Read zamienniki_Areva.pdf text version

Katalog zamienników wyrobów wycofanych z produkcji ALSTOM T&D SA (d. REFA)

Zak³ad Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych w OEwiebodzicach

T&D

Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne

Spis treoeci

strona

SMAZ-C

SMAZ-C ZRC-11 ZBC-11 ZCC-11 ZLC-11 ZLTC-11 ZPC-11 ZRC-11 ZTC-11 ZTC-21 ZTuC-11 ZTuC-11R MiCOM P139 / PS482 ...........................................................1 MiCOM P139 .........................................................................3 PS482, MiCOM P122 ............................................................5 PS462, MiCOM P122 ............................................................6 PS482, MiCOM P127 ............................................................6 PS482, MiCOM P127 ............................................................7 PS462, MiCOM P922 ............................................................7 PS462....................................................................................8 PS482, MiCOM P127 ............................................................8 MiCOM P632 .........................................................................9 PS462, MiCOM P122 ............................................................9 PS462, MiCOM P123 ..........................................................10

Zx-M1

ZPD-M1 ZS-M1 ZT-M1 KCGG142 .............................................................................11 MiCOM P220 ........................................................................13 MiCOM P123 ........................................................................16

SMAZ

Szczegó³owa lista wycofanych wyrobów serii SMAZ .............................................18

PrzekaYniki niskiego napiêcia

Multi-11, 12 RIT-10, 20, 30 RI-80 RUs-10 REn-80, REp-80 RT-60 RTo-60 RTst-10, 11, 12,13 RTx-310................................................................................26 MiCOM P121 ........................................................................27 RIs-10, RITs-10, RITs-641/ MS641, .....................................28 brak zamiennika ...................................................................28 REx-11, RETx-635/MU635, RETx-633/MU 633 ...................29 RTx-153................................................................................30 RTox-10, RTox-20 .................................................................30 RTxt-10B, 11B, 22B, 23B .....................................................31

T&D

Automatyka i Systemy Elektroenergetyczne

Wprowadzenie:

Zabezpieczenia serii SMAZ-C mona z powodzeniem zastpi przekanikiem PS 482 lub MiCOM P139, który obok funkcji zabezpieczeniowych pelni take rol sterownika polowego. MiCOM P139 jest wyposaony jest w komplet funkcji zabezpieczeniowych, które mona selektywnie uaktywnia w zalenoci od wymaganej aplikacji (rodzaju pola rozdzielni). S to: § zabezpieczenie nadprdowe fazowe niezalene i zalene czasowo, kierunkowe lub bezkierunkowe; § zabezpieczenie nadprdowe ziemnozwarciowe niezalene i zalene czasowo, kierunkowe lub bezkierunkowe; § zabezpieczenie ziemnozwarciowe admitancyjne, konduktancyjne i susceptancyjne; § zabezpieczenie nadprdowe skladowej przeciwnej; § zabezpieczenie przecieniowe; § zabezpieczenie podprdowe; § zabezpieczenia napiciowe: pod- i nadnapiciowe skladowej zgodnej, skladowej zerowej oraz skladowej przeciwnej; § zabezpieczenia czstotliwociowe: nad- i podczstotliwociowe oraz df/dt; § zabezpieczenie mocowe kierunkowe; § komplet zabezpiecze specyficznych dla pól silnikowych. Powysza lista calkowicie pokrywa zakres funkcji zabezpieczeniowych oferowanych przez urzdzenia SMAZ-C. Sporód wbudowanych automatyk oraz dodatkowych funkcji wymieni naley: § SPZ; § LRW; § zalczenie na zwarcie; § kontrola drugiej harmonicznej prdu (w polach transformatorowych); § kontrola synchronizmu; § kontrola cigloci obwodów pomiarowych. Specyficzne automatyki stacyjne takie jak: zabezpieczenie szyn, SCO, SPZ po SCO lub wymuszanie skladowej czynnej AWSC, które standardowo oferowaly urzdzenia SMAZ-C mona zrealizowa w oparciu o logik programowaln, bdc jednym z podstawowych elementów konfiguracyjnych MiCOM P139. Na yczenie uytkownika ALSTOM udostpni schematy logiczne wraz z opisem poszczególnych automatyk, które s gotowe do bezporedniej adaptacji lub modyfikacji. Struktura logiczna tworzona jest w oparciu o dostpn w P139 logik Boole'a, wykorzystujc bramki OR, AND, NOR oraz NAND. Kady sygnal, wprowadzany na jedn z bramek, mona filtrowa czasowo, przy czym charakter zwloki czasowej mona wybra sporód piciu dostpnych typów (opónione zalczenie, opónione wylczenie, impuls, itp.). Logika programowalna jest powszechnie wykorzystywana do realizacji takich zada jak: kontrola stanu zbrojenia wylcznika, opónienie dzialania wej cyfrowych, realizacja zabezpiecze technologicznych ­ zabezpieczenia Buchholza czy zabezpieczenia temperaturowe transformatora oraz wiele innych. W przeciwiestwie do urzdze SMAZ-C, oprócz wizualizacji stanu MiCOM P139 oferuje dodatkowo moliwo sterowania wszystkimi lcznikami w polu.

1/33

Bez wzgldu na wersj sprztow (liczba modulów wej / wyj) MiCOM P139 realizuje wszystkie wymagane pomiary (dostpne w SMAZ-C): § prdy fazowe i ziemnozwarciowy; § napicia fazowe i midzyfazowe; § moc czynna i bierna; § energia czynna i bierna. W zalenoci od potrzeb liczba wej cyfrowych oraz wyj przekanikowych MiCOM P139 wynosi odpowiednio: 10 wej / 14 wyj lub 16 wej / 20 wyj lub 40 wej / 26 wyj.

Glówne rónice

W zakresie platformy programowej (funkcje zabezpieczeniowe, automatyki, funkcje pomocnicze) wyszczególni mona nastpujce rónice pomidzy przekanikami SMAZ-C, a MiCOM P139: Funkcja Moliwo testowania funkcji zabezpieczeniowych z poziomu menu (test z pominiciem bloku wej analogowych) Miernik sumarycznych prdów wylczonych przez poszczególne bieguny wylcznika Wbudowana automatyka sterowania zegarem (dot. ZBC-11) SMAZ-C TAK TAK TAK MiCOM P139 NIE NIE NIE

W zakresie platformy sprztowej rónice przedstawiaj si nastpujco: Funkcja Zdolno wylczeniowa. przekaników w obwodzie indukcyjnym 220V DC, L/R=40 ms Liczba niezalenych obwodów pomiarowych prdu skladowej zerowej (w tym prd niezrównowaenia pomidzy punktami gwiazdowymi baterii kondensatorów ­ dot. wylcznie ZBC-11) SMAZ-C 1,0 A 2 MiCOM P139 0,2 A 1

Uwaga: W tabelach zawarte s jedynie funkcje, które nie wystpuj w MiCOM P139. Nie uwzgldniono dlugiej listy funkcji dostpnych w P139, a nie wystpujcych w przekanikach SMAZ-C. W celu uzyskania szczególowej informacji prosimy o kontakt si z Dzialem Aplikacji ALSTOM T&D SA w wiebodzicach.

