Read Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai text version

Lietuvos psicholog sjunga A. Gostauto g. 8-215, LT-01108 Vilnius T. +370 673 31197 [email protected] www.psichologusajunga.lt

Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai instrumentai

Nr. Testas 1 WISC-III Paskirtis Standartizuota lietuviska vaik intelekto vertinimo ir tyrimo metodika. Metodikos komplektacij sudaro: WISC-IIILT Vadovas, WISC-IIILT stimulins mediagos rinkinys, protokolai. WISC-III metodikos uduoci versijos Lietuvoje gyvenantiems rus ir lenk kalba kalbantiems vaikams. Standartizuota lietuviska suaugusij intelekto vertinimo ir tyrimo metodika. Metodikos komplektacij sudaro: WAIS-IIILT Vadovas, WAIS-IIILT stimulins mediagos rinkinys, protokolai. Standartizuota lietuviska trumpoji suaugusij intelekto vertinimo skal. Statusas Adaptuotas ir standartizuotas. Btini mokymai Kontaktai VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 Publikacijos* Gintilien G., Cerniauskait D., Girdzijauskien S., Dragnevicien R. Lietuvos vaik reprezentacins imties WISC-III rezultat analiz. Psichologija. Mokslo darbai, 1999, t.20.

2

WAIS-III

Adaptuotas ir standartizuotas. Btini mokymai

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 8 5 242 63 96 VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255

Bagdonas A., Girdzijauskien S., Jakutien V., Laugalys F. Kvalifikaciniai reikalavimai metodik WAIS-III, WASI, AFESTFK ir LPIK vartotojams. V.: VU l-kla, 2008. 25 p.

3

WASI

Adaptuotas ir standartizuotas. Btini mokymai

VU Specialiosios psichologijos laboratorija

Bagdonas A., Girdzijauskien S., Jakutien V., Laugalys F. Kvalifikaciniai reikalavimai metodik WAIS-III,

Puslapis 1 is 5

4

CBCL 1½-5 (Vaiko elgesio aprasas)

Metodikos komplektacij sudaro: WASI Vadovas, WASI stimulins mediagos rinkinys, protokolai. ASEBA vaik elgesio ir emocini sunkum vertinimo metodika. Yra angliskas T.M.Achenbacho ir L. Rescorlos vadovas, protokolai.

8 5 2687255

WASI, AFESTFK ir LPIK vartotojams. V.: VU l-kla, 2008. 25 p.

Adaptuotas ir standartizuotas. Rekomenduojami mokymai

VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected]

Jusien R. Raiien S., Barkauskien R., Bieliauskait R., Dervinyt Bongarzoni A. Ikimokyklinio amiaus vaik emocini ir elgesio sunkum rizikos veiksniai. Visuomens sveikata, 2007, nr. 4(39), p. 46-54. Jusien R., Raiien S. Ikimokyklinio amiaus vaik emocij ir elgesio sunkum vertinimas CBCL/1½-5 ir C-TRF diagnostikos kriterijais (DSM) pagrstomis skalmis. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.34, 44-56. Jusien R., Raiien S. Ikimokyklinio amiaus vaik elgesio bei emocini sunkum vertinimas: motin, tci ir aukltoj vertinim lyginamoji analiz. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.33, 47-63.

ukauskien R., Kajokien I. CBCL, TRF ir YSR metodik standartizavimas naudojant 618 met Lietuvos vaik imties duomenis. Psichologija. Mokslo darbai, 2006, t.33, p. 3147. Kajokien I., ukauskien R. 6-18 m. vaik reprezentacins ir klinikins imci emocini ir elgesio sunkum ssaj palyginimas su seimos socialiniais, ekonominiais ir demografiniais veiksniais. Psichologija. Mokslo darbai, 2007, t. 36, p. 22-43. R. Simulionien, R. Gedutien, M. Rugevicius, A. akaitien, L. Brazdeikien (2007), ASEBA Suaugusij klausimyno Puslapis 2 is 5

5

6

7

CBCL 6/18 (Vaiko elgesio klausimynas) YSR 11/18 (Jaunuolio Klausimynas) TRF 6/18 (Mokytojo Klausimynas) ABCL 18/59 (Asmens vertinimo lapas) ASEBA suaugusij klausimynas, skirtas vertinti suaugusiojo

Adaptuotas. Rekomenduojami mokymai

MRU Psichologijos katedra 8 5 271 4730

8

Adaptuotas. Mokym nra

KU psichologijos katedra

9

ASR 18/59 (Asmens savs vertinimo lapas)

adaptyvaus elgesio aspektus, elgesio ir emocij sunkumus. Metodikos komplektacij sudaro vadovas ir protokolai.

vadovas. Klaipda: Klaipdos universiteto leidykla. R. Simulionien, R. Gedutien, L. Brazdeikien, M. Rugevicius, A. akaitien (2008) 18 ­ 59 m. suaugusij elgesio ir emocij sunkum ssajos su socialins ekonomins padties rodikliais. Sveikatos mokslai, p. 1628 ­ 1635.

10

SDQ (Gali ir sunkum klausimynas)

Vaik emocini simptom, elgesio problem, hiperaktyvumo, santyki su bendraamiais problem ir socialumo formalizuota atranka. Yra tv, mokytoj ir vaik versijos.

