Read 34_zasadnutie_uznesenia text version

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja

UZNESENIA

z 34. zasadnutia Zastupitestva Presovského samosprávneho kraja da 16. júla 2009 v Presove

Císlo:

Obsah uznesenia:

557.

k VZN PSK c. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK ­ schválenie financných prostriedkov na ziadosti poda I. výzvy

558.

k správe o nedodrzaní ustanovení zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní riaditeom DSS vo Vranove nad Topou a k návrhu na odvolanie riaditea

559.

k majetkovým prevodom nehnuteného majetku PSK

560.

k návrhu na zmeny v sieti stredných skôl a skolských zariadení SR

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E c. 557 / 2009

z 34. zasadnutia Zastupitestva Presovského samosprávneho kraja da 16. júla 2009 k VZN PSK c. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK - schválenie financných prostriedkov na ziadosti poda I. výzvy ________________________________________________________________

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja v súlade s § 6 ods. 4 Vseobecne záväzného nariadenia Presovského samosprávneho kraja c. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Presovského samosprávneho kraja schvauje dotáciu pre subjekty uvedené v prílohách c. 1 ­ 7,

so schválenými pozmeovacími návrhmi:

1/ v prílohe c. 2 ­ 1. Sport, 1.2 Výstavba, rekonstrukcia a opravy sportovísk a ich vybavenie sportovým zariadením zvýsenie navrhovanej dotácie pre Obec Komárov (por. císlo 8) ­ Lesopark Kerta Komárov ­ tenisové ihriská na 1 600 a v prílohe c. 4 ­ 2. Kultúra, 2.1 Nehmotné kultúrne dedicstvo zivá kultúra znízenie navrhovanej dotácie pre Obec Rokytov (por. císlo 7) ­ Folklórne oslavy v obci Rokytov na 2 000 2/ v prílohe c. 2 ­ 1. Sport, 1.2 Výstavba, rekonstrukcia a opravy sportovísk a ich vybavenie sportovým zariadením znízenie navrhovanej dotácie pre Obec Lackovce (por. císlo 6) ­ Výstavba satní, soc. zariadení a skladu pre sportovo nadaných obcanov obce Lackovce na 1 600

3/ v prílohe c. 4 ­ 2. Kultúra, 2. 1 Nehmotné kultúrne dedicstvo ­ zivá kultúra: - znízenie navrhovanej dotácie pre Obec Kurov (por. císlo 29) ­ Medzinárodný festival národných a etnických folklórnych skupín ,,Svet pod Kycerou" na 1 957

- znízenie navrhovanej dotácie pre Obec Kruzov (por. císlo 49) ­ 43. Obvodové slávnosti kultúry ­ Kruzov 2009 na 1 200 - z prílohy úplne vypusti ziadatea Dúbravienka, Nám. mieru 1, 080 01 Presov (por. císlo 65) ­ Medzinárodný detský folklórny tanecný festival ,,Priatestvo bez hraníc" s navrhovanou dotáciou 650 .

V Presove da 20. júla 2009

MUDr. Peter Chudík predseda Presovského samosprávneho kraja

Zapisovateka: Katarína Ockaiová

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Baran Ing. arch. Jozef Kuzma

-2-

Príloha c. 1 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 1. SPORT 1.1 Sport pre vsetkých - usporiadanie masových telovýchovných a sportových akcií

Navrhovaná dotácia v 664 2 685 2 000 660 3 000 663 960 2 000 1 315 1 500 1 500 2 300 1 711 1 000 1 000 660 1 583 700 1 584 1 500 2 000 1 280 2 400 800

ZIADATE 1. 2. 3. Klub volejbalu Oktan-Benzinol Kezmarok, Slavkovská 9, 060 01 Kezmarok Klub slovenských turistov okresu Presov, Jarková 41, 080 01 Presov Podtatranský futbalový zväz, Huszova 12, 058 01 Poprad Almma, s.r.o., Starý trh 30, 060 01 Kezmarok

Názov projektu (akcie) Medzinárodný volejbalový turnaj veteránov Memoriál Frantiska Mizdosa - XIII. rocník 43. Slovenský zimný zraz turistov

