Read CHNG 1 text version

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

CHNG 1 QUI NH CHUNG

Mc 1. iu 1.

PHM VI ÁP DNG VÀ GII THÍCH T NG

Phm vi iu chnh 1. Qui trình này a ra nhng qui nh, hng dn thc hin kim tra, vn hành mch bo v so lch thanh cái 220kV và mch bo v d phòng chng máy ct hng, trm 500kV Thng Tín. Nhm khôi phc li nhanh chóng ch làm vic bình thng ca thit b trm. 2. Nhng qui nh khác không cp trong qui trình này, c thc hin theo Qui trình x lý s c h thng in do trung tâm iu h thng in Quc gia, Min bc ban hành, các qui trình vn hành thit b hin hành ti trm 500kV Thng Tín.

iu 2.

i tng áp dng 1. Trm trng, k thut viên. 2. Trc chính, trc ph Trm 500kV Thng Tín 3. Nhân viên sa cha trm.

iu 3.

Gii thích t ng T500TT SLTC HMI E1.3 E1.4 E28.1 A80 MBA MC DCL DT TC TU TI Trm 500kV Thng Tín So lch thanh cái Máy tính iu khin Trm 220kV Mai ng Trm 220kV Hà ông Trm 220kV Ph Ni Nhit in Ph Li Máy bin áp Máy ct Dao cách ly Dao tip a Thanh cái Máy bin in áp Máy bin dòng in

-1-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

CBF F50BF 87B FO BU CU CZ C21 C22 C29 BZ1 BZ2 BZ3 iu 4.

Bo v d phòng chng hng máy ct R le bo v phòng chng máy ct hng 7SV600 Bo v so lch thanh cái Cáp quang (Fiber Optic) Khi r le ngn l (Bay Unit) Khi x lý trung tâm (Central Unit) Vùng kim tra (Check Zone) Thanh cái C21 Thanh cái C22 Thanh cái C29 Vùng thanh cái C21 Vùng thanh cái C22 Vùng thanh cái C29

B sung, sa i Qui trình này 1. Khi thay i s nht th phía 220kV ti T500TT 2. Khi lp t b sung ngn l 220kV ti T500TT.

KT DÂY NHT TH C BN

Mc 2. iu 5.

Kt dây c bn s nht th ca T500TT phía 220kV: 1. MBA AT1 ch vn hành liên kt vi ng dây 500kV mch 2 vi các thit b phía 220kV- T500TT 2. Các TC C21 và C22 ch vn hành MC 200 óng liên lc hai thanh cái. 3. Các ngn l MC ch vn hành các máy ct chn ni vào TC 2, các máy ct l ni vào TC 1. 4. TC C29 ch d phòng các dao cách ly -9 m. 5. H thng r le bo v ca ng dây và các thit b trên ch vn hành theo kt dây c bn tng ng.

KT NI C BN R LE BO V

Mc 3. iu 6. iu 7.

Thông s k thut ca các thit b r le bo v SLTC 220kV và bo v d phòng chng máy ct hng, c mô t trong ph lc 1. Hp b r le bo v thanh cái C21, C22, C29 t ti các ngn l ng dây nh sau: 1. Ngn l ng dây 271: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600

-2-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

iu 8.

iu 9.

Ngn l ng dây 272: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l ng dây 273: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l ng dây 274: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l ng dây 275: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l ng dây 276: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l MBA AT1 231: r le 7SS523 (Bay unit), 7SV600 Ngn l liên lc 200: r le 7SS523 (Bay unit), 7SS522 (Central unit), 7SV600. 9. Kt ni mch dòng t các ngn l vào các BU(xem ph lc II) 10. Kt ni lp li dao cách ly vi các BU nh v máy ct (xem ph lc III) Các bay unit (BU) các ngn l c liên kt vi nhau và truyn thông tin v khi x lý trung tâm Central unit (CU) bng ng cáp quang (xem ph lc IV) Cu hình s bo v thanh cái C21, C22 trong khi x lý trung tâm CU c t ng thay i, tu thuc vào r le nh v v trí DCL các ngn l CU t hp vào BVSL thanh cái 1 hoc 2 tng ng.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

iu 10. S kt ni mch r le bo v tham kho trong ph lc V iu 11. X lý s c tách r le bo v SLTC ra hoc a vào vn hành c qui nh trong Qui trình vn hành r le so lch 7SS522 do Công ty Truyn ti in 1 ã ban hành.

-3-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

CHNG 2 VN HÀNH MCH BO V SLTC 220KV

Mc 1. MCH BO V SLTC CH VN HÀNH BÌNH THNG iu 12. Kt dây nht th c bn nh qui nh Chng 1, Mc 2, iu 5. iu 13. Mch bo v SLTC làm vic khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C21 hoc C22 nh sau: 1. Khi x lý trung tâm r le 7SS522 (CU) xác nh s c trên TC C21 hoc C22 tng ng gi tín hiu ct MC theo ng cáp quang n các BU ngn l. 2. Các BU ngn l gi tín hiu n r le F86 các ngn l ct MC ni vào thanh cái s c C21(C22), và MC 200, và gi tín hiu n khi ng r le F50BF các ngn l ni vào thanh cái b s c C21(C22) và ngn l 200. (Xem ph lc VI) 3. Mch báo tín hiu bo v SLTC làm vic t BU các ngn l gi n r le trung gian K192, c hin th các v trí nh sau: (Xem ph lc VII) a.- Ti táp lô RTK trên Panel các ngn l ni vào C21(C22). b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI. 4. Báo cáo và x lý ca trc chính vn hành theo qui trình x lý s c thit b 220kV. Mc 2.

MCH BO V SLTC CH TÁCH 1 THANH CÁI C21(C22) RA SA CHA.

iu 14. Trình t thao tác chuyn TC: khép cng C21 và C22 qua MC liên lc, thao tác chuyn i DCL thanh cái theo úng trình t thao tác qui nh. (Xem ph lc XIII các phiu thao tác chuyn i) iu 15. Khi khép cng C21 và C22 qua máy ct liên lc MC200. Mch bo v SLTC làm vic khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C21 hoc C22 nh sau: 1. Khi x lý trung tâm r le 7SS522 (CU) xác nh s c trên thanh cái C21(C22) gi tín hiu ct MC theo ng cáp quang n các BU ngn l.

