Read technodrive.pdf text version

TWiN diSC/TeCHNOdRiVe YTeLSeR

deFiNiSJON AV YTeLSeR

LYSTBÅTdRiFT

Maksimum ytelse er kun beregnet for planende lystbåter. Årlig driftstid mindre enn 500 timer. (Mekaniske gir kun 300 timer) Maks belastning forekommer mindre enn 1 av 10 timer. Gjennomsnitlig belastning over et år skal ikke overstige 80%. Lystbåter, charterbåter, patruljebåter og baug/aktertrustere som også brukes kommersielt eller kjører lengre distanser skal ikke velge lystbåtytelse.

LeTT dRiFT

Planende eller halvplanende langdistanse lystbåter og kommersielle fartøyer. Årlig driftstid mindre enn 1500 timer. Maks belastning forekommer mindre enn 2 av 12 timer (16%).

iNTeRMiTTeNT dRiFT

Planende eller halvplanende langdistanse lystbåter og kommersielle fartøyer. Årlig driftstid 2000 for gear mindre enn MG-5114, 3000 timer for større. Maks belastning forekommer mindre enn 5 av 10 timer.

MediUM dRiFT

Halvplanende eller deplasementsbåter som brukes opp til 4000 timer årlig. Maks belastning skal forekomme mindre enn 8 av 10 timer.

KONTiNUeRLiG dRiFT

Kontinuerlig drift brukes for framdriftssystemer som arbeider under full belastning hele eller det meste av tiden. Med full belastning menes motorens nominelle ytelse ved kontinuerlig drift.

ViKTiG

Selv om alle komponentene i et framdriftsanlegg enkeltvis er riktig dimensjonert, kan det oppstå torsjonssvingninger som overstiger gearets kapasitet. Disse vil som regel over tid medføre gearhavari, og eventuelt andre skader som driftsstopp på sjøen kan medføre. Den som har ansvaret for at det komplette framdriftssystemet fungerer tilfredsstillende, er den som velger ut komponentene og montere dem sammen. Vedkommende har derfor også ansvaret for at anlegget er torsjonsmessig riktig. Analyse av torsjonssvingninger i framdriftssystemet utføres vanligvis av motorleverandøren. Slike analyser kan imidlertid også utføres av klassifiseringsselskaper

Side 2

TWiN diSC SLUReVeNTiL

SLUReVeNTiL

Til de fleste Twin Disc og Technodrive Marinegear kan det leveres slureventil. Unntaket er de mekaniske og noen hydrauliske. HVA GJØR eN SLUReVeNTiL? Slureventilen er hovedsakelig konstruert for at båter med fast propell skal kunne kjøre med hastigheter under den som motorens tomgangsturtall gir. Dette gjøres ved å "slure" med de hydrauliske clutchene. ViRKeMÅTe Slureventilen er konstruert slik at når den åpnes, synker trykket på stemplet som klemmer sammen clutch-lamellene. Samtidig økes innsprøytningen av olje mellom lamellene slik at det dannes en tynn olje-film mellom disse. Når lamellene begynner å slure, hindrer denne oljefilmen at de kommer metallisk i kontakt med hverandre. Det er med andre ord selve oljefilmen som overfører kreftene. Det oppstår derfor ingen slitasje på lamellene når man slurer, fordi det er kun når slureventilen er lukket at clutchplatene er i kontakt med hverandre. Denne oljefilmen skaper imidlertid også et "drag" i clutchen (dette gjelder alle hydrauliske clutcher). Hvor langt ned man kan få omdreiningstallet til propellen er derfor avhengig av motstanden i propellanlegget. Her er det faktisk en fordel at det er litt motstand i anlegget. Det er også viktig med høy oljetemperatur for å få lave omdreiningstall på propellen. OLJeTeMPeRATUR På grunn av at det er oljefilmen mellom lamellene som overfører kreftene ved sluring, er sluringen følsom for oljetemperaturen. Technodrive anbefaler minimum 75°C, helst 5-10°C høyere, hvilket er den driftstempertur gearet bør ha selv om det ikke har slureventil. Dersom man har problemer med å opprettholde denne minimumstemperaturen, bør man montere en termostat med "by-pass"-ventil på gearets oljekjøler. Ved installasjon anbefaler vi at det monteres temperaturmåler for oljen slik at man kan holde øye med at tempraturen er hverken for høy eller lav. Lydalarm er en stor fordel.

