Read Microsoft Word - IP Mobile v1.04 in Vietnamese.doc text version

Hng dn s dng IPMobile

IP Mobile Hng dn s dng

Dành cho các dòng in thoi Nokia Symbian 3rd Edition

1

Hng dn s dng IPMobile

Mc lc

1. Yêu cu chung .................... ............................................................................................................................ 3 2. Ti v và cài t ............................................................................................................................................. 3 3. Hng dn tng bc cài t cho IPmobile ......................................................................................... 5 4. Chc nng................. ..................................................................................................................................... 7 I. II. Thc hin cuc gi...................................................................................................................................... 7 Nhn cuc gi n.................................................................................................................................... 9

III. S dng danh b (Phonebook) thc hin cuc gi......................................................................... 10 IV. Thc hin gi li (Redial)........................................................................................................................ 12 V. Np tin cho tài khon. (Recharge)......................................................................................................... 13

VI. Kim tra nht ký cuc gi (call log) ........................................................................................................ 14 VII.Ph Lc.......................................................................................................................................................... 14

2

Hng dn s dng IPMobile

1. Yêu cu chung:

có th cài t IPMobile vào in thoi ca bn, vui lòng chú ý nhng yêu cu sau: 1. in thoi ca bn phi ang chy h iu hành Nokia Symbian S60 3rd Edition. Ví d: E51 , N95, N73, E71..... 2. in thoi ca bn phi còn ít nht 1MB trng cài t IPMobile. 3. in thoi ca bn phi kt ni c internet thông qua các dng kt ni nh: Wi-Fi, GPRS, 3G.

2. Ti v và Cài t

1. S dng trình duyt web ca in thoi nokia truy cp n a ch website:

http://61.13.2.179/ipmobile/getfile.php?id=1, bn s thy màn hình nh sau:

2. Bn chn vào khung "download" hoc bm vào ng dn (màu xanh) ti v. 3. Bn s c hi ti phn mm IPMobile.sisx v máy nh hình di:

3

Hng dn s dng IPMobile

4. Sau khi ti xong, chng trình s hi bn thc hin cài t phn mm vào máy, bn chn ln lt là: <Yes>, <Continue>, <Yes>.

Chn cài vào <Phone Memory> (b nh ca in thoi) hay là <Memory card> (th nh), sau ó chn "continue" tip tc cài t.

Chn <OK> tip tc cài t

4

Hng dn s dng IPMobile

5.

Sau khi cài t hoàn thành, bn s nh hình di:

3. Hng Dn Tng Bc Cài t Cho Ipmobile

1. Di chuyn n th mc, ni chng trình IPMobile dialer ã c cài t ( vi Nokia E71, nó s là menu>installations và chn vào phn mm IPMobile dialer nh hình di:

5

Hng dn s dng IPMobile

u tiên là bn phi cn in a chi Registrar server address: (mc nh nó là ch "default") nh hình di:

Hình ch mang tính minh ho

Bn chn vào thay i và in vào thông s nh sau: Ipmobile.thecunghy.com.vn:5080

2. Nhp vào Account (user name) / Pin (Password)

Hình ch mang tính minh ho

3. Chn dng kt ni phn mm kt ni ti internet nh: Wifi, GPRS hay 3G.

Hình ch mang tính minh ho

6

Hng dn s dng IPMobile

4. Sau khi ã kt ni c internet, phn mm s thc hin kt ni ti h thng ng ký và ng nhp 5.Khi ng nhp thành công, in thoi s hin th "Registered" cùng vi s tin trong tài khon ca bn nh hình di:

Hình ch mang tính minh ho

6. n bc này, phn mm IPMobile dialer ã sn sàng bn có th thc hin cuc gi ra nc ngoài. 7. Bn lu ý rng khi tài khon ca bn ht tin thì phn mm s không th thc hin vic ng ký và ng nhp vào h thng. Khi ó màn hình s hin th "Registration failed". có th s dng tip, bn vui lòng np tin hay mt tài khon mi vào, sau ó tt và m li phn mm IPMobile có th thc hin li vic ng ký và ng nhp vào h thng.

4. Chc nng: I.Thc hin cuc gi:

i. Thc hin cuc gi ti màn hình chính. 1. Thc hin cuc gi ti màn hình chính, bn ch vic bm s

Hình ch mang tính minh ho

2. Sau ó, bn bm vào nút gi (nút màu xanh) nh bn thc hin cuc gi thông thng.

7

Hng dn s dng IPMobile

ii. Trong khi cuc gi ang thc hin, s phút cho phép bn kéo dài cuc gi ó trong bao lâu s ph thuc vào s tin còn li trong tài khon ca bn và nó s c hin th nh hình bên di:

Hình ch mang tính minh ho

iii. Khi cuc gi ã c kt ni thành công, bn có th bt loa ngoài bng cách bm vào nút "loudspeaker" nh hình bên di:

Hình ch mang tính minh ho

iv. Bn có th chuyn i s dng loa ngoài hay loa trong mt cách d dàng ging nh khi bn thc hin cuc gi thông thng khác

8

Hng dn s dng IPMobile

Hình ch mang tính minh ho

v. Sau khi cuc gi ã c kt ni thành công, màn hình chính s hin th mt ng h tính s phút và giây bn ã thc hin cuc gi nh hình trên. vi. kt thúc cuc gi bn bm vào nút tt (nút màu ) ) nh bn thc hin cuc gi thông thng.

