glavnim vratima Hrvatske", hrvatski velikas Nikola Subi Zrinski naziva najznacajniju utvrdu u vremenu protuturske obrane. Rijec je o: a) Kninu b) Kostajnici c) Klisu d) Sisku 360. Uskoci su doseljenici- prebjezi pred Turcima: a) iz Srbije u XV.st. b) iz Slavonije XVII. st c) iz Bosne u XVI. st. d) sa Zumberka XVII. st. 362. Zastitnik u obrani dubrovacke slobode i neovisnosti u ratu protiv Venecije bila je: a )Spanjolska b) Austrija c) Turska d) Francuska 364. Nakon oslobo enja Sarajeva 1697.g. od strane Eugena Savojskog i francuske prijetnje ratom sa zapada, iz Bosne se, zbog straha od odmazde, povlaci oko 10 000 Hrvata koji naseljavaju prostore: a) Srijema gdje su poznati pod imenom Sokci b) Slavonije ­ pod imenom Bunjevci c) Slavonije ­ pod imenom Sokci d) Backe ­ pod imenom Bunjevci e) Burgeland ili Gradise ­ pod imenom Gradisanski Hrvati 369. Simboli kraljevske vlasti u doba hrvatskih narodnih vladara su: a) kruna , mac, pero, zezlo b) zezlo, grb, mac, kruna c)zastava, zezlo, mac, kruna, d)mac, bodez, stit, koplje

PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA

I. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 1. Rudolf I. Albrecht IV. Maksimilijan I. Ferdinand I. Karlo I. Ferdinand II. 2. Kristofor Kolumbo Jakov Mikalja Vasco da Gama Bartol Kasi Amerigo Vespucci Ljudevit Gaj Ferdinand Magellan Ivan Belostenec Luj XIV. Leopold I.

Vasco Nunez de Balboa Juraj Habdeli 24

3.

4.

Marin Drzi Sisko Menceti Ivan Vlatkovi Tadija Petrovi Franjo Vesseleny Nikola Zrinski

Dzore Drzi Petar Hektorovi Stojan Jankovi Ivo Senjanin

Petar Zorani Ivan Gunduli

Hanibal Luci

Marko Maruli

5.

Petar Kruzi Jurisa Margeti

Fran Krsto Frankopan

6.

Petar Zrinski Fran Krsto Frankopan

Katarina Zrinski Frankopan Orfej Frankopan

uro Lippay Rajmund Montecuccoli

7.

1389. g. 1463. g. 1571. g. 1512. g. 1528. g. 1566. g. 1453. g. 1493. g. 1593. g. 1537. g. III. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 19. a) ____ nobles de robe b) ____ Jan III. Sobjeski c) ____ ,,Carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi." d) ____ Bila Hora 1. Karlo V. Habsburski 2. Ferdinand II. Habsburski 3. Luj XIV. Bourbon 4. Fridrih V. Falacki 5. posljednja turska opsada Beca 1683.

20. a) ____ Escorial b) ____ Versailles c) ____ Zimski dvorac d) ____ Schönbrunn

1. Marija Terezija 2. Filip II. Habsburski 3. Luj XV. Bourbon 4. Petar I. Veliki 5. Luj XIV. Bourbon 1. O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske 2. Nauk za pisati dobro 3. Povijest kraljeva i banova Kralj. Hrv., Dal. i Slavonije 4. Croatia rediviva 5. Cvit razgovora... 1. Jurjeve Stijene kraj Otocca, 1663. g. 2. brdo Sokolovac kod Pozege, 1688. g. 3. Klis, 1537. g. 4. Siget, 1566. g. 5. Sulejmanov most na Dravi kod Osijeka 1664. g. 6. Sisak 1593. g. 7. Kiseg 1532. g.

21. a) ____ Ivan Luci Lucius b) ____ Pavao Ritter Vitezovi c) ____ Filip Grabovac d) ____ Rajmund Dzamanji

22. a) ____ Toma Erdödy b) ____ Nikola Subi Zrinski c) ____ Petar Kruzi d) ____ Nikola Zrinski e) ____ Nikola Jurisi f) ____ Petar Zrinski g) ____ Luka Ibrisimovi

IV. Povezite gra evine sa stilom gradnje dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 23. a) ____ crkva sv. Stosije u Zadru b) ____ crkva sv. Vlaha u Dubrovniku c) ____ palaca Orsi-Rauch u Zagrebu d) ____ Sorkoceviev ljetnikovac e) ____ karlovacka utvrda f) ____ Knezev dvor g) ____ pavlinska crkva u Lepoglavi 1. barok 2. renesansa 3. gotika 4. romanika 5. historicizam

V. Povezite lige i pripadajue drzave dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 24. a) ____ Sveta liga nakon obrane Beca 1683. g. b) ____ Lepantska liga 1571. g. c) ____ protuaustrijska liga u Tridesetogodisnjem ratu d) ____ antifrancuska koalicija u ratu za spanj. Bastinu

1) 2) 3) 4)

Danska, Svedska, Nizozemska, Francuska Austrija, Engleska, Pruska, Savojsko vojvodstvo i Portugal Habsburska Monarhija, Mletacka Republika, Poljska, papa Papinska Drzava, Mletacka Republika, Spanjolska

VII. Navedenim osobama pripisite autorstvo dopisivanjem slova na prazne crte uz brojeve. 40. 1. ___ ___ ___ a) Mona Lisa b) David c) Pieta Leonardo 2. ___ ___ ___ d) Posljednji sud e) Posljednja f) Sv. Ana s Bogorodicom i Michelangelo vecera Isusom 41. 1. ____ D. Alighieri 2. ____ F. Petrarca 3. ____ G. Boccaccio 4. ____ N. Kopernik a) Kanconijer c) Bozanstvena komedija e) Kralj Lear g) Decameron b) konstrukcija teleskopa d) O kretanju nebeskih tijela f) O ustrojstvu ljudskog organizma 25

5. ____ G. Galilei 6. ____ A. Vesalius 7. ____ W. Sheakespeare 42. 1. ____ Faust Vranci 2. ____ Marko Maruli 3. ____ Ivan Gunduli 4. ____ Matija Vlaci Ilirik 5. ____ Katarina Zrinski Frankopan 6. ____ Bartol Kasi a) Judita c) Putni tovaris e) Osman b) Machinae novae d) flacijanist f) Osnove ilirskog jezika

1. ____ Ivan Belostenec a) Dictionarium b) Blago jezika slovinskoga 2. ____ Petar Zorani c) Dundo Maroje d) Grad sunca 3. ____ Marin Drzi e) Planine f) Gazophylacium 4. ____ Jakov Mikalja 5. ____ Franjo Petri 6. ____ Juraj Habdeli 62. Povezite godine i bitke. 1. _____ 1532. a) Siget 2. _____ 1537. b) Kostajnica 3. _____ 1566. c) Klis 4. _____ 1571. d) Kiseg 5. _____ 1556. e) Lepant X. Povezite suprotstavljene strane dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 64. a) _____ Kara Mustafa 1. Leopold I. Habsburski b) _____ Ahmed Köpröli 2. Toma Erdödy c) _____ Hasan-pasa Predojevi 3. Jan Sobjeski d) _____ Mehmed-pasa Sokolovi 4. Rajmond Montecuccoli e) _____ Nikola i Petar Zrinski 5. Nikola Subi Zrinski 65. a) _____ Ivan Zapolja b) _____ Luj XIV. c) _____ Karlo I. Stuart d) _____ Fridrih V. Falacki e) _____ Vilim Oranski 66. a) _____ Vilim III. Oranski b) _____ Martin Luther c) _____ Timur Lenk (Tamerlan) d) _____ Francisco Pizzaro e) _____ Henrik VIII. 67. a) _____ vigovci b) _____ katolici c) _____ prakasi (la fronde) d) _____ sljahta e) _____ boljari 1. Oliver Cromwel 2. Ferdinand II. Habsburski 3. Ferdinand I. Habsburski 4. Filip II. Habsburski 5. Leopold I. Habsburski 1. papa Lav X. i car Karlo V. 2. Bajazid 3. Thomas More i John Fisher 4. Atahualpa 5. Jakov II. Stuart 1. ministar Mazarin 2. poljsko krupno plemstvo 3. pomjestnicko plemstvo 4. torijevci 5. hugenoti

43.

XI. Povezite mjesto i nacin smrti (pogibije) s osobom dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 68. a) _____ Nikola Subi Zrinski 1. Sisak/smrt u Kupi b) _____ Hasan-pasa Predojevi 2. obrana Klisa/smrt u moru kod Salone c) _____ Petar Kruzi 3. Siget/umro star i bolestan neostvarenih snova u vojnom satoru d) _____ Sulejman II. Velicanstveni 4. Becko Novo Mjesto/odsijecanjem glave e) _____ Petar Zrinski i F. K. Frankopan 5. Siget/sasjecen sabljama u jurisu 69. a) _____ Karlo I. Stuart b) _____ Jan Hus c) _____ Giordano Bruno d) _____ Henrik IV. Bourbon e) _____ grofovi Egnont i Hoorn 1. 2. 3. 4. 5. Pariz/u ophodnji grada noz u srce od fanaticnog katolika Konstanz ­ spaljen kao heretik Rim ­ spaljen kao heretik Bruxelles ­ mucenjem i odsijecanjem glave London (odsijecanjem glave) prvo pogubljenje jednog europskog vladara

Pitanja za Europu i svijet u XVIII. stoljeu

1. Francusko drustvo XVIII. stoljea je drustvo pravne i politicke nejednakosti. Podjeljeno je na 3 staleza: a) sveenstvo, plemstvo i seljastvo, b) plemstvo, gra anstvo i seljastvo , c) sveenstvo, plemstvo i trei stalez, 26

d) burzoaziju, plemstvo i trei stalez, e) sveenstvo, seljastvo i gra anstvo 2. Najistaknutiji predstavnik politicke ekonomije s kraja XVIII. st. koji djelom "Istrazivanje prirode i uzroka bogatstva naroda" postavlja temelje teoriji ekonomskog liberalizma bio je: a) J.J. Rousseau, b) John Locke , c) J. B. Colbert, d) A. Smith, e) John Low 3.Podjelu vlasti na zakonodavnu, izvrsnu i sudsku trazi u svom djelu "Duh zakona" francuski prosvjetitelj: a) Diderot , b) Montesquie, c) Voltaire, d) D' Alambert , e) Rousseau 4. Autor Deklaracije nezavisnosti je: a) G. Washington, b) T. Adams , c) T. Jefferson, d) J. Kennedy, e) B. Franklin 6. Kameralizam je: a) francuski militarizam, b)pruski militarizam, c) ruska filmska industrija, d) njemacki oblik merkantilizma, e) britanski liberalizam 7. Tehnicki pronalasci i prijelaz s rucnog na rad strojeva u XVIII. st. oznaka su za: c) napredak proizvodnje, a) otkrie parnog stroja, b) industrijsku revoluciju, d) revolucioniranje prometa, e) teoriju klasicne ekonomije 10. Vladar koji uvodi militarizam u Prusku i provodi politiku tzv. pruskog drila zove se: a) Fridrik III., b) Fridrik Vilim, c) Fridrik I., d) Fridrik Vilim I., e) Fridrik II. 13. Ideje prosvjetiteljstva u politickoj praksi prvi puta svoje ostvarenje dozivljavaju u: a) odlukama I. kontinentalnog kongresa americkih kolonija u Philadelphiji, b) americkom ustavu iz 1789.g., c) Deklaraciji nezavisnosti, d) Deklaraciji o pravima covjeka i gra anina, e) jakobinskom ustavu iz 1793.g. 14. Opi duhovni i misaoni pokret gra anstva koji je nastao u ozracju XVIII. stoljea u europskim zemljama a na temeljima prijasnjih duhovnih pokreta je oznaka za: a) humanizam b) fizokratizam, c) prosvjetiteljstvo, d) industrijsku revoluciju, e) kameralizam. 16. Pitanje opstanka Turskog Carstva kao i raspodjela njegovih posjeda u politici se oznacava kao: a) tursko pitanje, b) jugoistocno pitanje, c) balkansko pitanje, d) istocno pitanje, e) "opstanak Divana" 20. U treoj diobi Poljske drzave nestaje. Tada je Varsavu zaposjeo: a) pruski general T.Kosciuszko, 1772.g., b) ruski gener. B.Hmeljnicki, 1795.g., c) austrijski general Suvorov,1795.g. c) ruski general Suvorov, 1795.g., d) ruski general Kutuzov,1793.g. 24. Zakon o pristojbama (taksama) za amer. kolonije donosi brit. vlast: a) 1773.g., b) 1724.g., c) 1765.g., d) 1774.g., e) 1767.g. 25. Rusko Carstvo uspijeva za Petra I. Velikog u ratu s Turcima (1696. ­1700. ) zaposjesti grad-luku: a) Sankr Petersburg, b) Azov, c) Narvu, d) Nystad, e) Kijev 29. Velika Britanija je 1704. g. zagospodarila strateski vaznom tockom. To je: a) Gibraltar, b) Aleksandrija, c) Calicut, d) Hudsonov zaljev, e) Hong Kong 30. Prosvjeena filizofska misao razvija se pod utjecajima:a) protestantizma, b) humanizma i renesanse, c) empirizma i racionalizma, d) filozofije klasicnog njemackog idealizma, e) posttridentske obnove 31. Drugi ustav na svijetu, a prvi u Europi je ustav: a) Velike Britanije iz 1689,g, b) Francuske iz 1791.g. c) Poljske iz 1791.g. d) Velike Britanije iz 1789.g. 33. Pocetak Americkog rata za nezavisnost vezuje se uz: a) «Boston tea party» ( «bostonsku cajanku» ), b) Bitku kod Bunker Hilla, c) izbor G. Washingtona za predsjednika, d) 1775.g. i prvi sukom Amer. kontinentalne armija s «crvenim odorama» 36. U niz prosvjeanih apsolutista ne ubrajamo:a) Katarinu II. Veliku Romanovu, b) Josipa II. Habsburga, c) Mariju Tereziju Habsburg, d) Louisa XIV. Bourbona, e) Fridrika II. Velikog Hohenzolerna 38. Prva kodifikacija prava u duhu prosvjeenih ideja ostvarena je u zakoniku: a) Corpus Iuris Fredericianum pruskog kralja Fridrika I.,b) Corpus Iuris Civilis bizantskog cara Justinijana, c) Code Civilu francuskog cara Napoleona I.,d) Corpus Iuris Fredericianum pruskog kralja Fridrika II. Velikog 39. Prvi predsjednik Sjedinjenih Americkih Drzava bio je : a) Thomas Jefferson, b) James Monroe, c) George Washington, d) John Adams, e)James Madison 40. «Porez na brade» i monstvo drugih mjera s ciljem europizacije Rusije provodi: a) Ivan IV. Grozni, b) Katarina II. Velika, c) Aleksej I. Romanov, d) Petar I. Veliki, e) Nikolaj II. Romanov 41. «Zimski dvorac» Romanovih sagra en je kao i dvorac Bourbonaca Versailles u stilu: a) renesanse, b) gotike, c) neoklasicizma, d) rokokoa, e) baroka 42. U uvjete promjena nuznih za industrijsku revoluciju ne ubrajamo: a) stvaranje jedinstvenog trzista, b) akomulaciju kapitala, c) ukidanje «ogra ivanja», d) ukidanje drustvenih prepreka 43. Prvi svezak enciklopedije temeljene na znanstvenim spoznajama, kasnije objavljene je u 28 svezaka, objavljen je: a) u VII. st. u Spanjolskoj autora Izidora iz Seville, b) 1751.g. u Francuskoj, c) u XVI. st. autora Pavla Skalia rodom iz Hrvatske, d) 1789.g. u Francuskoj 45. Utemeljitelj ruske Akademije znanosti je Romanov: a) Petar I. Veliki, b) Katarina II. Velika, c) Aleksandar I. d) Aleksandar II. 46. Uz to sto je bila fest angazirana na bojnom polju kreveta, zbog svoje velicine u povijesti zasluzila je kovanicu «Semiramida sjevera». Provodila je brojne reforme u prosvjeenom duhu. Rijec je o: a) austrijskoj carici i kraljici Mariji Tereziji, b) Ruskoj carici Sofiji I. c) britanskoj kraljici Viktoriji, d) hrvatskoj politicarki Vesni Pusi, e) ruskoj carici Katarini II., f) britanskoj princezi Dijani 48. «Staza suza» ime je koje se rabi za vrlo angaziranu politiku: a) amerikanaca prema crncima,b) amerikanaca prema afganistancima, c) amerikanaca prema americkim Indijancima, d) britanaca prema americkim kolonijama, e) britanaca prema koloniji Indiji 49. Utemeljitelj fiziokratizma kao gospodarske teorije koja je producirala uzdizanje poljodjelstva je teoreticar: a) Joseph von Sonnenfels, b) Adam Smith, c) Francis Quesnai, d) Denis Diderot, e) J. d'Alambert 50. Knezevina Brandeburg ( Pruska ) nastaje sekularizacijom: a) Svetog Rimskog Carstva Njemacke Narodnosti, b) Poljske drzave, c) Livonije, 27

d) Drzave njemackog Viteskog Reda ( teutonaca ),

e) Kalmarske unije

Pitanja za Hrvatsku u XVIII. Stoljeu

54. Dokument kojim Hrvatski sabor priznaje i zenskoj lozi Habsburgovaca pravo na prijestolje izgasan je koje godine i kako se zove: a) 1712.g sankciona pragmatika, b) 1715.g. pragmaticka sankcija c) 1712.g. cetingradska pragmatika, d)1712.g. pragmaticka sankcija e) 1713.g. Deklaracija nezavisnosti 55. Marija Terezija je u sklopu svojih admanistrativnih i teritorijalnih reformi 1746. g. zapocela u Hrvatskoj reorganizaciju: a) Hrvatsko-slavonske vojne granice, b) Viroviticke, srijemske i pozeske zupanije, c) Rijeke i Dalmacije, d) Banske Hrvatske, e) cjelokupne zupanijske uprave 57. Reorganizacijom Hrvatsko-slavonske vojne granice u doba Marije Terezije sulzbeni jezik u njoj postaje: a) ugarski, b) hrvatski, c) latinski, d) njemacki, e) slavenski 62. Pravni dokumenti kojima se regulira odnose izme u plemstva i seljaka nazivaju se: a) bule, b) kanoni, c) edikti, d) urbari, e) statuti 63. Hrvatski urbar M. Terezije vrijedio je za: a) slavonske zupanije, b) cijelu Bansku Hrvatsku, c) Vojnu krajinu, d) Zagrebacku, Krizevacku i Varazdinsku zupaniju, e) samo Zagrebacku zupaniju 65. Karolinska cesta koja povezuje Karlovac i Rijeku gra ena je za : a) Karla VI.,od 1726. - 1732.g., b) Karla VI., od 1770. - 1779.g. e) Karla V.,od 1727. ­ 1732.g. c) Josipa II.,1779.g., d) Napoleona, 1811.g., 67. U oslobo enoj Slavoniji sve vise se pocinju uzgajati: a)se. trska, se. repa i duhan, b)krumpir,duhan i "turska psenica" ili kukuruz c) duhan, suncokret i uljana repica, d) vinova loza,krumpir i marihuana, e) vinova loza, suncokret i kava 69. Me u doseljenim kolonistima u Slavoniju u XVIII.st.prevladavali su:a) Ma ari,Rusi, Talijani i Austrijanci, b) Nijemci, Ma ari, Cesi i Slovaci, c) Zidovi, Ma ari, Srbi i Albanci, d) Nijemci, Ma ari i Ukrajinci, e) Cesi, Slovaci i Rusini 70. U ratu za austrijsku bastinu sudjeluju i hrvatski granicari, dragovoljci ali i silom unovaceni seljaci poznati pod imenom: a) krajisnici b)"crveni mundiri", c) Batthyanyjevi panduri, d) Trenkovi panduri, e) Terezijini trenkovci 72. Edikt o vjerskoj snosljivosti Josip II. donosi: a)1788., b) 1784., c)1789., d)1781. e)1785. 77. Hrvatske vojne postrojbe plaenika koje financira Sabor nazivaju se: a)kune b)banderije c)picigini d)serdarlije e)haramije 78. Temeljna zadaa hrvatskih prosvjetitelja XVIII. st. bila je: a) nauciti ljude citati, pisati i racunati, b) pouciti ljude poljodjelskim aktivnostima c) prosvjetiti i pouciti siroke narodne mase, d) poduciti mase higijenskim navikama, e) europeizirati hrvatsko selo 79. Uporaba jedinstvenog novca za cijelu Habsbursku Monarhiju zapocinje u vrijeme vladavine: a) Josipa II. 1784.g. b) Leopolda I. 1671.g. c) Marije Terezije, 1750.g. d) Franje Josipa I. 1851.g. 80. Na celu prve moderne hrvatske vlade, Kraljevskog vijea osnovanog za vladavine Marije Terezije, nalazio se: a) car, b) ugarski ministar predsjednik, c) zupan, d) ban, e) protonotar 82. Izgradnja jozefinske ceste 1779. g. omoguila je sveopi uspon:a) Karlovca b) Rijeke c) Senja, d) Sinja e) Kraljevice 83. Marija Terezija ukida Kraljevsko vijee 1779. godine i njegove poslove stavlja pod nadlestva: a) beckog Dvora, b) Hrvatskog sabora, c) ugarskog Namjesnickog vijea, d) protonotara, e) osobe ugarskog ministra-predsjednika 91. Uz stare Zagrebacku, Varazdinsku i Krizevacku zupaniju za M. Terezije obnavljaju se jos cetiri. To su Srijemska,Viroviticka, Pozeska i:a) Brodska, b) Rijecka, c) Severinska, d) Senjska, e) Koprivnicka 92. U sklopu svojih reformi M. Terezija je formirala i Vojnu akademiju sa sjedistem u Beckom Novom Mjestu. Formirana je: a) 1745.g., b) 1752.g., c) 1778.g., d) 1780.g., e) 1767.g. 97. Djelo nadahnuto idejama fiziokratizma, kojim slavi seljacki zivot i zeli europizirati slavonsko selo je: a) "Matijas Grabancijas dijak" Titusa Brezovackog, b) "Cvit razgovora..." F. Grabovca, c) "Satir iliti divji covik" M. A. Relkovia, d) "Razgovori ugodni.." A. K. Miosia

