Read porvoo_koulukuljetustarpeet_2011_raportti.pdf text version

12.8.2011 Sivu 1/8

Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011­2012, Koululiitu 2010 -analyysi

Työn lähtökohdat ja tavoitteet Porvoon kaupungille saapuu vuosittain koulukyytianomuksia, joihin kaupungilla on velvollisuus antaa vastine. Vuonna 2007 päätöksenteon apuvälineeksi laadittiin Porvoon koulukuljetustarpeet -niminen selvitys. Selvityksessä luotiin tasapuolinen koulukuljetustarpeiden arviointimenetelmä, jolla helpotetaan Porvoon kaupungin sivistyslautakunnan päätöksentekoa koulukuljetuskysymyksissä. Selvityksessä määritettiin koululuokittain ne tiejaksot, joilla on koulukuljetustarpeita. Selvityksen lähtökohtana toimi ns. Koululiitu-ohjelma. Selvitys päivitettiin vuonna 2010 uusien Koululiitu-analyysin laskentaperiaatteiden ja kouluverkossa tapahtuneiden muutosten myötä. Selvitys uusitaan nyt, koska Porvoon kaupunki on päättänyt muuttaa koulukuljetusten perusteena olevaa kilometrirajaa. Porvoon kaupunginhallituksen päätöksellä alakoulun 1.­3. lk oppilaiden 3 km kuljetusraja poistuu ja kaikille oppilaille sovelletaan syksystä 2011 alkaen 5 km kuljetusrajaa. Lähtöaineisto ja menetelmät Työn lähtöaineistona toimivat koulumatkojen liikenneturvallisuutta kuvaavat, vuonna 2010 päivitetyn Koululiitu-ohjelman mukaiset tien suuntaisen kulkemisen riskiluvut sekä Porvoon kaupungin toimittamat kouluittaiset oppilaaksiottoalueet. Koululiitu-ohjelman riskiluvut ovat nähtävissä Aluehallintoviraston (ent. lääninhallitus) internet-sivujen Koululiitu-karttapalvelussa (kuva 1).

Kuva 1. Ote Koululiitu-karttapalvelusta.

12.8.2011 Sivu 2/8

Koululiitu-ohjelma huomioi tien tekniset ja liikenteelliset ominaisuudet, kuten liikennemäärän, raskaan liikenteen määrän, nopeusrajoituksen, ajoradan leveyden ja pientareen leveyden (taulukko 1).

Taulukko 1. Koululiitu-ohjelman riskilukujen laskennassa käytettävät tekijät.

Riskiluvun laskennassa käytettävät tekijät Tien toiminnallinen luokka Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL, ajon./vrk) Raskaan liikenteen keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVLRAS, ajon./vrk) Nopeusrajoitus Pientareen leveys Päällysteen ja ajoradan leveys Tien päällyste Tien varren asutus Näkemät Kevyen liikenteen väylä Valaistus Tien kunnossapitoluokka Kevyen liikenteen risteäminen (vain ylityksen riskilukua laskettaessa)

Ohjelma muodostaa kyseisistä tekijöistä tien suuntaisen kulkemisen vaarallisuutta kuvaavan riskiluvun jokaiselle tiemetrille. Tien suuntaisen kulkemisen riskilukua tulee tarkastella arvioitaessa kevyen liikenteen väylän tai koulukuljetuksen tarvetta. Tien ylityksen vaarallisuus tulee arvioida aina tapauskohtaisesti eli pistemäisesti riippuen tien ylityksen tyypistä. Tien ylityksen vaarallisuuteen vaikuttaa se, onko tarkastelukohteessa suojatie, suojatiesaareke, korotettu suojatie tai liikennevalot. Jokaisella laskennassa mukana olevalla tekijällä on painoarvo, joka määrittää eri tekijöiden keskinäisen merkitsevyyden; esim. liikennemäärän suuruus on merkitsevämpi tekijä kuin kapea ajorata tai piennar. Yksittäisille tekijöille, kuten liikennemäärälle, ei voi yksiselitteisesti esittää tiettyä prosenttiosuutta kokonaisriskiluvusta. Merkitsevimpiä tekijöitä riskiluvun laskennassa ovat mm. liikennemäärä, nopeusrajoitus ja raskaan liikenteen määrä, eli mitä suurempia liikennemäärä ja nopeusrajoitus ovat, sitä suurempi on riskiluku. Riskilukua pienentäviä tekijöitä ovat mm. valaistus ja tien kunnossapitoluokka. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli koulutien varrella on jo olemassa oleva valaistus, pienenee riskiluvun arvo. Koululiitu-ohjelman vuoden 2009 päivityksen jälkeen teiden riskilukujen rajaarvoja on muutettu jonkin verran alaspäin vuonna 2010. Raja-arvojen määrittelyssä on otettu huomioon kunnista saatu palaute ja asiantuntijoiden näkemykset. Alla olevassa taulukossa 2 on esitetty käytössä olevat riskilukujen raja-arvot ja niistä tässä työssä johdetut koulukuljetustarpeet koululuokittain.