-4-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

2. Các BU ngn l gi tín hiu n r le F86 các ngn l ct MC ni vào thanh cái s c C21(C22), và gi tín hiu n khi ng r le F50BF các ngn l ni vào thanh cái b s c C21(C22) và ngn l 200. (Xem ph lc VI) 3. Chc nng CBF ca BU ngn l 200 tác ng gi tín hiu n r le F94A ngn l 200, a lnh i ct các máy ct ni vào C21, C22. (Xem ph lc VIII) 4. R le F50BF ngn l 200 tác ng gi tín hiu n r le F94A ngn l 200, a lnh i ct các máy ct ni vào C21, C22. (Xem ph lc IX) 5. Mch báo tín hiu bo v SLTC làm vic, t BU các ngn l các ngn l gi n r le trung gian K192, c hin th các v trí nh sau : (Xem ph lc VII) a.- Ti táp lô RTK trên Panel các ngn l ni vào C21(C22). b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI. 6. Mch báo tín hiu bo v CBF ngn l 200 làm vic, t r le F50BF ngn l 200 gi n r le K195, c hin th các v trí nh sau: (Xem ph lc X) a.- Ti táp lô RTK trên Panel ngn l 200. b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI. iu 16. Mch bo v SLTC cnh báo tín hiu Alarm trên r le CU, BU khi ang thao tác chuyn i DCL thanh cái (cha xác lp trng thái DCL). iu 17. Khi thao tác chuyn i DCL thanh cái (ã xác lp trng thái DCL1, -2 óng ni cng TC). Mch bo v SLTC làm vic khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C21 hoc C22 nh sau: 1. Khi x lý trung tâm r le 7SS522 (CU) xác nh 2TCã ni cng gi tín hiu ct MC theo ng cáp quang n các BU ngn l. 2. Các BU ngn l gi tín hiu n r le F86 các ngn l ct các MC ni vào thanh cái C21 và C22, ng thi gi tín hiu n khi ng r le F50BF các ngn l ni vào thanh cái C21, C22 và ngn l 200. (Xem ph lc VI)

-5-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

3. Mch báo tín hiu bo v SLTC làm vic t BU các ngn l gi n r le trung gian K192, c hin th các v trí nh sau: (Xem ph lc VII) a.- Ti táp lô RTK trên Panel các ngn l ni vào C21, C22. b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI. iu 18. Khi x lý trung tâm CU t ng chuyn i s bo v theo cu hình mi ca s nht th (vn hành mt TC). Trình t làm vic bo v TC C21(C22) tng t Chng 2, Mc 1, iu 13. Mc 3.

MCH BO V SLTC CH DÙNG MC 200 THAY TH MC KHÁC.

iu 19. Trình t thao tác chuyn MC liên lc thay MC khác: khép cng C21 và C22 qua MC liên lc, sau ó khép vòng qua các DCL thanh cái ca mt ngn l MC không phi thay th. Tách MC 200 khi v trí liên lc và thao tác dùng MC 200 thay th MC cn sa cha. iu 20. Khi khép cng C21 và C22 qua máy ct liên lc MC 200. Mch bo v SLTC làm vic khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C21 hoc C22, tng t nh Chng 2, Mc 2, iu 15. iu 21. Khi thao tác khép vòng (ni cng) qua các DCL thanh cái ca mt ngn l MC không phi thay th. Mch bo v SLTC làm vic khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C21 hoc C22, tng t Chng 2, Mc 2, iu 16, iu 17. iu 22. Khi tách MC 200 khi v trí liên lc và thao tác dùng MC 200 thay th MC cn sa cha, khi x lý trung tâm CU t ng chuyn i s bo v theo cu hình mi ca s nht th. Khi có xy ra s c ngn mch trên thanh cái C29 r le P122 tác ng nh sau: 1. R le bo v quá dòng P122 ngn l 200 gi tín hiu ct MC 200. 2. R le bo v quá dòng P122 ngn l 200 gi tín hiu n khi ng r le BU và F50BF ngn l 200. (Xem ph lc VI) 3. Mch báo tín hiu bo v quá dòng ngn l 200 c hin th các v trí nh sau: a.- Ti táp lô RTK trên Panel ngn l 200. b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI.

-6-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

CHNG 3 VN HÀNH MCH BO V D PHÒNG CHNG MC HNG-CBF

Mc 1.

KHI NG CBF TRONG R LE BO V SLTC T CHÍNH CHC NNG SO LCH

iu 23. Chc nng CBF trong BU ngn l khi ng t chính bn thân chc nng so lch , tc là khi xy ra ngn mch trên C21, C22, BU ngn l s gi tín hiu u ra n r le F94A ngn l ct các MC ni vào thanh cái s c. iu 24. Mch la chn ct MC c thông qua r le nh v v trí DCL các ngn l. iu 25. Mch báo tín hiu bo v CBF trong BU ngn l c gi tín hiu t r le F94A ngn l, hin th các v trí nh sau: (Xem ph lc VII) a.- Ti táp lô RTK trên Panel các ngn l. b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI. Mc 2.

KHI NG CBF TRONG R LE BO V SLTC T CÁC BO V BÊN NGOÀI

iu 26. Chc nng CBF trong BU ngn l khi ng bi các bo v bên ngoài , tc là khi có tín hiu bo v ca ngn l gi n BU ngn l ó. u ra BU ngn l gi tín hiu n r le F94A ngn l ct các MC ni vào thanh cái s c, iu kin khi ng CBF trong BU nh sau: (Xem ph lc XI) 1. Tín hiu bo v F21(F21A, F21B) t các bo v ngn l ng dây gi n khi ng CBF trong BU ngn l. 2. Tín hiu bo v F50/51 ngn l liên lc 200 gi n khi ng CBF trong BU ngn l 200. 3. Tín hiu t các bo v MBA AT1 ngn l 231 gi n khi ng CBF trong BU ngn l 231. iu 27. Mch la chn ct MC tng t, Chng 3, Mc 1, iu 24. iu 28. Mch báo tín hiu tng t Chng 3, Mc 1, iu 25.

-7-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Mc 3.

KHI NG CBF T R LE BO V 7SV600

iu 29. R le bo v d phòng máy ct hng F50BF c khi ng bi các bo v bên ngoài, tc là có tín hiu bo v ca ngn l gi n kích hot u vào r le F50BF ngn l ó. u ra F50BF ngn l gi tín hiu n r le F94A ngn l ct các MC ni vào thanh cái s c, iu kin khi ng F50BF nh sau: (Xem ph lc XII) 1. Tín hiu bo v F21(21A,F21B) hoc F87B (BU) t các bo v ngn l ng dây gi n khi ng F50BF ngn l. 2. Tín hiu bo v F50/51 hoc F87B (BU) ngn l liên lc 200 gi n khi ng F50BF ngn l 200. 3. Tín hiu t các bo v MBA AT1 hoc F87B (BU) ngn l 231 gi n khi ng F50BF ngn l 231. iu 30. Mch la chn ct MC tng t Chng 3, Mc 1, iu 24. iu 31. Mch báo tín hiu bo v F50BF ngn l làm vic c gi tín hiu t r le F94A, r le K195 ngn l, hin th các v trí nh sau: a.- Ti táp lô RTK trên Panel các ngn l. b.- Trên h thng máy tính iu khin HMI.

-8-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

PH LC 1: Lit kê thit b trong h thng mch bo v SLTC. 1. Ngn l ng dây : 271, 272, 273, 274, 275, 276 STT 1 2 3 4 5 Ký hiu F87BB K211 K221 K231 K241 Chc nng R le bo v so lch thanh cái (BU). R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -1. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -2A, -2B, -2C. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -7. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -9. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21A(P442) pha A. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21A(P442) pha B. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21A(P442) pha C. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21B(7SA511) pha A. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21B(7SA511) pha B.