Pitanja za uspon gra anskog drustva do sredine XIX. stoljea

101. U Francuskoj povijesti 14. srpnja 1789. g. oznacava: a) pad Bastille, b) pad apsolutizma i pocetak fran. gra anske revolucije, c) slom antifrancuske koalicije, d) proglasenje Franc. republikom, e) izglasavanje Deklaracije o pravima covjeka i gra ana 102. Ustavom iz 1791. Francuska postaje: a) demokratska republika, b) ustavno- parlamentarna republika, c) parlamentarna demokracija, d) ustavno- parlamentarna monarhija, e) apsolutna monarhija 103. Dvije temeljne politicke stranke koje nastaju u drugoj fazi franc. gra . revolucije su: a) jakobinci i Ribespjerci, b) zirondinci i dantonci, c) fauillanti (fejani) i jakobinci, d) br ani i zirondinci, e) zirondinci i jakobinci 104. Da bi ojacao svoju vlast tijekom jakobinske diktature M. Robespierr je osnovao: a)Komitet javnog spasa, b) Kult razuma, c) rojaliste, d) Revolucionarni sud, e) revolucionarni kalendar 106. Iste godine kada postaje carem Napoleon donosi svoj najznacajniji zakonik. Godina i naziv zakonika su: a) 1805. g. Code civil, b) 1802. g. Krivicni kodeks, c) 1804. g. Code civil, d) 1805. g. Gra anski kodeks, e) 1806. g. Konkordat 107. S ciljem gospodarskog i politickog slamanja te drzave Napoleon je objavio i jedan dokument. Kada i protiv koje drzave:a) Gra anski zakonik, 1806. g. protiv Austrije, b) tzv. Berlinski dekret / kont. blokada /, 1806. protiv V. Britanije c) Konzulat, 1802.g. protiv V. Britanije, d) Carski manifest, 1804.g. protiv Svete Alijanse, e) Kontinentalna blokada, 1806. protiv Svete Alijanse 109. Svetu Alijansu kao politicko -vojni savez nastao teznjom Beckog kongresa cinile su: 28

a) Pruska, Habsburska Monarhija i Francuska, b) Francucka, Habsburska Monarhij i Velika Britanija, c) Pruska, Rusija i Habsburska Monarhija d) Rusija, Pruska i Svedska, e) Rusija, Pruska i Francuska 110. Nacionalni pokret koji ima za cilj ujedinjenje Italije i rusenje apsolutisticke vlasti stranaca u 1/2 XIX. st. zove se: a) Mlada Italija, b) Carbonari, c) Ujedinjenje Italije, d) Risorgimento, e) Iredentta Italia 112. Prvi politicki program velikosrpske ideje nastao 1844. godine je: a) "Instrukcija" Draze Mihajlovia b) "Nacertanije" Vuka Stefanovia Karadzia c) "Insrukcijsko nacertanije" Jovana Cvijia d) "Nacertanije" Ilije Garasanina 113. Ordonansama ili ukrasima francuskog kralja Karla X. gasi se liberalna tradicija sto izaziva reakciju liberalno demokratskih krugova, poznatu pod imenom: a) cartisticki pokret, b) revolucija ultrasa, c) parlamentarni pokret, d) ordonanska revolucija, e) srpanjska revolucija 114. Doktrina americkog vanjskopolitickog izolacionizma proklamirana je tijekom ustanka latino i srednjoamerickih naroda protiv kolonijalne i feudalno- apsolutisticke vlasti. Zaokruzi naziv doktrine i ime vo e tih ustanaka: a) Eduard O' Connor, Mladoirska doktrina, b) Simon Bolivar, Fidelenska doktrina, c) Giuseppe Mazzini, Monreova doktrina, d) Simon Bolivar, Monreova doktrinaa, e) James Monrea, Bolivarova doktrina 123. Napoleonovo doba zapocinje 1799.g. kada je dosao na vlast provo enjem drzavnog udara a zavrsava: a) 1814.g. porazom kod Lipziga, b) 1814.g. zatocenjem na otok Elba, c) 1821.g. smru na Sv. Heleni, d) 1815.g. porazom kod Waterlooa, e) 1815.g. odlukama Beckog kongresa 125. Poljska je konacno vojno podjeljena 1795.g. a me unarodni i diplomatski blagoslov podjeli daju odluke: a) Beckog kongresa, b) mira u Pozunu, c) mira u Tilsitu d) Berlinskog kongresa, e) mira u Schonbrunnu 126. Jakobinska vlast je religijski svjetonazor zamjenila uvo enjem: a) deizma, b) ateizma, c) Kulta razuma, d) Kulta giljotine, e) Komitetom javnog spasa 127. Napoleonidi su: a) Napoleonova djeca, b) Napoleonove ljubavnice, c) Napoleonovi osvajacki planovi, d) Napleonove satelitske pokorene drzave, e) Napoleonovi obiteljski posjedi na Korzici 128. U sustav napoleonida ne ubrajamo: a) Veliko Varsavsko Vojvodstvo, b) Spanjolsku, c) Rajnski savez, d) Kraljevinu Italiju, e) Napuljsu Kraljevinu f) Portugal, g) Prusku 129. Becki kongres koji je poznat pod imenom «plesni konges» poznat je i pod imenom koji jasno ocrtava europsku politicku zbilju nakon napoleonovih ratova. To je naziv:a) «kongres velikih», b) «kongres ravnoteze sila», c) austrijski kongres, d) «kongres ravnoteze straha», e) «kongres dioba» 130. Tisuljetno Sveto Rimsko Carstvo Njemackog Naroda «umrlo» je nakon bitke kod Austerlitza i mira u: a) Pozunu 1805.g., b) Schonbrunnnu 1809.g., c) Tilzitu 1807.g. d) Campo Formiju 1797.g., e) Versaillesu 1920.g. 131. Pobjednici prvih izbora u Francuskoj temeljenih na Ustavu iz 1791. g. bili su: a) jakobinci, b) montanjari, c) zirondinci, d) fauillanti, e) banketi 135. Prvi veliki organizirani ustanak protiv carskog apsolutistickog samodrzavlja Romanovih poznat je pod imenom: a) februarska revolucija 1917.g., b) revolucija 1905.g., c) Dekabristicki ustanak 1825.g. d) «crvana revolucija» 1917.g. 138. Druga Napoleonova supruga bila je: a) austrijska princeza Marija Antoaneta, b) francuska gra anka Josephine, c) poljska princeza Marija Walevska, d) glumica Briget Bardott, e) austrijska princeza Marija Lujza f) francuska estradna umjetnica Josephine Baker 143. Francuski kralj Luj XVI. i njegova prposna supruga Marija Antonaneta zbog «zasluga za narod» 1793.g. javno su: a) speceni na raznju, b) giljotinirani, c) dobili orden Legije casti, d) otrovan e) na smrt premlaeni i baceni Senu 144. «Ljudi se ra aju i ostaju slobodni i jednaki u pravima. Drustvene se razlike mogu temeljiti samo na opoj koristi.» Rijeci su Cl. 1.: a) «Deklaracije nezavisnosti», b) francuskog ustava iz 1791.g.,c) «Deklaracija o pravima covjeka i gra anina», d) «Manifesta komunisticke partije», d) «Programa 14 tocaka» americkog Kongresa i T.W. Wilsona 145. Oblik borbe zvan guerrilla ( gerila ) u kojoj uglavnom sudjeluje seljastvo pod vodstvom sveenstva vodio se u: a) Portugalu protiv francuske bonapartisticke vlasti,b) Juznoj Americi protiv spanjolske kolonijalne vlasti, c) Spanjolskoj protiv francuske bonapartisticke vlasti, d) Meksiku protiv habsburske vlasti 146. Napoleon Bonaparte je 8. studenog 1799.g. proveo drzavni udar i uspostavio oblik vlasti zvan. a) konzulat, b) Carstvo, c) Direktorij, d) republika, e) bonapatrizam 148. «Proljee naroda» se doga a u: a) svijetu 1990.g., b) Europi padom berlinskog zida 1989.g., c) Europi 1848./49.g. d) Ma arskoj 1848./49.g., e) svijetu antikolonijalnim pokretom nakon II. svjetskog rata 149. Tijekom 1848./49.g. formira se federacija njemackih drzava na celu s openjemackim parlamentom, vladom i carem koji zasjeda u Frankfurtu na Majni. Carsku krunu odbija prihvatiti: a) pruski kralj Fridrik Vilim IV., b) austrijski car Franjo Josip I., c) pruski kralj Fridrik II. Veliki, d) austrijski car Ferdinand V., e) bavarski kralj Oton Bavarski 150. Cesk revolucionarna previranja 1848./49.g. koja su skoncentrirana na Prag gdje se odrzava i Slavenski kongres vojno je ugusio: a) general Radetsky, b) general Windischgratz , c) Lajosh Kossuth, d) J. Jelaci

Pitanja za Hrvatsku u prvoj polovici XIX. stoljea

151. Iako je kao civilni upravitelj za francuske uprave tezio potalijancivanju Dalmacije, Vicenzo Dandolo je pokrenuo prvi dvojezicni tjednik. Kada i koji? a) "Zora Dalmatinska" 1805. g. b) ,,Danicza" 1812. g. c) ,,Kraljski Dalmatin" 1806. g. d) ,,Novine Horvatzske" 1835. g. e) ,,Kolo" 1842. g. 152. Ilirske pokrajine ili provincije imale su sjediste u Ljubljani, a nastale su nakon mira u: a) Tilzitu b) Schönbrunnu c) Pozunu d) Campoformiju e) Becu 155. Prvi politicki spis napisan hrvatskim jezikom, a ujedno i program hrvatskog narodnog preporoda, sastavio je i objavio grof Janko Draskovi: a) 1848.g. pod nazivom ,,Narodna zahtijevanja" b) 1832.g. pod nazivom ,,Disertacija" 29

c) 1830.g. pod nazivom ,,Iura municipalia" d) 1832.g. pod nazivom ,,Kratka osnova..." e) 1841.g. pod nazivom ,,Ilirski pokret" 57. Tekst hrvatske himne "Horvatska domovina" autora Antuna Mihanovia objavljen je prvi puta 14. III. 1835. g. u: a) Zori Dalmatinskoj b) Robinzonu c) Daniczi Horvatzko, Slavonskoj i Dalmatinskoj d) Kolu e) Disertaciji grofa Janka Draskovia 158. Usporedo s kulturnim razvija se i politicki zivot u Hrvatskoj. Prve politicke stranke nastaju 1841. godine, a to su: a) Stranka prava i Horvatsko-vugerska stranka b) Ilirska stranka i Narodna stranka c) Narodna stranka i Stranka prava d) Ilirska stranka i Horvatsko-vugerska stranka e) Unionisticka stranka i Narodna stranka 159. Ban Franjo Haler, vo en instrukcijama iz Beca donosi odluku o zabrani ilirskog imena i znaka: a) 1835.g. polumjeseca i Sunca b) 1842. g. zvijezde petokrake i Sunca c) 1843.g. polumjeseca i zvijezde d) 1848.g.srpa i cekia e) 1845.g. trokuta i sestara f) 1848.g. trobojnice crven, bijeli, plavi 160. Posljednji staleski hrvatski sabor odrzan je 1847.godine. Preporodni pokret dozivljava svoj vrhunac odlukom sabora o: a) uzdizanju Akademije na rang Sveucilista, b) uzdizanju zagrebacke biskupije u nadbiskupiju, c) usvajanju hrvatske trobojnice, d) prekidu veza s Ugarskom, e) proglasenju hrvatskog jezika sluzbenim 161. Refleksija becke revolucije je sazivanje velike narodne skupstine u Zagrebu 25. III. 1848. g. Tada je narodna skupstina izglasala dokument koji sadrzajno izrazava narodni, politicki, drustveni i gospodarski program hrvatske ,,burne godine". To je:a) Disertacija b) Bansko vijee c) Narodna zahtijevanja d) Zagrebacke punktacije e) Oktroirani ustav 162. Nakon odluke o prekidu veza s Ugarskom 19. travnja 1848.g. i formiranja zasebne hrvatske vlade Bansko vijee, ban Josip Jelaci saziva prvi zastupnicki sabor: a) 19. IV. 1848. g. b) 4. III. 1849. g. c) 5. VI. 1848. g. d) 25. IV. 1848. g. e) 25. III. 1848. g. 163. Prvu vojnu akciju usmjerenu protiv Ma ara ban Jelaci zapocinje 11.IX. 1848.g. s namjerom povrata hrvarskog teritorija koji je jos od 1720. g. pod njihovom vlasu. Rijec je o: a) tzv. Ugarskom primorju, b) Istri i Rijeci, c) Rijeci, d) Me imurju i Backoj, e) Me imurju 169. Dubrovacka Republika je pravno-formalno prestala postojati: a) u svibnju 1806.g. ulaskom francuskih snaga u Grad b) u kolovozu 1806.g. ruskim zaposjedanjem Grada c) 1805.g. odlukama mira u Pozunu d) 31. I. 1808.g. Marmontovom naredbom o ukidanju 170. Zauzimanje Dubrovnika od strane Francuza isprovociralo je: a) austrijski napad na Korculu b) austrijski napad na Kotor c) rusko zauzimanje Korcule d) napad Dubrovacke Republike na francuske posjede 171. Pri francuskoj okupaciji Grada, dubrovacka vlastela pomo trazi od: a) Napoleona b) Habsburske monarhije c) Osmanskog Carstva d) Ruskog Carstva 172. Granica triju carstava odre ena granicom Ilirskih pokrajina bila je: a) na usu Une u Savu b) na usu Mure u Dravu c) na usu Save u Dunav d) na usu Drave u Muru 174. Dovrsi tekst izreke koja u jasenovackom kraju egzistira jos od 1809. godine. "Kada u Jasenovcu pijetao zakukurijece cuje se u: a) 1 carstvu b) 2 carstva c) 3 carstva d) 1 carstvu, jednoj republici i 1 pasaluku 175. Maksimilijan Vrhovac zalaze se za: a) uvo enje ilirskog jezika, ukidanje hrvatskog b) uvo enje hrvatskog, ukidanje ilirskog c) ostanak latinskog, uvo enje ilirskog / hrvatskog / d) ukidanje ilirskog, ukidanje hrvatskog, uvo enje njemackog 177. Ljudevit Gaj se pri pisanju «Kratke osnove hrvatsko-slavenskog pravopisanja» oslanja na: a) poljsku orotgrafiju b) cesku ortografiju c) srpksu ortografiju d) slovensku rotografiju 178. Josip Kusevi 1830. godine izdao je: a) «O municipalnim pravima i statutima kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije» b) domovinu c) «Idioma Crotaico-Slavico-Illyricum» d) «Genius patriae super dormientibus suis filiis» e) prijatelje 179. "Disertacija" je: a) puna pravopisnih pogresaka b) prva hrvatska gramatika c) prvi hrvatski gospodarsko-politicki program d) prvi slavonsko-hrvatski pravopis e) slabo razumljiva i dosadna f) pisana irilicom 180. Josip Sipus tiska mnogobrojne znacajne hrvatske tekstove, od kojih je najvazniji s podrucja gospodarstva: a) «Statuta et iura municipalia» b) «Temelji zitne trgovine» c) «Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja» d) prvi hrvatski prirucnik za uzgoj kokosi e) "Kako motivirati kravu da da vise mlijeka" 181. Na celu Matice ilirske, koja je nastala 1842., prvi je bio: a) grof Juraj Draskovi b) Ljudevit Gaj c) I. K. Sakcinski d) Antun Mihanovi 182. Crkva gubi dominantnu ulogu u javnom zivotu, ukinute su staleske razlike u Dalmaciji i Istri i svi su ljudi izjednaceni u svojim pravima, ukinute su bratovstine, uveden je gra anski brak, grade se ceste, razvija trgovina, zdravstvena sluzba, trgovina ribom oslobo ena je plaanja poreza...Sve to se doga a u Istri i Dalmaciji za: a) mletacke uprave, b) austrijske uprave, c) turske uprave, d) francuske uprave, e) hrvatske uprave 183. Lujzinska cesta koja povezuje Karlovac i Rijeku dobila je ime prema: a) Napoleonovoj keri Lujzi, b) planini Lujza pokraj Delnica, c) Napoleonovoj supruzi Mariji Lujzi d) napoleonovoj mami Elizabeti Lujzi, e) Napoleonovoj kujici Lujzi 185. Nakon Jelacieva banskog pisma o ukidanju kmetstva, samo dva dana kasnije izdaje novi proglas kojim zeli suzbiti i zaplasiti izazivace nereda na selu, ali tako er i ma arone koji agitiraju protiv narodnjaka na selu. To je proglas o: a) uvo enju Banskog stola, b) perkidu veza s Ugarskom, c) uvo enju prijekog suda, d) slobodnom koristenju suma 186. Bitka kod Pakozda od 29. rujna 1848. godine, sela stotinjak kilometara jugozapadno od Budima i Peste, gdje su se sukobile Jelacieve (hrvatske) i ma arske snage, zavrsila je:a) ma arskim porazom, b) Jelacievim porazom, c) bez sukoba tj. dogovorom trodnevnog primirja, d) neodluceno 187. "Zoru dalmatinsku" pokrenuo je 1844. godine publicist, lijecnik i profesor skole za primalje u Zadru: a) Ante Kuzmani, b) Petar Preradovi, c) Julije Bajamontti, d) Mihovil Pavlinovi, e) Gajo Bulat 190. "Genius patriae super dormientibus suis filiis" je naslov rasprave pisane na latinskom jeziku u kojoj se iznosi prijedlog o stvaranju jedinstvenog hrvatskog knjizevnog jezika od strane: 30

