Read Microsoft Word - 54 BIBLIOGRAFIJA RADOVA 1960-2008.doc text version

Biblioteka Pravnog fakulteta u Nisu

Bibliografija radova nastavnika i sradnika Pravnog fakulteta u Nisu 1960-2008

1

Bibliografija sadrzi radove nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Nisu, koji su objavljeni u periodu 1960-2008. godine. Obuhvaene su monografske publikacije, clanci iz serijskih i monografskih publikacija, prevodi, odrednice u enciklopedijama, a od neobjavljene grae obuhvaene su magistarske teze i doktorske disertacije. U Bibliografiji su registrovani samo oni radovi koje su autori objavili u vreme stalnog radnog odnosa na Pravnom fakultetu u Nisu. Bibliografska graa je sreena po abecednom redosledu prezimena autora. U okviru svakog autora radovi su podeljeni na monografske publikacije i clanke. Bibliografske jedinice su poreane hronoloski, prema godini objavljivanja, a u okviru iste godine po abecednom redosledu nalova. Radovi sa vise autora su navedeni pod imenom svakog pojedinacnog autora. Kod autora koji su objavljivali pod razlicitim oblicima prezimena, za odrednicu je uzet jedan oblik, na koji se u registru autora upuuje sa ostalih oblika. Numeracija bibliografskih jedinica je jedinstvena za celu bibliografiju. Prilikom izrade Bibliografije jedan odreen broj radova je obraen "de visu". Za popis ostalih radova koriseni su Bibliografija radova nastavnika i saradnika Univerziteta u Nisu i spiskovi radova koje su nastavnici i saradnici dostavili Biblioteci.

2

AIMOVI, MIHAJLO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1. Materijal za spremanje ispita iz sudske psihologije / Mihajlo Aimovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata, 1970. - 48 str. ; 30 cm 2. Sudska psihologija : skripta / Mihajlo M. Aimovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata Pravnog fakulteta, 1971. - 245 str. ; 29 cm 3. Osnovi sudske psihologije / Mihajlo M. Aimovi. - Beograd : Savremena administracija, 1972. - VIII, 120 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka) 4. Pravci kriminalne psihologije / Mihajlo Aimovi. - Beograd : Savremena administracija, 1976. - 165 str. ; 24 cm 5. Uvod u psihologiju krivicnog postupka / Mihajlo Aimovi. - Beograd : Savremena administracija, 1979. - 161 str. ; 24 cm CLANCI 6. Proucavanje kriminoloskih problema Jugoslavije / Mihajlo M. Aimovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, Pravni odsek. - Sv. 8 (1969), str. 229-242 7. Beleske o beleskama u kriminologiji / Mihajlo Aimovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1970. - God. 19, br. 8/9 (1970), str. 48-58 ISSN 0350-0500 8. Polozaj osteenog meu graanima i pred krivicnim sudom / Mihajlo Aimovi U: Gledista. - Beograd : Univerzitet, 1970. - Br. 4 (1970), str. 627-636 ISSN 0017-7766 9. Privredni kriminalitet i njegovo suzbijanje / Mihajlo M. Aimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 293-311 ISSN 0350-8501 10. Psihologija nevino osuenog / Mihajlo Aimovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1970. - Br. 2 (1970), str. 43-45 ISSN 0351-1790 11. O prirodi sudskog postupka / Mihajlo Aimovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1971. - Br. 4 (1971), str. 427-437 ISSN 0004-1270 12. Postizanje istinitosti presuda / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i 3

kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1971. - Br. 2 (1971), str. 233-253 ISSN 022-6076 13. Postoji li socijalisticki privredni kriminalitet / Mihajlo M. Aimovi U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 4 (1971), str. 1-10 ISSN 0017-0933 14. Procesni polozaj i uloga branioca u prethodnom krivicnom postupku / Mihajlo Aimovi U: Problemi prethodnog krivicnog postupka. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivizno pravo i kriminologiju, 1971. - Str. 93-100 15. Psihicka zbivanja u krivicnom postupku / Mihajlo Aimovi U: Spomenica Advokatske komore. - Novi Sad : Advokatska komora, 1971. - Str. 248-257 16. Razvoj i stanje kriminologije u Nemackoj / Mihajlo Aimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 141-154 ISSN 0350-8501 17. Stambeni krivicni propisi kao primer anahronizma / Mihajlo Aimovi U: Gledista. - Beograd : Univerzitet, 1971. - Br. 5-6 (1971), str. 900-909 ISSN 0017-1166 18. Sesti meunarodni kriminoloski kongres / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1971. - Br. 1 (1971), str. 81-86 ISSN 022-6076 19. Ucese advokata u istrazi / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez advokatskih komora Jugoslavije, 1971. - Br. 2 (1971), str. 27-35 20. Hromozomi i kriminalitet / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju ; Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1972. - Br. 1 (1972), str. 38-50 ISSN 022-6076 21. Psihoanaliticka objasnjenja kriminaliteta / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju ; Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1972. - Br. 4 (1972), str. 563-579 ISSN 022-6076 22. Psiholoski problemi kriminalne etiologije / Mihajlo Aimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 7-25 ISSN 0350-8501 23. Klinicka kriminologija i njen odnos sa kriminalnom psihologijom / Mihajlo Aimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. ­ Sv. 12 (1973), str. 201-222 ISSN 0350-8501 24. Pravno definisanje privrednog kriminaliteta / Mihajlo Aimovi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovodstvenih i finansijskih radnika, 1974. - Br. 5 (1974), str. 30-37 4

25. Psiholoske osobine sudije i novi Ustav / Mihajlo Aimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 143-152 ISSN 0350-8501 26. Psihopatoloske i bioloske teorije u novijoj kriminologiji / Mihajlo Aimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 175-200 ISSN 0350-8501 27. Razvoj psiholoske nauke i formmiranje pravca kriminalne psihologije / Mihajlo Aimovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1974. - God. 22, br. 4 (1974), str. 471-480 ISSN 0003-2565 28. Savremena nauka o coveku i osnovni problemi krivicnog prava / Mihajlo Aimovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1974. - Br. 3/4 (1974), str. ISSN 0004-1270

416-421

29. Savremeni problemi represije nehatnih delikata / Mihajlo Aimovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije. - Br. 1 (1974), str. 25-40 ISSN 0004-1270 30. Advokatska pravila tokom proteklih trideset godina / Mihajlo Aimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 35-45 ISSN 0350-8501 31. Biheviorizam u kriminologiji / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju ; Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1975. - Br. 2 (1975), str. 219-231 ISSN 022-6076 32. Interes advokata za pojedine pravne probleme i njihov doprinos resavanju tih problema / Mihajlo Aimovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1975. - God. 24, br. 1 (1975), str. 6-11 ISSN 0017-0933 33. Socijalno psiholoske teorije u kriminologiji / Mihajlo Aimovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1975. - Br. 3 (1975), str. 367-390 ISSN 0004-1270 34. Donosenje krivicnih presuda ("sentencing") / Mihajlo Aimovi\ U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 203-214 ISSN 0350-8501 35. Komparativni metod u kriminologiji / Mihajlo Aimovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1977. - Br. 4 (1977), str. 39-50 ISSN 022-6076 36. Razvoj marksisticki zasnovane kriminoloske nauke / Mihajlo Aimovi 5

U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 223-241 ISSN 0350-8501 37. Problemi dusevno obolelih ucinilaca u krivicnim naukama / Mihajlo Aimovi U: Spomenica prof. B. Zlatariu. - Zagreb : Pravni fakultet, 1978. - Br. 3/4 (1978), str. 273-281 ISSN 0350-8501 38. Dusevno obolela lica kao zrtve krivicnih dela / Mihajlo Aimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 103-110 ISSN 0350-8501

6

ANELKOVI, MILEVA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 39. Osnovica dazbina : magistarska teza / Mileva Urosevi. ­ Nis : /autor/, 1981. ­ 184 str. ; 30 cm 40. Izbegavanje plaanja poreza : (evazija) : doktorska disertacija / Mileva Petrovi. - Nis : /autor/, 1988. - 5, V, 446 str. ; 30 cm 41. Poresko pravo : teorijski aspekti i poreske reforme / Mileva Anelkovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-015-1 42. Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora / Jovan Gorci, Mileva Anelkovi. ­ Nis /ie/Beograd : Proinkom, 2005. ­ XX, 813 str. ; 24 cm Izbegavanje plaanja poreza : fiskalni i krivicno-pravni aspekt / Mileva Anelkovi, Dragan Jovasevi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ 247 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-069-0 CLANCI 43. Pravednost oporezivanja / Mileva Urosevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 339-351 ISSN 0350-8501 44. Neki aspekti osnovice dazbina / Mileva Urosevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 369-384 ISSN 0350-8501 45. Porezi i mala privreda / Mileva Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 187-196 ISSN 0350-8501 46. Izbegavanje plaanja poreza u meunarodnim ekonomskim odnosima / Mileva Anelkovi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1989. - Br. 4 (1989), str. 354-368 ISSN 0025-8555 47. Izbegavanje plaanja poreza : evazija / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1989. - Br. 1/2 (1989), str. 72-81 ISSN 0015-2145 48. Poresko-pravni aspekt sive ekonomije / Mileva Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 237-244 ISSN 0350-8501 49. Zena u poreskom sistemu / Mileva Anelkovi U: Zena. - Zagreb : Konferencija RK SSRNH za aktivnost i ulogu zene u drustvenom razvoju, 1989. - Br. 4 (1989), str. 28-36 ISSN 0513-9473 50. Socijalno-politicki principi oporezivanja u jugoslovenskom fiskalnom sistemu / Mileva Petrovi 7

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 207-215 ISSN 0350-8501 51. Opsti pogled na fiskalno-pravni polozaj poreskih obveznika / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1991. - Br. 10 (1991), str. 466-478 ISSN 0015-2145 52. Poresko-pravni tretman posebnih pogodnosti (fringe benefits) / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1991. - Br. 12 (1991), str. 608-615 ISSN 0015-2145 53. Osvrt na poreski sistem Srbije u tranziciji / Mileva Anelkovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1992. - Br. 3/4 (1992), str. 11-16 ISSN 0350-137X 54. O eroziji osnovice poreza na dohodak - neka teorijska razmatranja / Mileva Anelkovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1994. - Br. 5 (1994), str. 67-74 ISSN 0350-137X 55. O eroziji osnovice poreza na dohodak / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1994. - Br. 9/10 (1994), str. 606-615 ISSN 0015-2145 56. Koncept zloupotrebe prava u poreskoj materiji / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1995. - Br. 5/6 (1995), str. 269-277 ISSN 0015-2145 57. Oporezivanje prometa nepokretnosti u novom poreskom sistemu srbije / Mileva Anelkovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja : Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 284-296 58. Savremene tendencije u finansiranju socijalno-politickih funkcija drzave / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1995. - Br. 1/2 (1995) ISSN 0015-2145 59. Siva ekonomija i ekonomski oporavak / Mileva Anelkovi U: Aktuelni problemi oporavka privrede : naucni skup. - Pristina : /s.n./, 1995. - Str. 95-103 60. Finansijska ne(samostalnost) lokalnih kolektiva / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1996. - Br. 11/12 (1996), str. 978-984 ISSN 0015-2145 61. Poresko zakonodavstvo Srbije u tranzitornom periodu / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. - Br. 10 (1996), str. 303-312 ISSN 0350-0500 62. Zloupotreba ovlasenje u poreskim stvarima / Mileva Anelkovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 373-278

8

63. Zloupotreba poreske vlasti / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1996. - Br. 7/8 (1996), str. 667-672 ISSN 0015-2145 64. Deformacije poreskog odnosa / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. - God. 46, br. 10 (1997), str. 225-240 ISSN 0350-0500 65. Javnofinansijska dimenzija socijalne aktivnosti drzave / Mileva Anelkovi U: Uzroci i posledice socijalne diferencijacije u nasem drustvu danas : naucni skup. - Pristina : /s.n./, 1997. - Str. 175187 66. Vreme za uvoenje poreza na dodatu vrednost / Mileva Anelkovi U: Finansije. - Beograd : Privredni pregled, 1997. - Br. 3/4 (1997), str. 293-300 ISSN 0015-2145 67. Administriranje poreskim sistemom u reformskim uslovima / Mileva Anelkovi U: Ekonomika preduzea. ­ Beograd : Savez ekonomista Srbije, 1998. - Br. 1/2 (1998), str. 65-74 ISSN 0353-443X 68. Efekti oporezivanja, nove tendencije u javnim finansijama i finansijskom pravu / Mileva Anelkovi U: Zbornik radova u spomen prof. dr Miroslava Petrovia. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1998. - Str. 107-122 69. Finansiranje penzijskog ­ invalidskog osiguranja ­ sadasnje stanje i mogunosti promena / Mileva Anelkovi U: Ekonomika preduzea. ­ Beograd : Savez ekonomista Srbije, 1998. - Br. 7/8 (1998), str. 517-526 ISSN 0353-443X 70. Institut zloupotrebe u poreskom pravu / Mileva Anelkovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 85-91 71. Poresko-pravni okviri delovanja finansijskog trzista / Mileva Anelkovi U: Finansijsko trziste danas i pravci razvoja : savetovanje septembra u Miloceru. ­ Milocer : /s.n./, 1998. - Str. 17-26 72. Poreski sistem Srbije u raskoraku izmeu koncepta i stvarnosti / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1998. - God. 47, br. 10 (1998), str. 685-696 ISSN 0350-0500 73. Zivot i delo prof. dr Miodraga Matejia / Mileva Anelkovi U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. ­ Str. 17-19 ISBN 86-7148-018-6 74. Pozeljan oblik oporezivanja potrosnje u Jugoslaviji / Mileva Anelkovi U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 67-77 ISBN 86-7148-018-6

9

75. Tendencije razvoja poreskih sistema / Mileva Anelkovi U: Ekonomika preduzea. - Beograd : Savez ekonomista Srbije, 2000. - Br. 3/4 (2000), str. 134-141 ISSN 0353-443X 76. Izbegavanje meunarodnog dvostrukog oporezivanja / Mileva Anelkovi U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi /. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 95-103 ISBN 86-7148-031-3 77. Meunarodna evazija poreza-izazov nacionalnim poreskim vlastima / Mileva Anelkovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2001. - God. 38, br. 5/8 (2001), str. 427-434 ISSN 354-3501 78. Novi trendovi u oporezivanju / Mileva Anelkovi U: Zbornik u spomen prof. dr Vasila Grivceva. - Skopje : Pravni fakultet, 2002. - Str. 139-148 79. Siva ekonomija kao globalni drustveno-ekonomski fenomen / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 2002. - God. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 407-415 ISSN 0350-0500 80. Poreske stimulacije u kontekstu politike stranih ulaganja / Mileva Anelkovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2002. - God. 39, br. 5/8 (2002), str. 763-771 ISSN 0354-3501 81. Prava obveznika u poreskom sistemu / Mileva Anelkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 159-176 ISSN 0350-8501 82. Efekti oporezivanja i suzbijanje poreske evazije / Mileva Anelkovi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 131-174 83. Odnos prava i obaveza poreskih obveznika / Mileva Anelkovi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika : zbornik radova. Knj. 1 / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 175-225 ISBN 86-82401-08-8 84. Prava i obaveze poreskih obveznika / Mileva Anelkovi U: Zbornik radova "Poreske reforme u Republici Srbiji". - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 175-225 85. Reforma poreske administracije / Mileva Anelkovi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 61-89 86. Globalizacija i oporezivanje : opsti osvrt / Mileva Anelkovi U: Renesansa finansija : zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiu / /urednici Miodrag Jovanovi, Mileva Anelkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2004. - Str. 105-112 ISBN 86-7148-044-5

10

87. Sta se promenilo u buetskom sistemu i budzetu / Mileva Anelkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 103-127 ISSN 0350-8501 88. Kultura oporezivanja u procesima savremenih poreskih reformi / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot.Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 743-757. ISSN 0350-0500 89. Pravo na besplatnu pravnu pomo / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 12, tom 4 (2006), str. 251-268. ISSN 0350-8501 90. Poreske posledice stecaja / Mileva Anelkovi U: Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 183-190. ISBN 86-7148-062-3 91. Poreski sistem Srbije na raskrsu vekova / Mileva Anelkovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 403-415. ISBN 86-7148-067-4 92. Reafirmacija nacela budzetske ravnoteze / Mileva Anelkovi U: Ekonomske teme. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 103-118. 93. Reforma budzetskog sistema Srbije / Mileva Anelkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 129-142. ISSN 0350-8501 94. Reformisani poreski postupak u Srbiji / Mileva Anelkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 3, br. 11 (2007), str. 1013-1030. ISSN 0350-0500 95. Trendovi u savremenim budzetskim reformama / Mileva Anelkovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 89-102. ISBN 978-96-7148-080-2

11

ATANACKOVI, ZORAN CLANCI 96. Jedan prilog razmatranja pojma politickog sistema / Zoran Atanackovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 257-267 ISSN 0350-8501 97. Razmatranje pokusaja klasifikovanja partija i partijskih sistema u nedovoljno razvijenim zemljama / Zoran Atanackovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 167-176 ISSN 0350-8501

12

BLAGOJEVI, MILENA

CLANCI 98. Neki pokazatelji investicione potrosnje u nas / Milena Blagojevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 397-406 ISSN 0350-8501

13

BOZI, MILORAD

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 99. Industrija jugoistocne Srbije ­ koncepcija dugorocnog razvoja / Milorad Bozi, Miodrag M. Nikoli. ­ Nis : Ekonomika, 1978. ­ 150 str. ; 24 cm 100. Naucnoistrazivacki rad u industriji / Milorad Bozi. ­ Nis : Ekonomika, 1981. ­ 136 str. ; 24 cm 101. Ekonomska politika Jugoslavije : politika ekonomske stabilizacije : skripta / Milorad Bozi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1986. - 129 str. ; 26 cm 102. Privredni sistem i ekonomska politika / Milorad Bozi. - Nis : Narodne novine, 1990. - 189 str. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Narodne novine) 103. Uvod u ekonomsku politiku / Milorad Bozi. - Nis : Prosveta, 1993. ­ 252 str. ; 24 cm 104. Ekonomska politika / Milorad Bozi. - Nis : Prosveta, 1995. - 460 str. ; 25 cm 105. Ekonomska politika / Milorad Bozi. - /2. izd/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1998. - 479 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-009-7 106. Ekonomija / Milorad Bozi. - Nis : SKC, 1999. - 252 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-066-7 107. Strana ulaganja : seminar za inovaciju znanja : zbornik rezimea / /urednik Milorad Bozi/. - Nis : Pravni fakultet, 2001. - 84 str. ; 20 cm 108. Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. 221 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-031-3 109. Ekonomska politika / Milorad Bozi. - 3. izd. - Nis : Bona fides, 2002. - 467 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-020-2 110. Balkan u procesu evrointegracije : ekonomija, tranzicija i regionalna saradnja = The Balkans in the Process of European Integration : Economy Transition and Regional Cooperation / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. ­ 232 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-021 111. Ekonomska politika / Milorad Bozi. ­ 4. izd. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 416 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-064-X 112. Balkan u procesu evrointegracije : strukturne promene i kultura mira = The Balkans in the Process of European Integration : Structural Changes and the Culture of Peace / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2007. ­ 222 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7379-122-7

14

CLANCI 113. Razvoj, mesto i uloga industrije u planskom razvoju privrede Jugoslavije / Milorad Bozi U: Nauka i praksa. ­ Nis : Drustvo racunovodstvenih i finansijskih radnika, 1971. ­ Br. 6 (1971), str. 57-81 114. Politika dohotka i raspodele licnih dohodaka u privrednom sistemu / Milorad Bozi U: Nauka i praksa. ­ Nis : Drustvo racunovodstvenih i finansijskih radnika, 1972. ­ Br. 6 (1972), str. 26-33 115. Savremeni naucno-tehnicki progres i njegove drustveno-ekonomske posledice / Milorad Bozi U: Zbornik radova. - Nis : Ekonomski fakultet, 1973. ­ Str. 229-243 ISSN 0350-3054 116. Strukturalni aspekt naucnoistrazivacke i razvojne delatnosti / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1974. ­ Str. 217-233 ISSN 0350-3054 117. Neke karakteristike i problemi privrednog razvoja Nisa i susednih opstina / Milorad Bozi U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1975. ­ Br. 2 (1975), str. 41-50 ISSN 0350-137X 118. Ocena nivoa tehnicko-tehnoloskog razvoja industrije niskog regiona / Milorad Bozi U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1975. ­ Br. 2 (1975), str. 50-59 ISSN 0350-137X 119. Spoljnotrgovinska razmena industrije ­ pozitivne i negativne implikacije / Milorad Bozi U: Gradina. ­ Nis : Gradina, 1975. ­ Br. 7-8 (1975), str. 8-27 ISSN 0436-2616 120. Uticaj savremenog tehnicko-tehnoloskog progresa na razvoj industrije / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1975. ­ Str. 265-279 ISSN 0350-3054 121. Prestrukturiranje proizvodnih programa industrije kao faktor stabilizacije razvoja privrede / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1976. ­ Str. 205-219 ISSN 0350-3054 122. Savremeni problemi transfera tehnologije sa aspekta industrijskog razvoja / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1977. ­ Str. 265-277 ISSN 0350-3054 123. Tehnologija kao osnov saradnje zemalja u razvoju / Milorad Bozi, Miodrag M. Nikoli U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1977. ­ Br. 6 (1977), str. 11-19. 124. Die Wissenschaft als Produktivkraft un den industriellen Organisationen der vereinigten Arbeit / Milorad Bozi U: Zbornik radova cetvrtog naucnog kolokvijuma. ­ Illmenau : Visoka tehnicka skola, 1978. ­ Str. 150-159 125. Planiranje naucnih istrazivanja I tehnickog procesa u privredi / Milorad Bozi U: Sistem planiranja i razvoja privrede I preduzea u socijalizmu . ­ Nis : Ekonomski fakultet ; Ilmenau : Visoka 15

tehnicka skola, 227-238. 126. Produktivnost rada kao cinilac stabilizacije razvoja privrede / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1978. ­ Str. 183-193 ISSN 0350-3054 127. Politika privrednog i drustvenog razvoja / Milorad Bozi U: Enciklopedija samoupravljanja. ­ Beograd : Savremena administracija, 1979. ­ Str. 949-953 128. Drustveno-ekonomska uslovljenost razvoja nauke / Milorad Bozi U: Marksisticke teme. ­ Nis : Univerzitet, 1981. ­ Br. 1 (1981), str. 122-133 ISSN 0351-1685 129. Energetika u strategiji privrednog razvoja / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1981. ­ Str. 153-167 ISSN 0350-3054 130. Investicije i investiciona politika u razvoju energetike Energetika u strategiji privrednog razvoja / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1982. ­ Str. 147-160 ISSN 0350-3054 131. Neki aspekti uticaja inflacije na reproduktivnu sposobnost jugoslovenske privrede / Milorad Bozi U: Akumulativna i reproduktivna sposobnost OUR-a u privredi Nisa : zbornik radova. ­ Nis : Drustvo ekonomista, 1982. ­ Str. 24-37 132. Funkcionisanje jedinstvenog jugoslovenskog trzista i ekonomska stabilizacija / Milorad Bozi U: Zbornik radova. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1983. ­ Str. 85-98 ISSN 0350-3054 133. Razvojne tendencije kompjuterizacije u jugoslovenskoj privredi / Milorad Bozi, Miodrag M. Nikoli U: Informacioni sistemi zasnovani na primeni racunara : zbornik radova. ­ Nis : Univerzitet, 1983. ­ Str. 63-75 134. Ekonomski odnosi sa inostranstvom i funkcionisanje deviznog sistema / Milorad Bozi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1983. ­ Br. 3-4 (1983), str. 13-21 ISSN 0350-137X 135. Bolja iskorisenost proizvodnih kapaciteta u funkciji zaposljavanja radne snage / M. Bozi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1984. - God. 31, br. 6 (1984), str. 15-18 ISSN 0350-137X 136. Karakteristike razvoja privrede Jugoslavije pocetkom 80-tih godina / M. Bozi U: Zbornik radova. - Nis : Ekonomski fakultet, 1984. - God. 22 (1984), str. 75-83 ISSN 0350-3054 137. Naucnoistrazivacki rad u funkciji stabilizacije razvoja privrede / M. Bozi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1984. - God. 31, br. 1 (1984), str. 5-10 ISSN 0350-137X 138. Problematika razvoja energetike Jugoslavije / Milorad Bozi 16

U: Ekonomski zadaci SFRJ i DDR 80-tih godina : deveti naucni kolokvijum. - Nis : Ekonomski fakultet ; Ilmenau : VTS Ilmenau, 1984. - Str. 183-195 139. Promene drustveno-ekonomskog polozaja drustvenih delatnosti u ostvarivanju politike ekonomske stabilizacije / M. Bozi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1984. - God. 8, br. 3 (1984), str. 28-44 ISSN 0351-1685 140. Drustveno ekonomske posledice razvoja i primene informacionih tehnologija / Milorad Bozi U: Covek i radna sredina : zbornik radova IV naucnog skupa. - Nis : Fakultet zastite na radu. - Str. 45-52 ISSN 0351-6873 141. Izbor tehnike i tehnologije u procesu donosenja investicionih odluka / M. Bozi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1985. - God. 32, br. 1 (1985), str. 41-44 ISSN 0350-137X 142. Neki aspekti razvoja drustveno-ekonomskih odnosa / M. Bozi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1985. - God. 9, br. 2 (1985), str. 107-117 ISSN 0351-1685 143. Prevlast politike nad ekonomijom - kocnica razvoje drustvenih odnosa / M. Bozi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1985. - God. 9, br. 1 (1985), str. 98-101 ISSN 0351-1685 144. Produktivnost rada u poljoprivredi / M. Bozi U: Zbornik radova. - Nis : Ekonomski fakultet, 1985. - God. 23 (1985), str. 115-123 ISSN 0350-3054 145. Vitalna pitanja razvoja drustvenog sektora male privrede / Milorad Bozi U: Savremena prodavnica. - /s.l./ : /s.n./, 1985. - Br. 4 (1985), str. 45-47 ISSN 0352-373X 146. Prioriteti u privrednom razvoju prema dugorocnom drustvenom planu Jugoslavije za period 1986-2000 / M. Bozi U: Strategija dugorocnog drustveno-ekonomskog razvoja SFRJ i DDR : 11. naucni kolokvijum. - Nis : Ekonomski fakultet ; Ilmenau : TH Ilmenau, 1986. - Str. 133-141 147. Uslovljenost korisenja ekonomskog potencijala primenom principa raspodele prema radu / Milorad Bozi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 63-74 ISSN 0350-8501 148. Jedinstveno jugoslovensko trziste i ustavne promene / Milorad Bozi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 121-131 149. Drzava i preduzee u reformi privrednog sistema / Milorad Bozi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. - Br. 29 (1989), str. 135-144 ISSN 0350-8501 150. Ekonomski aspekti jugoslovenskog federalizma i konfederalizma / Milorad Bozi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16.oktobara 1990. godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 72-80

17

151. Elementi novog privrednog sistema Jugoslavije / Milorad Bozi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 151-161 ISSN 0350-8501 152. Ekonomske prilike u Srbiji sredinom XIX veka kao osnova nastanka i razvoja graanskog drustva / Milorad Bozi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila Kovacevi Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 15-22 153. Trziste stanova : ekonomskii socijalni aspekti zadovoljavanja stambenih potreba / Milorad Bozi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 22-36 154. Agrarna politika u funkciji ekonomske stabilnosti i privrednog razvoja / Milorad Bozi U: Mogunosti aktiviranja poljoprivredno-prehrambenih potencijala u istocnoj i jugoistocnoj Srbiji : zbornik radova. ­ Prokuplje : Visa poljoprivredna skola, 1996. ­ Str. 59-71 155. Ekonomske funkcije drzave - dometi i ogranicenja / Milorad Bozi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 15-29 ISSN 0350-8501 156. Mogunosti aktiviranja poljoprivredno-prehrambenih potencijala u istocnoj i jugoistocnoj Srbiji / Milorad Bozi U: Agrarna politika u funkciji ekonomske stabilnosti i privrednog razvoja : zbornik radova. - Prokuplje : Visa poljoprivredna skola, 1996. - Str. 59-71 157. Monopolsko trziste i zloupotreba monopola / Milorad Bozi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 367-377 158. Uloga drzave u kreiranju i sprovoenju politike naucnog i tehnoloskog razvoja / Milorad Bozi U: Savremene tehnologije i privredni razvoj : zbornik radova. - Leskovac : Tehnoloski fakultet, 1996. - Str. 162-168 159. Drustveno-ekonomski aspekti demografskih procesa na Balkanu / Milorad Bozi, Caslav Petrovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1997. - Br. 1/2 (1997), str. 105-119 ISSN 0353-7919 160. Mesto poljoprivrede u strategiji ekonomskih odnosa sa inostranstvom / Milorad Bozi U: Mesto voarske proizvodnje u dugorocnom programu agroindustrijske proizvodnje u Jugoslaviji : zbornik radova. - Prokuplje : Visa poljoprivredna skola u Prokuplju ; Nis : Univerzitet, 1997. - Str. 86-98 161. Uticaj razvoja trzisne privrede na ekonomsku strukturu sela / Milorad Bozi U: Mladi i selo : zbornik radova. - Vlasotince : Zavod za sociologiju razvoja sela : Vlasinski susreti, 1997. - Str. 68-79 162. Ekonomija i kultura - nuznost i sadrzaj novih odnosa na Balkanu / Milorad Bozi U: Strategije razvoja i procesi regionalne kulturne saradnje na Balkanu : zbornik radova. - Nis : Filozofski fakultet, 1998. - Str. 281-291 163. Neka pitanja naucnog i tehnoloskog razvoja balkanskih zemalja / Milorad Bozi U: Savremene tehnologije i privredni razvoj : zbornik radova. - Leskovac : Tehnoloski fakultet, 1998. - Str. 403-413

18

164. Ekonomske i socijalne posledice agresije NATO alijanse na Jugoslaviju / Milorad Bozi U: Novi svetski poredak i Balkan : zbornik. - Nis : Filozofski fakultet, 1999. - Str. 91-109 165. Makroekonomski aspekti politike transfera tehnologije i znanja / Milorad Bozi U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 41-53 ISBN 86-7148-031-3 166. Balkan-zona slobodne trgovine / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Globalizacija, akulturacija i identitet na Balkanu : zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nisu. - Nis : Filozofski fakultet, 2002. - Str. 209-217 167. Ljubisa Mitrovi, Globalization and the Balkans, Centar za balkanske studije, Nis : prikaz knjige / Milorad Bozi U: Kulturni i etnicki identiteti : zbornik rdaova. ­ Nis : Filozofski fakultet, 2002. ­ Str. 294-295 168. Regionalizacija i ekonomski razvoj Balkana / Milorad Bozi U: Kulturni i etnicki identitet u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana : zbornik radova. - Nis : Filozofski fakultet, 2002. - Str. 92-101 169. Da li nas globalizacija razara ili razvija? / Milorad Bozi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 2003. - Br. 2 (2003), str. 211-213 ISSN 0353-8719 170. Reforma poreskog sistema u balkanskim zemljama u tranziciji / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika : zbornik radova. Knj. 1 / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 161-170 ISBN 86-82401-08-8 171. Strane direktne investicije i ekonomski oporavak u zemljama jugoistocne Evrope / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Kultura u procesima razvoja,regionalizacije i evrointegracije Balkana : zbornik radova. - Nis : Filozofski fakultet, 2003. - Str. 187-195 172. Strane direktne investicije (SDI) i njihov uticaj na privredu balkanskih zemalja u tranziciji / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 27-40 ISSN 0350-8501 173. Ciljevi i zadaci reforme visokog obrazovanja u procesima tranzicije na Balkanu / Milorad Bozi U: Uloga univerziteta u procesima saradnje integracije privrede i drustva na podrucju Evrobalkana (Nis-Sofija-Skoplje) : zbornik radova. - Nis : Filozofski fakultet, 2004. - Str. 20-26 174. Nezaposlenost radne snage - uzrok i posledice procesa tranzicije na Balkanu / Milorad Bozi U: Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU ­ balkanska raskrsa i alternative : zbornik radova. - Nis : Filozofski fakultet, 2004. - Str. 303-315 175. Razvoj institucija trzisne privrede u zemljama jugoistocne Evrope / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Kvalitet meuetnickih odnosa,svest o regionalnom identitetu i mogunosti saradnje i integracije na Balkanu. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 147-156 176. Razvoj trgovine izmeu balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Drustvene promene, kulturni i etnicki odnosi i evrointegracijski procesi na Balkanu. - Nis : Institut za sociologiju 19

Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 77-86 177. Reforma v'issego obrayovanija v Serbii / M. Bozic, A. Ciric U: Vestnik rossijskogo universiteta druzb'i narodov. ­ Moskva : Rossijski universitet druzb'i narodov, 2004. ­ No 2 (2004), str. 138-144 178. Ekonomije balkanskih zemalja na putu za Evropsku uniju / Milorad Bozi U: Balkan u procesu evrointegracije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. ­ Str. 49-78 ISBN 86-7746-021 179. Ekonomski razvoj Srbije u XIX veku / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 59-70. ISBN 86-7148-056-9 180. Mesto na turizam v strukturata na stopanstvo na balkaskite strani / Milorad Bozi U: Pirinski knizevni list ­ spisanie za turistika. ­ Blagoevgrad : __________, 2005. ­ Br. --, str. 58-64. ISSN 1312-6911 181. Srbija na pocetku XXI veka : stanje ekonomije i proces drustvenih reformi / Milorad Bozi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 35-58. ISSN 0350-8501 182. Ekonomija ­ preporuke za budunost : osvrt na knjigu Zorana Vidojevia Kuda void globalizacija / Milorad Bozi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 2006. ­ Br. 1 (2006), str. 119-125. 183. Ekonomije balkanskih zemalja u procesu regionalne i evropske integracije / Milorad Bozi, Sran Golubovi, Predrag Cvetkovi U: Kulturni i etnicki odnosi na Balkanu. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. ­ Str. 17-55. ISBN 86-7379-107-3 184. Geokultura razvoja i kultura mira u Srbiji i na Balkanu / Milorad Bozi, Sran Golubovi.../et al./ U: Kultura mira i geokultura tazvoja Balkana. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006.- Str. 19-39 185. Ikonomicesko satrudnicestvo na balkanskite drzavi i evrointegracijata / Milorad Bozi U: Most. ­ Nis : __________, 2006. ­ Septembar-decembar (2006), str. 181-194. ISSN 0580-0293 186. Mir, ekonomija i ekonomski razvoj / Milorad Bozi U: Kultura mira ­ pojam i funkcije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. ­ Str. 119-128 ISBN 86-7379-108-1 187. Mogunosti zaposljavanja radne snage u turistickoj privredi na prostoru Balkana / Milorad Bozi U : Pirinski knizevni list ­ spisanie za turistika. ­ Blagoevgrad : __________, 2006. ­ Br. --, str. 107-108. ISSN 1312-6911 188. The Balkans in the Process of its Technological Development and Adjoining the European Union / Milorad Bozi U: The Balkans in Transition. ­ Cambridge, MN : International Research Foundation for Development, 2007. ­ Str. 105-116. 189. Ikonomiceskoto s"trudnicestvo na balkanskite d"rzavi i evrointegracijata / Milorad Bozic 20

U: B"lgarija : integracija, transformacija, modernizacija. ­ Sofija : Slavjani, 2007. ­ Str. 392-404. ISBN 978-954-368-009-2 190. Regionalne nejednakosti u uslovima trzisnog nacina privreivanja / Milorad Bozi U: Regionalizam novi drustveni okvir / /prireivac Jovan Zivkovi/. ­ Nis : Centar za regionalnu politiku, 2007. ­ Str. 107-113. ISBN 978-86-87231-00-9

Strukturno prilagoavanje balkanskih zemalja Evropskoj uniji : ekonomski aspekt / Milorad Bozi U: Balkan u procesu evrointegracije : strukturne promene i kultura mira. ­ Nis : Filozofski fakultet, 2007. ­ Str. 29-54. ISBN 86-7379-122-7

21

BRKANOVI ­ KITANOVI, TAMARA

CLANCI 191. Shvatanje prof. Borislava T. Blagojevia o likvidaciji ortacke imovine i ucesu ortaka u podeli dobitaka i gubitaka / Tamara Brkanovi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 188-194 ISBN 86-7148-004-6 192. Regulativa dobrocinih ugovora u nasem pozitivnom zakonodavstvu (perspektive) / Tamara Kitanovi U: Graanska kodifikacija : Zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 325-338 ISBN 86-7148-039-9

22

CVETKOVI, PREDRAG

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 193. Zakljucivanje ugovora o meunarodnoj prodaji robe : magistraski rad / Predrag Cvetkovi. - Nis : /autor/, 2000. - 181 lst. ; 30 cm 194. Meunarodno trgovinsko pravo : strucni eseji / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 484 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-027-5 195. Meunarodnopravna zastita stranih investicija od nekomercijalnih rizika : doktorska disertacija / Predrag Cvetkovi. ­ Nis : /autor/, 2004 196. Meunarodno pravo stranih investicija / Predrag Cvetkovi. ­ Beograd : Zaduzbina Andrejevi, 2007. ­ 138 str. ; 23 cm ISBN 978-86-7244-625-8 CLANCI 197. Unifikacija opsteg dela Meunarodnog privrednog ugovornog prava / Predrag Cvetkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 210-224 ISSN 0350-8501 198. Tumacenje ugovora o meunarodnoj prodaji robe : uloga principa dobre vere i problem "meunarodne" interpretacije / Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SCG, 2001. - Br. 5-8 (2001), str. 966-979 ISSN 0354-3501 199. The Characteristics of an Offer in CISG and PECL / Predrag Cvetkovi U: Pace International Law Review. - /s.l./ : /s.n./, 2002. - Vol. 14, No 1 (2002), str. 121-136 200. Politicki rizici podobni za izdavanje MIGA garancija / Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SCG, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 715-724 ISSN 0354-3501 201. Meunarodni sporazumi kao izvor meunarodnog investicionog prava / Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SCG, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 516-530 ISSN 0354-3501 202. Nacela pravnog tretmana stranih investicija u meunarodnim izvorima i investicionim zakonodavstvima zemalja Balkana / Predrag Cvetkovi U: Kultura u procesima razvoja, regionalizacije i evrointegracije Balkana / /priredio D. Todorovi. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2003. - Str. 195-206 203. O efektima stranih investicija : razlika izmeu stvarnosti predrasuda / Predrag Cvetkovi U: Kvalitet meunarodnih odnosa, svest o regionalnom identitetu i mogunosti saradnje i integracije na Balkanu / /priredio D. Todorovi/. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 157-168 204. O proceduralnoj zastiti stranih investicija / Predrag Cvetkovi U: Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU ­ balkanska raskrsa i alternative. - Nis : Institut za 23

sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 249-263 205. O sporazumima drzave i stranog investitora / Predrag N. Cvetkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 167-188 ISSN 0350-8501 206. Pravni rezim stranih investicija u predinvesticionoj fazi investicionog procesa / Predrag Cvetkovi U: Drustvene promene, kulturni i etnicki odnosi i evrointegracijski procesi na Balkanu. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 87-99 207. Editorial Remarks of Art. 14 CISG in Connection with Relevant Articles of PECL / Predrag Cvetkovi U: . http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcompl14.html 208. Bilateralni sporazumi o zastiti investicija kao instrumenti zastite stranih ulaganja u zemljama zapadnog Balkana / Predrag Cvetkovi U: Balkan u procesu evrointegracije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. ­ Str. 155-179 ISBN 86-7746-021 209. O sporazumima drzave i stranog investitora / Predrag Cvetkovi U: Godisnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" : vo cest na Strezo Strezovski. ­ Skopje : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 830-848. ISSN 0583-5062 210. Stabilizaciona klauzula u drzavnim investicionim sporazumima kao instrument zastite stranih investitora / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 713-727 ISSN 0354-3501 211. Ekonomije balkanskih zemalja u procesu regionalne i evropske integracije / Milorad Bozi, Sran Golubovi, Predrag Cvetkovi U: Kulturni i etnicki odnosi na Balkanu. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. ­ Str. 17-55. ISBN 86-7379-107-3 212. Sistem resavanja sporova u okviru Svetske trgovinske organizacije / Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2006. ­ Br. 5-8 (2006), str. 659-675 ISSN 0354-3501 213. Usaglasavanje poslovnog ugovornog prava Srbije sa meunarodnim izvorima / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 261-273. ISBN 86-7148-067-4 214. Za spogodbite meu drzavata i stranski investitor / Predtag N. Cvetkovi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinijan prvi" : vo cest na Strezo Strezovski. ­ Skopje : Praven fakultet "Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 41 (2004/2005), str. 830-862 ISSN 0583-5062. 215. Criteria for an Offer : Remarks on the Manner in which the PECL May Be Used to Interprete or Supplement Article 14 CISG / Predrag Cvetkovi U: An International Approach to the Interpretation of the UN Conferention on Contracts for the International Sale of Goods.../ Edited by John Felemegas. ­ Cambridge : Cambridge UP, 2007. ­ Str. 295-301. ISBN 978-0-521-86872-3

24

216. Harmonizacija regulatornog okvira energetskog sektora zemalja zapadnog Balkana / Sran Golubovi, Predrag Cvetkovi U: Balkan u procesu evrointegracije : strukturne promene i kultura mira. ­ Nis : Filozofski fakultet, 2007. ­ Str. 29-54. ISBN 86-7379-122-7 217. Kriterijumi utvrivanja merodavnog materijalnog prava u postupku pred ICSID centrom / Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije, 2007. ­ Br. 5-8 (2007), str. 375-387. ISSN 0354-3501

25

CORBI, DRAGAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 218. Teorija socijalisticke revolucije u ranim radovima klasika marksizma : magistarska teza / Dragan Corbi. - Beograd : /autor/, 1982. - VI, 193 str. ; 31 cm 219. Teorije socijalne revolucije u ruskom narodnjastvu : doktorska disertacija / Dragan Corbi. - Beograd : / izd. autora /, 1988. - V, 286 str. ; 30 cm 220. Razmea ruskog narodnjastva : teorije socijalne revolucije / Dragan Corbi. ­ Nis : SKC, 1996. ­ 312 str. 221. Antipodi ruskog populizma : Lavrov i Tkacev / Dragan Corbi. ­ Nis : SKC, 1998. ­ 265 str. 222. Politicki sistem : osnovi politikologije. Knj. 1 / /priredio/ Dragan Corbi. - Nis : Green Empire, 2003. - 405 str ; 24 cm 223. Politicki sistem : izbor tekstova / /priredio/ Dragan Corbi. - Nis : Green Empire, 2003. - 243 str ; 24 cm 224. Politicki sistem : osnovi politikologije / Dragan Corbi.- /2. izmenjeno i dopunjeno izd./. - Nis : Green empire, 2005. ­ 406 str. ; 24 cm. ISBN 86-904851-2-0 225. Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2006. ­ 291 str. ; 21 cm ISBN 86-904851-3-9 226. Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2007. ­ 271 str. ; 21 cm ISBN 978-86-7746-123-2 CLANCI 227. Jugoslovenski marksizam o teoriji odraza / Dragan Corbi U: Naucni podmaladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1977. - Br. 1/2 (1977), str. 47-56 ISSN 0351-1790 228. Lenjinova kritika mahistickog idealizma u teoriji saznanja / Dragan Corbi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 411-430 ISSN 0350-8501 229. Lenjin u borbi za stvaranje revolucionarne partije ruskog proletarijata / Dragan Corbi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 303-322 ISSN 0350-8501 230. O nekim shvatanjima pojma prakse kod nas / Dragan Corbi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 413-428 ISSN 0350-8501

26

231. Marksova nastarija publicistika / Dragan Corbi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 403-419 ISSN 0350-8501 232. Engelsove rane ideje o komunizmu i revoluciji / Dragan Corbi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 307-321 ISSN 0350-8501 233. Marksovo i Engelsovo vienje Rusije u svetlu koncepta azijskog nacina proizvodnje / Dragan Corbi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1988. - Br. 4 (1988), str. 66-80 ISSN 0351-1685 234. Neki aspekti socijalno-politickih koncepcija ruskih revolucionarnih demokrata / Dragan Corbi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 3 (1990), str. 108-120 ISSN 0351-1685

27

IRI, ALEKSANDAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 235. Pravni polozaj organizacija turisticke delatnosti : magistarski rad / Aleksandar iri. - Nis : / izd/ autora/, 1982. - IV, 176 list. ; 29 cm 236. Odgovornost prodavca po ugovoru o isporuci izmedju organizacija socijalistickih zemalja : doktorska disertacija / Aleksandar Lj. iri. - Nis : / izd. autora/, 1987. - IX, 447 str. ; 30 cm 237. Odgovornost prodavca za isporuku : Jugoslavija - SEV / Aleksandar Lj. iri. - Beograd : Institut za medjunarodnu politiku i privredu, 1989. - 190 str. ; 24 cm ISBN 86-7067-007-X 238. Osnivanje jugoslovenskih mesovitih preduzea u Sovjetskom Savezu / Aleksandar iri. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu : Privredna komora Jugoslavije, 1990. ­ 122 str. 239. Soglasenije mezdu Jugoslavii i SEV v svete mezdunarodnogo pravo / Aleksandar iri, Zoran Radivojevi. ­ Kiev : Fakultet mezdunarodnogo pravo, 1990. ­ 14 str. 240. Zajednica nezavisnih drzava (ZND) : nastanak i organizacija, privredno-pravni odnosi, resavanje sporova / Aleksandar Lj. iri. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1998. - 318 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-008-9 241. Meunarodno trgovinsko pravo : strucni eseji / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 484 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-027-5 242. Ruski jezik za pravnike / Vukasin Kosti, Aleksandar iri. - Nis : Grafika, 2003. - 189 str. ; 24 cm 243. Meunarodno trgovinsko pravo : opsti deo / Radovan urovi, Aleksandar iri. ­ Nis : Pelikan print, 2005. ­ 320 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-052-6 244. Meunarodno trgovinsko pravo : posebni deo / Aleksandar iri, Radovan urovi. ­ Nis : Pelikan print, 2005. ­ 420 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-053-4 CLANCI 245. Raskid ugovora o prodaji zbog neisporuke robe o roku : (prema haskom Jednoobraznom zakonu o meunarodnoj prodaji telesnih pokretnih stvari) / Aleksandar iri U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakutet, 1977. - Str. 431-445 ISSN 0350-8501 246. Meunarodni trgovinski ugovori u kojima nasa drzava istupa kao nosilac suvereniteta / Aleksandar iri U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1978. ­ Br. 1 (1978), str. 7-19 ISSN 0351-1790 247. Meunarodni ugovori u kojima drzava istupa kao nosilac suvereniteta / Aleksandar iri 28

U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1978. - Br. 1 (1978), str. 3-15 ISSN 0351-1790 248. Privredni znacaj i pravno regulisanje turizma / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 385-402 ISSN 0350-8501 249. Meunarodne turisticke organizacije / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 287-305 ISSN 0350-8501 250. Nastanak, znacaj i karakteristike turizma kao privredne delatnosti / Aleksandar iri U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovoa i finansijskih radnika, 1983. - Br. 1 (1983), str. 6977 251. O nastanku, pojmu i vrstama turistickih agencija / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 127-134 ISSN 0350-8501 252. Privredno-pravni aspekti dvadesetogodisnjice saradnje SFRJ-SEV / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 197-211 ISSN 0350-8501 253. Vozmescenie ubitkov v graanskom prave nekatorih stran clenov SEV / Aleksandar iri U: Kurs povisenia kvalifikacii fakulteta mezdunarodnih otnosenii i mezdunarodnogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1986. - Str. 1-22 254. Juridiceskie harakteristiki obsih uslovij postavok tovarov mezdu organizacijami stran-clenov SEV / Aleksandar iri U: Satrudnicestvo SFRJ-SEV. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1987. - Str. 241-255 255. Kliring i klirinski nacin plaanja / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1987. - Br. 10 (1987), str. 22-45 ISSN 0353-0167 256. Opsti principi obezbeivanja rezervnim delovima masina i ureaja, koji se isporucuju u uzajamnoj trgovini izmeu zemalja - clanica SEV-a i SFRJ / Aleksandar iri U: Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1987. - Br. 7 (1987), str. 32-34 ISSN 0351-739X 257. Dvostrani opsti uslovi isporuke robe SFRJ sa zemljama clanicama SEV-a / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 24-33 ISSN 0353-0167 258. Dvostrani uslovi isporuke robe jugoslavije sa zemljama SEV-a / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 17-24 ISSN 0353-0167 259. Opsti uslovi isporuke robe izmeu organizacija zemalja - clanica SEV-a / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1988. - Br. 9 (1988), str. 24-33 29

ISSN 0353-0167 260. Ulaganje sredstava stranih lica prema zakonodavstvu nekih socijalistickih zemalja / Aleksandar iri U: Savremena kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1988. - Str. 11-14 261. Ulaganje sredstava stranih lica u organizacije udruzenog rada / Aleksandar iri U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 163-177 262. Uslovi isporuke SEV-a / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1988. - Br. 9 (1988), str. 12-23 ISSN 0353-0167 263. Utvrivanje visine ugovorne kazne i pravo na njeno smanjenje / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1988. - Br. 10 (1988), str. 24-33 ISSN 0353-0167 264. Zakon o privrednim drzavnim preduzeima u SSSR-u / Aleksandar iri U: Savremena kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1988. - Str. 12-19 265. Naknada stete kao vid ugovorne odgovornosti za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovornih obaveza prema zakonodavstvu zemalja - clanice SEV-a i SFRJ / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1989. - Br. 10 (1989), str. 18-35 ISSN 0353-0167 266. Oblici realizacije stranih ulaganja u privredu Jugoslavije / Aleksandar iri U: Praksa. ­ Titograd : Marksisticki centar CK SK Crne Gore, 1989. - Br. 4 (1989), str. 133-145 267. Pravne karakteristike opstih uslova isporuke izmeu organizacije zemalja - clanica SEV-a / Aleksandar iri U: Saradnja SFRJ-SEV : zbornik radova. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1989. - Str. 240-256 268. Predmet i metod meunarodnog privrednog prava / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 221-228 ISSN 0350-8501 269. Ugovorna odgovornost i sredstva pravne zastite na trzistu zemalja SEV-a / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1989. - Br. 1 (1989), str. 13-20 ISSN 0353-0167 270. Uporedni pregled resenja o naknadi stete u zakonodavstvima SEV-a i opstim uslovima isporuke robe / Aleksandar iri U: Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1989. - Br. 1 (1989), str. 31-34 ISSN 0353-0167 271. Osnivanje preduzea u inostranstvu od strane malih privrednika / Aleksandar iri U: Kooperacija (fransizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naucnog skupa. - Vrnjacka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-12 272. Stvaranje drustvenih preduzea / V.K. Mamutov ; Aleksandar iri U: Kooperacija (fransizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naucnog 30

skupa. - Vrnjacka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-9 273. Teorijski i prakticni problemi poljoprivredne delatnosti malih preduzea u SSSR : pravni aspekt / M.G. Pobircenko ; Aleksandar iri U: Kooperacija (fransizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik radova sa naucnog skupa. - Vrnjacka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-12 274. Osnivanje preduzea u inostranstvu / Aleksandar iri U: Pravni zivot. Tematski broj, Povratak privrede trzistu i vlasnistvu. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1990. ­ Tom 2, br. 10 (1990), str. 955-965 ISSN 0350-0500 275. Razgranicenije hozjajstvenogo i mezdunarodnogo hozjajsvenogo prava / Aleksandar iri U: Puti soversensvovania preprodavania hozjajstenogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1990. - Str. 1-18 276. Kapitalovkladennia inozemnih osib u gospodarstvo Jugooslavii / Aleksandar iri U: Radianske pravo. - /s.l./ : /s.n./, 1991. - Br. 1 (1991), str. 69-84 277. O razgranicenii hoziiaistvennogo i mezhdunarodnogo hoziiastvennogo prava / Aleksandar iri U: Puti sooversestvovania hoziastvennogo prava. - Kiev : Pravna fakulteta, 1991. - Str. 129-131 278. Osnivanje preduzea u inostranstvu prema uporednom zakonodavstvu / Aleksandar iri U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1992. - Br. 3-4 (1992), str. 5-11 ISSN 0350-137X 279. Pravni osnovi izgradnje novih organizacionih oblika stranih ulaganja na teritoriji Zajednice nezavisnih drzava / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1993), str. 49-54 ISSN 0350-8501 280. Trgovacki kodeks ceske i Slovacke / Juraj Spirko ; /preveo Aleksandar iri/ U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1993), str. 57-63 ISSN 0350-8501 281. Osnivaci preduzea u inostranstvu i princip pravicnosti / Aleksandar iri U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1994. ­ Tom 1, br. 9-10 (1994), str. 1173-1185 ISSN 0350-0500 282. Pravni eseji prof. dr Mihaila Mitia / Aleksandar iri U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 36-38 283. Neizvrsenje i neuredno ispunjenje ugovora prema Srpskom graanskom zakoniku / Aleksandar iri U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 241-249 284. Zakoni o stranim ulaganjima Rumunije i Bugarske / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije. - Br. 8 (1995), str. 47-61 ISSN 0354-3501

31

285. Klauzule neodgovornosti u uporednom pravu i njihova zloupotreba / Aleksandar iri U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 162-174 286. Kompetencija-kompetencije meunarodnih trgovinskih arbitraza / Aleksandar iri U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. ­ Tom 4, br. 12 (1996), str. 619-632 ISSN 0350-0500 287. La non-execution et l'execution irreguliere des contracts selon le Code Civil Serbe / Aleksandar iri U: Facta universitatis. ­ Nis : University of Nis, 1996. - Vol. 1, No 1 (1996), str. 1-11 ISSN 0354-2009 288. Meunarodna trgovinska arbitraza u pravu Rusije / Aleksandar iri U: U: Meunarodna trgovinska arbitraza : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1996. - Str. 91-115 289. Meunarodni trgovinski arbitrazni sud pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ukrajine / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. - Br. 5 (1996) ISSN 0354-3501 290. Meunarodni trgovinski arbitrazni sud pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske federacije / E.O. Izjumov ; /preveo Aleksandar iri/ U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. ­ Br. 9-10 (1996), str. 1-13 ISSN 0354-3501 291. Pravna pitanja privatizacije u Ruskoj Federaciji / Olga Protopopova ; prevod Aleksandar iri U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 402-406 292. Pravni polozaj i organizacija Meunarodnog arbitraznog suda pri Trgovinsko-industrijskoj komori Ruske Federacije / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1995. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 55-66 ISSN 0350-8501 293. Strana ulaganja : odgovori na pitanja / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. - Br. 11-12 (1996), str. 76-79 ISSN 0354-3501 294. Zakon o meunarodnoj trgovinskoj arbitrazi Rusije / /preveo Aleksandar iri/ U: Meunarodna trgovinska arbitraza : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1996. - Str. 485-497 295. Zakon Ukrajine o meunarodnoj trgovinskoj arbitrazi / /preveo Aleksandar iri/ U: Meunarodna trgovinska arbitraza : strana prava i zakoni / redakcija Dobrosav Mitrovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1996. - Str. 447-559 296. O nastanku Zajednice Nezavisnih Drzava / Aleksandar iri U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1997. ­ Tom 4, Br. 12 (1997), str. 535-547 ISSN 0350-0500

32

297. Unapreenje regulative i prakse spoljnotrgovinskog poslovanja / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1997. - Br. 5-8 (1997), str. 341-356 ISSN 0354-3501 298. Fragmentarna seanja na skolsku 1974/75. / Aleksandar iri U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 202-203 299. Uloga drzave u spoljnotrgovinskom prometu / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1998. - Br. 5-8 (1998) ISSN 0354-3501 300. Administrativna ogranicenja u spoljnotrgovinskom prometu i nove mere Jugoslavije u ovoj oblasti / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1999. - Br. 5-8 (1999) ISSN 0354-3501 301. Trgovinsko zastupanje i ugovor o meunarodnoj distribuciji u uporednom pravu i pravu Evropske unije / Aleksandar iri U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 219-237 302. Preduzea kao subjekti transfera kapitala i obavljanjje privrednih delatnosti u inostranstvu / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2000. - Br. 5-8 (2000) ISSN 0354-3501 303. Regulativa i praksa spoljnotrgovinskog poslovanja Jugoslavije u uslovima ekonomskih sankcija meunarodne zajednice / Aleksandar iri U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 225-244 ISBN 86-7148-028-3 304. Ugovori o stranim investicijama / Aleksandar iri U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 65-82 ISBN 86-7148-031-3 305. Pravni okviri zastite stranih direktnih investicija / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 471-490 ISSN 0354-3501 306. Zajednicko trziste i ekonomska unija Zajednice nezavisnih drzava / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 757-773 ISSN 0354-3501 307. Globalizacija kao ambijentalni uslov spoljnotrgovinskog poslovanja i privatizacije / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2004. - Br. 5-8 (2004), str. 1093-1111 ISSN 0354-3501 308. Reforma v'issego obrazovanija v Serbii / M. Bozic, A. Ciric U: Vestnik rossijskogo universiteta druzb'i narodov. ­ Moskva : Rossijski universitet druzb'i narodov, 2004. ­ No 33

2(16)(2004), str. 138-144 309. Spoljnotrgovinsko poslovanje u uslovima globalizacije / Aleksandar iri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 33-59 ISSN 0350-8501 310. Ustavni osnov i pravni rezim stranih ulaganja / Aleksandar iri U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 365-400 ISBN 86-7148-046-1 311. Kliring kao oblik kompenzacije izmeu drzava / Aleksandar iri U: Novi ugovori od znacaja za privredni razvoj Jugoslavije : /naucni skup/. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Privredna komora Jugoslavije, /s.a./. - Str. 283-295 312. Klauzule egzoneracije u svetlu principa prava Evropske unije i uporednog ugovornog prava / Aleksandar iri U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 235-260. ISBN 86-7148-058-5 313. Meunarodne arbitraze kao alternativni nacin resavanja trgovinskih sporova / Aleksandar iri U: Bilten sudske prakse. ­ Beograd : Intermex, 2005. ­ Br. 3 (2005), str. 243-276. 314. Mehanizam ogranicenja i iskljucenja ugovorne odgovornosti u meunarodnom prometu / Aleksandar iri U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str. 509-523. ISSN 0350-0500 315. Pravna zastita stranih direktnih investicija / Aleksandar iri U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2005. ­ Br. 5 (2005), str. 199-220. ISSN: 18840-0272 316. Pravni aspekti zastite stranih direktnih investicija / Aleksandar iri U: Godisnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" : vo cest na Strezo Strezovski. ­ Skopje : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 512-534. ISSN 0583-5062 317. Pravni aspekti zastite stranih direktnih investicija / Aleksandar iri U : Srpska pravna revija. ­ Beograd : Pravni forum, 2005. ­ Br. 2 (2005), str. 8-36. 318. Stabilizaciona klauzula u drzavnim investicionim sporazumima kao instrument zastite stranih investitora / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 713-727 ISSN 0354-3501 319. Kompetencija ­ kompetencije meunarodnih trgovinskih arbitraza / Aleksandar iri U: Zbornik radova u spomen prof. dr Miodraga Trajkovia. ­ Beograd : Pravni fakultet : Udruzenje pravnika u privredi SCG, 2006. ­ Str. 171-183. ISBN 86-901-703-4-0 320. Mehanizmi ogranicenja I iskljucenja ugovorne odgovornosti u meunarodnom trgovinskom prometu / Aleksandar iri U: Arhiv za pravne i drustvene nauke : jubilarni broj. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2006. ­ Br. 3-4 34

(2006), str. 1907-1929. 321. Mere spoljnotrgovinskih ogranicenja prema novom zakonodavstvu Republike Srbije / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SCG, 2006. ­ Br. 5-8 (2006), str. 687-706 ISSN 0354-3501 322. Nezavisimost mezdunarodnogo torgovogo arbitraza : nacionalni referat Srbije / Aleksandar iri U: Sbornik trudov Pjatogo jubilejnogo juridiceskogo foruma stran SNG i stran Baltii. ­ Jalta : Privat konsalting, 2006. ­ Str. 52-65. 323. Pravo kompetencii ­ kompetencii kak vyrazenie nezavisimisti mezdunarodnogo torgovogo arbitraza / Aleksandar iri U: Praktika mezdunarodnogo kommerceskogo arbitraza. ­ Kiev : Praksis, 2006. ­ No 2 (2006), str. 21-33. 324. Turisticki poslovi sa inostranstvom / Aleksandar iri U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2006. ­ Br. 8 (2006), str. 425-435. ISSN: 18840-0272 325. Usaglasavanje poslovnog ugovornog prava Srbije sa meunarodnim izvorima / Aleksandar iri, Predrag Cvetkovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 261-273. ISBN 86-7148-067-4 326. Multinacionalna preduzea I off shore kompanije / Aleksandar iri U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 4, br. 12 (2007), str. 113-132. ISSN 0350-0500 327. Pravna zastita stranih investitora / Aleksandar iri U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije, 2007. ­ Br. 5-8 (2007), str. 361-374. ISSN 0354-3501 328. Savremena uloga, zadaci i reforma univerziteta / Aleksandar iri U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 27-50. ISSN 0350-8501 329. Znacaj meunarodnih trgovinskih arbitraza za resavanje sporova iz meunarodnih poslovnih odnosa / Aleksandar iri U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 11 (2007), str. 429-460. ISSN 1840-0272

35

IRI, ZORAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 330. Kriminogena vrednost sumanutih ideja : magistarska teza / Zoran iri. ­ Nis : Medicinski fakultet, 1995 331. Sudska psihijatrija / Bozidar Krsti, /Zoran iri/. ­ Nis : SKC, 1996. ­ 290 str. 332. Klinicke i psihosocijalne karakteristike shizofrenih bolesnika izvrsilaca krivicnih dela : doktorska disertacija / Zoran iri. ­ Nis : Medicinski fakultet, 1999 333. Osnovi sudske psihijatrije / Zoran iri. - Nis : Bona fides, 2004. - VI, 340 str. ; 24 cm 334. Bolesti zavisnosti : klinicki i sudsko-psihijatrijski aspekt / Dusan Petrovi, Zoran iri. ­ Parain : Grafpromet, 2007. ­ 102 str. ; 20 cm ISBN 86-83457-17-5 CLANCI 335. Mogunosti trtmana alkoholicara kroz sistem mera bezbednosti / Zoran iri, S.Serafimovi, V.Popovi U: Engrami. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 131-135 336. Obavezno lecenje alkoholicara u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici / Zoran iri, S.Serafimovi, V.Popovi U: Engrami. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 151-155 337. Principi savremene sudsko-psihijatrijske ekspertize / Zoran iri, S.Serafimovi, V.Popovi U: Engrami. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 91-95 338. Psihijatrijski aspekt drustvene opasnosti mentalno obelelih delikvenata / Zoran iri, B.Krsti, S.Serafimovi U: Engrami. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 97-103 339. Agresija i agresivnost / Zoran iri U: Psihologija danas. - /s.l./ : /s.n./, 1998. - Br. 4 (1998), str. 13-15 340. Narkomanija u sudskoj psihijatriji / Zoran iri U: Psihologija danas. - /s.l./ : /s.n./, 1999. - Br. 5 (1999), str. 31-33 341. Agresivnost i delinkventno ponasanje kod mentalnih poremeaja / Zoran iri, G. Nikoli, B. Ili U: Nasilje i krivicna odgovornost : zbornik radova. - Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 2001 342. Psihicki poremeaji u ratnim uslovima - nase iskustvo / Zoran iri, G. Nikoli, B. Ili U: Kongres ratne medicine : zbornik radova. - Banja Luka : /s.n./, 2001 343. Ratna psihotraumatizam, sudsko - psihijatrijski aspekt / Zoran iri, B. Ili U: Kongres ratne medicine : zbornik radova. - Banja Luka : /s.n./, 2001 344. Teorije agresivnosti / Zoran iri, S. Miljkovi, B. Ili 36

U: Nasilje i krivicna odgovornost : zbornik radova. - Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 2001 345. Forenzicki tretman zrtava porodicnog nasilja / Zoran iri U: Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova. - Nis : /s.n./, 2002 346. Neke dileme oko ponistaja ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Natasa Stojanovi, Zoran iri U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 607-619 ISSN 0350-0500 347. Sudsko-psihijatrijsko vestacenje u postupku lisenja poslovne sposobnosti : teorijski aspekt i prakticna iskustva / Zoran iri U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 121-129 ISBN 86-7148-038-0 348. Psihiatricni i viktimologicni aspekti na juvenilnija homicid : (specialen pogled km otceubistvoto) / Zoran Ciric, Miomira Kostic U: Receptor : Blgarski psihiatricen zurnal. ­ Sofija : Kolegium castna psihiatrija, 2006. ­ God. 3, br. 2 (2006), str. 23-26. 349. Viktimizacija psihijatrijskih bolesnika / Zoran iri U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 3-10. ISSN 1450-6637

37

DIMITRIJEVI, MARINA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 350. Poreski postupak : magistarska teza / Marina Dimitrijevi. - Nis : /autor/, 2002. - 174 str. ; 30 cm 351. Reforma poreske administracije u Republici Srbiji : doktorska diertacija / Marina Dimitrijevi. ­ Nis : /autor/, 2006. ­ 389 listova ; 30 cm CLANCI 352. Poreska administracija u Srbiji / Marina Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 255-271 ISSN 0350-851 353. Strana ulaganja i njihovo podsticanje / Marina Dimitrijevi U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 199-210 ISBN 86-7148-031-3 354. Danocna postapka vo reformski uslovi / Marina Dimitrijevi U: Zbornik vo cest na zivot i deloto na Vasil Grivcev. ­ Skopje : Praven fakultet, 2002. ­ Str. 457-470. 355. Poreski sistemi zemalja u tranziciji / Marina Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 371-387 ISSN 0350-85011 356. Poreski postupak u funkciji ostvarenja prava obveznika poreza / Marina Dimitrijevi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 95-111 ISBN 86-82401-09-6 357. Reforma poreske administracije u savremenim uslovima / Marina Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 303-318 ISSN 0350-8501 358. Reformski izazovi modernizacije poreske administracije u Srbiji / Marina Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. ­ Tom 2, br. 10 (2003), str. 437-448. ISSN 0350-0500 359. Organizaciona struktura modernih poreskih administracija / Marina Dimitrijevi U: Renesansa finansija : zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiu / /urednici Miodrag Jovanovi, Mileva Anelkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2004. - Str. 139-156 ISBN 86-7148-044-5 360. Poreski sistem, poreska administracija i poreski moral / Marina Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 2, br. 10 (2004), str. 385-393. ISSN 0350-0500 38

361. Pretpostavke i pokazatelji uspesnog administriranja poreskim sistemom / Marina Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 189-201. ISSN 0350-8501 362. Funding Social Insurance / Marina Dimitrijevi, Goran Obradovi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 53-61. ISSN 1450-5517 363. Neki aspekti razvoja odnosa poreske vlasti i poreskih obveznika na pocetku 21. veka / Marina Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 769-779. ISSN 0350-0500 364. Osnovne promene poreskog prava Republike Srbije u postupku usaglasavanja sa poreskim pravom Evropske unije / Marina Dimitrijevi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 409-422 ISBN 86-7148-058-5 365. Aktuelna pitanja srpskog poreskog prava i njegove primene / Marina Dimitrijevi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 417-430. ISBN 86-7148-067-4 366. Evropski standardi i prava obveznika poreza u Srbiji / Marina Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 883-895. ISSN 0350-0500 367. Evropski upravni prostor : reformske promene u Poreskoj upravi Srbije/ Marina Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 915-928. ISSN 0350-0500 368. Poreski postupak u nasem pravu / Marina Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 291-302. ISSN 0350-8501

39

DIMITRIJEVI, MOMCILO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 369. Upravno pravo SFRJ : opsti deo : skripta / Momcilo Dimitrijevi. ­ Nis : Visa upravna skola, 1968 370. Upravno pravo SFRJ : posebni deo : skripta / Momcilo Dimitrijevi. ­ Nis : Visa upravna skola, 1968. 371. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi. - Beograd : Savremena admnistracija, 1974. - 285 str. ; 24 cm 372. Samoupravna interesna zajednica / Momcilo Dimitrijevi. - Beograd : ZJK Izdavacki centar, 1975. ­ 120 str. ; 24 cm 373. Ustanove drustvenih sluzbi u sistemu komunalne samouprave : s posebnim osvrtom na praksu komune Nis / Momcilo Dimitrijevi, Vojislav Kostunica, Milos Mijalkovi. - Nis : Institut drustvenih nauka, 1976. - IV, 108 str. ; 24 cm 374. Ustavnost i zakonitost opstih akata radnih organizacija / Nikola Stjepanovi.../et al./. ­ Beograd : Institut drustvenih nauka, 1976. ­ 365 str. 375. Uvod u pravo /Momcilo V. Dimitrijevi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1976. - XV, 342 str. ; 24 cm 376. Zbornik radova Pravnog fakulteta : 1976 / /glavni i odgovorni urednik Momcilo Dimitrijevi/. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - 386 str. ; 24 cm 377. Uvod u pravo / Momcilo V. Dimitrijevi. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1978. - XIV, 367 str. ; 24 cm 378. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi. - 4. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1980. - XVI, 368 str. ; 24 cm 379. Komunisticke opstine Srbije / /glavni i odgovorni urednik Momcilo Dimitrijevi/. - Nis : Univerzitet, 1980. - 636 str. ; 24 cm 380. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1983. XVI, 368 str. ; 24 cm 381. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi. - 6. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Naucna knjiga, 1987. - XIX, 558 str. ; 25 cm ISBN 86-23-05008-8 382. Uvod u pravo / Momcilo V. Dimitrijevi, Miroljub D. Simi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. IX, 394 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-012-7 383. Uvod u pravo / Momcilo V. Dimitrijevi, Miroljub Simi. - 2. izd. - Nis : Bona fides, 2001. - IX, 394 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-004-0

40

384. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi, Miroljub Simi, Predrag Dimitrijevi. ­ 3. izmenjeno I dopunjeno izd. - Nis : SVEN, 2005. ­ VIII, 372 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-067-5 CLANCI 385. Odumiranje drzave i prava u oblasti drustvenih sluzbi / Momcilo V. Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 125-133 386. Vrste samoupravnih normativnih akata i njihov meusobni odnos / Momcilo Dimitrijevi U: Normativna delatnost radnih organizacija : savetovanje . - Beograd : Finansijski studio, 1965. - Str. 25-30 387. Udruzivanje u privredi sreza / Momcilo Dimitrijevi U: Privredni glasnik. ­ Nis : Drustvo racunovodstvenih i finansijskih radnika, 1965. - Br. 12 (1965), str. 3-4 388. Pojam javnih i drustvenih sluzbi kod nas / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 203-214 389. Problemi samoupravljanja u ustanovama / Momcilo Dimitrijevi U: Radna i drustvena zajednica. - Beograd : Savezni zavod za javnu upravu, 1966. - Br. 1 (1966), str. 749-751 390. Ucese interesenata u upravljanju radnim organizacijama koje vrse delatnost ili poslove od posebnog drustvernog interesa / Momcilo Dimitrijevi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1967. - God. 15, br. 2-3 (1967), str. 283-289 ISSN 0003-2565 391. Samostalnost i samoupravnost radnih organizacija / Momcilo Dimitrijevi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1968. - God. 16, br. 3-4 (1968), str. 459-470 ISSN 0003-2565 392. O odnosu upravne i sudske delatnosti u pravnom sporu / Momcilo Dimitrijevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1969. - Br. 11-12 (1969), str. 34-44 ISSN 0350-0500 393. Priroda samoupravnih prava radnih ljudi u organima drzavne uprave / Momcilo Dimitrijevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1969. - Br. 4 (1969), str. 568-576 ISSN 0004-1270 394. Samoupravljanje u radnim organizacijama u svetlu ustavnog amandmana XV / Momcilo Dimitrijevi U: Privredni glasnik. ­ Nis : Drustvo racunovodstvenih i finansijskih radnika, 1969. - Br. 6 (1969), str. 3-11 395. Vrste upravnih sporova u nasem pozitivnom pravu / Momcilo Dimitrijevi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1969. - Br. 10 (1969), str. 16-26 ISSN 0030-3895 396. Uloga uprave u normativnoj delatnosti skupstina drustveno-politickih zajednica / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 145-155 41

397. Izrada statuta opstine / Momcilo Dimitrijevi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 5 (1970), str. 46-60 ISSN 0030-3895 398. Katedra kao nastavna i naucna jedinica / Momcilo Dimitrijevi U: Univerzitet danas : meunarodni seminar. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1970. - Str. 3-25 ISSN 0042-0425 399. Komuna-oblik socijalisticke drzave / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 191-203 ISSN 0350-8501 400. Lenjinova ekonomska misao i diktatura proleterijata / Momcilo Dimitrijevi U: Lenjinov doprinos u razvoju ekonomske misli. - Nis : Ekonomski fakultet, 1970. - Str. 37-45 401. O strukturi skupstine opstine / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravna integracija opstine. - Nis : Gradina, 1970. - Str. 52-58 402. Oblici odlucivanja radnika / Momcilo Dimitrijevi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1970. - Br. 4 (1970), str. 100-106 403. Uloga strucnih sluzbi u normativnoj delatnosti radnih organizacija / Momcilo Dimitrijevi U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1970. - Br. 1 (1970), str. 62-70 404. Drustvena moradnicke klase u samoupravnom socijalizmu / Momcilo Dimitrijevi U: Radnik u samoupravljanju. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1971. - Str. 50-54 405. Pravna priroda normativnih akata u oblasti zastite na radu / Momcilo Dimitrijevi U: Revija rada. - Nis : Institut za dokumentaciju zastite na radu, 1971. - Br. 3/4 (1971), str. 45-50 406. Princip delegacije u samoupravnoj socijalistickoj drzavi / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. ­ Br. Sv. 10 (1971), str. 107-120 ISSN 0350-8501 407. Samoupravni skupstinski sistem u opstini / Momcilo Dimitrijevi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1971. - Br. 4 (1971), str. 22-30 ISSN 0030-3895 408. Dve uloge sekretara opstinske skupstine / Momcilo Dimitrijevi U: Bilten Meuopstinskog zavoda za javnu upravu. - Nis : Meuopstinski zavod za javnu upravu, 1972. - Br. 2 (1972), str. 106-111 409. Konstituisanje skupstine opstine / Momcilo Dimitrijevi U: Bilten Meuopstinskog zavoda za javnu upravu. - Nis : Meuopstinski zavod za javnu upravu, 1972. - Br. 3 (1972), str. 30-42 410. Mesna zajednica-elemenat socijalisticke demokratije / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 27-41 ISSN 0350-8501 42

411. O funkciji ombudsmana / Momcilo Dimitrijevi U: Ustavnost i zakonitost. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1972. - Br. 1 (1972), str. 59-64 ISSN 0350-7160 412. Opstina u republickim ustavnim amandmanima IX-XVI / Momcilo Dimitrijevi U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1972. - Br. 3 (1972), str. 3-11 413. Polozaj i uloga skupstine drustveno-politicke zajednice / Momcilo Dimitrijevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1972. - Br. 1 (1972), str. 34-74 ISSN 0004-1270 414. Republicki ustavni amandmani i dalje ustavne promene / Momcilo Dimitrijevi U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1972. - Br. 4 (1972), str. 3-15 415. Samoupravljanje u opstini / Momcilo Dimitrijevi U: Bilten Meuopstinskog zavoda za javnu upravu. - Nis : Meuopstinski zavod za javnu upravu, 1972. - Br. 4 (1972), str. 5-15 416. Samoupravno organizovanje mesnih zajednica / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravno organizovanje mesnih zajednica. - Nis : Opstinska konferencija SSRN, 1972. - Str. 23-35 417. Skupstinski sistem u Predlogu statuta niske opstine / Momcilo Dimitrijevi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1972. - Br. 6 (1972), str. 193-200 ISSN 0436-2616 418. Skupstinski sistem u Predlogu statuta niske opstine / Momcilo Dimitrijevi U: Radnik i komuna. - Nis : Gradina, 1972. - Str. 84-116 419. Polozaj i uloga coveka u samoupravnom socijalizmu / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. ­ Sv. 12 (1973), str. 133-146 ISSN 0350-8501 420. Socijalisticki savez i ustavne promene / Momcilo Dimitrijevi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1973. - Sv. 3 (1973), str. 11-20 421. Drustveni dogovori i samoupravni sporazumi - nova vrsta akta u nasem pravu / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 89-109 ISSN 0350-8501 422. Klasni karakter novog Ustava / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 71-88 ISSN 0350-8501 423. Neposrednost samoupravljanja u organizaciji udruzenog rada / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravljacka iskustva. - Kragujevac : Vea saveza sindikata opstine Kragujevac, 1974. - Br. 2-3 (1974), str. 139-145 424. Prof. dr. Milivoje Andrejevi, Samoupravna mesna zajednica / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 391-392 ISSN 0350-8501 43

425. Socijalisticki savez u mesnoj zajednici / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravljacka iskustva. - Kragujevac : Vea saveza sindikata opstine Kragujevac, 1974. - Br. 2-3 (1974), str. 177-183 426. Drustveni dogovori-subjekti, predmet, funkcija, pravna priroda / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravni sporazumi i dogovori . - Beograd : Institut xa uporedno pravo, 1975. - Str. 55-68 427. Neki drustveno-politicki aspekti ostvarivanja prava i duznosti ljudi i graana u opstini u celini / Momcilo Dimitrijevi U: Komuna. - Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1975. - Br. 6 (1975), str. 29-31 ISSN 0023-3161 428. Opsti akti organizacija udruzenog rada / Momcilo Dimitrijevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1975. - Br. 3 (1975), str. 332-343 ISSN 0004-1270 429. Sudska funkcija i njen polozaj u nasem sistemu / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 17-33 ISSN 0350-8501 430. Akti organizacija udruzenog rada / Momcilo Dimitrijevi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1976. - Br. 8-9 (1976), str. 49-60 ISSN 0030-3895 431. Opstina i zastita i unapreenje covekove sredine / Momcilo Dimitrijevi U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 95-107 432. Osnovna pitanja konstituisanja i funkcionisanja samoupravnih interesnih zajednica / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 149-167 ISSN 0350-8501 433. Samoupravni opsti akti / Momcilo Dimitrijevi U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi /. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 103-118 434. Samoupravni opsti akti / Momcilo Dimitrijevi U: Udruzeni rad i drustvena svojina : savetovanje. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 103-118 435. Vrste samoupravnih interesnih zajednica i njihovo organizovanje / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravne interesne zajednice : teorija i praksa. - Beograd : Zajednica klubova samoupravljaca, 1976. - Str. 137-164 436. Vrste samoupravnih interesnih zajednica i njihova karakteristika / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravno pravo. - Beograd : Institut drustvenih nauka, 1976. - Br. 1 (1976), str. 16-23 ISSN 0350-1345 437. Uloga opstine u zastiti i unapreivanju covekove sredine / Momcilo Dimitrijevi U: Komuna. - Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1976. - Br. 1 (1976), str. 21-25 ISSN 0023-3161 44

438. Uslovi za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti (nacelna pitanja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti u nas) / Momcilo Dimitrijevi U: Ustavnost i zakonitost opstih akata organizacija udruzenog rada. - Beograd : Institut drustvenih nauka : Centar za pravna istrazivanja, 1976. - Str. 143-145 439. Ustavnost i zakonitost : ustavnost / Momcilo Dimitrijevi U: Ustavnost i zakonitost opstih akata organizacija udruzenog rada. - Beograd : Institut drustvenih nauka : Centar za pravna istrazivanja, 1976. - Str. 25-48 440. Odnos skupstine drustveno-politicke zajednice i organizacije udruzenog rada / Momcilo Dimitrijevi U: Samoupravno pravo. - Beograd : Institut drustvenih nauka, 1977. - Br. 2 (1977), str. 55-64 ISSN 0350-1345 441. Znacaj Zakona o udruzenom radu za nasu teoriju i praksu / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 159-172 ISSN 0350-8501 442. Stogodisnjica osloboenja od Turaka / Momcilo Dimitrijevi U: Niski zbornik. Nissa. - Nis : Gradina, 1978. - Br. 5 (1978), str. 3-10 ISSN 0353-9687 443. Karakter zastite prava na samoupravljanje / Momcilo Dimitrijevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1979. - Br. 3 (1979), str. 297-308 ISSN 0004-1270 444. Uticaj privrednih i drustvenih radnih organizacija na naucni rad na univerzitetima i obrnuto / Momcilo Dimitrijevi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1979. - Br. 1/2 (1979), str. 207-214 ISSN 0042-0425 445. Jugoslovenski pravni sistem i pravne nauke / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu. - Novi Sad : Pravni fakultet, 1980. - Str. 117-123 ISSN 0550-2179 446. Kolektivno odlucivanje i odgovornost / Momcilo Dimitrijevi U: Marksisticke eme. - Nis : Univerzitet, 1980. - Br. 3 (1980), str. 38-49 ISSN 0351-1685 447. Komunalna politika komunistickih opstina i njena primena na nisku opstinu / Momcilo Dimitrijevi U: Komunisticke opstine Srbije 1920-1980. - Nis : Univerzitet. - Str. 81-91 448. Gradske zajednice : (ustavno-pravni polozaj i problemi) / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. - Br. 22 (1982), Str. 83-98 ISSN 0350-8501 449. Nastava marksizma na visokoskolskim organizacijama / Momcilo Dimitrijevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1982. - Br. 1 (1982), str. 118-129 ISSN 0351-1685 450. Diktatura proleterijata - drzava radnicke klase / Momcilo Dimitrijevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1983. - Br. 3 (1983), str. 133-143 45

ISSN 0351-1685 451. Kontinuitet avnojskih principa i i nstituta / Momcilo Dimitrijevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1983. - Br. 4 (1983), str. 18-29 ISSN 0351-1685 452. Polozaj i mesto gradskih zajednica u nasem drustveno-politickom sistemu / Momcilo Dimitrijevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1983. - Br. 2 (1983), str. 24-39 ISSN 0351-1685 453. Klasifikacija pravnih sistema / Momcilo Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 27-40 ISSN 0350-8501 454. Suverenost i federacija / Momcilo Dimitrijevi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 64-72

46

DIMITRIJEVI, PREDRAG

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 455. Upravni akti i savremena tehnologija : magistarska teza / Predrag Dimitrijevi. ­ Beograd /autor/, 1991. 456. Upravni akti i savremena tehnologija : prilog tehnoloskoj transformaciji upravnog sistema / Predrag Dimitrijevi. Nis : Ekonomika, 1995. - II, 114 str. ; 25 cm. - (Biblioteka casopisa "Ekonomika" ; knj. 46) 457. Odgovornost uprave za necinjenje sa posebnim osvrtom na " utanje " uprave : doktorska teza / Predrag Dimitrijevi. - Beograd : /autor/, 1996 ; 30 cm 458. Upravno pravo : univerzitetski udzbenik / Stevan Lili, Petar Kuni, Predrag Dimitrijevi, Milan Markovi. - Beograd : Savremena administracija, 1999. - XX, 619 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0595-6 459. Nauka o upravljanju : sa elementima pravne informatike / Stevan lili, Milan J. Markovi, Predrag Dimitrijevi. Beograd : Savremena daministracija, 2001. - XII, 380 str. ; 24 cm 460. Prekrsajno pravo : opsti deo : sa sudskom praksom, obrascima za primenu i registrom pojmova / Predrag Dimitrijevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik : Savet za drzavnu upravu vlade RS, 2001. - 320 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-222-7 461. Upravno pravo : univerzitetski udzbenik / Stevan Lili, Petar Kuni, Predrag Dimitrijevi, Milan Markovi. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 2002. - XVI, 509 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0677-4 462. Local self-government : reform of local self-government in Montenegro / orije Blazi, Predrag Dimitrijevi.../et al./. ­ Podgorica : Center for Tolerance and Dialogue, 2003. ­ 207 str. ; 24 cm 463. Upravno pravo : univerzitetski udzbenik : usklaeno sa ustavnom poveljom SCG / Stevan Lili, Predrag Dimitrijevi, Milan Markovi. - Beograd : Ssavremena administracija, 2004. - XVI, 493 str. ; 25 cm ISBN 86-387-0729-0 464. Komentar Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske / Predrag Dimitrijevi, Brano Jovici. ­ Brcko : Savez opstina i gradova Republike Srpske, 2005. ­ 102 str. ; 24 cm 465. Odgovornost uprave za necinjenje : sa posebnim osvrtom na " utanje " uprave / Predrag Dimitrijevi. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2005 - 276 str. ; 24 cm 466. Prekrsajno pravo / Predrag Dimitrijevi, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2005. ­ 488 str. ; 24 cm ISBN 86-355-0697-9 467. Referendum i graanska inicijativa=Referendum and Civil Initiative / /autori Walter Kalin, Stevan Lili, Predrag Dimitrijevi...et al./. ­ Kraljevo : Svajcarska agencija za razvoj i saradnju Program podrske opstinama, 2006. ­ 50 str. ; 24 cm 468. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi, Miroljub Simi, Predrag Dimitrijevi. ­ 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : SVEN, 2005. ­ VIII, 372 str. ; 24 cm 47

ISBN 86-7746-067-5 469. Upravno pravo / Stevan Lili, Predrag Dimitrijevi, Milan J. Markovi. ­ 2. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Savremena administracija, 2006. ­ XVI, 493 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0765-7 470. Upravno pravo / Stevan Lili, Predrag Dimitrijevi, Milan J. Markovi. ­ 3. izmenjeno i dopunjeno izd. usklaeno sa Ustavom Srbije i upravnim zakonodavstvom u Srbiji i Crnoj Gori ­ Beograd : Savremena administracija, 2007. ­ XVI, 493 str. ; 24 cm ISBN 978-86-387-0775-1 471. Upravno pravo : opsti deo. Knj. 1 / Predrag Dimitrijevi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2008. ­ 311 str ; 20 cm ISBN 978-86-7148-081-9 CLANCI 472. Normativizam-formalno logicka terija vazenja pravne norme / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 291-308 ISSN 0350-8501 473. Vazenje pravne norme kao slozeni koncept / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 269-280 ISSN 0350-8501 474. Pojam upravnog akta u jugoslovenskoj pravnoj teoriji / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 271-289 ISSN 0350-8501 475. Pravo i informatika / Predrag Dimitrijevi U: Niski zbornik. Nissa. ­ Nis : Niske novine, 1991. - Br. 3-4 (1991), str. 367-377 ISSN 0353-9587 476. Objektivno pravo i drzava : polazne osnove za jednu moguu filozofiju drzave / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. - Novi Sad : Matica srpska, 1993. - Br. 95 (1993), str. 325-341 477. Odgovornost za upravne akte donete putem racunara / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. - Br. 32-33 (1993), str. 147-152 ISSN 0350-8501 478. Marginalije uz pojam subjektivnog prava / Predrag Dimitrijevi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 39-44 479. Marginalije uz pojam subjektivnog prava / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1994. - Br. 1-2 (1994), str. 117-123 ISSN 0350-6630 480. Neka kriticka zapazanja o teorijskom konceptu uprave / Predrag Dimitrijevi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1994. - Br. 1-2 (1994), str. 143-151 48

ISSN 0351-1685 481. Odgovornost za upravne akte donete putem racunara / Predrag Dimitrijevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1994. - Br. 3-4 (1994), str. 151-159 ISSN 0350-137X 482. Upravni ugovori / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1994. - Br. 1-2 (1994), str. 121-123 ISSN 0350-0500 483. Administartivno propustanje, zloupotreba vlasti i subjektivna javna prava / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1995. - Br. 9 (1995), str. 789-808 ISSN 0350-0500 484. Odgovornost drzave i moralno utemeljenje politickog zivota / Predrag Dimitrijevi U: Pravna i politicka misao Mihaila Ilia : zbornik radova. - Beograd : Pravni fakultet, 1995. - Str. 146-159 485. "utanje uprave" kao zloupotreba vlasti : elementi teorije zloupotrebe u slucaju "utanja" uprave / Predrag Dimitrijevi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 242-254 486. Odgovornost javnih preduzea i subjektivna javna prava / Predrag Dimitrijevi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodina, 1996. - Br. 7-8 (1996), str. 31-51 ISSN 0352-3713 487. Pravna zastita na slobodite i pravata na graganite : "molcenje na upravata" i prevencija na odgovornosta / Predrag Dimitrijevi U: Slobodite i pravata na covekot i graganinot vo Republika Makedonija : zbornik radova. - Skopje : Pravni fakultet, 1996. - Str. 169-182 488. Zakon o opstem upravnom postupku i "utanje uprave" / Predrag Dimitrijevi U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva : zbornik radova. - Budva : /s.n./, 1996. - Str. 427-449 489. Borislav Blagojevi o nekim otvorenim i opstim pravnim pitanjima odgovornosti u javnom pravu : (sa posebnim osvrtom na politicku odgovornost) / Predrag Dimitrijevi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 151-153 ISBN 86-7148-004-6 490. Granice nedelotvornosti lokalne (samo)uprave i njena odgovornost / Predrag Dimitrijevi U: Lokalna samouprava. ­ Nis : Balkanski centar za izucavanje lokalne samouprave, 1997. - Br. 2 (1997), str. 33-50 ISSN 1450-524X 491. Informatika i upravni postupak / Predrag Dimitrijevi U: Kompjuter i pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko drustvo za pravnu informatiku, 1997. - Br. 1 (1997), str. 101-120 ISSN 0354-3757 492. Pravne granice nedelotvornosti lokalne (samo)uprave i odgovornost / Predrag Dimitrijevi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodina, 1997. - Br. 8 (1997), str. 16-31 49

ISSN 0352-3713 493. Slozenost odnosa nadzora, kontrole i odgovornosti lokalne samouprave kao javne sluzbe / Predrag Dimitrijevi U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog svojinskog, radnog i upravnog zakonodavstva : zbornik radova. - Budva : /s.n./, 1997. - Str. 229-245 494. Upravno-pravno odlucivanje i kompjuterska tehnologija : neka osnovna pitanja / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. - Br. 9 (1997), str. 903-927 ISSN 0350-0500 495. Pravna drzava, uprava i javna subjektivna prava / Predrag Dimitrijevi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 142-155 496. "Priroda stvari" u upravnom i upravno-sudskom postupku / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1998. - Br. 10 (1998), str. 73-87 ISSN 0350-0500 497. Osnovni elementi odgovornosti uprave / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 1999. - Br. 1 (1999), str. 163-178 498. Javni interes i upravni postupak / Predrag Dimitrijevi U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog zakonodavstva : zbornik radova. - Budva : /s.n./, 1999. - Str. 109-132 499. Zivotno delo prof. dr Slavoljuba Popovia / Predrag Dimitrijevi U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 13-15 ISBN 86-7148-018-6 500. Javni interes i kreativnost upravne funkcije / Predrag Dimitrijevi U: Stvaranje prava : zbornik radova. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, 2000. - Str. 161-180 501. Javni interes i lokalna samouprava / Predrag Dimitrijevi U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova. - Budva : /s.n./, 2000. - Str. 143-149 502. Elektronska vlada / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 1, br. 9 (2001), str. 683-693 ISSN 0350-0500 503. Prekrsajna stvar / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Srpsko Sarajevo : Pravni fakultet, 2001. - Br 2 (2001), str. 154-165 504. Reformisanje i redefinisanje poslova lokalne samouprave / Predrag Dimitrijevi U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova. - Budva : /s.n./, 2001. - Str. 283-301 505. Reformisanje i redifinisanje poslova lokalne samouprave / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot.Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 1, br. 9 50

(2001), str. 113-131 ISSN 0350-0500 506. Primerenost upravnog odlucivanja za informaticku obradu / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 1, br. 9 (2002), str. 847-856 507. Gradski menadzer / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 1, br. 9 (2004), str. 1123-1143 ISSN 0350-0500 508. Modeli lokalne samouprave / Predrag Dimitrijevi U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 441-463 ISBN 86-7148-046-1 509. Reformisanje vandrednih pravnih lekova u upravnom postupku / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 145-173 ISSN 0350-8501 510. Do We Need Local Ombudsman-Protector of Human Rights / Predrag Dimitrijevi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 25-36. ISSN 1450-5517 511. Menadzment lokalne samouprave / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 89-109. ISSN 0350-0500 512. Princip kvaliteta EU i reforma javne uprave u Srbiji / Predrag Dimitrijevi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 397-408 ISBN 86-7148-058-5 513. Lokalni ombudsman / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 317-328. ISSN 0350-0500 514. Ombudsman Republike Srpske ­ zastitnik ljudskih prava / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 211-228. ISBN 99938-57-06-8 515. Referendum i graanska inicijativa / Predrag Dimitrijevi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 371-401. ISBN 86-7148-067-4 516. Nekoi novini vo upravniot spor vo Republika Srpska / Predrag Dimitrijevi U: Godisnik na Policiskata akademija. ­ Skopje : Policiska akademija, 2007. ­ God. 2, br. 1 (2007), str. 103-116. 51

