Read Ket Qua TS tu SBD 00001 den 00200.xls text version

I H C QU C GIA TPHCM TR NG PH THÔNG NNG KHI U

K T QU

STT SBD H và tên Gii tính NTNS Ni sinh Ng vn Ting Anh (KC) (KC)

TUY N SINH L P 10

NM H C 2011 - 2012

im thi

Toán Toán (KC) chuyên Tin hc Vt Hóa Sinh lý hc hc Ng Ting Tin Toán vn Anh (Tin) chuyên chuyên

im xét tuyn vào lp

Tin (Toán) Lý Hóa Sinh Anh Vn Không chuyên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

00001 oàn Th M 00002 Tôn Quang 00003 Trng Hoàng Dim 00004 Bành Minh 00005 Cao Nguyn Thc 00006 ào Tun 00007 ng Lê Phng 00008 oàn Th Thiên 00009 Hoàng V Thùy 00010 H Thin 00011 Khu Thic 00012 Lê 00013 Lê Hoài 00014 Lê Ngc Khánh 00015 Lê Nguyn Gia 00016 Lê Phan Trng

Ái Ái Ái An An An An An An An An An An An An An

N Nam N N N Nam N N N Nam Nam Nam Nam N N Nam

01/03/1996 TPHCM 30/04/1996 TPHCM 04/05/1996 TPHCM 04/12/1996 TPHCM 18/12/1996 TPHCM 24/01/1996 TPHCM 12/03/1996 Thanh Hóa

5 1.5 6 5.25 3 5 6.5 5 4.5 5.75 . 4.5 2 6 6.5 2

6.3 2.8 8.5 7.4 4.6 5.9 8.9 8.3 6.8 4.8 3.9 4.9 6.9 6 8.1 4

1.75 2.75 7 6.75 0 7.25 6 5 7.5 5.5 1.75 2.75 0.5 4.75 8.25 4.75

. 0.75 1.75 . . 2.25 2.25 . . . . . . . 1.25 1.75

. . . . . 6.4 . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 5.25 5 . 0.5 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . 5.5 4.2 1.9 . 5.7 4.4 . . . . 2.4 2.7 . .

. . . . . . 4.75 . . . 2.25 . . . . .

. 1.71 5 . .

. . . . .

. . . . . 4.53 . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . 5.86 5.21 . 2.63 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . 6.5 5.56 2.28 .

. . . . . .

3.96 2.26 6.9 6.28 2.12 6.08 6.78 5.66 6.16 5.46 . 3.88 2.38 5.5 7.52 3.5

4.53 6.19 5.18 . . . . . . . 5.07 2.85 . . . . . . . . . .

6.56 6.18 5.42 . . . . 2.84 4.43 . . . . . . . . . . .

26/07/1995 . 10/07/1996 TPHCM 24/09/1996 TPHCM 16/04/1996 TPHCM 28/12/1996 TPHCM 05/06/1996 TPHCM 19/08/1996 TPHCM 12/12/1996 TPHCM 28/11/1996 TPHCM

17 18

00017 Lê Vit

An

Nam Nam

03/02/1996 TPHCM 26/06/1996 TPHCM

5 4 4.5 5 5.25 5.25 4 4.5 5.5 6 5 2 4.5 2.5 4.25 5 3 4.5 6 5.5

8.5 5.8 5.1 5.5 6.1 4.8 4.9 4.8 9.5 6.8 6.9 8.3 6.4 5.9 6.6 5 4.1 3.6 8.4 3.4

7.5 1.75 0.5 4.5 6.25 8.25 6.25 8.25 7.75 5.5 4.5 3.25 4.5 5.75 3 7.5 3 0.5 4 1

4.25 . . . 2 2 1 . . . . . . . . 7 . . . .

. . . . . . . 3.1 . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 4.5 . . . . . . 0.5 . . .

. . . 3.5 . . . . . . 2.25 . . . . . . . . 3.25

. . . . . . . . . . . . 6.75 3.25 . . . . . .

4.9 2.4 1.6 . . 1.7 . . 6 2.1 . 5.8 . . 2.7 . . 1.9 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .

5.9 . . . 4.32 4.46 3.43 . . . . . . . . 6.3 . . . .

. . . . . . . 4.75 . . . . . . . . . . . .

5.9 . . . 4.32 . 3.43 . . . . . . . . 6.3 . . . .

. . . . . . . . . 5.46 . . . . . . 2.22 . . .

. . . 4.4 . . . . . . 4.18 . . . . . . . . 3.28

. . . . . . . . . . . . 5.78 4.13 . . . . . .

6.16 3.27 2.66 . . 4.34 . . 6.95 4.5 . 5.03 . . 3.85 . . 2.48 . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.08 .