-9-

Kiu loi Hãng SX: Simen Loi:7SS52315AB32-1BA0 Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC

6

K151

7

K152

8

K153

9

K154

10

K155

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC

11

K156

R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca bo v khong cách 21B(7SA511) pha C.

12

K111

R le trung gian lp li v trí óng ca máy ct.

13

K112

R le trung gian lp li v trí ct ca máy ct.

14

K191

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC h hng.

15

K192

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC làm vic.

16

K193

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC tách ra.

2. Ngn l tng máy bin áp: 231. STT 1 2 Ký hiu F87BB K211 Chc nng R le bo v SLTC (BU). R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -1. Kiu loi Hãng SX: Simen Loi:7SS52315AB32-1BA0 Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO

-10-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

3 4 5

K221 K231 K241

R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -2A, -2B, -2C. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -3. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly -9. R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca mt trong các bo v máy bin áp main 1 tác ng : 87T1, Stub P634, REF MCAG14, F23W, F80A hi. Và bo v F67/67N P127 phía 220kV, quá dòng F50P122, chm t F59N-P922 phía 35kV (F94A) R le trung gian lp li tín hiu tác ng ca mt trong các bo v máy bin áp main 2 tác ng : 87T2(DIFF và REF), F67/67N P127 phía 500kV, F23O, F63 van an toàn, F80 r le áp lc khoang OLTC .

Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO

6

K171

7

K172

Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO

8

K111

9

K112

10

K191

11

K192

Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-220R le trung gian lp li v trí óng 0-0-20+9484 ca máy ct. in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-220R le trung gian lp li v trí ct ca 0-0-20+9484 máy ct. in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-220R le trung gian báo tín hiu bo v 0-0-20+9484 SLTC b h hng. in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder R le trung gian báo tín hiu bo v Loi:55-34-9-220SLTC làm vic. 0-0-20+9484 in áp:220V DC

-11-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

12

K193

Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-220R le trung gian báo tín hiu bo v 0-0-20+9484 SLTC tách ra. in áp:220V DC Tip im: 4CO

3. Ngn l máy ct vòng: 200. STT 1 2 3 4 5 6 Ký hiu F87BB Chc nng R le bo v SLTC (BU). Kiu loi Hãng SX: Simen Loi:7SS52315AB32-1BA0 Hãng SX: Simen Loi:7SS52205AB32-1BA0/BD Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Arteche Loi:BJ-8R Tip im: 8CO Hãng SX: Alstom Loi:P122B00M311

F87BBCU R le bo v SLTC (CU). K211 K221 K231 K241 R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly 200-1. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly 200 -2A, -2B, -2C. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly 200-3. R le trung gian lp li v trí ca dao cách ly 200 -9. Tip im báo tín hiu tác ng ca r le P122 bo v quá dòng không hng tác ng

7

R5

8

K111

9

K112

Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-220R le trung gian lp li v trí óng ca 0-0-20+9484 máy ct. in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder R le trung gian lp li v trí ct ca Loi:55-34-9-220máy ct. 0-0-20+9484 in áp:220V DC

-12-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO Hãng SX: Finder Loi:55-34-9-2200-0-20+9484 in áp:220V DC Tip im: 4CO

10

K191

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC bay unit b h hng

11

K192

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC bay unit làm vic.

11

K193

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC bay unit tách ra.

12

K196

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC centrol unit b h hng.

13

K197

R le trung gian báo tín hiu bo v SLTC centrol unit làm vic.

14

K198

R le trung gian ra lnh ct CBF ca MC u vào thanh cái 1 khi DCL 200-3 ang óng n MC 200

15

Q835

Áp tô mát cp ngun cho h thng bo v SLTC.

PH LC II: Mch dòng cp cho r le bo v CBF và r le bo v SLTC - S mch dòng cp cho r le bo v CBF và r le bo v SLTC (ngn l 271, 231, 200). - Mch dòng cp cho bo v ly t cun s 4 t s 1200/1 A công sut 30VA cp chính xác 5P20.

-13-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-14-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-15-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-16-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

PH LC III: Kêt ni lp li DCL vi các BU nh v MC

(Xem s kt ni mch r le)

1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. Xem bn v so lch thanh cái l D01, D02, D04, D05, D07, D08 * Tín hiu trng thái dao cách ly -1 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -1, c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI2-BI1 * Tín hiu trng thái dao cách ly -2 Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -2 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI4-BI3 * Tín hiu trng thái dao cách ly -7 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -7 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K231 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI6-BI5. * Tín hiu trng thái dao cách ly -9 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -9 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K241 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI8-BI7. * Tín hiu trng máy ct : Tín hiu trng thái óng, ct ca máy ct c lp li qua các tip im K111(44-41), K112(44-41) ca r le trung gian K111, K112 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI14, BI17. 2. i vi ngn l máy bin áp 231 . Xem bn v so lch thanh cái l D06 * Tín hiu trng thái dao cách ly -1 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -1, c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI2-BI1. * Tín hiu trng thái dao cách ly -2 Tín hiu v trí trng thái ct, óng ca các dao cách ly -2 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI4-BI3. * Tín hiu trng thái dao cách ly -3 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -3 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K231 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI6-BI5. * Tín hiu trng thái dao cách ly -9 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly -9 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K241 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI8-BI7.

-17-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

* Tín hiu trng máy ct : Tín hiu trng thái óng, ct ca máy ct c lp li qua các tip im K111(44-41), K112(44-41) ca r le trung gian K111, K112 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI14, BI17. 3. i vi ngn l máy ct vòng. Xem bn v so lch thanh cái l D09 * Tín hiu trng thái dao cách ly -1 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly 200-1, c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI2-BI1. * Tín hiu trng thái dao cách ly -2 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly 200-2 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K221 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI4-BI3 * Tín hiu trng thái dao cách ly -3 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly 200-3 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K231 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI6-BI5. * Tín hiu trng thái dao cách ly -9 : Tín hiu trng thái ct, óng ca các dao cách ly 200-9 c lp li qua các tip im (7-70), (7-71) ca r le trung gian K241 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI8-BI7. *Tín hiu trng thái máy ct : Tín hiu trng thái óng, ct ca máy ct 200 c lp li qua các tip im K111(44-41), K112(44-41) ca r le trung gian K111, K112 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI14, BI17.

-18-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

PH LC IV : Kt ni r le control unit (CU) và các r le Bay unit (BU) - S kt ni cáp quang r le control unit (CU) và các r le Bay unit (BU) - Gii thiu : * Ti các t bo v D01...D09-AA1 ti các ngn l có t 01 r le bo v so lch thanh cái bay unit 7SS5231. Tám b bay unit (BU) là các r le k thut s loi 7SS5231-5CA01-01AA1/BF có chc nng nhn dòng in các ngn l ng dây, ngn l 200, ngn l 231 sau TI cun s 4 và các trng thái dao cách ly máy ct .... liên quan c o cùng mt thi gian, chuyn v dng s, x lý trc và truyn n r le control unit 7SS5220(CU) thông qua cng giao din nhanh bng cáp quang. Dòng in nh mc u vào là 1A. Các mch o lng c cách ly hoàn toàn và có công sut thp bi các b chuyn i. Ngn chn các h hng bng các b lc, iu này c xem nh phù hp cho quá trình x lýcác giá tr o vi tc x lý rng ca bng. Các r le này thc hin lnh ct tng ng ti mi ngn l. * Ti t D09-AA1t 01 b x lý trung tâm control unit (CU) r le k thut s 7SS5220-5AB32-1BA0 V4.03 là trung tâm x lý thc hin chc nng bo v SLTC . R le này kt ni vi 08 b bay unit ca 08 ngn l thông qua 08 cng cáp quang. PH LC V : S kt ni mch r le bo v. 1. S bo v so lch thanh cái l D01-271. 2. S bo v chng h hng MC271-D01. 3. S bo v so lch thanh cái l D06-231. 4. S bo v chng h hng MC231-D06. 5. S bo v so lch thanh cái l D09-200. 6. S bo v chng h hng MC200-D09.