ISSN 1857-5188 517. Problemi u funkcionisanju lokalnog ombudsmana / Predrag Dimitrijevi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 75-88. ISBN 978-96-7148-080-2 518. Problemi u funkcionisanju lokalnog ombudsmana / Predrag Dimitrijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 159-176. ISSN 0350-8501 519. Reformisanje upravno-sudske zastite / Predrag Dimitrijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 741-762. ISSN 0350-0500

52

DINI, DRAGANA

520. Prilog Marksovom shvatanju slobode / Dragana Dini U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 415-428 ISSN 0350-8501 521. Marksova teorija (raz)otuenja u praksi socijalistickog samoupravljanja / Dragana Dini U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 441-458 ISSN 0350-8501 522. Klase u savremenom drustvu Dragana Stanimirovia - prikaz / Dragana Dini U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 365-369 ISSN 0350-8501

53

OEVI, ALEKSANDAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 523. Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka : praktikum / priredili Dragan Nikoli, Aleksandar orevi. - Nis : Bona fides, 2002. - 252 str. ; 23 cm ISBN 86-7434-022-9 CLANCI 524. Institut samopomoi u franackom, ruskom i srpskom pravu / Aleksandar orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. - Br. 42 (2002), str. 389-425 ISSN 0350-85011 525. Staro srpsko pravo u sudskom postupku Dusanovog zakonika / Aleksandar orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. - Br. 43 (2003), str. 319-337 ISSN 0350-8501 526. Karaorev zakonik / Aleksandar orevi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 461-471. ISBN 86-7148-056-9 527. Staro srpsko krivicno pravo u Dusanovom zakoniku / Aleksandar orevi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2005. ­ God. 3, br. 3 (2005), str. 119-130. ISSN 1451-6373 528. Porodicna zadruga u srpskom srednjovekovnom pravu / Aleksandar orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 123-132 ISSN 0350-8501 529. Svod, zakletva, saklevetnici i ordalije u slovenskim izvorima prava / Aleksandar orevi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 159-171. ISSN 0350-8501

54

OREVI, MIROSLAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 530. Operacija "Svarc" i bitka na Sutjesci / Miroslav orevi. - Sarajevo : /s.n./, 1962. - 22 cm P.o. : Godisnjak Drustva istoricara BiH ; god. 12, 1961. 531. Oslobodilacki rat srpskih ustanika : 1804 - 1806 / Miroslav orevi. - Beograd : Vojnoizdavacki zavod, 1967. - (Iz ratne proslosti nasih naroda ; knj. 75) 532. Uvod u opstu istoriju drzave i prava. Knj. 1 / Miroslav R. orevi. - Leskovac : Radnicki univerzitet, 1969. 157 str. ; 24 cm 533. Uvod u opstu istoriju dezave i prava. Knj. 2 / Miroslav R. orevi. - Leskovac : Nasa rec, 1969. - 158 str. ; 24 cm 534. Predavanja iz istorije drzave i prava / Miroslav orevi. - Leskovac : Nasa rec, 1970. - 142 str. ; 22 cm 535. Razvitak politickih i drzavnopravnih ustanova Srbije : od kraja 18. do pocetka 20. veka. Deo 1 / Miroslav R. orevi. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1970. - 293 str. ; 22 cm 536. Ustavni razvitak Srbije u XIX veku / izbor i predgovor Miroslav orevi. ­ leskovac : Nasa rec, 1970. ­ 126 str. ; 24 cm 537. Uvod u opstu istoriju drzave i prava. Knj. 1 / Miroslav R. orevi. - 2. izd. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1971. - 289 str. ; 24 cm 538. Istorija drzave i prava : epoha feudalizma / Miroslav R. orevi. - Beograd : /s.n./, 1972. - 285 str. ; 24 cm 539. Istorija drzave i prava. Knj. 1 / Miroslav R. orevi. - Beograd : FPN, 1972. - 180 str. ; 24 cm 540. Pitanje samouprave Srbije 1791-1830 : prilog izucavanju stvaranja srpske burzoaske drzave / Miroslav R. orevi. Nis : Gradina ; Beograd : Fakultet politickih nauka, 1972. - 261 str. ; 21 cm 541. Srbija na istoku / napisao Svetozar Markovi ; /pogovor napisao Miroslav R. orevi/. - Nis : Gradina, 1972. - /razl. pag./ ; 22 cm. - (Biblioteka Jubilej) 542. Pregled razvitka politickih i pravnih ustanova Srbije od kraja XVIII do pocetka XX veka. Knj. 1 / Miroslav R. orevi. - Beograd : FPN, 1973. ­ 113 str. ; 22 cm CLANCI 543. Sticaj krivicnih dela izvrsenih pre i posle punoletstva / Miroslav R. orevi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1963. - God. 11, br. 1-2 (1963), str. 209-214 ISSN 0003-2565 544. Pokusaj krivicnog dela ubistva vise lica / Miroslav . orevi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1967. - God. 15, br. 1 (1967), str. 97-101 ISSN 0003-2565 55

545. Ustavna kriza u Srbiji 1881-1883 / Miroslav R. orevi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - Sv. 6 (1967), str. 13-33 546. Drzavni udar 1893 godine i kriza ustavnosti u Srbiji / Miroslav R. orevi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 5-22 547. Postanak i primena Ustava Srbije od 1901. godine / Miroslav R. orevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Sv. 9 (1970), str. 5-23 ISSN 0350-8501

56

OREVI, RADMILO

548. Neophodnost saradnje lekara specijalista u oblasti sportske medicine i nastavnika fizickog vaspitanja sa namerom da se hendikepirani studenti ukljuce u izvesne oblike fizickog vaspitanja / Radmilo orevi U: Sportno medicinske objave. - Ljubljana : Udruzenje za sportsku medicinu Jugoslavije, 1978. - Br. 1/3 (1978), str. 70

57

OREVI, VLADISLAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 549. Bracna veza kao osnov nasleivanja : magistarski rad / Vladislav orevi. - Nis : / autor /, 1981. - VI, 169 lst ; 28 cm 550. Pravni rezim pronalazaka stvorenih u udruzenom radu : doktorska disertacija / Vladislav orevi. - Nis : / autor /, 1987. - 294 str. ; 30 cm 551. Nasleivanje bracnih drugova / Vladislav orevi. - Beograd : Strucna knjiga, 1988. - 130 str. ; 24 cm 552. Nasledno pravo / /Slobodan N. Svorcan, Vladislav . orevi/. - Beograd : Savremena administracija, 1990. - 280 str. ; 24 cm 553. Nasledno pravo / Vladislav . orevi, Slobodan N. Svorcan. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1992. - XIV, 269 str. ; 24 cm 554. Nuzno nasleivanje / Vladislav orevi. ­ Nis : SKC, 1993. ­ 60 str. ; 21 cm 555. Nasledno pravo zakonskih naslednika / Vladislav . orevi. - /1. izd./. - Nis : Studentski kulturni centar, 1995. VII, 267 str. ; 21 cm ISBN 86-7757-019-5 556. Nasledno pravo / Vladislav . ordjevi. - Nis : Pravni fakultet, 1997. - 420 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-007-0 557. Nasledno pravo / Vladislav . orevi, Slobodan N. Svorcan. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Kragujevac : Pravni fakultet ; Kraljevo : Komino Trade, 1997. - 427 str. ; 24 cm CLANCI 558. Novine u Zakonu o nasleivanju SR Srbije / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 377-387 ISSN 0350-8501 559. Uracunavanje poklona i legata (collatio bonorum) u nasledni deo / Vladislav orevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 339-351 ISSN 0350-8501 560. Bracni drug kao redovni zakonski naslednik / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 331-349 ISSN 0350-8501 561. Bracni drug kao redovni zakonski naslednik : (nastavak iz prethodnog broja Zbornika) / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 263-271 ISSN 0350-8501

58

562. O sticanju naslea / Vladislav orevi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1987. - God. 59, br. 12 (1987), str. 10-20 ISSN 0017-0933 563. Odreivanje naknade za licencu pribavljenu od inostranih partnera / Vladislav orevi U: Prirucnik za spoljnotrgovinsko poslovanje. - Beograd, /s.n./, 1987. - Str. 145-151 564. Ustavni okviri prenosa tehnoloskog znanja stranih lica u jugoslovensku privredu / Vladislav orevi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 153-163 565. Francuska revolucija i meunarodna zastita industrijske svojine / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 51-53 ISSN 0350-8501 566. Kritika i opravdanje nasleivanja i naslednog prava / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 211-218 ISSN 0350-8501 567. Pravna sredstva za usklaivanje pravnog i faktickog polozaja naslednika / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Pristini 1961-1991. - Pristina : Univerzitet, 1991. - Str. 81-91 ISSN 0354-6343 568. Pravni odnosi u naslednickoj zajednici / Vladislav orevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 87-97 ISSN 0350-8501 569. Andra orevi teoreticar naslednog prava / Vladislav orevi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 14-17 570. Profesor Miti teoreticar naslednog prava / Vladislav orevi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 13-16 571. Zakonski red nasleivanja po Srpskom graanskom zakoniku / Vladislav orevi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 130-136 572. Opsti seminar "Srpska civilistika" posveen prof. dr Borislavu T. Blagojeviu : uvodno izlaganje / Vladislav orevi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 11-16 ISBN 86-7148-004-6 573. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : (uvodni referat) / Vladislav orevi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1997. - Str. I -VIII 574. Sredstva za obezbeenje u ostavinskom postupku / Vladislav orevi U: Dvadeset godina Zakona o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom 59

fakultetu u Nisu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav uri, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - Str. 195-202 ISBN 86-7148-013-5

60

URI, VOJISLAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 575. Zalba na presudu prvostepenog suda u krivicnom postupku : magistarski rad / Vojislav uri. - Nis : /autor/, 1981. 156 str. ; 30 cm 576. Sudska kontrola optuzbe : doktorska disertacija / Vojislav uri. - Nis : /autor/, 1987. - V, 317 lst. ; 30 cm 577. Kriminalitet maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi, Vojislav uri. - Beograd : /s.n./, 1992 578. Krivicno procesno pravo : procesni subjekti, procesne radnje / Cedomir Stevanovi, Vojislav uri. - Nis : SKC, 1998. - VIII, 310 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-046--2 579. Krivicno procesno pravo : tok krivicnog postupka / Vojislav uri. - Nis : SKC, 1998. - VII, 348 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-045-4 580. Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 26. novembra 1998 / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - 115 str. ; 20 cm ISBN 86-7148-011-9 581. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 587 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-028-9 582. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - 2. dopunjeno izd. - Nis : Bona Fides, 2002. - 624 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-025-3 583. Praktikum za krivicno pravo. Knj. 1, Opsti deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2003. - 233 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-332-0 584. Praktikum za krivicno pravo. Knj. 2, Posebni deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2003. - 285 str. ; 24 cm 585. Meunarodno krivicno pravo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Nomos, 2003. - 131 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-37-5 586. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2004. - 408 str. ; 24 cm 587. Nuzna odbrana u krivicnom pravu / Vojislav uri, Dragan Jovasevi, Lj. Zdravkovi. ­ Nis : /s.n./, 2004. ­ 126 str. ; 24 cm 588. Srpsko drzavno tuzilastvo : 1804-2004 / Vojislav uri, Nebojsa Ranelovi, Goran Ili. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 131 str. ; 19 cm 61

ISBN 86-7148-047-X 589. Krivicni postupak Srbije / Vojislav uri. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ VIII, 208 str. ; 24 cm 590. Krivicno pravo : posebni deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2006. ­ 376 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-61-8 591. Krivicno procesno pravo : opsti deo / Cedomir Stevanovi, Vojislav uri. ­ Nis : centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ 390 str. ; 24 cm. ­ (Edicija Udzbenici ; knj. 2) 592. Krivicno procesno pravo : posebni deo / Vojislav uri. ­ Nis : Center za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ 289 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-070-4 593. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 594. Razgranicenje svesnog i nesvesnog nehata / Vojislav uri U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1974. ­ Br. 5 (1974) ISSN 0351-1790 595. Prigovor protiv optuznice / Vojislav uri U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 353-369 ISSN 0350-8501 596. Zabrana reformatio in peius u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakutet, 1977. - Str. 377-386 ISSN 0350-8501 597. Bitne povrede odredaba krivicnog postupka / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 303-321 ISSN 0350-8501 598. Postupak po zalbi u krivicnom procesnom pravu / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 351-368 ISSN 0350-8501 599. Postupak po zalbi u krivicnom procesnom pravu : (nastavak iz proslog broja Zbornika) / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 273-285 ISSN 0350-8501 600. Kriminalitet maloletnica - neophodnost i znacaj istrazivanja / Vidoje MIladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1988. - Vol. 26, br. 2 (1988), str. 131-142 ISSN 022-6076 601. Krivicno pravosue i ustavne promene / Vojislav uri 62

U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 225-268 602. Ustavne promene u oblasti krivicno pravne zastite / Vojislav uri U: Rasprava o ustavnim promenama. - Nis : Univerzitet, 1988. - Str. 103-118 603. Fenomenoloske karakteristike kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 165-185 ISSN 0350-8501 604. Izmene i dopune Zakona o krivicnom postupku / Vojislav uri U: Godisnjak Pravnog fakultet u Skoplju. - Skoplje : Pravni fakultet, 1991. - T. 34 (1989/1990), str. 236-244 ISSN 05843-5062 605. Porodica kao faktor delikvencije maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 49-65 ISSN 0350-8501 606. Subjektivni faktori kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1991. - Vol. 29, br. 4 (1991), str. 39-54 ISSN 022-6076 607. Krivicno procesno pravo u novim drustvenim uslovima / Vojislav uri U: Krivicno zakonodavstvo i krivicno pravosue u perspektivi novih drustvenih promena. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1992. ­ Str. 2.1-2.19 608. Kriminoloske klasifikacije i tipologije recidivista / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 39-47 ISSN 0350-8501 609. Izvrsenje vaspitnih mera / Vojislav uri U: Izvrsenje krivicnih sankcija u svetlu novih zakonskih resenja. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1994. - 1994. ­ Str. 1-14 ISSN 022-6076 610. Primena krivicnopravnih mera prema maloletnicima / Vojislav uri U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1994. ­ Br. 1-2 (1994), str. 134-147 ISSN 0003-2565 611. Zakon o krivicnom postupku i Ustav SR / Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. ­ Beograd : Udruzenje za kriminologiju i krivicno pravo Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1994. ­ Br. 1-2 (1994), str. 45-58 ISSN 022-6076 612. Kriminalitet maloletnica / Vojislav uri Aktuelna pitanja maloletnicke delikvencije i mere za obezbeenje prisustva okrivljenog u krivicnom postupku. ­ Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 1995. - Br. 92-96 613. Pritvor i privoenje / Vojislav uri U: Pravni zivot : tematski broj. Sud i pravo. ­ Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1995. ­ Tom 1, br. 9 (1995), 63

str. 437-456 ISSN 0350-0500 614. Razlozi za odreivanje pritvora / Vojislav uri U: Aktuelna pitanja maloletnicke delikvencije i mere za obezbeenje prisustva okrivljenog u krivicnom postupku. ­ Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 1995 615. Uloga i zadaci finansijske policije i suzbijanje finansijskih delikata : prikaz savetovanja odrzanog na Kopaoniku, decembra 1994 / Vojislav uri U: Izbor iz sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 1995. ­ Br. 2 (1995), str. 53-54 ISSN 0354-3226 616. Nacelo oportuniteta / Vojislav uri U: Pravni zivot : tematski broj. Postojee i budue pravo. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. ­ Tom 1, br. 9 (1996), str. 421-437 ISSN 0350-0500 617. Osvrt na osnovna pitanja pred donosenje Zakona o krivicnom postupku / Vojislav uri U: Teorijski i prakticni problemi jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1996. ­ Str. 80-96 618. Raskrsa reforme krivicnog procesnog zakonodavstva / Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1996. - Vol. 34, br. 3 (1996), str. 41-65 ISSN 022-6076 619. Reforma na jugoslovenskoto krivicno-procesno pravo / Vojislav uri U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija. ­ Skopje : /s.n./, 1996. ­ Br. 1-2 (1996), str. 29-50 620. Zastita na licnata sloboda vo jugoslovenskata krivicna postapka / Vojislav uri U: Slobodite i pravata na covekot i graaninot vo Republika Makedonija. ­ Skopje : Pravniot fakultet, 1996. ­ Str. 183-217 621. Zloupotreba vlasti organa krivicnog gonjenja / Vojislav uri U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 345-352 622. Ogranicenje slobode kretanja u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i stvarnost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1997. ­ Tom 1, br. 9 (1997), str. 529-572 ISSN 0350-0500 623. Politicka, ali ne i pravna abolicija / Vojislav uri U: Demontaza despotske vlasti : zbornik radova. ­ Nis : Narodne novine, 1997. ­ Str. 45-47 624. Le probleme de la mise en accord de la procedure penale avec la constitution de la RF Yugoslavie / Vojislav uri U: Facta universitatis. ­ Nis : Univerzitet, 1997. ­ Vol. 1, No 1 (1997), str. 21-39 ISSN 0354-2009 625. Procesne garancije za pravilnost sudskomedicinskog i psihijatrijskog vestacenja / Vojislav uri 64

U: Pravo i medicina. ­ Kopaonik : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 1997. ­ Str. 65-78 626. Uvodno izlaganje na Savetovanju "Postojee i budue pravo", Kopaonik 1996 / Vojislav uri U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1997. ­ Br. 1-2 (1997), str. 155-158 00350-0500 627. Utvrivanje afekata u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 45-60 ISSN 0350-8501 628. Aktuelna pitanja i osnovne karakteristike glavnog krivicnog postupka / Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1999. ­ Br. 3 (1999), str. 23-38 ISSN 022-6076 629. Aktuelna pitanja i osnovne karakteristike glavnog krivicnog postupka / Vojislav uri U: Mogui pravci razvoja jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva i njihove osnovne karakteristike. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije, 1999. ­ Str. 117-131 630. Beseda dekana / Vojislav uri U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 3-5 ISBN 86-7148-018-6 631. Beseda dekana / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1999), str. 5-8 ISSN 0350-8501 632. Kriminalitet nasilja : uvodno izlaganje / Vojislav uri U: Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije i zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucno-strucnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 9-15 633. Seksualni delikti / Vojislav uri U: Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije i zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucno-strucnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 26-34 634. Izbeglistvo kao trajna viktimizacija / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi Vili, Vojislav uri U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije i Evropski pokret u Srbiji, 2000. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91100 ISSN 1450-6637 635. Osnovna nacela jugoslovenskog krivicnog postupka i zastita sloboda i prava coveka / Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2001. - Vol. 39, br. 2-3 (2001), str. 75-97 ISSN 022-6076 636. Nacelo zastite licne slobode u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 51-74 ISSN 0350-8501

65

637. Uloga policije u borbi protiv nasilja u porodici / Vojislav uri U: Pravom protiv nasilja u porodici. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar, 2002. ­ Str. 121-127 638. Nacelo zastite licne slobode u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Krivicno zakonodavstvo drzavne zajednice Srbije i Crne Gore. ­ Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 2003. ­ Str. 145-167 639. Sistem pravnih lekova i drzavna zajednica Srbije i Crne Gore / Vojislav uri U: Kazneno zakonodavstvo, organizacija i funkcionisanje pravosua u drzavnoj zajednici Srbija i Crna Gora. ­ Beograd : /s.n./, 2003. ­ Str. 186-213 640. Trajanje krivicnog postupka u funkciji drzavnog reagovanja protiv kriminala / Vojislav uri U: Strategija drzavnog reagovanja protiv kriminala. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2003. ­ Str. 407-420 641. Evropska konvencija za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivicno procesno zakonodavstvo Srbije i Crne Gore / Vojislav uri U: Evropska konvencija za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i krivicno procesno zakonodavstvo Srbije i Crne Gore. ­ Beograd : /s.n./, 2004. ­ Str. 63-98 642. Krivicno procesno pravo Srbije i evropski standardi o ljudskim pravima / Vojislav uri U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 687-688 ISBN 86-7148-058-5 643. Zastita licne slobode u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 177-197 ISBN 86-7148-050X 644. Nacelo pravicnog postupka / Vojislav uri U: Revija za kriminologiju i krivicno pravo. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju, 2006. ­ Br. 3 (2006), str. 67-93. ISSN 1820-2969 645. Osnovna nacela krivicnog procesnog prava i standardi EU i Saveta Evrope i njihova implementacija u krivicnoprocesna zakonodavstva zemalja jugoistocne Evrope / Vojislav uri U: Krivicnoprocesno zakonodavstvo zemalja jugoistocne Evrope i standardi EU i Saveta Evrope : zbornik radova. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju SCG I OEBS ­ Misija za Srbiju, 2006. ­ Str. 20-38. 646. Presuenje na osnovu sporazuma o priznanju krivice / Vojislav uri U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 53-75. ISBN 978-96-7148-080-2 647. Koncepcijska doslednost tuzilacke istrage prema novom Zakoniku o krivicnom postupku / Vojislav uri U: Primena novog Zakonika o krivicnom postupku Srbije : zbornik. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo Srbije, 2007. ­ Str. 77-94. 648. Koncepcijska doslednost tuzilacke istrage prema novom Zakoniku o krivicnom postupku / Vojislav uri U: Revija za kriminologiju i krivicno pravo. ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju, 2007. ­ Br. 1 (2007), 66

str. 71-93. ISSN 1820-2969 649. Mere ubrzanja i pojednostavljenja krivicnog postupka i uspesnost borbe protiv kriminaliteta / Vojislav uri U: Kriminalitet u tranziciji : fenomenologija, prevencija i drzavna reakcija : zbornik. ­ Beograd : Institut za kriminoloska I socioloska istrazivanja, 2007. ­ Str. 181-202. 650. Nacela krivicnog procesnog procesnog prava I Ustav Republike Srbije / Vojislav uri U: Ustav Republike Srbije i krivicno zakonodavstvo i organizacija pravosua : zbornik. ­ Beograd : Srpsko udruzenje za krivicnopravnu teoriju i praksu, 2007. ­ Str. 259-282. 651. Pretpostavka nevinosti u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2007. ­ Br. 1 (2007), str. 63-70. ISSN 1450-7137 652. Racionalizacija krivicnog postupka Srbija / Vojislav uri U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 12 (2007), str. 79-102. ISSN 1840-0272 653. Sporazum o priznanju krivice / Vojislav uri U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju. ­ Skopje : __________, 2007. ­ Br. 1-2 (2007), str. 29-50. ISSN 654. Ureenje osnovnih nacela i novi Zakonik o krivicnom postupku / Vojislav uri U: __________, . - Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju SCG I OEBS ­ Misija za Srbiju, 2007. ­ Str. 20-38. 655. Znacenje i obim primene pretpostavke nevinosti u krivicnom postupku / Vojislav uri U: Bilten sudske prakse Okruznog suda u Nisu. ­ Beograd : Intermex, 2007. ­ Br. 25 (2007), str. 7-24. ISSN 1452-6603

67

URI, SASA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 656. Umisljaj u krivicnom pravu : magistarski rad / Sasa Djuri. - Nis : /autor/, 1995. - 186 lst. ; 30 cm CLANCI 657. Sudska opomena / Sasa uri U: Naucni podmladak. Humanitas : Univerzitet. - Nis : Univerzitet, 1993.- Br. 1/4 (1993), str. 139-155 ISSN 0351-1790 658. Ublazavanje kazne u jugoslovenskom krivicnom pravu / Sasa uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. - Br. 32-33 (1992-1993), str. 163-171 ISSN 0350-8501 659. Krivicne sankcije u Srpskom krivicnom pravu / Sasa uri U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1994. - Br. 1/4 (1994), str. 74-92 ISSN 0351-1790 660. Pitanje odnosa izmeu uracunljivosti i umisljaja / Sasa uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 197-212 ISSN 0350-8501 661. Odrednice u enciklopediji / Sasa uri, Miomira Kosti U: Enciklopedija Nisa : skolstvo, obrazovanje, nauka. - Nis : Gradina, 1996 662. Slicnosti i razlike izmeu povrata i sticaja / Sasa uri U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1996. - Br. 1/4 (1996), str.48-55 ISSN 0351-1790 663. Vrste krivicnih dela koja mogu biti izvrsena u strajku i u vezi sa strajkom / Sasa uri U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1996. - Br. 4/6 (1996), str. 102-109 ISSN 0350-137X 664. Neke naucne koncepcije o osnovima uracunljivosti i umisljaja / Sasa uri U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1997. - Br. 1/4 (1997), str. 1-24 ISSN 0351-1790 665. Istrazivanje socijalno-ekonomskih osobina delikvencije dece / Miomira Kosti, Sasa uri U: Ekonomika . Nis : Ekonomski fakultet, 1998. - God. 44, br. 4-6 (1998), str. 179-189 ISSN 0350-137X 666. Vaspitne mere u maloletnickom vaspitnom sistemu / Miomira Kosti, Sasa uri U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. - Br. 2 (1998), str. 119-127

68

GOLUBOVI, SRAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 667. Javna potrosnja u funkciji stabilizacione politike : magistarski rad / Sran Golubovi. ­ Beograd : /autor/, 1994 668. Institucionalni okviri delovanja monetarnog faktora u ekonomskoj politici tranzitornih privreda : doktorska disertacija / Sran Golubovi. - Beograd : /autor/, 2001. - 318 str. ; 30 cm 669. Evropska monetarna unija : institucionalni aspekti / Sran Golubovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 191 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-073-4 CLANCI 670. Opsti sporazum o carinama i trgovini (GATT) i njegova uloga u danasnjoj meunarodnoj ekonomskoj razmeni / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 171-178 ISSN 0350-8501 671. Emilije Vukadin: "Osnovi ekonomske politike" : prikaz udzbenika / Sran Golubovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1992. - Br. 3/4 (1992), str. 94-97 ISSN 0350-137X 672. Javne ili opste drustvene potrebe / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 119-126 ISSN 0350-8501 673. Finansiranje javne potrosnje / Sran Golubovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1994. - Br. 3/4 (1994), str. 347-358 ISSN 0351-1685 674. Ekspanzija javne potrosnje i neophodnost njenog limitiranja / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1995. ­ Br. 34-35 (1994-1995), Str. 141-151 ISSN 0350-8501 675. Graevinarstvo ; Drumski saobraaj ; DD "Vulkan" Nis ; "Nis Ekspres" DD za saobraajnu delatnost ; Gradina Nis : /odrednice iz enciklopedije/ / Sran Golubovi U: Enciklopedija Nisa : privreda. ­ Nis : Gradina, 1996. ­ Str. 51 ; 80-81 ; 56-58 ; 182-184. 676. Kvazifiskalna potrosnja / Sran Golubovi, Natasa Golubovi U: Ekonomika : strucni casopis za samoupravno organizovanje,upravljanje i poslovodjenje sistemom udruzenog rada. - Beograd : Jugoslovenski centar za izdavanje strucnih casopisa i publikacija, 1996. - Br. 8/9 (1996), str. 376-379 677. Svojinska transformacija i zloupotreba prava / Sran Golubovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 392-401 678. Dometi monetarne politike u tranzitornom periodu / Sran Golubovi, Natasa Golubovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1997. - Br. 3/4 (1997), str. 369-381 69

ISSN 0351-1685 679. Nezavisnost centralne banke u zemljama Centralne i Istocne Evrope / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 158-167 ISSN 0350-8501 680. Privatizacija banaka u zemljama Centralne Evrope / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 185-197 ISSN 0350-851 681. Strane direktne investicije i privredni oporavak zemalja Centralne i Istocne Evrope / Natasa Golubovi, Sran Golubovi U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 143-155 ISBN 86-7148-031-3 682. Balkan-zona slobodne trgovine / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Globalizacija, akulturacija i identitet na Balkanu : zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nisu. - Nis : Filozofski fakultet, 2002. - Str. 209-217 683. Proces globalizacije i razvoj institucionalne infrastrukture u balkanskim zemljama u tranziciji / Sran Golubovi U: Kulturni i etnicki indentiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana : zbornik radova. - Nis : Centar za balkanske studije : JUNIR, 2002. - Str. 70-77 684. Valutni odbor kao alternativa centralnoj banci / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 247-262 ISSN 0350-85011 685. Reforma poreskog sistema u balkanskim zemljama u tranziciji / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Poreske reforme u Republici Srbiji : prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika : zbornik radova. Knj. 1 / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 161-170 ISBN 86-82401-08-8 686. Regional cooperation in Southeastern Europe / Sran Golubovi, Natasa Golubovi U: Facta Universitates. - Nis : University of Nis, 2003. - Vol. 2, br. 1 (2003), str. 1-9 ISSN 0354-2009 687. Strane direktne investicije / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Kultura u procesima razvoja,regionalizacije i evrointegracije Balkana : zbornik radova. - Nis : Studentski informaticki centar : SVEN, 2003. - Str. 187-195 ISBN 86-7178-067-8 688. Strane direktne investicije (SDI) i njihov uticaj na privredu balkanskih zemalja u tranziciji / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 27-40 ISSN 0350-8501 689. Institucionalna ogranicenja rasta u privredama jugoistocne Evrope - sa posebnim osvrtom na Srbiju / Sran Golubovi, Natasa Golubovi U: Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Srbije. - Kragujevac : Ekonomski fakultet, 2004. - Str. 96-102 ISBN 86-82203-55-3 70

690. The Level of Economic Integration and Perspectives for Regional Economic Cooperation in Southeastern Europe / Sran Golubovi, Natasa Golubovi U: Problems and Prospect of Cooperation between the Countries of South-eastern Europe within the Context of Black Sea Economic Cooperation and Guuam : Collection of Scientific Papers. Vol. 1. - Donjeck : Sviston, 2004. - Str. 161-166 691. Privatizacija i ekonomske performanse-iskustvo nekih balkanskih zemalja / Sran Golubovi U: Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU-balkanska raskrsa i alternative. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 223-234 ISBN 86-7746-014-4 692. Razvoj institucija trzisne privrede u zemljama jugoistocne Evrope / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Kvalitet meuetnickih odnosa,svest o regionalnom identitetu i mogunosti saradnje i integracije na Balkanu. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 147-156 693. Razvoj trgovine izmeu balkanskih zemalja na putu ka Evropskoj uniji / Sran Golubovi, Milorad Bozi U: Drustvene promene, kulturni i etnicki odnosi i evrointegracijski procesi na Balkanu. - Nis : Institut za sociologiju Filozofskog fakulteta, 2004. - Str. 77-86 694. Uloga privatnog sektora u finansiranju razvoja privredne infrastrukture / Sran Golubovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 193-207 ISSN 0350-8501 695. Economic Cooperation and Integration in Southeast Europe ­ Obstacles and Opportunities / Sran Golubovi U: Problemy i perspektivy razvitija sotrudicestva mezdu stranami Jugo-Vostocnoj Evropy v ramkas Cernomorskogo sotrudnicestva i GUAM ­ sbornik naucnyh trudov. ­ Doneck : DonNU, 2005. ­ Str. 185-190. ISBN 966-639-156-2 696. Ekonomski aspekti integracije zapadnog Balkana u Evropsku uniju / Sran Golubovi U: Savremeni Balkan u kontekstu geokulture razvoja, kulture mira i evrointegracijskih procesa / priredio Ljubisa Mitrovi. ­ Nis : SVEN, 2005. ­ Str. 145-156. ISBN 86-7746-033-0 697. Ekonomski razvoj Srbije u XIX veku / Milorad Bozi, Sran Golubovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 59-70. ISBN 86-7148-056-9 698. Financial Sector Reform in the Balkan Countries in Transition / Sran Golubovi U: Facta Universitatis, Series Economics and Organization. ­ Nis : Univerzitet, 2005. ­ Vol. 2, No 3 (2005), str. 229-236. ISSN 0354-4699 699. Uloga stranog kapitala u privatizaciji banaka / Sran Golubovi U: Balkan u procesu evrointegracije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. ­ Str. 119-131 ISBN 86-7746-021 700. Ekonomije balkanskih zemalja u procesu regionalne i evropske integracije / Milorad Bozi, Sran Golubovi, Predrag Cvetkovi U: Kulturni i etnicki odnosi na Balkanu. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. ­ Str. 17-55. ISBN 86-7379-107-3 701. Geokultura razvoja i kultura mira u Srbiji i na Balkanu / Milorad Bozi, Sran Golubovi.../et al./ U: Kultura mira i geokultura tazvoja Balkana. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006.- Str. 19-39. 71

ISBN 86-737379-9 702. Regionalna saradnja i kultura mira na Balkanu / Sran Golubovi U: Kultura mira ­ pojam i funkcije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2006. ­ Str. 191-203. ISBN 86-7379-108-1 703. Alternativni pristupi u konceptualizaciji drustvenog kapitala / Sran Golubovi U: Ekonomski anali. ­ Beograd : Ekonomski fakultet, 2007. ­ Br. 174-175 (2007), str. 152-167. 704. Ekonomska funkcija drustvenog kapitala / Natasa Golubovi, Sran Golubovi U: Ekonomske teme. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 2007. ­ Br. 2 (2007), str. 27-36. ISSN 0353-8648 705. Harmonizacija regulatornog okvira energetskog sektora zemalja zapadnog Balkana / Sran Golubovi, Predrag Cvetkovi U: Balkan u procesu evrointegracije : strukturne promene i kultura mira. ­ Nis : Filozofski fakultet, 2007. ­ Str. 29-54. ISBN 86-7379-122-7

72

GORCI, JOVAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 706. Finansije. Knj. 1, Uvod u finansije i osnove nauke o finansijama i finansijskog prava / Jovan Gorci. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - 274 str. ; 24 cm 707. Finansije. Knj. 1, Uvod u finansije i osnove nauke o finansijama i finansijskog prava / Jovan Gorci. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - 274 str. ; 24 cm 708. Finansije i finansijsko pravo. D. 1, Uvod u finansije i osnove nauke o finansijama i finansijskog prava / Jovan Gorci. - 2. izd. - Nis : /autor/, 1989. - 557 str. ; 30 cm 709. Finansije. Knj. 2, Teorija javnih finansija i javne finansije Jugoslavije / Jovan Gorci. - Nis : Pravni fakultet, 1990. 389 str. ; 24 cm 710. Monetarne i bankarske finansije / Jovan Gorci. ­ Bor : Stamparija Bor, 1991. ­ 390 str. ; 24 cm 711. Finansije i finansijsko pravo : novcani i bankarski poslovi, finansije preduzea, porezi / Jovan Gorci. - Beograd : /autor/, 1993. - 589 str. ; 29 cm 712. Finansije i finansijsko pravo : monetarne i bankarske finansije, finansije preduzea, javne finansije / Jovan Gorci. Nis : /s.n./ ; Beograd : Proinkom : Radnicka stampa, 1994. - 554 str. ; 24 cm ISBN 86-82401-02-9 713. Porezi, carine i druge dazbine : aktuelne promene u 1995 : mere za legalizovanje i suzbijanje sive ekonomije / /recenzenti Jovan Gorci, Bozidar Raicevi. - Nis : /s.n./ ; Beograd : Proinkom, 1995. - 187 str. ; 24 cm 714. Prirucnik o oporezivanju. /Knj. 1/ / Jovan Gorci, Dragomir Ili. - /1. izd./. - Beograd : Proinkom, 1996. - 517 str. : tabele ; 24 cm 715. Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 1, Prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika / urednik Jovan Gorci. ­ Beograd : Proinkom, 2003. - 257 str. ; 24 cm ISBN 86-82401-08-8 716. Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / urednik Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - 332 str., /54/ str. ; 24 cm ISBN 86-82401-09-6 717. Javne finansije, finansijsko pravo i ekonomija javnog sektora / Jovan Gorci, Mileva Anelkovi. ­ Nis /ie/Beograd : Proinkom, 2005. ­ XX, 813 str. ; 24 cm

CLANCI 718. O mogunostima poboljsanja dosadasnjeg sistema osiguranja motornih vozila u nasoj zemlji / Jovan Gorci U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1974. - God. 22, br. 3 (1974), str. 367-376 ISSN 0003-2565

73

719. Teorijski aspekti razvoja privrede nedovoljno razvijenih podrucja sa posebnim osvrtom na razvoj nerazvijenih podrucja u SR Srbiji / Jovan Gorci U: Regionalni razvoj proizvodnih snaga u SR Srbiji : naucni skup. - Nis : Ekonomski fakultet, 1987. - Str. 117-132 720. Bitni uslovi pretpostavke za efikasniji razvoj male privrede / Jovan Gorci U: Mala privreda danas. - Pe : "Braa Kari", 1988. - Str. 182-196 721. Privredno sistemske i druge pretpostavke za efikasnije funkcionisanje robne proizvodnje i trzista / Jovan Gorci U: Problemi robne proizvodnje u socijalizmu : zbornik radova sa nauznog skupa : dodatak. - Nis : Ekonomski fakultet, 1988. - Str. 299-311 722. Sistem i politika poreza i doprinosa u nacrtu amandmana na Ustav SFRJ / Jovan Gorci U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 141-151 723. Uloga regulativnih i samoupravnih subjekata u razvoju trzisnih uslova privreivanja i nacrt amandmana na Ustav SFRJ / Jovan Gorci U: Marketing. ­ Zagreb : /s.n/, 1988. - God. 19, br. 3 (1988), str. 160-167 ISSN 0581-1023 724. Ekonomska politika i antiinflafcioni program / Jovan Gorci U: Uloga banaka i drugih institucija u privrednim reformama socijalistickih zemalja : zbornik. - Beograd : Vesnik, 1989. - Str. 56-58 725. Finansijski marketing preduzea i banke / Jovan Gorci U: Marketing u funkciji prestruktuiranja nase privrede : zbornik. ­ Leskovac : /s.n./, 1989. - Str. 1-16 726. Finansiranje osnivanja tekueg poslovanja i razvoja privatnog preduzea / Jovan Gorci U: Neiskoriseni kapaciteti i mala privreda : referati sa Drugog naucnog simpozijuma / glavni i odgovorni urednik Dimitrije Kuli. ­ Pe : "Braa Kari", 1989. - Str. 17 727. Osnivanje mesovitog preduzea sa posebnim osvrtom na ugovor o osnivanju i statut / Jovan Gorci U: Investicije. - /s.l./ : /s.n./, 1989. - God. 10, br. 1 (1989), str. 35-42 ISSN 0351-4129 728. Mo i nemo naseg bankarstva da se transformise / Jovan Gorci U: Nova uloga banaka u trzisnim uslovima : zbornik. - Beograd : Jugoslovenska izvozna i kreditna banka DD, 1990. Str. 127-143 729. Strana ulaganja u fransizing sistem / Jovan Gorci U: Kooperacija (fransizing) - uslov opstanka malih privrednika i velike korporacije : zbornik. - Vrnjacka Banja : Sabor malih privrednika, 1990. - Str. 1-18 730. Ustavne promene i finansijski federalizam u Jugoslaviji / Jovan Gorci U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 85-94 731. Procena kapitala u funkciji stranih ulaganja / Jovan Gorci U: Strana ulaganja / /glavni i odgovorni urednik Milorad Bozi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 54-64 ISBN 86-7148-031-3 74

732. Poreska krivicna dela / Dragan Jovasevi, Jovan Gorci U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 179-253 733. Poreski postupak i poreska administracija / Jovan Gorci U: Poreske reforme u Republici Srbiji : zbornik radova. Knj. 2, Primena poreza / editor Jovan Gorci. - Beograd : Proinkom, 2003. - Str. 11-57 734. Poreski sistem i poreska politika u tranziciji / Jovan Gorci U: Poreske reforme u Republici Srbiji : prava poreskih obveznika, poreski sistem i poreska politika : zbornik radova. Knj. 1 / editor Jovan Gorci. - Breograd : Proinkom, 2003. - Str. 5-112 ISBN 86-82401-08-8 735. Drzava blagostanja (Welfare State) / Jovan Gorci U: Renesansa finansija : zbornik radova u spomen prof. dr Miodragu Matejiu / /urednici Miodrag Jovanovi, Mileva Anelkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2004. - Str. 23-29 ISBN 86-7148-044-5

75

IGNJATOVI, GORDANA

736. The Greek Soldiers' Cemetery in Pirot / / B. Lili ; prevod na engleski Gordana Ignjatovi. ­ Pirot : Chemicals, 1994 737. Istorija Pirota i okoline : doktorska disertacija / B. Lili ; /prevod sazetka Gordana Ignjatovi/. ­ Pirot : Chemicals, 1994. ­ 549 str. 738. The Methochs of Imperial Lavras in Pirot / B. Lili ; prevod na engleski Gordana Ignjatovi. ­ Pirot : Chemicals, 1994. 739. Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 2 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi ; prevod Gordana Ignjatovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003. - 482 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-039-9 740. Indicators of the quality of life and living environment in urban areas in the realization of the Habitat Agenda Objectives / prevod Gordana Ignjatovi U: Predlozi projekata zastite zivotne sredine. ­ Nis : Fakultet zastite na radu, 2002 741. Indicators of the quality of the living environment and development of agriculture in the Western region of Stara planina / prevod Gordana Ignjatovi U: Predlozi projekata zastite zivotne sredine. ­ Nis : Fakultet zastite na radu, 2002 742. /Poetsko-prvodilacki eksperiment grupe prevodilaca pesme Olivera Milijia/ / prevod Gordana Ignjatovi.../et al./ U: Rukovet. ­ Subotica : Suboticke novine, 2002 743. Regional Environment Reconstruction Program for South-Eastern Europe/ prevod Gordana Ignjatovi U: Predlozi projekata zastite zivotne sredine. ­ Nis : Fakultet zastite na radu, 2002 744. Learner Development and Autonomy / Gordana Ignjatovi, Dusica Mladenovi U: Secondary ELT Teacher Training Manual. ­ Beograd : Britanski savet, 2003. 745. Pravni fakultet u Nisu = Faculty of Law in Nis : 1960-2004 /vizuelna graa/ / prevod na engleski Gordana Ignjatovi. ­ Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ CD ROM : zvuk, video, tekst. fotografije ; 12 cm 746. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 43 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci ; prevod rezimea Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ 413 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 747. Dvadeset godina Zakona o meunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Zivkovi ; prevod predgovora i lektura engleskog teksta Gordana Ignjatovi /. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - X, 320 str. ; 24 cm 748. Haiku poezija / Branislav Brzakovi ; prevod Gordana Ignjatovi U: Sluzbeni casopis srpskog Haiku udruzenja. ­ Valjevo : Srpsko Haiku udruzenje., 2004 749. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 44 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci ; prevod rezimea Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ 320 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501

76

750. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 45 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci ; prevod rezimea Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. ­ 262 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 751. Evropska integracija na polju krivicnopravnog delovanja : (evropski nalog za hapsenje) / Marco Palmieri ; prevod Miomira Kosti ; lektura Gordana Ignjatovi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 4 (2005), str. 37-43 752. Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / /glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi ; prevod rezimea Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ 265 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-051-8 753. 45th Anniversary of the Faculty of Law in Nis /vizuelna graa/ / prevod na engleski jezik Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. - CD ROM : zvuk, video, tekst. fotografije ; 12 cm 754. Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ 700 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-058-5 755. Srbija 1804 ­ 2004 / /glavni i odgovorni urednik Slobodanka Stojici ; prevod Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 59-70. ISBN 86-7148-056-9 756. Web site Pravnog fakulteta u Nisu / prevod Gordana Ignjatovi. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005 Dostupno na www.prafak.ni.ac.yu 757. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci ; prevod rezimea Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ 317 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 758. Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi, Dejan Janiijevi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ IX, 649 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-067-4 759. Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ IX, 280 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-062-3 760. Novine u porodicnom zakonodavstvu / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 280 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-066-6 761. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 48, Tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Gordana Ignjatovi/ ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 75 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 762. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 49, Zbornik radova sa naucne konferencije "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Dejan Janiijevi, Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. ­ 401 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 77

IGNJATOVI, MARIJA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 763. Starateljstvo nad maloletnicima u rimskom i savremenom pravu : magistarska teza / Marija Ignjatovi. ­ Skoplje : /autor/, 2007. - ------str. ; 30 cm 764. Starateljstvo nad maloletnicima nekad i sad / Marija Ignjatovi. ­ Beograd : Zaduzbina Andrejevi, 2007. - ------str. ; 23 cm CLANCI 765. Pozivanje na sud (in ius vocatio) / Marija Ignjatovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokretska kultura. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. ­ Tom 4, br. 12 (2003), str. 275-285. ISSN 0350-0500 766. Zbornik radova "Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije", Pravni fakultet, Nis, 2003. : prikaz / Marija Ignjatovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2003. - God. 21, br. 11/12 (2003), str. 119-123 ISSN 0352-2713 767. Istorijski znacajan fragment za status zene (Justinijanove institucije, II, 13, 5) / Mila Jovanovi, Marija Ignjatovi U: Sovremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija : zbornik na trudovi od meunaroden simpoziun. T 1, Vol. 1. ­ Skopje : Praven fakultet, 2004 768. Izvrsenje presude u rimskom graanskom postupku / Marija Ignjatovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 287-311 ISSN 0350-8501 769. Postupak predaje deteta / Marija Ignjatovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 4, br. 12 (2004), str. 171-185. ISSN 0350-0500 770. Ugovor o ortakluku u makedonskom pravu / Marija Ignjatovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 4, br. 12 (2004) ISSN 0350-0500 771. Zbornik radova "Ustavno pitanje u Srbiji", Pravni fakultet, Nis, str. 464 : prikaz / Marija Ignjatovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 11 (2004), str. 85-88 ISSN 0352-3713 772. Starateljstvo nad maloletnicima / Marija Ignjatovi, Goce Naumovski U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, br. 9 (2005), str. 1237-1249. ISSN 0350-0500 773. Tutela impuberum i cura minorum u rimskom pravu / Marija Ignjatovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 259-277. ISSN 0350-8501 78

774. Udovicko uzivanje u Srpskom graanskom zakoniku / Marija Ignjatovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 415-424. ISBN 86-7148-056-9 775. Novi koncept usvojenja prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porodici / Marija Ignjatovi U: Pravo, teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 20046. - Br. 3-4 (2006), str. 30-39 ISSN 0352-3713 776. O uticaju pojedinih pravila rimskog prava na savremeno sportsko pravo / Marija Ignjatovi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 519-538. ISBN 99938-57-06-8 777. Rimsko pravo i Code civile / Marija Ignjatovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 303-315. ISBN 86-7148-055-0 778. Staratelstvoto nad maloletnicite vo rimskoto i sovremenoto pravo / Marija Ignjatovi U: Zbornik posveten na pocesni doktori, doktori i magistri na nauki (2001-2006). ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Str. 518-533. ISBN 9989-759-74-X 779. Princip medijacije u zakonu o medijaciji Republike Makedonije / Marija Ignjatovi U: Pravo, teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2007. - Br. ______(2007), str. 53-58 ISSN 0352-3713 780. Prof. dr Zika Bujukli, "Forum romanum ­ Rimska drzava, pravo, religija i mitovi" : prikaz / Marija Ignjatovi U: U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Pravo, 2007. - God. 24, br. 1-2 (2007), str. 76-77. ISSN 0352-3713 781. Sustina i znacaj ogranicenja autorskih i srodnih prava / Marija Ignjatovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 5, br. 13 (2007), str. 321-333. ISSN 0350-0500

79

JANIIJEVI, DEJAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 782. Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi, Dejan Janiijevi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ IX, 649 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-067-4 783. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 47 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Dejan Janiijevi/ ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 172 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 784. Decentralizacija kao polaziste daljeg razvoja Srbije : prirucnik / Dejan Vuceti, Dejan Janiijevi. ­ Nis : Centar za razvoj graanskog drustva "Protecta", 2007. ­ 144 str. ; 24 cm ISBN 86-909603-0-9 785. "Visestranacke arbitraze" ­ ucese mnozine subjekata sa polozajem stranke u arbitraznom postupku : doktorska disertacija / Dejan Janiijevi. ­ Beograd : /autor/, 2007. ­ IV, 392 lista ; 30 cm 786. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 49, Zbornik radova sa naucne konferencije "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Dejan Janiijevi, Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. ­ 401 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501

CLANCI 787. Javni poredak i izvrsenje stranih arbitraznih odluka / Dejan Janiijevi U: Arbitraza. - Beograd : Spoljno rgovinska rbitraza pri Privrednoj komori Jugoslavije, 2003. - Str. 54-82 ISSN 1450-9490 788. Language Rights in Serbian Civil Procedure / Dejan Janiijevi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 2003. - Vol. 1, No. 6 (2003), str. 815-825 ISSN 0354-2009 789. Medijacija - adekvatan nacin resavanja sporova / Dejan Janiijevi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 2003. - Br. 1-2 (2003), str. 39-57 ISSN 0351-1790 790. Reforms of the Higher Education System in Serbia / Dejan Janiijevi U: Three Years After - The Alumni Pesrpective on Transition. - Beograd : /s.n./, 2003. - Str. 65-70 791. Sudsko poravnjanje i medijacija / Dejan Janiijevi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 99-108 ISBN 86-7148-038-0 792. Pravo na upotrebu jezika u parnicnom postupku / Dejan Janiijevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 4, br. 12 (2004), str. 145-158

80

793. Rana neutralna evaluacija - mogue resenje / Dejan Janiijevi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 2004. - Str. 15-31 ISSN 0351-1790 794. Res iudicata u engleskom i americkom pravu / Dejan Janiijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 203-220. ISSN 0350-8501 795. Arbitrazni sporazum u savremenom meunarodnom arbitraznom pravu / Dejan Janiijevi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str. 717-733. ISSN 0350-0500 796. Delocalization in International Commercial Arbitration / Dejan Janiijevi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 63-72. ISSN 1450-5517 797. Resavanje tzv. klasnih sporova u parnicnom i arbitraznom postupku / Dejan Janiijevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 109-122 ISSN 0350-8501 798. Pravni znacaj arbitraznog sporazuma / Dejan Janiijevi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 127-142. ISSN 0350-8501

81

JANKOVEC, IVICA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 799. Pravni osnovi naknade gubitaka na imovini i licnosti i njihov meusobni odnos / Predrag Suleji, Ivica Jankovec. Novi Sad : Pravni fakultet, 1976. - 175 str. ; 30 cm CLANCI 800. O kumuliranju naknade iz obaveznog osiguranja od odgovornosti sa naknadama odnosno davanjima po drugim pravnim osnovama / Ivica Jankovec U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 203-218 ISSN 0350-8501 801. Upotreba motornog vozila kao uslov za nastupanje osiguranog slucaja u obaveznom osiguranju / Ivica Jankovec U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1974. - God. 23, br. 11 (1974), str. 67-77 ISSN 0350-0500 802. Organizacija osiguranja / Ivica Jankovec U: Veliki finansijski prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1975. Str. 611-614 803. Tehnika osiguranja / Ivica Jankovec U: Veliki finansijski prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1975. Str. 636-651 804. Ugovorna kazna kroz nasu sudsku praksu / Ivica Jankovec U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 47-62 ISSN 0350-8501 805. Pokrie iz osiguranja za stete koje ugrozavaju zivotnu sredinu / Ivica Jankovec U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 156-173 806. Samoupravljanje u organizacijama udruzenog rada / Ivica Jankovec U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 185-198 807. Transformacija cene kao elementa ugovora o prodaji / Ivica Jankovec U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 217-237 ISSN 0350-8501

82

JANKOVI, BRANIMIR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 808. Meunarodni odnosi u razvoju politicke misli / Branimir Jankovi. ­ Sarajevo : /s.n./, 1962. - 22 cm P.o. : Godisnjak / Pravni fakultet u Sarajevu ; br. 10, 1962. 809. La conception Jougoslave der relations internationales contemporaines / Branimir Jankovi. - /s.l./ : Nancy, Centre europeen universitain, 1963. 810. Faktori u meunarodnim odnosima : (pripremni prilozi za Simpozijum o odnosima izmeu drzava u danasnjim uslovima organizacije meunarodne zajednice) / Branimir M. Jankovi. - Beograd : Naucno delo, 1964 811. Meunarodni odnosi i meunarodno pravo / Branimir M. Jankovi. - Svjetlost : Sarajevo, 1964 812. International legal aspect of the problem of South-West Africa / Branimir M. Jankovi. - Beograd : /s.n./, 1964 P.o. : Jugoslovenska revija za meunarodno pravo; br. 1, 1964. 813. Meunarodni odnosi i istorijske discipline / Branimir M. Jankovi. ­ Beograd : /s.l./, 1964 P. o. : Anali Pravnog fakulteta u Beogradu ; br. 2-3, 1964. 814. Tendencije u razvoju sovjetske doktrine meunarodnog prava / Branimir M. Jankovi. - Beograd : /s.n./, /1966/. - Str. 57-75 ; 24 cm P.o. : Meunarodni problemi; br. 1, 1966. 815. Droit international / Branimir Jankovi. ­ Paris : UNESCO, 1967. ­ 154 str. ; 22 cm CLANCI 816. De la neutralite clasique a la conception moderne des pays non-alignes / Branimir Jankovi U: Revue Egiotienne de droit international. - Cairo : Universite au Cairo, 1965. - Vol. 21 (1965), str. 89-120 817. Fakulteti Beogradskog univerziteta u Nisu / Branimir Jankovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1965. - Br. 2 (1965), str. 18-20 ISSN 0042-0425 818. Govor povodom svecanog otvaranja rada Univerziteta u Nisu / Branimir Jankovi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1965. - Br. 11 (1965), str. 3-8 819. Mir i meunarodna saradnja : svetska konferencija za mir i meunarodnu saradnju u Nju Delhiju / Branimir Jankovi U: Meunarodna politika. - Beograd : Jugoslovenska stvarnost, 1965. - Br. 355 (1965), str. 10-11 ISSN 0543-3657 820. Razvoj fakulteta u Nisu / Branimir Jankovi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1965. - Br. 7 (1965), str. 3-8 821. Univerzitet u Nisu / Branimir Jankovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1965. - Br. 9 (1965), str. 3-9 83

ISSN 0042-0425 822. Psiholoski faktor u teoriji meunarodnih odnosa / Branimir Jankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - Zagreb : Pravni fakultet, 1966. - Br. 3/4 (1966), str. 280-286 823. Savremena uloga univerziteta / Branimir Jankovi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1966. - Br. 6 (1966), str. 3-5 824. Tendencije u razvoju sovjetske doktrine meunarodnog prava / Branimir Jankovi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1966. - Br. 1 (1966), str. 57-75 ISSN 0025-8555 825. Uz godisnjicu rada Niskog univerziteta / Branimir Jankovi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1966. - Br. 11 (1966), str. 3-7 826. Covek i njegova prava / Branimir Jankovi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1967. - Br. 1 (1967), str. 3-7 ISSN 0436-2616 827. Deset godina postojanja i rada Zajednice jugoslovenskih univerziteta / Branimir Jankovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1968. - Br. 1 (1968), str. 3-9 ISSN 0042-0425 828. Neutralnost i neangazovanje u teoriji i praksi : I deo / Branimir Jankovi U: Meunarodna politika. - Beograd : Jugoslovenska stvarnost, 1968. - Br. 426 (1968), str. 25-27 ISSN 0543-3657 829. Neutralnost i neangazovanje u teoriji i praksi : II deo / Branimir Jankovi U: Meunarodna politika. - Beograd : Jugoslovenska stvarnost, 1968. - Br. 427 (1968), str. 14-16 ISSN 0543-3657 830. Meunarodnopravna strana spora oko jugozapadne Afrike / Branimir Jankovi U: Godisnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 1969. - Str. 39-55

84

JANJI, JOVAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 831. Pregled radova sovjetskih ekonomista posveenih stogodisnjici roenja V.J. Lenjina / Jovan V. Janji. - Nis : Ekonomski fakultet, 1970 CLANCI 832. Ugledni primer pravilnika za resavanje stambenih potreba / Gordana Stankovi, Jovan Janji U: Donosenje i primena pravilnika o rasporedu stanova : zbornik. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985 833. Bibliografija radova objavljenih u brojevima 25-31 (1985-1991) "Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu" / Jovan Janji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Str. 183-192 834. Pregled doktorskih disertacija, magistarskih teza i seminarskih radova (na poslediplomskim studijama) ­ odbranjenih na Pravnom fakultetu u Nisu od 1986-1992. godine / Jovan Janji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Str. 193-196 835. Prof. dr Mihailo Miti u nastavi : prof. dr Mihailu Mitiu - u cast / Jovan Janji U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 76-79 836. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Nevena Petrusi, Jovan Janji, Gordana Stankovi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995 837. Graa za bibliografiju prof. dr Vladislava orevia / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi, Jovan Janji U: Niski civilisti, prof. dr Mirsa Mijaci, prof. dr Vladislav orevi, prof. dr Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika Katedre za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 21-27 838. Predgovor, portret prof. dr Milivoja Markovia i bibliografija radova prof. dr Milivoja Markovia / Gordana Stankovi, Jovan Janji, Nevena Petrusi U: Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu / Milivoje Markovi. ­ Beograd : /s.n./, 1996. - Str. 321-329 839. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Nevena Petrusi, Jovan Janji, Gordana Stankovi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986)". ­ 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998.

85

JOCI, LAZAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 840. Rimsko pravo / Lazar Joci. - Novi Sad : Slavija, 1990. - 272 str. ; 24 cm 841. Rimsko pravo / Lazar Joci. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Nis : /s.n./ ; Negotin : Progres, 1990. - 289 str. ; 24 cm ISBN 86-432-0011-8 842. Rimsko pravo /Lazar Joci/. - 3. dopunjeno izd. - Nis : /SKC/, 1994. ­ 341 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-009-8 843. Rimsko pravo / Lazar Joci. - 4. dopunjeno i izmenjeno izd. - Nis : SKC, 1995. - 328 str. ; 24 cm 844. Latinski pravni termini, pravila, izreke, sentence i definicije / Lazar Joci. - Nis : SKC, 1995. - 94 str. ; 24 cm 845. Latinski za pravnike : Elementa Latina : praktikum za vezbe iz Rimskog prava / Lazar Joci. - Nis : SKC, 1995. - X, 220 str. ; 24 cm 846. Rimsko pravo / Lazar Joci. - 5. dopunjeno i izmenjeno izd. - Nis : SKC, 1997. - XIV, 329 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-035-7 847. Latinski za pravnike = Elementa latina : praktikum za vezbe iz Rimskog prava / Lazar Joci. - 2. izd. - Nis : SKC, 1997. - 220, 94 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-036-5 CLANCI 848. Promene u rimskoj poljoprivredi perioda principata / Lazar Joci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 95-101 ISSN 0350-8501 849. Uloga rimskog prava u stvaranju modernih sistema privatnog prava i njegov znacaj danas / Lazar Joci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 187-194 ISSN 0350-8501 850. Ciljevi posesorne zastite / Lazar Joci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 183-191 ISSN 0350-8501 851. Pravna priroda interdikta / Lazar Joci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 97-102 ISSN 0350-8501 852. Prof. dr Mihailo Miti kao romanista / Lazar Joci U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : Opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 33-35 86

JOVANOVI, LJUBISA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 853. Krivicno pravo : skripta. Sv. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967 854. Krivicno pravo : skripta : opsti deo. Sv. 2 / Ljubisa Jovanovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967 855. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - Beograd : Naucna knjiga, 1969 856. Alkoholizam i kriminalitet u Beogradu : kriminolosko-etioloska studija o alkoholizmu kao socijalnom problemu / Ljubisa Jovanovi. - Nis : Univerzitet, 1971. - 334 str. ; 20 cm 857. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - 2. izd. - Beograd : Naucna knjiga, 1973. - VIII, 326 str. ; 24 cm 858. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - 2. izd. - Beograd : Naucna knjiga, 1973. - VIII, 326 str. ; 24 cm 859. Zbornik radova Pravnog fakulteta : 1977 / /glavni i odgovorni urednik Ljubisa Jovanovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - 458 str. ; 24 cm 860. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - 3. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1978. - XII, 342 str. ; 24 cm 861. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - 4. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1980. - XI, str. 408 ; 24 cm 862. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi. - Beograd : "Svetozar Markovi", 1983. - XVIII, 566 str. ; 24 cm 863. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - Beograd : Zavod zam udzbenike i nastavna sredstva, 1986. - X, 407 str. ; 24 cm 864. Krivicno pravo : opsti deo. Knj. 1 / Ljubisa Jovanovi. - Beograd : Policijska akademija, 1995. - XII, 472 str. ; 23 cm ISBN 86-70-20-011-2 865. Krivicno pravo. Knj. 2, Posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - Beograd : Policijska akademija, 1995. 439 str. ; 24 cm 866. Praktikum za krivicno pravo. Knj. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - Beograd : Policijska akademija, 1996 867. Praktikum za krivicno pravo. 2, Posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - Beograd : Policijska akademija, 1996. - VII, 380 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-030-9 868. Prekrsaji i privredni prestupi / Ljubisa Jovanovi, Milenko Jelaci. ­ Beograd : Policijska akademija, 1997. ­ 469 str. ; 24 cm 869. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 576 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-023-2 87

870. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 587 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-028-9 871. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2002. - 311 str. ; 24 cm ISBN 86-8178-24-3 872. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovaevi. - 2. dopunjeno izd. - Nis : Bona Fides, 2002. - 624 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-025-3 873. Krivicno pravo. 2, Posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - 2. izd. - Beograd : Policijska akdemija, 2002. - XXVI, 349 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-080-5 874. Praktikum za krivicno pravo. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd : Policijska akademija, 2002. - XIII, 256 str. ; 24 cm 875. Krivicno pravo. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevii. - Beograd : Policijska akademija, 2003. - 344 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-094-5 876. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2004. - 408 str. ; 24 cm CLANCI 877. Drustvena odbrana i sloboda ucinioca krivicnog dela / Ljubisa Jovanovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez advokatskih komora Jugoslavije, 1962. - Br. 1/2 (1962), str. 27-46 878. Krivicna odgovornost pojedinaca u meunarodnom pravu / Ljubisa Jovanovi U: Pregled. - Sarajevo : Univerzitet, 1962. - Br. 1/2 (1962), str. 67-86 879. O nekim pogresnim shvatanjima u savremenoj kriminalogiji : komentar / Ljubisa Jovanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1962. - Br. 2 (1962), str. 64-74 ISSN 0350-0500 880. Krivicno pravo i njegova drustvena uloga / Ljubisa Jopvanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. - Br. 2 (1963), str.53-60 881. Predhodni krivicni postupak u zakonodavstvu Francuske,SSSR-a i Jugoslavije / Ljubisa Jovanovi U: Narodna milicija. - Beograd : Savezni sekreterijat za unutrasnjie poslove, 1963. - Br. 10 (1963), str. 39-57 ISSN 0041-302X 882. Alkoholizam kao kriminogeni uzrok / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 115-123 883. Film i strip kao krimogeni uzroci / Ljubisa Jovanovi 88

U: Pregled. - Sarajevo : Univerzitet, 1964. - Br. 4 (1964), str. 27-45 884. O problemu upoznavanja licnosti delikventa i ostvarivanju individualizacije kazne / Ljubisa Jovanovi U: Jugoslovenska revija za krivicno pravo i kriminologiju. - Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1964. - Br. 4 (1964), str. 354-355 ISSN 022-6076 885. Alkoholizam, brak i porodica / Ljubisa Jovanovi U: Sociologija. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za sociologiju, 1965. - Br. 4 (1965), str. 73-87 ISSN 0038-0318 886. Krivicnopravni tretman delikvenata alkoholicara u savremenom zakonodavstvu / Ljubisa Jovanovi U: 13. maj. - Beograd : Savezni sekretarijat za unutrasnje poslove, 1965. - Br. 12 (1965), str. 1033-1051 ISSN 0041-302X 887. Maloletnicki kriminalitet u Socijalistickoj Republici Srbiji u periodu od 1959. do 1964. godine / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 97-124 888. Uticaj alkoholizma na vrsenje krivicnih dela protiv saobraaja u Beogradu / Ljubisa Jovanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1965. - Br. 5 (1965), str. 32-41 ISSN 0350-0500 889. Alkoholizam i privreda / Ljubisa Jovanovi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1966. - Br. 2/3 (1966), str. 28-34 890. Diskusija o problemima krivicnih sankcija u zakonodavstvu i praksi / Ljubisa Jovanovi U: Jugoslovenska revija za krivicno pravo i kriminologiju. - Beogard : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1966. - Br. 3 (1966), str. 440-442 ISSN 022-6076 891. Drustveno negativne pojave i njihov krivicnopravni tretman / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 75-93 892. Uticaj alkoholizma na maloletnicku delikvenciju / Ljubisa Jovanovi U: Socijalni radnik. - Beograd : Drustvo socijalnih radnika SR Srbije, 1966. - Br. 1/3 (1966), str. 150-156 893. D. N. Mihajlov, Osobenosti na dejanieto pri izloznena prest'pna dejnost / Ljubisa Jobvanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet u Nisu, 1967. - God. 6 (1967), str. 435-438 894. Zastarelost u savremenom krivicnom pravu / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 67-80 895. Odgovornost u samoupravnom drustvu : drustvena, pravna i krivicna odgovornost / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 145-160 ISSN 0350-8501 896. Dr Bogdan Zlatari: "Krivicno pravo I svezak-opi deo" : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 218-225 89

ISSN 0350-8501 897. Granice izmeu eventualnog umisljaja i svesnog nehata / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 81-91 ISSN 0350-8501 898. Kaznena odgovornost pojedinaca kao nosilaca samoupravnih funkcija / Ljubisa Jovanovi U: Problemi prethodnog krivicnog postupka : krivicnopravna zastita samoupravnih prava i odgovornost nosilaca samoupravnih funkcija. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju, 1971. - Str. 138-151 899. Motiv i vinost / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. - Br. 11 (1972), str. 65-80 ISSN 0350-8501 900. Odgovornost i vrste odgovornosti u nasem savremenom drustvu / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 81-104 ISSN 0350-8501 901. Dr Franjo Baci: "Krivicno pravo-opst del" : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Jugoslovenska revija za krivicno pravo i kriminologiju. - Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska ispitivanja, 1974. - str. 96-98 ISSN 022-6076 902. Krivicno zakonodavstvo prema novom Ustavu SFRJ / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj. Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 63-68 ISSN 0350-8501 903. Pogledi i shvatanja o saucesnistvu / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 73-87 ISSN 0350-8501 904. Krivicnopravna zastita covekove sredine / Ljubisa Jovanovi U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 81-94 905. Pojam i vrste umisljaja / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str.131-147 ISSN 0350-8501 906. Zastita prava i duznosti iz udruzenog rada / Ljubisa Jovanovi U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 88-102 907. Nehat kao oblik vinosti / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 135-157 ISSN 0350-8501 908. Krivicnopravna zastita coveka / Ljubisa Jovanovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1979. - Str. 437-449 90

ISSN 0004-1270 909. Ostvarivanje i zastita slobode i prava graana u SFRJ / Ljubisa Jovanovi U: Enciklopedija samoupravljanja. - Beograd : Savremena administracija, 1979. - Str. 638-643 910. Ostvarivanje zastita slobode i prava graana u SFRJ / Ljubisa Jovanovi U: Enciklopedija samoupravljanja. - Beograd : Savremena administracija : Komunist, 1979. - Str. 639-643 911. Povodom dvadesetogodisnjice Pravnog fakulteta u Nisu / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. - Br. 21 (1981), str. 5-10 ISSN 0350-8501 912. Motivi i odlucivanje / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. - Br. 25 (1985), str. 41-50 ISSN 0350-8501 913. Samoupravno pravo i samoupravna odgovornost / Ljubisa Jovanovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985), str. 729-731 ISSN 0004-1270 914. Krivicna odgovornost i drugi vidovi odgovornosti, sluzbenih i odgovornih lica / Ljubisa Jovanovi U: Bezbednost i drustvena samozastita. - /s.l./ : /s.n./, 1986. - Br. 1 (1986), str. 37-47 915. O mesanju funkcija drzavnih i samoupravnih organa, dezintegraciji, konsenzusu i ustavnom polozaju SR Srbije / Ljubisa Jovanovi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 315-320 916. Odreivanje pojma krivicnog dela / Ljubisa Jovanovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1987. - Vol. 25, br. 3 (1987), str. 53-72 ISSN 022-6076 917. Jedinstvene funkcije Republike Srbije / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 11-19 ISSN 0350-8501 918. Ustavni polozaj graana i zastita njihovih prava / Ljubisa Jovanovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 1-17 919. Ustavni polozaj graana i zastita njihovih prava / Ljubisa Jovanovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1988. - Br. 4 (1988) str. 557-570 ISSN 0350-0500 920. Uticaj Francuske revolucije na zastitu prava i sloboda graana / Ljubisa Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 19-23 ISSN 0350-8501 921. Uracunljivost i odgovornost alkoholicara / Ljubisa Jovanovi 91

U: Nauka, bezbednost, policija. ­ Beograd, 1996. - Str. 124-134 922. Dr Dragan Jovasevi: "Leksikon krivicnok prava" : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Bezbednost. ­ Beograd : Ministarstvo MUP Srbije, 1996. - Str. 841-842 ISSN 0409-2953 923. Dr Dragan Jovasevi: "Leksikon krivicnog prava", JP Sluzbeni list SRJ, Beograd, 1998. godine, str. 730 : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Privredno pravo i organizacija privrednih drustava u Kanadi (III) deo) / Istvan Rajcan. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1998. - God. 15, br. 12 (1998), str. 117-118 ISSN 0352-3713 924. Dr Dragan Jovasevi:"Komentar Zakona o privrednim prestupima sa sudskom praksom i registrom pojmova" : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1999. - Br. 11 (1999), str. 438-440 ISSN 0017-0933 925. Komentar Zakona o izvrsenju krivicnih sankcija : sa sudskom praksom i registrom pojmova, JP "Sluzbeni list SRJ", Beograd, 1999. godine, str. 309 : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 17, br. 2 (2000), str. 79-80 ISSN 0352-3713 926. Prof. dr Dragan Jovasevi: Komentar Krivicnog zakona Savezne Republike Jugoslavije (Sluzbeni glasnik , Beograd, 2002) : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 9 (2002), str. 87-88 ISSN 0352-3713 927. Prof. dr Dragan Jovasevi: Komentar Zakona o privrednim prestupima sa sudskom praksom i registrom pojmova, Izdavac Sluzbeni list SRJ, Beograd, 2001. godine, str. 368 : prikaz / Ljubisa Jovanovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 2 (2002), str. 76-77 ISSN 0352-2713

92

JOVANOVI, MILA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 928. Polozaj zene u najstarijem rimskom pravu : magistarski rad / Mila Jovanovi. ­ Beograd : /autor/, 1984. ­ 500 str. ; 30 cm 929. Avgustovo bracno zakonodavstvo(kadukarni zakoni) : doktorska disertacija / Mila Jovanovi. - Beograd : /autor/, 1994. - IV, 350 str. ; 30 cm 930. Komentar starog rimskog ius civile. Knj. 1, Leges regiae / Mila Jovanovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2002. - 223 str. ; 26 cm ISBN 86-7148-032-1 931. Komentar starog rimskog ius civile. Knj. 2, Zakon XII tablica (I-VI) / Mila Jovanovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. - 451 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-076-5 CLANCI 932. Neka razmatranja o drustvenom polozaju zene od antickog do burzoaskog drustva / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 355-376 ISSN 0350-8501 933. "Leges regie" : pitanje autenticnosti / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 149-159 ISSN 0350-8501 934. Tutorstvo nad zenama u antickom Rimu / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str.213-227 ISSN 0350-8501 935. Rim iz doba Romula - patrijarhalni ili matrijarhalni? / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 163-183 ISSN 0350-8501 936. Status zene prema Graanskom zakoniku za Knezevinu Srbiju / Mila Jovanovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 80-90 937. Da li Gaj i neki drugi pravnici svedoce zloupotrebi prava? / Mila Jovanovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 78-92 938. Da li Marcijan svedoci o zloupotrebi prava? / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 100-115 ISSN 0350-8501 939. Conclusions des recherches sur la position de la femme dans le plus ancien droit romain / Mila Jovanovi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 1998. - Vol. 1, No 2, str. 157-182 93

ISSN 0354-2009 940. Neki aspekti statusa zene po Zakonu XII tablica / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 30-54 ISSN 0350-8501 941. Cuveno rimsko jus liberorum / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 64-80 ISSN 0350-851 942. Konstitucija cara Konstantina Velikog o nezenjama i onima bez dece / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 107-119 ISSN 0350-8501 943. Rimske kodifikacije od Zakona XII tablica do Justinijanovog Corpus iuris civilis : I deo / Mila Jovanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 23-40 ISBN 86-7148-034-8 944. Aequitas and Bona Fides in the Legal Practice of Ancient Rome and the Prohibition of the Abuse of Right / Mila Jovanovi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 2004. - Vol. 1, No 8 (2003) ISSN 1450-5517 945. Rimske kodifikacije od Zakona XII tablica do Justinijanovog Corpus iuris civilis : II deo / Mila Jovanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 2 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 23-40 ISBN 86-7148-039-9 946. Starateljstvo u antickom Rimu uz poseban osvrt na cura nascituri (ventris) - prilog istoriji vanparnicne stvari / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 377-404 ISSN 0350-8501 947. Aequitas i bona fides u pravnoj praksi antickog Rima i zabrana zloupotrebe prava / Mila Jovanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 207-238 ISBN 86-7148-048-8 948. Istorijski znacajan fragment za status zene (Justinijanove institucije, II, 13, 5) / Mila Jovanovi, Marija Ignjatovi U: Sovremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija : zbornik na trudovi od meunaroden simpoziun. T 1, Vol. 1. ­ Skopje : Praven fakultet, 2004 949. Pravosue izmeu aequitas i prohibitio u doba Justinijana : skica za siri osvrt / Mila Jovanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 119-206 ISBN 86-7148-049-6 950. Osloboenici (libertini) u doba Oktavijana Avgusta / Mila Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 135-158. ISSN 0350-8501

94

951. Porodica u doba donosenja Graanskog zakonika za Knezevinu Srbiju : (neke slicnosti sa starom rimskom porodicom) / Mila Jovanovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 333-376. ISBN 86-7148-056-9 952. Rimsko pravo i Evropska unija / Mila Jovanovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 67-84. ISBN 86-7148-058-5 953. Code civile i neka pitanja statusa zena po Srpskom graanskom zakoniku / Mila Jovanovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 197-219. ISBN 86-7148-055-0 954. In iure cessio ­ originalna i univerzalna pravna konstrukcija starih Rimljana / Mila Jovanovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 603-633. ISBN 86-7148-067-4 955. Natalitet i srpsko porodicno zakonodavstvo / Mila Jovanovi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 51-84. ISBN 86-7148-066-6 956. Poraz Rimljanki u doba Katona Starijeg / Mila Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. - Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 229-258. ISBN 99938-57-06-8

95

JOVANOVI, VUKADINKA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 957. Uticaj kratkotrajnog repetitivnog misinog naprezanja sa malim optereenjima na razvoj elementarnih biomotorickih dimenzija kod postpubertetske skolske omladine oba pola : magistarska teza / Vukadinka Jovanovi. ­ Skoplje : Medicinski fakultet, 1979 958. Uticaj razlicitih programskih sadrzaja u nastavi fizickog vaspitanja na razvoj i strukturu morfoloskih karakteristika i motorickih sposobnosti studentkinja prve godine Univerziteta u Nisu : doktorska disertacija / Vukadinka Jovanovi. ­ Beograd : Fakultet za fizicko obrazovanje, 1985 CLANCI 959. Aplikacije diskriminativne analize kod izbora sportske aktivnosti u oblasti edukacije studenata / Vukadinka Jovanovi U: Zbornik radova Meunarodnog simpozijuma "Informatika". ­ Bled : /s.n./, 1978 960. Praenje promena psihosomatskog statusa kod ucenica prvog razreda gimnazija "Svetozar Markovi" i "Stevan Sremac" u Nisu u toku jedne skolske godine / Vukadinka Jovanovi U: Fizicka kultura. ­ Beograd : /s.n./, 1978. ­ Br. 3 (1978) 961. Stepen eksplikacije sprinta pomou longitudinalne dimenzionalnosti skeleta kod studenata / Vukadinka Jovanovi U: Drugi simpozijum "Fizicka kultura studentske omladine Jugoslavije" : zbornik radova. ­ Nis : /s.n./, 1980

96

JOVANOVI - ZATTILA, MILENA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 962. Ugovor o finansijskom lizingu : magistarska teza / Milena Jovanovi. ­ Beograd /autor/, 1995. 963. Finansijski lizing / Milena Jovanovi. - Nis : Studentski kulturni centar, 1997. - 135 str. ; 24 cm 964. Poverioci u stecaju : doktorska disertacija / Milena Jovanovi-Zattila. ­ Beograd : /autor/, 2003. 965. Prirucnik za stecajne upravnike / /grupa autora/. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ 1092 str. ; 24 cm 966. Stecajno pravo / Milena Jovanovi-Zattila, Vladimir Colovi. ­ Beograd : Dosije, 2007. ­ 270 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7738-073-1 CLANCI 967. Svojinska i statusna transformacija preduzea / Milena Jovanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 155-161 ISSN 0350-8501 968. Makijavelijevo shvatanje o vestini upravljanja drzavom od strane vladara / Milena Jovanovi U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1993. - Br. 1-4 (1993), str. 100-111 ISSN 0351-1790 969. Pravna priroda ugovora o finansijskom lizingu / Milena Jovanovi-Zatila U: Pravmi zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. - Br. 11 (1996), str. 455-467 ISSN 0350-0500 970. Nezavisnost i nadleznost sudova za privredne prestupe / Milena Jovanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta. - Skoplje : Pravni fakultet, 1997. - Str. 173-179 971. Dejstvo pravnih posledica otvaranja stecajnog postupka prema treim licima / Milena Jovanovi-Zatila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 3, br. 11 (2001), str. 231-241 ISSN 0350-0500 972. Finansiranje investicija putem lizinga / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 539-546 ISSN 0354-3501 973. Ostvarivanje prava u kontekstu meunarodne insolventnosti / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 3, br. 11 (2002), str. 693-703 ISSN 0350-0500 974. Uloga stecaja kao kontrolnog mehanizma zemalja u tranziciji - zakon kao sredstvo za uspostavljanje finansijske discipline / Milena Jovanovi-Zatila U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 995-1005 97

ISSN 0354-3501 975. Zastita poverilaca kroz primenu stecajnog zakona - uporedno pravni pristup / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. ­Tom 3, br. 11 (2003), str. 115-127 ISSN 0350-0500 976. Pobijanje duznikovih pravnih radnji / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2004. - Br. 5-8 (2004), str. 681-692 ISSN 0354-3501 977. Primena trzisnih principa i ICT u procesu redefinisanja javnog sektora / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturna razlika. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 3, br. 11 (2004), str. 617-631 ISSN 0350-0500 978. Current Issues of the Insolvency Law of Serbia and Their Compability with EU Regulations / Milena Jovanovi-Zattila U: Eastern European Community Law Journal. - /s.l./ : /s.n./, 2005. ­ Vol. 2, No 1 (2005), str. 1-12 979. Elektronska trgovina iz perspektive zastite potrosaca ­ Nacionalna regulativa u globalnom kontekstu / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 380-398 ISSN 0354-3501 980. Odnos nacionalnog stecajnog zakonodavstva prema unifikaciji / Milena Jovanovi-Zattila U: Zbornik prispevkov Evropski sodni prostor. ­ Maribor : Pravna fakulteta, 2005. ­ Str. 285-293. ISBN 961-6399-41-1 981. Reorganization of an Insolvent Debtor ­ an Alternative or the Imperative / Milena Jovanovi-Zattila U: Eastern European Community Law Journal. - /s.l./ : /s.n./, 2005. ­ Vol. 2, No 2 (2005), str. 94-104 982. Usklaivanje srpskog stecajnog prava sa merodavnim propisima EU / Milena Jovanovi-Zatila U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 525-542 ISBN 86-7148-058-5 983. Zakljucenje ugovora u elektronskoj formi kao imperativ savremene trgovine / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str. 597-609. ISSN 0350-0500 984. Pravna zastita potrosaca / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 1097-1108. ISSN 0350-0500 985. Reorganizacija ili korporativna rehabilitacija kao stecajna alternative / Milena Jovanovi-Zattila U: Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 217-230. ISBN 86-7148-062-3 986. The Sale of an Insolvent Debtor / Milena Jovanovi-Zattila 98

U: Naukovnij visnik Uzgorodskogo nacional'nogo universitetu. Serij Pravo. ­ Uzgorod : Juridicnij fakul'tet, 2006. ­ Br. 6(2006), str. 170-176. 987. Dominacija i monopolizacija u pravu konkurencije / Milena Jovanovi-Zattila U: Liber amicorum. ­ Beograd : Sluzbeni glasnik, 2007. ­ Str. 325-339. 988. Granice arbitrabilnosti u trgovinskim i drugim sporovima / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 4, br. 12 (2007), str. 563-574. ISSN 0350-0500 989. Neka pitanja elektronske trgovine razmatrana u radu Haske konvencije / Milena Jovanovi-Zattila U: Drzavljanstvo i meunarodno privatno pravo ­ Haske Konvencije : zbornik radova. ­ Beograd : Sluzbeni glasnik, 2007. ­ Str. 337-356. 990. Ogranicavanje slobodne trgovine i zastita potrosaca / Milena Jovanovi-Zattila U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije, 2007. ­ Br. 5-8 (2007), str. 695-705. ISSN 0354-3501

99

JOVASEVI, DRAGAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 991. Sud ubicama Kneza Mihaila / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sfairos, 1989. ­ 143 str. ; 20 cm ISBN 86-81277-30-8 992. Falsifikovanje isprave u jugoslovenskom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi. - Beograd : Policijska akadenija, 1996. - VIII, 186 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-017-1 993. Praktikum za krivicno pravo. 2, Posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - Beograd : Policijska akademija, 1996. - VII, 380 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-030-9 994. Komentar Zakona o izvrsenju krivicnih sankcija : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovasevi. Beograd : Sluzbeni list, 1997. ­ 309 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0355-4 995. Komentar Zakona o privrednim prestupima sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni list, 1997. ­ 306 str. ; 20 cm 996. Krivicnopravna zastita menice i ceka / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Graficco 0ll, 1997. ­ 98 str. ; 23 cm ISBN 86-7332-006-2 997. Leksikon krivicnog prava / Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni list, 1998. - 729 str. ; 24 cm ISBN 86-355-0402-X 998. Zakon o oruzju i municiji Republike Srbije sa komentarom i prateim propisima i Zakon o oruzju Republike Crne Gore / priredio Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1999. - 132 str. ; 20 cm ISBN 86-7549-136-0 999. Zbirka propisa o pomilovanju : sa komentarom / priredio Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1999. - 80 str. ; 20 cm ISBN 86-7549-137-9 1000. Komentar Zakona o izvrsenju krivicnih sankcija Republike Srbije : sa sudskom praksom, prateim propisima i registrom pojmova / Dragan Jovasevi i Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija Republike Crne Gore sa prateim propisima. - Beograd : Sluzbeni list, 2000. - 455 str. ; 19 cm ISBN 86-355-0461-5 1001. Krivicna dela falsifikovanja / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Zaduzbina Andrejevi, 2000. ­ 120 str. ; 24 cm ISBN 86-1450-801-X 1002. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 587 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-028-9 1003. Zbirka Zakona o prekrsajima : sa komentarom i praksom / /priredio Dragan Jovasevi/. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2000. - 319 str. ; 24 cm 100

ISBN 86-7549-186-7 1004. Amnestija i pomilovanje / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Intermex, 2001. ­ 95 str ; 24 cm 1005. Komentar Zakona o privrednim prestupima : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Dragan Jovasevi. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Sluzbeni list, 2001. - 368 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0503-4 1006. Krivicno delo poreska utaja / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2001. ­ 152 str. ; 24 cm 1007. Osnovi iskljucenja krivicnog dela / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2001. ­ 137 str. ; 24 cm 1008. Pritvor u Jugoslaviji i meunarodni standardi / Aleksandar Resanovi, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Centar za antirtanu akciju, 2001. ­ 159 str. ; 20 cm ISBN 86-82297-51-5 1009. Privredni prestupi u sudskoj praksi : praktikum / priredio Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2001. - 298 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-218-9 1010. Komentar Krivicnog zakona Savezne Republike Jugoslavije / Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2002. 455 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-238-3 1011. Krivicno pravna zastita pripadnika policije / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2002. ­ 154 str. ; 24 cm ISBN 86-83287-04-1 1012. Krivicno pravo : opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2002. - 311 str. ; 24 cm ISBN 86-8178-24-3 1013. Krivicno pravo. 2, Posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - 2. izd. - Beograd : Policijska akdemija, 2002. - XXVI, 349 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-080-5 1014. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovannovi, Vojislav uri, Draga Jovaevi. - 2. dopunjeno izd. - Nis : Bona fides, 2002. - 624 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-025-3 1015. Leksikon krivicnog prava / Dragan Jovasevi. - 2. prosireno izd. - Beograd : Sluzbeni list, 2002. - 800 str. ; 24 cm ISBN 86-355-0550-6 1016. Praktikum za krivicno pravo. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd : Policijska akademija, 2002. - XIII, 256 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-083-X 1017. Zloupotreba sluzbenog polozaja / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i 101

socioloska istrazivanja, 2002. ­ 124 str. ; 24 cm 1018. Komentar Krivicnog zakona Republike Srbije: /sa sudskom praksom/ / Dragan Jovasevi. - Beograd : Nomos, 2003. 573 str. ; 20 cm ISBN 86-81781-36-7 1019. Krivicno pravo. 1, Opsti deo / Ljubisa Jovanovi, Dragan Jovasevii. - Beograd : Policijska akademija, 2003. - 344 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-094-5 1020. Meunarodno krivicno pravo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Nomos, 2003. - 131 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-37-5 1021. Praktikum za krivicno pravo. Knj. 1, Opsti deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2003. - 233 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-332-0 1022. Praktikum za krivicno pravo. Knj. 2, Posebni deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2003. - 233 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-331-2 1023. Praktikum za krivicno pravo II : posebni deo / Dragan Jovasevi, Dragana Kolari. - Beograd : Policijska akademija, 2003. - 128 str. ; 24 cm ISBN 86-7020-088-0 1024. Zakon o oruzju i municiji Republike Srbije : sa komentarom i prateim propisisma ; Zakon o oruzju Republike Crne Gore / priredio Dragan Jovasevi. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2003. - 195 str. ; 20 cm ISBN 86-7549-302-9 1025. Krivicno pravo : posebni deo / Ljubisa Jovanovi, Vojislav uri, Dragan Jovasevi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2004. - 408 str. ; 24 cm 1026. Sistem poreskih delikata / Dragan Jovasevi, Tarik Hasimbegovi. ­ Beograd : Intermex, 2004. ­ 163 str ; 24 cm 1027. Zbirka zakona o prekrsajima sa komentarom i praksom/ Dragan Jovasevi. ­ 2. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Sluzbeni glasnik, 2004. ­ 382 str. ; 20 cm ISBN 86-7549-373-8 1028. Javni red i mir i oruzje i municija/ Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list, 2005. ­ 342 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0684-7 1029. Krivicni zakonik Republike Srbije / /priredio/ Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2005. ­ 313 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0699-5 1030. Krivicno / kazneno pravo Bosne i Hercegovine : opi dio / Borislav Petrovi, Dragan Jovasevic. ­ Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. ­ 411 str. ; 24 cm ISBN 9958-627-25-6 1031. Krivicno pravo. 2, Krivicno pravo posebni dio / Borislav Petrovi, Dragan Jovasevic. ­ Sarajevo : Pravni fakultet, 2005. ­ 346 str. ; 24 cm 102

ISBN 9958-627-35-3 1032. Prekrsajno pravo / Predrag Dimitrijevi, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2005. ­ 488 str. ; 24 cm ISBN 86-355-0697-9 1033. Zakon o maloletnim uciniocima krivicnih dela i krivicnopravnoj zastiti maloletnih lica / /urednik i prireivac Dragan Jovasevi/. ­ Beograd : Sluzbeni list, 2005. ­ 149 str. ; 19 cm ISBN 86-355-0712-6 1034. Zastita zivotne sredine / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list, 2005. ­ 256 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0676-6 1035. Zloupotreba sluzbenog polozaja i korupcija / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2005. ­ 212 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-53-7 1036. The Criminal Law of the Republic of Serbia / Dragan Jovasevic, Borislav Petrovi. ­ Thessaloniki : ----------------, 2006. ­ 94 str. ; 24 cm 1037. Izbegavanje plaanja poreza : fiskalni i krivicno-pravni aspekt / Mileva Anelkovi, Dragan Jovasevi. ­ Nis : Centar za publikacije P?ravnog fakulteta, 2006. ­ 247 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-069-0 1038. Izvrsno krivicno / kazneno pravo / Borislav Petrovi, Dragan Jovasevic. ­ Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. ­ 254 str. ; 24 cm ISBN 9958-627-39-6 1039. Krivicni zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom/ Dragan Jovasevi. ­ 2 dopunjeno izd. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2006. ­ 321 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0715-0 1040. Krivicno pravo : opsti deo / Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2006. ­ 504 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-62-6 1041. Krivicno pravo : posebni deo / Vojislav uri, Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Nomos, 2006. ­ 376 str. ; 24 cm ISBN 86-81781-61-8 1042. Leksikon krivicnog prava/ Dragan Jovasevi. ­ 3. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Sluzbeni glasnik, 2006. ­ 816 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-556-0 1043. Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija sa uvodnim komentarom/ Dragan Jovasevi. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2006. ­ 179 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0721-5 1044. Nuzna odbrana i krajnja nuzda / Dragan Jovasevi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 264 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-078-9 1045. Pravni aspekti izvrsenjs krivicnih sankcija / Dragan Jovasevi, Zoran Stevanovi. ­ Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2007. ­ 350 str. ; 20 cm 103

ISBN978-86-83287-20-8 1046. Terorizam : bezbednosni i pravni aspekti / Dragan Jovasevi, Mile Raki. ­ Beograd : Institut za politicke studije, 2007. ­ 330 str. ; 20 cm ISBN 978-86-7419-126-2 CLANCI 1047. Izdavanje ceka bez pokria / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1982. - God. 24, br. 6(1982), str. 486-496 ISSN 0409-2953 1048. Nasilnicko ponasanje / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1982. - God. 24, br. 5(1982), str. 420-429 ISSN 0409-2953 1049. Primena kratkih kazni lisenja slobode : prilog / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije, 1982. - God. 32, br. 4 (1982), str. 465-475 ISSN 0032-06976 1050. Nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz cl. 245. KZ SFRJ / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1990. - God. 32, br. 6 (1990), str. 588-600 ISSN 0409-2953 1051. Krivicno delo davanja laznog iskaza / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 33, br. 4 (1991), str. 391-401 ISSN 0409-2953 1052. Krivicno delo omoguavanja uzivanja opojnih droga prema novom krivicnom zakonodavstvu / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 32, br. 3 (1991), str. 266-271 ISSN 0409-2953 1053. Ubistvo deteta pri poroaju / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1991. - God. 42, br. 5 (1991), str. 530-539 ISSN 0409-2953 1054. Obavezno lecenje alkoholicara i narkomana iz cl. 65. Kaznenog zakona SFRJ / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1992. - God. 34, br. 6 (1992), str. 721-727 ISSN 0409-2953 1055. Osvrt na krivicno delo ubistva na mah / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 1992. - God. 34, br. 2 (1992), str. 183-192 ISSN 0409-2953 1056. Stanje i problemi savremenog krivicnog zakonodavstva u SR Jugoslaviji / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Policijske akademije. ­ Beograd : Policijska akademija, 1995. - Br. 1 (1995), str. 21-34 1057. Institut krajnje nuzde u teoriji i praksi / Dragan Jovasevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 87-98 104

