Read Comp Act Gr R Teacher Guide Unit 1 text version

Computer Literacy Lesson Plans

Grade R

Teacher's Guide

Table of Contents

Overview ................................................................................................... 1 Full Product ............................................................................................... 1 Basic Product ............................................................................................ 2 Unit 1 ........................................................................................................ 3 Unit 2 ........................................................................................................ 32 Unit 3 ........................................................................................................ 66 Unit 4 ........................................................................................................ 105 Unit 5 ........................................................................................................ 139

Overview

Full Product What is in the box? 1. Teacher's Guide 2. CD 3. Folder with worksheets 4. Full colour laminated posters Where to start 1. Unpack all items. 2. Familiar yourself with the contents of the box. 3. The Teacher's Guide: · The Teacher's Guide is divided into 5 parts. · Each part consists of 10 lessons. · The Teacher's Guide will explain the progress of each lesson. · The lesson plan in the Teacher's Guide refers to files on the CD. 4. The CD: · Put the CD into the CD ROM. · View the contents of the CD. · On the CD are 5 folders: one for each unit. · In each folder are 10 subfolders: one for each lesson. · In the lesson folder are all the files needed for each lesson. · A printed copy of each file is included in the Teacher's Guide with the lesson plan for that lesson. 5. The Worksheets · Optional worksheets are included. · You may make unlimited copies of the worksheets for the learners of your school. · The worksheets can also be ordered in booklet format (as an alternative to copying it yourself). · The lesson plan (Teacher's Guide) will refer to the worksheets. 6. Posters · 28 Full colour posters are included. · The lesson plan (Teacher's Guide) will refer to the posters.

1

Basic Product What is in the box? 1. Teacher's Guide 2. CD Where to start 1. Unpack all items. 2. Familiar yourself with the contents of the box. 3. The Teacher's Guide: · The Teacher's Guide is divided into 5 parts. · Each part consists of 10 lessons. · The Teacher's Guide will explain the progress of each lesson. · The lesson plan in the Teacher's Guide refers to files on the CD. 4. The CD: · Put the CD into the CD ROM. · View the contents of the CD. · On the CD are 5 folders: one for each unit. · In each folder are 10 subfolders: one for each lesson. · In the lesson folder are all the files needed for each lesson. · A printed copy of each file is included in the Teacher's Guide with the lesson plan for that lesson. 5. The Worksheets and Posters · The worksheets and posters are only included in the full product. · To order these products separately, please contact the PresentIT office.

2

Unit 1 Mouse Skills

3

Unit

1

Mouse Skills

Lesson

6

Lesson Topic Description Software

Animal Homes The learner will draw a line from the animal to its home. Microsoft Office®

Learning Areas and Learning Outcomes Literacy Numeracy LO 4: Writing (R.4.1)

Life Skills Life Skills LO 4: Physical Development and Movement (R.4.3)

Preparation and Material/Equipment or Knowledge needed 1. Open the document on all the computers. 2. Poster of the Drawing Toolbar (included in full product). Corresponding file on CD · Unit1/Lesson 6 Animal Homes/Doc Lesson 6 Dog and Cat

Computer Skills 1. Identify and use the Drawing Toolbar. 2. Draw with the Scribble Tool (instructions on next page). Instructions 1. Help the learners to identify the Scribble Tool on the Drawing Toolbar (use the poster of the Drawing Toolbar). 2. Let the learners play around with the Scribble Tool in an empty document. 3. Open the document on all the computers (Doc Lesson 6 Dog and Cat). 4. The learners use the Scribble tool to draw a line from the animal to its home. 5. Note that there are two pages, i.e. four animals and homes in total. 6. Save and Print (optional). Other Suggestions and Ideas · Make finger puppets of different animals and have a play! · Go on a field trip to a farm.

14

The Scribble Tool

The Scribble Tool ( Toolbar. ) is found on the AutoShapes menu of the Drawing

1. Identify the Drawing Toolbar (usually at the bottom of the screen).

2. If the Drawing Toolbar is not active, activate it as follows: · In the Menu Bar, select View. · Point to Toolbars and select Drawing. · All the active toolbars will have a tick next to their names in the list.

3. On the Drawing Toolbar, select AutoShapes. 4. Point to Lines. 5. Click the Scribble tool to activate it.

6. Click and drag with the mouse to draw. 7. Release the left mouse button to stop drawing. 8. To delete a drawing, click to select it and press Delete on the keyboard.