JUSTeRiNG Når slureventilen leveres fra Twin Disc og Technodrive, er den innstilt for generell sluring. Denne ligger innenfor den kravspesifikasjonen fabrikken har. Ventilen bør imidlertid alltid justeres til båten, alt etter om det er en lett båt, tung båt mm. For technodrive foretas denne justeringen på alle sluregearene uten TM 345 med en skrue. På TM 345 må ventilen imidlertid justeres med shims som på Twin Disc gir. Da finjustering må gjøres i båten er dette installatørens ansvar på linje med andre ingangsettingsjusteringer som oppretting m.m., og er ikke inkludert i vår leveranse. BeGReNSNiNGeR Når slureventilen er i bruk, utvikler sluringen varme. Clutch-lamellene blir imidlertid kjølt ned av oljestrømmen som presses inn mellom dem for å skape oljefilmen som overfører kreftene. Denne oljestrømmen er imidlertid begrenset, og ettersom varmeutviklingen øker med motorens turtall, oppstår et kritiske turtall der oljestrømmen ikke lenger er i stand til å kjøle ned clutchen, og den går varm, eventuelt brenner seg. Dette kan fort medføre dyre reparasjoner. Det er derfor viktig å sjekke at slureventilen er helt lukket før man øker motorens turtall ut over de turtall som er oppgitt under. Slureventilen må være lukket under manøvrering (når gearet koples om). SLUReGReNSeR Twin Disc MG-5114 og mindre gear: Det laveste av 1100 o/min eller 40% av motorens turtall ved full effekt. Twin Disc MG-514 og større gear: Det laveste av 1100 o/min eller 60% av motorens turtall ved full effekt.

Side 3

TWiN diSC MARiNeGeAR

­SeRie

MARiNeGiR

TWiN diSC QUiCKSHiFT MARiNeGiR eLiMiNeReR FORSiNKeLSe OG SLAG Ved iNNKOPLiNG

Enhver som har kjørt en motorbåt kjenner den irriterende forsinkelsen etterfulgt av ett "klang" når girspaken flyttes fra nøytral til forover. Spesielt gjelder dette større marinegir, og effekter fra 3-400 hk og oppover. Med nyere elektroniske motorer har problemet med innkoplingsslag og forsinkelse økt. Twin Disc har nå løst dette problemet med et nytt elektronisk manøvrert marinegir. I stedet for en forsinkelse på opp til 2 sekunder før giret kopler inn, får man nå en myk innkopling med omgående respons. Løsningen er imidlertid ikke ny, men baserer seg på en teknologi som Twin Disc har anvendt på større girkasser for landbruksmaskiner i mange år. Men for inntil kort tid siden tenkte ingen på at denne teknologien også kunne brukes i marinegir. Både det hydrauliske og det elektroniske innkoplingssystemet er endret. Dette gjør også at propellen kan rotere på ett mye lavere turtall enn tidligere, slik at innkoplingen blir helt myk. Derfor kan man i mye større grad enn før kontrollere båtens bevegelser når man manøvrerer fra forover til revers for eksempel. Båtens manøvreringsegenskaper bedres vesentlig.

eLeKTRONiSK STYRT SLUReVeNTiL Som en del av det nye konseptet med elektronisk manøvrering, har også Twin Disc utviklet en helt ny slureventil. Denne er har en elektronisk styrt regulator for bedre kontroll av sluringen. Selve styringen er basert på at man måler motorturtallet, samt girets utgående turtall med en omdreiningsteller som er montert på girets propellakselflens. Den elektroniske regulatoren kontrollerer disse omdreiningstallene mot hverandre og mot innstilt sluring, og korrigerer eventuelt propellakselturtallet dersom det skulle oppstå avvik. På denne måten får man en mye mykere og bedre kontrollert sluring.