ISSN 0350-5626 1058. Krivicna dela u vezi sa opojnim drogama / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. - God. 45, br. 9 (1996), str. 183-199 ISSN 0350-0500 1059. Produzeno krivicno delo u teoriji i praksi / Dragan Jovasevi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1996. - God. 68. (knj. 56) br. 12 (1996), str. 494-507 ISSN 0017-0933 1060. Karakteristike krivicnog dela falsifikovanja sluzbene isprave / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1997. - God. 14, br. 12 (1997), str. 51-64 ISSN 0352-3713 1061. Karakteristike krivicnog dela neodazivanja pozivu i izbegavanja vojne sluzbe / Dragan Jovasevi U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavacki zavod, 1997. - God. 49, br. 1/2 (1997), str. 99-106 ISSN 0042-8426 1062. Krivizno pravni znacaj privilegujuih okolnosti kod ubistva na mah / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. - God. 46, br. 9(1997), str. 141-146 ISSN 0350-0500 1063. Mere bezbednosti obaveznog lecenja alkoholicara i narkomana u jugoslovenskom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Branic. - Beograd : Advokatska komora Srbije, 1997. - Br. 2 (1997), str.15-23 ISSN 0359-9644 1064. O pravnoj zabludi u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1997. - God. 49, br. 9(1997), str. 311-327 ISSN 0017-0933 1065. Znacaj neznatne drustvene opasnosti u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1997. - Br. 4/5(1997), str. 99-106 ISSN 0350-5626 1066. Krivicno pravna zastita vojne tajne / Dragan Jovasevi U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavacki zavod, 1998. - God. 30, br. 2 (1998), str. 67-79 ISSN 0042-8426 1067. Krivicno pravni znacaj instituta nuzne odbrane / Dragan Jovasevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Pravni fakultet, 1998. - Br. 2 (1998), str. 128-143 ISSN 0350-5626 1068. Krivicnopravni znacaj povrata / Dragan Jovasevi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1998. - God. 70 (knj. 58), br. 7-8 (1998), str. 291-306 ISSN 0017-0933 1069. Pravo na zivot i nuzna odbrana / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1998. - God. 45, br. 9 (1998), str. 43-61 105

ISSN 0350-0500 1070. Primena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi kao faktor prevencije kriminaliteta / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova sa savetovanja Defektoloskog fakulteta "Prevencija kriminaliteta". - Beograd : Defektoloski fakultet, 1998. - Str. 184-202 1071. Teorijski i prakticni aspekti krivicnog dela pronevere / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1998. - God. 15, br. 10 (1998), str. 31-37 ISSN 0352-3713 1072. Institut pomaganja u izvrsenju krivicnog dela-teorijski i prakticni aspekti / Dragan Jovasevi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1999. - God. 71 (knj. 59), br. 7-8 (1999), str. 223-241 ISSN 0017-0933 1073. Izvrsenje kazne zatvora prema novim zakonskim resenjima / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 9(1999), str. 26-35 ISSN 0352-3713 1074. Izvrsenje smrtne kazne prema novim zakonskim resenjima / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1999. - God. 71 (knj. 59), br. 10 (1999), str. 352-357 ISSN 0017-0933 1075. Krivicno delo izazivanja opste opasnosti - teorijski i prakticni aspekt / Dragan Jovasevi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1999. - God. 37, br. 3 (1999), str. 49-65 ISSN 0022-6076 1076. Krivicno pravna zastita isprava / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 2(1999), str. 8-20 ISSN 0352-3713 1077. Mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi u prakticnoj primeni / Dragan Jovasevi U: Branic. - Beograd : Advokatska komora Srbije, 1999. - Br. 3/4 ( 1999), str. 13-25 ISSN 0353-9644 1078. Naknada stete pricinjene krivicnim delom, privrednim prestupom i prekrsajem / Dragan Jovasevi U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 1999. - Str. 38-49 1079. Teorijski i prakticni aspekti krivicnog dela nedozvoljene trgovine / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1999. - God. 16, br. 5/6 (1999), str. 11-20 ISSN 0352-3713 1080. Terrorism in Kosovo and Metohija criminal legal aspect / Dragan Jovasevi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1999. - Br. 1085/86 (1999), str. 19-22 ISSN 0035-1695 1081. Podstrekavanje kao oblik saucesnistva u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 2000. - Br. 1/2 (1999/2000), str. 118-134 106

ISSN 0350-6630 1082. Institut pomilovanja u teoriji i praksi krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 21, br. 7/8 (2000), str. 30-38 ISSN 0352-3713 1083. Karakteristike krivicnog dela iz clana 33. Zakona o oruzju i municiji / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 17, br. 2 (2000), str. 34-45 ISSN 0352-3713 1084. Karakteristike odgovornosti za privredne prestupe u nasem pravu / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2000. - God. 17, br. 9/10 (2000), str. 33-40 ISSN 0352-3713 1085. Krivicno pravna zastita pripadnika policije prema odredbama Zakona o javnom redu i miru / Dragan Jovasevi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2000. - God. 38, br. 3 (2000), str. 33-49 ISSN 022-6076 1086. Krivicno pravna zastita strazarske, patrolne ili druge slicne sluzbe / Dragan Jovasevi U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavacki zavod, 2000. - Br. 3 (2000), str. 79-86 ISSN 0042-3713 1087. NATO genocide in FR Yugoslavia / Dragan Jovasevi U: Meunarodna politika. - Beograd6cInstitut za meunarodnu politiku i privredu, 2000. - Br. 1091/93 (2000), str. 62-67 ISSN 0035-1695 1088. Pravo na zivot u svetlu instituta krajnje nuzde / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2000. - God. 49, br. 9 (2000), str. 91-106 ISSN 0350-0500 1089. Institut podstrekavanja u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2001. - God. 18, br. 10 (2001), str. 9-26 ISSN 0352-3713 1090. Krivicno delo ugrozavanja javnog saobraaja u teoriji, praksi i uporednom zakonodavstvu / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2001. - God. 18, br. 2 (2001), str. 42-53 ISSN 0352-3713 1091. Krivicno pravni pojam i obelezja terorizma / Dragan Jovasevi U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavacki zavod, 2001. - Br. 3 (2001), str. 70-82 ISSN 0042-8426 1092. Krivizno pravni aspekti zloupotrebe opojnih droga / Dragan Jovasevi U: Bilten Okruznog suda u Beogradu. - Beograd : Okruzni sud u Beogradu, 2001. - Br. 56 (2001), str. 44-62 ISSN 0351-0247 1093. Mere bezbednosti medicinskog karaktera u jugoslovenskom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 123-152 ISSN 0350-851 107

1094. Novcana kazna u jugoslovenskom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 2001. - God. 32, br. 1/2 (2001), str. 230-243 ISSN 0350-6630 1095. Ubistvo sluzbenog ili vojnog lica pri obavljanju poslova bezbednosti kao poseban oblik teskog ubistva / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 1, br. 9 (2001), str. 55-72 ISSN 0350-0500 1096. Zastita zivotne sredine u uporednom krivicnom zakonodavstvu / Dragan Jovasevi U: Zbornik Fakulteta civilne odbrane. ­ Beograd : /s.n./, 2001. - Str. 139-152 1097. Delikti nasilja prema ovlasenim sluzbenim licima organa unutrasnjih poslova / Dragan Jovasevi U: Delikti nasilja : zbornik radova sa savetovanja. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2002. - Str. 127-138 1098. Institut saizvrsilastva u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 11 (2002), str. 14-26 ISSN 0352-2713 1099. Krivicno pravni aspekti i uloga policije u prevenciji imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovasevi U: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta : zbornik radova naucno strucnog savetovanja sa meunarodnim ucesem. - Beograd : Policijska akademija, 2002. - Str. 357-380 1100. Obelezja krivicnog dela poreske utaje / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 1 (2002), str. 7-23 ISSN 0352-2713 1101. Pojam i karakteristike kazne zatvora u jugoslovenskom pravu / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 177-198 ISSN 0350-8501 1102. Pojam i karakteristike krivicnog dela genocida / Dragan Jovasevi U: Vojno delo. - Beograd : Vojno-izdavacki zavod, 2002. - Br. 2/3 (2002), str. 80-92 ISSN 0042-8426 1103. Pojam, karakteristike i dejstvo neznatne drustvene opasnosti / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 4 (2002), str. 37-52 ISSN 0352-2713 1104. Prevencija kriminaliteta u lokalnoj zajednici / Dragan Jovasevi U: Lokalna samouprava. - Nis : Balkanski centar za izucavanje lokalne samouprave, 2002. - Br. 10 (2002), str. 14-22 ISSN 1450-524X 1105. Sistem imovinskih krivicnih sankcija u jugoslovenskom krivicnom / Dragan Jovasevi U: Nauka, bezbednost, policija. - Beograd : Policijska akademija, 2002. - Br. 2 (2002), str. 59-73 1106. Ubistvo pri bezobzirnom nasilnickom ponasanju -teorijski i prakticni aspekti / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 1, br. 9 (2002), str. 117-132 108

ISSN 0350-0500 1107. Krivicno delo izbegavanja plaanja poreza prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji / Dragan Jovasevi U: Bilten Okruznog suda u Beogradu. - Beograd : Okruzni sud u Beogradu, 2003. - Br. 59 (2003), str. 74-91 ISSN 0351-0274 1108. Krivicnopravna zastita zivota pripadnika policije pri obavljanju sluzbene duznosti / Dragan Jovasevi U: Ugrozavanje bezbednosti pripadnika policije - uzroci, oblici i mere zastite : zbornik radova sa meunarodnog naucno-strucnog savetovanja. ­ Beograd : Policijska akademija, 2003. - Str. 99-118 1109. Odgovornost za zagrozuvanje na zivotnata sredina od aspekt na aktite od Sovetot na Evropa / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Godisnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" : vo cest na Dimitar Pop Georgiev. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 40 (2002/2003), str. 537-548. ISSN 0583-5062 1110. Osnove pravnog ureenja i zastite od rizika u zivotnoj sredini / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane u Beogradu. - Beograd : Fakultet civilne odbrane, 2003. - Str. 227-253 1111. Primena kazne zatvora kao sredstva drzavnog reagovanja na kriminalitet / Dragan Jovasevi U: Strategija drzavnog reagovanja na kriminal : zbornik radova sa XV seminara prava. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2003. - Str. 497-509 1112. Sistem ekoloskih krivicnih dela u nasem pravnom sistemu / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Fakulteta civilne odbrane u Beogradu. - Beograd : Fakultet civilne odbrane, 2003. - Str. 179-212 1113. Znacaj olaksavajuih i otezavajuih okolnosti pri odmeravanju kazne u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 179-212 ISSN 0350-8501 1114. Imovinske krivicne sankcije kao sredstvo prevencije imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovasevi U: Kriminalisticke teme. ­ Sarajevo : -------------------------, 2004. ­ Br. 3-4 (2004), str. 131-153. 1115. Krivicna dela u vezi sa opojnim drogama u uporednom krivicnom zakonodavstvu / Dragan Jovasevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2004. ­ 2-3 (2004), str. 85-104 ISSN 0039-2138 1116. Osnovni instituti meunarodnog krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2004. - Br. 2 (2004), str. 157-176 ISSN 0409-2953 1117. Pojam i karakteristike kazne zatvora u jugoslovenskom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 7/8 (2004), str. 23-36 ISSN 0352-3713 1118. Pojam i osnovne karakteristike meunarodnog prava / Dragan Jovasevi U: Nauka, bezbednost, policija. ­ Beograd : /s.n./, 2004. - Br. 1 (2004), str. 71-91 1119. Pokusaj kao stadijum u izvrsenju krivicnog dela / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 117-140. 109

ISSN 0350-8501 1120. Pranje novca u teoriji i praksi krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 1 (2004), str. 46-56 ISSN 0352-3713 1121. Prilog odreivanju pojma i elemenata meunarodnog krivicnog dela / Dragan Jovasevi U: Primena meunarodnih krivicnih standarda : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa. ­ Tara : /s.n./, 2004. - Str. 219-244 1122. Sistem odgovornosti i kaznjivosti za meunarodna krivicna dela / Dragan Jovasevi U: Teski oblici kriminala : zbornik radova sa savetovanja. ­ Beograd : /s.n./, 2004. - Str. 345-368 1123. Appearance, Development and Basic Characteristics of International Criminal Justice / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 2 (2005), str. 21-42. 1124. Criminal Legal Aspects of Money Laundering / Dragan Jovasevi U: Eastern European Criminal Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 1 (2005), str. 1-11. 1125. Doprinos ucenja Tome Zivanovia nauci krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 223-240. ISBN 86-7148-056-9 1126. Dr Borislav Petrovi ­ dr Gorazd Mesko : Kriminologija / Dragan Jovasevi U: Glasnik AKV. : Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2005. ­ Br. 10 (2005), str. 523-525. ISSN 0350-0500 1127. The Extreme Necessity in thr Criminal Law of Serbia and montenegro / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 1 (2005), str. 109-115. 1128. Human Rights in Light of Necessary Defence in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 2 (2005), str. 7-19. 1129. International Criminal Law ­ Legal Nature, Importance and the Relation to Other Branches of Law / Dragan Jovasevi U: Eastern European Criminal Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 2 (2005), str. 14-23. 1130. Karakteristike meunarodnog krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Pravo : teorija i praksa. ­Novi Sad : Casopis Pravo ­ teorija i praksa, 2005. ­ 9-10 (2005), str. 35-45. 1131. Krivicna dela u vezi sa opojnim drogama u uporednom krivicnom zakonodavstvu/ Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2005. - Br. 2 (2005), str. 181-200 ISSN 0409-2953 1132. Krivicnopravni aspekti prevencije imovinskog kriminaliteta / Dragan Jovasevi U: Pravo, teorija praksa. ­ Novi Sad : Pravo, 2005. ­ 7-8 (2005), str. 11-29. 1133. Meunarodno krivicno pravosue u funkciji odrzavanja i zastite mira i meunarodne bezbednosti / Dragan Jovasevi U: Meunarodni problemi. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. - Br. 1-2 (2005), str. 110

ISSN 0025-8555 1134. Meunarodno pravni osnovi za krivicna dela nedozvoljene proizvodnje i trgovine opojnim drogama / Dragan Jovasevi U: U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005. ­ Br. 3 (2005), str. 125-136. ISSN 0039 2138 1135. Neka sporna pitanja kod krivicnog dela falsifikovanja isprava / Dragan Jovasevi U: Bilten okruznog suda. ­ Beograd : ---------------------------, 2005. ­ Br. 69 (2005), str. 49-61 1136. Notion and Basic Characteristics of Fine in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovasevi U: Eastern European Criminal Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 2 (2005), str. 1-8. 1137. Notions and Basic Characteristics of International Criminal Law / Dragan Jovasevi U: Eastern European Criminal Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 1 (2005), str. 41-48. 1138. Osnovne karakteristike novog krivicnog zakonodavstva / Dragan Jovasevi U: Sudska praksa. ­ Beograd :----------------------, 2005. ­ Br. 10-11 (2005), str. 46-56 1139. Podstrekavanje kao oblik saucesnistva u ucinjenju krivicnog djela / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Pravni savjetnik. ­ Sarajevo : -------------------, 2005. ­ 3 (2005), str. 13-24. 1140. Pojam, elementi i karakteristike meunarodnog krivicnog dela / Dragan Jovasevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005. ­ Br. 1-2 (2005), str. 277-298. ISSN 0039 2138 1141. Polozaj maloletnika u krivicnom pravu prema novim zakonskim resenjima / Dragan Jovasevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 159-176. ISSN 0350-8501 1142. Poreska evazija i poreska krivicna dela / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2005. - Br. 4 (2005), str. 541-564 ISSN 0409-2953 1143. Prilogodreivanju pojma i elemenata meunarodnog krivicnog dela / Dragan Jovasevi U: Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i drustveno ekonomskog sistema Srbije kao demokratske drzave. ­ Nis---------------, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija, str. 216-233. 1144. Sistem imovinskih sankcija u krivicnom pravu Srbije i Crne Gore / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2005. ­ Br. 12 (2005), str. 613-628. ISSN 0017-0933 1145. Suzbijanje organizovanog kriminala u Republici Srbiji / Dragan Jovasevic U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 423-444 ISBN 86-7148-058-5 1146. The System of Property and Criminal Sanctions in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2005. ­ Br. 1 (2005), str. 117-126.

111

1147. Ubistvo na mah i ubistvo u prekoracenju nuzne odbrane / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, br. 9 (2005), str. 197-217. ISSN 0350-0500 1148. Zloupotreba opojnih droga u meunarodnom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Sudska praksa. ­ Beograd : -----------------------, 2005. ­ Br. 6 (2005), str. 67-73. 1149. Znacaj nuzne odbrane i krajnje nuzde u krivicnom pravu/ Dragan Jovasevi U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2005. ­ Br. 4 (2005), str. 62-70. 1150. Znacaj olaksavajuih i otezavajuih okolnosti pri odmjeravanju kazne u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Pravna misao. ­ Sarajevo : -----------------------, 2005. ­ 1-2 (2005), str. 14-31. 1151. Accidental Provocation of Environmental Hazards by Generally Dangerous in Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 1 (2006), str. 123-141. 1152. Bases for the Exlusion of the Criminal Act in Criminal Law of Serbia and montenegro / Dragan jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 2 (2006), str. 175-205. 1153. Complicity in the Criminal Law of Bosnia and Herzegovina / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 4 (2006), str. 65-88. 1154. Dejstvo krivicnih sankcija na rodnopravni status osuenog lica / Dragan Jovasevi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinian prvi" : vo cest na Todorka Orovcanec. ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 42 (2006), str. 163-178. ISSN 0583-5062 1155. Dinamika i struktura krivicnih dela iz Zakona o javnom redu i miru / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2006. - Br. 3 (2006), str. 449-464 ISSN 0409-2953 1156. Izvrsenje vaspitnih mjera / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi, Amila Ferhatovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske , 2006. ­ Br. 7 (2006), str. 371-394. 1157. Kivica u novom Krivicnom zakoniku / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. ­ Br. 9 (2006), str. 475-507. ISSN 0017-0933 1158. Krivicne sankcije za maloletnike u novom Krivicnom zakonu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Bezbednost. - Beograd : MUP Republike Srbije, 2006. - Br. 5 (2006), str. 689-711 ISSN 0409-2953 1159. Krivicnopravna zastita prava na izdrzavanje clanova porodice / Dragan Jovasevi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 223-234. ISBN 86-7148-066-6 1160. Krivicnopravni aspekti prouzrokovanja stecaja / Dragan Jovasevi 112

U: Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 171-182. ISBN 86-7148-062-3 1161. Krivicnopravni aspekti ubistva policajca / Dragan Jovasevi U: Perjanik. ­ Danilovgrad : ----------------------, 2006. ­ Br. 9-10 (2006), str. 17-25. 1162. The Mitigating and Aggravating Circumstances for Punishment Proportioning in Comparative Criminal Law / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 3 (2006), str. 85-102. 1163. The Money Laundering as Criminal Offence in Criminal Law of Bosnia and Herzegovina / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 2 (2006), str. 207-226. 1164. New Juvenile Criminal Law in the Republic of Serbia / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 3 (2006), str. 181-198. 1165. Novi koncept krivice u krivicnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 33-62 ISSN 0350-8501 1166. Odgovornost pravnih lica u krivicnom pravu Bosne i Hercegovine / Dragan Jovasevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2006. ­ Br. 1-3 (2006), str. 284-302. ISSN 0039-2138 1167. Osnivanje, nadleznost i postupanje Meunarodnog krivicnog suda / Dragan Jovasevi U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 2 (2006), str. 60-66 1168. Osnovi koji iskljucuju krivicu / Dragan Jovasevi U: Glasnik AK Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. ­ Br. 12 (2006), str. 640-659. ISSN 0017-0933 1169. Osnovne karakteristike krivicnog zakonodavstva Karaoreve Srbije / Dragan Jovasevi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2006. ­ God. 4, br. 4 (2006), str. 89-102. ISSN 1451-6373 1170. Osnovne karakteristike novog krivicnog zakonodavstva Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. - Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 189-210 ISBN99938-57-06-8 1171. Osnovne karakteristike novog maloletnickog krivicnog prava Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Zbornik Pravnog fakulteta Sveucilista u Rijeci. ­ Rijeka : Pravni fakultet, 2006. ­ Vol. 27, br. 2 (2006), str. 1055-1087. 1172. Osnovne karakteristike sistema izvrsenja kazne zatvora u Bosni i Hercegovini / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Pravna misao. ­ Sarajevo : --------------------, 2006. ­ Br. 5-6 (2006), str. 36-54. 1173. Pojam krivicnog dela u svetlu "ucenja o nepravu" Jovana Sterije Popovia / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 48 (2006), str. 53-75 113

ISSN 0350-8501 1174. Poreska utaja u novom krivicnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Pravo - teorija i praksa. - Novi Sad : Pravo, 2006. - God. 23, br. 11/12 (2006), str. 31-45. ISSN 0352-3713 1175. Punishment Proportioning in the Criminal Law of Serbia and Montenegro / Dragan Jovasevi, Aleksandar Tresnjev U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 1 (2006), str. 175-204. 1176. Radnopravni status osuenog lica u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd :-------------------, 2006. ­ Br. 1-6 (2006), str. 228-245. 1177. Rehabilitacija i pravne posledice u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi, Zoran Stevanovi U: Zbornik Instituta za kriminoloska istrazivanja. ­ Beograd : Institut za kriminoloska istrazivanja, 2006. ­ Br. 1-2 (2006), str. 195-204 1178. Sistem kazni u novom krivicnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 441-459. ISBN 86-7148-067-4 1179. Sistem sankcija u novom Zakonu o prekrsajima / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2006. ­ Br. 4 (2006), str. 150-175. ISSN 0017-0933 1180. The System of Criminal Penalties in the New Criminal Code of the Republic of Serbia / Dragan Jovasevi U: Free Law Journal. ­ Budapest : --------------------, 2006. ­ Br. 4 (2006), str. 113-133. 1181. Sest decenija od donosenja Nirnberske presude / Dragan Jovasevi U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 9 (2006), str. 53-60. 1182. Ubistvo na svirep i podmukao nacin / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 9 (2006), str. 97-113. 1183. Amnestija u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Sudska praksa. ­ Beograd : Poslovna politika, 2007. ­ Br. 2 (2007), str. 59-65 ISSN 0351-5036 1184. Istorijski razvoj sistema krivicnih sankcija / Dragan Jovasevi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2007. ­ Br. 5 (2007), str. 125-147. ISSN 1451-6373 1185. Krivicna odgovornost pravnih lica u savremenom krivicnom pravu / Dragan Jovasevi, Borislav Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 185-209. ISSN 0350-8501 1186. Novine u krivicnom zakonodavstvu o maloletnicima u svetlu restorativne pravde / Dragan Jovasevi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije : Prometej, 2007. ­ Br. 1 (2007), str. 15-24 ISSN 1450-6637 114

1187. Pojam i elementi krivice u novom krivicnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 12 (2007), str. 103-124. ISSN 1840-0272 1188. Pojam i karakteristike isprava kod krivicnih dela falsifikovanja isprava / Dragan Jovasevi U: Bilten Okruznog suda u Beogradu. ­ Beograd : Intermex, 2007. ­ Br. 76 (2007), str. 22-68 ISSN 0351-0247 1189. Prekrsaji protiv javnog reda i mira u Bosni i Hercegovini Dragan Jovasevi, Ljubinko Mitrovi U: Sudska praksa. ­ Beograd : Poslovna politika, 2007. ­ God. 27, novembar-decembar (2007), str. 66-75. ISSN 0351-5036 1190. Primena instituta nuzne odbrane u teoriji i praksi krivicnog prava / Dragan Jovasevi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 51-86. ISSN 0350-8501 1191. Primena kazne konfiskacije imovine u suzbijanju organizovanog kriminala / Dragan Jovasevi U: Revija za bezbednost. ­ Beograd : Centar za bezbednosne studije, 2007. ­ Br. 4 (2007), str. 24-28. ISSN 1452-9335 1192. Rehabilitacija i pravne posledice u krivicnom pravu / Dragan Jovasevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2007. ­ Br. 6 (2007), str. 1171-179. ISSN 0017-0933 1193. Sistem kazni u novom krivicnom zakonodavstvu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Pravo ­ teorija i praksa. ­ Novi Sad : Pravo , 2007. ­ Br. 9-10 (2007), str. 27-41. ISSN 0352-3713 1194. Sistem vaspitnih mera u domaem i uporednom pravu / Dragan Jovasevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2007. ­ Br. 1-2 (2007), str. 174-202. ISSN 0039-2138 1195. Sistem vaspitnih mera u novom krivicnom pravu Republike Srbije / Dragan Jovasevi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. : 123-152. ISBN 99938-57-10-5 1196. Ubistvo iz koristoljublja / Dragan Jovasevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 1, br. 9 (2007), str. 37-54. ISSN 0350-0500 1197. Davanje mita kao oblik ispoljavanja korupcije / Dragan Jovasevi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 2008. - Br. 3 (2008), str. 20-26. ISSN 0354-3226 1198. Krivicna dela korupcije / Dragan Jovasevi U: Sudska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 2008. - God. 28, 1 (2008), str. 56-63. ISSN 0351-5036

115

KITANOVI, TANJA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1199. Usvojenje : magistarska teza / Tanja Kitanovi. ­ Novi Sad : /autor/, 2006. ­ 240 str. ; 30 cm

CLANCI 1200. Usvojenje prema Evropskoj konvenciji o usvojenju dece / Tanja Kitanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, br. 9 (2005), str. 1213-1223. ISSN 0350-0500 1201. Institut usvojenja u novom porodicnom zakonodavstvu Srbije / Tanja Kitanovi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 131-152. ISBN 86-7148-066-6 1202. Meudrzavno usvojenje i Konvencija o zastiti dece / Tanja Kitanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 193-202. ISSN 0350-0500 1203. Usvojenje prema Francuskom graanskom zakoniku / Tanja Kitanovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 49-59 ISBN 86-7148-055-0

116

KNEZEVI, SASA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1204. Okrivljeni i zastita ljudskih prava u krivicnom postupku : magistarska teza / Sasa Knezevi. - Nis : / autor /, 1994. III, 159 lst. ; 30 cm 1205. Drustvena rehabilitacija lica neosnovano osuenih ili lisenih slobode : doktorska disertacija / Sasa Knezevi. - Nis : /autor/, 2001. - VIII, 295 lst. ; 30 cm 1206. Praktikum za krivicno procesno pravo : opsti deo / Sasa S. Knezevi. ­ Nis : Green Empire, 2006. ­ 230 str. ; 24 cm ISBN 86-904851-4-7 1207. Krivicni postupak prema maloletnicima / Sasa Knezevi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 97 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-075-8 1208. Zastita ljudskih prava okrivljenog u krivicnom postupku / Sasa Knezevi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 239 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-074-1 CLANCI 1209. Izjavljivanje zalbe / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­- Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 179-190 ISSN 0350-8501 1210. Ostvarivanje supsidijarne tuzbe / Sasa Knezevi U: Naucni podmladak. Hunanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1991. - Br. 1-4 (1991), str. 124-139 ISSN 0351-1790 1211. Ostvarivanje supsidijarne tuzbe u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 135-142 ISSN 0350-8501 1212. Vezanost presude optuzbom / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 170-179 ISSN 0350-8501 1213. Zabrana torture i drugih nehumanih uticaja na licnost / Sasa Knezevi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1995. - Br. 1/4 (1995), str. 143-154 ISSN 0351-1685 1214. Meunarodni standardi zastite ljudskih prava okrivljenog / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 175-187 ISSN 0350-8501 1215. Otklanjanje stetnih posledica neosnovane osude i neosnovanog lisenja slobode u sferi radnih odnosa i socijalnog osiguranja / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 198-214 117

ISSN 0350-8501 1216. Pravo neosnovano pritvorenih lica na naknadu stete / Sasa Knezevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 709-723 ISSN 0350-0500 1217. "Prednost odbrane" u postupku po pravnim lekovima / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 263-282 ISSN 0350-85011 1218. Evropski pravni standardi o sprecavanju mucenja i drugih ponizavajuih i nehumanih postupaka / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Meunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 5 (2003), str. 10-14 ISSN 1451-3188 1219. Evropski standardi zastite ljudskih prava pritvorenih i osuenih lica / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Meunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 6 (2003), str. 18-22 ISSN 1451-3188 1220. Obavezna odbrana / Sasa Knezevi U: Revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 2003. - Vol. 41, br. 1 (2003), str. 125-136 ISSN 022-6076 1221. Ogranicavanje sloboda i prava okrivljenog prinudnom hospitalizacijom / Sasa Knezevi U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2003. - Br. 1 (2003), str. 157-167 1222. Otklanjanje stetnih posledica neosnovano primene represije u sferi naslednopravnih odnosa / Sasa Knezevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. - God. 52, tom 2, br. 10 (2003), str. 239-253 ISSN 0350-0500 1223. Prava neosnovano pritvorenih lica na naknadu stete u svetlu Evropske konvencije za zastitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije : Institut za Meunarodnu politiku i privredu, 2003. - God. 2, br. 3 (2003), str. 13-16 ISSN 1451-3188 1224. Primena medicinskih intervencija u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 249-264 ISSN 0350-8501 1225. Ekstradicija u evropskom pravu / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2004. God. 3, br. 8 (2004), str. 7-10 ISSN 1451-3188 1226. Pravo na pravicno suenje / Sasa Knezevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 207-237 118

ISSN 0350-8501 1227. Pravo na pravicno suenje u svetlu evropskih pravnih standarda / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. - Ministarstvo pravde RS : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2004. - God. 3, br. 9/10 (2004), str. 14-17 ISSN 1451-3188 1228. Primena pravila in dubio pro reo u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 1, br. 9 (2004), str. 729-741 ISSN 0350-0500 1229. Primena ustanove Beneficium cohaesionis u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. - Podgorica : Pravni fakultet, 2004 ISSN 0350-5626 1230. Evropski standardi prava okrivljenog na odbranu / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 12 (2005), str. 7-11. ISSN 1451-3188 1231. Evropski standardi prava okrivljenog na zalbu / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 13 (2005), str. 11-13. ISSN 1451-3188 1232. Povlastica povezanosti u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, br. 9 (2005), str. 991-1001. ISSN 0350-0500 1233. Tajna opservacija komunikacija osumnjicenog u pravu Srbije i Crne Gore / Sasa Knezevi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2005. ­ Br. 6 (2005), str. 421-437. ISSN: 18840-0272 1234. Uspostavljanje prava iz radnih odnosa i socijalnog osiguranja licima neosnovano osuenim / Sasa Knezevi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Udruzenje za radno i socijalno pravo SCG, 2005. ­ God. 9, br. 1-6, str. 173-189. ISSN 1450-5800 1235. Zabrana dvostruke ugrozenosti u evropskom pravu / Sasa Knezevi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 11 (2005), str. 79-83. ISSN 1451-3188 1236. Zastita privatnosti osumnjicenog u svetlu novih zakonskih resenja / Sasa Knezevi U: Zbornik radova sa naucnog skupa "Novo krivicno zakonodavstvo". ­ Beograd : Udruzenje za krivicno pravo Srbije, Pravno istrazivacki centar, 2005. ­ Str. 169-187. ISBN 86-83027-09-0 1237. Lisenje slobode okrivljenog u svetlu meunarodnopravnih i ustavnopravnih garancija zastite ljudskih prava / Sasa Knezevi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2006. ­ Br. 7 (2006), str. 473-490. ISSN: 18840-0272 1238. Meunarodnopravni standardi prava okrivljenog na odbranu / Sasa Knezevi 119

U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 431-439. ISBN 86-7148-067-4 1239. Pretpostavka nevinosti okrivljenog u svetlu prava na pravicno suenje / Sasa Knezevi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 365-377. ISBN 99938-57-06-8 1240. Pretpostavka nevinosti u evropskom pravu / Sasa Knezevi Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Br. 15-16 (2006), str. 12-16. ISSN 1451-3188 1241. Uticaj Francuskog graanskog zakonika na reglementaciju prava neosnovano osuenih lica u pravnom sistemu Srbije / Sasa Knezevi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 243-259. ISBN 86-7148-055-0 1242. Zabrana reformatio in peius u krivicnom postupku / Sasa Knezevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Tom 1, br. 9 (2006), str. 899-909. ISSN 0350-0500 1243. Kaznjavanje maloletnika u sklopu meunarodnih standarda zastite ljudskih prava / Sasa Knezevi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 12 (2007), str. 347-363. ISSN 1840-0272 1244. Osvrt na izgradnju autonomnog maloletnickog krivicnog procesnog prava Srbije / Sasa Knezevi U: Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologija. ­ Skopje : -----------, 2007. ­ God. 14, br. 2 (2007), str. 341-363. ISSN 1409-5327 1245. Zabrana dvostruke ugrozenosti i ljudska prava okrivljenog / Sasa Knezevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 1, br. 9 (2007), str. 757-768. ISSN 0350-0500

120

KONSTATINOVI-VILI, SLOBODANKA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1246. Delikvencija maloletnica : magistarski rad / Slobodanka Konstatinovi-Vili. - Nis : /autor/, 1980. - 186 lst. ; 30 cm 1247. Zene ubice : doktorska disertacija / Slobodanka Konstatinoci-Vili. - Nis : /autor/, 1984. - 253 lst. ; 30 cm 1248. Zene ubice / Slobodanka Konstantinovi-Vili. - /1. izd./. - Nis : Gradina, 1986. - 171 str. ; 24 cm ISBN 86-7129-002-6 1249. Kriminalitet maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi, Vojislav uri. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1992. ­ 195 str. 1250. Osnovi kriminologije / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vesna Nikoli-Ristanovi. - Nis : Sirius, 1992. - IV, 157 str. ; 24 cm ISBN 86-82205-01-7 1251. Zene, nasilje i rat / Vesna Nikoli-Ristanovi, Natasa Mrvi-Petrovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Ivana Stevanovi. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1995. - 207 str.XLVII ; 21 cm 1252. Zene Krajine ­ rat, egzodus, izbeglistvo / Slobodanka Konstantinovi-Vili.../et al./. - Beograd : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1996. ­ 342 str. 1253. Kriminologija / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vesna Nikoli-Ristanovi. - Nis : SKC, 1998. - 439 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-032-2 1254. Abortus : pravni, medicinski i eticki pristup / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Mileva Milosavljevi, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 214 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-022-4 1255. Pravna zastita od nasilja / Slobodanka Konstantinovi-Vili. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 45 str. ; 20 cm 1256. Reproduktivna prava i slobode i pravo na neraanje / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 50 str. ; 20 cm. 1257. Women, Violence and War : Wartime Victimisation of Refugees in the Balkans / edited by Vesna Nikoli-Ristanovi. - /s.l./ : Central European University Press, 1999. - 300 str. 1258. Kazneno popravni zavod u Nisu : 90 godina / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Vojislav uri. ­ Nis : Prosveta, 2001. ­ 134 str. 1259. Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova / /urednice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni/. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 193, III str. ; 24 cm 1260. Sex trafficking ­ putevi seksualne eksploatacije zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 25 str. ; 20 cm 121

1261. Kriminologija / Slobodanka Konstantinovi-Vili. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - 416 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-036-4 1262. Vodic kroz zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti / Slobodanka Konstantinovi-Vili.../et al./. ­ Beograd : Glas razlike, 2003. 1263. Krivicno delo nasilja u porodici : pravna praksa u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2004. - 182 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-025-X 1264. Rezultati primene mera aktivne politike zaposljavanja na teritoriji Nisa / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Beograd : Glas razlike, 2004. - 65 str. 1265. Izvrsenje kazni i drugih krivicnih sankcija u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti. ­ Nis : Sven, 2006. ­ 118 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-084-5 1266. Penologija / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti. ­ Nis : Sven, 2006. ­ 329 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-083-7 1267. Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- 270 str. ; 30 cm 1268. Pravo na pravnu pomo i kvalitet pravne pomoi pruzene graanima u krivicnom postupku i postupku izdrzavanja kazne / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti, Dusica Miladinovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 188 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-077-2 CLANCI 1269. Stalno osuivana lica / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1977. - Br. 4 (1977), str. 113-125 ISSN 022-6076 1270. Uzroci recidivizma i tretman povratnika / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakutet, 1977. - Str. 389-409 ISSN 0350-8501 1271. Deca ucinioci krivicnih dela u Nisu / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 289-301 ISSN 0350-8501 1272. Fenomenologija delikvencija maloletnica / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zena. - Zagreb : Konferencija RK SSRNH za aktivnost i ulogu zene u drustvenom razvoju, 1981. - Sv. 21 (1981), str. 51-56 ISSN 0513-9473 1273. Maloletnicka delikvencija u krivicnom pravu / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 285-302 122

ISSN 0350-8501 1274. Porodica i delikvencija maloletnica / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1981. - Br. 2 (1981), str. 299-311 ISSN 022-6076 1275. Razna teorijska shvatanja o kriminalitetu zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 117-126 ISSN 0350-8501 1276. Bioloske i psiholoske osobine zena u etiologiji njihovog kriminalnog ponasanja / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1985. - Vol. 23, br. 4 (1985), str. 13-24 ISSN 022-6076 1277. Zene i terorizam / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 163-174 ISSN 0350-8501 1278. Licnost maloletnika kao endogeni faktor maloletnicke delikvencije / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 145-153 ISSN 0350-8501 1279. Zrtve seksualnih delikata / Slobodanka Konstatinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 175-191 ISSN 0350-8501 1280. Kriminalitet maloletnica - neophodnost i znacaj istrazivanja / Vidoje MIladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1988. - Vol. 26, br. 2 (1988), str. 131-142 ISSN 022-6076 1281. Fenomenoloske karakteristike kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 165-185 ISSN 0350-8501 1282. Krivicnopravni polozaj zene / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zena. - Zagreb : Konferencija RK SSRNH za aktivnost i ulogu zene u drustvenom razvoju, 1989. - Br. 1-2 (1989), str. 40-53 ISSN 0513-9473 1283. Istrazivanje nasilja u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 193-205 ISSN 0350-8501 1284. Porodica kao faktor delikvencije maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 49-65 ISSN 0350-8501

123

1285. Subjektivni faktori kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1991. - Vol. 29, br. 4 (1991), str. 39-54 ISSN 022-6076 1286. Kriminoloske klasifikacije i tipologije recidivista / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 39-47 ISSN 0350-8501 1287. Primena krivicnopravnih mera prema maloletnim prestupnicima / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vidoje Miladinovi, Vojislav uri U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1994. - God. 42, br. 1/2 (1994), str. 134-147 ISSN 0003-2565 1288. Licnost povratnika / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1995. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 41-54 ISSN 0350-8501 1289. Feminizam kao mogunost ostvarenja sloboda i prava zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Natalija Zuni U: Slobode i prava coveka i graanina u Republici Makedoniji : zbornik. - Skopje : Univerzitet "Sveti Kiril i Metodij", Pravni fakultet, 1996. - Str. 233-249 1290. Zloupotreba fizickog i psihickog integriteta zena u ratu / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 409-417 1291. Makro i mikrosocijalni faktori nasilja nad decom u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji. ­ Beograd : Centar za ljudska prava, 1997. ­ Str. 177-181 1292. Pravo na abortus - zakonodavstvo i praksa / SlobodankaKonstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Zenska prava i drustvena tranzicija u SR Jugoslaviji. - Beograd : Centar za zenske studije, 1997. - Str. 9-19 1293. Pravno regulisanje polozaja izbeglica / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1997. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 25-44 ISSN 0350-8501 1294. Prevencija ekonomskog nasilja muskaraca nad zenama i decom / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 1998. - Br. 29 (1998), str. 29-32 ISSN 1450-6637 1295. Prevention of Male Economic Violence Against Women and Children / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 1998. - God. 1, br. 2 (1998), str. 29-32 ISSN 1450-6637 1296. Uslovi izdrzavanja kazne zatvora u zenskom zatvoru i mogunosti koje nudi novi Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 1998. - Br. 2 (1998), str. 45-46 ISSN 1450-6637

124

1297. Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad zenama / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 157-168 ISBN 86-7148-018-6 1298. Krivicna dela protiv polne slobode : (seksualna delinkvencija) / Slobodankla Konstantinovi-Vili U: Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije i zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucno-strucnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 35-44 1299. Neraanje - zenin izbor ili sticaj okolnosti / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Str. 87-104 1300. Izbeglistvo kao trajna viktimizacija / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2000. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91-100 ISSN 1450-6637 1301. Politicka aktivnost zena u zenskim grupama / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2001. ­ God. 4, br. 4 (2001), str. 9-13 ISSN 1450-6637 1302. Analiza odredbi Zakona o radu - ostvarivanje i zastita prava zaposlenih zena i zena na trzistu rada / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Ekonomski ravnopravne : zbornik. - Beograd : Asocijacija za zensku inicijativu, 2002. - Str. 15-18 1303. Predrasude i stereotipi o nasilju u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - Str. 26-35 1304. Analiza Nacrta zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti i vazeeg Zakona o zaposljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Nova politika zaposljavanja : zbornik radova. - Beograd : Grupa za promociju zenskih politickih prava "Glas razlike", 2003. ­ Str. 56-67 1305. Krivicno delo nasilja u porodici - pravna praksa na teritoriji Nisa / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2003. - God. 6, br. 2 (2003), str. 27-37 ISSN 1450-6637 1306. Tipologije ubistava i ubica / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 93-118 ISSN 0350-8501 1307. Abortus u Srbiji - sloboda odlucivanja u uslovima socijalne i drzavne kontrole / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Mapiranje mizoginije u Srbiji : diskurs i prakse. - Beograd : AZIN, 2004. - Str. 123-136 1308. Pravo zena na zastitu od nasilja u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Ljudska prava za zene. - Nis : Odbor za graansku inicijativu, 2004. - Str. 67-95 1309. Evropski standardi za izvrsenje krivicnih sankcija i Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija Republike Srbije / Slobodanka Konstantinovi-Vili 125

U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, br. 9 (2005), str. 887-901. ISSN 0350-0500 1310. Reagovanje policije na nasilje u porodici : teorijski okvir i strana iskustva / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 1 (2005), str. 3-10 1311. Vrste kazni i oblici kaznjavanja u Srbiji do kraja drugog svetskog rata / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2005. ­ God. 3, br. 3 (2005), str. 13-23 ISSN 1451-6373 1312. Kriminoloski znacaj delinkventnog ponasanja u detinjstvu i mladosti / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Mladost slomljenih krila : zbornik radova. ­ Vrnjacka banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. ­ Str. 95-114. 1313. Legal Frame of Prevention Trafficking in Hunab Beings in Serbia / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Trafficking in Human Beigns / Editors Bistra Netkova, Ismail Zejneli. ­ Tetovo : South East European University, 2006. ­ Str. 95-106. ISBN 9989-2211-3-8 1314. Nasilje u porodici i primena restorativne pravde / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 95-112. ISSN 0350-0500 1315. Razlicita shvatanja o odnosu restorativne pravde i nasilja u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Socijalna misao. ­ Beograd : Socijalna misao, 2006. ­ Br. 4 (2006), str. 101-124. ISSN 0354-401X 1316. Diverzioni modeli i alternativne krivicne sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 87-102. ISSN 0350-8501 1317. Krivicno delo nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 222-227. 1318. Krivicno delo nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 70-74. 1319. Maloletnicka delinkvencija ­ pregled clanaka objavljenih u dnevnom listu ,,Politika" 1924-1928 / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2007. ­ Br. 5 (2007), str. 175-197. ISSN 1451-6373 1320. Nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni 126

fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 50-57. 1321. Nasilje u porodici ­ teorijski okvir / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 210-221. 1322. Porodicnopravna zastita od nasilja u porodici / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 227-241. 1323. Reproduktivna prava i slobode / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 176-182. 1324. Zastita dece od zlostavqanja i zanemarivanja / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 339-356. ISSN 0350-0500

127

KOSTI, MIOMIRA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1325. Dete kao zrtva kriminaliteta : magistarska teza / Miomira Kosti. - Nis : /autor/, 1995. - 157 lst. ; 30 cm 1326. Deca ubice : doktorska disertacija / Miomira Kosti. - Nis : /autor/, 2001. - 251 lst. ; 30 cm 1327. Kultura zdravog zivota / urednik Milutin orevi. ­ Novi Sad : Panonija, 2003. ­ 210 str. ; 24 cm 1328. Izvrsenje kazni i drugih krivicnih sankcija u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti. ­ Nis : Sven, 2006. ­ 118 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-084-5 1329. Penologija / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti. ­ Nis : Sven, 2006. ­ 329 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-083-7 1330. Pravo na pravnu pomo i kvalitet pravne pomoi pruzene graanima u krivicnom postupku i postupku izdrzavanja kazne / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti, Dusica Miladinovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 188 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-077-2 CLANCI 1331. Fenomenologija privrednog kriminala / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 303-312 ISSN 0350-8501 1332. Objasnjenje kriminaliteta psihoanalitickom teorijom / Miomira Kosti U: Niski zbornik. Nissa.. ­ Nis : Narodne novine, 1991. - Br. 3-4 (1991), str. 379-385 ISSN 0353-9587 1333. Devijantno ponasanje kod dece kao posledica pretrpljene viktimizacije / Miomira Kosti U: Socijalna misao. ­ Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 5-6 (1995), str. 137-142 1334. Fenomenoloske karakteristike seksualnog zlostavljanja dece / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1995. - Br. 7-8 (1995), str. 103-111 1335. Analiza na pravata na deteto na planot na nacionalnoto zakonodavstvo / Miomira Kosti U: Slobodite i pravata na covekot i graganinot vo Republika Makedonija. - Skopje : Praven fakultet, 1996. - Str. 249-260 1336. Istorijski prikaz pravne zastite deteta na meunarodnom i nacionalnom planu / Miomira Kosti U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1996. - Vol. 38, br. 1-4 (1996), str. 37-47 ISSN 0351-1790 1337. Kriminalna viktimizacija dece / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 9-10 (1996), str. 74-94

128

1338. Obelezja socijalnog polozaja deteta i rizik kriminalne viktimizacije / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1996. - Br. 11-12 (1996), str. 114-127 1339. Odrednice u enciklopediji / Sasa uri, Miomira Kosti U: Enciklopedija Nisa : skolstvo, obrazovanje, nauka. - Nis : Gradina, 1996 1340. Strategija pomoi detetu zrtvi zlostavljanja / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1995. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 188-196 ISSN 0350-8501 1341. Zloupotreba licnih prava deteta u porodici / Miomira Kosti U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 418-423 1342. Decata pred krivicnoet sud / Miomira Kosti U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata drzava . - Skopje : Praven fakultet, 1997. - Str. 209-223 1343. Odnos ucinilac - zrtva i ponasanje zrtve kao uzroci kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kosti U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1997. - Str. 183-199 1344. Pojavni oblici i struktura kriminalne viktimizacije dece / Miomira Kosti U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Beograd : Ministarstvo pravde RS ; Krusevac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 109-123 1345. Potrebe, socijalne razlike i kriminalitet / Miomira Kosti U: Uzroci i posledice socijalne diferencijacije u nasem drustvu danas : zbornik radova. - Pristina : Pravni fakultet, 1997. - Str. 223-229 1346. Prof. dr Vidoje Miladinovi, prof. dr Slobodanka Kostantinovi-Vili, prof. dr. Vojislav uri, "Kriminalitet maloletnica" : (prikaz knjige) / Miomira Kosti U: 50 godina Vaspitno-popravnog doma za maloletnike : zbornik radova. - Krusevac : Vaspitno-popravni dom za maloletnike, 1997. - Str. 319-323 1347. Psiholoski razvoj i drustvena neprilagoenost / Miomira Kosti U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1997. - Vol. 39, br. 1-4 (1997), str. 46-58 ISSN 0351-1790 1348. Specificni i nespecificni oblici krivicnopravne zastite deteta u savremenim drustvima / Miomira Kosti U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1997. - God. 42, br. 1-2 (1997), str. 105-113 ISSN 0350-6630 1349. Starost kao doba zivota i rizik viktimizacije / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 2 (1997), str. 89-98 1350. Uticaj procesa urbanizacije i rurizacije na delikventno ponasanje / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1997. - Br. 4 (1997), str. 43-54 1351. Dr Slobodanka Konstantinovi-Vili, Dr Vesna Nikoli-Ristanovi, "Kriminologija" : (prikaz kinjige) / Miomira Kosti 129

U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. ­ Br. 3 (1998), str. 172-177 1352. Heroine sopstvenih zivota : /prikaz knjige/ : Zorica Mrsevi, "Incest izmeu mita i stvarnosti" / Miomira Kosti U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 183-189 ISSN 0351-6637 1353. Istrazivanje socijalno-ekonomskih osobina delikvencije dece / Miomira Kosti, Sasa uri U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1998. - God. 44, br. 4-6 (1998), str. 179-189 ISSN 0350-137X 1354. Meunarodnopravno priznanje i zastita osnovnih prava deteta / Miomira Kosti U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1998. - God. 22, br. 1-2 (1998), str. 151-167 ISSN 0351-6637 1355. Protiv detetove volje : dete, porodica i seksualno zlostavljanje / Miomira Kosti U: Seksualnost, agresivnost, delinkventnost : medicinski, pravni i socijalni aspekti seksualne delinkvencije : meunarodni simpozijum. - Novi Sad : /s.n./, 1998. - Str. 141-152 1356. Vaspitne mere u maloletnickom pravosudnom sistemu / Miomira Kosti, Sasa uri U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 1998. - Br. 2 (1998), str. 119-127 1357. Kriminalni abortus / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 3-4 (2000), str. 171-179 1358. Slobodanka Konstantinovi-Vili, Mileva Milosavljevi, Nevena Petrusi, Abortus - pravni, medicinski i eticki pristup : (prikaz knjige) / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 1-2 (2000), str. 169-172 1359. Narkomanija i delinkventno ponasanje dece / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 4 (2001), str. 113-118 1360. Pregled teorijskih shvatanja o destruktivnom ponasanju dece / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2001. - Br. 2-3 (2001), str. 95-108 1361. Uticaj mera neformalne drustvene kontrole na neprilagoeno ponasanje dece / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 153-169 ISSN 0350-8501 1362. Formalna drustvena kontrola i maloletnicki homicid / Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. - God. 51, knj. 469, tom 1, br. 9 (2002), str. 573-586 ISSN 0350-0500 1363. Kriminogeni uticaj makro socijalnih faktora na delikte nasilja / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 211-229 ISSN 0350-8501 1364. Deca ubice : (kriminolosko istrazivanje fenomenoloskih i etioloskih osobina homicidnog ponasanja dece) / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2003. ­ 1/3 (2003), str. 145-156 130

1365. Krivicnopravne i kriminoloske karakteristike ubistva / Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. - God. 52, knj. 477, tom 1, br. 9 (2003), str. 675-689 ISSN 0350-0500 1366. Model restorativne pravde / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 213-234 ISSN 0350-8501 1367. Kriminoloski znacaj bio-psiho-socijalnih promena u detinjstvu i mladosti / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 173-193 ISSN 0350-8501 1368. Kultura zdravog zivota : /prikaz knjige/ / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2004. - Br. 1 (2004), str. 174-179 1369. Pogled na istoriju razvitka krivicnopravne zastite i odgovornosti deteta kod nas / Miomira Kosti U: Pescanik. - Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2004. - God. 2 , br. 2 (2004), str. 135-149 ISSN 1451-6373 1370. Standardi i vrednosti restorativne pravde / Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. - God. 53, knj. 485, tom 1, br. 9 (2004), str. 693-706 ISSN 0350-0500 1371. Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe / Miomira Kosti U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2004. - Br. 2 (2004), str. 3-11 ISSN 1450-6637 1372. Evropska integracija na polju krivicnopravnog delovanja : (evropski nalog za hapsenje) / Marco Palmieri ; prevod Miomira Kosti ; lektura Gordana Ignjatovi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 4 (2005), str. 37-43 1373. Evropski standardi za izvrsenje krivicnih sankcija i Zakon o izvrsenju krivicnih sankcija Republike Srbije / Miomira Kosti, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ God. 54, knj. 493, tom 1 (2005), str. 887-902 ISSN 0350-0500 1374. Istorijski pregled krivicnopravnog polozaja maloletnika u nasem zakonodavstvu / Miomira Kosti U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 241-256. ISBN 86-7148-056-9 1375. Neki savremeni oblici krivicnih sankcija umesto kazne lisenja slobode : (drugi oblici zatvorskog tretmana) / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 177-196. ISSN 0350-8501 1376. Psiholoske radionice sa izbeglicama ­ posebna iskustva u radu sa starim osobama / Miomira Kosti, Radmila orevi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 1 (2005), str. 43-48

131

1377. Restorativna pravda ­ smisao i mogunosti primene / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2005. ­ God. 12, br. 2-3 (2005), str. 45-66. ISSN 0354-401X 1378. Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi: Krivicno delo nasilja u porodici, Nis, 2004 : /prikaz knjige/ / Miomira Kosti U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 1 (2005), str. 55-58 ISSN 1450-6637 1379. Ureenje zatvorskih ustanova u Evropi i kod nas (stanje i perspektive) / Miomira Kosti U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 445-458 ISBN 86-7148-058-5 1380. Vrste kazni i oblici kaznjavanja u Srbiji do kraja drugog svetskog rata / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2005. ­ God. 3, br. 3 (2005), str. 13-23 ISSN 1451-6373 1381. Alternativne sankcije u domaem zakonodavstvu / Miomira Kosti U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 461-479. ISBN 86-7148-067-4 1382. Formalni sistem u ustanovama za izvrsenje kayne lisenja slobode / Miomira Kosti U: Socijalna misao. ­ Beograd : Socijalna misao, 2006. ­ God. 13, br. 2 (2006), str. 187-200. ISSN 0354-401X 1383. Kriminoloski znacaj delinkventnog ponasanja u detinjstvu i mladosti / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Mladost slomljenih krila : zbornik radova. ­ Vrnjacka banja : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. ­ Str. 95-114. 1384. Legal Frame of Prevention Trafficking in Hunab Beings in Serbia / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Trafficking in Human Beigns / Editors Bistra Netkova, Ismail Zejneli. ­ Tetovo : South East European University, 2006. ­ Str. 95-106. ISBN 9989-2211-3-8 1385. Nasilje u porodici - dve metode sudske zastite / Miomira Kosti U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 235-254. ISBN 86-7148-066-6 1386. Nasilje u porodici i primena restorativne pravde / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 95-112. ISSN 0350-0500 1387. Nastanak i razvitak krivicnopravne zastite i odgovornosti maloletnika u Srbiji / Miomira Kosti U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinian prvi" : vo cest na Todorka Orovcanec. ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 42 (2006), str. 526-539. ISSN 0583-5062 1388. Nastanak i razvoj javne reakcije na kriminalitet do perioda novog veka / Miomira Kosti 132

U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2006. ­ God. 4, br. 4 (2006), str. 75-88. ISSN 1451-6373 1389. Psihiatricni i viktimologicni aspekti na juvenilnija homicid : (specialen pogled km otceubistvoto) / Zoran Ciric, Miomira Kostic U: Receptor : Blgarski psihiatricen zurnal. ­ Sofija : Kolegium castna psihiatrija, 2006. ­ God. 3, br. 2 (2006), str. 23-26. 1390. Restorativna pravda u domaem zakonodavstvu / Miomira Kosti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 63-76 ISSN 0350-8501 1391. Samo moj zivot : rehabilitacija zrtava trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, Lise Bjerkan (ur.) : /prikaz knjige/ / Miomira Kosti U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2006. ­ God. 9, br. 1 (2006), str. 84-87. ISSN 1450-6637 1392. Ustanove za izvrsenje zavodskih sankcija / Miomira Kosti U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 321-337. ISBN 99938-57-06-8 1393. Diverzioni modeli i alternativne krivicne sankcije primenjene prema maloletnicima u sukobu sa zakonom / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 87-102. ISSN 0350-8501 1394. Maloletnicka delinkvencija ­ pregled clanaka objavljenih u dnevnom listu ,,Politika" 1924-1928 / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2007. ­ Br. 5 (2007), str. 175-197. ISSN 1451-6373 1395. Normativni okvir za sprecavanje trgovine ljudima u Srbiji / Miomira Kosti U: Socijalna misao. - Beograd : Socijalna misao, 2007. ­ God. 14, br. 1 (2007), str. 87-100. ISSN 0354-401X 1396. Uspostavljanje standarda za restorativnu pravdu / Miomira Kosti U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije : Prometej, 2007. ­ Br. 1 (2007), str. 5-14 ISSN 1450-6637 1397. Zastita dece od zlostavqanja i zanemarivanja / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 339-356. ISSN 0350-0500

133

KOVACEVI, SLAVISA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1398. Politicka socijalizacija : magistarska teza / Slavisa Kovacevi. - Nis : /autor/, 2003. ­ 155 str. ; 30 cm 1399. Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2006. ­ 291 str. ; 21 cm ISBN 86-904851-3-9 1400. Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2007. ­ 271 str. ; 21 cm ISBN 978-86-7746-123-2 CLANCI 1401. Shvatanje "pravne drzave" Milivoja Markovia / Slavisa Kovacevi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", Niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 185-197 1402. Ljudska prava i slobode / Slavisa Kovacevi U: Ljudska prava ­ uputstvo za upotrebu : zbornik radova. ­ Nis : OGI, 2003. ­ Str. 8-25 ISBN 86-83561-06-2 1403. Covek i politika / Slavisa Kovacevi U: Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2007. ­ Str. 201-233. ; 21 cm ISBN 978-86-7746-123-2 1404. Trahnzicija idemokratizacija / Slavisa Kovacevi U: Politika i politicki sistem : zbirka tekstova za studente prava / /priredili/ Dragan Corbi, Slavisa Kovacevi. ­ Nis : Green empire, 2007. ­ 263-268 ; 21 cm ISBN 978-86-7746-123-2

134

KOVACEVI-KUSTRIMOVI, RADMILA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1405. Sadrzina stvarnih sluzbenosti : magistarski rad / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : / autor /, 1977. - 163 lst. ; 30 cm 1406. Upravljanje, korisenje i raspolaganje sredstvima u drustvenoj svojini i teorija subjektivnih prava : doktorska disertacija / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : / autor /, 1981. - III, 260 str. ; 29 cm 1407. Imovina u graanskom pravu i u sistemu drustvene svojine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : Narodne novine, 1986. - 100 str. ; 25 cm. - (Monografija) 1408. Graansko pravo : opsti deo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : Narodne novine, 1991. - VIII, 360 str. ; 25 cm. - (Posebna izdanja) ISBN 86-7767-001-7 1409. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 32-33 / glavni i odgovorni urednici Gordana Stankovi i Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : Pravni fakultet, 1994. - 206 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 1410. Graansko pravo : (opsti deo) / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Sirius, 1995. 313 str. ; 24 cm ISBN 86-82205-05-X 1411. Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844-1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - XVIII, 314 str. ; 24 cm 1412. Meunarodna konferencija Zloupotreba prava, 2. i 3. novembra 1995. u Nisu / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - XV, 434 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-002-X 1413. Borislav T. Blagojevi / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - 198 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-004-6 1414. Graansko pravo : opsti deo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - 3. izd. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - 306 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-006-2 1415. Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003. - 273 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-034-8 1416. Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 2 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003. - 482 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-039-9 1417. Stvarno pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi, Miroslav Lazi. - Nis : Zograf, 2004. - XIV, 426 str. ; 24 cm ISBN 86-7578-070-2 135

1418. Graanska kodifikacija : /zbornik radova/. Sv. 3 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 238 str. ; 24 cm 1419. Graanska kodifikacija : /zbornik radova/. Sv. 4 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 206 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-049-6 1420. Stvarno pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. ­ Nis : Sven, 2006. ­ VII, 499 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-085-3 1421. Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ 207 str. ; 30 cm 1422. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 1423. Promenjene okolnosti i nacelo savesnosti i postenja / Radmila Kovacevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 283-296 ISSN 0350-8501 1424. Zloupotreba prava sluzbenosti / Radmila Kovacevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 315-326 ISSN 0350-8501 1425. Stvarne sluzbenosti i svojina / Radmila Kovacevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 263-277 ISSN 0350-8501 1426. Klauzula rebus sic stantibus prema Zakonu o obligacionim odnosima / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 289-303 ISSN 0350-8501 1427. Drustvena svojina i ostvarivanje prava na plodove rada / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 253-262 ISSN 0350-8501 1428. Stvarne sluzbenosti prema Zakonu o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1981. - Str. 93-104 1429. Koja konstrukcija drzavine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 261-273 ISSN 0350-8501 1430. Pravo svojine u kodifikaciji Socijalisticke Republike Srbije / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Advokatura. - Beograd : Advokatska komora Srbije, 1982. - Br. 4 (1982), str. 44-55 136

1431. Andrija Gams : O svojini, Beograd, 1982 / Radmila Kovacevi Kustrimovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1983. - God. 31, br.5 (1983), str. 986-989 ISSN 0003-2565 1432. Osnovna pitanja teorijskog koncepta drustvene svojine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1983. - God. 69, knj. 39 (3. kolo), br. 4 (1983), str. 475-483 ISSN 0004-1270 1433. Sluzbenosti u nacrtu Zakona o pravu svojine i drugim stvarnim pravima / Radmila Kovacevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1983. - God. 55, br. 5 (1983), str. 1-12 ISSN 0017-0933 1434. Kako prevladati pravni pozitivizam u graanskom pravu / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 73-84 ISSN 0350-8501 1435. Subjektivna prava - osnova naseg pravnog sistema / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 141-153 ISSN 0350-8501 1436. Definicija prava svojine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1986. - God. 34 (knj. 357), br. 10 (1986), str. 983-993 ISSN 0350-0500 1437. Pravna priroda prava na licni dohodak / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 95-101 ISSN 0350-8501 1438. Realni pravni poslovi / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 131-143 ISSN 0350-8501 1439. Koncepcija i pravna regulativa drustvene svojine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 91-102 1440. Podela graanskih subjektivnih prava na stvarna i obligaciona / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1988. - God. 36, br. 1-2 (1988), str. 26-57 ISSN 0003-2565 1441. Realni pravni poslovi / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. - Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 75-82 ISSN 0350-8501 1442. Ideje Francuske revolucije i graansko pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 29-32 ISSN 0350-8501 1443. Prilog teoriji pravnih lica / Radmila Kovacevi-Kustrimivi 137

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 145-154 ISSN 0350-8501 1444. Uloga volje u pravnom poslu / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zakon o obligacionom odnosima 1978-1988 : I tom. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1989. - Str. 181-192 1445. Ustav i svojinsko pitanje / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 63-71 1446. Zastarelost i subjektivno pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 127-138 ISSN 0350-8501 1447. Graanskopravni polozaj alkoholicara / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 31-39 ISSN 0350-8501 1448. Zaokret ka privatnoj svojini ili vecito ponavljanje / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1992. - Br. 1-2 (1992) ISSN 0351-1685 1449. Zahtev za uklanjanje opasnosti od stete / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1992. - Br. 11-12 (1992) ISSN 0350-0500 1450. Ugovorna hipoteka / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni zivot : tematski broj. Ugovor i njegovo izvrsenje. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1993. - God. 42 (knj. 406), tom 2, br. 9/10 (1993), str. 1107-1121 ISSN 0350-0500 1451. Andra orevi - istaknuti srpski civilista / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 9-13 1452. Drzavina prema SZG-u / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog Graanskog Zakonika : 1844-1994. - Beograd : SANU, 1994. - Knj. 81 (1994) 1453. Klasican pojam prava svojine u predratnoj pravnoj teoriji / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Naucno naslee Pravnog fakulteta u Beogradu : zbornik. - Beograd : Pravni fakultet, 1994 1454. Profesor Miti i nove pravne institucije : pravo na stan / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : Opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 39-43 1455. Drzavina prema Srpskom graanskom zakoniku i Opstem imovinskom zakoniku za Crnu Goru / Radmila KovaceviKustrimovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 149-161 138

1456. Pravo svojine na otkupljenom stanu / Ramila Kovacevi-Kustrimovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 1-17 1457. Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : 1844-1994) / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. XI - XVIII 1458. Domen primene nacela zabrane zloupotrebe prava / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 17-30 1459. Odrednice za enciklopediju / / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Leksikon graanskog prava / glavni i odgovorni urednik Obren Stankovi. ­ Beograd : Nomos, 1996 1460. Plodouzivanje i nase pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. - Br. 10 (1996) ISSN 0350-0500 1461. Donosenje graanskog zakonika - aktuelna ideja naseg prava / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 50-64 ISBN 86-7148-004-6 1462. Skica za proucavanje zloupotrebe prava u savremenom pravu / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 53-62 1463. Sticanje stvarnih sluzbenosti na osnovu sudske odluke / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik Pravnog fakulteta. - Skoplje : Pravni fakultet, 2000 1464. Beseda dekana / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 7-10 ISSN 0350-851 1465. Susedsko pravo u buduoj kodifikaciji graanskog prava / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 35-50 ISSN 0350-8501 1466. Pravo realnog (stvarnog) tereta / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 61-81 ISSN 0350-8501 1467. Profesoru Dragoljubu Stojanoviu / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 5-9 ISBN 86-7148-039-9 139

1468. Sticanje prava svojine na nepokretnim stvarima / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 159-175 ISBN 86-7148-039-9 1469. Susedsko pravo u buduoj graanskoj kodifikaciji / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Doprinos reformi stvarnog prava u drzavama jugoistocne Evrope : Budimpestanski simpozijum. - Budimpesta : /s.n./, 2003. - Str. 177-185 1470. Pravo stvarne sluzbenosti / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 29-36 ISBN 86-7148-048-8 1471. Pravo stvarne sluzbenosti / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 36-46 ISBN 86-7148-049-6 1472. Sudbina prava treih lica u slucaju sticanja prava svojine / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 505-524 ISBN 86-7148-058-5 1473. Uticaj Srpskog graanskog zakonika na razvitak drzave i prava / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 189-204. ISBN 86-7148-056-9 1474. Zastita imovine prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 413-431. ISSN 0350-0500 1475. Dvestota godisnjica Francuskog graanskog zakonika / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 11-27. ISBN 86-7148-055-0 1476. Novine u Zakonu o hipoteci / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 481-501. ISBN 86-7148-067-4 1477. Graanski zakonik i pravicno suenje / Radmila Kovacevi-Kustrimovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 37-52. ISBN 978-96-7148-080-2 1478. Graanski zakonik Srbije i pravo Evropske unije / Radmila Kovacevi-Kustrimovi, Miroslav Lazi 140

U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 3, br. 11 (2007), str. 409-428. ISSN 0350-0500

141

KOZI, PETAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1479. Socioloske skice / Petar I. Kozi. - Nis : Seminar za sociologiju, istoriju i teoriju Pravno-ekonomskog fakulteta, 1963. - 66 str. ; 30 cm 1480. Sociologija : skripta / Petar I. Kozi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - 30 cm 1481. Putevima revolucije / Petar I. Kozi. ­ Pirot : Sloboda, 1965. ­ 120 str. ; 20 cm 1482. Sociologija : quid propirum ­ methodus. Sv. 1 / Petar Kozi. ­ Nis : Pravnoekonomski fakultet, 1966 1483. Antologija tekstova o socijalizmu i komunizmu / priredio Petar I. Kozi. ­ Pirot : Sloboda, 1967. ­ 84 str. ; 20 cm 1484. Sociologija : uvod u marksisticku nauku o drustvu / Petar I. Kozi. - Nis : Savez studenata Pravno-ekonomskog fakulteta, 1968. - 365 str. ; 30 cm 1485. Socioloska misao Filipa Filipovia / Petar I. Kozi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - 190 str. ; 21 cm 1486. Sociologija : uvod u marksisticku nauku o drustvu / Petar J. Kozi. - Beograd : Naucna knjiga, 1969 1487. Sociologija i industrijska sociologija : skripta / Petar I. Kozi, Jovan Petrovi, Danilo Markovi. ­ Nis : Studentska zadruga Tehnickog fakulteta, 1969. - 254 str. ; 30 cm 1488. Prilozi uz metodologiju drustvenih nauka / Petar Kozi. - Nis : Savez studenata Pravnog fakulteta, 1971. - 211 str. ; 29 cm 1489. Lenjinizam / Petar I. Kozi. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1972. - 149 str. ; 20 cm 1490. Marksizam i marksisticko obrazovanje / Petar I. Kozi.../et al./ ­ Beograd : Komunist, 1972. ­ 189 str. ; 23 cm 1491. Sociologija obrazovanja : (pedagoska sociologija ) / Petar I. Kozi. - Nis : Filozofski fakultet, 1972. - 114 str. ; 20 cm 1492. Sociologija / Petar J. Kozi. - 2. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1973 1493. Marksisticko ucenje o klasama, klasnoj borbi i revoluciji / Petar I. Kozi. ­ Beograd : RU "uro Salaj", 1974. ­ 134 str. ; 23 cm CLANCI 1494. Problemi poljske sociologije prava / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. ­ Br. 1 (1962), str. 165-173 1495. Socioloski okviri izucavanja neposrednih uzroka maloletnicke delikvencije / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. ­ Br. 1 (1962), str. 111-127 142

1496. Buharinova "Teorija ravnoteze" i "Socijalna ravnoteza Filipa Filipovia" / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. ­ Br. 2 (1963), str. 152-168 1497. Ideja jedinstva balkanskog proletarijata na prvoj zajednickoj konferenciji 1910. godine / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 193-200 1498. Drustvene klase i partije u shvatanju F. Filipovia / Petar Kozi U: Socioloski pregled. - Beograd : Srpsko cociolosko drustvo, 1965 1499. Integracija drustvenih nauka i univerzitet / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 179-185 1500. Prilozenie km bibliografiata za vrskite mezdusrbskoto i bulgarskoto rabotnicesko dvizenie prez socijaldemokraticeskija period / Petar Kozi U: Most. - Nis : Bratstvo, 1965. - Br. 1 (1965), str. 28-35 1501. Stoilko Popov, Uzrocnost u drustvu / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 261-266 1502. Drustveni okviri raspodele dohotka / Petar Kozi U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1966. - Br. 4/5 (1966), str. 13-16 1503. Interdisciplinarna saradnja i univerzitet / Petar Kozi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1966. - Br. 3/4 (1966), str. 99-105 ISSN 0042-0425 1504. Nacija i nacionalno pitanje u shvatanju jugoslovenskih socijalista / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 95-103 1505. Neki pokazatelji psihologije studentskih ispita / Petar Kozi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1966. - Br. 6 (1966), str. 69-75 ISSN 0042-0425 1506. Opsta sociologija i posebne (primenjene) sociologije / Petar Kozi U: Nase stvaranje. - Leskovac : Kulturni centar, 1966. - Br. 1 (1966), str. 30-39 1507. Revolucionata licnost i obststvena istorija / Petar Kozi U: Za slobodu i socijalizam. - Nis : Bratstvo, 1966 1508. Drustvo - pojava sui generis / Petar Kozi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1967. - Br. 7/8 (1967), str. 3-13 ISSN 0436-2616 1509. Istorijska misija Oktobarske revolucije / Petar Kozi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1967. - Br. 10 (1967), str. 3-8 ISSN 0436-2616 1510. Oktobarska revolucija, nauka i kultura / Petar Kozi 143

U: Nastava i vaspitanje. - Beograd : Savez pedagoskih drustava SRS, 1967. - Br. 5 1511. Oktobarska revolucija-obrazovanje, nauka i kultura / Petar Kozi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1967. - Br. 9/10 (1967), str. 24-28 ISSN 0042-0425 1512. Sociologija i socijalizam / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 117-131 1513. Teorijske osnove socioloske misli F. Filipovia / Petar Kozi U: Prilozi za istoriju socijalizma : IV deo. - Beograd : Institut za izucavanje radnickog pokreta, 1967 1514. Tito o nauci i obrazovanju / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), Str. 1-11 1515. Velika oktomvrijska socijalisticeska revolucija i progres na covecestvoto / Petar Kozi U: Most. - Nis : Bratstvo, 1967. - Br. 5 (1967), str. 3-14 1516. Nekotorye aspekty vzoimootnosenij mezdu universitetskim (vyssim) obrazovaniem i kulturoj / Petar Kozi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1968. - Vanredni br. 2 (1968), str. 83-95 ISSN 0042-0425 1517. Velika oktovrijska revolucija i progrest na covecestvo : nastavak / Petar Kozi U: Most. - Nis : Bratstvo, 1968 1518. Ideoloska funkcija sociologije i socioloska pretpostavka ideologije : na marginama jednog zbornika / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 295-301 1519. Neki aspekti korelacije univerzitetskog obrazovanja i kulture / Petar Kozi U: Naucni podmladak. Humanitas- Nis : Univerziteta, 1969. - Br. 1 (1969), str. 11-16 ISSN 0351-1790 1520. Verstehende sociologie" Maxa Webera i analiticka teorija drustva / Petar Kozi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 137-142 1521. Kulturna politika i politicka kultura / Petar Kozi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1970. - Br. 2 (1967), str. 36-42 ISSN 0436-2616 1522. Lenjin i lenjinizam : (uz 100-godisnjicu roenja) / Petar Kozi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 163-188 ISSN 0350-8501 1523. Polja i mogunosti nasih istrazivanja / Petar Kozi U: Pirotski zbornik. - Pirot : Sloboda, 1970 1524. Sociografija nekih studentskih zapazanja o ucenju, ispitima i dokolici / Petar Kozi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1970. - Br. 2/3 (1970), str. 36-42 144

ISSN 0042-0425 1525. Da li se intelektualna misao Piroanaca oduzila njihovom ukupnom zivotu / Petar Kozi U: Pirotski zbornik. - Pirot : Sloboda, 1971. - Br. 3 (1971), str. 3-16 1526. Socijabilitet vaspitno-obrazovne delatnosti kao problem naucnog interesovanja : sociologija, pedagogija i pedagoska sociologija / Petar Kozi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1971. ­ Br.. 10 (1971), str. 93-105 ISSN 0350-8501 1527. Vaspitanje i obrazovanje u kontekstu drustvenih promena / Petar Kozi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerziteta, 1971. - Br. 1 (1971), str. 21-32 ISSN 0351-1790 1528. Dijalektika drustvene istorije u shvatanju Filipa Filipovia / Petar Kozi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1972. - Br. 11/12 (1972), str. 106-141 ISSN 0436-2616 1529. Nauka i teologija u XX veku : (kritika teoloskih koncepcija nauke), Moskva, 1972 / Petar Kozi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 241-247 ISSN 0350-8501 1530. Disciplina i sloboda ponasanja - protivrecnost i sinteza : (prethodna skica istrazivanja) / Petar Kozi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 43-53 ISSN 0350-8501 1531. Km identifikacijata na marksiceskata samoupravitelna ideologija / Petar Kozi U: Most. - Nis : Bratstvo, 1973. - Br. 27 (1973), str. 33-41 1532. Neka pedagosko-socioloska pitanja u vezi sa univerzitetskim udzbenikom / Petar Kozi U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Nisu. - Nis : Filozofski fakultet, 1973. - Br. 1 (1973), str. 137-147 1533. Prakseologija, ergologija i sociologija rada / Petar Kozi U: Sociologija rada. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1973 1534. Socijalisticka samoupravna ideologija kao istorijski oblik marksisticke ideologije sui generis / Petar Kozi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. ­ Br.. 12 (1973), str. 107-131 ISSN 0350-8501 1535. Revolucionoto delo i saznanije na Lenin / Petar Kozi U: Most. - Nis : Bratstvo, 1974. - Br. 29 (1974), str. 49 -58 1536. Samoupravna ideologija kako istorijska forma na marksistickata ideologija sui generis / Petar Kozi U: Pogledi. - Skopje : Komunist, 1974. - Br. 3/4 (1974), str. 61-90

145

KRSTI, BOZIDAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1537. Sudska psihijatrija / Bozidar Krsti. - Nis : Skriptarnica Pravnog fakulteta, 1976. - 130 str. ; 29 cm 1538. Shizofrenija i ubistva / Bozidar Krsti. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1978. - 117 str. ; 24 cm 1539. Sudska psihijatrija / Bozidar Krsti. - Nis : Kulturni centar, 1980. - 136 str. 29 cm 1540. Sudska psihijatrija / Bozidar Krsti. - Gornji Milanovac : Privredna knjiga, 1980. - 136 str. ; 24 cm 1541. Sudska psihijatrija / Bozidar Krsti. - 2. izd. - Gornji Milanovac : Kulturni centar, 1986. - 152 str. ; 25 cm CLANCI 1542. Fenomen dezintegracije i njegova kriminogena vrednost u homicidu akutne sizofrene psihoze / Bozidar Krsti U: Socijalna psihijatrija. - Zagreb : Klinicki bolnicki centar Psihijatrijske klinike Medicinskog fakulteta, 1974. - Vol. 2 (1974), str. 311-316 1543. Pravno-psihijatrijski aspekt licnosti / Bozidar Krsti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 255-264 ISSN 0350-8501 1544. Socijalne i psihopatoloske karakteristike shizofrenih ubica / Bozidar Krsti U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za krivicno pravo i kriminologiju : Insitut za kriminolosko i sociolosko istrazivanje, 1974. - Br. 2 (1974), str. 271-298 ISSN 022-6076 1545. Kriminalitet mentalno obolelih / Bozidar Krsti U: Medicinska vestacenja u sudskoj praksi. - Zagreb : Centar za forenzicku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapce, 1975. - Str. 91-95 1546. Narkomanija u sudsko-psihijatrijskoj praksi / Bozidar Krsti U: Zbornik radova : 50 godina Psihijatrijske bolnice u Kovinu. - Beograd : Neuropsihijatrijska bolnica u Kovinu, 1975. - Str. 112-118 1547. Neke osobitosti mentalno obolelih u homicidnom ponasanju / Bozidar Krsti U: Medicinska vestacenja u sudskoj praksi. - Zagreb : Centar za forenzicku psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapce, 1975. - Str. 61-70 1548. Stav mentalno obolelih prema svom oboljenju : pitanje stava svesti mentalno obolelih / Bozidar Krsti U: Zbornik radova : 50 godina Psihijatrijske bolnice u Kovinu. - Beograd : Neuropsihijatrijska bolnica u Kovinu, 1975. - Str. 267-271 1549. Zrtva i njen doprinos u realizaciji shizofrenog homicidijuma / Bozidar Krsti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 273-282 146

ISSN 0350-8501 1550. Alkohol kao kriminogeni faktor / Bozidar Krsti U: Medicinski casopis. - Kragujevac : Podruznica SLD Sumadije i Pomoravlja, 1977. - Br. 1-2 (1977), str. 101-104 1551. Mogunosti primene zakonskih propisa u prevenciji i lecenju alkoholizma i alkoholicara delikvenata / Bozidar Krsti U: Medicinski casopis. - Kragujevac : Podruznica SLD Sumadije i Pomoravlja, 1977. - Br. 1-2 (1977), str. 101-104 1552. Sudsko-psihijatrijski aspekt narkomanija / Bozidar Krsti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 271-277 ISSN 0350-8501 1553. Krivicno-pravni aspekt alkoholicara / Bozidar Krsti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 199-207 ISSN 0350-8501 1554. Neke sudsko-psihijatrijske dimenzije osuenih alkoholicara / Bozidar Krsti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 183-193 ISSN 0350-8501 1555. Komparativna analiza nekih pokazatelja u homicidijumu opste i mentalno obolele populacije / Bozidar Krsti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 257-264 ISSN 0350-8501 1556. Psihijatrijski aspekt primene, sprovoenja i prekida mera bezbednosti medicinskog karaktera / Bozidar Krsti U: III tecaj za usavrsavanje iz forenzicke psihijatrije. - Zagreb : Psihijatrijska bolnica Vrapce, 1980. - Str. 95-107 1557. Strucno organizacione mogunosti i problemi u realizaciji mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja na slobodi / Bozidar Krsti U: Psihijatrija : zbornik radova IV Kongresa neurologa i psihijatara Jugoslavije. - Sarajevo : Udruzenje neurologa i psihijatara Jugoslavije, 1980. - Str. 513-515 1558. Akcidentogena vrednost alkohola u saobraajnoj delikvenciji / Bozidar Krsti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 165-171 ISSN 0350-8501 1559. Forenzicki aspekt emocija / Bozidar Krsti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 81-92 ISSN 0350-8501 1560. Post-hospitalni tretman bolesnika na primeni mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja u zdravstvenoj ustanovi / Bozidar Krsti U: Zbornik radova VII kongresa psihijatra Jugoslavije. - Budva : Udruzenje psihijatra Jugoslavije, 1984. - Str. 692-695 1561. Edukacija kadrova u sudskoj psihijatriji / Bozidar Krsti U: Aktuelnosti iz forenzicke psihijatrije : zbornik radova. - Sokolac : Psihijatrijska bolnica, 1985. - Str. 9-15 1562. Neki socioepidemioloski aspekti suicida / Bozidar Krsti U: Oktobarski susreti zdravstvenih radnika Srbije : zbornik radova. - Beograd : Savez zdravstvenih radnika Srbije, 147

1985. Str. 342-345 1563. Socijalno-forenzicki aspekt narkomanija / Bozidar KrstI U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 39-48 ISSN 0350-8501 1564. Morfoloske izmene u mozgu eksperimentalnih zivotinja pod dejstvom seruma sizofrenie bolesnika / Bozidar Krsti U: Engrami. - /s.l./ : /s.n./, 1987. - Br. 1/2 (1987), str. 97-101 ISSN 0351-2665 1565. Psihijatrijski aspekt drustvene opasnosti mentalno obelelih delikvenata / Zoran iri, B.Krsti, S. Serafimovi U: Engrami. - /s.i./ : /s.n./, 1996. - Br. 1/2 (1996), str. 97-103

148

KRSTI, NOVAK

CLANCI 1566. Vanredna pravna sredstva sui generis protiv pravosnaznog resenja o nasleivanju / Novak Krsti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 341-362. ISSN 0350-8501

149

KRULJ, VRLETA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1567. Svojina na delovima zgrada (etazna svojina) i izgradnja stambenih zgrada (stanova) neposredno za trziste / Vrleta Krulj. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1969. - 106 str. ; 22 cm 1568. Zbornik Pravnog fakulteta u NiSu. Sv. 10, 1971 / urednik Vrleta Krulj. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - 234 str. ; 24 cm 1569. Dejstva ugovora o kupoprodaji. Svojina, predaja, rizik, cena / Vrleta Krulj. - Beograd : Institut za uporeno pravo, 1972. - 202 str. ; 24 cm 1570. Novac i novcane obaveze u unutrasnjem i meunarodnom pravu / Vrleta Krulj. - Beograd : Savremna administracija, 1973. - VIII, 246 str. ; 24 cm CLANCI 1571. Americki odgovor na dumping iz kapitalistickih i socijalistickih zemalja / Anthony Robert Anthony ; preveo Vrleta Krulj U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1969. - Ser. D, 62-63 (1969), str. 3-17 ISSN 0039-2138 1572. Donosenje Graanskog zakonika : opsti i kategoricni zahtev graanina i radnog coveka / Vrleta Krulj U: Hreiologija. - Beograd : Jugoslovensko drustvo za hreiologiju, 1969. - Sv. 1 (1969), str. 19-30 1573. Essence and Forms of Management of the Yugoslav Economy / Vrleta Krulj U: Perspectivas des Derecho Publico en la segunda mitad del siglo XX. - Madrid : Instituto de estudios de Administration local, 1969. - Str. 533-545 1574. Mesto i karakter uvodnog dela Graanskog zakonika / Vrleta Krulj U: Mesto civilnog kodeksa u sistemu naseg prava. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1969. - Str. 1-12 1575. Mesto i karakter uvodnog dela Graanskog zakonika / Vrleta Krulj U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 67-78 1576. Povratno dejstvo propisa i nas pravni sistem / Vrleta Krulj U: Gledista. - Beograd : Univerzitet, 1969. - Br. 4 (1969), str. 551-563 ISSN 0017-1166 1577. Uzajamno priznanje graanskih presuda u italijansko-jugoslovenskim odnosima / Monaco Riccardo ; preveo Vrleta Krulj U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1969. - Ser. D, 64-65 (1969), str. 3-9 ISSN 0039-2138 1578. Valutne klauzule u sistemu slobodnih i regulisanih meunarodnih plaanja / Vrleta Krulj U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1969. Br. 1 (1969), str. 66-79 ISSN 0022-6114 1579. De l'entreinterpretation des closes monetaires dans les acords clearing / Vrleta Krulj 150

U: Revue Critique de droit international prive. - Paris : Sirey, 1970. - Str. 401-425 1580. Opsta pravila o graanskoj odgovornosti i posebna pravila o odgovornosti radnika i radnih organizacija : (osvrt na resenja usvojena u skici za "Zakonik o obligacijama i ugovorima") / Vrleta Krulj U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 65-85 ISSN 0350-8501 1581. Sinteticki pogled na resenja o prelasku rizika kod kupoprodaje telesnih pokretnih stvari / Vrleta Krulj U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : u cast profesora Milana Bartosa. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1972. - God. 19, br. 1-3 (1972), str. 319-326 ISSN 0003-2565 1582. Zastitne (monetarne) klauzule u jugoslovenskom pravu / Vrleta Krulj U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 55-63 ISSN 0350-8501 1583. Zlatne valutne i indeksne klauzule : prema Zakonu o obligacionim odnosima / Vrleta Krulj U: Zbornik radova sa savetovanja o Zakonu o obaveznim (obligacionim) odnosima. - Zagreb : Savez drustava o privredi Jugoslavije : Institut za uporedno pravo, 1972. - Str. 150-157 1584. Jelena Vilus : Graansko-pravna odgovornost izvoaca i projektanta, Beograd, 1973 : /prikaz knjige/ / Vrleta Krulj U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1973. - God. 21, br. 6 (1973), str. 125-127 ISSN 0003-2565 1585. Wahrungsklauseln im jugoslawischen recht / Vrleta Krulj U: Monatshefte fur Osteuropaisches Recht. - Hamburg : Hansischer Gildenverlag, 1973. - Str. 107-116 1586. Zastitne (monetarne) klauzule u jugoslovenskom pravu / Vrleta Krulj U: Referati na savetovanju nemackih i jugoslovenskih pravnika odrzanom u Fraiburgu. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1973. - Str. 55-63

151

KULI, DIMITRIJE

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1587. Dokumenti o nastanku i ravitku narodne vlasti na jugu Srbije : 1941-1945 / Knj. 1 / sabrali i za stampu pripremili Dimitrije Kuli, Josif Trajkovi. - Leskovac : Skupstina Sreza, 1967. - 574 str. ; 24 cm 1588. Izbori za poslanike Savezne i Republicke skupstine / Dimitrije Kuli. - Leskovac : Nasa rec, 1969. - 52 str. ; 24 cm 1589. Od oktobra do Sutjeske / Dimitrije Kuli. - Leskovac : Nasa rec, 1969. ­ 175 str.,/38/ str. tabli : faksimili dokumenata ; 20 cm 1590. Ustavno sudstvo u svetu / Dimitrije Kuli ; predgovor Jovan orevi. - Nis : Prosveta, 1969. - XXIV, 338 str. ; 24 cm 1591. Bugarska okupacija 1941-1944. Knj. 1 / Dimitrije Kuli. ­ nis : Prosveta, 1970. ­ 247 str. ; 24 cm 1592. Komunisticka opstina u Leskovcu 1920-1921.Prilog za proucavanje radnickog pokreta Leskovca / Dimitrije Kuli. 2. dop.izd.. - Leskovac : Skupstina opstine, 1970 1593. Ustavni polozaj osnovne orgnizacije udruznog rada i samoupravnog sporazuma : (referat podnesen na sednici Ustavnog suda Srbije prilikom razmatranja primene Ustavnih amandmana XXI-XXIII u SRS od 15. novembra 1972. god.) / Dimitrije Kuli. - Leskovac : Nasa rec, /s.a./. - 42 str. ; 20 cm 1594. Ustavno sudstvo u svetu / Dimitrije Kuli ; Predgovor Akademika Jovana orevia. - 2. izd.. - Nis : Nasa rec, 1972. - XXCIV, 352 str., / 2 / ; 24 cm 1595. Kosta : (monografija o Kosti Stamenkoviu) / Dimitrije Kuli. - Leskovac : Narodni muzej, 1973. - 304 str. : ilustr., fotografije ; 20 cm 1596. Novi Ustav Jugoslavije / Dimitrije Kuli. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - 350 str. ; 28 cm 1597. Novi Ustav Jugoslavije / Dimitrije Kuli. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - 350 str. ; 28 cm 1598. Makedonija i socijalisticka revolucija u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli. - Beograd : Savremena administracija, 1979. 144 str. ; 20 cm 1599. Na juznoj pruzi / Dimitrije Kuli i Momcilo Milaci. - Podvis : Stil, 1979. - 168 str. : ilustr. ; 20 cm 1600. Ustav Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije : komentar / Dimitrije Kuli ; predgovor Jovana orevia. Beograd : Privredna stampa, 1979. - XI, 495 str. ; 24 cm 1601. Komunisticka opstina u Leskovcu : 1920-1921 : prilog za proucavanje radnickog pokreta Leskovca / Dimitrije Kuli. - 3. dopunjeno izd. - Leskovac : Skupstina opstine, 1982. - 136 str. ; 21 cm 1602. Ustavno sudstvo u svetu / Dimitrije Kuli ; predgovor Jovana orevia. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Interpregled ; Zajecar : Zajecar, 1982. - XXIV, 438 str. ; 20 cm

152

1603. Ustavni amandmani 1981 : komentar / Dimitrije Kuli. - Zajecar : RO za graficku delatnost " Zajecar', 1982. - 124 str. ; 25 cm 1604. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 23, 1983 / /glavni i odgovorni urednik Dimitrije Kuli/. - Nis : Pravni fakultet, 1983. - 369 str. ; 24 cm ISSN 0350-8511 1605. Ustavno pravo : / skripta/ / Dimitrije Kuli. - Nis : /autor/, 1984. - 330 str. ; 30 cm 1606. Ombudsman i drustveni pravobranilac samoupravljanja / Dimitrije Kuli. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1985. - 298 str. ; 16 cm 1607. Zastita samoupravnih prava radnika u OUR : sa posebnim osvrtom na Region Nis : studija / Dimitrije Kuli. ­ Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1985. ­ 322 str. ; 22 cm 1608. Ustavno pravo / Dimitrije Kuli. - Nis : Pravni fakultet, 1985. - 334 str. ; 24 cm 1609. Federalizam i regionalizam / Jovan orevi, Slavoljub Popovi /i/ Dimitrije Kuli. - Beograd : Savremena administracija, 1987. - 278 str. : tabele ; 24 cm 1610. Ustavno pravo / Dimitrije Kuli. - Nis : Pravni fakultet, 1987. - 334 str. ; 24 cm 1611. Privatne radnje i preduzea u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli. ­ Nis : Prosveta, 1990. ­ 235 str. ; 22 cm ISBN 86-7455-040-1 1612. Zastita prava graana / Dimitrije Kuli. - Nis : Prosveta, 1990. - 56 str. ; 15 cm. - (Biblioteka Pogled) ISBN 86-7455-043-6 1613. Bugarska okupacija Srbije : 1941-1944. /Knj. 1/ / Dimitrije Kuli. ­ Beograd : Justicija, 1992. - 751 str., /252/ str. s tablama, /3/ savijena lista ; 24 cm. - (Edicija Bugarska okupacija) ISBN 86-82065-01-0 1614. Bugarska okupacija Srbije : 1941-1944. T. 2, Zlocini genocida prvog bugarskog okupacionog korpusa u Srbiji / Dimitrije Kuli. - Beograd : Justicija, 1993. - IX, 719 str., /108/ str. s tablama, /3/ savijena lst. ; 24 cm. - (Edicija Kapitalna dela) ISBN 86-82065-02-9 1615. The Yugoslav Constitutions and Constitutionality / Dimitrije Kuli. - Beograd : Yustitia, 1998. - 178 str. ; 20 cm ISBN 86-82065-08-4 1616. Parlamentarni ombudsman / Dimitrije Kuli. ­ 3. izd. ­ Beograd : Iusticia, 1998. ­ 179 str. 1617. Okruzni sud u Nisu : 1878-2000. Knj. 1 / Dimitrije Kuli. - Nis : Okruzni sud, 2001. - 195 str. : ilustr. ; 28X21 cm CLANCI 1618. Narodnooslobodilacki odbori u stvaranju jugoslovenske drzave / Dimitrije Kuli 153

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 17-26 1619. Dvanaesta interfakultetska konferencija pravnih fakulteta Jugoslavije, Nis, 27. do 29. maj 1965. godine / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 291-292. 1620. Nastanak jugoslovenskog pravosudnog sistema / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 29-57 1621. Kosta Stamenkovisi "Abrasevi" / Dimitrije Kuli U: Spomenica povodom 60-godisnjice KUD "Abrasevi". ­ Leskovac : /s.n./, 1966. - Str. 15-20 1622. Socialist Democracy in Yugoslavia / Dimitrije Kuli U: Claremont Journal of Political Economy. - Claremont : Associated Students of Claremont's Men College, 1967. No. 1 (1967), str. 75-83 1623. Vrhovni sud u sudskom sistemu SAD / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet,1967. - God. 6 (1967), str. 53-88 1624. Narodnoosvoboditelnite otbori i AVNOJ / Dimitrije Kuli U: Most. - Nis : Bratstvo, 1968. - Br. 8 (1968), str. 65-72 1625. Ustavni savet Francuske u sistemu kontrole ustavnosti / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 27-51 1626. The Yugoslav Federation in the 1963 Constitution of SFRJ / Dimitrije Kuli U: Jarbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart. - Tubingen : Gerhard Leibholz, 1968. - Band 17 (1968), str. 527539 1627. The Constitutional court of Yugoslavia / Dimitrije Kuli U: Jarbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart. - Tubingen : Gerhard Leibholz, 1969. - Band 18 (1969), str. 79-93 1628. Efikasnost kao osnovni problem pravosua / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1969. - Br. 1-2 (1969), str. 81-89 ISSN 0004-1270 1629. Narodnoosvoboditelnite otbori - zarados na samoupravlenito / Dimitrije Kuli U: Most. - Nis : Bratstvo, 19696. - Br. 9 (1969), str. 65-71 1630. Nove ustavne promene skupstinskog i izbornog sistema SFRJ / Kuli Dimitrije U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1969. - God. 18, br. 2 (1969), str. 3 ISSN 0350-0500 1631. Novine u izbornom sistemu SFRJ / Dimitrije Kuli U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1969. - Br. 2 (1969), str. 93-105 ISSN 0350-0500 1632. O unapreenju i modernizaciji pravosua / Dimitrije Kuli U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 6 (1970), str. 60-70 154