-19-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-20-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-21-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-22-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-23-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-24-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-25-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-26-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

PH LC VI: Các BU gi tín hiu n r le F86 ct MC và gi tín hiu n khi ng r le F50BF-7SV6001. 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v SLTC thì : 2 tip im thng m K1(5C4-5C3), K2(5C4-5C2) trong r le s óng li. * Khi tip im thng m K1(5C4-5C3) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K1(5C4-5C3) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86A làm vic thì : - Tip im thng m F86A(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha A máy ct QF01. - Tip im thng m F86A(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha B máy ct QF01. - Tip im thng m F86A(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha C máy ct QF01. - Tip im thng óng F86A(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct QF01 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86A(14-16) khép li a tín hiu vào r le KAVR130 block AR bng ngun 48V (ca chính r le) cm t ng óng li máy ct QF01. - Tip im thng m F86A(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI9 ca U10*-MM-C264M t D0*AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct QF01 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính. - Tip im thng m F86A(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI10 ca U10*-BM-C264B t D0*AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct QF01 ti C264B, ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính . - Tip im thng m 86A (10-12) khép li a báo tín hiu bo v làm vic ti èn LED A2-H101-RTK t D0*-AA2 bng ngun SA. * Khi tip im thng m K2(5C4-5C2) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K2(5C4-5C2) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86B làm vic thì : - Tip im thng m F86B(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha A máy ct QF01. - Tip im thng m F86B(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha B máy ct QF01. - Tip im thng m F86B(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha C máy ct QF01. - Tip im thng óng F86B(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct QF01 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86B(14-16) khép li a tín hiu vào r le KAVR130 block AR bng ngun 48V (ca chính r le) cm t ng óng li máy ct QF01.

-27-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

- Tip im thng m F86B(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI9 ca U10*-MM-C264M t D0*AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct QF01 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m F86B(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI10 ca U10*-BM-C264B t D0*AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct QF01 ti C264B ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m 86B (10-12) khép li a báo tín hiu bo v làm vic ti èn LED A2-H101-RTK t D0*-AA2 bng ngun SA. * Khi r le bo v so lch tác ng thì tín hiu c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. 2. i vi ngn l máy bin áp 231 Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v so lch thanh cái thì : 2 tip im thng m K1(5C4-5C3), K2(5C4-5C2) trong r le s óng li. * Khi tip im thng m K1(5C4-5C3) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K1(5C4-5C3) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86A làm vic thì : - Tip im thng m F86A(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha A máy ct 231. - Tip im thng m F86A(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha B máy ct 231. - Tip im thng m F86A(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha C máy ct 231. - Tip im thng óng F86A(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct 231 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86A(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI9 ca U106-MM-C264M t D06AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct 231 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m F86A(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI10 ca U106-BM-C264B t D06AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct 231 ti C264B ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m 86A (10-12) khép li a báo tín hiu bo v làm vic ti èn LED A2-H101-RTK t D06-AA2 bng ngun SA. * Khi tip im thng m K2(5C4-5C2) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K2(5C4-5C2) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86B làm vic thì : - Tip im thng m F86B(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha A máy ct 231.

-28-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

- Tip im thng m F86B(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha B máy ct 231. - Tip im thng m F86B(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha C máy ct 231. - Tip im thng óng F86B(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct 231 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86B(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI9 ca U106-MM-C264M t D06AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct 231 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m F86B(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái bay làm vic vào module DI10 ca U106-BM-C264B t D06AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct 231 ti C264B ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m 86B (10-12) khép li a báo tín hiu bo v làm vic ti èn LED A2-H101-RTK t D06-AA2 bng ngun SA. * Khi r le bo v so lch tác ng thì tín hiu c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. 3. i vi ngn l máy ct vòng. Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v so lch thanh cái thì : 2 tip im thng m K1(5C4-5C3), K2(5C4-5C2) trong r le s óng li. * Khi tip im thng m K1(5C4-5C3) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K1(5C4-5C3) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86A làm vic thì : - Tip im thng m F86A(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha A máy ct 200. - Tip im thng m F86A(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha B máy ct 200. - Tip im thng m F86A(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y02 pha C máy ct 200. - Tip im thng óng F86A(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct 200 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86A(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI9 ca U109-MM-C264M t D09AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct 200 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m F86A(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic module DI9 ca U109-BM-C264B t D09-AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct 200 ti C264B ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính

-29-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

- Tip im thng m 86A (10-12) khép li a báo tín hiu bo v làm vic ti èn LED A2-H101-RTK t D09-AA2 bng ngun SA. * Khi tip im thng m K2(5C4-5C2) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K2(5C4-5C2) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. Khi r le ct và khóa mch óng F86B làm vic thì : - Tip im thng m F86B(5-7) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha A máy ct 200. - Tip im thng m F86B(9-11) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha B máy ct 200. - Tip im thng m F86B(13-15) khép li a tín hiu vào cun ct Y03 pha C máy ct 200. - Tip im thng óng F86B(1-3) m ra khoá lockout mch óng, cm óng máy ct 200 ti t control pannel ch Emergency. - Tip im thng m F86B(17-19) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái bay làm vic vào module DI9 ca U109-MM-C264M t D09AA1 bng ngun BC1 cm thao tác óng máy ct 200 ti C264M ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m F86B(18-20) khép li a tín hiu bo v so lch thanh cái vào module DI9 ca U109-BM-C264B t D09-AA2 bng ngun BC2 cm thao tác óng máy ct 200 ti C264B ti máy tính và hin th trên trang Alarms, Events ca máy tính - Tip im thng m 86B (10-12) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D09-AA2 bng ngun SA. * Khi r le bo v so lch tác ng thì tín hiu c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. PH LC VII : Báo tín hiu bo v SLTC làm vic c hin th các v trí èn táp lô RTK trên Panel các ngn l và h thng máy tính iu khin HMI. 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. Khi bo v SLTC tác ng làm vic tip im 7SS5231-K5(5D4-5D3) óng li r le trung gian K192 có in làm vic : * Tip im thng m K192(11-14) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U10*-ML-C264M t D0*-AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K192(21-24) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U10*-BK-C264B t D0*-AA1 bng ngun BC2. * Tip im thng m K192(41-44) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào èn LED A4-H103-RTK t D0*-AA2 bng ngun SA. 2. i vi ngn l máy bin áp 231