15

The Drawing Toolbar Poster

This poster is included in the full package. If you bought the Basic Package, the poster can be ordered separately. Contact PresentIT for more information. Tel: 034 980 7627 Fax: 034 980 9002 E-mail: [email protected]

16

Doc 6 Animal Homes Dog and Cat Page 1

Doc 6 Animal Homes Dog and Cat Page 1

17

Eenheid 2 Lyne

31

Eenheid Les Onderwerp Beskrywing Sagteware

2

Lyne

Les

9

Padveiligheid Leerders maak `n X of `n regmerk vir veilige of onveilige situasies volgens die gegewe prente. Microsoft Word®

Leerareas en Leeruitkomste Geletterdheid LU 3: Lees en Kyk (R.3.1) LU 4: Skryf (R.4.1)

Syfervaardighede

Lewensvaardighede Lewensoriëntering LU 1: Gesondheidsbevordering (R.1.4)

Voorbereiding en Materiaal/Toerusting of Kennis benodig 1. Maak die dokument oop op alle rekenaars. 2. Plakkaat oor padveiligheid. 3. Plakkaat met rooi en groen sirkels. 4. Werkskaarte. Ooreenstemmende lêer op CD · Eenheid 2/Les 9/Padveiligheid/Dok Les 9 Padveiligheid

Rekenaarvaardighede 1. Maak X of regmerk deur die Krabbel Gereedskap te gebruik. (Sien Les 5 vir instruksies) Instruksies 1. Bespreek gepaste padveiligheidsgedrag met die leerders. (Gebruik opsionele plakkaat). 2. Leerders kyk na prente op die rekenaar en maak `n x in die blok vir verkeerde gedrag en `n vir die korrekte gedrag jeens padveiligheid. Ander Voorstelle en Idees · Sny `n rooi en `n groen sirkel uit papier. (Ingesluit in volledige produk) Leerders maak beurte om die verskillende tekens op te hou. As "rooi" wys, mag niemand beweeg nie, as "groen" wys, mag almal beweeg. · Reël dat `n verkeerskonstabel na die skool kom om padveiligheidswenke te bespreek met die kinders. · Oefen deur fantasiespel: een leerder is die verkeerskonstabel en die res is mense in motors wat sy handgebare gehoorsaam.

59

Les 9 Plakkaat

Hierdie plakkaat is ingesluit in die Volledige Pakket. As die Basiese Pakket gekoop is, kan die plakkaat apart bestel word. Plakkate is in Engels en Afrikaans beskikbaar. Kontak PresentIT vir meer inligting. Tel: 034 980 7627 Faks: 034 980 9002 E-pos: [email protected]

60

Dok Les 9 Padveiligheid

61

Rooi en Groen Sirkel gelamineerde plakkaat

Die Hierdie plakkaat is ingesluit in die Volledige Pakket. As die Basiese Pakket gekoop is, kan die plakkaat apart bestel word. Plakkate is in Engels en Afrikaans beskikbaar. Kontak PresentIT vir meer inligting. Tel: 034 980 7627 Faks: 034 980 9002 E-pos: [email protected]

62

Unit 3 Colour

66

Unit

3

Colour

Lesson

1

Lesson Topic Description Software

Patterns Learners will colour shapes to complete a pattern. Microsoft Word ®

Learning Areas and Learning Outcomes Literacy Numeracy LO 5: Thinking and LO 2: Patterns, Reasoning (R.5.1) Functions and Algebra LO 5: Thinking and (R.2.1) Reasoning (R.5.2) Preparation and Material/Equipment or Knowledge needed 1. Poster of different colours and shapes. 2. Open the documents on all the computers. 3. Worksheets (Patterns). Corresponding file on CD · · ·

Life Skills

Unit 3/Lesson 1 Colour/Doc Lesson 1 Select Unit 3/Lesson 1 Colour/Doc Lesson 1 Pattern Unit 3/Lesson 1 Colour/Poster Lesson 1 Pattern

Computer Skills 1. Select objects. · Click on the object you want to select. · Eight resizing handles (small squares) will appear around the object. · One can manipulate (colour, resize, move, etc.) selected objects. 2. Colour shapes using the Fill Colour function on the Drawing Toolbar (see Notes below). Instructions 1. Review names of different colours (use the poster). 2. Talk about patterns. Let the learners complete the worksheet by completing the patterns (optional). 3. Show the learners how to select an object on the computer. 4. The learners practice to select objects. (Open Doc Lesson 1 Select). Let the learners colour each object as shown on the poster. 5. Show the learners the example of the pattern (optional poster). If the poster is not available, open the file from the disk (Poster Lesson 1 Pattern). 6. The learners complete the pattern on the computer (Doc Lesson 1 Pattern) as shown on the poster. Other Suggestions and Ideas · Learners make their own necklaces by threading colored beads in their own patterns.

67

The Fill Colour Tool

The Fill Colour Tool ( ) is found on Drawing Toolbar.

1. Click the shape or picture that needs to be coloured. Eight selection handles will appear around the shape.

2. Identify the Drawing Toolbar (usually at the bottom of the screen).

3. If the Drawing Toolbar is not active, activate it as follows: · In the Menu Bar, select View. · Point to Toolbars and select Drawing. · All the active toolbars will have a tick next to their names in the list.

4. On the Drawing Toolbar, click the Fill Color arrow. 5. Use the mouse to select a colour and click it.

6. The selected shape or picture will be filled with the selected colour. 7. To delete the colour, click the shape to select.

