Read Gdansk_I_A.qxd text version

MODERNIZACJA STACJI 220/110 kV

GDASK I

KRAJOWY SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

SPIS TRECI

Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Podstawowe informacje o uczestnikach inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Charakterystyka techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Wizualizacje i plan sytuacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Charakterystyka techniczna c.d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Kamienie milowe modernizacji stacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3

WSTP

Stacja Elektroenergetyczna Gdask I poloona jest na pólnocnym obszarze Polski i stanowi w tym rejonie wany w wzel sieciowy dla tranzytu, rozdzialu i transformacji energii z napicia 220 na 110 kV. Uruchomiona z kocem lat 50-tych ubieglego wieku zostala technicznie w pelni wyeksploatowana, a utrzymywanie takiego stanu zagraalo cigloci zasilania przylczonych do niej odbiorców. Modernizacja stacji Gdask I zostala dokonana w wyniku pierwszego w historii PSE przetargu, na realizacj zadania inwestycyjnego metod ,,pod klucz". Zakres obejmowal zaktualizowanie istniejcej dokumentacji formalno-prawnej, w tym pozwolenia na budow, opracowanie projektu wykonawczego, dostarczenie wyposaenia, wykonanie robót budowlano-montaowych i przekazanie zmodernizowanej stacji do eksploatacji. Zaklada si, e po zmodernizowaniu stacja ta uzyska bardzo wysok niezawodno i generowa bdzie wyjtkowo niski koszt eksploatacji w calym okresie jej przyszlej pracy. Na przyklad szacuje si, e pierwszy powany przegld przeprowadzony bdzie po ok. 15 latach eksploatacji. Zadanie bylo finansowane ze rodków wlasnych PSE SA. uzupelnionych kredytem z Banku wiatowego. Z powyszego powodu przeprowadzony przetarg i zawarta umowa s zgodne ze standardami tej instytucji finansowej. Dowiadczenia uzyskane w trakcie przygotowywania i prowadzenia tego przetargu ,,pod klucz", a take wynikajce z przebiegu modernizacji stacji i jej eksploatacji maj by wykorzystywane przez Kierownictwo Polskich Sieci Elektroenergetycznych przy kreowaniu polityki i strategii inwestycyjnej PSE. Funkcj Inwestora Zastpczego PSE powierzylo PSE Pólnoc S. A. ABB Switzerland Ltd. jako Generalny Wykonawca byl odpowiedzialny za dostaw i monta aparatury pierwotnej 220 i 110 kV. Bezporedni nadzór nad zarzdzaniem projektem i sprawami technicznymi (w tym przygotowanie projektu podstawowego) Generalny Wykonawca powierzyl ABB Sp. z o. o. która odpowiadala zarazem za wszystkie pozostale prace i dostawy takie jak dostawy pozostalej aparatury i urzdze, prace wykonawcze i rozruchowe, uzyskanie pozwolenia na budow, wykonanie i uzgodnienie projektów wykonawczych wszystkich bran.

4

PODSTAWOWE DANE O UCZESTNIKACH INWESTYCJI

Nazwa inwestycji" Modernizacja stacji 220/110kV Gdask I Okres realizacji: Rozpoczcie 23.07.2003 r. Zakoczenie 15.06.2005 r. Inwestor: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 00-496 Warszawa, ul Mysia 2 Zarzdzajcy: PSE-Operator S.A. 00-496 Warszawa, ul Mysia 2 Inwestor Zastpczy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Pólnoc Sp. z o.o. 85-950 Bydgoszcz, Marszalka Focha 16 Generalny Wykonawca: ABB Switzerland Ltd. Power technology Systems (Substations) Brown Boveri Strasse 6 CH-5401, Baden, Switzerland Lokalny partner: ABB Sp. z o.o. 02-366 Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 Projektant: ABB Sp. z o.o. 02-366 Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18 Podstawowi podwykonawcy: Elcon Elbud S.A. 30-955 Kraków, Plk. Dbka 8 Blysk-Bud 84-300 Lbork, ul. Wyspiaskiego 13 Dostawcy: ­ aparatury wysokiego napicia: ABB, Belos,Emit ychlin, Zapel ­ aparatury obwodów wtórnych: ABB, APS Energia, Instytut Energetyki - Gdask, ­ aparatury dla telekomunikacji: ABB, Siemens.