a) Ljudevita Gaja 1832.g. b) Ivana Derkosa 1832.g. c) Pavla Stoosa 1831.g. d) Matije Smodeka 1832.g. 191. Hravtski preporoditelji stavljaju razvoj hrvatske nacije u siri slavenski, odnosno juznoslavenski okvir, a sami ga nazivaju "ilirskim" imenom pogresno smatrajui da: a) su Iliri zapravo bili Hrvati, b) su Hrvati i ostali juzni Slaveni potomci Ilira, c) su Hrvati svi koji zive na prostorima bivsih napoleonovih Ilirskih pokrajina, d) se ilirskog podrijetla svi kajkavci 192. Drustvo za izdavanje "svakojakih korisnih knjiga u ilirskom jeziku" kojemu je na celu isprva bio predsjednik Ilirske citaonice u Zagrebu grof Janko Draskovi, nastalo je 1842.g. Zapravo je rijec o nastanku: a) JAZU-a, b) Matice ilirske, c) Matice dalmatinske, d) Matice hrvatske, e) Novina horvatzkih 193. Ilirske citaonoce u Varazdinu, Karlovcu i Zagrebu osnovane su i pocele s radom: a) 1842.g. b) 1835.g. c) 1840.g. d) 1841.g. e) 1838.g. 196. Praizvedba prve hrvatske drame I. K. Sakcinskog Juran i Sofija ili Turci kod Siska bila je 1839.g. u: a) Karlovcu, b) Sisku, c) Zagrebu, d) Petrinji, e) Varazdinu 198. "Disertacija" kao prvi hrvatski gospodarsko-politicki program pisana je na:a) stokavstini, b) kajkavstini, c) latinskom, d) njemackom, e) ma arskom 199. Gajeva pjesma koja je prvi puta izvedena 1835.g. a pod hrvatskim imenom obuhvaa stanovnike svih hrvatskih zemalja ukljucujui Istru, te "Bosnjaci" i Slovenci, poznata je pod imenom: a) Ustani bane Jelaciu, b) Vila Velebita, c) Jos Hrvatska ni propala, d) Boze cuvaj Hrvatsku 200. Ljudevit Gaj je u staleskom smislu predstavnik: a) mladog gra anstva, b) propalog plemstva, c) obogaenog seljastva ili tzv. kmetije, d) krupnog plemstva, e) mlade inteligencije PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA. I. Dopunite recenice. 1. ,,Regnum regno non proscribit leges" su rijeci ________________ koje je izrekao u ____________ sa svrhom suprotstavljanja ____________________________________________________________________________ . 5. Urbari su ______________________________________________________________________ . 10. Ruski ,,prozor u Europu" nakon Velikoga sjevernog rata postaje grad __________ koji je sagra en na usu rijeke ___________________ u Finski zaljev (Balticko more). 12. ,,Zlatni vijek" dubrovacke povijesti jest ________________ stoljee. 13. Po svemu sudei, najdrazim ljubavnikom Katarine II. Velike Romanov bio je njezin lazac i upravitelj juzne Rusije . 23. Zagovara teoriju o ogranicenju kraljevske vlasti i uspostavi parlamentarne monarhije trodiobom vlasti na ____________________, ___________________ i ___________________. Rijec je o francuskom filozofu-prosvjetitelju ______________________________________________ koji to iznosi u djelu ,,_________________________________________". 28. Marija Terezija je protiv volje hrvatskih staleza osnovala prvu hrvatsku vladu. To je bilo_______________ godine, a zvala se ______________________________________________________. 29. Prvotno srediste Kraljevskog vijea bilo je u gradu ______________________ sve do pozara 1776. g., kada se prenosi u grad . 34. Gra ansku odjeu i julijanski kalendar u zaostalu Rusiju uvodi car _______________________ . II. Zaokruzite slovo tako da tvrdnja bude istinita. 38. Americkom je Ustavu do 1791. g. pridodano jos 10 amandmana, poznatih pod imenom: a) Bill of Rigts (Zakon o pravima), b) Petition of Rights (Peticija o pravima). 39. Americki je kongres 1830. g. donio Zakon o preseljenju zapadno od rijeke Mississippija, koji se odnosio na: a) Crnce, b) Indijance. 40. Lazan sjaj iza kojeg ne stoji nista, tj. varku, vezujemo uz graditelja ,,sela" Katrarine II. Romanov: a) Grigorija Potemkina, b) Jemeljana Pugacova. 41. Jos kao zaigrani djecarac stvorio je svoje ,,zabavne" pukovnije: a) ruski car Petar I. Veliki, b) ,,vojnicki kralj" F. Vilim I. Hohenzolern. 42. Ljubavnica Luja XV. Bourbonskog bila je puckog podrijetla: a) Josephine Bauhanas, b) Madamme de Pompadour. 43. ,,Bostonsku cajanku" pokreu clanovi patriotskih udruzenja preodjeveni u Indijance plemena: a) Cherokee, b) Mohawk. 44. Tijekom americkog Rata za neovisnost engleska je vojska zbog boje svojih odora nazivana: a) ,,crvenim mundirima", b) ,,crveni kapucinima". 46. ,,Sorbonezi" je naziv za: a) staru dubrovacku vlastelu, b) novu dubrovacku vlastelu. 47. Najvei hrvatski znanstvenik 18. st. bio je: a) Ru er Boskovi, b) Adam Baltazar Krceli. VI. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 31

64. 65.

Ru er Boskovi

Filip Grabovac

M. A. Relkovi

A. B. Krceli

T. Brezovacki

A. K. Miosi

crkva sv. Marije u Varazdinu crkva sv. Marije u Lepoglavi crkva sv. Marka u Zagrebu crkva sv. Vlaha u Dubrovniku crkva sv. Katarine u Zagrebu crkva sv. Marije Snjezne u Belcu crkva sv. Petra u Sumi 66. Marija Terezija Habsburska Fridrik II. Veliki Hohenstofen Franjo Josip I. Habsburski Josip II. Habsburski Katarina II. Velika Romanov Perat II. Veliki Romanov 67. Voltaire Rousseau Descartes Montesquieu d'Alambert Diderot 68. Veliki sjeverni rat Rat za austrijsko naslije e Sedmogodisnji rat Tridesetogodisnji rat Rat za spanjolsku bastinu Rat za neovisnost SAD-a Rat za poljsko naslije e 69. sljahta kantonisti ,,carske pjescare" kameralizam junkeri ,,Veliki elektor" ,,vojnicka drzava" ,,vojnicki kralj" 70. Patent o ukidanju kmetstva zatvaranje brojnih samostana zabrana rada isusovcima i pavlinima njemacki jezik uveden u skole nastanak Hrvatskoga kraljevskog vijea prve drzavne bolnice i urede Edikt o vjerskoj snosljivosti djevojkama zabrana nosenja steznika ius placeti zabrana pucanja na svadbama podjela hrvatsko-ugarskog dijela na 10 okruzja VII. Dopisite slova uz brojeve tako da navedenim osobama pridruzite djelo ili svjetonazor. 71. 1. ___ ___ John Locke a) Candide (deist) b) ljudski um bez uro enih ideja (,,tabula rasa") 2. ___ ___ F. Voltaire c) empirija d) ,,Kad Bog ne bi postojao, valjalo bi ga izmisliti." 72. 1. ___ ___ R. Descartes 2. ___ ___ I. Newton 73. 1. ___ ___ J. J. Rousseau 2. ___ ___ Ch. Montesquieu a) ,,mislim, dakle jesam" c) racionalizam a) Duh zakona c) Drustveni ugovor b) eksperimentalna fizika d) ,,sto ne proizlazi iz pojava, to je hipoteza" b) suverenost naroda ­ temelj demokratskoga drustva d) teorija o ogranicenju kraljeve vlasti

74. 1. ___ ___ F. Quesnay a) fizokratizam b) Diderot 2. ___ ___ enciklopedisti c) d'Alambert d) viskovi u poljodjelstvu ­ gospodarski napredak VIII. Dopisite slova uz brojeve tako da navedenim svjetonazorima pridruzite objasnjenje. 75. 1. ____ deizam a) postojanje jednog Boga Stvoritelja koji upravlja svijetom 2. ____ ateizam b) Bog prisutan u trenutku stvaranja (otada nema utjecaja na zemlji) 3. ____ teizam c) odbacivanja postojanja Boga

Pitanja za Europu i svijet u 2/2 XIX. stoljea

202. Proglasenje ujedinjenog Njemackog Carstva tj. Drugog Reicha bilo je : a) 18.1.1871. u Berlinu b) 18.1.1870 u Versaillesu c)18.1.1870. u Sedanu d)18.1.1871. u Versaillesu, e)18.1.1871. u Pragu, 204. Odnosi izme u pape i talijanske drzave rijeseni su tek : a) Lateranskim ugovorom od 20.X.1871. b) Zakonom o garancijama 1871. c) Rimskim ugovorom 1941.g. d) Lateranskim ugovorom od 11.II.1929. e) Zakonom o garancijama 11.II.1929. 205. Proces ujedinjenja Njemacke pokrenut je 1861. kada je pruskim kraljem postao Vilim I., a kancelarom 1862. : a) Camilo Cavour b) Friedrich Vilim II c) Otto von Bismarck d) Otto von Habsburg e) Ludvig Bavarski 208. Druga polovica XIX. st. za Englesku je razdoblje uspona kolonijalne, politicke i gospodarske moi, a u povijesti je poznata kao : a) gladstonovo doba b) disraelijevo doba c) viktorijansko doba d) bursko doba e) industrijsko doba 209. Fenijevci su irska politicka grupa koji politicku samostalnost Irske zele ostvariti : a) borbom za autonomiju u sklopu Engleske b) borbom za Home Rule c) opozivom unije s V. Britanijom d) borbom za kulturnu autonomiju e) oruzanom borbom b)porazom crnaca 1902. 210.Transval i Oranje postaju britanske kolonije porazom : a) Aboridzina 1901. c) porazom Cecila Rhodesa 1903. d) porazom Bura 1902. e) porazom tajpinga 1902. 211. U skupinu britanskih dominiona u 2/2 XIX. stoljea ubrajamo : a) Australiju i Novi Zeland b) Kanadu, Sudan, Australiju i Novi Zeland c)Egipat, Afganistan, Kanadu i Australiju d) Kanadu, Australiju, Novi Zeland i Juznoafricku Uniju e) Juznoafricku Uniju, Egipat, Afganistan i Transval 212. Kapitulacijom u sijecnju 1871. Francuska se mora odrei u korist Pruske : a) Alsacea i Champagne b) Champagne i Lotaringije c) Lorainea i Mantove d) Alsacea i Lorainea e) Lorainea i Lotaringije 213. Vlast u Pariskoj komuni osnovanoj u ozujku 1871. od strane radnistva i siromasnog gra anstva koji zauzimaju vladine ustanove, imali su :a) radnici i seljaci b) socijalisti, sljedbenici Prondhona c) socijalisti, sljedbenici V. J. Lenjina d) sitno gra anstvo e) socijalisti, sljedbenici Marxa i Enyelsa 215. Izborom Abrahama Lincolna za predsjednika SAD-a 1860. g. izdvajaju se iz federacije: a) Juzna Dacota i jos 6 drzava juga 1861. g. b) Sjeverna Carolina i jos 6 drzava juga 1861. g. c) Georgia i jos 7 drzava 1860. g. d) Juzna Carolina i jos 7 drzava juga 1860. g. e) Juzna Carolina i jos 6 drzava juga 1861. g. 216. Lincolnov akt o ukidanju ropstva americki Kongres usvaja:a) 1865. b) 1862. c) 1863. d) 1864. e) 1867. 217. Transkontinentalna zeljeznica koja spaja Atlantik i Pacifik od New Yorka do San Francisca dovrsena je: 32

a) 1865. g. b) 1873. g. c) 1861. g. d) 1869. g. e)1891. g. 218. Zapovjednik snaga juga ili Konfederacije u americkom gra anskom ratu bio je: a) gen. Lee b) gen. Grant c) gen. Sherman d) adm. Nelson e) gen. Velington 219. Porazom vojske Napoleona III. kod Sedana 1870. g. izazvan je pad:a) Druge Francuske Republike b) Prvog Francuskog Carstva, c) Tree Francuske Republike d) Drugog Fr. Carstva e) Prve Fr. Republike 220. Napoleon III. u ratu s Meksikom (1861. - 1865.) dozivljava poraz od ustanika na celu s predsjednikom: a) Simonom Bolivarom b) Benitom Bolivarom c) Jamesom Monroeom d) Benitom Juarezom e) Simonom Juarezom 222. Akt o ukidanju kmetstva u zaostaloj Rusiji donosi:a) Nikola I. 1861. g. b) Nikola II. 1861. g. c) Nikola II. 1866. g. d) Aleksandar I. 1881. g. e) Aleksandar II. 1861. g. 224. Nakon ujedinjenja Njemacka svoju politiku usmjeruje u velika industrijska ulaganja s masovnom tvornickom proizvodnjom, s posebnom specijalizacijom za proizvodnju: a) celika, b) diesel-motora c) kemijskih proizvoda, d) oruzja, e) zeljeznica 226. Prvi vatikanski sabor zapoceo je s radom u prosincu 1869.g. za pontifikata pape: a) Lava XIII. b) Lava IX . c) Lava III. d) Pia XIII. e) Pia IX. 227. Temeljna politika Crkve u drugoj polovici XIX. st. iskazana je u encikliki: a) Pacem in terris,Lava XIII. iz 1891.g. b) Rerun novarum, Pia XIII.iz 1871.g. c) Rerum novarum,LavaXIII. iz 1891.g. d) Gaudiam et spes, Ivana XXIII.iz 1891.g. e) Qanta cura, PiaIX. iz 1871.g. 234. Nakon poraza u ratu s Pijemontom 1859. g., Franjo Josip I. ukida apsolutizam donosenjem dokumenta s ustavnom snagom.To je: a) Veljacki patent iz 1860.g. b) Listopadska diploma iz 1859.g. c) Veljacki patent iz 1859.g. d) Listopadska diploma iz 1860.g. e) Listopadska diploma iz 1861.g. 235. Zakonska uredba kojom se odstupa od federalistickog preustroja Habsburske Monarhije u drugoj polovici XIX. st. je: a) Austro-Ugarska nagodba iz 1868.g. b) Veljacki patent iz 1860.g. c) Listopadska diploma iz 1860.g. d) Austro-Ugarska nagodba iz 1861.g. e) Veljacki patent iz 1861.g. 236. Austro -Ugarska nagodba je sklopljena: a)1861.g. b)1867.g. c) 1868.g. d) 1869.g. e)1866.g. 241. Beton je: a) francuski izum iz 2/2 XIX. st., b) americki izum iz XVIII. st., c) njemacki izum s pocetkaXX. st., d) svicarski izum od nakon II. svjetskog rata. 242. Vicecaricom Indije 1875.g. postaje: a)fracuska heroina Ivana Orleanska, b) engleska kraljica viktorija, c)americka glumica M.M. d) engleska kraljica Elizabeta, e) nizozemska kraljica Kristina. 243. Papa Lav XIII u enciklici «Rerum novarum» progovara o:a) politickim strujanjima u Europi b) radnickim problemima c) sukobu s Kraljevinom Italijom d) pitanju nepogresivosti pape 246. Dvije najvee kolonijalne sile u vrijeme imperijalizma bile su: a) Rusija i Francuska b) Francuska i Engleska c) Engleska i Spanjolska d) Spanjolska i Francuska 247. Najvei problem Ruskog Carstva 50-ih i 60-ih godina 19. stoljea bio je: a) masovne pobune kmetova b) nezadovoljstvo plemstva carevom vladavinom c) nemogunost industrijalizacije d) rastui utjecaj komunisticke partije e) nedovoljna kolicina alkohola (prvenstveno votke) u vojarnama 252. Ilindenski ustanak (1903.g.) ili: a) Kretski ustanak b) Makedonski ustanak c) Crnogorski ustanak d) Mladoturski ustanak 253. Dvojica najvaznijih generala koji su se u Americkom gra anskom ratu borili na suprotstavljenim stranama su: a) Grant i Lee b) Custer i Davis c) Montgomery i Lee d) Custer i Brown 254. Politika SAD-a prema Kini u doba imperijalizma naziva se: a) «politika velike batine» b) «politika bica i zobi» c) «politika otvorenih vrata» d) «politika slobodne trgovine» 255. Austro-Ugarska nagodba sklopljena je:a)1868.g., b) 1869.g., c) 1867.g., d) 1848.g. 256. Sto se radilo na velikim slovenskim, narodnim skupovima, taborima: a) zblizavali su se ljudi iz razlicitih dijelova Slovenije b) budila se nacionalna svijest c) pilo se pivo, jele kobasice, skijalo i jodlalo d) sve navedeno

Pitanja za Hrvatsku u 2/2 XIX. Stoljea

258. Posebnim zalaganjem bana J. J elacia zagrebacka biskupija uzdignuta je u nadbiskupiju: a) 1851.g. b) 1859.g. c) 1852.g. d) 1850.g. e) 1860.g. 259. Prvi nadbiskup zagrebacke nadbiskupije bio je: a) Juraj Haulik, b) J.J. Strossmayer, c) Josip Sokcevi, d) Maksimilijan Vrhovac, e) Antun Bauer 260. Stranka koja na hrvatskom saboru 1861 .g. zagovara potpunu samostalnost sjedinjene Hrvatske pod vlasu Habsburgovaca, a temeljem povijesnog prava je: a) Narodna liberalna stranka, b) Horvatsko-vugerska stranka, c) Stranka prava, d) Cista stranka prava, e) Unionisticka stranka 264. Hrvatski sabor Srbe priznaje istovjetnim i ravnopravnim narodom s hrvatskim: a) 1867. g. b) 1868. g. c) 1859. g. d) 1861. g. e) 1869. g. 266. Pruga Karlovac - Rijeka sagra ena je:a) 1865. g.b) 1862. g. c) 1878. g. d) 1868. g. e) 1869. g. 274. Narodnjacki vo a i ideolog u Dalmaciji koji zastupa ideje potrebe federalizacije Monarhije u programu Hrvatska misao iz 1869. g. je:a) Miha Klai b) Ante Bajamonti c) Matko Nodilo d) Mihovil Pavlinovi e) Gajo Bulat 276. Koji od navedenih poslova nisu bili zajednicki po Hrvatsko-ugarskoj nagodbi iz 1868. g.: a) vojska b) pravosu e c) financije d) vanjski poslovi e) trgovina i promet 278. Matica ilirska je preimenovana u Maticu Hrvatsku za banovanja bana-pucanina I. Mazurania: a) 1873. b) 1879. c)1874. d) 1880. e) 1876. 280. Pravi narodni pokret u drugoj polovici XIX. st. javlja se zbog:a) ostavke bana Mazurani b) razvojacenja Vojne granice c) pojave dvojezicnih grbova d) otvaranja skole za financjske sluzbenike na ma arskom jeziku e) nastanka Neodv. nar. Stranke 33

285. Me imurje je odcjepljeno od Hrvatske i pripojeno Ugarskoj: a) 1881. b) 1851. c) 1861. d) 1871. 287. Clanak "Srbi i Hrvati. Do istrage nase ili vase." Tiskan je 1902. g. u zagrebackom dnevniku: a) "Srbomil" b) "Srbobran" c) "Srbomrz" d) "Srbodom" e) «Srbosrc» 291. Prva hrvatska gimnazija u Istri otvorena je u:a) Puli 1899. b) Porecu 1899. c) Pazinu 1899. d) Pazinu 1866. 293. Pristase sjedinjenja Dalmacije sa ostatkom Hrvatske u cjelovitu drzavu u Dalmaciju bili su: a) Sveenstvo iz Narodne stranke b) Autonomaska stranka c) Stranka iseljenika d) Pravoslavno stanovnistvo 299. 1883. g. doslo je do masovnih nereda u Zagrebu zbog: a) Kovacieve travestije "Smrt Babe Cengikinje" b) Postavljanja dvojezicnih grbova na financijske urede tj. Davidovih tabla c) Pitanja Vojne Krajine d) clanka u "Srbobranu" 300. Khuen Hedervary je za svoje politicko sredstvo koristio:a) Ujedinjenu stranku ma arskog plemstva b) Seljacku stranku c) Stranku prava d) Narodnu stranku 301. Do raskola u Stranci prava dolazi:a) 1874.god b) 1880.god c) 1883.god d) 1885.god e) 1895. gpd. 302. Dolazak Franje Josipa I. u Zagreb, popraen je demonstracijama tijekom kojih je spaljena ma arska zastava, dogodio se: a) 1887.god b) 1895.god c) 1887.god d) 1900.god 303. Ban koji je najvise poticao razvoj gra anskog drustva u Hrvatskoj bio je: a) ban Sokcevi b) ban Mazurani c) ban Pejacevi d) ban Hedervary 307. JAZU je osnovana :a) 1876. b) 1856. c) 1867. d) 1866. 308. 1862. g. u promet je pustena pruga:a) Zidani Most ­ Sisak b) Me imurje - Sisak c) Sisak ­ Rijeka d) Rijeka - Sinj 309. A. Starcevi i E. Kvaternik bili su predstavnici :a) unionista b) Samostalne narodne stranke c) Narodne stranke d) Stranke prava 310. Prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi samostalni hrvatski poslovi bili su:a) skolstvo i sudstvo b) financije i unutrasnji poslovi c) vanjski poslovi i promet d) financije i trgovina 314. Krunski svjedok sudske farse oko "noge u banski tur", koji je ujedno i visokopozicionirani banski namjestenik na mjestu ministra bogostovlja i nastave je: a) Izidor Krsnjavi b) Ljilja Voki c) Bozidar Pugelnik d) Vladimir Strugar 315. Politiku ,,bica i zobi" u Hrvatskoj je apsolvirao: a) ban Hedervary b) komesar H. Ramberg c) ban L. Rauch d) komesar S. Cuvaj 316. Temeljni cilj khuenovstine bio je: a) "Red, rad i mir!" b) natjerati Hrvate da prihvate ma arski kao svoj jezik c) pacifizacija Hrvatske tj. hrvatsko prihvaanje dualistikog ustroja Monarhije d) ma arizirati Hrvatsku 317. Prvi narodni pokret u Hrvatskoj 1883. g. uspjesno je stisao: a) ban Khuen Hedervar b) komesar Slavko Cuvaj c) ban Herman Ramberg d) komesar Herman Ramberg 319. "Otac domovine" u Hrvata je:a) E. Kvaternik b) Franjo Tu man c) Josip Broz d) A. Starcevi e) S. Radi 320. "Hrvatskom seljaku za razgovor i nauk" namjenjen je casopis:a) "Hrvatski seljak" Hrvatsko-srpske koalicije b) "Dom" Hrvatske pucke seljacke stranke c) "Novi list" politike tzv. novog kursa d) "Srbobran" Srpske samostalne stranke PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA: I. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 1. bitka kod Abukira (,,za Nil") bitka kod Austerlitza, bitka kod Borodina, Maksimilijan Vrhovac Matija Smodek Eugen Kvaternik grof Janko Draskovi Ivan Kukuljevi Sakcinski Vjekoslav Babuki 4. 5. 6. jakobinci fauillanti bitka kod Sedana bitka kod Auerstadta i Jene bitka kod Leipziga (,,bitka naroda") Ante Kuzmani Sime Starcevi Josip Sipus Ljudevit Gaj Ljudevit Vukotinovi Izidor Krsnjavi rojalisti Jacques Brissot Carstvo Republika zirondinci Georges Danton Diktatura termidorci, Jean Marat demokratska republika Mir u Tilzitu Pavao Stoos Ivan Derkos bitka kod Trafalgara bitka kod Wagrama, bitka kod Waterlooa Josip Kundek Josip Kusevi

2.

