Read Broshura12gatavs.qxp text version

TIC: Didþioji g. 31, LT­01128, Vilnius. Tâlr.: +370 852626470, talr. / fakss: +370 852620762. E-pasts: [email protected]

Leìendas vçstam, ka pilî atrodas tunelis, kas to savieno to ar Nemunas upes pretçjo krastu. 1831. gada nemieros pils tika izpostîta, to atjaunoja tikai pçc Otrâ pasaules kara. Ir zinâms, ka kopð 14. gs. Jurbarka (Jurbarkas) bija karaliskâ muiþa, kuru pârvaldîja karaliene. Vispazîstamâkâ no viòâm ir Lietuvas lielkòaza Þîgimanta (Þygimantas) II sieva Bona. Vçlâk pils piederçja Ravilu ìimenei. 19. gs. pils toreizçjie îpaðnieki Vasilèikovu ìimene pili pârbûvçja, uzceïot divus papildus spârnus un baznîcu. Kad Lietuva ieguva neatkarîbu, tur sâka dzîvot un strâdât slavenais starpkaru laika skulptors Vincs Grîbs (Vincas Grybas). Paðlaik pilî atrodas Jurbarkas mâkslas muzejs. Vçrtîgi ir apskatît Bispilis pilskalnu, Sv. Trîsvienîbas baznîca (1907), Jurbarkas novada parks, Vîtauta Diþâ (Vytautas Diþos) piemineklis. V. Grîba piemiòas muzejs: Vyduno g. 31, tâlr.: +370 44754786. Jurbarkas apgabala muzejs: Vyduno g. 21, tâlr.: +370 44752710. Apmeðanâs: Viesnîca "Jurbarkas": Dauriaus ir Gireno g. 98, LT­74187, Jurbarkas, tâlr. / fakss: +370 44751646, tâlr.: +370 67638025, e-pasts: [email protected] Viesu nams "Mituva": Girþiai, LT-74015, Jurbarkas raj., tâlr.: +370 44749707, tâlr.: +370 69805306, e-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.mituva.info Vietas, kur paçst: Kafejnîca / bârs "Nemunas": Dariaus ir Gireno g. 21. Kafejnîca / bârs "Monopolis plius": Kranto g. 7. Kafejnîca/Bârs "Prieplauka": Tilþes g. 15. TIC: Dariaus ir Gireno g. 94, LT­74187, Jurbarkas. Tâlr. / fakss: +370 844770201. E-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.jurbarkas.lt Kazikçnu (Kazikënai) muiþâ kopð 1770. gada atradâs novada karaliskâ pârvalde un tieslietu centrs. Tagad muiþa atkal atjaunota un kïuvusi slavena ar saviem zirgiem. Rambîno (Rambyno) kalns, kurð licis Nemunas upei pagriezties uz rietumiem, atrodas 46 metrus virs jûras lîmeòa. Mûsdienâs Rambîno kalns ir neliels, ja to salîdzina ar kâdreizçjo patieðâm milzîgo kalnu. 1992. gadâ tika nodibinâts Rambînas reìionâlais parks, un kalns, kâ mitoloìisks objekts, ierakstîts kultûras mantojuma reìistrâ. Paìçìi (Pagëgiai) pirmo reizi minçti 1281. gadâ. Paìçìu puses vçsture ir cieði saistîta ar Mazâs Lietuvas vçsturi. Laikâ, kad Lietuvâ bija drukas aizliegums (1864­1904), galvenie nelegâlie grâmatu transportçðanas ceïi ðíçrsoja Paìçìus. Ðî novada aktîvâ kultûras dzîve izaudzinâja daudzus cienîjamus kultûras cilvçkus pirmskara Lietuvâ. Ðilutes (Ðilutë) muiþas celtnes, bûvçtas 1819. gadâ, atrodas uzreiz aiz Ðilutes robeþas. Muiþas kungu mâja ir viena no tipiskâkajâm vçlâ klasicisma stila çkâm, kâdas bieþi var redzçt Klaipçdas apkârtnç. 19. gs. muiþa guva ienâkumus, iznomâjot zirgus pasta nodaïai. Kad îpaðnieki zaudçja ðo ienâkumu avotu, viòi vairs nespçja uzturçt muiþu. 1892. gadâ to nopirka Klaipçdâ dzimuðais Karaïauèu (Karaliauèius) universitâtes pasniedzçjs Hugo Ðojs (Hugo Scheu). Viòð labi zinâja lietuvieðu valodu un vâca vietçjo folkloru, viòam bija arî grâds lauksaimniecîbâ. 19. gs. beigâs un 20. gs. sâkumâ viòð pârbûvçja pili, izveidoja angïu stila parku ar trim dîíiem un siltumnîcâm, bruìçtu celiòu sistçmu. Parkâ viòð iestâdîja vairâk nekâ 150 daþâdus krûmus un kokus. Apmeðanâs vietas: Viesnîca "Nemunas": Lietuvininku g. 70, Ðilutë, tâlr.: +370 44152345. Viesnîca "Senoliu pastoge": Usenu ciems, Usenu apgabals, Ðilutë raj., tâlr.: +370 44140370. Viesnîca­restorâns "Vilkenu malûnas": Ðvekðna, Ðvekðnos paðvaldîba, Ðilutë raj., tâlr.: +370 44148371. TIC: Lietuvininku g. 10/2, LT-99185, Ðilutë. Tâlr.: +370 844177795, fakss: +370 844177785. E-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.siluteinfo.lt Ðvçkðnas (Ðvëkðna) muiþa pirmo reizi minçta 1509. gadâ. 1820. gadâ tâ tika sadalîta èetriem Jurìa Pïatera (Jurgis Pliateris) dçliem, radot èetras atseviðías saimniecîbas: Ðvçkðnu (Ðvëkðnos), Vilkçnu (Vilkënø), Stempïu (Stempliø) un Gedminaièu (Gedminaièiø). Ðvçkðnas saimnieks A. Pïateris (A. Pilateris) ieòçma augstu dienesta pakâpi cara pilî Sanktpçterburgâ, tâdçï viòam vajadzçja greznu pili, kurâ uzòemt viesus, kad tie ieradâs Ðvekðnâ medît un izklaidçties. Tâdçï 1880. gadâ blakus vecajai muiþai viòð uzbûvçja krâðòu villu Genovefa (Genovaitë), kuru ieskâva brîniðíîgs parks. To izmantoja arî ìimenes svinîbâm. Mûsdienâs vienâ no Ðvekðnas muiþas çkâm iekârtota Ðilutes (Ðilutë) muzeja filiâle. Iesakam apmeklçt neogotisko katoïu baznîcu (1905), Ðvekðnas vçstures muzeju, ûdensdzirnavas, milzîgo akmeni Aðvas (Aðva) upes krastâ, Sv. Jçkaba baznîcu. Klaipçda (Klaipëda) ­ pilsçta Baltija jûras un Kurðu jomas krastâ vçstures avotos pirmoreiz minçta 1252. gadâ. Mûsdienâs tâ ir treðâ lielâkâ Lietuvas pilsçta un svarîgs industriâlais un