35.rocník Tatranský pohár 2009 - medzinárodný turnaj starsích ziakov 2.cas XV.rocníka Kezmarskej volejbalovej ligy a 1. 4. cas XVI. Rocníka KVL Vysoké Tatry - Horse area, n.o., Tatranská Memoriál Ing. Zigmunda Bornemiszu-Majstrovstvá 5. Lomnica 2643/1, 062 01 Vysoké Tatry Slovenska - jazdecké preteky Mestský úrad Kezmarok, Hlavné námestie 1, 060 Dni sportu mesta Kezmarok 2009 - XII. rocník 6. 01 Kezmarok Obec Sacurov, ul. Osloboditeov 385, 094 13 Sacurovská pätnástka memoriál H. Slukovej 7. Sacurov Chata Pieniny, s.r.o., Lesnica 147, 065 33 Veký XIII.Medzinárodný rocník pieninského horského 8. Lipník duatlonu Lesnica - Szczawnica Lyziarsky klub Ostravanka, Veselá 6, 080 01 9. rocník cyklistických pretekov "Cergovská 50 9. Presov tka" Obec Vislanka, Vislanka 28, 065 41 ubotín Sarisský pohár XVII.rocník sportovej súaze 10. hasicov z okresov PO, BJ,SK,SL Obec Nizný Hrusov, Nizný Hrusov 520, 094 22 Hrusovská sedmicka 11. Nizný Hrusov Automobilový klub Spisská Belá, Továrenská 13, XXIII. Rocník medzinárodnej automobilovej orientacnej súaze "O putovný pohár Slavomíra 12. 059 01 Spisská Belá Rusiáka" Obec apalovce, apalovce 136, 094 05 13. Holcíkovce Horský kros Gerlachov, Hlavná 110, 059 42 14. Gerlachov Obec Krásny Brod, Krásny Brod 69, 068 01 15. Medzilaborce JÓNA, n.o., Nám. Slobody 2, 093 01 Vranov nad 16. Topou 17. Materská skola, Jurkovicova 17, 080 09 Presov Cross bike club Kezmarok -ubica, Garbiarska 1, 18. 060 01 Kezmarok Jazdecký klub "JMC" Luzany pri Topli, Luzany, 19. 087 01 Giraltovce Tanecné centrum FORTUNA Poprad, Okruzná 20. 761/25, 058 01 Poprad Sv.Ján Krstite, n.f., Sládkovicova 23, 080 01 21. Presov 22. Obec Kamienka, Kamienka 143, 067 83 Turnaj mladých talentov XVI.rocník pretekov v behu do vrchu Horský kros Gerlach Krásny Brod sportuje Materské centrum Slniecko Hravo a zdravo XIV.Národný zraz cykloturistov Pieniny Jazdecké preteky Parketový tiger 2009 - medzinárodná súaz v tanecnom sporte Majstrovstvá SR v tanecnom sporte 2009 Medzinárodný futbalový turnaj seminaristov Detský letný sportový tábor Sportový de pre vsetky vekové skupiny

Aeroklub Sabinov, o.z., letisko Razany, 083 25 23. Sabinov DOMKA-ZSM, stredisko Sar. Michaany, 24. Uzovský Salgov 74, 082 61 Obec Kladzany, Kladzany 100, 094 21 Vranov 25. nad Topou Obecný sportový klub Kapusany, Pod hradom 26. 635, 082 12 Kapusany Obcianske zdruzenie Sportový klub nepocujúcich 27. detí, Tomásikova 36, 080 01 Presov Slovenský skauting, Podtatranská oblas, 28. Vydrník 114, 059 14 Sportový klub Odeva Lipany, Kpt. Nálepku 9, 082 29. 71 Lipany Bezecký klub Stará ubova, Nám. gen. 30. Stefánika, 064 01 Stará ubova Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 31. 067 83 Centrum voného casu Jána Pavla II, Námestie 32. Krista Kráa 3, 080 01 Presov SPOLU

Letecký de 2009 Sportuje celá rodina Vianocný stolnotenisový turnaj 1. rocník turnaja futbalových prípraviek KapyCup 2009 XVII.rocník medzinárodného halového futbalového turnaja nepocujúcich ziakov do 16 rokov Sportové súaze 29. rocník Memoriálu Antona Repea IV. Visegrad maraton Podolínec - Rytro Vsetci vyhráme Sportfest

1 000 650 770 1 155 2 050 1 337 1 000 3 000 1 000 720 48 147

-2-

Príloha c. 2 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 1. SPORT 1.2 Výstavba, rekonstrukcia a opravy sportovísk a ich vybavenie sportovým zariadením

ZIADATE 1. Obec Osavka, Osavka 53, 090 22 Bukovce Telovýchovná jednota SOKOL Vydra, 068 01 2. Medzilaborce Obec ubica, Gen. Svobodu 127, 059 71 3. ubica Obec Beharovce c. 57, 053 05 Beharovce 4. 5. Obec Trocany, Trocany 22, 086 41 Raslavice Názov projektu (akcie) Výstavba ihriska v obci Osavka Výstavba futbalovej tribúnky Oplotenie viacúcelovej spevnenej plochy Výstavba viacúcelového sportového ihriska a skvalitnenie sportovej cinnosti v obci Beharovce Navrhovaná dotácia v 1 600 3 473 7 000 1 600 1 600 1 600 1 866 1 600 4 000 1 600 7 505 2 000 3 300 2 950 2 000 1 600 3 500 7 600 1 600 1 600 2 000 3 405 2 000 1 600 1 600

Rekonstrukcia tenisového kurtu v obci Trocany Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Výstavba satní, soc.zariadení a skladu pre 6. Humenné sportovo nadaných obcanov obce Lackovce Sportový areál Vysná Olsava 7. Obec Vysná Olsava, 090 32 Vysná Olsava Obec Komárov, Komárov 55, 086 11 Hrabovec Lesopark Kerta Komárov - tenisové ihriská 8. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 9. Humenné Obec Nizná Olsava, Nizná Olsava 100, 090 32 10. Miovce Obec Nizný Hrusov, Nizný Hrusov 520, 094 22 11. Obec Sar. Bohdanovce c. 87, 082 05 Sar. 12. Bohdanovce 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Výstavba tartanovej dráhy na sportovom ihrisku pri ZS Hrnciarska ul. v Humennom Fitnescentrum Nizná Olsava Prístavba telocvicne k ZS Nizný Hrusov Rekonstrukcia a modernizácia objektov Obce Sar. Bohdanovce - tenisové kurty

