Read dict_j text version

253

JUCU, Bambu Iosif. Nãscut la 24 aprilie 1948, în satul Vrãniuþ, comuna Rãcãºdia ­ Caraº-Severin. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, împreunã cu pãrinþii, 4 ani, de la 18 iunie 1951. JUCU, Constantin. Din oraºul Lugoj - Timiº. Cãrãuº. Arestat la 15 februarie 1949, pentru posesia a douã puºti mitralierã pe care intenþiona sã i le trimitã colonelului Ion Uþã. JUDELE, Anuþa. Din Dobrogea. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, un an ºi 8 luni. JUDELE, Constantin V. Nãscut la 17 aprilie 1933. Din oraºul Iaºi. ªofer. Arestat la 10 august 1957, de Securitatea Iaºi, pentru cã a introdus în urna de vot un manifest anticomunist. Condamnat la 6 ani închisoare de Tribunalul Militar Iaºi (sentinþa 528/31 octombrie 1957). Detenþia în lagãrele din bãlþile Dunãrii. JUDELE, Valeriu N. Nãscut la 14 septembrie 1912, în satul Veneþia, comuna Pãrãu ­ Braºov. Arestat în timpul rebeliunii legionare din 1941 ºi þinut peste termenul de pedeapsã. A murit în timpul detenþiei. Familia a primit certificatul de deces (nr.88) în 1964. JUDEÞ, Ion. Inginer la Fabrica Colibaºi (studii în U.R.S.S.), inventator. A înaintat C.C. al P.C.R. un proiect pentru sistematizarea hidroenergeticã a bazinului Dâmboviþa, mai economic ºi performant din punct de vedere ecologic. Proiectul contravenea planurilor lui Ceauºescu pentru zona respectivã. Rãpit de pe stradã ºi internat cu forþa la psihiatrie (Bãlãceanca), la 22 noiembrie 1972. A fost supus unui tratament psihiatric barbar. JUGAN, Constantin. Nãscut la 17 mai 1927. Din oraºul Arad. Arestat în 1959. Condamnat la 4 ani închisoare de Tribunalul Militar Timiºoara, pentru tentativã de trecere frauduloasã a frontierei. Detenþia la penitenciarele Timiºoara, Oradea, Aiud ºi Gherla. Eliberat în 1963. JUGARU, Agafia S. Nãscutã în 1901. Din Basarabia (comuna Haragâs, raion Cantemir). Arestat pentru colaborare cu autoritãþile române, în 1945. Condamnat la 7 ani muncã silnicã. Detenþia în lagãrele din Siberia. JUGARU, Ion V. Nãscut în 1898. Din Basarabia (comuna Haragâs, raion Cantemir). Arestat pentru colaborare cu autoritãþile române, în 1945. Condamnat la 10 ani muncã silnicã. Detenþia în lagãrele din regiunea Krasnoiarsk. JUGÃNARU, Cecilia. Muncitoare. Arestatã la 15 noiembrie 1987, în timpul revoltei anticomuniste de la Braºov. JUGÃNARU, Cornel. Elev la Liceul Comercial din oraºul Braºov. Arestat la 15 mai 1948. Torturat în timpul anchetei la Securitate. Judecat cu lotul F.D.C.Braºov. Condamnat la un an închisoare. Detenþia la penitenciarele Braºov ºi Codlea. JUGÃNARU, Ghica. Nãscut la 25 iunie 1916, în comuna Chiojdeni Vrancea. Arestat pentru cã a furnizat cartuºe participanþilor la revolta din Vrancea, din iulie 1950. Condamnat la închisoare. JUGÃNARU, Grigore N. Din comuna Glogova ­ Gorj. Arestat. Eliberat dupã un an ºi 2 luni. JUGÃNARU, Ilie. Sergent major. Arestat. Condamnat la 5 ani închisoare, în 1946. JUGÃNARU, Vasile I. Nãscut la 30 martie 1908, în oraºul Avrig - Sibiu. Arestat în timpul rebeliunii legionare din