Standartizuotas. Mokym nra.

Simulionien R., Brazdeikien L., Rugevicius M., Gedutien R., akaitien A. Kai kurios lietuviskosios ASEBA suaugusij klausimyno psichometrins charakteristikos. Psichologija. Mokslo darbai, 2010, t.42, p. 23-43. http://www.sdqinf Gintilien G., Girdzijauskien S., o.com/d18a.html Cerniauskait D., Lesinskien S., Povilaitis R., Pras D. Lietuviskas SDQ ­ standartizuotas mokyklinio amiaus vaik ,,Gali ir sunkum klausimynas" . Psichologija. Mokslo darbai, 2004, t.29, p. 88-106. VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 VU Specialiosios psichologijos laboratorija 8 5 2687255 http://www.dawb a.info

11

MMPI-II

12

NEO-PI-R

Siuo metu adaptuojamas ir standartizuojamas. Numatoma baigti 2012 m. pabaigoje. Siuo metu adaptuojamas ir standartizuojamas. Interviu ir klausimynai, skirti 5-17 met vaik psichiatrinms diagnozms nustatyti (apima emocinius ir elgesio sutrikimus, Standartizuotas. Informacijos rinkimui mokymai minimals. Dirbant su kompiuterine

13

DAWBA Raidos ir gerovs vertinimas

Puslapis 3 is 5

hiperaktyvum). Yra tv, vaik, mokytoj formos. Popierines versijas galima atsisisti is interneto nurodytu adresu. Kompiuterin diagnostika perkama. Informacija pateikiama internete, arba prasyti is prof. Goodman. 14 I-S-T 2000R Intelekto struktros testas Raven CPM Spalvotos progresuojancios matricos taikomos 5-11 m. vaik neverbaliniams arba produktyviesiems gebjimams vertinti.

diagnostika, mokymai btini.

Adaptuotas ir standartizuotas. Btini mokymai. Standartizuotas. Mokym nra.

15

Lietuvoje nelikus platintojui, nepardavinjama ir neplatinama. VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected]

Amthauer R., Brocke B., Liepmann D., Beauducel A. Intelekto struktros testas 2000R: Vadovas. Vilnius, Mintis, 2007. 173 p. Gintilien G., Butkien D. Raveno spalvot progresuojanci matric standartizacija Lietuvoje. Psichologija. Mokslo darbai, 2005, t.32, p. 22-35. Gintilien G., Butkien D., Raven J. The Lithuanian standartisation of the coloured progressive matrices in an international context. Uses and Abuses of Intelligence: Studies Advancing Spearman and Raven`s Quest for NonArbitrary Metrics. P. 313336.

16

Bender-Gestalt testas

Neuropsichologinis testas, skirtas vizualini ir motorini gebjim bei regimosios atminties vertinimui.

Siuo metu standartizuojamas. Standartizacij numatoma baigti 2012 m. liepos mn. Bus reikalingi mokymai.

17

Vaik brandumo mokyklai vertinimo metodika

5-6 m. vaik paintini Standartizuotas. gebjim, socialini Btini mokymai emocini funkcij bei vaiko elgesio ypatum vertinimui

VU FSF Psichologini inovacij ir eksperimentini tyrim mokymo centras 8 5 2687254 [email protected] Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras,

Puslapis 4 is 5

18

Diferecijuotas mokyklos baims aprasas (DBA) Skaitymo ir rasymo sunkum psichologinio vertinimo metodika

priimant sprendim dl vaiko brandumo lankyti priesmokyklin grup ar mokykl anksciau nei jam atitinkamais kalendoriniais metais sueis seseri ar septyneri. Vaik brandumo mokyklai vertinimo metodikos uduoci versijos Lietuvoje gyvenantiems rus ir lenk kalba kalbantiems vaikams Paskirtis ­ vertinti 14 ­ 18 met mokini mokyklos baimes.

8 5 242 63 96

Standartizuotas. Btini mokymai

19

Si metodika skirta antros Nebaigti klass mokini skaitymo ir prognostinio rasymo sunkumams vertinti. validumo tyrimai. Metodikos uduotys skirtos Rekomenduojami vertinti mokini fonologinius mokymai gebjimus, skaitymo ir rasymo gdius, neverbalinius gebjimus. Parengtos metodikos uduoci normos Klaipdos regiono antros klass mokiniams. Metodikos komplektacij sudaro vadovas, metodikos uduoci aplankas ir protokolai. * PASTABA: publikacijas galima rasti internete, zurnal svetainse: ,,Psichologija. Mokslo darbai": http://www.leidykla.vu.lt/mokslo-darbai/psichologija/; ,,Visuomens sveikata": http://www.hi.lt/content/D5_archyvas.html

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 8 5 242 63 96 Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, 8 5 242 63 96 KU Psichologijos katedra 8 46 398627 [email protected]

Pareng: dr. Neringa Grigutyt, dr. Vaida Kalpokien. Konsultavo: doc. dr. Grazina Gintilien, doc. dr. Roma Jusien.

Puslapis 5 is 5

Information

Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai

5 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

650436


You might also be interested in

BETA
Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai
Klinikinis psichologinis vertinimas: adaptuoti/adaptuojami Lietuvai testai