Read 07b.p65 text version

116

M. Broncel i wsp.

Wplyw antocyjanin z aronii czarnoowocowej na cinienie ttnicze oraz stenie endoteliny-1 i lipidów u pacjentów z zespolem metabolicznym

MARLENA BRONCEL1, MARZENA KOZIRÓG-KOLACISKA1, GRZEGORZ ANDRYSKOWSKI1, PIOTR DUCHNOWICZ2, MARIA KOTER-MICHALAK2, ALEKSANDRA OWCZARCZYK1, JULITA CHOJNOWSKA-JEZIERSKA1

1

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Klinika Chorób Wewntrznych z Oddzialem Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej, kierownik: prof. dr hab. med. J. Chojnowska-Jezierska; 2Uniwersytet Lódzki, Katedra Biofizyki Skae rodowiska, kierownik: prof. dr hab. W. Duda

Wplyw antocyjanin z aronii czarnoowocowej na cinienie ttnicze oraz stenie endoteliny-1 i lipidów u pacjentów z zespolem metabolicznym Broncel M.1, Koziróg-Kolaciska M.1, Andryskowski G.1, Duchnowicz P.2, Koter-Michalak M.2, Owczarczyk A.1, Chojnowska-Jezierska J.1 Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Klinika Chorób Wewntrznych z Oddzialem Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej, e-mail: [email protected]; 2Uniwersytet Lódzki, Katedra Biofizyki Skae rodowiska Celem pracy byla ocena wplywu antocyjanin otrzymywanych z Aronii czarnoowocowej na cinienie ttnicze oraz stenie: lipidów w osoczu, endoteliny-1, kwasu moczowego, glukozy na czczo i cholesterolu w blonach erytrocytów u pacjentów (pts) z zespolem metabolicznym (ZM). Material i metody. Badaniem objto 22 zdrowych ochotników (grupa kontrolna) oraz 25 pacjentów z zespolem metabolicznym. Kryteriami wlczenia do badania w grupie pacjentów byly: obwód pasa u kobiet ³ 80 cm, u mczyzn ³ 94 cm, stenie triglicerydów (TG) > 150 mg/ dl (1,7 mmol/l) oraz cholesterolu HDL (HDL-C) < 40 mg/dl (1,0 mmol/ l) dla mczyzn i < 50 mg/dl (1,3 mmol/l) dla kobiet, a take cinienie ttnicze skurczowe (SBP) > 130 mmHg i (lub) rozkurczowe (DBP) > 85 mmHg. Przed terapi oraz po dwóch miesicach jej stosowania oznaczano nastpujce parametry: SBP, DBP, lipidy osocza (cholesterol calkowity ­ TC, cholesterol LDL ­ LDL-C, cholesterol HDL ­ HDL-C i TG ­ metod enzymatyczn), cholesterol blonowy ­ metod Ilcy, ET-1 ­ metod immunoenzymatyczn, glukoz na czczo metod kolorymetryczn z heksokinaz oraz kwas moczowy ­ metod enzymatyczno-kolorymetryczn z urykaz i peroksydaz. Wyniki. Po dwóch miesicach stosowania terapii antocyjaninami otrzymywanymi z Aronii czarnoowocowej wykazano istotne zmniejszenie w porównaniu z wartociami wyjciowymi: SBP (144,20±9,97 vs. 131,83±12,24 mmHg, p < 0,001) i DBP (87,20±9,9 vs. 82,13±10,33 mmHg, p < 0,05), TC (242,80±34,48 vs. 227,96±33,07 mg/dl, p < 0,001), LDL-C (158,71±35,78 vs. 146,21±34,63 mg/dl, p < 0,01), TG (215,92±63,61 vs. 187,58±90 mg/dl, p < 0,05), ET-1 (2,44±0,51 vs. 1,74±0,42 pg/ml, p < 0,001) i cholesterolu blonowego (4,85±0,65 vs. 2,81±0,54 vs. mmol/Lpc, p < 0,001). Stenia kwasu moczowego i glukozy nie ulegly istotnym zmianom. Wnioski. Uzyskane wyniki dowodz, e antocyjaniny pochodzce z Aronii czarnoowocowej dziki korzystnemu wplywowi na cinienie ttnicze krwi oraz stenie lipidów i endoteliny-1 mog by pomocne w leczeniu pacjentów z zespolem metabolicznym. Slowa kluczowe: antocyjaniny, zespól metaboliczny, cinienie ttnicze, endotelina-1 Pol. Merk. Lek., 2007, XXIII, 134, 116