254

1941. Nu a fost eliberat la expirarea termenului de pedeapsã. A murit în timpul detenþiei, în 1960. JUGULEANU, Enache Gh. Nãscut la 14 februarie 1928, în Grecia. Din oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 2 ani. JUGULEANU, Maria Gh. Nãscutã la 8 iunie 1936, în Bulgaria. Din oraºul Constanþa. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, un an ºi 9 luni. JUGULEANU, Maria P. Nãscutã la 15 aprilie 1925, în Grecia. Din oraºul Techirghiol - Constanþa. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JUGULEANU, Stere. Nãscut la 21 martie 1932, în Macedonia. Din oraºul Techirghiol - Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 4 ani. JUGULEANU, Stere Gh. Nãscut la 23 aprilie 1916. Din oraºul Techirghiol Constanþa. Arestat. Condamnat la 10 ani muncã silnicã, pentru uneltire contra ordinii sociale. Detenþia la penitenciarele Constanþa ºi Gherla. JUGUREANU. Din judeþul Buzãu. Preot ortodox. Arestat. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Ploieºti. Condamnat la închisoare. JUGUREANU, Marinica. Arestatã. Condamnatã la închisoare, în 1950. Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Mislea. JUHASZ, Pavel. Nãscut în 1905. Arestat. A murit în timpul detenþiei, în lagãrul Poarta Albã, la 21 ianuarie 1953. JUHESEN, Pavel. Un deþinut politic cu acest nume, în vârstã de 48 de ani, a murit în lagãrul Poarta Albã, la 26 iunie 1953. JUJA, Tascu T. Nãscut la 10 mai 1920, în Grecia. Din oraºul Constanþa. Arestat. Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar Constanþa. JUJICI, Adam. Nãscut la 24 decembrie 1951, în comuna Frumuºiþa Galaþi, în timpul domiciliului obligatoriu al pãrinþilor. Familia a fost eliberatã dupã 4 ani. JUJICI, Barbara. Nãscutã la 11 iulie 1928, în comuna Cenei ­ Timiº. Domiciliu obligatoriu în comuna Frumuºiþa - Galaþi, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JULA. Din oraºul Orãºtie Hunedoara. Medic. Arestat. Condamnat la închisoare, în 1959. A murit în timpul detenþiei, în lagãrul Periprava, în aprilie 1964. JULA, Alexandru. Din Craiova. Pianist. Arestat. A trecut ºi prin lagãrele din Balta Brãilei. A murit în detenþie. JULA, Gheorghe. Din oraºul Reºiþa ­ Caraº-Severin. Membru P.S.D. ­ Titel Petrescu. Arestat pentru cã a refuzat sã se înscrie în P.M.R. Anchetat la Securitatea Timiºoara. Condamnat la 8 ani închisoare de Tribunalul Militar Timiºoara, în 1948. Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Aiud. Eliberat în 1956, în urma intervenþiei laburiºtilor englezi pe lângã Nichita Hruºciov. JULA, Ion. Din comuna Aurel Vlaicu ­ Hunedoara. Þãran. Arestat în decembrie 1958. Anchetat la Securitatea Deva. Judecat cu unul din loturile organizaþiei ,,Garda Albã". JULA, Iosif. Din oraºul Galaþi. Ofiþer. Arestat. Judecat în baza unui dosar cu probe ºi mãrturii false. Condamnat la închisoare, în 1949. Detenþia la penitenciarul Jilava ºi lagãrul Peninsula. JULEA, Ivona. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, din 1951. JUMANCA, Adam (zis Brur). Nãscut în 1901, în satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa - Caraº-Severin. Fost primar în comunã. Membru al organizaþiei anticomuniste înfiinþate de inginerul Aurel Vernichescu, l-a ajutat