Side 4

TWiN diSC MONTeRiNG AV TiLLeGGSUTSTYR

MONTeRiNG AV TiLLeGGSUTSTYR

Til alle Twin Disc og Technodrive gir forefinnes en del tilleggsutstyr. Dette er utstyr som kraftuttak, slureventil, oljekjøler, slanger m.m. Mye av dette kan leveres både fabrikkmontert eller kan ettermonteres. Man skal imidlertid her være oppmerksom på at det som leveres med giret leveres i henhold til gjeldende prislister, mens det som eventuelt kjøpes for ettermontering ofte må kjøpes til reservedelspriser hvis det ikke i prislisten står spesifisert at det er ett ettermonteringssett.

MONTeRiNG AV SLUReVeNTiL Ved ettermontering av slureventil må man være oppmerksom på at en slureventil alltid må justeres til installasjonen. På de girene vi leverer prøver vi å gjøre det i verksted før leveringen, men prinsipielt må dette betraktes som en monteringskostnad som må bæres av kjøperen. Vi vil også påpeke at arbeidet med ettermontering av slureventil er forskjellig fra gir til gir. På noen gir er det relativt enkelt, mens på andre kan det medføre relativt store inngrep, som f.eks demontering av girets manifold. Man skal også være oppmerksom på at for noen gir-serier har det vært foretatt mindre tekniske forbedringer i løpet av produksjonstiden som har medført at det forefinnes 2-3 forskjellige monteringssett for slureventiler (men med minimale forskjeller). Det er derfor viktig at man spesifiserer nøye hvilket gir det er med serie- og BOM nr.

MONTeRiNG AV KRAFTUTTAK PÅ GiR Både de faste, men spesielt de hydrauliske kraftuttakene krever vanligvis ett omfattende inngrep i giret. Man må nemlig kople seg inn på girets hydraulikksystem, og det krever bl.a. at man må inn i giret og åpne noen oljekanaler som er blokkert. Når man er ferdig, bør man forsiktig prøve kraftuttaket, mens man nøye overvåker girets oljetrykk. Når man monterer ett hydraulisk kraftuttak, kobles dette som sagt til girets hydrauliske anlegg. Det kan derfor også påvirke slureventilens funksjon dersom kraftuttak og slureventil brukes samtidig. Prøv derfor alle girets funksjoner i de kombinasjoner som vil bli benyttet etter monteringen, og eventuelt juster til slureventilen. Et feilmontert kraftuttak vil også kunne påvirke girets clutcholjetrykk, og i verste fall føre til girhavari. Vær også oppmerksom på at ved montering av lange og tunge pumper, bør vekten av disse avlastes. Dette gjelder speielt ved hydrauliske kraftuttak fordi her bygger kraftuttaket et stykke ut. Blir vekten for stor, vil flensen mellom kraft-uttak og gir kunne ødlegges, eller pakningen mellom dem ødlegges fordi det blir for lite press på toppen og for mye nede. SiLiKONTeTNiNG Vi har i den senere tid sett en tiltakende bruk av silikon som tetningsmiddel på marinegir som vi har fått tilsendt til reparasjon. Man må ikke bruke dette som tetningsmiddel på hydrauliske gir når det foretaes reparasjoner i felten. Det som lett skjer er at det kommer silikon inn i oljekanalene, og dette resulterer så godt som alltid i et girhavari.

GeNeReLT GJeLdeR AT eNHVeR MONTeRiNG AV TiLLeGGSUTSTYR BØR UTFØReS AV KYNdiGe MeKANiKeRe SOM HAR deN NØdVeNdiGe PROdUKTKUNNSKAPeN, OG MONTeRiNGeN SKJeR PÅ KJØPeReN ReGNiNG OG RiSiKO.

