Read IMT_IMR text version

IMT a.d. Beograd u restrukturiranju IMR a.d. Beograd u restrukturiranju

Investiciona mogunost

19. april 2010.

Investiciona mogunost

Rezime

IMT je vodei proizvoac traktora, poljoprivrednih masina i traktorskih prikljucaka za kultivaciju poljoprivrednog zemljista, vinograde, vonjake, kao i primenu u graevinarstvu i komunalnim delatnostima, na teritoriji bivse SFRJ. Poslovni prihodi IMT-a u 2009. godini iznosili su EUR 22,8 miliona. IMR je vodei proizvoac dizel motora u Srbiji, namenjenih prvenstveno za poljoprivredne masine, industrijske primene, brodove i slicno. Takoe se bavi proizvodnjom traktora i rezervnih delova kao i pruzanjem usluga u masinskoj i metalopreradjivackoj industriji. Poslovni prihodi IMR-a u 2009. godini iznosili su EUR 10,4 miliona.

Strategija

Predlozena struktura transakcije predvia osnivanje novog privrednog drustva od strane Republike Srbije (,,Novo drustvo") na lokaciji Holding preduzea ,,Prva Iskra" AD Baric ­ u restrukturiranju i trazenje strateskog partnera radi dokapitalizacije Novog drustva. Osnivanju Novog drustva prethodio bi prenos opreme neophodne za obavljanje delatnosti proizvodnje traktora i motora IMT i IMR na Republiku Srbiju i njeno izmestanje na lokaciju Holding preduzea ,,Prva Iskra" AD Baric - u restrukturiranju.

Kljucne smernice investiranja

Zajednicko ulaganje sa Vladom Republike Srbije nudi izuzetne investicione prednosti: Vertikalno integrisani proizvodni proces o o o o o o Od livnice preko proizvodnje motora do proizvodnje kompletnih traktora Prepoznatljiva robna marka na domaem trzistu i u regionu Tri serije dizel motora za traktore, industrijske proizvode, vozila i brodove Sirok spektar traktora za poljoprivredu, voarstvo, vinogradarstvo i ostale primene Kontinuirano usavrsavanje i razvoj novih proizvoda Trenutne niske stope iskorisenosti kapaciteta ukazuju na mogunost znatnog poveanja obima proizvodnje Novonastalo preduzee je jedini proizvoa traktora u Srbiji i na podruju bivse SFRJ Sveobuhvatan proizvodni asortiman

Veliki proizvodni kapaciteti sa mogunosu znaajnog poveanja obima proizvodnje

Rastua tranja za poljoprivrednim traktorima na teritoriji Srbije Potencijal za prosirenje izvoza o visegodisnje iskustvo u izvozu proizvoda i tehnologije, kao i uspesna saradnja sa firmama Perkins i ZP otvaraju mogunost osvajanja veih trzisnih ucesa u regionu Dobra povezanost sa zeleznicom, recnim transportom, saobraajnicama Istorija duga vise decenija Uspesna saradnja sa internacionalnim partnerima, kao sto su Perkins, ZF, Landini, Massey Ferguson, John Deere Vlada Republike Srbije je u aprilu 2009. godine donela uredbu o subvencionisanju proizvodnje traktora u iznosu od RSD 400 (EUR 4,3) miliona, prema kojoj je cena jednog traktora niza za EUR 2.000 U junu 2009. potpisan je Sporazum izmeu Vlada Republike Srbije i Republike Srpske o subvencionisanoj prodaji traktora u Republici Srpskoj kojim je predviena prodaja 2.000 traktora u roku od 18 meseci Subvencionisanje proizvodnje produzeno je i u 2010. godini

Povoljna lokacija proizvodnih kapaciteta o o o Ekspertiza i duga tradicija u proizvodnji dizel motora i traktora

Subvencionisana prodaja traktora IMT-a i IMR-a u Srbiji i Republici Srpskoj o

o

o

Srbija je lanica zvanine grupe (28 zemalja) za primenu OECD standarda za verifikaciju karakteristika poljoprivrednih i traktora za sumarstvo

