Read Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu text version

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

GODISNJI PLAN RADA SKOLE ZA SKOLSKU 2011/2012. godinu

SADRZAJ: I UVODNE NAPOMENE II OSNOVNE SMERNICE I CILJEVI III USLOVI RADA IV ORGANIZACIJA RADA U SKOLSKOJ 2011/12. GODINI V PROGRAM RADA STRUCNIH TELA VI PROGRAM IZLETA, ESKURZIJA VI POSEBNI PROGRAMI VII PRILOZI

2

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu I Uvodne napomene

Osnovna skola ,,Petefi Sandor,, pokriva teritoriju Hajdukova, Backih Vinograda, Nose i dobrim delom Supljaka kao i Malih Pijaca. Nastava je organizovana u tri skolske zgrade i to: Hajdukovo, Backi Vinogradi i Nosa. Ukupno imamo 18 odeljenja, od toga u Hajdukovu 8, u Backim Vinogradima 8 i dva kombinovana odeljenja u Nosi(I-III,II-IV). Rad se izvodi na maarskom nastavnom jeziku.

Nas logo:

OS ,,Petefi Sandor" ­ Hajdukovo Adresa: Omladinskih brigada 29-31 24414 Hajdukovo Dana: 01.09.2011. Tel./fax.: 024/758-030 e-mail.: [email protected] website: www. petefisuli.edu.rs

3

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu II Osnovne smernice i ciljevi

Planirani i neophodni radovi i aktivnosti u 2011/201. skolskoj godini U 2010/11. skolskoj godini, najvea investicija je zamena prozora u Backim Vinogradima. Ve godinama imamo problema sa starim prozorima, koji su neefekatni i stari. Posto smo imali sredstava iz roditeljseke donacije, radove smo poceli sredinom jula. U budzetu Opstine Subotice, su nam odobrena sredstva za ovaj posao. Zahvaljujui nasim majstorima i roditeljima iz Backih Vinograda, zarsili smo do kraja avgusta ovaj tezak posao. Ostalo je 9 prozora sa strane dvorista. Pokusaemo sa konkursima, da zavrsimo zamene prozora u ovoj skolskoj zgradi. Ovaj posao e biti korisno, ne samo estetski nego e poveati i termoizolaciju zgrade. Godinama planiramo izgradnju letnje ucionice u svim skolskim dvoristima. Ove ucionice bi se kristili za vreme jesenjeg i prolenjeg perioda kako u nastavnim tako i u vanastavnim aktivnostima. Predstavnici ucenickog parlamenta godinama traze letnju ucionicu. Oni su sproveli i anketu na pomenutu temu, gde su se velikom veinom deca izjasnila da bi volela u okviru skolskog dvorista takvu vrstu ucionice. Adaptacija bivse kotlarnice za tehnicki kabinet, u Backim Vinogradima. Nedostatak tehnickog kabineta Izgradnja igralista u Nosi i u Hajdukovu je neophodno, jer igraliste koriste i zabaviste. Poslali smo zahtev Decjoj ustanovi Nasa Radost, da nam materijalno pomagne u tom projektu. Svake godine farbamo ucionice i sanitarne cvorove po potrebi. Odrzavanje skolske zgrade i osposobljavanje tehnickog kabineta isto ima prioritet u ovoj skolskoj godini. Kao i kupovina skolskog namestaja i nastavnih sredstava u cilju poboljsanja kvaliteta nastave. Imamo gotov projekat za dogradnju skolske zgrade u maticnoj skoli i u isturenom odeljenju. Planiramo konkurisati sa ovim projektima kod opstine, pokrajine, drzave ili u inostranstvu. Kupovina knjige za biblioteku, nabavka rekvizita za fizicko vaspitanje, kupovina materijala i alata za tehnicki kabinet, nabavka nastavnih sredstava iz svakog predmeta nam je neophodna i ove skolske godine. Pobojsanje veze sa bratskim skolama ( Rekovac, Domasek, Asothalom ­ Maarska), organizovanje zajednickih akcija, eskurzije, izrada zajednickih projekata sa bratskim skolama,i srodnim institucijama. Nasi ucenici iz Nose, imaju bratsku vezu sa ucenicima jedne seoske skole iz Nemacke, iz Simmerna iz okoline Frankfurta. Krajem septembra, nas zajednicki projekat e biti realizovan tamo sa 6 ucenikom i pratiocima. Dosadasnju dobru saradnju sa minhenskim Crvenim krstom planiramo nastaviti, i odazvati se na poziv, ukoliko budemo pozvani. Da li e doi do realizacije istoga, zavisi od opstinskog budzeta grada Minhena, tj. predvienih sredstava za te namene. Do sada je oko 140 dece nase skole (uglavnom su to ucenici visih razreda) imalo prilike boraviti u ovoj divnoj zemlji. Iskreno se nadamo da e se ova dobra tradicija nastaviti. Dobru saradnju sa fondacijom Poverelo i sa Lurko kuom iz Hajdukova i dalje nastavljamo. Zajednicke akcije sa Mesnim zajednicama, sportskim klubovima, KUD-ovima, sa civilnim zajednicama, sa crkvenim zajednicama i ove godine emo nastaviti.

4

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu III USLOVI RADA

Veina ucenika nastavu pohaa u jednoj (prepodnevnoj ) smeni. U svakoj skolskoj zgradi ima 6 ucionica. Da bi smo omoguili deci pohaanje nastave u jednoj smeni, tokom cele skolske godine, morali smo zrtvovati kabinet sistem. Nastavna za nize i vise razrede izvodi se u redovnim ucionicama. Nastavnici i ucenici imaju pristup dobro opremljenom informatickom kabinetu (u Hajdukovu i Backim Vinogradima), gde mogu koristiti kompjutere, internet, lap-top, TV, projektor, DVD-plejer, video rekorder, sve u cilju osavremenjivanja nastavnog procesa. I u redovnim ucionicama postoji internet pristup, a nastavnici mogu da koriste laptop i projektor, tv, video . U dva vea naselja postoji izgraena i dobro opremljena fiskulturna sala i sportski tereni, koji se mogu koristiti - kako za nastavne i vannastavne aktivnosti, tako i za rekreaciju omladine i odraslih. Podaci o ukupnom prostoru i njegovoj adekvatnosti Redni broj 1. 2. 3. Opis- naziv objekta Univerzalne ucionice Specijalizovane ucionice Sale za fizicko vaspitanje sa svim pomonim prostorijama(kabinet nastavnika, garderoba, kupatila, spravarnica i sl.) u Hajdukovu i u Backim Vinogradima Kabinet za direktora Kabinet za pedagoga Zbornica Administrativni blok (kancelarija) Biblioteka Holovi Hodnici Magacinski prostor Kotlarnica Sanitarne prostorije Sportski tereni Dvoriste skole broj 14 4 2 Ukupna povrsina m2 760 100 1242

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

1 1 2 1 2 1 1 1 3 3 3 3 5

10 8 15 10 10 100 190 80 80 40 2064 33520

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Zaposleni u nastavi Prezime i ime Vrst a str. spre me S Pri t prav r nik . i s p it Naziv predmeta Razred kome predaje u Ode lj star es Naci Ostala n zaduzenja zasn nastavnika iv (neposredni rad radn sa u;enicima) og odn osa 1Cos, 1dop., eksk.,Drustvene,te hnicke,humanitarn e, sportske i kulturne.akt. , aktiv uc. Skolski progr., saradnja sa roditeljima., priredbe, Dezustvo, mentor God.fond casova nastavnik. (obav. I izborna nastava+ honorarni casovi)

Kozma Silvia

VI

d a

ne

razredna nastava narodna tradicija

IIHajdukovo

II-H

N

648 100%

Pei Terez

VI

d a

ne

razredna nastava narodna tradicija

II-Backi Vinogradi

IIBV

1Cos, 1dop., eksk., Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i N kulturne.akt . , aktiv uc. Skolski progr., Skolski

648 100%

6

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Odbor,saradnja sa roditeljima., priredbe Dezustvo, mentor 1Cos, 1dop.,, eksk., Drustvene,tehnicke ,humanitarne, N sportske i kulturne.akt . , aktiv uc. Skolski progr., saradnja sa roditeljima., priredbe Dezustvo, mentor 1Cos, 1dop., eksk., Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i N kulturne.akt . , aktiv uc. Skolski progr.,saradnja sa roditeljima., priredbe Dezustvo, mentor 1Cos, 1dop., eksk., Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i N kulturne.akt . , aktiv uc.