3.

Vatroslav Lisinski Matija Mazurani

Ferdo Livadi Stanko Vraz

Maximillien Robespierre Direktorij Konzulat

7.

Mir u Campo Formiju Mir u Pozunu (Bratislavi)

Mir u Schönbrunnu Mir u Waterloou

8.

Velika Velika Bugarska Velika Srbija Velika Poljska Velika Grcka Rumunjska Velika Britanija Velika Ukrajina Velika Ma arska Velika Hrvatska II. Dopunite recenice. 9. Becki kongres ili ,,___________________________" ili kongres _________________________ . 10. Odlukama Beckog kongresa zapocinje proces _____________________________ apsolutizma, sto oznacuje pobjedu __________________________________ politicke struje europske politike. 34

16. Mlada Italija, Mlada Njemacka i Mlada Poljska ujedinile su se 1834. g. u Mladu _____________________________________________________________________________ . 20. Masovni skupovi u Parizu i provinciji na kojima se dizala zdravica u cast Francuske revolucije, a uvertira su revolucionarnim previranjima 1848. g., poznati su pod imenom ________________________________________ . 21. Vazan datum hrvatskoga narodnog preporoda jest 2. svibnja _________ godine kada je prvi govor na hrvatskom jeziku u Saboru, kao narodni zastupnik, odrzao _____________________________________________________________________________ . III. Zaokruzite slovo tako da tvrdnja bude istinita. 31. Napoleon je ro eni: a) Sicilijanac, b) Korzikanac. 32. Napoleonovi ambiciozni planovi napada na Britaniju ukljucivali su i bizarne ideje kao: a) invaziju zracnim balonima i probijanjem tunela ispod La Manchea, b) gradnju pontonskog mosta preko La Manchea, te istodoban napad iskrcavanjem i invazijom sa strane Skotske, Irske i Welsa. 34. O municipalnim pravima Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, rasprava protonotara Josipa Kusevia objavljena je u Zagrebu i pisana je na: a) latinskom jeziku, b) hrvatskom jeziku. 35. U Disertaciji pisanoj stokavstinom grof J. Draskovi zauzeo se za stvaranje: a) ,,Hrvatskog Kraljevstva", b) ,,Ilirickog Kraljevstva". 36. Danica horvatzka, slavonzka y dalmatinzka pocinje izlaziti 1835. godine, a prestaje izlaziti: a) za revolucije 1848. g., b) za Bachova apsolutizma. 37. Drustvo za izdavanje ,,svakojakih korisnih knjiga u ilirskom jeziku" nastalo je 1842. g. po imenom: a) Matica hrvatska, b) Matica ilirska. 41. Zahtijevanja naroda kao politicki, gospodarski i narodni program objelodanjen je: a) 25. ozujka 1848. g. u 30 tocaka, b) 22. ozujka 1848. g. u 25 tocaka. IV. Povezite stranke s njihovim obiljezjima dopisivanjem slova na prazne crte uz brojeve. 43. 1. ____ ____ ____ Ilirska stranka 2. ____ ____ ____ Horvatsko-vugerska stranka a) oslonac na Ma are i Ugarsku b) ,,Da Bog pozivi konstituciju ugarsku, kraljevinu hrvatsku i narodnost ilirsku!" c) ma aroni (turopoljsko plemstvo) d) Antun Daniel Josipovi, Levin i Juraj Rauch e) Lj. Gaj, J. Draskovi, Lj. Vukotinovi, D. Rakovac f) obrana nacionalnih i municipalnih prava Hrvatskog Kraljevstva

44. 1. ____ ____ ____ jakobinci 2. ____ ____ ____ zirondinci

a) ustavna monarhija b) umjerena struja c) radikalno-demokratska ljevica d) republikanska ideja e) pariski puk f) bogato gra anstvo 67. Povezite suprotstavljene snage s mjestom bitke dopisivanjem broja na prazne crte uz slova.

a) ______ Waterloo

b) ______ Abukir c) ______ Trafalgar

1. Napoleon austrijsko-ruske snage Franje I. i Aleksandra I.

2. Napoleon britanske snage pod zapovjednistvom admirala Horatia Nelsona 3. Napoleon snage VII. antifrancuske koalicije pod zapovjednistvom engleskog zapovjednika lorda Welingtona i pruskog generala Blüchera 4. Napoleon VI. antifrancuska koalicija

d) ______ ,,bitka naroda", Leipzig e) ______ Austerlitz 68. Povezite doga aje i sudionike dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. a) ______ srpanjske zrtve 1. Jelaci i Windischgrätz protiv beckih revolucionara b) ______ bitke kod Pakozda i Velencaja 2. ma aroni i narodnjaci c) ______ bitka kod Schwechata 3. Jelaci, Windischgrätz i ruski general I. Paskjevic d) ______ slom ma arske revolucije 4. hrvatske snage pod vodstvom Jelacia i ma arske snage 69. Povezite pojmove i objasnjenja dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. a) _____ heterije 1. borba Talijana protiv vlasti stranaca i za ujedinjenje b) _____ guerilla 2. borba Spanjolaca protiv Napoleonove brutalne vlasti c) _____ carbonari 3. srbijanska oporba apsolutizmu Obrenovia (za gra ansko drustvo i velikosrbizam) d) _____ ustavobranitelji 4. borba Grka za oslobo enje od turske vlasti 70. Povezite autore s djelima dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. a) ______ Ivan Drekos 1. Sto je trei stalez?

35

b) ______ Ante Kuzmani c) ______ Josip Kusevi d) ______ Pavao Stoos e) ______ Ljudevit Gaj f) ______ Sime Starcevi g) ______otac Emmanuel Sieyes h) ______ F. Goya i) ______ E. Delacrox

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nova ricoslovnica iliricka Genius patriae super dormientibus suis filiis ,,Zora Dalmatinska" O municipalnim pravima i statutima kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije ,,Kip domovine vu pocetku leta 1831." Sloboda vodi narod Jos Horvatska ni propala Strijeljanje spanjolskih domoljuba

PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA I. Dopunite recenice. 1. Atlantski ocean je preplovio prvi _________________________________ 1840. godine. 2. Sueski kanal koji povezuje ____________________ i _______________________ more dovrsen je ___________ godine. 3. Godine 1879. elektricnu zarulju je konstruirao _________________________________________ . 4. Hrvatski znanstvenik Nikola Tesla svjetski znanstveni ugled stjece otkriem __________________________ struje 1887. g. 5. Teoriju evolucije iznosi _________________________________ 1859. g. u glasovitoj knjizi ,,______________________________________________". 6. Pasterizaciju kao metodu sprecavanja kvarenja prehrambenih proizvoda vezujemo uz ime znanstvenika __________________ _____________________ koji je svojim otkriima utemeljio medicinsku disciplinu __________ . 7. Bez obzira na pojavu novog izvora energije koji potkraj XIX. st. sve vise dobiva na znacenju, ugljen i dalje zadrzava prvo mjesto me u izvorima energije. Taj novi izvor koji mu sve vise konkurira je ______________________ . 8. Politika teznje neke drzave za dominacijom nad drugim, slabijim narodima i drzavama s ciljem gospodarske eksploatacije te vojnopoliticke ekspanzije oznaka je za politiku ___________________________________________ . 10. Pojmovi ,,klasa", ,,klasna borba", ,,diktatura proletarijata" i ,,besklasno drustvo" kljucni su pojmovi filozofsko-politicke ideologije _____________________________________________________________________________ . 11. Talijanski pokret iredentizma primarno je bio usmjeren protiv ___________________________, 12. Velika prepreka ujedinjenju Italije bila je ______________________ Drzava koja svojim smjestajem dijeli Apeninski poluotok na dva dijela. 16. Covjek koji ,,zeljezom" i ,,krvlju" planira ujediniti _________________________ narod je ___________________ kancelar . 19. Nacionalna svijest Iraca sve vise jaca u drugoj polovici 19. st., kada se pojavljuju zahtjevi za vraanjem irskog jezika koji je iz uporabe istisnuo engleski. Ovaj oblik borbe u irskoj povijesti poznat je pod imenom _______________________ preporod. 22. Rusi, koji su Aljasku zaposjeli u 18. st, prodaju je 1867. g. ______________________________ . 23. ,,Krvava nedjelja" dogodila se u sijecnju _______ godine u gradu _________________________ . 25. Velika Britanija je odlukama Berlinskog kongresa dobila otok ___________________________ . 38. Hrvatsko-ugarskom nagodbom Hrvatska je samostalnost stavljena pod nadzor ________________________ vlade. 39. Cilj ustanika u Rakovickoj buni 1871. g. pod vodstvom ________________________________ bio je __________________ Hrvatska. 41. Geslo ,,Bog i Hrvati" najbolje ilustrira ideologiju i politicka htijenja politicke struje _________________________, a rijeci su politicara _____________________________________________________________________ . 47. ,,Bosnjastvo" u Bosni i Hercegovini poticao je upravitelj, ma arski plemi __________________ . III. Dopisite godinu ispred navedenog povijesnog doga aja. 61. a) __________ Austro-ugarska nagodba b) __________ Hrvatsko-ugarska nagodba 63. a) __________ pocetak Americkog gra anskog rata b) __________ kraj Americkog gra anskog rata 65. a) __________ ubojstvo E. Kvaternika b) __________ nastanak Stranke prava V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 79. 1. _____ Siemens-Martin a) bakteriologija 2. _____ Rudolf Diesel b) razvoj sociologije 3. _____ Alessandro Volta c) pe za proizvodnju celika 4. _____ Emile Durkheim d) psihoanaliza 5. _____ Sigmund Freud e) galvanski clanak 6. _____ Nikola Tesla f) izmjenicna struja 7. _____ Michael Faraday g) motor s unutarnjim izgaranjem 8. _____ Louiss Pasteur h) elektricna indukcija 80. 1. _____ Narodna stranka 2. _____ Ustavno-narodna ili Unionisticka stranka 3. _____ Samostalna narodna stranka 4. _____ Stranka prava 5. _____ Cista stranka prava 6. _____ Neodvisna narodna stranka a) Josip Frank (frankovci); politicka orijentacija na Bec b) Racki, Mrazovi, Vojnovi (,,Obzorasi"); austroslavisticka koncepcija c) Strossmayer, Racki...; (Pozorasi); program na bazi cl. 42 d) Starcevi, Kvaternik; (,,Hervatska"); povijesno drzavno pravo e) L. Rauch, J. Jankovi, M. Bogovi; (klub Kazino); bezuvjetno s Ugarskom f) Mazurani, I. Kukuljevi, Vranjican, Prica; ,,Domobran"; nagodba s Austrijom za samostalnost prema Ugarskoj 36

82. Razdioba hrvatskih zemalja prema Hrvatsko-ugarskoj nagodbi: 1. _____ Banska Hrvatska a) ugarski dio Monarhije 2. _____ Rijeka b) ,,corpus separatum" spojeno s ugarskom krunom 3. _____ Dalmacija c) austrijski dio Monarhije 4. _____ Me imurje d) pod upravom Ratnog vojnog vijea u Becu 5. _____ Istra e) pod Turskom (Nagodba je ne spominje) 6. _____ Vojna krajina f) izravno pod Ugarskom 7. _____ Bosna i Hercegovina 83. 1. _____ Ladislav Pejacevi a) ,,ban pucanin"; moderna Hrvatska; (,,pravna i ustavna drzava") 2. _____ Levin Rauch b) Banska konferencija (potvrda povratka hrvatskog jezika); 3. _____ Ivan Mazurani c) ,,ban kavalir"; ostavka ­ dvojezicni grbovi 4. _____ Khuen Hedervary d) general; tzv. nijemi grbovi; kraljevski komesar 5. _____ Josip Sokcevi e) ,,slavonstvo"; ,,pacifizirana" Hrvatska; ,,njegovi Srbi" 6. _____ Herman Ramberg f) ,,natjerao" Hrvate na dualizam; ostavka zbog korupcije VI. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 84. Josip Sokcevi, Khunen Hedervary, Levin Rauch, Ivan Mazurani, Ladislav Pejacevi, Herman Ramberg, Antun Vakanovi 85. Karl Marx, Friedrich Engels, 86. Otto von Bismarck, Clemens Metternich, Louis Adolphe Thiers, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Charles Stewart Parnell, Benjamin Disraeli, Gyula Andrassy, Mihail Aleksandrovic Bakunjin, Vladimir Iljic Lenjin Camilo Cavour, Aleksandar Bach, William E. Gledstone,

87. Matica Hrvatska, Razvojacena Vojna granica i stavljena pod bana i Sabor Sveuciliste u Zagrebu, Hrvatski sokol, Zakoni o pravu okupljanja, Obvezna pucka cetvorogodisnja skola, Zidovi-punopravni gra ani, Odvajanje sudstva od uprave, Zakon o tisku, Izgradnja zagrebackog Donjeg grada, Zakon o porodicnim zadrugama, Zakoni o sudskom i kaznenom postupku, Zakon o otkupu izvanselisne zemlje, Poticaj osnutku prosvjetno-kulturnih ustanova 94. Kronoloski poredajte vladavine hrvatskih banova dopisivanjem rednog broja uz slova: a) _____ Ivan Mazurani b) _____ Khuen Hedervary c) _____ Josip Jelaci d) _____ Ladislav Pejacevi e) _____ Levin Rauch f) _____ Josip Sokcevi g) _____ Teodor Pejacevi Pitanja i svijet i Hrvatsku od pocetka XX. stoljea do kraja Prvog svjetskog rata 1. Dokumentom "Dekret o miru" iz Prvog svjtskog rata je istupila: a) Italija, b) Njemacka, c) Rusija, d) Kina, e) Turska. 5. Najkrvavija pomorsak bitka iz I. svjetskog rata je bitka kod: a) Yillanda, b) Marne, c) Cera, d) Verduna, e) Dardanela. 9. Prvi atentator na komesara Slavka Cuvaja bio je: a) Stjepan Dojci b) Hrvoje Planinsak c) Luka Juki d) Ivan Skerlecz e) Milan Bandi 10. Narodna hrvatska zajednica, kasnije preimenovana u Hrvatsku bratsku zajednicu, a pruzala je pomo i zastitu hrvatskim radnicima u americkom drustvu osnovana je: a) u Chicagu 1894. b) u Pittsburghu 1894. c) u Chicagu 1897. d) u New Yorku 1897. 11. Njemacki ratni plan, tzv. '' Blitzkrieg '' iz I. svjetskog rata osujeen je porazom Nijemaca: a) u rujnu 1914. pod Tannenbergom b) u travnju 1914. u bici za Verdun c) u lipnju 1916. u bici za Verdun d) u rujnu 1914. u bici na rijeci Marni 12. Kada je abdicirao ruski car Nikola II. u ozujku 1917. osnovana je privremena vlada na cije celo je dosao: a) boljsevik A. F. Kerenski b) boljsevik V. I. Uljanov c) eser A. F. Kerenski d) Grigorij Rasputin 13. Izravan povod ulaska SAD-a u rat u travnju 1917. g. bio je: a) potapljanje putnickog broda Lusitanie b) ocajnicki vapaj za pomoi Velike Britanije i Francuske c) njemacki pokusaj uvlacenja Meksika u rat na strani Centralnih sila d) pokusaj atentata na T. W. Wilsona 14. Krfska deklaracija donesena je u:a) travnju 1915. b) srpnju 1917. c) srpnju 1918. d) lipnju 1917. e) lipnju 1918. 15. Zeljeznickom pragmatikom iz 1907. g. vlast je zeljela represivnim mjerama onemoguiti strajkove i regulirati plae zeljeznicara, a uz to predvi ala je da sluzbenici zeljeznice moraju biti ma arski drzavljani i vladati ma arskim jezikom, sto je znacilo da se na velika vrata uvodi ma arski kao sluzbeni na zeljeznici, a kosi se sa Hrvatsko-ugarskom nagodbom. Njome je zadan konacan udarac politici: 37

