Read naderbekeken-062007.pdf text version

l9r

juni Bekeken 2007 Nader

en fl-ïitfffezrnsen

18 In De Waarheidsuriendvan mei proÍ. dr. 2007 schrifftCalvi.inkenner W. Balke over de huidige hype van voor gebedsgenezing, zalvinaandacht van kaarsen gen, knielen,ontsteken etc. Hij schrijft eroveronder de titel: 'Het wonder in de Bijbel'.Hij vraagt voor het onderwijsvan o.m. aandacht Calvijn. Graaggeefik er het nodige van door. Wat de ziekenzalvingbetreft het ondersteunr wat eerderin dit blad is daaroveruitvoerig geschreven door en ds. P. Niemeijer(in het septemberoktobernummer2006). Op het volwe gendepunt stappen het artikel van Balke binnen: Gebed eenmaal Da ziehenzalt,ingkomt slechts uoor in de Bijbel en uel in Jahobus5:1415. Calurynmaakt hierouereenaantal opmerkingen.Hij ertuetenswaardige kent dat de gaue unn de gezondmaking in uoorhtuarn de tijd uan de apostelen. Maar hry stelt tegelijh heel nuc/tter uast dat toen niet allen gezondzijn geuorden. lzail De Heere heeft eenplaatt geget)en dezegenade'zo uaah en zo lang Hij wist die dat het mÉtig w/ts'.Aan de apostelen dezegaueontuangenhadden, was tegelijk 'onderscheiding opdat ltet tekert gegeuen, (symbolum) niet door misbruih ontheiligd zou tuorden'. Met nadrub wijst Caluijn eropdat de zaluing beperhtis tot de werhing(eftècnrm) uan de Heilige Geest.Het eigenlijke is de werl<zaamheiduan de Heilige Geest. De Heilige Geestis niet aan het teken gebonden.Het statlt in Gods ttriheid ont De het teken te zegenen. ziekenzaluing dat in de kerlealtijd is geensacrameffi gebruikt zou moetenworden.Het is in tijd de aposrolische geengeneesmiddel (medicamentu,m) maar bet was geweest, de waarheid slechts een tehen ualruítn cen tijd geduurd heefr en het tekenzelf tuasook ttjdelijh \Yat blijuend is, is het gebed. God heeft Zijn belofte met het gebeduerbonden.De uiterlijhe ltandeling (externus ritus) uan de zaluing tt,asslechts bijhornend.

De hype vafr zalvilt-

Vasten Op eendergeltjhewijze spreektCaluijn ouerbet uríttefl.Anna, die een uteduwe was (Luk. 2:j7), weekniet uit de tempel. Het is geenuoorbeeld een urouw mlet dat ut-apen. Het gebedbeboorttot de ware is dierrstt,,trt God. Maar frct uastett em hulpmiddel udn eenlager niueau (inferius waarde subsidium), dat een betrehhelijhe hrrft. Nu wry het toch ouerltet ritueel hebben, ouer Caluijn is oobzeergereserueerd de Hij handoplegging. erkent die bij de bein uestiging het ambt uanpredikant, maar af wrystde confrmatie met handoplegging rite, die enigsConfrmatie is een roomse zins te uergel|kenis met bet afleggenuan k lij k geloofsbe denis. Tegelij spree t Caluij n in aansluiting met Augustinusouerde grote waarde uan het gebed. Waar het op aankomt, is dat wij in ziekte en lijden, in nood en dood met Christus uerbonden zijn en dat wij ons in Gods hand ueilig weten, hoeHij ook ons leuen leidt door hoogteen diepte.Htj hoort en uerhoorthet gebed,maar oPZijn wijze en in Zijn wijsheid, uer bouenons bidden en