Side 5

TWiN diSC MONTeRiNG AV TiLLeGGSUTSTYR

BAKKLAKK/TANNKLAPRiNG Bakklakk er når giret støyer når det blir innkoplet på lavt turtall, dvs under 1000-1100 o/min. Når turtallet øker forsvinner støyen. Støyen forkommer ikke så lenge giret er i fri. Dette fenomenet oppstår som funksjon av at motoren går ujevnt på lavt turtall. Da motoren via den elastiske koplingen er montert sammen med girets inngående aksel og drev, vil også girets drev gå ujevnt (avhengig av koplingens dempende virkning). På utgående side har man imidlertid både et større tannhjul, samt også flenser, propellaksel og propell. Til sammen danner disse enhetene som er koplet fast sammen en relativt stor roterende masse som danner et gyrosystem som ved lave turtall (dvs før de blir belastet i større grad) roterer langt jevnere enn mange motorer. Resultat er at det ujevnt roterende drevet begynner å slå sine tenner vekselvis mot begge tann-flankene på utgående tannhjul. Slik oppstår støyen. Når turtallet øker, øker propellbelastningen, og tannflankene blir presset så hardt sammen at klapringen forsvinner. Med høyere turtall begynner for øvrig motoren også å gå jevnere. Tannklapring er for øvrig ikke skadelig for giret. En ett-trinns elastisk kopling demper normalt denne støyen. Noen motorer går imidlertid såpass ujevnt at selv en ett-trinns elastisk kopling ikke greier å dempe motorens ujevne gange. Da må man bruke den langt mer avanserte (og dyre) to-trinns koplingen. Centa er den mest kjente av disse. Denne koplingen har som betegnelsen tilsier to trinn, og er spesielt beregnet for å dempe tannklapring. Ansvaret for at det blir anvendt riktig kopling ligger hos installatøren, dvs si den som er ansvarlig for sammenmontering av motor og gir. For de aller fleste motorer går det greit med å bruke en ett-trinns kopling, men noen må ha en to-trinns kopling. Disse kjennetegnes normalt av at de er lette moderne motorer med høy ytelse pr. liter slagvolum og lette svinghjul.

OPPSTART AV NYe GiR Oppstarten er ofte det kritiske punktet for ett gir. Det er nemlig da feil oftest viser seg. Vi henviser her til den vedlagte bruksanvisning, men følgende hovedpunkter bør følges: · Sjekk at det er riktig oljekvalitet på giret. På en del gir vil f.eks ATF-olje ødelegge girets pakninger og forårsake oljelekkasjer. Kommer kjøler og slanger fra et annet gir, pass på at det er rengjort for gammel olje og urenheter. · Sjekk at det er tilstrekkelig olje i giret. For både Twin Disc og Technodrive skal girene peiles mens motoren går på tomgang, slik at man måler driftsnivået. Når motoren stoppes, renner ofte olje tilbake fra oljekjøleren, og vil da vise ett for høyt nivå. · Sjekk at fjernkontrollen åpner og lukker manøvreringshendlene til de riktige posisjonene. Svært mange av de girhavariene vi har ved oppstart skyldes feil justert fjernkontroll. · Prime pumpen ved å helle litt olje ned i den for å hindre at pumpen tørrkjøres. rime · Koble til utstyr så girets temperatur og oljetrykk kan overvåkes. Feil justert fjernkontroll vil blant annet omgående vise seg som for lavt oljetrykk, og etter noe tid varmgang. Det samme gjelder slureventilen. · Sjekk giret visuelt for oljelekkasjer, og sjekk også med jevne mellomrom at oljenivået er stabilt. Er du i tvil om noe, stopp anlegget og kontakt oss.

Side 6

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TMC-40

BeSKRiVeLSe TECHNODRIVE TMC 40 er et mekanisk marinegear. Det er utrustet med koniske clutcher, som koples inn mekanisk med en selvstrammende servomekanisme. Tannhjulene er spesielt laget for stille gange. TiLLeGGSUTSTYR Tilslutningshus SAE 5 eller Borg Warner. Torsjonsplate kopling mellom svinghjul og gear. Brakett for manøvreringskabler.

Reduksjon forover Reduksjon revers Maks Lystbåt inngående Yrkesbåt moment Nm Lystbåt Maks inngående Yrkesbåt effekt kW Maks inngående hastighet Vekt uten olje Oljevolum