Obec Poloma, Poloma 120, 082 73 Sar. Dravce Vybavenie multifunkcného ihriska sportovým zariadením Obec Záborské, Záborské 39, 082 53 Rados z pohybu Petrovany Obec Sindliar, Sindliar 144, 082 36 Dostavba sportového ihriska Grond Obec Kendice, Kendice 274, 082 01 Kendice Viacúcelové ihrisko Mesto Svidník, Sov.hrdinov 200/33,089 01 Detské ihriská Svidník Svidník Obec Radatice, Radatice 105, 082 42 Radatice Rekonstrukcia zábradlia sportového areálu Obec Duplín, Duplín 66, 091 01 Stropkov Rekonstrukcia budovy na fitnescentrum a vybavenie sportovým zariadením Obec Breznica, Obec Breznica 100, 091 01 Vybudovanie regeneracného strediska Stropkov Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Kojatice Výstavba detského ihriska v obci Kojatice Obec Hendrichovce, Hendrichovce 72, 082 35 Výstavba multifunkcného ihriska v Hendrichovce Hendrichovciach Obec Svábovce, Svábovce 132, 059 12 Rozsírenie moznosti vyuzitia sportového Svábovce areálu skoly Obec Hrubov, Hrubov 97, 067 23 Baskovce Výstavba viacúcelového ihriska Správa úcelových zariadení mesta Levoca, Rekonstrukcia a modernizácia tribúny Francisciho 12, 054 01 Levoca

26.

Obec Mlynceky, Mlynceky 99, 059 76 Mlynceky MLYN - GYM

3 000 2 000 1 600 8 400 6 300 2 887 666 5 500 1 600 1 600 1 600 2 100 1 600 7 082 3 340 8 731 4 000 1 600 5 000 138 805

Obec Lechnica, Lechnica 92, 089 06 Cervený Multifunkcné sportové ihrisko v Lechnici 27. Klástor Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 22 Kusov Prestavba - rekonstrukcia satní sportového 28. areálu Kobyly Základná skola sv. Cyrila a Metoda, Stúrova 3, 29. 064 01 Stará ubova Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 30. Sabinov Cirkevná spojená skola, Námestie Jána Pavla 31. II. 827/26, 093 01 Vranov n/Topou 32. Obec Nizná Pisaná, 090 01 Kapisová Obec Kruzlová, Kruzlová 8, 090 02 Kruzlová 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Rekonstrukcia tenisového ihriska Oplotenie futbalového ihriska s umelou trávou Skolské sportové ihriská

Výstavba sportoviska a jeho vybavenie Izolácia a zateplenie obvodového muriva od vlhkosti na telocvicni Obec Dúbrava, Dúbrava 54, 053 05 Beharovce Ohradenie multifunkcného ihriska PVC mantinelmi a ochrannou siekou Obec Torysa, Torysa 28, 072 76 Torysa Závlaha futbalového ihriska - Torysa Obec Tisinec, Tisinec 1, 091 01 Stropkov Výstavba a zariadenie multifunkcného ihriska Obec Baldovce, Baldovce 46, 053 04 Spisské Viacúcelové sportové ihrisko Podhradie Futbalový oddiel "Sokol" Sitniky, Vranovská Viacúcelové sportové ihrisko, výstavba 1828/54, 091 01 Stropkov oplotenia, prístresku, zábradlia a rozsírenie hracej plochy Obec Strba, Hlavná 188/67, 059 38 Strba Dobudovanie sportového stadióna v Strbe úprava plôch pri tribúne Výstavba - dostavba viacúcelového ihriska

Obec Zelmanovce, Zelmanovce 24, 086 44 40. Kuková Obec Turcovce, Turcovce 35, 067 23 Baskovce Výstavba viacúcelového ihriska 41. Lyziarsky klub Lysá Sabinov, Komenského 18, 42. 083 01 Sabinov Vysoké Tatry - Horse area, n.o., Tatranská 43. Lomnica 2643/1,062 01 Vysoké Tatry Obec Záhradné, Tulcícka 271/2, 082 16 44. Záhradné SPOLU

Rekonstrukcia lyziarskeho vleku Zastresenie tribúny a rozhodcovskej veze na sportovom stadióne v Tatranskej Lomnici Trávnatá hracia plocha TJ - oplotenie

-2-

Príloha c. 3 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 1. SPORT 1.3 Sportový reprezentant