12.8.2011 Sivu 3/8

Taulukko 2.

Käytössä olevat riskilukujen raja-arvot ja niistä johdetut kuljetustarpeet.

Tien suuntaisen kulkemisen riskiluvun raja-arvot

alle 200, ei pitäisi olla vaarallinen nuorimmillekaan koululaisille 200­209, saattaa olla vaarallinen 1. lk oppilaille 210­219, saattaa olla vaarallinen myös 2. lk oppilaille 220­229, saattaa olla vaarallinen myös 3. lk oppilaille 230­239, saattaa olla vaarallinen myös 4. lk oppilaille 240­249, saattaa olla vaarallinen myös 5. lk oppilaille 250­284, saattaa olla vaarallinen myös 6. lk oppilaille yli 285, saattaa olla vaarallinen myös 7.­9. lk oppilaille

Kuljetustarve

ei kuljetustarvetta kuljetustarve 1.­2. lk kuljetustarve myös 3.­6. lk kuljetustarve myös 7.­9. lk

Tulokset, yleistä Työssä määritettiin Porvoon maantieverkon jokaiselle tiejaksolle riskiluvut kuvaamaan tien suuntaisen kulkemisen vaarallisuutta. Tiet luokiteltiin raja-arvoja apuna käyttäen neljään kuljetustarveluokkaan: 1) 2) 3) 4) ei kuljetustarvetta (riskiluku alle 200) tarve 1.­2. lk (riskiluku 200­219) tarve 1.­6. lk (riskiluku 220­284) tarve 1.­9. lk (riskiluku yli 285).

Koulukuljetustarpeet kouluittain ja maanteittäin käytiin läpi Porvoon kaupungin koulutoimen edustajien kanssa 8.8.2011 (liite 1). Työ esiteltiin Porvoon sivistyslautakunnan kokouksessa 9.8.2011. Koululiitu-ohjelman riskilukujen ja rajaarvosuositusten mukaisesta tuloksesta poikettiin muutamissa kohteissa perustellusta syystä (mm. kuljetustarpeiden homogeenisuus tai tyydyttävä vaihtoehtoinen reitti esim. katuverkon kautta). Tulokset, kouluittain Seuraavassa on luetteloitu kouluittain ja teittäin koulukuljetustarpeet (koulun numero viittaa liitteen 1 karttaan). Tulokset ovat apuväline kaupungin päätöksenteossa, ja kukin koulukuljetustarve tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. 1. Kulloon koulu/Kullo skola - mt 148 (Öljytie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä koulu ­ (noin) Västergårdintien liittymä - mt 148 (Öljytie), kuljetustarve 1.­9. lk: Västergårdintien liittymästä länteen - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä 2. Hinthaaran koulu/Hindhår skola - mt 1492 (Pornaistentie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä Vähä-Laukkoskentie ­ kaupungin raja

12.8.2011 Sivu 4/8

- mt 1492 (Pornaistentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Mikontie ­ kaupungin raja - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko koulukuljetusrajan sisällä pois lukien osuus, jolla on kevyen liikenteen väylä 3. Tuorilan koulu, - kt 55, kuljetustarve 1.­9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä lukuun ottamatta väliä Saksalantie­Hommantie - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.­2. lk välillä koulupiiriraja ­ Henttalantie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 1601 (Kerkkoontie) ­ koulupiiriraja - mt 11818 (Kaarenkyläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Rantalantie ­ kaupungin raja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie) ­ koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Saksalantie 219 ­ koulukuljetusraja 4. Kerkkoon koulu - kt 55, kuljetustarve 1.­9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.­2. lk välillä Henttalantie ­ Kiekkomäentie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä mt 11789 (Henttalantie) ­ koulupiiriraja - mt 11818 (Kaarenkyläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Rantalantie ­ koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie) ­ koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Saksalantie 219 ­ koulukuljetusraja 5. Saxbyn koulu - kt 55, kuljetustarve 1.­9. lk: koko koulukuljetusrajan (5 km) sisällä - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.­2. lk välillä Henttalantie ­ Kiekkomäentie - mt 1602 (Virtaalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: Virtaalantien itäpää (noin 500m) - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä Parikiventie ­ koulukuljetusraja - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 1602 (Virtaalantie) ­ Vanha Saksalantie (pohj. liittymä) - mt 11822 (Saksalantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Saksalantie 219 ­ koulupiiriraja