5

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Modernizacja stacji Gdask I w szczególnoci polegala na: ­ demontau wszystkich elementów stacji objtych ogrodzeniem; ­ budowie: wntrzowej rozdzielni 220 kV z aparatur w izolacji SF6; napowietrznej rozdzielni 110 kV z aparatur modulow; dwóch napowietrznych stanowisk dla jednokadziowych autotransformatorów 220/110 kV oraz zasilanych z nich transformatorów potrzeb wlasnych SN/0.4 kV; budynku stacyjnego dla rozdzielni 220 kV i nastawni; systemów SSiN, lcznoci, kontroli dostpu i potrzeb wlasnych, ochrony odgromowej, uziemienia; ­ przebudowie ogrodzenia, odwodnienia, dróg wewntrznych, ­ przebudowie wprowadze linii 110 i 220 kV ze wzgldu na now lokalizacj bramek liniowych na stacji. Stopie komplikacji zadania znacznie zwikszala konieczno wykonania wszystkich prac bez przerywania pracy stacji. OBWODY PIERWOTNE Po modernizacji powierzchnia stacji w granicach ogrodzenia wynosi ok. 1,5 ha. Stacja sklada z nastpujcych elementów: ­ wntrzowej dwusystemowej rozdzielni 220 kV z aparatur w izolacji SF6 (5 pól, w tym 2 pola linii, 2 pola autotransformatorów 220/110 kV oraz pole sprzgla);

6

­ napowietrznej dwusystemowej rozdzielni 110 kV z szynami zbiorczymi w obmiarze 16 podzialek polowych, z aparatur modulow: 12 pól linii, 2 pola autotransformatorów 220/110 kV oraz pole sprzgla; ­ dwóch napowietrznych stanowisk dla jednokadziowych autotransformatorów 220/110 kV oraz zasilanych z nich transformatorów potrzeb wlasnych SN/0,4 kV; ­ budynku stacyjnego zawierajcego rozdzielni 220 kV, nastawni, pomieszczenia dla urzdze technologicznych niezbdnych dla funkcjonowania stacji oraz socjalne; ­ instalacji technologicznych niezbdnych do prawidlowego funkcjonowania stacji: potrzeby wlasne, lczno, obwody wtórne, owietlenie, uziemienie, ochrona odgromowa, itp. ­ obiektów inynieryjno-ldowych: dróg, kanalów kablowych, ogrodze, sieci wodocigowo-kanalizacyjnej, odwodnienia. ROZDZIELNIA 220 kV Wykonana jest jako rozdzielnia wntrzowa z podstawow aparatur i polczeniami w izolacji SF6. Pomieszczenie rozdzielni jest jednokondygnacyjne. Wyprowadzenia 220 kV od rozdzielni na zewntrz budynku wykonane s szynoprzewodami w izolacji SF6. Aparatura 220 kV w czci napowietrznej, przy bramce liniowej i stanowiskach autotransformatorów 220/110 kV, posiada budow tradycyjn, tzn. zewntrznym medium izolacyjnym jest powietrze. Aparatura ta ustawiona zostala wysoko. Napowietrzne polczenia 220 kV wykonano linkami. Bramka liniowa oraz konstrukcje wsporcze pod aparatur s stalowe, posadowione na fundamentach elbetowych. Maksymalna wysoko mocowania przewodów 220 kV na konstrukcjach stalowych wynosi ok. 19 m, a calkowita ich wysoko do 25 m.

7

Rozdzielni wybudowano jako dwusystemow, niesekcjonowan, z lcznikiem poprzecznym. Do rozdzielni wprowadzone s dwie linie zewntrzne. Z rozdzielni zasilana jest, poprzez dwa autotransformatory o mocy 160 MVA, rozdzielnia 110 kV. Przewidziano równie moliwo rozbudowy rozdzielni o jedno pole. Uklad stacji umoliwia prace z podzialem na dwie sekcje, które mog by spite lcznikiem. W rozdzielni zastosowano nastpujc aparatur: rozdzielni GIS w izolacji SF6 typu ELK14, przekladniki napiciowe pojemnociowe dla pól linii i transformatorów typu CPA, ograniczniki przepi typu PEXLIM, dlawiki zaporowe typu DLTC. ROZDZIELNIA 110 kV Zbudowana jest jako rozdzielnia napowietrzna, dwusystemowa z szynami zbiorczymi rurowymi. Szyny zbiorcze zostaly podwieszone poprzez izolatory wiszce do konstrukcji wysokich oraz wsparte na odlcznikach sekcjonujcych. Podzialka pola wynosi 7 m, a szyny zbiorcze podzielone s na dwupolowe odcinki.

