Read Corr.%20Tongeren,%2021%20nov.%202002.pdf text version

,,"'..

"

o.

c~y ~)~~'r.~+ 1 ~~.,

\-.

GRIFFIENUMMER: NO1TllhNUMMER: DATUM VONNIS:

TG.46.99.168-OO 21 november 2002 (eindvonnis)

CORRECTIONELE RECHTBANK TONGEREN

DE RECHTBANK V AN EERSTE AANLEG TE TONGEREN, 900KAMER, ZITTING HOUDENDE MET ORlE RECHTERS lN CORRECTIONELE ZAKEN ' HEEFT HET VOLGEND VONNIS UITGESPROKEN

8

ln de zaakvanhet

OPENBAAR MINISTERIE

envan 1. p --~ verpleegster,geborente "'-' --, ~ -burgerlijke partij, gesteld tegen beide inverdenkinggesteldenbij akte verleden op 3 juli 2000 voor onderzoeksrechter Hilaire D'HOOGHEte Tongeren; 2. V geborente -op . --wonende te --' .-.burgerliJke parti}, gesteld tegen beide inverdenkinggestelden akte verleden op 3 juli 2000 voor bij onderzoeksrechter Hilaire D'HOOGHEte Tongeren.

8

1. M .-~, ~ wonende te 2. BVBA A .11~,

tegen

apotheker,geboren =- -te , eersteinverdenkinggestelde; met zetel te .' ingeschreven het handelsregister --onder in te ,~ nummer

tweede inverdenkinggestelde;

Beideninverdenkinggesteld te Borgloon(Hoepertingen) 8 juni 2000: van op 1. Onopzettelijkbij p -~ --een ziekte of een ongeschiktheid het tot verrichtenvan persoonlijkearbeid veroorzaakt hebbendoor haar stoffentoe te te dienendie de dood kunnenteweegbrengen de gezondheid of zwaarkunnenschaden (art. 421 Strafwetboek); Il. Door gebrek aan voorzichtigheidof voorzorg, maar zonderhet oogmerk op de persoonvan een ander aan te randen,onopzettelijkeslagen en verwondingen te hebben veroorzaakt P ~ aan ---(art. 418 en420 Strafwetboek);

l "---

Ill.

Gezien de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren van 4 januari 2002 waarin beide inverdenkinggestelden voor de drie ben te laste gelegde wanbedrijven naar de Correctionele rechtbank werden verwezen, op verzoek van de inverdenkinggestelden naar een kamer met drie rechters (art. 91 al. 3 Gerechtelijk Wetboek). Gezien de dagvaarding (enkel voor het misdrijf onder III) die rnr. Leo DONNE, gerechtsdeurwaarderte Tongeren, op vordering van het Openbaar Ministerie op 15 februari 2002 aan de inverdenkinggestelden en aan de burgerlijke partijen heeft betekend. Gezien de nieuwe dagvaarding (voor de misdrijven onder l, II en III) die Stijn SCHELDEMAN, plaatsvervanger van rnr. Leo DONNE, gerechtsdeurwaarderte Tongeren, op 17 mei 2002 aan de inverdenkinggestelden en aan de burgerlijke partijen heeft betekend 8 Gezien het tussenvonnis van 6 juni 2002 waarvan het beschikkende gedeelte luidt aIs volgt: De Correctionele Rechtbank, die zitting houdt in eerste aanleg en uitspraak doet op tegenspraak. Vooraleer uitspraak te doen over de strafvordering en over de burgerlijke vordering. Stelt vast dat rnr. ~ N_, advocaat, met kantoor te .1.. --0-- ---, ~ .., op de openbare terechtzitting op donderdag 30 mei 2002 ambtshalve werd aangewezen aIs lasthebber ad hoc van de BVBA A ~ingeschrevenin het handelsregisterte --onder --' met zeteltenummer -

.

Bij inbreuk op artikel 6 § 1 van de Geneesrniddelenwet van 25 rnaart 1964 te zijn overgegaan t<X. aflevering van een geregistreerd geneesmiddel zonder doktersvoorschrifi:, namelijk het voorschriftp)ichtig geneesmiddel MOPSORALEN te hebben afgeleverd aan P -~ zonder dat deze een doktersvoorschrift kon voorleggen.