2

Investiciona mogunost

IMT - opste informacije o preduzeu

IMT je osnovan 1947. godine sa jos nekoliko preduzea koja su ujedinjena u Metalski zavod Aleksandar Rankovi. Danas je IMT vodei proizvoac traktora, traktorskih prikljucaka i orua za kultivaciju poljoprivrednog zemljista, vinograda, vonjaka, kao i primenu u graevinarstvu i komunalnim delatnostima, u Srbiji i na teritoriji bivse SFRJ. Na dan 31.12.2009. godine preduzee je imalo 886 zaposlenih, dok je usvojen socijalni program za resavanje viska zaposlenih, kojim e broj zaposlenih biti smanjen na 743. Sprovoenje socijalnog programa je u toku.

Proizvodni program

Proizvodni asortiman IMT-a cine, izmeu ostalog, tri grupe traktora, traktori za poljoprivredu sa snagom motora od 29,5kW do 150kW, traktori za vonjake i vinograde kao i traktori za ostale primene, kao i sest grupa prikljucnih masina i orua za osnovnu obradu zemljista, predsetvenu pripremu zemljista, setvu, meurednu obradu zemljista, transport i manipulaciju teretima. Traktori za poljoprivredu Osnovni modeli traktora za poljoprivredu obuhvataju traktore snage motora od 29,5kW do 100kW koji zadovoljavaju zahteve za maksimalnu brzinu do 30km/h. Oni su prvenstveno namenjeni individualnom sektoru i koriste se za sve vrste radova u poljoprivredi i transportu. Traktor 550 je homologovan po standardima EURO II.

Tip traktora Motor Snaga (kW) Menja Pogon Upravlja

539 IMR M33, VAMO, SIMSON, PERKINS 29,5 mehanicki 6/2, puzni 12/4 2x4,4x4 Puzni prenosnik sa putujuim kuglicama ili hidrostaticki

542/549/550 IMR M33/IMR DM33/Perkins 1103d-33 31/34,5/39,5 delimicno sinhronizovan 10/2, puzni 12/4, potpuno sinhronizovan 10/2 2x4,4x4 Puzni prenosnik sa putujuim kuglicama ili hidrostaticki

560/565& 569 IMR M34/IMR DM34 41/46,5 mehanicki 6/2, puzni 12/4, delimicno sinhronizovan 10/2 2x4,4x4 Hidrostaticki

-

Tip traktora Motor Snaga (kW) Menja Pogon Upravlja

577 IMR S44 51,5 delimicno sinhronizovan10/2, puzni 12/4 potpuno sinhronizovan 10/2 2x4,4x4 hidrostaticki

5100/5106 IMR S46 77 delimicno sinhronizovan10/2, puzni 12/4 potpuno sinhronizovan 10/2 2x2 5100/4x4 5106 hidrostaticki

5130/5136 IMR TS46 99,5 delimicno sinhronizovan10/2, puzni 12/4 potpuno sinhronizovan 10/2 2x2 5130/4x4 5136 hidrostaticki

Traktori serije 2000 obuhvataju traktore snage motora od 39kW do 66,5kW, koji su namenjeni za sve vrste radova u poljoprivredi i transportu, a odlikuju se novim dizajnom, poboljsanim uslovima rukovanja, primenom plasticnih materijala itd. Traktori 2080 i 2090 se trenutno u fazi pripreme za homologaciju, a planira se da do kraja 2010. godine oba traktora dobiju

3

Investiciona mogunost

sertifikat za trziste Evropske Unije.

Tip traktora Motor Snaga (kW) Menja Pogon Upravlja

2050 John Deere 3029D 39 Potpuno sinhronizovan 10/2 4x4 hidrostaticki

2080 Perkins 11o4-44T 58,8 Potpuno sinhronizovan 10/2 4x4 hidrostaticki

2090 Perkins 11o4-44T 66,2 Potpuno sinhronizovan 10/2 4x4 hidrostaticki

Traktori za voarstvo i vinogradarstvo Ovi traktori su izvedeni kao univerzalne masine za obavljanje svih radova u oblasti voarstva i vinogradarstva. Konstrukciono su izvedeni tako da svojim dimenzijama ispunjavaju specificne zahteve koji se postavljaju za rad traktora u voarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, a to su: snizen klirens, suzen trag tockova i maksimalna preglednost u radu.

