Read Technik_hotelarstwa_341[04]_2008_02_07.pdf text version

PROGRAM NAhlCZANlA TEGHNlM HOTELARSIWA 34'1[04j

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa 2008

Autorzy: mgr Barbara Cymarisita-Garbowska mgr Sebastian Krzywda mgr .Jadwiga Pietras mgr Anna Sancewicz-KliS

Recenzenci: mgr Grzegorz Woiak mgr inZ. .iorg Wilczyilski

Opracowanie redakcyjne: mgr Anna Wojciechowska

Spis tresci

Plany nauczania Programy nauczania przedmiotow zawodowych

1. Organizacja pracy w hotelarstwie

2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie

3. Obstuga konsumenta

4. Obsluga informatyczna w hotelarstwie

5. Marketing uslug hotelarskich

6. Jezyk obcy zawodowy

7. Zajecia praktyczne

8. Praktyka zawodowa

I. PLANY NAUCZANIA

PLAN NAUCZANIA

Technikum czteroletnie Zaw6d: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: gimnazjum

Przedmioty nauczania

PLAN NAUCZANIA

Szkola policealna

Zawod: technik hotelarstwa 341[04] Podbudowa programowa: szkola dajqca wyksztatcenie Srednie

II.

PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOT~W ZAWODOWYCH ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Szczegotowe cele ksztatcenia:

W wyniku procesu ksztabenia uczeli (sluchacz) powinien umiec: - wyjasnit podstawowe pojecia z zakresu hotelarstwa, - rozroznic polskie i swiatowe organizacje hotelarskie, - okreSliC zadania polskich i swiatowych organizacji hotelarskich i turystycznych, - okreslie kompetencje stowarzyszeti brantowych oraz samorzqdu gospodarczego w zakresie hotelarstwa, - rozroinic obiekty hotelarskie oraz inne obiekty Swiadczqce ustugi hotelarskie, - sklasyfikowaC obiekty bazy noclegowej, - okreSliC kierunki rozwoju wspotczesnego hotelarstwa, - rozroinie gestor6w bazy noclegowej, - okreslic czynniki wplywajqce na jakosc uslug hotelarskich, - okreslit wymagania kategoryzacyjne dla rotnych obiektow hotelarskich, - okreSliC zasady udzielania rekomendacji obiektom hotelarskim, - rozroznic rodzaje uslug hotelarskich, - dobrat rodzaje ustug do okreslonych rodzajow obiektow hotelarskich, - dobrat: rodzaje uslug w zaieZnoSci od potrzeb gosci, - okresli6 rodzaje uslug w roinych obiektach bazy noclegowej, - okreSliC rodzaie uslun hotelarskich w srodkach transwortu. - ocenic jakos~uslug hotelarskich, - zastosowaC przepisy Kodeksu Etyki Hotelarza, - zastosowat formy komunikowania sie z uczestnikami procesu pracy, - zastosowaC formy nawiqzywania kontaktow migdzyludzkich, - zastosowak procedury postgpowania w trudnych oraz nadzwyczajnych sytuacjach w hotelu, - rozwiqzaC konflikty na plaszczyznie pracownik-gosC, pracownikpracownik, - zaplanowac wyposaienie i araniacje recepcji, - obsluZyC urzqdzenia znajdujqce sie w recepcji, - scharakteryzowa6 zasady organizacji pracy recepcji, przyjqb rezeiwacje, zameldowaC i zakwaterowab goscia hotelowego, - udzielie informacji gosciom zgodnie z ich oczekiwaniami,

-

-

-

-

-

-

-

-

zrealizowac ustugi zwiqzane z pobytem goscia w hotelu, rozliczyc koszty pobytu oraz wymeldowac gosci z hotelu, scharakteryzowac rodzaje jednostek mieszkalnych, zaplanowac wyposazenie jednostek mieszkalnych, scharakteryzowac organizacje pracy dziatu utrzymania czystosci i porzqdku, zastosowac procedury postqpowania z rzeczami znalezionymi oraz zagubionymi przez gosci hotelowych, scharakteryzowat uslugi gastronomiczne w obiektach hotelarskich, okreslic wymagania dotyczqce: wyposazenia, kwaiifikacji personelu oraz zakresu ustug gastronomicznych w obiektach hotelarskich, okreSiiC warunki techniczne, jakie powinny spetniac obiekty, w ktorych Swiadczone s q ustugi hotelarskie, wyjasnic podstawowe pojqcia z zakresu turystyki, zastosowac zasady wspotpracy migdzy obiektami hotelarskimi a organizatorami turystyki, scharakteryzowac organizacje pracy w roinych obiektach bazy noclegowej, okreslic style kierowania i formy zarzqdzania obiektami hotelarskimi, opracowac projekt schematu organizacyjnego hotelu, scharakteryzowac podstawowe piony organizacyjne w obiekcie hotelarskim, dokonac analizy regulaminow stosowanych w roinych obiektach hotelarskich, zastosowac przepisy prawa dotyczqce hoteiarstwa, zastosowac przepisy prawa dotyczqce odpowiedzialnosci obiektu hotelarskiego, zastosowaC przepisy zwiqzane z bezpieczenstwem gosci w obiektach hotelarskich, zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, zastosowac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpotarowej, ochrony srodowiska oraz przepisy sanitarnoepidemioiogiczne, udzielic pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Material nauczania

1. Wiadomosci wstqpne o hotelarstwie Podstawowe pojgcia dotyczqce hotelarstwa: baza noclegowa, obiekt noclegowy, baza hotelarska, obiekt hotelarski, zaktad hotelarski, przemysl hotelarski, goscinnoSC, goSc hotelowy, passant. Historyczny rozwoj hotelarstwa w Polsce i na Swiecie, prekursorzy wspolczesnego hotelarstwa. Polskie organizacje hotelarskie, stowarzyszenia braniowe, samorzqdy gospodarcze. Organizacje hotelarskie na Swiecie. Migdzynarodowe i krajowe organizacje turystyczne zwiqzane z hotelarstwem w Polsce.

Cwiczenia: Porownywanie zadali i okreslanie zasad wspolpracy organizacji hotelarskich i turystycznych. Porownywanie kompetencji samorzqdow gospodarczych w zakresie hotelarstwa oraz stowarzyszeli braniowych w Polsce.

2. Turystyczna baza noclegowa Przepisy Ustawy o ustugach turystycznych dotyczqce hotelarstwa. Klasyfikacja obiektow noclegowych. Rodzaje obiektow hotelarskich. Hotelarstwo jako dzial gospodarki. Kierunki rozwoju hotelarstwa polskiego i Swiatowego. Gestorzy bazy noclegowej. Struktury organizacyjno-funkcjonalne w hoteiarstwie: wspolczesne systemy i sieci hotelowe, grupy markowe.

Cwiczenia: Rozpoznawanie rodzajow obiektow noclegowych w regionie na podstawie materialow informacyjnych. Klasyfikowanie obiektow noclegowych wedlug kryteriow: wtasnosci, dostgpnosci, zakresu swiadczonych uslug, okresu eksploatacji, czasu przebywania gosci, przeznaczenia. Klasyfikowanie obiektow noclegowych wedtug Ustawy o uslugach turystycznych, Swiatowej Organizacji Turystyki, Gtownego Urzgdu Statystycznego. Analizowanie rozmieszczenia bazy noclegowej w Polsce na podstawie danych statystycznych. Analizowanie czynnikow wplywajqcych na rozwoj hotelarstwa. Por6wnywanie cech systemu hotelowego, sieci hoteli, grupy markowej.

3. Standaryzacja obiektow hotelarskich

pojecia dotyczqce standaryzacji: klasyfikacja, Podstawowe kategoryzacja, standard, jakosC. Wymagania kategoryzacyjne bazy hotelarskiej. Rekomendacja obiektow hotelarskich. Zastosowanie norm I S 0 dotyczqcych jakosci ustug w obiektach hotelarskich. Kontrola jakosci zywnosci -Analiza Ryzyka i Kontrola Punktow Krytycznych (HACCP). Cwiczenia: Analizowanie wymagan kategoryzacyjnych dla obiektow hotelarskich. Sporzqdzanie arkusza rekomendacji dla wybranych obiektow hotelarskich w miescie, regionie. Rozpoznawanie rodzajow i kategorii obiektow hotelarskich w miescie, okolicy, regionie na podstawie materiatow informacyjnych.

. .

4. Uslugi hotelarskie Definicje uslugi hotelarskiej. Cechy i podzial uslug hotelarskich. Uslugi podstawowe i dodatkowe w roznych rodzajach obiektow hotelarskich. Ustugi hotelarskie w srodkach transportu oraz w innych rodzajach bazy noclegowej.

Cwiczenia: Porownywanie rodzajow uslug Swiadczonych w roznych obiektach hotelarskich. Sporzqdzanie oferty uslug dodatkowych dla wybranego obiektu hotelarskiego. Opracowywanie oferty dotyczqcej wykorzystania czasu wolnego goscia w obiekcie hotelarskim. Opracowywanie scenariusza konferencji organizowanej w hotelu. Okreslanie zakresu ustug w wybranym obiekcie bazy noclegowej.

5. Kultura i etyka w hotelarstwie Podstawowa terminologia z zakresu etyki. Kodeks Etyki Hotelarza. Kultura osobista. Kultura obslugi gosci. Wizerunek pracownika hotelu. Ranga spoteczna zawodu hotelarza. Postqpowanie w trudnych i nadzwyczajnych sytuacjach zawodowych. Rozwiqzywanie konfliktow miqdzyludzkich.

.

~wiczenia: Analizowanie zasad etyki zawodowej na podstawie Kodeksu Etyki Hotelarza. Opracowywanie przykladowych standardow zachowan pracownikow hotelu, na wybranych stanowiskach pracy.

.

Analizowanie procedury postgpowania pracownika recepcji w sytuacji zachorowania goscia w hotelu.

6. DziatalnoSC recepcji

Rola recepcji w obiekcie hotelarskim. Wyposatenie techniczne recepcji. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii. Procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Obowiqzki pracownikow recepcji. Obsluga gokci w parterowej cz9sci hotelu. Rezerwacja ustug hotelarskich. Czynnosci zwiqzane z cyklem obstugi goscia w obiekcie hotelarskim. Procedury dotyczqce zameldowania (check in), i wymeldowania gosci (check out). Dokumentacja recepcji dotyczqca kompleksowej obslugi go6cia. Wspolpraca recepcji z innymi komdrkami organizacyjnymi hotelu. Cwiczenia: Analizowanie przepisow oraz zasad bezpieczelistwa i higieny pracy obowiqzujqcych w recepcji. Analizowanie wymagali ergonomii obowiqzujqcych na stanowisku pracy w recepcji hotelu. Porownywanie procedur przyjmowania gosci indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Porownywanie procedur wymeldowania gosci indywidualnych i grup zorganizowanych w hotelu. Planowanie czynnosci zwiqzanych z obstugq gosci w parterowej czgsci hotelu. Analizowanie dokumentacji dotyczqcej rezerwacji ustug hotelarskich: formularza rezerwacji, grafiku rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji. Analizowanie dokumentow dotyczqcych zameldowania gosci w hotelu: karty meldunkowej, ksiggi meldunkowej, karty pobytu.

7. CzystoSc i porzqdek w obiekcie hotelarskim Pojgcie, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych. Wyposaienie podstawowe i uzupelniajqce jednostek mieszkalnych. Pomieszczenia og6lnego utytku. Obowiqzki pracownikow (housekeeping) zwiqzane z utrzymaniem czystosci i porzqdku. Rodzaje sprzqtania: codzienne, okresowe, sezonowe, gruntowne, okolicznoSciowe. Systemy pracy. Sprzgt, Srodki i techniki utrzymywania czystosci. OdpowiedzialnoSC materialna pracownikow za rzeczy znalezione oraz pozostawione przez gosci. Przestrzeganie przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy, przepisow sanitarnych, ochrony przeciwpotarowej oraz ochrony Srodowiska. Wspolpraca dzialu utrzymania czystosci i porzqdku

z: recepcjq, pralniq, dziatem technicznym, dzialem gastronomicznym oraz administracjq obiektu hotelarskiego. Cwiczenia: Planowanie wyposaienia jednostki mieszkalnej zgodnie z wymaganiami kategoryzacyjnymi. Okreslanie zakresu obowiqzkow pracownikow (housekeeping) dziatu utrzymania czystosci i porzqdku. Anaiizowanie przepisow prawa dotyczqcych postgpowania z rzeczami pozostawionymi przez gosci w obiekcie hotelarskim. Stosowanie procedury postgpowania z rzeczami pozostawionymi przez gosci. Sporzqdzanie harmonogramu pracy pokojowej. Rozpoznawanie statusu pokoju hotelowego na podstawie wydruku z systemu komputerowego recepcji.

. . .

8. Uslugi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim Rodzaje zaktadow gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Rodzaje uslug gastronomicznych. Wymagania dotyczqce ustug gastronomicznych w obiektach hotelarskich. Wspolpraca hotelowej gastronomii z innymi kombrkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego.

~wiczenia: Rozroinianie rodzajow zakiadow gastronomicznych w obiektach hotelarskich w miescie oraz regionie. Okreslanie rodzajow usiug gastronomicznych w roinych obiektach hoteiarskich. Anaiizowanie wymagaii dotyczqcych ustug gastronomicznych w hotelu. Porownywanie rodzajow ustug gastronomicznych w hoteiach roinych kategorii. Analizowanie zasad wsp6tpracy hotelowej restauracji z recepcjq.

9. Wyposaienie techniczne obiektu hotelarskiego lnstalacje i urzqdzenia techniczne w obiektach hoteiarskich. Pralnia

hoteiowa. Transport wewngtrzny i zewngtrzny. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb goSci niepelnosprawnych. Wewnetrzne i zewngtrene urzqdzenia zwiqzane z rekreacjq, wypoczynkiem i sportem. Urzqdzenia zwiqzane z bezpieczeristwem gosci: monitorujqce, sygnaiizacyjno-alarmowe oraz urzqdzenia i systemy zamykania drzwi.

Cwiczenia: Planowanie wyposaienia jednostki mieszkalnej dla goscia niepetnosprawnego. e Okreslanie rodzajow uslug pralniczych Swiadczonych w obiektach hotelarskich Analizowanie przepisow dotyczqcych ewakuacji goSci obielctu hotelarskiego w sytuacji zagroienia.