2/33

ZRC-11 ­ Automatyka samoczynnego zalczania rezerwy SN

Automatyka SZR zrealizowana w MiCOM P139 oparta jest na wewntrznej strukturze logiki programowalnej, wykorzystujcej informacje podawane na wejcia cyfrowe. Moliwe jest stworzenie automatu SZR w jednym urzdzeniu w osobnym polu (np. sprzgla) lub w dwóch polach zasilajcych z wykorzystaniem 2 przekaników MiCOM P139. W drugim przypadku SZR mona lczy z funkcjami zabezpieczeniowymi pola zasilajcego, gdzie dokonywany jest pomiar napi. MiCOM P139 w polu sprzgla W aplikacji wykorzystuje si jeden przekanik MiCOM P139 zainstalowany w polu lcznika szyn, który oprócz funkcji zabezpieczeniowych sprzgla spelnia równie rol elementu decyzyjno-wykonawczego rozproszonej automatyki SZR. Na schemat blokowy automatyki SZR skladaj si 3 elementy : 2 przekaniki napiciowe w polach pomiarowych oraz przekanik nadprdowy w polu sprzgla. Logika SZR zrealizowana jest w caloci w MiCOM P139, z wykorzystaniem jego wewntrznej struktury równa logicznych. Sygnaly wejciowe informujce o poziomie napi na szynie SN obu sekcji podawane s bezporednio na wejcia cyfrowe MiCOM P139 z pól pomiarowych. Informacje o obnieniu si napicia podstawowego przekazywane s poprzez ich czlony podnapiciowe na wejcia cyfrowe MiCOM P139, który na tej podstawie inicjuje cykl SZR. Dziki moliwoci wykorzystania maksymalnie do 32 równa logicznych oraz ich lczenia w wewntrzne ptle z wykorzystaniem 5 rónych typów czlonów czasowych, mona stworzy automatyk SZR o rónych stopniach zloonoci. Podstawowe zaloenia definiowane s przez uytkownika, a pracownicy ALSTOM dostosowuj si do wymaga, tworzc odpowiedni logik dzialania. W trakcie eksploatacji moe by ona modyfikowana, zgodnie ze specyfikacj logiki dzialania, dostarczon w pakiecie dokumentacji techniczno-ruchowej. W trakcie dzialania automatyki MiCOM P139 wykonuje szereg komend sterowniczych zwizanych z obslug lczników (zalczanie i wylczanie). Wykorzystuje do tego celu wbudowane przekaniki pomocnicze w iloci od 16 (wersja podstawowa) do 30 (wersja rozbudowana). Liczba wej cyfrowych wynosi odpowiednio od 10 do 40. Cykl SZR moe zosta zainicjowany z trzech ródel: · po pobudzeniu jednego z wej cyfrowych sprzonego z wyjciem przekanikowym, przypisanym do funkcji podnapiciowej w polu pomiarowym; · po zadzialaniu funkcji zabezpieczeniowej w polu transformatora i stwierdzeniu zmiany stanu poloenia wylcznika w polu zasilania podstawowego; · zdalnie, poprzez wydanie komendy systemowej. Powysze przyczyny mona zautomatyzowa lub sparamteryzowa w menu dajc moliwo wyboru, które z nich maj by uwzgldniane w algorytmie dzialania. Na podstawie stanu poloenia wylczników obu transformatorów oraz wylcznika sprzgla, MiCOM P139 samoistnie stwierdza rodzaj rezerwy (jawna lub ukryta) i automatycznie wybiera tryb pracy SZR oraz kolejno wykonywanych komend w trakcie cyklu. Wykorzystujc tylko i wylcznie struktur równa logicznych mona zaprogramowa przekanik tak, by poprawnie pracowal zarówno w ukladzie SZR jednokrotnego, jak i SZR powrotnego. Bogate moliwoci logiki Boole'a opartej na wykorzystaniu bramek AND, NAND, OR i NOR pozwalaj na stworzenie bardzo zloonych struktur. Logik blokowania SZR mona uzaleni od nastpujcych sygnalów: · zewntrznych, dostarczonych do wej cyfrowych zarówno ze sterowników, jak i od przekaników funkcyjnych w pozostalych polach (transformator SN, transformator potrzeb wlasnych); · wewntrznych, pochodzcych z modulu kontroli stanu poloenia lczników lub dostarczonych po wykonaniu udanego cyklu; · przeslanych na port RS485 z systemu nadzorczego.

3/33

MiCOM P139 w polach zasilajcych W przypadku gdy niedopuszczalna jest porednia metoda pomiaru napi mona zastosowa dwa równolegle pracujce przekaniki MiCOM P139 zainstalowane w polach zasilajcych. Podobnie jak w pierwszym przypadku, oprócz funkcji realizujcych automatyk SZR, przekaniki te bd take wykorzystywaly swoje funkcje zabezpieczeniowe do ochrony linii zasilajcej (funkcje nadprdowe kierunkowe, napiciowe i mocowe oraz rozbudowane funkcje ziemnozwarciowe wraz z automatyk SPZ). W tym przypadku sposób dzialania SZR jest bardzo podobny, a dostpne funkcje zwizane z wykorzystaniem wewntrznej logiki s identyczne, jak w przypadku zastosowania tylko jednego przekanika w polu sprzgla. Podstawowa rónica wynika ze sposobu pozyskiwania informacji o zaniku napi w polach zasilania podstawowego. W tym ukladzie informacje pobierane s bezporednio z analogowych obwodów napiciowych mierzonych bezporednio przez MiCOM P139 w polu transformatora po redniej stronie. Dedykowane elementy podnapiciowe (jeden z trzech dostpnych stopni) inicjuj rozpoczcie cyklu automatyki SZR. Równie w tym przypadku dziki sprzeniu wej cyfrowych i wyj przekanikowych obu urzdze MiCOM P139, automatyka SZR sama rozpoznaje typ rezerwy, realizuje blokady i wysyla komendy sterujce do odpowiednich lczników.

Glówne rónice

Funkcja Bezporedni pomiar napi po stronie dolnej i górnej transformatora ZRC-11 TAK MiCOM P139 NIE

Istnieje moliwo zastpienia zabezpiecze serii SMAZ-C innymi przekanikami, oferowanymi obecnie przez ALSTOM. Propozycje równowanych urzdze dla poszczególnych pól rozdzielni SN wraz z list najwaniejszych rónic znajduj si w dalszej czci katalogu.

4/33

ZBC-11 ­ Zabezpieczenie baterii kondensatorów SN

Podstawowe rónice: ZBC-11 PS482 (MiCOM P139) 2 niezalene obwody pomiaru 1 obwód pomiaru prdu prdu skladowej zerowej skladowej zerowej wbudowana automatyka sterowania zegarem 18 wej cyfrowych 16 wyj przekanikowych brak 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) MiCOM P122 1 obwód pomiaru prdu skladowej zerowej brak 3 wejcia cyfrowe (programowalne) 7 wyj przekanikowych (programowalne)

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- Modbus, Courier, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

PS482 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZBC-11. Oferuje ponadto dodatkowe funkcje takie jak: zabezpieczenia napiciowe, zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe kierunkowe oraz funkcje mocowe i czstotliwociowe. Mniejsza liczba wej cyfrowych kompensowana jest moliwoci ich swobodnego programowania przez uytkownika, co zwiksza elastyczno urzdzenia. Prostszym rozwizaniem jest przekanik MiCOM P122 ­ zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe i ziemnozwarciowe, które charakteryzuje si mniejsz liczb wej cyfrowych i wyj przekanikowych. Obydwa przekaniki posiadaj jeden obwód pomiaru skladowej zerowej prdu, który mona wykorzysta do kontroli prdu niezrównowaenia. Automatyka sterowania zegarem moliwa jest do zastosowania dziki wewntrznej logice programowalnej przy wspólpracy z zewntrznym zegarem.

5/33

ZCC-11 ­ Zabezpieczenie lcznika szyn SN

Podstawowe rónice: ZCC-11 23 wejcia cyfrowe 23 wyjcia przekanikowe PS462 (MiCOM P139) 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) MiCOM P122 3 wejcia cyfrowe (programowalne) 7 wyj przekanikowych (programowalne)

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-101, IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

PS462 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZCC-11. Moe by zastosowany, jeli warunkiem krytycznym jest dua liczba wej i wyj. W przypadkach kiedy nie jest wymagana dwubitowa kontrola stanu poloenia wszystkich lczników polowych i wspólpraca z automatykami stacyjnymi (zabezpieczenie szyn lub SZR) bardziej ekonomicznym rozwizaniem jest zastosowanie przekanika MiCOM P122.