Coti Margit

VII

d a

ne

razredna nastava narodna II-IV Nosa tradicija, kombinovano nemacki j.- odeljenje strani j. Srpski j.nematernji

IIIV

684 100%

Salai Ester VI d a ne razredna nastava narodna tradicija IIIHajdukovo IIIH

648 100%

Mora Rozalia d a ne razredna nastava narodna tradicija III-Backi Vinogradi 7 IIIBV

VI

648 100%

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Skolski progr., Skolski Odbor,saradnja sa roditeljima., priredbe Dezustvo, mentor 1Cos, 1dop. dodatna, eksk.,. , N aktiv uc. Skolski progr., saradnja sa roditeljima., Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne.akt prired Dezustvo, mentor , 1Cos,1 dop., 1 aktiv uc., ekskurz., Drustvene,tehnicke N ,humanitarne, sportske i kulturne.akt priredbe, kult.aktivnosti,prij em roditelja Dezustvo, 1Cos,1 dop., aktiv uc., ekskurz., priredbe, 8

Roska Laura

VII

d a

ne

razredna nastava I-III Nosa I-III svet oko nas, kombinovano priroda i odeljenje drustvo srpski j.nematernji

684 100%

Mackovi Klara VI d a ne razredna nastava,narod na tradicija IVHajdukovo IVH

684 100%

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Kasa Ibolja VI d a ne razredna nastava,narod na tradicija IV-Backi Vinogradi IVBV Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne ,prijem roditelja, Dezustvo 1 cos, 1 dop, dodatna priredbe, mentor,dezurstvo, Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne.akt ,prijem roditelja ,ekskurzije, 1 cos, 1 dop,1dodatna priredbe, Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne kult.aktivnosti,prij em roditelja ,ekskurzije, Dezustvo, mentor 1Cos, 1dop.,1 dodatna, eksk., kult.akt. , aktiv uc. Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne Skolski progr., saradnja sa roditeljima., N 684 100%

Bodi eri

VI

d a

ne

razredna I-Hajdukovo nastava Od igre do racunara

I-H

N

684 100%

Olah Kata

VII

d a

ne

razredna nastava narodna tradicija

IBV I-Backi Vinog.

N

684 100%

Coti Margit

VII

d a

ne

razredna nastava narodna II-IV Nosa tradicija, kombinovano nemacki j.- odeljenje strani j. Srpski j.nematernji 9

IIIV

N

684 100%

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

priredbe Dezustvo, mentor saradnja sa N roditeljima., priredbe Drustvene,tehnicke ,humanitarne, sportske i kulturne

Verner Ilona

VI

d a

ne

fizicko I-IV komb. vaspitanje, odelj. Nosa muzicka Biblioteka kultura i narodna tradicija u Nosi graansko vasp. V,VI r. H, BV. srpski kao nematernji (u nizim razredima) Nemacki jezik od I doIV Hajdukovo i Backi Vinogradi I-VIII Hajdukovo V-IV-VII Backi Vinogradi I,II,IIIVI,VIII Backi Vinogradi VI,VII,VIII Hajdukovo VII,VIII 10

432 60% u nastavni razr. nast. +40% Bibl.

Farkas Beatris VII d a ne

Manci Molnar Julia

VII

d a

ne

2 dopunska, kulturna delatnost, drustveno koristan N rad,administracija, rad sa roditeljima,aktiv ucitelja dodatn., dopunska, sekcija strucni akt., N takmic., Dezustvo,

684+36 100%

644+72 100+10%

VII Kohajda Gizela n e VI d a da Nemacki jezik

Benko Istvan

ne Matematika

,1dodatn., strucni akt., takmic., kulturna delatnost, Dezustvo, Strucni akt., takm. Priprema 8, ,2 dopunska , Dezustvo,

N

356 %

N 640+72 100+10%

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Backi Vin. Novak Eva VI d a n e ne Srpski jezik V-VII kao Hajdukovo, nematernji Backi Vinogradi Srpski jezik VIII kao Hajdukovo, nematernji Backi Vinogradi V-VIII BV Verska nastava I-VIII Hajdukovo I-IV Nosa Maarski V-VIII jezik kao Hajdukovo maternji Biblioteka Biblioteka u 5% H. Likovna kultura Izborni predmet ,2dop.2dod,strucni akt., takmic., Dezustvo, mentor Dodatna, kulturna delatnost N VIIH Dezurstvo, kulturna delatnost, O administ. Saradnja sa roditeljima COS 1dod, 1sekcija,priprema 8,strucni aktiv, N ucese u organima upravljanja,kulturn a delatnost, Dezustvo, 1 COS 2 sekcija, N evidencija, takmicenje, Dezustvo, COS, eskurzije, kulturna delatnost, 1dod,, prijem roditelja 1 sekcija 1priprema 8,strucni aktiv, (70%) 640+144 100+20% N 640+144 100+20%

Kis Kornel

VII

da

-

Kimives Larisa Sel Klara

VII VII

d a d a

ne ne

VH

640 100%

Sagmeister Laura

VII

n e

da

V-VIII VIII Hajdukov, -BV Backi Vinogradi Slikanje i vajanje V,VI H, V BV

464 65%

Pec Blanka

VII

d a

ne

Maarski jezik kao V-VIII Backi V maternji Vin. BV 11

N

640 100%

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Biblioteka BV u Biblioteka 5% ucese u organima upravljanja kulturna delatnost, Dezustvo, 1 COS,ekskurzije kulturna delatnost, 2 sekcija- HOR, dezurstvo

Varga Brigita

VII

n e

da

Muzicka kultura V,VI, VII, VIII H,BV Hemija,fizika

V-VIII Hajdukov, Backi Vinogradi VI,VII,VIII Hajdukovo, Backi Vinogradi

-

N

392 50%

Martonka Regina

VI

d a

ne

-

2dop,1dod. Strucni aktiv, takmicenje, Dezustvo, mentor

N

708 100%

Gurbi Robert

VII

n e

da

Fizicko vaspitanje, izabrani sport

V, VI, VIII VI Hajdukovo, H Backi Vinogradi VVIII VIII Hajdukovo VIII Hajdukov, VII,VIII 12 VI BV

1Cos, prijem roditelaj, sekcija, ekskurzija, evidencija,takmice nje, Dezustvo, sekcija, ekskurzija, evidencija, takmicenje, Dezustvo,

N

712 100%+5% hon. 432+68

Kis Contos Anita

VII

d a d a

ne

Irge Livia

VII

ne

Matematika V,VI BV V -H Biologija VIII - H Istorija

N

80%

takmicenje N ,dodatna Dezustvo,

30% 208

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Backi Vinogradi VII H Corba Oto VII d a ne Geografija V-VIII Hajdukov, Backi Vinogradi Konc Istvan Perci S.Edit VII/2 V n e n e ne ne Verska nastava Engleski jezik kao drugi strani jezik Tehnicko obrazovanje, Informatika ­ izborni ­ VII,VIII BV,H Biologija Izborni . Olajos Na Matija VII n e ne Fizicko VII 13 I-IV Backi Vinogradi V-VIII Hajdukovo, Backi Vinogradi V-VIII Hajdukovo, Backi Vinogradi 1 dodatna , takmicenje, sportska delatnost, Dezustvo N 1Cos, prijem roditelaj, Kulturna delatnost O 1 dodatna , O takmicenje, Dezustvo,dopunsk a, kulturna delatnost 1 dodatna , Web- N labor ­ sekcija, takmicenje, , kulturna delatnost sekcija, evidencija, takmicenje, Dezustvo, sekcija, takmicenje, 20% 90% 568 496 70%

Arnold Robert

VII

n e

ne

VI Bac ki Vin.