255

sã se ascundã ºi l-a gãzduit o perioadã. Arestat în 1949. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Timiºoara. Condamnat la 5 ani închisoare de Tribunalul Militar Timiºoara, în 1950. Detenþia la penitenciarul Gherla ºi lagãrul Peninsula. JUMANCA, Constantin. Nãscut la 28 martie 1924, în satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa Caraº-Severin. Þãran gospodar. Membru P.N.Þ., unul din oamenii de încredere ai inginerului Aurel Vernichescu. Încorporat ca jandarm ºi repartizat la postul din comuna Cârpa, la colonelul Popescu care sprijinea miºcarea de rezistenþã condusã de colonelul Ion Uþã. A ajutat grupul de partizani conduºi de colonelul Ion Uþã, inginerul Aurel Vernichescu ºi avocatul Ion Târziu, înlesnindu-le corespondenþa cu colonelul Popescu ºi maiorul Ion Corciova, procurându-le alimente ºi prevenindu-i cu privire la acþiunile de prindere ºi arestare ale Securitãþii. Eliberat din armatã în primãvara lui 1949, a continuat sã þinã legãtura cu partizanii ºi a fãcut parte din grupul de þãrani ce urmau sã participe la atacarea unitãþii ,,Tudor Vladimirescu", la 19 martie 1949, pentru a face rost de armament în vederea insurecþiei armate, fãrã sã ºtie de implicarea Securitãþii în aceastã înscenare. A reuºit sã scape de arestare ºi, pus sub urmãrire de Securitate, a fugit în munþi împreunã cu vãrul sãu Ion Udrea. Prins ºi arestat la 7 martie 1950, în urma trãdãrii consãteanului Mihai Bogotevici. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Lugoj (de Kling Zolta) ºi Timiºoara (de Moiº ºi Ambrus). Condamnat la 8 ani închisoare. Detenþia în lagãrul Peninsula (a lucrat ca cioplitor de piatrã), penitenciarele Jilava, Oradea ºi Gherla (19 iulie 1953). La expirarea termenului de pedeapsã a fost dus, încã 3 ani, cu domiciliu obligatoriu în satul Lãteºti, comuna Borduºani - Ialomiþa. JUMANCA, Ion. Nãscut la 18 martie 1900, în satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa - Caraº-Severin. Þãran. A fãcut parte din organizaþia inginerului Aurel Vernichescu (1948 ­ 1949), în casa sa þinându-se ºedinþa conspirativã pentru pregãtirea loviturii de la 19 martie 1949. Arestat, împreunã cu fiul sãu (Ion), la 24 noiembrie 1949. Torturaþi în timpul anchetei la Securitatea Timiºoara. Condamnat la 7 ani închisoare de Tribunalul Militar Timiºoara. Detenþia la penitenciarele Timiºoara ºi Lujoj. A murit în timpul detenþiei, la 6 ianuarie 1956, cu 2 luni înaintea expirãrii termenului de pedeapsã. Fiul sãu a fost condamnat la 3 ani închisoare, pentru cã nu l-a denunþat. JUMANCA, Ion (zis Mâcescu). Nãscut în 1919, în satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa - Caraº-Severin. Arestat pentru cã nu a anunþat cã s-a întâlnit în pãdure cu Jumanca Constantin ºi Ion Udrea. Torturat în timpul anchetei la Securitate. Condamnat la 2 ani închisoare, pentru omisiune de denunþ. JUMANCA, Ion I. Nãscut în 1926, în satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa Caraº-Severin. Þãran. Împreunã cu tatãl sãu (Ion) a sprijinit, gãzduit ºi aprovizionat cu alimente partizanii