Moduly PASS M0 ustawione pod szynami zbiorczymi i polczone s rurami z szynami zbiorczymi jednego systemu, a z szynami drugiego systemu linkami. Z pozostal aparatur moduly polczone s rurami. Linie wprowadzone s na bramki integralnie zwizane z konstrukcjami szyn zbiorczych. Polczenia linii z aparatur pola s polczeniami linkowymi. Polczenia midzy modulami w polu lcznika s rurowe. Polczenia w polu pomiaru napicia wykonano jako linkowe. Dojazd do aparatury zapewnia droga biegnca wokól rozdzielni. Maksymalna wysoko mocowania przewodów 110 kV na konstrukcjach stalowych wynosi ok.12 m, a wysoko samych konstrukcji do 20 m.

8

Nowa rozdzielnia 110 kV jest dwusystemowa, sekcjonowana podlunie, z jednym lcznikiem podluno-poprzecznym. Zasilana jest z rozdzielni 220 kV poprzez dwa autotransformatory. Do rozdzielni wprowadzonych jest 12 linii zewntrznych. Jeden modul PASS M0 zawiera wylcznik, odlczniki, uziemnik i umoliwia prac poprzez dowolny system, zalczanie pola, przelczanie pola z systemu na system i uziemianie linii. Z modulem PASS M0 pola zintegrowane s przekladniki prdowe, natomiast poza modulem jest pozostala aparatura 110 kV - przekladniki napiciowe i ograniczniki przepi. Kada z sekcji szyn zbiorczych wyposaona jest w przekladniki napiciowe przylczone poprzez odlczniki. Przewidziano moliwo rozbudowy rozdzielni o dwa pola z obu jej stron. Uklad stacji umoliwia prace z podzialem na sekcje ­ maksymalnie cztery. W rozdzielni zastosowano nastpujc aparatur: modul PASS M0 ­ zawierajcy wylcznik, odlczniki i uziemnik w izolacji SF6 w obudowie jednofazowej. Wysokie napicie wyprowadzone jest z modulu poprzez przepusty SF6/powietrze. Przekladniki prdowe maj budow toroidaln i s nakladane na przepusty od strony linii, przekladniki napiciowe pojemnociowe typu CPA, ograniczniki przepi typu PEXLIM, odlczniki obrotowe typu SSB oraz pantografowe typu TFB. TRANSFORMATORY Dwa autotransformatory 220/110/15 kV sprzgaj rozdzielnie 220 i 110 kV. Do trzecich uzwoje tych autotransformatorów przylczone s bezporednio, bez aparatury lczeniowej, transformatory 15/0.4 kV. Punkty gwiazdowy uzwoje 15 kV s izolowane i do kadego przylczony jest przekladnik napiciowy. Do zacisków kadego z uzwoje przylczone s ograniczniki przepi. Transformatory 15/0.4 kV s podstawowym ródlem zasilania potrzeb wlasnych stacji. Zastosowano nastpujc aparatur: ­ na stanowisku ATR1: autrotransformator typu ANER3E 160000/220PNX, transformator 15/0.4 kV typu TOd 400/15z firmy EV ychlin, przekladniki napiciowe indukcyjny typu GBEA 24/0 firmy Ritz, ograniczniki przepi typu PEXLIM i POLIM. ­ na stanowisku ATR2: autrotransformator typu RTdxP(R) 125000/220, transformator 15/0.4 kV typu TOd 400/15z firmy EV ychlin, przekladnik napiciowy indukcyjny typu GBEI24W firmy Ritz, ograniczniki przepi typu PEXLIM i POLIM, glowice kablowe 110 kV typu ESS 123.Z31 firmy SEFAG.