1

Effect of anthocyanins from Aronia melanocarpa on blood pressure, concentration of endothelin-1 and lipids in patients with metabolic syndrome Broncel M.1, Koziróg-Kolaciska M.1, Andryskowski G.1, Duchnowicz P.2, Koter-Michalak M.2, Owczarczyk A.1, Chojnowska-Jezierska J.1

1 Medical University of Lodz, Poland, Department of Internal Diseases with Clinical Pharmacology and Therapy Monitoring Unit, e-mail: [email protected]; 2University of Lodz, Poland, Department of Environmental Pollution Biophysics

The aim of the study was to estimate the influence of anthocyanins from Aronia melanocarpa on blood pressure, concentration of endothelin-1(ET-1), serum lipids, fasting glucose, uric acid and membrane cholesterol in erythrocytes of patients (pts) with metabolic syndrome (MS). Material and methods. The study comprised 22 healthy volunteers and 25 pts with MS treated with anthocyanins (3x100 mg/d) for 2 months. Waist circumference (³ 80 cm for women and ³ 94 cm for men), triglicerydes (TG) level > 150 mg/dl (1.7 mmol/l), cholesterolHDL (HDL-C) level < 40 mg/dl (1.0 mmol/l) for men and < 50 mg/dl (1.3 mmol/l) for women, systolic blood pressure (SBP) > 130 mmHg and/or diastolic blood pressure (DBP) > 85 mmHg were inclusion criteria for patients with MS. Before and after 2 months of treatment the following parameters were determined: SBP, DBP, serum lipids (total cholesterol ­ TC, cholesterol LDL ­ LDL-C, cholesterol HDL ­ HDLC, TG ­ by enzymatic method), membrane cholesterol in erythrocytes (method of Ilcy), ET-1(immunoenzymatic method), fasting glucose level was (colorimetric method), uric acid (enzymatic ­ colorimetric method). Results. After two months therapy of anthocyanins from Aronia melanocarpa in comparison with baseline it was observed a significant decrease of: SBP (144.20±9.97 vs. 131.83±12.24 mmHg, p < 0.001) and DBP (87.20±9.9 vs. 82.13±10.33 mmHg, p < 0.05), TC (242.80±34.48 vs. 227.96±33.07 mg/dl, p < 0.001), LDL-C (158.71±35.78 vs. 146.21±34.63 mg/dl, p < 0.01), TG (215.92±63.61 vs. 187.58±90 mg/dl, p < 0.05), ET-1 (2.44±0.51 vs. 1.74±0.42 pg/ml, p < 0.001) and membrane cholesterol (4.85±0.65 vs. 2.81±0.54 mmol/Lpc, p < 0.001),uric acid and fasting blood glucose levels did not change significantly after study cessation. Conclusions. The results of our study show that anthocyanins from Aronia melanocarpa may be of benefit to patients with MS as for as atherosclerosis prevention is concerned. It seems to result from anthocyanins influence on blood pressure, serum lipid and endothelin-1 level. Key words: antocyanins, metabolic syndrome, blood pressure, endothelin-1 Pol. Merk. Lek., 2007, XXIII, 134, 116

Flawonoidy s podstawowym skladnikiem diety czlowieka, wystpuj niemal we wszystkich owocach i warzywach [16]. Wyrónia si cztery glówne ich grupy: flawony, flawanony, katechiny i antocyjaniny [19]. Coraz wiksze zainteresowa-

nie tymi zwizkami we wspólczesnej medycynie wie si z udowodnionym ich wielokierunkowym korzystnym dzialaniem w licznych stanach chorobowych. Wród potencjalnych zastosowa flawonoidów wymienia si m.in.: choroby ukladu

Wplyw antocyjanin z aronii czarnoowocowej na cinienie ttnicze oraz stenie endoteliny-1...