ZLC-11 ­ Zabezpieczenie linii SN

Podstawowe rónice: ZLC-11 zabezpieczenia admitancyjne 19 wej cyfrowych 13 wyj przekanikowych PS482 (MiCOM P139) tak 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) brak 7 wej cyfrowych (programowalne) 9 wyj przekanikowych (programowalne) MiCOM P127

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- Modbus, Courier, 5-101, IEC 60870-5-103 IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

Funkcje ZLC-11 najlepiej odwzorowuje PS482, który realizuje wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZLC-11, lcznie z algorytmami zabezpiecze admitancyjnych. Oferuje ponadto dodatkowe funkcje takie jak: zabezpieczenia napiciowe, zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe kierunkowe, zabezpieczenia silnikowe oraz funkcje mocowe i czstotliwociowe. Mniejsza liczba wej cyfrowych kompensowana jest moliwoci ich swobodnego programowania przez uytkownika, co zwiksza elastyczno urzdzenia. Prostszym rozwizaniem jest przekanik MiCOM P127 ­ kierunkowe zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe i ziemnozwarciowe, które nie posiada jednak funkcji admitancyjnych oraz charakteryzuje si mniejsz liczb wej cyfrowych i wyj przekanikowych.

6/33

ZLTC-11 ­ Zabezpieczenie linia-transformator SN

Podstawowe rónice: ZLTC-11 zabezpieczenia admitancyjne 22 wejcia cyfrowe 18 wyj przekanikowych PS482 (MiCOM P139) tak 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) brak 7 wej cyfrowych (programowalne) 9 wyj przekanikowych (programowalne) MiCOM P127

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- Modbus, Courier, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

Funkcje ZLTC-11 najlepiej odwzorowuje PS482, który realizuje wszystkie funkcje zabezpieczeniowe wykorzystane w ZLTC-11 lcznie z algorytmami zabezpiecze admitancyjnych. Oferuje ponadto dodatkowe funkcje takie jak: zabezpieczenia napiciowe, zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe kierunkowe oraz funkcje mocowe i czstotliwociowe. Mniejsza liczba wej cyfrowych kompensowana jest moliwoci ich swobodnego programowania przez uytkownika, co zwiksza elastyczno urzdzenia. Prostszym rozwizaniem jest przekanik MiCOM P127 ­ kierunkowe zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe i ziemnozwarciowe, które nie posiada jednak funkcji admitancyjnych oraz charakteryzuje si mniejsz liczb wej cyfrowych i wyj przekanikowych. Obydwa przekaniki realizuj pomiary prdów, napi, mocy i energii. Realizacja zabezpiecze technologicznych (zabezpieczenia gazowe i przeplywowe transformatora) moliwa do zrealizowania dziki wewntrznej logice programowalnej.

ZPC-11 ­ Zabezpieczenie pola pomiarowego SN

Podstawowe rónice: ZPC-11 9 wej cyfrowych 18 wyj przekanikowych PS462 (MiCOM P139) 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) tak MiCOM P922 5 wej cyfrowych (programowalne) 9 wyj przekanikowych (programowalne) brak

Kryterium ferrorezonansowe Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-101, IEC 60870-5-103

PS462 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZPC-11. Dostpne w ZPC-11 kryterium ferrorezonansowe, w PS482 moe by zrealizowane dziki wykorzystaniu struktury logicznej wewntrz urzdzenia. W przypadkach kiedy nie jest wymagana dwubitowa kontrola stanu poloenia wszystkich lczników, alternatywnym rozwizaniem jest zastosowanie taszego przekanika MiCOM P922. 7/33

ZRC-11 ­ Automatyka samoczynnego zalczania rezerwy SN

Podstawowe rónice: ZRC-11 16 wej cyfrowych 20 wyj przekanikowych Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A PS482 (MiCOM P139) 16 wej cyfrowych (programowalne) 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

Automatyka SZR zrealizowana w PS482 oparta jest na wewntrznej strukturze logiki programowalnej, wykorzystujcej informacje podawane na wejcia cyfrowe. Moliwe jest stworzenie automatu SZR w jednym urzdzeniu w osobnym polu (np. sprzgla) lub w dwóch polach zasilajcych z wykorzystaniem 2 przekaników PS482. W tym drugim przypadku automatyk SZR mona polczy z funkcjami zabezpieczeniowymi pola zasilajcego, gdzie dokonywany jest pomiar napi.

ZTC-11 ­ Zabezpieczenie transformatora SN

Podstawowe rónice: ZTC-11 26 wej cyfrowych 23 wyjcia przekanikowe PS482 (MiCOM P139) 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) MiCOM P127 7 wej cyfrowych (programowalne) 9 wyj przekanikowych (programowalne)

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- Modbus, Courier, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

Funkcje ZTC-11 najlepiej odwzorowuje PS482, który wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe wykorzystane w ZTC-11. Oferuje ponadto dodatkowe funkcje takie jak: zabezpieczenia napiciowe, zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe kierunkowe oraz funkcje mocowe i czstotliwociowe. Mniejsza liczba wej cyfrowych kompensowana jest moliwoci programowania ich dzialanie przez uytkownika, co zwiksza elastyczno urzdzenia. Prostszym rozwizaniem jest przekanik MiCOM P127 ­ kierunkowe zabezpieczenie nadprdowe trójfazowe i ziemnozwarciowe, które charakteryzuje si mniejsz liczb wej cyfrowych i wyj przekanikowych. W obydwu przekanikach mona zrealizowa automatyk zabezpieczenia szyn dziki wykorzystaniu struktury logicznej dostpnej wewntrz tych urzdze. Obydwa przekaniki realizuj pomiary prdów, napi, mocy i energii. 8/33

ZTC-21 ­ Zabezpieczenie rónicowe transformatora SN

Podstawowe rónice: ZTC-21 25 wej cyfrowych 23 wyjcia przekanikowe MiCOM P632 10 lub 34 wejcia cyfrowe (programowalne) 16 lub 22 wyjcia przekanikowe (programowalne) Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

MiCOM P631 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe wykorzystane w ZTC-21. Mniejsza liczba wej cyfrowych i wyj przekanikowych kompensowana jest moliwoci programowania ich dzialania przez uytkownika. Realizacja zabezpiecze technologicznych (zabezpieczenia gazowe i przeplywowe transformatora) moliwa do zrealizowania dziki wewntrznej logice programowalnej.

ZTuC-11 ­ Zabezpieczenie transformatora potrzeb wlasnych SN

Podstawowe rónice: ZTuC-11 26 wej cyfrowych 21 wyj przekanikowych PS462 (MiCOM P139) 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) tak MiCOM P122 3 wejcia cyfrowe (programowalne) 7 wyj przekanikowych (programowalne) brak

Automatyka wymuszania skladowej czynnej prdu Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-101, IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

PS462 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZTuC-11. Dostpna w ZTuC-11 automatyka wymuszania skladowej czynnej prdu moe by zrealizowana w PS482 dziki wykorzystaniu struktury logicznej wewntrz tego urzdzenia. W przypadkach kiedy nie jest wymagana dwubitowa kontrola stanu poloenia wszystkich lczników polowych oraz wspólpraca z automatykami stacyjnymi (AWSC) i zabezpieczeniami technologicznymi (zabezpieczenia gazowe i przeplywowe transformatora i dlawika) alternatywnym rozwizaniem jest zastosowanie taszego przekanika MiCOM P122.

9/33

ZTuC-11R ­ Zabezpieczenie transformatora potrzeb wlasnych z uziemionym przez rezystor punktem zerowym SN

Podstawowe rónice: ZTuC-11R 26 wej cyfrowych 21 wyj przekanikowych PS462 (MiCOM P139) 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne) MiCOM P123 5 wej cyfrowych (programowalne) 9 wyj przekanikowych (programowalne)

Protokól komunikacyjny SmazLink na bazie protokolu DNP3.0 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 1A

Protokól komunikacyjny Protokól komunikacyjny DNP3.0, Modbus, IEC 60870- DNP3.0, Modbus, IEC 608705-101, IEC 60870-5-103 5-101, IEC 60870-5-103 Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A Otwieranie obwodu indukcyjnego 220V DC, L/R=40 ms ­ 0,2A

PS462 wyposaony jest we wszystkie funkcje zabezpieczeniowe zrealizowane w ZTuC-11R. W przypadkach kiedy nie jest wymagana dwubitowa kontrola stanu poloenia wszystkich lczników polowych i wspólpraca z zabezpieczeniami technologicznymi (zabezpieczenia gazowe i przeplywowe transformatora) ekonomicznym rozwizaniem jest zastosowanie przekanika MiCOM P123. Obydwa przekaniki, tj. PS482 i MiCOM P123 wyposaone s w automatyk SPZ.