Tip traktora Motor Snaga (kW) Menja Pogon Upravlja

536 IMR M33 29.5 Mehanicki 6/2, delimicno sinhronizovan 10/2 2x4,4x4 Puzni prenosnik sa putujuim kuglicama ili hidrostaticki

546 IMR DM33 34.5 Mehanicki 6/2, delimicno sinhronizovan 10/2 2x4,4x4 hidrostaticki

Traktori za ostale primene Traktori za ostale primene obuhvataju graevinsko komunalne traktore i sumarske traktore. Prvi se koriste u graevinskoj operativi niskogradnje, za radove iskopa i utovara zemlje, ravnanje i sabijanje podloga za ravne terene. Predstavnici ove familije su traktori 5104 i 542. Drugi se koriste za sve potrebe sumarske proizvodnje od pripreme zemljista za uzgoj sume preko proizvodnje i nege sumskog zasada do eksploatacije sume. Predstavnici ove familije traktora su traktori 531, 541 i 571 koji su izvedeni iz osnovnih modela 539, 549 i 577.

Proizvodni kapaciteti Prodaja

Godisnji proizvodni kapaciteti su projektovani i instalirani za 36.600 traktora, razliitih tipova, raspona snage od 26 KS do 265 KS, i 32.940 poljoprivrednih masina. U 2009. godini IMT je prodao 2.058 traktora u vrednosti od EUR 13,6 miliona, sto cini 85% prihoda od prodaje. Broj prodatih poljoprivrednih masina dostigao je 762, tj. EUR 0.7 miliona, ili 5% od ukupnih prihoda od prodaje. Prihodi od prodaje rezervnih delova i ostali prihodi od prodaje cinili su ukupno 10% ukupnih prihoda od prodaje IMT-a.

4

Investiciona mogunost

P R O D AJ A P O P R O I Z V O D I M A U 2 0 0 9 . G O D I N I KOLIINSKI

Poljoprivredne masine 27%

VREDNOSNO

Poljoprivredne masine 5% Rezervni delovi 2%

Traktori 85%

Ostalo 8%

Traktori 73%

2.820 komada

Izvor: Podaci preduzea

EUR 16,0 mil

IMT generise znacajan deo svojih prihoda na inostranom trzistu. U 2009. godini 19% prihoda od prodaje traktora je ostvareno na izvoznim trzistima. U 2009. godini BiH predstavlja najznacajnije izvozno trziste, gde je izvoz porastao sa 26% u 2008. na 48% ukupnih prihoda od izvoza IMT-a. Osim BiH, znacajna izvozna trzista predstavljaju Hrvatska i Makedonia. P R O D AJ A T R A K T O R A P O T R I S T I M A U 2 0 0 9 . G O D I N I PRODAJA 2009.

Izvoz 19%

IZVOZNA TRISTA

Hrvatska 36%

Crna Gora 2% Ostalo 1%

Makedonija 13%

Srbija 81%

B&H 48%

EUR 13,6 mil

Izvor: Podaci preduzea

EUR 2,6 mil

U godinama pre 2009. IMT je belezio pad u prihodima i prodatoj kolicini traktora, koji je bio izazvan smanjenom proizvodnjom. Do manje kolicine proizvedenih traktora doslo je zbog nemogunosti finansiranja proizvodnje. U 2009. godini IMT je zabelezio rast u prihodima, sto je direktna posledica mere Vlade Srbije o subvencionisanju kupovine traktora domae proizvodnje. Zahvaljujui ovoj meri, prodaja traktora IMT-a na domaem trzistu je u 2009. godini bila cak 2.7 puta vea nego u 2008. godini.