8

Bepaalt ambtshalve dat de debatten zullen plaatsvinden op de openbare terechtzitting op donderdag 26 september 2002 om Il :00 uur van de 9dekamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, die met drie rechters zitting houdt in correctionele zaken, in zaal A van het gerechtsgebouw, gelegen te 3700 Tongeren, Vrijthof 2, op het gelijkvloers, ten einde oak de Iasthebber ad hoc toe te Iaten de belangen van tweede inverdenkinggestelde, de BVBA AP met zetel te ~ .I~ -~ .-', , ingeschreven in het handelsregisterte .1 -onder nummer -te behartigen Houdt de uitspraak over de kosten van de strafvordering en van de burgerlijke vordering aan. Gezien de dagvaarding aIs getuige die mr. Bart HEINES, gerechtsdeurwaarder Hasselt, op te 3 september2002 op verzoek van de burgerlijke partijen aan -D,.eeft betekend. Gehoord op de openbare terechtzitting op donderdag30 mei 2002: .Getuige ~ Din haar verklaring onder eed; .Eerste substituut-procureur des Konings Rosette V ANDENBORNE in haar vordering; .De burgerlijke partijen .-P -en ~ V in hun vorderingen, bijgeStaan door mr René KUMPEN, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Leopoldplein 8, die conclusies heeft neergelegd;

-,

-."

-.

'.Eerste inverdenkinggestelde -M .--in haar verdedigmg, bijgestaan door mr. Erik BOFFIN loco mr. Willy ZIMMERMANN, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 12, die conclusies beeft neergelegd. .Tweede inverdenkmggestelde BVBA A --, vertegenwoordigd door haar lasthebber ad hoc mr. Eike NATENS, advocaat, met kantoor te 3700 Tongeren, Moerenstraat 33.

De feiten

~P -had van haar buurvrouw Carine DEVISE vemomen dat men kon bruinen door het geneesmiddel MOPSORALEN in te nemen vooraleer de zonnebank te gebruiken. Deze buurvrouw heeft ter zitting aIs getuige onder eed verklaard dat zij enkele malen van apothekers te Sint- Truiden het geneesmiddel zonder medisch voorschrift had bekomen, maar dat dit thans niet meer mogelijk is. Zij had aan de apothekers haar ware bedoeling voor het gebruik van het geneesmiddelverzwegen. .MOPSORALEN is een geneesmiddeltegen huidziekten dat niet zonder medisch voorschrift aan het publiek mag verkocht worden. Volgens de bijsluiter wordt het geneesmiddel gecombineerd met blootstelling aan UV -stralen om gevallen van emstige en uitgebreide psoriasis of van huidinfectie door een schimmel te verzorgen (PUV A-therapie), mag deze behandelmg enkel toegepast worden wanneer de huisarts of een gespecialiseerde arts dit voorschrijft en is het geneesmiddelniet aangewezenom bet bruinen te vergemakkelijken. ~- p. is verpleegster, gebuwd met ~ V. --~al moeder Il

van vier kinderen. Zij was een regelmatige cliënte van de BVBA A 1 waarvan apotheker~M -, de zaakvoerder is.

Op donderdag 8 juni 2000 besteld~ in de BVBA A l -het geneesmiddel MOPSORALEN ofschoon zij niet over het vereiste medisch voorschrift beschikte. Apotheker ~ M -verkocht haar voor rekening van de BVBA A .-dit geneesmiddel zonder medisch voorschrift tegen de voIle prijs van 133 BEF. Met een medisch voorschrift bedroegde prijs ervan +/- 100 BEF. Op vrijdag 9 juni 2000 nam -~ -P _8 een drietal tabletten MOPSORALEN iD, waama zij zich gedurende 15 tot 20 minuten blootstelde aan de UV -stralen van haar persoonlijke zonnebank. Na deze blootstelling werd zij de eerste tekenen van huidverbranding gewaar en heeft zij eerst een huisarts en vervolgens een dermatoloog geraadpleegd in het Salvatorziekenhuis te Hasselt waar zij aIs verpleegster werkzaam was. Op zondag Il juni 2000 diende zij echter opgenomente worden in het Brandwondencentrum van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisbergte Leuven met brandwonden over 90% van de huidoppervlakte. Zij verbleef er tot 14juli 2000 Na haar aankomst in het brandwondencentrum heeft --P -aan een sociaal verpleegsterverklaard dat zij het geneesmiddel"van een vriendin" had bekomen. ln de brief die de advocaat van --1 p.. en~ V op 3 juli 2000 aan de onderzoeksrechterte Tongeren heeft overhandigd (klacht met burgerlijke-partijstelling en met consignatie van 50.000 BEF), hielden deze burgerlijke partijen voor: "... dat de apotheker er klaarblijkelijk geen probleem inzag om het geneesmiddelter beschikking te stellen en dat de apotheker niet gewezen heeft op de gevaren of risico's die zouden verbonden zijn aan het gebruik van het geneesmiddel."

