Read Microsoft Word - Tenta-vt07-2.doc text version

Tentamen i pediatrik VT 2007, kurs 2, 070530

Namn:______________________________________________ Max: 10 (del 1) + 77 (del 2) Skrivningen består av 2 delar. Del 1 behandlar grundläggande akuta/allvarliga sjukdomar och tillstånd som absolut inte får förbises. På denna del krävs minst 9/10 rätt för godkänd tenta. Del 2 behandlar bredare, allmän, pediatrik där minst 2/3 rätt krävs för godkänd tenta. Båda delarna måste vara godkända för godkänd tenta. Enbart hela poäng ges. Godkänt: 9 (del 1) + 51 (del 2)

Följande fall är typiska beskrivningar av akuta/allvarliga sjukdomar/tillstånd som inte får förbises. Vilka diagnoser avses? 9/10 rätt på denna del krävs för godkänt. 1. Till BVC kommer 2 månader gamle Robin som växer på +1SD vad gäller vikt och längd men huvudomfånget har ökat från +1SD till +3SD på några veckor.

2. En två-årig pojke kommer med mor till akuten för små prickar i huden. Du finner att de inte är borttryckbara och är spridda på bål samt armar o ben. Du finner också större hematom bl a på benen. Hb 80 g/l. Lpk 30.8 x 109/l, trombocyter 8 x 109/l. Vad blir din preliminärdiagnos?

3. Elsa 6 veckor gammal, har via BVC fått en tid på barnläkarmottagningen pga andfåddhet och svettighet. Den senaste veckan har hon gått upp 50 g i vikt och inte orkat äta som vanligt. I status noteras ett systoliskt medelfrekvent blåsljud grad 3/6 med PM I4 sin, ej hörbart på ryggen. Andningsfrekvensen är 80/minut. Saturation 92%. Levern palperas 4 tvärfingrar nedom arcus. 4. Felicia 10 månader har kräkts ymnigt och har haft stora diarréer 10-15 gånger per dag i 3 dagar. Hon har blivit allt tröttare, men trots det är hon väldigt törstig och skriker så fort någon närmar sig vattenkranen. 5. Truls 8 år inkommer pga hög feber sedan 2 dygn och tilltagande trötthet de senaste timmarna. Du ser en somnolent gosse med temp 40 . Han har rikligt med knappnålsstora blå utslag över hudkostymen.

6. Jesper, 12 dagar gammal, inkommer med 39 graders feber de senaste 6 timmarna. Under dygnet som gått har han varit lite gnällig och ätit sämre än vanligt. Kort före ankomsten till akuten noterade mor att pojken ryckte upprepat i enbart vänster arm, inga ryckningar någon annanstans. Du noterar tre blåsor på höger axel.

7. 10-årig flicka med känd diabetes inkommer på morgonen i ambulans till akutmottagningen efter att ha hittats krampande i sängen av föräldrarna. Har givits stesolid i ambulansen utan effekt. Har efter 15 min fortsatt generella kramper på akutrummet.

8. Föräldrar till 10 månaders gosse söker på akutmottagningen då gossen sedan några timmar haft ett fler tal episoder då han gråtit och varit otröstlig under några minuter. Man har också sett ngt som ser ut som rödfärgad gelé i hans blöja. Han har mellan dessa episoder mått som vanligt, och är nu opåverkad när du ser honom.

9. Du träffar en mamma på BVC. Hon är orolig över sin 5 veckor gamla gosse som hon tycker kräks mer och mer och inte går upp i vikt ordentligt, trots att han verkat hungrig. Kräkningarna uppkommer strax efter att han ammats och är av häftig, sprutande karaktär.

10. 2 årig flicka söker på vårdcentralen för feber utan luftvägssymptom sedan två dygn. Hon har kräkts två gånger men har ingen diarre. Status: temp 39 grader. Cirkulation och medvetandegrad ua. Du finner inget fokalt som förklarar febern, ej heller något utslag. Vilken diagnos måste uteslutas?