a) "novog kursa" b) Hrvatske pucke seljacke stranke c) Rijecke rezolucije d) Narodne stranke e) «Drang nach osten» 17. Za deklaraciju poznatu pod nazivom » Cetrnaest tocaka « zasluzan je: a) David Lloyd George b) Thomas Woodrow Wilson c) Georges Clemenceau d) Andrija Lovri 18. Balfourova deklaracija od znacenja je za: a) Irce- dobitak autonomije juzne Irske b) Amerikance- dobivaju protektorat nad Kubom c) Turke- ukinut je sultanat d) Zidove- dopusteno im je doseljavanje u Palestinu e) Hrvate- primljeni su u Ligu Naroda 23. General Svetozar Borojevi zapovijedao je na : a) balkanskom bojistu b) istocnom bojistu c) socanskom bojistu d) zapadnom bojistu 24. Rusko zapovjednistvo, nakon diplomatskih dogovora sa Jugoslavenskim odborom i srpskom vladom, od jugoslavenskih zarobljenika ustrojilo je: a) Korpus Jugoslavena b) Dobrovoljacki korpus Srba, Hrvata i Slovenaca c) Jugoslavenski korpus d) Jugoslavensko-ruski korpus 26. Hrvatski vojnici su se, po povratku iz vojske tijekom I. svjetskog rata, skrivali po sumama i odbijali vratiti na frontu. Ta pojava se zove: a) "vojnicko polje" b) "sumski pokret" c) «zelena "kapa" d) "zeleni kadar" 27. Austro-ugarska mornarica bila je blokirana Antantinim pomorskim snagama u: a) Jadranu b) Sredozemlju c) Sjevernom moru d) Atlantskom oceanu 28. Najvea pobuna u austro-ugarskoj ratnoj mornarici bila je: a) 1918. u Zadru b) 1917. u Sibeniku c) 1918. u Boki kotarskoj d) 1919. u Dubrovniku 32. Jugoslavenski odbor je 1916. napustio:a) F. Supilo b) A. Trumbi c) I. Mestrovi d) S. Radi 34. Bitka kod poluotoka Jyllanda, kao najvea pomorska bitka I. svjetskog rata vodila se izme u: a) njemackih i danskih snaga, b) francuskih i britanskih snaga protiv njemackih, c) danskih i britanskih snaga protiv njemackih, e) njemackih i britanskih snaga 37.Od navedenih osoba funkciju bana nije obnasao: a) Ivan Skerlecz, b) Niko Nadrelli, c) Nikola Tomasi, c) Pavao Rauch, e) Teodor Pejacevi 39. Predlagatelj Zeljeznicarske pragmatike 1907. g. bio je:a) A. Trumbi b) S. Pribicevi c) F. Kossuth d) P. Rauch d) car 40. Londonskom konferencijom nakon I. balkanskog rata 1913. g. Kretu je: a) Grcka ustupila Italiji, b) Turska ustupila Grckoj c) Turska ustupila Italiji d) Grcka ustupila Turskoj 42. Politicka emigracija koja se izjasnila za oslobo enje juznoslavenskih krajeva od Austro-Ugarske i njihovo sjedinjenje sa Srbijom i Crnom Gorom okupljena je u: a) Jugoslavenskom klubu b) Hrvatskom odboru c) Carevinskom vijeu d) Jugoslavenskom odboru 45. Sporazumom izme u Njemacke i Francuske iz 1911. g. mirno je rijesena: a) aneksijska kriza b) I. marokanska kriza c) balkanska kriza d) II. marokanska kriza 48. Prvim predsjednikom Jugoslavenskog odbora postao je diplomatski osrednje sposoban ali politicki poslusan: a) Frano Supilo b) Stipe Mesi c) Ante Trumbi d) Antun Korosec e) Ivan Mestrovi 49. Hrvatsko-ma arsko-srpska suradnja pocetkom XX.st. bila je temelj politickog programa politike: a) HPSS-a b) Hrvato-srpske koalicije c) «novog kursa» d) Seljacko-demokratske koalicije 52. Prvi let motornim zrakoplovom izveli su americki konstruktori braa Wright: a) 1910.g. b) 1903.g. c) 1895.g. d) 1905.g. 53. Zauzetost svijeta II. marokanskom krizom iskoristila je Italija zarativsi s Turskom i oduzevsi joj: a) Libiju i Somaliju b) Etiopiju i Egipat c) Tripolis i Etiopiju d) Tripolis i Cirenaiku 54. Njemacke ekspanzionisticke teznje s kraja XIX. i pocetka XX. st. izrazene su u politici: a) prisutnosti u komadanju Kine b) pangermanizma c) prisutnosti u komadanju Afrike d) «Drang nach Osten» 58. Revolucijom u veljaci 1917 g. carska Rusija je ure ena kao:a) parlament. monarhija b) socijalisticka sovjet. republika c) gra anska republika d) apsolutna monarhija 59. Od 1917. g. kao oruzano sredstvo masovno su u uporabi: a) tenkovi b) bojni zrakoplovi c) nuklearne bombe d) vojni radari e) bojni otrovi PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA. I. Dopunite recenice. 1. Entente cordiale ili ______________________________________________ 1904. g. potpisale su ______________________ i . 2. Njima se 1907. g. pridruzila i ________________________ pa je tako konacno formiran savez __ . 4. Trojni savez izme u _____________________________, ______________________________ i __________________ konacno je formiran ___________________ godine. 10. Od 1903. g. odrzava se glasovita biciklisticka utrka poznata pod imenom ___________________ . 11. Znacajni sportski radnik u Hrvatskoj koji 1908. g. zahtijeva da se Hrvatima prizna olimpijska samostalnost bio je . 12. Otac modernog olimpizma je _____________________________________________________ . 13. Ubojitost ,,debele Berte" tijekom zavrsne faze Prvoga svjetskog rata posebno je osjetilo gra anstvo grada _________________. 16. Ban u vrijeme Prvoga svjetskog rata do 1917. g. bio je _________________________________ . 19. Dardanelsku ekspediciju su izvele _____________________ i __________________________ snage. III. Dopisite godine ispred navedenih doga aja. 28. a) __________ datum sarajevskog atentata, b) __________ datum pocetka Prvoga svjetskog rata 33. a) __________ nastanak Hrvatsko-srpske koalicije, b) __________ pobjeda Hrvatsko-srpske koalicije na izborima 34. a) __________ uvo enje komesarijata u Hrvatskoj, b) __________ ukidanje komesarijata u Hrvatskoj 35. a) __________ ulazak SAD-a u rat, 38

b) __________ izlazak Rusije iz rata 36. a) __________ nastanak HPSS-a, b) __________ Rijecka i Zadarska rezolucija c) __________ datum kraja Prvoga svjetskog rata V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 53. 1. _____ King Camp Gillett a) bitka kod Tannenberga 2. _____ Niels Bohr b) kocka 3. _____ kubizam c) Tumacenja snova 4. _____ Sigmund Freud d) ustroj atoma 5. _____ Titanik e) 1912. g. 6. _____ Electric Theatre f) Los Angeles 1903. g. 7. _____ Gavrilo Princip g) ,,Mlada Bosna" 8. _____ Paul von Hindenburg h) brijai aparat 56. Razdioba hrvatskih zemalja u 20. st. do 1918. godine: 1. _____ Banska Hrvatska a) Ugarski dio Monarhije 2. _____ Rijeka b) ,,corpus separatum" spojeno s ugarskom krunom 3. _____ Dalmacija c) austrijski dio Monarhije 4. _____ Me imurje d) zajednicka austrougarska vlast 5. _____ Istra e) izravno pod Ma arskom 6. _____ Vojna krajina 7. _____ Bosna i Hercegovina 57. Povezite bitke i njihova obiljezja: 1. _____ Soca a) prva uporaba tenka; rujan 1916. g. 2. _____ Marna b) od 1915; razocarali Antantu; 1916. osvojili Goricu 3. _____ Jylland c) najkrvavija bitka; svibanj 1916: sukob njemacke i britanske flote; obostrane velike zrtve 4. _____ Verdun d) britanski dominioni i francuske snage; 1915. desant na Dardanele; neuspjeh-veliki gubitci 5. _____ Somma e) rujan 1914.; zapadno bojiste; prva velika bitka; Nijemci prisiljeni stati ­ osujeen ratni plan 6. _____ Galipolje f) 7 mjeseci pod opsadom 1916; general H. Ph. Petaine; pomo Rusa Brusilovljevom ofenzivom VI. ZAOKRUZITE ILI PRECRTAJTE POJAM KOJI NE PRIPADA LOGICNOM NIZU 58. Teodor Pejacevi, Khuen Hedervary, Nikola Tomasi, Svetozar Pribicevi, Pavao Rauch, Antun Mihalovi, Ivan Skrlec 59. secesija, kubizam, apstraktna umjetnost, ekspresionizam, futurizam, impresionizam

60.

Stjepan Radi, Ante Trumbi, Marna, tenkovi, V. I. Lenjin, Denjikin, iperit, Maas,

Frano Supilo, Vjekoslav Spinci, Australci, Francuzi

Vlatko Macek,

Antun Radi,

Svetozar Pribicevi,

61.

general Ph. Petaine, Somme, L. D. Trocki, Judenjic,

Verdun, Amerikanci,

Britanci, Ypres

62. 63.

A. F. Kerenski, Vrangel,

G. J. Rasputin, Trocki,

J. V. Dz. Staljin Kolcak

VII. ZAOKRUZITE SLOVO TAKO DA TVRDNJA BUDE ISTINITA 67. Na natjecaju za iskoristavanje Nijagarinih vodopada prihvaena su elektrotehnicka rjesenja: a) Rudolfa Diesela, b) Nikole Tesle. 68. Svoj izum ­ kinematograf, prikazali su 1895. g.: a) braa Lumiere u Hollywoodu, b) braa Lumiere u Parizu. 70. Olimpijske igre 1916. g. u Berlinu: a) nisu bile odrzane, b) odrzane su samo s predstavnicima sportasa zemalja clanica Trojnog saveza. 71. Iz Hrvatsko-srpske koalicije nakon Friedjungova se procesa povukao najutjecajniji politicar Frano Supilo, a celnikom Koalicije je postao: a) Ante Trumbi, koji je hrvatsko pitanje usmjeravao na juznoslavensko zajednistvo, b) Svetozar Pribicevi, koji je hrvatsko pitanje usmjeravao na juznoslavensko zajednistvo. 72. Supruge i djevojke iznenadile su vojnike-povratnike iz Prvoga svjetskog rata: a) kratkom suknjom i kratkom kosom, b) kratkom suknjom i dugom kosom. 73. Drzao je Ameriku ,,podalje od rata" i dobio izbore 1916. godine, ali ve u 1917. g. ,,budi" uspavanu Ameriku i uvodi je u rat. Taj prekid vanjske politike izolacionizma proveo je: a) Theodore Roosevelt, b) Thomas Woodrow Wilson. 39

74. Kronoloski poredajte vladavine hrvatskih banova dopisivanjem rednoga broja na praznu crtu ispred imena bana. 1. _____ Nikola Tomasi 2. _____ Ivan Skerlesz 3. _____ Antun Mihalovi 4. _____ Khuen Hedervary 5. _____ Pavao Rauch 6. _____ Teodor Pejacevi

Pitanja za svijet i Hrvatsku izme u dvaju svjetskih ratova; Razdoblje do velike svjetske gospodarske krize

60. Prekid drzavno-pravnih odnosa Hrvatske s Austro-Ugarskom bio je: a) 16. listopad 1918. b) 19. listopad 1918. c) 29. studeni 1918. d) 29. listopad 1918. 63. Ujedinjenje Drzave SHS u Kraljevstvo SHS bilo je :a) 25. 11. 1918. b) 26. 11. 1918. c) 27. 11. 1918. d) 1.12.1918. 64. NEP (Nova ekonomska politika) u Rusiji je trajala: a) od 1921.- 1926.g. b) od 1922.- 1927.g c) od 1924. ­ 1927.g. d) od 1926. ­ 1935.g 67. Rapalskim ugovorom Italija dobiva teritorij Istre bez Kasrva, Zadar, Trst s okolicom i otoke Losinj, Susac, Palagruzu, Lastovo i: a) Krk, b) Hvar, c) Pag, d) Rab, e) Cers. 68. Pitanje Rijeke, po kojem ona pripada Italiji, konacno je rijeseno: a) 27.I.1924. Rimskim sporazumom, b) 29.9.1919.g. ulaskom crnokosuljsa G. D'Anunzia u Rijeku, c) Laterankim sporazumom, d) 27.1.1924. Jadranskim sporazumom, e) 12.XI.1920. Rapalskim ugovorom. 69. Politicar koji zagovara politiku jugoslavenskog nacionalnog unitarizma u Kraljevini SHS je: a) Punisa Raci, b) Stjepan Radi, c) Nikola Pasi, d) Svetozar Pribicevi, e) Ivan Lorkovi 70. Politicar koji jedini na povijesnoj sjednici N.V.SHS odrzanoj 23./24.XI.1918. g. zagovara politicki koncept federalizma je: a) Stjepan Radi, b) Svetozar Pribicevi, c) Ante Trumbi, d) Ante Paveli stariji, e) Mile Starcevi. 71. HPSS mijenja ime u HRSS nakon:a) izbora u XI.1921.g., b) velike skupstine iz II.1919.g., c) izbora u XI.1920.g., d) Obznane, e) Ukljucenja stranke u Me unarodno seljacko vijee1914.g. 72. HRSS mijenja ime u HSS:a) u ozujku 1924.g., b) u veljaci 1925.g., c) nakon atentata 20.VI.1928.g., d) nakon izbora 1923.g. e) nakon ulaska u vladu 27. ozujka 1925.g. 73. Liga naroda nastaje kao:a) akt americkog Kongresa, b) akt Versailleske konferencije, c) s Programom 14 tocaka predsjednika Wilsona, d) akt samovolje americke politike, e) akt samovolje britanske politike. 74. Malu antantu, kao cedo francuske politike, cine Kraljevina SHS, Cehoslovacka i: a) Poljska, b) Litva, c) Rumunjska, d) Bugarska, e) Estonija. 76. Na prvim izborima u Kraljevini SHS za ustavotvornu skupstinu iz XI.1920. g. tree mjesto je osvojila: a) SRPJ(k), b) SDS, c) NRS, d) KPJ, e) Socijalisticka stranka. 77. Munchenski puc kojim A. Hitler uz pomo bivseg carskog generala E. Ludendorfa neuspjelo pokusava srusiti bavarsku vladu dogodio se:a) 1923.g., b) 1925.g., c) u sijecnju 1933.g., d) 1932.g., e) 1935.g. 78. Mali «slatki» diktator s velikim hlacama, brkovima neobicna oblika, ukopanim slikarskim ambicijama a s rukom uvijek u uzdignutom nesto malo iznad svoje originalne frizure, A.Hitler, dobiva mandat za sastav vlade kada ga Hindenburg imenuje kancelarom. To je bilo u:a) sijecnju 1931. b) sijecnju 1932. c) sijecnju 1933. d) sijecnju 1935. e) sijecnju 1939. 79. Kompi «malog diktatora» B. Mussolini osnovao je prve fasci di combatimento ili udruzenja ratnih veterana u : a) Rimu 1919.g., b) Milanu 1919.g., c) Veneciji, 1920.g., d) Milanu 1920.g., e) Veroni 1919.g. 85. Mirovnim ugovorom s Njemackom u Dvorani ogledala u Versaillesu 28.VI.1919. g. Alsace i Loraine pripali su: a) Belgiji, b) Francuskoj, c) Nizozemskoj, d) Njemackoj, d) Islandu. 86. Tim istim ugovorom Gdanjsk ili Danzing potpao je pod upravu: a) Poljske, b) Lige naroda, c) Njemacke, d) Litve, e) Senegala 87. Po Vidovdanskom ustavu sluzbeni jezik u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bio je: a) srpsko-hrvatsko-slovenski b) srpski c) jugoslavenski d) srpsko-hrvatski e) esperanto 88. Hitler je "Mein Kampf" napisao u:a) Becu, tijekom traganja za slikarskim inspiracijama, 1918.g. b) zatvoru 1925.g. c) Nürnbergu, tijekom trajanja kongresa Nacinalsocijalisticke partije d) pivnici, neposredno prije tzv. "münchenskog puca" 92. Socijalisticka radnicka partija Jugoslavije ( komunista ) nastala je 1919. g. i borila se za zastitu gospodarsko-socijalnih i politickih interesa: a) radnistva b) seljastva c) radnistva i seljastva d) kapitalista e) komunista 93. Americki republikanci, protivnici demokrata, poratno se suprostavljaju mijesanju SAD-a u europske politicke odnose tvrdei da "Versilleski poredak" njima: a) donosi pretjeranu korist b) donosi samo financijeske gubitke c) ne donosi nikakve koristi d) ugrozava unutarnju stabilnost e) sputava ambiciju SAD-a kao prve sile svijeta 94. Politiku nasilnog centralizma u novoformiranoj Kraljevini SHS gorljivo provodi u "precanskim" krajevima prvi ministar unutrasnjih poslova Kraljevine: a) A. Trumbi b) S. Radi c) M. Lorkovi d) P.Zivkovi e) S. Pribicevi 96. Visoko podignuta ispruzena desnica talijanskih fasista ima funkciju: a) dodatnog odrzavanja tjelesne kondicije b) hla enja pazuha / tradicionalne mediterankse fjake / c) velicanja starorimskih ideala d) zaustavljanje prometa u slucaju potrebe e) prizivanje upomo antickorimskog panteona u ostvarenju "mare nostro" sna 97. Vidovdanski ustav izglasan je 28. lipnja 1921. g. : a) kvalificiranom veinom b) polukvalificiranom veinom c) nekvalificiranom veinom d) natpolovicnom veinom e) relativnom veinom 98. Strankom cijele Hrvatske iza 1920. g. postaje: a) KPJ b) SRPJ ( k ) c) HSS d) HPSS e) HRSS 100. U "noi dugih nozeva" 1934. g. Hitler obracunava s vodeim kadrom: a) Gestapoa na celu s H. Himmlerom b) SA odreda na celu s E. Röhmom c) SS odreda na celu s H. Göringom d) Veimarske republike e) NSDAP-a na celu s E. Braun

40

Pitanja za svijet i Hrvatsku izme u dvaju svjetskih ratova

104. Albert Einstein je dobio nobelovu nagradu za fiziku:a) 1919.g. b) 1920.g. c) 1921.g. d) 1922.g. 106. Prva radio postaja u Hrvatskoje:a) Radio Hrvatska, 13.5.1926.g. b) Radio Martin, 14.5.1926. c) Radio Zagreb, 15.5.1926. d) Narodni radio, 16.5.1926. e) Radio Kraljevine SHS, 15. 5.1926.g. 107. Olimpijske igre na kojima se posebno istakao crni americki sportas Jesse Owens bile su u: a) Nagasakiju 1936.g. b) Berlinu 1936.g. c) Kupresu 1936.g. d) Londonu 1936.g. e) Pyongyang 1936.g. 108. Slom burze u New Yorku dogodio se: a) 24.X.1929.g., b) 29.X.1929.g., c) 24.X.1931.g., d) 29.X.1933.g., e) 24.X.1933.g. 109. Sustav mjera kojim se SAD uspio izvui iz velike gospodarske krize poznat je pod imenom: a) Novo gospodarstvo, b) New Deal, c) New Meal, d) Rooseveltove reforme, e) nove naredbe. 110. Njemacka je veliku gospodarsku krizu prebrodila zahaljujui politici: a) nacizma, b) fasizma, c) etatizma, d) Nurnberskih zakona, e) prestanka plaanja reparacija. 111. Kralj Aleksandar Kara or evi nakon atentata u Narodnoj skupstini u Beogradu uvodi: a) izvanredno stanje, b) vojni puc, c) sestosjecanjsku diktaturu, d) Oktroirani ustav, e) Vidovdanski ustav. 113. Zagrebacke punktacije s osudom velikosrbizma i nuzdom preure enja Monarhije na temelju ravnopravnosti naroda usvojio je: a) HSS 1932.g., b) SDS 1932.g., c) Izvrsni odbor SDK 7.XI.1932.g., d) Ante Trumbi, e) HSS i JOM. 114. Politicki rezim autoritarizma izme u dva svjetska rata postoji u: a) Njemackoj, b) SSSR-u, c) Italiji, d) Japanu, e) Spanjolskoj. 117. Penicilin je izumio a) N. Bohr, 1921.g., b) A. Flemming, 1928.g. c) Johannsen, 1931.g. d) Micurin, 1928.g. 118. Epoha zvucnog filma zapocinje filmom The jazz singer nastalim a) 1926.g., b) 1928.g., c) 1927.g., d) 1931.g. 119. Organizator atentata na kralja Aleksandra u Marseillesu 1934.g. bio je: a) Ante Paveli b) Velicko Georgijev Kerin c) Jure s Bobanom d) Eugen Dido Kvaternik e) Slavko Kvaternik 122. Istaknuti hrvatski znanstvenik koji djeluje izme u dvaju svjetskih ratova u inozemstvu, te za svoj rad na podrucju kemije dobiva 1939. g. nobelovu nagradu je: a) Vladimir Prelog, b) Lavoslav Ruzicka, c) Nikola Tesla, d) Andrija Lovri, e) Ivica Racan. 123. Bezicna telefonska veza izme u Europe i Amerike uspostavljena je:a) 1927. b) 1939. c) 1933. d) 1936. 124. Prva TV-postaja otvorena je u: a) V. Britaniji 1929.g., b) SAD-u 1929.g., c) Njemackoj 1935.g., d) Francuskoj 1936.g. 125. Nastankom Banovine Hrvatske u domenu njenih samostalnih poslova ne ubrajamo: a) unutrasnju upravu, b) prosvjetu, c) vojsku, d) zdravstvo, e) socijalnu skrb. 126. U red protivnika sporazuma Cvetkovi-Macek ne ubrajamo: a) ustase, b) SDK c) komuniste, d) velikosrbe e) Jugoslavensku muslimansku organizaciju 127. Temeljna posljedica sudetske krize je:a) politika popustanja Zapada preme Hitleru, b) pripajanje Austrije Treem Reichu, c) komadanje i prestanak postojanja Cehoslovacke, d) talijansko zaposjedanje Albanije. 134. Tijekom spanjolskog gra anskog rata sukobljavaju se snage spanjolske vojske caudilla F. Franca i snage: a) me unarodne ljevice, b) komunista, c) ljevicarske Narodne fronte, d) Kominterne. 137. Kralja Aleksandra u Marseillesu je upucao stricek: a) Eugen Dido Kvaternik, b) Gustav Percec, c) Vanca Mihajlov, d) Velicko Georgijev Kerin, e) Punisa Raci. 139. Velika gospodarska kriza dozivljava svoj vrhunac tj. svoje dno:a) 1929. b) 1930. c) 1931. d) 1932. e) 1933. 140. Simbol «prelijepog» zivota u Americi za velike gospodarske krize tipa kriminal, kocka, hihotave plavuse, sverc alkohola, utaja poreza i sl., je gospodin koji je otisao u vjecna lovista od komplikacija izazvanih sifilisom. To je: a) Al Capone, b) Al Pachino, c) Marlon Brando, d) Rade Serbedzija, e) Miroslav Kutle. 442. U neodoljivu Kraljevinu Jugoslaviju uveden je 3.IX.1931.g.:a) Vidovdanski ustav, b) Oktroirani ustav, c) Zakon o nazivu i podjeli Kraljevine na podrucja, d) Zakon o udruzenom radue) Zakon o zastiti drzave 146. Ustav SAD-a osamnaestim amandmanom ozakonjuje prohibiciju: a) 1920.g. b) 1914.g. c) 1929.g. d) 1928.g. 147. Politika etatizma u Italiji, kojom se uspijeva izvui iz velike gospodarske krize, pocivala je na: a) prisilnim javnim radovima b) kao u carsko vrijeme, besplatnom podjelom zita narodu c) nacionalizacijom uz odstetu dijela industrije d) uobicajenim "Cosa nostra" aktivnostima e) izvozom paste i pizze / primarno u SAD / 148. Druga poznata prijetnja amputacijom Hrvatskoj crtom Virovitica-Una-Biha-Knin-Jadran kod Sibenika, / Maceku i Pribiceviu / upuena je zbog njihova odbijanja odaziva na zajedanje parlamenta zbog atentata na hrvatske zastupnike, od strane: a) pukovnika srbijanske vojske Dusana Simovia b) kralja Kraljevine SHS A. Kara or evia c) predsjednika kraljevinske vlade Nikole Pasia d) atentatora s pistoljem za pasom Punise Racia e) popularnih Cece i Lepe Brene 149. Devet banovina Kraljevine Jugoslavije kreirano je tako da je u njih: a) 4 osigurana srpska veina b) 3 osigurana hrvatska veina c) 6 osigurana srpska veina d) 2 osigurana slovenska veina e) 8 osigurana srpska veina 150. Parole i uzvici "ZAP" ili "Zivio Ante Paveli" protestno su upuene od simpatizera ustaskog pokreta u Hrvatskoj: a) kreatorima i realizatorima Oktroiranog ustava b) clanovima tada novonastale Komunisticke partije Hrvatske c) Juri i Bobanu jer su pretjerali s agitacijom d) kreatorima tvorevine Banovina Hrvatska na celu s banom I. Subasiem e) kreatorima "svjetskog poretka" jer su "zaboravili" na Hrvatsku PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA I. Dopunite recenice.