8

j 1

---,-

.

1

1

-~

71 "'" ,

Op 14 september 2000 heeft apothekeres ~ MIIaan de gerechtelijke politie verklaard: "Ik zal 0 zeggen hoe de york in de steel zit. ln de eerste plaats is mevrouw p-. verpleegkundige van beroep. Wij hebben aIs apotheker een sociale roi met aIle medische beroepen. Het product MOPSORALEN werd mij gevraagd voor de PUY Abehandeling van haar echtgenoot de heer V .Hij had reeds eerder een PUY A-behandeling gehad onder controle van een dermatoloog. Er is nooit gesproken avec het feit dat het product door haar zou gebruikt worden am het bruinen te bevorderen, want MOPSORALEN wordt enkel gebruikt voor behandeling van PUY A onder toezicht van een dermatoloog. Voor mets anders wordt dit gebruikt. Ik had geen argwaan en ik heb daarom het product aan haar overhandigd op basis van onderling vertrouwen. 0 zegt mij dat zij evenwel niet in bezit was van een doktersvoorschrift om dit product te bekomen. Ze zei mij dat ze het voorschrift later zou binnenbrengen. Ik heb nooit de idee gehad dat dit product zou kunnen gebruikt worden om bruinen te bevorderen. ln de bijsluiter staat duidelijk dat dit product niet mag gebruikt worden om bruinen te bevorderen." Vol gens de burgerlijke partijen kon apotheker ~ Mde informatie over de vroegere behandeling van de huidziekte van -.V. --nier (meer) weten, maar heeft zij deze informatie bekomen via het onderzoek door haar aansprakelijkheidsverzekeraar, waarbij het medisch beroepsgeheimwerd geschonden. Dermatoloog dl. ~ L --heeft verklaard dat _V --een een laatste PUY A-behandeling had MO PSORALEN werd voorgeschreven. op 13 oktober 2000 aan de gerechtelijke politie PUY A-behandeling had ondergaan in 1981 en ondergaan 1988, waarbij het geneesmiddel

Prof. dl. med. -V A_, de behandelende geneesheerin het OZ Gasthuisberg te Leuven, heeft op 20 oktober 2000 aan de gerechtelijk politie onder andere verklaard: "Indien zij het product MOPSORALEN had ingenomen zonder onder de zonnebank te liggen, dan zou er hoogstwaarschijnlijk niets gebeurd zijn, .f.. Zij zal hiervan blijvend littekens hebben." ...P heeft op Il juni 2001 aan de federale politie (Gerechtelijke Dienst Arrondissement Tongeren) onder andere verklaard: ",.f.. Ik ben dan naar mijn apotheek geweest, in dit geval AIlk kreeg dit product zonder problemen. De apothekeresheeft er niets van gezegd am een voorschrift voor dit product binnen te brengen, U zegt mij dat ik het product MOPSORALEN toch moet kennen daar mijn echtgenoot dit tot tweemaal toe kreeg voorgeschreven. Ik zeg 0 dat ik die link niet heb gelegd. Het was per ongeluk dat ik dit product kon bekomen. Mijn man wist in eerste instantie niet dat ik dit product nam. Achteraf wist hij wei dat ik dit product nain. maar oak hij had de link niet gelegd naar het product MOPSORALEN hetwelk hij reeds eerder kreeg voorgeschreven in 1981 en 1988 voor een PUY A-behandeling." Apotheker -M.heeft ter zitting op donderdag 26 september 2002 verklaard: "Het betreft een product voor behandeling van huidziekten. Enkel af te leveren door een dermatoloog. Niet gewoon door een huisarts. Dit per uitzondering. De heer V -heeft een behandeling gehad met voorschriften voor MOPSORALEN. P was een regelmatige cliënte. Zij was verpleegster. Zij kwam meermaals met die voorschriften. Het was meerdere jaren geleden. Op 8 juni 2000 kwam zij om een PUY Abehandeling. Zij zei dat duidelijk. Dat geneesmiddel heeft een duidelijke indicatie. De lamp mag maar één minuut gebruikt worden. Ik wist dat mevrouw verpleegsterwas en vertrouwde erop dat zij een voorschrift zou krijgen van dl. L ~. Zij zei dat het voor haar echtgenoot bestemd was. Zij heeft de volledige prijs moeten betalen omdat zij geen voorschrift bij had. Wij zijn streng in de apotheken. Wij geven geen product mee zonder voorschrift aan de verlaagde prijs. Mevrouw heeft duidelijk gesproken over de PUY Abehandeling. Zeker weten. Toen V bij mij kwam en zei dat zijn vrouw verbrand was, voelde ik nattigheid. Maar ik verwonderde mij erover dat mevrouw de pillen