II.Nhn cuc gi

Nhn cuc gi n GSM (mng in thoi thông thng) trong khi ang thc hin cuc gi VOIP (bng phn mm IPMobile) 1. Nu bn ang nghe mt cuc gi VoIP và có mt cuc in thoi gi n t GSM s có ting bíp thông báo cho bn v cuc gi.

Hình ch mang tính minh ho

9

Hng dn s dng IPMobile

2. Nhn phím thc hin cuc gi Cuc thoi VOIP s tm gác (on hold) bn có th nghe cuôc thoi ca GSM.

3. Sau khi thc hin xong cuc gi trên mng GSM, bn ch cn bm nút tt cuc gi (nút

màu ) tr v cuc gi VOIP ca phn mm VOIP

III.S

dng danh b thc hin cuc gi

có th thc hin cuc gi VOIP n mt s có sn trong Phonebook ca bn. T màn hình chính ca IPMobile, bn phím lên hay xung thì danh sách Contacts c lu sn trong phone ca bn s hin th ra nh hình di:

Hình ch mang tính minh ho

i. Thc hin cuc gi trong Phonebook (Contacts) 1. Chn tên ngi mà bn mun gi

10

Hng dn s dng IPMobile

Hình ch mang tính minh ho

2. Chn s iên thoi mà bn mun gi

Hình ch mang tính minh ho

3. Nhn phím thc hiên cuc gi

Hình ch mang tính minh ho

11

Hng dn s dng IPMobile

Lu ý: Phn mm IPMobile s ch có th thc hin cuc gi n các s in thoi ca nc ngoài ch không th thc hin cuc gi n các s trong nc.

IV.Thc hin gi li

gi li 5 con s cui cùng, bn nhn vào nút thc hin cuc gi hình iên thoi (màu xanh). Màn hình s hin th 5 s gi cui nh hình di ây:

Hình ch mang tính minh ho

thc hin cuc gi, ngi s dng di chuyn xung s mun gi và bm OK.

V.Np tin vô tài khon Nhn <Options> chn <Recharge>

Bn np s tài khon t th vào phn Account và Pin.

12

Hng dn s dng IPMobile

VII. Kim tra nht ký cuc gi

Mt trong nhng tính nng ca phn mm này là có th kim tra nht ký ca các cuc gi ã c thc hin trên in thoi này.

i. ê truy cp dn nht ký cuc gi 1. ê truy cp dn nht ký cuc gi, Nhn <Options> 2. Chn "Call Log"

Hình ch mang tính minh ho

Lu ý: Bn có th iu chnh nhiu ch bng thông khác nhau cho phù hp vi nhu

cu ca bn. thc hin vic iu chnh này t màn hình chính bn bm chn Options/settings, chn vào mc Audio Protocol: - Low Bandwidth ­ tu chn này khi bn ang c gng tit kim bng thông nhng nó s làm nh hng cht lng cuc gi. - High Bandwidth ­ có mt bng thông tt nht khi thc hin cuc gi. - Auto - Hãy in thoi quyt nh nó phi là cao hay thp Bandwidth

PH LC:

Cách ng ký dch v Internet - 3G :

Mobifone: s tng ài là 9244

Bc 1: Nhn tin SMS 1 vi cú pháp: GPRS

+ ( gi 994 )

Bc 2: Nhn SMS 2 vi cú pháp: GPRS (Gi 994) Bc 3: Máy ca bn c phn hi 2 tin nhn, lu tin nhn th hai ( tin nhn cu hình) trong quá trình lu s òi password bn nhp vào là 1234 13

Hng dn s dng IPMobile Bc 4: Tt ngun khi ng li Bc 5: Son tin nhn "DK_DATA_M10" gi n s 999. Trong ó "_" là khong trng khi khách hàng son tin nhn.

Viettel : s tng ài là 1818

Bc 1: Son tin nhn "3G ON " gi n s 161. Trong ó " " là khong trng khi khách hàng son tin nhn. Bc 2: Son tin nhn "D hàng son tin nhn. Bc 3: Máy ca bn c phn hi 3 tin nhn, lu tin nhn li ( tin nhn cu hình) trong quá trình lu s òi password bn nhp vào là 1111. Bc 4: Tt ngun khi ng li

dòng máy" gi n s 191. Trong ó " " là khong trng khi khách

Vinaphone: s tng ài là 18001091

Bc 1: Son tin nhn "M10 ON " gi n s 888. Trong ó " " là khong trng khi khách hàng son tin nhn. Bc 2: Tt ngun khi ng li

14

Information

Microsoft Word - IP Mobile v1.04 in Vietnamese.doc

14 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

575129


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531