.

10. Wspirtpraca obiektirw hotelarskichz biurami podroiy Podstawowe pojecia z zakresu turystyki. Rodzaje umow pomiedzy hotelami a biurami podroiy. Kodeks Postgpowania Praktycznego. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich. Wspotpraca obiektow hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsiebiorstwami przewozowymi.

Cwiczenia: r Sporzqdzanie umowy pomiqdzy hotelem a biurem podroiy. Analizowanie warunkow umowy dotyczqcej wspotpracy obiektu hotelarskiego z przewodnikiem miejskim. Analizowanie Kodeksu Postepowania Praktycznego dotyczqcego wspolpracy obiektu hotelarskiego z biurem podroiy. 11. Zarzqdzanie obiektem hotelarskim Style kierowania. Formy zarzqdzania obiektami hotelarskimi. Schematy organizacyjne obiektow hotelarskich. Administracja obiektu hotelarskiego. Regulamin hotelowy. Cwiczenia: Porownywanie schematow organizacyjnych r62nych hoteli Okreslanie obowiqzkow dyrektora hotelu. Sporzqdzenie regulaminu hotelowego.

12. OdpowiedzialnoSC obiektu hotelarskiego przepisy prawa miedzynarodowego dotyczqce Swiadczenia uslug hotelarskich. OdpowiedzialnoSC cywilnoprawna hotelu za rzeczy wniesione przez gosci hotelowych, przepisy prawa, zasady odpowiedzialnosci, Konwencja Paryska o odpowiedzialnoSci za rzeczy wniesione przez goscia hotelowego, klauzule nieodpowiedzialnosci. Przedawnienie roszczeri goscia hotelowego i obiektow hotelowych. Odszkodowanie za niedotrzymanie warunkow umowy hotelowej. Prawo

zastawu. Przechowanie rzeczy. Parkingi. Przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska.

. .

Cwiczenia: Analizowanie Konwencji Paryskiej dotyczqcej odpowiedzialnosci obiektow hotelarskich za rzeczy wniesione przez goscia hotelowego. Analizowanie przepisow prawa dotyczqcych odpowiedzialnoSci cywilnoprawnej hotelu za rzeczy wniesione przez gosci hotelowych. Analizowanie przepisow prawa dotyczqcych odpowiedzialnosci hotelu za samochod goscia znajdujqcy sig na parkingu hotelowym.

~rodki dydaktyczne

Plansze i foliogramy, filmy dydaktyczne, piyty CD dotyczqce zasad organizacji pracy obiektow hotelarskich. Wzory schematow organizacyjnych, regulaminow i instrukcji roinych obiektow hotelarskich. Wzory dokumentow recepcji zwiqzanych z obslugq gosci. Przepisy prawa dotyczqce dzialalnosci obiektu hotelarskiego. Foldery, materialy informacyjne i materialy promocyjne obiektow hotelarskich, katalogi biur podroiy. Mapy, plany miast. Specjalistyczne programy komputerowe. Internet. Rozktady jazdy Srodkow komunikacyjnych. Programy wycieczek i imprez turystycznych. Roczniki statystyczne, czasopisma specjalistyczne.

Uwagi o realizacji

Celem realizacji programu przedmiotu Organizacja pracy w hofelarsfwie jest opanowanie przez uczniow wiadomosci i umiejgtnosci praktycznych niezbgdnych w zawodzie technika hotelarstwa. W trakcie realizacji programu przedmiotu naleiy zwracac szczegolnq uwage na ksztattowanie umiejqtnosci: - organizowania pracy obiektu hotelarskiego, - promowania i sprzedaiy ustug hotelarskich, - kompleksowej obstugi gosci, - utrzymania czystosci i porzqdku w obiekcie hoteiarskim, - organizowania usiug gastronomicznych i ustug dodatkowych, - wspotpracy obiektow hotelarskich z gestorami bazy noclegowej i biurami podroiy. Bardzo waine jest takie ksztaltowanie postaw uczniow takich jak: organizowanie pracy, dbalosc i porzqdek na stanowisku pracy,

rzetelnoSC i odpowiedzialnosc za jakoSC pracy, umiejgtnoSc wspotpracy w zespole. W procesie ksztalcenia wskazane jest stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wyktadu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, przewodniego tekstu, metody projektow oraz Cwiczen. Tematykg Cwiczeri w poszczegolnych dziatach nalety traktowac jako propozycjg, nauczyciel m o i e opracowat wtasne Cwiczenia moiliwe do realizacji w swojej szkole. Program nalety realizowac w korelacji z tresciami ksztaicenia programow przedmiotow: Obstuga konsumenfa, Ekonomia i prawo w hotelarstwie, Marketing uslug hotefarskich, Obstuga informatyczna w hotelarstwie, Zajqcia prsktyczne. TreSci programowe z zakresu ustug gastronomicznych obejmujq zagadnienia podstawowe. Szczeg6towe treSci zostaty okreslone w programie przedmiotu Obstuga konsumenta. Zajgcia dydaktyczne powinny odbywab sig w pracowni recepcji wyposaionej w odpowiednie Srodki dydaktyczne oraz w pracowni komputerowej, w grupie do 15 osob. cwiczenia naieiy realizowac w zespolach 3 - 5 osobowych. Naleiy zapoznat uczni6w z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami sanitarnymi, ochrony przeciwpozarowej, wymaganiami ergonomicznymi, przepisami ochrony Srodowiska oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Zadaniem nauczyciela jest r6wnlei ~Swiadomienie uczniom koniecznosci stosowania zasad etyki i kultury zawodowej oraz savoir-vivre. W procesie nauczania-uczenia sig zaleca sig prezentowanie filmow dydaktycznych oraz korzystanie z komputerowych programow hotelowych, przy pomocy, ktorych uczeri bgdzie mogt przygotowae dokumenty zwiqzane z obstugq gosci w obiekcie hotelarskim. Wskazane jest rowniei organizowanie wycieczek dydaktycznych na targi i wystawy branzowe, a takie do obiektow hotelarskich roinych kategorii, w celu poznania ich wyposaienia oraz zasad organizacji pracy. Nauczyciel powinien zwracac uwagg na samoksztatcenie uczni6w z wykorzystaniem podrgcznikow, literatury i czasopism zawodowych oraz portali internetowych. Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacjg dziatow tematycznych:

Podana w tabeli liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziat6w ma charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzac zmiany w zaleinosci od potrzeb edukacyjnych.

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgniqc

Sprawdzanie i ocenianie osiqjniec uczni6w naleiy prowadzic systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie okreslonych kryteriow. Kryteria oceniania powinny uwzgledniat poziom wiadomosci i umiejetnosci okreslonych w szczegolowych celach ksztalcenia. Osiqgniecia uczni6w naleiy oceniat na podstawie sprawdzianow pisemnych, sprawdzianow ustnych i testow dydaktycznych. Umiejetnosci praktyczne naleiy sprawdzac poprzez 0bSerwacje pracy ucznia podczas realizacji Cwiczen. Obserwujqc czynnosci ucznia i dokonujqc oceny jego pracy naleiy zwracac uwage na: - poslugiwanie sig terminologiqzawodowq, - stosowanie zasad kultury osobistej i etyki zawodowej, - wykonywanie czynnosci zwiqzanych z kompleksowq obsiugq gosci w obiekcie hotelarskim, - przygotowywanie dokumentow zwiqzanych z kompleksowq obslugq gosci hotelowych. W ocenie koncowej naleiy uwzgl~dnic wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela metod sprawdzania osiqjnigc uczniow.

Literatura:

Adamowicz J., Wolak G.: Jak bye hotelarzem. Krakowska Szkola Hotelarska. Krakow 2004 Alejziak Marcinie T.: Migdzynarodowe organizacje turystyczne. Wyd.Albis, Krakow 2003 Biidek 2.: Hotele programowanie, projektowanie, wyposaienie. Wyd. Albus, Poznah 2001 Blqdek Z., Galkowski A,: Udostgpnianie obiektow hotelarskich dla osob niepeinosprawnyeh. UKFiT-PZH, Warszawa 1997 Blqdek Z., Tulibacki T.: Dzieje krajowego hotelarstwa. Palladium Architekci, Poznah-Warszawa 2003 Gospodarek J.: Prawo w turystyce i rekreacji. Wyd. Difin, Warszawa 2007 lkanowicz C.: Protokdl dyplomatyczny w iyciu menedtera. PZH, Warszawa 2004 Kubiki M.: Uslugi hotelarskie w srodkach tranwortu. WSE. Warszawa 2000 Knowles T.: Zarzqdzanie hotelarstwem i gastronomiq. PWE, Warszawa

w.,

-

2001 -..

Merski J. red.: Hotelarstwo w Polsce stan i kierunki rozwoju w przededniu wejscia do Unii Europejskiej, WSE, Warszawa 2004 Merski J.: lnformacja turystyczna w Polsce. WSE, Warszawa 2002 Milewska M., Wiodarczyk B.: Hotelarstwo podstawowe wiadomosci z zakresu hotelarstwa. Cz.1. Wyd. WSTH, C6di 2005 M~tura E., Koniuszewska E.: Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie. Wyd. Difin, Warszawa 2006 Nestorowicz M.: Prawo turystyczne. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999 Nowakowski M.: Makrootoczenie hotelarstwa. Gornoslqska Wyisza Szkofa Handlowa, Katowice 2000 Oparka S., Nowicka T.: Organizacja i technika pracy w hotelarstwie. Wyd. Maria, Polanica Zdroj 2006 Plqder D.red: Opis stanowisk w obiektach hotelarskich UKFiT, PZH, Warszawa 1999 Piasta J.: Marketing w hotelarstwie. Wyd. Jacek Piasta - Doradztwo, Warszawa 2007 Rogers A.H., Slinn J.A.: Zarzqdzanie obiektami turystycznymi. The M&E handbooks Series, Warszawa 1996 Stefahski A,: Marketing w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Szostak D.: Podstawy hotelarstwa. Uniwersytet Szczecihski, Szczecin 2004 Tulibacki T.: Migdzynarodowe systemy hotelowe. WSHGiT, Warszawa 2002

Turakiewicz J.red: Bezpieczny hotel. PZH, MG, Warszawa 1997 Wagner M., Tyliriska R.: Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. Rea, Warszawa 2007 Wilczynski J.: Hotel i jego infrastruktura. Wyisza Szkola Turystyki i Hotelarstwa, Gdansk 2007 Witkowski Cz.: Kierowanie przedsiebiorstwem hotelarskim. WSE, Warszawa 1998 Praca zbiorowa: Zarzqdzanie zasobami ludzkimi. PZH, Warszawa 1999 Praca zbiorowa: Internet w turystyce i hotelarstwie. lnformatyka w hotelarstwie. PZH, MG, Warszawa Praca zbiorowa: Organizacja pracy w hotelarstwie. Krakowska Szkoia Hotelarska. Krakow 2006 Xonwen~ao oapow eazla nosc osob utrzym~jqcycnnote e za rzeczq wniesione przez gosc~ notelowych. PZH 1999 Czasopisma specjalistyczne: Hotelarz, Doradca Hotelarza, Swiat Hoteli, Przeglild Gastronomiczny Wykaz literatuy nalezy aktualizowaC w miare ukazywania siq nowych pozycji wydawniczych.

EKONOMIA I PRAWO W HOTELARSTWIE

Szczegotowe cele ksztatcenia

W wyniku procesu ksztalcenia uczeii (sluchacz) powinien umieC: - wyjaSniC podstawowe pojgcia ekonomiczne, - okreSliC rodzaje czynnik6w wytwbrczych, - scharakteryzowaC zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej, - rozroiniC podmioty gospodarcze, - scharakteryzowaC rodzaje podmiottrw gospodarczych, rozrbinic formy organizacyjno - prawne przedsigbiorstw gospodarczych z uwzglgdnieniem dziatalnoSci hotelarskiej, - scharakteryzowaC rynek pracy w hotelarstwie, - sporzqdzic dokumenty niezbgdne do podejmowania i prowadzenia dziatalnosci hotelarskiej, - okresliC rodzaje wynagrodzenia za prace, - wyjaSniC podstawowe pojecia z zakresu rachunkowosci, - okreSliC przedmiot i zadania rachunkowosci, - okreSlic zastosowanie programow komputerowych w rachunkowosci, - rozroiniC skladniki majqtku i kapitalow, - okresliC sposoby pozyskiwania kapitatow, - okresliC sposoby pozyskiwania Srodkow finansowych na uruchomienie dzialalnosci gospodarczej, - sporzqdzic bilans majqtkowy podmiotu gospodarczego, - okreslic rodzaje operacji gospodarczych, - rozr6iniC rodzaje kont, - sporzqdziC ewidencje procesu gospodarczego, - sporzqdziC dokumentacje ksiegowq zwiqzanq z prowadzeniem dziatalnoSci hotelarskiej, - sporzqdzic, rozliczyc i zaksiggowac listg plac, - sporzqdziC dokumentacje ksiqgowq z zastosowaniem techniki komputerowej, - wyjasniC podstawowe pojgcia z zakresu prawa, - rozroiniC pojgcia: osoba fizyczna i osoba prawna, zdolnost prawna i zdolnoSC do czynnosci prawnych, - okreSliC rodzaje umow stosowanych w hotelarstwie, - przygotowac umowg hotelowq, zastosowaC przepisy Kodeksu Pracy dotyczqce praw i obowiqzkow pracownika i pracodawcy oraz warunkow pracy, - sporzqdziC dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem, - podjqt dziaiania zwiqzane z poszukiwaniem pracy,

-

-

zastosowad przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony Srodowiska.

Material nauczania

1. Wiadomosci wstepne Podstawowe pojgcia ekonomiczne: potrzeby, ustugi, dobra. Rynek jego rodzaje, funkcje i charakterystyka. Czynniki rynku: popyt, podai, cena. Przedmiot dziatalnosci gospodarczej. Rodzaje i elementy czynnikow wytworczych. Systemy gospodarki narodowej. Obieg produktu i dochodow w gospodarce. Produkt krajowy brutto i produkt narodowy brutto. Kondycja gospodarcza kraju: stopa wzrostu PKB, stopa bezrobocia, stopa inflacji. Europejska Klasyfikacja Dziatalnosci (EKD).

dwiczenia: Klasyfikacja dobr i ustug. Porownywanie roinych systemow gospodarki narodowej. Analizowanie kondycji gospodarczej kraju na tle innych panstw europejskich. Wyszukiwanie kodow roinego rodzaju dzialalnosci hotelarskiej w Europejskiej Klasyfikacji Dziaialnosci.