100%+ 20%hon.

Marusinac Silvija

VII

d a

ne V, VI, VII Hajdukovo, V-VIII BV.

N

496 70%+ 5% 108 15%

N

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

vaspitanje Ciko Jozef VI n e ne Istorija Hajdukovo, Izabrani sport VIIIH V BV. Graansko VIII Tehnicko obr. Dezustvo sekcija,takmicenje, eskurzija, Dezustvo O 288 35

Spisak nastavnika koji nemaju odgovarajuu strucnu spremu propisanu vazeim Pravilnikom Redni broj 1. Nastavni predmet Ime i nastavnika Engleski jezik drugi strani Perci Edit jezik (izborni) prezime Zvanje, struka apsolvent Fil.fak.engleski jezik srednjaprevodilacki smer Profesor biologije Operativni geograf Godine radnog iskustva u prosveti 30 god. prosveti

2. 3.

Matematika Istorija

Kis Contos Anita Ciko Jozef

3 god. u prosveti 22 god. u prosveti

14

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

BROJNO I POLNO STANJE UCENIKA, POCETKOM 2011/2012 GODINI RAZRED 1. 2. 3. 4. HAJDUKOVO 12 (4 l, 8 f) 19 (13 l, 6 f) 17 (9 l, 8 f) 15 (3 l, 12 f) 63 15 (6 l, 9 f) 13 (6l, 7 f) 20 (12l,f8f) 17 (11l, 6f) 65 128 Nizi razredi:167 B.VINOGRA DI 18 (7l, 11f) 22 (11l, 11f) 17 (9l, 8f) 22 (10l, 12f) 79 31 (20l, 11f) 18 (8l, 10f) 26 (13l, 13f) 24 (12l, 12f) 99 178 NOSA 5 (4l, 1f) 7 (4l, 3f) 9 (1l, 8f) 4 (-, 4f) 25 UKUPNO 35 48 43 41 167 46 31 46 41 164 331 Hajdukovo: 128 Backi Vinogradi: 178

5. 6. 7. 8.

UKUPNO Ukupno ucenika:331

25

Visi razredi:164

15

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu IV.organizacija rada skole

Veina ucenika nastavu pohaa u jednoj (prepodnevnoj ) smeni. Nastava pocinje u 7,45 u svim skolskim objektima. Popodnevna smena pocinje u 12,20 u Backim Vinogradima, u 13,00 u Hajdukovu. U skolskim zgradama, posle 14,00 casova ima samo dva niza razreda, ima dosta prostora za sekcije, za dopunsku i dodatnu nastavu. Radno vreme pomonog osoblja pocinje u 6,00 sati i traje do 22,00 sati. Za vreme godisnjeg odmora i nenastavnim danima, u skoli ima dezurstvo, od 7,00 do 14,00 casova. Za vreme verskih i drzavnih praznika dezurstvo u skoli nema. U skoli se izvodi nastava na osnovu Pravilnika o kalendaru obrazovnog-vaspitnog rada za osnovne skole sa sedistem na teritoriji APV za skolsku 2011/12. godinu, koji cini sastavni deo Godisnjeg programa rada skole za 2011/12. sk. godinu. Radne subote: 1) 3 septembar 2011 - po rasporedu za ponedeljak 2) 21 aprila 2012 - po rasporedu za utorak 3) 5 maja 2012 godine, nastava se izvodi prema rasporedu casova za petak 1 oktobar 2011, u nasoj skoli je radna subota, zbog tradicionalnih Berbanskih dana u Hajdukovu. Ucenici visih razreda, nastavnici, pomono osoblje ucestvuje u organizaciji i realizaciji trodnevne manifestacije. Na sednici Skolskog odbora, 16.09.2011. je doneta odluka, da umesto radne subote, 17.09.2011., koji predvia kalendar, nasa skola to prebaci na 1. 10.2011. 24.10.2011. Zajednicki cas istorije na nivou skole ­ 23.oktobar -Dan pocetka revolucije 1956 15.03.2012.- Dan skole ­ Dan pocetka revolucije 1848- nacionalni praznik- ­ radni dan sa skraenim casovima, - prigodan program i sportsko takmicenje u popodnevnim casovima za ucenike, nastavnike, i za goste Sredinom februara, 2012 godine , kada tradicionalno obelezavamo odlazak zime, farsange, sto smo predvideli u SRP-u u cilju negovanja narodne tradicije. U program su ukljucene i druge organizacije (ustanove) u oba sela. Nastava e se tog dana realizovati sa skraenim casovima. Poludnevne eskurzije ­ nastava realizuje sa skraenim casovima Odlukom Maarskog Nacionalnog Saveta, utvreni su sledei nacionalni praznici u nasoj skoli: 1) 23. oktobar, dan pocetka revolucije i oslobodilacke borbe 1956 ­ 24. 10 ponedeljak 2) 15 mart ­ dan revolucije i oslobodilacke borbe 1848/49 ­ Dan skole- prigodan program u Backim Vinogradima 3) 20. avgust ­ Dan Svetog Stefana ­ praznik je preko letnjeg raspusta ­ na casovima istorije, na panoima obelezavamo ovaj praznnik 16

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

PRAVILNIK O SKOLSKOM KALENDARU AP VOJVODINE ZA SKOLSKU 2011/2012 GODINU Skolska godina je podeljena na cetri kvartala. I kvartal traje od 01.septembra 2011. do 25. oktobra 2011. ­ 40 nastavnih dana II kvartal traje od 26. oktobrabra 2011. do 23 decembra 2011. ­ 41 nastavnih dana III kvartal pocinje od 16 januara 2012. traje do 30. marta 2012. ­ 53 nastavnih dana IV kvartal pocinje od 2 aprila 2012. i traje do 13. juna 2012. - 46 nastavnih dana Nastavni plan i program za ucenike od I do VII razreda se ostvaruje u 36 radnih nedelja, a za ucenike VIII razreda, 34 radne nedelje. Prvo polugodiste pocinje 01.09.2011. a zavrsava se 23.12..2011. Drugo polugodiste pocinje od 16.01.2012. i traje do 13.06.2012., a za ucenike VIII razreda do 30.05.2012. Eskurzije emo realizovati nenastavnim danima u toku ove skolske godine.

17

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

PRVO POLUGODISTE (81 nastavni dan) (1. septembra - 23. decembra)

1. KVARTAL (40 nastavnih dana)

Septembar 2011

N. N P U S C 1 1 5 6 7 2 12 13 14 3 19 20 21 4 26 5 27 28 29 30 22 23 24 15 16 8 9 10 P 2 S 3

23

N 4

11

17

18

25

18

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Oktobar 2011

N. N P U S C P S 1 5 3 4 6 7 8 9 N 2

6 10 11

5

12 7 17 18 19 8 24 25

13

14

15

16

20

21

22

23

19

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

2. KVARTAL (41 nastavni dan)

Oktobar 2011

N. N 9 P U S 26 C 27 P 28 S 29

20

N 30

3

20

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Novembar 2011

N. N 9 P U 1 S 2 C 3 4 10 7 8* 9 10 11 11 14 15 16 17 12 5 P S

21

N

6

13

8

19 12 21 22 23 24 25 13 28 26 27 20

9

30

21

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Decembar 2011

N. N 13 P U S C 1 2 14 5 6 7 8 9 15 1 13 14 15 10 3 P S

17

N

4

11

16 16 19 20 21 22 23 17 26 27 28 29 30

17

18

24 31

25

22

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

DRUGO POLUGODISTE (99 nastavnih dana) (od 16. januara do 13. juna)