ZIADATE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SK POWER FACTORY Stará ubova, Letná 28, 064 01 Stará ubova Mesto Levoca, Námestie Majstra Pavla c. 4, 054 01 Levoca Sportový klub vodného slalomu a zjazdu Pieniny Cervený Klástor, Cervený Klástor 65, 059 06 Cervený Klástor Obecný sportový klub Miovce, 090 32 Miovce Tanecné centrum FORTUNA Poprad, Okruzná 761/25, 058 01 Poprad TJ Sokol SSG Poly -Trade, Jarková 47, 080 01 Presov Bike klub Lipany, Ovocinárska 12, 082 71 Lipany Telovýchovná jednota Vysoké Tatry sánkársky oddiel, Nový Smokovec 44, 062 01 Starý Smokovec Telovýchovná jednota Vysoké Tatry sánkársky oddiel, Nový Smokovec 44, 062 01 Starý Smokovec Názov projektu (akcie) Sústredenie pretekárov v kulturistike a fitness Podpora sportového reprezentanta v paracyklistike na Svetovom pohári Reprezentácia PSK na medzinárodných a národných kanoistických súaziach na divokej vode Sportová príprava - udmila Jurková Majstrovstvá sveta v tanecnom sporte 2009 Erich Stefan Nizník - zvýsenie výkonnosti Vpred na kolesách BONA CUP Kremenec, UKR - Medzinárodné preteky a tréning na kolieskových saniach pre kategóriu juniorov a ziakov VT na umele chladenej dráhe v Igls, AUT 650 FIL Sommercup Zwickau - Medzinárodné preteky a tréning na kolieskových saniach pre kategóriu junior a ziakov Príprava Mariána Baláza na zimné paraolympijské hry Vancouver 2010 v behu na lyziach a biatlone Narhovaná dotácia v 1 000 650 1 500 786 1 500 650 1 000 650

9.

Telovýchovná jednota Vysoké Tatry 10. sánkársky oddiel, Nový Smokovec 44, 062 01 Starý Smokovec Lyziarsky klub nevidiacich a slabozrakých 11. sportovcov v Levoci, Kasárenská 16, 054 01 Presov

650

650

Zápasnícky klub Vihorlat, Pcolinská 1406/36, Prezentácia PSK na domácich, európskych súaziach a mládezníckych olympijských 12. 069 01 Snina hrách v Singapure SSK Hermes pri Obchodnej akadémii v 13. Presove, Volgogradská 3, 080 01 Presov SPOLU Olympijské nádeje

2 000 650 12 336

Príloha c. 4 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 2 KULTÚRA 2. 1 Nehmotné kultúrne dedicstvo - zivá kultúra

ZIADATE Obec Zakovce, Zakovce 55, 059 73 1. Obec Raslavice, Hlavná 154,086 41 Raslavice 2.

Názov projektu (akcie) Zakovce v priebehu dejín 41. rocník Sarisských slávností piesní a tancov Október - mesiac k starsím

Navrhovaná dotácia v 2 000 3 000 995 990 1 000 2 000 2 000 1 200 950 1 599 2 000 3 224 1 800 650 2 700 700 700 1 500 4 496 4 500 1 500

Obec Korejovce, Korejovce 35, 090 05 Krajná 3. Poana Obec Miklusovce, Miklusovce 61, 082 44 Klenov Divadlo pre malých aj vekých 4. Obec Reov, Reov c. 19, 059 04 Spisské Monografia obce Reov pri prílezitosti Hanusovce 695.výrocia prvej zmienky o obci 5. Obec Richvald, Richvald 179, 085 01 Bardejov Chráme tradície nasich otcov a materí 5.rocník "Dni obce Richvald" 6. Obec Rokytov, Rokytov 115, 086 01 Rokytov Folklórne oslavy v obci Rokytov 7. Obec Papín, Papín 148, 067 33 Papín Papínske folklórne slávnosti - vystúpenie folklórnych skupín 8. Obec Jakubany, Jakubany 555, 165 12 Jakubany Na Svatoho Jána - 3. rocník 9. Záujmové zdruzenie speváckych zborov XXII. Vranovské zborové slávnosti s OZVENA, M.R.Stefánika 875, 093 01 Vranov nad medzinárodnou úcasou 10. Topou Obec Plavec, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 11. Plavec PO ART Hviezdoslavova 18, 08001 Presov 12. Annogallery, Ondrej 59, 059 12 Hôrka 13. Okresný výbor Dobrovonej poziarnej ochrany Obnova a zachovanie historických Bardejov, ul.Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov hasicských tradícií 14. akad.mal.Andrej Smolák - Galéria Andrej Smolák, Medzinárodný výtvarný festival Snina 2009 Námestie centrum, 069 01 Snina 15. Obec Habura, Habura 63, 067 52 Habura Dni Habury 16. Obec Granc-Petrovce c. 165, 053 05 Beharovce Goralské dni v obci Granc-Petrovce - festival udových tradícií v mikroregióne Podbranisko 17. Obec Siba, Siba 142, 086 22 Kusov De obce Siba 18. Mestský úrad Kezmarok, Hlavné námestie 1, 060 Odborná konferencia 800 rokov Spisa ako 01 Kezmarok súcas osláv 740. výrocia udelenia 19. mestských práv mestu Kezmarok Rímskokatolícka cirkev, farský úrad Raslavice, Evanjelizacné stretnutie pre mládez pri prílezitosti roku sv. Pavla 20. Kostolná 27/1, 086 41 Raslavice Tatranský klub SZ kuchárov a cukrárov Vysoké Gastronomická akcia Majster Palacinka Tatry, Hotel International, Tatranská 754, 059 52 21. Veká Lomnica Vydanie publikácie o obci - 740. výrocie 1.písomnej zmienky o Obci Plavec 18.rocník Medzinárodného jazzového festivalu "JAZZ Presov 2009" Annogallery open air