1,45 2,13 115 95

2,00 2,13 90 70

2,60 2,13 70 50

26 kW (35 hk) 21 kW (28,5 hk) 4500 o/min 8,8 kg 0,2 l

A ­ Lufteplugg for olje B ­ Påfyllingsplugg for olje C ­ Peilepinne for oljenivå

D ­ Hull for feste av kabelbrakett E ­ Tappeplugg for olje

Side 17

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TMC-60

BeSKRiVeLSe TECHNODRIVE TMC 60 er et mekanisk marinegear, med koniske clutcher. Disse koples inn med en selvstrammende servomekanisme. Reduksjonene 2 og 2,5:1 er tilgjengelige både forover og i revers. Da de er dimensjonert for å ta samme belastningen, kan gearet brukes både for høyre- og venstregående propellere, f.eks ved dobbeltinstallasjon. Ved tung drift bør det monteres et oljekjølingssystem. TiLLeGGSUTSTYR Tilslutningshus SAE 5 eller Borg Warner. Torsjonsplate kopling mellom svinghjul og gear. Brakett for manøvreringskabler.

Reduksjon forover Reduksjon revers Maks Lystbåt inngående Yrkesbåt moment Nm Maks Lystbåt inngående Yrkesbåt effekt kW Maks inngående hastighet Vekt uten olje Oljevolum

1,52 2,00 2,50 2,94 2,00 2,00 2,50 2,50 170 150 120 100 120 110 90 75

60 kW (81 hk) 45 kW (61 hk) 5000 o/min 14 kg 0,8 l

Side 18

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TMC-260

BeSKRiVeLSe TECHNODRIVE TMC 260 er et mekanisk marinegear, med koniske clutcher. Disse koples inn med en selvstrammende servomekanisme. Reduksjonene 2,00 og 2,47:1 er tilgjengelige både forover og i revers. For disse reduksjonene kan gearet brukes både for høyre- og venstregående propellere, f.eks ved dobbeltinstallasjon. Reduksjonene 1,54:1 og 2,88:1 er kun tilgjengelige over foroverclutchen. Ved tung drift bør det monteres et oljekjølingssystem. TiLLeGGSUTSTYR Tilslutningshus SAE 5 eller Borg Warner. Elastisk kopling mellom svinghjul og gear. Oljekjøler Brakett for manøvreringskabler. Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment forover revers Lystbåt Nm Yrkesbåt Nm Lystbåt Maks inngående kW/omdr Yrkesbåt effekt kW/omdr. Maks Lystbåt inngående Yrkesbåt effekt Maks inngående hastighet Vekt uten olje Oljevolum 1,54 2,00 260 190

0,0272 0,0199

2,00 2,00 260 190

0,0272 0,0199

2,47 2,47 210 140

0,0220 0,0147

2,88 2,47 180 110

0,0188 0,01 15

84 kW/115 hk 61 kW/83 hk 5000 o/min 18 kg 0,2 l

Side 9

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-345

TeCHNOdRiVe TM 345 er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 150 hk. Det kan ta full kapasitet både over forover- og reversclutchen, og reduksjonen er den samme. Man kan således fritt velge propellens dreieretning. For å spare vekt er gearets hus laget i aluminium. TiLLeGSUTSTYR SAE hus nr. 5 svinghjulshus SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE hus nr. 4 Yanmar 4JH svinghjulshus SAE hus nr. 3 svinghjulshus 6-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling 7-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling Centa totrinns svinghjulskopling DS for Yanmar 4JH Centa totrinns svinghjulskopling DS for Aifo 8141 Propellakselflens Oljekjøler

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift 1,54 2,00 2,47 1,54 2,00 2,47 345 280 210

Maks inngående Intermettent effekt drift hk ved 2800 o/min Maks inngående hastighet Vekt uten olje

Intermettent 215 215 160 drift Lystbåtdrift ved 3300 o/min 162 132 99

86

86

64

4500 o/min 25kg

Side 20

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-345A

TeCHNOdRiVe TM 345A er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher og 8° vinkel ned på utgående aksel. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 150 hk. Det kan ta full kapasitet både over forover- og reversclutchen, og reduksjonen er den samme. Man kan således fritt velge propellens dreieretning. For å spare vekt er gearets hus laget i aluminium. TiLLeGGSUTSTYR SAE hus nr. 5 svinghjulshus SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE hus nr. 4 Yanmar 4JH svinghjulshus SAE hus nr. 3 svinghjulshus 6-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling 7-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling Centa totrinns svinghjulskopling DS for Yanmar 4JH Centa totrinns svinghjulskopling DS for Aifo 8141 Propellakselflens Oljekjøler

