Read Microsoft PowerPoint - 2007_10_22_Dzieci_aktywne_online text version

Dzieci aktywne online

· Urodzeni z myszk w rku · Czsto online, rzadziej offline · Treci poszukiwane

padziernik 2007

Raport ,,Dzieci aktywne online" zostal opracowany na potrzeby I Midzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczestwo dzieci i mlodzie y w internecie".

Celem raportu jest zbadanie aktywnoci online u ytkowników w wieku od 7-14 lat. Na podstawie wyników badania Megapanel PBI/Gemius szczególowej analizie poddano zachowania oraz preferencje dzieci obejmujce zarówno caly internet, jak i poszczególne kategorie tematyczne witryn objtych badaniem. Oszacowano udzial tej grupy wiekowej w calej populacji u ytkowników sieci oraz przedstawiono ich aktywno online na tle innych grup odbiorców.

2

Urodzeni z myszk w rku czyli... Jak zmienia si aktywno dzieci online?

3

Co dziesity internauta w Polsce to dziecko w wieku od 7-14 lat.

Urodzeni z myszk w rku

· Grup o najwikszym udziale w ,,torcie internautów" jest mlodzie od 15 do 24 lat (33,76 proc.). Generuje ona najwikszy ruch na zasobach sieci, intensywnie i aktywnie korzystajc z internetu.

· Grupa internautów od 7 do 14 lat stanowi 11,04 proc. 4

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Zmienia si INTENSYWNO kontaktu dzieci z treciami online.

Urodzeni z myszk w rku

5

· Co prawda internauci w wieku od 7 do 14 lat spdzaj online przecitnie mniej czasu ni wszyscy internauci i dokonuj przecitnie mniej odslon, to jednak w cigu roku redni czas na u ytkownika w tej grupie internautów wzrósl o niemal 10 godzin. Co wicej, zmiany te s bardziej dynamiczne ni dla calej populacji internautów. · Cho procentowy udzial dzieci w populacji internautów wlaciwie nie zmienil si w porównaniu z rokiem ubieglym, widoczne s ró nice w sposobie korzystania z internetu.

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Dziewczynki spdzaj w internecie wicej czasu ni chlopcy.

Urodzeni z myszk w rku

· Niemal równe s grupy internautek (47 proc.) i internautów (53 proc.). · Przecitna dziewczynka spdza w sieci rednio o 10 godzin wicej ni chlopiec co jest charakterystyczne tylko dla tej grupy wiekowej.

6

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Czciej online, rzadziej offline? czyli... Zlapani w sie

7

Niemal co drugi internauta w wieku od 7 do 14 lat jest aktywny w internetowej spolecznoci codziennie.

Czsto ,,on", rzadziej ,,off"?

· Internauci w wieku od lat 7 do 14 korzystaj z sieci przede wszystkim codziennie lub prawie codzienne (45 proc.). · Co trzeci internauta w wieku od 7 do 14 lat ma kontakt z treciami online kilka razy w tygodniu (34 proc.). 8

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=831, internauci 7-14 lat

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Znaczny odsetek dzieci korzysta z sieci kilka razy w tygodniu.

Czsto ,,on", rzadziej ,,off"?

· Odsetek dzieci korzystajcych z

internetu kilka razy w tygodniu jest wyranie wikszy (34 proc.) ni rednia dla calej populacji internautów (20,9 proc.).

· Czas online spdzony przez przecitnego internaut w wieku od 7-14 lat korzystajcego z internetu kilka razy w tygodniu (23h i 43 min) jest wy szy ni rednia dla wszystkich internautów (21 h 02 min.).

9

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

W grupie najaktywniejszych internautów prawie co dziesity ma od 7-14 lat.

Czsto ,,on", rzadziej ,,off"?

