Read Infoboek%20lln%20PMHasselt.pdf text version

INFOBROCHURE

SCHOOLJAAR 2009 ­ 2010

NAAM & VOORNAAM:

KLAS :

PROVINCIALE MIDDENSCHOOL HASSELT Gouverneur Verwilghensingel 1A 3500 HASSELT tel. (011)26.72.51 fax.(011)26.72.52

VOORWOORD ...................................................................................................................................................... 3

Onze school heeft een eigen visie... ................................................. 4

GEDRAGSCODE VOOR LEERLINGEN I.V.M. PESTEN. ............................................................................... 6 ALGEMEEN .......................................................................................................................................................... 8 DAGORDE............................................................................................................................................................. 9 Via leefregels WEGWIJS IN ONZE SCHOOL (zie ook schoolreglement 2.1.6) .............................................. 10 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. DE WEG VAN EN NAAR SCHOOL.................................................................................................... 10 de speelplaats........................................................................................................................................... 11 de lokalen en gangen ............................................................................................................................... 11

DE STUDIO

= LERAARSKAMER .......................................................................................................... 12

de eetzaal ................................................................................................................................................. 13 de telaatkomers ....................................................................................................................................... 14 afwezigheden ........................................................................................................................................... 14 verloren of gevonden voorwerpen ......................................................................................................... 16 leerlingenkastjes ...................................................................................................................................... 16 de schoolbibliotheek ............................................................................................................................ 17 kleding, lichaamsverzorging en gezondheid ..................................................................................... 18 MILIEUVRIENDELIJKE SCHOOL ............................................................................................... 19 STUDIEBEGELEIDING ................................................................................................................... 20 lessen lichamelijke opvoeding ............................................................................................................ 20 studiebeurs........................................................................................................................................... 21 huur handboeken ................................................................................................................................ 21 invullen van de agenda's..................................................................................................................... 22 bij het begin van het schooljaar worden 2 mappen ......................................................................... 22 titulatuur van de schriften ................................................................................................................. 23 benodigde handboeken ....................................................................................................................... 24 werkbladen .......................................................................................................................................... 26 SCHRIFTEN EN BENODIGDHEDEN ............................................................................................ 28 homologatie getuigschriften (zeer belangrijk) .................................................................................. 32 toetsen en examens .............................................................................................................................. 33 oudercomité ......................................................................................................................................... 33 schoolverzekering................................................................................................................................ 34 vakantieregeling schooljaar 2002-2003 ............................................................................................. 35 openbaar vervoer - bushalten ............................................................................................................ 36 sociale, culturele & sportactiviteiten ................................................................................................. 37

TOT SLOT ........................................................................................................................................................... 38 PRAKTISCHE AANVULLING BIJ DE LEEFREGELS AANGAANDE: ... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. 2. 3. 4. LEERLINGENKASTJES: ................................................................. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. FIETSENSTALLING ......................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. EETZAAL ........................................................................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. OP WEG VAN EN NAAR SCHOOL ............................................... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

VOORWOORD

Beste leerling,

Deze infobrochure wil je helpen om wegwijs te worden in onze Middenschool. Onze doelstellingen en alle dienstverlenende initiatieven worden hierin zo volledig en duidelijk mogelijk toegelicht alsook de leefregels en de speciale ordereglementen. Deze brochure is dan ook een echt kompas dat je helpt de weg te vinden in onze toch zo actieve "school in beweging". Maak er gebruik van en aarzel niet in geval van twijfel raad te vragen aan ons hulp-opvoedend, onderwijzend personeel of aan mezelf.

Uw directeur,

Heidi Melotte

3

PROVINCIALE MIDDENSCHOOL Hasselt Onze school heeft een eigen visie...

En dat is een belangrijk verschil...

Elke school is anders ... onze school koppelt "jeugd" aan "ervaring"! Scholen hebben één ding gemeen: zij verstrekken onderwijs... Maar hier eindigt dan ook de overeenkomst. De leerlingenopvang, het aanbieden van de leerstof, de manier van begeleiden, de zekerheid van steeds geholpen te kunnen worden, de geleidelijkheid, de veiligheid, de geborgenheid... die de scholen aanbieden variëren zeer strek. Onze school draagt meer dan 30 jaar ervaring als kindvriendelijke Middenschool in zich.

Elke leerling is anders ... onze school is een "lerende" en "levende" gemeenschap!

Elke leerling heeft andere noden. Dat beseft onze school maar al te goed. Daarom ook de veelheid van extra initiatieven die ondernomen worden opdat elke leerling zich maximaal zou kunnen ontplooien. Bovendien hecht onze school veel belang aan de socio-emotionele begeleiding van iedere leerling.

Elk pedagogisch project is anders ... onze school is een "open" school!

Onze school is een provinciale school met een eigen pedagogisch project waarbij we uitgaan van een maatschappelijk bestel waarin mensen met verschillende overtuigingen naast en met elkaar kunnen samenwerken op een constructieve wijze. Het respect en de waardering voor andere godsdienstige of filosofische waarden staan hierbij centraal. "Eenheid door verscheidenheid" zijn bij ons geen holle woorden vandaar dat we een doorsnede willen zijn van de Limburgse samenleving.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op het aanleren, trainen en toepassen van sociale vaardigheden.

4

Elke oriëntering is anders ... onze schoolopdracht eindigt pas als we de zekerheid hebben dat we elke leerling naar de juiste richting georiënteerd hebben!

Onze school heeft heel wat troeven... .De omgeving waarbinnen onze school opereert en de wetenschap dat we grondig voorbereiden op tal van mogelijke studierichtingen, geven onze leerlingen en hun ouders vertrouwen, maar dat alleen is niet voldoende: de leerlingen steeds een correct advies met de juiste oriëntering aanbieden is een basisdoelstelling.

Telkens wat anders

... onze school biedt op een gestructureerde manier leer- en leefwaarden aan!

Onze school streeft de "middenschooldoelen" na d.w.z. - Opvang van alle basisschoolverlaters - Basisvorming voor alle leerlingen - Uitstel van studiekeuze en positieve oriëntering voor alle leerlingen - Begeleiding van alle leerlingen Onze school tracht via een tweejaarlijkse leerroute van onze basisschoolverlaters weerbare adolescenten te maken die ook ernstig dienen genomen te worden. Onze school hecht veel belang aan het contact met de ouders - Inspraakhebbend oudercomité - Regelmatige georganiseerde oudercontacten - Permanent contact ouder - school Onze school werkt voortdurend en projectmatig aan het bereiken van de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen - Kennismakingsweek - Exploratietochten - Eigen bibliotheekwerking - Jeugd en poëzie - Euregionale contacten met andere scholen - Eigen schoolblad: "Open venster" - Zeeklassen (30 jaar op rij!), énig in de Vlaamse onderwijswereld - ...

-

-

-

Deze schoolvisie is de basis van een eigen schoolwerkplan waarin zowel opvoeders, leerkrachten, ouders als leerlingen actief participeren.

5

GEDRAGSCODE VOOR LEERLINGEN I.V.M. PESTEN.