-30-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Khi bo v SLTC tác ng làm vic tip im 7SS5231-K5(5D4-5D3) óng li r le trung gian K192 có in làm vic : * Tip im thng m K192(11-14) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U106-ML-C264M t D06-AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K192(21-24) óng li tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U106-BK-C264B t D06-AA1 bng ngun BC2. * Tip im thng m K192(41-44) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào èn LED A4-H103-RTK t D06-AA2 bng ngun SA. 3. i vi ngn l máy ct vòng. Khi bo v SLTC tác ng làm vic tip im 7SS5231-K5(5D4-5D3) óng li r le trung gian K192 có in làm vic : * Tip im thng m K192(11-14) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U109-ML-C264M t D09-AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K192(21-24) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào module DI15 ca U109-BK-C264B t D09-AA1 bng ngun BC2. * Tip im thng m K192(41-44) óng li a tín hiu bo v so lch thanh cái làm vic vào èn LED A4-H103-RTK t D09-AA2 bng ngun SA. PH LC VIII: Các BU gi tín hiu CBF n r le F86 ct MC 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. 1.1. Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K4(6D4-6D3) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K4(6D4-6D3) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF 1.2. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : *Tip im thng m F94A(18-20) khép li a tín hiu vào cun dây r le bo v INTERTRIP gi F85S. * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D0*-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(10-12) khép li kt hp vi tip im thng m K641(44-41) khép li (tín hiu dao cách ly 27*-9 óng ) a lnh ct vào cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(D09-AA1) ngn l 200 bng ngun BF * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) cu ngn l 200 bng ngun BF

-31-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

- n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1 (hoc -2) bng ngun BF . 1.3. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì : *Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. 2. i vi ngn l máy bin áp 231 2.1. Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K4(6D4-6D3) trong r le khép li. Tín hiu c truyn t tip im K4(6D4-6D3) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF . 2.2. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : * Tip im thng m F94A(18-28) khép li a tín hiu i ct máy ct 560 trong tng lai. * Tip im thng m F94A(17-19) khép li a tín hiu i ct máy ct 531 * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D06-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(10-12) khép li kt hp vi tip im thng m K641(44-41) khép li (tín hiu dao cách ly 231-9 óng ) a tín hiu vào cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(D09-AA1) ngn l 200 bng ngun BF * Tip im thng m F94A(2-4) khép li a tín hiu i n r le 7SV600 (F50A) ngn l máy ct 560 tng lai. * Tip im thng m F94A(1-3) khép li a tín hiu i n r le 7SV600 (F50A) ngn l B30-AB1 máy ct 531. * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) bng ngun BF - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1 (hoc -2) bng ngun BF. 2.3. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì : *Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP.

-32-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

3. i vi ngn l máy ct vòng. 3.1. Khi r le 7SS5231 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K4(6D4-6D3) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im K4(6D4-6D3) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF. 3.2. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D09-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) bng ngun BF. - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1, -3 (hoc -2) bng ngun BF. 3.3. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì : *Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. PH LC IX: Các r le F50BF(7SV6001) gi tín hiu n r le F86 ct MC 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. 1.2. Khi r le 7SV600 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K1(13-14) trong r le khép li lnh ct c truyn t tip im K1(13-14) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF 1.3 Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : *Tip im thng m F94A(18-20) khép li a tín hiu vào cun dây r le bo v INTERTRIP gi F85S. * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D0*-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(10-12) khép li kt hp vi tip im thng m K641(44-41) khép li (tín hiu dao cách ly 27*-9 óng ) a tín hiu vào cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(D09-AA1) ngn l 200 bng ngun BF * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) bng ngun BF .

-33-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

- n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1 (hoc -2) bng ngun BF 1.4. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì : *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. 2. i vi ngn l máy bin áp 231 2.1. Khi r le 7SV600 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K1(13-14) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im K1(13-14) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF 2.1. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : * Tip im thng m F94A(18-20) khép li a tín hiu i ct máy ct 560 trong tng lai. * Tip im thng m F94A(17-19) khép li a tín hiu i ct máy ct 531 * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D06-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(10-12) khép li kt hp vi tip im thng m K641(44-41) khép li (tín hiu dao cách ly 231-9 óng ) a tín hiu vào cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(D09-AA1) ngn l 200 bng ngun BF * Tip im thng m F94A(2-4) khép li a tín hiu i n r le 7SV600 (F50A) ngn l máy ct 560 tng lai. * Tip im thng m F94A(1-3) khép li a tín hiu i n r le 7SV600 (F50A) ngn l B30-AB1 máy ct 531. * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - Vào cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) bng ngun BF . - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1 (hoc -2) bng ngun BF

2.3. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì :

-34-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

*Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. 3. i vi ngn l máy ct vòng. 3.1. Khi r le 7SV600 tác ng làm vic bi chc bo v chng h hng máy ct thì : tip im thng m K1(13-14) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im K1(13-14) n r le trung gian xác nhn lnh ct F94A bng ngun BF. 3.2. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94A làm vic thì : * Tip im thng m F94A(13-15) khép li báo tín hiu bo v làm vic chuyn ti èn LED A2-H101-RTK t D09-AA2 bng ngun SA. * Tip im thng m F94A(9-11) khép li a tín hiu : - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) bng ngun BF. - n cun dây r le trung gian xác nhn lnh ct F94B(27-28) ca các ngn l khác cùng u vào thanh cái 1 (hoc 2) thông qua tip im lp li dao cách ly -1, -3 (hoc -2) bng ngun BF. 3.3. Khi r le trung gian xác nhn lnh ct F94B làm vic thì : *Tip im thng m F94B(9-11) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(9-11) n r le ct và khóa mch óng F86A bng ngun RP. *Tip im thng m F94B(10-12) trong r le khép li tín hiu c truyn t tip im F94B(10-12) n r le ct và khóa mch óng F86B bng ngun RP. PH LC X: Báo tín hiu bo v F50BF làm vic t r le 7SV6001 các ngn l c hin th các v trí èn táp lô RTK trên Panel các ngn l và h thng máy tính iu khin HMI. 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. Khi bo v chng h hng máy ct làm vic tip im thng m 7SV600K1(24-25) óng li r le trung gian K195 có in làm vic : * Tip im thng m K195(11-14) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI8 ca U10*-MM-C264M t D0*AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K195(21-24) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI18 ca U10*-BM-C264B t D0*AA1 bng ngun BC2. 2. i vi ngn l máy bin áp 231