. .

2. Dziatalnosc gospodarcza w hotelarstwie Rodzaje i cele dziatania podmiotow gospodarczych. Klasyfikacja podmiotow gospodarczych ze wzglgdu na rodzaj prowadzonej dziaialnosci. Formy organizacyjno - prawne funkcjonowania przedsigbiorstw hotelarskich. Etapy podejmowania dzialalnosci gospodarczej: zgloszenie dziatalnosci gospodarczej, koncesja, numer statystyczny - Regon, rachunek bankowy, ubezpieczenia spoteczne i gospodarcze. Rynek pracy w hotelarstwie. Rodzaje wynagrodzen. Czas pracy pracownika hotelu, harmonogramy pracy.

Cwiczenia: Analizowanie przepisow prawa dotyczqcych hotelarskiej dziatalnosci gospodarczej. Rozrdtnianie form organizacyjno - prawnych przedsigbiorstw hotelarskich. Planowanie dzialan zwiqzanych z podejmowaniem dziaialnosci gospodarczej w branzy hotelarskiej. Analizowanie lokalnego rynku pracy ustug hotelarskich. Analizowanie czasu pracy pracownika hotelu.

3. RachunkowosC w hotelarstwie Funkcje rachunkowoSci. Przedmiot i zadania rachunkowoSci w hotelarstwie. Programy komputerowe do prowadzenia rachunkowoSci. Wewnatrzne i migdzynarodowe regulacje prawne dotyczqce rachunkowoSci. PtynnoSc finansowa w warunkach gospodarki rynkowej.

Cwiczenia: Analizowanie wybranych przepisow prawa dotyczqcych prowadzenia rachunkowo8ci.

4. Majqtek przedsiebiorstwa hotelarskiego i i r o d l a jego finansowania Charakterystyka i klasyfikacja majqtku trwalego. Charakterystyka majqtku obrotowego. Ogolne zasady wyceny skladnikow majqtkowych. Majqtek przedsigbiorstwa hotelarskiego - wlasny i obcy. Fundusze i kapitaty. Bilans majqtkowy jako statyczny rachunek Srodkow gospodarczych i zrodel ich finansowania. lnwentaryzacja i jej zwiqzek z bilansem majqtkowym.

Cwiczenia: Rozr6inianie majqtku trwalego i obrotowego przedsigbiorstwa hotelarskiego. Rozroinianie kapital6w wlasnych i obcych. Klasyfikowanie i rozroinianie funduszy wlasnych i obcych. Sporzqdzanie bilansu majqtkowego podmiotow gospodarczych o r6inych formach organizacyjno - prawnych.

5. Operacje gospodarcze Klasyfikacja operacji gospodarczych. Rodzaje kont, uklad graficzny konta. Zasady funkcjonowania kont biiansowych i niebilansowych. Dokumentacja ksiggowa operacji gospodarczych. Ewidencja Srodkow pieniginych i rozrachunkow. Formy ksiggowoSci. Zapis ksiggowy i jego elementy. Tradycyjne formy prowadzenia ewidencji ksiqgowej. Listy plac. Podstawy rachunkowoSci komputerowej.

ewiczenia: Zakladanie, otwieranie i zamykanie kont bilansowych (symulacja). Ksiqgowanie operacji gospodarczych na kontach niebilansowych (symulacja). Sporzqdzanie wybranych dowodow ksiggowych. r Rozliczanie i ksiggowanie listy plac. Ksiggowanie podatku od towarow i uslug VAT.

Ksiggowanie operacji gospodarczych z zastosowaniem roinych form ksiggowania.

6 . Podstawowe wiadomosci z zaktesu prawa

Pojecie prawa, przepis prawa, norma prawna. Stosunek prawny i jego elementy. Zdarzenia prawne. Osoba fizyczna i osoba prawna. ZdoinoSc do czynnosci prawnych. Prawo wlasnosci. Cwiczenia: Okreslanie rodzaju norm i przepisow prawa na podstawie kodeksu cywilnego.

7. Umowy cywilnoprawne w hotelarstwie Rodzaje umow: najmu, przechowania, o dzielo, zlecenia. Zawieranie i rozwiqzywanie umow. Umowa hotelowa. Konsekwencje nieprzestrzegania warunkow umow.

.

Cwiczenia: Analizowanie warunkow umowy hotelowej zawartej pomigdzy hotelem a goSciem. Analizowanie warunkow umowy zawartej pomigdzy hotelem a biurem podroiy. Sporzqdzanie okreslonego rodzaju umowy: najmu, o dzieto, zlecenia, przechowania.

8. Wybrane przepisy prawa pracy Stosunek pracy, umowy o pracg. Prawo pracy: dobor pracownikow. efektywne poszukiwanie pracy, dokumenty aplikacyjne. Podstawowe prawa i obowiqzki stron stosunku pracy. Regulaminy pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za prace. Urlopy pracownicze. Przepisy dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska.

Cwiczenia: Sporzqdzanie umowy o pracg. Sporzqdzanie wypowiedzenia umowy o pracg. Sporzqdzanie Swiadectwa pracy. Sporzqdzanie dokumentow aplikacyjnych dotyczqcych pracy w hotelu. Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.

. . . .

~ r o d kdydaktyczne i

Foliogramy i plansze przedstawiajqce obieg produktu i dochodu w gospodarce oraz schematy ewidencji ksiegowej. Wzory dokumentow zwiqzanych z uruchomieniem i prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, wzory dokumentow ksiegowych. Wzory urnow, sprawozdah finansowych, papierow wartosciowych. Plan kont. Rocznik Statystyczny. Kodeks cywilny, Kodeks sp6lek handlowych, Kodeks pracy. Slowniki ekonomiczne. Aktualne przepisy prawa dotyczqce rachunkowosci i finansow. Regulaminy pracy.

Uwagi o realizacji

Program nauczania przedmiotu Ekonomia i prawo w hotelarstwie obejmuje najwainiejsze zagadnienia dotyczqce funkcjonowania przedsiebiorstw hotelarskich oraz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej. Przed przystapieniem do realizacji zajqc, naleiy zdiagnozowae poziom oraz zakres opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejetnosci z zakresu przedsiqbiorczosci. Wskazane jest systematyczne wyrownywanie poziomu wiedzy uczni6w. Stosowanie roinorodnych metod nauczania sprzyja lepszemu zrozumieniu tresci programowych. W procesie nauczania-uczenia sic naleiy stosowac nastepujqce metody nauczania: wyklad konwersatoryjny, pokaz z objasnieniem, metode tekstu przewodniego oraz kwiczenia. Cwiczenia zapewniajq indywidualizacje procesu ksztaicenia, efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych oraz zastosowanie nabytych umiejetnoSci w nowych sytuacjach. Cwiczenia z zakresu operacji bilansowych i wynikowych majq szczegolne znaczenie w ksztaitowaniu umiejetnosci ewidencji ksiegowej. Dokiadnego wyjasnienia wymagajq operacje gospodarcze powodujqce zmiany w skladnikach bilansu. Podczas realizacji programu przedmiotu szczegolnq uwage naleiy zwrocic na przepisy prawa dotyczqce hotelarstwa. Proponuje siq prowadzenie zajeC w pracowni komputerowej, w grupach do 15 osob, w miare potrzeb podzielonych na 2-3 osobowe zespoly. Wskazane jest motywowanie uczniow do samodzielnej pracy, do korzystania z najnowszej literatury i prasy zawodowej oraz zasobow Internetu.

Program przedmiotu naleiy realizowab w powiqzaniu z przedmiotami: Organizacja pracy w hotelarstwie, Marketing usiug hotelarskich oraz Obstuga informatyczna. Proponuje sig nastgpujqcy podzial godzin na realizacje dziatow tematycznych:

Podane w tabeli liczby godzin na realizacjg poszczegolnych dzialow tematycznych majq charakter orientacyjny. Nauczyciel moie wprowadzae zmiany w zaleinosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiqgnigc edukacyjnych ucznia Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow naleiy prowadziC

systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie okreslonych kryteriow. W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osiqgnigc uczniow uzyskuje sig informacje dotyczqce poziomu i zakresu opanowania umiejgtnosci okreslonych w szczegolowych celach ksztalcenia. Osiqgnigcia uczniow mogq byc oceniane na podstawie: - sprawdzianow ustnych i pisemnych, - testow osislgnige szkolnych, - obserwacji pracy uczniow podczas wykonywania zadan. Podczas sprawdzania i oceniania osiqgniec uczniow nalezy zwracac uwagg na: - posiugiwanie sig terminologiq z zakresu ekonomii, prawa i rachunkowoSci, - zastosowanie przepisow prawa dotyczqcych dzialalnosci gospodarczej,

przepisbw prawa dotyczqcych prowadzenia rachunkowoSci, - dokonywanie operacji ksiegowych, - wypetnianie dowodow ksiegowych, - rozroinianie um6w cywilnoprawnych stosowanych w hotelarstwie, - sporzqdzanie dokumentow aplikacyjnych. W kohcowej ocenie osiqgnigC uczniow po zakohczeniu realizacji programu nalezy uwzgledniac wyniki zastosowanych metod sprawdzania osiaanieC ucznibw. Swrawdzanie i ocenianie uczniow wowinno bvC - . dokonywane zgodnie z'obowiqzujqcq skalq ocen.

- zastosowanie

Literatura

Brzeziriski B.: Zarys prawa finansow publicznych. TNOiK, Torun 1997 Cybula P.: Umowa o impreze turystycznq. Lexis Nexis, Krakow 2005 Gospodarek J.: Prawo turystyczne w zarysie. Branta, Bydgoszcz 2003 Gospodarek J.: Prawo w turystyce i rekreacji. Difin, Warszawa 2007 Hajdamowicz A,, Ksiqkek K.: Podstawy rachunkowosci i finansow w hotelarstwie. REA, Warszawa 2007 Jaklik A., Micherda B.: Zasady rachunkowosci. WSiP, Warszawa 1996 Koman S., Kubicki M.: Poradnik ekonomiczny dla hotelarzy. Polskie Hotele sp. zo.o., Warszawa 1996 Lewandowski J.: Elementy prawa. WSiP, Warszawa 1997 Milewski R.: Podstawy ekonomii. PWN. Warszawa 2002 Olechowicz J.: Podstawy rachunkowoSci. Difin, Warszawa 1997 Pietraszewski M.: Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw, eMPi2, Poznah 1999 Wajgner M., Tyliriska R.: Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie. REA, Warszawa 2007 Wykaz literafury nalezy aktualizowad w miare ukazywania siq nowych pozycji wydawniczych.

OBSlUGA KONSUMENTA

Szczeg6towe cele ksztalcenia

W wyniku procesu ksztatcenia uczen (stuchacz) powinien umiec: wyjasnic podstawowe pojecia z zakresu gastronomii, - okreslic zakres swiadczonych uslug przez gastronomic otwartq i zamknietq, - okresiic rodzaje stanowisk pracy, kwalifikacje i obowiqzki pracownikow gastronomii hotelowej, - zastosowac przepisy bezpieczenstwa, higieny pracy, sanitarno epidemiologiczne oraz ochrony przeciwpoiarowej, - zastosowac zasady etyki i kultury zawodu podczas obslugi konsumenta, - rozpoznac oczekiwania konsumenta dotyczqce ustug gastronomicznych, - przygotowac sale konsumenckqdo obslugi gosci indywidualnych oraz imprez okolicznosciowych, - rozroinic rodzaje zastawy, sztuccow i bielizny stotowej, - zastosowac podstawowe zasady obslugi kelnerskiej, - zastosowac podstawowe techniki obslugi gosci, - dobrac karty menu zgodnie z potrzebami konsumenta, - zastosowac normy iywienia i wyiywienia w planowaniu menu, - okreslic zasady uktadania jadiospisow, - ocenic dekoracje i estetyke podawanych potraw, - rozroinic napoje bezalkoholowe i alkoholowe, - rozroinic metody i techniki serwowania potraw i napojow, - zastosowat techniki podawania Sniadan, - podac i zaserwowac roine potrawy i napoje konsumentom, - zorganizowac ustugi gastronomiczne w hotelu oraz innych obiektach, w ktorych Swiadczone s q ustugi hotelarskie, - zorganizowac przyjecia okolicznosciowe, - zastosowac zasady obstugi uczestnikow kongresow, targow, zjazdow oraz przyjec okolicznosciowych, - zorganizowac imprezy cateringowe, - przyjqc i zrealizowaC zam6wienie konsumenta, - zastosowac systemy rozliczen kelnerskich.

-

-

Material nauczania

1. DziatalnoSC gastronomiczna Charakterystyka gastronomii. Zakres Swiadczonych usiug praez gastronomic otwartq i zamknietq z uwzglednieniem gastronomii hotelowej. Rodzaje obslugi gastronomicznej. Stanowiska pracy w zakladzie gastronomicznym. Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, sanitarno - epidemiologiczne i ochrony przeciwpoiarowej. System HACCP w gastronomii hotelowej.

Cwiczenia: Analizowanie systemow uslug noclegowych i zywieniowych: nocleg ze Sniadaniem (BB), Sniadanie i jeden positek (HP), nocleg oraz trzy posilki (FP). Porownywanie zakresow obowiqzkow kelnera i barmana. Analizowanie przepisow sanitarno - epidemiologicznych dotyczqcych pracownik6w gastronomii.

2. Etyka zawodowa Podstawowe zasady etyki. Pojecie ,,goScinnoSci". Wizerunek zawodowy pracownika gastronomii. Cechy dobrego kelnera. Wptyw kultury osobistej na jakoSC Swiadczonych ustug.

. . .

.

Cwiczenia: Okreslanie wlaSciwych i niewtaSciwych zachowah kelnera. Sporzqdzanie listy element6w wyposaienia zawodowego kelnera

3. Przygotowanie sali obstugi konsumenta Wyposaienie sali obsiugi konsumenta. Rodzaje i zastosowanie bielizny stotowej. Sposoby rozkladania i zdejmowania obrusbw. Serwety indywidualnego utytku. SztuCce - rodzaje i zastosowanie. Naczynia szklane. Sposoby przenoszenia kieliszkow. Zastawa stolowa - rodzaje i zastosowanie. Drobny sprzet stolowy. Sprzety stotowe do specjalnych cel6w. Rodzaje nakryC i dekoracje stolow.