WAAROM? Soms wordt er wel eens gepest op school. Vak ondoordacht en te weinig zijn we er ons van bewust dat gepest worden erg is. Het treft de persoon heel diep in zijn persoonlijkheid; de onderlinge relaties worden soms verpest. Wij allen willen het anders. Wie wenst er geen klas om zich goed in te voelen? Thuis te mogen zijn? Daarom zeggen we in koor: "Ik heb de pest aan pesten" De directie, de leerkrachten en de leerlingen willen komaf maken met pesterijen. En we rekenen op de medewerkingen van de ouders. Het kan iedereen ten goed komen. We verwachten van iedereen een ernstige inspanning om onze school pestvrij te maken. DOE MEE!!!

"IK HEB DE PEST AAN PESTEN" PESTEN MAG NIET! Pesten is niet alleen andere leerlingen lastig vallen door te slaan, te schoppen of te stampen. Maar ook anderen uitlachen, bespotten of uitsluiten is ook pesten. Het materiaal van andere leerlingen met opzet beschadigen of dingen afluizen is eveneens pesten. WORD JE ZELF GEPEST? Laat je niet doen! Terugvechten of schelden helpt niet. Probeer zelf een oplossing te vinden voor het probleem door met anderen te praten. Helpt dat niet, ga dan zo snel mogelijk naar een leerkracht en vertel eerlijk wat er aan de hand is! ZIE JE PESTEN? Doe vooral niet mee. "Mee"pesten is even erg als zelf pesten. Toon duidelijk dat je niet akkoord gaat met dat pesten. Laat de gepeste leerling niet alleen, maar neem hem op in je groep. Als de pestkop niet meer stopt met pesten, ga dan onmiddellijk naar een leerkracht. Het melden van pesten is niet klikken. BEN JE ZELF DE PESTKOP? Dan ben je in fout bezig. Stop onmiddellijk met pesten en maak het goed met degene die je hebt gepest. Geen mooie praatjes, maar het echt goed menen zodat het pesten stopt. Doe je dat niet, dan roept de leerkracht je ter verantwoording en brengt de klastitularis op de hoogte. Je hebt dan nog een kans om je houding te veranderen. Indien het toch weer misloopt, wordt de directie op de hoogte

6

gebracht en worden je ouders verwittigd via je schoolagenda. Een herstelcontract wordt opgemaakt. Als dit alles nog niet helpt, zal je een ernstige straf opgelegd worden zodat het pesten eens en voor altijd een einde neemt. Onthoud vooral: "pestkoppen worden streng aangepakt". "PESTKOPPEN... DAAR HEBBEN WE DE PEST AAN!' SAMEN MET DE DIRECTIE, ALLE LEERKRACHTEN EN ALLE LEERLINGEN DOEN WE ER ALLES AAN OM VAN ONZE SCHOOL EEN PESTVRIJE SCHOOL TE MAKEN.

Ik ben het eens met deze gedragscode en daarom schrijf ik mijn naam onder deze afspraken. Ik ga ermee akkoord om deze afspraken echt na te leven.

NAAM EN VOORNAAM ........................................... KLAS: ... ... ... ... . Handtekeningen:

LEERLING:

............... ... ... ... ... ... ... ... ... .. leerling

ouders

7

ALGEMEEN * START VAN HET SCHOOLJAAR = dinsdag 1 september van 08.30 tot 15.30 uur. Formulieren die de leerlingen moeten afgeven bij het begin van het schooljaar of bij de inschrijving: fotokopie van het trouwboekje van de ouders of kopie van de identiteitskaart van de leerling; kopie SIS-kaart (rijksregisternummer leerling); ORIGINEEL getuigschrift van basisonderwijs (6de leerjaar) voor alle leerlingen van het eerste jaar; rapport van het vorige schooljaar, indien men het eerste of het tweede jaar in een andere school gevolgd heeft; formulier "GODSDIENSTKEUZE" (alle nieuwe leerlingen van het eerste en tweede jaar + leerlingen van het tweede jaar die hun godsdienstkeuze wijzigen); formulieren: (alle leerlingen van het eerste en tweede jaar) KEUZEBLAD, INSTEMMINGSFORMULIER SCHOOLREGLEMENT,

*

-

-

De formulieren worden door de ouders ingevuld en ondertekend meegegeven. De infobrochure met het Pedagogisch Project en het schoolreglement wordt bij de inschrijving of op de eerste schooldag aan de leerling meegegeven. Het bevat een instemmingsformulier schoolreglement dat de ouders, voor gelezen en akkoord, ondertekend aan hun zoon/dochter terug meegeven. Op het secretariaat kan je terecht: voor het invullen van formulieren betreffende studiebeurs, kinderbijslag, verzekering, autobusabonnement, enz. voor alles in verband met te laat komen of afwezigheden; voor het afhalen of brengen van verloren voorwerpen; bij ziekte op school; om te telefoneren wegens een dringende en grondige reden (gratis); voor het maken van fotokopieën van notities voor zieke, afwezige medeleerlingen (de klassenleraar duidt een verantwoordelijke leerling aan); voor alle andere problemen.

8

DAGORDE De leerlingen dienen om 08.25 uur aanwezig te zijn. Voormiddag 08.30 uur 09.20 uur 10.10 uur 10.25 uur 11.15 uur 12.05 uur Namiddag 13.00 uur 13.50 uur 14.40 uur 15.30 uur 15.40 uur : : : : : : : : : : : eerste lesuur tweede lesuur pauze tot 10.20 uur derde lesuur vierde lesuur middagpauze tot 13.00 uur vijfde lesuur zesde lesuur zevende lesuur einde van de lessen mogelijkheid tot avondstudie tot 17.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag

BEGIN DE DAG ... MET EEN LACH !

9

WEGWIJS IN ONZE SCHOOL

WEES STEEDS BELEEFD TEGENOVER 1. DE WEG VAN EN NAAR SCHOOL

Gehoorzaam het verkeersreglement, eerbiedig de wegcode en wacht vooral aan de Demerbrug (Elfde Liniestraat) totdat de voetgangers- en fietserslichten groen zijn. Wees steeds beleefd, ook op straat. Zorg ervoor dat je fiets wettelijk in orde is. Voorkom ongevallen: rij rechtstreeks langs de normale (veiligste) route naar huis. De verzekering komt enkel tussenbeide bij " NORMALE" verplaatsingen en binnen de tijdsspanne. Het is dus verboden op een of andere plaats te blijven wachten. Er zal streng worden opgetreden tegen leerlingen die het schoolterrein (= gebied binnen de afsluiting) verlaten. Iedereen die met de fiets naar school komt dient verplicht zijn/haar fiets te stallen in de daarvoor speciaal ingerichte fietsenstalling van de Middenschool (aan de conciërgewoning). Iedere fiets dient verplicht voorzien te zijn van een slot. Elke leerling moet zijn/haar fiets ook daadwerkelijk sluiten. De fietsenstalling is open van 8.00 tot 8.25 en van 15.30 tot 15.40 uur (,,s woensdags van 12.05 tot 12.15 uur). De leerlingen die in de avondstudie blijven, moeten hun fietsen om 15.30 uur afhalen en stallen aan de hoofdingang (fiets sluiten!). Men mag niet langer in de fietsenstalling verblijven dan strikt noodzakelijk is om de fiets te stallen of om hem terug af te halen. De school is niet verantwoordelijk voor een beschadigde en/of gestolen fiets. Eerbiedig de fiets van een ander: je zou ook niet willen dat iemand jouw eigendom beschadigt. Leerlingen die zich met de bus verplaatsen, gedragen zich beleefd en hoffelijk. Je staat je plaats af aan bejaarden, gehandicapten of hulpbehoevende personen. Bij mogelijk ongeval moet men steeds informeren naar de identiteit van de tegenpartij (naam, telefoonnummer, nummerplaat, ...) en de school onmiddellijk verwittigen.