9

Stanowiska ATR s napowietrzne i wyposaone w szczeln mis zgodnie z wymogami ppo i ochrony rodowiska. Uzwojenia 220 kV i 110 kV wyprowadzone s poprzez przepusty olej/powietrze i s do nich przylczone przewody linkowe. Uzwojenie 15 kV AT wyprowadzone jest poprzez przepusty olej/powietrze, do których przylczony jest kabel do transformatora 15/0.4 kV oraz ograniczniki przepi. Kabel przylczony jest poprzez rozbieralny odcinek szyn, co umoliwia na jego odpicie i prac autotransformatora tylko z ogranicznikami. Wszystkie gole czci czynne na napiciu 15 kV zostaly doizolowane w celu zmniejszenia prawdopodobiestwa powstania zwarcia w tym obwodzie. Bezporednio obok autotransformatorów zlokalizowano napowietrzne stanowiska transformatorów potrzeb wlasnych stacji. Wyprowadzenia strony GN s wtykowe, a strony DN wyposaone w oslony bezpieczne w dotyku. Przekladniki napiciowe s oslonite a ich obudowy bezpieczne w dotyku. Transformatory potrzeb wlasnych na stanowiskach s ustawione nisko, ale wszystkie czci czynne posiadaj oslony bezpieczne w dotyku i nie ma potrzeby ich ogradzania. Stanowisko dla kadego autotransformatora zostalo wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony rodowiska i przeciwpoarowych. Wokól fundamentu pod autotransformator wybudowano szczelny zbiornik elbetowy o pojemnoci mogcej przej 100 % iloci oleju autotransformatora (pod rusztem) oraz wod opadow i ganicz. Misa zostala przykryta od góry warstw gaszc z tlucznia kamiennego uloonego na stalowym ruszcie. Do betonu przeznaczonego na wykonanie cian i dna zbiornika zastosowano rodki uszczelniajce.

10

Wody opadowe ze szczelnego zbiornika autotransformatora s odprowadzane do kanalizacji deszczowej poprzez separator koalescencyjny. Separator przeplywowy oczyszcza wody opadowe splywajce ze stanowisk transformatorów z zanieczyszcze olejowych. Wyposaony jest w luz doplywu oraz instalacj alarmow. Takie rozwizanie stanowiska stanowi zabezpieczenie przed dostaniem si oleju do otaczajcego gruntu lub kanalizacji deszczowej w przypadku uszkodzenia lub awarii transformatora (wycieku oleju z kadzi). Autotransformator AT2 z polem E10 rozdzielni 110 kV polczony zostal kablem typu XRUHKXS 64/110(123) kV, 1x1000RM/153 produkcji TELE-FONIKA. Obcialno tego polczenia wynosi 1300 A, przy jednostronnym uziemieniu yly powrotnej i uloeniu kabla w betonicie, bd w powietrzu (kanale) w rozstawie 0,3 m. UZIEMIENIE I OCHRONA ODGROMOWA Od bezporednich wyladowa atmosferycznych projektowane urzdzenia na stacji s chronione przez zwody pionowe, wspólpraujce ze zwodami poziomymi, którymi s linki odgromowe linii 220 kV i 110 kV. Od przepi lczeniowych i przychodzcych z sieci aparatura 110 kV jest chroniona przez ograniczniki przepi instalowane przy autotransformatorach 220/110/15 kV oraz na wejciu kadej z linii WN. Istniejca instalacja uziemiajca zostala w caloci zdemontowana. Wszystkie stare cigi uziomu kratowego byly sukcesywnie usuwane podczas przebudowy. Nie pozostal aden cig przecinajcy projektowane ogrodzenie stacji. Stacja posiada uziemienie robocze, ochronne i odgromowe wykonane jako wspólne. Na terenie stacji uloony jest uziom sztuczny w postaci uziomu kratowego z linki miedzianej 70 mm2, uloonego na glbokoci 0,8 m. Do uziomu kratowego przylczone zostaly przewody uziemiajce: aparatury WN i SN; konstrukcji wysokich i konstrukcji wsporczych aparatury; szafek kablowych, slupów owietlenia; hydroforu, pomp, zbiorników i innych elementów z korpusem metalowym instalowanych wewntrz stacji. LINIE WN W trakcie modernizacji stacji elektroenergetycznej 220 /110kV Gdask I przebudowie ulegly odcinki kracowe istniejcych linii 220 i 110 kV. BUDYNKI Na terenie stacji wybudowano jeden budynek stacyjny, skladajcy si z dwóch czci: A ­ jednokondygnacyjna dla rozdzielni 220 kV, B ­ dwukondygnacyjna dla pomieszcze nastawni i urzdze pomocniczych stacji.