-35-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Khi bo v chng h hng máy ct làm vic tip im thng m 7SV600K1(24-25) óng li r le trung gian K195 có in làm vic : * Tip im thng m K195(11-14) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI8 ca U106-MM-C264M t D06AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K195(21-24) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI18 ca U106-BM-C264B t D06AA1 bng ngun BC2. 3. i vi ngn l máy ct vòng. Khi bo v chng h hng máy ct làm vic tip im thng m 7SV600K1(24-25) óng li r le trung gian K195 có in làm vic : * Tip im thng m K195(11-14) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI8 ca U109-MM-C264M t D09AA1 bng ngun BC1. * Tip im thng m K195(21-24) óng li tín hiu bo v chng h hng máy ct làm vic chuyn ti module DI18 ca U109-BM-C264B t D09AA1 bng ngun BC2. PH LC XI: Khi ng CBF trong r le bo v SLTC 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha A : Tín hiu r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha A tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K151(24-21), K154(24-21) ca r le trung gian K151, K154 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI11. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha B : Tín hiu r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha B tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K152(24-21), K155(24-21) ca r le trung gian K152, K155 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI12. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha C : Tín hiu r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha C tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K153(24-21), K156(24-21) ca r le trung gian K153, K156 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI13. 2. i vi ngn l máy bin áp 231 * Tín hiu bo v máy bin áp main 1 : Tín hiu ca mt trong các bo v máy bin áp main 1 tác ng : 87T1, Stub P634, REF MCAG14, F23W, F80A hi. Và bo v F67/67N P127 phía 220kV, quá dòng F50-P122, chm t F59N-P922 phía 35kV (F94A) tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K171(24-21) ca r le trung gian K171

-36-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI11, BI12, BI13. * Tín hiu bo v máy bin áp main 2: Tín hiu ca ca mt trong các bo v máy bin áp main 2 tác ng : 87T2(DIFF và REF), F67/67N P127 phía 500kV, F23O, F63 van an toàn, F80 r le áp lc khoang OLTC tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K172(24-21) ca r le trung gian K172 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI11, BI12, BI13. * Tín hiu trng máy ct : Tín hiu trng thái óng, ct ca máy ct c lp li qua các tip im K111(44-41), K112(44-41) ca r le trung gian K111, K112 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi các cp u vào nh phân BI14, BI17. 3. i vi ngn l máy ct vòng. * Tín hiu bo v bo v F50/51N - P122 : Tín hiu r le bo v quá dòng không hng (F50/51N-P122) tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im RL5(1-3) ca r le P122 và a vào r le so lch 7SS5231 tng ng vi cp u vào nh phân BI11, BI12, BI13. PH LC XII: Khi ng chc nng BF trong r le bo v 7SV600 1. i vi ngn l ng dây 271, 272, 273, 274, 275, 276. * Tín hiu bo v so lch: Khi r le bo v so lch tác ng thì tín hiu ó c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha A : Khi r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha A tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K151(34-31), K154(34-31) ca r le trung gian K151, K154 và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi cp u vào nh phân E3. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha B : Khi r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha B tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K152(34-31), K155(34-31) ca r le trung gian K152, K155 và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi cp u vào nh phân E2. * Tín hiu bo v khong cách F21A, F21B pha C : Khi r le bo v khong cách P442, 7SA511 pha C tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K153(34-31), K156(34-31) ca r le trung gian K153, K156 và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi cp u vào nh phân E1.

-37-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

2. i vi ngn l máy bin áp 231 * Tín hiu bo v so lch: Khi r le bo v so lch tác ng thì tín hiu ó c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. * Tín hiu bo v máy bin áp main 1 : Tín hiu ca mt trong các bo v máy bin áp main 1 : 87T1, Stub P634, REF MCAG14, F23W, F80A hi. Và bo v F67/67N P127 phía 220kV, quá dòng F50-P122, chm t F59N-P922 phía 35kV (F94A) tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K171(24-21) ca r le trung gian K171 và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. * Tín hiu bo v máy bin áp main 2: Tín hiu ca ca mt trong các bo v máy bin áp main 2 tác ng : 87T2(DIFF và REF), F67/67N P127 phía 500kV, F23O, F63 van an toàn, F80 r le áp lc khoang OLTC tác ng thì tín hiu ó c lp li qua các tip im K172(24-21) ca r le trung gian K172 và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. 3. i vi ngn l máy ct vòng. * Tín hiu bo v so lch : Khi r le bo v so lch bay unit 7SS5231 tác ng thì tín hiu ó c truyn t các tip im K1(6C4-6C1), K2(6C4-6C2), K3(6C4-6C3) tng ng pha A pha B pha C, và a vào r le chng h hng máy ct 7SV6001 tng ng vi các cp u vào nh phân E3, E2, E1. * Tín hiu bo v quá dòng không hng : Khi bo v quá dòng F51/51N P122 tác ng. Tín hiu tín c truyn t tip im P122 RL6(5-7) n r le bo v chng h hng máy ct ng vi 1 trong 3 cp u vào nh phân E3, E2, E1.

-38-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

-39-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

PH LC XIII: Các thao tác chuyn i. 1. Thao tác khi tách thanh cái C21 ra khi vn hành sa cha La ý :* Máy ct 200, DCL 200-2 và DCL 200-3 óng. *Các ngn l ng dây máy ct có s l c u vào thanh cái 1, máy ct có s chn c u vào thanh cái 2. 1.1 Trình t thao tác tách thanh cái C21 1. Ct mch ct máy ct 200. 2. óng dao cách ly 271-2. 3. Ct dao cách ly 271-1. 4. óng dao cách ly 273-2. 5. Ct dao cách ly 273-1. 6. óng dao cách ly 275-2. 7. Ct dao cách ly 275-1. 8. óng dao cách ly 231-2. 9. Ct dao cách ly 231-1. 10. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. 11. Ct máy ct 200 kim tra ct tt 3 pha. 12. Ct dao cách ly 200-3. 13. Ct dao cách ly 200-2. 14. Kim tra thanh cái C21 các dao cách ly ct ht 15. óng tip a 200-14. 16.Ct TU C21. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 1 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái. * Khi thao tác 3 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 271 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 271-2. * Khi thao tác 5 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 273 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 273-2. * Khi thao tác 7 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 275 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 275-2. * Khi thao tác 9 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 231 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 231-2. * Khi thao tác 13 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 200 không tham gia vào h thng bo v so lch thanh cái nhng tuyt i không ct ngun, thí nghim ..hay làm bt c vic gì liên quan n r le 7SS5231 ngn l 200.

-40-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

* Khi thao tác 16 c thc hin thì thanh cái C21 mi hoàn toàn c tách ra khi vn hành. 1.2. Trình t thao tác a thanh cái C21 vào vn hành. 1. óng TU C21. 2. Ct tip a 200-14. 3. Kim tra C21 không còn tip a c nh và di ng, các DCL-1 ct . 4. óng dao cách ly 200-2. 5. óng dao cách ly 200-3. 6. óng máy ct 200, kim tra óng tt 3 pha. 7. Ct mch ct máy ct 200. 8. óng dao cách ly 271-1. 9. Ct dao cách ly 271-2. 10. óng dao cách ly 273-1. 11. Ct dao cách ly 273-2. 12. óng dao cách ly 275-1. 13. Ct dao cách ly 275-2. 14. óng dao cách ly 231-1. 15. Ct dao cách ly 231-2. 16. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 7 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái * Khi thao tác 9 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 271 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 271-1. * Khi thao tác 11 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 273 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 273-1. * Khi thao tác 13 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 275 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 275-1. * Khi thao tác 15 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 231 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 231-1. * Khi thao tác 16 c thc hin thì vic hai thanh cái C21, C22 c ni vi nhau qua máy ct 200, tt c bo v thuc ngn l 200 tác ng i ct máy ct 200. 2. Thao tác khi tách thanh cái C22 ra khi vn hành sa cha La ý : * Máy ct 200,dao cách ly 200-2 và dao cách ly 200-3 óng. * Các máy ct có s l c u vào thanh cái 1, máy ct có s chn c u vào thanh cái 2.