ISSN 0030-3895 1633. O ustavnosti i odgovornosti / Dimitrije Kuli U: Samoupravna integracija opstine. - Nis : Gradina, 1970. - Str. 64-70 1634. Organizacija i metodologija sudskog rada uslov efikasnosti sudske funkcije / Dimitrije Kuli U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 8 (1970), str. 19-34 ISSN 0030-3895 1635. Sudstvo u zaStiti zakonitosti / Dimitrije Kuli U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 7 (1970), str. 33-47 ISSN 0030-3895 1636. La Court constitutional de yugoslava en en la proteccion de los derecho humanos basicos / Dimitrije Kuli U: Revista de dercho economico. - Santiago de Chile : Revista del parlamento de derecho economico Universidad de Chile, 1971. - No. 35-36 (1971), str. 25-36 1637. Jugoslovenska revolucija i nacionalni odnosi / Dimitrije Kuli U: Federalizam i nacionalno pitanje : zbirka referata. - Novi Sad : Savez udruzenja za politicke nauke Jugoslavije, 1971. - Str. 222-229 1638. Ustavni sud Jugoslavije u zastiti osnovnih prava coveka / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1971. - Br. 4 (1971), str. 418-426 ISSN 0004-1270 1639. Ustavni sud Srbije u praenju i proucavanju odnosa i pojava od interesa za jacanje ustavnosti i zakonitosti / Dimitrije Kuli U: Ustavnost i zakonitost. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1972. - Sv. 1 (1972), str. 75-86; 94-95 ISSN 0350-7160 1640. The Constitutional Court of Yugoslavia in the Protection of the Basic Rights / Dimitrije Kuli U: Osgode Hall Law Journal : Suppercourt Review. ­ Osgode : /s.n./, 1973. - No. 2 (1973), str. 275-284 1641. Ustavni polozaj osnovne organizacije udruzenog rada i karakter samoupravnog sporazuma / Dimitrije Kuli U: Ustavnost i zakonitost. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1973. - Br. 2 (1973), str. 47-60 ISSN 0350-7160 1642. Novi ustavi i ustavne promene / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj, posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 35-49 ISSN 0350-8501 1643. Prilog diskusiji o samoupravnim interesnim zajednicama / Dimitrije Kuli U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa i finansijskih radnika , 1975. - Br. 2 (1975), str. 2434 1644. Razvitak mesne zajednice / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1975. - Br. 2 (1975), str. 201-215 ISSN 0004-1270 1645. Izborni sistem i izborni postupak u Ustavu od 1974. god. / Dimitrije Kuli 155

U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 61-80 ISSN 0350-8501 1646. Predsednicki sistem ; Presednistvo SFRJ : odrednice / Dimitrije Kuli U: Mali leksikon samoupravlajca. - 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje. - Beograd : Savremena administracija, 1976 1647. Ustavni polozaj organizacija udruzenog rada / Dimitrije Kuli U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 76-87 1648. Promene u ustavnom sistemu Jugoslavije od ustava SFRJ 1963. do ustava SFRJ 1974. godine / Dimitrije Kuli U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 73-94 ISSN 0350-8501 1649. Razilazenje KPJ i BRP na pitanju oruzane borbe i revolucije / Dimitrije Kuli U: Niski zbornik. Nissa. - Nis : Gradina, 1977. - Br. 4 (1977), str. 2-18 ISSN 0353-9587 1650. Recent Changes in the Yugoslav Constitutional Law / Dimitrije Kuli U: Jarbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart. - Tubingen : Gerhard Leibholz, 1977. - Band 26 (1977), str. 439-453 1651. Nastajanje SocijalistIcke Rapublike Makedonije u jugoslovenskoj federaciji / Dimitrije Kuli U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 43-68 ISSN 0350-8501 1652. Ustavno sudska zastita prava coveka / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1979. - Br. 3 (1979), str. 351-360 ISSN 0004-1270 1653. Komunisticka partija Jugoslavije u borbi za vlast radnicke klase 1920. godine / Dimitrije Kuli U: Komunisticke opstine Srbije 1920-1980. - Nis : Univerzitet, 1980. - Str. 53-71 1654. Pojam i zastita osnovnih prava u praksi evropskih ustavnih sudova / Dimitrije Kuli U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 51-71 ISSN 0350-8501 1655. Drustveni pravobranilac samoupravljanja - ombudsman radnicke klase / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 41-58 ISSN 0350-8501 1656. Nemacko-bugarski dogovori o operacijama na balkanskom poluostrvu 1943. godine / Dimitrije Kuli U: Niski zbornik. Nissa. - Nis : Gradina, 1981. - Br. 10 (1981), str. 95-103 ISSN 0353-9587 1657. Ustavne promene u Jugoslaviji : kolektivni rad i kolektivno odlucivanje / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Pristini. - Pristina : Pravni fakultet, 1981. - Str. 5-17 ISSN 0354-6343 1658. Bugarski okupacioni sistem na jugu Srbije 1941-1942. godine / Dimitrije Kuli 156

U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1982. - Str. 17-25 1659. Constitutional Changes in Yugoslavia : Collective Work and Collective Decision Making / Dimitrije Kuli U: Jarbuch des offentlichen Rechts der Gegenwart. - Tubingen : Gerhard Leibholz, 1982. - Band 31 (1982), str. 257-269 1660. Sudovi partizanskih odreda u Jugoistocnoj Srbiji od 1941. do 1942. godine / Dimitrije Kuli U: Nastanak i razvoj ustanickog pravosua u SR Srbiji : zbornik radova. - Beograd : Savez pravnika Srbije, 1982. - Str. 141-154 1661. Ustavnost i ustavno sudsto / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 54-61 ISSN 0350-8501 1662. Focanski i septembarski propisi u izgradnji narodne vlasti / Dimitrije Kuli U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1983. - Str. 19-27 1663. Kontrola ustavnosti zakona u funkciji i nadleznosti jugoslovenskih sudova / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 43-50 ISSN 0350-8501 1664. Ustavno sudstvo / Dimitrije Kuli U: Uporedni politicki sistem. - Beograd : Savremena administracija, 1983. - Str. 311-317 1665. Ustavnost i pravo u socijalistickoj revoluciji u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1983. - God. 69, knj. 39 (3. kolo), br. 4 (1983), str. 507-510 ISSN 0004-1270 1666. Revolucija i federativni poredak / Dimitrije Kuli U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1984. - God. 32, br.1-2 (1984), str. 101-106 ISSN 0003-2565 1667. Uloga i mesto Pravnog fakulteta u proucavanju, istrazivanju i promeni prava / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985), str. 750-756 ISSN 0004--1270 1668. Bugarske oruzane snage protiv narodnooslobodilackog pokreta na jugu Srbije / Dimitrije Kuli U: Mesne partizanske jedinice u juznoj Srbiji 1941-1942 : zbornik radova. - Beograd : Vojnoizdavacki i novinski centar, 1986. - Str. 53-72 1669. Federacija i socijalisticka revolucija u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 124-129 1670. Milentije Popovi u zavrsnoj fazi izgradnje narodne vlasti u Srbiji / Dimitrije Kuli U: Licnost i misao Milentija Popovia. - Nis : Prosveta, 1988. - Str. 181-183 1671. Nadleznost i dejstvo odluka Ustavnog suda Jugoslavije / Dimitrije Kuli U: Ustavni amandmani i drustvena kriza u Jugoslaviji. - Kragujevac : Univerzitet, Centar za marksisticko obrazovanje, 1988. - Str. 227-232

157

1672. Nuznost reafirmacije nadleznosti i uloge federacije / Dimitrije Kuli U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 191-204 1673. Pravna regulativa i mala privreda / Dimitrije Kuli U: Mala privreda danas. - Pe : Braa Kari, 1988. - Str. 140-145 ISBN 86-7449-001-8 1674. Savremena uloga drustvenog pravobranioca samoupravljanja / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1988. - God. 74, knj. 44 (3. kolo), br. 1-3 (1988), str. 297-307 ISSN 0004-1270 1675. Savremena uloga drustvenog pravobranioca samoupravljanja / Dimitrije Kuli U: Politicki sistem socijalistickog samoupravljanja i ustavne promene. 1 knj. : zbornik radova. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1988. - Str. 350-360 1676. Uloga centra za razvoj male privrede u cilju korisenja neiskorisenih kapaciteta / Dimitrije Kuli U: Neiskoriseni kapaciteti i mala privreda. - Pe : Braa Kari, 1988. - Str. 333-337 1677. Vojno-politicko rukovodstvo Srbije u izgradnji narodne vlasti 1941-1944 / Dimitrije Kuli U: Rukovoenje narodnooslobodilackom borbom i revolucijom u Srbiji 1941-1944. - Beograd : Vojnoizdavacki i novinski centar, 1988. - Str. 604-622 1678. Neiskoriseni kapaciteti i mala privreda / Dimitrije Kuli U: Neiskoriseni kapaciteti i mala privreda : referati sa Drugog naucnog simpozijuma / glavni i odgovorni urednik Dimitrije Kuli. ­ Pe : "Braa Kari", 1989. 1679. Poreklo i status autonomnih pokrajina u SR Srbiji / Dimitrije Kuli U: Ustav i smisao ustavnih promena. - Nis : Prosveta, 1989. - Str. 33-39 1680. Ombudsman ­ zastitnik prava graana : ombudsman u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli U: Ustavnost i zakonitost. ­ /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 2 (1990), str. 5-12 ISSN 0350-7160 1681. Ombudsman u Jugoslaviji / Dimitrije Kuli U: Zbornik radova. ­ Novi Sad : Pravni fakultet, 1990. ­ Str. 115-121 ISSN 0550-2179 1682. Sirenje institucionalizovane ocene ustavnosti u svetu / Dimitrije Kuli U: Dva veka savremene ustavnosti. ­ Beograd : SANU, 1990. ­ Str. 367-406. 1683. Zastita izbornog prava / Dimitrije Kuli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1990. - Br. 1/2 (1990), str. 173-175 ISSN 0004-1270 1684. Privatna preduzea / Dimitrije Kuli U: Mala privreda danas : referati sa Treeg naucnog simpozijuma . Knj. 3. / glavni i odgovorni urednik Dimitrije Kuli/. ­ Pe : "Braa Kari", 1992. ­ Str. 1-7

158

1685. Kriza ustavnosti i federacija / Dimitrije Kuli U: Savezna Republika Jugoslavija kao dvoclana federacija : zbornik referata sa naucnog skupa. ­ Podgorica : CANU, 1995. ­ Str. 323-329

159

LAZI, MIROSLAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1686. Sadrzina hipoteke : magistarska teza / Miroslav Lazi. - Nis : /autor/, 1994. - V, 156 lst. ; 30 cm 1687. Plodouzivanje : doktorska disertacija / Miroslav Lazi. - Nis : /autor/, 1998. - 209 lst. ; 30 cm 1688. Licne sluzbenosti : ususfructus, usus, habitatio / Miroslav Lazi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2000. - 214 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-024-0 1689. Prakticno obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-037-2 1690. Praktikum za stvarno pravo : (slucajevi, zadaci, izbor iz sudske prakse, prilozi) / Miroslav Lazi. - Nis : Tibet, 2003. IV, 396 str. ; 24 cm ISBN 86-7100-013-1 1691. Stvarno pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi, Miroslav Lazi. - Nis : Zograf, 2004. - XIV, 426 str. ; 24 cm ISBN 86-7578-070-2 1692. Stvarno pravo / Radmila Kovacevi-Kustrimovi. ­ Nis : Sven, 2006. ­ VII, 499 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-085-3 1693. Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ 207 str. ; 30 cm 1694. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 1695. Izuzetak od pravila da niko ne moze preneti na drugoga vise prava nego sto sam ima / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 291-301 ISSN 0350-8501 1696. Zakonsko pravo prece kupovine poljoprivrednog zemljista u Republici Srbiji / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 133-138 ISSN 0350-8501 1697. Sticanje stvarnih sluzbenosti odrzajem / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 89-93 ISSN 0350-8501 1698. Pravna kultura i pravna drzava / Miroslav Lazi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1993. - Br. 11 (1993), str. 32-37 160

ISSN 0017-0933 1699. Profesor Miti kao teoreticar i prakticar graanskog prava / Miroslav Lazi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 17-23 1700. Shvatanje Andre orevia o sticanju svojine / Miroslav Lazi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 33-35 1701. Funkcija hipoteke kod otkupa stanova / Miroslav Lazi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 192-207 1702. Meunarodni naucni skup "150 godina od donosenja SGZ" : prikaz / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1995. - Br. 3-4 (1995) ISSN 0350-0500 1703. Pravna dejstva drzavine prema Srpskom graanskom zakoniku / Miroslav Lazi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 176-193 1704. Pravo prvenstva i red namirenja hipotekarnog poverioca / Miroslav Lazi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1995. - God. 67 (knj. 55), br. 12 (1995) str. 481-491 ISSN 0017-0933 1705. Prednosti i nedostaci hipoteke kao sredstva obezbeenja potrazivanja / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1995. - Br. 5-6 (1995), str. 131-146 ISSN 0350-0500 1706. Pretpostavke uspostavljanja pravne drzave / Miroslav Lazi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1995. - Br. 1-4 (1995), str. 131-142 ISSN 0351-1685 1707. Vraanje poljoprivrednog zemljista - pocetak ili kraj reprivatizacije / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1995. - Br. 10 (1995), str. 219-233 ISSN 0350-0500 1708. Realizacija prava namirenja hipotekarnog poverioca / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 152-173 ISSN 0350-8501 1709. Hipoteka, nuznost njenog reformisanja kao zahtev trzisne privrede / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1996. - Br. 10 (1996), str. 145-158 ISSN 0350-0500 1710. Zloupotreba prava svojine u susedskim odnosima / Miroslav Lazi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, 161

Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 108-119 1711. Zloupotreba susedskih prava / Miroslav Lazi U: Komsija pa Bog. - Pcesa : /s.n./, 1996. - Str. 67-72 1712. Sloboda ugovaranja : osvrt na shvatanje Borislava T. Blagojevia / Miroslav Lazi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 161-168 ISBN 86-7148-004-6 1713. Generalne klauzule i zloupotreba prava : osvrt na shvatanje prof. Milivoja Markovia / Miroslav Lazi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 156-167 1714. Primena prava plodouzivanja u savremenom pravu / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1998. - Br. 9 (1998), str. 407-422 ISSN 0350-0500 1715. Fragmenti o pravnim klinikama / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 280-285 ISSN 0350-851 1716. Pravni aspekti korisenja stvari po osnovu prava lizinga, zakupa i plodouzivanja / Miroslav Lazi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez uduzenja pravnika Vojvodine, 2000. - Br. 1 (2000), str. 17-27 ISSN 0352-3713 1717. Znacaj javnog registra za hipoteku / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 81-105 ISSN 0350-851 1718. Pravo graenja / Miroslav Lazi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 199-210 ISSN 0350-8501 1719. Rang stvarnih prava / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 2002. - Br. 10 (2002), str. 223-248 ISSN 0350-0500 1720. Razvoj i mesto licnih sluzbenosti u graanskim zakonicima / Miroslav Lazi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 191-207 ISBN 86-7148-034-8 1721. Izmena propisa o hipoteci / Miroslav Lazi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 227-239 ISBN 86-7148-039-9

162

1722. Stvarna prava na sopstvenoj stvari / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1995. ­ Tom 2, br. 10 (2003), str. 85-100 ISSN 0350-0500 1723. Znacaj javnog registra za hipoteku / Miroslav Lazi U: Zemljisne knjige i jedinstvena evidencija : zbornik referata i zakonski tekstovi. ­ Beograd : Pravni fakultet, 2003. ­ Str. 222-245 1724. Predmet plodouzivanja : De lege ferenda / Miroslav Lazi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, 2004. - Str. 47-56 ISBN 86-7148-049-6 1725. Privatna svojina / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 2004. - Br. 10 (2004), str. 134-151 ISSN 0350-0500 1726. Sukob vise uzastopnih pribavioca svojine na istoj stvari / Miroslav Lazi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, 2004. - Str. 2-27 ISBN 86-7148-048-8 1727. Razvoj Srbije kroz graanskopravne institute : (svojina, drzavina, hipoteka) / Miroslav Lazi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 175-188. ISBN 86-7148-056-9 1728. Reforma hipoteke / Miroslav Lazi U: Savremenoto pravo, pravnata nauka i Justinijanovata kodifikacija. Knj. 2. - Skoplje : Pravni fakultet, 2005. - Str. 254-269 1729. Harmonizacija evropskog graandkog prava i prava Republike Srbije / Miroslav Lazi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 241-259. ISBN 86-7148-067-4 1730. Non-possessory Right of Pledge (Chattel Mortgage) in Civil Codification / Mirolav Lazi U: Rozvitok civilnogo zakonodavstva Ukraini : materiali mizdnarodnoj naukovo-prakticnoj konferencij. ­ Kiev : Kiivskij nacionalnij universitet, Juridicnij fakultet, 2006. ­ Str. 172-181. 1731. Pravne klinike u svetlu ,,bolonjskog" procesa reforme pravnih fakulteta / Miroslav Lazi U: Bolonjska deklaracija put do evropske diplome. ­ Split : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 67-64. 1732. Pravni polozaj poverioca po Zakonu o hipoteci / Miroslav Lazi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 519-536. ISSN 0350-0500 1733. Razvoj klauzule rebus sic stantibus / Miroslav Lazi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 109-119. ISBN 86-7148-055-0 163

1734. Graanski zakonik Srbije i pravo Evropske unije / Radmila Kovacevi-Kustrimovi, Miroslav Lazi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 3, br. 11 (2007), str. 409-428. ISSN 0350-0500 1735. Razvoj institute svojine u pravu Srbije / Miroslav Lazi U: Srpsko pravo nekad i sad. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2007. ­ Str. 181-192. ISBN 86-80765-81-3 1736. Reforma zaloznog prava u Republici Srbiji : (mobilijarna hipoteka I hipoteka) / Miroslav Lazi U: Evropski pravnik. ­ Novi Sad : SCI, 2007. ­ Br. 2 (2007), str. 77-90. ISSN 1452-3620

164

MARJANOVI, SANJA

CLANCI 1737. O usklaenosti domaeg meunarodnog privatnog prava sa tendencijama komunitarnog prava u materiji merodavnog prava za nasledne odnose / Sanja Marjanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 363-390. ISSN 0350-8501 1738. Ostvarivanje prava na pravicno suenje u postuoku povodom naslednopravnih odnosa sa inostranim elementom / Sanja Marjanovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 149-160. ISBN 978-96-7148-080-2 1739. Priznanje stranih sudskih odluka kao prejudicijelno pitanje u izvrsnom postupku / Sanja Marjanovi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 209-222. ISSN 0350-8501

165

MARKOVI, DANILO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1740. Deset godina rada Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu : 1960 - 1970 / /odgovorni urednik Danilo Z. Markovi/. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1970. - 167 str. ; 20 cm CLANCI 1741. Adam Podgurecki, Pravne pojave u javnom mnjenju / Danilo Z. Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 213-217 1742. Prilog definisanju pojma lokalne drustvene zajednice / Danilo Z. Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 201-208 1743. Marksova definicija drustva i njen znacaj za sociologiju / Danilo Z. Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 135-141 1744. Predmetna odreenost industrijske sociologije i njen odnos prema nekim srodnim disciplinama / Danilo Z. Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 233-245

166

MARKOVI, MILIVOJE

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1745. Graansko procesno pravo : skripta. Knj. 1, Parnicni postupak. Sv. 2, Parnicne radnje / Milivoje Markovi. - Pristina : Pravno-ekonomski fakultet, 1966 1746. Graansko procesno pravo. Knj. 1, Parnicni postupak. Sv. 1, Cilj, objekt i subjekti parnice / Milivoje Markovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata, 1968. - 10, 280 str. ; 29 cm 1747. Graansko procesno pravo. Knj. 2, Izvrsni postupak : nacrt predavanja / Milivoje Markovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata, 1971. - 98 str. ; 29 cm 1748. Saobraajno pravo : nacrt predavanja drzanih u letnjem semestru 1970-1971. godine / Milivoje Markovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata, 1971. - 106 str. ; 29 cm 1749. Graansko procesno pravo. Knj. 1, Parnicni postupak. Sv. 2, Parnicne radnje : skripta / Milivoje Markovi. - 2. izd. Nis : Pravni fakultet, 1975. - 459 str. ; 29 cm 1750. Zloupotreba prava : skripta / Milivoje Markovi. ­ Nis : KSSO Pravnog fakulteta, 1976. ­ 78 str. ; 30 cm 1751. Graansko procesno pravo. Knj. 1, Parnicni postupak. Sv. 2, Parnicne radnje / Milivoje Markovi. - 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - 550 str. ; 29 cm 1752. Graansko procesno pravo. Knj. 2, Izvrsni postupak, Nacrt predavanja / Milivoje Markovi. - Nis : Skriptarnica Pravnog fakulteta, 1977. - 98 str. ; 29 cm 1753. Izvrsni postupak : nacrt predavanja / Milivoje Markovi. - Nis : Skriptarnica Predsednistva KKSSO Pravnog fakulteta, 1978. - 107, 10 str. ; 29 cm CLANCI 1754. Generalne klauzule : (fragmentarna skica za studiju o pravnom standardu) / Milivoje Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7(1968), Str. 9-25 1755. Moglichkeiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit als vorsorgende Rechtsflege in Sachen mit Auslandsberuhrung / Milivoje Markovi U: Zeitgenoossische Fragen des internationalen Zivilverfahrensrechts. - Tubingen ; Basel : Horst Erdmann Verlag, 1972. - Str. 131-152 1756. Mogunosti vanparnicne delatnosti u stvarima sa elementom inostranosti / Milivoje Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 83-98 ISSN 0350-0500 1757. Oral Argument of Councel, The Belgrade Spaceship Trial / Milivoje Markovi U: The World Peace Through Law Center. - Washington : The Law Center, 1972. - Str. 31-34 1758. Pravosnaznost / Milivoje Markovi 167

U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 5-22 ISSN 0350-0500 1759. Pravnosnaznost : (nastavak iz prethodnog Zbornika) / Milivoje Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 5-13 ISSN 0350-0500 1760. Zloupotreba prava / Milivoje Markovi U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada : III tom. - Beograd : Sluzbeni list, 1978. - Str. 1003-1009

168

MARKOVI, SLAVKO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1761. Uloga i poliozaj javnog pravobranilastva u nasem graanskom pravosuu : doktorska disertacija / Slavko Markovi. ­ skoplje /autor/, 1965. ­ 236 lst. ; 30 cm 1762. Nasledno pravo : /skripta/ / Slavko Markovi. - Nis : Pravni fakultet, 1972. - 420 str. ; 29 cm 1763. Imperativno nasleivanje / Slavko Markovi. ­ Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1973. ­ 95 str. ; 24 cm 1764. Nasledno pravo : /skripta/ / Slavko Markovi. - Nis : Pravni fakultet, 1975. - 510 str. ; 29 cm 1765. Testamentalno nasleivanje : skripta / Slavko Markovi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1975. ­ 73 str. 1766. Nasledno pravo : /skripta/ / Slavko Markovi. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - 515 str. ; 29 cm 1767. Nasledno pravo u Jugoslaviji / Slavko Markovi. - Beograd : Savremena administracija, 1978. - XIV, 354 str. ; 24 cm 1768. Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj posveen novim ustavima. 1974 / /urednik Slavko Markovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - 167 str. ; 24 cm 1769. Nasledno pravo / Slavko Markovi. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1981. - 499 str. ; 24 cm 1770. Pravo intelektualne svojine. Sv. 1 / Deo 1, Pravo industrijske svojine / Slavko Markovi. - Nis : Predsednistvo Konferencije OOSSO, 1982. - 381 str. ; 29 cm 1771. Pravo intelektualne svojine. Sv. 2 / Deo 2, Autorsko pravo : skripta / Slavko Markovi. - Nis : Predsednistvo Konferencije OOSSO, 1982. - 157 str. ; 29 cm 1772. Zbornik radova pravnog fakulteta u Nisu. 27 / /glavni i odgovorni urednik Slavko Markovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1987. - 322 str. ; 25 cm ISSN 0350-8501 1773. Nasledno pravo / Slavko Markovi. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1981. - 499 str. ; 24 cm 1774. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 28, Ustavne promene u SR Srbiji : redovni tematski broj / /glavni i odgovorni urednik Slavko Markovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - 105 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 CLANCI 1775. Izvrsenje na imovinskim pravima-ovlasenjima / Slavko Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 215-236 1776. Dugovi zaostavstine i redosled njihove isplate / Slavko Markovi 169

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7(1968), str. 91-110 1777. Nasleivanje predmeta domainstva u svetlu koncepcije o minimumu egzistencije / Slavko Markovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 211-226 1778. Ko moze da trazi smanjenje raspolaganja testamentom i vraanje poklona kojima je povreen nuzni deo / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 263-274 ISSN 0350-8501 1779. Forme testamenta de lege lata i de lege ferenda / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 101-113 ISSN 0350-8501 1780. Vaze li testamentalna raspolaganja u korist bracnog druga i za slucaj razvoda, ponistenja i proglasenja braka nepostojeim / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. . ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 179-198 ISSN 0350-8501 1781. Odnos testamentalne prema pravnoj i poslovnoj sposobnosti / Slavko Markovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 155-172 ISSN 0350-8501 1782. Ustavna garancija prava naslea / Slavko Markovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 119-140 1783. Tumacenje testamenta : uvod / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 189-200 ISSN 0350-8501 1784. Zakonski naslednici / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 175-197 ISSN 0350-8501 1785. Moze li postavljanje naslednika testamentom biti uslovljeno izdrzavanjem zavestaoca i njegovog bracnog druga / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 105-119 1786. Meuunarodni testament / Slavko Markovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 107-126 ISSN 0350-8501 1787. Oblici svojine, zemljisni maksimum i nasleivanje poljoprivrednog zemljista / Slavko Markovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 103-120 1788. Pravosudni sistem u Srbiji i zastita prava graana / Slavko Markovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. - Br. 28 (1988), str. 37-40 ISSN 0350-8501

170

MATEJI, MIODRAG

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1789. Budzet : izvrsenje, kontrola, analiza / Miodrag Mateji. - Zagreb : Informator, 1960. - 256 str. ; 23 cm 1790. Zbirka propisa o bankama, kreditinim i bankarskim poslovima i deviznom poslovanju / Bozidar Radanovi, Miodrag Mateji. - Beograd : Savremena administracija, 1961. - IV, 439 str. ; 25 cm 1791. Javne finansije / Miodrag Mateji. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Savremena administracija, 1960 1792. Privredni sistem Jugoslavije. Deo 1, skripta / Miodrag Mateji. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963 1793. Privredni sistem Jugoslavije. Deo 2, skripta / Miodrag Mateji. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963 1794. Javne finansije / Miodrag Mateji. - Beograd : Savremena administracija, 1963 1795. Organizacija i poslovanje privrednih organizacija : prirucnik za praksu / Slavoljub Popovi, Miodrag Mateji, Zoran Antonijevi. - Beograd : Savremena administracija, 1964 1796. Budzet u teoriji i praksi / Miodrag Mateji. - Beograd : Savezni zavod za javnu upravu, 1965. - (Edicija casopisa "Radna i drustvena zajednica" ; sv. 119) 1797. Zbirka propisa o bankama i o kreditnim i drugim bankarskim poslovima : sa komentarom / /sastavili i komentar dali Bozidar Radanovi i Miodrag Mateji/. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1966. - 349 str. ; 21 cm 1798. Drustveni prihodi / Miodrag Mateji. - Beograd : Savezni zavod za javnu upravu, 1967. - 315 str. ; 24 cm 1799. Ouelques paricularites du Budget Yougoslave / Miodrag Mateji. - Paris : Libraire generale de droit et de juro., 1967 1800. Privredni sistem Jugoslavije : skripta. Sv. 1 / Miodrag Mateji. - Nis : Studensko privredno drustvo VUS, 1968 1801. Privredni sistem Jugoslavije : skripta. Sv. 2 / Miodrag Mateji. - Nis : Studensko privredno drustvo VUS, 1968 1802. Privredni sistem Jugoslavije : /skripta/. Sv. 1 / Miodrag Mateji. - Nis : Zavod za ekonomska istrazivanja, 1971. - 322 str. ; 29 cm 1803. Privredni sistem Jugoslavije : /skripta/. Sv. 2 / Miodrag Mateji. - Nis : Zavod za ekonomska istrazivanja, 1971. - Str. 382-860 ; 29 cm 1804. Fiskalna tehnika / Miodrag Mateji. - Zagreb : Institut za javne financije Sveucilista, 1972. - 74 str. ; 22 cm 1805. Osnovi finansija / Miodrag Mateji. ­ Beograd : Zavod za obrazovanje administrativnih kadrova SR Srbije, 1972. ­ 189 str. 1806. Prirucnik za poslovanje pravne, kadrovske i opste sluzbe. Knj. 1, Poslovanje pravne sluzbe / Miodrag Mateji i ... 171

Beograd : Knjizevne novine, 1974. - VIII, 480 str. ; 24 cm 1807. Javne finansije / Miodrag Mateji. - Beograd : Zavod za obrazovanje kadrova, 1975. - 354 str. ; 24 cm 1808. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : 1974 / /glavni i odgovorni urednik Miodrag Mateji/. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - 399 str. ; 24 cm 1809. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : trideset godina pravosudja u socijalistickoj Jugoslaviji : 1975 / /glavni i odgovorni urednik Miodrag Mateji/. - Nis : Pravni fakultet, 1975. - 144 str. ; 24 cm 1810. Metodoloske osnove ope bilance sredstava za zadovoljenje zajednickih i opih drustvenih potreba. I deo / Miodrag Mateji.../et al./. ­ Zagreb : Institut za javne financije, 1976. ­ 274 str. 1811. Banke i krediti / Miodrag Mateji, Miodrag Jovanovi. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1977. ­ 314 str. 1812. Metodoloske osnove ope bilance sredstava za zadovoljenje zajednickih i opih drustvenih potreba : 3 knjige / Miodrag Mateji.../et al./. ­ Zagreb : Institut za javne financije, 1977. ­ 255 str. 1813. Finansije / Miodrag Mateji. - Beograd : Zavod za obrazovanje administrativnih kadrova SR Srbije, 1978. - 476 str. ; 24 cm 1814. Prirucnik za poslovanje pravne, kadrovske i opste sluzbe. Knj. 1 / Miodrag Mateji... /i dr./ ­ 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Knjizevne novine, 1978. - 771 str. ; 24 cm 1815. Zbirka propisa o bankama, kreditnom, monetarnom i deviznom poslovanju / Miodrag Mateji, Vasil Grivcev. Beograd : Knjizevne novine, 1979. - 608 str. ; 24 cm CLANCI 1816. Nefiskalni ciljevi poreza u savremenoj teoriji praksi / Miodrag Mateji U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomki fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 97-111 1817. Neka pitanja u vezi sa utvrivanjem izvora sredstava za finansiranje obrazovanja / Miodrag Mateji U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1966. - Br. 8 (1966), str. 11-17 ISSN 0042-0425 1818. Problem budzetske ravnoteze i njegovo resavanje / Miodrag Mateji U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 133-139 1819. Quelques particularites du budget Yougoslave / Miodrag Mateji U: Revue de science financiere. - Paris : Librarie generale de droit et de jurisprudence, 1967. - No. 1-3 (1967), str. 540 1820. Neka pitanja odnosa banke i duznika / Miodrag Mateji U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969 - Sv. 8(1969), str. 25-41 1821. Povodom reforme studija na Pravnom odseku Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu / Miodrag Mateji U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1969. - Br. 4 (1969), str. 35-38 172

ISSN 0042-0425 1822. Savremeno drustvo i njegovi fiskalni sistemi / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 41-61 ISSN 0350-8501 1823. Osnovica fiskalnog prihoda drzave / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 27-41 ISSN 0350-8501 1824. Finansijsko pravni odnosi / Miodrag Mateji U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - Beograd : Privredni pregled, 1972. - Str. 705-882 1825. Porez na dodatu vrednost : jedna uporedna studija / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 29-49 ISSN 0350-8501 1826. Poslovi pravne sluzbe u vezi sa finansijskim poslovajem / Miodrag Mateji U: Pravno poslovanje organizacija udruzenog rada. ­ Beograd : Privredni pregled, 1973. - Str. 446-470 1827. Finansiranje delatnosti organa drzavne uprave / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik. Tom I. ­ Beograd : Privredni pregled, 1974. - Str. 209-254 1828. Finansiranje drustveno-politickih zajednica / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski priru : I tom. - Beograd : Privredni pregled, 1974. - Str. 77-190 1829. Finansiranje Pravnih fakulteta / Miodrag Mateji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 17-35 ISSN 0350-8501 1830. Opsti pojmovi finansiranja / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : I tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1974. - Str. 1-20 1831. Pravni aspekt drustvene potrosnje (opste i zajednicke) u Ustavu SFRJ / Miodrag Mateji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 15-32 ISSN 0350-8501 1832. Poreska tehnika / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : I tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1974. - Str. 328-347 1833. Finansijska rezervna sredstva : novcane rezerve / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : II tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1975. - Str. 272-331 1834. Hartije od vrednosti / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : II tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1975. - Str. 375-406 1835. Javni krediti / Miodrag Mateji 173

U: Veliki pravni finansijski prirucnik : II tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1975. - Str. 449-469 1836. Odnos banke prema komitentima / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : II tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1975. - Str. 509-519 1837. Plemeniti metali / Miodrag Mateji U: Veliki pravni finansijski prirucnik : II tom. ­ Beograd : Privredni pregled, 1975. - Str. 579-580 1838. Izdvajanja iz dohotka udruzenog rada za zadovoljenje zajednickih i opstih drustvenih potreba / Miodrag Mateji U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 49-62 1839. Sta se promenilo u budzetskom sistemu i budzetu / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 37-58 ISSN 0350-8501 1840. Drustveni prihodi i opste drustvene potrebe / Miodrag Mateji U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovoa i finansijskih radnika, 1977. - Br. 4 (1977), str. 41-58 1841. Finansijsko-pravni odnosi / Miodrag Mateji U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 739-854 1842. Nastanak i razvoj doprinosa u sistemu drustvenih prihoda u Jugoslaviji / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 49-71 ISSN 0350-8501 1843. Opste drustvene potrebe i sredstva drustveno-politickih zajednica / Miodrag Mateji U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 281-301 1844. Instrumenti finansiranja opstih drustvenih potreba i njihovi odnosi / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 49-75 ISSN 0350-8501 1845. Zastita prava graana u finansijskim odnosima / Miodrag Mateji U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1979. - Br. 3 (1979), str. 459-470 ISSN 0004-1270 1846. Prihodi drzave i fiskalne teorije u njihovom razvoju / Miodrag Mateji U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 25-49 ISSN 0350-8501

174

MATI, BOZIDAR

1847. Ispunjenje novcanih obligacija / Bozidar Mati U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. - Br. 21 (1981), str. 333-353 ISSN 0350-8501 1848. Teorija obligacija (opsti deo) Stojana Cigoja : prikaz / Bozidar Mati U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. - Br. 22 (1982), str. 493-496 ISSN 0350-8501

175

MEDAR, SUZANA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1849. Teorijska shvatanja o tumacenju prava u Srbiji XIX veka : magistarska teza / Suzana Medar. ­ Beograd : /autor/, 1998. ­ 180 lst. ; 30 cm 1850. Teodor Taranovski kao teoreticar prava i pravni filozof : doktorska disertacija / Suzana Medar. ­ Nis : /autor/, 2007. 285 listova ; 30 cm CLANCI 1851. Primarne i sekundarne norme u teoriji prava Herberta Harta / Suzana Medar U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 283-290 ISSN 0350-8501 1852. Srpski graanski zakonik i problem "povratne sile" / Suzana Medar U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 60-66 1853. Pravna drzava u svetlu ucenja o odnosu drzave i prava / Suzana Medar U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. - Br. 12. tom 4 (1997), str. 1039-1055 ISSN 0350-0500 1854. Tumacenje u delu Gligorija Gersia - zasnivanje celovite teorije tumacenja prava u Srba / Suzana Medar U: Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u proslosti i danas. ­ Beograd : /s.n./, 1997. - Str. 131-147 1855. Pravna drzava u delu Milivoja Markovia : izmeu legaliteta i legitimiteta / Suzana Medar U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 174-184 1856. Struktura pravne norme po Hansu Kelzenu : jedan "drugaciji" pogled / Suzana Medar U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 182-193 ISSN 0350-8501 1857. Reflections on Values in Law / Suzana Medar U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 2002. - Vol. 1, No 6 (2002), str. 729-736 ISSN 0354-2009 1858. Tradicionalno i savremeno shvatanje tumacenja prava : opsti pogled na dve oprecne metodoloske orijentacije / Suzana Medar U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 283-297 ISSN 0350-85011 1859. Noeme i dileme o pravnom pozitivizmu / Suzana Medar U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 151-166. ISSN 0350-8501 1860. Neka razmisljanja o pravnom pozitivizmu / Suzana Medar U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 6, br. 14 (2007), str. 467-478. ISSN 0350-0500

176

MIJACI, MIRSA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1861. Zabluda i njen uticaj na zakljuceni ugovor : magistarski rad / Mirsa Mijaci. - Nis : /autor/, 1973. - IV, 239 str. ; 30 cm 1862. Krivica osteenika u domenu vanugovorne odgovornosti : doktorska disertacija / Mirsa Mijaci. - Nis : /autor/, 1978. IV, 230 str. ; 30 cm 1863. Obligacioni ugovori / Mirsa Mijaci-Cvetanovi. - Nis : Skriptarnica KSSO Pravnog fakulteta, 1987. - 308 str. ; 30 cm 1864. Praktikum za obligaciono pravo : skripta / Mirsa Mijaci. ­ Nis : Skriptarnica KSSO Pravnog fakulteta, 1987. ­ 209 str. 1865. Obligacioni ugovori / Mirsa Mijaci. - Beograd : Savremena administracija, 1988. - XV, 179 str. ; 25 cm ISBN 86-387-0029-6 1866. Obligacioni ugovori : skripta / Mirsa Mijaci. - Nis : Skriptarnica KSSO Pravnog fakulteta, 1988. - 308 str. ; 30 cm 1867. Obligacioni ugovori / Mirsa Mijaci. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1990. - XV, 186 str. ; 24 cm 1868. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 43 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003. ­ 413 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 1869. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 44 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. ­ 413 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 1870. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 45 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. ­ 262 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 1871. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46 / /glavni i odgovorni urednik Mirsa Mijaci/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ 317 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 CLANCI 1872. Raskid usvojenja / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 335-347 1873. Neka pitanja prihvatanja ponude za zakljucenje ugovora prema Nacrtu zakona o obligacijama i ugovorima / Mirsa Mijaci U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1977. - Br. 5 (1977), str. 69-74 ISSN 0350-0500 1874. Prihvatanje ponude utanjem ponuenog / Mirsa Mijaci U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 279-290 177

ISSN 0350-8501 1875. O manama volje prema Zakonu o obligacionim odnosima / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 179-195 ISSN 0350-8501 1876. Izvori obligacionih odnosa / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 117-129 ISSN 0350-8501 1877. Raskidanje ugovora zbog neispunjenja / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 131-143 ISSN 0350-8501 1878. Odgovornost roditelja za stetu koju njihovo dete prouzrokuje drugom licu / Dusan Radoman, Mirsa MijaciCvetanovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 2984. - God. 56, sv. 1 (1984), str. 15-20 ISSN 0017-0933 1879. Pravo prece kupovine / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 2984. - God. 56, sv. 1(1984), str. 1-14 ISSN 0017-0933 1880. Odgovornost drustveno-politicke zajednice za stetu nastalu usled teroristickih akata, javnih demonstracija ili manifestacija / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 115-126 ISSN 0350-8501 1881. Lica koja imaju pravo na naknadu nematerijalne stete u slucaju smrti ili teskog invaliditeta / Mirsa MijaciCvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 75-93 ISSN 0350-8501 1882. Odgovornost organizatora priredbi / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1986. - God. 58, br. 2(1986), str. 1-11 ISSN 0017-0933 1883. Novcana naknada budue nematerijalne stete / Mirsa Mijaci-Cvetanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 89-109 ISSN 0350-8501 1884. Neke novine u odnosima zakupa poslovnih prostorija / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 139-150 ISSN 0350-8501 1885. Naknada troskova sahrane / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 67-79 ISSN 0350-8501 1886. Korisenje stanova po osnovu zakupa po novom Zakonu o stanovanju / Mirsa Mijaci U: Glasnik prava. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1992. - Knj. 1, br. 2 (1992) 178

ISSN 0352-2207 1887. Odgovornost za stetu izazvanu medicinskim aparatima / Mirsa Mijaci U: Pravni zivot : tematski broj. Steta i njena naknada. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1992. - God. 42, tom 2, br. 11/12 (1992), str. 1800-1810 ISSN 0350-0500 1888. Naknada afekcione vrednosti unistene stvari / Mirsa Mijaci U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1993. - God. 42, br. 1 (1993) ISSN 0350-0500 1889. Oblici naknade stete / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 21-30 ISSN 0350-8501 1890. Princip potpune naknade stete / Mirsa Mijaci U: Glasnik prava. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1993 ISSN 0351-2207 1891. Ugovor o prijemu pacijenata u bolnicu, odnosno kliniku / Mirsa Mijaci U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1993. - God.43, br. 11/12 (1993) ISSN 0350-0500 1892. Andra orevi i njegovo shvatanje o nevaznosti pravnih poslova / Mirsa Mijaci U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 22-26 1893. Moja seanja iz studentskih dana na prof. Mitia / Mirsa Mijaci U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 80-81 1894. Odgovornost za stetu izazvanu medicinskim aparatima / Mirsa Mijaci U: Medicinsko pravo i medicinska etika. ­ Beograd : /s.n./, 1994 1895. Odgovornost po osnovu pravicnosti / Mirsa Mijaci U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1995. - God. 44, br. 1 (1995) ISSN 0350-0500 1896. Osteenje preko polovine po Srpskom graanskom zakoniku / Mirsa Mijaci U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 232-240 1897. Odrednice za enciklopediju / Mirsa Mijaci U: Leksikon graanskog prava. ­ Beograd : Nomos, 1996 1898. O graanskoj odgovornosti lekara u delu profesora Borislava Blagojevia / Mirsa Mijaci U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 65-73 ISBN 86-7148-004-6 179

1899. Ucese lekara razlicitih specijalnosti u sprovoenju dijagnostickih mera i njihova odgovornost / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 200-204 ISSN 0350-8501 1900. Morbus HIV, diskriminacija i naknada nematerijalne stete / Mirsa Mijaci U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 102-112 ISSN 0350-8501

180

MILADINOVI, DUSICA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1901. Pomilovanje u krivicnom zakonodavstvu Srbije : magistarska teza / Dusica Miladinovi. ­ Novi Sad : /autor/, 2006. ­ 187 listova ; 30 cm 1902. Pravo na pravnu pomo i kvalitet pravne pomoi pruzene graanima u krivicnom postupku i postupku izdrzavanja kazne / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Miomira Kosti, Dusica Miladinovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 188 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-077-2 CLANCI 1903. Osnov i svrha instituta pomilovanja / Dusica Miladinovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 9 (2006), str. 989-1001. 1904. Osvrt na koncept pomilovanja u krivicnom zakonodavstvu Srbije / Dusica Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 133-148 ISSN 0350-8501 1905. Institut pomilovanja u svetlu restorativne pravde / Dusica Miladinovi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije : Prometej, 2007. ­ Br. 1 (2007), str. 37-46 ISSN 1450-6637 1906. Postupak pomilovanja u krivicnom zakonodavstvu Srbije / Dusica Miladinovi U: Pravni zivot.Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 173-188. ISSN 0350-0500

181

MILADINOVI, SLAVKA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1907. Jednostepeno resavanje upravnih sporova u nas : magistarska teza / Slavka R. Miladinovi. - Nis : /autor/, 1975. - IV, 153 lst. ; 30 cm 1908. Upravni akti samoupravnih organizacija i zajednica koje vrse javna ovlasenja : doktorska disertacija / Slavka Miladinovi. - Nis : /autor/, 1980. - 5, 442 str. ; 30 cm 1909. Praktikum za upravno pravo / Slavoljub Popovi, Slavka Miladinovi. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1980. - 255 str. ; 24 cm 1910. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Slavka Miladinovi. - Izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1985. - XIX, 669 str. ; 24 cm CLANCI 1911. Slavoljub Popovi : Upravno pravo, Beograd, 1970 / Slavka Miladinovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1970. - God. 18, br. 5 (1970), str. 565-567 ISSN 0003-2565 1912. Sudska zastita ustavom utvrenih prava koja su povreena nezakonitom radnjom / Slavka Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 377-394 ISSN 0350-8501 1913. Organizacija efikasne kadrovske sluzbe u velikim radnim organizacijama / Slavka Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 167-179 ISSN 0350-8501 1914. Uticaj Skupstine opstine Nis na donosenje normativnih akata radnih organizacija / Slavka Miladinovi U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1971. - Br. 3 (1971), str. 74-91 1915. Neka pitanja u vezi sa ulogom, polozajem i metodom rada drustveno-politickih vea / Slavka Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 231-239 ISSN 0350-8501 1916. Nacin poveravanja javnih ovlasenja samoupravnim organizacijama i zajednicama / Slavka Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 229-240 ISSN 0350-8501 1917. Odnos samoupravnih organizacija i zajednica koje vrse javna ovlasenja prema organima drustveno-politickih zajednica i graanima / Slavka Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1983. - Br. 4 (1983), str. 513-525 ISSN 0350-0500 1918. Pojam i pravna priroda poverenja javnih ovlasenja / Slavka MIladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 163-180 ISSN 0350-8501

182

1919. Ostvarivanje ustavnog koncepta delovanja organa uprave u opstini / Slavka Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 129-139 ISSN 0350-8501 1920. Odgovornost opstinskih organa uprave za stanje u oblasti za koju su osnovani / Slavka Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 109-131 ISSN 0350-8501

183

MILADINOVI, VIDOJE

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1921. Uslovna osuda u sistemu krivicnih sankcija : magistarski rad / Vidoje Miladinovi. - Nis : /autor/, 1977. - III, 131 lst. ; 29 cm 1922. Povrat u krivicnom pravu SFRJ : doktorska disertacija / Vidoje Miladinovi. - Nis : /autor/, 1982. - III, 270 lst. ; 30 cm 1923. Povrat u krivicnom pravu / Vidoje Miladinovi. - Beograd : "Svetozar Markovi", 1983. - 171 str. ; 24 cm 1924. Kriminalitet maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi, Vojislav uri. - Beograd : /s.n./, 1992 1925. Krivicno pravo : posebni deo / Bora Cejovi, Vidoje Miladinovi. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Srpsko udruzenje za krivicno pravo, 1997. - 422 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-016-0 CLANCI 1926. Savetovanje o problemima primene Zakona o krivicnom postupku i krivicno-pravne zastite samoupravnih prava i odgovornosti nosilaca samoupravnih funkcija / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 417-427 ISSN 0350-8501 1927. Sudska opomena / Vidoje Miladinovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1970. - Br. 2 (1970), str. 119-123 ISSN 0351-1790 1928. Problemi izvrsenja smrtne kazne / Vidoje Miladinovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savet advokatskih komora Jugoslavije, 1971. - Br. 314 (1971), str. 81-88 1929. Slozenost, raznolikost i promenljivost vidova nedozvoljene trgovine / Viodoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 209-214 ISSN 0350-8501 1930. Savetovanje o problemima usklaivanja i revizije materijalnog i procesnog krivicnog zakonodavstva u svetlu ustavnih amandmana / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Sv. 11 (1972), str. 249-255 ISSN 0350-8501 1931. Primena nuzne odbrane u praksi okruznog suda u Nisu / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 261-268 ISSN 0350-8501 1932. Karakteristike nuzne odbrane i njenog prekoracenja osvetljene sudskom praksom / Vidoje Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1975. - Br. 1 (1975), str. 61-69 ISSN 0350-0500 1933. Smrtna kazna u nasem zakonodavstvu i sudskoj praksi tokom proteklih 30 godina / Vidoje Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. 184

Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 111-116 ISSN 0350-8501 1934. Savetovanje o izgradnji krivicnog zakonodavstva republika i autonomnih pokrajina na novim ustavnim resenjima / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 379-386 ISSN 0350-8501 1935. Uslovna osuda u novom krivicnom zakonodavstvu / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 231-246 ISSN 0350-8501 1936. Opozivanje uslovne osude / Vidoje MIladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 281-288 ISSN 0350-8501 1937. Pravna priroda uslovne osude / Vidoje Miladinovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 381-393 ISSN 0350-8501 1938. Istorijski osvrt na institut povrata / Vidoje Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 291-309 ISSN 0350-8501 1939. Povrat u nasem krivicnom zakonodavstvu / Vidoje Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 213-230 ISSN 0350-8501 1940. Krivicnopravne mere prema povratnicima / Vidoje Miladinovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1984. - Br. 11 (1984), str. 1-17 ISSN 00017-0933 1941. Pojam i pravna priroda povrata / Vidoje Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 107-116 ISSN 0350-8501 1942. Uslovna osuda u sistemu krivicnih sankcija / Vidoje Miladinovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udrzenja pravnika SR Srbije, 1984. - God. 34 (knj. 340), br. 12 (1984), str. 1159-1175 ISSN 0350-0500 1943. O predstojeoj izmeni krivicnog zakonodavstva / Vidoje Miladinovi U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije, 1985. - Br. 2/3 (1985), str. 206-208 ISSN 0022-6076 1944. La recidive dans le code penal Yugoslave / Vidoje Miladinovi U: Yugoslav Law Droit Yugoslave. - Beograd : Institut of comparative Law, 1985. - No 1 (1985), str. 1-21 ISSN 0350-2252 1945. Da li je okoncana izgradnja novog koncepta uslovne osude / Vidoje Miladinovi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1986. - Br. 4 (1986), str. 613-616 185

ISSN 0027-8165 1946. Da li je okoncana izgradnja novog koncepta uslovne osude / Vidoje Miladinovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1987. - God. 35, br. 2 (1987), str. 228-232 ISSN 0003-2563 1947. Kriminalitet maloletnica - neophodnost i znacaj istrazivanja / Vidoje MIladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije, 1988. - Vol. 26, br. 2 (1988), str. 131-142 ISSN 022-6076 1948. Krivicno zakonodavstvo u svetlu promena Ustava SFRJ / Vidoje Miladinovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1988. - Br. 3 (1988), str. 43-62 ISSN 0351-1685 1949. Fenomenoloske karakteristike kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 165-185 ISSN 0350-8501 1950. Porodica kao faktor delikvencije maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi, Vojislav uri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 49-65 ISSN 0350-8501 1951. Subjektivni faktori kriminaliteta maloletnica / Vidoje Miladinovi, Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vojislav uri U: Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivicno pravo. - Beograd : Savez udruzenja za krivicno pravo i kriminologiju Jugoslavije : Institut za kriminoloska i socioloska istrazivanja, 1991. - Vol. 29, br. 4 (1991), str. 39-54 ISSN 022-6076 1952. Kriminoloske klasifikacije i tipologije recidivista / Vidoje Miladinovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 39-46 ISSN 0350-8501 1953. Primena krivicnopravnih mera prema maloletnim prestupnicima / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Vidoje Miladinovi, Vojislav uri U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1994. - God. 42, br. 1/2 (1994), str. 134-147 ISSN 0003-2565 1954. Etiologija recidivizma / Vidoje Miladinovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1995. - Br. 3 (1995) ISSN 0351-1685

186

MILADINOVI, ZORAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 1955. Primena pravila o nalogu o komisionom i trgovinskom zastupanju na odnose iz ugovora o otpremanju (spediciji) : magistaska teza / Zoran Miladinovi. ­ Kragujevac : /autor/, 1993. - 224 str. ; 30 cm 1956. Pravna dejstva prevoznih isprava u saobraaju : doktorska disertacija / Zoran Miladinovi. ­ Novi Sad : /autor/, 1997. - 344 str. ; 30 cm 1957. Praktikum za pravo industrijske svojine i autorsko pravo / Zoran Miladinovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2003. - 483 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-035-6 1958. Subjektivna prava intelektualne svojine : sticanje, sadrzina, ogranicenja, zastita / Zoran Miladinovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 227 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-042-9 1959. Pravo osiguranja / Ivica Jankovec, Zoran Miladinovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ IX, 467 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-065-8 1960. Pravo industrijske svojine / Zoran Miladinovi. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 445 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-079-6 CLANCI 1961. Postupak prijavljivanja, smestaj i carinjenja robe / Zoran Miladinovi U: Privredno pravni prirucnik . - Beograd : Paladin, 1989. - God. 27, br. 8 (1989), str. 30-40 ISSN 0032-9002 1962. Pravni odnosi izmeu speditera, podspeditera i meuspeditera / Zoran Miladinovi U: Privredno pravni prirucnik. - Beograd : Paladin, 1989. - God. 27, br. 2 (1989), str. 36-49 ISSN 0032-9002 1963. Duznosti speditera u postupku carinjenja robe / Zoran Miladinovi U: Privredno pravni prirucnik. ­ Beograd : Paladin, 1990. - God. 28, br. 1/2 (1990), str. 8-17 ISSN 0032-9002 1964. Pravna priroda dokumentarnog akreditiva / Zoran Miladinovi U: Privredno pravni prirucnik. - Beograd : Paladin, 1991. - God. 29, br. 1/2 (1991), str. 50-63 ISSN 0032-9002 1965. Odgovornost otpremnika (speditera) iz ugovora o spediciji / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1995. - God. 39, br. 11 (1995), str. 389-398 ISSN 0350-0500 1966. Prenosivi tovarni list u zeleznickom saobraaju / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. - God. 40, br. 11 (1996), str. 339-351 187

ISSN 0350-0500 1967. Pravni polozaj primaoca iz ugovora o prevozu / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. - God. 46, br. 11 (1997), str. 205-218 ISSN 0350-0500 1968. Uticaj novih poreskih propisa na rastereenje privrede / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1997. - God. 41, br. 5/8 (1997), str. 770-780 ISSN 0354-3501 1969. Transformacija privatnih preduzea prema Zakonu o preduzeima / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1998. - God. 35, br. 5/8 (1998), str. 141-151 ISSN 0354-3501 1970. Zalozno pravo prevozioca iz ugovora o prevozu / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1998. - God. 47, br. 11 (1998), str. 539-549 ISSN 0350-0500 1971. Poveanje osnovnog kapitala iz sredstava akcionarskog drustva / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 1999. - Br. 5-8 (1999), str. 142-150 ISSN 0354-3501 1972. Zastita prava industrijske svojine u trzisnim odnosima izmeu preduzea / Zoran Miladinovi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Udruzenje pravnika Vojvodine, 1999. - Br. 11 (1999), str. 17-26 ISSN 0352-3713 1973. Nelojalna konkurencija kod trgovine hartijama od vrednosti / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2000. - Br. 5-8 (2000), str. 453-462 ISSN 0354-3501 1974. Prinudna licenca : osobine, razlozi i postupak dodele / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2000. - Br. 11 (2000), str. 697-711 ISSN 0350-0500 1975. Oglasavanje nistavnim resenja o priznanju patenta, odnosno malog patenta / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2001. - Br. 5-8 (2001), str. 541-551 ISSN 0354-3501 1976. Sticanje evropskog patenta / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 3, br. 11 (2001), str. 733-746 ISSN 0350-0500 1977. Zastita od nelojalne konkurencije i monopolistickog ponasanja / Zoran Miladinovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2001. - Br. 1 (2001), str. 16-33 ISSN 0352-3713 1978. Neke specificnosti u postupku zbog povrede patenta / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 3, br. 11 (2002), str. 959-969 188

ISSN 0350-0500 1979. Nelojalna konkurencija i monopolisticko ponasanje / Zoran Miladinovi U: Pravo teorija praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 3 (2002), str. 18-35 ISSN 0352-2713 1980. Ogranicenja subjektivnog autorskog prava / Zoran Miladinovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2002. - God. 19, br. 10 (2002), str. 30-42 ISSN 0352-3713 1981. Predlog pravila EU o komunitarnom patentu / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2002. - Br. 2 (2002), str. 80-83 ISSN 1451-3188 1982. Razvoj pravne zastite intelektualne svojine u Jugoslaviji / Zoran Miladinovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 249-273 ISBN 86-7148-034-8 1983. Regulativa Evropske unije iz oblasti autorskog i srodnih prava / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2002. - Br. 1 (2002), str. 57-60 ISSN 1451-3188 1984. Specificnosti pravne zastite geografske oznake porekla / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2002. - Br. 5-8 (2002), str. 597-607 ISSN 0354-3501 1985. Direktiva Evropske unije o pravnoj zastiti baza podataka / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2003. - Br. 6 (2003), str. 70-73 ISSN 1451-3188 1986. Direktiva Saveta Evropske zajednice o pravnoj zastiti kompjuterskih programa / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2003. - Br. 5 (2003), str. 58-61 ISSN 1451-3188 1987. Graanskopravna zastita subjektivnih prava intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 427-446 ISBN 86-7148-039-9 1988. Prava autora prema vlasniku primerka dela / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2003. - Br. 5-8 (2003), str. 650-661 ISSN 0354-3501 1989. Pravilo EU o uvoenju certifikata o dodatnoj zastiti za medicinske proizvode / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2003. - Br. 3 (2003), str. 68-70 ISSN 1451-3188 1990. Pravilo EU o uvoenju certifikata o dodatnoj zastiti za proizvode za zastitu bilja / Zoran Miladinovi 189

U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2003. - Br. 4 (2003), str. 62-65 ISSN 1451-3188 1991. Sudska zastita subjektivnih prava intelektualne svojine u nasem pravu / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. - Br. 11 (2003), str. 897-917 ISSN 0350-0500 1992. Direktiva Saveta EEZ o harmonizaciji roka trajanja autorskog prava i odreenih srodnih prava / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 8 (2004), str. 60-63 ISSN 1451-3188 1993. Direktiva Saveta Evropske zajednice o pravu davanja u zakup i na poslugu, kao i o odreenim pravima srodnim autorskom pravu u oblasti intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004), str. 57-61 ISSN 1451-3188 1994. Direktiva Saveta Evropske zajednice o pravnoj zastiti topografija poluprovodnickih proizvoda / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 7 (2004), str. 60-64 ISSN 1451-3188 1995. Naknada nematerijalne stete zbog povrede prava intelektualne svojine u sudskoj praksi / Zoran Miladinovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 89-97 ISBN 86-7148-048-8 1996. Neka otvorena pitanja u nasim propisima iz oblasti intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 105-115 ISBN 86-7148-049-6 1997. Ogranicenje patenta kao subjektivnog prava intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 3, br. 11 (2004), str. 815-831 ISSN 0350-0500 1998. Sadrzina i zastita prava na topografiju integrisanih kola / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 2004. - Br. 5-8 (2004), str. 998-1009 ISSN 0354-3501 1999. Evropski sporazum o zastiti televizijskih emisija / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 11 (2005), str. 48-54. ISSN 1451-3188 2000. Konvencija o evropskom patentu / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 12 (2005), str. 48-50.. ISSN 1451-3188 2001. Lisabonski aranzman o zastiti oznaka porekla i njihovom meusobnom registrovanju / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 13 (2005), str. 62-65. ISSN 1451-3188

190

2002. Madridski sporazum o suzbijamju laznih i prevarnih oznaka porekla na proizvodima / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 14 (2005), str. 45-46. ISSN 1451-3188 2003. Sertifikat o dodatnoj zastiti prema zakonu o patentima / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str.1061-1079. ISSN 0350-0500 2004. Suspenzija iskljucivih imovinskopravnih ovlasenja autora / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 645-657 ISSN 0354-3501 2005. Uloga Narodne banke Srbije prema novom Zakonu o osiguranju / Zoran Miladinovi U: Novo privredno zakonodavstvo. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 195-214 2006. Zastita prava intelektualne svojine (prava industrijske svojine, autorskog i srodnih prava) u EU / Zoran Miladinovi U: Specijalni dodatak Vecernjih novosti. ­ Beograd : Vecernje novosti : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Str. 3-12. 2007. Carinski postupak sa robom kojom s potvruju prava intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Pravo-teorija i praksa. ­ Novi Sad : Casopis Pravo ­ teorija i praksa, 2006. ­ Br. 7-8 (2006), str. 3-16. ISSN 0352-3717 2008. Jezik u predlogu zakona o oznakama geografskog porekla / Zoran Miladinovi U: Pravo i jezik : /zbornik referata sa Naucnog skupa/. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 303-320. ISBN 86-80765-66-X 2009. Mere Evropske unije za sprecavanje pustanja u slobodan promet krivotvorenih i piratskih proizvoda / Zoran Miladinovi U: U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Br. 17-18 (2006), str. 60-66. ISSN 1451-3188 2010. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Br. 15-16 (2006), str. 70-78. ISSN 1451-3188 2011. Usklaivanje propisa Republike Srbije sa meunarodnim i evropskim standardima protiv krivotvorenja i piraterije / Zoran Miladinovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 275-293. ISBN 86-7148-067-4 2012. Uticaj francuske pravne teorije i zakonodavstva na propise o intelektualnoj svojini u nasoj zemlji / Zoran Miladinovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 221-241. ISBN 86-7148-055-0 2013. Zastita i ostvarivanje prava intelektualne svojine (usklaivanje propisa Republike Srbije sa svetskim i evropskim standardima ) / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot : trmatski broj. Pravo i humana budunost. ­ Beograd Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 11, tom 3 (2006), str. 845-865. 191

ISSN 0350-0500 2014. Krivicnopravna zastita prava intelktualne svojine / Zoran Miladinovi U: Pravo ­ teorija i praksa. ­ Novi sad : Pravo, 2007. ­ Br. 3-4 (2007), str. 3-18. ISSN 0352-37-13 2015. Ovlasenje inspekcijskih organa u zastiti prava intelektualne svojine / Zoran Miladinovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 5, br. 13 (2007), str. 411-428. ISSN 0350-0500 2016. Zastita investicija u intelektualnu svojinu u Srbiji / Zoran Miladinovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije, 2007. ­ Br. 5-8 (2007), str. 608-620. ISSN 0354-3501 2017. Zastita prava intelektualne svojine u Srbiji nekad i sad / Zoran Miladinovi U: Srpsko pravo nekad i sad. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2007. ­ Str. 159-180. ISBN 86-80765-81-3

192

MILENKOVI, SLOBODAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2018. Mere za sprovoenje u zivot Paktova o pravima coveka : magistarska teza / Slobodan D. Milenkovi. - Nis : /autor/, 1971. - 30 cm 2019. Unutrasnja nadleznost drzava i meunarodna zastita ljudskih prava : doktorska disertacija / Slobodan Milenkovi. Beograd : /autor/, 1972. ­ 290 lst. ; 30 cm 2020. Unutrasnja nadleznost drzava i meunarodna zastita ljudskih prava / Slobodan Milenkovi. - Beograd : Savremena administracija, 1974. - XII, 166 str. ; 24 cm. - (Monografije / Centar za meunarodne studije Fakulteta politickih nauka ; 2) 2021. Meunarodnopravno regulisanje zabrane zagaivanja meunarodnih reka / Branimir M. Jankovi /i/ Slobodan Milenkovi. - Beograd : Savremena administracija, 1976. - 168 str. ; 24 cm. - (Monografije / Centar za meunarodne studije Fakulteta politickih nauka ; 6) 2022. Zbornik Pravnog fakulteta : 1978 / /glavni i odgovorni urednik Slobodan Milenkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1978. 320 str. ; 24 cm 2023. Meunarodni nadzor nad primenom paktova o pravima coveka / Slobodan Milenkovi. - Beograd : Prosvetni pregled, 1984. ­ 312 str. ; 24 cm CLANCI 2024. Humanitarna intervencija i danasnje meunarodno pravo / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 181-200 2025. Rad Haske Akademije za meunarodno javno pravo u toku 1965. godine / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 324-326 2026. Grigori I. Tunkin, Droit internatinal publik / Slobodan MIlenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 439-443 2027. Razoruzanje i Ujedinjene nacije / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 285-308 2028. Analiza savremenih teorijskih koncepcija o subjektivitetu pojedinaca u meunarodnom pravu / Slobodan Milenkovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1968. - Br. 6 (1968), str. 37-51 ISSN 0350-0500 2029. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava : institucija koja se raa / Slobodan Milenkovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1968. - Br. 4 (1968), str. 553-564 ISSN 0004-1270 2030. Zastita prava coveka i subjektivitet pojedinca u svetlu meunarodne teorije i prakse / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomki fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 175-190 193

2031. Karakteristike paktova u odnosu na sveopstu deklaraciju o pravima coveka / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 245-252 2032. Nacionalne mere za sprovoenje u zivot paktova o pravima coveka / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 323-334 ISSN 0350-8501 2033. Pokusaj osnivanja novog inokosnog organa u oblasti meunarodne zastite ljudskih prava : visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 157-165 ISSN 0350-8501 2034. Problemi uporednog postojanja mehaniizma za sprovoenje u zivot akta o pravima coveka / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1971. Br. 1 (1971), str. 97-104 ISSN 0022-6084 2035. Savet bezbednosti UN i rasne diskriminacije u Juznoj Africi / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1971. Br. 3 (1971), str. 387-399 ISSN 0022-6084 2036. Seminar Ujedinjenih nacija o opasnostima obnavljanja netrpeljivosti i trazenja sredstava za njeno sprecavanje i suzbijanje / Slobodan Milenkovi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1971. - Br. 3 (1971), str. 141-145 ISSN 0025-8555 2037. Meunarodni organi za sprovoenje u zivot ljudskih prava i unutrasnja nadleznost drzava / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 115-133 ISSN 0350-8501 2038. Sovjetski Savez i neka pitanja meunarodnog regulisanja prava coveka / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1972. Br. 1 (1972), str. 118-126 ISSN 0022-6084 2039. Organi za sprovoenje u zivot Pakta o graanskim i politickim pravima / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 225-247 ISSN 0350-8501 2040. Prava manjina u Meunarodnom paktu o graanskim i politickim pravima / Slobodan Milenkovi U: Rasne, eticke i nacionalne manjine. - Sarajevo : Univerzitet, 1973. - Br. 1 (1973), str. 91-106 2041. Uslovi za prihvatanje saopstenja drzava i pojedinaca u Komitetu za prava coveka / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1973. Br. 1/3 (1973), str. 97-112 ISSN 0022-6084 2042. Vijetnam i samoodbrana u meunarodnom pravu / Slobodan Milenkovi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1973. - Br. 1 (1973), str. 136-143 194

ISSN 0436-2616 2043. Egzistencija coveka i zagaivanje zivotne sredine / Slobodan Milenkovi U: Trei program Radio-Sarajevo. - Sarajevo : Radio-Sarajevo, 1974. - Br. 6 (1974), str. 203-237 2044. Meunarodno obicajno pravo i zabrana zagaivanja slatkih voda / Slobodan Milenkovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1974. - Br. 2(1974), str. 269-281 ISSN 0004-1270 2045. Meunarodno udruzenje demokratskih pravnika i zastita zivotne sredine / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1974. Br. 1/3 (1974), str. 406-409 ISSN 0022-6084 2046. Prava manjina u Meunarodnom paktu o graanskim i politickim pravima / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 221-232 ISSN 0350-8501 2047. Aktivna miroljubiva koegzistencija; Federacija; Migracija; Nacionalne manjine : odrednice / Slobodan Milenkovi U: Mali leksikon samoupravljanja. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Savremena administracija, 1976 2048. Meunarodna zastita slatkih voda od zagaivanja / Branimir Jankovi, Slobodan Milenkovi U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 63-80 2049. Postupak zastite prava coveka u meunarodnom paktu o graanskim i politickim pravima i fakultativnom protokolu uz ovaj pakt / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 239-252 ISSN 0350-8501 2050. Pribegavanje sili radi zastite graana u inostranstvu / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1976. Br. 3 (1976), str. 307-324 ISSN 0022-6084 2051. International Protection of Fresch Water Against Pollunation / Branimir Jankovi, Slobodan Milenkovi U: Procedings and Reports. - Florida : The Florida State University, 1977. - Vol. 10/11 (1976-19777), str. 48-64 2052. Savez komunista Jugoslavije i savremeni meunarodni odnosi / Slobodan Milenkovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1977. - Br. 2 (1977), str. 75-80 ISSN 0351-1685 2053. Sosijalisticka doktrina i subjektivitet pojedinaca u meunarodnom pravu / Slobodan Milenkovi U: Godisnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 1977. - Str. 207-223 2054. Les detounements d'eronefs et la suverainete des etets / Slobodan Milenkovi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1978. - Br. 672 (1978), str. 33-36 ISSN 0543-3657 2055. Meunarodno regulisanje zastite na radu jugoslovenskih radnika na privremenom radu u inostranstvu / Slobodan Milenkovi 195

U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni Fakultet, 1978. - Str. 177-198 ISSN 0350-8501 2056. Meunarodnopravno regulisanje zastite na radu radnika migranata / Slobodan Milenkovi, Danilo Markovi U: Ekonomika. - Novi Beograd : Jugoslovenski centar za izdavanje strucnih publikacija, 1978. - Br. 7/8 (1978), str. 59-69 2057. O nazivu meunarodnog krivicnog prava / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1978. Br, 3 (1978), str. 299-314 ISSN 0022-6084 2058. Delatnost Ujedinjenih nacija u oblasti ureenja polozaja radnika migranata / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 165-182 ISSN 0350-8501 2059. Jugoslavija i sprovoenje u zivot meunarodnih ugovora o pravima coveka / Slobodan Milenkovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1979. - Br. 5/6 (1979), str. 463-474 ISSN 0003-2565 2060. Koharenzpzinzip kao pravni osnov korisenja meunarodnih slatkih voda / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1979. Br. 1/3 (1979), str. 92-104 ISSN 0022-6084 2061. Meunarodni paktovi o pravima coveka / Slobodan Milenkovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1979. - Br.3 (1979), str. 397-406 ISSN 0004-1270 2062. Ujedinjene nacije i pravno ureenje meunarodne pokretljivosti radne snage / Slobodan Milenkovi U: Pravni polozaj radne snage s posebnim osvrtom na polozaj jugoslovenskih radnika u inostranstvu. - Sarajevo : Univerzitet, 1979. - Str. 1-24 2063. Zastita prava coveka / Slobodan Milenkovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1979. - Br. 2 (1979), str. 163-174 ISSN 0351-1685 2064. L'interdiction de polluer les eaux douces internationales en vartu du droit international coutumier / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno javno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1980. - Br. 1 (1980), str. 60-70 ISSN 0022-6084 2065. Meunarodni pakt o graanskim i politickim pravima i Meunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima / Slobodan Milenkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 213-233 ISSN 0350-8501 2066. Meunarodni ugovori o zastiti na radu i jugoslovenskih radnika na privremenom radu u inostranstvu / Slobodan Milenkovi U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1980. - Br. 10 (1980), str. 3-14 2067. Zastita prava pojedinaca : procedura u Komitetu za prava coveka / Slobodan Milenkovi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1980. - Br. 731 (1980), str. 36-40 196

ISSN 0543-3657 2068. Razvoj doktrine meunarodnog javnog prava u Jugoslaviji / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 121-143 ISSN 0350-8501 2069. Some Remarks on the Yugoslav Attitude Towards Human Rights and on the Teaching of Human Rights in Yugoslavie / Slobodan Milenkovi, Ernest Petri U: International Colloque on Human Rigths. - Ankara : Faculty of Political Sciencies, 1981. - Str. 143-154 2070. Izvestaj o sprovoenju u zivot Pakla o ekonomskim socijalnim i kulturnim pravima / Slobodan Milenkovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1982. - Br. 1/2 (1982), str. 53-85 ISSN 0003-2565 2071. La reglementation internationale sur l'interdiction de polluer les eaux du Danube / Slobodan Milenkovi U: Regional protection of the enviroment. - Thessalonique : Institut International Law and international Relations, 1982. - Str. 151-264 2072. Paktet ndemkombetare mbi te drejtat e njeruit / Slobodan Milenkovi U: Perparimi. - Pristina : Rilindija, 1982. - Br. 2 (1982), str. 193-211 2073. Postupak izvestavanja u Paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima / Slobodan Milenkovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1982. - God. 30, br. 1-2 (1982), str. 33-51 ISSN 0003-2565 2074. Razvoj doktrine meunarodnog javnog prava u Jugoslaviji / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 119-139 ISSN 0350-8501 2075. Zdruzeni narodi in pravna ureditev menarodnega pretoka delovne sile / Slobodan Milenkovi U: Teorija in praksa. - Ljubljana : Fakultet politickih nauka, 1982. - Br. 2 (1982), str. 263-275 2076. Razvoj doktrine meunarodnog javnog prava u Jugoslaviji / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 73-78 ISSN 0350-8501 2077. Africka povelja o pravima coveka i naroda / Slobodan Milenkovi U: Meunarodna politika. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1984. - Vol. 35, br. 813 (1984), str. 32-35 ISSN 0543-3657 2078. Afrikanische charta der Menschenrechte und der Rechte der Volker / Slobodan Milenkovi U: Internationale Politik. - /s.l./ : /s.n./, 1984. - Vol. 35, br. 811 (1984), str. 21-25 ISSN 0535-4129 2079. The African charter on the rights of men and nations / Slobodan Milenkovi U: Review of International Affairs. - /s.l./ : /s.n./, 1984. - Vol. 35, br. 811 (1984), str. 14-17 ISSN 0535-4129 2080. La carta Africana sorbe de rechos Humanos y de los pueblos / Slobodan Milenkovi U: Internationale Politik. - /s.l./ : /s.n./, 1984. - Vol. 35, br. 811 (1984), str. 28-32 197

ISSN 0352-1958 2081. La charte Africaine des droits de l'homme et des peuples / Slobodan Milenkovi U: Revue de politique internationale. - /s.l./ : /s.n./, 1984. - Vol. 35, br. 811 (1984), str. 23-27 ISSN 0035-1695 2082. Neprihvatanje punomoja i njegove posledice u praksi generalne skupstine Ujedinjenih nacija / Slobodan Milenkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1985. Br. 1-2 (1985), str. 153-175 ISSN 0022-6089 2083. Nov doprinos regionalnoj zastiti ljudskih prava : Africka povelja o pravima coveka i naroda / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 69-82 ISSN 0350-8501 2084. Suverenost drzava i meunarodna zastita prava coveka / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 24 (1985), str. 19-30 ISSN 0350-8501 2085. Neprihvatanje punomoja i njegove posledice u praksi Generalne skupstine UN / Slobodan Milenkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 29-58. ISSN 0350-8501

198

MILENOVI, DARA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2086. Polozaj i ovlasenja inokosnog poslovodnog organa u zastupanju organizacije udruzenog rada : magistarski rad / Dara Milenovi. - Nis : /autor/, 1977. - 4, 184 lst. ; 30 cm 2087. Imovinska odgovornost organizacija udruzenog rada : doktorska disertacija / Dara B. Milenovi. - Nis : /autor/, 1980. - 248, VI str. ; 30 cm 2088. Privredni ugovori : poslovi u privredi / Dara Milenovi. - Beograd : Zavod za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova, 1987. - X, 226 str. ; 24 cm 2089. Subjekti privrednog prava / Dara Milenovi. - Beograd /t.j./ Sabac : Pravno ekonomski centar /etc./, 1990. - 204 str. ; 24 cm 2090. Subjekti privrednog prava / Dara Milenovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Zenit, 1997. - 487 str. ; 23 cm 2091. Poslovno pravo / Dara B. Milenovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 606 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-030-5 2092. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 40-41 / /glavni i odgovorni urednik Dara Milenovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. ­ 294 str. ; 24 cm 2093. Subjekti privrednog prava / Dara B. Milenovi. ­ 3. dopunjeno i izmenjeno izd. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ 545 str. ; 24 cm CLANCI 2094. Poslovodni organi organizacije udruzenog rada i njihov odnos prema drugim zastupnicima / Dara Vili U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 279-287 ISSN 0350-8501 2095. Preobrazaj pravnog polozaja inokosnog poslovodnog organa u periodu od 1946. godine do donosenja Zakona o udruzenom radu / Dara Vili U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 305-318 ISSN 0350-8501 2096. Ugovor o graenju / Dara Vili-Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. - Br. 21 (1981), str. 263-283 ISSN 0350-8501 2097. Organizacije udrucenog rada kao subjekti privrednog prometa / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. - Br. 22 (1982), str. 275-289 ISSN 0350-8501 2098. Zaloga na pokretnim stvarima u nasem i uporednom pravu / Dara Milenovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Saveza pravnika Srbije, 1983. - God. 33, br. 5 (1983), str. 629-642 ISSN 0350-0500 199

2099. Zastita poverilaca u slucaju promena u organizovanju organizacija udruzenog rada / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. - Br. 23 (1983), str. 199-212 ISSN 0350-8501 2100. Posebna pravila kojima se u robnom prometu odstupa od opstih nacela zaloznog prava / Dara Milenovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1984. - God. 70, Knj. 40 (3. kolo), br. 1 (1984) ISSN 0004-1270 2101. Nacela zaloznog prava / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. - Br. 25 (1985), str. 155-162 ISSN 0350-8501 2102. Organi postupka stecaja / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986. - Br. 26 (1986), str. 103-124 ISSN 0350-8501 2103. O razlogu za otvaranje postupka stecaja / Dara Milenovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1984. - God. 73, Knj. 43 (3. kolo), br. 1 (1987), str. 71-79 ISSN 0004-1270 2104. Organizacije udruzenog rada i pravci promena ustava i zakona o udruzenom radu / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Br. 28 (1988), str. 85-93 ISSN 0350-8501 2105. Pravci promena ustava u oblasti samoupravnog organizovanja udruzenog rada / Dara Milenovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 87-95 2106. Promene izvrsene u privrednom sistemu SFRJ i njihov uticaj na organizovanje privrede / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. - Br. 29 (1989), str. 156-162 ISSN 0350-8501 2107. Odgovornost za obaveze preduzea / Dara Milenovi U: Pravni zivot : tematski broj. Povratak privrede trzistu i vlasnistvu. - Beograd : Savez udruzenja pravnika, 1990. Str. 757-767 ISSN 0350-0500 2108. Pravne posledice otvaranja stecajnog postupka / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 163-181 ISSN 0350-8501 2109. Privredni subjekti / Dara Milenovi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 95-102 2110. Direktor u novim uslovima poslovanja / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. - Br. 31 (1991), str. 41-48 ISSN 0350-8501

200

2111. Transformacija drustvenih preduzea u drustva / Dara Milenovi U: Ekonomske teme. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1991. - Br. 1-2 (1991), str. 66-78 2112. Udruzivanje preduzea u novim uslovima privreivanja / Dara Milenovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1991. - Br. 3-4 (1991), str. 53-60 ISSN 0350-137X 2113. Upravljanje deonickim drustvom / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1991. ­ Br. 10 (1991), str. 138-146 ISSN 0350-0500 2114. Nelojalna utakmica / Dara Milenovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1991. - Br. 2 (1992), str. 45-54 ISSN 0350-137X 2115. Odmeravanje naknade stete u slucaju kad je poverilac poverio treem licu izvrsenje duznikove cinidbe / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1992. ­ Br. 11-12 (1992), str. 2161-2170 ISSN 0350-0500 2116. Upravljanje deonickim drustvom / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1992. ­ Br. 1-2 (1992), str. 157-167 ISSN 0350-0500 2117. Osnivanje deonickog drustva / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. - Br. 32-33 (1992-1993), str. 13-19 ISSN 0350-8501 2118. Raspodela dobiti u drustvima lica / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1994. ­ Br. 11 (1994), str. 1147-1155 ISSN 0350-0500 2119. Komanditno drustvo / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1995. ­ Br. 3-6 (1995) ISSN 0354-3501 2120. Odgovornost clanova privrednog drustva za obaveze drustva / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1995. ­ Br. 11 (1995), str. 87-98 ISSN 0350-0500 2121. Drustvo sa ogranicenom odgovornosu : (pojam, obelezja i pravna priroda) U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 29-37 ISSN 0350-8501 2122. Konkurencija i monopolisticko ponasanje / Dara Milenovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 135-145 2123. Monopolisticko ponasanje / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. ­ Br. 5-8 (1996) 201

ISSN 0354-3501 2124. Osnivanje akcionarskog drustva / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1996. ­ Br. 11 (1996), str. 15-24 ISSN 0350-0500 2125. Prava i obaveze clanova drustva lica / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997. ­ Br. 11 (1997) ISSN 0350-0500 2126. Prodaja duznika u stecaju / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1997. ­ Br. 5-8 (1997) ISSN 0354-3501 2127. Javni poziv za upis i uplatu akcija (prospekt) ­ faza sukcesivnog osnivanja akcionarskog drustva / Dara Milenovi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1998. ­ Br. 11 (1998) ISSN 0350-0500 2128. O nekim pitanjima upravljanja akcionarskim drustvom / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 9-24 ISSN 0350-8501 2129. Zastupanje preduzea / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1998. ­ Br. 5-8 (1998) ISSN 0354-3501 2130. Organi akcionarskog drustva i njihovi meusobni odnosi / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1999. ­ Br. 5-8 (1999) ISSN 0354-3501 2131. Ugovor o bankarskom novcanom depozitu / Dara Milenovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 80-86 ISSN 0350-8501 2132. Sukcesivno osnivanje akcionarskog drustva / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2000. ­ Br. 5-8 (2000) ISSN 0354-3501 2133. Harmonizacija (usklaivanje) privrednog prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2001. ­ Br. 5-8 (2001) 2134. Ortacko drustvo ­ zajednica clanova / Dara Milenovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 3, br. 11 (2001), str. 31-47 ISSN 0350-0500 2135. Preduzetnik (individualni trgovac) u nasem pravu / Dara Milenovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 3, br. 11 (2002), 81-93 ISSN 0350-0500 2136. Privredno pravo : pojam i predmet / Dara Milenovi 202

U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 119-125 ISBN 86-7148-034-8 2137. Savremene tendencije u odnosu graanskog i trgovinskog(privrednog) prava / Dara Milenovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 415-425 ISBN 86-7148-039-9 2138. Odgovornost prodavca za materijalne nedostatke isporucene robe / Dara Milenovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 57-74 ISBN 86-7148-048-8 2139. Zakljucenje ugovora u privredi i kodifikacija graanskog prava / Dara Milenovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 119-139 ISBN 86-7148-049-6 2140. Ortaci kao clanovi ortackog drustva / Dara Milenovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str. 81-91. ISSN 0350-0500 2141. Procena nenovcanih uloga u drustvo sa ogranicenom odgovornosu / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 116-127 ISSN 0354-3501 2142. Code civile i trgovinski odnosi / Dara Milenovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 97-107. ISBN 86-7148-055-0 2143. Neke napomene u vezi sa drustvom sa ogranicenom odgovornosu / Dara Milenovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2006. ­ Br. 8 (2006), str. 435-450. ISSN: 18840-0272 2144. Novi zakoni i privredni razvoj / Dara Milenovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 521-531. ISBN 86-7148-067-4 2145. Polozaj manjinskih akcionara prema zakonodavstvu Republike Srbije / Dara Milenovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 4, br. 12 (2007), str. 81-102. ISSN 0350-0500 2146. Zastita investitora prema Zakonu o trzistu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata / Dara Milenovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije, 2007. ­ Br. 5-8 (2007), str. 917-931. ISSN 0354-3501

203

MILIEVI, MILOS

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2147. Priznanje i istrazivanje roditeljsko-pravnog odnosa : magistarska teza / Milos Milievi. ­ Beograd : /autor/, 1993. CLANCI 2148. Ucese suda i organa starateljstva u postupku mirenja bracnih drugova / Milos Milievi U: Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodicnih zakona. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1984. ­ Str. 240-248 2149. Infaticid ­ porodicnopravni pristup / Milos Milievi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1993), str. 113-118 2150. Pretpostavka bracnog ocinstva / Milos Milievi U: Reforma porodicnog zakonodavstva. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1996. ­ Str. 174-187 2151. Preventivna identifikacija deteta kao nacin ocuvanja njegovog identiteta / Milos Milievi U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji. ­ Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1997. ­ Str. 167-176

204

MILJKOVI, MIROSLAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2152. Disciplinska odgovornost : pitanja i odgovori / Miroslav Miljkovi. ­ Beograd : Ekonomika, 1980. ­ 144 str. 2153. Samoupravna radnicka kontrola / Miroslav Miljkovi, Dragisa Nikoli. ­ 5. prosireno izd. ­ Beograd : Ekonomika, 1980. ­ 455 str. 2154. Disciplinska i materijalna odgovornost radnika u udruzenom radu : sa sudskom praksom, stavovima ustavnih sudova i misljenjima komisije Skupstine SFRJ za praenje sprovoenja zakona o udruzenom radu / Miroslav Miljkovi. Beograd : Ekonomika, 1982. - 433 str. ; 20 cm 2155. Drustvena zastita samoupravnih prava i drustvene svojine / Miroslav Miljkovi. - Nis : Institut za dokumentaciju zastite na radu, 1982. - 141 str. ; 20 cm 2156. Meusobni odnosi radnika u udruzenom radu / Miroslav Miljkovi. - Beograd : Ekonomika, 1982. - 394 str. ; 20 cm 2157. Delegati i deligacija : samoupravno odlucivanje / Miroslav Miljkovi. ­ Beograd : Potrosacki informator, 1983. ­ 156 str. 2158. Samoupravno pravo / Miroslav Miljkovi. - Beograd : "Svetozar Markovi", 1983. - XI, 273 str. ; 24 cm 2159. Samoupravno odlucivanje radnika : delegati i delegacije / Miroslav Miljkovi. - Beograd : Potrosacki informator ; Zagreb : Porodica i domainstvo, 1983. - 156 str. ; 20 cm 2160. Samoupravno odlucivanje radnika : zbor radnika / Miroslav Miljkovi. - Beograd : Potrosacki informator ; Zagreb : Porodica i domainstvo, 1983. ­ 178 str. ; 20 cm 2161. Prakticna primena Zakona o radnim odnosima / Miroslav Miljkovi, Dragisa Nikoli. ­ Beograd : Ekonomika, 1984. ­ 147 str. 2162. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 24, 1984 / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Miljkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1984. - 176 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 2163. Prakticna primena pravnih propisa / Miroslav Miljkovi, dragisa Nikoli. ­ Beograd : Ekonomika, 1985. ­ 368 str. 2164. Samoupravno pravo / Miroslav Miljkovi. - Beograd : Zavod za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova, 1985. - 322 str. ; 24 cm 2165. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 25, 1985 / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Miljkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1985. - 290 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 2166. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 26 / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Miljkovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1986. - 222 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 205

2167. Organi u preduzeima / Miroslav Miljkovi. - Beograd : Privredapublik, 1989. - 124 str. ; 24 cm 2168. Samoupravni opsti i opsti akti preduzea / Miroslav Miljkovi. - Nis : Zavod za unapredjenje unutrasnjeg i spoljnotrgovinskog poslovanja, 1989. - 175 str. ; 20 cm 2169. Komentar Zakona o strajku /od 25. jula 1991./ / Miroslav Miljkovi. - Nis : Vee Saveza sindikata opstine, 1991. - 69 str. ; 20 cm 2170. Komentar Zakona o strajku / Miroslav Miljkovi. ­ Beograd : /s.n./, 1996. ­ 220 str. CLANCI 2171. Preventivna funkcija Samoupravne radnicke kontrole / Miroslav Miljkovi U: Ekonomika. - Beograd : Jugoslovenski centar za izdavanje strucnih publikacija, 1980. - Br. 10 (1980), str. 35-40 2172. Disciplinska odgovornost radnika u organima uprave / Miroslav Miljkovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1981. - Br. 9 (1981), str. 69-81 ISSN 030-3895 2173. Meuopstinska saradnja u svetlu iskustva i zapazanja u opstini / Miroslav Miljkovi U: Komuna. - Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1982. - Br. 3 (1982), str. 55-56 ISSN 0023-3161 2174. Odgovornost za neizvrsavanje odluka sudova udruzenog rada / Miroslav Miljkovi U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1983. - Br. 4 (1983), str. 38-46 2175. Samoupravna radnicka kontrola : ostvarivanje funkcije samoupravne radnicke kontrole u periodu ekonomske stabilizacije : poruka sa Susreta samoupravljaca Jugoslavije "83" o ostvarivanju samoupravne radnicke kontrole / Miroslav Miljkovi U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1983. - Br. 9 (1983), str. 24-30 2176. Uticaj kulture rada na ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti radnika / Miroslav Miljkovi U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1983. - Br. 1 (1983), str. 22-29 2177. Vrsenje i prestanak vrsenja samoupravnih opstih akata / Miroslav Miljkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 51-58 ISSN 0350-8501 2178. Neke osobine drustvenih dogovora : (prilog pitanju o prirodi drustvenih dogovora) / Miroslav Miljkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 7-17 ISSN 0350-8501 2179. Opsti posebni drustveni dogovori / Miroslav Miljkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 61-68 ISSN 0350-8501 2180. Opravdanost postojanja "samoupravnih opstih akata" u postojanje kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu. - Kragujevac : Pravni fakultet u Kragujevcu, 1991. - Str. 162 206

2181. Vrste i ugovorne strane kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Privredno pravni prirucnik. - /s.l./ : /s.n./, 1992. - Beograd, 1992. - Br. 6 (1992) 2182. Zakljucenje - registrovanje - objavljivanje i stupanje na snagu kolektivnih ugovora - zakonska resenja,sporna pitanja / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1992. - Br. 1(1994) ISSN 0350-4522 2183. Meusobni odnosi kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1994. - Br. 3 (1994), str. 27 ISSN 0350-4522 2184. Posedovanje deonica od strane radnika i njihovo pravo na strajk / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 1994. - Br. 5/6 (1994), str. 72 ISSN 0354-3501 2185. Slucajevi i uslovi mirovanja prava i obaveza radnika na radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1994. - Br. 6 (1994), str. 20 ISSN 0350-4522 2186. Upravljanje zaposlenih u preduzeu prema predlogu zakona o osnovama radnih odnosa / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1994. - Br. 12 (1994), str. 39 ISSN 0350-4522 2187. Zahtevi zaposlenih u strajku / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1994. - Br. 7/8 (1994), str. 20 ISSN 0350-4522 2188. Zakljucivanje kolektivnih ugovora u ustanovama (neke primedbe na zakonska resenja) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1994. - Br. 2 (1994), str. 3 ISSN 0350-4522 2189. Dostavljanje odluke o stupanju u strajk i pregovori povodom strajka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1995. - Br. 12 (1995), str. 56 ISSN 0350-4522 2190. Prestanak strajka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1995. - Br. 7/8 (1995), str. 18 ISSN 0350-4522 2191. Sadrzina akta o zasnivanju preduzea / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1995. - Br. 10 (1995), str. 10 ISSN 0350-4522 2192. Ugovor o najmu prema Graanskom zakoniku Srbije : pojam, osobine, elementi, domasaj / Miroslav Miljkovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 277-283 2193. Upravljanje stambenim zgradama / Miroslav Miljkovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za 207

pravna i drustvena istrazivanja : Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 127-133 2194. Vremensko vazenje i prestanak kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1995. - Br. 3 (1995), str. 31 ISSN 0350-4522 2195. Zastita prava zaposlenih prema predlogu Zakona o osnovama radnih odnosa / Miroslav Miljkovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici. - Podgorica : Pravni fakultet, 1995. - Br 1 (1995), str. 159 ISSN 0350-5626 2196. Kontrola zakonitosti strajka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 6 (1996), str. 52 ISSN 0350-4522 2197. Obustava izvrsenja opstih akata / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 11 (1996), str. 52 ISSN 0350-4522 2198. Postupak pri odlucivanju o pravima i obavezama zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 2 (1996), str. 45 ISSN 0350-4522 2199. Rehabilitacija kod disciplinske odgovornosti / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 10 (1996), str. 44 ISSN 0350-4522 2200. Ureivanje prava,obaveza i odgovornosti zaposlenih opstim aktom i kolektivnim ugovorom / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 3 (1996), str. 34 ISSN 0350-4522 2201. Granice zakonskog ureivanja radnih odnosa / Miroslav Miljkovi U: Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske. - Banja Luka : /s.n./, 1997. - Str. 501 2202. Kolektivni ugovori / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 4 (1997), str. 17 ISSN 0350-4522 2203. Nacela disciplinskog postupka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 11 (1997), str. 49 ISSN 0350-4522 2204. O izvoru disciplinske vlasti kod nas / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 9 (1997), str. 50 ISSN 0350-4522 2205. Pravni lekovi u disciplinskom postupku / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 12 (1997), str. 37 ISSN 0350-4522 2206. Sporovi iz kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi 208