(c.d. na str. 14)

11

WIZUALIZACJE I PLAN SYTUACYJNY

12

13

(c.d. ze str. 12)

­ Cz A: Pomieszczenie rozdzielni zaprojektowano jako hal jednonawow o rozpitoci 13,0 m i dlugoci 24,0 m w konstrukcji szkieletowej stalowej. Przyjto podzial hali na moduly konstrukcyjne 3,5 i 5,5 m. Przyjto wysoko uytkow hali okolo 6,6 m. Jako przekroje konstrukcyjne przyjto przekroje dwuteowe walcowane. Przekrycie hali stanowi dwigary kratownicowe jednospadowe z ksztaltowników walcowanych. Obudow cian i pokrycia dachowego stanowi plyty warstwowe oslonowe. Posadowienie hali przyjto na stopach elbetowych, oparcie cian oslonowych na fundamentach podwalinowych. Posadzka wewntrz hali oparta na plycie elbetowej o gruboci okolo 15 - 20 cm. Oparcie urzdze ­ na oddzielnych fundamentach pod posadzk. ­ Cz B: Cz B, przeznaczona na pomieszczenia nastawni i urzdze pomocniczych stacji, zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Jest to budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. ciany none zaprojektowano z cegly kratowej docieplone z zewntrz weln mineraln o gruboci okolo 10 cm. Faktur zewntrzn budynku stanowi tynk strukturalny. Pokrycie zewntrzne dachu ­ papa termozgrzewalna podwójna. Klatka schodowa na pitro dwubiegowa elbetowa. Strop nad parterem zaprojektowano na rónym poziomie (30 cm) pod zamontowanie podlogi podniesionej i uzyskanie na calej kondygnacji równego poziomu. W korytarzu pitra wykonano otwór technologiczno-wycigowy o wymiarach okolo 100x100cm w okolicy klatki schodowej.

14

OGRODZENIE I DROGI WEWNTRZNE Ogrodzenie stacji odpowiada nowemu zagospodarowaniu jej terenu i jest wykonane zelementów segmentowego systemu ogrodzeniowego (panele siatki metalowej ocynkowanej). Ogrodzenie wraz z otokiem uziemiajcym spelnia wymagania ochrony przeciwporaeniowej. Nowy wjazd na stacj nawizuje do przebiegu istniejcej drogi dojazdowej. Wybudowano sie nowych dróg na stacji spelniajcych wymagania technologiczne oraz parametry zgodne z przepisami o drogach przeciwpoarowych. Dla transportu autotransformatorów na stanowiska przewidziano odpowiedni lawotor. ODWODNIENIE Zaprojektowane zostaly nowe fragmenty wewntrznej kanalizacji deszczowej odpowiadajce nowemu zagospodarowaniu terenu stacji. Do nowego systemu odwodnienia przylczony zostal odplyw z separatora oleju przewidzianego w cigu odwodnienia szczelnych stanowisk autotransformatorów 220/110 kV. Wszystkie istniejce cigi kanalizacji deszczowej pozostawione do dalszej eksploatacji zostaly udronione i oczyszczone. ZAOPATRZENIE W WOD, ODPROWADZENIE CIEKÓW SANITARNYCH Dla potrzeb socjalnych personelu eksploatujcego stacj (stacja bez stalej obslugi) i dla zasilania zbiornika przeciwpoarowego sluy bdzie studnia glbinowa wybudowana na terenie stacji. cieki sanitarne powstajce na stacji s odprowadzane do bezodplywowego szczelnego zbiornika cieków, który bdzie okresowo opróniany. ZBIORNIK WODY PPO. Dla zaopatrzenia w wod wozów stray poarnej podczas akcji ganiczej na terenie stacji usytuowano podziemny zbiornik o pojemnoci 100 m3. OBWODY WTÓRNE Zabezpieczenia i sterowania Urzdzenia obwodów wtórnych rozdzielni 220 kV w zakresie zabezpiecze, sygnalizacji, pomiarów, rejestracji i sterowa rozmieszczono w szafach sterowniczych i zabezpieczeniowych ustawionych w pomieszczeniu GIS 220 kV. Podstawowe wyposaenie w powyszym zakresie oparto o terminale serii 500 produkcji ABB. W szafach sterowniczych zabudowano panele sterowania i pomiarów realizujce funkcje rezerwowego, lokalnego sterowania aparatami WN (podstawowo s one sterowane z SSiN) i funkcje pomiarów miejscowych. Ponadto w szafach tych zabudowano terminale sterownicze typu REC561 dla realizacji podstawowych funkcji systemu SSiN. Terminale zabezpieczeniowe serii 500 i przekaniki pomocnicze Combiflex s zabudowane w szafach zabezpieczeniowych.