6.7 3.46 3.02 4.9 5.82 6.36 5.08 6.06 7.2 5.96 5.18 3.76 4.88 4.48 4.22 6 3.22 2.72 5.68 3.28

00018 Lng Nguyn Tng An 00019 Lu Ngc Kiu 00020 Ngô Quc 00021 Ngô Thu 00022 Ngô Trng Hoàng 00023 Ngô Tun 00024 Nguyn Bình 00025 Nguyn Dim Phúc 00026 Nguyn ình 00027 Nguyn Ngc Thy 00028 Nguyn Thái 00029 Nguyn Thành 00030 Nguyn Thành 00031 Nguyn Th Thùy 00032 Nguyn Thun 00033 Nguyn Trng Viên 00034 Nguyn Vnh 00035 Nguyn Vng Bo 00036 Phm Ngc

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

An An An An An An An An An An An An An An An An An An

N Nam N Nam Nam Nam N Nam N Nam Nam Nam N Nam Nam Nam N Nam

11/09/1996 TPHCM 21/06/1996 TPHCM 16/04/1996 TPHCM 08/04/1996 TPHCM 13/06/1996 TPHCM 15/02/1996 ng Nai 26/09/1996 TPHCM 09/04/1996 TPHCM 08/01/1996 TPHCM 25/04/1996 TPHCM 29/04/1996 TPHCM 01/08/1996 TPHCM 13/09/1996 TPHCM 26/09/1996 TPHCM 09/05/1996 TPHCM 16/02/1996 TPHCM 14/09/1996 TPHCM 24/01/1996 TPHCM

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

00037 Phm T 00038 Phan Bch Xuân 00039 Phan Thu 00040 Trn Hoài 00041 Trn Hoàng Gia 00042 Trn Khi 00043 Trn Ngc H 00044 Trn Nguyn ình 00045 Trn Quc 00046 Trn Thanh Vnh 00047 Trng Vit 00048 Võ Nguyn Duy 00049 Bùi c 00050 Bùi Khánh Qunh 00051 Bùi Lê Vân 00052 Bùi Phng 00053 Bùi Th Trâm 00054 Bùi Thúy 00055 Bùi Tun 00056 Cao Song Bo 00057 Dng Quc

An An An An An An An An An An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

N N N N N Nam N Nam Nam Nam N Nam Nam N N N N N Nam N Nam

27/02/1996 TPHCM 10/02/1996 TPHCM 18/03/1996 Qung Ngãi

5.75 6.75 5.25 4.75 6 4 5.5 5 4.5 5.5 5.75 4.5 5 4.25 6 4 6.5 5.5 5.5 6.5 5.25

4.8 5.4 5.8 6.4 6.1 4.1 8.6 6.4 7.5 8.1 5.6 5.6 9.4 8.1 9 5.6 6.9 6.5 6.9 9 4.8

7 4.75 6.5 1 5.75 7 8 5.5 7.25 8 5 6.5 6.5 3.5 5 0.75 4.25 4 6.25 7.75 6.25

3.25 2.75 . . . 2.25 . . . 4.75 . . . . . . . . 2 . .

. . . . . . . . . . . . 4.3 . . . . . . . .

. . . . . . . 6.5 1.25 . . . . . . . 4.5 . . . 4

. . 3 . 0.25 . 2.5 . . . . 2.75 . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 7.5 . . . . . . . . . .

. . . . . . 3.6 . 3.5 4.9 2 . . 4.4 5.9 2.9 . 3.5 . 5.3 .

. . . 6 4.75 . . . . . . . . . . . . . . . .

4.81 4.48 . . . 3.92 . . . 6.22 . . . . . . . . 4.53 . .

. . . . . . . . . . . . 5.9 . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 5.98 4.35 . . . . . . . 5.33 . . . 4.86

. . 4.71 . 3.67 . 5.42 . . . . 4.42 . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . 5.86 . 5.25 6.28

. . . 4.83 5.47 . . . . . . . . . . . . . . . .

6.06 5.68 5.86 3.58 5.92 5.22 7.12 5.48 6.2 7.02 5.42 5.52 6.48 4.72 6.2 3.02 5.68 5.1 6.08 7.5 5.56

12/09/1996 TPHCM 10/06/1996 Khánh Hòa

10/12/1996 TPHCM 28/05/1996 12/08/1996 ng Tháp Khánh Hòa

03/06/1996 TPHCM 16/03/1996 TPHCM 21/01/1996 TPHCM 08/07/1996 TPHCM 24/01/1996 TPHCM 30/10/1996 TPHCM 27/10/1996 TPHCM 02/02/1996 Hà Ni 07/12/1996 TPHCM 30/05/1996 ng Nai 10/04/1996 TPHCM 25/05/1996 TPHCM 20/01/1996 Qung Nam

6.27 4.07 . . . . . . . . . . . . 4.93 6.36 3.23 . 4.6 . 6.77 .