. . .

Cwiczenia: Planowanie rozmieszczenia sprzgtow na sali konsumenckiej z uwzglednieniem kierunk6w obslugi. Nakrywanie stol6w obrusami w obecnosci konsumentow oraz bez konsument6w. Skladanie obrusa podczas jego wymiany. Skladanie serwet indywidualnego uzytku w rozne formy.

. . . . .

Dobieranie kieliszkow do roinych rodzajow napojow, Dobieranie nakrycia stolu do rodzaju menu.

4. Podstawowe techniki obslugi Rodzaje i metody obslugi konsumentow. Rodzaje tac. Zasady podawania i noszenia napojow oraz potraw przy uiyciu tac. Zasady zbierania ze stolu oraz wynoszenia talerzy, sztutcow i szkla stolowego.

Cwiczenia: Stosowanie roznych technik noszenia tac na sali konsumenckiej. Przenoszenie na tacy roinych rodzajow zastawy, sztuccow i szkta stolowego. Stosowanie r6znych technik noszenia talerzy - przenoszenie jednego talerza oraz trzech talerzy. Przenoszenie dwoch talerzy z zastosowaniem chwytu dolnego i gornego. Zbieranie talerzy ze stolu oraz ich wynoszenie.

5. Karty menu Struktura i zawartost informacyjna karty menu. Rodzaje kart menu. Wybor potraw do kart menu. Wartost odiywcza produktow spoiywczych. Normy zywienia i wyzywienia. Zasady uktadania jadlospis6w. Sposoby sporzqdzania kart menu.

Cwiczenia: Projektowanie i wykonywanie karty menu oraz jej okladki. Porownywanie wartosci odiywczej roznych produktow spoiywczych. Sporzqdzanie jadlospisu dla cziowieka dorosiego, zgodnie z okreslonymi wymaganiami dotyczqcymi iywienia. Ukladanie i sporzqdzanie karty menu na wesele.

6. Techniki podawania i serwowania potraw oraz napojow

Metody i techniki serwowania potraw: serwis francuski, rosyjski, angielski. Estetyka i dekoracja potraw. Techniki podawania i serwowania przekqsek zimnych, gorqcych oraz specjalnych. Techniki podawania i serwowania zup. Serwowanie i podawanie dari zasadniczych. Zasady stosowania nakrycia podstawowego i rozszerzonego. Serwowanie i podawanie deserow, owocow i serow. Asortyment napojow bezalkoholowych. Podawanie i serwowanie napoj6w bezalkoholowych. Sposoby przygotowywania i podawania napojow gorqcych: kawy i herbaty. Napoje alkoholowe. Zasady doboru alkoholi do roznych potraw. Serwowanie i podawanie napojow alkoholowych. Rodzaje

Sniadari. Techniki podawania sniadah. Podawanie potraw do pokoju hotelowego. Cwiczenia: Obstuga konsumenta wymagajqca wykonywania czynnosci z prawej i lewej strony. Podawanie karty menu i przyjmowanie zamowienia konsumenta inscenizacja. Dobieranie sztuCc6w do potraw. Nakrywanie stotu do podawania przystawek zimnych i gorqcych. Dobieranie typu zastawy stotowej do rodzaju zupy oraz nakrywanie stotu. Serwowanie roinego rodzaju zup. Nakrywanie stotu dla 4 os6b i podawanie menu sktadajqcego sig z 6 dari. Serwowanie potraw z potmiskow rotnymi metodami. Podawanie i serwowanie r6inych deser6w. Podawanie napojow bezalkoholowych zimnych i gorqcych. Otwieranie i serwowanie win biatych, czerwonych, musujqcych i szampanow. Przygotowywanie Sniadania bufetowego. Przygotowywanie i podawanie Sniadania na tacy i wozku kelnerskim dla jednej, dw6ch i wigcej osob.

.

7. Organizacja i technika obslugi imprez okolicznoSciowych Rodzaje przyjgc okolicznosciowych. Zasady organizacji przyjgc zasiadanych, na stojqco i typu mieszanego. Organizacja przyjgc w zaktadach gastronomicznych. Przyjmowanie zam6wieri na organizacjg przyjeC okolicznosciowych. Catering. Organizacja zjazdow, konferencji: lunch, przerwy kawowe. Zastosowanie protokotu dypiomatycznego.

ewiczenia: Sporzqdzanie karty organizacji przyj~ciaokoiicznoSciowego zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy. Sporzqdzanie ziecenia na bankiet. Obstugiwanie przyjgcia typu ,,lampka wina". Rozliczanie kosztow organizacji konferencji.

.

8. Systemy rozliczeti kelnerskich

Przyjmowanie zambwieri. Rodzaje rozliczen kelnerskich,

.

Cwiczenia: Przyjmowanie zamowienia konsumenta z zastosowaniem kasy bonujqcej. Przyjmowanie zamowien konsumenta za pomocq przenosnego terminalu (portable terminal). Sporzqdzanie rachunku dla goscia i dokonywanie rozliczenia kosztow konsumpcji.

~ r o d kdydaktyczne i

Wyposaienie sali obslugi konsumenta: stoty i krzesta, pomocnik kelnerski, bielizne stolowq - obrusy, naktadki, setwety indywidualnego uiytku, przywieszki bankietowe, zastawa stolowa w szerokim asortymencie (naczynia porcelanowe, sztucce, naczynia szklane), dekoracje, wozek kelnerski, kasa fiskalna. Foliogramy, filmy, prezentacje multimedialne dotyczqce obstugi konsumenta. Atrapy lub zdjecia potraw. Przyktadowe karty menu.

Uwagi o realizacji

Ceiem realizacji programu przedmiotu Obstuga konsumenta jest ksztaitowanie umiejr$noSci przygotowywania sali do konsumpcji oraz podawania i serwowania potraw w gastronomii hotelowej. Realizujqc program nauczania tego przedmiotu naleiy pamigtac o tym, ze opinia o pracy hoteiowej gastronomii ma duiy wplyw na renome hotelu. W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie nastepujqcych metod nauczania: wyktadu informacyjnego, pokazu z instruktaiem, metody przypadkow, metody projektow oraz Cwiczen praktycznych. zapoznac uczniow Podczas realizacji programu naleiy z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, sanitarnoepidemiologicznych, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony Srodowiska. Naleiy uswiadomic uczniom konsekwencje nieprzestrzegania przepisow. Zajecia powinny odbywac siq w odpowiednio wyposaionym pomieszczeniu dydaktycznym, w grupach liczqcych do 15 uczniow. W miarg potrzeb moina zastosowac podziat na 2 - 4 osobowe zespoly. W procesie ksztatcenia naleiy zwracac szczegolnq uwage na: - przygotowanie miejsca pracy: dobor sprzetu, estetykq naktycia stolu, - koiejnosc wykonywanych czynnosci, - stosowanie metod i technik obslugi konsumentow, - stosowanie roinych technik noszenia zastawy,

- podawanie i serwowanie potraw i napojow, - przestrzeganie zasad kultury osobistej i etyki zawodowej.

Uczniowie

powinni

brac

czynny

udziat

w

organizowaniu

i obstudze przyjgf. okolicznosciowych odbywajqcych sig w szkole.

Naleiy wdraiat ucznlow do samodzielnej pracy, zachgcac do studiowania literatury zawodowej i czasopism, oraz korzystania z zasobow lnternetu. Proponuje sig nastgpuj~cy podziat godzin na realizacjg dziatow tematycznych:

Podane w tabeli liczbv godzin na realizacie .Doszczeaolnvch dziatow ., tematycznych majq charakter orientacyjny. Nauczyciel m o i e wprowadzac zmiany w zaleinoSci od aktualnych potrzeb edukacyjnych.

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgnigC

Sprawdzanie i ocenianie osiilgnigt uczniow powinno odbywac sig systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie okreslonych kryteriow. W procesie oceniania osislgnigc uczni6w zaleca sig stosowanie: - sprawdzianow ustnych, - sprawdzianow pisemnych, - test6w osiqgnigc szkolnych, - obserwacji pracy ucznibw podczas wykonywania cwiczeh. Sprawdzanie osiqgnigc powinno dostarczyc nauczycielowi i uczniom informacji o zdobytej wiedzy oraz zakresie opanowania umiejgtnosci okreslonych w szczegoiowych celach ksztalcenia.

Podczas oceniania osiqgnigc uczniow szczegolnq uwagg naleiy zwracac na: - stosowanie terminologii zawodowej, - stosowanie metod i technik obslugi konsumenta, - dobieranie zastawy, sztuccow i szkia stolowego, - prezentowanie wlasciwej postawy zawodowej, - przestrzeganie zasad i przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow sanitarno-epidemiologicznych, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. W ocenie koricowej osislgniec uczniow naleiy uwzglgdnic wyniki sprawdzianow stosowanych przez nauczyciela. Arens - Azeredo: Technologia gastronomiczna z obslugq gosci. REA, Warszawa 1999 Arkuszynski Cz.: Gastronomia hotelowa. Ministerstwo Gospodarki i PZH, Warszawa 2001 Brillat - Savarin: Fizjologia smaku. PIW, Warszawa 1997 Cording: 0 zachowaniu sie przy stole. Marba Crown Ltd., Warszawa 1991 Duda J., Krzywda S.: Obsluga konsumenta w hotelarstwie. REA, Warszawa 2007 lkanowicz C., Piekarski J.W.: Protokot dyplomatyczny i dobre obyczaje. APT MART, Warszawa 2000 Jargon R.: Obsluga konsumenta. WSiP, Warszawa 2000 Kauryczek J.: Grzecznosc na co dzien. PW Iskry, Warszawa 1994 Leitner H.: Poradnik dla kelnera. WSiP, Warszawa 1993 Miiller, Mikolasek: Skiadanie serwetek. WDW, Warszawa 1991 Nowicki T.: Vademecum barmana. Kaliopa, Warszawa 1992 Pietkiewicz E.: Przyjecia w biznesie i nie tylko. Centrum lnformacji Menadiera, Warszawa 1995 Pietkiewicz E.: Savoir vivre dla kazdego. Diogenes, Warszawa 1997 Czasopisma specjalistyczne: Przeglqd Gastronomiczny, Hotelarz, Swiat Hoteli, Restaurator, Kuchnia Wykaz literafury nalezy aktualizowaC w miar9 ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

Literatura

OBSLUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE

Szczegolowe cele ksztalcenia

W wyniku procesu ksztalcenia uczeti (stuchacz) powinien umieC: - zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, - okresliC zasady stosowania obslugi informatycznej w obiektach hotelarskich. - obsluiyh sprzqt komputerowy, - zastosowah techniki biegtego pisania na klawiaturze komputerowej, - wyjasnit podstawowe hasta i pojecia wystqpujqce w sieci Internet, - pozyskac informacje z lnternetu, zgodnie z zapotrzebowaniem gosci. hotelowych, - pozyskat informacje zawarte w portalach internetowych, - posluiyC siq specjalistycznymi programami uiytkowymi stosowanymi w hotelarstwie, - skorzystat z komputerowych systemow rezerwacji, - rozroinic rodzaje dokumentow biurowych, - zastosowaC zasady sporzqdzania roznego rodzaju pism, z uwzglgdnieniem wlaSciwych form i zwrotow, - posluiyC siq sprzetem i urzqdzeniami biurowymi, - obstuiyC urzqdzenia multimedialne, - zastosowac przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej.

Material nauczania

1. Technika komputerowa w hotelarstwie Organizacja stanowiska pracy. Obsluga informatyczna w obiektach hotelarskich. Budowa sprzgtu komputerowego: jednostka centralna, urzqdzenia peryferyjne, nosniki danych. Oprogramowanie komputerowe: system operacyjny, programy aplikacyjne. Graficzny system operacyjny Windows. Edytor tekstu Word. Arkusz kalkulacyjny Excel. Power Point. SieC Internet. Poczta eiektroniczna. Techniki biegtego pisania na klawiaturze komputerowej: uktad paicow na klawiaturze, postawa ciata.

cwiczenia: Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej. e Pisanie tekstu z zastosowaniem zasad edytora tekstu Word.

.

. .

Przepisywanie tekstow w celu opanowania technik biegiego poslugiwania sie klawiaturq komputerowq. Sporzqdzanie korespondencji seryjnej dostosowanej do potrzeb hotelu. Opracowywanie materiatow reklamowych: wizytowek, ulotek, ofert, folderow. Przygotowywanie prezentacji w Power Point na temat promocji hotelu oraz oferty usiug. Wykorzystywanie sieci Internet jako narzgdzia do pozyskiwania oraz wymiany okreslonych informacji.

2. Uivtkowe Droaramv s~ecialistvczne ~pecialistyczneprogramy kompuierowe: charakterystyka programow, budowa programow. Zastosowanie programow w hotelarstwie.

. -

. . .

Cwiczenia: Posiugiwanie sig przykiadowymi programami uzywanymi w recepcji hotelu, takimi jak: Fidelio, Gosc, ReHot, ProHott Stosowanie arkusza kalkulacyjnego w statystyce hotelowej. Tworzenie arkuszy obliczeniowych wykorzystywanych w hotelu.

3. Praca biurowa Rodzaje dokumentow biurowych. Czesci skiadowe pisma urzqdowego. Zasady sporzqdzania pism, forma i ukiad pisma. Adresowanie kopert. Przygotowanie korespondencji do wystania. Rodzaje i formy protokol6w. Korespondencja w sprawach osobowych. Obieg i przechowywanie dokumentow. Obstuga sprzetu biurowego: faksu, kserokopiarki, skanera, niszczarki, telefonu z automatycznq sekretarkq. Obstuga urzqdzen multimedialnych.

. .

Cwiczenia: Sporzqdzanie pism dotyczqcych dzialalnosci hotelarskiej. Przepisywanie pism na komputerze, w odpowiednim ukiadzie. Adresowanie kopert. Sporzqdzanie protokotu, notatki, sprawozdania. Sporzqdzanie potwierdzenia rezerwacji. Sporzqdzanie CV i listu motywacyjnego. Obstugiwanie faksu, kserokopiarki, telefonu z automatycznq sekretarkq. Obslugiwanie urzqdzen multimedialnych.