15

Urzdzenia obwodów wtórnych rozdzielni 110 kV w zakresie zabezpiecze, sygnalizacji, pomiarów, rejestracji i sterowa zrealizowano w podobnym zakresie i ukladzie jak dla rozdzielni 220kV i rozmieszczono w szafach sterowniczych i zabezpieczeniowych w pomieszczeniu nastawni stacji. SYSTEM STEROWANIA I NADZORU System Sterowania i Nadzoru (SSiN) oparty o system SCADA - ABB na stacji elektroenergetycznej Gdask I sklada si z dwóch poziomów: stacyjnego i polowego. Poziom stacyjny SSiN zbudowany jest w oparciu o komputery klasy PC w wersji przemyslowej. Pracuj one w sposób równolegly zapewniajc w ten sposób odpowiedni rezerwacj kanalów komunikacyjnych przeznaczonych dla systemów dyspozytorskich nadrzdnych w KDM, ODM i ZDR, jak równie rezerwuj si wzajemnie na wypadek awarii. Poziom stacyjny SSiN odpowiada za zbieranie i przetwarzanie danych z poziomu pola, wysylanie i nadzór nad wykonywaniem funkcji sterowniczych realizowanych przez operatora z poziomu stacji, lub zdalnie, z systemu dyspozytorskiego nadrzdnego. Poziom pola SSiN zbudowany jest w oparciu o terminale polowe i zabezpieczeniowe ABB serii 500 oraz o RTU 560 (potrzeby wlasne). Komunikacja pomidzy poziomem pola a poziomem stacji jest zrealizowana za pomoc podwójnych wlókien wiatlowodowych, które s rozdzielone dla poprawienia pewnoci polcze pomidzy tymi poziomami. Poziom pola SSiN wyposaony jest w tablic synoptyczn umoliwiajc sterowanie miejscowe pola w przypadku uszkodzenia sterownika polowego.

16

Terminale sterownicze i zabezpieczeniowe realizuj wymian sygnalów midzy sob bez porednictwa poziomu stacyjnego ale pod jego nadzorem. Mechanizmy komunikacyjne zaimplementowane za porednictwem protokolu LON umoliwiaj bezporedni wymian danych pomidzy terminalami polowymi bez porednictwa poziomu stacyjnego. Poziom stacyjny SSiN nie posiada sterowników stacyjnych, które w rozwizaniach konwencjonalnych s sterownikami glównymi poredniczcymi w realizacji funkcji automatyk stacyjnych rozproszonych i blokad midzy-polowych. Funkcje automatyk stacyjnych i blokady midzy-polowe realizowane s za pomoc terminali polowych spitych magistral LON. System SSiN integruje i umoliwia dostp za porednictwem sieci LAN do komputera nadzorujcego prac transformatora AT1 MS2000 i koncentratora PW z poziomu stacyjnego. System SSiN umoliwia zdalny nadzór stacji za pomoc przegldarki internetowej oraz umoliwia wysylanie sygnalów alarmowych za pomoc SMS-ów do zdefiniowanych osób.

Regulacja mocy biernej jest realizowana za porednictwem regulatora ARST IEN zintegrowanego z systemem SSiN poprzez kanaly komunikacyjne. Dane do regulatora ARST przekazywane s z regulatora centralnego za porednictwem systemu DYSTER do SSiN. Komunikacja z systemami nadrzdnymi DYSTER, EX, SYNDIS, realizowana jest za pomoc kanalów asynchronicznych (podstawowy, rezerwowy) w protokole DNP3.0. LCZNO LOKALNA I ZEWNTRZNA Urzdzenia telekomunikacyjne w budynku nastawni zainstalowano w pomieszczeniu lcznoci. Wszystkie urzdzenia s zamontowane w szafach i slu do komunikacji stacji z powizanymi z ni obiektami elektroenergetycznymi.