41

3. Radievo znamenito upozorenje ,, ______________________________________ " upueno zastupnicima Sredisnjeg odbora Narodnog vijea SHS na povijesnoj sjednici odrzavanoj (datum) ________________ godine zapravo istice njegovo politicko stajaliste glede ulaska u drzavnu zajednicu sa Srbijom, a ono se sastoji u zauzimanju za ______ . 7. Prvoprosinackim aktom ili proklamacijom proglasena je drzava s imenom ___________________ . 8. Politika integralnog jugoslavenstva kao paravan velikosrpskoj politici na hrvatskim prostorima izrazito se osjeala sve naglasenijim oblicima ___________________ kulture. 10. Prvi predsjednik Republike Turske bio je ____________________________________________ . 14. Zakonska uredba ,,Obznana", kao reakcija vlasti Kraljevstva SHS na izborni uspjeh (naziv stranke) ________________, bila je ______________ godine. 15. ,,Veliku cetvoricu" ili ,,Big four" cinili su predsjednici __________________________________, ________________________, ___________________ i _______________________________________________________ . III. Dopisite godinu ispred navedenih doga aja. 26. a) __________ Hitler izdaje Mein Kampf, b) __________ japanska okupacija kineske provincije Shantung. 27. a) __________ ,,mars na Rim", b) __________ usvajanje Nürnberskih zakona. 30. a) __________ Rapallski ugovor, b) __________ Rimski sporazum. V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 46. a) _____ Jadransko pitanje 1. prava poratna hrvatska politicka emigracija b) _____ Viribus Unitis 2. ,,Fiume o morte" c) _____ Hrvatski komitet 3. Rapallski ugovor d) _____ G. d'Annunzio 4. Janko Vukovi Podkapelski 47. a) _____ kolhozi i sovhozi b) _____ ime SSSR c) _____ ratni komunizam d) _____ Ceka 49. a) _____ ,,Velika dusa" b) _____ Komunisticka Partija Kine c) _____ Kuomntang d) _____ Pu Ji 50. a) _____ 1920. g. b) _____ 1925. g. c) _____ 1923. g. d) _____ 1925. g. e) _____ 1927. g. f) _____ 1928. g. 51. a) _____ Zagrebacka rezolucija b) _____ Krfska deklaracija 1. prosinac 1922. g. 2. 1918 ­ 1920. 3. kolektivizacija 4. tajna policija 1. Mao Ce Tung 2. Carstvo Mandzukuo 3. Mahatma Gandhi 4. Cang Kaj Sek 1. Seljacko-demokratska koalicija 2. priznanje Vidovdanskog ustav 3. 50 parlamentarnih mjesta 4. 70 parlamentarnih mjesta 5. metak u ,,celo" 6. 67 parlamentarnih mjesta

1. o ratnim ciljevima Srbije ali i o ujedinjenju s drugim Juznim Slavenima 2. predstavnici NV SHS-a, srpske vlade, srpske oporbe i Jugoslavenskog odbora (dogovoreno formiranje zajednicke vlade od predstavnika NV SHS, i srbijanske vlade) c) _____ Svibanjska deklaracija 3. zastupnici Jugoslavenskog kluba zahtijevaju sjedinjenje Juznih Slavena u Monarhiji u samostalno drzavno tijelo pod zezlom habsbursko-lorenske dinastije d) _____ Niska deklaracija 4. oporbeni politicari iz juznoslavenskih zemalja Monarhije (rjesenje izvan A.-Ug.) (podrska Jugoslavenskog kluba i oporbe, bez Radieva HPSS-a i HS Koalicije) e) _____ Zenevska deklaracija 5. srbijanska vlada i predstavnici Jugoslavenskog odbora (,,ustavna, demokratska i parlamentarna" monarhija s Kara or eviima na celu) VI. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 52. Ivan Pernar, Ivan Gran a, L. George, N. Makino, Stjepan Radi, Vlatko Macek, T. W. Wilson, V. I. Lenjin, G. Clemencau, Cang Kaj Sek, uro Basaricek, Pavle Radi V. Orlando, F. Roosevelt

53. 54. 55.

Mustafa Kemal Atatürk, ozakonjen monarhizam, podjela na 33 oblasti,

Sun Jat Sen,

Mahatma Gandhi

nacionalni unitarizam, ,,troimeni narod", 9 banovina i uprava grada Beograda na celu oblasti veliki zupani,

kralj ,,drugi ustavni cimbenik", ,,srpsko-hrvatsko-slovenacki" narod,

upravni centralizam, ,,srpsko-hrvatsko-slovenacki" jezik, zene bez izbornoga prava, velikosrpski koncept

42

56.

,,Hrvatski republikanski narode"..., ...,,Ne srljajte kao guske u maglu!...", ..."monarhija-plug, a republika traktor..." ..."Srbina za brata, a ne gospodara"...

...,,Lajbek je raskopcan!", ,,Ustav neutralne hrvatske seljacke republike" ... ,,dogovor sa srpskim narodom, a ne kraljem"

III. Dopisite godinu ispred navedenih doga aja. 26. a) __________ pocetak velike svjetske gospodarske krize, b) __________ Rooseveltov New Deal 29. a) __________ potpisan je sporazum Cvetkovi ­ Macek, b) __________ Lavoslav Ruzicka dobio Nobelovu nagradu za kemiju b) __________ Francuskinje dobile pravo glasa 33. a) __________ kraj Frankove diktature u Spanjolskoj, b) __________ pocetak Frankove diktature u Spanjolskoj V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 47. a) _____ JEREZA 1. ,,crni cetvrtak" ­ krah burze u New Yorku b) _____ elektronska televizija 2. Milan Stojadinovi c) _____ Skola narodnog zdravlja 3. Andrija Stampar d) _____ 29. X. 1929. 4. Berlin 1935. g. 48. a) _____ ,,Oklopnjaca Potemkin" b) _____ ,,Pjevac jazza". c) _____ Velicko Georgijev Kerin d) _____ dumping 49. a) _____ ,,Seljacka sloga" b) _____ Hrvatska seljacka i gra anska zastita c) _____ ,,Gospodarska sloga" d) _____ Hrvatski radnicki savez 50. a) _____ Celicni pakt b) _____ Osovina Rim ­ Berlin c) _____ Antikominterna pakt d) _____ Trojni pakt 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Louis Amstrong Japanski etatizam Marseille 1934. g. Sergej Mihajlovic Ejzenstejn briga HSS-a za polozaj radnistva briga HSS-a za sigurnost, kao odgovor na rezimska nasilja briga HSS-a o ocuvanju narodne tradicije, opismenjavanju... briga HSS-a o seljackim proizvodima

politicko-ideoloski karakter: Njemacka, Italija, Japan; 25. studenoga 1936. g. me usobna vojna pomo Njemacke i Italije; svibanj 1939. g. prirodna suradnja Njemacke i Italije; pomo generalu F. Francu...; 25. listopada 1936 cjelokupna suradnja Njemacke, Italije i Japana za podrsku novog svjetskog poretka; ru 1940. g.

VII. Zaokruzite slovo tako da tvrdnja bude istinita. 59. Zagrebacke i druge punktacije su tako nazvane jer su njihovi sadrzaji izlozeni: a) po punktovima, b) po tockama. 60. Ideal muske ljepote i lomitelj zenskih srdaca iz doba nijemog filma bio je: a) Punisa Raci, b) Rudolf Valentino. 63. U me urau posebno je istaknut lijevo angazirani hrvatski knjizevnik: a) Miroslav Krleza, b) Mile Budak. 64. Ruskinje su pravo glasa dobile: a) od boljsevicke vlasti 1917. g., b) od carske vlasti 1917. g. 66. Zajednicki nazivnik provo enju agrarne reforme u Kraljevini SHS/Jugoslaviji jest: a) legalno, legitimo i posteno postupanje prema svim narodima, b) mito, politicka naklonjenost, korupcija.

Pitanja za svijet i Hrvatsku u Drugom svjetskom ratu

152. Od rujna 1939. do proljea 1940.g. na zapadu se vodi tzv.: a) zimski rat, b) rat s sumskim duhovima, c) saljivi rat, d) Maginot-rat, e) zapadno rjesenje. 154. Njemacki napad na Zapad izvrsen 10.V. 1940. u duhu blietzkriega poznat je pod imenom: a) "Plan zahvata srpom", b) operacija "Dynamo", c) operacija "katapult", d) operacija "morski lav" e) operacija Fat Man. 155. Kolaboracionisticka norveska vlada za II. svjetskog rata dala je ime svim petokolonasima svijeta, a to je: a) Vidkuni, b) kvislinzi, c) vandali, d) haakoni. 157. Francuzi su nakon I. svjetskog rata uz granicu s Njemackom, od Bazela do Ardena, izgradili sustav utvrda nazvan: a) linija zapadnog bedema, b) Linija Maginot, c) Westwol, d) Siegfridova linija, e) debela Berta. 159. Pokret otpora Slobodna Francuska nastaje nakon 22.VI.1940. kada je u Campiegneu potpisano primirje i formirana tzv. Vichijska Francuska. Osnivac pokreta je:a) general H.Ph. Petaine u Vichiyu, b) general Ch. De Gaulle u Londonu, c) predsjednik P. Reinaud u Parizu, d) marsal H. Ph. Petaine u Parizu. 160. Zapovjednik zracnih snaga Njemacke Luftwaffea tijekom operacije Morski lav tj. Napada na Veliku Britaniju bio je: a) A. Eichman, b) A. Hitler, c) R. Heindrich, d) H. Goring, e) J. Mengele 43

164. NDH je proglasena: a) 10.IV.1940.g. od strane S. Kvaternika, b) 10.IV.1941.g. od strane A. Pavelia, c) 10.IV.1941.g. od strane A. Pavelia, d) 10.IV.1941.g. od strane S. Kvaternika. 166. Pokusaj spasavanja ideje hrvatske drzave povezivanjem sa saveznicima od strane dvojice visokih duznosnika NDH poznat je pod imenom: a) "puc Krnjevi-Voki" b) "puc Lorkovi- Voki" c) Rimski ugovor d) "puc Voki- Kosuti" 167. Konacna podjela Njemacke na 4 okupacione zone dogovorena je na konferenciji u: a) Potsdamu, b) Teheranu, c) Jalti, d) Casablanci 168. Bitka-prekretnica na pacifickom bojistu tijekom II.svjetskog rata je bitka za: a) Okinawu, b) Iwo Jimu, c) Filipine, d) Midway. 169. Na konferenciji u Potsdamu susreli su se:a) Churchill, Staljin i Roosevelt, b) Atlee, Truman i Staljin, c) Churchill, Staljin i Truman, d) Atlee, Truman i Lenjin. 170. Odluka o pruzanju materijalne pomoi partizanskim odredima u Jugoslaviji od strane saveznika donesena je na konferenciji u: a) Teheranu, b) Potsdamu, c) Casablanci, d) Jalti. 171. Zene su u Hrvatskoj dobile politicka prava odlukama: a) II. AVNOJ-a, b) III. ZAVNOH-a, c) I. ZAVNOH-a, d) I. AVNOJ-a. 175. Tree zasjedanje ZAVNOH-a odrzano je: a) u Bihau, studeni 1942. b) u Jajcu, lipanj 1943. c) u Jajcu, studeni 1943. d) u Plaskom, studeni 1943. e) u Topuskom 1944. 179. Prvi nacisticki koncentracijski logor bio je:a)Auschwitz b) Treblinka c) Sobibor d) Dachau 180. Ideja antifasisticke koalicije o podjeli Njemacke na cetiri okupacijske zone donesen je: a) od 4. do 12. veljace 1945. na Jalti a) potkraj 43. na Teheranskoj konferenciji c) od 4. do 12. veljace na Teheranskoj konferenciji d) od 17. srpnja do 2. kolovoza 1945. na konferenciji u Potsdamu 186. Drugi svjetski rat je zapoceo:a) 2.IX. 1939.g. napadom SSSR-a na Poljsku b) 1. IX.1939. napadom Njemacke na Poljsku c) 6. IV.1941. napadom Njemacke na Dansku d) 1. IX. 1939. napadom SSSR-a na Poljsku 187. Francuska, Velika Britanija i njeni dominioni objavili su Njemackoj rat: a) 2. IX.1939. b) 3. IX. 1939. c) 4. IX. 1939. 1. IX. 1939. 191. Njemacki africki korpus upuen je, na celu s generalom "pustinjskom lisicom" Ervinom Rommelom, u: a) Egipat pocetkom 1940.g. b) Somaliju pocetkom 1941.g. c) Libiju pocetkom 1941.g. d) Maroko pocetkom 1941.g. 193. Iluziju o samostalnosti NDH razbili su Rimski ugovori i ma arsko jednostrano pripajanje: a) Srijema i Me imurja b) Backe i Srijema c) Baranje i Backe d) Me imurja i Baranje e) Dalmacije i Bosne 194. JAZU je prvi puta preimenovana u HAZU za vrijeme: a) bana I. Mazurania 1874. b) Banovine Hrvatske 1939 c) za Tu manove Hrvatske 1990. d) NDH 1941. e) vlasti sestoroclane "sarene" koalicije 2001. 195. Najznacajniji saveznik Rusima u bici za Moskvu bijase: a) Velika Britanija b) zima c) Japan d) drug Tito 196. Atlantska povelja predstavlja pocetak nastanka: a) Trojnog pakta b) Antante c) Antifasisticke koalicije d) suradnje SAD-a i Velike Britanije 197. U golemoj japanskoj floti koja je izvrsila napad na Pearl Harbour 7. XII. 1941.g. bilo je: a) 4 nosaca zrakoplova b) 5 nosaca zrakoplova c) 6) nosaca zrakoplova d) 3 nosaca zrakoplova 198. Datum formiranja Sisackog partizanskog odreda ( 22. VI. 1941. ) predsatvlja pocetak: a) II. svjetskog rata u Hrvatskoj b) ustaskih zlocina u NDH c) partizanskih zlocina na tzv. oslobo enom teritoriju d) antifasistikog rata u Hrvatskoj 200. Sesti lipnja 1944. g. je zapocela operacija: a) "Morski lav" b) "Torch" c) "Overlord" d) "Dynamo" 201. Drugi svjetski rat je zavrsio bezuvjetnom kapitaulacijom Japana potpisanom: a) 2. IX.1945. na americkom bojnom brodu "Missouri" b) 2. IX. 1945. na americkom bojnom brodu "Prince of Wales" c) 8. V. 1945. u berlinskoj cetvrti Karlshorst d) 15. V. 1945. u Tokiju 202. Za katastroficne posljedice "Little Boya" i Fat Mana" odgovorni pocinitelji: a) nisu jos izvedeni pred sud za ratni zlocin b) su odgovarali na Nünberskom procesu c) ve budu nekada odgovarali, makar pred Stvoriteljem d) pobjednici nikome ne polazu racune 203. Vo a partizanskog pokreta u okupiranoj Jugoslaviji bio/bila je drug/arica/: a) Sava Kovacevi b) Josip Broz c) Milka Planinc d) Mosa Pijade e) Anka Berus f) Jovanka Broz PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA. III. Dopisite godinu ispred navedenih doga aja. 42. a) __________ ulazak SAD-a u rat, b) __________ kapitulacija Italije. 43. a) __________ operacija ,,Baklja", b) __________ operacija ,,Vrhovni gospodar". 44. a) __________ pocetak Drugoga svjetskog rata, b) __________ kraj Drugoga svjetskog rata. 45. a) __________ pocetak Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj, b) __________ kraj Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj. V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 56. a) _____ Hirosima 1. veljaca 1945. b) _____ Iwo Jima 2. 2. rujna 1945. c) _____ Nagasaki 3. 6. kolovoza 1945. d) _____ kapitulacija Japana 4. 9. kolovoza 1945. 57. a) _____ Teheran b) _____ Jalta c) _____ Potsdam 1. Roosevelt, Churchill, Staljin ­ 1943. g. 2. Roosevelt, Churchill, Cang Kaj Sek ­ 1943. g. 3. Roosevelt, Churchill, Staljin ­ veljaca 1945. g. 44

d) _____ Kairo 58. a) _____ NOVJ b) _____ USAOH c) _____ ZAVNOH d) _____ NOO e) _____ NOP f) _____ NOB g) _____ AFZH h) _____ NKOJ 59. a) _____ GUS b) _____ Rimski ugovori c) _____ gra anska policija d) _____ poglavnik 60. a) _____ Kursk ­ Orel b) _____ Midvay c) _____ Dunkerque d) _____ Coventry

4. Truman, Churchill/Eden, Staljin ­ srpanj/kolovoz 1945. g. 1. Narodno oslobodilacki pokret 2. Narodnooslobodilacki odbori 3. Nacionalni komitet oslobo enja Jugoslavije 4. Narodno oslobodilacka borba 5. Ujedinjeni savez antifasisticke omladine Hrvatske 6. Antifasisticka fronta zena Hrvatske 7. Narodnooslobodilacka vojska Jugoslavije 8. Zemaljsko antifasisticko vijee narodnog oslobo enja Hrvatske 1. Ustaska nadzorna sluzba 2. predsjednik NDH 3. Glavni ustaski stan ­ vrhovna vlast 4. ustupanje dijela teritorija Hrvatske Italiji 1. SAD i Japan ­ lipanj 1942. g., prekretnica na pacifickom bojistu 2. ,,bitka zeljeza"; rusko-njemacki tenkovi; tenk T-34; srpanj/kolovoz 1943; 3. Njemacko potpuno razaranje britanskog grada ­ 1940/1941 ­ koventrirati 4. britansko-francuske snage protiv njemackih ­ svibanj/lipanj 1940. g.

61. a) _____ Josip Broz 1. dr. prava b) _____ Ante Paveli 2. kvalificirani tokar c) _____ Vladtko Macek 3. pravnik d) _____ Vladimir Nazor 4. publicist e) _____ Mihovil Pavlek Miskina 5. knjizevnik f) _____ Bozidar Magovac 6. seljak-pjesnik VI. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 62. Staljingrad, Kursk ­ Orel, Verdun, Normandija, Moskava, El-Alamien, Dukerque, Ardeni, Lenjingrad, Okinawa Iwo Jima,

63.

