Read tl_ROMB_test text version

7 ROMB. 1. Milline lause on õige? a) Ei leidu rombe, mille lähisnurgad on võrdsed; b) leidub rombe, mille vastasnurgad on erinevad; c) ei leidu rombe, mille lähisnurkade summa on teravnurk; d) leidub rombe, mille lähisnurkade summa on nürinurk. 2. Milline lause on õige? a) Rööpkülikul on kõik rombi omadused; b) rombil on kõik rööpküliku omadused; c) mõned rööpküliku omadused ei ole rombi omadused; d) rööpkülikul on rohkem omadusi kui rombil; e) rööpkülik on rombi üheks erijuhuks. 3. Milline lause ei ole õige? a) iga ruut on romb; b) leidub ruute, mis ei ole rombid; c) leidub ruute, mis ei ole rööpkülikud; d) iga ristkülik on ruut. 4. Milline lause ei ole õige? a) Iga rööpkülik on ka romb; b) iga romb on ka rööpkülik; c) iga ristkülik, mille lähisküljed on võrdsed, on romb; d) iga rööpkülik, mille lähisküljed on võrdsed, on romb; 5. Rombi pindala võrdub a) poolega aluse ja kõrguse pikkuste korrutisest; b) külgede pikkuste korrutisega; c) külgede pikkuste summaga; d) poolega diagonaalide pikkuste korrutisest; 6. Rombi diagonaalide lõikepunkt a) asub võrdsetel kaugustel kõikidest servadest; b) asub võrdsetel kaugustel kõikidest tippudest; c) on ümberringjoone keskpunktiks; d) poolitab diagonaale; 7. Rombi a) vastasnurgad on võrdsed; b) lähisnurgad on võrdsed; c) sisenurkade summa on 180°; d) vastasnurkade summa on 180° ;

8. Rombi pindala võrdub a) diagonaalide pikkuste korrutisega; b) diagonaalide pikkuste poole summaga; c) aluse ja kõrguse pikkuste korrutisega; d) aluse ja kõrguse pikkuste poole korrutisega. 9. Rombiks on nelinurk, mille a) kõik nurgad on täisnurgad; b) üks paar vastaskülgi on paralleelsed; c) kõik küljed on erineva pikkusega; d) kõik küljed on võrdse pikkusega; 10. Rombi diagonaalid a) on risti, aga ei poolita teineteist; b) on võrdse pikkusega; c) poolitavad nurki ja teineteist; d) poolitavad teineteist, aga ei ole risti. 11. Rombiks on a) nelinurk, mille vastasküljed on võrdse pikkusega; b) nelinurk, mille lähisnurkade summa on sirgnurk ja mille lähisküljed on võrdse pikkusega; c) ristkülik, mille üks nurkadest on nürinurk; d) ruut, mille üks nurkadest on teravnurk; 13. Rombi diagonaalid a) on risti ja poolitavad teineteist; b) poolitavad teineteist, aga pole risti; c) on risti ja lõikepunkt asub võrdsetel kaugustel tippudest; d) on risti, aga ei poolita teineteist. 14. Ruuduks on romb, mille a) üks nurk on nürinurk; b) üks paar vastaskülgi on paralleelsed; c) lähisküljed on risti; d) üks nurk on teravnurk. 15. Rombi ümbermõõt võrdub a) poolega aluse ja kõrguse pikkuste korrutisest; b) külgede pikkuste korrutisega; c) külgede pikkuste summaga; d) poolega diagonaalide pikkuste korrutisest;

Information

tl_ROMB_test

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

602247