U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 5 (1997), str. 29 ISSN 0350-4522 2207. Tuzba za pokusaj nezakonite odluke / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 3 (1997), str. 32 ISSN 0350-4522 2208. Ucesnici u disciplinskom postupku / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 10 (1997), str. 60 ISSN 0350-4522 2209. Ugovori o radu / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 1997. - Br. 3/4 (1997), str. 60 ISSN 0354-3501 2210. Uslovi i iskljucenje disciplinske odgovornosti / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 6 (1997), str. 47 ISSN 0350-4522 2211. Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Makedonije / Miroslav Miljkovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1997. - Br. 1 (1997), str. 35 ISSN 0039-2138 2212. Arbitraza za radne sporove / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 4 (1998), str. 47 ISSN 0350-4522 2213. Autonomno normativno ureivanje odnosa u lokalnoj samoupravi / Miroslav Miljkovi U: Lokalna samouprava. - Nis : Balkanski centar za izucavanje lokalne samouprave, 1998. - Br. 3 (1998), str. 64 ISSN 1450-524X 2214. Disciplinska odgovornost zaposlenih u ustanovama / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 12 (1998), str. 45 ISSN 0350-4522 2215. Neka sporna pitanja o zakonu o radnim odnosima / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 9 (1998), str. 32 ISSN 0350-4522 2216. Neka sporna pitanja o zakonu o radnim odnosima (II deo) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 10 (1998), str. 29 ISSN 0350-4522 2217. Ostvarivanje i zastita prava zaposlenih unutar preduzea / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 1 (1998), str. 67 ISSN 0350-4522 2218. Ovlasenja direktora u oblasti radnih odnosa / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 3 (1998), str. 44 ISSN 0350-4522 209

2219. Postupak pred arbitrazom za radne sporove / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 5 (1998), str. 73 ISSN 0350-4522 2220. Postupak pred arbitrazom za radne sporove / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 6 (1998), str. 53 ISSN 0350-4522 2221. Primena zakona o radnim odnosima u ustanovama / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 11 (1998), str. 25 ISSN 0350-4522 2222. Rasporeivanje zaposlenog kod drugog poslodavca / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 2 (1998), str. 52 ISSN 0350-4522 2223. Sindikat i ostvarivanje i zastita prava zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 7/8 (1998), str. 49 ISSN 0350-4522 2224. Ugovor o radu (pojam-osobine-elementi) / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 1998. - Br. 8/9 (1998), str. 17 ISSN 0354-3501 2225. Vazenje i dejstvo kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 1998. - Br. 11/12 (1998), str. 29 ISSN 0354-3501 2226. Disciplinska odgovornost zaposlenih u drzavnim organima / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 12 (1999), str. 53 ISSN 0350-4522 2227. Opste i posebne radne duznosti i obaveze / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 7/8 (1999) ISSN 0350-4522 2228. Opsti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 10 (1999) ISSN 0350-4522 2229. Pravo na strajk i obezbeenje minimuma rada / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 4 (1999), str. 34 ISSN 0350-4522 2230. Predstavnik zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 9 (1999) ISSN 0350-4522 2231. Pregovori za vreme strajka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 5 (1999), str. 37 210

ISSN 0350-4522 2232. Pregovori za vreme strajka / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 6 (1999) ISSN 0350-4522 2233. Prestanak ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 2 (1999), str. 18 ISSN 0350-4522 2234. Sindikat kao ucesnik pojedinacnog kolektivnog ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 1 (1999), str. 49 ISSN 0350-4522 2235. Subjekti ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1999. - Br. 11 (1999) ISSN 0350-4522 2236. Ugovori o radu i radni odnos / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 1999. - Br. 9/10 (1999), str. 22 ISSN 0354-3501 2237. Arbitraza za individualne radne sporove - za i protiv / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2000. - Br. 11/12 (2000) ISSN 0354-3501 2238. Izbor i postavljanje funkcionera u jedinicama lokalne samouprave ­ radno pravni polozaj / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 4 (2000), str. 6 ISSN 0350-4522 2239. Izbor i razresenje direktora drustvenog preduzea / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 7/8 (2000), str. 72 ISSN 0350-4522 2240. Javna preduzea - prema Zakonu o javnim preduzeima i obavljanje delatnosti od opsteg interesa / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 10 (2000), str. 3 ISSN 0350-4522 2241. Kolektivni ugovori prema aktima meunarodne organizacije rada / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 11 (2000), str. 32 ISSN 0350-4522 2242. Prava zaposlenih koji su privremeno ostali bez posla usled rata i odsustva / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 1 (2000), str. 45 ISSN 0350-4522 2243. Prestanak preduzea (ustanove) i radni odnos zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 3 (2000), str. 25 ISSN 0350-4522 211

2244. Prestanak radnog odnosa u drzavnim organima / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje : mesecni casopis za primenu propisa. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 2 (2000), str. 34 ISSN 0350-4522 2245. Resavanje sporova iz pojedinacnih kolektivnih ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 5 (2000), str. 49 ISSN 0350-4522 2246. Resavanje sporova iz pojedinacnih kolektivnih ugovora o radu (II deo) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 6 (2000), str. 51 ISSN 0350-4522 2247. Zakoniti i nezakoniti strajkovi (dozvoljeni i nedozvoljeni) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 12 (2000), str. 44 ISSN 0350-4522 2248. Zasnivanje radnog odnosa bez javnog oglasavanja / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2000. - Br. 9 (2000), str. 54 ISSN 0350-4522 2249. Kolektivni ugovori u meunarodnom radnom zakonodavstvu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 11 (2001) ISSN 0350-4522 2250. Obavestavanje zaposlenih (nacini i sredstva obavestavanja) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 10 (2001) ISSN 0350-4522 2251. Privatizacija i prava zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 9 (2001) ISSN 0350-4522 2252. Radni odnosi i njegovi pojavni oblici / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 2 (2001) ISSN 0350-4522 2253. Sindikalni pluralizam u novim uslovima / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 3 (2001) ISSN 0350-4522 2254. Zasnivanje radnog odnosa - postupak zasnivanja / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 1 (2001) ISSN 0350-4522 2255. Zasnivanje radnog odnosa u osnovnim i srednjim skolama / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 5 (2001) ISSN 0350-4522 2256. Zastita prava ucesnika na oglas / Miroslav Miljkovi 212

U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 6 (2001) ISSN 0350-4522 2257. Zastita prava zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 7/8 (2001) ISSN 0350-4522 2258. Zastita prava zaposlenih u disciplinskom postupku / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2001. - Br. 4 (2001) ISSN 0350-4522 2259. Zloupotreba prava na strajk / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2001. - Br. 9/12 (2001) ISSN 0354-3501 2260. Autonomno ureivanje radnih odnosa (obim i domasaj) / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 11 (2002), str. 3 ISSN 0350-4522 2261. Nezakoniti i neopravdani prestanak radnog odnosa / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 9/12 (2002), str. 60 ISSN 0354-3501 2262. Odlaganje izvrsenja odluke poslodavca od strane inspektora rada / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 11 (2002) 2263. Osobine i sadrzina iz radnog odnosa / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 9/12 (2002), str. 40 ISSN 0354-3501 2264. Pravila postupka pri otkazivanju ugovora o radu od strane poslodavca / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 9 (2002), str. 5 ISSN 0350-4522 2265. Prestanak radnog odnosa i prava zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 3 (2002), str. 24 ISSN 0350-4522 2266. Prestanak radnog odnosa i prava zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 4 (2002), str. 15 ISSN 0350-4522 2267. Radni odnosi na odreeno vreme sa aspekta normativnog i stvarnog / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 10 (2002), str. 4 ISSN 0350-4522 2268. Resavanje sporova iz kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 6 (2002), str. 8 ISSN 0350-4522

213

2269. Resavanje sporova iz radnog odnosa prema zakonu o radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 2 (2002), str. 30 ISSN 0350-4522 2270. Resavanje sporova pred unutrasnjom arbitrazom / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 9 (2002), str. 59 2271. Ucesnici u zakljucivanju kolektivnog ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 5 (2002), str. 3 ISSN 0350-4522 2272. Ugovor o delu (prema Zakonu o radu) / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 7/8 (2002), str. 26 2273. Uopste o rasporeivanju zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 4 (2002), str. 13 2274. Zakon o radu i disciplinska odgovornost / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2002. - Br. 12 (2002), str. 4 ISSN 0350-4522 2275. Zakon o radu i disciplinska odgovornost zaposlenih (sporna pitanja) / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 5 (2002), str. 27 2276. Zastita prava zaposlenih kod poslodavca / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 6 (2002), str. 40 2277. Ko donosi akt (pravilnik) o sistematizaciji / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2003. - Br. 5 (2003) ISSN 0350-4522 2278. Kolektivni ugovor ili Pravilnik o radu (povodom odluke Ustavnog Suda Republike Srbije) / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 2 (2003), str. 5 2279. Nezaposlenost i pravo na novcanu naknadu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2003. - Br. 10 (2003) ISSN 0350-4522 2280. Odlaganje otkaza ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 5 (2003), str. 3 2281. Odustajanje od zaposljavanja / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 9 (2003), str. 19 2282. Opravdanost (motivisanost) otkaza ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 1 (2003), str. 5 2283. Prava i ovlasenje poslodavca za ureivanje radnih odnosa / Miroslav Miljkovi 214

U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 5/8 (2003), str. 82 ISSN 0354-3501 2284. Pravo na donosenje pravilnika o radu / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2003. - Br. 2 (2003) ISSN 0350-4522 2285. Prestanak radnog odnosa i otkazni rok / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2003. - Br. 6 (2003), str. 3 2286. Statusne promene preduzea i radnopravni polozaj zaposlenih / Miroslav Miljkovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2003. - Br. 1 (2003) ISSN 0350-4522 2287. Akt o sistematizaciji poslova (opsti ili pojedinacni akt) / Miroslav Miljkovi U: Pravna praksa. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2004. - Br. 7 (2004) ISSN 0350-4522 2288. Individualni radni spor / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 12 (2004), str. 3 2289. Kolektivni ugovor o radu ili pravilnik o radu / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 2 (2004), str. 5 2290. Obaveze strajkackog odbora i ucesnika u strajku / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 7/8 (2004), str. 36 2291. Opstenje izmeu uprave i zaposlenih u preduzeu / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 10 (2004), str. 5 2292. Pregovaranje o postupku zakljucivanja kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 6 (2004), str. 27 2293. Primena kolektivnog ugovora na subjektima koji ga nisu zakljucili / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 4 (2004), str. 3 2294. Radni sporovi prema novom Zakonu o parnicnom postupku / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 11 (2004), str. 28 2295. Resavanje sporova iz kolektivnih ugovora / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 1 (2004), str. 47 2296. Sadrzina kolektivnih ugovora o radu / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 9 (2004), str. 11 2297. Strajk i pregovori za vreme strajka (reprezentativnost pregovaraca) / Miroslav Miljkovi U: Pravna praksa. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2004. - Br. 1 (2004), str. 4 ISSN 0350-4522 215

2298. Strajkacki odbor / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 5 (2004), str. 5 2299. Strajkovi zaposlenih (neki nedostaci i slabosti) / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 1/4 (2004), str. 63 ISSN 0354-3501 2300. Ugovor o radu (kao akt zasnivanja i ureivanja radnog odnosa) / Miroslav Miljkovi U: Pravna praksa. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2004. - Br. 3/4 (2004), str. 3 ISSN 0350-4522 2301. Ugovor o radu i ugovor o radu o ureivanju prava,obaveza i odgovornosti / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. . - Br. 3 (2004), str. 2 2302. Zaposleni u postupku privatizacije / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2004. - Br. 5/8 (2004), str. 72 ISSN 0354-3501 2303. Drustvena preduzea posle donosenja Zakona o privrednim drustvima / Miroslav Miljkovi U: Radnopravni savetnik. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2005. - Br. 2 (2005), str. 3 2304. Klasifikacija radnih odnosa / Miroslav Miljkovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2005. - Br. 1/4 (2005), str. 20 ISSN 0354-3501 2305. Postupak pri resavanju individualnih radnih sporova / Miroslav Miljkovi U: Pravna praksa. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 2005. - Br. 2 (2005), str. 6 ISSN 0350-4522 2306. Prestanak radnog odnosa voljom poslodavca ­ uporedni pregled / Miroslav Miljkovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 479-488 ISBN 86-7148-058-5

216

MITI, MIHAILO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2307. Porodicno pravo. Knj. 1 / Mihajlo Miti. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - 277 str. ; 30 cm 2308. Porodicno pravo. Knj. 2 / Mihajlo Miti. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - 173 str. ; 30 cm 2309. Izmene u porodicnom zakonodavstvu iz 1965. / Mihajlo Miti. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - 22 str. ; 30 cm 2310. Porodicno pravo / Mihajlo Miti. ­ Nis : Univerzitet, 1969. ­ 356 str. 2311. Porodicno pravo : /skripta/. Sv. 2 / Mihailo Miti. - Nis : Skriptarnica KOOSSO Pravnog fakulteta, 1976. - 258 str. ; 29 cm 2312. Porodicno pravo : /skripta/. Knj. 1 / Mihailo Miti. - Nis : Skriptarnica Predsednistva KK SSO Pravnog fakulteta, 1980. - 543 str. ; 30 cm 2313. Porodicno pravo : /skripta/. Knj.2 / Mihailo Miti. - Nis : Skriptarnica predsednistva KK SSO Pravnog fakulteta, 1980. - 388 str. ; 30 cm 2314. Porodicno pravo u SFRJ / Mihailo Miti. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1980. - 517 str. ; 24 cm 2315. Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu : 1979 / /glavni i odgovorni urednik Mihajlo Miti/. - Nis : Pravni fakultet, 1979. 390 str. ; 24 cm 2316. Zbornik Pravnog fakulteta Nis : 1980 / /glavni i odgovorni urednik Mihailo Miti/. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - 429 str. ; 24 cm 2317. Pravni eseji / Mihailo Miti. - Leskovac : Kulturni centar "Milentije Popovi", 1983. - 196 str. ; 24 cm 2318. Rimsko statusno i porodicno pravo sa elementima procedure / Mihailo Miti. - Beograd : "Svetozar Markovi", 1983. - XVIII, 371 str. ; 24 cm CLANCI 2319. Da li birac koji javno glasa moze biti pozvan na krivicnu odgovornost / Mihajlo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1960. - God. 9, br. 6 (1960), str. 20-24 ISSN 0017-0933 2320. Etazna svojina : Opste napomene / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1960. - God. 9, br. 5 (1960), str. 12-25 ISSN 0017-0933 2321. Krivica za razvod braka - jedna strana ovog pitanja /Miti/ / Mihailo U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1960. - God. 9, br. 2 (1960), str. 10-13 ISSN 0017-0933

217

2322. Prebivaliste i boraviste / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1960. - God. 9, br. 8 (1960), str. 1-9 ISSN 0017-0933 2323. Uticaj zajednice izmeu oca i sina za izdrzavanje vanbracnog deteta / Miti Mihajlo U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije. - God. 9, br. 7/8 (1960), str. 23 ISSN 0350-0500 2324. O naknadi stete pricinjene zivotinjom : Povodom jedne sudske odluke / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 1961. - God. 10, br. 2 (1961), str. 1-11 ISSN 0017-0933 2325. Uticaj zajednice izmeu oca i sina na izdrzavanje vanbracnog deteta / Mihajlo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora u APV, 421961. - God. 10, br. 1 (1961), str. 1-10 ISSN 0017-0933 2326. Bracna sposobnost / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. ­ Br. 1 (1962), str. 86-110 2327. Dr Vojislav Baki, Porodicno pravo / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 169-175 2328. Konsultativna sposobnost u porodicnom pravu / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 35-51 2329. Mesto porodicnog prava u sistemu / Miti Mihajlo U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije. - God. 12, br. 5 (1963), str. 3 ISSN 0350-0500 2330. Sposobnost za usvojenje / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 65-69 2331. Promena prezimena bracnih drugova / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 67-96 2332. Neki problemi samoupravljanja na niskim fakultetima / Mihailo Miti U: Gradina. - Nis : Gradina, 1966. - Br. 2 (1966), str. 38-44 ISSN 0436-2616 2333. Prestanak naslednog prava bracnog druga : opste napomene / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 105-123 2334. Konkursno pravo / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1967. - God. 16, br. 12 (1967), str. 1-10 ISSN 0017-0933

218

2335. Nepodnosljiv zajednicki zivot kao brakorazvodni uzrok u praksi Okruznog suda u Nisu / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 373-400 2336. O etickom kodeksu naucnih radnika / Mihailo Miti U: Gradina. - Nis : Gradina, 1967. - Br. 3 (1967), str. 32-40 ISSN 0436-2616 2337. Povodom Nacrta zakona o organu starateljstva / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1967. - God. 16, br. 7 (1967), str. 1-9 ISSN 0017-0933 2338. Reforma porodicnog zakonodavstva / Miti Mihajlo U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije. - God. 14, br. 3 (1967), str. 3 ISSN 0350-0500 2339. Nepodnosljiv zajednicki zivot kao brakorazvodni uzrok u praksi Okruznog suda u Nisu : (nastavak iz proslog broja) / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 193-214 2340. O izmenama u sistemu samoupravljanja na fakultetima / Mihailo Miti U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1968. - Br. 2 (1968), str. 53-68 ISSN 0042-0425 2341. Deliktna odgovornost maloletnika / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - God. 18, br. 12 (1969), str. 2-10 ISSN 0017-0933 2342. Emancipacija / Mihailo Miti U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1969. - Br. 2 (1969), str. 89-111 ISSN 0027-8165 2343. Jedan aspekt problema odgovornosti u domenu javnih organa i pravnih lica / Mihailo Miti U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1969. - Br. 6 (1969), str. 36-38 ISSN 0017-0933 2344. Kriticka ocena (de lege ferenda) naslednopravnog dejstva institucije usvojenja / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore AP Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - Br. 7 (1969), str. 18-24 ISSN 0017-0933 2345. Naslednicka izjava / Mihailo Miti U: Pravna misao. - Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu BiH, 1969. - Br. 9-10 (1969), str. 39-59 ISSN 0555-092 2346. Nedostojnost za nasleivanje / Mihailo Miti U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika SR Srbije i SR BiH, 1965. - Br. 6 (1969), str. 3-22 ISSN 0350-0500

219

2347. Neke ideje o reformi univerziteta / Mihailo Miti U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1969. - Br. 5 (1969), str. 31-34 2348. Neke primedbe na postojee odredbe o naslednopravnim posledicama ustanove usvojenja / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore AP Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - Br. 10 (1969), str. 11-16 ISSN 0017-0933 2349. Neki aspekti ustanove usvojenja de lege ferende / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore AP Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - Br. 6 (1969), str. 3-16 ISSN 0017-0933 2350. Neraskidivo usvojenje / Mihailo Miti U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1969. - Br. 4 (1969), str. 275-295 ISSN 0027-8165 2351. Porodica i ljudska prava / Mihailo Miti U: Gledista. - Beograd : Univerzitet, 1969. - Br. 5 (1969), str. 775-783 ISSN 0017-1166 2352. Pravo na ime / Mihailo Miti U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravno fakultet, 1969. - God. 17, br. 5-6 (1969), str. 601-624 ISSN 0003-2565 2353. Punoletstvo kao statusna kategorija / Mihailo Miti U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1969. - Br. 3 (1969), str. 350-367 ISSN 0004-1270 2354. Samoupravljanje i odgovornost / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - God. 18, br. 11 (1969), str. 5-8 ISSN 0017-0933 2355. Sposobnost za priznavanje ocinstva / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore AP Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - Br. 1 (1969), str. 3-11 ISSN 0017-0933 2356. Testamentarna sposobnost maloletnika / Mihailo Miti U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez advokatskih komora Jugoslavije, 1969. - Br. 1 (1969), str. 33-47 2357. Testamentarna sposobnost punoletnih lica pod starateljstvom / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1969. - God. 18, br. 2 (1969), str. 11-19 ISSN 0017-0933 2358. Usmeni testament / Mihailo Miti U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1969. - Br. 5 (1969), str. 353-360 ISSN 0027-8165 2359. Usmeni testament / Mihailo Miti U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1969. - Br. 6 (1969), str. 473-495 220

ISSN 0027-8165 2360. Drustveni i filozofski osnovi poslovne sposobnosti / Miti Mihajlo U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije. - God. 19, br. 10 (1970), str. 31 ISSN 0350-0500 2361. Nasledno pravo bracnog druga / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1970. - God. 29, br. 4 (1970), str. 23-30 ISSN 0017-0933 2362. Nasledno pravo bracnog druga / Mihjlo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1970. - God. 29, br. 5 (1970), str. 19-26 ISSN 0017-0933 2363. Pravna koncepcija braka / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. - Br. 9 (1970), str. 409-415 ISSN 0350-8501 2364. Razvod braka u bugarskom pravu do Kodeksa o porodici iz 1968. godine : povodom kodifikacije naseg porodinog prava / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 127-143 ISSN 0350-8501 2365. Vanbracna deca i nova kodifikacija / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1970. - God. 19, br. 8 (1970), str. 9-13 ISSN 0017-0933 2366. Zabrana retroaktivnosti i normativna delatnost Skupstine opstine Nis / Mihailo Miti U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1970. - Br. 6 (1970), str. 63-68 2367. Brakorazvodni sistem u novom Zakoniku o porodici / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 1 (1971), str. 4-11 ISSN 0017-0933 2368. Koncepcija ustanove usvojenja u Zakoniku o porodici / Mihailo Miti U: Reforma porodicnog zakonodavstva : neke sustinske dileme o porodici u nasem drustvu sa stanovista kodifikacije porodicnog prava. - Beograd : Rad, 1971. - Str. 431-451 2369. Naslednopravne posledice ustanove usvojenja u uporednom pravu / Mihailo Miti U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1971. - Br. 5 (1971), str. 337-350 ISSN 0027-8165 2370. Neka sporna pitanja kodifikacije porodiznog prava / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 6 (1971), str. 3-16 ISSN 0017-0933

221

2371. Novac u barku i porodici / Mihailo Miti U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1971. - Br. 4 (1971), str. 34-40 2372. Novac u braku i porodici / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 10 (1971), str. 6-12 ISSN 0017-0933 2373. O nekim aspektima materinstva kod nas i u svetu / Mihajlo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 4 (1971), str. 11-19 ISSN 0017-0933 2374. Planiranje porodice / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 63-78 ISSN 0350-8501 2375. Saobraajna milicija i ljudska prava / Mihajlo Miti U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1971. - God. 20, br. 3 (1971), str. 30-36 ISSN 0017-0933 2376. Neke primedbe na nacrt Zakona o braku Socijalisticke Republike Srbije / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 135-155 ISSN 0350-8501 2377. Razvod braka i pravne posledice razvoda po Zakonu o braku Crne Gore, SR Makedonije i SR Srbije / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 51-71 ISSN 0350-8501 2378. Bracno pravo SR Srbije : (bez pravnih posledica razvoda i brakorazvodnog postupka) / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 93-128 ISSN 0350-8501 2379. Odnos Zakona o braku SR Srbije sa pokrajinskim zakonima o braku / Mihailo Miti U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. . - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1976. - God. 25, br. 2 (1976), str. 1-7 ISSN 0017-0933 2380. Zakon o braku i porodicnim odnosima SR Slovenije / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 111-133 ISSN 0350-8501 2381. Fizicko lice / Mihailo Miti U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada : I tom. ­ Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 355-371 2382. Fizicko lice / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 69-103 ISSN 0350-8501

222

2383. Maticna knjiga / Mihailo Miti U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada : I tom. ­ Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 5-7 2384. Porodica i ljudska prava / Mihailo Miti U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Jugoslavije, 1979. - Br. 3 (1979), str. 429-435 ISSN 0004-1270 2385. Primedbe na Nacrt zakona o porodici Socijalisticke Republike Srbije / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 77-102 ISSN 0350-8501 2386. Porodicni zakon Socijalisticke Republike Bosne i Hercegovine / Mihailo Miti U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 73-105 ISSN 0350-8501 2387. Zakon o braku i porodicnim odnosima SR Hrvatske i SR Srbije / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. - Br. 21 (1981), str. 59-77 ISSN 0350-8501 2388. Zakon o braku i porodicnim odnosima SR Hrvatske i SR Srbije : (nastavak iz prethodnog broja Zbornika) / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 63-81 ISSN 0350-8501 2389. Poveravanje dece nakon razvoda braka / Mihailo Miti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 5-26 ISSN 0350-8501

223

MITI, MILOS

2390. Pravopis 2000 : aktuelna reforma / Klaus Heller ; preveo /i priredio/ Milos Miti. - Nis : Skc, 1998. - 70 str. ; 20 cm

224

MITROVI, DOBROSAV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2391. Klauzule neodgovornosti u trgovackoj kupoprodaji sa stranim elementom : doktorska disertacija / Dobrosav M. Mitrovi. ­ Beograd : /autor/, 1966. 2392. Klauzule neodgovornosti u meunarodnoj trgovackoj kupoprodaji / Dobrosav M. Mitrovi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1966. - 160 str. ; 24 cm. - (Monografije ; 21) 2393. Ugovori o kooperaciji u privredi : sa obrascima ugovora o kooperaciji u industriji, trgovini i poljoprivredi / Vrleta Krulj, Dobrosav M. Mitrovi, Radomir urovi. - Beograd : Savremena administracija, 1966. - 161 str. ; 24 cm CLANCI 2394. La determination du tribunal competent en droit international prive Yugoslave / Dobrosav Mitrovi U: Raport au VII Congres International de droit compare. ­ Uppsala : /s.n./, 1966. - 17 str. 2395. Priznanje i izvrsenje stranih arbitraznih odluka po jugoslovenskom pravu / Dobrosav Mitrovi U: Spoljnotrgovinska arbitraza III. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1966. - Str. 55-63 2396. Imovinska odgovornost kolektivnih organa upravljanja preduzea / Dobrosav Mitrovi U: Mesto i uloga normativne delatnosti radnih organizacija u pravnom sistemu SFRJ. ­ Beograd : /s.n./, 1967. - Str. 143-149 2397. Oktobarska revolucija i uvoenje drzavnog monopola spoljne trgovine / Dobrosav Mitrovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : zbornik radova u cast Oktobarske revolucije. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1967. - God. 15, br. 4 (1967), str. 637-650 ISSN 0003-2565 2398. Ugovor o trajnoj finansijsko-poslovnoj kooperaciji jugoslovenskih privrednih organizacija sa stranim partnerima / Dobrosav Mitrovi U: Korporacija sa inostranstvom u industriji za preradu metala. - Beograd : Institut za spoljnu trgovinu, 1967. - Str. 106-134 2399. Ujedinjavanje sredstava domaih privrednih organizacija / Dobrosav Mitrovi U: Uloga banaka i kredita u nasem privrednom sistemu. - Nis : Zavod za pravno-ekonomsko i socijalno istrazivanje Pravno-ekonomskog fakulteta, 1967. - Sv. 2 2400. Odgovornost direktora i ostalih rukovodilaca privredne organizacije / Dobrosav Mitrovi U: Odgovornost u radnim (posebnod privrednim) organizacijama u sistemu drustvene svojine i samoupravljanja. Beograd : Institut za uporedno pravo : Finansijski studio, 1968. - Str. 121-127 2401. Problemi odgovornosti i stecaja kod ugovora o zajednizkim ulaganjima / Dobrosav Mitrovi U: Ugovorni modaliteti ulaganja stranih sredstava u domaa preduzea. - Beograd : Institut za spoljnu trgovinu, 1968. - Sv. II, str. 29-39 2402. La faillite en ecomonie planitie : etude du droit Yugoslave / Dobrosav Mitrovi U: Idees nouvelles dans le droit de la faillite. - Bruxelles : Journees juridiques Jean Dabin, 1969. - Str. 137-152 2403. Osobenosti i problemi naseg pravnog rezima ulaganja stranog kapitala / Dobrosav Mitrovi 225

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 157-172 2404. Zakonski uslovi za ulaganje stranog kapitala / Dobrosav mitrovi U: Obavestenja. - Beograd : Prosveta, 1969. - Br. 3 (1969), str. 23-31 2405. L'exequature des jugements etrangers en Yugoslavie / Dobrosav Mitrovi U: Raport nationaux VIII Congres international de droit compare. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1970. - Str. 45-52 2406. Osnovne karakteristike i principi javnopravnih rezima investiranja stranog kapitala razvijenih kapitalistickih drzava / Dobrosav Mitrovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 205-217 ISSN 0350-8501 2407. Pravo nadlezno za ugovor o zajednickom poslu domaih i stranih partnera / Dobrosav Mitrovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 219-224 ISSN 0350-8501 2408. Reciprocitet kod priznanja i izvrsenja stranih arbitraznih odluka / Dobrosav Mitrovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1970. - Br. 3 (1970), str. 3-11 ISSN 0350-0500 2409. Ugvorna garancija za kvalitet i funkcionisanje kod meunarodne prodaje industrijske robe serijske proizvodnje /Mitrovi Dobrosav U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1973. - Br. 11 (1973), str. 67-82 ISSN 0350-0500

226

MOJASEVI, ALEKSANDAR

CLANCI 2410. Pojam i znacaj ekonomske analize prava / Aleksandar Mojasevi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 189-209. ISSN 0350-8501

227

MRKSI, NADA

2411. Pravna priroda stanarskog prava / Nada Mrksi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 237-252

228

NASTI, MAJA CLANCI

2412. Parlamentarna pitanja kao instrument kontrolne funkcije Parlamenta / Maja Nasti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 4, br. 12 (2005), str. 1061-1069. ISSN 0350-0500 2413. Povelja o osnovnim pravima i Evropska konvencija u Ustavu Evropske unije / Maja Nasti U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Br. 14 (2005), str. 64-67. ISSN 1451-3188 2414. Prava coveka u Ustavu Evropske unije / Maja Nasti U: Meunarodni problemi. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Vol. 58, br. 1-2 (2006), str. 104-127. ISSN 0025-8555 2415. Evropski standardi politicke predstavljenosti manjina / Maja Nasti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 6, br. 14 (2007), str. 717-730. ISSN 0350-0500 2416. Funkcionisanje graanskog branioca : primer grada Nisa / Maja Nasti U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. 23-56. ISBN 86-7148-072-0 2417. Pravo na nepristrastan i nezavistan sud / Maja Nasti U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 171-189. ISSN 0350-8501

229

NIKOLI, DRAGAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2418. Narodna skupstina u Srbiji 1858-1868. godine : prilog izucavanju borbe za skupsinski sistem kao izraz narodnog suvereniteta : magistarski rad / Dragan K. Nikoli. - Beograd : /autor/, 1983. - 130 lst. ; 30 cm 2419. Krivicni zakonik Knezevine Srbije iz 1860. godine : doktorska disertacija / Dragan K. Nikoli. - Beograd : /autor/, 1989. - VII, 242 lst. ; 30 cm 2420. Krivicni zakonik Knezevine Srbije / Dragan Nikoli. - Nis : Gradina, 1991. - 299 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Giordano Bruno) ISBN 86-7129-111-1 2421. Borba za Skupstinu : u Srbiji 1858-1868. godine / Dragan Nikoli. - Nis : Gradina, 1992. - 111 str. ; 20 cm. (Biblioteka Relacije) ISBN 86-7129-117-0 2422. Filosofija prava Jovana Filipovia iz 1839. godine / priredili i sacinili predgovor Miroljub Simi i Dragan Nikoli. Nis : Prosveta, /1994/. - 145 str. ; 20 cm ISBN 86-7455-167-X 2423. Fragmenti pravne istorije / Dragan Nikoli. - /1. izd./. - Nis : Gradina, 1995. - 254 str. : geogr. karte ; 24 cm. (Biblioteka Nauka) ISBN 86-7129-161-8 2424. Fragmenti pravne istorije / Dragan Nikoli. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1997. - 321, II, LXV str. ; 24 cm ISBN 86-7148-005-4 2425. Istorija srpskog pravosua / D. Nikoli, S. Sarki, D. Popovi. ­ Beograd : Ministarstvo pravde Republike srbije, 1997. ­ 112 str. 2426. Srednjovekovna Evropa / H.V.K. Dejvis ; priredili D. Nikoli, M. Maksimovi ; /prevod grupe studenata Pravnog fakulteta u Nisu/. - Nis : SKC : Zograf, 1999. - 183 str. ; 19 cm ISBN 86-7757-060-8 2427. Drevnorusko slovensko pravo / Dragan Nikoli ; predgovor Sima Avramovi. - 2. izd. - Beograd : Sluzbeni list SRJ, 2000. - 248 str. ; 20 cm ISBN 86-355-0481-X 2428. Zakonski tekstovi starog i srednjeg veka : praktikum / priredili Dragan Nikoli, Aleksandar orevi. - Nis : Bona Fides, 2002. - 252 str. ; 23 cm ISBN 86-7434-022-9 2429. Vukova dela kao izvor za istoriju obnavljanja srpske drzave / Dragan Nikoli. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - 74 str. ; 19 cm ISBN 86-7148-040-2 2430. Uporedna pravna istorija / Dragan Nikoli. ­ Nis : Sven, 2005. ­ XIV, 344 str. ; 24 cm 230

ISBN 86-7746-045-4 2431. Opsta istorija prava / Dragan Nikoli. ­ Nis : Sven, 2007. ­ 570 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7746-108-9 CLANCI 2432. Prvi pokusaji izrade Graanskog zakonika u Srbiji 1829-1835. godine / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 397-413 ISSN 0350-8501 2433. Vuk Karadzi kao izvor za drzavnopravnu istoriju. Deo 1, (Predustanicki i ustanicki period) / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 23 (1983), str. 331-34 ISSN 0350-8501 2434. D.Jankovi, M.Mirkovi:"Drzavno pravna istorija Jugoslavije" : prikaz / Dragan Nikoli U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1984. - Br. 3/4 (1984), str. 158-165 ISSN 0351-1685 2435. Prilog razmisljanju o ekonomskoj osnovi drustva i njegovoj pravno nadgradnji-povodom jednog pravnoistorijskog istrazivanja / Dragan Nikoli U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1984. - Br. 2 (1984), str. 55-59 ISSN 0351-1685 2436. Vuk Karadzi kao izvor za drzavnopravnu istoriju. Deo 2, (Period fakticke samouprave Srbije) / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 85-95 ISSN 0350-8501 2437. Zakon o Narodnoj skupstini Knezevine Srbije od 1861. godine i njegova primena u praksi / Dragan K. Nikoli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1984. - God. 70, knj. 40 (3. kolo), br. 4 (1984), str. 575-586 ISSN 0004-1270 2438. Istoricar i sociologija / B.N.Mironova ; prevod odabranih delova Dragan Nikoli U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1985 ISSN 0351-1685 2439. Sadasnjost i budunost pravnoistorijske nauke / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 229-242 ISSN 0350-8501 2440. Dukatovacki clanci - znacajan izvor za drzavnopravnu i politicku istoriju Srbije XIX veka / Dragan K. Nikoli U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1986. - God. 34, br. 6 (1986), str. 690-708 ISSN 0003-2563 2441. Oktobar i inteligencija / S.A.Fedjukin ; prevod i napomena Dragan Nikoli U: Marksisticka misao. - Beograd : Centralni komitet SK Srbije, 1986. - Br. 4 (1986), str. 265-280 ISSN 0350-2244 2442. Ozakonjenje Narodne skupstine u Srbiji krajem pedesetih godina XIX veka / Dragan K. Nikoli 231

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 185-199 ISSN 0350-8501 2443. Nikola Krsti - prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju / Dragan K. Nikoli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1987. - God. 73, knj. 43 (3. kolo), br. 1 (1987), str. 81-88 ISSN 0004-1270 2444. Reforme u Rusiji sesdesetih godina XIX veka / P.I.Kabanova ; prevod, napomene i uvod Dragan Nikoli U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet u Nisu, 1987. - Br. 2(1987), str. 95-106 ISSN 0351-1685 2445. Vuk Stefanovi Karadzi - savremenik, hronicar i kriticar drzavnopravnog izgraivanja obnovljene Srbije / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 9-25 ISSN 0350-8501 2446. Izvori i priroda krivicnog prava Knezevine Srbije u vreme pripreme krivicnog zakonika / Dragan Nikoli U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1988. - Br. 4 (1988), str. 645-660 ISSN 0004-1270 2447. Ustav od 1869 godine : "Namesnicki ustav" / Dragan Nikoli U: Ustavi Knezevine i Kraljevine Srbije : 1853-1903. - Beograd : SANU : Naucna knjiga, 1988. - Str. 81-89 ISBN 86-23-05053-3 2448. Nacin i okolnosti donosenja srpskih ustava / Dragan Nikoli U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 397-398 ISSN 0003-2563 2449. Niska dekleracija-zvanicni epilog jugoslovenske ideje i prolog prvodecembarskog ujedinjenja / Dragan Nikoli U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 43-51 ISSN 0351-1685 2450. Nacin i okolnosti donosenja srpskih ustava / Dragan Nikoli U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i pocetkom XX veka. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 93-97 ISBN 86-23-05080-0 2451. Francuski krivicni zakonik iz 1791. godine / Dragan K. Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 111-121 ISSN 0350-8501 2452. Rad na Graanskom zakoniku u Srbiji 1829-1835. godine / Dragan K. Nikoli U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 23-30 2453. Zakonodavstvo protiv hajducije u Knezevini Srbiji / Dragan Nikoli U: Glasnik prava. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1995. - Br. 4 (1995), str. 75-80 2454. Droit civil romano-byzantin en Serbie Medievale / Dragan Nikoli U: Zbornik vo cest na Ivo Puhana. - Skopje : Pravni fakultet, 1996. - Str. 25-29 232

2455. Kanonsko pravo (imovinsko i porodicno) / Dragan Nikoli U: Leksikon graanskog prava. - Beograd : Nomos, 1996. - Str. 264-267 2456. Rad na GZ u Srbiji 1829-1835 / Dragan Nikoli U: Sto pedeset godina od donosenja SGZ : zbornik. - Beograd : SANU, 1996. - Str. 85-92 2457. . Sudije i sudstvo u Srbiji druge polovine XIX veka / Dragan Nikoli U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata drzava : zbornik. - Skopje, 1997. - Str. 275-281 2458. Vuk Karadzi kao hronicar obnavljanja srpske drzave / Dragan Nikoli U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 297-304. ISBN 86-7148-056-9 2459. Vuk Karadzi kao hronicar obnavljanja srpske drzave od 1804. godine / Dragan Nikoli U: U duhu tradicije : zbornik radova. ­ Nis : Ogranak Vukove zaduzbine, 2005. ­ Str. 101-107 ISBN 86-902961-4-X 2460. /slovenski svet/ Slovenski rat /!/ na razmei plemenskih saveza i ranih drzava / Dragan Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 99-134. ISSN 0350-8501 2461. Slovenski svet na razmei plemenskih saveza i ranih drzava / Dragan Nikoli U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2005. ­ God. 3, br. 3 (2005), str. 69-90. ISSN 1451-6373 2462. Jovan Sterija Popovi : 1806-1856 / Dragan Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 48 (2006), str. 1-12 ISSN 0350-8501 2463. Slovenskiot svet na granicata meu plemenskite sojuzi i ranite drzavi / Dragan Nikoli U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinian prvi" : vo cest na Todorka Orovcanec . ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 42 (2006), str. 293-323. ISSN 0583-5062

233

NIKOLI, LJUBICA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2464. Berzansko poslovanje u Jugoslaviji : magistarska teza / Ljubica Nikoli. ­ Beograd : /autor/, 1994 2465. Vrednovanje berzanskih hartija : doktorska disertacija / Ljubica Nikoli. - Beograd : /autor/, 1998. - 236 lst. ; 30 cm 2466. Politicka ekonomija : oposta teorija robne proizvodnje i drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi, Ljubica Nikoli. - Nis : SKC, 2000. - XI, 308 str. ; 24 cm ISBN 86-7787-084-5 2467. Osnovi ekonomije / Ljubica Nikoli. - Nis : Spektar, 2004. - 387 str. ; 24 cm ISBN 86-7654-000-4 CLANCI 2468. Poravnjanje u postupku pred sudom udruzenog rada / Ljubica Peri U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1989. ­ Br. 1-2 (1989), str. 55-62 ISSN 0351-1790 2469. Resenje o nasleivanju / Ljubica Peri U: Naucni podmladak. - Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 1/2(1990), str. 15-25 ISSN 0351-1790 2470. Funkcionisanje trzista kapitala / Ljubica Peri U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 161-169 2471. Miroljub Labus: "Savremena politicka ekonomija" II deo : prikaz / Ljubica Nikoli U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1992. - Br. 2/3 (1992), str. 98-100 ISSN 0350-137X 2472. Nastanak Beogradske berze / Ljubica Nikoli U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1995. - Br. 5/6(1995), str. 157-167 ISSN 0350-137X 2473. Mesto i perspektiva beogradske berze u jugoslovenskom finansijskom sistemu / Ljubica Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 140-153 ISSN 0350-8501 2474. Obveznice i njihova trzista / Ljubica Nikoli U: Finansije. ­ Beograd : Privredni pregled, 1998. - Br. 5/6 (1998), str. 408-420 ISSN 0015-2145 2475. Organizacija savremenih berzi / Ljubica Nikoli U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1999. - Br. 38-39 (1998-1999), str. 132-145 ISSN 0350-8501 2476. Prinosi i rizici na hartije od vrednosti / Ljubica Nikoli 234

U: Zbornik radova sa VI savetovanja u Miloceru. ­ Beograd : /s.n./, 1998. - Str. 279-291 2477. Upravljanje portfeljom hartija od vrednosti / Ljubica Nikoli U: Ekonomika preduzea. - Beograd : Savez ekonomista Srbije, 1998. - Br. 7/8 (1998), str. 459-474 ISSN 0353-443X 2478. Uticaj zakonske regulative na prinose i rizike hartija od vrednosti / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1998. ­ Tom 3, br. 11 (1998), str. 125-134 ISSN 0350-0500 2479. Finansiranje javnih preduzea lokalne samouprave emisijom obveznica / Ljubica Nikoli U: Imovina i javni interes u javnim preduzeima lokalne samouprave : zbornik radova. - Beograd : Udruzenje urbanista Srbije, 2000. - Str. 91-107 2480. Investiranje u akcije - analiza i strategija / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2000. ­ Tom 2, br. 10 (2000), str. 609-626 ISSN 0350-0500 2481. Investicioni fondovi - atraktivna investiciona alternativa / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 3, br. 11 (2001), str. 205-219 ISSN 0350-0500 2482. Uloga centralne banke na finansijskom trzistu / Ljubica Nikoli U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2001. - Br. 5/8 (2001), str. 314-326 ISSN 0354-3501 2483. Investicioni fondovi - mogunosti i ogranicenja / Ljubica Nikoli U: Bilten G17 Instituta. ­ Beograd /s.n./, 2002. - Br. 31 (2002), str. 5-8 2484. Investicioni fondovi - mogunosti i ogranicenja / Ljubica Nikoli U: Ekonomska politika. - Beograd : Ekonomska politika, 2002. - Br. 2629 (2002), str. 29-31 ISSN 0013-3248 2485. Zastita investitora i ocekivani Zakon o investicionim fondovima / Ljubica Nikoli U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi, 2002. - Br. 5/8 (2002), str. 316-324 ISSN 0354-3501 2486. Znacaj obveznica javnog sektora / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 3, br. 11 (2002), str. 853-865 ISSN 0350-0500 2487. Reforma sistema finansiranja penzijskih fondova / Ljubica Nikoli U: Bilten G17 Instituta. ­ Beograd /s.n./, 2003. - Br. 36-37 (2003), str. 15-18 2488. Centralni registar hartija od vrednosti na domaem finansijskom trzistu / Ljubica Nikoli U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 533-543. ISBN 86-7148-067-4 235

2489. Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama ­ prilog istoriji jugoslovenskog berzanskog prava / Ljubica Nikoli, Nebojsa Ranelovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 2006. - Br. 3-4 (2004), str. 131-140. ISSN 0350-137X 2490. Zastita manjinskih akcionara / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 11, tom 3 (2006), str. 211-220 ISSN 0350-0500 2491. Finansijski derivati / Ljubica Nikoli U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 5, br. 13 (2007), str. 111-124. ISSN 0350-0500

236

OBRADOVI, GORAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2492. Odgovornost za stetu koju zaposleni pricini treem licu : magistarska teza / Goran Obradovi. - Nis : /autor/, 1999. 148 lst. ; 30 cm 2493. Nacelo slobode rada : doktorska disertacija / Goran Obradovi. Nis : /autor/, 2006. ­ 234 lista ; 30 cm. CLANCI 2494. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju / Goran Obradovi U: Osiguranje i zastita na radu : zbornik radova. ­ Nis : Fakultet zastite na radu, 1996 2495. Prekovremeni rad u aktuelnom radnom pravu Jugoslavije / Goran Obradovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 238-247 ISSN 0350-8501 2496. Prava po osnovu rada lica na izdrzavanju kazne zatvora / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1997. - Br. 13 (1997) ISSN 1450-5800 2497. Sluzba u Vojsci kao radni odnos / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1998. - Br. 12 (1998) ISSN 1450-5800 2498. Zastita prava poslodavca u domenu odgovornosti za stetu / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1998. - Br. 79 (1998) ISSN 1450-5800 2499. Radna obaveza u funkciji odbrane zemlje, prinudni ili obavezni rad koga pravni poredak tolerise / Goran Obradovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2000. - Br. 38-39 (1998-1999), str. 226-235 ISSN 0350-8501 2500. Zastita omladine na radu / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1999 ISSN 1450-5800 2501. Neopravdani otkaz i naknada nematerijalne stete / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2001. - Br. 13 (2001) ISSN 1450-5800 2502. Korisenje penzije / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2002. - Br. 13 (2002) ISSN 1450-5800

237

2503. Nadleznost za zastitu prava iz socijalnog osiguranja / Goran Obradovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svedski poredak. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 1, br. 9 (2002) ISSN 0350-0500 2504. Zabrana konkurencije prema Zakonu o radu / Goran Obradovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. - Br. 42 (2002), str. 335-344 ISSN 0350-8501 2505. Klauzule sindikalne sigurnosti / Goran Obradovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. - Br. 43 (2003), str. 289-302 ISSN 0350-8501 2506. Klauzula zabrane konkurencije u Zakonu o radu Srbije / Goran Obradovi U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2003 2507. Pravo zaposlenog na zastitu podataka od znacaja za radni odnos / Goran Obradovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2003. ­ Tom 2, br. 10 (2003) ISSN 0350-0500 2508. Prinudni rad u meunarodnom i uporednom radnom pravu (I) / Goran Obradovi U: Radno pravo u uslovima tranzicije. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2003 2509. Problem obavezne reintegracije radnika / Goran Obradovi U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2003. - Br. 47 (2003) ISSN 1450-5800 2510. Indeks zakonske zastite zaposlenja u Srbiji / Goran Obradovi, Vesna Sekuli U: Radno i socijalno pravo. ­ Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2004. - Br. 16 (2004) ISSN 1450-5800 2511. Odgovornost drzave zbog neuplaenih doprinosa za socijalno osiguranje / Goran Obradovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 3, br. 11 (2004) ISSN 0350-0500 2512. Sloboda kretanja radnika u Evropskoj uniji / Goran Obradovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 237-267 ISSN 0350-8501 2513. Funding Social Insurance / Marina Dimitrijevi, Goran Obradovi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 53-63. ISSN 1450-5517 2514. Socijalne klauzule u meunarodnim trgovackim sporazumima / Goran Obradovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 3, br. 11 (2005), str. 789-801. 238

ISSN 0350-0500 2515. Klauzule sindikalne sigurnosti / Goran Obradovi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinian prvi" : vo cest na Todorka Orovcanec. ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 42 (2006), str. 624-632. ISSN 0583-5062 2516. Pravo na suenje u razumnom roku u radnim sporovima / Goran Obradovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. 99-110. ISBN 86-7148-072-0

239

PARAVINA, DUSAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2517. Rad kod kue radnika : doktorska disertacija / Dusan R. Paravina. ­ Beograd : /autor/, 1965. ­ 228 lst. 2518. Rad kod kue radnika : pojam, nedostaci i prednosti, organizatori rada kod kue radnika, pravni polozaj radnika kod kue / Dusan R. Paravina. - Beograd : Naucna knjiga, 1969. - 153 str. ; 24 cm 2519. Zastita prava radnika : (produbljeni kurs iz radnog prava) / Dusan R. Paravina. - Nis : Skriptarnica KKSSO Pravnog fakulteta, 1979. - 65 lst. ; 30 cm 2520. Dvestota godisnjica francuske revolucije = Bicentenaire de la revolution Francaise : (1789-1989) / /urednik Dusan R. Paravina ; prevod na francuski Vilotije Risti. - Nis : Pravni fakultet, 1989. - 84 str. ; 24 cm p.o. : Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu ; br. 2, 1989. 2521. Radno pravo : (sa posebnim osvrtom na zakonodavstvo Svajcarske) / Dusan R. Paravina. - Lugano : Interuniverzitetski centar Ticino ; Nis : Univerzitet, 1995. - 65 lst. ; 30 cm 2522. Radno pravo / Dusan R. Paravina. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1998. ­ 243 str. ; 20 cm ISBN 86-7549-113-1 CLANCI 2523. Zastita radnika u postupku otkazivanja radnog odnosa / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 77-95 2524. Diferenciranje rada kod kue radnika od drugih slicnih kategorija / Dusan Paravina U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1966. - Br. 6 (1966), str. 24-27 2525. Ekonomsko-socijalna podloga i metodoloski okviri za proucavanje pravnog polozaja radnika kod kue / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 125-139 2526. Fakultetska hronika za skolsku 1965/66. godinu / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 326-333 2527. Metodologija izrade i donosenje samoupravnih normativnih akata iz oblasti meusobnih radnih odnosa / Dusan Paravina U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1967. - Br. 7/8 (1967), str. 19-29 2528. Pravna priroda odnosa izmeu radnika kod kue i poslodavca u radnom pravu socijalistickih zemalja / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 193-200 2529. Normativna delatnost u oblasti zastite na radu / Dusan Paravina U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1968. - Br. 4 (1968), str. 22-25 2530. Rad kod kue radnika de lege ferenda / Dusan R. Paravina 240

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 81-90 2531. Pedeset godina meunarodne organizacije rada / Dusan Paravina U: Jugoslovenska i inostrana dokumentacija o zastiti na radu. - Nis : Institut jugoslovenske i inostrane dokumentacije zastite na radu, 1969. - Br. 12 (1969), str. 3-5 2532. Pravni polozaj radnika kod kue prema Zakonu o radnim odnosima SR Srbije / Dusan Paravina U: Privredni glasnik. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1969. - Br. 2 (1969), str. 57-60 2533. Pravni polozaj radnica prema ustavu, konvencijama i preporukama Meunarodne organizacije rada / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Sv. 8 (1969), str. 175-186 2534. Radno vreme i odmori i odsustva / Dusan Paravina U: Pravni zivot . - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1969. ISSN 0350-0500 2535. Meunarodna organizacija rada i zaposlena zena / Dusan Paravina U: Socijalna politika. - Beograd : Socijalna politika, 1970. - Br. 4 (1970), str. 43-47 ISSN 0038-0091 2536. Osnovne karakteristike naseg pozitivno-pravnog sistema nadzora u oblasti zastite na radu / Dusan Paravina U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1970. - God. 18, br. 1-2 (1970), str. 137-152 ISSN 0003-2565 2537. Opsta i osnovna pitanja samoupravnog radnog prava / Dusan R. Paravina U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 225-260 ISSN 0350-8501 2538. Osnovne karakteristike naseg pozitivno-pravnog sistema nadzora u oblast zastite na radu / Dusan Paravina U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1970. - Br. 1 (1970), str. 47-61 2539. Rad duzi od punog radnog vremena / Dusan Paravina U: Revija rada . - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1971. - Br. 1/2 (1971), str. 10-14 2540. Socijalni i pravni polozaj jugoslovenskih radnika zaposlenih u inostranstvu / Dusan R. Paravina U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. ­ Br. 12 (1973), str. 149-161 ISSN 0350-8501 2541. Unutrasnja kontrola u samoupravnom sistemu radnih organizacija / Dusan Paravina U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1973. - Br. 4 (1973), str. 29-40 ISSN 0350-0500 2542. Socijalna sigurnost i stabilnost radnika prema novom Ustavu SFR Jugoslavije / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 89-97 ISSN 0350-8501 2543. Unapreivanje i zastita radne sredine, radne sposobnosti i zdravlja radnika / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 111-130 241

ISSN 0350-8501 2544. Direktor; Radna knjizica; Radna zajednica; Radni odnos; Radno mesto; Raspored radnog vremena; Rasporeivanje radnika na radno mesto; Rekreacija; Statut; Statut radne organizacije; Zajednica za zaposljavanje; Zbor radnih ljudi : odrednice / Dusan Paravina U: Mali leksikon samoupravljaca. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1976 2545. Osnove budueg sistema radnih odnosa prema nacrtu Zakona o udruzenom radu / Dusan R. Paravina U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 157-170 2546. Radna i zivotna sredina / Dusan Paravina U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1976. - Br. 2 (1976), str. 27-38 ISSN 0350-4522 2547. Radna i zivotna sredina / Dusan R. Paravina U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 137-155 2548. Radni odnosi prema Nacrtu zakona o udruzenom radu / Dusan Paravina U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1976. - Br. 7 (1976), str. 39-48 ISSN 0350-0500 2549. Prilog proucavanju nekih fundamentalnih pitanja nauke radnog prava / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 201-221 ISSN 0350-8501 2550. Les avantages autres que les salaires attribues par une entreprise a ses salaries / Dusan Paravina U: Rapports nationaux Yugoslaves au X-ieme Congres internationale de droit compare Budapest, 1978. - Beograd : Institut de droit compare, 1978. - Str. 153-183 2551. Davanja (koristi), osim plate, preduzea zaposlenom osoblju / Dusan Paravina U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1978. - Br. 10 (1978), str. 19-40 2552. Odnos radnog prava prema drugim granama, nazivi za ovu disciplinu, metod izucavanja i sistem / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 121-148 ISSN 0350-8501 2553. Porodiljsko odsustvo; Zastita radnika na radu; Zastita zena i omladine na radu / Dusan Paravina U: Enciklopedija samoupravljanja. - Beograd : Savremena administracija : Komunist, 1979 2554. Pravo na rad / Dusan Paravina U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1979. - Br. 12 (1979), str. 55-61 ISSN 0350-0500 2555. Resavanje sporova koji se nisu mogli resiti redovnim putem (obustava rada) / Dusan Paravina U: Radnicko samoupravljanje. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1979. - Br. 5 (1979), str. 37-45 ISSN 0350-3356 2556. Zastita prava radnika / Dusan R. Paravina 242

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 111-156 ISSN 0350-8501 2557. Neka osnovna nacela radnog prava / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 171-211 ISSN 0350-8501 2558. Pojam i predmet samoupravnog radnog prava / Dusan Paravina U: Samoupravno pravo. - Beograd : Ekonomika, 1980. - Br. 4 (1980), str. 40-46 ISSN 0350-1345 2559. Samoupravna radnicka kontrola / Dusan Paravina U: Pravna misao. - Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu Bosne i Hercegovine, 1980. - Br. 11/12 (1980), str. 15-23 ISSN 0555-092 2560. Sprovoenje Zakona o udruzenom radu u oblasti radnih odnosa / Dusan Paravina U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu " Edvard Kardelj", 1980. - Br. 9 (1980), str. 11-12 2561. Neotuivost i zastita prava iz radnog odnosa : nacelni pregled / Dusan Paravina U: Pregled. - Sarajevo : Univerzitet u Sarajevu, 1981. - Br. 4 (1981), str. 459-467 2562. Raspodela prema radu i obezbeenje materijalne i socijalne sigurnosti radnika i njegove porodice kao osnovno nacelo radnog prava / Dusan Paravina U: Radnicko samoupravljanje. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1981. - Br. 2 (1981), str. 37-46 ISSN 0350-3356 2563. Zastita na radu kao osnovno nacelo radnog prava / Dusan Paravina U: Revija rada. - Nis : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1981. - Br. 3 (1981), str. 33-37 2564. Karl Marks i pretpostavke bitne za realizaciju prava na rad / Dusan Paravina U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1983. - Br. 3 (1983), str. 56-167 ISSN 0351-1685 2565. Nezaposlenost i zaposljavanje sa posebnim osvrtom na stanje u opstini Nis i visokostrucne kadrove narocito / Dusan Paravina U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1983. - Br. 1(1983), str. 32-40 ISSN 0351-1685 2566. Doprinos radnog zakonodavstva : radnog prava kao nauke u ostvarivanju drustveno-ekonomske stabilizacije / Dusan Paravina U: Radnicko samoupravljanje. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1985. - Br. 3 (1985), str. 5-16 ISSN 0350-3356 2567. Prava i obaveze iz meunarodnih radnih odnosa i odgovornost na radu / Dusan Paravina U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1985. - Br. 1 (1985), str. 5-14 ISSN 0351-1685 2568. Radno pravo i savremeni jugoslovenski trenutak / Dusan Paravina U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije - Br. 1 (1985), str. 745-749 ISSN 0004-1270 243

2569. Postupak zaposljavanja,prema teoriji,zakonodavstvu i praksi Jugoslavije / Dusan Paravina, Aleksandar Petrovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. ­ Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1986. - Br. 4 (1986), str. 26-34 ISSN 0350-4522 2570. Radno pravo i savremeni jugoslovenski trenutak / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 27-38 ISSN 0350-8501 2571. Neke nedovoljno korisene mogunosti za poveano zaposljavanje i mala privreda / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 25-37 ISSN 0350-8501 2572. Raspodela i razgranicenje zakonodavne nadleznosti izmeu federacije i republika, odnosno pokrajina u oblasti radnopravne regulative / Dusan R. Paravina U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 302-314 2573. AVNOJ i ustavni polozaj Srbije / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 5-9 ISSN 0350-8501 2574. Prosirivanja mogunosti za zaposljavanje i mala privreda / Dusan Paravina U: Mala privreda danas. - Pe : "Braa Kari", 1988. - Str. 146-155 ISBN 86-7449-001-8 2575. Ustavne promene i polozaj zaposlenih / Dusan Paravina U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. - Br. 4 (1988), str. 547-556 ISSN 0350-0500 2576. Ustavne promene i polozaj zaposlenih u ekonomskom, politickom i pravnom sistemu zemlje / Dusan Paravina U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 5-11 2577. Ustavne promene i polozaj zaposlenih : u ekonomskom, politickom i pravnom sistemu zemlje / Dusan Paravina U: Radnicko samoupravljanje. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1988. - Br. 7 (1988), str. 101-114 ISSN 0350-3356 2578. Aktiviranje neiskorisene opreme i poslovnog prostora kao dodatna sansa za zaposljavanje / Dusan Paravina U: Neiskoriseni kapaciteti i mala privreda. - Nis : Prosveta, 1989. - Str. 135-142 2579. Dvestota godisnjica Francuske revolucije : 1789-1989 / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 9-13 ISSN 0350-8501 2580. La flexibilite du temps du travail : dans la theorie, la legislation et la pratique yougoslaves / Dusan Paravina U: XIII Congres international de droit compare. - Montreal, 1990. - Str. 1-28 2581. Jugoslovenski ustavni sistem i prava u vezi sa radnim odnosima / Dusan Paravina U: Pravni zivot : tematski broj. Povratak privrede trzistu i vlasnistvu. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1990. ­ Tom 2, br. 10 (1990), str. 619-629 ISSN 0350-0500 244

2582. Jugoslovenski ustavni sistem i prava u vezi sa radnim odnosima / Dusan Paravina U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990. godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 27-34 2583. Nacrt amandmana na Ustav SFRJ i zaposleni / Dusan R. Paravina U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 99-105 ISSN 0350-8501 2584. Ugovor o radu kod kue radnika / Dusan Paravina U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1993. - Br. 11-12 (1993), str. 1941-1952 ISSN 0350-0500 2585. Radni i svojinski odnosi u trzisnoj privredi / Dusan Paravina U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1994. - Br. 11-12 (1994), str. 2117-2125 ISSN 0350-0500 2586. Radni spor u jugoslovenskom i uporednom pravu / Dusan Paravina U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1995. - Br. 11 (1995), str. 549-556 ISSN 0350-0500 2587. Novi Zakon o osnovama radnih odnosa u Jugoslaviji / Dusan Paravina U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1996. - Br. 11 (1996), str. 619-625 ISSN 0350-0500 2588. Otkaz radnog odnosa u radnom pravu SRJ i u pravu EU / Dusan Paravina U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 1996. ­ Br. 5-8 (1996) ISSN 0354-3501 2589. Zloupotreba prava u oblasti radnih odnosa / Dusan R. Paravina U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 176-184 2590. Sindikalne slobode i zaposleni / Dusan Paravina U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1997. - Br. 11 (1997) ISSN 0350-0500 2591. Radno pravo Evropske unije i Jugoslavije /Dusan R. Paravina U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 207-216

245

PEJI, IRENA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2592. Izbor i prestanak funkcije predsednika republike : magistarski rad / Irena Peji. - Nis : / autor /, 1994. - 169 lst. ; 30 cm 2593. Parlamentarne grupe : doktorska disertacija / Irena Peji. - Nis : /autor/, 2000. - 220 str. ; 30 cm 2594. Ustav Rusije / prevod i predgovor I. Peji, V. Kosti. ­ Nis : Univerzitet, 1996. ­ 77 str. 2595. Parlamentarno pravo : francuski, nemacki, britanski, srpski i primer Evropskog parlamenta / Irena Peji. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2006. ­ VIII, 340 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-050-X CLANCI 2596. Ustavna zalba kao oblik ustavnosudske zastite osnovnih prava / Irena Peji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 141-151 ISSN 0350-8501 2597. Nacelo predstavnistva i raspodela poslanickih mandata / Irena Peji U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1994. - Br. 1/2 (1994), str. 129-143 ISSN 0351-1685 2598. Karakteristike interpelacije kao instrumenta parlamentarne kontrole / Irena Peji U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1995. - Br. 9 (1995), str. 18-20 ISSN 0354-3226 2599. Podela vlasti kao element pravne drzave / Irena Peji U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 168-173 2600. Skica za graansku neposlusnost : izmeu legaliteta i legitimiteta vlasti u pravnoj drzavi / Irena Peji U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 237-241 2601. Politicka kompozicija parlamentarne veine i njeni efekti na obrazovanje vlade / Irena Peji U:Vlada-polozaj u sistemu,ostvarivanje u praksi funkcija vlade,sta valja menjati. - Beograd : Jugoslovensko udrzenje za ustavno pravo, 1998. - Str. 117-126 2602. Politicka odgovornost predsednika republike / Irena Peji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 154-172 ISSN 0350-8501 2603. Pravne posledice frakcijske discipline u parlamentarnom procesu / Irena Peji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 106-119 ISSN 0350-851 2604. Ustavni princip slobodnog poslanickog mandata / Irena Peji 246

U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2000. - Br. 4 (2000), str. 485-499 ISSN 0004-1270 2605. Zene u parlamentu-kvota ili paritet / Irena Peji U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2001. - Br. 4 (2001), str. 3-7 ISSN 1450-6637 2606. Nacelo podele vlasti u novom srpskom Ustavu od 1990.godine / Irena Peji U: Pravni zivot. ­ tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 4, br. 12 (2002), str. 1073-1081 ISSN 0350-0500 2607. Parlamentarne grupe-pravni i politicki izvor funkcionisanja / Irena Peji U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2002. - Br. 4 (2002), str. 489-504 ISSN 0004-1270 2608. Il Sistema di Separazione dei Poteri e la Nuova Costituzione Serba del 1990. / Irena Peji U:Costituzionalismo Europeo e transizioni democratiche, Universita degli studi della Calabria. - Milano : Giuffre editore, 2003. - Str. 169-183 2609. Ustavni okvir privatne svojine / Irena Peji U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravnin fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 25-34 ISBN 86-7148-039-9 2610. Parlamentarna vlada u Srbiji ­ mogunosti neposlanicke vlade / Irena Peji U: U susret novom Ustavu Srbije / urednici Z. Lutovac, M. Pajvanci. ­ Beograd : Fridrich Ebert Stiftung : Jugoslovensko udruzenje za ustavno pravo, 2004. ­ Str. 67-73. ISBN 86-83767-04-03 2611. Unutrasnja organizacija parlamenta:francuski,nemacki i austrijski primer / Irena Peji U: Ustav - Lex Superior : zbornik radova povodom 75 godina zivota i 50 godina naucnog rada profesora Pavla Nikolia. - Beograd : Udruzenje za ustavno pravo Srbije, 2004. - Str. 415-435 ISBN 86-905461-0-3 2612. Ustavni okvir osnovnih prava i sloboda / Irena Peji U: Ljudska prava - upustvo za upotrebu : graanska i politicka prava i slobode / priredio Nenad Popovi. - Nis : Odbor za graansku inicijativu, 2004. - Str. 23-42 ISBN 86-83561-06-2 2613. Dvodomi parlamenti u Evropi: analiza iskustava odabranih zemalja / Irena Peji U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. - Br. 14 (2005), str. 7580 ISSN 1451-3188 2614. Polozaj predsednika Republike u svetlu ustavnih promena u Srbiji / Irena Peji U: Stvaranje uslova za razvoj modernog pravnog i drustveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske drzave. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ CD-ROM : elektronska publikacija, str. 281-192.

247

2615. Referendum u uporednom pravu i pravu Evropske unije / Irena Peji U: Evropsko zakonodavstvo . ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. - Br. 12 (2005), str. 57-60 ISSN 1451-3188 2616. »Sukob interesa« i privilegije poslanickog mandata u evropskim parlamentarnim sistemima / Irena Peji U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 315-336 ISBN 86-7148-058-5 2617. Uloga ustavnog suda u ocuvanju ustavne demokratije / Irena Peji U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 12, tom 4 (2006), str. 1115-1174. ISSN 0350-8501 2618. Constitutional Design and Viability of Semi-Presidentialism in Serbia / Irena Peji U: Discusion Paper 43. ­ London : London School of Economics and Political Science, Centre for the Study of Global Governance, 2007. ­ Str. 1-6. Dostupno na: http://www.lse.ac.uk/Depts/global/5publications2.htm http://www.lse.ac.uk/Depts/global/Publications/DiscussionPapers/DP43.pdf http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/list.cfm?lng=en&v33=106521&v21=107180&click53=107180 2619. Decentralizacija i regionalizacija u Srbiji i iskustva evropskih zemalja / Irena Peji U: Regionalizam novi drustveni okvir / /prireivac Jovan Zivkovi/. ­ Nis : Centar za regionalnu politiku, 2007. ­ Str. 21-36. ISBN 978-86-87231-00-9 2620. Decentralizacija vlasti i organizovanje regionalnih jedinica / Irena Peji U: Ka regionalnoj drzavi. ­ Nis : Filozofski fakultet, 2007. ­ Str. 51-65. ISBN 978-86-7379-125-8 2621. Koncept narodnog predstavnistva i kontraverze o parlamentarnom mandatu u srpskom Ustavu / Irena Peji U: Zbornik komentara o srpskom Ustavu. ­ Beograd : Nova srpska politicka misao, 2007. Dostupno na: http://www.nspm.org.yu/debate_2007/2007_pejic1.htm 2622. Kontrolna funkcija parlamenta / Irena Peji U: Dileme i izazovi parlamentarizma / prireivaci V. Vasovi, S. Orlovi. ­ Beograd : Fakultet politickih nauka : konrad Adenauer Stiftung, 2007. ­ Str. 169-203. ISBN 978-86-84031-30-5 2623. Parlamentarni mandat u Ustavu Srbije / Irena Peji U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 5-11. ISSN 0354-3226 2624. Parlamentarni odbori i skupstinski plenum : funkcionisanje Narodne skupstine Srbije / Irena Peji U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 10 (2007), str. 147-162. ISSN 1840-0272 2625. Polupredsednicki sistem i mogunost kohabitacije / Irena Peji U: Teme. ­ Nis : Un iverzitet, 2007. ­ Tom 31, br. 1 (2007), str. 43-60 ISSN 0351-1685 248

2626. Ustavnosudska kontrola I nadleznosti Ustavnog suda: Ustav Srbije 2006 / Irena Peji U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 210-224. ISSN 0350-8501 2627. Ustavnosudska zastita osnovnih prava / Irena Peji U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 6, br. 14 (2007), str. 833-846. ISSN 0350-0500

249

PETROVI, ALEKSANDAR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2628. Osiguranje za slucaj nezaposlenosti : magistarski rad / Aleksandar Petrovi. - Nis : /autor/, 1981. - 185 lst. ; 30 cm 2629. Osiguranje za slucaj starosti : doktorska disertacija / Aleksandar Petrovi. - Nis : /autor/, 1988. - VIII, 374 lst. ; 30 cm 2630. Prilog raspravi o penzijskom i invalidskom osiguranju u uslovima trzisne reforme / Aleksandar Petrovi. ­ Beograd : /s.n./, 1990. ­ 14 str. P.o.: Glas osiguranika; Beograd, 1990. 2631. Starosne penzije : socijalne penzije / Aleksandar Petrovi. - Beograd : Naucna knjiga, 1991. - 281 str. ; 25 cm CLANCI 2632. Probni rad / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 363-375 ISSN 0350-8501 2633. Razvoj osiguranja za slucaj nezaposlenosti u radnom pravu Jugoslavije : staranje o nezaposlenima u jugoslovenskim zemljama do stvaranja Kraljevune Srba, Hrvata i Slovenaca / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 311-329 ISSN 0350-8501 2634. Zastita nezaposlenih radnika u meunarodnom radnom pravu / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 247-262 ISSN 0350-8501 2635. Osiguranje za slucaj nezaposlenosti / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 191-203 ISSN 0350-8501 2636. Esej:"osiguranje za slucaj nezaposlenosti / Aleksandar Petrovi U: Enciklopedija rada. - Beograd : Savremena administracija, 1988. - Str. 13 2637. Aktuelni problemi penzijskog i invalidskog osiguranja u Jugoslaviji / Aleksandar Petrovi U: Socijalno pravo. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 13/14 (1990), str. 19-35 ISSN 0352-8642 2638. Reforma penzijskog sistema / Aleksandar Petrovi U: Socijalno pravo. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 13-14 (1990), str. 10-22 ISSN 0352-8642 2639. Sudska zastita prava radnika / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Kragujevcu. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1990. - Str. 9 2640. Ustavni sistem i socijalno osiguranje / Aleksandar Petrovi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : 250

trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 35-43 2641. Prilog raspravi o sudovima nadleznim za presuivanje radnih sporova / Aleksandar Petrovi U: Suska praksa. - Beograd : Poslovna politika, 1991 ISSN 0351-5036 2642. Sudska zastita prava radnika / Aleksandar Petrovi U: Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu. - Kragujevac : Pravni fakultet u Kragujevcu, 1991. - Str. 234-240 2643. Starost kao rizik u socijalnom osiguranju / Aleksandar Petrovi U: Gerontologija. ­ Beograd : /s.n./, 1993. - Br. 2 (1993), str.161-166 2644. Zastita prava iz socijalnog osiguranja / Aleksandar Petrovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1995. ­ Tom 3, br. 11 (1995), str. 581-594 ISSN 0350-0500 2645. Novi sistem penzijskog i invalidskog osiguranja / Aleksandar Petrovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenje pravnika Srbije, 1996. ­ Tom 3, br. 10 (1996), str. 747-758 ISSN 0350-0500 2646. Zlo/upotreba staza osiguranja koji se racuna sa uveanim trajanjem / Aleksandar Petrovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 185-194 2647. Materijalno obezbeenje za slucaj nezaposlenosti jugoslovenskih radnika u SR Nemackoj / Aleksandar Petrovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenje pravnika Srbije, 1997. ­ Tom 3, br. 11 (1997), str. 599-609 ISSN 0350-0500 2648. Sistemi osiguranja za slucaj nezaposlenosti / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1997. - Br. 1/3 (1997), str. 105-123 ISSN 1450-5800 2649. Ustav i socijalno osiguranje / Aleksandar Petrovi U: Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema Republike Srpske : zbornik sa naucnog skupa Pravnog fakulteta u Banja Luci 1997.godine. - Banja Luka : Pravni fakultet, 1997. - Str. 519-527 2650. Ostvarivanje i zastita prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1998. - Br. 3/6 (1998), str. 77-94 ISSN 1450-5800 2651. Rizik nezaposlenosti / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1998. - Br. 7/9 (1998), str. 311-326 ISSN 1450-5800 2652. Starosna penzija u pravu zemalja Evropske Unije / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 1998. - Br. 1/2 (1998), str. 45-64 251

ISSN 1450-5800 2653. Nezaposlenost i penzionisanje / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2000. - Br. 1/3 (2000), str. 99-115 ISSN 1450-5800 2654. Staz osiguranja koji se racuna sa uveanim trajanjem / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2002. - Br. 1/3 (2002), str. 80-91 ISSN 1450-5800 2655. Saradnja na bliskoj distanci sa prof.dr Dusanom R. Paravinom / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2003. - Br. 1/3 (2003), str. 29-32 ISSN 1450-5800 2656. Socijalno osiguranje-De lege lata i de lege ferenda / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 119-148 ISSN 0350-8501 2657. Tendencija u razvoju sistema socijalnog osiguranja / Aleksandar Petrovi U: Radno pravo u uslovima tranzicije : zbornik Pravnog fakulteta u Kragujevcu 2003.godina. - Kragujevac : Pravni fakultet u Kragujevcu, 2003. - Str. 69-76 2658. Uticaj kombinovanja i prilagoavanja odreenih institucija osiguranja,socijalnog osiguranja,socijalne zastite i socijalnog prava na izgradnju i razvoj sistema socijalne sigurnosti / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2003. - Br. 4/7 (2003), str. 51-59 ISSN 1450-5800 2659. Reformisanje socijalnog osiguranja:promena odgovornosti i individualnog izbora / Aleksandar Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 85-103 ISSN 0350-8501 2660. Tendencije u razvoju penzijskog sistema / Aleksandar Petrovi U: Radno i socijalno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za radno pravo i socijalno osiguranje, 2004. - Br. 1/6 (2004), str. 85-102 ISSN 1450-5800 2661. Ustavni osnovi ureenja prava u vezi sa radnim odnosima : u susret Ustavu Srbije / Aleksandar Petrovi U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 313-348 ISBN 86-7148-046-1 2662. Fleksibilnost radne snage : istrazivanje o meunarodnim iskustvima i njihova primena na Srbiju / Aleksandar Petrovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 689-692 ISBN 86-7148-058-5 2663. Reforma penzijskog osiguranja u balkanskim zemljama / Aleksandar Petrovi 252

U: Balkan u procesu evrointegracije. ­ Nis : Filozofski fakultet, Institut za sociologiju, 2005. ­ Str. 93-115 2664. Meunarodni radnopravni standardi i ljudska prava / Aleksandar Petrovi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinian prvi" : vo cest na Todorka Orovcanec. ­ Skopje : Praven fakultet ,,Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 42 (2006), str. 403-418. ISSN 0583-5062

253

PETROVI, BILJANA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2665. Pismena forma ugovora sa posebnim osvrtom na ugovor o prometu nepokretnosti : magistarski rad / Biljana Petrovi. ­ Beograd : /autor/, 2000. - 173 lst. ; 30 cm 2666. Odgovornost za stetu od stvari sa nedostatkom : doktorska disertacija / Biljana Petrovi. ­ Novi Sad : /autor/, 2004. 333 str. ­ 30 cm CLANCI 2667. Pravne posledice nistavnosti ugovora / Biljana Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 173-179 ISSN 0350-8501 2668. Nevaznost pravnih poslova u delu Andre orevia : (saopstenje) / Biljana Petrovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 36-38 2669. O realnim ugovorima i njihovom odnosu prema formalnim ugovorima / Biljana Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 248-257 ISSN 0350-8501 2670. Pravni subjektivitet stambene zagrade / Biljana Petrovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 142-148 2671. Pokusaj jedinstvene kodifikacije - obligacioni odnosi prema Predosnovama Graanskog zakonika / Biljana Petrovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 65-71 ISBN 86-7148-034-8 2672. Bracno imovinski ugovor / Biljana Petrovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / /glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/ . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 405-412 ISBN 86-7148-039-9 2673. Postupak za utvrivanje sadrzine isprave / Biljana Petrovi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 254-260 ISBN 86-7148-038-0 2674. Mogunost konvalidacije ugovora kod koga nije postovana potrebna forma u sudskoj praksi / Biljana Petrovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 46-56 ISBN 86-7148-048-8 254

2675. Posledice propustanja da se prodavac obavesti o nedostatku stvari / Biljana Petrovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 141-148 ISBN 86-7148-049-6 2676. Steta od pusenja kao poseban vid socijalne stvarnosti / Biljana Petrovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Savez udruzenje pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 1, br. 9 (2004), str. 361-371 ISSN 0350-0500 2677. Forma ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Biljana Petrovi U: Free Law Journal. - /s.l./, Free World Publishing, 2005. ­ Vol. 1, No 1 (Juli 2005), str. 57-64 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html ISSN 1712-9877 2678. Odgovornost proizvoaca stvari s nedostatkom / Biljana Petrovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 1017-1033. ISSN 0350-0500 2679. Produkthftlicht in Deutchland und EU / Biljana Petrovi U: Estern European Community Law Journal. - /s.l./, /s.n./, 2005. ­ Vol. 2, Issue 2 (April 2005), str. 44-54 2680. Zastita potrosaca za stete od pusenja u pravu EU ­ usklaivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije / Biljana Petrovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 607-624 ISBN 86-7148-058-5 2681. Genetically modified organism-and EU legislative framework / Biljana Petrovi U: Free Law Journal. - /s.l./, Free World Publishing, 2006. ­ Vol. 1, No 2 (April 2006), str. 29-49 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html ISSN 1712-9877 2682. Graanskopravna odgovornost za stete prouzrokovane zagaivanjem voda / Biljana Petrovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2006. ­ Br. 8 (2006), str. 255-266. ISSN: 18840-0272 2683. Medicinsko pravo u Rusiji / Biljana Petrovi U: Free Law Journal. - /s.l./, Free World Publishing, 2006. ­ Vol. 1, No 2 (April 2006), str. 119-130 Dostupno na : http://www.fwpublishing .net/Free_Law_Journal_V1N1.html ISSN 1712-9877 2684. New Serbian legislation in the field of environmental protection and its applicability on the waterway of the Danube / Biljana Petrovi} U: Zbornik radova. ­ Novi Sad : Pravni fakultet, 2006. ­ God. 40, br. 1 (2006), str. 409-415 ISSN 0550-2179 2685. Povelja o regonalnim ili manjinskim jezicima / Biljana Petrovi, Dragana ori U: Pravo i jezik : /zbornik referata sa Naucnog skupa/. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 191-202 ISBN 86-80765-66-X

255

2686. Ugovorna odgovornost prema Francuskom graanskom zakoniku u domenu refleksnih steta / Biljana Petrovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 331-336 ISBN 86-7148-055-0

256

PETROVI, JOVAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2687. Osnovi politicke ekonomije : skripta. Sv. 1 / Jovan Petrovi. ­ 2. izd. ­ Nis : Studentsko privredno drustvo Vise ekonomsko-komercijalne skole, 1967. ­ 282 str. 2688. Osnovi politicke ekonomije : skripta. Sv. 2 / Jovan Petrovi. ­ Nis : Studentsko privredno drustvo Vise ekonomskokomercijalne skole, 1967. ­ 268 str. 2689. Osnovi politicke ekonomije : skripta. Sv. 3, Materijalizam i drzavni kapitalizam / Jovan Petrovi. ­ Nis : Studentsko privredno drustvo Vise ekonomsko-komercijalne skole, 1967. ­ 217 str. 2690. Osnovi politicke ekonomije : skripta. Sv. 4, Socijalizam / Jovan Petrovi. ­ Nis : Studentsko privredno drustvo Vise ekonomsko-komercijalne skole, 1967. ­ 93 str. 2691. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kapitalizam / Jovan Petrovi . - Nis : Prosveta, 1968. - 440 str. ; 24 cm 2692. Uvod u politicku ekonomiju socijalizma / Jovan Petrovi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata, 1969. ­ 95 str. 2693. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kapitalizam / Jovan Petrovi . - 2. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1970. ­ 412 str. ; 24 cm 2694. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kapitalizam / Jovan Petrovi . - 3. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1974. ­ 401 str. ; 24 cm 2695. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kaptalizam / Jovan Petrovi. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1975. - XII, 405 str. ; 24 cm 2696. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kapitalizam / Jovan Petrovi. - 5. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1980. - XII, 402 str. ; 24 cm 2697. Politicka ekonomija : opsti pojmovi, kategorije i zakoni : kapitalizam / Jovan Petrovi. - 6. izd. - Nis : Pravni fakultet, 1987. - XII, 400 str. ; 24 cm 2698. Politicka ekonomija / Jovan Petrovi. - 7. izd. - Nis : Gradina, 1990. - 400 str. ; 20 cm CLANCI 2699. Militarizam i deformacija odnosa proizvodnje u kapitalizmu / Jovan Petrovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. ­ Sv. 6 (1967), str. 175-190 2700. Kriza svetskog monetarnog sistema / Jovan Petrovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 111-135 2701. Lenjinova teorija imperijalizma u savremenim uslovima / Jovan Petrovi 257

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 189-207 2702. Migraciona kretanja radne snage u Zapadnoj Evropi i ekonomske posledice migracije radne snage u Jugoslaviji / Jovan Petrovi U: Mogunost razvoja i zaposljavanja u preduzeima tercijarnih delatnosti : savetovanje. - Nis : Zavod za razvoj i unapreenje zanatstva i komunalne privrede, 1969. - Str. 629-646 2703. Empirijska istrazivanja trazenje novca kod nas / Jovan Petrovi U: Ekonomska misao. - Beograd : Savez ekonomista Srbije, 1970. - Br. 3 (1970), str. 59-74 2704. Kriza i raspadanje svetskog monetarnog sistema / Jovan Petrovi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovoa i finansijskih radnika, 1970. - Br. 6 (1970), str. 11-15 2705. Lenjinovo ucenje o borbi imperijalistickih sila za teritorijalnu podelu sveta u savremenim uslovima / Jovan Petrovi U: Nauka i praksa. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo knjigovoa, 1970. - Br. 2 (1970), str. 5-22 2706. Vojna potrosnja i privredni razvoj : vojna potrosnja u teoriji privrednog razvoja / Jovan Petrovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 275-291 ISSN 0350-8501 2707. Robna proizvodnja i trziste u samoupravnom drustvu-stavovi platforme za Deseti kongres SKJ / Jovan Petrovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. ­ Br. 12 (1973), str. 163-176 ISSN 0350-8501 2708. Novac u samoupravnom socijalistickom drustvu / Jovan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 133-152 ISSN 0350-8501 2709. Uslovi sticanja i principi raspodele dohotka u Ustavu SFRJ / Jovan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 99-116 ISSN 0350-8501 2710. Drustveno-ekonomska sadrzina i odnosi u sticanju dohotka / Jovan Petrovi U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 171-184 2711. Prosirena reprodukcija u samoupravnom socijalistickom drustvu / Jovan Petrovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 171-187 ISSN 0350-8501 2712. Sticanje dohotka po osnovu minulog rada / Jovan Petrovi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovoa i finansijskih radnika, 1976. - Br. 5 (1976), str. 1723 2713. Ekonomske zakonitosti u nacrtu amandmana na Ustav SFRJ / Jovan Petrovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 79-90

258

PETROVI, MILAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2714. Imisije u privatnom pravu : magistarska teza / Milan Petrovi. ­ Beograd : /autor/, 1973. ­ 305 lst. ; 30 cm 2715. Oblici i organi kontrole nad organizacijama udruzenog rada : sa osvrtom na uporedno pravo / Slavoljub Popovi, Milan Petrovi.../et al./. ­ Beograd : Institut drustvenih nauka : Centar za pravna istrazivanja, 1976. ­ 262 str. ; 24 cm 2716. Pravna vezanost i ocena celishodnosti u teoriji javnog prava : doktorska disertacija / Milan Petrovi. ­ Beograd : /autor/, 1979. ­ 498 lst. ; 30 cm 2717. Komentar zakona o obligacionim odnosima. 1 / redaktori Borislav T. Blagojevi, Vrleta Krulj ; /autori tekstova Milan Petrovi...et al./. ­ Beograd : Savremena administracija, 1980. ­ XI, 1080 str. ; 24 cm 2718. Osnovi stvarnog prava / Andrija Gams, Milan Petrovi. ­ Beograd : Naucna knjiga, 1980. ­ 338 str. ; 24 cm 2719. Pravna vezanost i ocena celishodnosti drzavnih vlasti i organa / Milan Petrovi. ­ Beograd : Savremena administracija, 1981. ­ 281 str. ; 24 cm 2720. Komentar zakona o obligacionim odnosima. 1 / redaktori Borislav T. Blagojevi, Vrleta Krulj ; /autori tekstova Milan Petrovi...et al./. ­ 2. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1983. ­ XV, 1252 str. ; 24 cm 2721. Zakon o osnovama sistema drzavne uprave i njegovo ostvarivanje u zakonodavstvu republika i pokrajina / Milan Petrovi, D. Kosti, Z. Radovi. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. ­ 143 str. 2722. Dusa i egzistencija / Lav Sestov ; predgovor Milan Petrovi. ­ Beograd : Sfairos, 1989. ­ 257 str. 2723. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - Beograd : Savremena administracija, 1992. - XXIV, 878 str. ; 25 cm 2724. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd : Savremena administracija, 1995. - XXIV, 636 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0498-4 2725. Weltkrieg der Religionen : der ewige Kreuzzug auf dem Balkan / Karlheinz Deschner, Milan Petrovi. - Stuttgart ; Wien : Weitbrecht, 1995. - 335 str. ; 23 cm 2726. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub B. Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena admionistracija, 1998. - XXVII, 666 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0552-2 2727. Krieg der Religionen : der ewige Kreuzzug auf dem Balkan / Karlheinz Deschner, Milan Petrovi. ­ 2. izd. - Munchen : Wilhelm Heine Verlag, 1999. - 345 str. ; 23 cm 2728. Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. Dr. Slavoljuba Popovia i prof. Dr. Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - XIV, 368 str. ; 24 cm 259

ISBN 86-7148-018-6 2729. Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 295 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-028-3 2730. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2002. - XXVI, 806 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-289-8 2731. Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 464 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-046-1 2732. Politika rimskih papa u XX veku. 1 / Karlhajnc Desner ; prevod s nemackog Milan Petrovi. ­ Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2004. ­ 454 str. ; 24 cm 2733. Politika rimskih papa u XX veku. Knj. 2 / Karlhajnc Desner ; prevod s nemackog Milan Petrovi. ­ Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2005. ­ 529 str. ; 24 cm ISBN 86-85153-00-X 2734. Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike : (opsti deo) / Milan Petrovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Center za publikacije, 2006. ­ 400 str. ; 24 cm ISBN 86-7748-060-7 2735. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 47 / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Dejan Janiijevi/ ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 172 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 2736. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 48, Tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Gordana Ignjatovi/ ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 75 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 2737. Facta Universitatis. Series Law and Politics. Vol. 2, No 1 (2004) / /Editor-in-Chief Milan Petrovi/. ­ Nis : University of Nis, /2007/ ISSN 1450-5517 2738. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 49, Zbornik radova sa naucne konferencije "Izgradnja pravnog sistema Republike Srbije" / /glavni i odgovorni urednik Milan Petrovi ; prevodi Dejan Janiijevi, Gordana Ignjatovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2007. ­ 401 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 2739. Facta Universitatis. Series Law and Politics. Vol. 3, No 1 (2005) / /Editor-in-Chief Milan Petrovi/. ­ Nis : University of Nis, /2008/ ISSN 1450-5517 CLANCI 2740. Odgovornost za buku koju stvaraju vazduhoplovi / Milan Petrovi 260

U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 1971. ­ Serija D, br. 70/71 (1971), str. 10-24. 2741. Uloga drzavnih organa u ostvarivanju opstih pravnih normi udruzenja, preduzea i ustanova u pravu nekih stranih drzava / Milan Petrovi U: Ustavnost i zakonitost opstih akata organizacija udruzenog rada. ­ Beograd : Institut drustvenih nauka : Centar za pravna istrazivanja, 1976. ­ Str. 228-247 2742. M. Oriu i L. Digi kao osnivaci savremene teorije drzave i prava u Francuskoj / Milan Petrovi U: Zbornik za teoriju prava SANU. ­ Beograd : SANU, 1978. ­ Str. 161-184 2743. Pravna drzava / Milan Petrovi U: Ideje. ­ Beograd : Mladost, 1980. ­ Br. 6-7 (1980), str. 31-42 2744. Federalizam i drzava ­ sa posebnim osvrtom na ustavnu situaciju u SFRJ / Milan Petrovi U: Ideje. ­ Beograd : Mladost, 1981. ­ Br. 3-4 (1981), str. 7-24 2745. Politicke stranke i drzava / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1982. - Br. 3 (1982), str. 369-390 ISSN 0004-1270 2746. Competence of Federal Administration in Implementing Federal Laws by the Republican and Provincial Administrations : the Issue of socalled Federal Supervision / Milan Petrovi U: Yugoslav Law. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 3 (1983), str. 217-243 ISSN 0350-2252 2747. Okrugli sto o temi funkcionisanje i izgradnja pravnog i politickog sistema socijalistickog samoupravljanja / Milan Petrovi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1984. - God. 38, br. 5 (1984), str. 527-585 ISSN 0027-8165 2748. Javna ovlasenja samoupravnih organizacija i zajednica u Federaciji / Milan Petrovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1985. - Br. 126 (1985), str. 25-37 ISSN 0039-2138 2749. Javna ovlasenja samoupravnih organizacija i zajednica u Federaciji / Milan Petrovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1985. - Br. 127 (1985), str.31-43 ISSN 0039-2138 2750. Nacela jedinstva vlasti, podele vlasti i razlikovanja vlasti kao cinioci stvaranja prava / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985), str. 691-695 ISSN 0004-1270 2751. Jedan prilog politickoj teoriji i kulturologiji : povodom knjige "Marksizam i jezuitizam" Nikole Milosevia / Milan Petrovi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1986. - God. 21, br. 5 (1986), str. 120-139 ISSN 0436-2616 2752. Smrtna kazna i savremeni svet / Milan Petrovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1986. - Br. 1 (1986), str. 134-140 ISSN 0351-1685 261

2753. Univerzalna prava coveka i islam / Milan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 125-143 ISSN 0350-8501 2754. Finansijska vlast u saveznoj drzavi : (jedan prilog raspravi o jugoslovenskom federalizmu) / Milan Petrovi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 327-334 2755. K pitanju sukoba zakona u vremenu / Milan Petrovi U: Zbornik za teoriju prava Srpske akademije nauka i umetnosti. - Beograd : SANU, 1987. - Sv. III, str. 307-324 2756. Pojam pravne sociologije / Milan Petrovi U: Zbornik za teoriju prava Srpske akademije nauka i umetnosti. - Beograd : SANU, 1987. - Sv. III, str. 93-138 2757. Prilog izucavanju cinilaca politickog sistema / Milan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 157-175 ISSN 0350-8501 2758. Kome pripada suverenost u federalnoj drzavi i da li pokrajine mogu da poseduju drzavnost federalnih jedinica? / Milan Petrovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. - God. 38 (knj. 373), br. 4 (1988), str. 665-673 ISSN 0026 2759. Odnosi SR Srbije sa pokrajinama u njenom sastavu / Milan Petrovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 219-237 2760. Pojam i pravne granice teritorijalne autonomije / Milan Petrovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1988. - God. 36, br. 6 (1988), str. 710-718 ISSN 0003-2565 2761. Predsednistvo SR Srbije u ustavnim promenama / Milan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 51-54 ISSN 0350-8501 2762. Revizija ustava i prestanak vazenja ustavnih odredbi kao nacini promene Ustava / Milan Petrovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1988. - Br. 3 (1988), str. 45-53 ISSN 0351-1685 2763. Antibirokratski aspekti Francuske revolucije : prilog izucavanju morfologije revolucionarnog procesa / Milan Petrovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 25-34 ISSN 0351-1685 2764. Antibirokratski aspekti Francuske revolucije - prilog istoriji ideje bratstva / Milan Petrovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 39-44 ISSN 0350-8501 2765. Marko Mladenovi : Buenje srpskog naroda, Beograd, 1989 / Milan Petrovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1989. - God. 37, br. 5 (1989), str. 618-621 ISSN 0003-2563 262