· Wród ,,heavy users" ­ czyli

korzystajcych z internetu codziennie lub prawie codziennie ­ najmlodsi stanowi 8 proc. · 37 proc. najbardziej aktywnych internautów stanowi mlodzie w wieku od 15-24 lat. 1 0

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Niemal co trzeci internauta wieku 7-14 lat mieszka na wsi.

w

Czsto ,,on", rzadziej ,,off"?

· Najliczniejsz grup (niemal 1/3) wród internautów od 7 do 14 lat stanowi mieszkacy wsi. Udzial mieszkaców wsi w grupie 7-14 lat jest wy szy ni w calej populacji. · Dzieci mieszkajce w najwikszych miastach spdzaj w internecie rednio najwicej czasu (33 h 42 min.), co przewy sza przecitny wynik mieszaców miast. 1 1

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=831, internauci 7-14 lat

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Treci poszukiwane czyli... Co zatrzymuje dzieci w sieci?

1 2

Internauci w wieku od 7-14 lat dziel wikszo swojego czasu online midzy rozrywk i spolecznoci.

Treci poszukiwane

· Najdlu ej ­ 6 h 55 min. ­ dzieci zatrzymuj si na witrynach zgrupowanych w kategorii ,,Kultura i rozrywka", przewy szajc redni dla calej populacji (5 h 50 min) niemal o godzin.

· Niemal o polow krócej ni przecitny internauta dzieci przebywaj na witrynach i serwisach z kategorii ,,Informacje, 1 publicystyka, media". 3

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=831, internauci 7-14 lat

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Rozrywka, nowe technologie i spolecznoci. Dzieci wybieraj interaktywno, zabaw i komunikacj.

Treci poszukiwane

· Internet to medium zapewniajce przede wszystkim ROZRYWK ­ tak e dla ponad 95 proc. internautów w wieku od 7 do 14 lat.

1 4 82 proc. dzieci wybiera strony z kategorii NOWE TECHNOLOGIE ­ to wicej ni zasig stron tego typu w calej populacji (78 proc.). Dzieci wydaj si docenia zalety serwisów SPOLECZNOCIOWYCH (zasig wród internautów 7-14 lat ­ 70 proc.). Serwisy i witryny INFORMACYJNE - które wydaj si by specyfik internetowego medium ­ ciesz si stosunkowo nisk popularnoci wród najmlodszych internautów (63 proc.).

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Dziewczynki edukacyjnie, spolecznociowo.

chlopcy

Treci poszukiwane

* 100 proc. stanowi internauci w wieku od 7-14 lat

· Biorc pod uwag struktur u ytkowników poszczególnych kategorii, EDUKACJA zatrzymuje najwiksz grup internautek w wieku 7-14 lat (52,9 proc. wród dzieci w wieku od 7-14 lat). Wród dziewczynek popularne s tak e nowe technologie oraz spolecznoci. · Chlopcy doceniaj przede wszystkim serwisy tworzce SPOLECZNOCI (dopasowanie u ytkowników w tej grupie wiekowej­ 55,2 proc.). Edukacja wydaje si nie przyciga mlodych internautów zbyt skutecznie ­ zajmuje 4. miejsce w rankingu.

1 5

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=831, internauci 7-14 lat

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

GRY ONLINE ­ ulubione miejsca w sieci. Najmlodsi internauci wyjtkowo chtnie korzystaj z mo liwoci grania online.

Treci poszukiwane

· Wród dzieci najwiksz popularnoci cieszy si witryna z grami online. · Dostosowane do preferencji najmlodszych badanych wydaj si by tak e serwisy wideo i spolecznociowe (youtube.com, maxior.pl, fora.pl) 1 6

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=831, internauci 7-14 lat

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Sieciowi gracze - wbrew stereotypom, dziewczynki równie chtnie graj online.

Treci poszukiwane

· 70 proc. dzieci spdza internecie grajc online.

czas

w

· Gry online ciesz si praktycznie równym zainteresowaniem dziewczynek i chlopców w wieku od 7-14 lat. · Dziewczynki przebywaj na witrynach z 1 grami online rednio dlu ej (4 h 50 7 min.) ni chlopcy (4 h 34 min.).