denben. Wie zich de moeitegeeft om zich in Caluijns Institutie in het diepgrauende ouerhet gebed(llf, 20) te uerdiegedeebe worden pen, zal daardoor zeer opgebouwd in het geloofen rUh getroostin ziehte en leed. Tuee regels In 1960 was er ooh eenhype uan gebedsgenezing,die in ons land op gang ulís gebrachtdoor de Amerikaanseeuangelist Osborne.Dat bracht dr. P.A. Nolle ertoe Gebedsgenezing om zijn boehte schrijuen en Masse.De mening van een theoloogmedicus (tilagenittgen 1960). Het is een uitstebendboek,dat eenherdruk uerdient momenteeluteerzo'n hypemeema' ïïr:4 Nolle stelt dat wie de Schrift LUiltterstaan, moet houden. Men zich aan twee regels moet allereerstde tehstlezen met bennis u,aarin uan de tijd en de omstandigheden en werde woordengesproken gescltreuen moet men schrift met den. En ueruolgens hen, zodat door wederherige schrift'uergelij belichting de bedoelingrrdnsparant wordt. 'De leuert het betuijsdat kerhgeschiedenis

N a d e rB e k e k eln n i 2 0 0 7 u

niet ltoudt bij hij die zicb aan dezeregels tot de exegese, de erbarmelijkstedtaaashedert kan komenzoak, om mattr tUn tot uoorbrcldte noetnen, tuerlerdopets de der grotc schade heruonning helaasbebben gadcmonstreerd.' Wrt weten wij uan de tijd waarin JakoHoe was het met de medische bus leeJde? Hoe utasde uerhoudingtussen uerzorging? wereld arts en patiënt? In die he/lenistisclte was defunctie uanpriester en arts in één perioott uerenigd.Genezenwas rcu tlttthandeling. De olie u,erd gist'h-religit'uze al cauwanlangin allerlei znluengebruiht. Zo'rt ganaesmiddel kreeg geneesleundige pas kr,t,/tt wanneerhet in de nadnt uan zijn godltaid wasgewijd. Nolle uerwijst naar de geschiedenis de Syriër Naiman uan (2 Kon.5:ll), die boos wanneerElisa is niet toepast hem zegt zich en dezepoespas in te w(tssen deJordaan. ntn uie .fakobuszijn brief [)e christenen richr, konden niet naar ceil drts galln, tnddr u(rden bij zo'n priestff-drts in heidensereligieuzehantlelingenbrïrohken, die als aJgodendienst uoor eenchristen onaanuaardbn(trwdren. Nai'ef biblicisme ln dfu tijdsomsrandigheden beueelt Jaleobus aatt dttt er door de ouderlinggebeden u,ordt of de Heere,Die onzezonden heeft gcdragen,met zijn genadehat tocnmalige olie, tot genezingutilde gcncesmiddel, doen strekken.Zo mogenouderlingen,zo mag dc gemeenre nu, zo mogenwij uan uandoagbidden of diezelJde Heere met Zijn genadede huidige middelen util zegenen, rlie dc medicus,zoueelbetertoegcrttst 7/4n proegz'r, gebruikt - om het euettoJ.die rnodernemedit'usziclt mat a/ zijn huidig kunnen uan dezealhankelijkheid bewust is oJ'niet. Bidden is immers onze noden en uragenin Godshand leggen,onsaan Hem toeuertrluwen. Dat betekentabijd het aan Hem ouerlaten.De grootstezegenis eenkind uan Zijn koninkrijk te mogenzijn. Dat ook als leert ortsZijn tt,il te gehoorzamen, die'artdersis dan taij u,illen o,f'bcgeren. Irr onza tijd met de hand op da Scbrift aen lans te aillen breken uoorziekenzaluing (in tuezeneenlteidens gebruik) uind ik onzin en een uoorbeeld uan nai'efbiblicisme.