~ r o d kdydaktyczne i

Sprzgt komputerowy z niezbgdnym oprogramowaniem: system operacyjny Windows, pakiet Microsoff Office, podlqczenie do sieci Internet. Hotelowe programy uiytkowe. Wzory dokumentow biurowych. Techniczny sprzgt biurowy. Telefon z automatycznqsekretarkq. Drukarki, skanery, niszczarki. lnstrukcje obslugi.poszczegolnych urzqdzen. Schematy do nauki biegtego pisania na klawiaturze komputera. Programy do obstugi poczty elektronicznej.

Uwagi o realizacji

Celem realizacji programu przedmiotu Obstuga informatyczna w hotelarstwie jest ksztattowanie umiejgtnosci korzystania ze sprzgtu komputerowego i uiytkowych programow komputerowych stosowanych w hotelarstwie oraz wykonywania prac biurowych. Przed przystqpieniem do realizacji zajgc naleiy zdiagnozowac poziom oraz zakres opanowania przez uczniow wiadomosci i umiejgtnosci dotyczqcych systemow operacyjnych i sieci komputerowych. Nauczyciel powinien zapoznat uczniow z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoiarowej. Podczas realizacji programu naleiy odwotywat. sig do wiedzy uczniow dotyczqcej budowy komputera i jego podstawowych funkcji, a takie do umiejgtnosci nabytych podczas realizacji innych przedmiotow zawodowych. Uczniowie powinni poslugiwaC sig takimi urzqdzeniami, jak: faks, skaner, kserokopiarka, niszczarka, telefon z automatycznq sekretarkq. Zaleca sig stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wyktadu konwersatoryjnego, pokazu z objasnieniem, pokazu z instruktaiem, metody projektow oraz cwiczen praktycznych. Cwiczenia powinny by6 poprzedzane instruktaiem dotyczqcym ich wykonania. W trakcie wykonywania zadan nauczyciel na biezqco powinien sprawdzac poprawnosc, doktadnosc i starannoit ich wykonania. Szczegolnq uwagg naleiy zwracac na stosowanie nowych rozwiqzan w dziedzinie oprogramowania i wykorzystywania komputera. Zajgcia powinny odbywat. sig w pracowni komputerowej wyposaionej w odpowiednie Srodki dydaktyczne. Uczniowie powinni pracowac na indywidualnych stanowiskach, zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami ergonomii. Program przedmiotu naleiy realizowac w grupach do 15 osob.

Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacjg dziaiow tematycznych: L.p. 1. 2. 3.

--

Dziafy tematyczne

--

Technika komputerowa w hotelarstwie Uiytkowe programy spe Praca biurowa Razem

~rientacyjna liczba godzin 67

67 192

Podana w tabeli liczba godzin na realizacjg poszczegolnych dziatow ma charakter orientacyjny. Nauczyciel mote dokonywac zmian w zaleinosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych.

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgnigk

Sprawdzanie i ocenianie osiqgnigc uczniow naleiy prowadzic systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu na podstawie okreslonych kryteriow. Ocenianie osiqgnigt uczniow powinno dostarczac informacji o zakresie i poziomie opanowania umiejgtnosci okreslonych w szczeg6lowych celach ksztatcenia. Osiqgnigcia uczniow nalety oceniac na podstawie: - sprawdzian6w pisemnych, - obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania cwiczeh, - sprawdzianow praktycznych wykonywanych na stanowisku komputerowym. Podczas obserwacji czynnoSci uczniow w trakcie wykonywania Cwiczeh naleiy zwracac uwagg na: - przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej w czasie korzystania ze sprzgtu komputerowego i biurowego, - obslugiwanie sprzgtu i urzqdzen biurowych, - kolejnosc i czas wykonania okreslonych czynnosci. Katde wykonane przez ucznia zadanie powinno by6 ocenione. Kontroig poprawnosci wykonania zadan naleiy przeprowadzat w trakcie i po jego wykonaniu. W ocenie koncowej osiqnigc uczniow nalety uwzglgdniC wyniki wszystkich sprawdzian6w oraz poziom wykonania b i c z e l i .

Literatura

Czarny P.: Windows XP PL. Podstawy obstugi systemu. Helion, Gliwice 2004 Gierz W.: ABC sekretarki. ODiDK, Gdansk 1994 Groszek Maciej.: ABC 2007 Excela. Helion, Gliwice 2007 Hallberg B.: Sieci komputerowe kurs podstawowy. Editio, Krakow 2000/2002 Nalazek M., Moskata J., Btaszczuk W., topacitiski K., Sikora K.: Internet w turystyce i hotelarstwie. lnformatyka w hotelarstwie. PZH, Ministerstwo ~ospodarki, Warszawa 2002 Sokot M., Flanczewski S., Zimek R.: MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie Tom I i II. Helion, Giiwice 2003 Wisniewska M.: Technika biurowa. eMPik Poznah 1993 Wroblewski P.: ABC komputera. Helion, Gliwice 2000 Zimek Roland.: Powerpoint 2007 PL cwiczenia. Helion, Gliwice 2007

-

Wykaz literafury nalezy aktualizowac w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

MARKETING UStUG HOTELARSKICH

Szczegotowe cele ksztaicenia W wyniku procesu ksztalcenia uczen (stuchacz) powinien umieC: - wyjasnii: podstawowe pojecia z zakresu marketingu, - okreslic role i znaczenie marketingu w gospodarce rynkowej, - rozrotnic podmioty dziatalnosci marketingowej z uwzglednieniem podmiotow hotelarskich, - sklasyfikowac segmenty rynku na podstawie roznych kryteriow z uwzglgdnieniem hotelarstwa, - zastosowad strategie marketingowe, - okresliC role strategii produktu w marketingu hoteiarskim, - opisac strategie sprzedaiy produktu w poszczeg6lnych cyklach jego zycia, - objasnit proces wprowadzania produktu na rynek, - wyjasnid strategie cen w marketingu hotelarskim, - okreslic podmioty ustalajqce ceny w hotelarstwie, - okreSlid relacje pomigdzy cenqa jakosciq uslug, - okreslic instrumenty i dzialania zwiqzane z dystrybucjq uslug hoteiarskich, - wyjasnic role reklamy w dzialalnosci marketingowej, - wyjaknid role sprzedawcy w promocji ustug hoteiarskich, - wyjaSnid role public relations w dziatalnoSci marketingowej, - rozrdinic i zastosowad techniki negocjacji, - rozrdinic zakres i typy badafi marketingowych, - okreslid znaczenie informacji dotyczqcej rynku hotelarskiego i goSci w dziatalnosci marketingowej, - zastosowaC wybrane metody i techniki badan marketingowych, - zastosowaC techniki mierzenia efektywnosci dzialati marketingowych, - zaprojektowac program dziakali marketingowych przedsiebiorstwa hotelarskiego. - okreSliC rodzaje dzialari marketingowych, - skonstruowa6 uproszczony plan niarketingowy obiektu hotelarskiego, - zastosowak mierniki oceny dzialalnosci hotelarskiej.

Material nauczania

1. Podstawowe wiadomosci o marketingu i rynku uslug hotelarskich Pojecie marketingu. Podstawowe orientacje marketingowe. Pojecie rynku. Mechanizmy rynku. Podmioty rynku. Elementy rynku. Segmentacja rynku ustug hotelarskich.

Cwiczenia: Okreslanie orientacji marketingowej wybranych podmiotow gospodarczych. Przeprowadzanie segmentacji rynku na przykiadzie wybranego obiektu hotelarskiego. Analizowanie czynnikow wpiywajqcych na podai i popyt usiug hotelarskich.

. .

2. lnstrumenty marketingu Pojecie marketingu mix (5xP). Produkt. Cena. Promocja. Dystrybucja. Personel. Techniki negocjacji.

Cwiczenia: Analizowanie cykiu zycia produktu hoteiarskiego. Analizowanie czynnikow wplywaj~cych decyzje zakupu. na Porownywanie cen ustug na podstawie cennikow i katalogow konkurencyjnych firm hotelarskich. Dobieranie metod sprzedaiy usiug hotelarskich do rodzaju oferty. Projektowanie kampanii reklamowej obiektu hotelarskiego.

3. Badania marketingowe Przedmiot i cel badali marketingowych w hoteiarstwie. Metody badan. Marketingowy System lnformacji (SiM). Badania marketingowe ustug hotelarskich.

Cwiczenia: Dobieranie metod badan marketingowych wykorzystywanych w promocji ustug hotelarskich. Analizowanie Marketingowego Systemu informacji. Opracowywanie ankiety badania jakosci ustug obiektu hotelarskiego.

4. Zarzqdzanie marketingowe w przedsiebiorstwach hotelarskich Misja i cei przedsiebiorstwa hoteiarskiego. Zarzqdzanie marketingowe. Analiza SWOT.

. .

Cwiczenia: Okreslanie misji wybranego obiektu hotelarskiego. Projektowanie programu dzialah marketingowych z uwzglgdnieniem misji i celu przedsigbiorstwa hotelarskiego. Przeprowadzanie analizy marketingowej SWOT dla hotelu. planu

5. Planowanie dzialalnosci marketingowej Rodzaje planowania. Planowanie marketingowe. Elementy marketingowego obiektu hotelarskiego.

Cwiczenia: Analizowanie elementow planu marketingowego. Okreslanie czynnikow popytotworczych dla wybranego hotelu Opracowanie planu marketingowego dla hotelu.

6. Mierniki oceny dzialalnosci hotelarskiej Mierniki ilosciowe. Mierniki jakoSciowe. Mierniki wartosciowe

.

Cwiczenia: Analizowanie frekwencji goSci w wybranym obiekcie hotelowym, w okreslonym czasie. Obliczanie wskainika efektywnosci sprzedaiy noclegow - RevPAR w wybranym hotelu.

~ r o d kdydaktyczne i

Filmy dydaktyczne z zakresu marketingu i obsiugi klienta. Plansze, foliogramy, makiety dotyczqce dzialalnoSci marketingowej. Schematy: cyklu iycia produktu i typow kanatow dystrybucji. Przyktadowe plany marketingowe. Model AlDA opisujqcy dziatanie reklamy. Materialy promocyjne firm braniy hotelarskiej, foldery i ulotki.

Uwagi o realizacji

Celem realizacji programu przedmiotu Marketing uslug hotelarskich jest ksztaltowanie umiejetnosci wykonywania badah marketingowych oraz zarzqdzania marketingiem przedsiebiorstw rynku hotelarskiego. Podczas realizacji programu nauczania naleiy zwracac uwage na ksztaltowanie umiejetnosci prowadzenia dziatah marketingowych zgodnie z obowiqzujqcymi regulami. Szczegolnq uwagg naleiy zwrocic na zagadnienia dotyczqce produktu, ceny (obniiki, rabaty na popyt uslug hotelarskich), promocji, dystrybucji.

W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie nastgpujqcych metod nauczania: wyktadu informacyjnego, dyskusji dydaktycznej, tekstu przewodniego, metody projektow, gier dydaktycznych oraz cwiczen. Zamieszczone w programie cwiczenia stanowiq propozycjg, nauczyciel moze opracowae inne ewiczenia mozliwe do wykonania w warunkach szkoly. W procesie nauczania - uczenia sig naleiy zwracac szczegolnq uwagg na: - postugiwanie sig terminologiq marketingowq, - wdraianie uczniow do samodzielnego i logicznego myslenia, - aktywny udziat uczniow w rozwiqzywaniu zadah i twiczeri, - zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Realizacja Cwidzeh i innych zadah m o i e odbywac sie w warunkach rzeczywistych i symulacyjn~h. Przed przystqien/em do zajgt: wskazane jest przygotowanie materiatow, takich jak: teksty przewodnie do cwiczeh, katalogi firm, prospekty reklamowe. Wskazane jest, aby podczas zajec dydaktycznych uczniowie korzystali z roznych zrodel informacji, takich jak: poradniki, kataiogi, czasopisma zawodowe, foldery, ulotki. Na realizacjg poszczeg6lnych dzialow tematycznych proponuje sig nastepujqcy podzial godzin: LP.

1.

Dziaty tematyczne

/ Podstawowe wiadomosci o marketinou i rvnku uslua 1 - .

hotelarskich lnstrumenty marketingu Badania marketingowe Zarzqdzanie marketingowe w przedsiebiorstwach hotelarskich Planowanie dzialalnosci marketingowej Mierniki oceny dzialalnosci hotelarskiej Razem

-

Orientacyjna liczba godzin 20 64 25 20

2. 3. 4.

5. 5.

35

20 184

_ .

_

Podana w tabeli liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow remarycznych majq cnaranter or,entacy.ny h a ~ c z y c l e moze wprowaazac zm any m zaleznosc~od antua nycn potrzeb eaLnacyjn1cn

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgnigC

Sprawdzanie i ocenianie osiwnigf. uczniow naleiy prowadzic systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu, na podstawie okreslonych kryteriow.

Osiqgniecia uczniow proponuje siq oceniad na podstawie: sprawdzianow ustnych, - sprawdzianow pisemnych, - testow osiqgnigt szkolnych, - prezentacji wykonanych projektow, - obsenvacji pracy uczniow podczas wykonywania ewiczeri. Podczas kontroli i oceny osiqgnigd uczni6w dokonywanej w formie ustnej, naleiy zwracac uwage na wlasciwe stosowanie pojeC marketingowych, operowanie zdobytq wiedz$ merytorycznq jakosC wypowiedzi, poprawnoid wnioskowania. W wyniku procesu sprawdzania i oceniania osiqgnigC uczniow uzyskuje sie informacje dotyczqce poziomu i zakresu opanowania umiejetnosci okreslonych w szczegotowych celach ksztalcenia. Podczas oceniania osiqgnigd uczniow szczeg6lnq uwage naleiy zwracad na: - okreslanie podmiotow dzialalnosci marketingowej, - okreslanie dziatan marketingowych, - prowadzenie badati marketingowych w hotelarstwie, - stosowanie strategii cen w marketingu hotelarskim, - okreklanie roli reklamy w dzialalnosci marketingowej, - tworzenie planu marketingowego obiektu hotelarskiego, - stosowanie technik mierzenia efektywnosci dzialalnosci marketingowej w hotelarstwie. Wskazane jest systematyczne prowadzenie kontroli i oceny postepow uczniow, umotliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania. W ocenie koncowej osiqgnigc naleiy uwzglednit wyniki wszystkich sprawdzianow stosowanych przez nauczyciela. Sprawdzanie i ocenianie osiqgniqd uczniow powinno byd dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen.