För de följande frågorna krävs 2/3 rätt för godkänt:

1. Efter en förstagångspyelonefrit genomgår barn olika slags röntgenutredningar. Vad frågar du efter på remissen till respektive undersökning? (3p) a) Ultraljud urinvägar b) DMSA c) MUCG

Formaterat: Teckensnitt:14 pt

2. En 12 år gammal gosse har kommit till akutmottagningen med sina föräldrar på grund av att han sedan 4 veckor successivt försämrats i sitt allmäntillstånd. Han har gått ned i vikt, äter dåligt men dricker mycket. Pappa tycker att gossen har sprungit mycket på toaletten. Nu har han börjat få ont i magen och har klagat över illamående. I status hittar du en avmagrad pojke som är trött och takypnoisk. Andedräkten luktar aceton, han har en god kapillär återfyllnad.. I lab hittar du ett b-glukos på 31, pH 7, 13. a) Vad är patofysiologin bakom gossens låga pH. Varför är han snabbandad? (2p)

b) Beskriv schematiskt det akuta omhändertagandet (3p)

3. Nämn 3 vanliga orsaker till blod i avföringen hos spädbarn (2 p)

4. Anton, 1,5 år, söker med sin pappa på vårdcentralen. Han berättar att Anton ofta får besvärligt med hosta och andningsbesvär i samband med att han blir förkyld. Man har sökt närakuten flera ggr och han har där fått inhalationsbehandling. Man har där sagt att det rört sig om falsk krupp, ibland astma. Pappa undrar nu hur det egentligen ligger till. Just nu är Anton obesvärad. a) Både astma och pseudokrupp kan ge andningsbesvär. Var sitter andningshindret vid respektive sjukdom och hur skiljer de sig åt auskultatoriskt? (2 p)

b) Vilken är den vanligaste utlösande faktorn till astmatiska besvär respektive till pseudokrupp i Antons ålder? (1 p)

5. En orolig mamma söker med sin 9 månader gamla dotter p.g.a att flickan går upp i vikt dåligt. Hon helammades fram till 5 månader, därefter introducerades blandad kost utan problem. Senaste månaderna har flickan blivit gnällig, tappat hullet, är trött och blek och har uppdriven buk. a) Vilken diagnos bör du försöka utesluta och hur går du till väga? (2 p)

b) Vad är behandlingen vid denna diagnos? (1p)

6. En 3-årig flicka söker på akutmottagningen pga gastroenterit med kräkningar och diarréer sedan 3 dygn. Nu börjar hon bli ordentligt medtagen enligt föräldrarna och de är oroliga över att hon ska bli helt uttorkad. . a) Ange 4 faktorer som bidrar till bedömningen av barnets hydreringsstatus? (2 p)

b) Hur behandlar du henne om du bedömer att hon är 6% dehydrerad och lab visar Na 143 (2 p)

7. En 3 årig pojke kommer på remiss från BVC-sköterskan eftersom han oftast går på tå. a) Nämn två tänkbara orsaker?(2 p)

b) Ange en enkel status-undersökning som kan hjälpa till vid differentialdiagnostiken (1 p) 8. Ordinera vätskebehandling till ett barn som väger 14 kg med misstänkt septisk chock (typ av vätska, volym, tid, administrationssätt) (2 p) 9. Vilka är de vanligaste symtomen som barn med leukemi kommer till läkaren för? Ange också den hematologiska mekanismen bakom varje symtom? Tre symtom skall anges för full poäng (3 p).