3. KVARTAL (53 nastavna dana)

Januar 2012

N. N P U S C P S

11

N 1** 3** 10 17 4 11 18 5 12 19 20 21 28 22 29 6 13 7 14 8 15

2** 9 17 16

18 23 19 30 24 31 25 26 27**

23

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Februar 2012

N. N 19 20 6 13 21 20 21 22 27 23 28 29 22 23 24 25 7 14 P C 2 9 16 P 3 10 17 S 4 11 18

20

N 5 12 19

S 1 8 15**

26

24

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Mart 2012

N. N P U S C 1 23 5 6 24 12 13 25 19 20 26 26 27 27 28 29 30 31 21 22 23 24 14 15 16 17 7 8 9 10 S 3

22

N 4

P 2

11

18

25

25

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

4. KVARTAL (46 nastavna dana)

April 2012

N. N P U S C P S

15

N 1

27 2 28 9 16 3 10 17 4 11 18 19 29 23 24 25 30 30 26 27 28 29 20 21 22 5 12 6 13 7 14 8 15

26

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Maj 2012

N. N 30 P U 1** S 2** C 3 4 31 7 8 9* 10 32 14 15 16 17 21 22 23 24 34 28 35 29 30 31 26 18 19 11 12 5 P S

22

N

6

13

3

20

25

27

27

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Jun 2012

N. N P U S C P 1 35 4 5 6 7 36 11 18 12 19 26 13 20 27 14 21 28 15 22 29 16 23 30 8 S 2

9

N 3

10 17 24

25

28

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

LETNJI RASPUST

Jul 2012

P U S C P S N 1 2 9 16 23 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 2 29

30

29

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Avgust

P ust 2012

U

S

C

P

S

N

1 6 13 20 27 7 14 21 28 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Legenda:

Skolski raspust, neradni i nenastavni dani

Prvi i poslednji dan skole

30

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Nastavni dani

*

Praznik - nastavni dan

**

Praznik - nenastavni dan

31

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu Godisnji fond casova obaveznih i izbornih predmeta: NASTAVNI PLAN

PRVI RAZRED Red. broj A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI ned. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Maarski jezik Srpski jezik Nemacki jezik Matematika Svet oko nas Priroda i drustvo Likovna kultura Muzicka kultura Fizicko vaspitanje UKUPNO: A Red. broj B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

3

DRUGI RAZRED ned. 5 2 2 5 2 2 1 3 22* god. 180 72 72 180 72 72 36 108 792*

TREI RAZRED ned. 5 3 2 5 2 2 1 3 23* god. 180 108 72 180 72 72 36 108 828*

CETVRTI RAZRED ned. 5 3 2 5 2 2 1 3 23* god. 180 108 72 180 72 72 36 108 828*

god. 180 72 72 180 72 36 36 108 756*

5 2 2 5 2 1 1 3 21*

32

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Verska nastava/Graansko vaspitanje Narodna tradicija Ruka u testu - Otkrivanje sveta Cuvari prirode Lepo pisanje Od igracke do racunara

4

1 1 1 1 1 1 2 1

36 36 36 36 36 36 72 36 72-108* 864*

1 1 1 1 1 2 1 2-3* 25*

36 36 36 36 36 72 36 72-108* 900*

1 1 1 1 1 2 1 2-3* 26*

36 36 36 36 36 72 36 72-108* 936*

1 1 1 1 1 2 1 2-3* 26*

36 36 36 36 36 72 36 108* 936*

Maternji jezik sa elementima Nacionalne kulture Sah UKUPNO: B UKUPNO: A + B

2-3* 24*

33

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Red. broj

PRVI RAZRED OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ned. Redovna nastava Dopunska nastava Dodatni rad 21-24* 1 god. 756-864* 36 -

DRUGI RAZRED ned. 22-25* 1 god. 792-900* 36 -

TREI RAZRED ned. 22-26* 1 god. 792-936* 36 -

CETVRTI RAZRED ned. 22-26* 1 1 god. 792-936* 36 36

1. 2. 3.

Red. broj

OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

PRVI RAZRED DRUGI RAZRED TREI RAZRED CETVRTI RAZRED ned. 1 1-2 god. 36 36-72 ned. 1 1-2 god. 36 36-72 ned. 1 1-2 god. 36 36-72 ned. 1 1-2 god. 36 36-72

1. 2. 3.

Cas odeljenjskog staresine Drustvene, tehnicke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti Ekskurzija

1-3 dana godisnje 1-3 dana godisnje 1-3 dana godisnje 1-3 dana godisnje

34

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

NASTAVNI PLAN ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

PETI RAZRED ned. 5 3 2 2 2 1 1 4 2 god. 180 108 72 72 72 36 36 144 72 SESTI RAZRED ned. 4 3 2 1 1 2 2 2 4 2 god. 144 108 72 36 36 72 72 72 144 72 SEDMI RAZRED ned. 4 3 2 1 1 2 2 2 4 2 2 god. 144 108 72 36 36 72 72 72 144 72 72 OSMI RAZRED ned. 4 2 2 1 1 2 2 2 4 2 2 god. 136 68 68 34 34 68 68 68 136 68 68

Red. A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI broj

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Maarski jezik Srpski jezik Nemacki jezik Likovna kultura Muzicka kultura Istorija Geografija Fizika Matematika

10. Biologija 11. Hemija

35

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

12. Tehnicko i informaticko obrazovanje 13. Fizicko vaspitanje UKUPNO: A

2 2 26*

72 72 936*

2 2 27*

72 72 972*

2 2 29*

72 72 1044*

2 2 28*

68 68 952*

Red. B. OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI broj 1. 2. 3. Verska nastava/ Graansko vaspitanje Engleski jezik

4 3

1 2

36 72 36 144 1080*

1 2 1 4 31*

36 72 36 144 1116*

1 2 1 4 33*

36 72 36 144 1188

1 2 1 4 32*

34 68 34 136 1088*

Fizicko vaspitanje - izabrani sport UKUPNO: B

5

1 4 30*

UKUPNO: A + B Red. V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI broj 1. 2. Cuvari prirode Svakodnevni zivot u proslosti

6

1 1

36 36

1 1

36 36

1 36

1 34

36

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Crtanje, slikanje i vajanje Hor i orkestar Informatika i racunarstvo Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture Sah Domainstvo UKUPNO: V UKUPNO: A + B + V

1 1 1 2 1 2* 31*

36 36 36 72 36 72* 1116*

1 1 1 2 1 2* 32*

36 36 36 72 36 72* 1152*

1 1 1 2 1 1 2* 34*

36 36 36 72 36 36 72* 1224*

1 1 1 2 1 1 2* 33*

34 34 34 68 34 34 68* 1122*

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Red. OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA broj

PETI RAZRED ned. 31* 1 god. 1116* 36

SESTI RAZRED ned. 32* 1 god. 1152* 36

SEDMI RAZRED ned. 34* 1 god. 1224* 36

OSMI RAZRED ned. 33* 1 god. 1122* 34

1. 2.

Redovna nastava Dopunska nastava

37

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

3.

Dodatni rad

1

36

1

36

1

36

1

34

Red. OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA broj

PETI RAZRED ned. god.

SESTI RAZRED ned. god.

SEDMI RAZRED ned. god.

OSMI RAZRED ned. god.

1. Obavezne vannastavne aktivnosti Cas odeljenjskog staresine 2. Slobodne aktivnosti Drustvene, tehnicke, humanitarne, sportske i kulturne aktivnosti Ekskurzija 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 34-68 1 36 1 36 1 36 1 34

Do 2 dana godisnje Do 2 dana godisnje Do 2 dana godisnje Do 3 dana godisnje

Izborni predmeti

Od I-IV. razreda obavezni izborni predmeti su verska nastava (katolicka), narodna tradicija, od igracke do racunara i cuvari prirode. Narodna tradicija I, II, III razred Hajdukovo I-III razred Nosa ­ komb. od. II-IV razred Nosa ­ komb. od. II , III,IV razred Backi Vinogradi Od igracke do racunara I razred ­ Hajdukovo Lepo pisanje I. razred Backi Vinogradi 38

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Na nivou skole imamo, kao izborni predmet, graansko vaspitanje, u visim razredima, od V, do VIII razreda. Veina roditelja se opredelila za versku nastavu (katolicke veroispovesti) Obavezni strani jezik je nemacki,od I-VIII razreda, drugi strani jezik, (izborni)je engleski, od V-VIII razreda. Od cetvrtog do osmog razreda obavezni izborni predmet su sportske aktivnosti.