10/33

Alternatywa dla ZPD-M1 w polu odplywowym z przeksztaltnikiem diodowym

Podstawowe rónice

ZPD-M1

Zabezpieczenie przecieniowe Zgodnie z PN-IEC 146-1-1+AC:1996 III klasa: I/In = 1,5 t wyl. = 120 s I/In = 2,0 t wyl. = 10 s IV klasa: I/In = 1,5 I/In = 2,0 t wyl. = 7200 s t wyl. = 60 s

KCGG 142

Zabezpieczenie przecieniowe Niezgodno z PN-IEC 146-1-1+AC:1996 III klasa: I/In = 1,5 t wyl. = 132 s I/In = 2,0 t wyl. = 24 s IV klasa: I/In = 1,5 I/In = 2,0 brak 7 wyj przekanikowych sygnalizacyjnych Funkcja do zrealizowania w logice negatywnej ­ brak sygnalu od zbiorczej sygnalizacji istnienia napicia Uo odblokowuje zabezpieczenie Io> t wyl. = 7200 s t wyl. = 133 s

Zabezpieczenie od nierównomiernoci zasilania 8 wyj przekanikowych sygnalizacyjnych Moliwo odblokowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego od zbiorczej sygnalizacji istnienia napicia Uo

Moliwo kasowania blokady przekaników poprzez brak wejcie cyfrowe

11/33

ZPD-M1 Opis

zacisk prd fazy L1 prd fazy L2 prd fazy L3 prd ziemnozwarciowy z przekladnika Ferrantiego wejcie cyfrowe ,,zabezpieczenie zewntrzne ZZ1" wejcie cyfrowe ,,zabezpieczenie zewntrzne ZZ2" wejcie cyfrowe ,,kasowanie sygnalizacji i blokady" wejcie cyfrowe ,,zerowanie modelu cieplnego" zasilanie zespolu + Up zasilanie zespolu - Up uziemienie zestyk zwierny przekanika wylczajcego zestyk rozwierny przekanika wylczajcego zestyk zwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk rozwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk przekanika sygnalizacyjnego 1 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 2 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 3 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 4 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 5 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 6 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 7 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 8 1-2 3-4 5-6 7-8 10 - 11 13 - 14 16 - 17 19 - 20 22 23 24 25 - 26 26 - 27 35 - 36 36 - 37 41 - 42 41 - 43 39 - 40 41 ­ 44 41 ­ 45 41 ­ 46 41 ­ 47 41 ­ 48

KCGG 142

zacisk 21 - 22 23 - 24 25 - 26 27 - 28 45 - 55 47 - 55 brak 51 - 55 13 14 1 42 - 44 brak 4-6 3-5 30 - 32 34 - 36 38 - 40 29 - 31 33 - 35 37 - 39 41 - 43 brak

12/33

Alternatywa dla ZS-M1 w polu silnikowym

Podstawowe rónice

ZS-M1

8 wyj przekanikowych sygnalizacyjnych Moliwo zerowania modelu cieplnego z zewntrz Moliwo odblokowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego od zbiorczej sygnalizacji istnienia napicia Uo

P220

4 wyjcia przekanikowe sygnalizacyjne Zerowanie modelu cieplnego tylko z poziomu menu Brak tej opcji

Uklad trójfazowy

13/33

Uklad dwufazowy

14/33

Opis

prd fazy L1 prd fazy L2 prd fazy L3 prd ziemnozwarciowy z przekladnika Ferrantiego wejcie cyfrowe ,,zabezpieczenie zewntrzne" wejcie cyfrowe ,,kontrola napicia Uo" wejcie cyfrowe ,,kasowanie sygnalizacji i blokady" wejcie cyfrowe ,,zerowanie modelu cieplnego" zasilanie zespolu + Up zasilanie zespolu - Up uziemienie zestyk zwierny przekanika wylczajcego zestyk rozwierny przekanika wylczajcego zestyk zwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk rozwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk przekanika sygnalizacyjnego 1 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 2 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 3 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 4 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 5 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 6 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 7 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 8

ZS-M1

zacisk 1-2 3-4 5-6 7-8 10 - 11 13 - 14 16 - 17 19 - 20 22 23 24 25 - 26 26 - 27 35 - 36 36 - 37 41 - 42 41 - 43 39 - 40 41 ­ 44 41 ­ 45 41 ­ 46 41 ­ 47 41 ­ 48

P220

zacisk 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 13 - 15 brak 21 - 23 brak 33 34 29 4-6 2-4 35 - 37 36 - 37 brak 10 - 12 16 - 18 3-5 9 - 11 brak brak brak

15/33

Alternatywa dla ZT-M1 w polu transformatorowym

Podstawowe rónice

ZT-M1

8 wyj przekanikowych sygnalizacyjnych Moliwo zerowania modelu cieplnego z zewntrz Moliwo odblokowania zabezpieczenia ziemnozwarciowego od zbiorczej sygnalizacji istnienia napicia Uo

P123

7 wyj przekanikowych sygnalizacyjnych Zerowanie modelu cieplnego tylko z poziomu menu Funkcja do zrealizowania w logice negatywnej ­ brak sygnalu od zbiorczej sygnalizacji istnienia napicia Uo odblokowuje zabezpieczenie Io>

Uklad trójfazowy

16/33

Opis

prd fazy L1 prd fazy L2 prd fazy L3 prd ziemnozwarciowy z przekladnika Ferrantiego wejcie cyfrowe ,,zabezpieczenie zewntrzne" wejcie cyfrowe ,,kontrola napicia Uo" wejcie cyfrowe ,,kasowanie sygnalizacji i blokady" wejcie cyfrowe ,,zerowanie modelu cieplnego" zasilanie zespolu + Up zasilanie zespolu - Up uziemienie zestyk zwierny przekanika wylczajcego zestyk rozwierny przekanika wylczajcego zestyk zwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk rozwierny przekanika kontroli sprawnoci zabezpieczenia zestyk przekanika sygnalizacyjnego 1 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 2 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 3 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 4 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 5 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 6 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 7 zestyk przekanika sygnalizacyjnego 8

ZT-M1

zacisk 1-2 3-4 5-6 7-8 10 - 11 13 - 14 16 - 17 19 - 20 22 23 24 25 - 26 26 - 27 35 - 36 36 - 37 41 - 42 41 - 43 39 - 40 41 ­ 44 41 ­ 45 41 ­ 46 41 ­ 47 41 ­ 48

P123

zacisk 41 - 42 43 - 44 45 - 46 47 - 48 17 - 19 brak 25 - 27 brak 33 34 29 4-6 2-4 35 - 36 brak brak 10 - 12 14 - 16 18 - 20 1-3 5-7 9 - 11 13 - 15

17/33

Wyroby wycofywane z produkcji

Typ

Multi-11,12 RS485/OPTO RTx-250 RTx-280 RUb-10 R-30

Wyroby nn

Mikroprocesorowy przekanik czasowy Konwerter RS 485/OPTO Elektroniczny przekanik czasowy (gwiazda-trójkt) Przekanik czasowy Przekanik bistabilny Przekanik pomocniczy

Nr wykonania

608. 939. 699. 697. 601. 602.