10. En 14-årig pojke kommer till mottagningen pga feber o torrhosta sedan 8 dagar. Besvären har gradvis tilltagit. Han har ingen snuva. Huvudvärk. Hans storebror har haft hosta och feber i snart 14 dagar men har nu utan behandling blivit bra. Vid auskultation hör du rassel över vä lungfält. CRP visar 66 g/l. a) Vilken klinisk diagnos och vilket agens är mest sannolikt? (1 p) b) Hur fastställer du specifik diagnos, dvs agens? (1 p)

c) Hur behandlar du? (1 p)

11. En 15 årig flicka kommer till allmänläkarmottagningen då hon haft feber i 9 dygn kring 39 grader. Hon bedömdes av allmänläkare ha halsfluss (utan provtagning) för 4 dygn sedan och ordinerades penicillin. Emellertid har febern ej gått ned av behandlingen. Status: febril, medtagen. Grötigt tal. Mos: stora rodnade tonsiller med beläggningar. Svullna lymfkörtelpaket bilateralt i käkvinklarna. Buk ua. a) Vilken diagnos misstänker du? (1 p) b) Nämn minst två sätt att styrka din misstanke. (2 p)

12. Klara, en 3 årig flicka, kommer till akuten efter att mamma känt en stor knöl till vä i buken i samband med badkarsbad. Du palperar en apelsinstor, hård, oöm, resistens som är lokaliserad strax nedanför revbensbågen, djupt i medioklavikularlinjen. Flickan mår i övrigt utmärkt och har inte uppvisat några symtom på sjukdom den senaste tiden. Vilken diagnos måste uteslutas och vilken undersökning blir aktuell först? (2 p)

13. Henrik, en 4-årig tidigare väsentligen frisk, pojke har haft feber kring 39 i tre dagar, och har sedan fem dygn vä sidig hälta som tilltagit. Han pekar mot vänster höft. Status: allmäntillstånd hyggligt men febril 39, hud ua, inget utslag. I vänster höft finner du en lätt rörelseinskränkning och smärta vid all typ av rotation samt flexion o extension av leden. Hb 116 g/l, trombocyter 335, lpk 17,8 neutrofiler 13,5 lymfocyter 3,5 monocyter 0,6 CRP 116. Akut ultraljud visar ingen utgjutning i leden. a) Vilken diagnos är mest sannolik? (1 p)

b) Ytterligare utredning? (2 p)

c) Behandling? (1 p)

14. Ett föräldrapar kommer med sin treåriga flicka, Stina, som sedan två veckor haft ett svullet och varmt högerknä och kanske har också höger fotled varit svullen. Till en början trodde man att hon fallit och skadat knät men besvären håller i sig och har möjligen blivit värre. I status finner en flicka som är afebril och i gott allmäntillstånd. Ledstatus visar hydrops av hö knä och hö fotled tycks också lätt svullen. Du misstänker juvenil idiopatisk artrit, JIA eftersom två leder är svullna. a) Vilka kriterier gäller för att du skall ställa den diagnosen (2 p)

b) Du blir styrkt i din misstanke eftersom ANA visar sig vara förhöjd titer 1/400 . Nämn en allvarlig komplikation som ofta är symtomlös och som skall uteslutas via remiss. (1p)

15. Beskriv fyra relevanta symptom på hjärntumör hos en 6-årig pojke. (2 p) 16. Du är dagjour på barnakuten. Du träffar Linus 5 månader, som blivit tystare senaste veckorna och haft konstiga hyss för sig då han sträcker ut armarna för att sedan göra en omfamningsrörelse varefter han skriker till. Far undrar om det beror på magont. Vilken diagnos är viktigast att utesluta? Hur ställs diagnosen? (2 p)

17. Anna, som är född fullgången, kommer till BVC för 10-månaderskontroll. a. Vilka färdigheter finmotoriskt, grovmotoriskt respektive psykosocialt bör hon ha? (3 p)

b. Vilka vaccinationer har hon fått hittills om man har följt det ordinarie vaccinationsprogrammet? (1 p)