Spisak izbornih nastavnih predmeta po odeljenjima:

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hajdukovo Od igracke do racunara Narodna tradicija Narodna tradicija Narodna tradicija Cuvari prirode Crtanje, slikanje i vajanje Informatika i racunarstvo Informatika i racunarstvo Backi Vinogradi Lepo pisanje Narodna tradicija Narodna tradicija Narodna tradicija - Crtanje, slikanje i vajanje - Cuvari prirode Crtanje, slikanje i vajanje - Informatika i racunarstvo - Domainstvo - Informatika i racunarstvo - Domainstvo Nosa Narodna tradicija Narodna tradicija Narodna tradicija Narodna tradicija

39

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

SKOLSKI KALENDAR ZNACAJNIH AKTIVNOSTI U SKOLI Vrsta aktivnosti Svecani prijem prvaka Posveenje acke torbe Realizacija zajednickog projekta sa bratskom skolom Rottman iz Nemacke Zajednicki programi, zadrzavanje prijateljske veze sa bratskim skolama, preko interneta, angazovanje ucenika ­ Rekovac, Rottman, Asotthalom, Zakanjsek Berbanski dani acka nedelja Revolucija 56 u Maarskoj ­ nacionalni praznik Dan prosvetnih radnika Suncana jesen zivota Bozini praznik Skolska slava Sveti Sava Farsanga Dan skole ­ 15 mart ­ nacionalni praznik Dan planete Zemlje Jednodnevne eskurzije za ucenike nizih razreda Dvodnevne eskurzije a ucenike visih razreda Dan izazova Nedelja Crvenog krsta Ispraaj osmih razreda Putovanje ucenika u Minhen Program: Zastita dece,ucenika od nasilja Borba protiv narkomanije i aids-a Zastita zivotne sredine Organizovanje tabora za zainteresovane ucenike Saradnja sa minhenski Crvenim Krstom Vreme realizacije Septembar Septembar Septembar Tokom cele skolske godine Septembar Oktobar Oktobar Novembar Oktobar- novembar Decembar Januar Februar Mart April April, maj April, maj, juni Maj Maj Jun Jun, jul Cele godine Cele godine Cele godine Tokom letnjeg raspusta Cele godine 40

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Ucestvovanje u kulturnim, sportskim i raznim Cele godine manifestacijama, KUD-a Petefi Sandor, Lifka Sandor, Hinga, i MZ Hajdukovo, Backi Vinogradi, saradnja sa civilnim organizacijama

Sekcije u skoli

Ucenici skole su ukljuceni u sledee sekcije: Hor,orkestar- Varga Brigita Likovna sekcija za vise razreda- Sagmeister Laura Dramska sekcija-za III razred u Backim Vinogradima Mora Rozalia Recitatorska sekcija- Pec Blanka, Sel Klara Mladi geograficari- Corba Oto Ekoloska sekcija- Kis Contos Anita Sportska sekcija- Gurbi Robert Sportska sekcija­ Olajos Na Matija Web-labor ­ Arnold Robert

41

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu IV PROGRAM RADA STRUCNIH TELA

Skupstina Opstine Subotica, na sednici odrzanoj dana 12.05.2010.godine, izabrala je nove clanove Skolskog Odbora:

Skolski odbor

Skolom upravlja skolski odbor od devet clanova (po tri predstavnika zaposlenih, roditelja i lokalne samouprave). Za srednje skole od posebnog interesa za Republiku Srbiju i unikatne skole, Ministarstvo predlaze i tri predstavnika "socijalnih partnera" (npr. privredne komore, udruzenja poslodavaca, nacionalne sluzbe za zaposljavanje i sindikata). Skolski odbor imenuje i razresava lokalna skupstina opstine, a clanovi odbora biraju predsednika. Predstavnike zaposlenih predlaze nastavnicko vee, a predstavnike roditelja savet roditelja, tajnim izjasnjavanjem. Na sednicama skolskog odbora ucestvuju predstavnik ucenickog parlamenta i predstavnik sindikata u skoli, bez prava odlucivanja. Predstavnici lokalne samouprave: · Vida Gabriela - vaspitacica · Fogas Karolj - zemljoradnik · Marki Eva - domaica Predstavnici Saveta Roditelja: · Kovac Oto - zemljoradnik · Tohati Eva - zemljoradnik · Na er Eva, domaica Predstavnici Nastavnickog vea: · Arnold Robert, profesor tehnickog obrazovanja i informatike · Pei Terez, nastavnik razredne nastave · Ivkovi Ivandeki Slaana, pedagog PROGRAM RADA SKOLSKOG ODBORA Razmatranje i usvajanje godisnjeg programa rada skole i Skolskog programa za 2011/2012. skolsku godinu Usvajanje Izvestaja o realizaciji rada skole u skolskoj 2010/2011. godini Prikaz projekta SRP i samovrednovanje i vrednovanje rada skole 42

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Davanje misljenje o prijemu novih strucnih kadrova Razmatranje uspeha ucenika Preduzimanje mera za poboljsanje uslova rada skole Razmatranje i usvajanje skolskog programa Razmatranje ostalih pitanja utvrenih aktom o osnivanju i Statutom skole septembar kvartalno tokom godine juni tokom godin

Savet roditelja

Savet roditelja cini po jedan predstavnik roditelja ucenika svakog odeljenja. Pored toga sto predlaze predstavnike roditelja u organ upravljanja, savet roditelja ima savetodavnu ulogu u oblastima osiguranja kvaliteta, predlaganja izbornih predmeta, namene korisenja nebudzetskih sredstava, propisivanja pravila ponasanja, itd. Svoje predloge, pitanja i stavove savet roditelja upuuje skolskom odboru, direktoru i strucnim organima ustanove.

Direktor

Skolom rukovodi direktor Sic Ana tj. stara se o ostvarivanju programa i aktivnosti koje usvoji skolski odbor u okviru navedenih nadleznosti. Direktor je takoe zaduzen za izvrsavanje naloga prosvetnog inspektora i savetnika, koji su dalje preko republickih inspektora i savetnika odgovorni ministru. Direktora Sic Anu, je nakon raspisanog konkursa, predlozio skolski odbor - po pribavljenom misljenju nastavnickog vea. Ministar prosvete RS je dao saglasnost na odluku o izboru direktora.

43

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

PROGRAM RADA DIREKTORA Programski sadrzaji Vreme realizacije 1.Programiranje - izrada Godisnjeg programa rada, Skolskog programa septembar - izrada mesecnog plana skole i plana direktora tokom godine - izrada finasijskog plana rada skole juni - izrada plana kulture i javne delatnosti skole septembar - izrada investicionog plana inoviranja i opreme skole avgust 2. Organizatorska funkcija - iniciranje izrade rasporeda svih vidova nastave i rada sluzbi - nacin praenja i vrednovanja rada razrada ovlasenih radnih mesta tokom godine - raspored rada, sednica i konsultacije sa strucnim sluzbama tokom godine - rad sa pedagogom, strankama tokom godine - rad Aktiva tokom godine - saradnja sa Ministarstvom prosvete tokom godine 3. Rukovodna funkcija - individualizacija rukovoenja (upoznavanje licnosti pojedinaca) - priprema sednice strucnih i upravnih organa skole - planiranje radnih sastanaka, susreti i razgovori sa radnicima 4. Evaluatorska funkcija - Izrada Izvestaja rada skole - izrada programa vrednovanja rada skole - organizacija izrade instrumenata za: praenje pripremanja nastavnika za nastavu saradnja sa roditeljima usavrsavanje nastavnika vrednovanje rada strucnih sluzbi vrednovanje rada na casovima ucese u evaluaciji svih vidova rada u skoli 5. Pedagosko ­ instruktivna funkcija - organizacija i priprema polaganja strucnog ispita za nastavnike - ukazivanje pedagosko instruktivnoj pomoi na etapi pripremanja vaspitno obrazovnog rada - ukazivanje pedagosko instruktivne pomoi na etapi izvoenja nastavnog procesa: 44