-

Literatura

Altkorn J.: Marketing uslug turystycznych. PWN, Warszawa 1994 Altkorn J.: Podstawy marketingu. PWN, Warszawa 1998 Bartkowiak G.: Psychoiogia zarzqdzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznari 1997 Gordon I.H.: Relacje z kiientami. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001 Griffin R.W.: Podstawy zarzqdzania organizacjami. PWN, Warszawa 1999 Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. PWE, Warszawa 1995 Kedzior Z.,Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce. PWE, ~arszawa 2001 Kornak A,: Zarzqdzanie turystykq. PWN, Warszawa 1998 analiza, planowanie, wdrazanie i kontrola. Kotler Ph.: Marketing Gebethner & Ska, Warszawa 1994 Lichtarski J.: Podstawy nauki o przedsiebiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznei we Wroctawiu. Wroclaw 1997 Mazur J.: Decyzje mapketingowe w p;zedsiebiorstwie. Difin, Warszawa 2002 Pomykalski A,: Nowoczesne strategie marketingowe. indor, Warszawa 2003 Przydatek J., Przydatek E.: Promocja. WSiP, Warszawa 1999 Marketing w hotelarstwie. REA, Warszawa 2007 Stefariski A,: Sztucki T.: Promocja, reklama, akwizycja sprzedazy. Placet, Warszawa 1995 Turkowski M.: Marketing uslug hotelarskich. PWE, Warszawa 2003 Withers J., Vipperman C.: Na czym polega i jak robic marketing uslug. Drukarnia wydawnicza im.W.L. Anczyca S.A. w Krakowie, Krakow 2003

-

Wykaz literatury nalely aktualizowaC w miar? ukazywania sip nowych pozycji wydawniczych.

JKZYK OBCY Z A W O D O W

Szczegolowe cele ksztalcenia

W wyniku procesu ksztalcenia uczeri (sluchacz) powinien umiec: - odczytat ze zrozumieniem ostrzeienia, informacje i ogtoszenia w jezyku obcym, - udzielit gosciom hotelowym informacji w jezyku polskim na podstawie obcojezycznych irodet, - udzielic gosciom hotelowym informacji w jgzyku obcym na podstawie polskojezycznych irodet, - udzielic informacji na temat walorow i atrakcji turystycznych Polski, - przekazac obcojezycznym klientom informacje dotyczqce cen, godzin, terminow i dat, - opracowac i zaprezkntowa6 w formie ustnej i pisemnej informacje o usiugach hotelu, - sporzqdzic w jezyku obcym dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem w braniy hotelarskiej, - sformutowac pisemne i ustne wypowiedzi w jezyku obcym zwiqzane z kompleksowq obstugq goscia hotelu z zastosowaniem odpowiednich form grzecznosciowych, - nazwac urzqdzenia biurowe w recepcji, - przeprowadzic rozmowe telefonicznq w jezyku obcym zwiqzanq z kompleksowq obslugq goscia, - zarezerwowac zagranicznq ustuge turystycznq i przewozow$ - skorzystat z obcojgzycznych irodet informacji, dokumentacji technicznej, katalogow i programow komputerowych, - sporzqdzic dokumenty w jezyku obcym zwiqzane z pobytem goscia w hotelu i korzystaniem z roinego rodzaju ustug, - sporzqdzic korespondencjq biurowq w jezyku obcym, - wyjasnic w jezyku obcym poszczegolne pozycje w rachunku, znizki, rabaty. - nazwac poszczegolne elementy umeblowania i wyposaienia pokoju hotelowego, - opracowac i wygiosic komunikat dotyczqcy sytuacji nadzwyczajnej w hotelu, - nazwak sprzgt, zastawg, sztucce i bielizne stolowq stosowane na sali konsumenckiej, - przyjqc i zrealizowac zamowienie od konsumenta, - opracowac informacje dotyczqce ustug gastronomicznych hotelu, - porozumiec sie w mowie i pismie w sprawach nie zwiqzanych z ustugami hotelarskimi.

Material nauczania

1. lnformacje uiytkowe Plan miasta i okolicy. Lokalizacja roinych obiektow uiytecznosci publicznej. Dni i godziny urzgdowania. Religie: koscioly, naboienstwa. Ustugi: handlowe, medyczne, dentystyczne, pocztowe, transportowe. Waluta: kursy walut, formy ptatnosci, bankomaty. Parkowanie pojazdu w miescie: ptatne, bezptatne, strzeione, niestrzetone. Komunikacja miejska: autobus, tramwaj, metro, kolej dojazdowa, iinie pospieszne, podmiejskie, nocne. Bilety: normaine i ulgowe, jednorazowe, jednodniowe, tygodniowe, okresowe. Karta miejska. Taksowki: taryfy, zamawianie. lmprezy kulturalne: muzyczne, teatralne, plastyczne. Uroczystosci i Swigta w Polsce. Telefony aiarmowe.

Cwiczenia: Czytanie ze zrozumieniem informacji, ostrzeien i ogtoszen. Zapisywanie wystuchanych pytari, informacji i komunikatow. Posredniczenie w rozmowie zagranicznego goscia hoteiowego z lekarzem (inscenizacja). lnformowanie o cenach roznych artykutow i ustug. Udzielanie informacji na temat okreslonej imprezy kuituralnej. lnformowanie w jgzyku obcym o repertuarze kin, na podstawie repertuaru zamieszczonego w poiskiej prasie. Udzielanie informacji w odpowiedzi na pytanie o drogg w budynku i w miescie. Wskazywanie drogi na planie miasta. Udzielanie informacji na temat dojazdu do roinych obiektow w miescie. Formutowanie pytan o godziny pracy roinych sklepow oraz udzielanie odpowiedzi na pytania. Sporzqdzanie pisemnych informacji i ogtoszen w jezyku obcym. Sporzqdzanie tekstu zaproszenia na okreslonq impreze tqcznie z informacjq o dojeidzie.

. . . . .

2. Hotel i inne oblekty noclegowe Rodzaje obiektow noclegowych. Kategorie hoteli, typy pokoi i ich wyposaienie. Sieci hotelowe. Gtowne dziaty hotelu, stanowiska pracy, wymagane kwalifikacje. Hotelowe ustugi podstawowe i dodatkowe. Rekreacja hotelowa: basen, sauna, fitness, krggielnia, korty tenisowe. Gastronomia hotelowa. Obsluga turystow indywidualnych i grup. Obsluga seminariow, kongresow i konferencji.

Cwiczenia: Rekomendowanie taniej bazy noclegowej: w schroniskach, hostelach, domach wycieczkowych, kwaterach prywatnych, campingach, polach biwakowych. Pozyskiwanie okreklonych informacji z obcojgzycznych opisow hoteli. Pozyskiwanie i zapisywanie informacji o uslugach hotelu po wysluchaniu nagrania lub gioSno odczytanego tekstu. Formulowanie pytari o lokalizacje, wyposatenie i uslugi okreslonego hotelu. Przygotowywanie prezentacji dotyczqcej obiektu hotelarskiego. Opracowywanie i prezentowanie informacji na temat wybranych migdzynarodowych sieci hotelowych dziaiajqcych w Polsce. Opracowywanie tekstu informacji o hotelu, do zagranicznego katalogu. Opracowywanie w jgzyku obcym ankiety ewaluacyjnej hotelu. Sporzqdzanie CV w jezyku obcym w odpowiedzi na ogloszenie dotyczqce zatrudnienia w hotelu. Sporzqdzanie listu motywacyjnego w odpowiedzi na ogloszenie dotyczqce zatrudnienia w hotelu. Wypelnianie kwestionariusza aplikacyjnego dla osob ubiegajqcych sig o pracg w hotelu. Wypelnianie w jezyku obcym kwestionariusza o stanie zdrowia dla kandydatdw do pracy w hotelu.

. . .

3. Praca w recepcji hotelu Odbieranie teiefonbw: prosba o przeliterowanie, powtorzenie, zaczekanie przy telefonie. Przekazywanie informacji: notatka z rozmowy telefonicznej. Przedstawianie sig, podawanie przedmiotu rozmowy. udzielanie informacji. lnformowanie o lokalizacji hotelu, warunkach pobytu, uslugach dodatkowych i towarzyszqcych. Przechowywanie depozytow. Przyjmowanie, potwierdzanie, anulowanie rezerwacji. Goscie hotelu: gost bez rezerwacji, z rezerwacj$ staiy gost, gosc VIP. Powitanie goScia oraz zameldowanie. Rozmowa z goSciem. Udzielanie informacji o lokalnych atrakcjach turystycznych i imprezach kulturalnych. Wvkorzystanie znaiomoSci iezvka obcego do odpowiedniego i iaktownego postgbowanie w sytuacjach -trudnych, konf~iktow~ch, nietypowych. Rozliczanie kosztbw pobbytu goSci w hotelu. Potegnanie

.

Cwiczenia: Zapisywanie terminow, godzin, adresow, numerow, nazwisk oraz nazw na podstawie wysluchanych informacji w jgzyku obcym.

. . . . . . . . .

lnformowanie o lokalizacji i warunkach pobytu w hotelu. Prowadzenie rozm6w telefonicznych dotyczqcych roinych sytuacji zawodowych (symulacja). lnformowanie goscia o mozliwosci skorzystania z depozytu hotelowego (inscenizacja). Udzielanie informacji o roinych ustugach dodatkowych hotelu. Zadawanie pytari i udzielanie informacji na temat aktualnej oferty turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej (inscenizacja). Udzielanie informacji rowerzystom lub turystom zmotoryzowanym na temat trasy dojazdu do okreslonego obiektu. Komunikowanie sig z klientami na temat rezerwowania noclegow. Przyjmowanie gosci w recepcji i udzielanie informacji zwiqzanych z pobytem w hotelu (inscenizacja). Uzgadnianie warunkow wynajmu i wyposazenia sal konferencyjnych lub bankietowych. Przyjmowanie skarg gosci dotyczqcych wyposazenia pokoju, ustug, btgdow w rachunku: wyjasnianie poszczegolnych pozycji w rachunku, przepraszanie (inscenizacja). Przyjmowanie zlecen dotyczqcych roznego rodzaju ustug hotelowych Prowadzenie rozmowy z gosciem podczas wymeldowywania z hotelu - zadawanie pytali dotyczqcych korzystania z mini-baru, hotelowego telefonu oraz formy ptatnosci rachunku: gotowkq, kartq kredytowq, przelewem (inscenizacja). Pozegnanie gosci i zapraszanie do ponownego skorzystania z ustug hotelu (inscenizacja). Sporzqdzanie notatki z rozmowy telefonicznej. Sporzqdzanie pism w odpowiedzi na listy w roinych sprawach: zapytanie ofertowe, zmiana rezerwacji, reklamacja. Sporzqdzanie pism do roinych hoteli, dotyczqcych: informacji o ich i ofertach, rezerwacji, potwierdzeri i zmian r e z e ~ a c joraz reklamacji.

4. Obsluga goSci w czgSci mieszkalnej hotelu Wyposazenie i umeblowanie pokoju hotelowego: telewizor, klimatyzacja. wentylacja, dostgp do lnternetu, ptatne kanaty telewizyjne, systemy alarmowe, prasowalnica, kuchenka mikrofalowa, lodowka, mini-bar, sejf. kazienka: w pokoju, na korytarzu, z wannq, z prysznicem. Wyposazenie iazienki. Zamawianie dodatkowego wyposaienia lub sprzgtu. Przyjmowanie zgtoszeri dotyczqcych usterek lub awarii. Nadawanie komunikatow w sytuacjach nadzwyczajnych.

Cwiczenia: Sporzqdzanie notatek po wystuchaniu telefonicznych zgtoszeh awarii. lnformowanie goScia o pomieszczeniach, urzqdzeniach oraz udogodnieniach w hotelu (inscenizacja). lnformowanie goscia o sposobie otwierania drzwi kartq magnetycznq lnformowanie goscia o wizycie pracownika, kt6ry usunie zgtoszonq awarig. Przyjmowanie skarg gosci dotyczqcych awarii sprzgtu i wyposaienia, braku elementow wyposaienia oraz proponowanie roinych rozwiqzali zaistniatych problemow (inscenizacja). Opracowywanie i wygtaszanie komunikatow o prbbnym alarmie bombowym i koniecznosci ewakuacji (inscenizacja).

. .

5. Hotelowe uslugi gastronomiczne Rodzaje zaktadow gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, kafeterie, bary puby. Usiugi gastronomiczne. Positki. Napoje: alkoholowe, bezalkoholowe. Potrawy, sktadniki, przyprawy, smaki. Sposoby przyrzqdzania i podawania potraw. Zastawa, sztuCce, bielizna stolowa. Kuchnia narodowa, lokalna, wegetarianska. Tradycyjne potrawy kuchni polskiej: menu na Bote Narodzenie, Wielkanoc. Potrawy rotnych krajow Europy i swiata. Zamawianie potraw w restauracji. Dania z karty i dania w zestawach. SpecjalnoSC zakladu. Doradzanie przy wyborze potraw i napojow. Rozliczanie kosztow konsumpcji. WyjaSnianie poszczegolnych pozycji w rachunku. Ustugi iywieniowe w pakiecie noclegowym: petne wyiywienie, Sniadanie z obiadokolacj% nocleg ze Sniadaniem, wyiywienie we wtasnym zakresie. Przestrzeganie diet i restrykcji religijnych. Suchy prowiant na wycieczkg. Uzgadnianie dan, sewisu i organizacji bankietu. Uzgodnienia dotyczqce wyiywienia uczestnik6w konferencji. Bufet: Sniadaniowy, obiadowy. Zamawianie Sniadati lub innych positkow, przekqsek i napojdw, do pokoju goScia.

Cwiczenia: Ttumaczenie obcojqzycznych kart menu. Zapisywanie zamawianych dati i napojbw w restauracji. Udzielanie odpowiedzi na pytania i iyczenia goSci dotyczqce potraw i napojow (inscenizacja). Polecanie tradycyjnych dari kuchni polskiej, udzielanie informacji na temat smaku, wyglqdu sktadnikow, sposobow przyrzqdzania i podawania (inscenizacja). Opisywanie potraw z rotnych krajow Europy i Swiata. lnformowanie o godzinach serwowania positkow.

. . . . . . .