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift 1,54 2,00 2,47 1,54 2,00 2,47 345 280 210

Intermittent 215 215 160 drift Lystbåtdrift Maks ved 162 132 99 inngående 3300 o/min Intermittent effekt drift 86 86 64 hk ved 2800 o/min Maks inngående hastighet Vekt uten olje 4500 o/min 25kg

Side 2

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-93

TeCHNOdRiVe TM 93 er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 250 hk. Det kan ta full kapasitet både over forover- og reversclutchen, og reduksjonen er den samme. Man kan således fritt velge propellens dreieretning. TiLLeGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE hus nr. 3 svinghjulshus Borg Warner svinghjulshus 11-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling 10" Rubber block svinghjulskopling 11,1/2" Rubber block svinghjulskopling Propellakselflens Oljekjøler Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift 1,51 2,09 2,40 2,77 1,51 2,09 2,40 2,77 510 440 390 340 390 340 305 265

Deplasementsbåt Lystbåtdrif Maks ved inngående 3300 o/min Depl.mentseffekt båt ved hk 2800 o/min Maks inngående hastighet Vekt uten olje

240 207 183 160

156 136 122 106

4500 o/min 53 kg

Side 22

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-93A

TeCHNOdRiVe TM 93A er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher og 8° vinkel på utgående aksel. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 250 hk. Det kan ta full kapasitet både over forover- og reversclutchen, og reduksjonen er den samme. Man kan således fritt velge propellens dreieretning. TiLLeGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE hus nr. 3 svinghjulshus Borg Warner svinghjulshus 11-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling 10" Rubber block svinghjulskopling 11,1/2" Rubber block svinghjulskopling Propellakselflens Oljekjøler Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift 1,51 1,51 470 360 2,09 2,09 390 300 2,40 2,40 340 260

Deplasementsbåt Lystbåtdrift Maks ved inngående 3300 o/min Depl.båt effekt ved hk 2800 o/min Maks inngående hastighet Vekt uten olje

221

183

160

144

120 4500 o/min 53 kg

104

Side 23

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-485A

TeCHNOdRiVe TM 485A er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher, 8° vinkel på utgående aksel og aluminiumshus. Gearets clutcher er konstruert slik at de kan ta samme maksimale belastning både forover og bakover, og med samme reduksjon. Vinkelen på utgående aksel letter monteringen i planende og halvplanende båter. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE-hus nr. 3 svinghjulshus SAE-hus nr. 3 svinghjulshus for Yanmar LH Borg Warner svinghjulshus (H= 13,5mm eller H=30mm) 11-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling Centa DS svinghjulskopling for Yanmar LH Propellakselflens Oljekjøler Oljekjøler for Yanmar LH intermittent drift 2100 2500 o/min o/min 110hk 130hk 110hk 130hk 93hk 112hk Kontinuerlig drift 1800 2400 o/min o/min 80hk 106hk 80hk 106hk 70hk 93hk

Elektrisk manøvreringsventil Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Lystbåtdrift 2600 3200 o/min o/min 176hk 219hk 176hk 219hk 155hk 190hk

Reduksjon 1,51 2,09 2,40

Vekt uten olje: 36 kg Maks inngående turtall: 4500 o/min Se side 2 for definisjon av de forskjellige driftsklassene

Side 24

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-545A

TeCHNOdRiVe TM 545A er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher, 8° vinkel på utgående aksel og aluminiumshus. Gearets clutcher er konstruert slik at de kan ta samme maksimale belastning både forover og bakover, og med samme reduksjon. Vinkelen på utgående aksel letter monteringen i planende og halvplanende båter. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE-hus nr. 3 svinghjulshus SAE-hus nr. 3 svinghjulshus for Yanmar LH Borg Warner svinghjulshus (H= 13,5mm eller H=30mm) 11-1/2" Centa totrinns svinghjulskopling Centa DS svinghjulskopling for Yanmar LH Propellakselflens Oljekjøler Oljekjøler for Yanmar LH

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler Reduksjon forover Reduksjon revers Maks inngående Lystbåtdrift moment Nm Maks inngående hastighet 1,51 2,09 2,47 1,51 2,09 2,47 545 450 390