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

a) evaluacija nastavnog casa primenom skala procena (priprema ucenika, klima na casu, organizacija casa, i sl.) b) posete casovima nastavnika sa manjim radnim iskustvom ­ pripravnici c) posete casovima u cilju sagledavanja, praenja i vrednovanja rada ucenika u nastavi

Pedagog

PROGRAM RADA PEDAGOGA SKOLE Planiranje i programiranje Vreme realizacije - Ucese u izradi Skolskog programa VIII - Ucese u planiranju i programiranju rada Odeljenjskog staresine IX - Izrada programa rada skolskog pedagoga IX - Izrada mesecnog Programa rada skolskog pedagoga tokom godine Praenje realizacije plana i programa obrazovno-vaspitog rada skole - Opserviranje nastavnih casova tokom godine - Opserviranje dodatne i dopunske nastave tokom godine - Opserviranje vanastavnih aktivnosti tokom godine - Individualni razgovori sa nastavnicima tokom godine - Konsultacije u strucnim aktivima tokom godine - Anketiranje ucenika IX, X, V, VI, - Praenje postupaka ocenjivanja tokom godine - Uvid u dokumentaciju (Dnevnik obrazovno-vaspitnog rada) XII, VI, VIII Saradnja sa nastavnicima na unapreivanju obrazovno-vaspitnog rada - utvrivanje dostignutog nivoa u organizaciji nastave tokom godine - unapeivnje metodike obrazovno-vaspitnog rada, sagledavanje nastave u pojedinim predmetima i sugeriranje aktivima tokom godine - davati uputstva i odgovarajuu pomo odelj.staresinma za sto strucniji rad, poklanjajui posebnu paznju vaspitnim efektima nastave COS-a tokom godine - unapreivanje organizacijskog rada (rad na pedagoskoj dokumentaciji ) IX, i VI 45

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

- unapreivanje saradnje porodice i skole tokom godine -podsticanje nastavnika da koriste pedagosko-psiholosku literaturu i pruzanje potrebne pomoi u izboru tokom godine - popularizovati kod nastavnika vrednost subjekatske pozicije ucenika, kao i vrednost podsticajnih sredstava u nastavi u vannastavnim aktivnostima tok.god - rad na unapreivanju slobodnih aktivnosti i sekcija tokom godine - pruzanje pomoi nastvanicima za sto strucniji pristup ucenicima u svakodnevnom obrazovno-vaspitnom radu tokom godine - organizovanje ispitivanja pojedinih strana ucenikove licnosti radi boljeg usmeravanja tokom godine - pruzanje pomoi nastavnicima pocetnicima (novim nastavnicima) tokom godine Praenje i proucavanje razvoja ucenika i savetodavni rad sa njima u skolskim aktivnostima - ispitivanje zrelosti za polazak u prvi razred VI, VIII, i IX - praenje prilagoavanja dece prvog razreda u skoli IX - podsticati i pratiti rad sa talentovanim ucenicima tokom godine - raditi sa nastavnicima n identifikovnju ucenika koji zaostaju u ucenju tokom godine - voditi razgovore i razvijati diskusiju u malim grupama ili sa pojedincima koji odstupaju u ponasanju ili ucenju tokom godine - upoznati ucenike sa racionlnim metodam ucenja, oposobljavati za samostalni rad i sluzenje knjigom tokom godine - ucese u radu ucenickih organizacija tokom godine - ispitivanje i merenje stavova ucenika tokom godine - rad na formiranju ucenickih kolektiva, sociometrija tokom godine Saradnja i savetodavni rad sa roditeljima - ucese u pripremi i realizaciji roditeljskih sastanaka tokom godine - individualni rad sa roditejima u cilju pruzanja pomoi u radu sa decom tokom godine - grupni rad sa roditeljima dece koja imaju iste probleme tokom godine - prisustvovanje prijemima roditelja (po potrebi) tokom godine Profesionalna orijentacija ucenika - organizovanje razlicitih aktivnosti sa ucenicima u vezi profesionalne orijentacije tokom godine 46

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

- profesionalno informisanje - anketiranje ucenika osmih razreda III - individualno savetovanje IV iV Analiticko studijski i istrazivacki rad - ispitivanje aktuelno obrazovnog rada i problema skole tokom godine - izrada instrumenata tokom godine - obrada statistickih podataka tokom godine - ucestvovanje u analizi kvrtalnog, polugodisnjeg i godisnjeg rada i uspeha ucenika (trazei uzroke eventualnog neuspeha) X,XII, II,VI, VIII - analiza efekata vaspitnog rada XII i VI Ucese u radu strucnih organa skole - ucese u radu Nastavnickog vea tokom godine - ucese u radu Razrednih vea - ucese u radu Odeljenskih vea - saradnja sa direktorom skole Strucno usavrsavanje - prisustvovanje sastancima aktiva skolskih pedagoga tokom godine - prisustvovanje savetovanjima, seminarima - permanetno pripreanje za obavljanje poslova i radnih zadataka - praenje pedagosko-psiholoske literature Saradnja sa drustvenom sredinom - Ministarstvom prosvete i sporta, Institutom za pedagogiju, aktivom pedagoga, strucnim sluzbama osnovnih i srednjih skola, radnim organizacijama, Decjim pozoristem, Otvorenim univerzitetom, Zavodom za trziste rada, Razvojnim savetovalistem, skolskim dispanzerom , Medicinskim centrom, Patronaznom sluzbom, Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad, Zavodom za vaspitanje dece i omladine Voenje dokumentacije - voenje dokumentacije o radu sa ucenicima,nastavnicima i roditeljima tokom godine Ostali poslovi - poslovi vezani za organizaciju rada skole tokom godine - poslovi oko voenja skolske dokumentacije - popunjavanje statistika, upitnika i drugo

47

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu Nastavnicko Vee

PROGRAM RADA NASTAVNICKOG VEA Programski sadrzaji: Planiranje i programiranje rada -razmatranje Godisnjeg programa rada skole -sacinjavanje i donosenje programa rada Nastavnickog vea -utvrivanje osnovnih zadataka za sk. 2008/2009. godinu Organizacioni poslovi -organizacica OV rada/struktura odeljenja, brojno stanje ucenika, podela predmeta,odeljensko staresinstvo i druga aktuelna pitanja,problematika/ -utvrivanje skolskog kalendara rada/ritam rada, dana, dinamika tokom sk. god.i dr./ -utvrivanje pravila o zivotu iradu ucenika/kuni red skole,pravilnik o ocenjivanju, pravilnik o voenju registra, previlnik o vrednovanju, o kvalitetu nastavnika/ -utvrivanje plana posete izleta, eskurzija ucenika -organizacija kulturnih i sportskih manifestacija -donosenje plana takmicenja -organizovanje popravnih i razrednih ispita ucenika -resavanje drugih organizacionih i normativnih tekuih poslova Unapreivanje rada OV -strucno usavrsavanje nastavnika -aktivno ucenje -drustveno koristan rad ucenika- slobode aktivnosti ucenika -razmatranje aktuelne problematike i donosenje mera za unapreivanje rada OV -instrukcija za planiranje i realizovanje cos, coz i rada strucnih aktiva -instrukcij eza planiranje rada i realizovanje programa vaspitnog rada, programa zdravstvenog vaspitanjaucenika i programa prevencije narkomanije, razvijanje ekoloske svesti i aktivnog odnosa prema zastiti i unapreenju zivotne sredine