5

Investiciona mogunost

Finansijski pregled

FINANSIJSKI PREGLED PREDUZEA

000 EUR Prodata kolicina traktora (kom) Prodata kolicina poljoprivrednih masina (kom) Operativni prihodi Prihodi od prodaje Bruto profit Margina (%) EBITDA Margina (%) Neto dobit/gubitak Ukupna aktiva

Izvor:Podaci preduzea *Prosecna godisnja stopa rasta

2007 1,309 1,892 12,457 13,433 2,331 19% (3,882) n.a. (5,333) 70,540

2008 771 1,804 11,130 9,910 3,156 28% (3,169) n.a. (4,154) 67,093

2009 2,058 762 22,844 15,972 6,164 27% (321) n.a. (576) 66,270

2010E 2,938 1,400 27,382 27,382 6,064 22% 321 1% 1

CAGR* 2007-2009 25% -37% 35% 9% 63%

n.a.

n.a.

Distribucija

U 2010. projektovan je dalji rast prihoda i kolicine prodatih traktora, u skladu sa realnim mogunostima korisenja raspolozivih proizvodnih resursa i ocekivanjima da e se poboljsati uslovi finansiranja proizvodnje i kupovine poljoprivredne mehanizacije, uz produzeno vazenje Uredbe Vlade Republike Srbije o subvencionisanju poljoprivrednih proizvoaca za kupovinu traktora domae proizvodnje. Biznis plan za 2010. godinu predvia 58% prodaje na domaem, a 42% na inostranom trzistu. IMT prodaju ostvaruje direktno i putem posrednika. Prodaja putem posrednika dominira sa 95% ucesa u ukupnoj prodaji. Najvei kupci proizvoda IMT-a na domaem trzistu su Jugometal, Agro Rid, i Milurovi. Na inostranom trzistu, najvei kupci su Prodeks (Slovenija), Agrocoop, Savi S., Total Trade, Bisprom, Lipaks (BiH), Autopoljostroj, Mikulandra, Traktor, Sekra (Hrvatska), Deuskom (Crna Gora), i Macos (Rumunija).

6

Investiciona mogunost

IMR - opste informacije o preduzeu

IMR je osnovan 1927. godine kao Industrija avionskih motora. Danas je preduzee renomirani proizvoac dizel motora za primenu u traktorima, vozilima, brodovima i industriji (generatori elektricne energije i sl.). Pored toga, IMR proizvodi i nekoliko familija traktora za poljoprivredu i rezervne delove, pruza usluge livenja, obrade metala, odrzavanja i generalnog remonta mehanizacije, kao i laboratorijskih ispitivanja. IMR (na dan 31. decembar 2009. godine) ima 719 zaposlenih, dok je u toku sprovoenje socijalnog programa u saradnji sa drzavom, nakon cega e se broj zaposlenih smanjiti na 645. Proizvodni asortiman IMR-a cine, izmeu ostalog, tri serije dizel motora (M, DM i S serija) snage od 31 do 100kW, kao i cetiri grupe traktora (R47, R50, R65 i R76) snage od 34 do 56kW. Pored toga, IMR proizvodi rezervne delove za sve svoje proizvode ­ motore i traktore, poseduje sopstvenu livnicu gde moze proizvoditi odlivke od sivog liva za eksterne kupce, a vrsi i usluge iz oblasti generalnog remonta motora i traktora. Dizel motori ­ M serija Dizel motori familije M3 razvijeni su za traktorsku, industrijsku (elektroagregati, pumpe za vodu, viljuskari, kompresori itd.) i brodsku (brodski pogonski ili brodski pomoni) primenu. Motori familije M3 se proizvode kao trocilindricni (oznaka M33) i cetvorocilindricni (oznaka M34).