2766. Politicki sistem i novi ustav / Milan Petrovi U: Koncepcija novog Ustava. - Beograd : Marksisticki centar, 1989. - Str. 278-283 2767. Proces demokratizacije u ustavnom razvitku Srbije / Milan Petrovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1989. - God. 37, br. 4 (1989), str. 391-392 ISSN 0003-2565 2768. Revizija Ustava i prestanak vazenja ustavnih odredbi kao nacini promene Ustava / Milan Petrovi U: Ustav i smisao ustavnih promena. - Nis : Prosveta, 1989. - Str. 154-167 ISBN 86-7455-023-1 2769. Meine Religionen / Milan Petrovi U: Woran ich glaube. ­ Gutersloh : Gutersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1990. - Str. 200-212 2770. Podunavska federacija kao drzavnopravni projekt rimskog katolicizma i strategija "Nadiranja na istok" (Drang nach Osten) / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1990. - Br. 1/2 (1990), str. 325-339 ISSN 0004-1270 2771. Pravo i uzroci sloma dveju jugoslovenskih drzava / Milan Petrovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 3/4 (1990), str. 17-35 ISSN 0351-1685 2772. Proces demokratizacije u ustavnom razvitku Srbije / Milan Petrovi U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i pocetkom XX veka : zbornik radova. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 71-75 2773. Drama socijalizma : okrugli sto / Milan Petrovi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1991. - Br. 1/2 (1991), str. 18,25,26 ISSN 0351-1685 2774. Jedan pogled na pravnu misao Slobodana Jovanovia / Milan Petrovi U: Delo Slobodana Jovanovia u svom vremenu i danas. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1991. ­ Str. 199-204 2775. Jedan pogled na pravnu misao Slobodana Jovanovia / Milan Petrovi U: Niski zbornik. Nissa. ­ Nis : Gradina, 1991. - Br. 3/4 (1991), str. 361-365 ISSN 0436-2616 2776. Mesna samouprava i autonomne pokrajine u Ustavu Republike Srbije sa stanovista pravne politike / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1991. - Br. 2/3 (1991), str. 335-341 ISSN 0004-1270 2777. Politicka teologija zapadnog i istocnog hrisanstva / Milan Petrovi U: Pravoslavlje izmeu neba i zemlje. ­ Nis : Gradina, 1991. ­ Str. 197-210 2778. Politicka teologija srpskog pravoslavlja / Milan Petrovi U: Zbornik sa naucnog skupa Religija - rat- mir. - Nis : Jugoslovensko udruzenje za naucno istrazivanje religije, 1994. - Str. 1078-1085 2779. Parlamentarni sistem protiv cezaristickog prezidijalizma (cezaropopulizma) / Milan Petrovi 263

U: Postkomunizam i vlast. ­ Beograd : Univerzitetsko udruzenje za politicke nauke : Fakultet za politicke nauke, 1996. - Str. 309-329 2780. Pojam totalitarizma (totalitarizam kao permanentno opsadno stanje i kao permanentna revolucija odozgo) / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1996. - Br. 1/3 (1996), str. 463-471 ISSN 0004-1270 2781. Pravnofilosofske glose na temu izgradnje pravnog sistema i zadaci pravne nauke / Milan Petrovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1996. - God. 82, Knj. 52 (3. kolo), br. 4 (1996), str. 1079-1085 ISSN 0004-1270 2782. Zloupotreba vrhovne vlasti (drzavnog suvereniteta) / Milan Petrovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 215-229 2783. Abus du pouvoir supreme (de la Souverainete de l'Etat) / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 1997. - Br. 1 (1997), str. 65-82 ISSN 0354-2009 2784. Komunizam i fasizam ­ ideoloske antiteze i sinteze / Milan Petrovi U: Drugi svjetski rat ­ 50 godina kasnije. T. 1. ­ Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 1997. ­ Str. 53-64. ISBN 86-7215-089-9 2785. Law in Slobodan Jovanovi's Theory of State / Milan Petrovi U: Serbian Literary Magazine. ­ Beograd : The Serbian Writers Association...etc., 1997. - No 5/6 (1997), str. 235-252 2786. Pravna drzava i podela vlasti / Milan Petrovi U: Uspostavljanje moderne demokratske drzave u Srbiji : zbornik radova. - Beograd : SANU, 1997. - Str. 239-247 2787. Pravo u teoriji drzave Slobodana Jovanovia / Milan Petrovi U: Slobodan Jovanovi, licnost i delo : zbornik radova. ­ Beograd : SANU, 1998. ­ Str. 383-397 2788. Democracy as a worldwide process and international law views of the United States of America / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 1999. - Vol. 1, br. 3 (1999), str. 271-282 ISSN 0354-2009 2789. Mit i vreme / Milan Petrovi U: Mitoloski zbornik. ­ Raca : Centar za antropoloske studije Srbije, 2000. - Br. 3 (2000), str. 13-19 2790. Demokratija kao svetski proces i meunarodnopravni nazori Sjedinjenih Americkih Drzava / Milan Petrovi U: Knjizevne novine. ­ Beograd : UKS, 2001. - Br. 1034 (2001), str. 9, 16 2791. Jugoslovenska ratna zbivanja i problem odnosa meunarodnoga i "unutrasnjega" prava / Milan Petrovi U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 11-35 ISBN 86-7148-028-3

264

2792. Regioni (oblici teritorijalne autonomije) u teoriji prava i pravnoj istoriji / Milan Petrovi U: Zbornik Matice srpske za drustvene nauke. ­ Novi Sad : Matica Srpska, 2002. ­ Br. 112-113 (2002), str. 97-126 2793. Regions (forms of territorial autonomy) in the Theory of Law and History of Law / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 2002. - Vol. 1, br. 6 (2002), str. 683-710 ISSN 1450-5517 2794. Sustina regiona - sa narocitim osvrtom na najnovije vidove regionalizacije: Skotske, Velsa i Severne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske / Milan Petrovi U: Lokalna samouprava. - Nis : Balkanski centar za izucavanje lokalne samouprave, 2003. - Br. 11 (2003), str. 1-10 ISSN 1450-524X 2795. The Essence of Regions - with a Particular View of the Latest Kinds of Regionalization: Scotland, Wales and Northern Ireland in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 2003. - Vol. 1, No. 7 (2003), str. 743-761 ISSN 1450-5517 2796. Constitution and Legitimacy / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2007/. ­ Vol. 2, No 1 (2004), str. 7-39. ISSN 1450-5517 2797. Kalheinz Deschner und Aurelius Augustinus / Milan Petrovi U: Aufklaerung und Kritik. ­ Nuernberg : Gesellschaft fur kritische Philosophie ; Munchen : Kellman-Stiftung Humanismus und Aufklarung, 2004. - Sonderheft 9 (2004), str. 88-91 2798. Ustav i legitimitet : donosenje, promene i vazenje ustava s tezistem na pitanju legitimiteta kao jednog od osnovnih pojmova teorije ustava i ustavnog prava / Milan Petrovi U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 19-63 ISBN 86-7148-046-1 2799. Licnost i istoriografija Karlhajnca Desnera : /pogovor/ / Milan Petrovi U: Politika rimskih papa u XX veku. Knj. 2 / Karlhajnc Desner ; prevod s nemackog Milan Petrovi. ­ Beograd : Fond istine : SARD Communications, 2005. ­ Str. 477-529. ISBN 86-85153-00-X 2800. Pravna priroda Evropske unije / Milan Petrovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 27-46. ISBN 86-7148-058-5 2801. /two thousand six/ 2006 Constitution of the Republic of Serbia / Milan Petrovi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. ­ Vol. 3, No 1 (2005), str. 17-24. ISSN 1450-5517 2802. Code civile i uporedno pravo / Milan Petrovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 61-75. ISBN 86-7148-055-0

265

2803. Karlheinz Deschner und Aurelius Augustinus / Milan Petrovi U: " Aufklarung ist Argernis ...." . - Aschaffenburg : Alibri Verlag , 2006. ­ Str. 142 - 147 2804. Sustina regiona ­ s narocitim osvrtom na najnovije vidove regionalizacije : Skotske i Severne Irske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Severne Irske / Milan Petrovi U: Lokalna samouprava. ­ Nis : Balkanski centar za izucavanje lokalne samouprave, 2007. ­ Br. 15 (2007), str. 223-254. ISSN 1450-524X

266

PETRUSI, NEVENA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2805. Postupak u parnicama iz odnosa roditelja i dece : magistarska teza / Nevena Petrusi. - Nis. - V, 313 lst. ; 30 cm 2806. Postupak za deobu zajednickih stvari ili imovine : doktorska disertacija / Nevena Petrusi. - Nis : / autor /, 1995. - IV, 510 str. ; 30 cm 2807. Praktikum za graansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - Nis : SKC, 1997. - 351 str. ; 24 cm 2808. Vanparnicni postupak za deobu / Nevena Petrusi. - Beograd : Zaduzbina Andrejevi, l997. - 151 str. ; 24 cm. (Biblioteka Dissertatio) ISBN 86-7244-034-X 2809. Imovinska prava zene u braku / Nevena Petrusi. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1998. - 37 str. ; 20 cm 2810. Praktikum za gradjansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - 2. izd. - Nis : SKC, 1998. - 351 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-042-X 2811. Abortus : pravni, medicinski i eticki pristup / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Mileva Milosavljevi, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 214 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-022-4 2812. Arbitrazno procesno pravo / Gordana Stankovi, Borivoje Starovi, Ranko Keca, Nevena Petrusi. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - 387 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-020-8 2813. Reproduktivna prava i slobode i pravo na neraanje / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 50 str. ; 20 cm. 2814. Kazneno popravni zavod u Nisu : 90 godina / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Vojislav uri. ­ Nis : Prosveta, 2001. ­ 134 str. 2815. Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /organizator skupa Pravni fakultet u Nisu i Udrucenje za graansko procesno i arbitrazno pravo ; priredile Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 267 str. ; 24 cm 2816. Praktikum za graansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - 3. izd. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo : Bona fides, 2002. - 351 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-005-9 2817. Arbitrazno procesno pravo / Gordana Stankovi, Borivoje S. Starovi, Ranko Keca, Nevena Petrusi. - /2. izd./. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2002. - 387 str. ; 23 cm ISBN 86-7434-017-2

267

2818. Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova / /urednice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni/. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 193, III str. ; 24 cm 2819. Sex trafficking ­ putevi seksualne eksploatacije zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 25 str. ; 20 cm 2820. Prakticno obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazi ; autori Nevena Petrusi...et al./. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-037-2 2821. Vodic kroz zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti / Slobodanka Konstantinovi-Vili.../et al./. ­ Beograd : Glas razlike, 2003. 2822. Krivicno delo nasilja u porodici : pravna praksa u Republici Srbiji / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2004. - 182 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-025-X 2823. Rezultati primene mera aktivne politike zaposljavanja na teritoriji Nisa / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi. - Beograd : Glas razlike, 2004. - 65 str. 2824. Novine i graanskom procesnom pravu : /dopunski udzbenik/ / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. ­ Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2005.- 213 str. ; 24 cm 2825. Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ 207 str ; 30 cm 2826. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm 2827. Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- 270 str. ; 30 cm 2828. Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova / /urednik Nevena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 154 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-072-0 2829. Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ 184 str. ; 24 cm. ISBN 978-96-7148-080-2 CLANCI 2830. Poravnanje pred sudom udruzenog rada / Nevena Petrusi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1981. - God. 5, br. 4 (1981) ISSN 0351-1790 2831. Osnovanost tuzbenog zahteva kao uslov za donosenje presude zbog izostanka / Nevena Petrusi 268

U : Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 161-168 ISSN 0350-8501 2832. Mirovanje postupka / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 277-291 ISSN 0350-8501 2833. Mirovanje postupka : nastavak iz proslog broja / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 135-143 ISSN 0350-8501 2834. Privremeno obustavljanje parnicne delatnosti / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1989. - God. 39, knj. 383, br. 11-12 (1989), str. 1615-1625 ISSN 0350-0500 2835. Privremeno obustavljanje parnicne delatnosti / Nevena Petrusi U: Knjiga o graanskom sudskom postupku. Tom I. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1989. - Str. 171-180 2836. Pravna priroda postupka za oduzimanje predmeta obaveze nistavog ugovora u korist opstine / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 261-270 ISSN 0350-8501 2837. Procesni polozaj majke deteta u paternitetskim parnicama / Nevena Petrusi U: Zena. ­ Zagreb : Konferencija RK SSRNH za aktivnost i ulogu zene u drustvenom razvoju, 1990. - Br. 3/4 (1990), str. 49-57 ISSN 0513-9473 2838. Primedbe na jezik zakonodavca u pojedinim odredbama republickih i pokrajinskih zakona o vanparnicnom postupku / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 123-131 ISSN 0350-8501 2839. Dr Miroslav Miljkovi, redovni profesor Pravnog fakulteta u Nisu / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. - Br. 32-33 (1992-1993), str. 199-202 ISSN 0350-8501 2840. Ostvarivanje prava na valorizaciju novcane rente / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1993), str. 75-81 ISSN 0350-8501 2841. Visina naknade nematerijalne stete i presuda na osnovu priznanja / Nevena Petrusi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 1 (1993) ISSN 0354-3226 2842. Meunarodni naucni skup "150 godina SGZ", Pravni fakultet, Nis, 23-24.9.1994.god. : prikaz / Nevena Petrusi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1994. - Br. 12 (1994) ISSN 0354-3226 2843. Shvatanje Andre orevia o susvojini / Nevena Petrusi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna 269

biblioteka, 1994. - Str. 27-32 2844. Shvatanje prof. dr Mihaila Mitia o prirodi i dejstvu sporazuma roditelja o poveravanju dece nakon razvoda braka / Nevena Petrusi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 44-56 2845. Beleske uz studiju prof. dr. Milivoja Markovia "Mogunost vanparnicne delatnosti u stvarima sa elementom inostranosti" / Nevena Petrusi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995 2846. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Nevena Petrusi, Jovan Janji, Gordana Stankovi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995 2847. Deoba zadruzne svojine / Nevena Petrusi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 194-208 2848. Funkcije vrhovnih sudova republika u graanskom sudskom postupku / Nevena Petrusi U: Pravni zivot : tematski broj. Sud i pravo. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1995. - God. 44, tom 4, br. 12 (1995) ISSN 0350-0500 2849. Garancije protiv arbitrarnosti sudije : deo doktorske disertacije Milivoja Markovia: "Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu" / /prevela/ Nevena Petrusi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. Milivoja Markovia : (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", 1995 2850. Graa za bibliografiju prof. dr Vladislava orevia / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi, Jovan Janji U: Niski civilisti, prof. dr Mirsa Mijaci, prof. dr Vladislav orevi, prof. dr Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika Katedre za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 21-27 2851. Iseljenje clana porodicnog domainstva / Nevena Petrusi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja : Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 90-101 2852. Skica za portret prof. dr Gordane Stankovi / Nevena Petrusi U: Niski civilisti, prof. dr Mirsa Mijaci, prof. dr Vladislav orevi, prof. dr Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika Katedre za graanskopravne nauke, 1995 2853. Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Andre orevia (1854-1914), Nis, 1994", Pravni fakultet, Nis, 1994 : prikaz / Nevena Petrusi U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1995. - God. 40, br. 2/3 (1995), str. 44 ISSN 0350-6630 2854. Zbornik radova "Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia", Pravni fakultet u Nisu, Nis, 1994 : prikaz U: Pravni zbornik. - Podgorica : Udruzenje pravnika Crne Gore, 1995. - God. 40, br. 2/3 (1995) ISSN 0350-6630 2855. Bibliografija radova prof. dr Milivoja Markovia / Gordana Stankovi, Jovan Janji, Nevena Petrusi 270

U: Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu / Milivoje Markovi. ­ Beograd, 1996. - Str. 321-329 2856. Elementi sadrzine resenja o nasleivanju / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 117-129 ISSN 0350-8501 2857. Odrednice za enciklopediju / Nevena Petrusi U: Leksikon graanskog prava / glavni i odgovorni urednik Obren Stankovi. ­ Beograd : Nomos, 1996 2858. Pravo na pravnu zastitu - uslov pravne i politicke stabilnosti / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1996. - God. 13, br. 9 (1996), str. 72-80 ISSN 0352-3713 2859. Pravoto na pravna zastita - paradigma na pravnata drzava / Nevena Petrusi, Gordana Stankovi U: Zbornik radova "Slobodite i pravata na covekot i graganinot vo Republika Makedonija . - Skopje : Pravni fakultet vo Skopje, 1996. - Str. 393-403 2860. Prethodno pitanje u vanparnicnom postupku i zabrana zloupotrebe procesnih ovlasenja / Nevena Petrusi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 332-342 2861. Primena Zakona o parnicnom postupku i vanparnicnom postupku / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Postojee i budue pravo. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1996. - God. 45, tom 4, br. 12 (1996), str. 513-524 ISSN 0350-0500 2862. Ureenje mea / Nevena Petrusi U: Komsija, pa Bog. Knj. XII. - Novi Sad : Pcesa, 1996. - Str. 77-81 2863. Zbornik radova "Rad i delo prof. Mihaila Mitia", Pravni fakultet, Nis, 1994 : prikaz / Nevena Petrusi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1996. - God. 4, br. 2 (1996), str. 89 ISSN 0354-3226 2864. Adhezioni vanparnicni postupci / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i stvarnost. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1997. - God. 46, tom 4, br. 12 (1997), str. 342-351 ISSN 0350-0500 2865. La modification de la demande dans des proces pou la reparation en argent du dommage immaterriel / Nevena Petrusi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 1997. - Vol. 1, br. 1 (1997), str. 83-93 ISSN 1450-5517 2866. Nacelo oficijelnosti i nezavisnost parnicnog postupka / Nevena Petrusi U: Zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa "Nezavisnost suda i pravna drzava". - Skopje : Prafni fakultet u Skopju, 1997. - Str. 89-93 2867. Ostvarivanje prava na raskid ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Nevena Petrusi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo : Pravni fakultet, 1997. - Str. 92-102 271

2868. Pravo na abortus - zakonodavstvo i praksa / SlobodankaKonstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Zenska prava i drustvena tranzicija u SR Jugoslaviji. - Beograd : Centar za zenske studije, 1997. - Str. 9-19 2869. Profesor Blagojevi o klasifikaciji pravnih lekova u vanparnicnom postupku / Nevena Petrusi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997 ISBN 86-7148-004-6 2870. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Nevena Petrusi, Jovan Janji, Gordana Stankovi U: Zbornik radova "Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). ­ 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998 2871. Beleske uz studiju prof. dr Milivoja Markovia "Mogunost vanparnicne delatnosti u stvarima sa elementom inostranosti" / Nevena Petrusi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 119-134 2872. Garancije protiv arbitrarnosti sudije : deo doktorske disertacije Milivoja Markovia: "Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu" / /prevela/ Nevena Petrusi U: Zbornik radova Zivot i delo prof. Milivoja Markovia : (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", 1998. - Str. 21-25 2873. Koncilijacioni sporazum u jugoslovenskom arbitraznom pravu / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Mo i nemo prava. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1998. - God. 47, tom 4, br. 12 (1998), str. 399-409 ISSN 0350-0500 2874. Nova koncepcija sticanja svojine na predmetima domainstva / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 123-139 ISSN 0350-8501 2875. Prevencija ekonomskog nasilja muskaraca nad zenama i decom / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 1998. - Br. 29 (1998), str. 29-32 ISSN 1450-6637 2876. Prevention of Male Economic Violence Against Women and Children / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi Vili U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 1998. - God. 1, br. 2 (1998), str. 29-32 ISSN 1450-6637 2877. Starost i ogranicenje poslovne sposobnosti / Nevena Petrusi, Gordana Stankovi U: Gerontologija. - /s.l./ : /s.n./, 1998. - Br. 6 (1998), str. 27-38 2878. Ulogata na Vrovniot sud vo izjednacuvanje vo sudskata praktika vo vanparnicnite raboti / Nevena Petrusi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija. - Br. 3/4 (1998), str. 166-177 2879. Zajednicka svojina na predmetima domainstva / Nevena Petrusi U: Zbornik radova "Novine u Zakonu o nasleivanju Srbije". - Kragujevac : Pravni fakultet, 1998

272

2880. Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad zenama / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 157-168 ISBN 86-7148-018-6 2881. Meditation - the Method of Collective Labour Disputes Resolution in the Yugoslav Law / Nevena Petrusi U: Facta Universitatis. - Nis : University of Nis, 1999. - Vol. 1, br.. 3 (1999), str. 283-294 ISSN 1450-5517 2882. Model preventivne porodicno-pravne zastite od nasilja u porodici / Nevena Petrusi U: Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije i zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucnostrucnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. Str. 59-67 2883. Odreivanje nacina deobe stvari u postupku izvrsenja / Nevena Petrusi U: Dvadeset godina Zakona o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav uri, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - Str. 129-139 ISBN 86-7148-013-5 2884. Preinacenje tuzbe u parnicama za naknadu neimovinske stete / Nevena Petrusi U: Prouzrokovanje stete i njena naknada : zbornik : II deo. - Budva : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1999. - Str. 105116 2885. Sporovi u pravnim odnosima i medijacija / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakulltet, 1999. - Br. 38-39 (1998-1999), str. 114-130 ISSN 0350-8501 2886. Izbeglistvo kao trajna viktimizacija / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi Vili, Vojislav uri U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2000. - God. 3, br. 2 (2000), str. 91-100 ISSN 1450-6637 2887. Ostvarivanje prava na abortus / Nevena Petrusi U: Socijalna misao. ­ Beograd : Socijalna misao, 2000. - Br. 3/4 (2000), str. 61-86 2888. Poravnanje u postupku medijacije / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Kultura prava i snaga zakona. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2000. God. 49, tom 4, br. 12 (2000), str. 179-194 ISSN 0350-0500 2889. Ostvarivanje alternativne obligacije u izvrsnom postupku / Nevena Petrusi U: Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /priredile za stampu Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - Str. 33-43 2890. Rad studenata na projektima - oblik nastave na osnovnim pravnim studijama / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 275-279 ISSN 0350-851 2891. Analiza odredbi Zakona o radu - ostvarivanje i zastita prava zaposlenih zena i zena na trzistu rada / Nevena Petrusi, 273

Slobodanka Konstantinovi Vili U: Ekonomski ravnopravne : zbornik. - Beograd : Asocijacija za zensku inicijativu, 2002. - Str. 15-18 2892. Bracni imovinski rezim u francuskom pravu / Nevena Petrusi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / /urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 209-224 ISBN 86-7148-034-8 2893. Pravna reprezentacija deteta u postupku porodicnopravne zastite od nasilja u porodici / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 1, br. 9 (2002), str. 732-755 ISSN 0350-0500 2894. Privremene mere radi izdrzavanja u parnicama iz porodicnopravnih odnosa / Nevena Petrusi U: Ostvarivanje i zastita prava na zakonsko izdrzavanje : zbornik. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2002. - Str. 157-172 2895. Procesni polozaj deteta u postupku porodicnopravne zastite od nasilja u porodici / Nevena Petrusi U: Procesni polozaj deteta u postupku porodicnopravne zastite od nasilja u porodici : zbornik. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - Str. 99-110 2896. Zene u organima vlasti na univerzitetima u Srbiji / Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2002. - God. 3, br. 4 (2002), str. 45-51 ISSN 1450-6637 2897. Analiza Nacrta zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti i vazeeg Zakona o zaposljavanju i ostvarivanju prava nezaposlenih lica / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi Vili U: Nova politika zaposljavanja : zbornik radova. - Beograd : Grupa za promociju zenskih politickih prava "Glas razlike", 2003 2898. Dozivotno ucenje - novi horizonti ucenja / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 363-375 ISSN 0350-8501 2899. Graanskopravni instrumenti ekoloske zastite u domaem pravu / Nevena Petrusi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 339-363 ISBN 86-7148-039-9 2900. Krivicno delo nasilja u porodici - pravna praksa na teritoriji Nisa / Slobodanka Konstantinovi Vili, Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2003. - God. 6, br. 2 (2003), str. 27-36 ISSN 1450-6637 2901. Novi metodi interaktivne nastave = Requirements of Iinteractive Lecturing at Faculties of Law / Nevena Petrusi U: Ka jedinstvenom evropskom obrazovnom prostoru = Towards the UniqueEuropean Educational Area. - Nis : Elsa, 2003. - Str. 34-35 2902. Radionica ­ oblik interaktivne, participativne nastave ucenja na pravnoj klinici / Nevena Petrusi Dostupno na www.prafak.ni.ac.yu 274

2903. Uputstva za izradu seminarskih radova iz Graanskog procesnog prava / Nevena Petrusi Dostupno na www. prafak.ni.ac.yu 2904. Zastita od imisija u graanskom sudskom postupku / Nevena Petrusi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2003. God. 52, tom 4, br. 12 (2003), str. 255-274 ISSN 0350-0500 2905. Zastita od nasilja u porodici : Porodicnopravni i nasledno pravni aspekt / Nevena Petrusi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 195-216 ISBN 86-7148-038-0 2906. Abortus u Srbiji - sloboda odlucivanja u uslovima socijalne i drzavne kontrole / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Mapiranje mizoginije u Srbiji : diskurs i prakse. - Beograd : AWIN, 2004. - Str. 123-136 2907. Medijacija kao metod resavanja pravnih sporova / Nevena Petrusi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 3/4 (2004), str. 21-37 ISSN 0352-3713 2908. Medijacija - metod resavanja pravnih sporova / Nevena Petrusi U: Temida. - Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2004. - God. 7, br. 2 (2004), str. 23-37 ISSN 1450-6637 2909. Model pravnog regulisanja susedskih prava / Nevena Petrusi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 57-70 ISBN 86-7148-049-6 2910. Posledice propustanja rokova u novom parnicnom procesnom pravu Republike Srbije / Nevena Petrusi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 127-145 ISSN 0350-8501 2911. Prava zena u porodici / Nevena Petrusi U: Ljudska prava za zene. - Nis : Odbor za graansku inicijativu, 2004. - Str. 49-66 2912. Resavanje ekoloskih sporova pred Meunarodnim sudom za arbitrazu i koncilijaciju u oblasti zivotne sredine / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2004. - Tom 1, br. 9 (2004), str. 423-443 ISSN 0350-0500 2913. Stavovi domae sudske prakse u primeni propisa o ekoloskoj graanskopravnoj zastiti / Nevena Petrusi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / /urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 187-203 ISBN 86-7148-048-8 2914. Stecajni upravnik kao subjekat stecjnog postupka / Nevena Petrusi, Gordana Stankovi U: Privreda i pravo : Susret pravnika u privredi Srbije i Crne Gore od 19-21. maja 2004. godine. - Vrnjacka Banja : 275

Udruzenje pravnika u Srbiji i Crnoj Gori, 2004. - Br. 6 (2004) 2915. Zastita ljudskih prava u unutrasnjem pravnom poretku / Nevena Petrusi U: Ljudska prava - uputstvo za upotrebu. - Nis : Odbor za graansku inicijativu, 2004. - Str. 43-58 2916. Drustveno-teorijski okvir i problemsko definisanje istrazivanja / Natalija Zuni, Nevena Petrusi U: Drustvena svest, ljudska prava i aktivizam graana u u juznoj i istocnoj Srbiji / priredio Nenad Popovi. ­ Nis : OGI, 2005. ­ Str. _________ ISBN 86-83561-13-5 2917. Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zastiti prava na resavanje graanskopravne stvari u razumnom roku / Nevena Petrusi U: Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 199-221 ISBN 86-7148-050X 2918. Ogranicenja prava svojine iz javnih interesa ­ praksa Evropskog suda za ljudska prava / Nevena Petrusi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 295-314. ISBN 86-7148-058-5 2919. Pravna zastita od nasilja u porodici prema odredbama Porodicnog zakona / Nevena Petrusi U: Zastita od nasilja u porodici u izbeglickoj i raseljenickoj populaciji u Republici Srbiji. ­ Beograd : Mreza humanitarnih pravnih kancelarija, 2005. ­ Str. 58-68. ISBN 86-84327-02-0 2920. Pravo na pravnu zastitu u srpskom pravu : istorijska retrospektiva / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 205-222. ISBN 86-7148-056-9 2921. Reagovanje policije na nasilje u porodici : teorijski okvir i strana iskustva / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2005. ­ God. 8, br. 1 (2005), str. 3-10 2922. Reviziona ovlasenja drugostepenog suda u novom parnicnom procesnom sistemu Republike Strbije / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 4, br. 12 (2005), str. 59-75. ISSN 0350-0500 2923. Alternativni metodi resavanja pravnih sporova u pravu Republike Srbije / Nevena Petrusi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 577-601. ISBN 86-7148-067-4 2924. Domen primene arbitraze u stecajnim pravnim stvarima / Nevena Petrusi U: Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. ; 135-148 ISBN 86-7148-062-3 2925. Novi brakorazvodni zakon u francuskom pravu / Nevena Petrusi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 175-195. 276

ISBN 86-7148-055-0 2926. Pravo deteta na slobodno izrazavanje misljenja u novom porodicnom pravu Republike Srbije / Nevena Petrusi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 99-118. ISBN 86-7148-066-6 2927. Zastupanje deteta u parnici / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 169-192. ISSN 0350-0500 2928. Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava u zastiti reproduktivnih prava / Nevena Petrusi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 319-338. ISSN 0350-0500 2929. Nasilje u porodici / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 50-57. 2930. Nasilje u porodici ­ teorijski okvir / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 210-221. 2931. Porodicnopravna zastita od nasilja u porodici u pravu Republike Srbije / Nevena Petrusi U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 58-69. 2932. Porodicnopravna zastita od nasilja u porodici / Nevena Petrusi, Slobodanka Konstantinovi-Vili U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 227-241. 2933. Postupak za prinudnu hospitalizaciju osoba sa mentalnim poremeajem u svetlu standarda zastite ljudskih prava / Nevena Petrusi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 25-38. ISSN 1450-6637 2934. Praenje primene Konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije (CEDAW) / Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 67-79. 2935. Prava zena u porodici / Nevena Petrusi U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 41-49. 2936. Prava zena u porodici / Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 165-176. 277

2937. Pravo na pristup sudu u svetlu novog ZPP / Nevena Petrusi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 161-180. ISBN 978-96-7148-080-2 2938. Reproduktivna prava i slobode / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 176-182. 2939. Zastita prava mentalno obolelih osoba u postupku za prinudnu hospitalizaciju / Nevena Petrusi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. 129-154. ISBN 86-7148-072-0

278

POPOVI, SLAVOLJUB

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 2940. Organizacija i rad u pojedinim granama uprave i drustvenim sluzbama : posebni deo upravnog prava / Slavoljub Popovi. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1961. - 305 str. ; 24 cm 2941. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1962. - 22 cm 2942. Odnosi uprave i graana sa pravnog aspekta / Slavoljub Popovi. - Beograd : /s.n./, 1962 P. o. : Narodni odbor, br. 5 i 6/1962. 2943. O suprotnom upravnom aktu / Slavoljub Popovi. - Beograd : Pravni fakultet, 1962. - 58 str. ; 24 cm P.o. : Anali Pravnog fakulteta; Beograd, br. 1-2, 1962. 2944. O pojmu sudskog akta / Slavoljub Popovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ 50 str. ; 30 cm P.o. : Zbornik Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu; 1963. 2945. Opsti upravni postupak s obrascima i primerima / Slavoljub Popovi. ­ Zagreb : Informator, 1964 2946. Registar vazeih saveznih propisa objavljenih u Sluzbenom listu SFRJ od 1945. do 31. XII 1963. / priredili Ivan Bauer, Slavoljub Popovi, Milutin Stefanovi. - 7. izd. - Zagreb : Informator, 1964. - 646 str. ; 24 cm. - (IPK ; br. 3-4) 2947. Uloga drzavne uprave i njen polozaj prema predstavnickim i politicko-izvrsenim organima : Materijali za VII savetovanje u Budvi 29-30. V 1964 godine / Slavoljub Popovi. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za upr. nauke i praksu, 1964 2948. O pojmu drzavne uprave / Slavoljub Popovi. - Beograd : /Savez udruzenja pravnika Jugoslavije/, 1964 P.o. : Arhiv za pravne i drustvene nauke; Beograd, 1964. 2949. Organizacija i poslovanje privrednih organizacija : prirucnik za praksu / Slavoljub Popovi, Miodrag Mateji, Zoran Antonijevi. - Beograd : Savremena administracija, 1964 2950. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. 1964 god. / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - 217 str. ; 24 cm 2951. Osnovni zakon o ustanovama : sa ekspozeom Trajce Grujoskog, saveznog sekretara za zakonodavstvo i organizaciju, i registrom pojmova / /urednik Slavoljub Popovi/. - Beograd : Savremena administracija, 1965. - 73 str. ; 16 cm 2952. Javno dobro u nasem pravu / Slavoljub Popovi. - Beograd : Naucno delo, 1965 2953. Zakon o izboru saveznih poslanika : sa Zakonom o birackim spiskovima i Zakonom o izbornim jedinicama za izbor poslanika za Saveznu skupstinu / /urednik Slavoljub Popovi/. - Beograd : Savremena administracija, 1965. ­ 116 str. ; 16 cm 2954. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. 1965. godina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. 279

- Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965 2955. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. ­ 4. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Savremena administracija, 1966. - 700 str. ; 24 cm 2956. Prirucnik za pravno poslovanje privrednih organizacija / Slavoljub Popovi. - Beograd : Savremena administracija, 1967. - 298 str. ; 21 cm 2957. O primeni kibernetike u pravu / Slavoljub Popovi. - Beograd : Pravni fakultet, 1966. - Str. 359-374 ; 24 cm P.o. : Anali Pravnog fakulteta u Beogradu; br. 3-4, 1966. 2958. Podstawowe instytucje zarzadzania gospodarka narodowa w Jugoslawie / Slavoljub Popovi. - Wroclaw : Instytut nauk prawnych Polskiej AN, 1966 2959. Primena kibernetike u pravu / Slavoljub Popovi. - Herceg Novi : /s.n./, 1966 2960. Uticaj drustvenog samoupravljanja na funkciju i organizaciju drzavne uprave / Slavoljub Popovi. ­ Zagreb : Visoka upravna skola, 1966. ­ 22 str. 2961. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. 1966. godina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - 333 str. ; 24 cm 2962. Pravno poslovanje radnih organizacija / Slavoljub Popovi. ­ 2. izd. ­ Beograd : Savremena administracija, 1967. ­ 568 str. 2963. Prirucnik za pravno poslovanje radnih organizacija / Slavoljub Popovi. - 2. dopunjeno i preraeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1967. - XXIV, 568 str. ; 22 cm 2964. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. Godina 6 / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - 499 str. ; 24 cm 2965. Administrativnoe pravo : obscaja cast / Slavoljub Popovi. ­ Moskva : Progres, 1968. ­ 540 str. 2966. Prirucnik o normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi i grupa autora. ­ 2. dopunjeno izd. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1968. ­ 416 str. 2967. Upravni spor u teroji i praksi / Slavoljub Popovi. - Beograd : Zavod za izdavanje udzbenika SRS, 1968. - 448 str. ; 24 cm 2968. | Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1969. ­ 755 str. ; 24 cm 2969. Komentar Osnovnog zakona o preduzeima / Slavoljub Popovi. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1970. ­ 445 str. 2970. Prirucnik o normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi i grupa autora. ­ 3. novo dopunjeno izd. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1970. ­ 511 str. 2971. Samoupravno pravo radnih prganizacija : opsti deo / Slavoljub Popovi. - Nis : Fond za izdavacku delatnost 280

Univerziteta, 1970. - 192 str. ; 22 cm 2972. Zakon o opstem upravnom postupku /precisen tekst od 24. marta 1965./ : sa saveznim i republickim propisima, objasnjenjima, sudskom praksom, primerima za primenu Zakona i registrom pojmova / sa predgovorom S. Popovia. 8. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1971. - XII, 664 str. ; 24 cm 2973. Komentar propisa o organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1973. ­ 442 str. 2974. Prirucnik o normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi i grupa autora. ­ 5 preraeno izd. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1973. ­ 607 str. 2975. Upravno pravo. : studije i clanci / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1973. - VIII, 224 str. ; 24 cm 2976. Prirucnik o normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi i grupa autora. ­ 6. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Knjizevne novine, 1974. ­ 776 str. 2977. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 6. dopunjeno i preradjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1974. - 609 str ; 24 cm 2978. Sistem pravnih normi i proces izgradnje normativnih instrumenata u radnim organizacijama / Slavoljub Popovi i grupa autora. - Beograd : Institut drustvenih nauka - Centar za pravna istrazivanja, 1975. - 194 str. ; 24 cm 2979. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 7. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1975. - XIV, 609 str. ; 24 cm 2980. Zastita voda i vazduha od zagadjivanja : (javno-pravni aspekt) / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine : Strucna knjiga, 1975. - V, 323 str. ; 24 cm 2981. Oblici i organi kontrole nad organizacijom udruzenog rada sa osvrtom na uporedno pravo / Slavoljub Popovi i grupa autora. - Beograd : Institut drustvenih nauka : Centar za pravna istrazivanja, 1976. - 262 str. ; 2982. Prirucnik o normativnim aktima organizacija udruzenog rada / Slavoljub Popovi i grupa autora ; predgovor Jovan orevi. - 6. izd. - Beograd : Knjizevne novine, 1976. - XIV, 776 str. ; 24 cm 2983. Udruzeni rad i drustvena svojina. 2 / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1976. 211 str. ; 24 cm 2984. Zastita zivotne sredine : pravni aspekt. 1 / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - 197 str. ; 24 cm 2985. Komentar Zakona o upravnim sporovima : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1977. - 416 str. ; 24 cm 2986. Normativni (samoupravni opsti) akti samoupravnih organizacija i zajednica ) / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1977. - 324 str. ; 24 cm 2987. Prirucnik o samoupravnim opstim aktima organizacija udruzenog rada / Slavoljub Popovi i grupa autora ; sa 281

predgovorom Jovana orevia. - 7. izd. - Beograd : Knjizevne novine, 1977. - 1118 str. ; 24 cm 2988. Zakon o udruzenom radu sa komentarom i registrom pojmova ) / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1977. - 590 str. ; 24 cm 2989. Komentar Zakona o opstem upravnom postupku : sa saveznim, republickim i pokrajinskim propisima, objasnjenjima, sudskom praksom, primerima, obrascima za primenu zakona i registrom pojmova / Slavoljub Popovi. - 9. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1978. - XV, 878 str. ; 24 cm 2990. Organizacija i funkcionisanje uprave u samoupravnom sistemu : (sa posebnim osvrtom na uporedna proucavanja) / Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1978. - 461 str. ; 24 cm 2991. Podsetnik za rad u organima samoupravljanja / Slavoljub Popovi, Tomislav Ralci. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1978. ­ 313 str. 2992. Samoupravno pravo : opsti deo : skripta / Slavoljub Popovi. - Nis : Skriptarnica KKSSO Pravnog fakulteta, 1978. XVIII, 394 str. ; 20 cm 2993. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 8. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1978. - XX, 671 str. ; 24 cm 2994. Prirucnik za rad samoupravnih organa delegacija i delegata / Slavoljub Popovi, Tomislav Ralci. - Beograd : Strucna knjiga, 1979. - 326 str. ; 22 cm 2995. Samoupravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 1. izd. ­ Nis : KSSO Pravnog fakulteta, 1979. - 428 str. ; 24 cm 2996. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 9. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1979. - XX, 672 str. ; 24 cm 2997. Mirovna vea / Miodrag Jani, Ilija Todorovi ; predgovor Slavoljub Popovi. - Beograd : Knjizevne novine, 1980. 386 str. ; 25 cm 2998. Organi i oblici kontrole u SFRJ / Slavoljub Popovi. - Zagreb : Informator, /1980/. - XI, 235 str. ; 24 cm Praktikum za upravno pravo / Slavoljub Popovi, Slavka Miladinovi. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1980. - 255 str. ; 24 cm 2999. Prirucnik za rad samoupravnih organa delegacija i delegata / Slavoljub Popovi, Ljubisa Popovi i Tomislav Ralci. Beograd : Knjizevne novine /etc./, 1980. - XV, 326 str. ; 22 cm 3000. Samoupravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 1. izd. - Beograd : Privredni pregled, 1980. - 349 str. ; 24 cm 3001. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - 10. izd. - Beograd : Savremena administracija, 1980. - XX, 679 str. ; 24 cm 3002. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - Izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1982. - XVIII, 729 str. ; 24 cm 3003. Ostvarivanje samoupravnih drustveno-ekonomskih odnosa u organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi. 282

Beograd : Ekonomika, 1982. - 363 str. ; 20 cm 3004. Komentar Zakona o opstem upravnom postupku : preciSen tekst od 21. marta 1978. : sa saveznim, republickim i pokrajinskim propisima, objasnjenjima, sudskom praksom, primerima i obrascima za primenu Zakona i registrirom pojmova / Slavoljub Popovi. - Novo izmenjeno i dopunjeno izd.. - Beograd : Savremena administracija, 1983. - XIV, 935 str. ; 25 cm. 3005. Pravni polozaj opstina i opstinskih oragana uprave : u uporednom i jugoslovenskom pravu / Slavoljub Popovi. Beograd : Nova knjiga, 1984. ­ 208 str. ; 24 cm 3006. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Slavka MIladinovi. - 12. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1985. - XIX, 669 str. ; 24 cm 3007. Osnovi nauke o upravljanju / Slavoljub Popovi, Radovan Hrnjaz, Branislav Markovi /i/ Rajko Kuzmanovi. Beograd : Naucna knjiga, 1987. - 406 str. ; 24 cm 3008. Prakticna primena Zakona o udruzenom radu sa komentarima, sudskom praksom i primerima samoupravnih opstih akata / Slavoljub Popovi. - Beograd : Ekonomika, 1988. - 884 str. ; 24 cm 3009. Promena Ustava SR Srbije / Slavoljub Popovi. ­ Beograd : Institut za pravne i drustvene nauke Pravnog fakulteta, /s.a./. P.o.: Savetovanje; Beograd, 1988. 3010. Kadrovska politika i drustvene protivurecnosti / Branislav Markovi ; /predgovor Slavoljub Popovi/. - Beograd : Kultura, 1989. - 201 str. ; 24 cm ISBN 86-429-0018-0 3011. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi. - Izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1989. - XVIII, 814 str. ; 24 cm 3012. O dvojnom ili kooperativnom federalizmu / Slavoljub Popovi. ­ Beograd : SANU, 1990. ­ Str. 605-607. P.o.: Dva veka savremene ustavnosti; Beograd; SANU, knj. 42, 9. 3013. Razvoj pravnog polozaja cinovnika po ustavima Srbije /Slavoljub Popovi. ­ Beograd : SANU, 1990. P.o.: Ustavni razvitak Srbije u XIX i pocetkom XX veka; Beograd; SANU, 1990. 3014. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - Beograd : Savremena administracija, 1992. - XXIV, 878 str. ; 25 cm 3015. Osnovi nauke o upravljanju / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Rajko Kuzmanovi. - Beograd : Strucna knjiga, 1994. - 346 str. ; 23 cm 3016. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. Beograd : Savremena administracija, 1995. - XXIV, 636 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0498-4 3017. Uprava (javna) u pravnoj drzavi / Slavoljub Popovi. ­ Beograd : SANU, 1997. ­ Str. 315-331 P.o.: Zbornik radova o uspostavljanju moderne demokratske drzave u Srbiji, Beograd, SANU, 1997, knj. 88, 20.

283

3018. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub B. Popopvi, Branislav Markovci, Milan Petrovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena admionistracija, 1998. - XXVII, 666 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0552-2 3019. Komentar Zakona o opstem upravnom postupku : sa objasnjenjima, sudskom praksom, obrascima za primenu zakona i registrom pojmova / Slavoljub Popovi, Stevan Lili, Jovanka Savinsek. - Beograd : Savremena administracija, 1998. XV, 907 str. ; 24 cm ISBN 86-387-0565-4 3020. Teodora i Justinijan : /carica i car Vizantije/ / Slavoljub B. Popovi. - Beograd : autor, 2000. - III, 162 str. ; 20 cm 3021. Osnovi nauke o upravljanju / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Rajko Kuzmanovi. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2000. - 445 str. ; 24 cm 3022. Ekonomsko pravni recnik / Slavoljub Popovi, Jovanka Savinsek. - Beograd : BMG, 2000. - 783 str. ; 26 cm ISBN 86-73330-101-7 3023. Upravno pravo : opsti deo / Slavoljub Popovi, Branislav Markovi, Milan Petrovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 2002. - XXVI, 806 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-289-8 3024. Seanja / Slavoljub Popovi. - Beograd : Beogradska knjiga, 2003. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm ISBN 86-7590-055-4 CLANCI 3025. Funkcija SDK i upravno-racunski spor / Slavoljub Popovi U: Nova trgovina. - /s.l./ : /s.n./, 1960. - Br. 3 (1960), str. 225-227 3026. Ponistavanje i ukidanje resenja donetih u upravnom postupku po pravu nadzora (cl. 262-265 ZUP) / Slavoljub Popovi U: Narodna uprava. - Sarajevo : Sluzbeni list SR Bosne i Hercegovine, 1960. - Br. 7/8 (1960), str. 329-337 3027. Razvoj drustveno-politickog i privrednog sistema u 1959.godini / Slavoljub Popovi U: Nova administracija. ­ Beograd : Zavod za javnu upravu, 1960. - Br. 4 (1960) 3028. O nacelu zabrane retroaktivnosti upravnih akata / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - Zagreb : Pravni fakultet, 1961. - Br. 3/4 (1961), str. 166-179 3029. Osvrt na rad Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu u skolskoj 1960/61. godini / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1961. - Br. 3/4 (1961), str. 460-462 ISSN 0004-1270 3030. Odnosi uprave i graana / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. ­ Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1962. - Br. 5/6 (1962) ISSN 0030-3895 3031. O pojmu sudskog akta / Slavoljub Popovi 284

U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. - Br. 1 (1962), str. 23-72 3032. O suprotnom upravnom aktu / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1962. - God. 10, br. 1-2 (1962), str. 49-57 ISSN 0003-2565 3033. Polozaj organa drzavne uprave prema Prednacrtu Ustava SFRJ / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1962. - Br. 3/4 (1962) ISSN 0004-1270 3034. Polozaj organa drzavne uprave prema Prednacrtu Ustava SFRJ / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1962. - Br. 11 (1962) ISSN 0030-3895 3035. Ustanova povraaja u preasnje stanje u upravnom postupku / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu , 1962. - Br. 1 (1962) ISSN 0030-3895 3036. Nova organizacija uprave u opstinskim i sreskim statutima / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu ,1963. - Br. 11 (1963) ISSN 0030-3895 3037. O promenama u predmetu upravnog prava SFRJ / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. - Br. 2 (1963), str. 1-14 3038. O transformaciji odnosa izmeu drzavnih organa i radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu , 1963. - Br. 9 (1963) ISSN 0030-3895 3039. Oglasavanje resenja nistavnim u upravnom postupku / Slavoljub Popovi U: Narodna uprava. - Sarajevo : Sluzbeni list SR Bosne i Hercegovine, 1963. - Br. 10/11 (1963) 3040. Ustavnost i zakonitost prema Ustavu SFRJ i Ustava SR Srbije / Slavoljub Popovi U: Narodni odbor. Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1963. - Br. 7/8 (1963), str. 307-315 ISSN 0030-3895 3041. O meusobnim odnosima organa uprave / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 1-15 3042. O pojmu drzavne uprave / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1964. - Br. 3 (1964) ISSN 0004-1270 3043. Simpozijum o zadacima nauke o upravi u socijalistickim zemljama - odrzan u Pecuju, Maarska od 7-9. maja 1963 / Slavoljub Popovi U: Nova administracija. ­ Beograd : Zavod za javnu upravu, 1964. - Br. 1 (1964), str. 81-87 3044. Javno dobro u nasem pravu / Slavoljub Popovi U: Srpska akademija nauka i umetnosti : simpozijum o drustvenoj svojini. - Beograd : Naucno delo, 1965. - Str. 1-22 285

3045. Neki problemi u vezi sa samoupravljanjem radnih ljudi u organima uprave / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 157-167 3046. O shvatanju prof. dr Jovana Stefanovia o pojmu upravne i sudske funkcije / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. - Zagreb : Pravni fakultet, 1965. - Br. 1/2 (1965), str. 92-97 3047. O smernicama politicko-izvrsnih organa / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1965. - Br. 11 (1965), str. 17-28 ISSN 0030-3895 3048. Prosirenje nadleznosti sudova pri resavanju upravnih sporova / Slavoljub Popovi U: Savremena praksa. ­ Beograd : Savremena administracija, 1965. - Br. 3 (1965) ISSN 0036-5173 3049. O izgradnji kadrova za potrbe javne uprave / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1966. - Br. 2 (1966) ISSN 0030-3895 3050. O primeni kibernetike u pravu / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1966. - Br. 3/4 (1966), str. 359-374 ISSN 0003-2565 3051. O udruzivanju visokoskolskih ustanova, stanje i problemi / Slavoljub Popovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1966. - Br. 8 (1966), str. 56-74 ISSN 0042-0425 3052. O zastiti prava samoupravljanja privrednih organizacija i radnih ljudi u njima / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 269-281 3053. Oblici izgradnje visokoskolskih kadrova za potrebe javne uprave / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1966. - Br. 2 (1966), str. 3-28 ISSN 0030-3895 3054. Osnivanie instituti jugoslovenskogo administrativnogo procesa: sovetskoe gosudarstvo i pravo / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1966. - Br. 2 (1966) ISSN 0030-3895 3055. Osnovnie instituti jugoslavskogo administratinogo processa / Slavoljub Popovi U: Sovetskoe gosudarstvo i pravo. - Moskva : Institut gosudarstvo i pravo Akademii nauk SSSR, 1966. - Br. 2 (1966), str. 118-124 3056. Sudska zastita Ustavom utvrenih prava povreenim pojedinacnim aktima (cl. 68. Zakona o upravnim sporovima) / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1966. - Br. 2 (1966) ISSN 0004-1270 3057. Anglosaksonski sistem kontrole nad aktima uprave / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 35-52

286

3058. O nadzoru nad normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Narodna uprava. - Sarajevo : Sluzbeni list SR Bosne i Hercegovine, 1967. - Br. 9/10 (1967) 3059. Sovjetska teorija o predmetu upravnog prava i nauka o upravi / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1967. - Br. 3/4 (1967), str. 298-311 ISSN 0004-1270 3060. Uticaj drustvenog samoupravljanja na funkciju i organizaciju drzavne uprave / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1967. - Br. 3 (1967), str. 3-18 ISSN 0030-3895 3061. Mesna zajednica u opstini Bujanovac / Slavoljub Popovi U: Opstina. ­ Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1968. - Br. 6 (1968), str. 47-53 ISSN 0030-3895 3062. O potrebi izucavanja teorije i tehnike izrade samoupravnih normativnih akata / Slavoljub Popovi U: Rad i pravo. - Beograd : Udruzenje za istrazivanje samoupravne normativne delatnosti, 1968. - Br. 2/3 (1968), str. 128-133 3063. Odgovornost clanova organa upravljanja - predstavnika drustvene zajednice / Slavoljub Popovi U: Odgovornost u radnim (posebno privrednim organizacijama) u sistemu drustvene svojine i samoupravljanja. Beograd : Institut za uporedno pravo, 1968. 3064. O sudskoj kontroli nad upravnim aktima / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 45-65 3065. Pojam i predmet samoupravnog prava / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1969. - Br. 12 (1969), str. 14-25 ISSN 0030-3895 3066. Problemi upravnog postupka i upravnog spora u uslovima drustvenog samoupravljanja u SFRJ / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1969. - Br. 11/12 (1969), str. 3-16 ISSN 0350-0500 3067. Fakultet kao naucna ustanova u svetlu Nacrta zakona o fakultetima i univerzitetima SR Srbije / Slavoljub Popovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1970. - Br. 4 (1970) ISSN 0042-0425 3068. Legal Status of Yugoslav Enterpritises / Slavoljub Popovi U: Slavic Papers. - Florida : The Florida State University, 1970. - Vol. 4 (1970), str. 97-108 3069. O pravnim ugovorima / Slavoljub Popovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez Advokatskih komora Jugoslavije, 1970. - Br. 1 (1970), str. 20-25 3070. O slozenim ili kompleksnim (zbirnim) pravnim aktima / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. - Br. 9 (1970), str. 25-38 ISSN 0350-8501 3071. Obaveznost pravosudnih presuda vrhovnih sudova donetih u upravnim sporovima / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 3/6 (1970), str. 25-44 287

ISSN 0030-3895 3072. Obrazovanje meuopstinskog vea opstina vranjskog regiona / Slavoljub Popovi U: Opstina. ­ Beograd : Republizki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 4 (1970), str. 49-52 ISSN 0030-3895 3073. Organizacija i metodologija sudskog rada uslov efikasnosti sudske funkcije / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 8 (1970), str. 19-34 ISSN 0030-3895 3074. Pojam i granice pravosnaznosti presuda vrhovnih sudova donetih u upravnim sporovima / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1970. - Br. 3 (1970), str. 26-35 ISSN 0030-3895 3075. Unutrasnji nadzor nad normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Rad i pravo. - Beograd : Udruzenje za istrazivanje samoupravne normativne delatnosti, 1970. - Br. 3/4 (1970), str. 247-261 3076. O donosenju odluka u sistemu radnickog samoupravljanja / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 5-25 ISSN 0350-8501 3077. O nekim problemima samoupravnog dogovaranja kao izrazu samoupravne integracije radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Ustavna reforma : saopenja sa kolokvija na Pravnom fakultetu u Zagrebu. - Zagreb : Centar za aktualni politicki studij, 1971 3078. O obavezi obavestenja clanova radne zajednice radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1971. - Br. 1 (1971), str. 112-128 ISSN 0004-1270 3079. O upravnim ugovorima / Slavoljub Popovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez advokatskih komora Jugoslavije, 1971. - Br. 1 (1971), str. 19-39 3080. O upravnim ugovorima / Slavoljub Popovi U: Jugoslovenska advokatura. - Beograd : Savez advokatskih komora Jugoslavije, 1971. - Br. 2 (1971), str. 3-23 3081. Samoupravno sporazumevanje / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1971. - Br. 10 (1971), str. 16-37 ISSN 0030-3895 3082. Spoljni nadzor nad donosenjem i primenom normativnih akata radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Rad i pravo. - Beograd : Udruzenje za istrazivanja samoupravno-normativne delatnosti, 1971. - Br. 1/2 (1971), str. 13-25 3083. Zahtevi koji se postavljaju pri redigovanju normativnih akata iz oblasti radnih odnosa u pogledu jezickog izrazavanja / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno ekonomski centar, 1971. - Br. 2 (1971), str. 1-6 ISSN 0350-4522

288

3084. Drustvene sluzbe : opste karakteristike : interesne zajednice / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje, 1972. - Str. 311-320 3085. Federacija / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - Bwograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 123-130 3086. Javno tuzilastvo; Vojno tuzilastvo ; Javno pravobranilastvo; Vojno pravobranilastvo : odrednice / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 896-903 3087. Judical Review of Administration / S. Popovi U: Public Administration Newsletter. - New York : United Nations, 1972. ­ No 44 3088. Kontrola nad normativnim aktima radnih organizacija / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno ekonomski centar, 1972. - Br. 3 (1972), str. 1-10 ISSN 0350-4522 3089. Nastava na buduem univerzitetu / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. - Br. 11 (1972), str. 157-167 ISSN 0350-8501 3090. Opsti upravni postupak / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 1065-1146 3091. Opstina / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - Beograd : Centar za samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 147-158 3092. Pravni aspekti problema zagaivanja voda / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : u cast profesora Milana Bartosa. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1972. - God. 19, br. 1-3 (1972), str. 473-488 ISSN 0003-2565 3093. Regulisanje izbora organa upravljanja i izvrsnih organa u radnim organizacijama / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1972. - Br. 5 (1972), str. 1-6 ISSN 0350-4522 3094. Samoupravnost u ureivanju zivota preduzea i normativna delatnost radnih organizacija i njen znacaj / Slavoljub Popovi U: Poslovna politika. - Beograd : Poslovna politika, 1972. - Br. 2 (1972), str. 29-33 ISSN 0350-2236 3095. Upravno pravo / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 581-596 3096. Ustavni sudovi / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1972. - Str. 874-881 3097. Zastita spomenika kulture; Radio saobraaj / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : privredni pregled, 1972. - Str. 465-478 289

3098. O nekim oblicima spoljne kontrole nad organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 7-27 ISSN 0350-8501 3099. Radnicka i strucna unutrsnja kontrola u organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot.- Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1973. - Br. 4 (1973), str. 11-28 ISSN 0350-0500 3100. Savremena tehnologija zagaivanja zivotne sredine i nova "okolinska" ljudska prava / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1973. - Br. 2/3 (1973), str. 269-284 ISSN 0004-1270 3101. Krize covekove sredine i mere za njenu zastitu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1974. - Br. 2 (1974), str. 151-166 ISSN 0004-1270 3102. La participation des travailleurs employe's dans la gestion de l'enterprises dans les pays socialist / Slavoljub Popovi U: Raports nationaux Yugoslaves au Congres international de droit compare. - Teheran : /s.n./, 1974 3103. Neki problemi u vezi sa zastitom zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 5-14 ISSN 0350-8501 3104. O samostalnosti organa drzavne uprave u skupstinskom sistemu / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj Posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 5-11 ISSN 0350-8501 3105. Samoupravne osnove finansiranja u Jugoslaviji / Slavoljub Popovi U: Veliki finansijski prirucnik : I tom. - Beograd : Centar za radnicko samoupravljanje : Privredni pregled, 1974. - Str. 21-65 3106. Samoupravno interesne zajednice za zastitu covekove sredine / Slavoljub Popovi U: Komuna. - Beograd : Stalna konferencija gradova, 1974. - Br. 10 (1974) ISSN 0023-3161 3107. The Environment and the Executive / S. Popovi U: Repports nationaux yugoslavs au IX-e congres international de droit compare. - Beograd : Institut de droit compare, 1974 3108. Hijerarhija samoupravnih opstih akata / Slavoljub Popovi U: Zbornik : samoupravni sporazumi i drustveni dogovori. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1975 3109. O kontroli skupstine drustveno-politickih organizacija nad organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. - Novi Beograd : Ekonomika, 1975. - Br. 1 (1975), str. 44-53 ISSN 0350-1345 3110. O pravnom regulisanju zastite covekove sredine / Slavoljub Popovi U: Covek i sredina. - Beograd : Strucna stampa, 1975. - Br. 1 (1975), str. 80-83 3111. Oblici i organi kontrole nad radom organizacije udruzenog rada / Slavoljub Popovi 290

U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1975. - Br. 11 (1975), str. 1-12 ISSN 0350-4522 3112. Osnovne karakteristike naseg komunalnog sistema / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1975. - Br. 4/5 (1975), str. 32-53 ISSN 0030-3895 3113. Uloga opstine, mesnih i interesnih zajednica u resavanju problema zastite covekove sredine / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1975. - Br. 6/7 (1975), str. 49-55 ISSN 0030-3895 3114. Uloga pravnog spora u zastiti prava graana i organizacija / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 7-15 ISSN 0350-8501 3115. Administracija i administriranje; Biracki odbor; Biracko pravo; Biracki spiskovi; Biracko telo; Cenzura; Denacionalizacija; Diskreciono pravo; Drustvena kontrola; Firma preduzea; Izbori; Izborna jedinica; Izborni sistem; Javna sluzba; Javna uprava; Javno pravobranilastvo; Javno tuzilastvo; Marsal; Materijalna odgovornost za stetu; Odluka; Ovlasenja; Parnica; Pravosnaznost; Prigovor; Upravni postupak; Upravni spor; Upravljanje : odrednice / S. Popovi U: Mali leksikon samoupravljaca. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1976 3116. Aktuelna pitanja u vezi sa zastitom covekove sredine / Slavoljub Popovi U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 15-27 3117. O kontroli skupstina drustveno-politickih zajednica nad organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 23-36 3118. O pravu zastite zivotne sredine : (ili o ekoloskom pravu) / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 25-34 ISSN 0350-8501 3119. Opsti akti organizacija udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Ustavnost i zakonitost opstih akata organizacija udruzenog rada. - Beograd : Centar za pravna istrazivanja, 1976. - Str. 49-126 3120. Osvrt na vaznija pitanja u pogledu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o opstem upravnom postupku / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1976. - Br. 3/4 (1976), str. 49-63 ISSN 0030-3895 3121. Poveravanje vrsenja javnih ovlasenja samoupravnih organizacija i zajednica / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1976. - Br. 3 (1976), str. 347-372 ISSN 0004-1270 3122. Quelques questions referat a la regionalisation territoriale en Yugoslavie - avec un retrosppectif sur la RS de Serbie / Slavoljub Popovia U: Region und Mittelstufe der oeffentlichen Verwaltung. - Bon : /s.n./, 1976. - Bd. 2 (1976) 3123. Odnos samoupravnih opstih akata i opstih akata organa drustveno-politickih zajednica / Slavoljub Popovi 291

U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1977. - Br. 1/2 (1977), str. 38-45 ISSN 0030-3895 3124. Opsti upravni postupak; Upravni spor / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom II. - 2. preraeno i dopunjeno izd. - Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 1173-1249 3125. Organizacije udruzenog rada i zajednice koje vrse poslove od posebnog drustvenog interesa / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 23-45 ISSN 0350-8501 3126. Radne jedinice / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1977. - Br. 5 (1977), str. 30-39 ISSN 0350-4522 3127. Savezni organi uprave; Savezne organizacije; Zajednicke odredbe za regulisanje polozaja saveznih organa uprave i saveznih organizacija / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 221-229 3128. Socijalisticka republika : polozaj i nadleznost : sastav i izbor republicke skupstine : delokrug vea i njihov rad : pravo i duznost delegata : funkcioneri skupstine i vee i odbori komisije : opsti sabor republike : predsednistvo socijalisticke republike : republicki organi uprave; Socijalisticka Autonomna Pokrajina; Opstina / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 233-272 3129. Transformacija drzavne uprave u samoupravnom sistemu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1977. - Br. 2/4 (1977), str. 348-354 ISSN 0004-1270 3130. Uloga univerziteta u ostvarivanju zakljucaka KEBS-a na podrucju zastite zivotne sredina / Slavoljub Popovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1977. - Br. 9/10 (1977), str. 229-236 ISSN 0042-0425 3131. Ustavni sudovi / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 393-397 3132. Zajednicke karakteristike drustvenih delatnosti / Slavoljub Popovi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 525-531 3133. La motivation des jugements / Slavoljub Popovi U: Report nationaux Yugoslaves au X-e Congres International du droit compare. - Budapest, 1978 3134. Neka pitanja u vezi sa teritorijalnom regionalizacijom u Jugoslaviji / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 15-42 ISSN 0350-8501 3135. Odnos drustvenih dogovora prema zakonima i ostalim normativnim aktima / Slavoljub Popovi U: Drustveni dogovor kao pravni akti : zbirka referata. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1978 3136. Odnos samoupravnih sporazuma prema drugim samoupravnim opstim aktima / Slavoljub Popovi U: Radni odnos i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1978. - Br. 10 (1978), str. 35-40 ISSN 0350-4522 292

3137. Odnos samoupravnih sporazuma prema drustvenim dogovorima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1978. - Br. 1 (1978), str. 17-25 ISSN 0350-4522 3138. Poveravanje javnih ovlasenja samoupravnim organizacijama u zajednicama / Saloljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1978. - Br. 5/7 (1978), str. 193-208 ISSN 0030-3895 3139. Ukidanje i menjanje pravosnaznih upravnih akata uz pristanak stranaka / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republizki zavod za javnu upravu, 1978. - Br. 1/2 (1978), str. 32-39 ISSN 0030-3895 3140. O pravnoj prirodi akata skupstine drustveno-politicke zajednice o preduzimanju privremenih mera za zastitu samoupravnih prava i drustvene svojine / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. - Beograd : Ekonomika, 1979. - Br. 2 (1979) ISSN 0350-1345 3141. Odnos javne uprave i graana u samoupravnom sistemu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1979. - Br. 3 (1979), str. 335-349 ISSN 0004-1270 3142. Ostvarivanje zastite zivotne sredine u jugoslovenskom samoupravnom sistemu / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 5-47 ISSN 0350-8501 3143. Politika u oblasti zastite covekove sredine / Slavoljub Popovi U: Enciklopedija samoupravljanja. - Beograd : Savremena administracija : Komunist, 1979. - Str. 1019-1023 3144. Preduzimanje privremenih mera prema organizacijama udruzenog rada koje se bave drustvenom (vanprivrednom delatnosu) / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1979. - Br. 9 (1979), str. 1-5 ISSN 0350-4522 3145. Odnos drzavnih i drustvenih organa drustvene samozastite prema nosiocima drustvene samozastite u organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. - Beograd : Ekonomika, 1980. - Br. 4 (1980) ISSN 0350-1345 3146. Organi i oblici kontrole u SFRJ / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1980. - Br. 7/8 (1980), str. 25-33 ISSN 0350-4522 3147. Pojam, karakteristike, vrste i izvori samoupravnog prava : samoupravni opsti akti / Slavoljub Popovi U: Ekonomika. - Beograd : Izdavacki centar, 1980. - Str. 4-52 3148. Pravni problemi regionalizma u nekim zapadnim zemljama / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 5-23 ISSN 0350-8501 3149. Uloga poslovodnog organa u kolektivnom donosenju odluka u organizacijama udruzenog rada / Slavoljub Popovi 293

U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1980. - Br. 2 (1980), str. 80-91 ISSN 0027-8165 3150. Neka pitanja u vezi sa razvojem savremene uprave / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1981. - God. 67, knj. 38 (3. kolo), br. 1 (1981), str. 17-40 ISSN 0004-1270 3151. O podrustvljavanju drzavne uprave u sistemu drustvenog samoupravljanja / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), Str. 11-17 ISSN 0350-8501 3152. Neka pitanja u vezi sa etikom upravnih radnika / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1982. - God. 68, knj. 38 (3. kolo), br. 2 (1982). str. 175-188 ISSN 0004-1270 3153. Pravni okviri za regulisanje zastite voda od zagaivanja / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 5-23 ISSN 0350-8501 3154. Pravno regulisanje zivotne sredine i demografski razvitak / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 5-22 ISSN 0350-8501 3155. Ustavna zastita drustvene svojine i samoupravnih prava / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1983. - God. 69, knj. 39 (3. kolo), br. 4 (1983), str. 495-505 ISSN 0004-1270 3156. Disciplinska dela u zastiti drustvene svojine, s posebnim osvrtom na razgranicenje od drugih delikata / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 2/3 (1985) ISSN 0004-1270 3157. Inspekcijski nadzor nad izvrsenjem saveznih zakona / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1985. - God. 35 (knj. 346), br. 6-7 (1985), str. 711-715 ISSN 0350-0500 3158. O postupku za donosenje samoupravnih pojedinacnih akata / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. ­ Beograd : Ekonomika, 1985. - Br. 2 (1985) ISSN 0350-1345 3159. O samoupravnim nepravnim (ili vanparnim) opstim aktima / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985) ISSN 0004-1270 3160. O supstituciji poslova od strane uprave sire drustvene politicke zajednice u odnosu na organe uprave uze drustvenopoliticke zajednice / Slavoljub Popovi U: Pravna misao. - Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu, 1985. - Br. 9/10 (1985) ISSN 0555-092 294

3161. Odnos organa uprave SR Srbije prema pokrajinskim organima uprave / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 19-26 ISSN 0350-8501 3162. Odrednic iz enciklopedija / Slavoljub Popovi U: Pravna enciklopedija. - Beograd : Savremena administacija, 1985 3163. Odrednice iz enciklopedije / Slavoljub Popovi U: Mala enciklopedija. - Beograd : Prosveta, 1985 3164. Ostvarivanje inspekcijskog nadzora nad izvrsenjem saveznih zakona / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu , 1985. - Br. 7/8 (1985) ISSN 0030-3895 3165. Zastita drustvene svojine primenom disciplinskih mera / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Prvno-ekonomski centar, 1985. - Br. 6/7 (1985) ISSN 0350-4522 3166. Aktuelni problemi zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Udruzenje pravnika Vojvodine, 1986. - Br. 9/10 (1986) ISSN 0352-3713 3167. Neka pitanja u vezi sa odgovornosu organa uprave za stanje u oblastima za koje su obrazovani /Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1986. - Br. 11/12 (1986) ISSN 0030-3895 3168. Neka pitanja u vezi sa zastitom od buke sa pravnog aspekta / Slavoljub Popovi U: Covek i zivotna sredina. ­ Beograd : Strucna stampa, 1986. - Br. 4/5 (1986) ISSN 0350-526X 3169. Odnosi izmeu organa uprave SR Srbije i pokrajinskih oragana uprave / Slavoljub Popovi U: Marksisticka misao. ­ Beograd : Marksisticki centar CK SK Srbije, 1986. - Br. 2 (1986) ISSN 0350-2244 3170. Odnosi saveznih i republickih odnosa pokrajinskih organa u izvrsavanju zakona i drugih saveznih propisa / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1986. - Br. 3/5 (1986) ISSN 0350-0500 3171. Uloga organa uprave u donosenju skupstinskih odluka / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1986. - God. 34 (knj. 351), br. 1 (1986), str. 73-81 ISSN 0350-0500 3172. Conditions under which Administrative Litigation May be Initiated / Slavoljub Popovi U: Yugoslav Law. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 1987. - Br. 2 (1987), str. 29-39 ISSN 0350-2252 3173. Federalizam i regionalizam / Slavoljub Popovi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. 295

3174. Federalizam i regionalizam / Slavoljub Popovi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - Str. 87-98 3175. Izvoz "prljave tehnologije" iz razvijenih u nerazvijene zemlje / Slavoljub Popovi U: Socijalizam. ­ Beograd : Komunist, 1987. - Br. 1 (1987) ISSN 0560-6675 3176. Mere za zastitu od buke u gradovima Japana / Slavoljub Popovi U: Komuna. ­ Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1987. - Br. 2 (1987) ISSN 0023-3161 3177. Neki problemi zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Pravna misao. ­ Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu, 1987. - Br. 9/10 (1987) ISSN 0555-092 3178. Nekrolog prof. dr Nikoli Stjepanoviu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1987. ISSN 0004-1270 3179. O obrazlozenju kao sastavnom delu resenja donetog u upravnom postupku / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1987. - Br. 10/12 (1987) ISSN 0030-3895 3180. Otklanjanje stetnih posledica nastalih usled donosenja resenja u upravnom postupku pod prinudom,iznudom,ucenom i pritiskom / Slavoljub Popovi U: Informator. - Zagreb : Savezni zavod za organizaciju savezne uprave, 1987. - Br. 29 (1987) ISSN 0537-6645 3181. Otklanjanje stetnih posledica nastalih usled donosenja resenja u upravnom postupku pod prinudom i pritiskom / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1987. - Br. 8/9 (1987) ISSN 0030-3895 3182. Polozaj organa drzavne uprave u delegatsko-skupstinskom sistemu / Slavoljub Popovi U: Drustveno-politicke zajednice i njihova organizacija vlasti. - Beograd : Institut drustvenih nauka, 1987. - Str. 159-227 3183. Pravni sistem i jednakost sudske zastite prava graana / Slavoljub Popovi U: Odgovornost. - /s.l./ : /s.n./, 1987. - Br. 1(1987) 3184. Prof.dr Dragomir Stojcevi (1913-1986) / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 312-314 ISSN 0350-8501 3185. Promene koje treba uciniti u normativnom regulisanju zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet u Nisu, 1987. - Br. 12 (1987) ISSN 0350-137X 3186. Ucese graana u poslovima javne uprave / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR SRbije, 1987. - God. 37 (knj. 365), br. 6/7 (1987), str. 733-743 296

ISSN 0350-0500 3187. Uprava (javna) u pravnoj drzavi / Slavoljub Popovi U: Uspostavljanje moderne demokratije i pravne drzave u Srbiji. - Beograd : SANU, 1987. - Str. 313-330 3188. Upravno-pravni odnosi u vezi sa malom privredom koju obavljaju radni ljudi sredstvima u svojini graana / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1987. - Br. 5 (1987) ISSN 0030-3895 3189. Aktuelni problemi jugoslovenskog federalizma / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1988. - Br. 1/3 (1988) ISSN 0004-1270 3190. Izvrsenje saveznih zakona / Slavoljub Popovi U: Promene Ustava SFRJ i Ustava Srbije. - Beograd : Pravni fakultet u Beogradu, 1988 3191. Kontrola-nadzor : odrednica / Slavoljub Popovi U: Enciklopedija rada. - Beograd : Savremena administracija, 1988 3192. M.Zecevi:"Drustvene organizacije i udruzenja u politickom sistemu samoupravnog drustva : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1988. - Br. 3/4 (1988) ISSN 0004-1270 3193. Neki problemi jugoslovenskog federalizma / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1988. - God. 74, knj. 44 (3. kolo), br. 1-3 (1988), str. 133-144 ISSN 0004-1270 3194. O nekim nedostacima ustavnog koncepta o autonomnim pokrajinama / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1988. - Br. 9/10 (1988) ISSN 0030-3895 3195. O odnosima izmeu izvrsnih organa DPZ i organa uprave / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1988. - Br. 5/6 (1988), str. 59-71 ISSN 0030-3895 3196. O privremenim radnim odnosima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1988. - Br. 4 (1988) ISSN 0350-4522 3197. O radnim organizacijama sa odreenim vremenom trajanja / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. ­ Beograd : Ekonomika, 1988. - Br. 3 (1988) ISSN 0350-1345 3198. Organizacija zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1988. - Br. 7/8 (1988) ISSN 0030-3895 3199. Organizacija zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi 297

U: Opstina. - Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1988. - Br. 7/8 (1988) ISSN 0030-3895 3200. Promene Ustava treba da obezbede jedinstveni i efikasno izvrsavanje republickih propisa / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Promene Ustava SFRJ i Ustavni polozaj SR Srbije. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. - God. 3 8(knj. 374), br. 5-6 (1988), str. 971-973 ISSN 0350-0500 3201. Mere zastite od buke u Francuskoj / Slavoljub Popovi U: Komuna. ­ Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1989. - Br. 3 (1989) ISSN 0023-3161 3202. O atomskom pravu / Slavoljub Popovi U: Covek i zivotna sredina. ­ Beograd : Strucna stampa, 1989. - Br. 6 (1989) ISSN 0350-526X 3203. O delegiranom zakonodavstvu u jugoslovenskom pravu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1989. - Br. 1/2 (1989) ISSN 0004-1270 3204. O deonickim drustvima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 4 (1989) ISSN 0350-4522 3205. O drustvima sa neogranicenom solidarnom odgovornosu / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 7/8 (1989) ISSN 0350-4522 3206. O drustvima sa ogranicenom odgovornosu,sa primerima o osnivanju i statutu drustva / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 7/8 (1989) ISSN 0350-4522 3207. O javnim preduzeima / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. ­ Beograd : Ekonomika, 1989. - Br. 4 (1989) ISSN 0350-1345 3208. O komanditnim mesovitim drustvima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 6 (1989) ISSN 0350-4522 3209. O potrebi efikasnije zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Komuna. ­ Beograd : Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1989. - Br. 12 (1989), str. 32-35 ISSN 0023-3161 3210. O prokuri po Zakonu o preduzeima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 3 (1989) ISSN 0350-4522 3211. O ugovornim preduzeima / Slavoljub Popovi U: Samoupravno pravo. ­ Beograd : Ekonomika, 1989. - Br. 1 (1989) 298

ISSN 0350-1345 3212. Ombudsman u svetu i kod nas / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. - Novi Sad : Pravni fakultet, 1989. - Br. 3/4 (1989) 3213. Predgovor / Slavoljub Popovi U: Kadrovska politika i drustvene protivrecnosti. - Beograd : "Kultura", 1989. - Str. 3-11 3214. Primer statuta (pravila) mesovitog preduzea sa ogranicenom odgovornosu / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1989. - Br. 12 (1989) ISSN 0350-4522 3215. Razvoj pravnog polozaja drzavnih cinovnika po ustavima Srbije / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1989. - Br. 4 (1989) ISSN 003-2565 3216. Skupstinski sistem,izvrsni i upravni organi u federaciji - kriticki osvrt / Slavoljub Popovi U: Marksisticka misao. ­ Beograd : Centralni komitet SK Srbije, 1989. - Br. 6 (1989) ISSN 0350-2244 3217. Ustavno-pravni aspekti zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Odgovornost. - /s.l./ : /s.n./, 1989. - Br. 1 (1989) 3218. Zastita od buke u uporednom i jugoslovenskom pravu / Slavoljub Popovi U: Revija rada. ­ Beograd : Institut zastite na radu "Edvard Kardelj", 1989. - Br. 22 (1989) 3219. Dekleracija prava coveka i graanina / Slavolju Popovi U: Pravna misao. ­ Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu, 1990. - Br. 5/6 (1990) ISSN 0555-092 3220. Elementi izbornog sistema / Slavoljub Popovi U: Izbori u slovima visestranackog sistema. - Beograd : Institut za kriminologiju i socijologiju, 1990 3221. Izborni sistem u svetu i Kraljevini Jugoslaviji / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1990. - Br. 7/8 (1990) ISSN 0350-0500 3222. O funkcionalnom federalizmu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1990. - Br. 1/2 (1990) ISSN 0004-1270 3223. O nekim problemima nekontrolisanog rasta administracije / Slavoljub Popovi U: Opstina. ­ Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1990. - Br. 3/5 (1990) ISSN 0030-3895 3224. O nekon pitanjima atomskog (nuklearnog) prava / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), Str. 5-15 ISSN 0350-8501

299

3225. O polozaju uprave u sistemu drzavne vlasti / Slavoljub Popovi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 123-138 3226. O polozaju uprave u sistemu podele vlasti / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1990. - God. 76, knj. 46 (3. kolo), br. 3-4 (1990), str. 535-554 ISSN 0004-1270 3227. O pravnom polozaju ustanova po novim propisima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. ­ Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1990. - Br. 7/8 (1990) ISSN 0350-4522 3228. O pravnom regulisanju smestaja radioktivnog otpada i drugim problemima nuklearnog prava / Slavoljub Popovi U: Ekoloski problemi Beograda : sveska 3. ­ Beograd, 1990. - Str. 225-239 3229. O ugovornim preduzeima po novim propisima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. ­ Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1990. - Br. 4 (1990) ISSN 0350-4522 3230. Ombusman u svetu i kod nas / Slavoljub Popovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu. - Novi Sad : Pravni fakultet, 1990. - Br. 3/4 (1990), str. 122-132 3231. Osnovne karakteristike Deklaracije prava coveka i graanina / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 1-2 (1990), str. 131-136 ISSN 0003-2565 3232. Politicke i drustvene organizacije i udruzenja graana / Slavoljub Popovi U: Opstina. ­ Beograd : Republicki zavod za javnu upravu, 1990. - Br. 10/12 (1990) ISSN 0030-3895 3233. Koncerni i holding drustva / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1991. - Br. 7/8 (1991) ISSN 0350-4522 3234. O javnim preduzeima prema novim propisima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1991. - Br. 2 (1991) ISSN 0350-4522 3235. O javnim sluzbama po Ustavu Republike Srbije / Slavoljub Popovi U: Logistika. - /s.l./ : /s.n./, 1991. - 1/2 (1991) 3236. O javnim sluzbama po zakonima Republike Srbije / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1991. - Br. 10 (1991) ISSN 0350-4522 3237. O teorijskom pojmu subjektivnih javnih prava i pravima i slobodama graana po Ustavu Srbije / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1991. - Br. 2/3 (1991) ISSN 0004-1270 300

3238. Protivrecnosti u pravnom polozaju Srbije / Slavoljub Popovi U: Aktuelni problemi ustava i ustavnih amandmana. ­ Beograd : /s.n./, 1991. - Str. 355-358 3239. Ustanove kao javne sluzbe / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i samoupravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1991. - Br. 12 (1991) ISSN 0350-4522 3240. Dragoljub Kavran:"Nauka o upravljanju (organizacija,kadrovi,rukovoenje)" : prikaz / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1992. - Br. 2/3 (1992) ISSN 0003-2565 3241. Odgovornost drzave i organizacija koje vrse javna ovlasenja za stetu nanetu graanima i pravnim licima / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1992. - Br. 11/12 (1992), str. 1914-1925 ISSN 0350-0500 3242. Oktroisan ustav / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1992. - Br. 7/8 (1992), str. 1016-1019 ISSN 0350-0500 3243. Organizacija republickih organa i nacela podele vlasti / Slavoljub Popovi U: Uprava u sistemu podele vlasti. ­ Kragujevac : /s.n./, 1992. - Str. 190-201 3244. Ugovorna preduzea prema novim propisima / Slavoljub Popovi U: Privatna preduzea / /glavni i odgovorni urednik dr Dimitrije Kuli/. - Nis : Kompanija "Braa Kari", 1992. - Str. 31-41 3245. Zoran Tomi:"Upravno pravo" : prikaz / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1992. - Br. 2/3 (1992) ISSN 0003-2565 3246. Doprinos prof. ora Tasia nauci upravnog prava / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1993 ISSN 0003-2565 3247. O rotarijanstvu / Slavoljub Popovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1993. - Br. 6/7 (1993) ISSN 0350-137X 3248. O upravnim ugovorima u romanskom,uglavnom u francuskom pravu / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beodrad : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1993. ­ Br. 11/12 (1993) ISSN 0350-0500 3249. Specificnosti upravnih ugovora u romanskom pravu / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1993. - Br. 11/12 (1993), str. 2163-2183 ISSN 0350-0500 3250. Uber einige Merkmale des Begriffs Rechtsstaat in materiellen Sinne / Slavoljub Popovi U: Rechts Theorie. - Berlin : Dunker und Humbolt, 1993. - Bd. 24, heft 1/2 (1993)

301

3251. Ustavna zalba protiv pojedinacnih akata i radnji i zalba Ustavnom sudu radi zastite prava u toku izbora saveznih organa / Slavoljub Popovi U: Konstituisanje Srbije kao moderne pravne drzave. - Beograd : Pravni fakultet, 1993. - Str. 5-38 3252. Ustavna zalba protiv pojedinacnih akata i radnji i zalba Ustavnom sudu radi zastite prava u toku izbora saveznih organa / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1993. - Br. 1/2 (1993) ISSN 0350-0500 3253. Pollution of the Danube as Legal Basis for Indemnity of the Ground of the Right of Neighborhood / Slavoljub Popovi U: Danube the River of Cooperation. - Beograd : /s.n./, 1994 3254. Funkcionisanje javnih preduzea i pravna sigurnost / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1994. - Br. 11/12 (1994) ISSN 0350-0500 3255. Osvrt na neke rasprave nastavnika upravnog prava u vremenu od 1841-1941 / Slavoljub Popovi U: Naucno naslee Pravnog fakulteta u Beogradu / /urednici/ Stevan Vracar i Jovica Trkulja. - Beograd : Pravni fakultet, 1994. - Str. 245-158 3256. Gordana Vukadinovi: Pravna drzava, Novi Sad, 1995.god. : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1995. - Br. 4 (1995) ISSN 0004-1270 3257. Koncerni i holding preduzea : u stranom pravu i predlog Zakona o preduzeima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1995. - Br. 7/8 (1995) ISSN 0350-4522 3258. Nacelo podele vlasti i polozaj Savezne skupstine / Slavoljub Popovi U: Otvorena pitanja u radu Savezne skupstine i Skupstine Srbije i Crne Gore. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za ustavno pravo, 1995 3259. Neka pitanja u vezi sa ustavnom zalbom / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1995. - God. 81, knj. 51 (3. kola), br. 1 (1995), str. 90-97 ISSN 0004-1270 3260. O nacelu podele vlasti / Slavoljub Popovi U: Pravna i politicka misao Mihaila Ilia : zbornik. - Beograd : Pravni fakultet, 1995 3261. O potrebi uvoenja posebnih upravnih sudova u nase pravo / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1995. - God. 43, br. 4 (1995), str. 338-349 ISSN 003-2565 3262. O teoriji o zloupotrebi ovlasenja u upravnom pravu / Slavoljub Popovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1995. - Br. 3 (1995), str. 5-15 ISSN 0039-2138 3263. O vrstama pravnih sistema za resavanje upravnih sporova / Slavoljub Popovi 302

U: Uprava u uslovima tranzicije. Sv. II. ­ Budva : /s.n./, 1995. - Str. 164-173 3264. Stevan Lili: Upravno pravo : prikaz / Slavoljub Popovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1995. - Br. 6 (1995), str. 733-737 ISSN 0003-2565 3265. Zoran Tomi: Upravno pravo, Beograd, "Dragani", 1995. god. : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1995. - Br. 4 (1995) ISSN 0004-1270 3266. Mala i srednja preduzea u stranom i nasem pravu / Slavoljub Popovi U: Mala i srednja preduzea u savremenoj trzisnoj privredi Jugoslavije. ­ Prokuplje : /s.n./, 1996. - Str. 19-36 3267. Mere pravnog karaktera u vezi sa zastitom voda, ukljucujui i mineralne vode / Slavoljub Popovi U: Ekologica. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 11 (1996) 3268. O odnosu prirodnog i pozitivnog prava : sa osvrtom na shvtanje Tome Zivanovia / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1996. - Br. 5/6 (1996), str. 53-69 ISSN 0350-0500 3269. O potrebi uvoenja instituta upravnih ugovora u nase pravo / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenja pravnika Jugoslavije, 1996. - Br. 1/3 (1996), str. 525537 ISSN 0004-1270 3270. O pravnoj regulativi u cilju zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Zivotna sredina i usklaeni razvoj. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Str. 159-167 3271. O problemima u vezi sa nacelom vladavine prava u uporednom i jugoslovenskom pravu / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1996. - God. 82, knj. 52 (3. kolo), br. 4 (1996), str. 1071-1077 ISSN 0004-1270 3272. O nekim problemima u vezi sa donosenjem Zakona o opstem upravnom postupku / Slavoljub Popovi U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika odrzanog 12.06.1996. godine u Budvi. ­ Budva : /s.n./, 1996. - Str. 311-319 3273. O regulisanju korisenja zastite prekogranicnih povrsinskih i podzemnih voda / Slavoljub Popovi U: Ecologica. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 2 (1996) 3274. Prokura prema odredbama Zakona o preduzeima / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1996. - Br. 11 (1996) ISSN 0350-4522 3275. Teorija o zloupotrebi ovlasenja u upravnom pravu / Slavoljub Popovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 205-214 3276. Za objektivnite i subjektivnite granicita pravosnaznost na sudskiti presudi doneseni vo upravno sudska postupka / Slavoljub Popovi 303

U: Zbornik vo cest na Aleksandar Hristov. - Skopje : /s.n./, 1996. - Str. 205-216 3277. Mala i srednja preduzea u stranom i nasem pravu / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1997. - Br. 6/7 (1997) ISSN 0350-4522 3278. O nekim problemima u vezi sa regionalnom drzavom / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1997. - Br. 2 (1997) ISSN 0004-1270 3279. O odgovornosti drzave za stetu u francuskom pravu / Slavoljub Popovi U: Zbornik Kopaonicke skole prirodnog prava. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1997 3280. Osnovne karakteristike ekoloskog prava / Slavoljub Popovi U: Pravo i zivotna sredina. ­ Beodrad : /s.n./, 1997. - Str. 69-80 3281. O nacelu efikasnosti kao uslovu za ostvarivanje moderne uprave / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : casopis za pravnu teoriju i praksu. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1998. - Br. 10 (1998), str. 53-62 ISSN 0350-0500 3282. O perifernim upravnim organima i njihovom odnosu sa lokalnim organima u uporednom pravu / Slavoljub Popovi U: Aktuelni problemi jugoslovenskog,sudskog,radnog i upravnog zakonodavstva. ­ Budva : /s.n./, 1998. - Str. 235-251 3283. O pravnom polozaju cinovnika u delima Slobodana Jovanovia / Slavoljub Popovi U: Slobodan Jovanovi - Licnost i delo. - Beograd : SANU, 1998. - Str. 489-508 3284. O pravu na voenje upravno-racunskog spora u vezi sa svojinskom transformacijom / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski centar, 1998. - Br. 3 (1998) ISSN 0350-4522 3285. Primena Zakona o svojinskoj transformaciji / Slavoljub Popovi U: Ekonomski vidici. - /s.l./ : /s.n./, 1986. - Br. 4 (1998), str. 479-486 3286. O zastiti vazduha sa osvrtom na meunarodne konvencije i odluke Evropske zajednice o ovom problemu / Slavoljub Popovi U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 107-114 ISBN 86-7148-018-6 3287. Prog. dr Zoran Tomi:"Pravno nepostojei upravni akt" : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1999. - Br. 3 (1999), str. 202 ISSN 0004-1270 3288. Borislav Jovi: Strucni prirucnik za pravnu sluzbu u preduzeu : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2000. - Br. 1/2 (2000), str. 259261 ISSN 0004-1270

304

3289. O granicama pravosnaznosti sudskih presuda / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2000. ISSN 0350-0500 3290. O nekim pitanjima iz Zakona o lokalnoj samoupravi / Slavoljub Popovi U: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva. - /s.l./ : /s.n./, 2000. - Str. 121-127 3291. O vaznijim problemima iz Zakona o lokalnoj samoupravi / Slavoljub Popovi U: Radni odnosi i upravljanje. - Beograd : Pravno-ekonomski cetar, 2000. - Br. 7/8 (2000) ISSN 0350-4522 3292. O zastiti vazduha od zagaivanja prema odredbama meunarodnih konvencija i odluka Evropske Zajednice sa osvrtom na nase pravo / Slavoljub Popovi U: Ekologija. - /s.l./ : /s.n./, 2000. - Br. 2 (2000) 3293. Stevan Lili: Posebno upravno pravo : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2000. - Br. 1/2 (2000), str. 259-261 ISSN 0004-1270 3294. O nekim problemima u vezi sa pravnim polozajem javnih preduzea / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. - knj. 460, br. 7/8 (2001), str. 75-83 ISSN 0350-0500 3295. O problemu ponistavanja upravnih akata donetih na osnovu slobodne ocene (necelishodnih upravnih akata) / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2001. - Br. 4 (2001) ISSN 0004-1270 3296. Predmet privatizacije ne mogu biti dobra od opsteg interesa (javna dobra) / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, knj. 462, tom 1, br. 10 (2001), str. 225-240 ISSN 0350-0500 3297. Branislav Markovi: Eseji o upravi, Kragujevac, Pravni fakultet, 2001. god. : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2002. - Br. 3 (2002) ISSN 0004-1270 3298. O lokalnoj samoupravi u stranom i nasem pravu / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, kjn. 469, tom 1, br. 9 (2002), str. 803-814 ISSN 0350-0500 3299. O pravnim sredstvima koja se mogu upotrebiti u vezi sa privatizacijom / Slavoljub Popovi U: Privrednik : list za tumacenje i primenu zakona i drugih propisa, sudsku i upravnu praksu. - Beograd : Novi privrednik, 2002. - Br. 131 (2002) 3300. O problemu javnih dobara / Slavoljub Popovi U: Privrednik : list za tumacenje i primenu zakona i drugih propisa, sudsku i upravnu praksu. - Beograd : Novi privrednik, 2002. - Br. 128 (2002)

305

3301. Privatization Subject can not be goods of general interest (public goods) / Slavoljub Popovi U: Facta universitatis. - Nis : University of Nis, 2002. - Vol. 1, No 6 (2002), str. 645-658 ISSN 1450-5517 3302. Vladan Joldi: Ekolosko pravo : opsti i posebni deo, izdanje Saveznog sekretajata za rad, zdravstvo i socijalno osiguranje : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2002. - Br. 4 (2002) ISSN 0004-1270 3303. O atomskom pravu / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2003. God. 52, tom 1, br. 9 (2003) ISSN 0350-0500 3304. O problemima zastite zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Zastita od vazduha : zbornik. - /s.l./ : /s.n./, 2003. 3305. Osnovne karakteristike Zakona o odgovornosti za krsenje ljudskih prava / Slavoljub Popovi U: Privrednik : list za tumacenje i primenu zakona i drugih propisa, sudsku i upravnu praksu. - Beograd : Novi privrednik, 2003. - Br. 171 (2003) 3306. Vladimir Grguljan: Izvori spomenickog prava u Jugoslaviji, Beograd, Sluzbeni glasnik, 2003.god. : prikaz / Slavoljub Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2003. - Br. 2/3 (2003) ISSN 0004-1270 3307. O problemima zastite zivotne sredine u stranom i nasem pravu /Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2004. - God. 53, tom 1, br. 9 (2004) ISSN 0350-0500 3308. Teritorijalna samouprava i regionalizam / Slavoljub Popovi U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 403-439 ISBN 86-7148-046-1 3309. Dr Snezana Panteli-Vujani i Mr Natasa Tomi: Saobraajno transportno pravo / Slavoljub B. Popovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika SCG, 2005. ­ Br. 1-2 (2005), str. 188-190. ISSN 0004-1270 3310. Nadzor i kontrola nad sprovoenjem zakona koji regulisu zastitu pojedinih oblika zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 685-686 ISBN 86-7148-058-5 3311. O nadzoru odnosno kontroli na d sprovoenjem zakona koji regulisu zastitu pojedinih oblika zivotne sredine / Slavoljub Popovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 9-21. ISSN 0350-8501 3312. O refakciji poreza na dodatu vrednost / Slavoljub Popovi 306

U: Pravna praksa. - Beograd : LIBER, 2005. - Br. 1 (2005), str. 47-50 ISSN 1820-1075 3313. Osnovne karakteristike Zakona o odgovornosti za krsenje ljudskih prava / Slavoljub Popovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 43-49.