68

8. Click the Fill Colour arrow on the Drawing Toolbar.

9. Click No Fill on the Colour Palette.

69

Poster Colours and Shapes

This poster is included in the full package. If you bought the Basic Package, the poster can be ordered separately. Contact PresentIT for more information. Tel: 034 980 7627 Fax: 034 980 9002 E-mail: [email protected]

70

Doc Lesson 1 Select

71

Doc Lesson 1 Patterns

72

Unit 4 Shapes

105

Unit

4

Shapes Things in my house Classify pictures according to similar shapes. Microsoft Word®

Lesson

2

Lesson Topic Description Software

Learning Areas and Learning Outcomes Literacy Numeracy LO 3: Reading and LO 3: Space and shape viewing (R.3.1) (geometry) (R.3.1) LO 5: Thinking and reasoning (R.5.1) LO 5: Thinking and reasoning (R.5.2)

Life Skills Arts & Culture LO 1: Creating, interpreting and presenting. (R.1.4.4)

Preparation and Material/Equipment or Knowledge needed 1. Optional Poster. 2. Open document on all computers. Corresponding file on CD · Unit 4/Lesson 2 House/Doc Lesson 2 House

Computer Skills 1. Learners use the mouse to move pictures to the correct box according to its shape. Instructions 1. Class discussion: The shapes around us. ("Look around you. What kinds of shapes do you see?" (Door= rectangle etc.) 2. Revise how to move or resize objects on the computer. Use the optional poster to explain difference. 3. Learners look carefully at the pictures on the screen, match it with a shape in a box and move it into the box by using the mouse. (Click on picture, hold button and move picture with mouse). Other Suggestions and Ideas · "I spy something with my little eye... (Ex. that is round!)" The learner that can guess the item that you are referring to can have the next turn to "spy" something. · Have a competition and see who can find and cut out the most shapes from old magazines.

110

Doc Lesson 2 House

111

Poster: Move and Resize

This poster is included in the full package. If you bought the Basic Package, the poster can be ordered separately. Contact PresentIT for more information. Tel: 034 980 7627 Fax: 034 980 9002 E-mail: [email protected]

112

Eenheid 5 Teks

139

Eenheid

5

Teks

Les

6

Les Onderwerp Beskrywing Sagteware

Ekself - Aksies Leerders tik letters om aksie woorde te spel. Microsoft Word®

Leerareas en Leer Uitkomstes Geletterdheid LU 1: Luister (R.1.7) LU 4: Skryf (R.4.1)

Syfervaardigheid

Lewensvaardigheid Lewensoriëntering LU 3: Persoonlike Ontwikkeling (R.3.2)

Voorbereiding en Materiaal/Toerusting of Kennis benodig 1. Berei flitskaarte voor met woorde wat leerders sal tik. (Ingesluit in Volledige Pakket ­ sny na grootte). 2. Maak die aanbieding oop. 3. Maak die dokument oop op alle rekenaars. 4. Plakkaat: Sleutelbord (Ingesluit in Volledige Pakket) Ooreenstemmende lêer op CD 1. Eenheid 5/Les 6 Optrede/Aanb Les 6 Optredes 2. Eenheid 5/Les 6 Optrede/Dok Les 6 Optredes Rekenaarvaardighede 1. Tik letters met die sleutelbord. Instruksies 1. Bespreek verskillende aksies. Laat leerders aksies demonstreer. 2. Gebruik die aanbieding om die 6 verskillende optredes te wys. Laat die leerders die woorde herhaal. 3. Verken die sleutelbord van die rekenaar. Gebruik die opsionele plakkaat. 4. Gebruik die flitskaarte om die sleutels op die plakkaat en op die sleutelbord te identifiseer. 5. Maak die dokumente oop op alle rekenaars. 6. Leerders identifiseer die aksie (in die prent). 7. Laat die leerders in die blok onder elke prent klik. 8. Wys die flitskaart en dui elke letter aan wat getik moet word. 9. Leerders soek die letter op die sleutelbord en tik dit in die blok. Ander Voorstelle en Idees · Skryf `n woord van die leerder se keuse in dik letters op `n karton. Leerders smeer versigtig gom op die lyne en strooi sand met hul hande daaroor. Skud die oortollige sand af en los in die son om droog te word.

161

Aanb Les 6 Optredes

162

Plakkaat: Sleutelbord

Hierdie plakkaat is ingesluit in die Volledige Pakket. As die Basiese Pakket gekoop is, kan die plakkaat apart bestel word. Plakkate is in Engels en Afrikaans beskikbaar. Kontak PresentIT vir meer inligting. Tel: 034 980 7627 Faks: 034 980 9002 E-pos: [email protected]

163

Plakkaat: Flitskaarte

S

Hierdie plakkaat is ingesluit in die Volledige Pakket. As die Basiese Pakket gekoop is, kan die plakkaat apart bestel word. Plakkate is in Engels en Afrikaans beskikbaar. Kontak PresentIT vir meer inligting. Tel: 034 980 7627 Faks: 034 980 9002 E-pos: [email protected]

164

Dok Les 6 Optredes

165

Information

Comp Act Gr R Teacher Guide Unit 1

31 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

574551