10

2.

DE SPEELPLAATS

Vanaf 07.30 uur ' s morgens is de speelplaats opengesteld voor de leerlingen en er is toezicht voorzien vanaf 08.00 uur. De leerlingen hebben geen toegang tot de gebouwen en de speelplaats van de Secundaire School. De sportvelden worden enkel gebruikt door leerlingen die voetballen. Gedraag je fatsoenlijk: geen ruwe spelen, geen "speels" vechten en zeker niet op de grond zitten of liggen. De banken dienen enkel om op te zitten. Werp geen afval op de speelplaats: hiervoor dienen de vuilnisbakken. Ballen kunnen op het secretariaat verkregen worden: (afgifte identiteitskaart) de bal wordt door de verantwoordelijke afgehaald. De gehele spelersgroep is verantwoordelijk! De bal wordt niet vrijwillig weggestampt! Bij het eerste belsignaal ga je per klas op de aangeduide plaats achter elkaar op één rij staan. Je wacht rustig tot de leerkracht je komt afhalen. Bij het binnengaan van het gebouw, maar ook op de trappen, blijven we in één rij en houden altijd rechts. Als het regent, blijft iedereen onder het afdak. Er wordt dan niet met de bal gespeeld. Bij het belsignaal gaat iedereen rustig naar de klas. Men schikt zich steeds naar de richtlijnen van het personeel. KWETS NOOIT IEMAND BEWUST ONBEWUST DOE JE HET AL VEEL TE DIKWIJLS! 3. DE LOKALEN EN GANGEN

Het is aangenaam in zuivere, ordelijke lokalen te verblijven: hou ze dus rein, plaats bij het verlaten van een lokaal, tafels en stoelen ordelijk en laat ze op dezelfde plaats staan. Iedere dag, na het laatste lesuur, wordt de klas perfect opgeruimd onder de leiding van de weekverantwoordelijken (dagelijkse controle door de verantwoordelijke leerkracht). Raap eventueel gevallen papier op, eerbiedig het meubilair: vrijwillige beschadigingen worden door de leerlingen vergoed tegen nieuwwaarde. Er blijft niets aan de kapstokken hangen en het schrijfbord wordt schoongeveegd. De kast wordt gesloten. Het afval in de klas wordt gesorteerd. Kauwgom wordt buiten in de vuilnisbak gedeponeerd. In de lokalen of de gangen wordt niet gegeten. Zonder toelating van het personeel gaat men niet binnen en raakt niemand aan toestellen, vensters, gordijnen, bord, scherm... Slechts uitzonderlijk en met de toelating van de leerkracht van het betreffende lesuur mag je de lokalen verlaten om naar de toiletten, naar het secretariaat of

11

naar de directie te gaan. Hang steeds je jas aan de kapstok en laat er geen waardevolle voorwerpen insteken. Tussen twee lessen wacht je rustig op de komst van de volgende leerkracht. Bij afwezigheid van de leerkracht verwittig je na een 5-tal minuten het secretariaat. Wanneer er geen leerkracht in het lokaal aanwezig is, moet je de deur openlaten. s Morgens, tijdens de pauze van 10.10 uur en de middagpauze blijven er geen leerlingen in de klas of in de gangen. Ook na het gebruik van de toiletten blijven we niet rondhangen! Iedereen gaat naar de speelplaats. De banken worden volledig afgeruimd en alles wordt in de boekentas gestopt. Boekentassen dicht! De klaslokalen worden gesloten en pas terug geopend bij het begin van het volgende lesuur. Het gebouw wordt enkel mits toelating betreden! Op school spreken we altijd "Algemeen Nederlands"! (d.w.z. ook op de speelplaats, gangen, eetzaal, ... ) HET IS AANGENAAM TE VERBLIJVEN IN EEN NETTE SCHOOL! Bij de aanvang van het schooljaar zal de klastitularis je de werkwijze van een brandevacuatie-oefening uitleggen en je tonen waar je bij brandalarm per klas moet verzamelen op het sportplein (elke klas komt overeen met een nummer).

4.

DE STUDIO

= LERAARSKAMER

De studio is niet toegankelijk voor leerlingen. Je vraagt aan de deur naar de gewenste leerkracht en blijft op de gang wachten.

STUDEER NIET DE HELE DAG MAAR ELKE DAG!

12

5.

DE EETZAAL

Al onze leerlingen eten 's middags op school.

Omdat we milieubewust zijn, vermijden we aluminiumfolie en blikjes. Alle leerlingen gaan dadelijk na het einde van de lessen naar de eetzaal (12.05 uur). Zij zetten zich op de door de verantwoordelijke aangeduide plaats en eten hun boterhammen rustig op. Rondlopen is niet toegelaten. Leerlingen die knoeien, halen de vaatdoek en vegen hun tafel proper. Om 12.20 uur, na een teken van de verantwoordelijke, verlaten de leerlingen ordelijk de zaal. Papier en afval worden bij het verlaten van de zaal in de juiste afvalbak gedeponeerd (afval wordt gesorteerd in vier bakken: plastiek, papier, brikjes, organisch afval). De flesjes worden in de daartoe bestemde kratten geplaatst. Plaats bij het verlaten van de eetzaal de stoelen ordelijk onder de tafel. Na het verlaten van de eetzaal begeven de leerlingen zich naar de speelplaats van de Middenschool onder het toezicht van de verantwoordelijke. De brooddozen, voorzien van naam en klas, worden op het daartoe bestemde rek geplaatst. Tijdens de speeltijden en de middagpauze kan de leerling drank kopen via de automaat. De lege PET-flessen worden in de daartoe bestemde afvalbakken gedeponeerd. VERZORG JE EETGEWOONTE EN SNOEP GEZOND!

13

6.

DE TELAATKOMERS

Wie bij het vertrek naar het lokaal niet in de rij aanwezig is, komt te laat en meldt zich eerst op het secretariaat. De reden van het te laat komen, wordt in de agenda genoteerd zodat de ouders controle kunnen uitoefenen. De nota moet je tonen aan de leerkracht van het vak voor wie je te laat komt. Bij misbruik zal de school maatregelen treffen. WIE NIET MEER DOET DAN HIJ MOET, DOET TE WEINIG! 7. AFWEZIGHEDEN

Bij afwezigheid moeten de ouders de school voor 9 uur telefonisch verwittigen i.v.m. reden en duur van de afwezigheid. Het medisch attest en/of verantwoordingsbriefje moet op school afgegeven op de eerste schooldag, volgend op dag van de afwezigheid, behalve indien je afwezigheid meer dan 10 opeenvolgende lesdagen bedraagt. In dat geval wordt het medisch attest onmiddellijk aan de school bezorgd worden. Medisch gewettigde afwezigheden * Voor volgende afwezigheden is een medisch attest vereist: afwezigheden van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. elke afwezigheid nadat de betrokken leerling gedurende het lopende schooljaar reeds viermaal wegens ziekte afwezig is geweest zonder dat een medisch attest vereist was. elke afwezigheid tijdens of examens. * Voor andere afwezigheden (leerlingen die nog geen viermaal afwezig zijn geweest) om medische redenen volstaat een schriftelijke verklaring ondertekend door de ouders of de titularis van het ouderlijk gezag (attesten zie schoolagenda). * De school contacteert het PCLB telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Van rechtswege gewettigde afwezigheden: bijwonen familieraad; oproeping of dagvaardiging rechtbank; overmacht; onderworpen zijn aan maatregelen opgelegd in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg; feestdagen van een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging; afleggen van proeven voor de examencommissie van de Vlaamse

14

Gemeenschap; - deelnemen aan activiteiten in de bij decreet voorziene leerlingenraden in het secundair onderwijs. - op momenten dat de klassenraden vergaderen.