307

RADISI, JAKOV

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3314. Drzavna socijalisticka svojina u SSSR : simpozijum o drustvenoj svojini / Jakov Radisi. - Beograd : Naucno delo, 1965. - 16 str. ; 29 cm. 3315. Obligaciono pravo : (opsti deo) / Jakov Radisi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - 74 str. ; 29 cm 3316. Obligaciono pravo : opsti deo / Jakov Radisi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - 352 str. ; 29 cm 3317. Naknada stete i problem tzv.prestignutog (hipotetickog) kauzaliteta / Jakov Radisi ; predgovor Borislav T. Blagojevi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1969. - 110 str. ; 24 cm. 3318. Obligaciono pravo : opsti deo / Jakov Radisi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata Pravnog fakulteta, 1970. 351 str. ; 29 cm 3319. Garancija za trajan kvalitet i odgovornost za stetu od stvari sa nedostatkom / Jakov Radisi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1972. - 24 cm. 3320. Obligaciono pravo : opsti deo : skripta / Jakov Radisi. - Nis : Fakultetski odbor Saveza studenata Pravnog fakulteta, 1972. - 352 str. ; 29 cm 3321. Obligaciono pravo : opsti deo : skripta / Jakov Radisi. - Nis : Predsednistvo konferencije Saveza studenata Pravnog fakulteta, 1973. - 450 str. ; 29 cm CLANCI 3322. Docnja kao pravno relevantna cinjenica kod ugovornih obligacija / Jakov Radisi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 25-33 3323. Istorija nastanka drzavne socijalisticke svojine u SSSR / Jakov Radisi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 45-63 3324. Osnov graanske odgovornosti po sovjetskom pravu / Jakov Radisi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : zbornik radova u cast pedesetogodisnjice Oktobarske revolucije. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1967. - God. 15, br. 4 (1967), str. 681-702 3325. Posledice nepridrzavanja javnopravnih propisa o kvalitetu robe (posebno sanitarnih propisa) / Jakov Radisi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967. - God. 6 (1967), str. 107-116 3326. Vreme i rokovi u ugovornim obligacionim odnosima i pravne posledice njihovog nepridrzavanja / Jakov Radisi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 105-118 3327. Graanska odgovornost za saobraajne delikte pozinjene motornim vozilima / Jakov Radisi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 111-126 308

ISSN 0350-8501 3328. Odmeravanje naknade za totalnu stetu upotrebljavane stvari (problem "novo za staro") / Jakov Radisi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1970. - God. 18, br. 1-2 (1970), str. 83-92 ISSN 0003-2565 3329. Garancija za ispravno funkcionisanje prodate stvari / Jakov Radisi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1973. - Br. 11 (1973), str. 51-65 ISSN 0350-0500 3330. Pravni delikt, pravna sankcija i pravna odgovornost / Jakov Radisi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 61-79 ISSN 0350-8501

309

RADIVOJEVI, ZORAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3331. Nacelo pakta sunt servanda u meunarodnom javnom pravu : magistarski rad / Zoran Radivojevi. - Beograd : /autor/, 1984. - VI, 345 str. ; 30 cm 3332. Ugovorna sposobnost meunarodnih organizacija u Meunarodnom javnom pravu : doktorska disertacija / Zoran Radivojevi. ­ Sarajevo : /autor/, 1988. ­ 512 str. ; 30 cm 3333. Postovanje meunarodnih ugovora / Zoran Radivojevi. - Beograd : Strucna knjiga, 1989. - 143 str. ; 24 cm 3334. Soglasenije mezdu Jugoslavii i SEV v svete mezdunarodnogo pravo / Zoran Radivojevi, Aleksandar iri. . ­ Kiev : Fakultet mezdunarodnogo pravo, 1990. ­ 14 str. 3335. Meunarodno javno pravo / Branimir M. Jankovi, Zoran Radivojevi. ­ Beograd : Strucna knjiga, 1991. - 420 str. ; 24 cm 3336. Diplomatsko-konzularna zastita domaih drzavljana u inostranstvu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi. ­ Nis : SKC, 1994. ­ 115 str. 3337. Meunarodno javno pravo / Branimir M. Jankovi, Zoran Radivojevi. - 2. dopunjeno izd. - Nis : Studentski kulturni centar, 1995. - XIII, 502 str. ; 23 cm 3338. Ugovori meunarodnih organizacija u savremenom meunarodnom javnom pravu / Zoran Radivojevi. - Nis : SKC, 1996. - VIII, 460 str. ; 20 cm 3339. Kodifikacija prava ugovora izmeu drzava i meunarodnih organizacija ili izmeu meunarodnih organizacija. 1 / Zoran radivojevi. ­ Nis : SKC, 1998. ­ 95 str. 3340. Meunarodno javno pravo / Branimir Jankovi, Zoran Radivojevi. - 3. dopunjeno izd. - Nis : SKC, 1998. - XIII, 510 str. ; 24 cm ISBN 86-7754-053-5 3341. Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 295 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-028-3 3342. Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / /glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ 265 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-051-8 3343. Meunarodno javno pravo / Branimir Jankovi, Zoran Radivojevi. ­ 4. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Nis : SVEN, 2005. ­ XV, 498 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-070-5

310

CLANCI 3344. Branimir Jankovi: Meunarodno javno pravo, Beograd, 1982. god. : prikaz / Zoran Radivojevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1982. - God. 6, br. 3/4 (1982), str. 215-222 ISSN 0351-1685 3345. Kodifikacija nacela pakta sunt servanda i Becka konferencija o ugovornom pravu / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983) ISSN 0350-8501 3346. Slobodan Milenkovi : La reglementation internationale sur l'interdiktion de polluer les aeux du Danube : prikaz / Zoran Radivojevi U: Covek i zivotna sredina. ­ Beograd : Strucna stampa, 1983. - Br. 5 (1983), str. 70-71 ISSN 0350-526X 3347. Iscrpljenje unutrasnjih pravnih lekova kao uslov za prihvatanje saopstenja pojedinaca pred komitetom za prava coveka / Zoran Radivojevi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1984. - Br. 7/8 (1984), str. 856-866 ISSN 0027-8165 3348. Slobodan Milenkovi: Meunarodni nadzor nad primenom paktova o pravima coveka, Beograd, 1984. : prikaz / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1984. Br. 3 (1984), str. 647-650 ISSN 0022-6084 3349. Pravna priroda pravila o iscrpljenju unutrasnjih pravnih lekova / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str.243-252 ISSN 0350-8501 3350. Protivustavnost ugovora meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1985. Br. 3 (1985), str. 510-536 ISSN 0022-6084 3351. Nacelo pacta sund servanda u svetlu teorije meunarodnog prava / Zoran Radivojevi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1986. - Br. 1 (1986), str. 39-50 ISSN 0351-1685 3352. Nadleznost organa meunarodnih organizacija za zakljucenje ugovora / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 201-218 ISSN 0350-8501 3353. Domasaj nacela pacta sund servanda u meunarodnom javnom pravu / Zoran Radivojevi U: Obelezja. - /s.l./ : /s.n./, 1987. - Br. 17 (1987), str. 117-134 ISSN 03350-9400 3354. Domasaj nacela pacta sunt servanda u meunarodnom javno pravu / Zoran Radivojevi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1987. - Br. 37, br. 3 (1987), str. 201-219 ISSN 0350-0500

311

3355. Nacelo pacta sund servanda u svetlosti teorije meunarodnog prava / Zoran Radivojevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1987. - God. 73, knj. 43 (3. kolo), br. 2 (1987), str. 249-261 ISSN 0004-1270 3356. O vrstama ugovora meunarodnih organizacija prema broju strana ugovornica / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 239-257 ISSN 0350-8501 3357. Branimir Jankovi: Balkan u meunarodnim odnosima, Beograd, 1988. god. : prikaz / Zoran Radivojevi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1988. - Br. 4 (1988), str. 573-575 ISSN 0025--8555 3358. Primena ugovora meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Udruzenje za meunarodno pravo, 1988. - Br. 2 (1988), str. 166-184 ISSN 0022-6084 3359. Branimir Jankovi: Diplomatija - savremeni sistem, Beograd, 1989. god. : prikaz / Zoran Radivojevi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1989. - Br. 4 (1989), str. 415-418 ISSN 0025--8555 3360. Nacelo rasta sunt servanda i ugovori meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 246-256 ISSN 0350-8501 3361. O implicitnoj ugovornoj sposobnosti meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Godisnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu. - Sarajevo : Pravni fakultet, 1989. - Vol. 37 (1989), str. 169-179 ISSN 0581-7471 3362. Pravne karakteristike ugovora o zajmu i garanciji izmeu Jugoslavije i Meunarodne banke za obnovu i razvoj / Zoran Radivojevi U: Kretanja u svetskoj privredi i njihov uticaj na privredu Jugoslavije. - /s.l./ : /s.n./, 1989. - Br. 158 (1989), str. 33-35 ISSN 0351-739X 3363. Registracija ugovora meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Meunarodni problemi. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1989. - Br. 4 (1989), str. 345-353 ISSN 0025--8555 3364. Administrativna mera proterivanja stranaca po meunarodnom i jugoslovenskom pravu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi U: Obelezja. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 5 (1990), str. 15-27 ISSN 0350-9400 3365. O nazivima "meunarodno pravo", "meunarodno javno pravo" i "meunarodno privatno pravo" / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1990. God. 37, br. 1 (1990), str. 56-66 ISSN 0022-6084 3366. Ustavne promene savremenih drzava o odnosu unutrasnjeg i medjunarodnog prava / Zoran Radivojevi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990. godine : 312

trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 139-144 3367. Zakljlucenje ugovora izmeu drzava pod okriljem meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 217-227 ISSN 0350-8501 3368. Oblici zastite jugoslovenskih drzavljana u inostranstvu prema konzularnim konvencijama / Zoran Radivojevi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora APV, 1991. - God. 63, br. 7-8 (1991), str. 6-15 ISSN 0017-0933 3369. Uslovi za pruzanje diplomatske zastite domaim drzavljanima u inostranstvu / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 99-110 ISSN 0350-8501 3370. La base juridique de la capacite des Organisations internationales de conclure des traites a la lumiere de la nouvelle Convention des Nations Unies sur le droit des traites / Zoran Radivojevi U: Thesaurus Acroasium. United Nations Decade of International Law. - Thessaloniki : The Institute of International Law and International relations, 1992. ­ Vol. ---- (1992), str 10 3371. Klasicni i savremeni oblici zastite prava coveka na meunarodnom planu / Zoran Radivojevi U: Naucni skup "ore Tasi i prava coveka". ­ Novi Sad : _____________, 1992. ­ Str. 79-83. 3372. Neformalni ugovori u praksi meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 105-110 ISSN 0350-8501 3373. Primena nacela pacta terttis nec nocent nec prosunt na drzave clanice meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1993. God. 40, br. 3 (1993), str. 243-258 ISSN 0022-6084 3374. Problem clanstva Jugoslavije u Ujedinjenim nacijama sa stanovista meunarodnog prava / Zoran Radivojevi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 9/10 (1993), str. 68-72 ISSN 0354-3226 3375. Dejstvo ugovora meunarodnih organizacija u odnosu na tree / Zoran Radivojevi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1995. - God. 43, br. 3 (1995), str. 200-209 ISSN 003-2565 3376. Kompromisorne klauzule u ugovorima meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1995. - Br. 1031 (1995), str. 27-29 ISSN 0543-3657 3377. Meunarodnopravni polozaj SR Jugoslavije u Organizaciji ujedinjenih nacija / Zoran Radivojevi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1995. - Br. 2 (1995), str. 5-12 ISSN 0039-2138 3378. O pravnoj prirodi Drustva naroda / Zoran Radivojevi U: Pravna i politicka misao Mihaila Ilia. ­ Beograd : _______, 1995. ­ Str. 207-221. 313

3379. Odredbe Srpskog graanskog zakonika od meunarodnopravnog znacaja / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 306-314 3380. Resavanje sporova oko primene i tumacenja ugovora meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko Udruzenje za meunarodno pravo, 1995. God. 42, br. 1/3 (1995), str. 129-138 ISSN 0022-6084 3381. Sanction in the UN Practice for Not Fullilling of for Violating Membership Rules / Zoran Radivojevi U: Review of International Affairs. ­ Beograd : Institut za meunrodnu politiku i privredu, 1995. - No 1037 (1995), pp. 6-10 3382. Yugoslav Crisis and United Decision : The International Legal Nature of the Decision on the Non-Participation of FR Yugoslavia in the UN / Zoran Radivojevi U: Review of international Affairs. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1995. - No 10281031(1995), pp. 4-6 3383. Implementation of the Law of the Sea Conventions / Zoran Radivojevi U: Review of the International Affairs. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1996. - No 1042 (1996), str. 10-12 3384. Mirenje i arbitraza ex aequo et bono / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1996. God. 43, br. 1/2 (1996), str. 345-356 ISSN 0022-6084 3385. Nacelo savesnosti i zloupotreba prava u meunarodnom javnom pravu / Zoran Radivojevi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 279-290 3386. Pravni status i clanstvo SR Jugoslavije u Meunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 67-78 ISSN 0350-8501 3387. The Status of the FR Yugoslavia Under Multilataral Treaties deposited with the UN Secretariat / Zoran Radivojevi U: Review of the International Affairs. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1996. - No 1046-47 (1996), str. 28-30 3388. La conciliation et l'arbitrage ex aequo et bono / Zoran Radivojevi U: Thesaurus Acroasium. International Justice. - Thessaloniki : The Institute of International Law and International Relations, 1997. ­ Vol. 26 (1997), str 843-856. 3389. Dno mora i okeana kao zajednicko dobro covecanstva : pravna iluzija ili stvarnost / Zoran Radivojevi U: Pravni zivot.Tematski broj, Pravo i stvarnost. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1997. - Tom 4, br. 12 (1997), str. 567-576. ISSN 0350-0500 3390. International Agreemmnts Enterd into by the FR Yugoslavia 1992-1996 / Zoran Radivojevi U: Yugoslav Survey. - /s.l./ : /s.n./, 1997. - No 1 (1997), str. 147-156 314

3391. Konstituiranje na noviot Evropski sud za pravata na covekot / Zoran Radivojevi U: Nezavisnoto sudstvo i pravnata drzava. - Skopje : Praven fakultet, 1997. - Str. 297-304 3392. Novi Evropski sud za prava coveka / Zoran Radivojevi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1997. - Br. 1054 (1997), str. 8-11 ISSN 0543-3657 3393. La personalite juridique internationale et la capacite des Organisations internationales universelles de conclure des traites / Zoran Radivojevi U: Facta Universitatis. - Nis : Umiversity of Nis, 1997. - Vol. 1, no. 1 (1997), str. 95-102 ISSN 1450-5517 3394. Pravna priroda ugovora meunarodnih organizacija / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1997. Br. 23 (1997), str. 385-400 ISSN 0022-6084 3395. Problem clanstva SR Jugoslavije u Meunarodnoj organizaciji za civilno vazduhoplovstvo / Zoran Radivojevi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1997. - Br. 1 (1997), str. 5-14 ISSN 0039-2138 3396. Protokol broj 11 uz Evropsku konvenciju o zastiti prava coveka i osnovnih sloboda / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 61-72 ISSN 0350-8501 3397. Reforma Ujedinjenih nacija i mesto Starateljskog saveta / Zoran Radivojevi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 1998. - Br. 1065 (1998), str. 28-31 ISSN 0543-3657 3398. Ugovorna sposobnost Evropske unije / Zoran Radivojevi U: Pravni zivot : tematski broj. Mo i nemo prava. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1998. - Tom 4, br. 12 (1998), str. 589-603. ISSN 0350-0500 3399. Ovlasenja Evropske unije u oblasti zakljucivanja meunarodnih ugovora / Zoran Radivojevi U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 175-186 3400. Reservations Pertaining to the Statements on the Acceptance of Compulsory Competence of the International Court of Justice in the Disputes of the Federal Rep ublic of Yugoslavia v. the Members States of Nato / Zoran Radivojevi U: Facta universitatis. - Nis : University of Nis, 2000. - Vol. 1 (2000), str. 509-523 ISSN 1450-5517 3401. Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo, Nis, 2001. god. : prikaz / Zoran Radivojevi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 2001. - Br. 1(2001), str. 171-176 ISSN 0004-1270 3402. Martensova klauzula u jurisprudenciji Meunarodnog suda pravde / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 46-63 315

ISSN 0350-851 3403. Rezerve uz izjave o prihvatanju obavezne nadleznosti Meunarodnog suda pravde u sporu SR Jugoslavije protiv drzava clanica NATO / Zoran Radivojevi U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu ; sa prikazom i bibliografijom radova o jugoslovenskoj krizi od 1990. do 1999. godine / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 129-142 ISBN 86-7148-028-3 3404. Evropski sud za ljudska prava u Strazburu / Zoran Radivojevi U: Prakticno obrazovanje pravnika. - Nis : Pravni fakultet ; Centar za publikacije, 2003. - Str. 287-310 3405. Evropski sistem zastite ljudskih prava / Zoran Radivojevi U: Ljudska prava - uputstvo za upotrebu / urdnik Nenad Popovi. - Nis : OGI, 2004. - Str. 59-74 ISBN 86-83561-05-4 3406. Prvi stub Evropske unije-acquis communautaire / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 59-85 ISSN 0350-8501 3407. Evropska komisija / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 73-98. ISSN 0350-8501 3408. Institucionalne novine u Ustavu za Evropu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2005. ­ Br. 11 (2005), str. 60-64. 3409. Izvori komunitarnog prava / Zoran Radivojevi U: Prirucnik za skolu evropskih integracija. - Podgorica, 2005. - Str. 101-121 3410. Komunitarna tekovina / Zoran Radivojevi U: Prirucnik za skolu evropskih integracija. - Podgorica, 2005. - Str. 81-101 3411. Kumulacija predstavki pojedinnaca pred Evropskim sudom i Komitetom za ljudska prava posle ratifikacije Evropske konvencije o ljudskim pravima / Zoran Radivojevi U: Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 149-161 ISBN 86-7148-051-8 3412. Nova institucionalna ravnoteza u Evropskoj uniji / Vesna Knezevi-Predi, Zoran Radivojevi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 47-66. ISBN 86-7148-058-5 3413. Pravna sredstva protiv arbitrazne presude u meunarodnom javnom pravu / Zoran Radivojevi U: Godisnjak Udruzenja za meunarodno pravo. ­ Beograd : Udruzenje za meunarodno pravo, 2005. ­ Str. 61-82. 3414. Protokol broj 14 uz Evropsku konvenciju za zastitu ljudskih prava / Zoran Radivojevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005. ­ Br. 1-2 (2005), str. 181-194. 316

ISSN 0039 2138 3415. Zastita manjina u meunarodnom pravu / Zoran Radivojevi, Nebojsa Raicevi U: Prava manjina / urednik Dragan Zuni. - Nis : OGI, 2005. ­ Str. 49-80 ISBN 86-83561-10-0 3416. Arbitraza u meunarodnom javnom pravu / Zoran Radivojevi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. - Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 145-164. 3417. Evropski parlament / Zoran Radivojevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 1132 ISSN 0350-8501 3418. Kvalifikacija oruzanog sukoba na prostoru bivse Jugoslavije / Zoran Radivojevi U: Meunarodna politika. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Br. 1123 (2006), str. 14-18. 3419. Od Haga do Haga vek posle / Vesna Knezevi-Predi, Zoran Radivojevi U: Godisnjak. ­ Beograd : Udruzenje za meunarodno pravo, 2006. ­ Str. 13-54. ISSN 1452-9963 3420. Postupak pred Sudom pravde Evropske unije / Zoran Radivojevi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2006. ­ Br. 17-18 (2006), str. 105-112. ISSN 1451-3188 3421. Sadasnji i budui polozaj Evropskog saveta u Evropskoj uniji / Zoran Radivojevi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2006. ­ Br. 15-16 (2006), str. 101-106 3422. Segasnata i idnata uloga na Sovetot na ministri vo Evropskata unija / Zoran Radivojevi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinijan prvi" : vo cest na Strezo Strezovski. ­ Skopje : Praven fakultet "Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 41 (2004/2005), str. 414-432. ISSN 0583-5062 3423. Savet Evropske unije izmeu sadasnjeg polozaja i budue institucionalne promene / Zoran Radivojevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 12, tom 4 (2006), str. 659-676. ISSN 0350-8501 3424. Direktne tuzbe pred Sudom pravde Evropskih zajednica / Zoran Radivojevi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 3-22. ISBN 978-96-7148-080-2 3425. Meunarodna zastita osoba sa mentalnim poremeajem / Zoran Radivojevi, Nebojsa Raicevi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 11-24. ISSN 1450-6637 3426. Meunarodnopravni standardi rodne ravnopravnosti / Zoran Radivojevi U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : 317

prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 11-19. 3427. Novine u organizaciji Evropskog suda pravde / Zoran Radivojevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 6, br. 14 (2007), str. 213-226. ISSN 0350-0500

318

RAICEVI, NEBOJSA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3428. Pravila o sredstvima ratovanja u savremenom meunarodnom humanitarnom pravu : (magistarska teza) / Nebojsa Raicevi. - Nis : /autor/, 2000. - VI, 265 lst. ; 30 cm CLANCI 3429. Mere za implementaciju Konvencije o hemijskom oruzju / Nebojsa Raicevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo, 2000. ­ Br. 1-3 (2000), str. 89-106 ISSN 0039-2138 3430. Bibliografija radova o jugoslovenskoj krizi i meunarodnom pravu koji su objavljeni u domaim casopisima i zbornicima od 1990. do 1999. godine / Sanja aji, Tanja Miscevi, Nebojsa Raicevi U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu / urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 285-295 ISBN 86-7148-028-3 3431. The History of Prohibition of the Use of Chemical Weapons in International Humanitarian Law / Nebojsa Raicevi U: Facta Universitatis. ­ Nis : Univerzitet, 2001. ­ Vol. 1, No 5 (2001), str. 613-631 ISSN 0354-2009 3432. Pregled sadrzine radova o jugoslovenskoj krizi i meunarodnom pravu koji su objavljeni u domaim casopisima i zbornicima od 1990. do 1999. godine / Sanja aji, Tanja Miscevi, Nebojsa Raicevi U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu / urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 265-284 ISBN 86-7148-028-3 3433. Zone bez nuklearnog oruzja / Nebojsa Raicevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakult4et, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 235-252 ISSN 0350-851 3434. Osnivanje, organizacija i nadleznost meunarodnih ad hoc krivicnih tribunala / Nebojsa Raicevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 345-370 ISSN 0350-8501 3435. Okvirna konvencija za zastitu nacionalnih manjina-karakteristike i katalog prava / Nebojsa Raicevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 267-287 ISSN 0350-8501 3436. Zastita ljudskih prava u okviru Organizacije ujedinjenih nacija / Nebojsa Raicevi U: Ljudska prava ­ uputstvo za upotrebu / priredio Nenad Popovi. ­ Nis : OGI, 2004. ­ Str. 85-109 ISBN 86-83561-05-4 3437. The European Human Rights Protection System : The Experience and the New Challenges / Nebojsa Raicevi U: Review of International Affairs. ­ Vol. 56, No 1119 (2005), str. 69-71. ISSN 0004-1270 3438. Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi : /prikaz/ / Nebojsa Raicevi 319

U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika SCG, 2005. ­ Br. 1-2 (2005), str. 193-198. ISSN 0004-1270 3439. Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi : /prikaz/ / Nebojsa Raicevi U:Meunarodni problemi. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2005. ­ Vol. 57, br. 4 (2005), str. 562-566. ISSN 0025-8555 3440. Iskustva novih clanica EU u procesu harmonizacije / Tanja Miscevi, Nebojsa Raicevi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 167-180. ISBN 86-7148-058-5 3441. Mere koje graani Srbije i Crne Gore mogu ocekivati od Evropskog suda za ljudska prava u slucaju utvrivanja povrede njihovih prava / Nebojsa Raicevi U: Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 163-175 ISBN 86-7148-050-X 3442. Stvarna nadleznost Meunarodnog krivicnog suda / Nebojsa Raicevi U: Strani pravni zivot. ­ Beograd : Institut za uporedno pravo , 2005. ­ Br. 1-2 (2005), str. 317-336. ISSN 0039-2138 3443. Zastita manjina u meunarodnom pravu / Zoran Radivojevi, Nebojsa Raicevi U: Prava manjina / urednik Dragan Zuni. - Nis : OGI, 2005. ­ Str. 49-80 ISBN 86-83561-10-0 3444. Upotreba nuklearnog oruzja i meunarodno humanitarno pravo / Nebojsa Raicevi U: Godisnjak. ­ Beograd : Udruzenje za meunarodno pravo, 2006. ­ 2004-2005 (2006), str. 213-236. ISSN 1820-2039 3445. Zastita manjina u okviru Saveta Evrope / Nebojsa Raicevi U: Socijalna misao : tematski broj. ­ Beograd : Socijalna misao, 2006. ­ Str. 184-202. ISSN 0354-401X 3446. Meunarodna zastita osoba sa mentalnim poremeajem / Zoran Radivojevi, Nebojsa Raicevi U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2007. ­ Br. 3 (2007), str. 11-24. ISSN 1450-6637

320

RANELOVI, NEBOJSA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3447. Berlinski kongres i srpsko pitanje : 1878-1998 / priredili Slobodanka Stojici, Nebojsa Ranelovi. - Nis : SKC, 1998. - 191 str., /7/ listova tabli ; 20 cm ISBN 86-7757-054-7 3448. Narodna skupstina Kraljevine Srbije na Krfu 1916-1918. godine : magistarski rad / Nebojsa Ranelovi. - Nis : /autor/, 1998. - 146 lst. ; 30 cm 3449. Srbija i Turska od Pariskog do Berlinskog kongresa : srpsko-turski odnosi i izgraivanje drzavnosti Srbije : doktorska disertacija / Nebojsa Ranelovi. - Nis : /autor/, 2002. - 262 lst. ; 30 cm 3450. Srpski parlament na Krfu : 1916-1918 / Nebojsa Ranelovi. - Nis : Zograf, 2003. - 172 str. ; 20 cm ISBN 86-7578-041-9 3451. Srpsko drzavno tuzilastvo : 1804-2004 / Vojislav uri, Nebojsa Ranelovi, Goran Ili. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - 131 str. ; 19 cm ISBN 86-7148-047-X CLANCI 3452. Izborni sistem po ustavu Kraljevine Srbije od1888. godine / Nebojsa Ranelovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Unoverzitet, 1996. - Br. 1/4 (1996), str. 30-47 ISSN 0351-1790 3453. Stojan Novakovi o uticaju rimskog prava na pravo srednjevekovne Srbije / Nebojsa Ranelovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1996. - Br. 1/4 (1996), str. 94-113 ISSN 0351-1790 3454. Kralj Milan i srpsko-bugarski rat / Nebojsa Ranelovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1998. - Br. 1/4 (1998) ISSN 0351-1790 3455. Pristupanje Jugoslavije trojnom paktu : Politicka zabluda ili istorijska nuznost / Nebojsa Ranelovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 319-334 ISSN 0350-8501 3456. Jugoslovenski pokret "Zbor" u Nisu / Nebojsa Ranelovi U: Pescanik. - Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2004. - God. 2, br. 2 (2004), str. 239-249 ISSN 1451-6373 3457. Zoran Simonovi, Aleksandar iri: "Eparhova knjiga" : prikaz / Nebojsa Ranelovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 2004. - Br. 6(2004), str. 176-177 ISSN 0350-137X 3458. Jedan projekat teritorijalne autonomije na Balkanu u vreme stvaranja etnickih drzava / Nebojsa Ranelovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 197-206. ISSN 0350-8501 321

3459. . Garasanin i nacertanije - vizija ili utopija / Nebojsa Ranelovi U: U duhu tradicije : zbornik radova. ­ Nis : Ogranak Vukove zaduzbine, 2005. ­ Str. 109-113 ISBN 86-902961-4-X 3460. Osobenosti Drugog svetskog rata na tlu jugoslavije / Nebojsa Ranelovi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2005. ­ God. 3, br. 3 (2005), str. 91-96. ISSN 1451-6373 3461. Pravni zivot Srbije u zajednuckoj drzavi / Nebojsa Ranelovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 165-174. ISBN 86-7148-056-9 3462. Code civile u Srbiji posle cetrdeset godina ­ Francuski i Srpski graanski zakonik, drustvene prilike u vreme donosenja / Slobodanka Stojici, Nebojsa Ranelovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 141-153. ISBN 86-7148-055-0 3463. Istorijat osnivanja berzi u jugoslovenskim zemljama ­ prilog istoriji jugoslovenskog berzanskog prava / Ljubica Nikoli, Nebojsa Ranelovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 2006. - Br. 3-4 (2004), str. 131-140. ISSN 0350-137X 3464. Poslanicki mandat u srpskim ustavima ­ prilog komentaru jedne odluke Ustavnog suda / Nebojsa Ranelovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 361-369. ISBN 86-7148-067-4 3465. Sretenjski ustav ­ preteca prava graanina u Srbiji / Nebojsa Ranelovi U: Odjeci Sretenja ­ Srbija u potrezi za novim ustavom : zbornik radova ­ Kragujevac: Grad Kragujevac, 2006. ­ Str. 53-59. ISBN 86-83649-06-7 3466. Sudstvo u srpskim sudovima / Nebojsa Ranelovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 261-270. ISSN 0350-8501

322

ROCKOMANOVI, MILORAD

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3467. Zakonsko nasleivanje u meunarodnom privatnom pravu : magistarska teza / Milorad Rockomanovi. ­ Nis /autor/, 1977. ­ 135 str. 3468. Reciprocitet u medjunarodnom privatnom pravu : doktorska disertacija / Milorad Rockomanovi. - Nis : /autor/, 1979. - 344 str. ; 30 cm 3469. Meunarodno privatno pravo : skripta / Milorad Rockomanovi. - Nis : Pravni fakultet, 1984. - 125 str. ; 25 cm 3470. Javni poredak u medjunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1988. ­ 125 str. ; 26 cm 3471. Meunarodno privatno pravo / Milorad Rockomanovi. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - 303 str. ; 25 cm 3472. Meunarodno privatno pravo / Milorad Rockomanovi. - Nis : Studentski informativno izdavacki centar, 1994. - X, 294 str. ; 24 cm 3473. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 38-39 / /glavni i odgovorni urednik Milorad Rockomanovi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. ­ 253 str. ; 24 cm 3474. Meunarodno privatno pravo / Milorad Rockomanovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Pravni fakultet, 2002. XI, 472 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-094-2 3475. Nastavni plan i program osnovnih studija / /urednik Milorad Rockomanovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2004. - 151 str. ; 24 cm 3476. Meunarodno privatno pravo / Milorad Rockomanovi. ­ 4. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Nis : SKC, 2006. ­ 466 str. ; 24 cm. ISBN 86-7757-094-2 3477. Renvoi i nase meunarodno privatno pravo ­ jedan drugaciji pogled / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 73-78. ISBN 99938-57-06-8 CLANCI 3478. Ulazak, boravak i proterivanje stranaca u Saveznoj Republici Nemackoj / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. - Br. 11 (1972), str. 185-191 ISSN 0350-8501 3479. Koliziono regulisanje nasleivanja u pravnim sistemima nekih evropskih zemalja / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 321-334 ISSN 0350-8501

323

3480. Prelaz svojine, rizika i troskova u meunarodnoj prodaji / Milorad Rockomanovi U: Naucni podmladak . Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1973. - Br. 1 (1973), str. 66-72 ISSN 0351-1790 3481. Autonomija volje stranaka u ugovoru o prodaji sa elementom inostranosti / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 339-362 ISSN 0350-8501 3482. Kolizioni princip odreivanja nadleznog statuta u materiji zakonskog nasleivanja sa elementom inostranosti / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 265-279 ISSN 0350-8501 3483. Vrste reciprociteta u meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 341-367 ISSN 0350-8501 3484. Mogunosti za priznavanje i izvrsenje stranih sudskih odluka prema aktuelnom stanju zakonodavstva i sudske prakse jednog broja drzava u svetu / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 209-228 ISSN 0350-8501 3485. Nasledna prava stranaca u uporednom zkonodavstvu i praksi / Milorad Rockomanovi U: Pravna misao. - Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu SR Bosne i Hercegovine, 1982. - Br. 7/8 (1982), str. 61-77 ISSN 0555-092 3486. Odricanje od zene u serijatskom pravu i njegova pravna dejstva u meunarodnom privatnom pravu nekih drzava / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 215-228 ISSN 0350-8501 3487. Strane odluke u bracnim stvarima pred sudovima nekih drzava / Milorad Rockomanovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1982. - Br. 114 (1982), str. 13-33 ISSN 0039-2138 3488. Neka pitanja statusa fizickih lica u meunarodnom privatnom pravu Velike Britanije / Milorad Rockomanovi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1983. - Br. 6 (1983), str. 75-86 ISSN 0027-8165 3489. Ima li mesta uzajamnosti u domenu sukoba zakona u meunarodnom privatnom pravu? / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 24 (1984), str. 55-60 ISSN 0350-8501 3490. Meunarodni javni red na podrocju statusnih razmerij fizickih osob s tujim elementom : Primerijalna studija / Milorad Rockomanovi U: Pravnik. ­ Ljubljana : /s.n./, 1984. - Br. 5-7 (1984), str. 32-41 ISSN 0032-6976 3491. Da li je pozeljno zakonom otkloniti potrebu ocene saglasnosti jedne vrste stranih statusnih odluka sa nasim javnim poretkom u meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Pravna misao. - Sarajevo : Republicki zavod za javnu upravu SR Bosne i Hercegovine, 1989. - Br. 11-12 (1989), 324

str. 97-103 ISSN 0555-0092 3492. Javni poredak u materiji naslednih odnosa u Meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1989. - Br. 6 (1989), str. 748-757 ISSN 0027-8165 3493. Javni poredak i odnosi izmeu roditelja i dece u Meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 1-2 (1990), str. 137-147 ISSN 0003-2565 3494. Ordre public u meunarodnom privatnom pravu Francuske / Milorad Rockomanovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1994. - God. 42, br. 3-4 (1994), str. 322-338 ISSN 003-2565 3495. Bracni odnosi i javni poredak u Meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1997. - Br. 1 (1997), str.87-99 ISSN 0039-2138 3496. Meunarodno privatno pravo / Milorad Rockomanovi U: Prirucnik za pripremu pravosudnog ispita. ­ Beograd : Sluzbeni glasnik, 1998. ­ Str. 111-1181 3497. Fraus legis u teoriji i praksi meunarodnog privatnog prava Francuske / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1999. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 88-99 ISSN 0350-8501 3498. Norme meunarodnog privatnog prava u francuskom graanskom zakoniku / Milorad Rockomanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 133-138 ISBN 86-7148-034-8 3499. Pravo merodavno za graanskopravne delikte u meunarodnom privatnom pravu / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 139-158 ISSN 0350-8501 3500. Pripadak u smislu stvarnog prava / Milorad Rockomanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 191-197 ISBN 86-7148-039-9 3501. Renvoi i nase medjunarodno privatno pravo-jedan drugaciji pogled / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 83-91 ISSN 0350-8501 3502. Srpski graanski zakonik i odredbe meunarodnog privatnog prava / Milorad Rockomanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). 325

Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 479-482 ISBN 86-7148-039-9 3503. Odnosi stanja i sposobnosti fizickih i pravnih lica u meunarodnom privatnom pravu Francuske i Engleske / Milorad Rockomanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 44 (2004), str. 7-33 ISSN 0350-8501 3504. Pojam stvari u graanskom pravu / Milorad Rockomanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 10-20 ISBN 86-7148-048-8 3505. Strane brakorazvodne odluke pred nasim sudovima - izmeu teorije i prakse / Milorad Rockomanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 189-196 ISBN 86-7148-049-6 3506. Volja pojedinaca i odreivanje merodavnog zakona u odnosima meunarodnog privatnog prava / Milorad Rockomanovi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis: Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 59-72. ISSN 0350-8501 3507. Renvoi i nase medjunarodno privatno pravo-jedan drugaciji pogled / Milorad Rockomanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 7379 ISBN 99938-57-06-8 3508. Princip najblize veze i resavanje slucajeva meunarodnog privatnog prava ­ od bazicne ideje do realizacije svrhe kolizionih normi / Milorad Rockomanovi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 1-26. ISSN 0350-8501

326

SERJEVI, VLADIMIR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3509. Prognoziranje traznje kunog namestaja : magistarski rad / Vladimir Serjevi. ­ Nis : /autor/, 1978 3510. Ekonomija rada u organizacijama udruzenog rada kao faktor ekonomske stabilizacije : sa osvrtom na Timocki region : doktorska disertacija / Vladimir Serjevi. ­ Nis : /autor/, 1987. ­ 352 lst. ; 30 cm 3511. Najvazniji problemi i aktuelna pitanja politicke ekonomije / Vladimir Serjevi. - Nis : Sirius, 1992. - 153 str. ; 24 cm ISBN 86-7767-001-7 3512. Najvazniji problemi i aktuelna pitanja politicke ekonomije / Vladimir Serjevi. ­ 2. dopunjeno izd. - Nis : Sirius, 1993. - 153 str. ; 24 cm ISBN 86-82205-04-1 3513. Politicka ekonomija / Bogdan Ili ... /et al./. - Beograd : Savremena administracija, 1993. - 469 str. ; 24 cm 3514. Politicka ekonomija / Bogdan Ili ... /et al./. - 2. preraeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1994. - XVI, 534 str. ; 24 cm. ISBN 86-387-0401-1 3515. Politicka ekonomija / Bogdan Ili ... /et al./. - 3. preraeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1995. - XVI, 534 str. ; 24 cm. ISBN 86-387-0462-3 3516. Osnovi politicke ekonomije : opsta teorija robne proizvodnje / Vladimir Serjevi. - Nis : Studentski kulturni centar, 1996. - 249 str. ; 24 cm 3517. Politicka ekonomija : opsta teorija robne proizvodnje i drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi. - Nis : SKC, 1998. - XI, 291 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-055-1 3518. Politicka ekonomija : oposta teorija robne proizvodnje i drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi, Ljubica Nikoli. - Nis : SKC, 2000. - XI, 308 str. ; 24 cm ISBN 86-7787-084-5 3519. Osnovi ekonomije : osnovi teorije robne proizvodnje i drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi. - /4. izmenjeno i dopunjeno izd./. - Nis : SKC, 2002. - XI, 307 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-093-4 3520. Osnovi ekonomije / Vladimir Serjevi. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : SKC, 2003. - XI, 306 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-058-5 3521. Osnovi ekonomije / Vladimir Serjevi. ­ 6. izmenjeno i dopunjeno izd. ­ Nis : SKC, 2006. ­ XII, 306 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-120-5 3522. Osnovi ekonomije. 1 / Vladimir Serjevi...-/I dr./. ­ Nis : SKC, 2007. ­ X, 240 str. ; 24 cm ISBN 879-86-7757-140-5 327

CLANCI 3523. Koncepcija marketinga u proizvodnim organizacijama udruzenog rada / Vladimir Serjevi U: Gora. ­ Krusevac : /s.n./, 1975. ­ Br. 2 (1975) 3524. Karakteristike i problemi udruzivanja proizvodnje i prometa namestaja / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1978. ­ Br. 1 (1978) ISSN 0350-137X 3525. Tehnoloska i radna disciplina, radni i trzisni uaslovi i motiv za rad kaoelementi za poveanje produktivnosti rada / Vladimir M. Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Drustvo ekonomista : Drustvo racunovoa i finansijskih radnika, 1980. - Br. 3/4 (1980), str. 127-134 3526. Raspodela prema radu i rezultatima rada u nasem socijalistickom drustvu / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str.323-332 ISSN 0350-8501 3527. Dohodovno povezivanje radnika u nasem socijalistickom drustvu / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 231-245 ISSN 0350-8501 3528. Karakteristike i znacaj ravnoteznih cena u robnoj proizvodnji / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 175-186 ISSN 0350-8501 3529. Karakteristike i znacaj ravnoteznih cena u robnoj proizvodnji : (nastavak teksta iz ptethodnog broja) / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakultreta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 155-161 ISSN 0350-8501 3530. Trciste i drustvena intervencija u privredi / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 257-277 ISSN 0350-8501 3531. Da li akumulacija kapitala vodi slomu kapitalizma / Vladimir Serjevi U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1988. - Br. 4 (1988), str. 11-23 ISSN 0352-5821 3532. Osnovni oblik organizovanja udruzenog rada i ostvarivanje proizvodnih odnosa i ciljeva drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 179-190 3533. Prilog teoriji privrednog rasta : normalna (prirodna) stopa privrednog rasta i investicija / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 113-123 ISSN 0350-8501 3534. Produktivnost rada i drustveno-ekonomski razvoj - teorijski prikaz sa osvrtom na stanje i perspektivu SR Jugoslavije / 328

Vladimir Serjevi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1988. - Br. 3/4 (1988), str. 291-298 ISSN 0351-1685 3535. Zakon vrednosti i njegove funkcije u socijalizmu / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. ­ Nis : Ekonomski fakultet, 1988. - Br. 3-4 (1988), str. 57-64 ISSN 0350-137X 3536. O nekim problemima i pitanjima produktivnosti rada / Vladimir Serjevi U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 1989. - Br. 3-4 (1989), str. 13-23 ISSN 0352-5821 3537. Prilog teoriji privrednog rasta : normalna (prirodna) stopa investicija i ravnotezna stopa privrednog rasta / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 231-235 ISSN 0350-8501 3538. Produktivnost rada i privredni rast / Vladimir Serjevi U: Osloboenje rada, motiv za rad i produktivnost rada : zbornik radova. ­ Nis : Filozofski fakultet, 1989 3539. Nuznost i pravci promena u sistemu drustvenog planiranja SFRJ / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 229-237 ISSN 0350-8501 3540. Osnovi proizvodnih odnosa u novom Ustavu Jugoslavije / Vladimir Serjevi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 103-106 3541. Osnovi socijalistickih proizvodnih odnosa u novom ustavu Jugoslavije / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1991. - Br. 1 (1991), str. 26-30 ISSN 0350-137X 3542. Petrovi ora dr Jovan-redovni profesor : prikaz / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. - Str. 5-7 ISSN 0350-8501 3543. Nivo cena i proizvodnje u slucaju monopola / Vladimir Serjevi U: Nase stvaranje. ­ Leskovac : /s.n./, 1993. - Br. 1/2 (1993) 3544. Bitne odrednice u izgradnji privrednog sistema post-socijalistickih zemalja / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1994. - Br. 3/4 (1994), str. 129-133 ISSN 0350-137X 3545. Kapital kao osnova robne proizvodnje i drustveno-ekonomskog razvoja / Vladimir Serjevi U: Ekonomske teme. - Nis : Ekonomski fakultet, 1994. - Br. 1/2 (1994), str. 83-88 3546. Problemi i utvrivanje apsolutne rente / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1994. - Br. 5 (1994) ISSN 0350-137X

329

3547. Proizvodni rad i visak vrednosti / Vladimir Serjevi U: Politicka ekonomija i savremeno drustvo : zbornik. ­ Beograd : /s.n./, 1994. - Str. 297-304 3548. Tranzicija i privredni rast / Vladimir Serjevi U: Funkcionisanje trzisne privrede u periodu tranzicijezbornik Ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Ekonomski fakultet, 1995. - Str. 195-199 3549. Oblici i tendencija tehnoloskog progresa i razvoja proizvodnih snaga / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Tehnoloskog fakulteta u Leskovcu. - Leskovac : Tehnoloski fakultet, 1996. - Br. 10 (1995-1996), str. 49-53 3550. Vodoprivreda ; "Juzna Morava" - vodoprivredno drustveno preduzee ; "Putnik" - turisticko-ugostiteljsko preduzee sa potpunom odgovornosu ; "Srbija-trans" DD-Nis ; "Srbija-turist ; Turizam / Vladimir Serjevi U: Enciklopedija Nisa : privreda. - Nis : Gradina, 1996. - Str. 43-44; 160-161; 228-229; 245; 245-247; 264-265 ISBN 86-7129-046-8 3551. Zloupotreba prava u oblasti svojinskih odnosa / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 79-85 ISSN 0350-8501 3552. Ekonomija rada,privredni rast i ocuvanje prirodnog bogatstva / Vladimir Serjevi U: Rizik tehnoloskih sistema i zivotna sredina : zbornik radova. - Nis : Fakultet zastite na radu, 1997. - Str. 299-301 3553. Motiv i cilj robnih proizvoaca u uslovima programiranog razvoja / Vladimir Serjevi U: Ka savremenom drustvu-procesi tranzicije : zbornik Fakulteta politickih nauka u Beogradu. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1997. - Str. 171-179 3554. Normalna cena i zakon vrednosti / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1997. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 101-111 ISSN 0350-8501 3555. Populacija,zaposlenost i privredni rast-problemi i resenja u SR Jugoslaviji / Vladimir Serjevi U: Socijalne tenzije i drustvene implikacije : zbornik Fakulteta politickih nauka u Beogradu. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1998. - Str. 199-204 3556. Stednja kao ekonomski faktor i mogunost vraanja poverenja u banke i monetarne vlasti SR Jugoslavije / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1998. - Br. 4/6 (1998) ISSN 0350-137X 3557. Tehnolosko-tehnicki progres i privredni rast / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Tehnoloskog fakulteta u Leskovcu. - Leskovac : Tehnoloski fakultet, 1998. - Br. 11 (1998), str. 383-388 3558. Potsticaji demografskih kretanja u politickoj i ekonomskoj sferi u SR Jugoslaviji / Vladimir Serjevi U: Politicka sfera i refleksije na tokove u ekonomskoj i socijalnoj oblasti : zbornik Fakulteta politickih nauka u Beogradu. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 1999. - Str. 211-219 3559. Efikasnost privreivanja i drustveno-ekonomski razvoj u SR Jugoslaviji - stanje,problemi i resenja / Vladimir Serjevi 330

U: Tokovi ekonomskog i socijalnog preobrazaja : zbornik. - Beograd : Fakultet politickih nauka, 2000. - Str. 203-209 3560. Drustveno-ekonomski razvoj i njegova tehnicka i finansijska osnova u SR Jugoslaviji / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 2001. - Br. 1/3 (2001), str. 34-43 ISSN 0350-137X 3561. Cene i drustveno-ekonomski razvoj Republike Srbije / Vladimir Serjevi U: Savremene tehnologije i privredni razvoj : zbornik. ­ Leskovac : Tehnoloski fakultet, 2002. ­ CD ROM : elektronska publikacija. 3562. Prof.dr Bogdan Ili: "Informaticko drustvo i nova ekonomija" : prikaz / Vladimir Serjevi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 2004. - Br. 3 (2004), str. 85-88 ISSN 0350-137X 3563. Ekonomska stabilnost i ravnoteza ­ makro-ekonomske pretpostavke ulaska u EU / Vladimir Serjevi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 625-638 ISBN 86-7148-058-5 3564. Zastita konkurencije ­ harmonizacija sa pravom EU / Vladimir Serjevi, Vanja Serjevi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 295-311. ISBN 86-7148-067-4 3565. Zastita ekonomskih interesa potrosaca ­ harmonizacija propisa sa pravom EU / Vladimir Serjevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 143-158. ISSN 0350-8501

331

SIMI, MIROLJUB

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3566. Teorija tumacenja prava Zivojina M. Peria i ora Tasia : magistarski rad / Miroljub D. Simi. - Beograd : /autor/, 1978. - 159 lst. ; 30 cm 3567. Pravo i drzava u delu ora Tasia : doktorska disertacija / Miroljub D. Simi. - Nis : /autor/, 1983. - 216 lst. ; 30 cm 3568. Bibliografija ora Tasia / Miroljub D. Simi. ­ Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta u Nisu, 1990. - 120 str. ; 21 cm 3569. Filosofija prava Jovana Filipovia iz 1839. godine / priredili i sacinili predgovor Miroljub Simi i Dragan Nikoli. Nis : Prosveta, /1994/. - 145 str. ; 20 cm ISBN 86-7455-167-X 3570. Enciklopedija prava / Gligorije Gersi ; priredio i pogovor napisao Miroljub D. Simi. - Nis : Gradina, 1995. - XI, 217 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Jupiter) ISBN 86-7129-167-7 3571. O suverenosti : uvodno predavanje iz drzavnosti prava / Slobodan Jovanovi ; knjigu uredio Miroljub D. Simi. ­ Nis : Gradina, 1996. ­ 52 str. ; 20 cm 3572. Odgovornost drzave : po principu jednakosti tereta / ore Tasi ; /predgovor Miroljub Simi/. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1996. - 247 str. ; 24 cm ISBN 86-80763-29-2 3573. Iz istorije srpske pravne misli / Miroljub D. Simi. - Nis : Gradina, 1997. - 197 str. ; 24 cm. ISBN 86-7129-180-4 3574. Uvod u pravo / Momcilo V. Dimitrijevi, Miroljub D. Simi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. IX, 394 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-012-7 3575. oru Tasiu u spomen : /bibliografija/ / Miroljub D. Simi. - Beograd : Pravni fakultet, 1999. - Str. 73-137 ; 20 cm. ISBN 86-80763-84-5 3576. Teorija znacenja i tumacenja prava / Miroljub D. Simi, Svetislav M. Jari. - Nis/tj./Beograd : Nauka, 2000. - 245, V str. ; 24 cm 3577. Uvod u pravo / Momcilo V. Dimitrijevi, Miroljub Simi. - 2. izd. - Nis : Bona fides, 2001. - IX, 394 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-004-0 3578. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 42 / /glavni i odgovorni urednik Miroljub Simi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2002. ­ 434 str. ; 24 cm 3579. Uvod u pravo / Momcilo Dimitrijevi, Miroljub Simi, Predrag Dimitrijevi. ­ 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : SVEN, 2005. ­ VIII, 372 str. ; 24 cm ISBN 86-7746-067-5 332

CLANCI 3580. Dr Milijan Popovi," Graa za bibliografiju teorije drzave i prava" : prikaz / Miroljub Simi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 337-339 ISSN 0350-8501 3581. O tumacenju prava profesora ora Tasia : (povodom tridesete godisnjice smrti) / Miroljub D. Simi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 298-319 ISSN 0350-8501 3582. Bibliografija radova o tumacenju prava objavljenih u "Arhivu za pravne i drustvene nauke" od februara 1906. do marta 1941. godine / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 329-338 ISSN 0350-8501 3583. Uloga sudije u tumacenju prava : (neka pitanja teorije tumacenja prava) / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 139-145 ISSN 0350-8501 3584. Teorija tumacenja prava Zivojina M. Peria / Miroljub D. Simi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 319-337 ISSN 0350-8501 3585. Teorija tumacenja prava Zivojina M. Peria : (nastavak) / Miroljub Simi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 369-380 ISSN 0350-8501 3586. Razvoj teorije prava u Srbiji do drugog svetskog rata / Miroljub Simi U: Zbornik za teoriju prava. Sv. 2, Iz teorije prava. - Beograd : SANU, 1982. ­ Knj. 5 (1982), str. 301-310 3587. Dr Stevan Gaber, "Teorija na drzavata i pravoto" : /prikaz knjige/ / Miroljub D. Simi U: Zbornik za teoriju prava. Sv. 3, Iz teorije prava. - Beograd : SANU, 1987. ­ Knj. 7 (1987), str. 381-383 3588. Enciklopedija prava na Pravoslavnom odjeleniju Liceja u Beogradu / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 143-156 ISSN 0350-8501 3589. Filozofija prava na Pravnom fakultetu Velike skole u Beogradu : fragmentarna skica / Miroljub D. Simi U: Glasnik Pravnog fakulteta u Kragujevcu. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1987. - Str. 151-161 ISSN 0351-2207 3590. Marginalije uz Enciklopediju prava Mih. Kr. orevia / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj. Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Br. 28 (1988), str. 103 -111 ISSN 0350-8501 3591. La declaration francaise des droits de L'home et l'apparition de la theorie des droits natureles de l'homme en Serbie / Miroljub Simi 333

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 61-65 ISSN 0350-8501 3592. Francuska deklaracija o ljudskim pravima i pojava teorije prirodnih prava coveka u Srbiji / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 57-60 ISSN 0350-8501 3593. O Enciklopediji prava na Pravnom fakultetu Velike skole u Beogradu / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 197-209 ISSN 0350-8501 3594. Enciklopedija prava na Pravnom fakultetu Velike skole u Beogradu / Miroljub D. Simi U: Zbornik za teoriju prava : sveska IV. - Beograd : SANU, 1990. - Knj. 9 (1990), str. 335-353 ISBN 86-7025-106X 3595. Gordana Vukadinovi : Izbor tekstova iz teorije prava, Beograd, 1989 : prikaz / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 193-194 ISSN 0350-8501 3596. Slobodan Jovanovi o vazenju pravnih normi / Miroljub D. Simi U: Dela Slobodana Jovanovia u svom vremenu i danas. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1991. ­ Str. 235-241 3597. Slobodan Jovanovi o vazenju pravnih normi / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 79-85 ISSN 0350-8501 3598. Aktivisticki idealizam ora Tasia u knjizi "ore Tasi i prava coveka" / Miroljub Simi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1993. - God. 10, br. 1/2 (1993), str. 25-30 ISSN 0352-3713 3599. ore Tasi i "ontoloski realizam" / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 33-37 ISSN 0350-8501 3600. Jovan Filipovi - zaboravljena filozofija prava / Miroljub D. Simi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : u cast profesora Bozidara S. Markovia. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1993. God. 41, br. 1-2 (1993), str. 200-209 ISSN 0003-2565 3601. Andra orevi o tumacenju zakona / Miroljub D. Simi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 20-21 3602. Filozofsko-pravna misao prof. Liceja Rajka Lesjanina / Miroljub Simi U: Naucno naslee Pravnog fakulteta u Beogradu od 1841-1941 : simpozijum organizovan 9. i 10. aprila 1992. godine. ­ Beograd, 1994. - Str. 71-81 3603. Mesto enciklopedije prava Teodora Taranovskog u srpskoj pravnoj misli / Miroljub Simi U: Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka. Tom I. - Beograd : Filoloski fakultet : Katedra za slavistiku : Centar 334

za naucni rad, 1994. - Str. 191-197 3604. Mihailo Miti o izdaji i prastanju u narodnoj pesmi "Banovi Strahinja" / Miroljub Simi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 73-75 3605. O razvoju filozofije prava : (Danilo N. Basta, "Preobrazaji ideje prava ­ jedan vek pravne filozofije na pravnom fakultetu u Beogradu, 1841-1941") / Miroljub D. Simi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1994. ­ Br. 1-2 (1994), str. 191-193 ISSN 0351-1685 3606. Kriticko razmatranje Matievog "Objasnenja" o tumacenju Zakona / Miroljub D. Simi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 49-52 3607. Mihailo Ili o slobodi stampe / Miroljub Simi U: Pravna i politicka misao Mihaila Ilia. - Beograd : Pravni fakultet, 1995. - Str. 141-145 3608. Relativni pacifizam u delu ora Tasia / Miroljub Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Pristini. - Pristina : Pravni fakultet, 1995. - Str. 83-91 3609. Tumacenje zakona u Srpskom graanskom zakoniku / Gordana Stankovi, Miroljub Simi U: Sto pedeset godina Srpskog graanskog zakonika. - Nis : Pravni fakultet, 1995 3610. Dragan M. Mitrovi, Drzava i pravo u teoriji drzave i prava / Miroljub D. Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), Str. 38-39 ISSN 0350-8501 3611. Filosofija prava (1839) Jovana Filipovia / Miroljub Simi U: Pola veka nauke i tehnike u obnovljenoj Srbiji : 1804-1854. ­ Kragujevac : Univerzitet u Kragujevcu, 1996. - Str. 455 467 3612. Srpska teorija prava u drugoj polovini 19. veka / Miroljub Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Pristini : 1961-1996. - Pristina : Pravni fakultet, 1996. - Str. 119-127 3613. Tumacenje zakona u srpskom graanskom zakoniku / Miroljub Simi, Gordana Stankovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : 1844-1994). - Beograd : SANU, 1996. - Knj. LXXXI (1996), str. 183-191. 3614. Srpska teorija prava XIX veka / Miroljub Simi U: Jugoslovenska teorija, filozofija i sociologija prava u proslosti i danas : prilozi sa naucnog skupa. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za teoriju, filozofiju i sociologiju prava, 1997. - Str. 61-73 3615. Enciklopedija prava Gligorija ­ Gige Gersia / Miroljub D. Simi U: Nauka i tehnika u Srbiji druge polovine XIX veka : 1854-1904. ­ Kragujevac : Univerzitet, 1998. ­ Str. 654-666 3616. Pravna misao o odnosu izmeu sudije i zakona tokom XIX i pocetkom XX veka : Milivoju C. Markoviu / Miroljub D.Simi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski 335

civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 73-83 3617. Shvatanje ora Tasia o tumacenju prava / Miroljub D. Simi U: oru Tasiu u spomen. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1999. ­ Str. 26-38 ISBN 86-7746-067-5 3618. Pojam prava u prirodnom pravu Jovana Sterije Popovia / Miroljub Simi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 48 (2006), str. 27-33 ISSN 0350-8501 3619. Uloga jezika u tumacenju prava / Miroljub Simi U: Pravo i jezik : /zbornik referata sa Naucnog skupa/. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 65-72. ISBN 86-80765-66-X

336

SIMONOVI, IVANA

3620. Zloupotreba prava u francuskoj sudskoj praksi / Ivana Simonovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 317-329. ISBN 86-7148-055-0 3621. Alternativno resavanje sporova u domenu graanskopravnih odnosa ­ iskustva Slovenije, Hrvatske I Bosne I Hercegovine / Ivana Simonovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 325-340. ISSN 0350-8501 3622. Nove evropske tendencije u pravu o zastarelosti i odreivanju rokova zastarelosti/ Ivana Simonovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 128-149. ISBN 978-96-7148-080-2 3623. Pravo na suenje u razumnom roku u postupcima za zastitu prava svojine / Ivana Simonovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. 57-98. ISBN 86-7148-072-0

337

SIMOVI, MIRA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3624. Meusobno usaglasavanje samoupravnih opstih akata u organizacijama udruzenog rada : magistarski rad / Mira Simovi. - Nis : /autor/, 1985. - 156, II lst. ; 30 cm CLANCI 3625. Spoljni nadzor drustveno-politicke zajednice i njenjih organa nad samoupravnim opstim aktima organizacija udruzernog rada / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 459-472 ISSN 0350-8501 3626. Pravne praznine u samoupravnom ureenju odnosa u organizacijama udruzenog rada / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 255-262 ISSN 0350-8501 3627. Oblici odlucivanja radnika u organizacijama udruzenog rada / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Prani fakultet, 1973. ­ Br. 28 (1988), Str. 125-132 ISSN 0350-8501 3628. Pripremanje predloga samoupravnih opstih akata koje donose radnici licnim izjasnjavanjem u drustvenom preduzeu / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 253-260 ISSN 0350-8501 3629. O hijerarhiji pravnih normi / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 2000. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 148-156 ISSN 0350-8501 3630. Ustav kao osnovna norma u teoriji prava Hansa Kelzena / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 35-58. ISSN 0350-8501 3631. Uredba kao izvor prava u pravnom sistemu Republike Srbije / Mira Simovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 97108 ISSN 0350-8501 3632. Ustavna koncepcija normativne delatnosti izvrsne vlasti u Republici Srbiji / Mira Simovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 331-339. ISBN 86-7148-067-4

338

SPASI, VIDOJE

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3633. Moralna prava autora : magistarski rad / Vidoje Spasi. - Kragujevac : /autor/, 1998. ­ 152 str. ; 30 cm 3634. Ogranicenja ovlasenja na umnozavanje autorskog dela za privatne potrebe : doktorska disertacija/ Vidoje Spasi. ­ Novi Sad : /autor/, 2003. ­ 240 str. ; 30 cm CLANCI 3635. Suzbijanje nelojalne utakmice u savremenom pravu / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 153-160 ISSN 0350-8501 3636. Prava umetnika-izvoaca / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1994. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 127-134 ISSN 0350-8501 3637. Prenos ziga-marke proizvoda i usluga / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 213-224 ISSN 0350-8501 3638. Moralna prava autora i Internet / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 2000. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 196-207 ISSN 0350-8501 3639. Autorskopravna pitanja u vezi sa ucenjem na distanci u americkom pravu / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2000. - God. 49, tom 3, br. 11 (2000), str. 649-671 ISSN 0350-0500 3640. Odgovornost kljucnih lica za kretanje informacija na internetu / Vidoje Spasi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Jugoslavije, 2000. - God. 37, br. 5/8 (2000), str. 674-694 ISSN 0354-3501 3641. Osnovi doktrine Fair Use o ogranicavanju imovinsko pravnih ovlasenja autora / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 215-234 ISSN 0350-851 3642. Savremeni sistemi elektronskog plaanja / Vidoje Spasi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR Jugoslavije, 2001. - God. 38, br. 5/8 (2001), str. 942-965 ISSN 0354-3501 3643. Specificnosti karaktera i upotrebe autorskih dela u digitalnoj formi / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. Temtski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 3, br. 11 (2001), str. 863-880 ISSN 0350-0500 3644. Uloga kiptografije u transferu i pristupu informacijama na internetu - pravni aspekti : /elektronski izvor/ / Vidoje Spasi 339

U: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. ­ Nis : YUINFO, 2001. ­ CD-ROM : elektronska publikacija 3645. Direktiva o harmonizaciji izvesnih aspekata autorskog i srodnih prava u informatickom drustvu / Vidoje Spasi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i pruvredu, 2002. - Br. 2 (2002), str. 86-89 ISSN 1451-3188 3646. Elektronsko izdavastvo / Vidoje Spasi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SR jugoslavije, 2002. ­ Br. 9/12 (2002), str 128-137 ISSN 0354-3501 3647. Merodavno pravo za meunarodne autorskopravne odnose / Vidoje Spasi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2002. - God. 39, br. 9/12 (2002), str. 636-652 ISSN 0354-3501 3648. Mogunosti zastite tvorevina iz oblasti biotehnologije po osnovu intelektualne svojine / Vidoje Spasi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravo i svedski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 3, br. 11 (2002), str. 971-997 ISSN 0350-0500 3649. Pametna kartica ("Smart card") kao sredstvo elektronskog plaanja /elektronska graa/ / Vidoje Spasi U: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnplogijama : zbornik radova YUINFO. ­ Nis : YUINFO, 2002. ­ CD-ROM : elektronska publikacija 3650. Upotreba digitalnih slika u americkom pravu / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 299-318 ISSN 0350-85011 3651. Direktiva o zakonskoj zastiti biotehnoloskih pronalazaka (98 /44/ EC) / Vidoje Spasi U: Evropsko zakonodavstvo. - Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu, 2003. - Br. 1(2003) ISSN 1451-3188 3652. Uporednopravni aspekt ogranicenja ovlasenja na umnozavanje autorskog dela za privatne potrebe / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 265-287 ISSN 0350-8501 3653. Digitalni potpis u svetlu Direktive EU / Vidoje Spasi U: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama : zbornik radova YUINFO. - Nis : YUINFO, 2004. ­ CD-ROM : elektronska publikacija 3654. Privatnost u digitalnom svetu / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2004. - Br. 11 (2004), str. 867-887 3655. Neki aspekti privatnosti u sajberspejsu / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 207-228. ISSN 0350-8501 3656. Sajber kriminal u svetlu nove regulative / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 1, 340

br. 9 (2005), str. 947-963. 3657. Zastita licnih podataka na internetu / Vidoje Spasi U: Simpozijum o racunarskim naukama i informacionim tehnologijama : Zbornik radova YUINFO. - Nis : YUINFO, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija. 3658. Aktuelna pitanja u oblasti sajber kriminala / Vidoje Spasi U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 1 (2006), str. 107-130. ISSN 0354-4109 3659. Kloniranje ljudskih bia: za i protiv / Vidoje Spasi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 255-271. ISBN 86-7148-066-6 3660. Novi zakonski okvir za zastitu intelektualne svojine u Srbiji / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i9 humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 11, tom 3 (2006), str. 883-896. ISSN 0350-0500 3661. Patentiranje proizvoda biotehnologije / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 7796 ISSN 0350-8501 3662. Osvrt na odgovornost Internet servis provajdera (ISP) u meunarodnom i uporednom pravu / Vidoje Spasi U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 103-126. ISSN 0350-8501 3663. Pravni polozaj potrosaca u uslovima elektronske trgovine / Vidoje Spasi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 271-290. ISSN 0350-8501 3664. Savremeni oblici piraterije u autorskom i srodnom pravu / Vidoje Spasi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 5, br. 13 (2007), str. 293-310. ISSN 0350-0500

341

STANIMIROVI, DRAGAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3665. Samoupravno odlucivanje radnika ­ promena istorijskog tipa drustvene moi : magistarska teza / Dragan Stanimirovi. - Nis : /autor/, 1975. - 206 lst. ; 30 cm 3666. Samoupravno odlucivanje radnika u udruzenom radu : doktorska disertacija / Dragan Stanimirovi. - Nis : /autor/, 1980. - 478 str. ; 30 cm 3667. Marksizam i savremeno drustvo. Deo 1, Klase i savremeno drustvo / Dragan Stanimirovi. - Nis : Pravni fakultet, 1981 3668. Klase u savremenom drustvu : prilog teoriji i praksi marksizma u Jugoslaviji / Dragan Stanimirovi. - Beograd : "Svetozar Markovi", 1983. - 183 str. ; 25 cm. 3669. Dijalektika, materijalizam, humanizam : skripta / Petar Kozi, Dragan Stanimirovi, Dejan Jelovac. ­ Beograd : Fakultet organizacionih nauka, 1984. ­ 172 str. 3670. Odlucivanje izmedju utopije i stvarnosti / Dragan Stanimirovi. - Beograd : Kultura, 1996. - 290. str. : tabele ; 21 cm ISBN 86-429-0103-9 3671. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 34-35 / glavni i odgovorni urednik Dragan Stanimirovi. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - 264 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 3672. Sociologija / Petar Kozi, Dragan Stanimirovi. - Nis : Bona fides, 2002. - 432 str. ; 24 cm 3673. Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika ­ uticaj Francuskog graanskog zakonika na srpsko pravo : zbornik radova / urednik Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija. CLANCI 3674. Realizacija, ocenjivanje i usavrsavanje kadrovske politike / Dragan Stanimirovi U: Obavestenja. - Beograd : Prosveta, 1969. - Br. 9 (1969), str. 9-10 3675. Strucna sprema / Dragan Stanimirovi U: Obavestenja. - Beograd : Prosveta, 1969. - Br. 7/8 (1969), str. 17-21 3676. Uticaj fluktuacije na strukturu radne snage : istrazivanje u "Metalurskom kombinatu Smederevo" / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 277-290 3677. Uticaj neformalnih grupa na odlucivanje u preduzeu / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 359-374 ISSN 0350-8501

342

3678. Raspodela drustvene moi : jedno empirijsko istrazivanje / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 181-200 ISSN 0350-8501 3679. orevi Jovan - o samoupravnom i otvorenom drustvu, Novinska ustanova "Sluzbeni list SFRJ", Beograd, 1971. / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 257-263 ISSN 0350-8501 3680. Mesto svojine u drustvenoj strukturi - neka shvatanja / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 193-205 ISSN 0350-8501 3681. Dr. Radomir Luki, Sociologija morala / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pavnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 393-399 ISSN 0350-8501 3682. Radna teorija alijenacije / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 285-294 ISSN 0350-8501 3683. Dr Petar I. Kozi: Sociologija, uvod u marksisticku nauku o drustvu / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 371-378 ISSN 0350-8501 3684. Prilog opstem teorijskom pristupu zastite covekove sredine / Dragan Stanimirovi U: Zastita zivotne sredine : pravni aspekt / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 185-189 3685. Protivrecnosti drustvene moi / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 301-321 ISSN 0350-8501 3686. Udruzeni rad i drustvena svojina : socioloski aspekti / Dragan Stanimirovi U: Udruzeni rad i drustvena svojina / /glavni i odgovorni urednik Slavoljub Popovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1976. - Str. 199-209 3687. Socioloska misao Marksa Vebera / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakutet, 1977. - Str. 319-334 ISSN 0350-8501 3688. Marks i evrokomunizam o diktaturi proletarijata / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 241-264 ISSN 0350-8501 3689. Marksizam i osporavanja / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 377-386 ISSN 0350-8501 3690. Vladimir Mili, Revolucija i socijalna struktura / Dragan Stanimirovi 343

U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - str. 387-390 ISSN 0350-8501 3691. Revolucija i socijalna struktura Vladimira Milia : prikaz / Dragan Stanimirovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - str. 387-390 ISSN 0350-8501 3692. Promene materijalnih odnosa u jugoslovenskom samoupravnom socijalistickom drustvu / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 229-251 ISSN 0350-8501 3693. Prilog sociolockom metodu teorije odlucivanja / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 241-260 ISSN 0350-8501 3694. Raanje Marksovog humanizma / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 61-72 ISSN 0350-8501 3695. Humanisticki odnos mladog Marksa publicistici / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 103-114 ISSN 0350-8501 3696. Osnovna obelezja prava i pravne nauke u savremenom jugoslovenskom drustvu / Dragan Stanimirovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1985. - Br. 4 (1985), str. 668-671 ISSN 0004-1270 3697. Federalizam, nacionalne i klasne promene / Dragan Stanimirovi U: Federacija i federalizam. - Nis : Gradina, 1987. - str. 183-189 3698. Ustavne, nacionalne i klasne promene / Dragan Stanimirovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik s savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 39-50 3699. Francuska revolucija 1789. i savremenost / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 77-80 ISSN 0350-8501 3700. Osloboenje rada ili osloboenje radnicke klase / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 111-120 ISSN 0350-8501 3701. Politicki sistem / Dragan Stanimirovi U: Marksisticko obrazovanje na Univerzitetu u Nisu : empirijsko istrazivanje. - Nis : Marksisticki centar Univerziteta, 1989. - Str. 44-72 3702. Ljudska nada izmeu utopije i dogme / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 119-126 ISSN 0350-8501 3703. Svojina i ustav / Dragan Stanimirovi 344

U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 56-62 3704. Drama savremene civilizacije / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­ Br. 31 (1991), str. 23-30 ISSN 0350-8501 3705. Osnovi Lukievog sistema sociologije / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 2002. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 28-45 ISSN 0350-8501 3706. Lukiev sistem filozofije prava / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 41-59 ISSN 0350-8501 3707. Lukiev sistem filozofije morala / Dragan Stanimirovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 79-100. ISSN 0350-8501 3708. Drustvene promene u Srbiji 1804-2004 / Dragan Stanimirovi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 71-88. ISBN 86-7148-056-9 3709. Code civile kao poredak svojine, slobode i vlasti / Dragan Stanimirovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 77-83. ISBN 86-7148-055-0

345

STANKOVI, GORDANA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3710. Dopunski materijal za spremanje ispita iz graanskog procesznog prava : skripta / Gordana Stankovi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1974. - 40 str ; 27 cm 3711. Dopunski materijal za spremanje ispita iz graanskog procesznog prava : skripta / Gordana Stankovi. ­ 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1975. - 40 str ; 27 cm 3712. Dopunski materijal za spremanje ispita iz graanskog procesznog prava : skripta / Gordana Stankovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1976. - 40 str ; 27 cm 3713. Unutrasnja arbitraza u organizacijama udruzenog rada : magistarski rad / Gordana Stankovi. - Nis : /autor/, 1977. III, 233 str. ; 30 cm 3714. Postupak za razvod braka u SFRJ : doktorska teza / Gordana Stankovi. - Nis : /autor/, 1979. - 557 lst. ; 30 cm 3715. Sistem pravnih lekova u parnicnom postupku : predavanja na poslediplomskim studijama / Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1981. 3716. Dispozitivne parnicne radnje : predavanja na poslediplomskim studijama / Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1982. 3717. Graansko procesno pravo : nacrt predavanja : skripta. Deo 1 / Gordana Stankovi. - Nis : /Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta/, 1983. - 549 ; 29 cm 3718. Postupak u alimentacionim parnicama : predavanja na poslediplomskim studijama / Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1983. 3719. Vanparnicno procesno pravo : nacrt predavanja / Gordana Stankovi. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ 264 ; 29 cm 3720. Vanparnicno procesno pravo : skripta / Gordana Stankovi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1985. ­ 264 ; 29 cm 3721. Graansko procesno pravo : nacrt predavanja. Deo 1 / Gordana Stankovi. - 2. izd. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1986. - 549 str. ; 30 cm 3722. Vanparnicno procesno pravo : skripta / Gordana Stankovi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1986. ­ 266 ; 29 cm 3723. Graansko procesno pravo. Knj. 1 / Gordana Stankovi. - Nis : Univerzitet, 1987. - 333 str. ; 24 cm 3724. Graansko procesno pravo. Knj. 2 / Gordana Stankovi. - Nis : Univerzitet, 1987. ­ XXVIII, 582 str. ; 24 cm 3725. Vanparnicno procesno pravo : skripta / Gordana Stankovi. - Nis : Predsednistvo KSSO Pravnog fakulteta, 1987. ­ 266 str. ; 29 cm

346

3726. Postupak pred samoupravnim sudovima : skripta / Gordana Stankovi. - Nis : Skriptarnica Pravnog fakulteta, 1988. - 64 str. ; 30 cm 3727. Graansko procesno pravo / Gordana Stankovi. - Beograd : Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, 1989. - 547 str. ; 24 cm ISBN 86-17-01057-6 3728. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 31 / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1991. - 202 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 3729. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 32-33 / glavni i odgovorni urednici Gordana Stankovi i Radmila Kovacevi-Kustrimovi. - Nis : Pravni fakultet, 1993. - 206 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 3730. Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) / Opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika" ; /urednik Gordana Stankovi/. - /2. dopunjeno izd./. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graansko-pravne nauke, 1994. - 43 str. ; 20 cm 3731. Zbornik radova / Naucni skup "Pravni odnosi u stambenoj oblasti", Nis, 23. mart 1994 ; /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne odnose : Studentski kulturni centar, 1995. - 390 str. ; 20 cm 3732. 35 godina Pravnog fakulteta = 35 Years of Faculty of Law - Nis / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - 155 str. : ilustr. ; 22 cm 3733. Graansko procesno pravo / Gordana Stankovi. - Nis : SKC, 1996. - 987 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-002-5 3734. Praktikum za gradjansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - Nis : SKC, 1997. - 351 str. ; 24 cm 3735. Sistem privatnog (graanskog) prava / Andra orevi ; /priredio Slobodan Perovi ; prilozi za biografiju Andre orevia Gordana Stankovi./. - Beograd : Sluzbeni list, 1996. - 439 str. ; 20 cm. - (Klasici jugoslovenskog prava) 3736. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet : Udruzenje za gradjansko procesno i arbitrazno pravo, 1997. - VIII, 135 str. ; 24 cm 3737. Praktikum za gradjansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - 2. izd. - Nis : SKC, 1998. - 351 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-042-X 3738. Teorija zloupotrebe prava / Milivoje Markovi ; /predgovor, portret prof. dr. Milivoja Markovia i bibliografija radova Gordana Stankovi, Jovan Janji, Nevena Petrusi/. ­ Beograd : /s.n./, 1998. 3739. Zivot i delo prof. dr. Milivoja Markovia : (1908-1986) / Opsti semiminar gradjanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti ; /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graansko pravne nauke, 1998. - 213 str. ; 24 cm 3740. Graansko procesno pravo / Gordana Stankovi. - 4. izd. - Nis : Pravni fakultet, 1998. - 680 str. ; 24 cm

347

3741. Arbitrazno procesno pravo / Gordana Stankovi, Borivoje Starovi, Ranko Keca, Nevena Petrusi. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - 387 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-020-8 3742. Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /organizator skupa Pravni fakultet u Nisu i Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo ; priredile Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - 267 str. ; 24 cm 3743. Novo izvrsno procesno pravo / Gordana Stankovi. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - 102, VII str. ; 24 cm 3744. Graansko procesno pravo : novo organizaciono procesno pravo / Gordana Stankovi. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - 115 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-007-5 3745. Praktikum za graansko parnicno procesno pravo : (pomoni udzbenik) / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. - 3. izd. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo : Bona fides, 2001. - 351 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-005-9 3746. Arbitrazno procesno pravo / Gordana Stankovi, Borivoje S. Starovi, Ranko Keca, Nevena Petrusi. - /2. izd./. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2002. - 387 str. ; 23 cm ISBN 86-7434-017-2 3747. Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvene istrazivanja, 2003. - 260 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-038-0 3748. Graansko procesno pravo / Gordana Stankovi. - 5. izd. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2002. - 680 str. ; 24 cm 3749. Prakticno obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazi ; autori Gordana Stankovi...et al./. Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-037-2 3750. Graansko procesno pravo / Gordana Stankovi. - 6. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Justinijan, 2004. - 732 str. ; 24 cm 3751. Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku : /zbornik radova/ / /urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija. 3752. Novine i graanskom procesnom pravu : /dopunski udzbenik/ / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi. ­ Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2005.- 213 str. ; 24 cm 3753. Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ 700 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-058-5 3754. Stvaranje uslova za trazvoj modernog pravnog i drustveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske drzave : 348

zbornik radova / urednik Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija. 3755. Zakoni o parnicnom i izvrsnom postupku / Gordana Stankovi, Veroljub Rajovi. ­ Beograd : Sluzbeni list SCG, 2005. ­ 367 str. ; 20 cm 3756. Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 337 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-055-0 3757. Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi ; prevod Gordana Ignjatovi, Dejan Janiijevi/. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ IX, 649 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-067-4 3758. Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ IX, 280 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-062-3 3759. Jovan Sterija Popovi i pravo / urednik Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ CD ROM : elektronska publikacija 3760. Novine u porodicnom zakonodavstvu / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 280 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-066-6 3761. Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ 207 str. ; 30 cm 3762. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 3763. Henri Mazeaud: Methodes generales de travail, Paris, 1966 : /prikaz knjige/ / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 432-434 ISSN 0350-8501 3764. Dr Slavoljub Dubi, Uvoenje u naucni rad, Sarajevo, 1970 : /prikaz knjige/ / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. ­ Sv. 10 (1971), str. 233-234 ISSN 0350-8501 3765. Jedan slucaj utvrivanja vanbracnog materinstva u nasoj sudskoj praksi / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 201-207 ISSN 0350-8501 3766. Privremene mere radi izdrzavanja dece u parnici / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 207-215 ISSN 0350-8501

349

3767. Izdrzavanje bracnog druga za vreme trajanja braka u nacrtu Zakona o braku SR Srbije (uze podrucje) / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 271-281 ISSN 0350-8501 3768. Prekid parnicnog postupka / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 297-313 ISSN 0350-8501 3769. Reforma pravosua u novom Ustavu / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : vanredan broj posveen novim ustavima. - Nis : Pravni fakultet, 1974. Str. 154-167 ISSN 0350-8501 3770. Osvrt na promene u parnicnom zakonodavstvu nove Jugoslavije / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 117-136 3771. Prekid parnicnog postupka / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 325-337 ISSN 0350-8501 3772. Samoupravni sudovi i Zakon o udruzenom radu / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakutet, 1977. - Str. 337-359 ISSN 0350-8501 3773. Obustavljanje parnicne delatnosti radi pokusaja poravnanja pred mirovnim veem / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 247-262 ISSN 0350-8501 3774. Dr Veroljub Rajovi, Drustvena zastita drustvene svojine i samoupravnih prava : /prikaz knjige/ / Gordana Stankovi U: Drustvena samozastita. - /s.l./ : /s.n./, 1979. - Br. 5 (1979) 3775. Dr Veroljub Rajovi, Drustvena zastita drustvene svojine i samoupravnih prava : /prikaz knjige/ / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1980. - Br. 5 (1980) ISSN 0350-0500 3776. Postupak za razvod braka u SR Bosni i Hercegovini / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 317-339 ISSN 0350-8501 3777. Kontrola zakonitosti konacne odluke unutrasnje arbitraze pred sudom udruzenog rada / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 194-208 ISSN 0350-8501 3778. Postupak za davanje dozvole za stupanje u brak u slucaju maloletnosti / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 197-214 ISSN 0350-8501 3779. Postupak za lisenje poslovne sposobnosti / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 145-161 350

ISSN 0350-8501 3780. Postupak za naknadu stete prouzrokovane neosnovanom prethodnom ili privremenom merom / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 45-54 ISSN 0350-8501 3781. Procesni polozaj organa starateljstva u graanskom sudskom postupku / Gordana Stankovi U: Saradnja suda i organa starateljstva u primeni novih porodicnih zakona. - Beograd : Pravni fakultet, 1984. - Str. 74-89 3782. Suparnicarstvo i Zakon o obligacionim odnosima / Gordana Stankovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1984. - God. 32, br. 6 (1984), str. 850-859 ISSN 0003-2565 3783. Fikcije o podizanju tuzbe / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 93-102 ISSN 0350-8501 3784. Postupak za ostvarivanje i za stitu prava na stan / Gordana Stankovi U: Donosenje i primena pravilnika o rasporedu stanova : zbornik. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985 3785. Ugledni primer pravilnika za resavanje stambenih potreba / Gordana Stankovi, Jovan Janji U: Donosenje i primena pravilnika o rasporedu stanova : zbornik. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985 3786. Postupak za valorizaciju izdrzavanja / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1986. ­ Br. 26 (1986), str. 49-62 ISSN 0350-8501 3787. Pravna priroda prava na licni dohodak i njegova zastita / Radmila Kovacevi-Kustrimovi, Gordana Stankovi U: Raspodela licnih dohodakia : zbornik. ­ Nis : Pravni fakultet, 1986 3788. Milivoie Markovitch, La theorie de l'abuse des droits en droit compare : /prikaz knjige/ / Gordana Stankovi U: Zbornik za teoriju prava SANU. ­ Beograd : SANU, 1987. - T. 3 (1987) 3789. Subjektivno preinacenje tuzbe u alimentacionim parnicama / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 69-81 ISSN 0350-8501 3790. Prekid postupka u parnici za izdrzavanje vanbracnog druga / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1987. - Br. 3 (1987), str. 337-344 ISSN 0350-0500 3791. Sukcesivna kumulacija zakonskih zastupnika u alimentacionoj parnici / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR SRbije, 1987. - God. 37(knj. 365), br. 6/7 (1987), str. 703-715 ISSN 0350-0500 3792. Modaliteti tuzbenog zahteva / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. ­ Nis : Prani fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), str. 67-74 351

ISSN 0350-8501 3793. Samoupravni sudovi i ustavne promene / Gordana Stankovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena. ­ Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Str. 239-254 3794. Samoupravni sudovi i ustavne promene / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. ­ Br. 5-6 (1988) ISSN 0350-0500 3795. Zakon o obligacionim odnosima i procesni zakoni / Gordana Stankovi U: Zakon o obligacionim odnosima : II tom : knjiga o desetogodisnjici : zbornik. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1988. - Str. 407-414 3796. Zastajanje sa postupkom / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. - God. 38 (knj. 371), br. 2 (1988), str. 249-261 ISSN 0350-0500 3797. Kadrovska politika i savremeno jugoslovensko drustvo / Gordana Stankovi U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1989. - Br. 1-2 (1989) ISSN 0351-1685 3798. Obustavljanje postupka pred sudom udruzenog rada / Gordana Stankovi U: Sudska praksa. ­ Zemun : Poslovna politika, 1989. - Br. 6 (1989), str. 73-77 ISSN 0351-5036 3799. Privremeno obustavljnje vanparnicne delatnosti / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Prani fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 123-133 ISSN 0350-8501 3800. Problemi homogenizacije i harmonizacije porodicnog procesnog prava / Gordana Stankovi U: Graanski i samoupravni sudski postupci. Knjiga o parnicnom postupku. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1989 3801. Problemi homogenizacije porodocnog procesnog prava / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1989. - Br. 11/12 (1989), str. 1469-1482 ISSN 0350-0500 3802. Zakon o obligacionim odnosima i procesni zakoni / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1988. - Br. 4-5 (1989), str. 827-836 ISSN 0350-0500 3803. Revizija protiv odluke Vrhovnog suda Srbije / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Br. 30 (1990), str. 107-117 ISSN 0350-8501 3804. Sudovi casti pri privrednim komorama / Gordana Stankovi U: Povratak privrede trzistu i vlasnistvu : zbornik : II tom. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1990. - Str. 805-814 3805. Sudski sistem i novi Ustavni amandmani na Ustav SFRJ : marginalije uz amandman 59 / Gordana Stankovi 352

U: Sudska praksa. ­ Zemun : Poslovna politika, 1990. - Br. 8 (1990), str. 7-10 ISSN 0351-5036 3806. Organ starateljstva u graanskom sudskom postupku / Gordana Stankovi U: Socijalno pravo. - /s.l./ : /s.n./, 1991. - Br. 15 (1991), str. 38-50 3807. Zasnivanje zaloznog prava na nepokretnosti u postupku obezbeenja / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1991. - Br. 11-12 (1991) ISSN 0350-0500 3808. Zasnivanje zaloznog prava na nepokretnosti u postupku obezbeenja / Gordana Stankovi U: Svojinski odnosi u pravnom poretku : zbornik radova. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 1991 3809. Zasnivanje zaloznog prava na nepokretnosti u postupku obezbeenja / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1991. ­Br. 31 (1991), str. 13-24 ISSN 0350-8501 3810. Zastita prava radnika koji su proglaseni za tehnoloski visak / Gordana Stankovi U: Sudska praksa. ­ Zemun : Poslovna politika, 1991. - Br. 4 (1991), str. 10-15 ISSN 0351-5036 3811. Sudska i pravosudna uprava / Gordana Stankovi U: Uprava u sistemu podele vlasti : zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1992 3812. Beleska povodom stogodisnjice "Teorije graanskog sudskog postupka" prof. Andre orevia / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1994. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 5-10 ISSN 0350-8501 3813. Novine u sudskom ostvarivanju prava na izdrzavanje / Gordana Stankovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 5 (1993) ISSN 0354-3226 3814. Ostvarivanje prava na izdrzavanje starog i samohranog lica / Gordana Stankovi U: Gerontologija. - Beograd : /s.n./, 1993. - Br. 2 (1993) 3815. Ostvarivanje prava na izdrzavanje starog i samohranog lica / Gordana Stankovi U: Zbornik radova sa jugoslovenskog gerontoloskog kongresa (Brnjacka Banja). ­ Beograd : /s.n./, 1993 3816. Resavanje sporova u kojima su stranke lica iz bivsih jugoslovenskih republika / Gordana Stankovi U: Bilten sudske prakse Okruznog suda u Nisu. - Nis : Okruzni sud, 1993. - Br. 21 (1993) 3817. Shvatanje ora Tasia o sudskoj praksi / Gordana Stankovi U: ore Tasi i prava coveka : zbornik radova. - Novi Sad : Pravo, 1993 3818. Andra orevi : prilozi za biografiju / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 1-2

353

3819. Andra orevi : prilozi za biografiju / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). ­ 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 1-2 3820. Andra orevi kao teoreticar graanskog procesnog prava / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 3-8 3821. Andra orevi kao teoreticar graanskog procesnog prava / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Andre orevia : (1854-1914) : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika / (urednik Gordana Stankovi). ­ 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke : Studentski kulturni centar : Narodna biblioteka, 1994. - Str. 3-8 3822. Prilozi za biografiju prof. dr Mihaila Mitia / Gordana Stankovi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 4-9 3823. Princip pravicnosti i resavanje sporova / Gordana Stankovi U: Pravni zivot : tematski broj. Pravda i postojee pravo u imovinskim odnosima. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1994. - Tom 2, br. 11-12 (1994) ISSN 0350-0500 3824. Princip pravicnosti i resavanje sporova / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1994. - Br. 11-12 (1994) ISSN 0350-0500 3825. Radovi prof. dr Mihaila Mitia iz oblasti graanskog procesnog prava / Gordana Stankovi U: Rad i delo prof. dr Mihaila Mitia : opsti seminar graanskog prava Srpska civilistika : (zbornik radova) / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1994. - Str. 24-32 3826. Resavanje sporova u kojima su stranke lica iz bivsih jugoslovenskih republika / Gordana Stankovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 1994. - Br. 3 (1994) ISSN 0354-3226 3827. Shvatanje Andre orevia o cilju, subjektima i predmetu parnice / Gordana Stankovi U: Naucno naslee Pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1994 3828. Shvatanje ora Tasia o sudskoj praksi / Gordana Stankovi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1994. - Br. 1 (1994) ISSN 0352-3713 3829. Beleske za biografiju prof. dr. Vladislava orevia / Gordana Stankovi U: Niski civilisti, prof. dr. Mirsa Mijaci, prof. dr. Vladislav orevi, prof. dr. Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 5-12 3830. Bibliografija radova prof. dr Milivoja Markovia / Jovan Janji, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Teorija zloupotrebe prava u uporednom pravu / Milivoje Markovi. ­ Beograd : /s.n./, 1996. - Str. 321-329

354

3831. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Jovan Janji, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 300-305 3832. Evolucija u shvatanju prof. Markovia o ostvarivanju prava na naknadu stete zbog zloupotrebe procesnih ovlasenja / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 49-58 3833. Oblici graanskopravne zastite u Srpskom graanskom zakoniku / Gordana Stankovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844/1994) / /urednik Radmila KovaceviKustrimovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1995. - Str. 284-295 3834. Portret prof. dr Milivoja Markovia / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 5-17 3835. Predgovor / Gordana Stankovi U: Niski civilisti, prof. dr. Mirsa Mijaci, prof. dr. Vladislav orevi, prof. dr. Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 1-2 3836. Prilozi za biografiju prof. dr Mirse Mijaci / Gordana Stankovi U: Niski civilisti, prof. dr. Mirsa Mijaci, prof. dr. Vladislav orevi, prof. dr. Gordana Stankovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. ­ Str. 5-12 3837. Sudska praksa i princip podele vlasti / Gordana Stankovi U: Pravni zivot : tematski broj. Sud i pravo. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1995. - Tom 4, br. 12 (1995) ISSN 0350-0500 3838. Sudska praksa i princip podele vlasti / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1995. - Br. 12 (1995) ISSN 0350-0500 3839. Tumacenje zakona u Srpskom graanskom zakoniku / Gordana Stankovi, Miroljub Simi U: Sto pedeset godina Srpskog graanskog zakonika. - Nis : Pravni fakultet, 1995 3840. Vanparnicni postupci u stambenim stvarima / Gordana Stankovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 307-317 3841. Vanparnicni postupci u stambenim stvarima / Gordana Stankovi U: Naucni skup Pravni odnosi u stambenoj oblasti : zbornik radova / /urednik Gordana Stankovi/. ­ 2. izd. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, Katedra za graanskopravne nauke, 1995. - Str. 307-317 3842. Autenticna naucna teorija / Gordana Stankovi U: Ekonomika. - Nis : Ekonomski fakultet, 1996. - Br. 4 (1996) ISSN 0350-137X 3843. Autenticna naucna teorija / Gordana Stankovi U: Naucni podmladak. Humanitas. - Nis : Univerzitet, 1996. - Br. 1-4 (1996) 355