48

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu Odeljensko Vee

PROGRAM RADA ODELJENSKIH VEA Niza odeljenja I Septembar 2011. Godine 1.Donosenje plana i programa rada OV za sk. 2010/2011.god. 2.Upoznavanje socijalnih, zdravstvenih i drugih prilika ucenika 3..Planiranje eskurzije ucenika 4.Proslava Dana decije nedelje 5.Planiranje programa Berbanskih dana u Hajdukovu II Oktobar 2011. 1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju prvog kvartala 2.Realizacija plana i programa rada i fonda casova 3.Pripreme za Novogodisnji vasar 4.Aktualna pitanja i zadaci III Decembar 2011. 1.Uspeh ucenika na kraju I polugodista 2.Realizacija plana i programa rada i fonda casova 3.Pripreme za proslavu Dana Svetog Save 4.Zimski raspust ucenika planiranje dopunskih i dodatnih aktivnosti za vreme zimskog raspusta 5.Pripreme za takmicenje iz pojedinih predmeta 6.Planiranje i realizacija farsanga 7. Aktuelna pitanja IV Mart 2012. 1.Obrazovni vaspitni rezultati na kraju treeg kvartala 49

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

2.Realizacija plana i programa rada i fonda casova 3.Eskurzija ucenika- operativni plan 4.Letovanje ucenika 5.Proslava Dana skole VI Juni 2012. 1.Uspeh ucenika na kraju II polugodista 2.Realizacija plana i programa rada i fonda casova 3.Podela ackih knjizica 4.Planiranje priredbi za prvake 5.Isprastaj osmaka 6. Priprema irealizacija male mature VIII Avgust 2012. 1.Analiza rada odeljenskog vea u 2010/11. sk.god. 2. Priprema za sledeu skolsku godinu Plan rada Odeljenskih vea 2011/2012 skolske godine Visa odeljenja I Septembar 1.Usvajanje plana i programa 2.Evidentiranje problema pojedinih ucenik 3.Upoznavanje novih ucenika 4.Planiranje aktivnosti povodom decije nedelje 6.Planiranje ekskurzije II Oktobar 1.Obrazovno vaspitni rezultati na kraju I kvartala 2.Realizacija plana i programa 50

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

3.Aktuelna pitanja III Decembar 1.Obrazovno vaspitni rezultati na kraju I polugodista 2.Realizacija aplana i programa 3.Organizovanje zimskog raspusta 4.Proslava Svetog Save 5.Proslava 15 marta, nacionalnog praznika i dana skole 6.Razno IV Mart 1.Analiza obrazovno vaspitnih rezultata na kraju III kvartala 2.Realizacija plana i programa 3.Dogovor u vezi ekskurzije 4.Razno V Maj 1.Obrazovno vaspitni rezultati na kraju skolovanja osmih razreda 2.Realizacija plana i programa 3.Ispraaj ucenika osmih razreda 4.Razno VI Juni 1.Obrazovno vaspitni rezultati na kraju drugog polugodista 2.Realizacija plana i programa 3. Razno VIII Avgust 2012. 1.Analiza rada odeljenskog vea u 2010/11. sk.god. 2. Priprema za sledeu skolsku godinu 51

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu Spisak Strucnih vea u skoli sa imenima predsednika aktiva:

Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Strucna vea: Strucno vee za razrednu nastavu Strucno vee za drustvene nauke i umetnosti Strucno vee za prirodne nauke Strucno vee za razvojno planiranje Strucni aktiv za razvoj skolskog programa Strucni tim za inkluzivno obrazovanje Pedagoski kolegijum Ime i prezime predsednika aktiva Farkas Beatris Kis Kornel Corba Oto Sic Ana Slaana Ivkovi Ivandeki Sel Klara Sic Ana

Ucenicki parlament

Ucenici u poslednja dva razreda osnovne skole organizuju se u ucenicki parlament, koji moze da: daje misljenja i predloge strucnim organima, skolskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponasanja u skoli, godisnjem programu rada, skolskom razvojnom planu, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, ucesu na sportskim i drugim takmicenjima i organizaciji svih manifestacija ucenika u skoli i van nje; razmatra odnose i saradnju ucenika i nastavnika ili strucnog saradnika i obavestava ucenike o pitanjima od posebnog znacaja za njihovo skolovanje. Parlament cine po dva predstavnika svakog odeljenja u skoli i ima predsednika. Ucenicke organizacije Ucenicki parlament - zaduzeni nastavnici: Sel Klara, Pec Blanka

Program ucenickog parlamenta: Izbor predstavnika Izrada godisnjeg programa 52

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Zasedanje parlamenta - kvartalno Decja nedelja ­ prigodan program Decji dan - zamena uloga nastavnika i ucenika Drugarski susreti na kraju prvog i drugog polugodista Izlozbe likovnih radova ucenika nase skole za vreme berbanskih dana u Hajdukovu, Turnir ucenika nizih razreda povodom trka magaraca i berbanskih dana Meuodeljenska sportska takmicenja ucenika visih razreda Deciji vasar ­ povodom Bozia i Uskrsa Organizovanje prodaje i razmene decijih umotvorina, rukotvorina, knjiga, razmena udzbenika i skolskog pribora na pocetku skolske godine Dobrotvorne akcije u korist ,,Lurko kue" Deciji stvaralacki kamp - letnji tabor Konkursi - ucese na svim likovnim i literalnim konkursima Anketiranje ucenika ­ takmicenje ,,najpopularniji nastavnik" Kuni red ucenickog parlamenta Parlamentarizam i demokracija u praksi Skupljanje plasticnih boca, radne akcije ,,Sacuvajmo prirodu" ­ tokom cele skolske godine Podmladak Crvenog krsta ­ program rada Zaduzeni nastavnik: Marusinac Silvija Polazne osnove i aktivnosti Podmlatka Crvenog krsta treba da budu nacela na kojima pociva u svom radu Crveni krst Srbije, a to su: humanizam, solidarnost i uzajamna pomo. Aktivnosti Organizacionska i zastitodavna funkcija Savetovanje za instruktora za rad sa decom Ostvarivanje aktivnosti iz oblasti zdravstvenog vaspitanja (organizovanje predavanja i razgovor na COS-u) Organizovanje humanitarne akcije Deca ­ deci Suncana jesen zivota ­ u saradnji sa MZ-ima i penzijskim organizacijama Realizacija aktivnoti na zastiti starih lica Mesec posveen suzbijanju alkoholizma i ostalih bolesti zavisnosti Ucese u nagradnim konkursima decijeg stvaralastva Ukljucivanje u aktivnosti koje sprovode druge humanitarne organizacije Svetski dan zdravlja (april) 53

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

Prikupljanje materijala o zdravlju (ureenje panoa skole) Ekologija i zdravlje Nedelja Crvenog krsta ( prijem prvaka u podmladak CK) Prikupljanje plasticnih bocova, papira, flase i raznih materijala u cilju zastite zivotne sredine Drustveno koristan rad Cilj Proizvodni i drugi drustveno koristan rad, kao oblast obrazovno-vaspitnog programa osnovne skole obuhvata posebne radno proizvodne i drustvene aktivnosti koje obavljaju ucenici i zaposleni, cime doprinose poboljsanju i unapreivanju uslova zivota i rada svoje skole i lokalne sredine. Zadaci Razvijanje navika ucenika da stalno i racionalno obavljaju razlicite poslove radi zadovoljavanja licnih potreba i potreba porodice, odrzavanja i estetskog ureivnja skolske i prirodne sredine Upoznavanje karakteristika pojedinih oblasti rada.