117

sercowo-naczyniowego, cukrzyc, alergie, astm, nowotwory, procesy zapalne (infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, choroby reumatyczne), chorob wrzodow oldka i dwunastnicy, zespól nabytego niedoboru odpornoci (AIDS) czy chorob Alzheimera [16]. Dziki obiecujcym wynikom dowiadczalnych bada prowadzi si coraz wicej prac klinicznych powiconych zagadnieniu zastosowania antocyjanin w prewencji chorób sercowo-naczyniowych [12]. Antocyjaniny to rozpuszczalne w wodzie pigmenty, nadajce kwiatom i owocom czerwon, fioletow i niebiesk barw. Bogatym ródlem tej grupy flawonoidów s owoce aronii i czarnej porzeczki, maliny, winogrona, jablka, jak równie pomidory, ziemniaki, ry i cebula. Wykazuj one silne wlaciwoci antyoksydacyjne [3, 18, 21], przeciwzapalne [6] i hipotensyjne [2]. Wedlug niektórych badaczy, antocyjaniny wplywaj równie korzystnie na profil lipidowy osocza: zmniejszaj stenie cholesterolu calkowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C) i triglicerydów (TG), powstrzymuj wytwarzanie enzymów odpowiedzialnych za syntez kwasów tluszczowych w adipocytach oraz spowalniaj tempo przyrostu masy tkanki tluszczowej [7, 24]. W badaniach dowiadczalnych wykazano równie ich zdolno do regulacji sekrecji adiponektyny i leptyny [6]. Przypuszcza si, e te rónorodne wlaciwoci antocyjaniny mog przynie wiele korzyci pacjentom z zespolem metabolicznym. Zespól metaboliczny (ZM) jest uznawany obecnie za epidemi XXI w. Wie si z dwukrotnie czstszym wystpowaniem zawalu serca oraz piciokrotnie wikszym ryzykiem zachorowania na cukrzyc [23]. Patogeneza ZM jest zloona i nie do koca poznana. W 2005 r. International Diabetes Federation oglosila kryteria rozpoznania ZM, uznajc za najwaniejsze otylo brzuszn, z któr wi si cile insulinooporno oraz konsekwencje metaboliczne i neurohormonalne [1]. W ZM dochodzi, midzy innymi, do dysfunkcji ródblonka, zmniejszenia wytwarzania NO oraz zwikszonej agregacji plytek. Zwikszone wytwarzanie endoteliny-1 (ET-1) oraz pobudzenie ukladu wspólczulnego jest powodem rozwoju nadcinienia ttniczego. Zaburzenia lipidowe pod postaci aterogennej dyslipidemii oraz zwikszone stenie cytokin prozapalnych przypieszaj rozwój blaszek miadycowych. Celem badania byla ocena wplywu antocyjanin aroniowych na cinienie ttnicze krwi (BP) oraz stenie ET-1, a take lipidów osocza, cholesterolu w blonach erytrocytów, kwasu moczowego i glukozy u pacjentów z ZM.

LDL-C, HDL-C, TG, glukozy na czczo, kwasu moczowego i ET-1; w hemolizacie krwinek czerwonych ­ zawarto cholesterolu blonowego. Na przeprowadzenie bada uzyskano zgod nr 241/06/ KB Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi. Lipidogram osocza Stenie TC, LDL-C, HDL-C i TG oznaczano metod enzymatyczn, uywajc zestawów firmy bioMerieux. Wyniki oznacze wyraono w mg/dl. Preparatyka erytrocytów Krew yln pobierano do probówek z roztworem ACD (o skladzie: 23 mM kwasu cytrynowego, 45,1 mM cytrynianu sodu, 45 mM glukozy). Nastpnie krew wirowano przez 10 min (3000 obr./min). Po usuniciu osocza i warstwy leukocytów erytrocyty przemywano w tych samych warunkach: trzykrotnie PBS. Zawieszano je w buforze, kocowy hematokryt wynosil 50%. Preparatyka blon erytrocytarnych Blony plazmatyczne erytrocytów otrzymywano w wyniku hemolizy hipotonicznej metod opracowan przez Dodge i wsp. [4]. Komórki hemolizowano w 20 mM buforze fosforanowym EDTA (sól dwusodowa kwasu etylenodiaminoczterooctowego) i PMSF (fluorek fenylometylosulfonylu) w stosunku molowym 1:5, pH 7,4. Blony przemywano dwa razy buforem fosforanowym, a nastpnie 10 mM buforem fosforanowym i 5 mM buforem fosforanowym. Preparatyk przeprowadzono w temperaturze +40°C. Ekstrakcj lipidów z blon erytrocytarnych wykonano z uyciem rozpuszczalników o malej toksycznoci, zgodnie z metod Rodrigeza i Martineza [20]. Cholesterol blonowy oznaczano z uyciem odczynnika Liebermana-Burcharda metod Ilcy [11]. Stenie ET-1 okrelano metod immunoenzymatyczn (EIA) za pomoc testów firmy DRG. Absorbancje odczytywano w czytniku do mikroplytek ST-360 Microplate Reader firmy KHB (Shanghai Kehua Laboratory System). Na podstawie uzyskanych wartoci absorbancji obliczono stenia ET-1 w stosunku do krzywej wzorcowej. Stenie glukozy oznaczano metod kolorymetryczn z heksokinaz kwasu moczowego, okrelanego metod enzymatyczno-kolorymetryczn z urykaz i peroksydaz. Analiza statystyczna