Proizvodni program

Tip motora Broj cilindara Zapremina cilindra (l) Snaga/Br. obrtaja (kW/min-1) Max. Momenat/Br. obrtaja

M33 3 2,5 20.5/1500 ­ 31/2250 134/1200 ­ 150/1300

M34 4 3,33 25/1500 ­ 41.5/2300 164.5/1300 ­196/1500

Dizel motori ­ DM serija Dizel motori familije DM3 razvijeni su za traktorsku, industrijsku (elektroagregati, pumpe za vodu, viljuskari, kompresori itd.) i brodsku (brodski pogonski ili brodski pomoni) primenu. Motori familije D3 se proizvode kao dvocilindricni (oznake DM32), trocilindricni (oznaka DM33) i etvorocilindricni (oznaka DM34)

Tip motora Broj cilindara Zapremina cilindra (l) Snaga/Br. obrtaja (kW/min-1) Max. Momenat/Br. obrtaja

DM32 2 1.66 13.2/1500 ­ 22/2250 97/1400 ­ 106/1500

DM33 3 2.5 25.5/1500 ­ 34.5/2300 146/1500 ­ 162/1350

DM34 4 3.33 32/1500 ­ 47/2300 195/1400 ­ 217.5/1350

Dizel motori ­ S serija Dizel motori familije S4 razvijeni su za traktorsku, industrijsku (elektroagregati, pumpe za vodu, viljuskari, kompresori itd.) i brodsku (brodski pogonski ili brodski pomoni) primenu. Motori familije S4 se proizvode kao cetvorocilindricni (oznaka S44) i sestocilindricni (oznaka

7

Investiciona mogunost

S46, odnosno TS46 ­ turbo).

Tip motora Broj cilindara Zapremina cilindra (l) Snaga/Br. obrtaja (kW/min Max. Momenat/Br. obrtaja

-1

S44 4 4.07 ) 38/1500-60,5/25000 246/1300255/1350

S46 6 5.8 48,5/150076,5/2250 308/1300-363/1100

TS46 6 5.8 70/1500-100/2250 420/1500-450/1500

Traktori IMR proizvodi vise modela i varijanti traktora koji se mogu svrstati u tri osnove familije: R47, R50, R65 i R76.

Tip traktora Motor Snaga (kW)

R47 IMR DM33 34 Nesinhronizovan sa 6 st. prenosa za hod unapred i 2 st. prenosa za hod unazad 4x2 preko zadnjeg tocka ili 4x4 Servostatski sa posebnom pumpom i rezervoarom ulja 25 km/h

R50 EURO 3 37 Sinhronizovan sa izborom st. prenosa od 8 do 40 za hod unapred i 8 do 16 za hod unazad 4x4 Servostatski sa prioritetnim ventilom 30 km/h (opciono 40 km/h)

R65 IMR DM34 47 Nesinhronizovan sa 6 st. prenosa za hod unapred i 2 st. prenosa za hod unazad 4x2 preko zadnjeg tocka ili 4x4 Servostatski sa posebnom pumpom i rezervoarom ulja 28 km/h

R76 IMR S44 56 Nesinhronizovan sa 6 st. prenosa za hod unapred i 2 st. prenosa za hod unazad 4x2 preko zadnjeg tocka ili 4x4 Servostatski sa posebnom pumpom i rezervoarom ulja 29 km/h

Menjac

Pogon

Sistem za upravljanje

Maks. brzina

Proizvodni kapaciteti Prodaja

Godisnji proizvodni kapaciteti su projektovani i instalirani za 4.000 traktora, razlicitih tipova raspona snage od 34 KW do 56 KW, 30.000 motora familije M i DM i 6.000 motora familije S. U 2009. IMR je generisao prihode od prodaje u iznosu od EUR 8,6 miliona, u kojima je prodaja motora ucestvovala sa 38%, a prodaja traktora cinila 55%. Prihodi od prodaje rezervnih delova i ostalih usluga cinili su ukupno 7% ukupnih prihoda od prodaje IMR-a.

