Read Microsoft PowerPoint - 7Perintah Am Bab G [Compatibility Mode] text version

PERINTAH AM BAB G

Waktu Bekerja dan Lebih Masa

WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA

· Perintah-perintah Am yang berikut telah dikeluarkan di bawah kuasa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 Perlembagaan.

­ Berkuatkuasa mulai 1 Februari 1974

www.company.com

TAFSIRAN

· Dalam peraturan-peraturan ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain:· "Hari Rehat" bermaksud hari yang ditetapkan bagi seseorang pegawai untuk berehat pada hari Rehat Mingguan dan Hari Rehat Sabtu.

TAFSIRAN

· "Jabatan" termasuk: · Sesuatu Kementerian · Sesuatu Jabatan Persekutuan di peringkat Persekutuan, Negeri, Wilayah atau daerah; dan · Organisasi lain seperti yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

www.company.com

www.company.com

TAFSIRAN

· "Kawasan lingkungan pejabat: Pejabat" kawasan bermaksud suatu yang jaraknya dari

TAFSIRAN

· "Lebih Masa" bermaksud suatu tempoh masa yang digunakan oleh seseorang pegawai itu bekerja di luar Masa Kerjanya. · "Ketua Jabatan" bermaksud pegawai yang mengetuai sesebuah jabatan seperti Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah dan mana-mana pegawai yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam sebagai Ketua sesebuah jabatan.

www.company.com

· 25 km jika dihubungi oleh jalanraya · 16 km jika boleh dihubungi oleh jalan tanah yang boleh dilalui oleh kenderaan bermotor · 8 km jika boleh dihubungi dengan basikal atau laluan air

www.company.com

1

TAFSIRAN

· "Masa Kerja" bermaksud tempoh masa yang ditetapkan bagi seseorang pegawai untuk bekerja. · "Masa Rehat" bermaksud tempoh masa yang ditetapkan bagi seseorang pegawai untuk berehat dalam Masa Kerja.

TAFSIRAN

· "Pegawai" bermaksud semua kategori pegawai yang dilantik secara tetap, sementara atau kontrak oleh Suruhanjaya atau Pihak Yang Diwakilkan Kuasa olehnya, yang masih dalam perkhidmatan

www.company.com

www.company.com

TAFSIRAN

· "Waktu Bekerja" bermaksud tempoh Waktu Bekerja yang ditetapkan di bawah sistem Waktu Bekerja Biasa, Waktu Bekerja Berperingkat, Waktu Bekerja Giliran dan Waktu Bekerja Terputus-putus dan apa-apa Waktu Bekerja yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan.

TAFSIRAN

· "Waktu Bekerja Berperingkat" bermaksud satu sistem Waktu Bekerja yang ditentukan secara berperingkat mengikut Waktu Peringkat yang ditetapkan. · "Waktu Bekerja Biasa" bermaksud satu sistem Waktu Bekerja di mana Masa Kerja ditetapkan berdasarkan tempoh waktu pejabat di buka dan beroperasi.

www.company.com

www.company.com

TAFSIRAN

· "Waktu Bekerja Giliran" bermaksud satu sistem Waktu Bekerja di mana Masa Kerja ditentukan secara giliran oleh Ketua Jabatan. · "Waktu Bekerja Terputus-putus" bermaksud satu sistem Waktu Bekerja di mana Masa Kerja tidak bersambung terus menerus.

TAFSIRAN

· "Waktu Peringkat" bermaksud jadual Masa Kerja, termasuk Masa Rehat yang telah ditetapkan secara berperingkat. · "Waktu Rehat" bermaksud tempoh Masa Rehat yang ditetapkan di bawah sistem Waktu Bekerja.

www.company.com

www.company.com

2

WAKTU BEKERJA

· Waktu Bekerja Pejabat · Waktu Bekerja Bukan Pejabat (Giliran/Pusingan Kerja)

WAKTU BEKERJA PEJABAT/ BERPERINGKAT

· Waktu Bekerja Pejabat dan Waktu Bekerja Berperingkat seseorang pegawai adalah ditentukan tertakluk kepada asas-asas berikut:· Masa Kerja sehari hendaklah tidak melebihi 9 jam termasuk waktu rehat.

www.company.com

www.company.com

WAKTU BEKERJA PEJABAT/ BERPERINGKAT

· Masa Rehat hendaklah selama 1 jam apabila bekerja dalam tempoh Masa Kerja tersebut. · Hari Rehat Mingguan hendaklah sekurangkurangnya 1 hari dalam 1 minggu.

WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT

· Waktu Bekerja Pejabat di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang dan Selangor.

Pekeling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005

www.company.com

www.company.com

WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT

· Waktu Bekerja Pejabat di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan

WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT

· Waktu Bekerja Pejabat di Sarawak

Pekeling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005

Pekeling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005

www.company.com

www.company.com

3

WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT

· Waktu Kerja berperingkat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya

WAKTU BEKERJA PEJABAT

· Waktu Bekerja Pejabat di Kedah, Kelantan dan Terengganu

Pekeling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005

Pekeling Perkhidmatan Bil. 13 Tahun 2005

www.company.com

www.company.com

MENGADAKAN WAKTU BEKERJA YANG BERLAINAN

· Pejabat-pejabat yang memerlukan satu Waktu Bekerja yang berlainan daripada Perintah Am 1 dan 2 hendaklah terlebih dahulu memohon kebenaran daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

(P.A. 4 BAB G)

MEMATUHI WAKTU BEKERJA

· Semua pegawai, termasuk Ketua-Ketua Jabatan sendiri, hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di pejabat-pejabat dalam masa ditetapkan. · Seorang pegawai yang hendak meninggalkan pejabatnya di Waktu Bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada pegawai yang menjaganya sebelum berbuat demikian.

(P.A. 5 BAB G)

www.company.com

www.company.com

KERJA SEHARI BIASA

· Apabila seseorang pegawai dikehendaki bekerja sehari biasa, maka ini akan meliputi satu masa bekerja atau giliran bekerja sebanyak sembilan (9) jam melainkan seperti dinyatakan dalam Perintah Am 7. · Bila sesuatu jenis kerja itu tidak bersambung terus menerus maka Waktu Bekerja sehari biasa itu boleh jadi lebih daripada sembilan (9) jam tetapi tidak boleh melebihi 12 jam.

(P.A. 6 BAB G)

KERJA SEMINGGU

· Pekerjaan dalam seminggu hendaklah mengandungi enam (6) masa bekerja atau giliran iaitu terdiri dari 5 masa bekerja sebanyak 8 jam sekali dan satu giliran sebanyak 6 jam sekali. · Seseorang pegawai hendaklah diberi satu hari dalam seminggu sebagai hari rehat.

(P.A. 7 BAB G)

www.company.com

www.company.com

4

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN)

· Waktu Bekerja Giliran seseorang pegawai adalah ditentukan tertakluk kepada asas-asas berikut:· Masa Kerja termasuk Masa Rehat dalam seminggu hendaklah berjumlah 46 jam; · Masa kerja tidak termasuk Masa Rehat dalam seminggu hendaklah berjumlah 41 jam;

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN)

· Masa Kerja sehari untuk hari pertama hingga hari kelima hendaklah berjumlah 8 jam termasuk Masa Rehat; · Masa Kerja sehari untuk hendaklah berjumlah 6 jam; hari keenam

· Masa Rehat selama 1 jam hendaklah diberi apabila bekerja 8 jam pada hari pertama hingga hari kelima; dan

www.company.com

www.company.com

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN)

· Hari Rehat Mingguan hendaklah diberi 1 hari dalam seminggu mengikut jadual gilirannya.

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN/PUSINGAN KERJA)

· WAKTU BEKERJA BIASA (Terus Menerus) · 5 giliran/pusingan x 8 jam · 1 giliran/pusingan x 6 jam · = 40 jam = 6 jam 46 jam

www.company.com

www.company.com

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN/PUSINGAN KERJA)

· WAKTU REHAT (Makan) · 5 giliran/pusingan x 1 jam (Rehat) = 5 jam · Jumlah Waktu Bekerja sebenar dalam seminggu adalah : 46 jam ­ 5 jam = 41 jam

Peraturan P.A. Bab G, S.P.P. Bil 1/1980

WAKTU BEKERJA TERPUTUS-PUTUS

· Waktu Bekerja Terputus-putus seseorang pegawai adalah ditentukan tertakluk kepada asas-asas berikut:· Masa Kerja sehari boleh lebih daripada 8 jam tetapi tidak melebihi 12 jam termasuk sekurang-kurangnya 1 jam Masa Rehat.

www.company.com

www.company.com

5

WAKTU BEKERJA TERPUTUS-PUTUS

· Masa Kerja tidak termasuk Masa Rehat dalam seminggu hendaklah berjumlah 41 jam. · Masa Kerja termasuk Masa Rehat dalam seminggu hendaklah berjumlah 46 jam. · Hari Rehat Mingguan hendaklah diberi 1 hari dalam 1 minggu.