4500 o/min

Vekt uten olje

36kg

Side 25

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-70

TeCHNOdRiVe TM 70 er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 350 hk ved 3300 o/min. Gearet kan overføre full effekt både over forover og reversclutchen, og reduksjonen er den samme for begge. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus (H=12,5 eller 33mm) SAE-hus nr. 3 svinghjulshus (H=12,5 eller 33 mm) Borg Warner svinghjulshus (H=13,5 eller 30mm) 11-1/2" Centa CDFS30 totrinns svinghjulskopling 10" Rubber block svinghjulskopling 11,1/2" Rubber block svinghjulskopling Propellakselflens Oljekjøler Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Brakett for manøvreringskabler

Monteringsbraketter for gear Reduksjon forover Reduksjon revers Maks Lystbåtdrift inngående Deplasemoment mentsbåt Nm Maks inngående hastighet

1,51 2,04 2,54 2,94 1,51 2,04 2,54 2,94 750 750 600 510 550 550 440 380

4000 o/min

Vekt uten olje

75 kg

Side 26

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-70A

TeCHNOdRiVe TM 70A er et marinegear med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 350 hk ved 3300 o/min. Gearet kan overføre full effekt både over forover og reversclutchen, og reduksjonen er den samme for begge. Gearet har 10° vinkel på utgående aksel for enklere montering i planende og halvplanende båter. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus (H=12,5 eller 33mm) SAE-hus nr. 3 svinghjulshus (H=12,5 eller 33 mm) Borg Warner svinghjulshus (H=13,5 eller 30mm) 11-1/2" Centa CDFS30 totrinns svinghjulskopling 10" Rubber block svinghjulskopling 11,1/2" Rubber block svinghjulskopling Propellakselflens Oljekjøler Brakett for manøvreringskabler Monteringsbraketter for gear 2,08 2,08 750 570 2,60 2,60 600 450

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift Deplasementsbåt 1,53 1,53 750 570

Maks inngående hastighet

4000 o/min

Vekt uten olje

75 kg

Side 27

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-880A

TeCHNOdRiVe TM 880A er et marinegear med aluminiumshus og hydrauliske manøvrerte flerplate-clutcher. Gearet har både samme reduksjon og kapasitet i forover og revers. Det kan defor brukes på både høyre- og venstregående propellere, og i dobbbeltinstallasjoner. Gearet har 10° vinkel på utgående aksel for enklere montering i hurtiggående og halvplanende båter. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 4 svinghjulshus SAE-hus nr. 3 svinghjulshus Borg Warner svinghjulshus (H= 13,5mm eller H=30mm) 11-1/2" Centa CDFS 10 totrinns svinghjulskopling 11-1/2" Rubber block kopling Propellakselflens Oljekjøler Brakett for manøvreringskabler 2,08 2,08 880

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Reduksjon forover Reduksjon revers Maks inngående Lystbåtdrift moment Nm Maks inngående hastighet 1,53 1,53 880

4000 o/min

Vekt uten olje

54 kg

Side 28

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-200

TeCHNOdRiVe TM 200 er et hydraulisk gear som er beregnet for deplasementsbåter med behov for større reduksjon. Gearet har hus i støpejern, og er utrustet med hydrauliske flerplateclutcher med samme kapasitet forover som revers. Som tilleggsutstyr leveres SAE hus nr. 1, 2 eller 3 og 11-1/2" svinghjulkopling. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 1 svinghjulshus med 14" Rubber block kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling Propellakselflens Oljekjøler

Reduksjon forover Reduksjon revers

3,60 3,60

4,48 4,48

Maks inngående Moment - Nm Maks inngående hastighet Vekt uten olje

610

3000 o/min

235 kg

Side 29

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-265

TeCHNOdRiVe TM 265 marinegear er utrustet med hydraulisk manøvrerte flerplate-clutcher med lik reduksjon både forover og akterover. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 450 hk ved 3000 o/min, og clutchene er rikelig dimensjonert slik at man kan overføre full kraft både forover og akterover. Dvs at gearet kan brukes både med høyre- og venstregående propellere. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Vulcardan V3414 kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11,1/2" Centa DS40 kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 1 svinghjulshus med 14" Rubber block kopling Direktekoblet kraftuttak SAE-B spline, maks 195Nm Propellakselflens Oljekjøler Brakett for manøvreringskabler Monteringsbraketter for gear

Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Reduksjon forover Reduksjon revers Maks Lystbåtdrift inngående Deplasemoment mentsbåt Nm Maks inngående hastighet

1,17 1,50 2,09 2,82 1,17 1,50 2,09 2,82 1060 Nm 880Nm

3000 o/min

Vekt uten olje

165 kg

Side 30

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-265A

TeCHNOdRiVe TM 265A marinegear er et hydralisk manøvrert marinegear med flerplate-clutcher. Gearet har lik reduksjon både forover og akterover, og er beregnet for motorer opp til ca 450 hk ved 3000 o/min. Begge clutchene er rikelig dimensjonert slik at man kan overføre full kraft både forover og akterover. Dvs at gearet kan brukes både med høyre- og venstregående propellere. TM265A har 7° vinkel på propellakslen for enklere montering i båter med liten høyde i motorrommet. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Vulcardan V3414 kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11,1/2" Centa DS40 kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 1 svinghjulshus med 14" Rubber block kopling Direktekoblet kraftuttak SAE-B spline, maks 195Nm Propellakselflens Brakett for manøvreringskabler Monteringsbraketter for gear 2,09 2,09 980 870 2,30 2,30 890 790

Oljekjøler Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Reduksjon Reduksjon Maks inngående moment Nm forover revers Lystbåtdrift Deplasementsbåt 1,44 1,44 1060 940

Maks inngående hastighet

3000 o/min

Vekt uten olje

165 kg

Side 3

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-200A

TeCHNOdRiVe TM 200 er et hydraulisk marinegear. Gearet har hus i aluminium, og herdete tannhjul. TM 1200 er et robust gear med rikelig dimensjonerte deler, og blant annet meget velegnet til arbeidsbåter. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 404hk ved 2800 o/min. Clutchene er dimensjonert med lik kapasitet på forover og revers, slik at det kan brukes både med høyre- og venstregående propellere. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11-1/2" Vulcardan V3414 kopling SAE-hus nr. 3 svinghjulshus med 11,1/2" Centa DS40 kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Rubber block kopling SAE-hus nr. 1 svinghjulshus med 14" Rubber block kopling Direktekoblet kraftuttak SAE-B spline Oljekjøler Slureventil ­ fabrikkmontert Slureventil for ettermontering Reduksjon 1,44 2,00 2,30 Lystbåtdrift 2600 2800 o/min o/min 375hk 404hk 375hk 404hk 321hk 346hk Propellakselflens Brakett for manøvreringskabler Elektrisk innkobling intermittent drift 2100 2500 o/min o/min 212hk 253hk 212hk 253hk 181hk 216hk Kontinuerlig drift 1800 2400 o/min o/min 156hk 208hk 156hk 208hk 133hk 178hk

Vekt uten olje: 120 kg Maks inngående turtall: 3200 o/min Se side 2 for definisjon av de forskjellige driftsklassene

Side 32

TeCHNOdRiVe MARiNeGeAR TM-360

TeCHNOdRiVe TM 360 er et hydraulisk marinegear. Gearet har hus i støpejern, og herdete tannhjul. TM 360 er et robust gear med rikelig dimensjonerte deler, og blant annet meget velegnet til arbeidsbåter. Gearet er beregnet for motorer opp til ca 430 hk ved 2600 o/min. Clutchene er dimensjonert med lik kapasitet på forover og revers, slik at det kan brukes både med høyre- og venstregående propellere. TiLLeGGSUTSTYR SAE-hus nr. 1 svinghjulshus med 14" Rubber block kopling SAE-hus nr. 2 svinghjulshus med 11-1/2" Vulcardan V3414 kopling Propellakselflens Oljekjøler Monteringsbraketter for gear Reduksjon forover Reduksjon revers Maks Deplaseinngående mentsbåt moment Nm Maks inngående hastighet 3,00 3,50 4,00 4,50 3,00 3,50 4,00 4,50 1180

2600 o/min

Vekt uten olje

415 kg

Side 33

Information

22 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

453043