8

Investiciona mogunost

P R O D AJ A P O P R O I Z V O D I M A U 2 0 0 9 . G O D I N I KOLIINSKI VREDNOSNO

Traktori 55%

Traktori 22%

Rezervni delovi 3% Ostalo 4% Motori 38%

Motori 78%

2.637 komada

Izvor: Podaci preduzea

EUR 8,6 mil

U 2009. godini, IMR je prodao 2.059 motora u vrednosti od EUR 3,2 miliona, od cega je 96% ostvareno na domaem trzistu. IMR je tradicionalno prisutan na trzistima bivse SFRJ, kao i u Egiptu i Iranu, a biznis planom je predviena i penetracija na nova trzista. P R O D AJ A M O T O R A P O T R I S T I M A U 2 0 0 9 . G O D I N I PRODAJA 2009.

Izvoz 4%

Slovenija 17%

IZVOZNA TRISTA

Crna Gora 3%

Hrvatska 64%

BiH 17%

Srbija 96%

EUR 3,2mil

Izvor: Podaci preduzea

EUR 0.1 mil

Prihodi od prodaje traktora u 2009. godini izosili su EUR 4,8 miliona, od cega je 79% ostvareno na domaem trzistu. U strukturi izvoza traktora IMR-a u 2009. godini preovladava izvoz u Egipat sa 73%, dok izvoz u BiH zauzima 27% ukupnog izvoza traktora. P R O D AJ A T R A K T O R A P O T R I S T I M A U 2 0 0 9 . G O D I N I PRODAJA 2009.

Izvoz 21%

IZVOZNA TRISTA

Egipat 73%

BiH 27%

Srbija 79%

EUR 4,8 mil

Izvor: Podaci preduzea

EUR 1,0 mil

U 2009. godini IMR je zabelezio pad u broju prodatih motora, ali i snazan rast u broju prodatih traktora. Rast u prodaji traktora i motora u Srbiji i Republici Srpskoj uzrokovan je

9

Investiciona mogunost

subvencionisanjem prodaje traktora domae proizvodnje.

Finansijski pregled

U strukturi poslovnih rashoda, najznacajnije stavke predstavljaju troskovi materijala i troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi.

FINANSIJSKI PREGLED PREDUZEA 000 EUR Prodata kolicina motora (kom) Prodata kolicina traktora (kom) Operativni prihodi Prihodi od prodaje Bruto profit Margina (%) EBITDA Margina (%) Neto gubitak Ukupna aktiva

Izvor:Podaci preduzea *Prosecna godisnja stopa rasta

2007 1,229 76 4,945 4,373 1,398 28% (3,181) n.a. (6,974) 53,667

2008 3,350 314 9,349 9,383 2,864 31% (4,072) n.a. (7,163) 53,360

2009 2,059 578 10,354 8,588 3,710 36% (2,099) n.a. (5,063) 54,702

2010E 2,580 1,070 17,712 17,712 8,378 47% 2,461 14% (44)

CAGR* 2007-2009 29% 176% 45% 40% 63%

n.a.

n.a.

Vazno je napomenuti da je nakon donete odluke vlade o subvencionisanju proizvodnje traktora u Srbiji i Republici Srpskoj traznja za traktorima IMR-a znatno porasla, sto je i oslikano u projektovanom poveanju proizvodnje i prodaje. Projektovan je rast u prodaji traktora sa 578 u 2009. godini na 1.070 u 2010. godini, od cega 554 na domaem trzistu. Takoe, u 2010. godini projektovan je rast broja prodatih motora sa 2.059 u 2009. na 2.580 u 2010. godini.

Distribucija

U 2010. godini planiran je izvoz traktora na trzista Egipta, BiH i Rusije. IMR svoje proizvode na domaem trzistu plasira delom direktno, delom preko trgovackih kua ­ dilera. Prodaja preko trgovackih kua cini 70% ukupne prodaje, a najvaznije trgovacke kue su: Agrorid Novi Beograd, STR Beganovi Negotin, Jugometak Svilajnac, Grex-im Beograd. Realizacija izvoza vrsi se direktno i preko izvoznika.