Gewettigde afwezigheden mits akkoord van de directeur: bijwonen van begrafenis of huwelijk van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; bij het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont; bij tijdelijke opvang van jongeren in welzijnsprojecten; bij orde- en tuchtmaatregelen; om persoonlijke redenen (max. 10 halve lesdagen/schooljaar); bij laattijdige inschrijving tot 30 september; alle andere afwezigheden waar met gemotiveerd advies van de directeur een afwijking wordt gevraagd aan het departement.

Uit het voorgaande blijkt dat het aangewezen is vooraf overleg te plegen met de directie over elke vooraf te voorziene afwezigheid.

Wij willen hier ook duidelijk stellen dat het schooljaar, voor iedereen, eindigt op 30 juni !

Indien een afwezigheid op grond van één van de vorige punten niet als gewettigd bestempeld kan worden, verliest de leerling de eigenschap van regelmatige leerling met alle gevolgen van dien (men komt o.a. niet meer in aanmerking voor het behalen van het officieel studiebewijs!)

15

8.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Indien je iets verloren hebt, verwittig je onmiddellijk het secretariaat. Gevonden voorwerpen geeft je af op het secretariaat. Kaft je boeken en vermeld naam en klas, zo komen ze bij verlies terecht. De school is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van geld, GSMs, MP3spelers, fototoestel, horloges en juwelen. De leerlingen moeten in dit verband zelf de nodige voorzorgen nemen. Ze laten dergelijke voorwerpen nooit in de klas of gang achter. Waardevolle voorwerpen horen thuis. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen. De school noch de inrichtende macht kan verantwoordelijk gesteld worden bij diefstal of beschadigingen. Ongeoorloofd gebruik van e-mail/internet is niet toegestaan! KWIJT IS VERLOREN ... VERLOREN IS NIET KWIJT! 9. LEERLINGENLOCKERS

De lockers worden gebruikt voor het wegbergen van portefeuille, boeken en andere schoolbenodigdheden en/of bril, juwelen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. Ze dienen dus zeker niet voor zaken die niets met de school te maken hebben zoals speelgoed, gevaarlijke dingen, snoepgoed of bederfelijke etenswaren en kledij (onhygiënisch). Bij vaststelling van een overtreding volgt een ernstige ordemaatregel. In geval van verlies van de sleutel moet je dit onmiddellijk op het secretariaat melden. De Lockers kan enkel in voorkomend geval geopend worden met de reservesleutel in het bijzijn van de betrokken leerling en de directeur of zijn gevolmachtigde. De leerlingen kunnen hun lockers alleen gebruiken voor het begin en na het einde van de lessen en mits toestemming van de leerkracht. De geldelijke regeling per schooljaar voor het bekomen van een locker is als volgt vastgesteld : 5 euro als sleutelwaarborg (deze waarborg wordt terugbetaald bij het inleveren van de sleutel op het einde van het schooljaar). De locker en de bijbehorende sleutel blijven eigendom van de school. De sleutel wordt in bruikleen gegeven, in geval van verlies wordt de waarborg geï nd en een nieuwe sleutel kan bekomen worden mits betaling van 5 euro (= prijs van een nieuwe sleutel). Per leerling wordt slechts 1 locker ter beschikking gesteld. MP3-SPELER OP SCHOOL IS NIET TOEGELATEN . GSM-GEBRUIK OP SCHOOL IS NIET TOEGELATEN. GSM WORDT UITGESCHAKELD EN OPGEBORGEN IN DE LOCKERS.

16

10.

DE SCHOOLBIBLIOTHEEK

Wegwijs in de bibliotheek. Onze school beschikt over een eigen jeugdbibliotheek, waarvan je als leerling gratis lid kan worden. Je kan de boeken kosteloos lenen of je kan in de middagpauze gebruik maken van de leeszaal. De openingsuren worden aan de ingang van de bibliotheek bekend gemaakt. ... Boeken ... zomaar om mee te nemen! Net zoals in elke andere openbare bibliotheek worden de boeken ingedeeld in fiction (dit is verhalende lectuur) en non-fiction (dit zijn informatieve en wetenschappelijke boeken). De gewone jeugdboeken, dus de verhalende lectuur, zijn in alfabetische volgorde in de rekken geplaatst. Op elk boek is een sticker aangebracht met de eerste vier letters van de auteur. Wij hebben bij de keuze van onze boeken ook speciale aandacht gehad voor kinderen die nog problemen hebben met lezen. Het gaat dus om boeken die, wat de inhoud betreft, aansluiten bij je leeftijd, maar die eenvoudiger geschreven zijn. De informatieve lectuur, voorlopig een beperkt fonds, wordt niet gerangschikt volgens auteur, maar wordt gegroepeerd per onderwerp. Inschrijving Boeken ontlenen is heel eenvoudig: je laat je gewoon kosteloos inschrijven. Je krijgt dan een lenerskaart die strikt persoonlijk is. Op de lenerskaart staat je inschrijvingsnummer en de datum waarop je je geleende boeken weer moet terugbrengen. Je moet deze kaart dus altijd bij je hebben. Je mag telkens 2 boeken lenen voor de termijn van 3 weken. Natuurlijk mag je je boeken eerder terugbrengen of de uitleentermijn in de bibliotheek laten verlengen. Let goed op de datum op je kaart, want als je te laat bent, moet je boete betalen. * * * * 0,20 euro per boek 0,40 euro per boek

Neem rustig de tijd om een boek te zoeken. Er zijn boeken in alle maten en kleuren, dus er zal zeker iets tussen zitten dat je met plezier zal lezen. En als het echt zo' n hopeloze taak voor je is ... vraag ons dan gewoon om je te helpen, want, voor diegenen die het nog niet wisten: eens als je het juiste boek vast hebt, kan je het niet meer loslaten voor het helemaal uit is! ... Veel leesplezier!!!

17

Tips! * De bibliotheek is er voor iedereen. * Als je niet vindt wat je zoekt, vraag het dan gewoon even. Wij zullen je graag helpen. * Geef een geleend boek nooit door aan iemand anders, want jij bent er verantwoordelijk voor. * Draag zorg voor je boeken, dus ook voor die van ons. Breng je boeken daarom in een plastic draagtasje mee, zeker als het regent! Bij beschadiging van de boeken zal je een schadevergoeding moeten betalen, bij verlies moet je de nieuwwaarde vergoeden. Zo blijven we goede vrienden en ben je altijd welkom!

WIE SCHRIJFT... DIE BLIJFT!

11.