Strona

26 brak brak brak brak brak

Typ

REnTx-10 REnTx-20 REnTx-30 REpTx-10 REpTx-20 REpTx-30 RIgTx-11 RIgx-10 RIgx-12 RITx-31 RITx-34 RITx-36 RIzx-10 RPox-10 RPx-10 ZA-10 ZA-11 ZB-10 ZB-12 ZC-11 ZC-12 ZC-12R ZLT-11 ZL-12 ZL-13 ZL-14 ZL-15 ZP-11 ZR-11 ZS-R1 ZS-01 ZTA-20 ZTu-11 ZTu-12 ZTu-12R ZT-02 ZT-11 ZT-12 ZT-12R ZT-22 ZT-24 ZZ-10 ZZ-10A

Wyroby SN

Elektroniczny przekanik nadnapiciowy zwloczny Elektroniczny przekanik nadnapiciowy zwloczny Elektroniczny przekanik nadnapiciowy zwloczny Elektroniczny przekanik podnapiciowy zwloczny Elektroniczny przekanik podnapiciowy zwloczny Elektroniczny przekanik podnapiciowy zwloczny Przekanik ziemnozwarciowy prdowy zwloczny Przekanik ziemnozwarciowy prdowy Przekanik ziemnozwarciowy prdowy Przekanik nadprdowy czasowy Przekanik nadprdowy czasowy Przekanik nadprdowy czasowy Przekanik nadprdowo-czasowy zaleny Przekanik ktowy ziemnozwarciowy Przekanik ktowy Zespól automatyki dwukrotnego SPZ Zespól automatyki jednokrotnego SPZ Zespól zabezpiecze baterii kondensatora Zespól zabezpiecze baterii kondensatora Zespól zabezpiecze lcznika szyn Zespól zabezpiecze lcznika szyn SN Zespól zabezpiecze lcznika szyn SN Zespól zabezpiecze odplywów linia ­transformator Zespól zabezpiecze linii napowietrznych Zespól zabezpiecze linii kablowych SN Zespól zabezpiecze linii napowietrznych Zespól zabezpiecze linii kablowych Zespól zabezpiecze pola pomiarowego Zespól samoczynnego zalczania rezerwy Zabezpieczenie rónicowe silników SN Zespól zabezpiecze silników asynchronicznych Zabezpieczenie autonomiczne transformatora Zespól zabezpiecze transformatora uziemiajcego Zespól zabezpiecze transformatora uziemiajcego Zespól zabezpiecze transformatora uziemiajcego Zespól zabezpiecze transformatora SN Zespól zabezpiecze strony SN transformatorów 110 kV/SN Zespól zabezpiecze strony SN transformatorów 110 kV/SN Zespól zabezpiecze strony SN transformatorów 110 kV/SN Zabezpieczenie rónicowe transformatorów 110 kV/SN/SN Zespól zabezpiecze transformatora 110kV/SN Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Zabezpieczenie ziemnozwarciowe z gniazdem probierczym GP

Nr wykonania

852. 853. 854. 829. 833. 834. 742. 741. 743. 732.06 733. 732.200. 770. 751. 750. 899. 862. 885. 835./ 845. 887. 846.100./ 896. 846.000./ 896. 898. 895. 897. 848./ 858. 849./ 858. 836./ 879. 892. 855. 868. 820. 881. 839./ 869. 840./ 860. 814. 889. 841.200./ 861. 841.000. 891. 894. 837. 837.010.

Strona

19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26

Typ

ASEA Kleszcze

Inne

Nr wykonania

935.

Strona

brak

18/33

UWAGA:

Podstawowa rónica pomidzy wszystkimi opisanymi poniej przekanikami wycofywanymi z produkcji, a ich zamiennikami ­ to zwykle wiksza liczba wej i wyj w przypadku wycofywanych wyrobów. Podstawowe zalety proponowanych zamienników to: § wbudowana rejestracja zdarze i zaklóce (w wikszoci urzdze), § moliwo komunikacji przez porty RS232 i RS485, § bogatsza liczba dostpnych funkcji zabezpieczeniowych, kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych, § moliwo programowania istniejcych wej i wyj.

REp(n)Tx-10

Przekanik pod(nad)napiciowy - zwloczny

Podstawowe rónice:

REp(n)Tx-10

wymiary: 180x202x205

RETx-633 wymiary: 45x75x110

REp(n)Tx-20, 30

Przekaniki pod(nad)napiciowe - zwloczne

Podstawowe rónice:

REp(n)Tx-20, 30

sposób podlczenia: listwa zaciskowa

MiCOM P921 sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki

wymiary: 180x202x205 wymiary: 103x177x251 Alternatywnie, moliwe jest wykorzystanie odpowiednio dwóch lub trzech przekaników typu RETx-633.

RIgx-10 / RIgTx-11

Przekanik ziemnozwarciowy prdowy / prdowo - czasowy

Podstawowe rónice:

RIgx-10, RIgTx-11

pomiar wartoci szczytowej sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 126x201x205

RITx-210 wersja B pomiar wartoci skutecznej sposób podlczenia: listwa zaciskowa i przeplot wymiary: 100x75x111

MiCOM P120 pomiar wartoci skutecznej sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

19/33

RIgx-12

Przekanik ziemnozwarciowy-prdowy

Podstawowe rónice:

RIgx-12

pomiar wartoci szczytowej reakcja na imp. prdu min. 1 ms podtrzymanie zadzialania po zaniku pobudzenia 4 wyjcia przekanikowych: IoT, Io, Dozimp sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 126x235x205 brak brak

RITx-210 wersja B pomiar wartoci skutecznej brak brak

MiCOM P120 pomiar wartoci skutecznej

4 wyjcia: - 1 wyjcie na wylcz - 3 wyjcia programowalne sposób podlczenia: listwa zaciskowa i przeplot wymiary: 100x75x111

5 wyj przekanikowych (programowalne) sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

RITx-31

Przekanik nadmiarowo - prdowy

Podstawowe rónice:

RITx-31

pomiar wartoci szczytowej oddzielna nastawa wartoci brak zadzialania dla kadej fazy prdu 3 wyjcia przekanikowe: I>, TK, T sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 180x235x205

RITx-210 wersja A pomiar wartoci skutecznej brak

MiCOM P121 pomiar wartoci skutecznej

4 wyjcia: - 1 wyjcie na wylcz - 3 wyjcia programowalne sposób podlczenia: listwa zaciskowa i przeplot wymiary: 100x75x111

5 wyj przekanikowych (programowalne) sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

20/33

RITx-34

Przekanik nadmiarowo - prdowy

Podstawowe rónice:

RITx-34

pomiar wartoci szczytowej oddzielna nastawa wartoci brak zadzialania dla kadej fazy prdu 7 wyj przekanikowych: I>T,I>>T, I>>, > sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 180x235x205

RITx-210 wersja A pomiar wartoci skutecznej brak

MiCOM P121 pomiar wartoci skutecznej

4 wyjcia: - 1 wyjcie na wylcz - 3 wyjcia programowalne sposób podlczenia: listwa zaciskowa i przeplot wymiary: 100x75x111

5 wyj przekanikowych (programowalne) sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

RITx-36

Przekanik nadmiarowo - prdowy (dedykowany)

Podstawowe rónice:

RITx-36

automatyka dla UPBPZ pomiar wartoci szczytowej

RITx-210 wersja C brak automatyki pomiar wartoci skutecznej

MiCOM P121 brak automatyki pomiar wartoci skutecznej brak 5 wyj przekanikowych (programowalne) sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

oddzielna nastawa wartoci brak zadzialania dla kadej fazy prdu 5 wyj przekanikowych: I>T, TK, > sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 342x235x205 4 wyjcia: - 1 wyjcie na wylcz - 3 wyjcia programowalne sposób podlczenia: listwa zaciskowa i przeplot wymiary: 100x75x111

RIzx-10

Przekanik nadprdowo - czasowy zaleny

Podstawowe rónice:

RIzx-10

pomiar wartoci szczytowej sposób podlczenia: listwa zaciskowa

MiCOM P120 pomiar wartoci skutecznej sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki

wymiary: 180x202x205 wymiary: 103x177x251 Dla zabezpieczenia wicej ni jednej fazy zaleca si stosowanie zabezpieczenia trójfazowego MiCOM P121 lub RITx-210 z charakterystyk zalen (dostpny w sprzeday od 11.2002). 21/33

RPox-10

Przekanik ktowy ziemnozwarciowy

Podstawowe rónice:

RPox-10

pomiar wartoci szczytowej 1 przekanik czterostykowy sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 180x202x205

RPox-259 pomiar wartoci skutecznej 2 przekaniki jednostykowe sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 95x75x110

MiCOM P126 pomiar wartoci skutecznej 9 przekaników programowanych sposób podlczenia: zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 103x177x251

RPx-10

Przekanik ktowy

Podstawowe rónice:

RPx-10

pomiar wartoci szczytowej sposób podlczenia: listwa zaciskowa wymiary: 180x202x205

MiCOM P127 pomiar wartoci skutecznej sposób podlczenia: Zaciski rubowe lub wsuwki wymiary: 154x177x247

ZA-10, ZA-11

Automatyka SPZ SN

Funkcje automatyki SPZ dla linii SN realizuj przekaniki takie jak PS462, PS482, MiCOM P123 lub MiCOM P127 obok podstawowych funkcji zabezpieczeniowych dla linii zasilajcych i odplywowych.