1

--

1

genomen had. Het aantaltablettenhangtaf van h~ gewicht van de perSOOD. was verrast Ik dat P -~ de pil1eninnam in plaatsvanhaarechtgenoct.."" -.P --heeft ter zitting op donderdag2 september2002 onder andere ~ Jj\l Q,A A", verklaard: 'Wij zijn zeventien jaar gehuwd.Ik hoorde van ijn buurvrouwdat men er bruin van kon worden. Ik wilde dat ook. Ik ging meestalnaar A1_. Ik bood mij aan. Ik vroegdat product.Ik heb ni~ gezegddat het voor mijn echtgeood. was want ik wist zelfs ni~ dat mijn echtgeood. vroegerdat probleemhad. Ik heb bij thuiskomst3 pilleo genomen.Ik moest 2 uur wachtenom dan 10 minuten onderde zonnelamp gaan../..Ik te verwijt mevrouw M .dat zij mij die doos meegaf.Ik zei niet voor wat het was. Ik heb niets gezegd, nogmaals. Ik heb die pillen zo, zonder mededeling van wat ook, meegekregen. verwijt mevrouwM -~ Ik dat zij mij niet op de hoogte bracht van de gevolgen.Alhoewel ik verpleegster hebik inderdaad bijsluiterniet gelezen." ben, de Prof. em. dr. merl. -.V A 8heeft op vorderingvande onderzoeksrechter te Tongereoeen medischdeskundigenonderzoek gevoerd.ln zijo verslagvan 19 april 2001 beschrijft hij gedetailleerd brandwonden de behandeling de en ervan.ln zijn besluitwijst hij erop dat er eendoodshoofd de verpakkingvan het geneesmiddel op MOPSORALENstaaten hij ervanuit dat --P -aan apod1eker -M. ---zou verklaard hebben het geneesmiddel haarechtgenoot dat voor ~ V.---was bestemd. De PVBA A -~ werd op 14 maart 1974 ingeschrevenin het handelsregister te. -onder nummerl ~ Apod1eker ~ M was steeds de zaakvoerder. handelsvennootschap op 15 december De had 1975haar zetel overgebracht naar1 Door de fusie is haar zetelthans gelegen t~

.gaat

---,

-~-.

De strafvordering

De telastlegging De Raadkamer de Rechtbank EersteAanlegte Tongeren in van heeftop 4 januari 2002beide inverdeokinggestelden fysische persoonen de rechtspersoon) (de naar deze Correctionele verzonden, kamermet drie rechters,voor de volgende wanbedrijven: te Borgloon(Hoepertingen) donderdag juni 2000: op 8 1. Onopzettelijk bij P een ziekte of een ongeschiktheid het tot verrichtenvan persoonlijkearbeid veroorzaakt hebbendoor haar stoffentoe te te dienendie de dood kunnenteweegbrengen de gezondheid of zwaar kunnenschaden (art. 421 Strafwetboek); Door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk op de persoonvan een anderaan te randen,o~zettelijke slagen en verwondingente hebbenveroorzaakt } --_(art. aan 418 en420 Strafwetboek); Bij inbreukop artikel 6 § 1 van de Geneesmiddelenwet 25 maart 1964te zijn van overgegaan tot aflevering van een geregistreerd geneesmiddel zonder doktersvoorschrift, namelijk het voorschrifiplichtig geneesmiddel MOPSORALEN te hebben afgeleverd aan P zonder dat deze een doktersvoorschrift voorleggen kon (strafmaat: art. 16§ 2 Geneesmiddelenwet).

.Rechtbank

II.

III.

l ,

i

.