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN/PUSINGAN KERJA)

· WAKTU BEKERJA BIASA (Terputus-putus) · Waktu kerja sehari ­ lebih daripada 8 jam tetapi tidak lebih daripada 12 jam.

www.company.com

www.company.com

WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT (GILIRAN/PUSINGAN KERJA)

· CONTOH Waktu Kerja Bebas dari tugas Waktu Rehat Waktu Kerja Bebas dari tugas Waktu Kerja 6.00 pg - 9.00 pg 9.00 pg ­ 11.00 pg 11.00 pg ­ 12.00 t/hari 12.00 t/hari ­ 2.00 ptg 2.00 ptg ­ 4.00 ptg 4.00 ptg ­ 6.00 ptg (3 jam) (2 jam) (1 jam) (2 jam) (2 jam) (2 jam) 12 jam

www.company.com

WAKTU KERJA SEHARI

· Waktu Kerja · Waktu Rehat · Bebas dari tugas = = = 7 jam 1 jam 4 jam 12 jam

www.company.com

WAKTU KERJA SEMINGGU

· Waktu Kerja · Waktu Rehat · Bebas dari tugas = = = 41 jam 5 jam 20 jam

HARI MINGGUAN MENGIKUT UGAMA

· Di mana sesebuah Jabatan dikehendaki memberi perkhidmatan selama 7 hari dalam seminggu, Ketua Jabatan patutlah, bila ini dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa mengganggu perkhidmatan, mengatur hari bertugas pegawai-pegawainya sebegitu cara supaya tiap-tiap pegawai itu boleh diberi hari rehat mingguannya mengikut ugamanya.

(P.A. 8 BAB G)

www.company.com

www.company.com

6

MENUNAIKAN SEMBAHYANG JUMAAT

· Di mana seseorang pegawai yang berugama Islam tidak dapat diberi hari Rehat Mingguan pada hari Jumaat maka masa yang berpatutan bolehlah diberi kepadanya untuk menunaikan sembahyang Jumaat.

Lebih Masa

Suatu tempoh masa yang digunakan oleh seseorang pegawai itu bekerja di luar Masa Kerjanya

(P.A. 10 BAB G)

www.company.com

www.company.com

Masa Kerja

PEGAWAI / ANGGOTA YANG LAYAK DIBAYAR BAYARAN LEBIH MASA DIBAWAH SSM

Tempoh masa yang ditetapkan bagi seseorang pegawai untuk bekerja

Kumpulan Sokongan

Tempoh masa yang ditetapkan bagi seseorang pegawai untuk berehat dalam Masa Kerja

Masa Rehat

www.company.com www.company.com

PEGAWAI/ANGGOTA YANG TIDAK LAYAK DIBAYAR BAYARAN LEBIH MASA DI BAWAH SSM Kumpulan Pengurusan dan Professional Kumpulan Pengurusan Tertinggi Anggota dalam perkhidmatan Polis, Penjara, Bomba, Tentera dan Guru

BILA BAYARAN LEBIH MASA BOLEH DIBAYAR

Apabila pengawai/anggota Kumpulan Sokongan dikehendaki/diarah oleh Ketua Jabatan/Pejabat bekerja:

Melebihi tempoh masa bekerja yang ditetapkan (Waktu Bekerja Pejabat atau giliran/pusingan kerja) Pada hari Rehat Mingguan Pada hari Kelepasan Am

www.company.com

www.company.com

7

KERJA-KERJA YANG MELAYAKKAN DIBAYAR BAYARAN LEBIH MASA

Kerja-kerja Lebih Masa yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Pejabat atas kepentingan awam atau kepentingan pekhidmatan

KERJA-KERJA YANG MELAYAKKAN DIBAYAR BAYARAN LEBIH MASA

Kerja-kerja Lebih Masa itu hendaklah bagi kerja-kerja bersifat rasmi sahaja, iaitu menjalankan tugas-tugas bagi jawatannya atau jabatannya, tetapi bukan untuk menjalankan tugas-tugas bersifat peribadi Meliputi jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter, pemerosesan, penyeliaan dan pengawasan dengan tertakluk kepada syarat-syarat kerja seperti berikut