ZB-10, ZB-12

Zabezpieczenie baterii kondensatorów SN

Podstawowe rónice: ZB-10, ZB-12 2 niezalene obwody pomiaru prdu skladowej zerowej 10 wej cyfrowych min. 13, max. 26 wyj przekanikowych PS482 1 obwód pomiaru prdu skladowej zerowej 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P126 1 obwód pomiaru prdu skladowej zerowej 7 wej cyfrowych (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 9 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

22/33

ZC-11, ZC-12, ZC-12R

Zabezpieczenie lcznika szyn SN

Podstawowe rónice: ZC-11, ZC-12 11 wej cyfrowych 27 wyj przekanikowych PS462 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P122 3 wejcia cyfrowe (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 7 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

ZLT-11

Zabezpieczenie Odplywów Kablowych Linia-Transformator

Podstawowe rónice: ZLT-11 zabezpieczenia admitancyjne 14 wej cyfrowych 20 wyj przekanikowych tak 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) PS482 brak 7 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P127

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 9 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

ZL-12, ZL-13, ZL-14, ZL-15

Zabezpieczenie linii napowietrznej i kablowej SN

Podstawowe rónice: ZL-12, ZL-13, ZL-14, ZL-15 zabezpieczenia admitancyjne (ZL-14, ZL-15) min. 8, max. 14 wej cyfrowych min. 15, max 31 wyj przekanikowych tak 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) PS482 brak 7 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P127

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 9 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

ZP-11

Zabezpieczenie pola pomiarowego SN

Podstawowe rónice: ZP-11 3 wejcia cyfrowe 19 wyj przekanikowych PS462 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P922 5 wej cyfrowych (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 9 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

23/33

ZR-11, ZR-12G, ZR-21

Automatyka samoczynnego zalczania rezerwy SN

Automatyka SZR moe by zrealizowana przez PS482 w oparciu o wewntrzn struktur logiki programowalnej, wykorzystujc informacje podawane na wejcia cyfrowe. Moliwe jest stworzenie automatu SZR w jednym urzdzeniu i w osobnym polu (np. sprzgla) lub w dwóch polach zasilajcych z wykorzystaniem 2 przekaników PS482. Podstawowa rónica pomidzy przekanikami SMAZ a PS482 polega na tym, e pierwsze z nich realizuj pomiary napi dla obu sekcji w jednym urzdzeniu, natomiast do wykonania SZR z pomiarem napi wlasnych w oparciu o PS482 naley wykorzysta 2 przekaniki w polach zasilajcych. W tym przypadku mona polczy funkcje zabezpieczeniowe pola zasilajcego z automatyk SZR. Dla opcji jednego przekanika PS482 w polu sprzgla, oprócz funkcji automatyki SZR przekanik moe te realizowa funkcje zabezpieczeniowe pola lcznika szyn.

ZS-R1

Zabezpieczenie rónicowe silników SN

Przekanik ZS-R1 moe by w pelni zastpiony przez MiCOM P631.

ZSZ-11

Zabezpieczenie szyn zbiorczych SN

Zabezpieczenie szyn zbiorczych SN jest realizowane przez programowaln logik wewntrzn przekaników zainstalowanych w polach odplywowych i zasilajcych. Dotyczy to zarówno prostych przekaników serii MiCOM Px20 np.: P122, P127, P921, itp. jak i bardziej skomplikowanych urzdze typu PS462, PS482, itp.

ZS-01, ZS-10

Zabezpieczenie silników SN

Podstawowe rónice: ZS-01, ZS-10 max. 7 wej cyfrowych max. 14 wyj przekanikowych MiCOM P220 5 wej cyfrowych (programowalne) 6 wyj przekanikowych (programowalne)

ZTA-20

Autonomiczne zabezpieczenie transformatora

Podstawowe rónice: ZTA-20 9 wyj przekanikowych MiCOM P124S 3 wyjcia przekanikowe (programowalne)

24/33

ZTU-11, ZTU-12

Zabezpieczenie transformatora uziemiajcego

Podstawowe rónice: ZTu-11, ZTu-12 max. 15 wej cyfrowych max. 37 wyj przekanikowych Automatyka wymuszania skladowej czynnej prdu PS462 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P122 3 wejcia cyfrowe (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 7 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne) zrealizowana na wewntrznych bramkach logicznych brak

ZTu-12R

Zabezpieczenie transformatora potrzeb wlasnych z punktem zerowym uziemionym przez rezystor

Podstawowe rónice: ZTu-12R 13 wej cyfrowych 37 wyj przekanikowych PS462 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P123 5 wej cyfrowych (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 9 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

ZT-01K, ZT-02, ZT-11, ZT-12, ZT-12R

Zabezpieczenie transformatora SN

Podstawowe rónice: ZT-01K, ZT-02, ZT-11, ZT-12, ZT-12R max. 17 wej cyfrowych max. 38 wyj przekanikowych PS462 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) MiCOM P122 3 wejcia cyfrowe (programowalne)

16 lub 24 wyjcia przekanikowe 7 wyj przekanikowych (programowalne) (programowalne)

ZT-24, ZT-23, ZT-22, ZT-21

Zabezpieczenie transformatora WN

Podstawowe rónice: ZT-24, ZT-23, ZT-22, ZT-21 max. 14 wej cyfrowych max. 34 wyjcia przekanikowe MiCOM P633 10 lub 16 wej cyfrowych (programowalne) 16 lub 24 wyjcia przekanikowe (programowalne)

25/33

ZZ-10, ZZ-10a

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

Podstawowe rónice: ZZ-10, ZZ-10a 9 wyj przekanikowych MiCOM P125 (MMLG-01 ­ gniazdo probiercze) 6 wyj przekanikowych (programowalne)

Przekaniki niskiego napicia Multi-11, 12

Mikroprocesorowy programowalny przekanik czasowy

Podstawowe rónice:

Multi-11, 12

Monta: gniazda 11-pinowe lub na szynie 35 mm, przez zastosowanie gniazda GS11B

RTx-310 Monta: tylko szyna 35 mm

26/33

Zamienniki przekaników RIT-10, 20, 30 oraz RIo-20, 30

Parametr Zakresy prdowe [A] Zakresy czasowe [s] Napicie pomocnicze [V]AC DC Zestyki: Wymiary (WxSxG) [mm]: Sposób montau RIT-10, RIT-20, RIT-30 0,25-0,5/0,5-1; 0,5-1/1-2; 1-2/2-4 (In=1A) 2,5-5/5-10; 5-10/10-20; 10-20/20-40; 25-50/50-100; (In=5A) 0,3-2; 1-6; 3-20; 15-100; 24; 42; 48; 100; 110; 127; 220 12; 24; 48; 55; 60; 110; 125; 220; 250 RIT-10 2z bezzwl. + 2p zwloczne RIT-20 3z bezzwl. + 2p zwloczne RIT-30 4z bezzwl. + 2p zwloczne RIT-10 235 x 126 x 205 RIT-20/30 typ A140 x 224 x 150 RIT-20/30 typ B201 x 234 x 154 RIT-10 oraz RIT-20/30 typ B ­ monta natablicowy. Podlczenie przewodów do zacisków rubowych od przodu. RIT-20/30 typ A ­ monta natablicowy. Podlczenie przewodów od tylu przez otwór w tablicy RITx-31 0,1-0,415; 0,2-0,83; 0,4-1,66; 0,8-3,32; 2-8,2 (In=1A) 0,5-2,075; 1-4,15; 2-8,3; 4-16,6; 10-41; 20-82 (In=5A) 0,05-3,2; 0,1 ­6,4; 0,2-12,8; 0,5-32 24 do 220 AC/DC 1p bezzwloczny + 1p zalczany na 3,2 s + 2p zwloczne 235 x 180 x 205 Monta natablicowy. Podlczenie przewodów do zacisków rubowych od przodu tablicy. MiCOM P121 0,1-40; (In=1A) 0,5-200 (In=5A) 0-160 125; 250 24-48; 48-150; 125-250 2p + 2z (programowalne) 177 x 103 x 251 Monta zatablicowy. Zaciski rubowe.