MATERIAL I METODY

Badaniami objto 25 pacjentów (8 mczyzn i 17 kobiet) w wieku 56,4±6,79 lat, którzy spelniali nastpujce kryteria ZM: obwód talii ³ 80 cm dla kobiet i ³ 94 cm dla mczyzn; zwikszone stenie TG > 150 mg/dl (1,7 mmol/l); zmniejszone stenie cholesterolu HDL (HDL-C) < 40 mg/dl (1,0 mmol/l) dla mczyzn i < 50 mg/dl (1,3 mmol/l) dla kobiet oraz podwyszone cinienie ttnicze skurczowe (SBP) ³ 130 mmHg lub rozkurczowe (DBP) ³ 85 mmHg. Kryterium wylczenia z badania byly: cukrzyca, nadcinienie ttnicze, ostre i przewlekle choroby zapalne, niewydolno krenia, niewydolno nerek i wtroby oraz zaywanie leków hipolipemicznych. Grup kontroln stanowilo 22 zdrowych ochotników (7 mczyzn i 15 kobiet) w wieku 55,59±6,48 lat. Czas obserwacji wynosil dwa miesice. Pacjenci przyjmowali trzy razy dziennie jedn kapsulk preparatu Aronox (firmy Agropharm) w dawce 100 mg. Aronox zawiera naturalny ekstrakt z owoców aronii o skladzie: 3-O-galaktozyd cyjanidyny (64,5%), 3-O-arabinozyd cyjanidyny (28,9%), 3-O-ksylozyd cyjanidyny (4,2%) i 3-Oglukozyd cyjanidyny (2,4%). Przed wlczeniem terapii Aronoxem oraz po dwóch miesicach jej stosowania oznaczano nastpujce parametry: mas ciala, obwód pasa, wskanik masy ciala (BMI), SBP i DBP; w surowicy krwi: stenie TC, Do analizy statystycznej wykorzystano test ANOVA i test posthoc Tukeya. Obliczenia wykonano z uyciem programu STATISTICA© 6.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA).

WYNIKI

Charakterystyk pacjentów z ZM oraz grupy kontrolnej przedstawiono w tabeli. W grupie pacjentów, w porównaniu z grup kontroln, obserwowano istotnie wiksze rednie wartoci: masy ciala, obwodu pasa, BMI, SBP i DBP oraz stenia TC, LDL-C, TG, cholesterolu w blonach erytrocytów, glukozy na czczo, kwasu moczowego i ET-1. rednie stenie HDLC u pacjentów ze stwierdzonym zespolem metabolicznym byly istotnie mniejsze ni w grupie kontrolnej. Po dwóch miesicach stosowania antocyjanin aroniowych zanotowano istotne, kilkuprocentowe zmniejszenie stenia: TC, LDL, TG, SBP i DBP. Mimo znamiennego statystycznie zmniejszenia wartoci wymienionych parametrów, rednie ich wartoci nadal byly istotnie wiksze ni w grupie kontrolnej. Natomiast stenie kwasu moczowego i glukozy na czczo nie uleglo istotnym zmianom. W blonach erytrocytarnych

118

M. Broncel i wsp.

obserwowano istotnie mniejsze stenie cholesterolu blonowego, rednie wartoci nadal jednak rónily si istotnie w porównaniu z odpowiednimi wartociami w grupie kontrolnej (tab.). W grupie chorych z rozpoznanym ZM po dwóch miesicach terapii odnotowano istotne zmniejszenie stenia ET-1, które jednak nie osigalo wartoci zblionych do wartoci odnotowywanych w grupie kontrolnej (tab.).