Ðis dokuments ir sagatavots ar Eiropas Savienîbas finansiâlu atbalstu. Par ðî dokumenta saturu pilnîbâ atbild Latvijas Piïu un muiþu asociâcija un tas nekâdâ ziòâ neatspoguïo Eiropas Savienîbas viedokli.

Piïu marðruts Kauòa ­ Raudondvare ­ Veïona ­ Raudone ­ Panemune ­ Kazikçni ­ Paìçìi ­ Ðilute ­ Ðvçkðna ­ Klaipçda Liekâkâ daïa lîdz mûsdienâm saglabâjuðos piïu atrodas gar Nemunas (Nemunas) krastiem. Pirms vairâk nekâ 500 gadiem Nemuna bija Lietuvas lielkòazistes un teitoòu (ìermâòu) teritorijas robeþupe. Kauòa (Kaunas) atrodas Nemunas (Nemunas) un Nçres (Neris) satecç un pirmo reizi minçta 1361. gadâ. Pçc Þalgiris kaujas pilsçta strauji attîstîjâs, jo tai bija liela nozîme kâ Lietuvas hercogistç, tâ cariskajâ Krievijâ. No 1920. lîdz 1939. gadam Kauòa bija Lietuvas galvaspilsçta. Pilsçtas vçrtîgâkâ daïa ir vecpilsçta, ir arî citas ievçrojamas celtnes un pieminekïi: Kauòas pils (Papilio g.), râtsnams (Rotuðes laukums), Bazilika Katedrâle (Vilniaus g. 26), Sv. Ercenìeïa Mihaela baznîca (Npriklausomybes laukums 14), Paþaisles klosteris (Kauno jûros g. 31, tâlr.: +370 3756485), Jezuîtu baznîca un klosteris (Rotuðes laukums 7, 8, 9), Brîvîbas statuja un Kara muzejs (Vienybas laukums), Botâniskais dârzs (Þ. E. Þilibero g. 6, tâlr.: +370 37390033), A. Þmuidzinâvièa muzejs, kurâ var aplûkot mâkslas darbus un velnu kolekciju (Putvinskio g. 64), Kauòas devîtâ forta (Holokausta) muzejs (Þemaièiø g. 73, 3032, Kaunas, tâlr.: +370 37377715). Apmeðanâs vietas: Labâkâ rietumu viesnîca "Santaka": J. Gruodþio g. 21, tâlr.: +370 37302702, fakss: +370 37302700, e-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.santaka.lt Viesnîca "Takioji Neris", Donelaièio g. 27, tâlr.: +370 37306100, fakss: +370 37205289, e-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.takiojineris.com Viesnîca "Daniela": A. Mickevièiaus g. 28, tâlr.: +370 37321505, fakss: +370 37321632, e-pasts: [email protected], mâjas lapa: www.danielahotel.lt Vietas, kur paçst: Restorâns "Pompëja", Putvinskio g. 38. Restorâns "Miesto sodas", Laisvës al. 93. Picçrija "Arena Pizza": Kæstuèio g. 6. Picçrija "Pica Jazz": Laivës al. 68. Restorâns "Medþiotojø uþeiga": Rotuðës aikðtë 10. Tel: +370 37320956, +370 37229932 e-pasts: [email protected] TIC: Laisvës al. 36, LT­44240, Kaunas. Tâlr.: +370 837323436, fakss: +370 837423678. E-pasts: [email protected], mâjas lapa: http://visit.kaunas.lt Raudondvares (Raudondvario) pils celta 17. gs. sâkumâ. Tâ ir Lietuvas renesanses arhitektûras piemineklis. Pils piederçja