KLEDING, LICHAAMSVERZORGING en GEZONDHEID

De leerlingen besteden de nodige aandacht aan hun algemene lichaamsverzorging en aan hun uiterlijk in het bijzonder. Opvallende opsmuk is niet toegestaan. Ze dragen kleding volgens de algemeen geldende normen. Extravagante, culturele, godsdienstige of vakantiekleding worden niet toegestaan. Hoofddeksels onder welke vorm dan ook zijn evenmin toegelaten. Roken is ten strengste verboden, het bezit van rookmateriaal (sigaretten, lucifers, aanstekers, ...) is gelijkwaardig strafbaar (= strafstudie). Druggebruik of ­ bezit geeft aanleiding tot het nemen van een tuchtmaatregel. Op school wordt er geen medicatie verstrekt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op vraag van ouders kan hiervan afgeweken worden. Ouders dienen deze vraag schriftelijk te motiveren. Deze vraag moet tevens voorzien zijn van duidelijke instructies.

LEVEN ... EN LATEN LEVEN ... IN WEDERZIJDS RESPECT !

18

12.

MILIEUVRIENDELIJKE SCHOOL

Onze school heeft reeds het eerste en tweede logo "GROENE SCHOOL" behaald. Wij blijven werken rond afvalsortering en ­ recyclering. Groenvoorziening blijft ons tweede onderdeel van de werking. Het energieverbruik wordt extra in het daglicht geplaatst. Andere aandachtspunten: besparen van papier: dubbelzijdig kopiëren en schrijven en/of de achterzijde van enkelzijdige kopieën als kladpapier gebruiken; meebrengen van hervulbare drinkflessen of drank kopen op school met statiegeld; gebruik van een brooddoos i.p.v. aluminiumfolie; sorteren: organisch afval wordt gecomposteerd of door de kippen op school opgegeten. WIJ ZIJ MILIEUBEWUST: DUS WIJ SORTEREN EN COMPOSTEREN! 13. REMEDIERINGSLESSEN - Frans - wiskunde - Nederlands

Deze lessen worden gegeven van 12.25 tot 13.00 uur. De leerlingen die deze lessen volgen, nemen hun boeken, schriften en schoolagenda mee bij het verlaten van de klas om 12.05 uur. De klaslokalen worden gesloten en niet meer geopend tijdens de middagpauze! De leerlingen wachten buiten aan de ingang tot de betrokken leerkracht hen komt afhalen. Er worden gratis fotokopieën gemaakt voor de zieke leerlingen. De zieke leerlingen worden bijgewerkt door de vakleerkracht. (Andere remediëringslessen worden ingericht volgens de noodzakelijkheid.)

ELK BEGIN VAN BRAND KAN ONMIDDELLIJK GEBLUST WORDEN. HOE LATER DE TUSSENKOMST VAN DE BRANDWEER, HOE GROTER DE RAVAGE!

19

14.

STUDIEBEGELEIDING

Voor de leerlingen die dit wensen, is er studiegelegenheid van 15.40 tot 17.00 uur, op maandag, dinsdag en donderdag, onder begeleiding van leerkrachten. Zij verduidelijken eventuele leerstofmoeilijkheden, helpen de leerlingen bij hun huistaken en controleren hun studiemethode.

HEB GEDULD... ALLES IS MOEILIJK TOT WANNEER... HET GEMAKKELIJK WORDT! 15. LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

De leerlingen die lichamelijke opvoeding hebben, gaan onder begeleiding van de sportleerkracht, ordelijk naar de uitgang van het gebouw. Zij staan in de rij en gaan zo naar de gymzaal, het zwembad of de schaatsbaan. De kledingstukken, nodig voor deze lessen, worden gemerkt (naam en klas, eventueel adres). Na de les wordt de gymkleding mee naar huis genomen. Voor niet deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding is er een medisch attest vereist. Uitrusting lichamelijke opvoeding: meisjes : zwarte jazzbroek + wit T-shirt met embleem school, zwempak jongens : zwarte short + wit T-shirt met embleem school, zwembroek Sportschoenen met lichte zool zijn verplicht in de sporthal. Zwemmen is verplicht voor iedereen. INDIEN OM MEDISCHE REDENEN een deel of een geheel van de oefeningen van het vak LICHAMELIJKE OPVOEDING - dat tot de basisvorming behoort niet gevolgd kan worden, dan dient de betrokken leerling op zijn minst de cursus theoretisch te benaderen; een volledige vrijstelling is bijgevolg niet aanvaardbaar. (ministeriële omzendbrief 3 mei 1991) Bij niet deelname aan de les zal de leerling een taak moeten maken waarvoor hij/zij een cijfer krijgt dat zal meegerekend worden voor het vak lichamelijke opvoeding.

EEN GEZONDE GEEST ... IN EEN GEZOND LICHAAM.

20

16.

STUDIEBEURS

De formulieren voor een studiebeursaanvraag kunnen bekomen worden op het secretariaat van de school. Het aanvraagformulier wordt voor 30 juni (van het schooljaar) verstuurd naar volgend adres: Afdeling Studietoelagen ­ Hendrik Consciencegebouw ­ Koning Albert II-laan 15 ­ 1210 Brussel

17.

HUUR HANDBOEKEN

De leerlingen krijgen de handboeken in bruikleen tegen een huurprijs. Dit bedrag moet gestort worden samen met de kostprijs van de agenda, de werkschriften, het forfaitaire bedrag activiteiten, papier/drukwerken, waarborg sleutel leerlingenlocker, T-shirt met embleem van de school, enz. uiterlijk één maand na ontvangst van de rekening op het nr. 737-0052278-38 van de Campus Hasselt Handel ­ Gouverneur Verwilghensingel 1 3500 Hasselt. De leerlingen dragen zorg voor de boeken. De handboeken worden gekaft en voorzien van naam. In het handboek wordt op de voorziene zelfklever klas, naam en schooljaar ingevuld. Op het einde van het schooljaar worden de handboeken ingeleverd tijdens de laatste les of voor het examen. Verloren of beschadigde handboeken worden door de leerlingen vergoed. We vragen de leerlingen om deze handboeken bij ontvangst na te kijken en zich bij eventuele gebreken te wenden tot de verantwoordelijke. Achteraf worden geen klachten meer aanvaard.

IETS HUREN IS ANDERMANS EIGENDOM ... DRAAG ER ZORG VOOR ...

21

18.

INVULLEN VAN DE AGENDA'S DE SCHOOLAGENDA - HET LOGBOEK IN DE SCHOOL !

1.

We schrijven de lesinhoud van de dag in op de dag en het uur dat de leerlingen de volgende les zullen krijgen. Ook de te leren lessen en te maken taken worden daar genoteerd. De testinhouden worden genoteerd op de dag dat het examen effectief plaatsvindt. De week na de vakantie wordt opgevuld met het noteren van de leerstofeenheden van de allerlaatste les voor het examen. De leerlingen en ouders kunnen de schoolagenda opvragen via Smartschool. Leerlingen die afwezig geweest zijn, kunnen op die manier hun schoolagenda snel bijwerken. Gelieve de agenda regelmatig in te kijken! De agenda wordt wekelijks ondertekend door de ouder(s) of titularis van het ouderlijke gezag. De school houdt contact met de ouders via de schoolagenda. Onregelmatigheden worden in de agenda genoteerd.

2.

3.

3.

19.

BIJ HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR WORDEN 2 MAPPEN (MET 3 KLEPPEN) UITGEDEELD. In de blauwe "ACTIVITEITENMAP" worden de werkbladen van de vakoverschrijdende activiteiten bewaard. De roze "TRANSPORTMAP" wordt gebruikt om toetsen en mededelingen voor de ouders te vervoeren.

a. b.