Kerja-kerja Lebih Masa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang oleh seseorang pegawai untuk maksud dibayar Elaun Lebih Masa

Kerja-kerja kecemasan Kerja-kerja yang perlu diuruskan dalam jangkamasa yang terhad

www.company.com

www.company.com

JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA (P.A. 12 BAB `G') Takrif yang berikut akan dipakai bagi menentukan jenis-jenis kerja yang boleh dibayar bayaran lebih masa. Kerja Siang bermaksud sebarang giliran bertugas tambahan yang dikerjakan di antara jam 6 pagi hingga 10 malam

Kerja Malam" bermaksud sebarang giliran bertugas tambahan yang dikerjakan di antara jam 10 malam hingga 6 pagi

JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA (P.A. 12 BAB `G')

"Kerja Kecemasan" bermakna sebarang tugas yang diisytiharkan oleh Ketua Jabatan sebagai tugas kecemasan yang memerlukan tenaga pekerja lebih daripada biasa. Masa seseorang pegawai sedang bertugas biasa yang diisytiharkan sebagai kecemasan akan dianggap sebagai termasuk dalam kerja kecemasan.

Lazimnya kerja kecemasan ini ialah bagi memulihkan semula perhubungan atau perkhidmatan-pekhidmatan penting yang terputus atau terganggu, atau memelihara perhubungan-perhubungan atau perkhidmatanperkhidmatan tersebut daripada terganggu atau terancam

www.company.com

www.company.com

KADAR BAYARAN LEBIH MASA (P.A. 13 BAB `G')

Kadar bayaran bagi kerja-kerja di Perintah Am 12 adalah dikira dengan mendarab bayaran sejam dengan gandaan bayaran, Bayaran sejam bagi seseorang pegawai adalah diperolehi dengan membahagi gaji tahunannya dengan faktor 313 x 8 (2504 jam)

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 2 TAHUN 1977

KADAR GANDAAN BAYARAN LEBIH MASA (P.A. 13)

[Gaji Pokok x 12 x Kadar Gandaan] 313 x 8

www.company.com

www.company.com

8

Berikut ialah kadar gandaan bayaran lebih masa mengikut jenis kerja lebih masa:

GANDAAN BAYARAN

Hari Kelepasan Am 1 3/4 kali (siang) 2 kali (malam) 1 3/4kali (siang) 2 kali (siang)

Hari Bekerja Biasa Hari Bekerja Biasa Kerja Siang Kerja Malam 1 1/8 kali 1 1/4 kali Hari Rehat Biasa 1 ¼ kali 1 ½ kali Hari Kelepasan Am 1 ¾ kali 2.00kali Pegawai Tiada Bertugas Setelah tamat Giliran 1 3/4kali (siang) 2 kali (malam) 1 1/2 kali (siang)

Hari Rehat Biasa 1 3/4 kali (siang) 2 kali (malam) 1 ½ kali (siang) 2 kali (siang)

Kerja Kecemasan Pegawai Sedang Bertugas Bagi baki/ masa dalam giliran 1 ½ kali (siang) 1 ½ kali (siang) 1 ¾ kali (siang)

2 kali (malam)

1 ¾ kali (Malam)

1 ¾ kali (Malam)

2 kali (Malam)

www.company.com

Pegawai boleh mendapat bayaran minima tidak kurang daripada 2 jam bagi tugas ini, walaupun tugas itu tidak sampai 2 jam

www.company.com

KETUA JABATAN BOLEH MENGHENDAKI PEGAWAI BERKHIDMAT DI LUAR MASA BIASA

TINGGAL DI ATAS PANGGILAN (P.A. 18 BAB `G')

Walau apa pun pebekalan-perbekalan lain dalam bab ini termasuk Perintah-Perintah Am 3 dan 10, seseorang Ketua Jabatan atau pejabat boleh menghendaki mana-mana pegawainya bertugas di luar masa yang ditetapkan apabila pada pandangannya ini adalah untuk kepentingan awam atau kepentingan perkhidmatan

Ketua Jabatan boleh dan akan menentukan cara-cara giliran tinggal di atas panggilan di rumah bagi pegawaipegawai di bawah jagaannya bila tinggal di atas panggilan adalah perlu untuk kepentingan perkhidmatan atau kepentingan awam.