i~

J. Beide inverdenkinggestelden betwisten het wanbedrijf onder J (art. 421 Sw.: onopzette/ijk toedienen van stoffen). De burgerlijke partijen stellen dat de constitutieve bestanddelen van dit wanbedrijf zijn vervuld, namelijk het opzetteiijk element, de toediening, en het onopzettelijke element, het veroorzaken van de (tijdelijke) arbeidsongeschiktlleid (A. DE NAUW, Jn/eiding lot het bijzonder strafrecht, Kluwer 1998, nr. 259, p. 156). Zij herinneren eraan dat het geneesmiddel nia:. zonder medisch voorschrift aan het publiek mocht worden verkocht (wanbedrijf onder III), hetgeenwijst op het gevaarlijk karakter ervan bij het toedienen. Waar artikel 421 Strafwetboek aIle opzettelijke handelingen bestraft waardoor iemand een ander hoe dan ook een schadelijke stof doet oflaat innemen, met aIs onopzettelijk gevolg dat het innemen schadelijke gevolgen had voor de gezondheid, slaat dit artikel op aile handelingen waarvan de aaneenschakelingnoodzakelijkerwijs tot de stratbare 'toediening' heeft geleid (Cass., 3 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 16; J. DE SMEDT, "Het statuut en de aansprakelijkheid van de officina-apotheker", Jura Fa/conis 1999-2000, (193) 219 220; P. DE GREVE en C. MAST, "Koop en verkoop van geneesmiddelen", Jura Fa/conis 2001-02, (537) 572 -574). Voor het opzettelijk bestanddeel van het 'toedienen' verwijzen de burgerlijke partijen naar het voorbeeld waarin een apotheker een schadelijk geneesmiddel aflevert nadat hij het medisch voorschrift slecht heeft gelezen (Cass., 3 september 1986, Arr. Cass. 1986-87, 16). ln de rechtspraak is tevens het geval bekend waarin een veearts vlees stempelt waarvan de inneming van aard is om de dood te veroorzaken of de gezondheid te schaden (Cass., 24 oktober 1938, Arr. Cass. 1938,221).

v.~.

Beide inverdenkinggestelden wijzen er terecht op dat het ts/édfenenvan het geneesmiddel in regel geenschadelijke gevolgen kan hebben. Zij verwijz~rvoor naa~er geciteerde verklaring van de behandelende specialist prof. dr. --~ -in het UZ Gasthuisbergte Leuven op 20 oktober 2000 dat "indien zij MOPSORALEN had ingenomen zonder onder de zonnebank te liggen, er hoogstwaarsdtijnlijk niets zou gebeurd zijn ". Prof. em. dl. -V herhaalde deze verklaring in het verslag van zijn deskundigenonderzoek van 19 april2001 (nr. 2.1, p. 4). Ook uit de bijsluiter blijkt dat de 'ongewenste effecten' zonder combinatie met U.V.-stralen veeleer zeldzaam en beperkt zijn. Beide inverdenkinggestelden stellen dan ook terecht dat het doelbewust misbruik van het geneesmiddel, door een verpleegster, zonder rekening te houden met de vermelding op de bijsluiter dat "dit geneesmiddel is niet aangewezen om bruinen te vergemakkelijken ", niet van aard is om de hoger geciteerde medische vaststelling te weerleggen dat het toedienen ervan in regel de gezondheid niet schaadt.

II.

Beide inverdenkinggestelden betwisten eveneens met wanbedrijf onder II (art. 418 -

420 Sw.: onopzette/ijke verwondingen). De burgerlijke partijen stellen dat de drie constitutieve elementen van dit wanbedrijf zijn bewezen, namelijk het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, de schadeaan de gezondheid en het causaalverband tussenbeiden. Zij betwisten de eigen fout van het slachtoffer niet, maar betwisten de stelling van de inverdenkinggestelden dat het causaalverband tussen de fout van de apotheker en de schade door de fout van het slachtoffer werd doorbroken.

1

-üliill.li

i

"am na te gaan of een bepaalde gedraging (handeting of onthouding) aIs de oorzaak beschouwd moet worden van een bepaald gebeuren, verplicht de equivaIentieIeer de rechter tot een zogenaamd "gedachte-experiment". Wanneer de betwiste gedraging een positieve handeling is, dan moet men zich afvragen of zonder deze handeling, het gevolg zich nog op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, zoals het zich in concreto voordeed. Is dit niet het geval, dan kan de betwiste handeling beschouwd worden aIs de OOrzaak,want dan was zij een conditio sine qua non voor het intreden van het gevolg

..f..

Deze redeneringen leiden enkel tot het juiste inzicht wanneer men dezelfde concrete omstandigheden in acht neemt aIs deze waarin her.voorval plaatsvond.

..f..

Noch de samenlopende of tussenkomende fout van het slachtoffer of van een derde, noch de interveniërende factor toeval, kunnen derhalve de oorzakelijke betrokkenheid van een bekIaagde uitsIuiten wanneer deze Iaatste zelf een handeling heeft gesteId die in oorzakelijk verband met de stafrechtelijk relevante schade staat. Wei kunnen dergelijke toestanden, wat de civielrechtelijke gevolgen van het misdrijf betreft, desgevallend aanleiding geven tot een verdeling van de aansprakelijkheid oftot verminderde aansprakelijkheid.

..f..