Poslovi I Ureivanje skolskog dvorista, sportskih terena, parkova i zelenih povrsina 5 Ureivanje seoske sredine Saradnja skole i MZ Ureivnje skolskih prostorija 5 Godisnji fond: 10 II 5 5 10 III

Fond casova po razredima IV V VI VII VIII 5 2 3 10 5 2 3 10 5 2 5 2 2 3 8 3 10 10 10

Svega 35 10 11 24 80

5 5 10

Primarni zadaci skole e se realizovati radom Nastavnickog vea, strucnih aktiva, decijih organizacija i nastavnika. U njihovom programu rada se to konkretnije razrauje i formulise. Zadaci su proizisli na osnovu sagledavanja realizacije obrazovno- vaspitnih sadrzaja iz predhodne skolske godine i na osnovu potreba, uslova i mogunosti skole. Zadaci su sledei: 54

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

· Ureivanje i opremanje kabineta nastavnim sredstvima · Nastavak rada na programu za samovrednovanje · Realizacija SRP-a · Primena savremenih oblika i metoda rada · Razvijanje ekoloske svesti i aktivnog odnosa prema zastiti i unapreenju zivotne sredine · Angazovanje ucenika u veoj meri na polju zdravtsvene, fizicke kulture · Prevencija i borba protiv bolesti zavisnosti · Prevencija zlostavljanja dece (poseban program) · Saradnja sa roditeljima i sa drustvenom sredinom Saradnja sa roditeljima odvijae se tokom skolske godine kroz sledee oblike: Savet roditelja skole (planira se najmanje 4 sastanka) Roditeljski sastanci (planira se 6 sastanaka) Individualni prijemi roditelja (nedeljno) Individualni razgovori roditelja sa direktorom i pedagogom (po potrebi) Grupni razgovori roditelja sa direktorom, pedagogom (po potrebi) Informisanje roditelja o aktuelnim desavanjima u skoli, putem medija.

55

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu V PROGRAM rekreatine nastave i izleta

Skola planira sledee ekskurzije, izlete za ovu skolsku godinu: Plan i program: 1.Jednodnevna ekskurzija ­ nenastavnim danima - Sajam turizma, lova i ribolova ­Novi Sad Vreme realizacije: oktobar 2011. -Katai salas- Mali Ios (od I do IV ) -Rokin salas (od I do IV ) -Pali - Subotica (od I do IV ) 2.Dvodnevna eskurzija (V-VIII ) Vreme realizacije: maj 2011. 3.Poludnevne eskurzije: Tokom cele skolske godine ­ Ludosko jezero, Suma Selevenj, ZOO vrt Pali, posete muzeja, likovne galerije, pozoriste ­ zaduzeni nastavnici su razredne staresine. Za organizovanje ekskurzije su zaduzeni - odeljenjske staresine od I do VIII razred, i komisija za organizovanje eskurzija: Corba Oto, Gurbi Robert i Ciko Jozef. Jednodnevne ili poludnevne eskurzije organizuje skola, bez ucesa turisticke agencije. Dvodnevne eskurzije organizuje turisticka agencija, po izboru roditelja. 4.Skola u prirodi Krajem septembra ucenici II. razreda i nastavnici, realizuju nagradu na meunarodnom konkursu., Nagrada konkursa obezbeuje svim ucenicima 5 dana u Morahalomu, u Maarskoj.. 56

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu VI posebni PROGRAMi

PROGRAM ZASTITE DECE OD NASILJA Vaspitno obrazovna ustanova je duzna da svakom detetu osigura bezbedne i optimalne uslove za nesmetan boravak i rad, kao i zastitu od svih oblika nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Po Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima deteta, zastita se odnosi na - fizicko i mentalno nasilje, zloupotrebu i zanemarivanje dece - sve oblike seksualnog zlostavljanja i iskorisavanja dece - otmicu i trgovinu decom - sve oblike iskorisavanja stetnih po bilo koji vid detetove dobrobiti - nehumane i ponizavajue postupke i kaznjavanje U skladu sa gore navedenim, a na osnovu Opstog protokola za zastitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (koji je usvojila Vlada Republike Srbije), skola je duzna da sacini PROGRAM ZASTITE UCENIKA OD NASILJA.

Tema Aktivnost

Roditeljski sastanci(jedna tacka dnevnog reda treba da bude posveena ovoj temi.) Na Savet-u roditelja i Skolskom odbor upoznati clanove sa Programom Edukacija na temu Prevencija zlostavljanja dece i Prevencija vrsnjacke agresije

Nosioci aktivnosti

Odeljenjeske staresine Sk. pedagog Direktor skole Sk. pedagog

Vreme

XI IX X

57

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

(Incest trauma centar ­ Beograd) Tema na nastavnickom vee, prezentacija radionica Anketa za 5 razred na temu nasilja i agresije (planirano je da se sprovede opstinskom nivou),da se obuhvati cela populacija 5 razreda. Teme posveene zlostavljenju i agresiji koje se obrauju na casovima odeljenskog staresinstva Izlozba likovnih radova Skolski pedagog Sk. pedagog Odeljenjske staresine XII II

Odeljenjske staresine Ucitelji nizih razreda i profesor likovne kulture

Predviene su programom za cos (IX-VI) Tokom godine

Teme koje su predlozene za COS su sledee (zavisno od uzrasta): O decjim pravima Prepoznavanje oseanja (tuge, besa, straha) ­ Cuvari osmeha Sta je pravo, a sta lazno drugarstvo Dan prava dece (20.11.) Dan ljudskih prava (10.12.) Lepo ponasanje na ulici, u autobusu, u bioskopu Kada bih mogao pomogao bih... Svet iz maste (u kome bih zeleo da zivim) Oci u oci sa konfliktima (Knjiga "Konflikti i sta sa njima") Kako resiti konflikte(Knjiga "Konflikti i sta sa njima") Potrebe i zelje (radionice iz knjige "Kako mozemo zajedno") Predrasude i stereotipi (radionice iz knjige "Kako mozemo zajedno") Prava i odgovornosti (radionice iz knjige "Kako mozemo zajedno") SOS telefon ­ sta je to 58

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

PLAN STRUCNOG USAVRSAVANJA NASTAVNIKA

Sve seminare za ovu skolsku godinu finansiraju sami ucesnici. Skola e prijaviti na konkurse i nastavnici e ucestvovati na bezplatim seminarima u organizaciji MP. Naziv seminara Organizator Ucesnici Vremenski period Promocije strucne literature Udruzenje prosvetnih radnika 5-8 nastavnika Tokom godine izdavacke kue Apaczay maara Severne Backe Subotica Promocije strucne literature Izdavacke kue 5-8 nastavnika Tokom godine izdavackih kua: Klett, Zavod za udzbenike, Kreativni centar Letnja akademija ­ edukacija Udruzenje prosvetnih radnika Oko 30 nastavnika Avgust 2012 prosvetnih radnika na maara Severne Backe maarskog jezika Subotica - Manifestacija u okviru Autor: Besnj Sabolc Oko 30 nastavnika Tokom godine skolskih zidova ­ organizovanje slobodnih aktivnosti Savremena obrada bajki u domaoj lektiri u nizim razredima Autor: Conti Melinda Oko 12 nastavnika Tokom godine

Osim ovih planiranih seminara , uzeemo ucese na svim ostalim, koje planira MPRS i koji su besplatni.

59

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu VII prilozi

1. Slike svakodnevnog zivota u nasoj skoli 2. Raspored casova 2011/12 godine 3. Tabela 40 casovne radne nedelje Svi zaposleni OS ,, Petefi Sandor" e se maksimalno zalagati za kvalitetnije obrazovanje i vaspitanje, za saradnju sa svim kulturnim i drustvenim organizacijama, sa Ministarstvom prosvete , kao i sa svim nadleznim organima za obrazovanje i vaspitanje dece, u cilju ostvarivanja Godisnjeg plana rada skole za 2011/12. skolsku godinu. Potrudiemo da pobojsavamo i prosirimo prijateljske veze sa bratskim skolama, tako u Srbiji, kao i u inostranstvu. Maksimalno emo zalagati za kupovinu nastavnih sredtava.

Predsednik Skolskog odbora _____________________ Arnold Robert

Direktor skole __________________ Sic Ana MP

60

Information

Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu

59 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

282906


You might also be interested in

BETA
Godisnji plan rada OS ,,Petefi Sandor" za skolsku 2011/2012 godinu