22

20.

TITULATUUR VAN DE SCHRIFTEN

EENVORMIGHEID ... DRAAGT BIJ TOT SAMENHORIGHEID ...

De eerste bladzijde van elk schrift ziet er als volgt uit : PROVINCIALE MIDDENSCHOOL HASSELT Gouverneur Verwilghensingel 1A 3500 HASSELT 011/26.72.51

Vak : NEDERLANDS : Werkschrift

Leerkracht : M. Vos

Naam : Sofie Willems Weerstandslaan 1 3590 Diepenbeek

Klas : 1Aa Schooljaar: 2009 - 2010

23

21.

BENODIGDE HANDBOEKEN

Handboeken worden tegen een huurprijs ter beschikking gesteld door het Boekenfonds van de school. (Er zijn verschillende vakken waarvoor enkel werkbladen gebruikt worden.) Bij ernstige beschadiging of bij verlies wordt het boek vergoed. (Bij beschadiging: - 20% na elk gebruikt schooljaar zie sticker op de eerste bladzijde, het eigen schooljaar niet meegerekend - bij verlies: prijs nieuwwaarde.)

1STE LEERJAAR A VAK KATHOLIEKE GODSDIENST AARDRIJKSKUNDE BEELDENDE VORMING ENGELS (1Amod) FRANS GESCHIEDENIS LATIJN WISKUNDE

HUURBOEKEN

-

HANDBOEKEN

TITEL SURFEN 1 WOLTERS KLEINE WERELDATLAS DE TAAL VAN DE KUNST BREAKAWAY 1 BRANCHE 1 INFO CONTACTS / ARS LEGENDI ­ Vestibulum Leerboek Pienter eerste jaar (nieuw)

UITGEVERIJ Die Keure Wolters/Plantyn De Boeck Den Gulden Engel Van In / Wolters Plantyn Van In

1STE LEERJAAR B VAK MAVO TO

-

HUURBOEKEN -

HANDBOEKEN UITGEVERIJ Wolters Plantyn Wolters/Plantijn

TITEL WOLTERS KLEINE WERELDATLAS KOOKSTUDIO 1B

24

2DE LEERJAAR VAK KATHOLIEKE GODSDIENST AARDRIJKSKUNDE BEELDENDE VORMING ENGELS FRANS

HUURBOEKEN TITEL SURFEN 2 WOLTERS KLEINE WERELDATLAS DE TAAL VAN DE KUNST BREAKAWAY 1 BRANCHE 2 INFO contacts Etapes 1 & 2 Grammaire / ATRIUM leerwerkboek Pienter tweede jaar

-

HANDBOEKEN UITGEVERIJ Die Keure Wolters/Plantyn De Boeck Den Gulden Engel Van In Plantyn / Wolters/Plantyn Van In

GESCHIEDENIS LATIJN WISKUNDE

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR - HUURBOEKEN VAK MAVO TITEL WOLTERS KLEINE WERELDATLAS UITGEVERIJ Wolters/Plantyn

25

22.

WERKBLADEN

De school zorgt voor de aankoop van werkbladen. De rekening zal in de loop van het eerste trimester aangeboden worden.

1STE LEERJAAR A VAK KATHOLIEKE GODSDIENST AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE ENGELS (1Amod) FRANS GESCHIEDENIS HANDEL LATIJN NEDERLANDS WERKBLADEN TITEL SURFEN 1 MERIDIAAN 1 OVSG BIO NATUURLIJK 1 BREAKAWAY 1 - workbook BRANCHE 1 info ­ ateliers HISTORIA 1 - nieuw HISTORIA 2 - nieuw HANDELWIJS 1 ARS LEGENDI ­ Vestibulum werkboek MARKANT 1 ­ leerwerkboek POCKETWOORDENBOEK TECHNOLOGISCHE OPVOEDING MUZIKALE OPVOEDING WISKUNDE -TO OVSG Communicatie -TO OVSG Informatietechnologie MUSIC 4 YOU PIENTER werkschrift eerste jaar nieuw Pelckmans Van Daele Novum Novum Uitgeverij Photo-Music Van In UITGEVERIJ Die Keure Novum Wolters/Plantijn Den Gulden Engel VAN IN Pelckmans Pelckmans De Boeck Wolters Plantyn

1STE LEERJAAR B VAK KATHOLIEKE GODSDIENST FRANS MAVO NATUURWETENSCHAPPEN MUZIKALE OPVOEDING NEDERLANDS

-

WERKBLADEN TITEL ECHO 1 C'EST çA ! 1 (vernieuwe uitgave) NIEUW MAVO 1 VAN NATURE UIT 1 MUSIC 4 YOU NEDWEB 1 FOUTLOOS 1 UITGEVERIJ Pelckmans Plantyn Uitgeverij de Boeck Plantyn Uitgeverij Photo-Music Van Inn Plantyn Pelckmans Wolters

WISKUNDE TECHNOLOGISCHE

CONCREET 1 - leerwerkboek Eenvoudig Computergebruik

26

OPVOEDING

2DE LEERJAAR VAK KATHOLIEKE GODSDIENST AARDRIJKSKUNDE ECONOMISCHE INITIATIE

(voor de lln. met optie MoWe )

-

WERKBLADEN TITEL SURFEN 2 Meridiaan 2 ECO GO UITGEVERIJ Die Keure Novum Pelckmans

ENGELS

BREAKAWAY 1 - workbook (aangekocht in het 1ste jaar ­ lln 1Aa)

Den Gulden Engel

FRANS GESCHIEDENIS HANDEL LATIJN TECHNOLOGISCHE OPVOEDING MUZIKALE OPVOEDING NEDERLANDS

BRANCHE 2 INFO ­ ateliers HISTORIA 2 - nieuw HISTORIA 3 - nieuw HANDELWIJS 2 ATRIUM A+ B werkboek -TO OVSG Wonen

Van In Pelckmans Pelckmans De Boeck Wolters/Plantijn Novum

MUSIC 4 YOU (aangekocht in het eerste jaar) MARKANT 2 ­ leerwerkboek POCKETWOORDENBOEK (aangekocht in het eerste jaar)

Uitgeverij Photo-Music Pelckmans Van Daele tijdschrift Van Inn Werkboek in eigen beheer

NC ZEDENLEER WISKUNDE PROJECT ZEEKLASSEN

PRIK PIENTER werkschrift 2de jaar ZEEKLASSENBOEK

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR VAK KATHOLIEKE GODSDIENST FRANS HANDEL MAVO NEDERLANDS NC ZEDENLEER WISKUNDE PROJECT ZEEKLASSEN TITEL ECHO 2 C'EST ÇA ! 2 / NIEUWE MAVO 2

-

WERKBLADEN UITGEVERIJ Pelckmans Plantyn / Uitgeverij de Boeck Van Inn Van Daele tijdschrift Pelckmans Werkboek in eigen beheer

NEDWEB 2 POCKETWOORDENBOEK PRIK CONCREET 2 ZEEKLASSENBOEK

27

23.