Ini termasuk kehadiran ke pejabat lebih awal atau tinggal di pejabat lebih lewat daripada masa yang ditetapkan, atau hadir di pejabat pada hari-hari minggu atau kelepasan am

www.company.com

www.company.com

PERMULAAN DAN AKHIR TUGAS (P.A. 19 BAB `G')

BAYARAN LEBIH MASA DAN ELAUN-ELAUN KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR KAWASAN IBU PEJABAT

SURAT JPA(S)63/31(SV 12) ­ 15 NOVEMBER 2001

Di mana tempat bekerja adalah jauh daripada tempat melapurkan diri, pegawai-pegawai adalah dianggap mulai bekerja di tempat mereka melapurkan diri dan dianggap menamatkan kerja di tempat yang sama

Pegawai berkelayakan adalah boleh menuntut Bayaran Lebih Masa bersekali dengan elaun-elaun kerana menjalankan tugas rasmi di luar kawasan Ibu Pejabat, seperti Elaun Harian, Elaun Makan, Elaun Lojing, Elaun Perjalanan Kenderaan dan sebagainya di bawah Pekeliling Perbendaharaan bil 3/2003 dengan tertakluk kepada peraturan dan syarat yang ditetapkan.

www.company.com

www.company.com

9

MASA DALAM PERJALANAN

Seseorang pemandu yang diarah Bekerja Lebih Masa di luar kawasan pejabat adalah layak menuntut bayaran Lebih Masa termasuk masa perjalanan kerana tugas memandu adalah tugas hakiki pemandu bekenaan Bagi seseorang pegawai selain daripada Pemandu, masa perjalanan di luar masa Kerja boleh dikira sebagai Kerja Lebih Masa jika tempoh waktu bertugas di luar kawasan pejabat itu adalah kurang daripada tempoh 24 jam. Jika tempoh tersebut melebihi 24 jam, maka seseorang pegawai tersebut adalah tidak layak dibayar bayaran Lebih Masa bagi masa dalam perjalanan

CUTI GANTIAN

Seseorang pegawai yang tidak berkelayakan mendapat bayaran kerana bekerja lebih masa atau sebarang bayaran khas lain boleh diberi cuti gantian kerana di panggil bertugas lebih masa pada hari bekerja biasa, hari kelepasan am atau hari rehat mingguan Cuti gantian hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.

Satu hari Cuti Gantian hendaklah bersamaan 9 jam kerjakerja lebih masa, sama ada diberi pada hari bekerja penuh atau pada hari bekerja separuh.

PERINTAH AM, 40, BAB `G'

www.company.com

www.company.com

TUNTUTAN LEBIH MASA (PEMANDU)

Seseorang Pemandu tidak layak menuntut Bayaran Lebih Masa sekiranya menjalankan tugas yang tidak berkaitan dengan tugas rasmi jabatan atau tugas rasmi pegawai yang dibawanya

TUNTUTAN LEBIH MASA (PEMANDU)

Seseorang pemandu tidak layak menuntut bayaran Lebih Masa bagi masa perjalanannya dari rumah ke pejabat atau ke tempat melapor diri untuk bertugas dan sebaliknya

Masa menunggu di luar Masa kerja bagi seseorang Pemandu kerana menjalankan tugas rasmi jabatannya atau tugas rasmi pegawai yang dibawanya adalah dikira sebagai Kerja Lebih Masa. Walaubagaimana pun Ketua Jabatan hendaklah memastikan bahawa tempoh menunggu itu adalah munasabah

Seseorang pemandu layak menuntut bayaran Lebih Masa bagi masa perjalanannya dari rumah pegawai ke pejabat atau sebaliknya

www.company.com

www.company.com

BAYARAN LEBIH MASA SEBENAR

Bayaran Lebih Masa dibayar berdasarkan Masa kerja Lebih Masa yang sebenar telah dilakukan oleh seseorang pegawai tidak termasuk masa tidak menjalankan tugas seperti rehat, makan dan masa sembahyang. Masa Rehat bagi seseorang pegawai yang menjalankan tugas pada Masa Rehat hendaklah diganti pada hari yang sama Sekiranya masa Rehat tersebut tidak dapat diganti pada hari yang sama, pegawai boleh dibayar Bayaran Lebih Masa.

www.company.com

www.company.com

10

Information

Microsoft PowerPoint - 7Perintah Am Bab G [Compatibility Mode]

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

206547