Tabela. rednie wartoci badanych parametrów przed leczeniem antocyjaninami aronionowymi pacjentów z zespolem metabolicznym oraz po 2 miesicach po zakoczeniu leczenia; porównanie z grup kontroln Table. Mean values of studied parameters before and after 2 months of Aronia anthocyanins therapy in patients with MS. Comparison to the control group Parametr SBP (mmHg) DBP (mmHg) Masa ciala (kg) Obwód pasa (cm) BMI (kg/m ) TC (mg/dl) LDL-C (mg/dl) HDL-C (mg/dl) TG (mg/dl) Cholesterol blonowy (mmol/lpc) Glukoza na czczo [mg/dl] Kwas moczowy (mg/dl) ET-1 (pg/ml)

2

Przed leczeniem 144,20±9,97xxx 87,20±9,90 84,32±12,53 97,04±9,03 31,05±3,24

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Po 2 miesicach leczenia 131,83±12,24 82,13±10,33

xxx, xx,

Grupa kontrolna 115,32±8,98 72,41±10,49 68,18±12,14 74,23±9,84 24,15±1,46 197,45±27,39 119,94±14,02 56,72±9,21

*** *

84,40±12,33 96,71±8,53 30,92±3,21

xxx xxx

242,80±34,48 158,71±35,78 42,91±4,98

227,96±33,07xxx,*** 146,21±34,63 44,27±6,07 187,58±90,00

xxx, xxx xxx,

**

xxx xxx

215,92±63,61

*

91,05±30,15

4,85±0,65xxx 92,92±11,03 5,86±1,07 2,44±0,51

xxx

2,81±0,54

x,

***

xxx

2,46±0,22 77,95±7,36 4,91±0,88 0,98±0,38

93,92±10,48 5,89±1,20

xx

xx xxx

xx

1,74±0,42 ***

* p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 ­ w porównaniu z wartociami wyjciowymi x p < 0,05, xx p < 0,01, xxxp < 0,001 ­ w porównaniu z wartociami w grupie kontrolnej SBP ­ skurczowe cinienie ttnicze, DBP ­ rozkurczowe cinienie ttnicze, BMI ­ wskanik masy ciala, TC ­ cholesterol calkowity, LDL-C ­ cholesterol frakcji LDL, HDL-C ­ cholesterol frakcji HDL, ­ triglicerydy; ET-1 ­ endotelina-1

W trakcie terapii kontrolowano próby wtrobowe (ALAT, ASAT), bilirubin oraz kreatynin. Nie odnotowano adnych istotnych zmian tych parametrów. Preparat byl dobrze tolerowany przez pacjentów. aden z chorych nie przerwal leczenia.

OMÓWIENIE

Na pocztku lat 90. ubieglego wieku obiektem intensywnych bada bylo czerwone wino. Jego prozdrowotne dzialanie nazwano ,,francuskim paradoksem". Obecnie wiadomo, e przeciwmiadycowe wlaciwoci wina zale przede wszystkim od zawartoci antocyjan. Bogatym ródlem tych zwizków na terenie Polski s owoce aronii. W 2002 r. na rynku farmaceutycznym pojawil si preparat zawierajcy suchy ekstrakt antocyjanów aronionowych o nazwie handlowej Aronox. Zwracano uwag przede wszystkim na jego dzialanie hipotensyjne. W badaniach podjlimy prób oceny wplywu tego preparatu na cinienie ttnicze krwi oraz stenie ET-1, która charakteryzuje si najsilniejszym oddzialywaniem na uklad sercowo-naczyniowy ze wszystkich znanych hormonów. W badaniach dowiadczalnych wykazano, e wplywowi ET-1 na cian naczyniow przeciwdziala tlenek azotu (NO). Badania kliniczne za dowiodly, e stenie ET-1 we krwi u chorych na lagodne i umiarkowane nadcinienie ttnicze jest wiksze ni u osób z prawidlowym cinieniem ttniczym. Niektóre obserwacje wskazuj, e stenie ET-1 jest tym wiksze, im wikszy jest stopie zaawansowania nadci-