18. Tilda 3 år söker pga att hon inte vill stödja på benen sedan igår. Hon har klagat över magont i två dagar och under denna tid har man noterat utslag på benen. I status finner du en afebril flicka. Fotlederna är svullna. På huden ser du ett flertal ej borttryckbara, knappt cm-stora rödlila förändringar på underbenen och glutealt. Du ordinerar bla ett blodstatus som visar normala Hb, LPK och TPK. a.Vad har Tilda drabbats av? (1 p) b. Hur kan det behandlas? (1 p)

c. Vilken möjlig komplikation är det man vill fånga genom täta kontroller de närmaste entvå månaderna? (1 p) 19. Barnundersökningen på BB är en viktig screening för att hitta avvikelser. Vilka avvikelser letar man efter vid undersökning av a. skallen (1 p)

b. ögonen (1 p) c. kotpelaren (1 p) d. genitalia (hos flickor repektive pojkar) (2 p) 20. Trots framsteg inom neonatologin är uttalad prematurfödsel, t ex före vecka 30, fortfarande förknippat med avsevärd sjuklighet. Nämn 4 särskilt känsliga organsystem och hur de kan drabbas? (4 p)

21. Majken 4 år kommer till vårdcentralen pga sveda i och gulgröna flytningar från underlivet. Majken går på ett tryggt dagis. Hon har nyligen haft lite ont i halsen, men i övrigt har hon varit frisk. Majken är pigg och afebril. I underlivet ser du ilsket rodnade slemhinnor och sparsamt med gulaktig sekretion från vagina. a. Vilken diagnos är mest sannolik? (1 p) b. Vilka/vilket prov vill du ta? (1 p)

22. Nio dagar gamla Stina kommer in med ambulans på akuten pga uttalad slöhet. Hon har varit snabbandad de senaste dagarna och inte velat äta som vanligt. Hon är född fullgången. På BB noterades ett blåsljud på hjärtat, men man har ännu inte varit på hjärtundersökning. I status finner du en afebril blåmarmorerad flicka med snabb ytlig andning. Hon är tackykard och har ett högfrekvent blåsljud PM I4 sin, som du även hör på ryggen. Du tycker att femoralispulsarna är svårbedömda. a. Vilken är din preliminära diagnos? (1 p) b. Hur kan du akut behandla Stinas cirkulation? (1 p)

23. 3 månader gamle Oskar hittades livlös i sin säng på morgonen. Intensiva återupplivningsåtgärder i hemmet, i ambulansen och på akutrummet var förgäves. Extensiv provtagning och den efterföljande obduktionen kunde inte påvisa tecken på infektion, metabol sjukdom, trauma eller missbildningar. a. Vad drabbades Oskar av? (1 p) b. Vilka är de kända riskfaktorerna för detta tillstånd? (2 p)

24. Ronja 4 år har ett besvärligt eksem i böjvecken och generellt mycket torr hud. Föräldrarna vill nu att du allergiutreder flickan för "så här kan hon ju inte ha det". De är tveksamma till den behandling de blivit rekommenderade i form av hydrocortisonkräm och mjukgörande krämer, då de är oroliga för att huden kan bli skör och tunn. De säger att Ronja vägrar att bli insmord med kräm då det svider så mycket utan hon vill hellre bada varma bad varje kväll. a. När kan det vara indicerat med allergiutredning vid eksem? (1 p) b. Kan hydrokortisonkräm göra huden tunn? (1 p) c. Hur bör Ronjas eksem behandlas? (2 p)

25. John 5 år söker pga hälta sedan ett dygn. Han har inte slagit sig. Han var snuvig tidigare i veckan, men har inte haft feber. I status finner du en afebril pojke som är opåverkad i vila. Höger höft uppvisar en klart inskränkt inåtrotation. CRP<10. a. Vad misstänker du kliniskt för diagnos? (1 p) b.Vad ger du för information till föräldrarna angående eventuell uppföljning? (1 p)

26. Vilket är det vanligaste hjärtfelet hos barn med Mb Down? (1 p)

Information

Microsoft Word - Tenta-vt07-2.doc

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

439094


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=32 Broken pipe in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531