..De ..causaliteitsketen

voomaamste kritiek die op de equivalentieleer kan uitgebracht worden, is dat de tot in het oneindige wordt uitgebreid en dat in deze leer geen rekening wordt gehouden met interveniërende factoren, zoals de fout van het slachtoffer.

..f..

Men zou de equivalentieleer o.m. kunnen verwijten dat zij in bepaalde gevallen geen onderscheid maakt tussen voorwaarden en oorzaak. Onder oorzaak kan dan verstaan worden de elementen waarvan de werking een positieve invloed heeft uitgeoefend op het bestaanvan het schadegebeuren, terwijl ais voorwaarden kunnen beschouwd worden die omstandigheden die noodzakelijk zijn opdat de oorzaak actief zou kunnen zijn, maar die zelf geen invloed hebben op het schadegebeuren.Dit onderscheid wordt echter door het Hof van Cassatie niet aangenomen.ln dergelijk geval vereist het Hof van Cassatie dat uit de vaststellingen van de beslissing van de rechter moet bIijken dat de schade zonder de aangevoerde factor niettemin zou zijn ontstaan, zoals het zich heeft voorgedaan.

..f..

8

De voorstanders van de equivalentieleer wijzen er op dat de strafrechter steeds over een aantal correctieven beschikt die het mogelijk maken te verhinderen dat de toepassing ervan indruist tegen de billijkheid. De causaliteitsvraag wordt door de equivalentieleer immers uitsluitend op materieel v/ak gesteid. Blijkt iemands handelen of nalaten een conditio sine qua non te zijn voor her. intreden van een bepaald gevolg, dan is slechts het materieel element van het misdrijf aanwezig, d. w .z. een minimum benedenhetwelk geen strafbaarheid bestaat, maar dat op zichzelf ook nier.volStaat. Daamaast komt nog de eis van de subjectieve delictstypiciteit, van de wederrechtelijkheid en de schuId, waardoor de overdreven gevolgen van de equivaientieleer worden beperkt." (L. DUPONT, Beginse/en van 5irajrecht, Acco 2000, or. 234 -240, p. 105-108). De vraag Iuidt derhalve of door het verkopen van her. geneesmiddel zonder het vereiste medische voorschrift, de apotheker de onopzettelijke verwondingen mede heeft veroorzaakt, ongeachtde vraag of de cliënt de apotheker al dan niet had voorgelogen omtrent de beoogde toepassing van het geneesmiddel. Deze strafrechtbank oordeelt in concreto dat de apotheker geen enkele schuld treft omdat de brandwonden uitsluitend werden veroorzaakt door het gecombineerd oneigenlijk gebruik dat het slachtoffer van het in regel ongevaarlijk geneesmiddel heeft gemaakt, waarbij komt dat het slachtoffer aIs verpleegsterde waarschuwingen in de bijsluiter totaai heeft miskend.

ill. Eerste inverdenkin~estelde~ M --_betwist het wanbedrijfonder ill (art. 6 § 1 al 16 § 2 Gooeesmlddelenwet: afleveren van een geneesmiddel zonder het verplicht medisch voorschrift) met.