10

Investiciona mogunost

Trziste traktora

Osnovni podaci o tristu o o o U 2009. godini ukupna vrednost trzista poljoprivrednih i sumskih traktora u Srbiji iznosila je EUR 43,2 miliona Izmeu 2006 i 2009. godine,trziste poljoprivrednih traktora u Srbiji zabelezilo je prosecan godisnji rast od 7% U 2009. godini ucese uvoznih traktora se smanjilo, praeno istovremenim poveanjem ucesa domaih traktora, sto je uzrokovano subvencionisanjem prodaje traktora domae proizvodnje.

T R I S T E P O LJ O P R I V R E D N I H I S U M S K I H T R AK T O R A U S R B I J I 2 0 0 6 - 2 0 0 9 . ( E U R M I L)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

4.1 1.4 7.6

1.5

3.8

0.6 5.5 10.9

42.1

26.3 32.2 28.5

2006

2007

Uvoz IMT

2008

IMR

2009

Izvor: Privredna komora, IMT, IMR

Segment manjih traktora snage od 18kW-37kW i 37kW-59kW1 o o o Vrednost segmenta manjih traktora snage od 18kW-37kW i od 37kW - 59kW u 2009. godini iznosila je EUR 17,8 milion Ucese domaih proizvoaca je u 2009. godini znatno uveano sto je uzrokovano subvencionisanjem domae proizvodnje U strukturi uvoza dominiraju proizvodi iz Kine i Indije

T R I S N A U E S A N A S E G M E N T U S N AG E O D 1 8 K W - 3 7 K W I O D 3 7 K W 59KW 2007.

Uvoz 17%

2009.

Uvoz 41%

IMT 52%

IMR 22%

IMT 61%

IMR 7%

EUR 10,6 mil

Izvor: Privredna komora, IMT, IMR

EUR 17,8mil

Karakteristike trista o Triste traktora u Srbiji karakterise velika potreba za obnavljanjem poljoprivredne mehanizacije, sto je ocigledno iz cinjenice da je prosecna starost traktora u Srbiji 20 godina

1

Pregledom je obuhvaeno trziste novih traktora

11

Investiciona mogunost

o

Trziste Srbije je zbog geografskih karakteristika podeljeno na nekoliko celina sa razlicitim potrebama i traznjom: Trziste veih ravnicarskih podrucja, tj. severni delo drzave (Vojvodina) ima zahteve za traktorima snaga preko 80kW i tezom mehanizacijom, te je u ovom delu uocena traznja za mehanizacijom inostranih proizvoaca Teritorije Macva, Sumadija i juzni deo Banata imaju potrebu za manjim traktorima i laksom mehanizacijom i tradicionalno predstavljaju trzista IMT-a i IMR-a. Na ovim trzistima zabelezen je rast traznje za traktorima IMT-a i IMR-a u odnosu na konkurenciju iz Belorusije, Kine i Indije U poslednjim godinama uocen je porast traznje za jacim tipovima traktora i mehanizacije, kao i jacim motorima od 100ks i vise Traznja za modelima savremenog dizajna Velika poljoprivredna gazdinstva i preduzea se odlucuju na kupovinu traktora marke John Deer i zapadnoevropskih proizvoaca poljomehanizacije Najvea konkurencija IMR-a i IMT-a su traktori proizvoaca iz Kine i Indije Mera Vlade Srbije o subencionisanju kupovine traktora domae proizvodnje znatno je poveala potraznju za domaim proizvodima u 2009. godini

Trendovi o o o o o

Opste makroekonoske informacije

Vlada Republike Srbije je pravovremeno preduzela mere za ublaenje efekata globalne finansijske krize o o o o o o o Stand-by sporazum sa MMF-om u iznosu od 2,94 milijarde Evra Bankarski sistem likvidan Kontrolisana inflacija od 6.6% u 2009. godini Narodna banka je smanjila referentnu kamatnu stopu Napori da se budzetski deficit odrzi u projektovanim granicama Znatno smanjenje javne potrosnje, dodatne mere spremne da stupe na snagu kako bi se smanjio deficit budzeta Projektovan deficit budzeta od 4%, uskladu sa stand-by sporazumom sa MMFom Potpisan i ratifikovan Sporazum o stabilizaciji i pridruzivanju Prelazni trgovinski sporazum sa Evropskom Unijom na snazi Potpisan CEFTA sporazum, uz slobodan pristup trzistu od 29 miliona stanovnika Status EU kandidata ocekivan do kraja 2010. godini, dok se zvanicno clanstvo ocekuje u 2012. Srbija je jedina drzava izvan Zajednice Nezavisnih Drzava koja ima sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, sto njenim kompanijama omoguuje pristup trzistu od c.150 miliona potrosaca Sporazumi o slobodnoj trgovini sa drzavama clanicama Evropske zone slobodne trgovine - EFTA, Turskom i Belorusijom