Mesto Spisské Podhradie, Mariánske námestie 22. 37, 053 04 Obec Kalná Roztoka, Kalná Roztoka 199, 067 72 23. Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 24. Obec Lúcka, Lúcka 77, 082 71 25. Obec Nizná Polianka, c. 47, 086 36 Nizná 26. Polianka Nadácia Pro Futura, Studentská 1457, 069 01 27. Snina Obec Hervartov, Hervartov 84, 086 22 Kusov 28. Obec Kurov, Kurov 39, 086 04 Kruzov 29. Obcianske zdruzenie Sverzovka, Sverzov 29, 30. 08602 Gaboltov Mesto Stará ubova, Obchodná 1, 06401 Stará 31. ubova Obec Zborov, Lesná 10, 08633 Zborov 32. Cirkevná skola v prírode Juskova Voa, c.118, 33. 09412 Vechec Obec Svidnicka, c. 19, 09002 p.Kruzová 34. Obec Miková, c. 126, 090 24 Miková 35. Obec Jakusovce, c. 3, 090 31 Kolbovce 36. Obec Krivany, Záhradná 46, 082 71 Krivany 37. Obec Posa, c. 241, 094 21 Posa 38. Obec Zbudské Dlhé, 90, 067 12 Koskovce 39. Obec Kladzany, c. 100, 094 21 Kladzany 40. 41. 42. 43. Obec Pichne, c. 27, 069 01 Snina 44. Obec Matiaska, 094 31 Vranov n/T 45. ROCK PLUS Production Marián Krizánek, Vihorlatská 1423/11, 069 01 Snina Obec Vysný Krucov, 086 45 Marha

XXXVII. Spisské folklórne slávnosti Stretnutie rodákov De tradicných jedál XXVI.rocník folklórneho festivalu "O Gajdicu Andreja Mizeráka" v Lúcke Festival rusínskej kultúry Alkohol, cigarety skodia, do rúk deom sa nehodia Zachovanie folklórnych tradícií v obci Hervartov - folklórne oslavy Medzinárodný festival národných a etnických folklórnych skupín "Svet pod Kycerou" 5. roc. Hornotoplian. folklor.slávnosti "Folklórny Sverzov 2009" Pamätná izba T.Vansovej- Interaktívny priestor slovesného umenia Cezhranic.hudob. festival "Zborovské sladké drevo" Oddychovo-náucný chodník Bucí laz 450.výrocie obce Svidnicka XVIII.roc.Mikovského festiv. rusín.kultúry venovaný Andymu Warholovi Oslavy 555.výrocia 1. písom. zmienky, posvätenie symbolov obce Jakusovce 16.roc. Hornotoryského folklórneho festivalu Krivany 2009 Jánske folklórne slávnosti - III.rocník 740.výrocie prvej písomnej zmienky o obci a odhalenie pamätníka obyvat. obce odvleceným v r. 1944 Magický Zemplín

1 721 860 1 500 860 600 600 2 000 1 957 700 2 000 650 2 549 710 700 700 2 000 1 386 2 370 1 450 1 450 6 066 998 2 800 996 800 3 700

Obec Ruská Poruba, c. 93, 094 08 Ruská Poruba XXX. Folklórne slávnosti Ruská Poruba Rock pod Sninským Kameom De Obce Vysný Krucov Folklórne slávnosti Rusínov- Ukrajincov SR Mierové kultúrne slávnosti - 65. výrocie SNP

Cirkevné centrum voného casu, Námestie Pome tvori netradicne J.Pavla II.2059, 069 01 Snina 46. Obec Spisský Hrhov, SNP c. 10, 053 02 Spisský Harhovské cuda a zabaviska 47. Hrhov

Obec Petrovany, c.317, 08253 Petrovany 48. Obec Kruzov, c. 141, 086 04 Kruzov 49. Obec Cervená Klástor, c. 65, 05906 Cervený 50. Klástor Obec Zdiar, c. 202, 059 55 Zdiar 51. Obec Haniska, Bajzová 14, 080 01 Presov 52. Obec Vernár, c. 171, 059 17 Vernár 53. Obec So, c. 161, 09435 So 54. Obec Harhaj, c. 35, 086 45 Marha 55. Obec Marha, 086 45 Marha 56. Obec Hlinné, c. 74, 094 35 Hlinné 57.

Dni Jozka Príhodu 43. Obvodové slávnosti Kultúry - Kruzov 2009 Zamagurské folklórne slávnosti Goralské folklórne slávnosti 3.roc.Kultúrno-sportového da obce Haniska v spojení s výrocím 75.výr. zalozenia futbal.klubu v Haniske 2.rocník folklórnych ziadostí Obce Vernár PRED SVATIM JANOM Nehmotné kultúrne dedicstvo-zivá kultúra Harhaja a jeho okolia Hornosarisská nedea - piesne a tance Okr.slávnosti sv.Cyrila a Metóda v spolupráci s Maticou slovenskou

1 500 1 200 1 000 1 000 650 650 1 300 1 500 2 350 1 500 650 860 700 650 1 100 6 250 1 800 1 500 4 000 650 650 1 411 1 000 1 170 650 650

Obec Krajná Porúbka, c.28, 090 05 Krajná Selo hraje, spivaje i dumu dumaje 58. Porúbka Obec Nová Sedlica, c. 23, 067 68 Nová Sedlica Festival udového spevu a tanca "Fest pod kremencom" III. roc 59. Obec Spisský Stvrtok, Tatranská 4, 053 14 60. Spisský Stvrtok Obec Dlhé Klcovo, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé 61. Klcovo Obec Nizný Mirosov, c.100, 09011 Vysný Orlík 62. Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 63. Vysoké Tatry 64. 65. Folklórne slávnosti v obci Spisský Stvrtok II. rocník Ochrana a zachovanie vianocných a udových piesní Stretnutie rodákov obce pri prílezitosti 450.výr. prvej písomnej zmienky Tatranské kultúrne leto 2009

Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 Poddukliansky región sa predstavuje 01 Svidník Obec Vysná Sitnica, 094 07 Vysná Sitnica Uvedenie knihy do zivota - "Vysná Sitnica 1408-2008" Literárny festival "Cítajme spolu"

Slnieckovo, obcianske zdruzenie, Levocská 9, 66. 080 01 Presov Obec Kolonica, c. 118, 067 61 Kolonica Festival tradicných remesiel kraja Polonín 67. Obec Tarnov, c. 6, 086 01 Rokytov Dedinský folklórny festival 68. Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáca 18, "Dosky", ktoré znamenajú zivá kultúra 69. 083 01 Sabinov Obec Sarisské Michaany, kpt. Nálepku 42-18, 90 rokov ochotníckeho divadla v Sarisských Michaanoch 70. 082 22 Sarisské Michaany Obec Kapusany, Hlavná 104/6, 082 12 Kapusany Kniha z pera kronikárky: Pod Kapusianskym hradom 71. Obec Lieskovec, c. 122, 067 45 Lieskovec 72. Obec Zubné, c. 88, 067 33 Zubné 73. Podpora miestneho ochotníckeho divadelného súboru v Lieskovci Folklórne slávnosti "PID DUBROVOU"

Obec Výrava, c. 100, 06716 Výrava 74. Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany 75.

Prezentácia kultúry Rusínov v rámci cezhranicnej spolupráce s CR

1 493 1 000 1 550 650 800 2 466 2 500 1 000 2 000 650 585 3 500 650 1 595 6 600 1 083 146 090

Tri zbory - tri kultúry Obec ubotín, Na rovni 302/12, 065 41 ubotín 15. rocník Kultúrne leto v obci ubotín spojené s kampaou "Na kolesách proti 76. rakovine" Spisský hrad- Podbranisko. Záujmové zdruzenie Dozinky pod Spisským hradom 77. právnických osôb PKO, Hlavná 50, 080 01 Presov Otvorený priestor integrácii 78. OZ "Spis - zdruzenie pre obnovu a rozvoj Zivá dedovize regiónu, ul. Nová 40, 05302 Spisský Hrhov 79. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoca, Medzinárodný plenér Majstra Pavla Nám.Majstra Pavla 54, 054 01 Levoca 80. POHODICKA, Stúrova 5, Lipany 082 71 81. Klub priateov Magury, Michalská 18, 060 01 82. Kezmarok Rímskokatolícka cirkev, farnos ubica, 83. Povstalecká 47, 059 71 ubica POHODICKA LIPANY 2009 - hudobný festival FS Magura - 55. rokov tvorby Rímskokatolícke kostoly ubice

Spevácky cirkevný zbor pri pravoslávnom chráme Ekumenický vianocný koncert sv.Cyrila a Metóda, Lesná 905/20, 066 01 84. Humenné Regionálne zdruzenie PRÁVO NA LEPSÍ ZIVOT, Beriem kultúru - nie drogy ! 85. Stefánikova 22, 066 01 Humenné Klub priateov folklóru Poprad, Jarná 3040/4, 058 Program pri prílezitosti osláv 70. narodenín Aurélie Henzelyovej 86. 01 Poprad Mestské kultúrne stredisko, Starý trh 46, 060 01 87. Kezmarok Kultúrno - informacné centrum Veký Saris, 88. Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veký Saris Presovské kultúrne a spolocenské zdruzenie, 89. Námestie mieru 1, 080 01 Presov SPOLU Festival remesiel a udovej kultúry Kezmarok 2009 Hradné slávnosti na Sarisskom hrade Príprava premiérového programu FS Dúbrava k 30. výrociu vzniku

-4-

Príloha c. 5 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 2 KULTÚRA 2. 2 Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce

Navrhovaná dotácia v

ZIADATE

Názov projektu (akcie)

1.

Rímskokatolícka cirkev, farnos Poprad- Restaurovanie organovej skrine a rekonstrukcia Veká, Velické námestie 1171/1, 058 01 organa v Rímskokatolíckom kostole PopradVeká Poprad - Veká Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Obnova fasády nehnutenej národnej kultúrnej pamiatky-gréckokatolícky kostol Nanebovzatia Topou-Cemerné, Nám. P.P.Gojdica P.Márie 327, 093 01 Vranov nad Topou Obec Sedlliská, c. 85, 094 09 Sedliská Obec Mosurov, c. 15, 082 67 Tera Nástupný areál turistického a náucného chodníka na hrad Cicva Výstavba pamätníka Jána Matisa - priekopník vedeckého pokroku v Uhorsku - pamätihodnos obce Rekonstrukcia farského kostola Sedembolestnej Panny Márie Oprava zvonice - kaplnky sv. Valentína Rozpis Pravoslávneho chrámu sv. Cyrila a Metóda v Humennom Restaurovanie rámu oltárneho obrazu sv. Anny Obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce Obnova kultúrnej pamätihodnosti kostola sv. Stefana v obci Lemesany

3 086

6 666

2. 3.