Het is meerfttttgieddn op eengeestelijke wijze biddendeonze nood in Godshand leggenen aan Hem toeuertrouaen. Exorcisme Hoe stltat het met het exorcisme de of Bepaalde uitbanning t,dn de demonen? werdenin de bijbelsetijd in ziehtebeelden uerbandgebrachtmet bezetenheid ofde tirannie uan de rJuiuel.De euangelisten beschrijuen ellcndig en uerschrihkelijk hoc het is om het t,ooruter? uan de duiuelse tirannie te zijn. A,laar ltet belnngrijhste is dat ltat halerijh uan de duisternisddn dc heerscbappij uan Christusonderworpert is. Christuslaat zien dat in Hem de mesen siaanse heilstijd is aangebroleen dat Hij de Beurrjder is. De discipelenworden als geroepen Zijn herautende blijde booddat schapte uerkorudigen het Koninkrijk der hemelenndbij gekomenis. Christus srelt hen daarbij in staat om de prediking te brengenmet de rcleenen Zijn lteuan melsemacht. Deze wondertcbenen zijn niet andersdatt zegelen uan Zijn leer en het is niemand toegestl1an dezeuerbinding te uerbreom opdrachtis deprediking, ken. De eerste a/tdrtoe Hij tle apostelen en de te/eenen in staat steldezijn uerbonden met Zijn eigen ambt en roepiilg.Htl is itt de utereldgekomen on?ons rc beurijden uan de tirannie uan de duiuel en uan de dood, om onze en ziehten te genezen onste helpenin al onzenood. I'egelijkhebbeudezewondereneenescltaPas tologische betekenis. in de herscbepping, op de nieuu,eaarde, zal er geen ziehte en dood meerzrjn. IYrj mogendaar niet op uooruitgrijpen. Aanhangsels Het grootsteu,onderin de Bijbel is de opstltndinguan Christusals de Eersteling uan allen die in Hem gelouen.Dat is het De hart uan het euangelie. wonderendie Christustijdens Zijn omwandelinggedaan beeft, behorenniet tot het midden uan ltet Euangelie. Anders zott het eengroot ongeluk zrjn drtt de wonderenuandaagniet meergebeuren. Caluijn noerntde wonderenaanhangsels (appendices)utn de heilsleer Hij uerdie hondigd heeft. De wonderenbeuestigen

en ondersteunen Euartgelie, het uerzegelen ltet en stellenbet in het recbtelicht. Het hangt niet af uau de nirakelen o.f geloo-f uan welhewondertekenen ooh. Het is eut bijzonderegaue utn de Heilige Geest ert wordt geborenuit ltet \'Yoord.De wonderen zijn als een'appettdix strengaan het Woord uan God gebondenen mogennier uerzelfstandigd tuorden.Het begripaan(appendix) hee/t ecn kritische bebangsel 'daaruit tekenis: uolgt dat de heilige orde u,tn God tuordt omgekeerd zii als (- de wottderen)u,ordanlosgemaaht uan bet tX/oord waarbij zij behorenen zij worden meegesleurd de goddeloze te leer on uersieren om schandelijhe en gebruileen of rituelen te bedenken.' Dat is de laatstezin uan Caluijns clmmenta/tr op de eerste drie euangeliën.

Biblicisme 'boogt( \Y.ij rnoeten hourlert ons natt oTtze en enigeLeermeester ons Cl.,ristus, door de 'Hij Vadergegeuen' en oefentZrjn leraarsambt uit door Zijn dicnaren die Hij heeJt uitgerustmet de gauet/er uitlegging' (Caluijn, commentaarbij Daniël 7:15-16). Grondigekennis uan de grondtalen uan de Schrrt is daarbij een eeft( uneiste. Het is een nai'efbiblicisrtteorn een bijbe/tekstuir zijn uerbandte ruhbcn. \Vij nogen niet eenzin doorknippenen aJinijden om de zin te beden,en.Caluijn ueruijt de dopersdat zij het enastuk uan de tekst nemenen het anderestulelaten alsof men beidedelen zou l<unnenscheiden.Wij moetenook begrip hebbenuoor ltet tadleigenuan de Schrift en ons tttncbtenuoor tttIt'eo ? of ue st eI ij k i il g. res rgee Biblicismegltat ook steer/s gepaard ntet c(n aJheeruan het dogmatische. Wie denht zo direct alleen op eenttantal geselecteerde bijbelteksten kunnen steunenen zote doendeafstand neemt udn de belijdenis uan de kerh, haalt echter tegelijkertijd eenaantal zeer bedenkelijhe leerstellingen binnen. Zij uerbrehen zogenaamde de consensus interpretationis(ouereenstemning in de uitleg, PLS) rnerde kerleuaders en de heruormers dat resulteertin een en aanzienlijke uerkorting uan de rijbdom uan de Heilige SchriJi.

www,woordenwereld.n

Information

2 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

829357


Notice: fwrite(): send of 196 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531