Uwaga: 1) Zespoly RIT-10,20,30 (elektromechaniczne) skladaj si z 1, 2 lub 3 przekaników RI-80 (czlony prdowe) oraz przekanika RT-60 (czlon czasowy) 2) Zespól RITx-31 ­ elektroniczny uklad pomiarowy 3) Zespól MiCOM P121 jest mikroprocesorowym zabezpieczeniem z trójstopniowym czlonem nadmiarowo prdowym, (pierwszy stopie posiada do wyboru charakterystyki zaleno-czasowe, pozostale stopnie ­ niezalene czasowo) oraz z trójstopniowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym, z moliwoci komunikacji z systemem nadrzdnym. Dokladne dane w karcie katalogowej MiCOM P120. 4) Brak typowych zamienników dla przekaników RIo-20, 30. Mona stosowa jako zamiennik bogatszy funkcjonalnie przekanik RITx-31.

27/33

Zamienniki przekanika RI-80

Parametr Zakresy nastaw [A] Czstotliwo dla AC [Hz] Dopuszczalne obcienie trwale [A] Wytrzymalo cieplna 1s [A] Wspólczynnik powrotu Czas dzialania [s] Napicie pomocnicze [V] Zestyki Wymiary (WxSxG) [mm] Sposób mocowania i podlczenia RI-80 0,25-0,5/-,5-1; 0,5-1/1-2; 1-2/2-4; 2,5-5/5-10; 5-10/10-20; 1020/20-40; 25-50/50-100 50/60 górny zakres podzialki lecz nie wicej ni 20 50 dla 3 pierwszych podzakresów, 250 dla pozostalych 0,85 0,06 niepotrzebne 1z + 1r lub 2z 129 x 106 146 jak REn-80 RIs-10 1-5; 2-10; 3-15 50 20 RITs-10 0,005-10 w podzakresach: 0,005-0,1; 0,05-1; 0,5-10 50/60 0,5; 2; 12 w zalenoci od podzakresu 3; 10; 40 w zalenoci od podzakresu nastawialny 0,5-0,95 nastawialny 0,1-3 24-230 AC/DC 2p 52,5 x 86 x 70 szyna DIN 35 mm, zaciski rubowe RITs-641/MS-641 0,1-10 w podzakresach: 0,1-1; 0,5-5; 1-10 40-400 5; 10; 15 w zalenoci od podzakresu 12; 35; 35 w zalenoci od podzakresu nastawialny 0,7-0,95 nastawialny 0-10 24; 100/110; 230 AC 24-60; 100-220 DC 2p (wybór dzialania: normalnie zadzialany lub odwzbudzony) 75 x 45 x 109,5 szyna DIN 35 mm, zaciski rubowe

0,95 0,06 220 AC 2p 90 x106 x 62 szyna DIN 35 mm, zaciski rubowe

Uwagi: 1) Przekanik RI-80 jest dwuzakresowy. Zmian zakresu osiga si przez polczenie szeregowo lub równolegle uzwoje podwójnej cewki 2) Przekanik MS-641 moe pracowa jako nadprdowy lub podprdowy (wybór dzialania mostkiem na zaciskach)

Zamienniki przekanika RUs-10

Uwaga: 1) Brak zamienników dla przekanika RUs-10. Zaleca si stosowanie w ukladach odpowiednich styczników.

28/33

Zamienniki przekaników REn-80, REp-80

Parametr Zakresy pomiarowe [V] Czstotliwo [Hz] Dopuszczalne napicie cigle [V] Wspólczynnik powrotu Czas dzialania [s] Zestyki Wymiary (WxSxG) [mm] Sposób mocowania i podlczenia

REn-80 AC: 20-40/40-80; 40-80/80-160; 55-110/110-220; 125250/250-500 50/60 górny zakres podz. 0,85 0,06 1z + 1r lub 2z 129 x 106 x 146

REp-80 AC: 17-35/35-90; 35-70/70-140; 50-100/100-200; 112-225/ 225-450 50/60 1,15 górn. zakr. podz. 1,15 0,06 1z + 1 r lub 2r 129 x 106 x 146

REx-11 AC/DC : 12-24; 15-30; 30-90; 40-120; 80-260 AC: 220-460 50/60 0,9 0,05 2p 75 x 38 x 124

RETx-635/MU-635 AC/DC : 20-100; 50-250; 100-500 40-400 0,7-0,95 (nastaw.)

RETx-633/MU-633 AC/DC : 1-10; 10-100; 25-250; 50-500 40-400 0,7-0,95 (nastaw.)

0-10 (nastaw.) 0-10 (nastaw.) 2p (wybór zwor: norm. pobudz. lub odwzbudzony 75 x 45 x 109,5 75 x 45 x 109,5

Mocowanie wtykowe w gniedzie. Gniazda: natablicowe z podlczeniem przewodów w zaciskach rubowych od przodu oraz natablicowe z zaciskami rubowymi dostpnymi przez otwór z tylu tablicy

Nap. pomocnicze [V] nie wymaga

Mocowanie na szynie DIN 35mm. Zaciski rubowe Mocowanie w typowym gniedzie 11na górnej i dolnej krawdzi tabliczki czolowej nókowym: - gniazdo natablicowe z zaciskami rubowymi; - gniazdo do mocowania na szynie DIN 35mm (z zaciskami rubowymi) - gniazdo mocowane w otworze tablicy z polcz. lutowanymi za tablic - mocowanie zatablicowe z dowolnym z ww. gniazd nie wymaga nie wymaga AC: 24; 100/110; 230 DC: 24-60; 100-220

Uwagi: 1) Przekaniki REn-80 i REp-80 s dwuzakresowe. Zmian zakresu osiga si przez polczenie równolegle lub szeregowe uzwoje podwójnej cewki elektromagnesu 2) Przekaniki MU-635 i MU-633 mog pracowa jako nad- lub pod-napiciowe (wybór mostkiem na zaciskach) 3) Poszczególne zakresy pomiarowe w przekanikach REn-80, REp-80, REx-11, MU-635 s opcjonalne. Wybór zakresu pomiarowego w MU-633 dokonuje si wybierajc odpowiednie zaciski przylczeniowe. 4) Zakres 100-500 w MU-635 jest uzyskiwany za pomoc adaptera MU-611

29/33

Zamienniki przekaników RT-60, RTo-60

Parametr Zakres czasowy [s]

RT-60 0,3-2; 1-6; 3-20; 15-100

Funkcja Napicie zasilajce [V] Zestyki Wymiary (WxSxG) [mm] Sposób mocowania i podlczenia RT-60, RTo-60 RTx-153, RTox10

A AC: 24; 42; 48; 100; 110; 127; 220 DC: 12; 24; 48; 55; 60; 110; 125; 220; 250 2p zwl.+1p bezzwl. 129 x 106 x 146 wg opisu poniej

RTx-153 0,01-360 000; 0,01s do 100h w 8 wybieranych przelcznikiem podzakresach A, B, C, D DC: 12 AC/DC: 24-48; 60-100; 110/127; 220/230 2p zwl.+1p bezzwl. 75 x 38 x 88,5 wg opisu poniej

RTo-60 0,5-2; 1,5-6; 5-20; 12,5-50

RTox-10 RTox-20 0,1-990 w 3 wybieralnych 0,1-1000 w 4 wybieralnych przelcznikiem przelcznikiem podzakresach podzakresach F AC/DC: 24 AC (50/60Hz): 110; 220 DC: 110; 220 1p 75 x 38 x 38,5 wg opisu poniej F AC/DC: 24-230

F DC: 12; 24; 48;60; 110; 220 AC (50/60Hz): 24; 42; 48; 100; 117; 220 2p zwl.+1z bezzwl. 129 x 106 x 146 wg opisu poniej

2z + 1r. 86 x 35 x 70 Mocowanie na szynie DIN 35 mm. Zaciski rubowe.