nienia [10]. W naszej pracy u pacjentów z rozpoznanym ZM stwierdzono istotnie wiksze stenie ET-1 w porównaniu z grup zdrowych. Dwumiesiczna terapia preparatem Aronox wizala si ze znamiennym zmniejszeniem stenia SBP i DBP oraz ET-1. Pewne doniesienia wskazuj na wazorelaksacyjne wlaciwoci antocyjanin przez zwikszanie aktywnoci ródblonkowej syntetazy tlenku azotu (eNOs) oraz uwalnianie z komórek ródblonka NO [5]. Lazze i wsp. porównali wplyw dwóch antocyjanidyn: delfinidyny i cyjanidyny na syntez ET-1 i aktywno eNOS w hodowli komórek endotelialnych (HUVECs ­ human umbilical vein endothelial cells). Pod wplywem delfinidyny nastpowalo istotnie wiksze zmniejszenie stenia ET-1 oraz zwikszenie eNOs. Zmiany tych parametrów zalealy od uytej dawki delfinidyny [13]. W kontrolowanych badaniach Avirama i wsp. [2] oceniali wplyw antocyjanin zawartych w soku z granatów u chorych ze stenoz aortaln na zmiany IMT (intima-media thickness) w ttnicach szyjnych oraz na warto BP. Po roku obserwacji stwierdzono znamienne zmniejszenie IMT o 30% i SBP o 21% u chorych otrzymujcych antocyjaniny. Badacze przypisuj te korzystne wyniki mechanizmom antyoksydacyjnym, gdy u pacjentów z grupy przyjmujcej antocyjaniny zaobserwowano zwikszenie aktywnoci paraoksonazy-1 (PON1), zmniejszenie stenia przeciwcial przeciwko utlenionym LDL oraz zwikszenie TAS (total antioxidant status). Herrera i wsp. [8] przedstawili wyniki kontrolowanego, randomizowanego badania, w którym oceniali skuteczno hipotensyjn antocyjanin z hibiskusa (H. sabdariffa) w dawce 9,6 mg/d vs. kaptoprilu 50 mg/d w grupie 75 chorych na lagodne nadcinienie ttnicze, stosowanych przez cztery tygodnie. W obu grupach uzyskano znamienne zmniejszenie stenia SBP i DBP. Nie zaobserwowano natomiast istotnych rónic w oddzialywaniu hipotensyjnym obu zastosowanych strategii leczniczych. Interesujce s wyniki podwójnie lepego, kontrolowanego placebo badania przeprowadzonego w grupie 26 chorych po zawale serca przez Naruszewicza i wsp. [15]. Pacjenci otrzymywali Aronox (3x100 mg/d) vs. placebo przez sze tygodni. Zaobserwowano znamienne zmniejszenie stenia SBP (p < 0,001) i DBP (p < 0,005) w grupie badanej vs. placebo. Prac dotyczcych wplywu antocyjanin aroniowych na lipidy osocza jest niewiele. W badaniach Zerna i wsp. podawano wycig z winogron zawierajcy antocyjaniny grupie 44 kobiet, uzyskujc statystycznie istotne zmniejszenie osoczowego stenia TG (p < 0,01) i LDL-C (p < 0,05). Nie zaobserwowano natomiast ich wplywu na zawarto utlenionych LDL [26]. Zmniejszenie stenia TG wynosilo 15% w grupie kobiet w wieku przedmenopauzalnym i 6% w grupie kobiet w wieku pomenopauzalnym. W randomizowanym, podwójnie lepym, kontrolowanym placebo badaniu Preussa [17], którym objto 40 chorych na rozpoznan hipercholesterolemi, otrzymujcych wycig z winogron, zaobserwowano statystycznie znamienne zmniejszenie stenia TC (o 2,5%) i LDL (o 1,0%) oraz tendencj do zmniejszania liczby krcych przeciwcial przeciwko utlenionym LDL. Wyniki naszych bada s obiecujce. Pod wplywem antocyjanin obserwowalimy kilkuprocentowe, ale znamienne zmniejszenie wartoci parametrów lipidowych w osoczu z towarzyszcym zmniejszeniem stenia cholesterolu w blonach erytrocytów. Ciekawa pozostaje przy tym kwestia, czy dluej trwajca terapia antocyjaninami bdzie zwizana z wiksz redukcj stenia lipidów. Nalealoby take oceni skuteczno hipolipemiczn terapii skojarzonej antocyjanin z dostpnymi lekami zmniejszajcymi stenie lipidów. Badania na zwierztach dowiadczalnych [14] dowodz, e wycig z aronii (Aronia melanocarpa) podawany w wodzie pitnej znamiennie zmniejsza osoczowe stenie glikemii. Ocena dokonana przez Iwai i wsp., a dotyczca wplywu cyjanidyny zawartej w wycigu z Viburnum dilatum na wchlanianie glukozy u szczurów, wykazala, e dzialanie antyhiperglikemiczne badanej substancji jest zwizane z inhibicj alfa-

Wplyw antocyjanin z aronii czarnoowocowej na cinienie ttnicze oraz stenie endoteliny-1...