Zamawianie sniadan na podstawie formularza zgtoszenia, w postaci wywieszki klamkowej wypetnionej wjezyku obcym. Przygotowywanie przez uczniow prezentacji na temat zwyczajow kulinarnych w Polsce i w innych krajach. Rezerwowanie telefoniczne miejsc w restauracji (symulacja). Zamawianie zestawow suchego prowiantu na wycieczke dla grupy turystow. Przyjmowanie zamowienia potraw w restauracji (inscenizacja). Wyjasnianie obcokrajowcowi oferty dan obiadowych w polskojezycznej karcie (inscenizacja). Wyjasnianie gosciom poszczegolnych pozycji w rachunku podczas przyjmowania naleznosci za konsumpcje (inscenizacja). Przyjmowanie reklamacji goscia dotyczqcej jakosci potraw lub obstugi (inscenizacja). Uktadanie zestawu positkow dla uczestnikow dwudniowej konferencji organizowanej na terenie hotelu. Prowadzenie rozmowy na temat organizacji bankietu (inscenizacja). Opracowywanie w jezyku obcym projektu karty menu na przyjecie okolicznosciowe. Zapisywanie w jezyku obcym przepisu na potrawg polskq oraz zagranicznq sktadniki, sposob przyrzqdzenia i podania. Sporzqdzanie tekstu ogtoszenia reklamujqcego ustugi zaktadu gastronomicznego.

~ r o d kdydaktyczne i

Filmy dydaktyczne w jezykach obcych dotyczqce hoteli i ustug hotelarskich. Filmowe materiaty szkoleniowe w jezyku obcym, dla pracownikow hoteli. Katalogi hoteli i innych obiektow noclegowych. Karty dari. Ogtoszenia dotyczqce roinego rodzaju ustug hotelarskich. Plansze ilustrujqce sposoby ustawienia i nakrywania stotow. Wzory roznego rodzaju formularzy w jezykach obcych lub formularzy dwujqzycznych. jezykach obcych, lub dokumentow Wzory pism i dokumentow w .. . dwujqzycznych. Mapy. Plany miast. Mapki obiektow hotelarskich. Ogtoszenia i informacje z biezqcej prasy polskiej dotyczqce ofert miejsc noclegowych. Przewodniki i foldery w jezyku obcym i jezyku polskim. Programy wycieczek i innych imprez turystycznych. Wzory rachunkow.

Uwagi o realizacji

Celem realizacji przedmiotu Jezyk obcy zawodowy jest ksztaltowanie wyjqtkowo wainych w braniy hotelarskiej umiejqtnosci poslugiwania sie jgzykiem obcym. W procesie ksztalcenia uczen powinien opanowac jezyk zawodowy w zakresie takich kompetencji, jak: rozumienie tekst6w pisanych, rozumienie ze sluchu, prowadzenie rozm6w zwiqzanych z realizacjq zadari zawodowych oraz pisanie tekstow obcojezycznych. Ze wzglgdu na zr62nicowany poziom jezykowych kompetencji uczniow rozpoczynajqcych naukg, wskazane jest powtarzanie oraz stopniowe wprowadzanie nowych tresci z zakresu gramatyki iqcznie ze slownictwem zawodowym. Niewskazane jest prowadzenie zajeC poswieconych wytqcznie gramatyce. Naleiy powtorzyc i stopniowo wprowadzac takie zagadnienia gramatyczne, jak: - rzeczowniki, rodzajniki, przedimki, liczbg mnogq, deklinacjg, - liczebniki glowne i porzqdkowe, daty, godziny, - czasowniki regularne i nieregularne, czasy, tryb rozkazujqcy czasownikow, - strone biernq, tryb warunkowy, - formy grzecznosciowe, - zaimki osobowe, dzieriawcze, zwrotne, wskazujqce, wzglgdne, - przyimki, przystowki, - strukture zdah pojedynczych, twierdzqcych, pytajqcych, przeczqcych, - strukturq zdan zioionych, roine typy zdati zioionych, spojniki. - konstrukcje zdan z imiestowami, z bezokoiicznikiem, - mow? zaleinq. Wprowadzajqc stopniowo elementy jgzyka obcego zawodowego naleiy zwracat uwagq na wlasciwq wymowe, akcent, intonacje zdari i prawidlowq pisownie wyrazow. Podczas realizacji programu naleiy zwracaC szczegolnq uwage na prawidlowe komunikowanie sig w jezyku obcym, naleiy uSwiadomic uczniom, jak znaczqcq role ma znajomose struktur jezykowych oraz ich wiedza zawodowa. Zaleca sig stosowanie nastepujqcych metod nauczania: metody sytuacyjnej, inscenizacji, gier dydaktycznych, dyskusji dydaktycznej, metody projektow oraz Cwiczen. Zaleca sig Cwiczenia dotyczqce komunikowania sie z gosemi hotelowymi - scenki i dialogi sytuacyjne o tematyce SciSle zwiqzanej z pracq w hotelu. UmiejetnoSc rozumienia jezyka mowionego naleiy CwiczyC poprzez rozmowg nauczyciela z uczniami w jezyku obcym, sluchanie nagranych tekstow i dialogow z podrecznika, oglqdanie materiatow filmowych w wersji obcojezycznej.

-

Zaproponowane w programie Cwiczenia nauczyciei moie modyfikowac dostosowujqc ich tresi: i zakres do moiliwosci organizacyjnych i technicznych szkoty oraz poziomu opanowania jgzyka obcego przez uczniow w poszczegolnych klasach i grupach. Wigkszosc nowoczesnych, dostgpnych na rynku podrgcznikow do nauki jezyk6w obcych dla potrzeb hoteiarstwa, zawiera aktualne tresci oraz poprawnie przygotowane pod wzglgdem merytolycznym zadania, a takie materiaty diwiekowe na ptytach CD. Naleiy rowniei korzystat z bezptatnych materialow informacyjnych lub innych dostgpnych publikacji. Wskazane jest korzystanie z lnternetu. W celu ulatwienia nauki jgzyka obcego zawodowego naleiy zadbac o wyposaienie pomieszczeli dydaktycznych w mapy, sprzgt audio i video, foldery, plansze ilustrujqce wyposazenie pokoju hotelowego, hollu recepcyjnego, restauracji a takie iiustracje owocow, warzyw i innych skladnikow potraw, przyktadowe karty dari, a takie i informatory stowniki tematyczne. Zaieca sig korzystanie w miarg potrzeby z pracowni komputerowej, oraz innych pracowni przystosowanych do nauczania przedmiotow zawodowych. Zajgcia naieiy reaiizowac w grupach do 15 osob. Cwiczenia zwiqzane z opracowywaniem materiaiow informacyjnych, rozmowki sytuacyjne i rozmowy telefoniczne zaleca sig prowadzic w 2-3 osobowych zespotach Na realizacjg poszczegolnych dziatow tematycznych proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin: Proponuje sig nastgpujqcy podziat godzin na realizacjg dziatow tematycznych: LP. Dziaty tematyczne informacje uiytkowe Hotel i inne obiekty noclegowe Praca w recepcji hotelu Obsluga gosci w czgsci mieszkalnej hotelu Hotelowe ustugi gastronomiczne Razem Orientacyjna liczba godzin

1, 2. 3.4. 5.

45

55 77

.

55 252

20

Podana w tabeli liczba godzin na realizacie ooszczeaolnvch dziatow .. . - . tematycznych majq charakter orientacyjny. Nauczyciei moie wprowadzat zmiany w zaieinosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgnigc

Sprawdzanie poziomu i zakresu opanowania umiejetnoSci okreslonych w szczeg6towych celach ksztatcenia naleiy prowadzib systematycznie podczas realizacji programu nauczania przedmiotu. Zasady i kryteria tego procesu naleiy przedstawic uczniom na poczqtkowych zajeciach. Podstawowym kryterium oceniania osiqgniqk uczniow jest stopieri realizacji cel6w ksztatcenia. W procesie oceniania osislgniec uczniow naleiy stosowaC: - sprawdziany pisemne: uzupetnianie tekstu z lukami, redagowanie pism, wypdnianie formularza na podstawie przeczytanych lub wystuchanych informacji, rozwiqzywanie zadaii wielokrotnego wyboru, dobor kolokacji, - sprawdziany ustne: dialog kierowany, w ktorym nauczyciel jest rozm6wcq, prezentacja na zadany temat, scenki sytuacyjne, odtwarzanie z pamieci krotkich dialogow sytuacyjnych, polecen, ogtaszanie komunikatow, - obserwacje pracy ucznibw podczas wykonywania zadan. Naleiy tak projektowat sprawdziany, twiczenia i zadania, by uczen mogt czerpac satysfakcje z pracy nad doskonaleniem swoich kompetencji jezykowych. Oceniajqc umiej~tnoSciuczniow okreslone w szczegolowych celach ksztalcenia naleiy bra6 pod uwage: - stosowanie terminologii zawodowej, - prawidtowq komunikacjq werbalnq i niewerbaln~ - pozyskiwanie i udzielanie informacji, - rozumienie ze stuchu, biegtoSC mowienia i prowadzenia rozmowy, - poprawnos6 fonetycznq i gramatyczn% - tjumaczenie i sporzqdzanie tekstu pisanego, - stosowanie wtaSciwych struktur jezykowych. - stosowanie form grzecznosciowych. Naleiy uwzglgdniac rowniei aktywnoSC i zaangatowanie ucznia podczas zajeC. Sprawdzanie i ocenianie osislgniqi: uczniow powinno byc dokonywane zgodnie z obowiqzujqcq skalq ocen.

Literatura

Dziedzic E., Sancewicz-KliS A.: Slownik turystyki i hotelarstwa. Polskoangielski, angielsko-polski. Poltext, Warszawa 1998. Jedliriska M., Obodyriski D.: Slownik turystyki i hoteiarstwa. Polskoniemiecki, niemiecko-polski. Poltext, Warszawa 2000. Komorowska H.: Metodyka nauczania jezykow obcych. Fraszka, Warszawa 2002. Kozierkiewicz R.: Stownik terminow hoteiowo-turystycznych. Angielskopoiski, polsko-angielski. C.H. Beck, Warszawa 2007. Smogorzewska A.: Francuski Stownik tematyczny. Rea, Warszawa 2006. Europejskie portfolio jqzykowe dla dorostych. CODN, Warszawa 2005. Europejski system opisu ksztaicenia jqzykowego. CODN, Warszawa 2003. Wykaz literatu~ynalezy aktualizowaC w miare ukazywania sie nowych pozycji wydawniczych.

ZAJeCIA PRAKTYCZNE

Szczegotowe cele ksztatcenia

W wyniku procesu ksztatcenia uczeh (stuchacz) powinien umieC: - zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, - zastosowac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, - poslutyt sie sprzetem przeciwpoiarowym, - okresliC rodzaje systemow zabezpieczeh stosowanych w hotelach, - zastosowat procedury postepowania w naglych wypadkach w hotelu, - udzielie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, - zastosowac werbalne i niewerbalne techniki komunikowania sie, - zastosowaC obowiqzujqce reguty dobrego wychowania i normy towarzyskie, - okreslic typ osobowosci gosci hotelowych, - zastosowac sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, - przywitac i poiegnac gosci stosujqc zwroty i formy grzecznosciowe, - zastosowac zasady prowadzenia rozmow telefonicznych w hotelu, - udzieliC informacji turystycznej, kulturalnej, rozrywkowej, - zastosowac zasady Kodeksu Etyki Hotelarza, - przyjqe, potwierdzic i anulowaC rezerwacje, -zastosowac procedury obslugi gosci typu VIP i gosci niepelnosprawnych, - zastosowac procedury zameldowania gosci indywidualnych i grup zorganizowanych. - zrealizowac usiugi zwiqzane z pobytem gosci w hotelu: udzielanie informacji, budzenie, - zastosowat procedury przyjmowania i przechowywania depozytow, - zastosowac procedury przyjmowania i zatatwiania reklamacji zgtaszanych przez gosci hotelowych, - rozliczyC koszty pobytu gosci hotelowych, - zastosowat procedury wymeldowania gosci indywidualnych i grup zorganizowanych, - przygotowak sprzet i urz3dzenia stosowane do utrzymania czystosci w jednostce mieszkalnej, - zastosowac Srodki ochrony indywidualnej, - zastosowac techniki sprzqtania jednostek mieszkalnych, - obstutyc urzqdzenia stanowiqce wyposazenie jednostki mieszkalnej.

M a t e r i a l nauczania

1. Wprowadzenie Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i obowiqzujqcymi standardami w hotelu. Stosowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. Postugiwanie sig sprzgtem przeciwpoiarowym. Okreslanie rodzajow systemow zabezpieczeri stosowanych w hotelu. Stosowanie procedur postgpowania w naglych wypadkach w hotelu: poiar, awaria urzqdzeri technicznych, napad, kradziei, zagroienie terrorystyczne, zgon goscia hotelowego. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagroienia zdrowia i iycia.

2. Komunikowanie s i g z goscmi hotelowymi Stosowanie zasad estetyki ubioru i kultury zachowania. Stosowanie technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Okreslanie typow osobowosci gosci hotelowych. Stosowanie zwrotow i form grzecznosciowych, witanie i iegnanie gosci. Przyjmowanie i prowadzenie rozmowy telefonicznej. Udzielanie informacji o uslugach hotelowych, informacji turystycznej, kulturalnej, sportowej, uiytkowej. Stosowanie sposobaw radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych.

3. Techniki pracy w recepcji Obsiuga urzqdzeli biurowych. Stosowanie zasad Kodeksu Etyki Hotelarza. Przyjmowanie, potwierdzanie i anulowanie rezerwacji. Stosowanie standardow obsiugi gosci w recepcji. Stosowanie procedur obslugi gosci typu VIP i gosci niepeinosprawnych. Meldowanie gosci (check in) indywidualnych i zorganizowanych grup gosci. Przyjmowanie i przechowywanie depozytbw. Przyjmowanie i zaiatwianie reklamacji zglaszanych przez gosci. Rozliczanie kosztow pobytu i wymeldowanie (check out) gosci.

4. Techniki pracy w dziale utrzymania czystosci i porzqdku Stosowanie standardow wyposazenia jednostki mieszkalnej. Przygotowanie wozka obslugowego uiywanego przez pokojowe. Stosowanie technik sprzqtania jednostek mieszkalnych. Przygotowanie jednostki mieszkalnej dla gosci typu VIP. Przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej i ochrony srodowiska dotyczqcych utrzymania czystosci w hotelu.