Vlada koja podrava Evropsku integraciju i meunarodnu saradnju o o o o o

o

Privlaan geografski poloaj i blizina EU trista

12

Investiciona mogunost

KLJUNI MAKROEKONOMS KI POKAZATELJI 2005 2006 2007 BDP po glavi stanovnika (US$) Realni rast BDP Potrosacke cene (% godisnja promena) SDI (USD mlrd) /RSD Populacija (m) Stopa nezaposlenosti 3.503 5,6% 17,3% 1,7 83,2 7,4 20,8% 4.300 5,2% 12,7% 5,6 84,3 7,4 20,9% 5.652 6,9% 6,5% 4,0 80,0 7,4 18,1%

2008 6.918 5,4% 10,9% 3,4 81,5 7,3 17,6%

2009 6.132 -2,9% 10,1% 1,8 94,0 7,3 20,3%

2010E 6.174 1,0% 7,0% 2,2 90,6 7,3 19,6%

2011E 7.098 3,5% 4,9% 3,0 90,6 7,3 17,3%

Izvor: Economist Intelligence Unit, / RSD prosecni godisnji devizni kurs

Podsticaji za strane investitore

Pored generalno povoljne ekonomske i politicke klime za investiranje u Srbiju, Vlada Republike Srbije je takoe implementirala vei broj podsticaja za strane investitore, izmeu ostalih i: 10% poreza na dobit preduzea 10 godina izuzea od plaanja poreza za investicije od oko EUR 7,5 miliona koje ukljucuju kreiranje najmanje 100 novih radnih mesta Slobodan transfer u inostranstvo dobiti ostvarene u Srbiji Visoko obrazovana i kvalifikovana radna snaga uz niske troskove rada

13

Investiciona mogunost

Ogranicenje odgovornosti i kontakt informacije

Podaci i informacije sadrzane u ovom dokumentu su prikupljene od rukovodstva Preduzea. Savetnik u procesu prodaje Preduzea, Raiffeisen Investment AG je pregledao informacije, ali nije sproveo nezavisnu procenu, niti reviziju. Iskljuciva svrha ovog dokumenta je da obezbedi osnovne informacije koje e pomoi primaocu u donosenju inicijalne odluke da li da nastavi sa daljim istrazivanjem opisane investicione mogunosti. Sve potencijalne investitore ohrabrujemo da posete Preduzee. Rukovodstvo Preduzea je spremno da ugosti sve posetioce, uz adekvatnu najavu.

Molimo da sva pitanja i komunikaciju u vezi sa ovim dokumentom i/ili opisanom investicionom mogunosu, uputite na sledee adrese:

Raiffeisen Investment predstavnistvo Beograd Bulevar Zorana Djindjia 64a, 11070 Beograd, Srbija Tel: +381 11 21 29 211, 212; Fax: +381 11 21 29 213 Kontakt osoba: Mihailo Bugarski E-mail: [email protected] Kontakt osoba: Vladica Mitri E-mail: [email protected]

Raiffeisen Investment AG A-1015 Wien · Krugerstrasse 13 · Telefon +43-1-710 54 00-0 · Fax +43-1-710 54 00-169 . Sitz der

Gesellschaft in Wien · Registriert unter FN 34936b beim Handelsgericht Wien · Bankverbindung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG1030 Wien · Konto Nr. 393900

14

Information

IMT_IMR

14 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

506944


You might also be interested in

BETA
IMT_IMR