-41-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

2.1. Trình t thao tác tách thanh cái C22 1. Ct mch ct máy ct 200. 2. óng dao cách ly 272-1. 3. Ct dao cách ly 272-2. 4. óng dao cách ly 274-1. 5. Ct dao cách ly 274-2. 6. óng dao cách ly 276-1. 7. Ct dao cách ly 276-2. 8. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. 9. Ct máy ct 200, kim tra ct tt 3 pha. 10. Ct dao cách ly 200-3. 11. Ct dao cách ly 200-2. 12. Kim tra thanh cái C22 các dao cách ly ct ht 13. óng tip a 200-24. 14. Ct TU C22. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 1 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái. * Khi thao tác 3 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 272 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 272-1. * Khi thao tác 5 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 274 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 274-1. * Khi thao tác 7 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 276 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 276-1. * Khi thao tác11 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 200 không tham gia vào h thng bo v so lch thanh cái nhng tuyt i không ct ngun, thí nghim ..hay làm bt c vic gì liên quan n r le 7SS5231 ngn l 200. * Khi thao tác 14 c thc hin thì thanh cái C22 mi hoàn toàn c tách ra khi vn hành. 2.2. Trình t thao tác a thanh cái C22 vào vn hành. 1. óng TU C22. 2. Ct tip a 200-24. 3. Kim tra C22 không có tip a nào các DCL ct ht. 4. óng dao cách ly 200-2. 5. óng dao cách ly 200-3. 6. óng máy ct 200. 7. Ct mch ct máy ct 200. 8. óng dao cách ly 272-2. 9. Ct dao cách ly 272-1.

-42-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

10. óng dao cách ly 274-2. 11. Ct dao cách ly 274-1. 12. óng dao cách ly 276-2. 13. Ct dao cách ly 276-1. 14.a mch ct máy ct 200 vào làm vic. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 7 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái * Khi thao tác 9 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 272 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 272-2. * Khi thao tác 11 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 274 t ng nh v chuyn sang thanh cái C22 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 274-2. * Khi thao tác 13 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 275 t ng nh v chuyn sang thanh cái C21 nh tín hiu u vào nh phân ca dao cách ly 275-1. * Khi thao tác 16 c thc hin thì vic hai thanh cái C21, C22 c ni vi nhau qua máy ct 200, tt c bo v thuc ngn l 200 tác ng ct máy ct 200. 3. Thao tác khi dùng máy ct 200 thay th máy ct 27X. 3.1. Trình t thao tác tách máy ct 27X dùng 200 thay th . Lu ý : * Máy ct 200 ang liên lc (dao cách ly 200-2 và dao cách ly 200-3 óng) * Dao cách ly 27X*-1, 27 X*-2 ni thanh cái C21 và thanh cái C22 khi máy ct 200 thay máy ct 27X ( X là ngn l ng dây cn thay X* là ngn l ng dây khác ) * ATM nh th TU-C29 Q911 ti t D09-AF01 ã óng. 1. Kim tra C29 không còn tip a nào, các dao cách ly -9 ct. 2. Khoá mch ct MC 200. 3. óng dao cách ly 27X*-1.( 27X*-2 ã óng ) Hoc óng dao cách ly 27X*-2.( 27X*-1 ã óng ) 4. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. 5. Ct máy ct 200 kim tra ct tt 3 pha. 6. Ct dao cách ly 200-3. 7. Ct dao cách ly 200-2.( Không thc hin thao tác này vi X=2,4,6) 8. óng dao cách ly 200-1.( Thc hin thao tác này vi X=1,3,5) 9. óng dao cách ly 200-9. 10. óng máy ct 200 kim tra óng tt. 11. Ct máy ct 200 kim tra ct tt 3 pha. 12. óng dao cách ly 27X-9 không ti thanh cái C29.

-43-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

13. óng máy ct 200 kim tra óng tt. 14. Ct máy ct 27X kim tra ct 3 pha. 15. Ct dao cách ly 27X-7. 16. Ct dao cách ly 27X-1.( Thc hin thao tác này vi X=1,3,5) 17. Ct dao cách ly 27X-2.( Thc hin thao tác này vi X=2,4,6) 18. óng tip a 27X-15. 19. óng tip a 27X-75. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 2 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái. * Khi thao tác 3 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 li c ni cng vi nhau qua dao cách ly 27X*-1 và dao cách ly 27X*-2 ca cùng mt ngn l. * Khi thao tác 5 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ch còn c ni cng vi nhau qua dao cách ly 27X*-1 và dao cách ly 27X*-2 ca cùng mt ngn l.R le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 200 không tham gia vào h thng bo v so lch thanh cái. Bo v so lch và chng h hng máy ct ngn l 27X* khi tác ng i ct tt c các máy ct u vào thanh cái C21, C22. * Khi thao tác 14 c thc hin thì r le so lch 7SS5231 ca ngn l 200 tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 19 c thc hin thì chc nng so lch trong BU ca ngn l 27X* không i ct MC200, nhng chc nng chng h hng máy ct trong BU ca ngn l 27X* khi tác ng i máy ct 200 qua tip im lp li ca K641(44-41) ca dao cách ly -9. 3.1. Trình t thao tác a máy ct 27X vào vn hành, tr máy ct 200 v v trí liên lc thang cái C21 và C22 . Lu ý : * Dao cách ly 27X*-1, 27X*-2 ni thanh cái C21 và thanh cái C22. * ATM nh th TU-C29 Q911 ti t D09-AF01 ã óng. 1. Ct tip a 27X-15. 2. Ct tip a 27X-75. 3. Kim tra máy ct 27X ct tt 3 pha. 4. óng dao cách ly 27X-1.( Thc hin thao tác này vi X=1,3,5) 5. óng dao cách ly 27X-2.( Thc hin thao tác này vi X=2,4,6) 6. óng dao cách ly 27X-7. 7. óng máy ct 27X kim tra óng tt 3 pha. 8. Ct máy ct 200, kim tra ct tt 3 pha. 9. Ct dao cách ly 200-9. 10. Ct dao cách ly 200-1.( Thc hin thao tác này vi X=1,3,5 11. óng dao cách ly 200-2.( Không thc hin thao tác này vi X=2,4,6) 12. óng dao cách ly 200-3. 13. Ct dao cách ly 27X-9 không ti C29.