De strafmaat

Dit wanbedrijfwordt overeenkomstig de artikelen 25, 37bis, 38 al. 2 en 40 Strafwetboek en 16 § 2 Galeesmiddelenwet gestraft -indien de dader een fysisch persoon is -hetzij met een gevangenisstrafvan acht dagentot één maand en met een geldboete van ~ 100/40,3399 tot ~ 1.000/40,3399 of met één van die straffal al1een, waarbij de geldboete wordt verhoogd met 1990 opdeciemen (x 200), hetzij met eencorrectionele werkstraf van 46 uren tot 300 uren. 15de dader een rechtspersoon dan kan hij enkel tot een geldboete worden veroordeeld die voor dit wanbedrijf overeenkomstig artikei 4Ibis Strafwetboek minimum ~ 500/40,3399 en maximum ~ 2.000/40,3399 bedraagt, te verhogen met 1990 opdeciemen (x 200) (L. DUPONT, "De euro in het strafrecht en de stratbaarheid van rechtspersonen", Themis. vormingsonderdeel 6 -straf(proces)recht. nT. 35, p. 19; S. VAN DYCK, "De (privaatrechtelijke) rechtspersoonaIs stratbare dader van een misdrijf. Het toepassingsgebied ratione societatis privati iuris van de wet van 4 mei 1999", T Strafr. 200 l, 227 -260). Artikei 19 Geneesmiddelenwet bepaait dat hoofdstuk VII en artikei 85 Strafwetboek (verzachtende omstandigheden)van toepassing zijn. Eerste inverdenkinggestelde ~ M. steit primaiT dat het wanbedrijf werd gepIeegd ter verwezenlijking van het statutair doel van de BVBA A-, dat zij het wanbedrijf met wetens en wi11ensheeft gepIeegd en dat de rechtspersoon die 'genoot van de opbrengst van de verkoop' de zwaarste fout treft, zodat zij niet kan worden veroordeeld, hetgeende lasthebberad hoc van de rechtspersoonbeaarnt. Zij verzocht subsidiair de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gelasten gedurende een door de rechtbank te bepaien proeftermijn omwille van het behoud van haar blanco strafregister aIs apotheker en zaakvoerder met een feilloze beroepsIoopbaan,hetgeen het OpenbaarMinisterie gunstig heeft geadviseerd. Zij herinnert meest subsidiair aan de verzachtende omstandigheden dat het geneesmiddel in regei ongevaarlijk is en dat zij het heeft verkocht aan een verpleegster met wie zij een vertrouwensrelatie had en van wie zij geenszins een routier gebruik ervan mocht verwachten. Ofschoon het wanbedrijf ook door een gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid kan gepleegd worden, blijkt uit de eigen verklaringen van de apotheker dat zij 'wetens en willens' het geneesmiddel zonder het vereiste medisch voorschrift heeft afgeleverd, zodat zij samen met de rechtspersoon dient te worden veroordeeld (A. DE NAUW en F. DERUYCK, "De strafrechtelijk verantwoordelijkheid van rechtspersonen R. W. 1999-2000, 897 -914; P ", W AETERlNCKX, "De cumulatie van de strafrechteIijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoonmet die van de natuurlijke persoon", R.W 2000-01, 1217-1229). Haar blanco strafregister, de aard van het geneesmiddei en de persoon van de koper ervan zijn redenen om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gelasten gedurende de minimale proeftermijn van eenjaar. De verzachtende omstandigheden die de natuurlijke persoon had ingeroepen zijn tevens verzachtende omstandighedenvoor de rechtspersoon, zodat de geldboete onder het minimum wordt herleid en wordt bepaald op E 100/40,3399, verhoogd met 1990 opdeciemen (x 200) en gebracht op ~ 495,78 (vierhonderd vijfennegentig euro en achtenzeventigcent), weliswaar zonder enig uitstei van de tenuitvoeriegging ervan.

8

8

~

; ,

1

\

"1

J "

De burgerlijke vordering

i -f , ..., ,

,

De burgerlijke partijen vorderen de hoofdelijke veroordeling van beide inverdenkinggestelden om ben een provisionele schadevergoedingte betalen van ~ 1 (één euro) en een medisch deskundigenonderzoek te bevelen om de tijdelijke en blijvende gevolgen te bepalen van de brandwonden die de eerste burgerlijke partij op vrijdag 9 juni 2000 had opgelopen. Omdat beide inverdenkinggestelden werden vrijgesproken voor de wanbedrijven onder 1 (art. 421 Sw.: onopzettelijk toedienen van stoffen) en onder II (art. 418 -420 Sw.: onopzettelijke verwondingen) heeft deze strafrechtbank geen rechtsmacht om uitspraak te doen over de vorderingen van de burgerlijke partijen in zoverre zij op deze misdrijven zijn gesteund. Deze strafrechtbank heeft evenmin rechtsmacht om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke partijen ~ zoverre zij gesteund zijn op het bewezen misdrijf coder III (art. 6 § 16 § 2 Geneesmlddelenwet: ~fleveren van een geneesmiddel zonder het verplicht medisch voorsch~ft) omdat dit misdrijf het afleveren van een geneesmiddel zonder het medisch voorschrift aIs dusdanig beoogt, terwijl het veroorzaken van lichamelijk schade wordt beoogd door de artikelen 418 tot 421 Strafwetboek. Nu het gerechtelijk onderzoek is geopend ten gevolge van het optreden van de burgerlijke partijen en beide inverdenkinggestelden worden vrijgesproken voor de wanbedrijven waarop de burgerlijke partijen huo vorderingen konden steuoen, dienen de burgerlijke partijen veroordeeld tcx.de kosten van het medisch deskundigenonderzoek over de strafvordering van ~ 537,23 (vijfhonderd zevenendertigeuro en drieëntwintig cent) (21.672 BEF). Deze kosten worden in mindering gebracht op de provisie van E 1.239,47 (duizend tweehonderd negenendertig euro en zevenenveertig cent) (50.000 BEF) die de burgerlijke partijen op 3 juli 2000 ter griffie hebbengeconsigneerd.