17

W relacji SE Gdask I ­ SE Jasiniec zainstalowano komplet urzdze transmisji wiatlowodowej FOX515 + LHC550. Dlugo toru optycznego pomidzy wymienionymi stacjami przekracza 190 km. Transmisja na tak du odleglo moliwa jest dziki zastosowaniu wzmacniacza optycznego LHC 550. Uniwersalny multiplekser FOX515 realizuje transmisj dla potrzeb zabezpiecze odleglociowych (karta TEBIT) oraz zabezpiecze rónicowo-prdowych (karta optyczna OTERM). Unikalno rozwizania polega na bezporednim optycznym polczeniu terminala zabezpiecze rónicowo?prdowych serii REL z urzdzeniem teletransmisyjnym (tj. FOX515). Odporno na zaklócenia oraz brak koniecznoci stosowania dodatkowych przetworników decyduj o duej niezawodnoci opisanego rozwizania. Uklady sprze ETN rozbudowano bd wymieniono w oparciu o dlawiki zaporowe DLTC i filtry sprzgajce MCD80. W SE 220/110kV Gdask I stworzono wzel sieci szkieletowej SDH instalujc urzdzenie typu SMA-4c prod. Marconi. W celu zapewnienia bezporedniej drogi transmisyjnej do szczebla ZDR Energa Gdask zostal zainstalowany system transmisji optycznej oparty na urzdzeniach SDH STM-1 Surpass hit 7050 / SNUS pracujcy na wlóknach PSE i EXATEL. W SE Gdask I bd zainstalowane 2 routery umoliwiajce zarzdzanie urzdzeniami klasy IP z KDM i ODM Bydgoszcz. Przelcznica MDF jest zamontowana na cianie i obudowana elektrycznie sterowan rolet. Calkowita pojemno przelcznicy wynosi 2760 par lcznie z rezerw. W pomieszczeniu lcznoci zostala zainstalowana przelcznica ODF Agmar PSP o pojemnoci 288 wlókien, wyposaona w 12 paneli po 24 wlókna ze zlczami E2000/APC.

18

System komutacyjny SE Gdask I opiera si na centrali telefonicznej DGT Millenium. W sklad systemu wchodzi wewntrzna sie telefoniczna, cyfrowe aparaty systemowe oraz analogowe linie telefoniczne. Dla zapewnienia lcznoci midzycentralowej wykorzystane s lcza typu 4W + E&M centrali DGT wspólpracujcej z urzdzeniami ETN oraz FMX. POTRZEBY WlASNE Rozdzielnica 400/230V AC zlokalizowana jest w pomieszczeniu potrzeb wlasnych znajdujcym si na parterze budynku stacyjnego i sklada si 12 szaf. Rozdzielnica zasilana jest z dwóch transformatorów 15/0,4kV o mocy 400kVA przylczonych do uzwoje wyrównawczych autotransformatorów 220/110kV oraz z jednego agregatu prdotwórczego przylczonego do skrajnych sekcji rozdzielnicy. W rozdzielnicy zastosowano wylczniki powietrzne, trójbiegunowe w wykonaniu wysuwnym produkcji ABB wyposaone w mikroprocesorowe zabezpieczenia nadprdowe typu PR111. Wylczniki, agregat, oraz automatyka rozdzielnicy glównej jest sterowana zdalnie i lokalnie.Uklady automatyk SZR zrealizowano w dwóch rónych technologiach. SZR rozdzielnicy jest zbudowany w oparciu o sterownik programowalny serii AC31 produkcji ABB, a uklady SZR agregatu wykorzystuj przekaniki czasowe i elekromagnetyczne. Rozdzielnica napicia 220V DC jest rozdzielnic dwusekcyjn, z rozlcznikiem w lczniku sekcji, wyposaona w urzdzenia sygnalizacji obecnoci napicia i doziemienia oraz rejestratory pracy baterii. Sklada si z trzech szaf ­ 2 szafy po jednej na sekcj oraz jedna szafa lcznik szyn. Prostowniki w wykonaniu wolnostojcym s ustawione po obu stronach rozdzielnicy. Prostownik wyposaony jest w uklad kompensacji termicznej. Bateria skladajca si ze106 ogniw jest umieszczona na stojaku w jednym poziomie.