Dachau, Belzec,

Mauthausen, Treblinka,

Auschwitz, Ovcara,

Jasenovac, Majdanek

Stara Gradiska,

Sobibor,

64.

general D. MacAtrhur, marsal Josip Broz Tito,

general Ch. De Gaulle, general D. Eisenhower,

general Zukov, admiral Yamamoto,

admiral Ch. W. Nimitz, general Montgomery

65.

Narodnooslobodilacka borba, ,,Smrt fasizmu, sloboda narodu" ravnopravnost svih naroda, ,,Za dom. Spremni!" komunisticki internacionalizam,

,,bratstvo i jedinstvo juznoslavenskih naroda", ,,besklasno drustvo" ,,domai izdajnici" kozaracko kolo, ,,najvei sin nasih naroda"

66.

Bozidar Magovac, Filip Lakus, Tomo Jancikovi, Franjo Gazi, Andrija Hebrang, August Kosuti X. Prepoznajte i povezite pjesmu s vojskom koja ju je pjevala dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 83. a) _____ ,,Mi delije umijemo, sto ne valja zakoljemo." 1. njemacka b) _____ ,,Most na rijeci Kwai" 2. ustaska c) _____ ,,Istrcale, istrcale zagrebacke frajle..." 3. partizanska d) _____ ,,Siri kolo kozaracka lolo..." 4. cetnicka e) _____ ,,Lily Marleen" 5. americka f) _____ ,,Budi se Istok i Zapad..." 6. sovjetska

Pitanja za svijet i Hrvatsku nakon II. svjetskog rata

206. Zidovska drzava Izrael proglasena je:a) u rujnu 1948. b) u lipnju 1948. c) u svibnju 1948. d) u listopadu 1948. 208. Baranja je usla u sastav NRH: a)1920.g. b) 1922.g. c) 1944.g. d) 1945.g. 209. Vo a sindikata Solidarnost u Poljskoj bio je a) Imre Nagy b) Alexander Dubcek c) Lech Walesa d) Mihail Gorbacov 210. Covjek se prvi put spustio na mjesec: a) 1961. b) 1963. c) 1967. d) 1969. e) 1972. 211. Republika Hrvatska je proglasena samostalnom i suverenom drzavom Deklaracijom o uspostavi suverene i samostalne RH: a) 22. IV 1990. od strane F. Tu mana b) 30. V. 1990. od strane Hrvatskog sabora c) 8. X. 1991. od strane europske Zajednice d) 25. lipnja 1991. od strane Hrvatskog sabora 212. Prvi ministar obrane RH bio je:a)Franjo Tu man, b) Janko Bobetk, c) Antun Tus d) Martin Spegelj, e) Zvonimir Cervenko 45

213. Prvi kanonizirani hrvatski svetac 1970. g. bio je : a) Alojzije Stepinac b) Nikola Taveli c) Marko Krizevcanin d) Ozana kotorska e) Gracije iz Mula 215. Udruga drzava bivsih britanskih kolonija Commonwealth osnovana je : a ) 1935. godine b ) 1945. godine c ) 1949. godine d ) 1952. godine e ) 1954. godine 217. Pristase Rezolucije Informbiroa branile su stajalista : a ) Staljina b ) Churchilla c ) Trumana d ) Tita e ) Lenjina 219. Nadbiskup Alojzije Stepinac imenovan je kardinalom :a ) 1941. b ) 1953. c ) 1971. d ) 1946. e ) 1960. 220. Dvadesetiprva sjednica Predsjednistva SKJ u Karadordevu 1971. predstavljala je politicki udar protiv partijskog i drzavnog vodstva tadasnje: a ) SR Slovenije b ) SR Srbije c ) SR Hrvatske d ) Autonomne pokrajine Kosovo e ) SR Makedonije 221. Visestranacki sustav u SR Hrvatskoj priznat je amandmanom na Ustav SR Hrvatske od : a ) 14. veljace 1990. b ) 19. svibnja 1991. c ) 30. svibnja 1991. d ) 22. prosinca 1990. e ) 25. travnja 1990. 222. Referendum o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske odrzan je : a ) 30. svibnja 1990. b ) 22. prosinca 1990. c ) 19. svibnja 1991. d ) 22. lipnja 1991. e ) 17. kolovoza 1990. 223. Perestrojka i glasnost, znacile su program promjena u SSSR koje je provodio : a ) Breznjev b ) Staljin c ) Jeljcin d ) Gorbacov e ) Hruscov 225. Pariskim mirovnim ugovorom 1947. Italija se morala odrei hrvatskih teritorija koje je dobila 1920. g. ugovorom u : a ) Versaillesu b ) Rimu c ) Londonu d ) Osimu e ) Rapallu 226. Kuna je postala novom hrvatskom valutom :a ) 30. V 1990. b ) 30. V 1991. c ) 30. V 1992. d ) 30. V 1993. e ) 30. V 1994. 227. Koja je drzava 13. sijecnja 1992. priznala Republiku Hrvatsku kao samostalnu i suverenu drzavu : a ) Island b ) Njemacka c ) Sveta Stolica d ) Slovenija e ) Svedska 228. UN nije « krovna organizacija » za: a) MMF b) UNICEF c) SEV d) UNESCO e) Svjetsku zdravstvenu organizaciju f) Svjetsku banku g) Me unarodnu meteorolosku organizaciju 229.Vijee sigurnosti UN-a cini 15 clanica od kojih su stalne SAD,Rusija,Velika Britanija,Francuska i . a) NR Kina b) Japan c) SR Njemacka d) Italija e) Indija 231. Za ratne zlocine protiv covjecnosti pocinjene tijekom II. svjetskog rata u Hrvatskoj je 1986.godine su eno: a) ministru vanjskih poslova NDH A.Artukovi b) ministru bostovlja i nastave NDH Mili Bodaku c) cetnickom vojvodi Momcilu ujiu d) ministru unutarnjih poslova NDH A.Artukoviu e)zapovjedniku logora Jasenovac D.Sakiu 232. Dvije njemacke drzave, SRNJ i DRNJ, me unarodno su priznate:a) 1949. b) 1955. c) 1948. d) 1950. 233. Savjet za uzajamnu gospodarsku pomo (SEV) osnovan je kao reakcija: a) SSSR-a na EZ 1949. godine b) Velike Britanije na gubitak Indije 1947. godine c) Francuske na gubitak Indokine 1950. godine d) SSSR-a na nastanak Izraela 1948. godine e) SAD-a na Rezoluciju Informbiroa DFJ 1948. godine 234. Nakon dugotrajnog Vijetnamskog rata,koji zapocinje 1955. godine,Vijetnam se konacno ujedinio: a) 1975. b) 1965. c) 1973. d) 1976. 235. Pojavu pokreta nesvrstanih ( zemalja « Treeg svijeta » ) vezujemo za konferenciju u: a) Beogradu 1961. b) Kairu 1964. c) Lusaki 1970. d) Bardungu 1955. e) Alziru 1973. 236. Granicna crta izme u Sjeverne i Juzne Koreje nakon konacno sklopljenog primirja u Korejskom ratu (1950.-1953.) isla je: a) 18.paralelom b) 28.paralelom c) 38.paralelom d) 17. paralelom 237. Intervencijom sovjetske Crvene armije u ime Varsavskog pakta 1956. godine ugusena je « revolucija » ,tj. pokusaj da napusti taj pakt, u a) Cehoslovackoj b) Poljskoj c) SFRJ d) Ma arskoj 238. Kubanska revolucionarna gerila preuzela je vlast 1959. g. pod vodstvom: a) E.Che Guevare b) Eiste Ramona c) Imma Magy d) F.Castra 239. Socijademokratski kancelar SR Njemacke koji svojom Ostpolitik poboljsava odnose Njemacke i SSSR-a i daje velik doprinos politici detanta je: a) D.Genscher b) H.Kohl c) W.Brandt d) N.Ceausescu 240. Razgranicenje izme u Italije i Jugoslavije u podrucju Trsta i Istre ili prevladavanje tzv. trsanske krize rijeseno je: a) 1951. b) 1954. c) 1949. d) 1948. e) 1947. 241. Iste godine kada je potpisan SALT II. ( ugovor o ogranicenju strateskog oruzja ),SSSR je izvrsio invaziju na: a) Mongoliju 1979. b) Iran 1972. c) Afganistan 1979. d) Irak 1972. 242. Nobelovu nagradu za mir 1964. godine dobio je vo a pokreta Amerikanaca africkog podrijetla (crnaca): a) Martin Luther b) Malcolm X c) Rosa Parker d) Martin Luther King 243. Papa-putnik koji je prvi od svih papa posjetio Englesku, usao u sinagogu i pravoslavnu crkvu (Grcku), a ujedno je i prvi papa ne-Talijan od 1522. godine, je papa: a) Ivan XXIII. b) Pavao VI. c) Pavao II. d) Ivan Pavao II. 244. U Privremenu Narodnu skupstinu DFJ ( ljeto 1945. godine,Tree zasjedanje AVNOJ-a ) uz vijenike AVNOJ-a usli su i zastupnici: a) gra anskih stranaka b) SSSR-a c) talijanske manjine d) cetnika 245. Hrvatski sveucilistarci kao izraz potpore politickom vodstvu tijekom »hrvatskog proljea» stupaju u opi strajk u: a) studenom 1971.g. b) prosincu 1970.g. c) studenom 1970.g. d) prosincu 1971.g. 246. Posljednji predsjednik Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije bio je: a) Slobodan Milosevi b) Stipe Mesi c) Ante Markovi d) drug Tito e) Stane Dolanc 247. Herojski branjeni Vukovar pada nako tromjesecne opsade i granatiranja: a) 18. XI.1992.g. b) 21. XI. 1991.g. c) 18. XI.1991.g. d) 18.XI. 1990.g. e) 21.XI. 1992.g. 46

248. Sjediste samoproglasene Republike Srpske Krajine bilo je u: a) Srbu, b) Glini, c) Banja Luci d) Kninu e) Vukovaru 249. Izme u 1950. i 1953. g. vodio se: a) Prvi izraelsko ­arapski rat b) Korejski rat c) Vijetnamski rat d) indijsko ­pakistanski rat 250. «Prasko proljee» kao izraz otpora dominaciji Varsavskog pakta i Rusa u Cehoslovackoj doga a se. a) 1971.g. b) 1965.g. c) 1968.g. d) 1956.g. 251. Glavni dokument II. vatikanskog koncila zove se: a) «Pacem in terris» b)»Gaudiam et paces» c) «Pacem in Orbis» d) «Gaudiam et spes» 252. Na parlamentarnim izborima u RH odrzanim 3. sijecnja 2000. g. pobje uje: a) HDZ b) cetvorna koalicija c) KPH d) «sarena koalicija» e) koalicija zvana «velika sestorka» 253. Za proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u politicki, pravni i drustveni ustroj RH zasluzni su hrvatski politicari I. Vrki i V. Skare-Ozbolt, srpski politicar V. Stanimirovi i americki general: a) Peter Carington b) Jacques Klein c) Perez de Cuellar d) Cyrus Vance e) lord Owen 254. Reintegracija okupiranih dijelova hrvatskog teritorija nije bila ostvariva mirnim putem, sto dokazuje i odbijanje srpske strane da prihvati plan nastalo uz posredovanje stranih diplomata u prijelazu 1994. na 1995. g. poznat pod imenom: a) Z-4 b) S-4 c) A-4 d) P-4 e) H-4 255. Teroristicki napad na New Yorske «blizance» zbio se: a) 11. X. 2002. b) 13. IX. 2002. c) 11. IX. 2001. d) 11. IX. 2003. 256. Republika Hrvatska prvi puta nastupa na Olimpijskim igrama: a) 1990. u Atlanti b) 1992. u Barceloni c) 1994. u Barceloni d) 1996. u Atlanti 257. Na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj 1998.g. hrvatski « vatreni»: a) su osvojili boncanu medalju b) su osvojili srebrnu medalju c) su osvojili zlatnu medalju d) nisu osvojili nijednu medalju e) nisu sudjelovali 258. Osvajac prestiznog Wimblendona 2001.g. u muskoj kategoriji je: a) P. Sampras b) A. Agassi c) G. Ivanisevi d) B. Becker 259. Na zimskim olimpijskim igrama u Salt Lake Plasidu «Jana nazinale», Janica Kosteli osvojila je: a) 4 zlatne medalje b) 2 zlatne i 2 broncane medalje c) 3 zlatne i 1 broncanu medalju d) 3 zlatne i 1 srebrnu medalju 260. U ozujku 2003. g. zapoceo je napad na Irak od strane: a) snaga UN-a b) snaga SAD-a c) saveznickih americko-britanskih snaga d) americko-britansko-francuskih snaga PROVJERITE ZNANJE RJESAVANJEM VISE TIPSKIH ZADATAKA V. Povezite me usobno srodne pojmove dopisivanjem broja na prazne crte uz slova. 56. a) _____ ENIAC b) _____ Bill Gates c) _____ Jackson Pollock d) _____ ESA 57. a) _____ Radio Luksemburg. b) _____ ,,djeca cvijea" c) _____ Istok d) _____ studentski protest u Francuskoj 1968. g. 58. a) _____ ,,kolektivni" sef SFRJ b) _____ ukidanje autonomije pokrajina Vojvodine i Kosova c) _____ albanske demonstracije (,,Kosovo ­ Republika") d) _____ ,,Memorandum" SANU 59. a) _____ Franjo Tu man b) _____ Stipe Mesi c) _____ Zarko Domljan d) _____ Martin Spegelj. 60. a) _____ Vlado Gotovac b) _____ Franjo Tu man c) _____ Sinisa Glavasevi d) _____ hrvatski vojnik Filip Gaina 61. a) _____ UNPA-zone b) _____ ,,SAO Krajina" c) _____ UNCRO d) _____ ,,Bljesak" 62. a) _____ kubanska kriza b) _____ ruska okupacija Afganistana c) _____ ,,Zaljevski rat" d) _____ rusenje ,,zeljezne zavjese" e) _____ americka okupacija Afganistana 1. Europska svemirska agencija 2. prvo racunalo iz 1946. g. 3. Microsoft 4. ,,action peinting 1. ,,soc-realizam" 2. ,,djeca Marxa i Coca-Cole" 3. ,,sex & drogs & rock¨n roll" ­ peace 4. zabavna glazba 1. 1981. g. 2. Ustav iz 1974. g. 3. 1990. g. 4. 1986. g.

1. prvi ministar obrane RH 2. prvi predsjednik Vlade RH 3. prvi predsjednik Predsjednistva RH 4. prvi predsjednik Sabora RH 1. ,,Imamo Hrvatsku!" 2. ,,Generali, Hrvatska se na boji!" 3. ,,Obadva, oba su pala!" 4. Prica o Gradu 1. predsjedik zubar Milan Babi 2. svibanj 1995. g. 3. ,,ruzicaste" zone istok, zapad, sjever, jug 4. travanj 1995. g. 1. M. Gorbacov, R. Reagan i H. Kohl 2. N. Hruscov i J. F. Kennedy 3. L. Breznjev i R. Reagan 4. S. Hussein i G. Bush Stariji 5. G. Bush Mla i i Osama Bin Laden 47

63. a) _____ J. F. Kennedy b) _____ Collin Powell c) _____ Merlin Monroe d) _____ M. L. King VI. Precrtajte pojam koji ne pripada logicnome nizu. 64. SSSR, Cehoslovacka, Ivan Zvonimir Cicak, Marko Veselica, Vlatko Pavleti, ,,Sputnik I", ,,Voyager I", ,,Atlantis", Jovan Raskovi, Vojislav Seselj, Radovan Karadzi, Veljko Kadijevi, Nadin, Keraterm, Berak, Albanija, Rumunjska, Vlado Gotovac, Franjo Tu man, Sime odan, ,,Apolo I", ,,Mariner 9", ,,Eksplorer I",

1. ,,I have the dream" 2. ,,Happy birthday, mr. Presidente..." 3. ,,The game it's over. ,, 4. ,,Ich Bin ein Berliner. "

Bugarska, Ukrajina,

DR Njemacka, Ma arska Stipe Suvar, Drazen Budisa, Hrvoje Sosi

65.

66.

,,Vostok I", ,,Mars 6", ,,Alien III"

,,Apolo II", ,,Voyager II",

67.

Milan Marti, Milan Sljivancanin, or e Balasevi, Borislav Jovi Skabrnja, elije, Voin,

Slobodan Milosevi, Milan Babi, Ratko Mladi,

68.

Dalj, Pakracka poljana, Manjaca,

Ovcara, Lovas,

PITANJA ZA ZAVRSNA TESTIRANJA

I. U SLJEDEIM ZADACIMA ZAOKRUZITE JEDAN ILI VISE TOCNIH ODGOVORA Temelji britanskog ure enja bili su postavljeni dokumentom iz 17. st. kojim se formirao sustav ustavne monarhije. Kako se zove taj dokument? Zaokruzite JEDAN tocan odgovor. 1. Zakon o naslje u 2. Deklaracija o pravima 3. Deklaracija o pravima covjeka i gra anina 4. Povelja o savezu 5. Deklaracija neovisnosti 2. Za vrijeme kojih vladara je nova drzava (Egipat) dosegla najvei uspon? Zaokruzite TRI tocna odgovora. 1. Amenofis III. 2. Amenehmed I. 3. Tutmosis IV. 4. Sezostris III. 5. Ramzes II. 3. Me u navedenim podrucjima, otocima i gradovima prona ite one koji su pripali Italiji Rapalskim ugovorom iz 1920. godine? Zaokruzite TRI tocna odgovora! 1. Zadar 2 Istra 3. Split 4. Cres 5. Rijeka 6. Brac 4. «Plima se okrenula! Slobodni ljudi svijeta marsiraju zajedno prema Pobjedi!» Ove je rijeci izgovorio 6. lipnja 1944. godine vrhovni komandant saveznickih snaga u Europi Dwight Eisenhower. O kojem je doga aju rijec? Zaokruzite JEDAN tocan odgovor! 1. Bitka za Rim 2. Bitka za Berlin 3. Iskrcavanje u Normandiji 4. Ofenziva Crvene armije prema granicama Treeg Reicha 5. Ulazak saveznika u Pariz II. U SLJEDEIM ZADACIMA ODGOVORITE NA PITANJA TAKO DA NAVEDETE IME OSOBE, DOGA AJA, DOKUMENTA, GODINU ILI MJESTO ZBIVANJA. 19. «De administrando imperio» (O upravljanju carstvom), vazan je pisani izvor za hrvatsku povijest ranog srednjeg vijeka. Navedite ime i prezime autora tog djela. _______________________________________________________________ 20. Tko je u Ateni ukinuo duznicko ropstvo? Napisite ime atenskog reformatora. ________________________________ 21. Koji je poznati arheolog najzasluzniji za otkrie minojske civilizacije? Navedite njegovo ime i prezime. __________________________________________________________ 22. Tko je osnovao Korintski savez? Napisite tocno ime i prezime vladara. ______________________________________ 23. Koji je hrvatski kralj nosio naslov «kralj Hrvatske i Dalmacije»? Napisite njegovo ime i prezime. ____________________________________________________________________ III. U SLJEDEIM ZADACIMA ODREDITE JESU LI NAVEDENE TVRDNJE TOCNE ILI NETOCNE. 48 1.