256

grupului Aurel Vernichescu ­ Ion Târziu, în iarna 1948 ­ 1949. Arestaþi. Condamnat la 3 ani închisoare, de Tribunalul Militar Timiºoara, în 1950, pentru omisiune de denunþ. Eliberat în 1952. JUMANCA, Iosif. Nãscut la 23 decembrie 1893, în satul Folea, comuna Voiteg Timiº. Ziarist. Social democrat, fost membru al Consiliului Naþional Român pânã la unirea din 1918. În 1922, Moscova a hotãrât excluderea sa, împreunã cu Ion Flueraº ºi Grigorovici (din Bucovina), din miºcarea muncitoreascã. În iulie 1944, fãcea parte din Blocul Naþional Democrat din partea P.S.D. Dupã 23 august 1944, a fãcut parte, alãturi de Gheorghe Gheorghiu Dej, din Comisia de Organizare a miºcãrii sindicale. Arestat în 1948, pentru cã s-a opus unificãrii P.S.D. cu P.C.R. Torturat în timpul anchetei. Omorât la penitenciarul Gherla, la 26 iunie 1950, ºi dus la penitenciarul Vãcãreºti, pentru a se ascunde uciderea prin torturã. JUMANCA, Maria. Nãscutã la 8 aprilie 1916, în satul Folea, comuna Voiteg ­ Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JUMANCA, Petre (zis Negru). Din satul Vârciorova, comuna Bolvaºniþa Caraº-Severin. Pãdurar. Arestat pentru sprijinirea partizanilor (i-a adãpostit într-o colibã ºi le-a procurat alimente). Torturat în timpul anchetei. Condamnat la 7 ani închisoare, de Tribunalul Militar Timiºoara, în 1949. Detenþia la penitenciarele Caransebeº, Timiºoara ºi lagãrul Peninsula. La expirarea termenului de pedeapsã a fost dus cu domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, încã 2 ani. JUMBEI, Ilie V. Nãscut în 1898. Din Basarabia (oraº Cãlãraºi). Arestat. Condamnat la 7 ani muncã silnicã, în 1946. JUMOLEA, Iulicã St. Arestat împreunã cu tatãl sãu (Stan). Condamnaþi la închisoare. Detenþia la penitenciarul Gherla ºi minele de plumb Baia Sprie. JUMOLEA, Stan. Arestat împreunã cu fiul sãu (Iulicã). Condamnaþi la închisoare. Detenþia la penitenciarul Gherla ºi minele de plumb Baia Sprie. JUMUGA, Florea F. Nãscut la 7 februarie 1923, în localitatea Drãgãneºti. Arestat pentru participare la revolta þãrãneascã din comunã, din 1961, care a dus la distrugerea colectivei. Torturat în timpul anchetei. Condamnat la 5 ani muncã silnicã în lagãr. Detenþia în lagãrele din Delta Dunãrii. JUNCAN, Antoaneta. Din Bucureºti. Funcþionarã la Fabrica Standard. Arestatã la 6 septembrie 1947, în legãturã cu procesul Zãrneºti ­ Piatra Craiului, pentru a aduce mãrturii împotriva lui Ghiþã Popp ºi Anton Ionel Mureºanu. A refuzat sã recunoascã învinuirile aduse. Folositã ca martorã a acuzãrii. Eliberatã dupã proces, în februarie 1948, de la penitenciarul Jilava. JUNCAN, Constantin. Arestat. Condamnat la închisoare. Detenþia la penitenciarele Jilava ºi Gherla. JUNCÃ, Liuba. Nãscutã în 1934. (vezi Juncã Valentina) JUNCÃ, Lucia. Nãscutã în 1938. (vezi Juncã Valentina)