12.8.2011 Sivu 5/8

6. Ilolan koulu - mt 11817 (Sikiläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Heinäjärventie ­ koulukuljetusraja - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä Sannaistentie 181 (Myllykylä) ­ vt 7 - mt 170 kuljetustarve 1.­6. lk: koulun länsipuolella nykyinen jkp-tie ­ koulupiiriraja, koulun itäpuolella Sateenvarjontie ­ kaupungin raja 7. Sannäs skola - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä Veckjärventie 593 ­ koulupiiriraja - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä moottoritie ­ mt 1571 (Veckjärventie) - mt 11863 (Sannaistentie), kuljetustarve 1.­3. lk: välillä moottoritie ­ Sannaistentie 181 (Myllykylä) 8. Epoon koulu - mt 1552 (Epoontie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä Nybackantie ­ koulukuljetusraja - mt 1552 (Epoontie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Susisuontie ­ koulukuljetusraja - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.­2. lk: mt 11861 (Ylikentie) ­ koulukuljetusraja - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.­6. lk: Ruukinsaarentie ­ koulukuljetusraja 9. Grännäs skola - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.­6. lk: Bökarsintie ­ Ruukinsaarentie - mt 1552 (Gäddragintie), kuljetustarve 1.­2. lk: Bökarsintie ­ koulukuljetusraja - mt 1552 (Tirmontie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä mt 11859 (Voolahdentie) ­ koulukuljetusraja - mt 11859 (Voolahdentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Voolahdentie 553­ koulukuljetusraja 10. Pellingin lapsikeskus - ei kuljetustarpeita 11. Kråkö skola - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 11813 (Kråköntie) ­ koulupiiriraja (mt 1552, Epoontie) - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä mt 11859 (Voolahdentie) ­ mt 1552 (Epoontie) - mt 1551 (Vessööntie), kuljetustarve 1.­2. lk: välillä mt 11813 (Kråköntie) ­ koulukuljetusraja - mt 1551 (Vessööntie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Londbölentie ­ koulukuljetusraja - mt 11859 (Voolahdentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Bjurbölentie­ Björknäsintie

12.8.2011 Sivu 6/8

12. Tolkis skola - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko tie - mt 1543 (Tolkkistentie/Emäsalontie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Skallholmintie ­ koulukuljetusraja 13. Tolkkisten koulu - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko tie Tolkkisten koulupiirin alueella - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko tie - mt 1543 (Tolkkistentie/Emäsalontie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Skallholmintie ­ koulukuljetusraja 14. Gammelbacka skola - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Ernestantie ­ koulupiiriraja 15. Hamarin koulu - ei kuljetustarpeita 16. Peipon koulu - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko tie - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Ernestantie ­ koulukuljetusraja lännessä - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä kt 55 ­ koulukuljetusraja 17. Pääskytien koulu - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.­9. lk: Harabackankatu ­ koulukuljetusraja 18. Albert Edelfeltin koulu/Näse skola - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 1.­9. lk: Harabackankatu ­ koulukuljetusraja - mt 170 (Helsingintie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Ernestantie ­ koulukuljetusraja - mt 1531 (Kuninkaantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä kt 55 ­ koulukuljetusraja - mt 1541 (Treksiläntie), kuljetustarve 1.­6. lk: koko tie 19. Huhtisen koulu - mt 1601 (Suomenkyläntie, Kerkkoontie), kuljetustarve 1.­2. lk välillä Kiekkomäentie ­ koulukuljetusraja - mt 1605 (Myrskyläntie), kuljetustarve 1. lk: välillä Parikiventie ­ koulukuljetusraja (vt 7 eteläpuoliselle osuudelle on vaihtoehtoinen yhteys katuverkolla lännempänä, minkä vuoksi tieosuudella välillä vt 7 ­ Skarpensintie ei ole kuljetusperustetta)

12.8.2011 Sivu 7/8

20. Kvarnbackens skola - mt 170 (Loviisantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Teollisuustie (katuverkko) ­ koulupiiriraja 21. Keskuskoulu - mt 170 (Loviisantie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Teollisuustie (katuverkko) ­ koulupiiriraja - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Tervajärventie ­ koulukuljetusraja - mt 1552 (Tarkkistentie/Epoontie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä nykyinen jkp-tie ­ koulukuljetusraja - mt 1551 (Bjurbölentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Epoontie­ koulukuljetusraja 22. Linnajoen koulu - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.­9. lk: Harabackankatu ­ koulukuljetusraja 23. Vårberga skola - mt 1552 (Tarkkistentie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä nykyinen jkp-tie ­ mt 11859 (Voolahdentie) - mt 1571 (Veckjärventie), kuljetustarve 1.­6. lk: välillä Tervajärventie ­ koulupiiriraja 24. Kevätkummun koulu - ei kuljetustarpeita 25. Lyceiparkens skola - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.­9. lk: Harabackankatu ­ koulukuljetusraja 26. Strömborgska skolan - kt 55 (Mäntsäläntie), kuljetustarve 7.­9. lk: Harabackankatu ­ koulukuljetusraja Liitteet Liite 1: Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011­2012

12.8.2011 Sivu 8/8

Liite 1: Porvoon koulukuljetustarpeet lukukaudella 2011­2012

Information

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

957884