,

1 lien

1 1

1

1 1

1

Gelet op de artikelen: .Gerechtelijk Wetboek: art. 91 al. 3 (verzending door de Raadkamer naar een kamer met drie rechters op verzoek van een inverdenkinggestelde); .Wetboek van Strafvordering: 185 (tegenspraak), 162 en 194 (kosten van de strafvordering); .Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: art. 2bis (vertegenwoordiging van de rechtspersoondoor een lasthebberad hoc); .Geneesrniddelenwet: art. 6 § 1 (afleveren van een geneesmiddel zonder het vereiste voorschrift) en 16 § 2 (strafmaat); .Strafwetboek: art. 2 al. 1 (werking van de strafwet in de tijd), 5 al. 2 (cumulatieve veroordeling van de natuurlijke persoon en de rechtspersoon), .38 al. 2 (correctionele geldboete), 41 bis (geldboete toepasselijk op misdrijven gepleegd door rechtspersonen),50 (hoofdelijkheid), 85 al. 1 (verzachtendeomstandigheden); .EUV erordening Raad nr. 1103/97 van 17juni 1997 over de invoering van de euro; .EU-Verordening Raad nr. 974/98 van 3 mei 1998 over de invoering van de euro; 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking op aangelegenhedenais bedoeld in art. 78 Grondwet: art. 2 (geldboeten met opdeciemen); .Probatiewet: art. 1 § l, 10en 3 (opschorting van de uitspraak van de veroordeling); .Taalwet Gerechtszaken:art. Il, 12, 14,23, 31, 32, 34,35, 36, 37 en 41; .Wet OpdeciemenStrafrechtelijke Geldboeten: art. 1 (verhoging met opdeciemen); .Wet Slachtoffers Gewelddaden: art. 29 (bijdrage bijzonder Foods); .K.B. Gerechtskostenin Straf:zaken:art. 91 (forfaitaire kostenvergoeding).

-.Wet ..heeft

aM DEZE REDENEN

De Correctionele Rechcbank, zitting houdende in eerste aanleg en uitspraak doende op tegenspraak. ln aansluiting aan haar tussenvonnis van 6 juni 2002. 8 Verklaart voor beide inverdenkinggestelden de wanbedrijven onder 1 (art. 421 Sw.: onopzettelijk toedienen van schadelijke .stoffen)en onder II (art. 418 -420 Sw.: onopzettelijk verwonden)niet bewezen en spreekt ben hiervoor vrij. Verklaart voor beide inverdenkinggestelden het wanbedrijf onder III (art. 6 § 1 en 16 § 2 Geneesmiddelenwet: ajleveren van een genee!.'middel zonder het verplicht medi!.'ch vo()r.schr~ft) bewezen. wei Gelast voor eerste inverdenkinggestelde -M -~ de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende een proeftermijn van eenjaar. Veroordeeh tweede inverdenkinggestelde BVBA A tot een geldboete van ~ 100/40,3399, vemoogd met 1990 opdeciemen (x 200) en gebracht op ~ 495,78 (vierhonderd vijfennegentig euro en achtenzeventig cent) Verplicht tweede inverdenkinggestelde BVBA A --bij wijze van bijdrage toc de financiering van het bijzonder Fonds toc hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddadentot betaling van ~ 10,00 (tien euro), vemoogd met 40 opdeciemen (x 5) en gebracht op 50,00 (vijftig euro).

-

Veroordeelt beide inverdenkinggestelden hoofdelijk tot de kosten van de strafvordering, voor beiden in totaal begroot op E 47,72 (zevenenveertigeuro en tweeënzeventig cent), rnaar voor ieder nog te vernogen met de forfaitaire kostenvergoeding van E 25,00 (vijfentwintig euro). Verklaart zich zonder rechtsmacht om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke partijen. Veroordeelt de burgerlijke partijen '~I~ P -en ~ V -~ tot de kosten van het medisch deskundigenonderzoek over de strafvordering van E 537,23 (vijfuonderd zevenendertigeuro en drieëntwintig cent) (21.672 BEF).

Aldus uitgesproken op de openbare terechtzitting op donderdag EENEN1WINTIG NOVEMBER 1WEEDUIZEND EN 1WEE, waarop aanwezig zijn: Lode VRANCKEN, rechter en voorzitter van de kamer, Patrick NOELMANS, toegevoegd rechter, Bernard TOPPET -HOEGARS, plaatsvervangend rechter, Rosette V ANDENBORNE, eerste substituut procureur des Konings, en Yvan KIELICH griffier.

8 1 1 1 1

KIELICH

TOPPET -HOEGARS

NOELMANS

VRANCKEN

8

l,:11

1

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

601970