119

glukozydazy [9]. Simeonov i wsp. [22] podawali 200 ml soku z aronii 21 chorym na cukrzyc insulinoniezalen przez trzy miesice, uzyskujc znamienne zmniejszenie stenia glikemii na czczo. Zaobserwowali take tendencj do zmniejszania si stenia hemoglobiny glikowanej oraz korzystne zmiany w lipidogramie w badanej grupie chorych. W naszych badaniach zmiany stenia glikemii nie osignly poziomu istotnoci statystycznej. Naley nadmieni, e u adnego pacjenta nie rozpoznano cukrzycy typu 2. U trzech pacjentów stenie glukozy na czczo wynosilo ³ 110 mg/dl (maks. 114 mg/dl). U kadego z nich obserwowano zmniejszone stenie glukozy. U pozostalych stenie glukozy utrzymywalo si w granicach normy ­ nie przekroczylo 100 mg/dl. W wietle opublikowanych wyników licznych bada nie budzi wtpliwoci wniosek, e istotne znaczenie ma prewencja miadycy, której istot s dzialania majce na celu zahamowanie rozwoju procesów chorobowych w naczyniach. Efekty tych dziala s tym lepsze, im wczeniej s one podejmowane. Dobrze udokumentowane wielokierunkowe oddzialywanie antocyjanin z Aronii czarnoowocowej moe by punktem wyjcia do rozpoczcia duych bada nad skutecznoci i bezpieczestwem stosowania ich w prewencji zarówno pierwotnej, jak i wtórnej miadycy.

WNIOSKI

Po dwóch miesicach terapii antocyjaninami aronionowymi wykazano istotne zmniejszenie w porównaniu z wartociami wyjciowymi: cinienia ttniczego, stenia endoteliny-1, cholesterolu calkowitego, cholesterolu-LDL, triglicerydów oraz cholesterolu w blonach erytrocytarnych u pacjentów z zespolem metabolicznym. Nie stwierdzono istotnych zmian w steniu glukozy i kwasu moczowego.

PIMIENNICTWO

1. Alberti K.G., Zimmet P., Shaw J.: Metabolic syndrome- a new world wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabetes Medicine, 2006, 23, 469-480. 2. Aviram M., Rosenblat M., Gaitini D. i wsp. : Pomegranate juice consumption for 3 years by patients with carotid artery stenosis reduces common carotid intima-media thickness, blood pressure and LDL oxidation. Clin. Nutr., 2004, 23, 423-433. 3. Bagchi D., Bagchi M., Stohs S. i wsp.: Cellular protection with proanthocyanidins derived from grape seeds. Ann. N. Y. Acad. Sci., 2002, 957, 260-270. 4. Dodge J.T., Mitchell C., Hanahan D.J.: The preparation and chemical characteristics of hemoglobin - free ghost of human erythrocytes. Arch. Biochem. Biophys., 1963, 100, 119-130. 5. Fisher N.D., Hughes M., Gerhard-Herman M., Hollenberg N.K.: Flavanolrich cocoa induces nitric-oxide-dependent vasodilation in healthy humans. J. Hypertens., 2003, 21, 2281-2286. 6. Garcia-Alonso M., Rimbach G., Rivas-Gonzalo J.C. i wsp.: Antioxidant and cellular activities of anthocyanins and their corresponding visitins Astudies in platelets, monocytes and human endothelial cells. J. Agric. Food Chem., 2004, 52, 3378-3384.