Mocowanie w specjalnym gniedzie; dwie wersje gniazda: mocowanie natablicowe z doprowadzeniem przewodów od przodu tablicy oraz mocowanie natablicowe (otwór w tablicy na zaciski) z doprowadzeniem przewodów od tylu tablicy. Zaciski rubowe. Mocowanie wtykowe w gniedzie 11-nókowym. 3 wersje gniazda: natablicowe z doprowadzeniem przewodów od przodu tablicy lub gniazdo do mocowania na szynie DIN 35 mm (w obu tych gniazdach zaciski rubowe) lub gniazdo mocowane w otworze tablicy, doprowadzenie przewodów od tylu tablicy (zaciski gniazda przeznaczone do lutowania) Przekaniki mona równie montowa zatablicowo w odpowiednim otworze z uyciem specjalnej kryzy i spryn

Uwaga: 1) Elektromechaniczny przekanik RTo-60 prawidlowo odmierza czas po zaniku napicia zasilania nawet po uprzednim krótkotrwalym zasileniu. Elektroniczne przekaniki Rtox-10 i RTox-20 s zasilane , po zaniku napicia pomocniczego, z wewntrznego akumulatorka. Jego prawidlowa praca wymaga dluszych okresów obecnoci nagicia pomocniczego. Przy prawidlowo naladowanym akumulatorze czas obecnoci napicia powinien by 10-krotnie dluszy od czasu nastawionego opónienia.

30/33

Zamienniki przekaników RTst-10,11,12,13

Parametr Czas cyklu Ilo niezalenych torów czasowych Nastawianie programu

Dzialanie Napicie zasilania [V] Zestyki wyjciowe Pomiar czasu Wskazanie odmierzanego czasu Wymiary (WxSxG) [mm]

RTst-10, 11, 12, 13 od 5s do 24 h w 28 wersjach 6, 12, 24 w RTst-10,11 5, 10, 20 w RTst-12,13 Mechaniczne: - RTst-10,11 ­ przesuwanie 2 tarcz tworzcych krzywk. 1 zal + 1 wyl. w ramach cyklu - RTst-12,13 ­ nacinanie programu w krzywce z tworzywa sztucznego Cigla praca cykliczna podczas zasilania synchronicznego silnika napdowego AC (50Hz); 24127; 220; 380 1z + 1r w kadym kanale lczniki miniaturowe silnik synchroniczny 50Hz brak RTxt-10,12 138 x 82 x 75 173 x 82 x 75 242 x 82 x 75 RTxt-11,13 215 x 166 x 92 280 x 166 x 92 Natablicowa za pomoc 4 rub. Zaciski wsuwkowe

RTxt-10B, 11B, 22B, 23B dowolny z zakresu 0,1[s]-250[h] z krokiem nastawy 0,1 [s] 4 w wersjach RTxt-20,22 8 w wersjach RTxt-21,23 Cyfrowe: Nastawa z komputera PC (przy uyciu programu firmowego oraz przewodu, dostarczanych z przekanikiem). Moliwo ustawienia 80 zdarze czasowych w ramach cyklu. Praca cykliczna lub praca 1 cyklu. Moliwo zewntrznego zatrzymania pracy oraz resetowania przekanika AC/DC: 24-48; 110-230 1z w kadym kanale. Przekaniki wyjciowe bistabilne uklad mikroprocesorowy 5 cyfrowy wywietlacz cieklokrystaliczny 106 x 90 x 57

Sposób mocowana i podlczenia przewodów

Szyna DIN 35 mm. Zaciski rubowe

31/33

Schematy przylcze przekaników

1A 1G 1D 2A 2H

2B 1E 2F 1F

2B

2F 2G C2 1H

1B

RTx-153

1A

1G

2H

RT-60 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od tylu

REn-80 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od tylu (zestyki 2z)

1B

1E

2B

2E

2A

1B

1E

2H

2A

1

3

5 1F

1C

1D 1F 1H 2C

2H

1C

RTox-10

2C 2G

2E

2

4

6

RT-60 Wykonanie z gniazdem z doprowadzeniami przewodów od przodu

REn-80 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od przodu (zestyki 2z)

1A

1C

1B

2H

2B

1H 2G

2A

RTox-20

RTo-60 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od tylu

RTo-60 Wykonanie z gniazdem z doprowadzeniami przewodów od przodu

REx-11 Przy pomiarze napicia stalego zewrze zaciski 5-6

32/33

9 10 11 12 13 14 15 16

MU 635

2B

1E

2F 1F

1A

Wejcia i zasilanie

1G

2H

1 2 3 1 2 3

MU 611

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

RIs-10

RI-80 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od tylu (zestyki 2z) I3 I2 I1 A1 1 3 5 1F

21

11

wyjcie pomiarowe < 250 V AC/DC wejcie pomiarowe < 500 V AC/DC

I3 I2 I1 Un M A2 24 22 14 12

2

4

6

MU 635 i MU 611 1. Zakres 100-500V z adapterem MU 611 i wersj MU 635 z zakresem 50-250V 2. zaciski 1-3 rozwarte-przekanik nadnapiciowy U> zwarte-przekanik podnapiciowy U< zaciski 2-3 rozwarte-przekanik normalnie pobudzony zwarte-przekanik normalnie odwzbudzony

RITs-10

RI-80 Wykonanie z doprowadzeniami przewodów od przodu (zestyki 1z + 1r)

9 10 11 12 13 14 15 16

Zasilanie

0

Wejcia 10V 100V 250V

1 2 3

4

5

6

7

8

MS 641 zaciski 1-3 rozwarte-przekanik nadprdowy I> zwarte-przekanik podprdowy I< zaciski 2-3 rozwarte-przekanik normalnie pobudzony zwarte-przekanik normalnie odwzbudzony

MU 633 * zaciski 1-3 rozwarte-przekanik nadnapiciowy U> zwarte-przekanik podnapiciowy U< zaciski 2-3 rozwarte-przekanik normalnie pobudzony zwarte-przekanik normalnie odwzbudzony

33/33

Notatki:

Twój kontakt:

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny z nastêpuj¹cymi osobami w siedzibie firmy: ! Stanis³aw Kubacki, Kierownik Us³ug Zewnêtrznych, tel. (074) 854 84 81, ! Piotr D¹browski, Kierownik Ofertowania, tel. (074) 854 86 00, ! Tomasz Ciesielski, Kierownik Aplikacji i Us³ug, tel. (074) 854 88 66, lub z Regionalnymi Kierownikami Sprzeda¿y: ! S³awomir Wioeniewski, tel. kom. (0601) 52 22 37, ! Artur Ostaszewski, tel. kom. (0603) 76 58 44, ! Krzysztof Koæmierowski, tel. kom. (0601) 94 54 55.

ALSTOM T&D S.A. Zak³ad Automatyki i Systemów Elektroenergetycznych 58-160 OEwiebodzice, ul. Strzegomska 23/27 Tel. +48 (74) 854 84 10 · Fax +48 (74) 854 85 48 · Internet: www.alstom.pl/tde · e-mail: [email protected] Dzia³ Sprzeda¿y: Tel. +48 (74) 854 86 80 · Fax +48 (74) 854 86 98 · e-mail: [email protected]

Ó 2003 ALSTOM. ALSTOM, logo ALSTOM oraz nazwy pochodne s¹ prawnie chronionymi znakami handlowymi i us³ugowymi firmy ALSTOM. Pozosta³e nazwy w³asne, zarejestrowane lub nie, s¹ w³asnooeci¹ odpowiadaj¹cych im firm. Firma ALSTOM T&D SA prowadzi politykê ci¹g³ego rozwoju. W zwi¹zku z tym prezentowane wyroby mog¹ ulegaæ zmianie. Pomimo ci¹g³ego uaktualniania publikacji, niniejsza broszura jest jedynie informacj¹ o wyrobach spó³ki. Jej treoeæ nie jest ofert¹ sprzeda¿y, a przyk³ady zastosowañ s¹ podane jedynie w celu lepszego zrozumienia zasady dzia³ania wyrobu i nie nale¿y ich traktowaæ jako gotowych rozwi¹zañ projektowych.

Publikacja: Zam/PL BR/bb

Druk w Polsce

Information

37 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

452822