2 773 1 600

4. Rímskokatolícka cirkev, farnos Záhradné, Hlavná 56/40, 082 16 Záhradné Rímskokatolická cirkev, farnos Krizovany c. 28 Pravoslávna cirkevná obec, Lesná 905/20, 066 01 Humenné Rímsko-katolícka cirkev, farnos Zbudské Dlhé Rímskokatolícka cirkev, farnos Pusovce, c. 3, 082 14 Pusovce

3 500 1 600 1 666 650 3 500 7 000 1 600 6 078

5. 6.

7. 8. 9.

Rímskokatolícka cirkev, farnos Drienov, Nám. kpt.Nálepku 6, 082 04 10. Drienov 11. 12. Rímskokatolícka farnos Tera

Nový náhrobník pre kaza, sochára a maliara Anton Mikitu Rímskokatolícka cirkev farnos Poprad - Zavedenie elektrického osvetlenia Bozí hrob (UZPF 1676/0) Spisská Sobota Reformovaná kresanská cirkev na Slovensku - reformovaný cirkevný zbor Humenné, Osloboditeov 32 Rekonstrukcia elektrických rozvodov pre zavedenie úsporného vykurovacieho systému v kostole Reformovaného kresanského cirkevného zboru v Humennom Obnova západnej strany Presovského Kolégia

1 000

13.

Východný distrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Presove, Hlavná 137, 080 14. 01 Presov SPOLU

1 600

42 319

Príloha c. 6 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009 3 SOCIÁLNE SLUZBY 3.1 Výstavba, rekonstrukcia, oprava zariadení sociálnych sluzieb a ich vybavenie

ZIADATE Zdruzenie na pomoc uom s mentálnym postihnutím vo Vranove, Budovateská 2561, 093 01 Vranov Stredisko soc.sluzieb Podháj-Poprad-Veká, n.o., Scherfelova 16, 058 01 Poprad Zivot, n.o., Spisské Hanusovce 176, 059 04 Spisské Hanusovce

Názov projektu (akcie) Rekonstrukcia priestorov pre klientov DSS-PRC Bezbariérovosou ku komunikácii Zabezpecenie protismykovej PVC krytiny Zvýsenie úrovne poskytovania sociálnych sluzieb

Navrhovaná dotácia c

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3 800 2 500 3 700 2 900 2 500 3 000 1 600

Obec Jarabina, c. 58, 065 31 Jarabina Stredisko evanjelickej DIAKONIE "útulok - Dom na polceste", Tatranská 71, 059 91 Veký Slavkov Dokoncenie rekonstrukcie útulku Seniorpark,n.o. Kvetnica 424, 058 01 Poprad Domov dôchodcov, c. 90, 086 42 Hertník

8.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

DSS Medzilaborce, n.o., Cintorínska 870, 068 01 Medzilaborce Mesto Bardejov, Radnicné námestie c. 16, 085 01 Stavebné úpravy v Nocahárni Nádej 10. Bardejov 9. Jese Zivota, n.o., Vila Hollý 424, 058 87 Poprad Pohodlne po leziacky 11. Kvetnica SPOLU

Rekonstrukcia kotolne a ÚK Zlepsenie vybavenia a hygienickej efektívnosti DD Hertník, n.o. Zlepsenie technickej vybavenosti v zariadení Opatrovateskej starostlivosti v NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Zlepsenie pracovného prostredia a kvality poskytovania sociálnych sluzieb

3 000

3 200 3 000 1 600 30 800

Príloha c. 7 k uneseniu Zastupitestva PSK c. 557/2009 zo da 16. júla 2009

3 SOCIÁLNE SLUZBY 3.2 Podpora podujatí organizovaných pre skupiny obyvateov odkázaných na sociálne sluzby

ZIADATE 1. Obec Sarisské Jastrabie, c. 257, 065 48 Sarisské Jastrabie

Názov projektu (akcie) 3. rocník sportových hier seniorov poradenských sluzieb v sociálnej oblasti JDS a

Navrhovaná dotácia v 1 364 3 300 4 664

2. Animoterapeuticko-jazdecké centrum, Pcolinská Animoterapia dokáze pomôc 1405, 069 01 Snina SPOLU

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E c. 558 / 2009

z 34. zasadnutia Zastupitestva Presovského samosprávneho kraja da 16. júla 2009 k správe o nedodrzaní ustanovení zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní riaditeom DSS vo Vranove nad Topou a k návrhu na odvolanie _______________________________________________________________

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona NR SR c. 302/2001 Z. z. o samospráve vyssích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorsích predpisov A/ b e r i e n a v e d o m i e správu o nedodrzaní ustanovení zákona c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní riaditeom DSS vo Vranove nad Topou B/ s c h v a u j e odvolanie riaditea DSS vo Vranove nad Topou Jána Andrejca dom 17.07.2009. V Presove da 16. júla 2009

MUDr. Peter Chudík predseda Presovského samosprávneho kraja

Zapisovateka: Katarína Ockaiová

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Baran Ing. arch. Jozef Kuzma

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E c. 559 / 2009

z 34. zasadnutia Zastupitestva Presovského samosprávneho kraja da 16. júla 2009 k majetkovým prevodom nehnuteného majetku PSK _______________________________________________________________