7. Gorinstein S., Leontowicz H., Leontowicz M. i wsp.: Fresh Israeli Jaffa Blond (Shamouti) Orange and Israeli Jaffa Red Star Ruby (Sunrise) Grapefruit Juices affect plasma lipid metabolism and antioxidant capacity in rats fed added cholesterol. J. Agric. Food Chem., 2004, 28, 4853-4859. 8. Herrera-Arellano A.: Effectiveness and tolerability of a standarized extract from Hibiscus sabdariffa in patients with mild to moderate hypertension: a controlled and randomized clinical trial. Phytomedicine, 2004, 11, 375-382. 9. Iwai K., Kim M.Y., Onodera A. i wsp.: Alpha-glucosidase inhibitory and antihyperglycemic effects of polyphenols in the fruit of Viburnum dilatum Thunb. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 4588-4592. 10. Januszewicz A.: Nadcinienie ttnicze: zarys patogenezy, diagnostyki i leczenia. Medycyna Praktyczna, Kraków 2002. 11. Klyszejko-Stefanowicz L.: Cytobiochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995. 12. Kowalczyk E., Krzesiski P., Fijalkowski P. i wsp.: Wykorzystanie antocyjanin w terapii chorób ukladu sercowo-naczyniowego. Pol. Merk. Lek., 2005, 19, 108-110. 13. Lazze M.C., Pizzala R., Perucca P. i wsp.: Anthocyanidins decrease endothelin-1 production and increase endothelial nitric oxide synthase in human endothelial cells. Mol. Nutr. Food. Res., 2006, 50, 44-51. 14. Maslov D.L.: Hypoglycemic effect of an extract from Aronia melanocarpa leaves. Vopr. Med. Khim., 2002, 48, 271-277. 15. Naruszewicz M., Dluniewski M., Laniewska I. i wsp.: Effect of anthocyanins from chokeberry (Aronia melanocarpa) on blood pressure, inflammatory mediators and cell adhesion molecules in patients with a history of myocardial infarction. Kardiol. Pol., 2004, 61, supl. 3, 205. 16. Nijveldt R.J., van Nood E., van Hoorn D.E.C. i wsp.: Flavonoids: review of probable mechanisms of action and potential applications. Am. J. Clin. Nutr., 2001, 74, 418-425. 17. Preuss H.G.: Effects of niacin-bound chromium and grape seed proanthocyanidin extract on the lipid profile of hypercholesterolemic subjects: a pilot study. J. Med., 2000, 31, 227-246. 18. Ramirez-Tortosa C., Andersen O.M., Gardner P.T. i wsp.: Anthocyaninrich extract decreases indices of lipid peroxidation and DNA damage in vitamin E-depleted rats. Free Radic. Biol. Med., 2001, 31, 1033-1037. 19. Rice-Evans C.A., Miller N.J., Paganga G.: Structure - antioxidant activity relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radic. Biol. Med., 1996, 20, 933-956. 20. Rodrigues-Vico F., Martinez-Cayuela M., Zafra M.F. i wsp.: A procedure for the simultaneous determination of lipid and protein in biomembranes and other biological samples. Lipids, 1991, 26, 77-80. 21. Seeram N.P., Nair M.G.: Inhibition of lipid peroxydation and structureactivity-related studies of the dietary constituents anthocyanins, anthocyanidins and catechins. J. Agric. Food. Chem., 2002, 50, 5308-5312. 22. Simeonov S.B.: Effects of Aronia melanocarpa juice as part of the dietary regimen in patients with diabetes mellitus. Folia Med. Plovdiv, 2002, 44, 20-23. 23. Stern M., Williams K., Gonzales-Villapando C. i wsp.: Does the metabolic syndrome improve identification of individuals at risk of type 2 diabetes and a cardiovascular disease? Diabetes Care, 2004, 27, 2676-2681. 24. Tsuda T., Horio F., Uchida K. i wsp.: Dietary cyaniding 3-O-beta-D-glucoside-rich purple corn color prevents obesity and ameliorates hyperglycemia in mice. J. Nutr., 2003, 133, 2125-2130. 25.Tsuda T., Ueno Y., Aoki H. i wsp.: Anthocyanin adipocytokine secretion and adipocyte -specific gene expression in isolated rat adipocytes. Biochem. Biophys. Res.Commun., 2004, 26, 149-157. 26. Zern T.L., Wood R.J., Greene C. i wsp.: Grape polyphenols exert a cardioprotective effect in pre- and postmenopausal women by lowering plasma lipids and reducing oxidative stress. J. Nutr., 2005, 135, 1911-1917.

Praca finansowana jako temat prac wlasnych nr 502-15635.

Otrzymano 1 lutego 2007 r. Adres: Marlena Broncel, Klinika Chorób Wewntrznych z Oddzialem Farmakologii Klinicznej i Terapii Monitorowanej, 91-347 Lód, ul. Kniaziewicza 1/5, tel. (0 42) 251 60 02, faks (0 42) 651 10 59, e-mail: [email protected]

Information

07b.p65

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

516402


Notice: fwrite(): send of 202 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531