257

JUNCÃ, Valentina. Nãscutã în 1932. Din Basarabia (comuna Þibirica, raion Cãlãraºi). Deportatã în lagãrele din Siberia (Kurgan), împreunã cu fratele (Vasile) ºi surorile sale (Liuba, Lucia ºi Vasilisia), la 6 iulie 1949. JUNCÃ, Vasile. Nãscut în 1933. (vezi Juncã Valentina) JUNCÃ, Vasilisia. Nãscutã în 1940. (vezi Juncã Valentina) JUNCU, Constantin I. Nãscut la 27 iulie 1916, în oraºul Mãrãºeºti ­ Vrancea. Arestat. Judecat în baza unui dosar cu probe ºi mãrturii false. Condamnat la moarte pentru spionaj. Executat. JUNCU, Gheorghe. Avocat. Îndepãrtat din barou, s-a retras în localitatea natalã, sat Unghi, comuna Dragomireºti ­ Neamþ, ocupându-se cu munca pãmântului ºi încercând sã-ºi achite corect toate dãrile cãtre Stat. Primarul comunei, comunistul Gheorghe Rusei, a primit ordin sã-i însceneze elementele necesare unui proces de sabotaj, pentru a-i putea fi confiscatã averea. Acesta i-a însãmânþat noaptea parcela de pãmânt cu neghinã (peste grâul însãmânþat de el) ºi a chemat apoi Securitatea sã-l aresteze ca sabotor al agriculturii. Surprins de arestare, Juncu Gheorghe a încercat sã se opunã ºi s-a culcat pe jos. A fost bãtut ºi cãlcat în picioare de primar ºi urcat cu forþa în maºina Securitãþii. Familia a primit dupã câteva zile certificatul de deces. Primarul a continuat sã-i ºicaneze soþia (furturi, otrãvirea apei din fântânã º.a.), pânã când aceasta a fost nevoitã sã-ºi pãrãseascã locuinþa ºi satul, refugiinduse la pãrinþi. Fiul avocatului (Gheorghe), elev de liceu, a fost arestat în 1949 ºi condamnat la închisoare, pentru uneltire contra ordinii sociale. Altã rudã a sa ( Juncu Ion N.), din aceeaºi comunã, a fost denunþat de primar cã ar fi fãcut afirmaþii contra regimului, condamnat la 8 luni închisoare ºi omorât în timpul detenþiei, la penitenciarul Gherla, în timp ce fiul sãu, elev de liceu, era închis întro celulã apropiatã. JUNCU, Gheorghe. Din comuna Rãzboieni - Neamþ. Arestat. Condamnat la închisoare. Detenþia la penitenciarele Baia Sprie ºi Aiud. JUNCU, Gheorghe Gh. Elev de liceu. Fiul avocatului Juncu Gheorghe. Arestat în 1949. Condamnat la închisoare, pentru uneltire contra ordinii sociale (vezi ºi Juncu Gheorghe - avocat) JUNCU, Iacob. Nãscut la 27 ianuarie 1896. Tâmplar. Arestat. Condamnat la închisoare. A murit în timpul anchetei, la Securitatea Braºov, la 10 decembrie 1955. JUNCU, Ion I. Din comuna Dragomireºti ­ Neamþ. Elev de liceu (clasa a ºasea), în Piatra Neamþ. Arestat sub acuzaþia cã a contribuit cu 20 de lei pentru a i se cumpãra þigãri lui Pivin Gheorghe, aflat în ancheta Securitãþii. Condamnat la 4 ani închisoare, de Tribunalul Militar Iaºi (sentinþa 334/18 martie 1949), pentru favorizarea infractorului ºi nedenunþare. Detenþia la penitenciarul Gherla, unde, în iunie 1950, a fost adus ºi tatãl sãu ºi omorât în scurt timp. (vezi ºi Juncu Ion N. ºi Juncu Gheorghe ­ avocat) JUNCU, Ion N. Din comuna Dragomireºti ­ Neamþ. Denunþat de primarul comunei, Gheorghe Rusei, cã a fãcut afirmaþii contra regimului. Arestat. Condamnat la 8 luni închisoare, de Tribunalul Militar Iaºi (sentinþa 644/24 iulie 1950). Detenþia la penitenciarul Gherla, unde se afla închis ºi fiul sãu, elev de liceu. Omorât în bãtaie, în camera 99. (vezi ºi Juncu Ion I. ºi Juncu Gheorghe ­ avocat)