31. Odredite jesu li navedeni vladari sudjelovali u krizarskim ratovima. Zaokruzite T (TOCNO) ili N (NETOCNO). 1. Luj VII. T N 2. Konrad III. T N 3. Oton I. T N 4. Lav III. T N 34. Nakon Drugoga svjetskog rata, bilo je vise lokalnih ratova i kriznih zarista. Proucite sljedee tvrdnje. Ako se slazete s tvrdnjom, zaokruzite TOCNO; ako ne, zaokruzite NETOCNO. 1. Nakon proglasenja Drzave Izrael 1948. godine uslijedio je prvi izraelsko-arapski rat. T N 2. Suesku krizu 1956. izazvala je britansko-francuska nacionalizacija Sueskog kanala. T N 3. Korejski rat (1950-1953) zavrsio je ujedinjenjem dviju korejskih drzava. T N 4. U vijetnamskom ratu je sjeverni, komunisticki Vijetnam podupirao Vijetkong, gerilske postrojbe na jugu. T N IV. ZADACI POVEZIVANJA: POVEZITE DVA STUPCA U SMISLENU CJELINU. 36. Povezite pojmove u smislenu cjelinu, tako da slovo ispred pojasnjenja pojma upisete na crtu ipred pojma. 1. ___ Patareni A. Krivovjerje 2. ___ Hereza B. Kmet u Bizantskom Carstvu 3. ___ Parik C. Katari u Bosni 4. ___ Ivanovac D. Pripadnik duhovno-viteskog reda 5. ___ Husit E. Pristasa ucenja J. Husa 37. Povezite u smislenu cjelinu povijesne doga aje i njihove aktere tako da slovo ispred bitaka upisete na crtu ispred imena vo e. 1. ___ Oktavijan A. Bitka kod Farsala, 48. g. pr. Kr. 2. ___ Hanibal B. Bitka kod Akcija, 31. g. pr. Kr. 3. ___ Cezar C. Bitka kod Zame, 202. g. pr. Kr. 4. ___ Pir D. Bitka kod Beneventa, 285. g. pr. Kr. 38. Povezite pojmove u smislenu cjelinu tako da na crte ispred godina u lijevom stupcu upisete odgovarajue bitke iz desnog stupca. 1. ___ 421. g. pr. Kr. A. Bitka kod Termopila i Salamine 2. ___ 480. g. pr. Kr. B. Peloponeski rat; Nikijin mir 3. ___ 334. g. pr. Kr. C. Bitka kod Plateje 4. ___ 479. g. pr. Kr. D. Bitka na Graniku 5. ___ 148. g. pr. Kr. E. Rimljani osvajaju Makedoniju 39. Povezite osobe i doga aje u smislenu cjelinu tako da slovo ispred doga aja u desnom stupcu napisete na crtu ispred imena na lijevom stupcu. 1. ___ Ivan Gunduli A. Obrana Jajca od Turaka 2. ___ Petar Berislavi B. Hrvatski kipar iz romanickog razdoblja 3. ___ Juraj Dalmatinac C. Obrana Sigeta 1566. g. 4. ___ Nikola Subi Zrinski D. Znameniti hrvatski barokni pjesnik 5. ___ Andrija Buvina E. Znameniti hrvatski umjetnik gotickog stila 40. Povezite imena osoba i objasnjenja u smislenu cjelinu: slova ispred objasnjenja iz desnog stupca napisite na crte pred imenima u lijevom stupcu. 1 ___ Josip Juraj Strossmayer A.vrhbosanski nadbiskup s kraja 19. stoljea 2 ___ Juraj Haulik B. akovacki biskup, utemeljitelj JAZU 3 ___ Maksimilijan Vrhovac C. prvi zagrebacki nadbiskup 4 ___ Juraj Dobrila D. porecki biskup, na celu narodnog preporoda u Istri 5 ___ Josip Stadler E. zagrebacki biskup, jedna od sredisnjih osoba hrvatske kulture i politike na prijelazu iz 18. u 19. stoljee V. ZADACI SRE IVANJA: POREDAJTE DOGA AJE, POJMOVE, OSOBE ITD. KRONOLOSKIM REDOSLIJEDOM. 47. Ovdje su navedeni neki doga aji iz ruske povijesti prve polovice 20. st. Poredajte doga aje kronoloskim redoslijedom od 1 do 4, tako da 1 oznacava najstariji, a 4 najnoviji doga aj. A. ___ Oktobarska revolucija B. ___ Lenjinova smrt C. ___ Februarska revolucija D. ___ Staljinove cistke 48. Razvrstajte Napoleonove bitke i pohode kronoloskim redom od 1 do 4, tako da 1 oznacava najstariji doga aj, a 4 najmla i. A. ___ Napolenova vojska ulazi u Dubrovnik B. ___ bitka kod Waterlooa C. ___ pohod na Rusiju D. ___ bitka kod Trafalgara 49

49. Poredajte doga aje kronoloskim redoslijedom od 1-4, tako da 1 oznacava najstariji, a 4 najnoviji doga aj. A. ____ Bitka na Krbavskom polju B. ____ Columbovo otkrie Amerike C. ____ Osmanlije zauzimaju Carigrad D. ____ Mohacka bitka 50. Poredajte imena vladara i doga aje kronoloskim redoslijedom od 1-4, tako da 1 oznacava najstarijeg, a 4 najnovijeg vladara odnosno doga aj. A. ____ Alarik opljackao Rim B. ____ Dioklecijanove reforme C. ____ Trajanova osvajanja D. ____ Vandali opljackali Rim Pitanja iz ope kulture 1. U kojem su periodu geoloske proslosti Zemlje dinosauri bili dominantni:a) trijas b) jura c) kambrij d) tercijar 2. Prvi hominid koji je proizveo korisno kameno oru e bio je: a) homo sapiens b) australopitekus c) homo habilis d) homo erectus 3. Prvi hominid koji je koristio vatru:a) homo sapiens b)australopitekus c) homo habilis d)homo erectus 4. Najstariji prona eni kostur ljudskog pretka naziva se:a) Zuzi b) Bety c) Lucy d) Vicky 5. Oko 7.000 g. pr. Kr. zapocinje jedan od najvaznijih procesa u povijesti covjecanstva ­ proizvodnja hrane i pripitomljavanje zivotinja. Proces je poznat pod nazivom: a) Industrijska revolucija b) Agrarna revolucija c) Paleoliticka revolucija d) Neoliticka revolucija 6. Princip "oko za oko, zub za zub", karakteristican je za: a) Justinijanov zakonik b) Hamurabijev zakonik c) Drakontov zakonik d) Barbarski zakoni 7. Prvi poznati popis zakona u povijesti covjecanstva sacinio je:a) Ur ­ Namu b) Hamurabi c) Drakont d) Urukagina 8. Glavni zajednicki jezik cijelog Bliskog Istoka u starom vijeku bio je:a) aramejski b) asirski c) hebrejski d) grcki 9. Najjednostavniji oblik egipatskog pisma bilo je: a) demotsko ili pucko b) hijeroglifi ili sveti urezi c) hijeratsko ili sveenicko d)enigmatsko 10. Prva zabiljezena kraljica u povijesti bila je:a) Teodora b) Hatsepsut c) Kubaba d) Kleopatra 11. Kastrirani muskarci koje su u velikom broju okupljali staroperzijski kraljevi na svom dvoru, a i danas su brojni u istocnoj civilizaciji, nazivaju se:a) besmrtni b) haremovci c) eunusi d) hindusi 12. Legenda kaze da je graditelj Minosove palace bio:a) Ikar b) Kalikrat c) Minotaur d) Dedal 13. Fenicani su se u svoje vrijeme mogli pohvaliti najbrzim i najveim brodovima: a) trireme b) katamarani c) dzunke d) karavele 14. Vjerovanje u skori dolazak smaka svijeta, koje je u osnovama zoroastrizma, naziva se: a) soteriologija b) eshatologija c) ornitologija d) mitrologija 15. Isusu Kristu je materinji jezik bio:a) grcki b) perzijski c) akadski d) aramejski 16. Pokazivanje velikog postovanja, cak i obozavanja prema perzijskom vladaru (a kasnije i prema drugim vladarima), a koje karakterizira padanje nicice, naziva se:a) apoteoza b) proskineza c) idolatrija d) dominacija 17. U Apolonovu hramu u Delfima nalazi se "pupak svijeta" ili srediste svijeta prema razmisljanjima starih Grka, a naziva se: a) omfalos b) falos c) falus d) Olimp 18. Prvi kovani novac upotrebljavao se u:a) Sumeru b) Perziji c) Egiptu d) Lidiji 19. Koji je lik iz grcke mitologije primoran trpjeti strasnu ze (iako stoji u bistroj vodi), glad (iako mu nad glavom visi najsocnije voe) i vjeciti strah (jer mu iznad glave visi stijena koja u svakom trenutku moze pasti. Te muke i danas su simbol velikih patnji. a) Tartar b) Tantal c) Sizif d) Prometej 20. Sve sto dotakne pretvori u zlato, radi se o kralju:a) Trajanu b) Gordiju c) Krezu d) Midi 21. Kaznjen je guranjem golemog kamena na visoki brijeg, koji mu se opet otkotrlja u podnozje pa mora poceti iznova, radi se o: a) Tantalu b) Prometeju c) Sfingi d) Sizifu 22. Nai se izme u Scile i Haribde znaci: a) imati puno sree b) upasti u gadne probleme c) razboliti se d) biti primoran birati izme u dvije dobre stvari 23. Platon je kao desetu muzu pribrojio prvu poznatu pjesnikinju, a ona je: a) Sapfo b) Moira c) Andromeda d) Ismena 24. Otac je sveti bik, majka je Pasifaja, zena kretskog kralja Minosa, a dijete je:a) Kerber b) Minotaur c) Kentaur d) Lucifer 25. Pandorina kutija je simbol:a) sunca b) svih blagodati c) svih zala i nevolja d) ljepote 26. ,,Bogat kao:a) Darije I b) Krez c) Aleksandar Veliki d) Cezar Dopunite recenice: 27. Autor izreke "znam da nista ne znam" bio je ............................................ 28. U svom ucenju naglasavao je teoriju "zlatne sredine", on je................................. 29. Autor izreke "covjek je mjerilo svega" bio je................................................ 30. Da bi ilustrirao svoja razmisljanja, upotrijebio je poznatu metaforu o peini, on je bio ............................................................ 31. "Makni mi se sa sunca" rekao je Aleksandru Velikom.................................... 32. Izokrat je bio grcki govornik poznat po (za razliku od Demostena i njegovih "filipika") vrlo pohvalnim govorima ili...............................koje je uputio Filipu II. 33. Konj Aleksandra Velikog zvao se..................................... 34. Odakle izraz "rog obilja"........................................................................... 35. Raskosne i skupe gozbe i danas se nazivaju prema imenu rimskog bogatasa: 50

a) Krasove gozbe b) Ganimedove gozbe c) Lukulove gozbe d) Luperkalije 39. Bogat i darezljiv pokrovitelj znanosti i umjetnosti i danas se naziva po imenu rimskog bogatasa........................ 40. "Alea iacta est" rijeci su............................................................... 41. Tko je svoje govore zavrsavao rijecima "Ceterum, censeo Carthaginem esse delendam".................................... 42. "Pirova pobjeda" se odnosi na..................................................................... 43. Danasnje raskalasene zabave i divlje orgije nazivaju se prema starorimskom narodnom blagdanu......................................................................................... 44. Naziv za Vraga u Novom Zavjetu..................................... 45. Covjek mora ciniti svoju duznost bez obzira na posljedice, jedna je od postavki najcitanijeg teksta staroindijske knjizevnosti. To je................................................ 46. Vrijeme kada e svi ljudi, i zivi i mrtvi stati pred Boga, koji e im suditi prema njihovoj vjeri i djelima naziva se.................................................................... 47. Ucitelj ili duhovni vo a kod hindusa, a danas se taj termin koristi za mnoge duhovne vo e sirom svijeta.......................................................................... 48. Naziv posude iz koje je prema srednjovjekovnoj legendi pio Isus Krist tijekom Posljednje vecere.............................. 49. Protestantska sekta osnovana 1874.g. od strane Charlesa Russela Tazea, koja propovijeda skorasnje ostvarenje kraljevstva bozjeg na zemlji................................... 50. Hrana koju Zidovi pripravljaju prema pravilima Talmuda.................................... 51. Sedmerokraki svijenjak, jedna od najveih zidovskih dragocjenosti, nalazi se i u grbu danasnjeg Izraela naziva se............................................................................ 52. Vjerska skupina koja je htjela ocistiti Englesku od svih tragova Katolicke crkve. Jedini i osnovni izvor vjere bila im je Biblija, a zovu se................................................... 54. Stari kineski simboli koji potvr uju princip dualnosti u cijelom univerzumu....................................................... 55. Ucenje kojem je cilj pronalazenje kamena mudraca, koji e omoguiti lijecenje, produzivanje zivota, proizvodnju zlata, itd. naziva se............................................. 56. "Ljepotica iz prasume", drevni centar starog Kmerskog Carstva u Kambodzi................................................. 57. Vrijedna kolekcija prica srednjovjekovnog autora, Geoffreya Chausera, koje prikazuju presjek engleskog nizeg i srednjeg sloja, a naslov im je.......................................... 58. Naziv za stare keltske sveenike i ucitelje...................................................... 59. Krsanska sekta srednjovjekovne Europe, ciji su clanovi prakticirali samokaznjavanje (samobicevanje), da bi odagnali bozju srdzbu...................................................... 60. Supstancu koja je zapaljiva u dodiru s vodom najvise su koristili Bizantinci u svojim pomorskim ratovima s Arapima, a poznata je pod nazivom....................................... 61. Dvije suprotstavljene politicke grupacije u Italiji od 13 ­ 15.st. Jedni su podrzavali papu, a drugi cara SRC. Te dvije skupine su........................................................ 62. Prema islamskom vjerovanju, koje nije zapisano u Kuranu, kada ovaj svijet do e svome kraju pojavit e se vo a koji e spasiti prave vjernike. Njegov naziv je................................................................ 63. Taj ranosrednjovjekovni zakon u veem dijelu Europe zabranjivao je zenama naslje ivanje vladarske titule. Poznat je pod nazivom............................................. 64. Kodeks casti u japanskom samurajskom drustvu naziva se .................................. 65. Danas najbrojnija muslimanska sekta, kojoj pripada vise od 90% muslimana je......................................................... 66. Naziv za starovjekovni trgovacki put od Europe do Kine, kojeg je u srednjem vijeku koristio i Marco Polo je..................... 67. Pisana kompilacija obicajnog prava Zidova, te nakon Starog zavjeta najvazniji tekst za Zidove je................................... 68. Tvrdnja da "cilj opravdava sredstva" mogla bi se uzeti kao sinteza kojeg knjizevno-politickog djela.............................. 69. Naziv za istocni dio Sredozemlja koji je veliku vaznost u trgovini i gospodarstvu imao do otkria pomorskog puta za Indiju naziva se...................................................... 70. "Stupor mundi" (cu enje svijeta), bio je naziv za cara SRC i jednog od najfascinantnijih likova Srednjeg vijeka................. 71. Predmet mnogih srednjovjekovnih slika bilo je mrtvacko kolo koje plesu svi stalezi, a predvodi ih sama Smrt. Takav motiv poznat je pod nazivom..................................... 72. Golema morska neman koju spominje Biblija, a ujedno je i naslov djela filozofa T. Hobbesa.......................................... 73. Plaeni vojni zapovjednici u srednjovjekovnim talijanskim drzavama nazivali su se ................................................... 76. Prema crkvenom nauku naziv za grijeh s kojim se ra a svako ljudsko bie............................................................... 77. Naziv za religioznu i politicku skupinu u starovjekovnoj Judeji, koja je cuvala zidovske tradicije i odupirala se svemu stranom. U Novom zavjetu se cesto spominju kao licemjeri, pa je i danas u prenesenom znacenju trazeni naziv oznaka za pokvarenjake i licemjere............................................................................................. 78. Ljubavnica Louisa XV, te jedna od utjecajnijih osoba Francuske XVIII st., a dobila je i naziv "kuma rokokoa" bila je.......... 79. Naziv za povijesno razdoblje u Francuskoj pred Francusku revoluciju je................................................................ 80. Francuska kraljica, poznata po navodnoj izreci "ako nemaju kruha neka jedu kolace" bila je.......................................... 81. Najnizi sloj pariskog drustva, koji je predstavljao najradikalnije elemente Francuske revolucije i bili su desna ruka Jakobincima, zovu se............................................... 82. "Da Boga nema trebalo bi ga izmisliti" rijeci su francuskog prosvjetitelja, filozofa, itd. ............................................. 83. Poznati londonski policajci koje je utemeljio Sir Robert Peel 1829.g., po njemu su stekli svoj poznati nadimak, koji glasi............................................................... 84. Izraz kojim se oznacava lazni sjaj ili varku, a korijeni su mu u prici o selima koja su izgra ena u Rusiji da bi zadivili Katarinu Veliku. To su.......................................... ........................................................ 85. Ucenje o predodre enosti ljudske sudbine na vjecno blazenstvo ili prokletstvo naziva se............................................. 51

86. Englez koji je svojim upornim radom na poveanju produktivnosti u poljoprivredi omoguio agrarnu revoluciju koja je bila preduvjet I industrijskoj revoluciji zvao se........................................................................................... 87. Me unarodna organizacija koja se brine o pitanjima krsenja ljudskih prava zove se................................................ 88. Politicki sistem koji je do nedavno funkcionirao u Juznoj Africi, a zasnivao se na klasnoj segregaciji, naziva se.................. 89. Prvi Hitlerov politicki nastup bio je pokusaj puca u Münchenu 1923.g., a koji je poznat pod nazivom ...................................................... 90. Organizacija Hitlerove omladine poznata je pod nazivom Hitlerjugend, a slicna organizacija djecaka u Mussolinijevoj Italiji bila je poznata pod nazivom ....................................................................... 91. Pojam koji je stvoren u gra anskom ratu u Spanjolskoj, a odnosi se na izdajnicke snage koje djeluju na prostoru koji bi trebao biti napadnut ...................................... 92. Poznate rijeci Winstona Churchilla kada je postao predsjednik vlade, a postojala je prijetnja napada Njemacke na V.Britaniju. Osobno je obeao svojim zemljacima samo ........................................................................................................ 93. Britanski vojnici na sjevernoafrickom ratistu, pod komandom generala Montgomeryja, bili su poznati pod nazivom ....................................................................... 94. Popularna pjesma koja je dizala moral njemackim vojnicima tijekom II sv. rata, a s vremenom je prihvaena i od Saveznika zvala se ................................................ 95. Projekt "Manhattan" odnosi se na ............................................................... 96. Avion iz kojeg je izbacena atomska bomba na Hirosimu zvao se ...........................a bomba je nosila naziv ................. 97. Slika ili skulptura Djevice koja drzi tijelo mrtvog Isusa zove se ............................ 98. Tko je autor izreke "Svatko ima pravo na petnaeset minuta slave" ...................................................................... 99. Zena koja je prva preletjela Atlantik zvala se ................................................................................... 100. Termin u umjetnosti, srocen pocetkom XX st., a koji se koristi za objasnjenje inovativnih i cesto nekonvencionalnih radova, instalacija i sl., zove se .......................................................................................... 101. Najpoznatija skola arhitekture i dizajna koju je utemeljio Walter Gropius, 1919.g. u Weimaru, zove se ........................... 102. U cijem opisu totalitaristickog drustva mozemo pronai izraz "Veliki Brat nas promatra" ........................................... 103. Termin koji oznacava utjecaj ­ prije svih ­ Katolicke crkve na politicki zivot neke drzave .......................................... 104. Naziv za labavu organizaciju nezavisnih zemalja koje su nekad bile dio Britanskog Imperija je .................................... 105. Razmisljanje prema kojem zena ima ista politicka, socijalna i ekonomska prava kao muskarci, zove se ........................... 106. Organizacija najjacih industrijskih zemalja poznata je pod nazivom .................................................................... 107. Doktrina koja tumaci da se drzava i vlada ne smiju puno petljati u gospodarske procese, zove se ................................. 108. Strah ili mrznja prema strancima ili bilo kakvom stranom utjecaju naziva se .......................................................... 109. Progon komunista u SAD nakon pocetka Hladnog rata, dosegao je vrhunac u angazmanu senatora Joea McCarthyja. Njegovo optuzivanje tisua ljudi po SAD da su komunisti poznato je pod nazivom .................................................................. 110. Osim Njemacke, koja je jos europska zemlja bila podijeljena na cetiri okupacijske zone .......................................... 111. Koja sekta tvrdi da se Bog po drugi put utjelovio u covjeku, ali ne vise kao Isus nego kao car Haile Selasie ............................................................................... 112. Naziv zaljeva na Kubi gdje je CIA iskrcala uvjezbane kubanske izbjeglice 1961.g., koji su trebali pokrenuti kontrarevoluciju protiv Fidel Castra, a da Amerikanci ostanu cistih ruku je ..................................................................................... 113. Prvi kancelar Zapadne Njemacke, s kojim je zapocelo "Njemacko gospodarsko cudo", bio je .................................... 114. Zenski pokret, zapocet poc. XX st. u Engleskoj koji trazi ravnopravnost s muskarcima u pogledu izbornog prava, zove se ...................................................

52

Information

Microsoft Word - PITANJA IZ POVIJEST.doc

52 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

241023


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - PITANJA IZ POVIJEST.doc