J. Kosakovska, J. Radvila un B. Radvila, Vorolovska, Zabiela (Zabielos) ìimençm, bet no 19. gs. vidus ­ grâfa Tiðkevièa (Tiðkevièiai) ìimenei. Grâfs pili restaurçja, uzcçla baznîcu un mâcîtâja mâju, izveidoja parku. Renesanses stilâ celtâ pils ir vairâkas reizes pârbûvçta un tagad tajâ var saskatît arî neogotikas stila iezîmes. Paðlaik pilî atrodas Lietuvas lauksaimniecîbas inþenieru institûta bibliotçka un ievçrojamâ, Raudondvarî dzimuðâ, komponista Joza Naujaïa (J. Naujalis) muzejs. Veïonas (Veliuona) vecpilsçtas centrs un Vîtauta Diþâ (Vytautas Magnus) laukums, kurâ slejas pieminekïi par godu Vîtauta Diþâ un Veïonas 700 gadu jubilejai: akmens ar pçdas nospiedumu un skatupunkts, no kura var vçrot Nemunas ieleju, Veïonas Sv. Jaunavas baznîca (1644), arheoloìisko pieminekïu komplekss (Ìedimina kapa vieta, Râmaves (Ramybë) kalns, pilskalns, kurâ atrodas piemineklis Lietuvas lielkòazam Ìediminam un altâris dievietei Veïonei (Velione). Muiþas çkâ iekârtots Veïonas novada muzejs. Raudone (Raudonë) lîdz 16. gs. bija karaliskâ muiþa. Raudones pils ansamblis ir viens no ievçrojamâkajiem rensesanses stila arhitektûras paraugiem Lietuvâ. Otrâ pasaules kara laikâ tika sagrauts tornis un dienvidu spârns. Pçc kara pili restaurçja un pârbûvçja par skolu. Paðlaik pils tornis, no kura paveras brîniðíîgs skats uz Nemunas ieleju, ir pieejams apmeklçtâjiem. Saistoði apskates objekti ir Raudones dzirnavas, Raudones pils, parku (iekârtots 16. gs. beigâs), vçjdzirnavas (18. gs.). Parkâ - liepu aleja ar kâjâmgâjçju celiòu, Ìedimina ozols, liepa ar 7 stumbriem. Jâapskata arî Mçrkaíu (Bezdzionkalnis) kalns, Draudzîbas (Draugyste) kalns, Mîlestîbas (Meilë) kalns. Panemunes (Panemunës) pils celta 17. gs. sâkumâ. Tâ atrodas kalnâ, un to apjoþ krâðòð parks, kurâ ir pieci tilti un neliels ûdenskritums. Vçsturiski tâ bija reprezentâcijas pils, nevis cietoksnis.

1

1

2

2

Broc Skrunda Durbe Saldus Grobiòa Liepâja Priekule Bâta Vaiòode Nîca Skuodas Bûtinge Palanga Kretinga Klaipçda Gargþdai Salantai Telðiai Plunge Rietavas Varniai Maþeikiai Seda

Ðiauliai Pakruojis Radviliðkis Varniai Kelme Pamygala P

Raseiniai Ariogala Panemune Raudone Jurbarkas Veïonas Ðakiai KudirkosNaumiestis Kybartai Vilkaviðkis

Kedainiai

J

KazluRûda Prienai

Kaunas Garliava

Ðilale Ðilute Taurage Pagegiai Kazikenas J

Marijampolç Kalvarija Alytus

3

3

1) Pluòìes muiþa 2) Palanga 3) Kretinga

1) Palanga 2) Nemunas upe 3) Þemaièu takas

Information

Broshura12gatavs.qxp

1 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

7555