-44-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

14. óng máy ct 200 kim tra óng tt 3 pha. 15. Khoá mch ct máy ct 200. 16. Ct dao cách ly 27X*-1.( Thc hin thao tác này vi X*=2,4,6) hoc ct dao cách ly 27X*-2.( Thc hin thao tác này vi X*=1,3,5) 17. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 7 c thc hin thì chc nng so lch trong BU ca ngn l 27X* ã tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 14 c thc hin thì BU ca ngn l 200 tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 15 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 khi làm vic u không th ct máy ct 200 k c bo v so lch thanh cái. * Khi thao tác 18 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni vi nhau qua máy ct 200. 4. Thao tác khi dùng máy ct 200 thay th máy ct 231. 4.1. Trình t thao tác tách máy ct 231 dùng 200 thay th . Lu ý : * Máy ct 200 ang liên lc (dao cách ly 200-2 và dao cách ly 200-3) * Dao cách ly 27X*-1, 27X*-2 ni thanh cái C21 và thanh cái C22 khi máy ct 200 thay máy ct 231.(X* là tên ngn l ng dây) * ATM nh th TU-C29 Q911 ti t D09-AF01 ã óng. 1. Kim tra C29 không còn tip a nào, các dao cách ly -9 ct. 2. Khoá mch ct MC 200. 3. óng dao cách ly 27X*-1.( Thc hin thao tác này vi X*=2,4,6) hoc óng dao cách ly 27X*-2.( Thc hin thao tác này vi X*=1,3,5) 4. a mch ct máy ct 200 vào làm vic. 5. Ct máy ct 200 kim tra ct tt 3 pha. 6. Ct dao cách ly 200-3. 7. Ct dao cách ly 200-2. 8. óng dao cách ly 200-1. 9. óng dao cách ly 200-9. 10. óng máy ct 200 kim tra óng tt. 11. Ct máy ct 200 kim tra ct tt 3 pha. 12. óng dao cách ly 231-9 không ti thanh cái C29. 13. óng máy ct 200 kim tra óng tt. 14. Ct máy ct 231 kim tra ct 3 pha. 15. Ct dao cách ly 231-3. 16. Ct dao cách ly 231-1. 17. óng tip a 231-15. 18. óng tip a 231-35.

-45-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 2 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 u không th ct máy ct 200 k c bo v SLTC. * Khi thao tác 3 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 li c ni cng vi nhau qua dao cách ly 27X*-1 và dao cách ly 27X*-2 ca cùng mt ngn l. * Khi thao tác 5 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ch còn c ni cng vi nhau qua dao cách ly 27X-1 và dao cách ly 27X*-2 ca cùng mt ngn l.R le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 200 không tham gia vào h thng bo v SLTC. Bo v so lch và chng h hng máy ct ngn l 27X khi tác ng i ct tt c các máy ct u vào thanh cái C21, C22. * Khi thao tác 13 c thc hin thì r le so lch 7SS5231 ca ngn l 200 tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 18 c thc hin thì chc nng so lch r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 231 không thc hin i ct MC231, nhng chc nng chng h hng máy ct vn làm vic bình thng khi tác ng i ct máy ct 200. 4.2. Trình t thao tác tr máy ct 231 óng vào thanh cái 1, tr máy ct 200 v v trí liên lc thanh cái C21 và C22 . Lu ý : * Dao cách ly 27X*-1, 27X*-2 ni thanh cái C21 và thanh cái C22. (X* là tên ngn l ng dây ) * ATM nh th TU-C29 Q911 ti t D09-AF01 ã óng. 1. Ct tip a 231-15. 2. Ct tip a 231-35. 3. Kim tra máy ct 231 ct tt 3 pha. 4. óng dao cách ly 231-1. 5. óng dao cách ly 231-3. 6. óng máy ct 231 kim tra óng tt 3 pha. 7. Ct máy ct 200, kim tra ct tt 3 pha. 8. Ct dao cách ly 200-9. 9. Ct dao cách ly 200-1. 10. óng dao cách ly 200-2. 11. óng dao cách ly 200-3. 12. Ct dao cách ly 231-9 không ti C29. 13. óng máy ct 200 kim tra óng tt 3 pha. 14. Khoá mch ct máy ct 200. 15. Ct dao cách ly 27X*-1.( Thc hin thao tác này vi X*=2,4,6) 16. Ct dao cách ly 27X*-2.( Thc hin thao tác này vi X*=1,3,5) 17. a mch ct máy ct 200 vào làm vic.

-46-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Din bin bo v so lch trong quá trình thao tác : * Khi thao tác 6 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 231 ã tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 7 c thc hin thì r le bo v so lch 7SS5231 ca ngn l 200 không tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 13 c thc hin thì r le so lch 7SS5231 ca ngn l 200 tham gia vào h thng bo v SLTC. * Khi thao tác 14 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni cng vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 khi làm vic u không th ct máy ct 200 k c bo v SLTC. * Khi thao tác 17 c thc hin thì hai thanh cái C21, C22 ã c ni vi nhau qua máy ct 200 tt c bo v thuc ngn l 200 khi làm vic u i ct máy ct 200 k c bo v SLTC.

-47-

Qui trình vn hành mch bo v so lch thanh cái 220KV T500TT

Mc lc

Chng 1: Qui nh chung Mc 1. Phm vi áp dng và gii thích các t ng Mc 2. Kt dây nht th c bn Mc 3. Kt ni c bn r le bo v Chng 2: Vn hành mch bo v SLTC Mc 1. Mch bo v SLTC ch vn hành bình thng Mc 2. Mch bo v SLTC ch tách 1 thanh cái C21, C22 ra sa cha Mc 3. Mch bo v SLTC ch dùng MC200 thay th MC khác Chng 3: Vn hành mch bo v d phòng chng MC hng - CBF Mc 1. Khi ng CBF t bên trong r le bo v SLTC Mc 2. Khi ng CBF t bên ngoài r le bo v SLTC Mc 3. Khi ng CBF t bên trong r le bo v 7SV600

Trang 1 2 2 4 4 6 7 7 7 9 13 17 19 19 27 30 31 33 35 36 37 40

Ph lc

I. Các thit b trong h thng mch bo v so lch thanh cái . II. Mch dòng cp cho bo v chng h hng máy ct và so lch thanh cái. III. Kêt ni lp li DCL vi các BU nh v MC IV. Kt ni r le control unit (CU) và các r le Bay unit (BU) V. S kt ni mch r le bo v. VI. Các BU gi tín hiu n r le F86 ct MC và gi tín hiu n khi ng r le F50BF-7SV6001. VII. Báo tín hiu bo v SLTC làm vic c hin th các v trí èn táp lô RTK trên Panel các ngn l và h thng máy tính iu khin HMI. VIII. Các BU gi tín hiu CBF n r le F86 ct MC. IX. Các r le F50BF(7SV6001) gi tín hiu n r le F86 ct MC X. Báo tín hiu bo v F50BF làm vic t r le 7SV6001 các ngn l c hin th các v trí èn táp lô RTK trên Panel các ngn l và h thng máy tính iu khin HMI. XI. Khi ng CBF trong r le bo v SLTC XII. Khi ng chc nng BF trong r le bo v 7SV600 XIII. Các thao tác nht th phía 220KV liên quan n bo v SLTC

-48-

Information

CHNG 1

48 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

755384


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531