ISSN 0351-1790 3844. Nacelna pravna shvatanja / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 5-14 ISSN 0350-8501 3845. Naknada stete zbog zloupotrebe procesnih ovlasenja / Gordana Stankovi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 312-320 3846. Odrednice za enciklopediju / Gordana Stankovi U: Leksikon graanskog prava / glavni i odgovorni urednik Obren Stankovi. ­ Beograd : Nomos, 1996 3847. Pravo na pravnu zastitu - uslov pravne i politicke stabilnosti / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1996. - God. 13, br. 9 (1996), str. 72-80 ISSN 0352-3713 3848. Pravoto na pravna zastita - paradigma na pravnata drzava / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Zbornik radova Slobodite i pravata na covekot i graganinot vo Republika Makedonija . - Skopje : Pravni fakultet, 1996. - Str. 393-403 3849. Procesni polozaj i posebna zastita deteta u porodicnopravnim parnicnim stvarima / Gordana Stankovi U: Pravni zivot : tematski broj. Postojee i budue pravo. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1996. - Tom 4, br. 12 (1996) ISSN 0350-0500 3850. Procesni polozaj organa starateljstva u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Socijalna politika i socijalni rad. - /s.l./ : /s.n./, 1996. - Br. 4 (1996), str. 5-14 ISSN 0350-9877 3851. Procesorni postupak : (prakticna pitanja i ocena zakonskog ureenja) / Gordana Stankovi U: Aktuelna pitanja jugoslovenskog procesnog zakonodavstva : zbornik radova. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1996. ­ Str. 129-147 3852. Specificnosti postupka u porodicnopravnim stvarima / Gordana Stankovi U: Reforma porodicnog prava : zbornik radova. - Beograd : Pravni fakultet, 1996. ­ Str. 413-429 3853. Sudska praksa i uloga suda / Gordana Stankovi U: Deset godina Kopaonicke skole prirodnog prava. - Beograd : Udruzenje pravnika Srbije ; Casopis Pravni zivot, 1996. -Str. 23-47 3854. Sudska praksa i uloga suda / Gordana Stankovi U: Zavrsni dokument Kopaonicke skole prirodnog prava. ­ Kopaonik : Kopaonicka skola prirodnog prava, 1996 3855. Tumacenje zakona u srpskom graanskom zakoniku / Miroljub Simi, Gordana Stankovi U: Sto pedeset godina od donosenja Srpskog graanskog zakonika : (1844-1994). - Beograd : SANU, 1996. - Knj. 81 (1996), str. 183-191 3856. Le dedommagement de prejuduces causses par l'abus des attributions procedurales / Gordana Stankovi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 1997. - Vol. 1, No 1 (1997) 356

ISSN 0354-2009 3857. Marginalije uz odredbe Zakona o preduzeima o ostvarivanju prava na naknadu stete pricinjene preduzeu / Gordana Stankovi U: Pravo i privreda. - Beograd : Udruzenje pravnika u privredi SRJ, 1997. - Br. 5-8 (1997) ISSN 0354-3501 3858. Mirovna vea - pravosudni organi lokalne samouprave / Gordana Stankovi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 1997. - Br. 4 (1997) ISSN 0352-3713 3859. Polozba na deteto vo semejnoto parnicno procesno pravo / Gordana Stankovi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 1997. - Br. 1-2, (1997) 3860. Postupak za potvrivanje sadrzine ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Gordana Stankovi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo : Pravni fakultet, 1997. - Str. 58-67 3861. Postupak za potvrivanje sadrzine ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Gordana Stankovi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. ­ 2. izd. Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo Pravnog fakulteta, 1997. - Str. 58-67 3862. Pravo na pravnu zastitu : (shvatanje prof. dr Borislava Blagojevia) / Gordana Stankovi U: Borislav T. Blagojevi / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 36-49 ISBN 86-7148-004-6 3863. Procesni plozaj deteta u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Prava deteta u svetu i Jugoslaviji : zbornik radova. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1997. ­ Str. 111-116 3864. Sudska praktika i uloga na sudot / Gordana Stankovi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 1997. - Br. 1-2 (1997) 3865. Sudsko poravnjanje i promenjene okolnosti / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i stvarnost. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1997. - Tom 4, br. 12 (1997) ISSN 0350-0500 3866. Bibliografija radova prof. Milivoja Markovia / Jovan Janji, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja C. Markovia (1908-1986). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. ­ Str. 204-209 3867. Environment Law and Civil Jurisdiction / Gordana Stankovi U: Environment and Women. ­ Lefkosia : Interbalcan Women's Association, 1998 3868. Evolucija u shvatanju prof. Milivoja Markovia o ostvarivanju prava na naknadu stete zbog zloupotrebe procesnih ovlasenja / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 37-44 3869. Nacelni pravni sfakanja / Gordana Stankovi 357

U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 1998. - Br. 3-4, (1998) 3870. Portret prof. dr Milivoja Markovia / Gordana Stankovi U: Zivot i delo prof. dr Milivoja Markovia : (1908-1986) : opsti seminar graanskog prava "Srpska civilistika", niski civilisti / (urednik Gordana Stankovi). - Nis : Pravni fakultet, Katedra za graanskopravne nauke, 1998. - Str. 7-14 3871. Princip prividne suverenosti suda i njegova konkretizacija u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Mo i nemo prava. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1998. - Tom 4, br. 12 (1998) ISSN 0350-0500 3872. Princip prividne suverenosti suda / Gordana Stankovi U: Zbornik radova. - Skopje : Pravni fakultet, 1998 3873. Starost i ogranicenje poslovne sposobnosti / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Gerontologija. - /s.l./ : /s.n./, 1998. - Br. 6 (1998), str. 27-38 3874. Starost i ogranicenje poslovne sposobnosti / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Zbornik radova sa V gerontoloskog kongresa. ­ Vrnjacka Banja : /s.n./, 1998 3875. Vanparnicni postupci u naslednopravnim stvarima / Gordana Stankovi U: Novine u Zakonu o nasleivanju : zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1998 3876. Vanparnicni postupci u naslednopravnim stvarima / Gordana Stankovi U: Sudska praksa. ­ Zemun : Poslovna politika, 1998. - Br. 9 (1998) ISSN 0351-5036 3877. Dvadeset godina Zakona o izvrsnom postupku / Gordana Stankovi U: Dvadeset godina Zakona o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav uri, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - Str. 11-17 ISBN 86-7148-013-5 3878. Fictions on the Statement of the Appeal in Legal Procedure / Gordana Stankovi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 1999. - Vol. 1, No 3 (1999), str. 343-356 ISSN 0354-2009 3879. Sudskata praktika i principot na podelba na vlasta / Gordana Stankovi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 1999. - Br. 1 (1999) 3880. Organizacija univerzitetske nastave / Gordana Stankovi U: Seminar za strucno usavrsavanje asistenata pripravnika. ­ Nis : Univerzitet, 2000 3881. Univerzitetska nastava i svojstva univerzitetskih nastavnika / Gordana Stankovi U: Seminar za strucno usavrsavanje asistenata pripravnika. ­ Nis : Univerzitet, 2000 3882. Fikcii za izjavuvanje zalba vo parnicna postapka / Gordana Stankovi U: Zbornik vo cest na Asen Grupce. - Skopje : Praven fakultet, 2001 3883. Intervencijsko dejstvo presude / Gordana Stankovi 358

U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 4, br. 12 (2001) ISSN 0350-0500 3884. Marginalije uz novi Zakon o izvrsnom postupku / Gordana Stankovi U: Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /priredile za stampu Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - Str. 9-21 3885. Prigovor radi otklanjanja nepravilnosti prilikom sprovoenja izvrsenja / Gordana Stankovi U: Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /priredile za stampu Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - Str. 65-79 3886. Prigovor za otstanuvaje nepravilnosti napraveni pri sproveduvanje na izvrsuvanjeto / Gordana Stankovi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 2001. - Br. 3 (2001) 3887. Protivizvrsenje / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 40-41 (2001), str. 18-27 ISSN 0350-851 3888. U spomen na delo Andre orevia : (1854-1914) / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. ­ Tom 1, br. 9 (2001) ISSN 0350-0500 3889. Privremeno obustavljanje izvrsnog postupka / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2001. ­ Br. 42 (2002), str. 11-33 ISSN 0350-8501 3890. Hipoteka kao sredstvo obezbeenja potrazivanja u jugoslovenskom pravu : uvodni referat / Gordana Stankovi U: Zbornik sa savetovanja "Sredstva obezbeenja". ­ Niska Banja : /s.n./, 2002 3891. Samozastita kao oblik graanskopravne zastite / Gordana Stankovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 235-247 ISBN 86-7148-034-8 3892. Slobodna ocena kao metod za procenu visine sporne trazbine / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. ­ Tom 4, br. 12 (2002) ISSN 0350-0500 3893. Sudska hipoteka / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Pristini. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2002 3894. Sudskata hipoteka kako sredstvo za obezbeduvanje na parnicno pobaruvanje / Gordana Stankovi U: Sudiska revija = Judical Review. - Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 2002. - Br. 2, (2002) 3895. Zastita prava na izdrzavanje u parnicnom postupku / Gordana Stankovi 359

U: Ostvarivanje i zastita prava na zakonsko izdrzavanje : zbornik radova. - Kragujevac : Pravni fakultet, 2002 3896. Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije : uvodni referat / Gordana Stankovi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 3-18 ISBN 86-7148-038-0 3897. Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije : uvodni referat / Gordana Stankovi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. ­ CD-ROM 3898. Parnicno procesno pravo Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 9-26 ISSN 0350-8501 3899. Postupak za promenu polnog identiteta-de lege ferenda : Gordana Stankovi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 161-173 ISBN 86-7148-038-0 3900. Postupak za promenu polnog identiteta-de lege ferenda : Gordana Stankovi U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. ­ CD-ROM 3901. Pravo na samozastitu u savremenom pravu / Gordana Stankovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 117-130 ISBN 86-7148-039-9 3902. Procesne odredbe u Zakonu o zaloznom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2003. ­ Tom 4, br. 12 (2003) ISSN 0350-0500 3903. Vlijanieto na izmenetite okolnosti vrz sudskoto poramnuvanje / Gordana Stankovi U: Godisnik na Pravniot fakultet "Justinijan prvi" : vo cest na Dimitar Pop Georgiev. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 40 (2002/2003), str. 417-447. ISSN 0583-5062 3904. Kodifikacija graanskog prava i procesne norme / Gordana Stankovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 179-188 ISBN 86-7148-049-6 3905. Nacelo zabrane zloupotrebe procesnih ovlasenja u parnicnom postupku Republike Srpske / Gordana Stankovi U: Pravo teorija i praksa. - Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2004. - God. 21, br. 11 (2004), str. 47-56 ISSN 0352-3713 3906. Naknada stete zbog zloupotrebe procesnih ovlasenja / Gordana Stankovi 360

U: Branic. ­ Beograd : Advokatska komora Srbije, 2004. - Br. 3-4 (2004), str. 33-48 ISSN 0353-9644 3907. Pravo na samozastitu u sudskoj praksi / Gordana Stankovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 171-185 ISBN 86-7148-048-8 3908. Predgovor / Gordana Stankovi U: Zakon o izvrsnom postupku. ­ Beograd : Justinijan, 2004. ­ Str. 9-10. ISBN 86-84315-16-1 3909. Predgovor / Gordana Stankovi U: Zakon o parnicnom postupku. ­ Beograd : Justinijan, 2004. ­ Str. 7-31. ISBN 86-84315-15-4 3910. Predmet izvrsnog postupka / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 2004. ­ Tom 4, br. 12 (2004) ISSN 0350-0500 3911. Prevencija zloupotrebe procesnih ovlasenja u parnicnom postupku Republike Srpske / Gordana Stankovi U: Izbor sudske prakse. ­ Zemun : Glosarijum, 2004. - Br. 12 (2004) ISSN 0354-3226 3912. Prilozi za reformu srpske parnicne procedure / Gordana Stankovi, Ranko Keca U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2004. - Br. 3-4 (2004) ISSN 0350-0500 3913. Pripremanje promena Zakona o parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Anali Pravnog fakulteta. ­ Beograd : Pravni fakultet, 2004. ­ Br. 1-2 (2004) ISSN 0003-2565 3914. Represivni merki poradi zloupotreba na procesnite ovlastuvanja / Gordana Stankovi U: Savremenoto pravo, pravnite nauke i Justinijanovata kodifikacija : zbornik na trudovite od meunaroden simpozijum. T 2, Vol. 2. ­ Skopje : Praven fakultet, 2004. ­ Str. 249-259 3915. Stecajni upravnik kao subjekat stecjnog postupka / Nevena Petrusi, Gordana Stankovi U: Privreda i pravo : Susret pravnika u privredi Srbije i Crne Gore od 19-21. maja 2004. godine. - Vrnjacka Banja : Udruzenje pravnika u Srbiji i Crnoj Gori, 2004. - Br. 6 (2004) 3916. Sudska praksa, procedura, izvrsenje, pravo na pravdu / Gordana Stankovi U: Zavrsni dokument Kopaonicke skole prirodnog prava : 17. susret, Kopaonik, 13-17 decembra 2004. ­ Kopaonik : Kopaonicka skola prirodnog prava, 2004. ­ Str. 86-89 3917. Sudskata praktika i ulogata na sudot : prikaz / Gordana Stankovi, Arsen Janevski U: Sudiska revija = Judical Review. ­ Skopje : Zdruzenie na sudiite na Republika Makedonija, 2004. ­ Br. 2 (2004), str. 305-316 3918. Sudski sistem i novi Ustav / Gordana Stankovi 361

U: Naucno savetovanje Ustavno pitanje u Srbiji, Nis, 20-21. maj 2004. godine / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Str. 235-250 ISBN 86-7148-046-1 3919. Upravitel na naslednicka zaednica / Gordana Stankovi, Arsen Janevski U: Zbornik vo cest na Mile Hadzi Vasilev. - Skopje : Praven fakultet, 2004. ­ Str. 51-64 3920. Ustavne promene i civilna procedura / Gordana Stankovi U: Ustavne promene u nas : zbornik radova. - Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2004. - Str. 87-102 3921. Zastupanje u parnici po zakonu o parnicnim postupku Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 59-78. ISSN 0350-8501 3922. Fikcije o izjavljivanju zalbe u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2005. ­ Br. 5 (2005), str. 109-125. ISSN: 18840-0272 3923. Kompezacioni prigovor i prigovor protivtrazbine radi prebijanja / Gordana Stankovi U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2005. ­ Br. 7-8 (2005), str. 34-37. ISSN 1450 ­ 7137 3924. Novi zakon o parnicnom postupku Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Primena novih zakona u oblasti privrede , pravosua i radnih odnosa : zbornik radova. - Novi Sad : Privredna akademija Pravo teorija i praksa, 2005. - Str. 183-197 3925. Novo parnicno procesno pravo Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2005. ­ God. 22, br. 2-3 (2005), str. 3-21 ISSN 0352-3713 3926. Pravo na pravicno suenje i pravo na nezavisnog i nepristrasnog sudiju / Gordana Stankovi U: Evropski sistem zastite ljudskih prava : iskustva i novi izazovi / glavni i odgovorni urednik Zoran Radivojevi. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. - Str. 223-231 ISBN 86-7148-050-X 3927. Pravo na pravnu zastitu u srpskom pravu : istorijska retrospektiva / Gordana Stankovi, Nevena Petrusi U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 205-222. ISBN 86-7148-056-9 3928. Predgovor / Gordana Stankovi U: Zakon o parnicnom postupku i Zakon o izvrsnom postupku. ­ Beograd : Sluzbeni list, 2005 3929. Presuda bez odrzavanja rasprave / Gordana Stankovi U: Bilten sudske prakse. ­ Beograd : Intermex, 2005. ­ Br. 3 (2005), str. 277-285. 3930. Presuda bez odrzavanja rasprave / Gordana Stankovi U: Pravo, teorija i praksa. ­ Beograd : Casopis Pravo ­ teorija i praksa, 2005. ­ 11 (2005), str. 3- 9. 3931. Promena polnog identiteta ­ de lege ferenda / Gordana Stankovi U: Stvaranje uslova za trazvoj modernog pravnog i drustveno-ekonomskog sistema Srbije kao demokratske drzave : 362

zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ CD ROM : elektronska publikacija 3932. Resavanje individualnih radnih sporova prema odredbama novog Zakona o radu / Gordana Stankovi U: Pravo i privreda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika u privredi Srbije i Crne Gore, 2005. ­ Br. 5-8 (2005), str. 508-520 ISSN 0354-3501 3933. Stecaen procesen odnos / Gordana Stankovi U: Godisnik na Pravniot fakultet ,,Justinijan prvi" : vo cest na Strezo Strezovski. ­ Skopje : Praven fakultet "Justinijan prvi", 2006. ­ Tom 41 (2004/2005), str. 473-491. ISSN 0583-5062 3934. Sud u kontekstu pravde / Gordana Stankovi U: Zavrsni dokument Kopaonicke skole prirodnog prava. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Str. 93-94. 3935. Usklaivanje novog parnicnog procesnog prava Republike Srbije sa evropskim standardima / Gordana Stankovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 489-504 ISBN 86-7148-058-5 3936. Vanparnicno procesno pravo Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2005. ­ Br. 12 (2005), str. 5-18. ISSN 0350-8501 3937. Dr Aleksandar Radovanov : Parnicni postupak : /prikaz/ / Gordana Stankovi U: Pravo-teorija i praksa. ­ Novi Sad : Casopis Pravo ­ teorija i praksa, 2006. ­ Br. 7-8 (2006), str. 79-80. ISSN 0352-3717 3938. Glose o jeziku u pravu / Gordana Stankovi U: Pravo i jezik : /zbornik referata sa Naucnog skupa/. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 43-54. ISBN 86-80765-66-X 3939. Jovan Sterija Popovi ­ profesor Liceja / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 48 (2006), str. 13-26 ISSN 0350-8501 3940. Marginalije uz cl. 4 Code civile / Gordana Stankovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 49-59 ISBN 86-7148-055-0 3941. Materijalnopravni prigovori / Gordana Stankovi, Snezana Andrejevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 12, tom 4 (2006), str. 5-15. ISSN 0350-8501 3942. Nacelo dispozicije i nedozvoljene radnje raspolaganja u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. - Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 2 (2006), str. 211-228. ISSN 0354-4109

363

3943. Nacelo dispozicije i nedozvoljene radnje raspolaganja u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 2 (2006), str. ____________ ISSN 1450-7137 Dostupno i na : www.informator.co.yu/casopis 3944. Nacelo dispozicije i nedozvoljene radnje raspolaganja u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U : Primena novih zakona u oblasti krivicnog prava i krivicnih sankcija graansko procesnog prava, prava spoljne trgovine i hipotekarnog prava. ­ Beograd : /s.n./, 2006. ­ CD ROM : elektronska publikacija. 3945. Obavezno advokatsko zastupanje u postupku po reviziji i zahtevu za zastitu zakonitosti / Gordana Stankovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 545-555. ISBN 86-7148-067-4 3946. Obavezno advokatsko zastupanje u postupku po reviziji i zahtevu za zastitu zakonitosti / Gordana Stankovi U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 12 (2006), str. 3-7 ISSN 1450-7137 Dostupno i na : www.informator.co.yu/casopis 3947. Organ starateljstva kao stranka u alimentacionoj parnici / Gordana Stankovi U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 10 (2006), str. ----------ISSN 1450-7137 Dostupno i na : www.informator.co.yu/casopis 3948. Osnovna nacela posebnih parnicnih postupaka u porodicnim stvarima / Gordana Stankovi U: Novo porodicno zakonodavstvo : zbornik radova. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 481-498. ISBN 86-80765-74-0 3949. Pogresno i nepotpuno utvreno cinjenicno stanje kao razlog za zalbu u parnucnom postupku / Gordana Stankovi U: Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 1 (2006), str. 141-152. ISSN 0354-4109 3950. Pogresno i nepotpuno utvreno cinjenicno stanje kao razlog za zalbu u parnucnom postupku / Gordana Stankovi U: Bilten sudske prakse Okruznog suda u Nisu. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 22 (2006), str.137-148. ISSN 1452-6603 3951. Pogresno i nepotpuno utvreno cinjenicno stanje kao razlog za zalbu u parnucnom postupku / Gordana Stankovi U: Pravo - teorija praksa. ­ Beograd : Casopis Pravo ­ teorija i praksa, 2006. ­ Br. 5-6 (2006), str. 20-27. ISSN 0352-3713 3952. Pravo na nezavisnog i nepristrasnog sudiju / Gordana Stankovi U: Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Istocnom Sarajevu. ­ 2. izd. ­ Istocno Sarajevo : Pravni fakultet, 2006. Str. : 79-88. ISBN 99938-57-06-8 3953. Princip prividne suverenosti suda u parnicnom postupku / Gordana Stankovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2006. ­ Br. 8 (2006), str. 99-112. ISSN: 18840-0272 3954. Stecajni procesni odnos / Gordana Stankovi U: Harmonizacija stecajnog prava i novi Zakon o stecajnom postupku / /glavni i odgovorni urednik Gordana 364

Stankovi/. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 113-124. ISBN 86-7148-062-3 3955. Teret dokazivanja / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 1-10 ISSN 0350-8501 3956. Zastajanje sa postupkom / Gordana Stankovi U: Pravni informator. - Beograd : Intermex, 2006. ­ Br. 7-8 (2006), str. 53-57. ISSN 1450-7137 Dostupno i na : www.informator.co.yu/casopis 3957. Zastita prava na zakonsko izdrzavanje u Porodicnom zakonu Republike Srbije / Gordana Stankovi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 191-210. ISBN 86-7148-066-6 3958. Intervencijsko dejstvo presude / Gordana Stankovi U: Pravna rijec. ­ Banja Luka : Udruzenje pravnika Republike Srpske, 2007. ­ Br. 11 (2007), str. 59-72. ISSN 1840-0272 3959. Jovan Sterija Popovi ­ profesor prava na Liceju / Gordana Stankovi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2007. ­ Br. 5 (2007), str. 149-159. ISSN 1451-6373 3960. Meupresuda / Gordana Stankovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 117-128. ISSN 0350-8501 3961. Nesavesno parnicenje i mere za sprecavanje zloupotrebe procesnih ovlasenja / Gordana Stankovi U: Srpsko pravo nekad i sad. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2007. ­ Str. 119-130. ISBN 86-80765-81-3 3962. Obavezno advokatsko zastupanje u postupku po reviziji i zahtevu za zastitu zakonitosti / Gordana Stankovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 2007. ­ 10 (2007), str. 19-24. ISSN 0354-3226 3963. Skica za Zakon o meunarodnoj pravnoj pomoi u graanskim stvarima / Gordana Stankovi, Snezana Andrejevi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 5, br. 13 (2007), str. 519-534. ISSN 0350-0500

365

STEVANOVI, CEDOMIR

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3964. Ponavljanje krivicnog postupka : teoretska pitanja i primena ove ustanove u praksi okruznih sudova jugoistocne Srbije : magistarski rad / Cedomir Stevanovi. ­ Zagreb : /autor/, 1965. ­ 120 lst. ; 30 cm 3965. Iskaz vestaka u nasem krivicnom postupku : doktorska disertacija / Cedomir Stevanovi. ­ Ljubljana : /autor/, 1973. ­ 225 lst. ; 30 cm 3966. Vestacenje u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi. - Beograd : Savremena administracija, 1976. - 136 str. ; 20 cm 3967. Krivicno procesno pravo : opsti i posebni deo : skripta / Cedomir Stevanovi. - Nis : Skriptarnica Pravnog fakulteta, 1978. ­ 602 str. ; 24 cm 3968. Krivicno procesno pravo : opsti deo : skripta / Cedomir Stevanovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Skriptarnica KKSSO Pravnog fakulteta, 1979. ­ 353 str. 3969. Krivicno procesno pravo : posebni deo : skripta / Cedomir Stevanovi. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Nis : Skriptarnica KKSSO Pravnog fakulteta, 1979. ­ 219 str. 3970. Krivicno procesno pravo : opsti deo : skripta / Cedomir Stevanovi. - Nis : Skriptarnica KKSSO Pravnog fakulteta, 1981. ­ 353 str. 3971. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 21, 1981 / /glavni i odgovorni urednik Cedomir Stevanovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1981. - 446 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 3972. Krivicno procesno pravo SFRJ / Cedomir V. Stevanovi. - Beograd : Savremena administracija, 1982. - XII, 389 str. ; 24 cm 3973. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. /Knj./ 22 / /glavni i odgovorni urednik Cedomir Stevanovi/. - Nis : Pravni fakultet, 1982. - 512 str. ; 24 cm ISSN 0350-851 3974. Krivicno procesno pravo SFRJ / Cedomir V. Stevanovi. - Beograd : Savremena administracija, 1982. - XII, 389 str. ; 24 cm 3975. Krivicno procesno pravo SFRJ / Cedomir V. Stevanovi. - 2. izmenj. i dop. izd. - Beograd : Naucna knjiga, 1988. XV, 419 str. ; 24 cm 3976. Krivicno procesno pravo / Cedomir Stevanovi. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Naucna knjiga, 1994. - 24 cm 3977. Krivicno procesno pravo : procesni subjekti, procesne radnje / Cedomir Stevanovi, Vojislav uri. - Nis : SKC, 1998. - VIII, 310 str. ; 24 cm ISBN 86-7757-046--2 CLANCI

366

3978. Porotno suenje u Srbiji krajem XIX i pocetkom XX veka / Cedomir V. Stevanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 125-132 3979. Tihomir Vasiljevi, Sistem krivicnog procesnog prava / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965. - Str. 266-272 3980. Osnovi za ponavljanje krivicnog postupka u teoriji i prakticnoj primeni / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1966. - Str. 283-294 3981. Posebni slucajevi ponavljanja krivicnog postupka i njihova primena u praksi / Cedomir Stevanovi U: 13. maj. - Beograd : Savezni sekretarijat za unutrasnje poslove, 1966. - Br. 11 (1966) ISSN 0041-302X 3982. Sluzajevi nepravnog ponavljanja krivicnog postupka i njihova primena u praksi / Cedomir Stevanovi U: Nasa zakonitost. - Zagreb : Narodne novine, 1966. - Br. 5, str. 389-390 ISSN 0027-8165 3983. Polozaj organa unutrasnjih poslova u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet,1968. - Sv. 7 (1968), str. 137-153 3984. Doprinos vestaka preventivnoj borbi protiv kriminaliteta / Cedomir Stevanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 313-322 ISSN 0350-8501 3985. Neka pitanja u vezi sa zakonskim regulisanjem oblasti vestacenja u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 173-183 ISSN 0350-8501 3986. Neka pitanja u vezi sa pojmom i predmetom vestacenja u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1973. - Sv. 12 (1973), str. 249-259 ISSN 0350-8501 3987. Polozaj vestaka u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 235-252 ISSN 0350-8501 3988. Neka pitanja u vezi sa ucesem graana u suenju /Stevanovi/ / Cedomir U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj. Trideset godina pravosua u socijalistickoj Jugoslaviji. Nis : Pravni fakultet, 1975. - Str. 65-77 . ISSN 0350-8501 3989. Stav suda prema dokazima u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 257-272 ISSN 0350-8501 3990. Polozaj strucnog lica u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 235-255 ISSN 0350-8501

367

3991. Kontrola zakonitosti sudskuh odluka u krivicnom postupku / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 145-162 ISSN 0350-8501 3992. Kontrola zakonitosti sudskih odluka u krivicnom postupku : (nastavak iz ptrethodnog broja Zbornika) / Cedomir Stevanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 141-157 ISSN 0350-8501

368

STOJANOVI, DRAGAN

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 3993. Ustavnosudska zastita samoupravnih prava : magistarski rad / Dragan M. Stojanovi. - Nis : /autor/, 1983. - 202 lst. ; 30 cm 3994. Osnovna prava u ustavima evropskih drzava i Ustavu SFRJ : doktorska disertacija / Dragan M. Stojanovi. - NIs : /autor/, 1998. - 771 str. ; 30 cm 3995. Osnovna prava coveka : ljudska prava i slobode u ustavima evropskih drzava / Dragan M. Stojanovi. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1989. - 222 str. ; 24 cm 3996. Ustav i politicko zakonodavstvo Republike Srbije / Dragan M. Stojanovi. - Nis : Pravni fakultet, 1991. - 268 str. ; 24 cm 3997. Pravni polozaj poslanika : na primerima Francuske, Nemacke, Austrije i Jugoslavije / Dragan M. Stojanovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - 346 str. ; 20 cm ISBN 86-7148-010-0 3998. Ustavno pravo. Knj. 1 / Dragan M. Stojanovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - VIII, 270 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-014-3 3999. Ustavni amandmani / Dragan M. Stojanovi. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2000. 168 str. ; 20 cm ISBN 86-7148-026-7 4000. Ustavno pravo. Knj. 1 / Dragan M. Stojanovi. - /2. izd./. - Nis : Bona fides, 2001. - IX, 436 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-006-7 4001. Ustavno pravo. Knj. 2 / Dragan M. Stojanovi. - Nis : SVEN, 2003. - VII, 470 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-006-7 4002. Ustavno pravo. Knj. 1 / Dragan M. Stojanovi. - /2. izd./. - Nis : SVEN, 2004. - XIV, 482 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-006-7 4003. Ustavno pravo. Knj. 2 / Dragan M. Stojanovi. ­ 2. dopunjeno izd. ­ Nis : SVEN, 2006. ­ XIII, 499 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-006-7 4004. Ustavno pravo. Knj. 2 / Dragan M. Stojanovi. ­ 3. dopunjeno izd. ­ Nis : SVEN, 2007. ­ 445 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7746-097-6 CLANCI 4005. Slobode, prava i duznosti coveka i graanina u Ustavu SFRJ od 1974. godine / Dragan Stojanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 353-375 ISSN 0350-8501 4006. Ustavni sudovi i sudovi udruzenog rada u kontroli samoupravnih opstih akata / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 421-439 369

ISSN 0350-8501 4007. Priroda ustavnog spora i ustavnosudske funkcije / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 323-330 ISSN 0350-8501 4008. Ustavnosudska zastita samoupravnih prava / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 135-147 ISSN 0350-8501 4009. Prava graana u ustavima Srbije / Dragan Stojanovi U: Anali pravnog fakulteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet, 1986. - Br. 6 (1986), str. 412-413 ISSN 0003-2563 4010. Sistem i zastita osnovnih prava u ustavnom poretku Austrije / Dragan Stojanovi U: Marksisticke teme. ­ Nis : Univerzitet, 1987. - Br. 1 (1987), str. 37-48 ISSN 0351-1685 4011. Sistem i zastita osnovnih prava u ustavnom poretku Austrije / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 215-239 ISSN 0350-8501 4012. Izborni sistem i referendum za donosenje ustava / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : redovni i tematski broj Ustavne promene u SR Srbiji. - Nis : Pravni fakultet, 1988. ­ Br. 28 (1988), Str. 29-34 ISSN 0350-8501 4013. Problemi garantovanja osnovnih prava u Ustavu / Dragan Stojanovi U: Aktuelni problemi ustavnih promena : zbornik sa savetovanja. - Nis : Pravni fakultet, 1988. - Str. 51-66 4014. Francuska deklaracija ljudskih prava / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­Br. 29 (1989), str. 67-71 ISSN 0350-8501 4015. Garantovanje osnovnih prava u Ustavu SFRJ / Dragan Stojanovi U: Koncepcija novog ustava. - Beograd : Marksisticki centar, 1989. - Str. 326-344 ISBN 86-7051-01-1 4016. Izborni sistem i referendum za donosenje Ustava / Dragan Stojanovi U: Ustav i smisao ustavnih promena. - Nis : Univerzitet, 1989. - Str. 134-143 ISBN 86-7455-023-1 4017. Odreivanje osnovnih prava u praksi evropskih ustavnih sudova / Dragan Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 259-266 ISSN 0350-8501 4018. Der Einfluss der Partei und gesellschaftlich - politischen Organisationen auf die Rechtsetzung in Yugoslawien / Dragan Stojanovi U: Gesetzgebung in Ost -und Sudosteuropa (Legislative Tehnik in Wandel). - Wien : /s.n./, 1990. - Str. 104-118

370

4019. Nacrt Ustava Srbije : prvi deo / Dragan Stojanovi U: Grafit. - Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 128 (1990), str. 6-7 4020. Nacrt Ustava Srbije : drugi deo / Dragan Stojanovi U: Grafit. - Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 129 (1990), str. 8-10 4021. Prava graana u ustavima Srbije / Dragan Stojanovi U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i pocetkom XX veka. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 165-175 ISBN 86-23-05080-0 4022. Ustav i ljudska prava / Dragan Stojanovi U: Teme. ­ Nis : Univerzitet, 1990. - Br. 3-4 (1990), str. 36-47 ISSN 0351-1685 4023. Ustav i ljudska prava / Dragan Stojanovi U: Ustavni sistem Jugoslavije i njegove aktuelne mogunosti : savetovanje odrzano 16. oktobara 1990.godine : trideset godina rada 1960-1990. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - Str. 19-26 4024. Ustavi i ljudska prava / Dragan Stojanovi U: Novi Ustav i preobrazaji jugoslovenskog drustva : zbornik radova. - Podgorica : CANU, 1991. - Str. 203-213 4025. Ustavno sudstvo i zastita prava i sloboda coveka i graanina / Dragan Stojanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1995. - Br. 12 (1995), str. 185-199 ISSN 0350-0500 4026. Ustavnosudska interpretacija nacela demokratije i pravne drzave / Dragan Stojanovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenja pravnika Jugoslavije, 1994. - God. 80, knj. 50 (3. kolo), br. 1 (1994), str. 13-26 ISSN 0004-1270 4027. Lokalni izbori u svetlu novog zakonodavstva Republike Srbije / Dragan Stojanovi U: Teme. - Nis : Univerzitet, 1992. - Br. 1/2 (1996), str. 33-53 ISSN 0351-1685 4028. Prava coveka u demokratskom poretku / Dragan Stojanovi U: Demokraticnost poretka u SR Jugoslaviji - problemi, mogunosti i pravci ostvarivanja. - Podgorica : SANU, 1996. - Str. 23-37 4029. Ustavnosudska zabrana politickih partija / Dragan Stojanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1996. - Br. 12 (1996), str. 305-319 ISSN 0350-0500 4030. Parlamentarne grupe i akcione mogunosti poslanika u jugoslovenskom parlamentarnom pravu / Dragan Stojanovi U: Skupstinski poslovnici - njihov znacaj, ocena vazeih poslovnika, predlozi za njihovo poboljsanje / urednik M. Jovci. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za ustavno pravo, 1997. - Str. 85-89 4031. Parlamentarni imunitet / Dragan Stojanovi U: Glasnik prava. - Kragujevac : Pravni fakultet, 1997. - Str. 65-78

371

4032. Ustavni status i ovlasenja predsednika SR Jugoslavije / Dragan Stojanovi U: Predsednik republike : status i ovlasenja u ustavnim sistemima Jugoslavije, Srbije i Crne Gore / urednik M. Jovci. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za ustavno pravo, 1997. - Str. 8-11 4033. Parlamentarne grupe / Dragan Stojanovi. U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 73-100 ISSN 0350-8501 4034. Poslanicko pitanje u uporednom i jugoslovenskom parlamentarnom pravu / Dragan Stojanovi U: Vlada : polozaj u sistemu, ostvarivanje u praksi, funkcija vlade : sta valja menjati? / urednik M. Jovici. - Beograd : Jugoslovensko udruzenje za ustavno pravo, 1998. - Str. 99-115 4035. Parlamentarna inkompatibilnost / Dragan Stojanovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1998. - God. 84, knj. 54 (3. kolo), br. 2 (1998), str. 3-33 ISSN 0004-1270 4036. O ustavnosti odredaba clana 88. stav 1. tac. 1. I 9. Zakona o izboru narodnih poslanika / Dragan M. Stojanovi U: Glasnik Advokatske komore Vojvodine. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 2003. - God. 46, br. 3 (2003), str. 91-97 ISSN 0017-0933 4037. Basic Characteristics and Contents of the 2006 Serbian Constitution / Dragan Stojanovi U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2007/. ­ Vol. 2, No 1 (2004), str. 67-85. ISSN 1450-5517 4038. Institucije drzavne zajednice Srbija i Crna Gora / Dragan M. Stojanovi U: Ustav : lex superior : zbornik radova povodom 75 godina zivota i 50 godina naucnog rada profesora Pavla Nikolia. ­ Beograd : Udruzenje za ustavno pravo Srbije, 2004. ­ Str. 619-644 ISBN 86-905461-0-3 4039. Donosenje i sporna pitanja novog Ustava Srbije / Dragan Stojanovi U: Spomenica akademika Rajka Kuzmanovia. ­ Banja Luka : Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2006. ­ Str. 487-506. ISBN 99938-21-03-9 4040. Osnovna obelezja i sadrzina Ustava Srbije od 2006. godine : /pogovor/ / Dragan Stojanovi U : Ustav Republike Srbije. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za pulikacije, 2006. ­ Str. 105-129. ISBN 86-7148-068-2

372

STOJANOVI, DRAGOLJUB

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4041. Pozitivno-pravna ogranicenja privatne svojine : doktorska disertacija / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Univerzitet, 1963. - 24 cm 4042. Pozitivno pravna ogranicenja privatne svojine / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1963. 22 cm. - (Monografije ; br12) 4043. Intervention sociale et mesures de planification dans l'exploatation des fonds agricoles des producteurs individuels / Dragoljub Stojanovi. - Milano : Dott. A. Giuffre, 1964. - 24 cm P.o. : Atti della seconda assemblea; vol. 3, 1963. 4044. Stvarno pravo. Deo 1 / Dragoljub Stojanovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965 4045. Stvarno pravo. Deo 2 / Dragoljub Stojanovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1965 4046. Ogranicenje privatne svojine u kapitalistickim zemljama / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Naucno delo, 1965 4047. Graanskopravna odgovornost za atomske stete prema treim licima / Dragoljub Stojanovi ; predgovor Borislav T. Blagojevi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1965. - 100 str. ; 24 cm 4048. Uvod u graansko pravo : opsti deo : skripta / Dragoljub Stojanovi. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1967 4049. Odgovornost za naknadu genetickih, anonimnih i zakasnelih atomskih steta / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1967 4050. Stvarno pravo / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Prosveta, 1968. - 237 str. ; 24 cm 4051. Uvod u graansko pravo : opsti deo / Dragoljub Stojanovi. - Beograd : Prosveta, 1968. ­ 184 str. ; 24 cm CLANCI 4052. Graansko-pravna odgovornost vlasnika atomskog reaktora prema treim licima u uporednom pravu / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1962. ­ Br. 1 (1962), str. 73-85 4053. Kad se rasprodaja pojavljuje kao delo nelojalne konkurencije / Dragoljub Stojanovi U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1963. - God. 12, Br. 7 (1963), str. 15-20 ISSN 0017-0933 4054. Predmet i metod graanskog prava / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1963. ­ Br. 2 (1963), str. 15-24 373

4055. Meunarodne konvencije o odgovornosti za atomske stete / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1964. - Str. 27-44 4056. Zastita oznaka o svojstvima i poreklu robe / Dragoljub Stojanovi U: Glasnik Advokatske komore u AP Vojvodini. - Novi Sad : Advokatska komora Vojvodine, 1964. - God. 13, br. 2 (1964), str. 18-22 ISSN 0017-0933 4057. Ogranicenje privatne svojine u kapitalistickim zemljama / Dragoljub Stojanovi U: Simpozijum o drustvenoj svojini. - Beograd : SANU, 1965. - Str. 1-19 4058. Naucna funkcija univerziteta / Dragoljub Stojanovi U: Gradina. - Nis : Gradina, 1966. - Br. 1 (1966), str. 25-28 4059. Le remembrement rural on Yugoslavie / Dragoljub Stojanovi U: Rivista di dirito agrario. - Milano : /s.n./, 1967. - No 1/2 (1967), str. 361-372 4060. Shvatanje o svojini i oktobarska revolucija / Dragoljub Stojanovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : zbornik radova u cast pedesetogodisnjice Oktobarske revolucije. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1967. - God. 15, br. 4 (1967), str. 703-730 ISSN 0003-2565 4061. Eksproprijacija i pravicna naknada / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 53-65 4062. Das gesellschaftliche Eigentum in der jugoslawischen Doktrin und Rechtsprechung / Dragoljub Stojanovi U: Osteuropa Recht. - Koeln : /s.n./, 1968. - No 2 (1968), str. 101-120 4063. Dr Eugen Auer : Die richterliche Korektur von Standardvertraegen / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. - Sv. 7 (1968), str. 217-220 4064. La liberte de la creation culturelle a l'universite et son caractere universel / Dragoljub Stojanovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica jugoslovenskih univerziteta, 1968. - Vanredni br. 2 (1968), str. 61-64 4065. Neki aspekti racionalizacije mreze visokog skolstva / Dragoljub Stojanovi U: Univerzitet danas. - Beograd : Zajednica univerziteta Jugoslavije, 1968. - Br. 5 (1968), str. 55-60 4066. Sloboda ugovaranja i javni poredak / Dragoljub Stojanovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. - Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1968. - Br. 3 (1968), str. 385-397 ISSN 0004-1270 4067. Nevaznost ugovora zbog nepostovanja propisane forme i nacelo savesnosti i postenja / Dragoljub Stojanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1969. - Br. 3/4 (1969), str. 3-32 ISSN 0350-0500 4068. Odgovornost privredne organizacije za stetu koju radnik pretrpi na radu / Dragoljub Stojanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika SR Srbije, 1969. - Br. 6 (1969), str. 34-44 374

ISSN 0350-0500 4069. Odmeravanje novcane naknade neimovinske stete za pretrpljene fizicke i psihicke bolove / Dragoljub Stojanovi U: Obavestenja : zbirka propisa. - Beograd : Prosveta, 1969. - Br. 4 (1969), str. 27-44 4070. Sistem i klasifikacija prava na stvari / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 95-102 4071. Zastita saveznog sticanja prava od neovlasenog lica na pokretnim stvarima / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 81-92 4072. Eksproprijacija i pravicna naknada / Dragoljub Stojanovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1970. - God. 18, br. 1-2 (1970), str. 1-14 ISSN 0003-2565 4073. O direktnoj odgovornosti za stete koje pretrpi jos neroeno dete / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 101-109 ISSN 0350-8501 4074. Das Privateigentum im jugoslawischen Recht / Dragoljub Stojanovi U: Osteuropa Recht. - Koeln : /s.n./, 1970. - No. 3 (1970), str. 170-182 4075. Privremena nemogunost korisenja automobila : imovinska ili neimovinska steta / Dragoljub Stojanovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1970. - Br. 2 (1970), str. 48-56 ISSN 0350-0500 4076. Zloupotreba prava u nasoj teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 87-99 ISSN 0350-8501 4077. Bezdrzavinska zaloga (pokretna hipoteka) : uporednopravna studija / Dragoljub Stojanovi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. - Sv. 10 (1971), str. 43-60 ISSN 0350-8501 4078. Venire contra factum proprium / Dragoljub Stojanovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu : u cast profesora Milana Bartosa. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1972. - God. 19, br. 1-3 (1972), str. 527-536 ISSN 0003-2565

375

STOJANOVI, NATASA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4079. Prestanak svojstva univerzalnog sukcesora : magistarska teza / Natasa Stojanovi. - Nis : / autor /, 1997. - 20 cm 4080. Isporuka u naslednom pravu : doktorska disertacija / Natasa Stojanovi. - Nis : /autor/, 2001. - VI, 274 str. ; 30 cm 4081. Prakticno obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazi ; autori Gordana Stankovi, Natasa Stojanovi...et al./. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-037-2 4082. Praktikum za nasledno pravo : (pomoni udzbenik) / Natasa Stojanovi. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - 372 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-041-0 4083. Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ 207 str. ; 30 cm 4084. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 4085. Nasleivanje graanskih srodnika u pravu Savezne Republike Jugoslavije / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 226-237 ISSN 0350-8501 4086. Odnos ugovora o dozivotnom izdrzavanbju i ostalih nasledno-pravnih ugovora / Natasa Stojanovi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo Pravnog fakulteta, 1997. - Str. 103-111 4087. Shvatanje Borislava T. Blagojevia o zaostavstini / Natasa Stojanovi U: Borislav T. Blagojevi : zbornik radova / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1997. - Str. 179-187 ISBN 86-7148-004-6 4088. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : izbor sudske prakse / Natasa Stojanovi U: Ugovor o dozivotnom izdrzavanju : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, 1997. ­ Str. 120-135 4089. Iskljucenje iz naslea po novom Zakonu o nasleivanju Republike Srbije / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 173-186 ISSN 0350-8501 4090. Uloga i znacaj izvrsioca zavestanja u nasem pravu / Natasa Stojanovi U: Izbor sudske prakse. - Beograd : Glosarijum, 1998. - God. 6, br. 10 (1998), str. 20-24 ISSN 0354-3226

376

4091. Uracunavanje poklona i isporuka u nasledni deo i novi Zakon o nasleivanju Srbije iz 1995. godine / Natasa Stojanovi U: Novine u Zakonu o nasleivanju Srbije iz 1995. godine : zbornik. - Kragujevac : /s.n./, 1998. - Str. 131-149 4092. Krvni srodnici ostavioca kao naslednici prvog zakonskog naslednog reda / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2000. ­ Br. 38-39 (1998-1999), str. 56-66 ISSN 0350-8501 4093. O upravljanju i raspolaganju nasledstvom u naslednickoj zajednici / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo ljudske vrednosti. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2001. - God. 50, tom 2, br. 10 (2001), str. 173-183 ISSN 0350-0500 4094. Privremene mere i postupak za raspravljanje zaostavstine / Natasa Stojanovi U: Novi Zakon o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 17. maja 2001 / /priredile za stampu Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 2001. - Str. 225-236 4095. Istorijski osvrt na regulisanje nasledno-pravnih odnosa / Natasa Stojanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 105-117 ISBN 86-7148-034-8 4096. Izdrzavanje izmeu srodnika / Natasa Stojanovi U: Ostvarivanje i zastita prava na zakonsko izdrzavanje : zbornik. - Kragujevac : /s.n./, 2002. - Str. 57-67 4097. Nalog u zavestanju / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 42 (2002), str. 231-246 ISSN 0350-8501 4098. Neke dileme oko ponistaja ugovora o dozivotnom izdrzavanju / Natasa Stojanovi, Zoran iri U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i svetski poredak. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2002. - God. 51, tom 2, br. 10 (2002), str. 607-619 ISSN 0350-0500 4099. O precima ostavioca kao moguim zakonskim naslednicima / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2002. ­ Br. 40-41 (2000-2001), str. 170-184 ISSN 0350-851 4100. Present in case of death in our Law / Natasa Stojanovi U: Facta Universitatis.. - Nis : University of Nis, 2002. - Vol. 1, no. 6 (2002), str. 719-729 ISSN 0354-2009 4101. Nasledno-pravni ugovori u buduoj kodifikaciji graanskog prava / Natasa Stojanovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova prezentovanih na meunarodnom naucnom skupu odrzanom na Pravnom fakultetu u Nisu 21-22. maja 2003, u okviru nacionalnog projekta "Graanska kodifikacija" = Civil Codification : Collection of papers presented at the International Conference held ad the Faculty of Law in Nis on May 21-22. 2003, within the national project"Civil Codification". Sv. 2 / (glavni i odgovorni urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi) . Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - Str. 367-377 ISBN 86-7148-039-9 4102. Postupak za raspravljanje zaostavstine u Zakonu o vanparnicnom postupku Republike Srbije / Natasa Stojanovi 377

U: Dvadeset godina Zakona o vanparnicnom postupku Republike Srbije / /glavni i odgovorni urednik Gordana Stankovi/. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 2003. - Str. 217-233 ISBN 86-7148-038-0 4103. Raspolaganja zaostavstinom u drustveno-korisne svrhe / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 235-248 ISSN 0350-8501 4104. Zasto je ugovor o nasleivanju zabranjen u nasem pravu? / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i demokratska kultura. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2003. God. 52, tom 2, br. 10 (2003), str. 163-180 ISSN 0350-0500 4105. O zakonskom i nuznom nasleivanju u pravu Republike Makedonije i Republike Srbije / Natasa Stojanovi U: Zbornik vo cest na Mile Hadzi Vasilev. ­ Skopje : Praven fakultet, 2004. ­ Str. 119-138 4106. Osnovni principi Univerzalne deklaracije o pravima zivotinja / Natasa Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 141-150. ISSN 0350-8501 4107. Pravni rezim sticanja predmeta domainstva / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i kulturne razlike. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2004. ­ Tom 2, br. 10 (2004), str. 273-292 ISSN 0350-0500 4108. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u sudskoj praksi / Natasa Stojanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 3 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 139-153 ISBN 86-7148-048-8 4109. Zaostavstina i novi Zakon o nasleivanju Republike Srbije / Natasa Stojanovi U: Graanska kodifikacija : (zbornik radova). Sv. 4 / (urednik i rukovodilac projekta Radmila KovaceviKustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 151-166 ISBN 86-7148-049-6 4110. Naslednopravna singularna sukcesija na osnovu zakona / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 2, br. 10 (2005), str. 665-681. ISSN 0350-0500 4111. Prof. dr Slobodan Svorcan : Komentar Zakona o nasleivanju sa sudskom praksom, Pravni fakultet u Kragujevcu, 2004 : /prikaz knjige/ / Natasa Stojanovi U: Pravo teorija i praksa. ­ Novi Sad : Savez udruzenja pravnika Vojvodine, 2005. ­ God. 22, br. 2-3 (2005), str. 7579 ISSN 0352-3713 4112. Zastita kunih ljubimaca u pravu Evropske unije i u nasem pravu / Natasa Stojanovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 127-144. ISBN 86-7148-058-5 4113. Da li je Francuski graanski zakonik izvrsio uticaj na zakonska resenja o isporuci (legatu) u nasem pravu? / Natasa Stojanovi 378

U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 261-283. ISBN 86-7148-055-0 4114. Dogovori od posebno znacenje za institutot nasleduvanje vo makedonskoto i srpskoto pravo / Natasa Stojanovi U: Godisnik na pravniot fakultet "Justinijan prvi" : vo cest na Dimitar Pop Georgiev. ­ Skopje : Praven fakultet, 2006. ­ Tom 40 (2002/2003), str. 702-715. ISSN 0583-5062 4115. Graanskopravna odgovornost za stete prouzrokovane zivotnoj sredini / Natasa Stojanovi U: Pravo-teorija i praksa. ­ Novi Sad : Pravo, 2006. ­ Br. 11-12 (2006), str. 46-59. ISSN 0352-3713 4116. Jezik Zakona o nasleivanju Republike Srbije / Natasa Stojanovi U: Pravo i jezik : /zbornik referata sa Naucnog skupa/. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 321-336. ISBN 86-80765-66-X 4117. Naslednopravni odnosi u vazeim propisima republika bivse SFRJ / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 10, tom 2 (2006), str. 769-788. ISSN 0350-0500 4118. Osvrt na pojedina resenja sadrzana u Porodicnom zakonu i Zakonu o nasleivanju Republike Srbije / Natasa Stojanovi U: Novine u porodicnom zakonodavstvu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2006. ­ Str. 7-22. ISBN 86-7148-066-6 4119. Osvrt na pojedina sporna pitanja o ugovornom izdrzavanju u domaoj sudskoj praksi / Natasa Stojanovi U: Pravni informator. ­ Beograd : Intermex, 2006. ­ 7-8(2006), str. 77-84. ISSN 1450-7137 4120. Regulisanje naslednicke zajednice u srpskom pravu de lege ferenda / Natasa Stojanovi U: Funkcionisanje pravnog sistema Republike Srbije : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 503-519. ISBN 86-7148-067-4 4121. Meunarodnopravni izvori o zastiti vazduha, ozonskog omotaca i klime / Natasa Stojanovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 103-129. ISBN 978-96-7148-080-2 4122. Oblici zavestanja u srpskom pravu nekada i sada / Natasa Stojanovi U: Srpsko pravo nekad i sad. ­ Kragujevac : Pravni fakultet, 2007. ­ Str. 193-212. ISBN 86-80765-81-3 4123. U kojoj meri propisi o nasleivanju Republike Srbije stite ostavioceve poverioce / Natasa Stojanovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 3, br. 11 (2007), str. 611-632. ISSN 0350-0500 4124. Vanredni pravni lekovi u postupku za raspravljanje zaostavstine u funkciji ostvarivanja prava na pravni lek / Natasa 379

Stojanovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 237-260. ISSN 0350-8501

380

STOJICI, SLOBODANKA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4125. Dusanov zakonik / izbor izvora i objasnjenja Slobodanka Stojici. ­ Leskovac : Narodni muzej, 1970. ­ 57 str. 4126. Drzavnopravno izjednacenje novoosloboenih krajeva Srbije posle srpsko-turskih ratova sa doratnom Srbijom : magistarska teza / Slobodanka Stojici. ­ Beograd : /autor/, 1974. ­ 182 lst. ; 30 cm 4127. Novi krajevi Srbije : 1878-1883 : drzavnopravno i politicko izjednacenje novoosloboenih krajeva sa doratnom Knezevinom Srbijom / Slobodanka Stojici. - Leskovac : Narodni muzej, 1975. - 127 str. ; 24 cm 4128. Ustavni razvitak Srbije izmeu namesnickog ustava i Ustava od 1888. godine : doktorska disertacija / Slobodanka Stojici. ­ Beograd : /autor/, 1977. - 242 str. ; 30 cm 4129. Ustavni razvitak Srbije : 1869-1888 / Slobodanka Stojici. - Leskovac : Narodni muzej, 1980. - 262 str. ; 24 cm 4130. Agrarno pitanje u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpsko-turskih ratova 1878-1907 : pravni i politicki aspekt / Slobodanka Stojici. ­ Nis : autor, 1985. - 187 str. ; 24 cm. 4131. Agrarno pitanje u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpsko-turskih ratova 1878-1907 : pravni i politicki aspekt / Slobodanka Stojici. ­ Leskovac : /Narodni muzej/, 1987. - 174 str. ; 24 cm 4132. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 29, 1989 / /glavni i odgovorni urednik Slobodanka Stojici/. - Nis : Pravni fakultet, 1989. - 291 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 4133. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 30, 1990 / /glavni i odgovorni urednik Slobodanka Stojici/. - Nis : Pravni fakultet, 1990. - 314 str. ; 24 cm ISSN 0350-8501 4134. Istorija Leskovca / Zivan Stojkovi, Slobodanka Stojici, Hranislav Raki. - Beograd : Institut za savremenu istoriju, 1992. - 367 str. : ilustr. ; 20 cm ISBN 86-7403-053-X 4135. Nacionalna istorija drzave i prava. Sv. 1, Feudalno doba / Miroslav R. orevi, Slobodanka S. Stojici. - Nis : / autor /, 1996. - 39, XXIX str. ; 24 cm 4136. Nacionalna istorija drzave i prava. Sv. 2, Gradjansko doba / Miroslav R. ordjevi , Slobodanka S. Stojici. - Nis : / autor /, 1996. - / vise paginacija / ; 25 cm 4137. Berlinski kongres i srpsko pitanje : 1878-1998 / priredili Slobodanka Stojici, Nebojsa Ranelovi. - Nis : SKC, 1998. - 191 str., /7/ listova tabli ; 20 cm ISBN 86-7757-054-7 4138. Nacionalna istorija drzave i prava : feudalno doba : graansko doba / Miroslav R. orevi, Slobodanka S. Stojici. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - III, 274 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-017-8 381

4139. Drzavnopravna istorija srpskog naroda : feudalno doba : graansko doba / Miroslav R. orevi, Slobodanka S. Stojici. - Nis : Bona fides, 2002. - III, 274 str. ; 24 cm ISBN 86-7434-009-1 4140. Drzavnopravna istorija srpskog naroda : istorijske sveske / priredila Slobodanka S. Stojici. - Nis : Spektar, 2002. - V, 436 str. : ilustr. ; 24 cm 4141. Srbija 1804 ­ 2004 / /glavni i odgovorni urednik Slobodanka Stojici/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 59-70. ISBN 86-7148-056-9 4142. Drzavnopravna istorija srpskog naroda : feudalno doba : graansko doba / Miroslav R. orevi, Slobodanka S. Stojici. ­ 4. izd. - Nis : Bona fides, 2007. - III, 280 str. ; 24 cm CLANCI 4143. Opstinsko pitanje u skupstinskim izborima 1893. u Srbiji / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1968. ­ Br. - Sv. 7 (1968), str. 155-173 4144. Zakonodavna vlast Narodne skupstine po Ustavu Srbije iz 1869 godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravno-ekonomskog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravno-ekonomski fakultet, 1969. - Sv. 8 (1969), str. 255-274 4145. Ustav Srbije od 1869. i organski zakoni iz 1870. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1970. ­ Br. 9 (1970), str. 337-356 ISSN 0350-8501 4146. Znacaj politickog zakonodavstva iz 1881. godine za ustavni razvitak Srbije / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1972. ­ Br. 11 (1972), str. 217-237 ISSN 0350-8501 4147. Jugoistocna Srbija posle osloboenja od Turaka / Slobodanka Stojici U: Niski zbornik. Nissa. - Nis : Gradina, 1973. - Knj. 1, str. 89-94 ISSN 0353-9687 4148. Organizovanje opstina i opstinskih vlasti u novoosloboenim krajevima Srbije 1878. godine / Slobodanka Stojici U: Niski zbornik. Nissa. - Nis : Gradina, 1973. - Knj. 1 (1973), str. 83-94 ISSN 0353-9687 4149. Skupstinske debate 1878 i 1879 godine o uslovima da se Leskovac proglasi okruznim mestom / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1973. - Str. 49-69 ISSN 0459-1070 4150. Drugo odeljenje suda okruga niskog sa sedistem u Leskovcu / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1974. - Str. 177-192 ISSN 0459-1070 4151. Privremena organizacija sudstva u novoosloboenim krajevima Srbije 1878. / Slobodanka Stojici 382

U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1974. - Str. 267-282 ISSN 0350-8501 4152. Privremena organizacija vlasti u novoosloboenim krajevima Srbije 1878. godine / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1975. - Str. 79-108 ISSN 0459-1070 4153. Zakon o sudijama u Srbiji iz 1881. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1976. - Str. 285-299 ISSN 0350-8501 4154. Prve opstinske vlasti u jugoistocnoj Srbiji posle osloboenja 1878. godine / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1977. - Str. 107-119 ISSN 0459-1070 4155. Zakon o sudijama u Srbiji 1881. godine : II deo / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1977. - Str. 293-316 ISSN 0350-8501 4156. Politicki i ustavni kompromis u Srbiji 1888. godine : / I deo / / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 209-229 ISSN 0350-8501 4157. Pravni i politicki aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima Srbije / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1978. - Str. 77-91 ISSN 0459-1070 4158. Politicki i ustavni kompromis u Srbiji 1888. godine : / II deo / / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 195-230 ISSN 0350-8501 4159. Meunarodni ekonomski, politicki i pravni aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpskoturskih ratova : dokumenta : I deo / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1980. - Str. 273-286 ISSN 0459-1070 4160. Program Komunisticke partije Jugoslavije za opstinske izbore u Srbiji 1920. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 295-316 ISSN 0350-8501 4161. Srpsko turski ratovi i unutrasnji politicki odnosi u Srbiji / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Istorijskog instituta u Beogradu : Srbija u zavrsnoj fazi istocne krize 1877-1878. godine. - Beograd : Istorijski institut : Prosveta, 1980. - Knj. 2 (1980), str. 271-287 4162. Tradicije borbe za opstinsku samoupravu u Srbiji krajem XIX i pocetkom XX veka / Slobodanka Stojici U: Komunisticke opstine Srbije 1920-1980.. - Nis : Univerzitet, 1980. - Str. 237-250 4163. Meunarodni ekonomski, politicki i pravni aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpskoturskih ratova : dokumenta : II deo / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1981. - Str. 1-96 383

ISSN 0459-1070 4164. Dimitrije Tucovi o parlamentarizmu, parlamentarnoj borbi i akciji / Slobodanka Stojici U: Dimitrije Tucovi i radnicki pokret Srbije. - Beograd : Institut za radnicki pokret Srbije ; Titovo Uzice : Narodni muzej, 1982. - Str. 117-142 4165. Meunarodni ekonomski, politicki i pravni aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima srpsko-turskih ratova : dokumenta : II deo / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1982. - Str. 3-54 ISSN 0459-1070 4166. Samouprava u Srbiji prema Zakonu o opstinama iz 1889. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 2 (1982), str. 159-178 ISSN 0350-8501 4167. Tucovieva periodizacija politickog razvitka Srbije / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1982. - Str. 161-170 ISSN 0459-1070 4168. Zivot i rad Dimitrija Tucovia / Slobodanka Stojici U: Marksisticke teme. - Nis : Univerzitet, 1982. - Br. 3/4 (1982), str. 196-206 4169. Okruzna i sreska samouprava u Srbiji prema zakonu o ureenju okruga i srezova iz 1890. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1983. ­ Br. 23 (1983), str. 93-115 ISSN 0350-8501 4170. Donosenje zakona o neposrednom porezu u Srbiji 1884. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 31-42 ISSN 0350-8501 4171. Timocka buna i ustavna reforma u Srbiji 1883. godine i njen drustveno-politicki znacaj za Srbiju u XIX veku / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova. - Zajecar : Arhiv, 1984. ­ Str. 153-173 4172. Donosenje Sretenjskog ustava / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova : 150 godina od donosenja Sretenjskog ustava . - Kragujevac : Marksisticki centar, 1985. - Str. 73-81 4173. Meunarodni, ekonomski, politicki i pravni aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpskoturskih ratova / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1985. - God. 25 (1985), str. 513-541 ISSN 0459-1070 4174. Ustav Knezevine Srbije od 1835. godine : Sretenjski ustav / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 83-92 ISSN 0350-8501 4175. Meunarodni, ekonomski, politicki i pravni aspekt agrarnog pitanja u novoosloboenim krajevima Srbije posle srpskoturskih ratova : dokumenta : VI deo / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1986. - God. 26 (1986), str. 1-40 384

ISSN 0459-1070 4176. Prva politicka opredeljenja graana Leskovca i okoline / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1987. - God. 27 (1987), str. 79-83 ISSN 0459-1070 4177. Zakon o stampi u Srbiji iz 1875. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1987. ­ Br. 27 (1987), str. 55-69 ISSN 0350-8501 4178. Ustav od 1888. godine / Slobodanka Stojici U: Ustavi Knezevine i Kraljevine Srbije : 1835-1903. - Beograd : SANU : Naucna knjiga, 1988. - Str. 113-124 ISSN 86-23-05053-3 4179. Dva ustava Srbije iz XIX veka : Ustav Srbije od 1888. godine : Ustav Srbije od 1838. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1989. ­ Br. 29 (1989), str. 99-110 ISSN 0350-8501 4180. Izbori za Veliku narodnu skupstinu 1888. godine u novim krajevima : Leskovacki srez / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1989. - God. 29 (1989), str. 103-122 ISSN 0459-1070 4181. Ratna kriza 1809. godine i ustavno pitanje u ustanickoj drzavi / Slobodanka Stojici U: Zbornik Narodnog muzeja u Nisu. ­ Nis : Narodni muzej, 1989. - Br. 5 (1989), str. 29-44 4182. Ustav Srbije od 1888. godine / Slobodanka Stojici U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1989. - Br. 4 (1989), str. 380-381 ISSN 0003-2565 4183. Ustavni razvitak Srbije XIX i poctekom XX veka (1804-1918) : prvi deo (1804-1858) / Slobodanka Stojici U: Niski zbornik. ­ Nis : Niske novine, 1989. - Sv. 17 (1989), str. 69-86 ISSN 0350-3550 4184. Skupstinski izbori u Leskovcu i leskovackom srezu za vreme poslednjeg Obrenovia (1889-1903) / Slobodanka Stojici U: Leskovacki zbornik. - Leskovac : Narodni muzej, 1990. - God. 30 (1990), str. 157-195 ISSN 0459-1070 4185. Ustav Srbije od 1888. godine / Slobodanka Stojici U: Ustavni razvitak Srbije u XIX i pocetkom XX veka. - Beograd : SANU, 1990. - Str. 33-37 ISSN 86-23-05080-0 4186. /dve hiljade cetvrta/ 2004 na Pravnom fakultetu u Nisu / Slobodanka Stojici, Nebojsa Ranelovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 243-252. ISSN 0350-8501 4187. Ustavno pitanje u Ustanickoj Srbiji / Slobodanka Stojici U: Pescanik. - Nis : Istorijski arhiv, 2004. - God. 2 (2004), br. 2, str. 15-34 ISSN 1451-6373 385

4188. Borbe za skupstinski sistem u Srbiji 19. veka / Slobodanka Stojici U: Srbija 1804 ­ 2004. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2005. ­ Str. 89-132. ISBN 86-7148-056-9 4189. Ustav bez procedure iki procedura bez ustava / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. -23-34. ISSN 0350-8501 4190. Code civile u Srbiji posle cetrdeset godina ­ Francuski i Srpski graanski zakonik, drustvene prilike u vreme donosenja / Slobodanka Stojici, Nebojsa Ranelovi U: Dvestotine godina od donosenja Francuskog graanskog zakonika : zbornik radova. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ Str. 141-153. ISBN 86-7148-055-0 4191. Elementi ustavnog karaktera u organskim zakonima iz 1870. godine / Slobodanka Stojici U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 89-116. ISSN 0350-8501

386

TRAJKOVI, MARKO

MONOGRAFIJE 4192. Pravo kao sistem kod Radomira D. Lukia : magistarski rad / Marko Trajkovi. ­ Novi Sad : /autor/, 2005. ­ 223 lista ; 30 cm CLANCI 4193. Law and Ideology / Marko Trajkovi U: Journal of Canadian Studies : Myth, Law and Ideology. - Toronto : /s.n./, 2001. - Vol. 34. No 4 (2001), str. 13-35 4194. Diritto positivo e legge naturale / Marko Trajkovi U: Rivista quadramestrale della Universita Roma : Democrazia e diritti. - Roma : /s.n./, 2002. - No 19 (2002), str. 120-140 4195. Diritto e giustizia / Marko Trajkovi U: Rivista qudramestrale della Universita Roma : democrazia e diritti. - Roma : /s.n./, 2004. - No 20 (2004), str. 85-98 4196. O normativnosti prava Hansa Kelzena / Marko Trajkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 221-240. ISSN 0350-8501 4197. Hartova kritika moralnih ideala / Marko Trajkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 46. ­ Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Br. 46 (2005), str. 243-258. ISSN 0350-8501 4198. Moralni minimum Povelje o osnovnim pravima u Evropskoj uniji / Marko Trajkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i univerzalne vrednosti. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2005. ­ Tom 4, br. 12 (2005), str. 619-629. ISSN 0350-0500 4199. Bioetika kao jedna od paradigmi savremene pravne drzave / Marko Trajkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i humana budunost. ­ Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 2006. ­ Br. 12, tom 4 (2006), str. 935-943. ISSN 0350-8501 4200. Pravno-eticko stanoviste Ronalda Dvorkina / Marko Trajkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 153-165 ISSN 0350-8501 4201. Prirodno-pravna teorija Jovana Sterije Popovia / Marko Trajkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu : tematski broj ­ Jovan Sterija Popovi. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 48 (2006), str. 45-52 ISSN 0350-8501 4202. Iz bastine srpske pravne etike ­ pravna etika Tome Zivanovia / Marko Trajkovi U: Pescanik. ­ Nis : Istorijski arhiv grada Nisa, 2007. ­ Br. 5 (2007), str. 161-174. ISSN 1451-6373 4203. Moralni relativizam u anglo-americkoj jurisprudenciji / Marko Trajkovi 387

U: Zborik radova Pravnog fakulteta u Nisu. 50. ­ Nis: Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 50 (2007), str. 143-158. ISSN 0350-8501 4204. Moralnost pravnog sistema kao osnova savremene pravne drzave / Marko Trajkovi U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 6, br. 14 (2007), str. 553-564. ISSN 0350-0500 4205. Pravo na pravnu pomo i kvalitet pravne pomoi pruzene graanima u krivicnom postupku postupku izdrzavanja kazne, S. Konstantinovi-Vili...: /prikaz/ / Marko Trajkovi U: Pristup pravosuu ­ instrumenti za implementaciju evropskih standarda u pravni sistem Republike Srbije : tematski zbornik radova. 2 / /urednik Nevaena Petrusi/. ­ Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2007. ­ Str. : 181-184. ISBN 978-96-7148-080-2 4206. Prihvatanje i primena zenske etike kao bitan element izgradnje pravnog sistema Republike Srbije / Marko Trajkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007. ­ Br. 49 (2007), str. 313-324. ISSN 0350-8501 4207. Primena kompjuterske etike u poslovnoj politici / Marko Trajkovi U: Poslovna politika. ­ Beograd : Poslovna politika, 2007. ­ God. 36, februar (2007), str. 52-55. ISSN 0350-2236

388

VUCETI, DEJAN

MONOGRAFIJE 4208. Decentralizacija kao polaziste daljeg razvoja Srbije : prirucnik / Dejan Vuceti, Dejan Janiijevi. ­ Nis : Centar za razvoj graanskog drustva "Protecta", 2007. ­ 144 str. ; 24 cm ISBN 86-909603-0-9 4209. Lokalna samouprava u Engleskoj sa osvrtom na primenu informacione tehnologije : magistarska teza / Dejan Vuceti. ­ Nis : /autor/, 2007. ­ 226 listova ; 30 cm

CLANCI 4210. Miroslav Pecujli, Globalization ­ Two Worlds, Belgrade, 2002 : /prikaz knjige/ / Dejan Vuceti U: Facta Universitatis. ­ Nis : Univerzitet, 2002. ­ Vol. 1, No 7, str. 849-856 ISSN 0354-2009 4211. Modernizacija lokalne uprave u Engleskoj : Od tradicionalne ka savremenoj lokalnoj upravi / Dejan Vuceti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 2003. ­ Br. 43 (2003), str. 339-360 ISSN 0350-8501 4212. O savremenoj tendenciji informaticko tehnoloske reforme izbornog postupka / Dejan Vuceti U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 2003. - Vol. 35, br. 3-4 (2003) , str. 58-86 ISSN 0354-1983 4213. Renoviranje srpske lokalne samouprave / Dejan Vuceti U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 2003. - Vol. 35 br. 1-2 (2003) , str 44-84 ISSN 0354-1983 4214. Institucija ombudsmana / Dejan Vuceti U: Naucni podmladak. Humanitas. ­ Nis : Univerzitet, 2004. - Br. 2 (2004) , str. 1-23 ISSN 0354-1983 4215. Milan Petrovi, Science of Public Administration as a Prerequisite of Administrative Policy : Book Review / Dejan Vuceti U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2007/. ­ Vol. 2, No 1 (2004), str. 91-95. ISSN 1450-5517 4216. Serbian Judical Review of Administrative Acts and European Standards for Administrative Disputes / Dejan Vuceti U: Facta Universitatis. Series Law and Politics. ­ Nis : University of Nis, /2008/. - Vol. 3, No 1 (2005), str. 73-90. ISSN 1450-5517 4217. Prikaz knjige : Milan Petrovi, Nauka o upravljanju kao pretpostavka upravne politike (opsti deo), Nis, 2006. / Dejan Vuceti U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2006. ­ 47 (2006), str. 167-172 ISSN 0350-8501 4218. Redefinisanje procesa decentralizacije / Dejan Vuceti U: Pravni zivot. Tematski broj, Pravo i sloboda. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Srbije, 2007. ­ Tom 2, br. 10 (2007), str. 905-914. ISSN 0350-0500 389

VUCI, NOVICA

CLANCI 4219. Razvojni oblici ekonomske politike / Novica Vuci U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1971. ­ Sv. 10 (1971), str. 123-139 ISSN 0350-8501 4220. Prelomnica u funkciji izvoza kapitala / Novica Vuci U: Bancni vestnik. - Ljubljana : Zdruzenje poslovnih bank in hranilnic, 1971. - Br. 7/8 (1971), str. 240-244 4221. Prezivela splosna centralizacija in splosna akumulacija na osnovu bancnega sistema / Novica Vuci U: Bancni vestnik. - Ljubljana : Zdruzenje poslovnih bank in hranilnic, 1971. - Br. 4 (1971), str. 111-139 4222. Vloga in pomen centralnih bank / Novica Vuci U: Bancni vestnik. - Ljubljana : Zdruzenje poslovnih bank in hranilnic, 1972. - Br. 7/8 (1972), str. 223-229

390

VUKCEVI, DRAGOLJUB

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4223. Licni rad, svojina i samoupravljanje : opsti deo / Dragoljub Vukcevi. - Nis : Skriptarnica Pravnog fakulteta, 1982. 200 str. ; 30 cm CLANCI 4224. Pravni rezim poljoprivrednog zemljista u svojini zemljoradnika / Dragoljub Vukcevi U: Jugoslovenski pregled. - Beograd : Jugoslovenska stvarnost, 1976. - Br. 10 (1976), str. 405-410 4225. Samoupravljanje radnika OOUR i udruzenih zemljoradnika / Dragoljub Vukcevi U: Samoupravno pravo . - Beograd : Institut drustvenih nauka, 1976. - Br. 1 (1976), str. 84-88 ISSN 0350-1345 4226. Naucni rad u OUR i u oblasti nauke / Dragoljub Vukcevi U: Veliki pravni prirucnik. Tom I. - 2. preraeno i dopunjeno izd. ­ Beograd : Privredni pregled, 1977. - Str. 567-580 4227. Agrarna reforma / Dragoljub Vukcevi U: Enciklopedija imovinskog prava i prava i prava udruzenog rada. Tom I. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 1-7 4228. Arondacija / Dragoljub Vukcevi U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 24-28 4229. Komasacija / Dragoljub Vukcevi U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada. - Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 729-732 4230. Udruzivanje i opsta udruzenja u Privrednu komoru Jugoslavije / Dragoljub Vukcevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1978. - Str. 149-166 ISSN 0350-8501 4231. Uzurpacija / Dragoljub Vukcevi U: Enciklopedija imovinskog prava i prava udruzenog rada. Tom III. ­ Beograd : Sluzbeni list SFRJ, 1978. - Str. 625-629 4232. Uticaj drustveno-politickih zajednica na ekonomski i pravni polozaj organizacija udruzenog rada / Dragoljub Vukcevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1979. - Str. 147-164 ISSN 0350-8501 4233. Nosioci licnog rada u socijalistickom samoupravnom sistemu / Dragoljub Vukcevi U: Zbornik Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1980. - Str. 265-293 ISSN 0350-8501 4234. Marksisticko ucenje o mestu i ulozi licnog rada u socijalistickom sistemu / Dragoljub Vukcevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1981. ­ Br. 21 (1981), str. 99-118 ISSN 0350-8501 4235. Marksisticko ucenje o mestu i ulozi licnog rada u socijalistickom drustvu : (nastavak iz prethodnog broja) / Dragoljub Vukcevi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), str. 99-117 ISSN 0350-8501 391

ZIVKOVI, MIRKO

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4236. Odnos meunarodnog javnog i meunarodnog privatnog prava : magistarski rad / Mirko Zivkovi. ­ Beograd : /autor/, 1985. ­ 172 str. 4237. Poveravanje dece na cuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu : doktorska disertacija / Mirko Zivkovi. - Novi Sad : /autor/, 1989. - VIII, 503 str. ; 30 cm 4238. Poveravanje dece na cuvanje i vaspitanje u medjunarodnom privatnom pravu / Mirko Zivkovi. - Nis : Institut za pravna i drustvena istrazivanja Pravnog fakulteta, 1991. - XV, 288 str. ; 24 cm 4239. Francuski za studente prava = Le francais pour les etudiants en droit / Mirko Zivkovi. - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1993. - 249 str. ; 24 cm 4240. Diplomatsko konzularna zastita domaih drzavljana u inostranstvu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi. ­ Nis : Studentski kulturni centar, 1994. ­ 115 str. 4241. Meunarodno privatno pravo africkih zemalja / Mirko Zivkovi. ­ Nis : Studentski kulturni centar, 1994. ­ 175 str. 4242. Meunarodno privatno pravo : nacionalne kodifikacije. Knj. 1 / /priredio/ Mirko Zivkovi. - Beograd : Sluzbeni glasnik, 1996. - XIII, 631 str. ; 24 cm 4243. International Encyclopaedia of Laws : Private iternational Law. Supl. 1, Serbia and Montenegro / Mirko Zivkovi, Maja Stanivukovi. ­ TheHague : Kluwer Law International, 2001 4244. Prakticno obrazovanje pravnika / /glavni i odgovorni urednik Miroslav Lazi ; autori Gordana Stankovi, Mirko Zivkovi...et al./. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2003. - XII, 333 str. ; 24 cm ISBN 86-7148-037-2 4245. Dvadeset godina Zakona o meunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Zivkovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. - X, 320 str. ; 24 cm 4246. Evolucija ideja o resavanju sukoba zakona / Mirko Zivkovi. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2004. 84 str. ; 20 cm ISBN 86-7148-049-7 4247. Meunarodno privatno pravo : opsti deo / Maja Stanivukovi, Mirko Zivkovi. - Beograd : Sluzbeni list, 2004. - 513 str. ; 24 cm ISBN 86-355-0625-1 4248. Serbia and Montenegro / Maja Stanivukovi, Mirko Zivkovi. ­ The Hague : Kluwer Law International, 2006. ­ 262 str. ; 24 cm. ­ (International Encyclopedia of Laws) 4249. Meunarodno privatno pravo : opsti deo / Maja Stanivukovi, Mirko Zivkovi. ­ 2. izd. - Beograd : Sluzbeniglasnik, 2006. - 483 str. ; 24 cm ISBN 86-7549-555-2 392

4250. Praktikum za rad na Klinici za zastitu prava zena : /koautorski rad/ / /priredila Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2007. ­ 213 str. ; 26 cm CLANCI 4251. Primena kolizione norme meunarodnog privatnog prava na pravo drzave sa nejedinstvenim pravnim podrucjem / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1982. ­ Br. 22 (1982), Str. 473-489 ISSN 0350-8501 4252. Novi zakon o meunarodnom privatnom pravu i meunarodnom graanskom postupku Republike Turske od 1982. godine / Mirko Zivkovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121 (1983), str. 17-34 ISSN 0039-2138 4253. Zakon o meunarodnom privatnom pravu i meunarodnom graanskom postupku Republike Turske / preveo sa francuskog Mirko Zivkovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1983. - Br. 120/121(1983), str. 35-47 ISSN 0039-2138 4254. Resavanje sukoba zakona kod porodicnopravnih odnosa sa meunarodnim elementom prema pravu NR Bugarske / Mirko Zivkovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 198 .- Br. 124-125 (198?), str. 15-27 ISSN 0039-2138 4255. Uz kodeks o trgovackoj pomorskoj plovidbi NR Bugarske (merodavno pravo) / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 171-176 ISSN 0350-8501 4256. T. Varady, Meunarodno privatno pravo (Droit international prive) : /prikaz knjige/ / Mirko Zivkovi U: Revue critique de droit international prive. ­ Paris : Dalloz, 1986. ­ No 1 (1986), str. 262-270 4257. Administrativna mera proterivanja stranaca po meunarodnom i jugoslovenskom pravu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi U: Obelezja. - /s.l./ : /s.n./, 1990. - Br. 5 (1990), str. 15-27 ISSN 0350-9400 4258. Brakorazvodni sporovi jugoslovenskih i stranih drzavljana / Mirko Zivkovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 368-373 ISSN 0003-2565 4259. O nazivima "meunarodno pravo", "meunarodno javno pravo" i "meunarodno privatno pravo" / Mirko Zivkovi U: Jugoslovenska revija za meunarodno pravo. ­ Beograd Jugoslovensko udruzenje za meunarodno pravo, 1990. ­ Br. 1 (1990), str. 93-106 4260. Poveravanje dece na cuvanje i vaspitanje posle razvoda braka i princip jednakosti roditelja / Mirko Zivkovi U: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. ­ Beograd : Pravni fakultet, 1990. - God. 38, br. 3 (1990), str. 327-333 ISSN 0003-2565 4261. Pravo roditelja stranca na cuvanje i vaspitanje deteta nakon prestanka zajednice zivota roditelja / Mirko Zivkovi U: Zakonitost. ­ Zagreb : Narodne novine, 1990. - Br. 2 (1990), str. 251-266 393

ISSN 0027-8165 4262. Prilog pitanju pravne prirode meunarodnog privatnog prava i njegovog mesta u sistemu prava / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1990. ­ Br. 30 (1990), str. 239-252 ISSN 0350-8501 4263. Meunarodno privatno pravo - neprijatna nepoznanica nasih sudova? / Mirko Zivkovi U: Pravni zivot. - Beograd : Savez udruzenja pravnika Srbije, 1992. - Br. 7-8 (1992), str. 1083-1107 ISSN 0350-0500 4264. Primena povoljnijeg prava za dete u meunarodnom privatnom pravu / Mirko Zivkovi U: Glasnik advokatske komore Vojvodine. ­ Novi Sad : Advokatska komora APV, 1993. - God. 65, br. 4-5 (1993), str. 16-22 ISSN 0017-0933 4265. Razvod braka sa meunarodnim elementom / Mirko Zivkovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 1993. - Br. 6 (1993), str. 28-30 ISSN 0354-3226 4266. Odredbe meunarodnog privatnog prava u Srpskom graanskom zakoniku / Mirko Zivkovi U: Arhiv za pravne i drustvene nauke. ­ Beograd : Udruzenje pravnika Jugoslavije, 1995. - Br. 3 (1995), str. 397-407 ISSN 0004-1270 4267. Zakljucenje diplomatsko-konzularnog braka prema jugoslovenskom pravu / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1995. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 86-99 ISSN 0350-8501 4268. Zloupotreba prava i izigravanje zakona u meunarodnom privatnom pravu / Mirko Zivkovi, Gaso Knezevi U: Meunarodna konferencija Zloupotreba prava / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Institut za pravna i drustvena istrazivanja, 1996. - Str. 195-202 4269. Nasledna prava stranaca i clan 7 Zakona o nasleivanju RS / Mirko Zivkovi U: Novine u Zakonu o nasleivanju Srbije iz 1995. godine. - Kragujevac : /s.n./, 1998. - Str. 37-45 4270. Ustav SR Jugoslavije (1992) i meunarodno privatno pravo / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1998. ­ Br. 36-37 (1996-1997), str. 112-122 ISSN 0350-8501 4271. Izvrsni imunitet strane drzave i clan 13 Zakona o izvrsnom postupku / Mirko Zivkovi U: Dvadeset godina Zakona o izvrsnom postupku : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 12. marta 1999 / /redakcija Vojislav uri, Gordana Stankovi, Nevena Petrusi/. - Nis : Pravni fakultet, Udruzenje za graansko procesno i arbitrazno pravo, 1999. - Str. 49-61 4272. Meunarodno privatno pravo Rusije / Mirko Zivkovi U: Strani pravni zivot. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 1999 . - Br. 1-2 (1999), str. 93-99 ISSN 0039-2138 4273. Validity of the Hague Conventions in the Field of Private International Law in the Legal System of FR Yugoslavia after the Dissolution of the SFR Jugoslavia / Mirko Zivkovi U: Facta universitatis. - Nis : Univerzitet, 2001. - Vol. 1, No. 5 (2001), str. 633-644 ISSN 0354-2009 394

4274. Vazenje Haskih konvencija iz oblasti meunarodnog privatnog prava u pravnom sistemu SR Jugoslavije nakon prestanka SFR Jugoslavije / Mirko Zivkovi U: Jugoslovenska kriza : pouke za meunarodno pravo : zbornik radova sa meunarodnog naucnog skupa odrzanog 19. i 20. maja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Nisu / /urednici i recenzenti Milan Petrovi, Zoran Radivojevi/. Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2001. - Str. 253-262 ISBN 86-7148-028-3 4275. Norme meunarodnog privatnog prava u Graanskom zakonu / Mirko Zivkovi U: Graanska kodifikacija : zbornik radova. Sv. 1 / (urednik Radmila Kovacevi-Kustrimovi). - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2002. - Str. 127-131 ISBN 86-7148-034-8 4276. Savetovanje i davanje saveta ; Primeri nepostovanja kodeksa advokatske etike / Mirko Zivkovi U: Prakticno obrazovanje pravnika. ­ Nis : Pravni fakultet, Klinika za graansko pravo, 2003 4277. Merodavno pravo za vanugovorne obaveze proistekle iz povrede prava licnosti ili privatnog zivota - clan 6. Predloga regulative o merodavnom pravu za vanugovorne obaveze : Rim II / Mirko Zivkovi U: Evropski sudski prostor : zbornik radova. - Maribor : /s.n./, 2004. - Br. 9-10 (2004) 4278. Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Zivkovi U: Graanska kodifikacija. Sv. 4. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Str. 85-102 ISBN 86-7148-049-6 4279. Neka pitanja vezana za sticanje prava svojine stranih lica na nekretninama kod nas / Mirko Zivkovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 2004. ­ Br. 7-8 (2004) ISSN 0354-3226 4280. O potrebi pristupanja nase zemlje pojedinim Haskim konvencijama iz oblasti meunarodnog privatnog prava / Mirko Zivkovi U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. ­ Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. ­ Br. 45 (2004), str. 101-116. ISSN 0350-8501 4281. Opste ustanove meunarodnog privatnog prava i Zakon o resavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja : pogled dvadeset godina kasnije i de lege ferenda / Mirko Zivkovi U: Dvadeset godina zakona o meunarodnom privatnom pravu : zbornik radova = Twenty Years of the Private International Law : Collection of Papers / /urednik Mirko Zivkovi/. - Nis : Pravni fakultet, Centar za publikacije, 2004. - Str. 17-32 ISBN 86-748-045-3 4282. Pravna priroda Evropskog ustava / Mirko Zivkovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004) ISSN 1451-3188 4283. Regulativa (EU) o stvaranju evropskog izvrsnog naslova za nesporna potrazivanja / Mirko Zivkovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Institut za meunarodnu politiku i privredu : Ministarstvo pravde RS, 2004. - Br. 9-10 (2004) ISSN 1451-3188 4284. Institucionalne novine u Ustavu za Evropu / Zoran Radivojevi, Mirko Zivkovi U: Evropsko zakonodavstvo. ­ Beograd : Ministarstvo pravde RS, 2005. ­ Br. 11 (2005), str. 60-64. 395

4285. Merodavno pravo za razvod braka supruznika domaeg i stanog drzavljanina : osvrt na tumacenje nasih sudova clana 35. stav 2 Zakona o resavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja / Mirko Zivkovi U: Izbor sudske prakse. ­ Beograd : Glosarijum, 2005. - Br. 1 (2005) ISSN 0354-3226 4286. Uporedni pogled na evropsko meunarodno privatno pravo i meunarodno privatno pravo Srbije i Crne Gore / Mirko Zivkovi U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 683-684 ISBN 86-7148-058-5 4287. Izvrsenje stranih odluka (stranih izvrsnih isprava) u pravu Srbije / Mirko Zivkovi U: Evropski pravnik. ­ Novi Sad : SCI, 2007. ­ Br. 1 (2007), str. 103-110. ISSN 1452-3620

396

ZUNI, NATALIJA

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE 4288. Savremeni zenski pokret i teorije o osloboenju zene : magistarska teza / Natalija Zuni. ­ Nis : Filozofski fakultet, 1993. ­ 218 str. ; 30 cm 4289. Prica o feminizmu / Natalija Zuni. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 1999. - 37 str. ; 20 cm. 4290. Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova / /urednice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni/. - Nis : Zenski centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 193, III str. ; 24 cm. 4291. Sex trafficking ­ putevi seksualne eksploatacije zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. - Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju, 2002. - 25 str. ; 20 cm. 4292. Rodna ravnopravnost / Natalija Zuni. ­ Nis : Komisija za rodnu ravnopravnost, 2004. ­ 15 str. ; 19 cm 4293. Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- 270 str. ; 30 cm CLANCI 4294. Novi drustveni pokreti - feministicki pokret (neofeminizam) / Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1984. ­ Br. 24 (1984), str. 97-104 ISSN 0350-8501 4295. Zena i feminizam - afirmacija "novog" identiteta zene / Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 263-272 ISSN 0350-8501 4296. Zene i terorizam / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1985. ­ Br. 25 (1985), str. 163-174 ISSN 0350-8501 4297. Formiranje graanskog modela zene u zenskoj stampi / Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1993. ­ Br. 32-33 (1992-1993), str. 83-87 ISSN 0350-8501 4298. Feminizam kao mogunost ostvarenja sloboda i prava zena / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Natalija Zuni U: Slobode i prava coveka i graanina u Republici Makedoniji : zbornik. - Skopje : Univerzitet "Sveti Kiril i Metodij", Pravni fakultet, 1996. - Str. 233-249 4299. Ideologija polnih uloga / Natalija Zuni U: Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nisu. - Nis : Pravni fakultet, 1996. ­ Br. 34-35 (1994-1995), str. 131-140 ISSN 0350-8501 4300. Evropski standardi o eliminaciji nasilja nad zenama / Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni U: Usklaivanje prava SR Jugoslavije sa pravom Evropske unije : zbornik radova sa naucno-strucnog skupa odrzanog na Pravnom fakultetu u Nisu 24-25. decembra 1998. godine u cast prof. dr Slavoljuba Popovia i prof. dr Miodraga 397

Matejia / /urednik Milan Petrovi/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 157-168 ISBN 86-7148-018-6 4301. Nasilje u porodici u kontekstu zakonske norme / Natalija Zuni U: Nacrt Krivicnog zakonika SR Jugoslavije i zastita od kriminaliteta nasilja : saopstenja i diskusija sa naucno-strucnog skupa / /glavni i odgovorni urednik Vojislav uri/. - Nis : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 1999. - Str. 68-70 4302. Zenska politicka prava - rod i politika / Natalija Zuni U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2001. - Br. 4 (2001), str. 5-7 ISSN 1450-6637 4303. I o Romkinjama / Natalija zuni U: Romi na raskrsu : prava manjina i manjinskih grupa : zbornik radova. - Nis : Punta, 2002. - Str. 163-168 4304. Zasto patrijarhat / Natalija Zuni U: Pravom protiv nasilja u porodici : zbornik radova. - Nis : Zenski istrazivacki centar, 2002 4305. Zene u javnom i politickom zivotu / Natalija Zuni U: Temida. ­ Beograd : Viktimolosko drustvo Srbije, 2002. - Br. 2 (2002), str. 3-5 ISSN 1450-6637 4306. Zene, politika i zenska prava : cinjenice i mogunosti / Natalija Zuni U: Ljudska prava za zene. - Nis : Odbor za graansku inicijativu, 2004. ­ Str. 9-25 4307. Zene u politickom i javnom zivotu ­ cinjenice I mogunosti / Natalija Zuni U: Ljudska prava za zene : zbornik radova. ­ Nis : OGI, 2004 4308. Drustveno-teorijski okvir i problemsko definisanje istrazivanja / Natalija Zuni, Nevena Petrusi U: Drustvena svest, ljudska prava i aktivizam graana u u juznoj i istocnoj Srbiji / priredio Nenad Popovi. ­ Nis : OGI, 2005. ­ Str. _________ ISBN 86-83561-13-5 4309. Jednaka prava muskaraca i zena u drustvu i mehanizmi rodne ravnopravnosti ­ Srbija versus EU / Natalija Zuni U: Pravni sistem Republike Srbije ­ usaglasavanje sa pravom Evropske unije : zbornik radova. - Nis : Pravni fakultet, 2005. ­ Str. 571-590 ISBN 86-7148-058-5 4310. Stavovi prema rodnoj/polnoj podeli rada i odnos prema porodici i deci / Natalija Zuni U: Drustvena svest, ljudska prava i aktivizam graana u u juznoj i istocnoj Srbiji / priredio Nenad Popovi. ­ Nis : OGI, 2005. ­ Str. _________ ISBN 86-83561-13-5 4311. Zene, politika i zenska prava : cinjenice i mogunosti / Natalija Zuni U: Meunarodni i domai pravni okvir zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti : klinicko obrazovanje : prirucnik / /prireivacica Nevena Petrusi/. ­ Nis : Zenski istrazivacki centar za edukaciju i komunikaciju : Pravni fakultet : Advokatska komora, 2007. ­ Str. 11-19. 4312. Zene, politika i zenska prava : cinjenice i mogunosti / Natalija Zuni U: Pravne studije roda : zbirka radova / prireivacice Slobodanka Konstantinovi-Vili, Nevena Petrusi, Natalija Zuni. ­ Nis : Pravni fakultet, 2007.- Str. 109-118 398

Information

Microsoft Word - 54 BIBLIOGRAFIJA RADOVA 1960-2008.doc

398 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

106119


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 54 BIBLIOGRAFIJA RADOVA 1960-2008.doc