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona NR SR c. 302/2001 Z. z. o samospráve vyssích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorsích predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR c. 446/2001 Z. z. o majetku vyssích územných celkov v znení neskorsích predpisov a v súlade s § 8 a 9 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením Zastupitestva PSK c. 185/2004 da 3. 2. 2004 v znení zmien a doplnkov

A. A.1

schvauje prevod spoluvlastníckych podielov nehnuteného majetku ­ pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú. Ladomirov, zapísaného na LV c. 631, a to: novovytvorených parciel: KN 1051/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2 KN 1051/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 odclenených od parc.c. 726/2 ­ trvalé trávnaté porasty o výmere 442481 m2 poda geometrického plánu c. 34810668-23/2009 zo da 9.6.2009, vyhotoveného geodetickou spolocnosou GEODET Ing. Ján Rusinko, ICO: 34810668, úradne overeným Správou katastra Snina da 12.6.2009 pod c. G 1-122/09 od spoluvlastníkov: Krupanic Ján v podiele 7/480, Krupanic Michal v podiele 7/480, Krupanic Andrej v podiele 7/480, Kuzma Juraj v podiele 1/60, Kira Andrej v podiele 1/120, Komárová Helena rod. Kuzmová v podiele 1/60, Pasinská Mária rod. Krupanicová v podiele 7/960, Kirová Milana rod Krupanicová v podiele 7/960, Kirová Mária rod. Pasinská v podiele 8/320, Hromadová Anna rod. Pasinská v podiele 8/320, Surová Anna rod. Komárová v podiele 1/320, Dudková Mária r. Hrabovcáková v podiele 8/320, Komárová Mária, rod. Komárová v podiele 1/320, Sidorová Anna rod Ceuchová v podiele 8/320, Ceuch Juraj v podiele 8/320, Grodza Ján v podiele 8/320, Grodza Ján v podiele 8/320 do vlastníctva kupujúceho Presovského samosprávneho kraja, Námestie mieru c. 2, 080 01 Presov, ICO: 37 870 475 za kúpnu cenu 1 680 (50611,68 Sk), 2 / m2 (60,25 Sk/m2)

A.2

prevod spoluvlastníckych podielov nehnuteného majetku ­ pozemku, nachádzajúceho sa v k.ú Roztoky, zapísaného na LV c. 439, a to: novovytvorenej parcely: KN-C 610/3, orná pôda o výmere 6000 m2

odclenenej od parc. KN-E 950 ­ orná pôda o výmere 11849 m2 poda geometrického plánu c. 131/2009 zo da 8.6.2009, vyhotoveného geodetickou spolocnosou GEOEXPRES Ing. Ján Pich, ICO: 10780955, úradne overeným Správou katastra Svidník da 17.6.2009 pod c. 145/2009 od spoluvlastníkov: Ján Poperník v podiele 3105/21600, Mgr. Monika Bartková v podiele 3105/21600, Andrej Poperník v podiele 3105/21600, Alena Vausaníková v podiele 3105/21600 do vlastníctva Presovského samosprávneho kraja, Námestie mieru c. 2, 080 01 Presov, ICO: 37 870 475 za kúpnu cenu 3960 (119.298,96 Sk), 0,66 / m2 (19,88 Sk/m2)

B. B.1

súhlasí s osvedcením vyhlásenia o vydrzaní vlastníckeho práva a následnou zmenou vlastníckeho práva k nehnutenostiam zapísaných na LV c. 4716, k.ú. Poprad: parcely registra ,,C" evidované na katastrálnej mape, a to: parc. c. 2453/7 ­ zastavané plochy o výmere 2371 m2 parc. c. 2453/18 ­ zastavané plochy o výmere 297 m2 parc. c. 2453/19 ­ zastavané plochy o výmere 231 m2 Stavby: dielne, súp. c 3828 na parc. c. 2453/19 dielne, súp. c. 3829 na parc. c. 2453/18 v podiele 1/1 v prospech : Peter Bendik ­ PERKINS, Poprad, Partizánska 3540/84, ICO: 14 283026.

V Presove da 20. júla 2009

MUDr. Peter Chudík predseda Presovského samosprávneho kraja

Zapisovateka: Katarína Ockaiová

Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Baran Ing. arch. Jozef Kuzma

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja

U Z N E S E N I E c. 560 / 2009

z 34. zasadnutia Zastupitestva Presovského samosprávneho kraja da 16. júla 2009 k návrhu na zmeny v sieti stredných skôl a skolských zariadení _______________________________________________________________

Zastupitestvo Presovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR c. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (skolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR c. 596/2003 Z. z. o státnej správe v skolstve a skolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súlade so schváleným materiálom Analýza skôl v zriaovateskej pôsobnosti PSK schvauje 1/ zrusenie Skolskej jedálne pri Skolskom internáte Gymnázia, SNP 3, Spisská Stará Ves k 31. 7. 2009 2/ zrusenie Skolského internátu ako súcasti Gymnázia, SNP 3, Spisská Stará Ves k 31. 7. 2009.

V Presove da 20. júla 2009

MUDr. Peter Chudík predseda Presovského samosprávneho kraja Zapisovateka: Katarína Ockaiová Overovatelia zápisnice: Ing. Milan Baran Ing. arch. Jozef Kuzma

Information

34_zasadnutie_uznesenia

19 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

348833