SCHRIFTEN EN BENODIGDHEDEN

Iedere leerling koopt zijn/haar schriften zelf aan. In de school is er dus geen mogelijkheid tot aankoop. Enkel het T-shirt (met embleem van de school) en de schoolagenda wordt via de school verkocht (komt op de schoolrekening). nota : com. geruit = commercieel geruit of lange ruitjes. 1STE LEERJAAR A VAK

KATHOLIEKE GODSDIENST NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE ENGELS FRANS

-

SCHRIFTEN & BENODIGDHEDEN BENODIGDHEDEN

-ringmap A4 - bestekmapje (kleine) ringmap A4 ringmap A4 of bestekmap Ringmap A4 ringmap A4/20 plastieke hoesjes/4 tabbladen/cursusblok A4 -ringmap A4 -verstevigingsringetjes -map A4 karton 3 kleppen ringmap A4 2 bestekmappen + rekentoestel Ringmap A4 (100 blz.) SPORTSCHOENEN (GEKLEURDE ZOLEN NIET TOEGELATEN) MEISJES = zwarte jazzbroek - wit T-shirt met embleem school ­ badpak JONGENS = zwarte short - wit T-shirt met embleem school ­ zwembroek blokfluit ( van ongeveer 10 euro) mogelijk te bestellen bij leerkracht -ringmap A4 12 kleurpotloden/12 viltstiften/ lijm/schaar/ potlood No 2= HB/liniaal 30 cm/fijn zwart stiftje/ (zie TO) dikke zwarte stift/gom/slijper/tekenmap karton A4 map A4 karton 3 kleppen Bestekmap A4 -geodriehoek -passer -ringmap A4 met soepele kaft -rekentoestel Casio ASIO FX ­ 82MS

GESCHIEDENIS HANDEL LATIJN LICHAMELIJKE OPVOEDING

MUZIKALE OPVOEDING NEDERLANDS PLASTISCHE OPVOEDING (niet voor leerlingen van artistieke vorming)

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING WETENSCHAPPELIJK WERK WISKUNDE

ARTISTIEKE VORMING Pakket met benodigdheden voor Beeldende Vorming kan op school aangekocht worden ­ komt niet op de schoolrekening ­ moet cash betaald worden - de prijs zal ongeveer 80 euro bedragen.

28

1STE LEERJAAR B VAK

KATHOLIEKE GODSDIENST

-

SCHRIFTEN & BENODIGDHEDEN BENODIGDHEDEN

bestekmapje (kleine) ringmap A4 map A4 karton 3 kleppen Bestekmap A4 SPORTSCHOENEN (GEKLEURDE ZOLEN NIET TOEGELATEN) MEISJES = zwarte jazzbroek ­ wit T-shirt met embleem school ­ badpak JONGENS = zwarte short - wit T-shirt met embleem school ­ zwembroek -map A4 karton 3 kleppen -bestekmap A4 plastiek met schuiflat -verstevigingsringetjes bestekmap A4 plastiek met schuiflat ringmap A4 -ringmap A4 -2 bestekmappen 12 kleurpotloden/12 viltstiften/potlood 2 = HB gom/slijper/liniaal 30 cm/lijm/schaar/tekenmap karton A4/1 dikke en 1 dunne zwarte stift (0.3) -map A4 karton 3 kleppen -bestekmap A4

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER FRANS ICT LICHAMELIJKE OPVOEDING

MAVO

MUZIKALE OPVOEDING NATUURWETENSCHAPPEN NEDERLANDS

PLASTISCHE OPVOEDING

TECHNOLOGISCHE OPVOEDING

WISKUNDE

-geodriehoek -passer -ringmap A4 met soepele kaft -rekentoestel Casio ASIO FX ­ 82MS

29

2DE LEERJAAR VAK

-

SCHRIFTEN & BENODIGDHEDEN BENODIGDHEDEN

bestekmapje (klein) ringmap A4 ringmap A4 of bestekmap bestekmap map A4 karton 3 kleppen ringmap A4/ 20 plastieke hoesjes/cursusblok A4 Ringmap A4 -bestekmap -map A4 karton 3 kleppen -ringmap A4 -verstevigingringetjes bestekmap ringmap A4 - rekentoestel - ringmap A4 Ringmap A4 (100 blz) SPORTSCHOENEN (GEKLEURDE ZOLEN NIET TOEGELATEN) MEISJES = zwarte jazzbroek - wit T-shirt met embleem school ­ badpak JONGENS = zwarte short - wit T-shirt met embleem school ­ zwembroek blokfluit ( van ongeveer 10 euro) (mogelijk te bestellen bij leerkracht)

KATHOLIEKE GODSDIENST NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER AARDRIJKSKUNDE BIOLOGIE DACTYLO ENGELS EXPRESSIE FRANS

FYSICA GESCHIEDENIS HANDEL LATIJN LICHAMELIJKE OPVOEDING

MUZIKALE OPVOEDING

NEDERLANDS TECHNOLOGISCHE OPVOEDING WETENSCHAPPELIJK WERK WISKUNDE

-ringmap A4 Bestekmap A4 Bestekmap A4

-geodriehoek -passer -ringmap A4 met soepele kaft -rekentoestel Casio ASIO FX ­ 82MS

SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE ARTISTIEKE VORMING (voor de nieuwe lln)

Ringmap A4

Pakket met benodigdheden voor het van Beeldende Vorming kan op school aangekocht worden ­ komt niet op de schoolrekening ­ moet cash betaald worden - de prijs zal ongeveer 80 euro bedragen.

30

BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR SCHRIFTEN & BENODIGDHEDEN VAK

KATHOLIEKE GODSDIENST NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER DACTYLOGRAFIE FRANS HANDEL LICHAMELIJKE OPVOEDING

-

BENODIGDHEDEN

-ringmap A4 -bestekmapje bestekmap A4 plastiek met schuiflat map A4 karton 3 kleppen map A4 karton 3 kleppen -ringmap A4 -bestekmap A4 plastiek met schuiflat SPORTSCHOENEN (GEKLEURDE ZOLEN NIET TOEGELATEN) MEISJES = zwarte jazzbroek - wit T-shirt met embleem school ­ badpak JONGENS = zwarte short - wit T-shirt met embleem school ­ zwembroek bestekmap A4 bestekmap A4 plastiek met schuiflat -ringmap A4

-geodriehoek -passer -ringmap A4 met soepele kaft -rekentoestel Casio ASIO FX ­ 82MS

MAATSCHAPPELIJKE VORMING NATUURWETENSCHAPPEN NEDERLANDS WISKUNDE

PLASTISCHE EN DECORATIEVE TECHNIEKEN

Pakket met benodigdheden kan op school aangekocht worden ­ komt niet op de schoolrekening ­ moet cash betaald worden - de prijs zal ongeveer 80 euro bedragen.

31

24. -

HOMOLOGATIE GETUIGSCHRIFTEN (zeer belangrijk) Met het oog op de homologatie van de getuigschriften vullen de leerlingen hun agenda, schriften en taken netjes en nauwkeurig in. Hun agenda vullen ze bij het begin van elk lesuur in en laten ze wekelijks door hun ouder(s) ondertekenen. Op het eerste blad van elk schrift staan naam, voornaam, klas, schooljaar en vak vermeld: zie punt 17. De homologatiecommissie van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft echter het recht bij de homologatie van getuigschriften en/of diploma' s archiefstukken (= de schriften, de toetsen en de schoolagenda) van de leerling(e) op te vragen. Daarom is de leerling(e) verplicht zijn/haar archiefstukken van de leerjaren waarop het diploma/getuigschrift betrekking heeft, thuis te bewaren en ze ter beschikking te houden tot zijn/haar diploma' s/getuigschriften in zijn/haar bezit zullen zijn.