258

JUNCU, Ion. Nãscut la 30 aprilie 1913. Preot ortodox, în comuna Vãleni ­ Roman. Arestat în octombrie 1948. Condamnat la 8 ani închisoare, în 1948, pentru uneltire contra ordinii sociale. Eliberat în 1956. Rearestat în 1959 ºi anchetat un an, tot sub acuzaþia de uneltire contra ordinii sociale. Detenþia la penitenciarele Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla ºi lagãrul Peninsula. JUNCU, Ionel. Din judeþul Neamþ. Arestat. Condamnat la închisoare. JUNCU, Mircea. Arestat. Condamnat la închisoare. A murit în timpul detenþiei. JUNCU, Nicolae. Rãpit de N.K.V.D. A murit în lagãrele din Siberia. JUNCU, Traian. Din oraºul Piatra Neamþ. Tehnician. Arestat. Condamnat la închisoare. În perioada 1970 ­ 1976 ia fost semnalatã prezenþa la penitenciarul Aiud. JUNE, Elisabeta. Nãscutã la 25 octombrie 1929, în comuna Biled ­ Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JUNG, Franz. Nãscut la 19 februarie 1904. De etnie germanã. Din comuna Lovrin ­ Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de consãteni, în 1945. A murit în timpul deportãrii, în lagãrul Ceasov Iar II, în 1946. JUNG, Franz. Nãscut la 26 ianuarie 1906. De etnie germanã. Din comuna Lovrin ­ Timiº. Ridicat de N.K.V.D. ºi dus la muncã silnicã în lagãrele din U.R.S.S., împreunã cu alþi 328 de consãteni, în 1945. A murit în timpul deportãrii, în lagãrul Stalino -Ucraina, în 1945. JUNGHER, Ernest. Din oraºul Jimbolia - Timiº. Tractorist. Arestat la vârsta de 19 ani. Condamnat la 3 ani închisoare, în 1957, pentru tentativã de trecere frauduloasã a frontierei. JUNGWIRTH, Janos I. Din oraºul Arad. Arestat. Condamnat la închisoare. JUNGWIRTH, Janos II. Din oraºul Arad. Arestat. Condamnat la închisoare. JUP, Nicolae. O persoanã cu acest nume a murit în timpul anchetei,la Securitatea Sibiu. JUPANSCHI, Giura. Din comuna Variaº ­ Timiº. Þãran. Domiciliu obligatoriu împreunã cu membrii familiei (Vida, Sima ºi Ghina), în satul Feteºtii Noi ­ Ialomiþa, 4 ani, de la 18 iunie 1951. JUPANSCHI, Maria. Din comuna Variaº - Timiº. Þãrancã. Domiciliu obligatoriu în satul Feteºtii Noi Ialomiþa, de la 18 iunie 1951. JUPANSCHI, Miloº. Din comuna Variaº - Timiº. Þãran. Domiciliu obligatoriu împreunã cu membrii familiei (Velina, Maria ºi Anghelina), în satul Viiºoara, comuna Cobadin - Constanþa, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JUPANSCHI, Milovoi. Din comuna Variaº ­ Timiº. Þãran. Domiciliu obligatoriu, împreunã cu soþia (Liubiþa), în satul Viiºoara, comuna Cobadin Constanþa, de la 18 iunie 1951. JUPANSCHI, Radu. Din comuna Variaº ­ Timiº. Þãran. Domiciliu obligatoriu, împreunã cu membrii familiei (Velinca, Stefan ºi Milovoi), în satul Viiºoara, comuna Cobadin - Constanþa, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JUPANSCGI, ªtefan. Din oraºul Arad. Arestat. Condamnat la închisoare. JUPÂNU, Ion. Din comuna Mihãileºti. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani. JURA. Din localitatea Jieþ ­ Hunedoara. Preot ortodox. Arestat. Condamnat la închisoare. JURA, Dimitrie. Din localitatea Oþelul Roºu ­ Caraº-Severin. Arestat.

