Read Konsultacje%20szkoleniowe%20sensoryka%202012_informacje.pdf text version

Tematyka szkolenia: ,,Zastosowanie metod sensorycznych w kontroli jakoci produktów ywnociowych" Termin szkolenia: 30.05.2012

Dodatkowe informacje: Urszula Dbrowska: +48 (0) 22 592 47 03, [email protected] BIOFORTIS POLSKA ­ ul.Waryskiego 1 ­ 00-645 Warszawa

- INFORMACJE SZCZEGÓLOWE Dzial Bada Sensorycznych BIOFORTIS POLSKA serdecznie zaprasza do udzialu w szkoleniach organizowanych w Laboratorium Sensorycznym w Warszawie. Tematyka najbliszych szkole: ,,Zastosowanie metod sensorycznych w kontroli jakoci produktów ywnociowych" W ramach szkolenia przewidujemy przeprowadzenie: Testów weryfikujcych wraliwo sensoryczn uczestników (rozpoznawanie smaków, zapachów, szeregowanie prób wg intensywnoci bodca, testy rozpoznawania barw itd.) wicze praktycznych majcych na celu zapoznanie uczestników z metodami stosowanymi w analizie sensorycznej oraz z interpretacj uzyskanych wyników analiz Wykladów teoretycznych dotyczcych podstaw analizy sensorycznej, metod sensorycznych, zasad przeprowadzania ocen, analizy i interpretacji wyników itd. Podczas szkolenia uczestnicy bd mieli okazj zapozna si z laboratorium sensorycznym BIOFORTIS POLSKA spelniajcym warunki okrelone przez Polsk Norm PN-ISO 8589 (Analiza sensoryczna ­ Ogólne wytyczne projektowania pracowni analizy sensorycznej), posiadajcym 12 indywidualnych stanowisk dla oceniajcych. Po zakoczeniu szkolenia kady z uczestników uzyska zawiadczenie o ukoczeniu konsultacji szkoleniowych z zakresu zastosowania metod analizy sensorycznej w kontroli jakoci produktów ywnociowych. Ramy czasowe szkolenia: 1 dzie, godz.10-16 Najbliszy termin: 30.05.2012 (roda) Liczba uczestników: 12 osób* Koszt uczestnictwa: 540 zl netto (obejmuje równie materialy szkoleniowe, poczstunek dla uczestników)

* Ze wzgldu na ograniczon liczb miejsc decyduje kolejno zglosze

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypelnienie formularza zgloszenia i przeslanie go pod numer fax (22) 592 47 38 lub drog mailow: [email protected]

Dodatkowe informacje: Urszula Dbrowska: +48 (0) 22 592 47 03, [email protected] BIOFORTIS POLSKA ­ ul.Waryskiego 1 ­ 00-645 Warszawa

- MIEJSCE SZKOLENIA Szkolenia przeprowadzane s w siedzibie firmy Silliker Polska w Warszawie, ul. Waryskiego 1. Dysponujemy laboratorium sensorycznym, gdzie przeprowadzana jest cz praktyczna szkole, wyposaonym w: 12 indywidualnych, skomputeryzowanych stanowisk do oceny, pozwalajcych na ewaluacj próbek przy ograniczeniu czynników zewntrznych (halas, zmiany owietlenia, wplyw innych oceniajcych) System wentylacji pomieszczenia oceny System sygnalizacji wietlnej umoliwiajcy komunikacj pomidzy respondentami a technikiem laboratoryjnym Jednorodne owietlenie, brak halasu Ciche otoczenie, umoliwiajce swobodn ocen Stal temperatura rodowiska: 20-22°C PC z oprogramowaniem FIZZ ® pozwalajce na bezporednie zbieranie danych od oceniajcych Nowoczesn cz przygotowawcz ­ kuchni, umoliwiajc przechowywanie i przygotowanie produktów w standardowych warunkach (sprzt chlodniczy, grzewczy).

Cz teoretyczna szkole (wyklady) przeprowadzana jest w sali konferencyjnej firmy Silliker. Jest to pomieszczenie klimatyzowane, o wielkoci dostosowanej do iloci uczestników, wyposaone w rzutnik multimedialny do wywietlania prezentacji. Ze wzgldu na ograniczon liczb stanowisk w laboratorium w Warszawie, rekomendujemy aby w szkoleniach bralo udzial maksymalnie 12 uczestników.

Dodatkowe informacje: Urszula Dbrowska: +48 (0) 22 592 47 03, [email protected] BIOFORTIS POLSKA ­ ul.Waryskiego 1 ­ 00-645 Warszawa

Information

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

429432