19

Rozmieszczenie akumulatorów zapewnia stabilno temperatury i jej jednorodny rozklad. Kada z baterii akumulatorów jest umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu. Zlokalizowana w pomieszczeniu urzdze lcznoci jednosekcyjna rozdzielnica napicia gwarantowanego 230V AC zasilona dwoma jednostkami UPS o mocy 5kVA kada sklada si z dwóch szaf. Przewidziano zasilanie 24 odplywów z rozdzielnicy. Zasilacz UPS podstawowo zasila odplywy ze ródla napicia przemiennego. Zastosowany zasilacz UPS typu BFIM 220/230/5Z produkcji APS posiada podwyszony wspólczynnik kf = 9 (crest factor) tak aby zwikszy pewno wylczania zwar oraz zagwarantowa stabilno napicia w trakcie zalczania zasilaczy impulsowych (udar prdu rozruchowego). ZABEZPIECZENIE OBIEKTU Zabezpieczenie obiektu stanowi system sygnalizacji wlamania i napadu oraz system przeciwpoarowy w budynku nastawni polczony z central GALAXY A128. Obiekt zabezpieczono przed wtargniciem osób niepowolanych przez zastosowanie systemu ochrony obwodowej z wykorzystaniem barier mikrofalowych Elkron MW 30 umieszczonych w wewntrznym obrysie terenu stacji. Budynek stacyjny posiada dodatkow ochron zrealizowan za pomoc czujników stluczeniowych, podczerwieni pasywnej oraz magnetycznych. Poruszanie si po terenie stacji jak równie wejcie lub wjazd na jej teren nadzoruje system kontroli dostpu. System pozwala nadawac róne poziomy uprawnie dostpu uytkownikom czyli inaczej mówic dostp do rónych miejsc na stacji.

20

KAMIENIE MILOWE MODERNIZACJI

1. Podjcie zadania XII.1995r. ­ zatwierdzenie wytycznych rozbudowy i modernizacji SE 220/110 kV Gdask I; VII.1996r. ­ zatwierdzenie protokolu KOPI nr 61/96 w sprawie projektu wstpnego modernizacji stacji; VI.1999r. ­ zawarcie umowy na opracowywanie dokumentacji przetargowej; XI.2002r. ­ zatwierdzenie dokumentacji przetargowej przez Bank wiatowy; VI.2003r. ­ zatwierdzenie przez B wyników przetargu na modernizacj stacji.

2. Pozwolenie na budow 23.VII.2003 r. ­ zawarcie umowy pomidzy PSE SA a ABB Switzerland Ltd na modernizacj stacji; 11.XII.2003 r. ­ uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow; 03.II.2004 r. ­ przekazanie placu budowy.

3. Przebieg realizacji 08.IV.2004 r. ­ odbiór I Etapu prac Infrastruktura stacji;

03.VI.2004 r. ­ odbiór II Etapu prac Prace ziemne; 29.VII.2004 r. ­ odbiór III Etapu prac Roboty budowlane; 22.IX.2004 r. ­ odbiór IV Etapu prac Potrzeby wlasne; 11.XI.2004 r. ­ odbiór V Etapu prac Instalacja i testy urzdze 220 kV GIS; 29.XII.2004 r. ­ odbiór VI Etapu prac Przekazanie do eksploatacji I czci R 110 kV PASS; 15.IV.2005 r 11.V.2005 r. ­ odbiór VII Etapu prac Przekazanie do eksploatacji II czci R 110 kV PASS; ­ odbiór VIII Etapu prac Podlczenie wszystkich linii 110 kV;

15.VI.2005 r. ­ zgloszenie do odbioru IX Etapu prac Drogi, owietlenie, ogrodzenie, demontae. 23.VI.2005 r. ­ Oficjalne zakoczenie modernizacji stacji Gdask I

21

DOKUMENTY

Pozwolenie na budow (str. 1) 22

Zdjcia: Krzysztof Horyza

Grupa Kapitalowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, Tel.: (22) 693 15 80, (22) 693 24 83, Fax: (22) 628 59 64 www.pse.pl PSE­Operator SA, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, Tel.: (22) 693 26 00, (22) 693 26 12, Fax: (22) 693 22 33 www.pse-operator.pl

Information

Gdansk_I_A.qxd

24 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

453110


Notice: fwrite(): send of 199 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531