259

Torturat la Securitatea Timiºoara. Condamnat la închisoare, în 1958. Detenþia la penitenciarele Timiºoara, Jilava, lagãrele Poarta Albã ºi Periprava. Eliberat în 1961. JURA, Otilia Ecaterina Maria. Din oraºul Reºiþa ­ Caraº-Severin. Arestatã în perioada 1945 ­ 1946. Anchetatã la Securitatea Reºiþa. Detenþia în lagãrul Oraviþa. JURATU, Dumitru G. Nãscut în 1918. Din Basarabia (comuna Cracuºenii Vechi, raion Briceni). Deportat în lagãrele din Siberia (Tiumen), împreunã cu soþia (Maria) ºi fiicele (Alexandra ºu Maria), în 1951, pentru convingerile religioase (iehovist). JURAVLE, Constantin D. Nãscut la 8 noiembrie 1910, în localitatea Straja Suceava. Þãran înstãrit. A intrat în miºcarea de partizani, condusã de Macoveiciuc, ce acþiona în spatele frontului sovietic din Bucovina. JURAVLE, Gheorghe V. Nãscut la 28 aprilie 1912, în localitatea Straja Suceava. A intrat în miºcarea de partizani, condusã de Macoveiciuc, ce acþiona în spatele frontului sovietic din Bucovina. Prins de N.K.V.D. în septembrie 1944. Condamnat la 10 ani muncã silnicã. Dispãrut în lagãrele din Siberia. JURAVLE, Nicolae G. Nãscut la 18 octombrie 1907, în localitatea Straja Suceava. Þãran. Tatã a opt copii. Partizan în gruparea, condusã de Macoveiciuc, ce acþiona în spatele frontului sovietic din Bucovina. Împuºcat într-o luptã, la Poiana Soci lângã Putna, în iulie 1944. JURAVLE, Vasile I. Nãscut la 25 august 1923, în localitatea Straja ­ Suceava. Partizan din gruparea, condusã de Macoveiciuc, ce acþiona în spatele frontului sovietic din Bucovina. Rãnit într-o luptã, la 26 iulie 1944. Prins de N.K.V.D. la 9 octombrie 1944. Condamnat la 15 ani muncã silnicã. Deportat în lagãrele din Kazahstan. Repatriat la 1 decembrie 1955. JURAVSCHI, Nicolae I. Nãscut în 1901. Din Basarabia (comuna Chircãieºti, raion Cãuºeni). Þãran înstãrit. Deportat în lagãrele din Siberia (Tiumen), împreunã cu soþia (Eftimia) ºi copiii (Liuba, Petru, Olga ºi Agafia), la 6 iulie 1949. Reabilitaþi în 1989. JURBINSCHI, Haisa. Nãscut în 1888. Din Basarabia (oraº Chiºinãu). Comerciant. Deportat în regiunea Irkutsk, împreunã cu soþia (Eilea) ºi fiul (Alexandr), în 1949. JURCANU. Student la Iaºi. Arestat. Condamnat la închisoare, în 1948. Detenþia la penitenciarele Suceava ºi Piteºti, unde a fost supus ,,reeducãrii" în camera ,,4 ­ spital". JURCÃ. Din oraºul Caransebeº ­ Caraº-Severin. Avocat. Arestat. Condamnat la închisoare, în 1950. JURCÃ, Aurel. În momentul arestãrii s-a înjunghiat. Rana nu a fost mortalã aºa cã procedura ºi-a urmat cursul. JURCÃ, Doina. Din comuna Ciuchici ­ Caraº-Severin. Þãrancã. Domiciliu obligatoriu în satul Olaru, comuna Roseþi - Ialomiþa, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Dorica. Din comuna Ciuchici ­ CaraºSeverin. Þãrancã. Domiciliu obligatoriu în satul Olaru, comuna Roseþi -