-

-

Voor de leerlingen van de Middenschool houdt dat in dat zij hun schriften en notities thuis moeten bewaren totdat zij het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs in hun bezit hebben.

Toetsen, examens en schoolagenda worden in de school bewaard.

32

25. -

TOETSEN EN EXAMENS Toetsen zijn dagelijkse schriftelijke lesoverhoringen, die kunnen gegeven worden zonder voorafgaande verwittiging (= dagelijks les leren!). Examens zijn grotere leerstofgehelen (per trimester) die via een examenrooster worden meegedeeld. CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING = CLB

26.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirectie een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. In het CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologische assistenten en verpleegkundigen. Naargelang de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn. Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling(e) zich goed te laten voelen zodat hij/zij zijn/haar kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van het CLB in team werken. Adres : Mevr. L. Vandormael, leidinggevende verantwoordelijke van het Provinciaal CLB Stadsomvaart 9 - 3500 Hasselt 011/230720

27.

OUDERRAAD

Alle ouders worden bij het begin van het schooljaar uitgenodigd om toe te treden tot het ouderraad. De doelstellingen van het ouderraad zijn: brugfunctie leerlingen - leerkrachten hulp bij begeleiden in het onderwijsproces ondersteuning bij schoolse activiteiten inspraak in het algemene beheer

33

28.

SCHOOLVERZEKERING

1. De schoolverzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan gelegd worden van de directie, het personeel en de leerlingen ingevolge lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden. Deze waarborg is uitsluitend van toepassing tijdens de schoolactiviteit. 2. Bij lichamelijk ongeval overkomen aan een leerling tijdens de schoolactiviteit of op de schoolweg waarborgt de schoolverzekering: - de terugbetaling van de geneeskundige verstrekkingen nà tussenkomst van het ziekenfonds. Er is tevens, tot beloop van de verzekerde bedragen, voorzien in de terugbetaling van tandprothesen, brillen, begrafenis en vervoer van een gewonde. - een uitkering bij overlijden en bij bestendige invaliditeit. De schoolweg: het normale traject dat de leerling(e) moet afleggen om zich van zijn/haar verblijfplaats te begeven naar de plaats waar de schoolactiviteit plaatsvindt en omgekeerd. Ongevallen op de schoolweg moeten zo vlug mogelijk aan de directie meegedeeld te worden. De bij ongeval opgelopen schade aan brillen is alleen gedekt op voorwaarde dat zij gedragen worden op het ogenblik van het ongeval. Op de schoolweg is de waarborg daarenboven slechts toegestaan voor zover het slachtoffer lichamelijk letstel heeft opgelopen. De leerling(e) is verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke voorwerpen (GSM, MP3-speler, fiets, juwelen, geld... ). Zelf opgelopen schade aan en verlies of diefstal van andere persoonlijke voorwerpen is niet verzekerd en kunnen ook niet ten laste gelegd worden van de school of de inrichtende macht. Te ondernemen stappen wanneer een leerling een ongeval overkomt in de school of op weg van en naar de school. Bij mogelijk ongeval : - de school verwittigen - steeds informeren naar de identiteit van de tegenpartij (naam, telefoonnummer, nummerplaat, ... ) Bij lichamelijke schade : - aangifteformulier Ethias afhalen op school ­ laten invullen ­ - ingevuld aangifteformulier + eventueel afwezigheidsattest leerling binnenbrengen op school - afrekening geneeskundige verstrekking na tussenkomst van het ziekenfonds binnenbrengen

34

29. 1. 2. 3. 4. 5.

VAKANTIEREGELING SCHOOLJAAR 2009-2010 Hervatting der lessen Herfstvakantie Kerstvakantie Krokusvakantie Paasvakantie : : : : : : di. ma. ma. ma. ma. 01/09/2007 02/11/2009 t.e.m. 21/12/2009 t.e.m. 15/02/2010 t.e.m. 05/04/2010 t.e.m.

zo. zo. zo. ma.

08/11/2009 03/01/2010 21/02/2010 18/04/2010

6. Andere vrije dagen

vr. ma. woe. do. vr. ma.

09/10/2009 (pedagogische studiedag) 12/10/2009 (facultatieve vrije dag) 11/11/2009 (wapenstilstand) 14/05/2010 (O.-H.-Hemelvaart) 15/05/2010 (2de Hemelvaartdag) 24/05/2010 (Pinkstermaandag)

7. Einde der lessen

:

woe. 30/06/2010

Enkele belangrijke data!

vr. ma.

09/10/2009 = pedagogische studiedag 12/11/2009 = facultatieve vrije dag

De Minister van Onderwijs legt er de nadruk op dat de vakantie pas begint op ...

1 juli

Men neme er nota van.

35

30.

OPENBAAR VERVOER - BUSHALTEN

WANNEER JE IETS VERKEERDS ZIET, DOE HET DAN ZELF BETER! VOLGENDE BUSSEN STOPPEN IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN ONZE SCHOOL: tegenover de Handelsschool aan het Zwembad Koning Boudewijnlaan (Kapermolen)

Voor informatie i.v.m. de dienstregeling gelieve de website van "De Lijn Limburg" te raadplegen. (http:/www.delijn.be)

36

31.

SOCIALE, CULTURELE & SPORTACTIVITEITEN

IK TREK HET ME WEL AAN!

Wij zijn niet wereldvreemd, daarom trekken we ons het lot van onze medemensen wel aan! Wij zetten ons actief in voor sociale acties in het algemeen en voor acties waaraan de school deelneemt in het bijzonder: Plan International, ... Nog beter is zelf acties met de klas te organiseren in samenspraak met de klastitularis. Wij willen ook onze culturele talenten ontplooien, we nemen tevens op dit vlak zelf initiatieven om creatief te zijn. Vanuit de school zullen er toneel- en/of filmvoorstellingen en andere culturele activiteiten georganiseerd worden. Evenzeer willen we ons op school, maar ook buitenschools inzetten op sportief vlak. Als we gevraagd worden om onze school bij een sportmanifestatie te vertegenwoordigen, ervaren we dit als een eer. Ook de niet-geselecteerden komen hun medeleerlingen aanmoedigen. Bij de eindbeoordeling zal ook rekening gehouden worden met de sociale-, culturele en sportieve inzet van de leerlingen ...

Wij staan steeds open voor jullie initiatieven!

SAMEN STERK!

Wij zijn een school tegen racisme. Daarom : - gaan we "hand in hand". - duimen we voor verdraagzaamheid. - bekijken we de zaken "wit over zwart". - onthouden we ons vooral van racistische uitspraken!

TOT SLOT De bedoeling van onze leefregels is een zo aangenaam mogelijk leefklimaat in onze Middenschool scheppen. Wees daarom ook steeds beleefd en voornaam in je omgang met anderen. Denk eraan dat je leerkracht en het hulp-opvoedend personeel er zijn om je te helpen. Heb je problemen dan kan je steeds bij elke vakleerkracht, klassenleraar of peter/meter terecht. Als iedereen in onze school er echt het beste wil van maken, vormen we samen een fijne, hechte gemeenschap.

Gezien voor kennisname, De Ouder(s), De leerling(e),

......................................... ..........................................

38

Information

38 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

709567


You might also be interested in

BETA