Uwagi o realizacji

Ceiem realizacji programu ZajgC praktycznych jest ksztaltowanie urniejetnosci praktycznych niezb~dnych do wykonywania zadan zawodowych. Tresci dotyczqce zasad i organizacji pracy w gastronomii hotelowej uwzglednione zostaly w programie przedmiotu Obsluga konsumenfa, ponadto urniejetnosci z tego zakresu ksztaltowane bgdq rowniei podczas Praktyki zawodowej. Przed rozpoczeciem zajeC praktycznych naieiy zapoznak uczniow z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska. W procesie ksztatcenia naieiy stosowac nastepujqce metody nauczania: pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem, inscenizacjg oraz cwiczenia praktyczne. Zajecia powinny odbywaC sig w szkolnej pracowni hoteiarskiej w grupach do 15 osob, z podziaiem na zespoly 3 - 4 osobowe, lub w obiektach hotelarskich. Wykonywanie zadari powinno bye poprzedzone krotkim instruktaiem. Podczas wykonywania Cwiczen nauczyciei powinien prowadzie szczegotowq analize popehianych przez uczniow bied6w i wskazaC prawidtowe rozwiqzania. Zadaniem nauczycieli jest rowniei ksztattowanie postaw uczniow takich jak: odpowiedziainosC, sumiennosc, dbatoSC: o porzqdek na stanowisku pracy i urniejqtnoSc wspotdziatania w grupie. Konieczne jest zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad kuitury i etyki zawodowej. Szczegoinq uwage naiety zwrocit na realizacje zajgC dotyczqcych udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, kt6re powinny bye prowadzone przez nauczyciela posiadajqcego odpowiednie kwalifikacje. W trakcie zajeC kazdy uczen powinien samodzielnie wykonat na fantomie cwiczenie dotyczqce udzielania pierwszej pomocy. Proponuje sie nastepujqcy podziai godzin na realizacje dzialow tematycznych: Dzialy tematyczne

.. .

Orientay liczba godz~n

Podana w tabeli liczba godzin na realizacje poszczegolnych dziatow ma charakter orientacyjny. Nauczyciel m o i e dokonywac zmian w zaleznosci od aktualnych potrzeb edukacyjnych.

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia.

i

oceny

osiqgnigc

Sprawdzanie i ocenianie osiqgniec uczniow powinno odbywac sig przez caty czas realizacji programu zajec praktycznych, na podstawie okreslonych kryteriow oceniania, ktore powinny dotyczyc poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniow umiejetnosci wynikajqcych ze szczeg6towych cel6w ksztalcenia. Kryteria oceniania naleiy przedstawic uczniom przed rozpoczeciem zajgC praktycznych. Osiqgnigcia uczniow mozna oceniac na podstawie: - sprawdzianow ustnych, - obserwacji czynnosci ucznia podczas wykonywania zadan na okreslonych stanowiskach pracy, - sprawdzianow praktycznych. Ze wzglgdu na charakter zajgt, w procesie oceniania dominowac bqdzie obserwacja czynnosci wykonywanych przez uczniow w trakcie Cwiczen oraz ocena efektow ich pracy. Podczas obserwacji czynnosci uczniow w trakcie wykonywania cwiczen naleiy zwrociC uwage na: - przygotowanie stanowiska pracy, - stosowanie zasad kultury zawodowej, - komunikowanie sig z gostmi hotelowymi, - stosowanie wtasciwych procedur i czas wykonywania okreslonych czynnosci, - stosowanie zasad wspolpracy z zespolem, - radzenie sobie w sytuacjach trudnych i nietypowych, - przestrzeganie przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. W ocenie koticowej osiqgnigc uczniow nalezy uwzglgdnit wyniki wszystkich sprawdzianow oraz poziom wykonania cwiczen.

PRAKTYKA ZAWODOWA

Szczego1.owe cele ksztafcenia

W wyniku procesu ksztatcenia uczeri (stuchacz) powinien umiec: - scharakteryzowat strukturg organizacyjnq hotelu, - okreSliC zakres czynnoSci i kompetencji pracownikow hotelu, - zastosowac przepisy regulaminu pracy obowiqzujqcego w hotelu, - zastosowac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisy sanitarne, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, - okresiic zagrotenia spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow bezpieczerishva i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, - zastosowac przepisy Kodeksu Etyki Hotelarza, - obstuiyC urzqdzenia i sprzgt biurowy, - postuzyc sig jgzykiem obcym podczas wykonywania zadari zawodowych, - zastosowaC zasady komunikowania sig z gosemi hotelu, - przedstawii: ofertg ustug hotelarskich, - udzieliC roinego rodzaju informacji gosciom obiektu hotelarskiego, - przyjqc oraz anulowac rezerwacjg noclegow, - wypetnic dokumentacjg zwiqzanq z obstugq gosci, - zastosowac procedure meldowania gosci. - przyjqc i potqczyc rozmowy telefoniczne z gosemi obiektu hotelarskiego, - przyjqc i wydac z depozytu przedmioty wartosciowe powierzone przez gosci, - zorganizowac ustugi dodatkowe zgodnie z zapotrzebowaniem gosci, - przyjqc reklamacje i skargi gosci dotyczqce pobytu w hotelu, - zastosowac procedurg rozliczania kosztow pobytu i wymeldowania gosci z obiektu hotelarskiego, - obslutyd urzqdzenia techniczne znajdujqce sig w recepcji, - zastosowac specjalistyczny program komputerowy w kompleksowej obstudze goscia obiektu hotelarskiego, - obstuzyc goSci zgodnie z zasadami kultury i etyki zawodowej, - utrzymac porzqdek i czystoSC w jednostkach mieszkalnych oraz innych pomieszczeniach ogolnie dostgpnych, - wyposaiyc wozki obslugowe w potrzebny sprzgt i srodki czystosci, - obstuzyc urzqdzenia i sprzgt do utrzymania czystosci, - zastosowac zasady racjonalnej gospodarki srodkami czystosci i Srodkami dezynfekcyjnymi, - przygotowac jednostki mieszkalne dla gosci typu VIP,

-

-

-

-

-

-

przyjqt i wykonac zlecenia gosci dotyczqce obslugi w czgsci mieszkalnej, zadbat o mienie i bezpieczeristwo gosci, zastosowac procedury postgpowania z rzeczami znalezionymi oraz pozostawionymi przez gosci, przygotowac sale konsumenckq do obslugi gosci w obiekcie hotelarskim, dobra6 karty menu zgodnie z potrzebami konsumenta, przyjqc zamowienie od konsumenta, doradzic gosciom w wyborze potraw, podac potrawy i napoje gosciom zgodnie z zasadami obstugi, sprzqtnqc stoty po positku, zastosowa6 systemy rozliczen kelnerskich, podac posilki gosciom do pokoju zgodnie z zamowieniem, przygotowac salg na przyjgcie okolicznosciowe, zadbac o estetykg ubioru i kulturg zachowania, przygotowac salg i urzqdzenia audiowizualne na potrzeby konferencji, zjazdow, kongresow, targow, obsluiyc uczestnikow konferencji, kongresow, zjazdow, targow w obiekcie hotelarskim, zastosowac zasady postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia, zastosowac srodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac w obiekcie hotelarskim.

Material nauczania

1. Organizacja pracy w obiekcie hotelarskim Poznawanie struktury organizacyjno-prawnej. Stosowanie zarzqdzeri, regulaminow, instrukcji. Przestrzeganie przepisow sanitarnoepidemiologicznych, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska. Stosowanie procedur post~powania w sytuacji zagroienia zdrowia i iycia gosci, ataku terrorystycznego. Poznawanie zakresu czynnosci, uprawnieri i odpowiedzialnosci na poszczeg6lnych stanowiskach pracy. Stosowanie zasad wspolpracy w zespole. 2. Praca w recepcji Organizacja stanowiska pracy. Komunikowanie sig i nawiqzywanie goscmi. Wykonywanie czynnosci zwiqzanych kontaktow z z kompleksowqobslugqgosci. Realizowanie ustug dodatkowych zgodnie z zapotrzebowaniem gosci. Obslugiwanie urzqdzen technicznych.

Prowadzenie dokumentacji. Promowanie uslug hotelarskich. Stosowanie pracy oraz ochrony przepisow bezpieczeristwa i higieny przeciwpoiarowej. Stosowanie procedury postgpowania w sytuacji zagroienia iycia i zdrowia gosci. Stosowanie kodeksu etyki zawodowej.

3. Utrzymanie czystosci i porzqdku w jednostkach mieszkalnych Organizowanie stanowiska pracy. Planowanie wyposaienia jednostki mieszkalnej. Stosowanie roinych rodzajow sprzqtania oraz systemow pracy. Stosowanie techniki sprzqtania pokoju zajgtego i zwolnionego przez gosci. Obstugiwanie urzqdzeri stanowiqcych wyposaienie jednostki mieszkalnej. Stosowanie Srodkow czystosci i srodkow dezynfekcyjnych. Obstugiwanie urzqdzeri i sprzetu do utrzymania czystosci. Przyjmowanie i realizowanie dodatkowych zleceh zwiqzanych z obslugq gosci w czgsci mieszkalnej. Dbanie o rzeczy gosci i mienie obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami prawa, obowiqzujqcymi standardami i procedurami postgpowania. Przyjmowanie uwag, skarg i opinii gosci dotyczqcych porzqdku i czystosci jednostek mieszkalnych. Stosowanie przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy, ochrony przeciwpotarowej i ochrony Srodowiska.

4. Praca w dziale gastronomicznym Przygotowanie sali konsumenckiej do przyjgcia goSci. Dobieranie kart menu do potrzeb gosci. Przyjmowanie i realizowanie zamowieri gosci, doradzanie przy wyborze potraw. Stosowanie roinych technik obslugi gosci oraz zasad podawania potraw i napojow. Porzqdkowanie stolow po posilku. Rozliczanie kosztow konsumpcji z zastosowaniem roinych systemow rozliczeri kelnerskich. Podawanie posilkow gosciom do pokoju hotelowego (room service), zgodnie z zamowieniem. Przygotowywanie sal i obstugiwanie gosci przyjgt okolicznosciowych, konferencji, kongresow, zjazdow. Stosowanie przepisow bezpieczetistwa i higieny pracy, przepisbw sanitarnych, ochrony przeciwpotarowej i ochrony srodowiska dotyczqcych pracy w dziale gastronomicznym.

Uwagi o reaiizacji

PraMyka zawodowa ma na celu doskonaienie umiejqtnosci praktycznych, ktore s q niezbgdne w zawodzie technika hotelarstwa. Praktyke zawodowq uczniowie powinni odbywat w hotelach zapewniajqcych motliwo$c realizacji zaloionych w programie celow ksztalcenia, wyposaionych w specjalistyczny sprzqt, urzqdzenia techniczne i uiytkowe programy komputerowe. Przed rozpoczgciem zajec, opiekun praktyki oraz przedstawiciel przedsigbiorstwa powinni wspdlnie opracowab harmonogram praktyki.

W trakcie realizacji praktyki zawodowej naleiy zapoznac uczniow z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami sanitarnoepidemiologicznymi, ochrony przeciwpozarowej, antyterrorystycznej i ochrony Srodowiska, a takie przypomniec zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Naleiy rowniez uswiadomiC uczniom skutki nieprzestrzegania przepisow. Podczas odbywania praktyki zawodowej uczen powinien zapoznat sig z funkcjonowaniem obiektu hotelarskiego w warunkach gospodarki rynkowej, swobodnie komunikowac sig w jgzyku obcym w zakresie kompleksowej obslugi gosci obiektu hotelarskiego, a takie zaakceptowac uslugowy charakter zawodu zwiqzany z zaspokajaniem potrzeb gosci. Praktykq zawodowq uczniowie mogq odbywac zarowno w kraju, jak i poza jego granicami, za posrednictwem szkoly i jej organu prowadzqcego. Program praktyki zawodowej moina traktowac w sposob eiastyczny. Ze wzglgdow organizacyjnych dopuszcza sig odstepstwa w kolejnosci realizacji tematyki. W trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni obserwowac czynnosci zawodowe pracownikow, nastgpnie wykonywac zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora, a w dalszej czesci praktyki, po uzyskaniu doswiadczenia zawodowego, uczniowie mogq samodzielnie realizowac powierzone im zadania na okreslonych stanowiskach pracy. Uczniowie majq obowiqzek prowadzic dzienniki praktyki, w ktorych powinni zapisywac informacje dotyczqce stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynnosci, godzin praktyk oraz wtasne wnioski. Zapisy dokonywane w dzienniku praktyki powinny by6 sprawdzone i potwierdzone podpisem i imiennq pieczqtkq osoby odpowiedzialnej za realizacjg programu praktyki lub pracownika obiektu hotelarskiego, ktory nadzorowal w danym dniu pracg ucznia. Uczniowie powinni odbywac praktyke zawodowq w ubiorach, jakie obowiqzujqw danym obiekcie hotelarskim.

Propozycje metod sprawdzania edukacyjnych ucznia

i

oceny

osiqgnigc

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacjq czuwa opiekun praktyki, ktory dokonuje oceny umiejetnosci opanowanych przez uczniow podczas catego okresu realizacji programu praktyki zawodowej. Sprawdzanie umiejetnosci uczniow powinno odbywac sie na podstawie 0bsWWacji ich pracy - sposobu wykonywania polecen i zadan zawodowych.

W procesie oceniania naleiy zwracaC szczegolnq uwage na: kulture osobistq i zawodowq podczas obstugi gosci, komunikatywnosc i iyczliwosC w stosunku do gosci oraz wsp6tpracownik6w, - zdyscyplinowanie i organizacje wlasnej pracy, pracowitoSC, rzetelnoSC wykonywania powierzonych zadari, zaangaiowanie w wykonywanq pracg, - umiejqtnoSC wspolpracy w zespole, - odpowiedzialno66 za mienie gosci obiektu hotelarskiego. Po zakohczeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki zobowiqzany jest do napisania w dzienniku praktyki opinii na temat pracy ucznia oraz wystawienia oceny koricowej. Oceny dokonuje si? zgodnie z obowiqzujqcqskalq ocen.

-

Information

62 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

592902


You might also be interested in

BETA