260

Ialomiþa, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Eleonora. Nãscutã la 18 noiembrie 1920. Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Gheorghe. Din satul Hãrniceºti, comuna Deseºti ­ Maramureº. Preot greco-catolic. Arestat la 15 august 1952. Dispãrut. JURCÃ, Gheorghe Gh. Nãscut la 16 august 1950, în satul Berecuþa, comuna Gãtaia - Timiº. Domiciliu obligatoriu împreunã cu pãrinþii, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Gheorghe T. Nãscut la 7 mai 1922, în satul Ghilad, comuna Ciacova Timiº. Domiciliu obligatoriu, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Ion. Nãscut la 2 august 1930, în satul Gherman, comuna Jamu Mare ­ Timiº. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Ion. Nãscut la 3 octombrie 1912, în comuna Ciuchici ­ CaraºSeverin. Domiciliu obligatoriu, împreunã cu soþia ºi fiica, 4 ani ºi o lunã, în satul Olaru, comuna Roseþi - Ialomiþa, de la 18 iunie 1915. JURCÃ, Ion. Din comuna Pilu ­ Arad. Preot. Arestat sub un motiv înscenat, pentru a-i putea fi confiscat pãmântul. Condamnat la 3 luni închisoare, în 1950. JURCÃ, Nicolae. Arestat. Condamnat la închisoare, în 1952. JURCÃ, Nicolae P. Din Bucureºti. Membru P.N.Þ. Arestat. Condamnat la închisoare, în 1949. Eliberat la 7 octombrie 1955. JURCÃ, Pavel. Nãscut la 15 august 1927. Din oraºul Arad. Arestat în 1951, ca membru al unei organizaþii subversive. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Arad ºi Timiºoara. Condamnat la 13 ani muncã silnicã de Tribunalul Militar Timiºoara. Detenþia la penitenciarele Timiºoara, Jilava, Aiud, minele de pe valea Nistrului ºi lagãrele de muncã silnicã din Balta Brãilei. Eliberat în 1963. JURCÃ, Petre. Din Bucureºti. Membru P.N.Þ. Arestat. Condamnat la închisoare. Eliberat la 7 octombrie 1955. JURCÃ, Silvia Florica. Nãscutã la 27 martie 1939, în comuna Jamu Mare Timiº. Domiciliu obligatoriu în satul Olaru, comuna Roseþi - Ialomiþa, de la 18 iunie 1951. JURCÃ, Vasile. Nãscut în judeþul Maramureº. Împuºcat în timp ce încerca sã treacã frontiera, la punctul Palota ­ Nãdrag, la 1 iulie 1949. JURCÃU, Aftenie. Din oraºul Galaþi. Arestat. Condamnat la închisoare. JURCÃU, Alexandru Gh. Nãscut la 15 noiembrie 1904. Din satul Vadu Soreºti, comuna Zãrneºti ­ Buzãu. Profesor. Arestat la 1 februarie 1949, din oraºul Bistriþa Nãsãud. Anchetat la Securitatea Cluj. Condamnat la 10 ani închisoare, în urma recursului pedeapsa a fost majoratã la 15 ani. A murit în timpul detenþiei, în lagãrul Peninsula. JURCÃU, Dumitru. Nãscut la 13 noiembrie 1913. Din localitatea Sebiº Arad. Arestat la 5 ianuarie 1949. Torturat în timpul anchetei la Securitatea Timiºoara. Condamnat la 10 ani închisoare, dar a fost þinut cu 2 ani peste termenul de pedeapsã. Detenþia la penitenciarele Timiºoara, Jilava, Gherla, Baia Sprie ºi lagãrul Peninsula. Eliberat în 1961. JURCHESCU, Ana. Nãscutã la 1 iunie 1942, în comuna Bozovici ­ CaraºSeverin. Domiciliu obligatoriu în Bãrãgan, 4 ani ºi o lunã, de la 18 iunie 1951. JURCHESCU, Cãtãlina. Din satul Verendin, comuna Luncaviþa ­ Caraº-

Information

dict_j

8 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

491894