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Dzieci aktywnie uczestnicz w tworzeniu spolecznoci online.

Treci poszukiwane

· A 70 proc. internautów w wieku od 7 do 14 lat odwiedza strony powicone spolecznociom. · Dziewczynki spdzaj na serwisach spolecznociowych trzy razy wicej czasu ni chlopcy. · Zasig witryn z kategorii spolecznoci wród dzieci jest mniejszy tylko od najaktywniejszej 1 w internecie grupy ­ internautów w 8 wieku od 15 do 24 lat.

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Najmlodsi internauci czytaj, komentuj i pisz blogi.

Treci poszukiwane

· Niemal co drugi internauta w wieku od 7 do 14 lat odwiedza serwisy blogowe. · Tre blogów czy te mo liwo ich pisania zatrzymuje dziewczynki znacznie skuteczniej ni chlopców. redni czas na u ytkownika: dziewczynki ­ 4 h 15 min., chlopcy ­ 32 min 38 s. 1 9

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Erotyka w sieci ­ zakazany owoc smakuje? A 40 proc. dzieci ma kontakt z treciami erotycznymi online.

Treci poszukiwane

· Wród internautów w wieku 7-14 lat 43 proc. chlopców i 37 proc. dziewczynek odwiedza witryny o tematyce erotycznej. · Chlopcy spdzaj na witrynach erotycznych wicej czasu (59 min 58 s.) ni dziewczynki (55 min. 15 s.). · redni czas na u ytkownika w ród dzieci (57 min 36 s.) jest wyra nie krótszy ni w innych grupach wiekowych. Co mo e wiadczy - obok oczywistego mniejszego 2 zainteresowania treciami erotycznymi 0 online o wiadomoci bycia kontrolowanym.

ródlo: Megapanel PBI/Gemius, czerwiec 2007, n=19015, wszyscy 7+

Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzce z badania Net Track Millward Brown SMG/KRC

Program

,,Internet dla kampanii spolecznych"

Raport ,,Dzieci aktywne online" powstalo w ramach wspólpracy Gemius SA z Fundacj Dzieci Niczyje na potrzeby I Midzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczestwo dzieci i mlodzie y w internecie". 2 1 Opracowanie jest czci dziala w ramach programu Gemius ,,Internet dla kampanii spolecznych". W którego ramach Gemius umo liwia organizacjom po ytku publicznego realizacj internetowych kampanii spolecznych (we wspólpracy ze stat24 i PBI) oraz udostpnia profesjonalne narzdzia badawcze (np. gemiusTraffic, gemiusAdHoc, gemiusEffect).

Aleksandra Szlamas tel. (0 22) 874 41 00 e-mail: [email protected]

o Gemius

Gemius SA ­ firma badawcza, lider i prekursor w dziedzinie bada internetu w Europie rodkowo-Wschodniej. Na rynku polskim istnieje od 1999 roku, oferujc profesjonalne rozwizania badawcze, uslugi analityczne i doradcze dla wszystkich podmiotów tego rynku. Firma oferuje szeroki wachlarz kompleksowych bada dotyczcych m.in. zachowania internautów na witrynach (gemiusTraffic), ich profilu spoleczno-demograficznego (gemiusProfile), czy te skutecznoci prowadzonych w internecie kampanii reklamowych (gemiusEffect). We wspólpracy ze spólk Polskie Badania Internetu, Gemius prowadzi calociowe badanie ogldalnoci witryn i aplikacji internetowych ­ Megapanel PBI/Gemius. Firma realizuje badania internetu w Polsce, Czechach, Slowacji, na Litwie, Lotwie, w Estonii, Rumunii, na Ukrainie, a tak e na Wgrzech, Slowenii i Chorwacji.

2 2

Information

Microsoft PowerPoint - 2007_10_22_Dzieci_aktywne_online

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

957667