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

00058 Dng Tun 00059 ào Duy 00060 ào Hng 00061 ng Hng 00062 ng Ngc 00063 ng Phú Nam 00064 ng Trn Tú 00065 inh Phng 00066 inh V Hoàng 00067 Hà Vân 00068 H Hoàng 00069 Hoàng Mai 00070 Nguyn Duy 00071 Nguyn Minh 00072 Th Lan 00073 V Vit 00074 Vng Th Thc 00075 Hoàng Nht 00076 Hoàng Qunh 00077 H Ngc Phng 00078 Hunh Lê Tun

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

Nam Nam N N N Nam N N N N N N

31/08/1996 TPHCM 15/03/1996 TPHCM 04/12/1996 Hà Ni 20/06/1996 TPHCM 25/12/1996 TPHCM 04/02/1996 TPHCM 01/07/1996 TPHCM 15/03/1996 TPHCM 15/08/1996 BR-Vng Tàu

4 4.5 5 4 5.5 5.25 5 6.5 4 4.5 5.5 5 6.5 5.25 5.75 5 6.5 6.5 5.75 5.25 4.5

7.1 3.4 7.4 4.3 5.5 6.4 5.4 4.6 5.6 6.8 6.9 7 5.5 5.6 6.1 4.3 6.9 7.1 8.3 5.6 1.9

8 3.5 4.5 4 2 2.5 4.5 5 0.5 9.5 2 4 7 4 7.75 4 3.25 5 2.75 1.25 1.5

1.25 . . 1.25 . . 1 . . 8.5 1.5 . 3.5 . 3.25 . . 1.25 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3 . . . . . . . . . . . 3.5 . . . . . 4.25 .

. . . . 1.75 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 2.2 . . . 1.9 . 1.5 . . 2.1 2.5 . 1.6 . 3.6 2.3 5.2 . .

. . 4 . . 5.75 . 3.25 . . . . . . 4.5 4.75 . 4.5 . . 3.5

4.32 . . 2.96 . . 3.38 . . 7.56 3.48 . 5.2 . 5.22 . . 4.22 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 3.48 . . . . . . . . . . . 4.37 . . . . . 4.12 .

. . . . 3.3 . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

. .

6.22 3.88 5.28 4.06 4.1 4.38 4.88 5.52 2.92 6.96 4.38 5 6.5 4.82 6.62 4.46 5.28 6.02 5.06 3.72 2.78

4.26 4.98 . . . 3.74 . 2.62 . . 4.04 4.8 . . . 5.13 . 4.52 . . . . . .

19/04/1996 Hà Ni 10/12/1996 TPHCM 12/09/1996 TPHCM

70

Anh

Nam

08/11/1996 TPHCM

71 72 73 74 75 76 77 78

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

N N N N N N N Nam

28/02/1996 TPHCM 18/04/1996 Thanh Hóa

4.56 5.72 . 4.77 4.56 .

26/09/1996 ng Nai 25/05/1996 TPHCM 28/05/1996 TPHCM 03/11/1996 TPHCM 18/06/1996 TPHCM 27/09/1996 TPHCM

4.64 5.52 5.44 . . . . 2.98

79

00079 Hunh Ngc Kim 00080 Hunh Th Qunh 00081 Khng c Tun 00082 Lâm Bo 00083 Lê Công Tun 00084 Lê c 00085 Lê c 00086 Lê Hà c 00087 Lê Hà Vân 00088 Lê Hoàng M 00089 Lê Mnh Hoàng 00090 Lê Ngc Phng 00091 Lê Ngc Trang 00092 Lê Ngc Trâm 00093 Lê Nguyn Vân 00094 Lê Qunh 00095 Lê Qunh 00096 Lê Th Phng 00097 Lê Vng 00098 Lu Quc 00099 Mai Nguyn Phú Qu

Anh

N

05/07/1996 TPHCM

4 7.25 4.75 5.25 3 3 3.25 5 . 7 6 6 5.75 3.75 . 6.25 7 5 5.5 4.5 5.25

4.1 8.6 2.8 4 3.4 7.1 4.5 5.9 7.4 4.9 4.8 5.5 7.1 7.3

6 5.75 3.75 3.25 3.25 7.75 2.75 6.5 2 3.25 5 6.25 4.5 2 .

1.75 . . . . 1.75 . . . . 4 . . . . 6.25 . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 2.5 . . . . . . 5.25 . 3.25 . . . . . .

. . 4.5 . . . . . . . . 6 . 3 . . . . . . .

. . . 1.3 . 3.3 1.8 2.6 . 2.2 . . . . . . 2.2 6.4 3.9 1.6 2.5

. 7 . . . . . . . 5.25 . . . . . . 4.5 . . . 2.75

3.52 . . . . 4.27 . . . . 4.76 . . . . 6.35 . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 3.13 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 4.57 . . . . . . 5.57 . . . . . . . .

. . 4.06 . . . . . . . . 5.95 . 3.81 . . . . . . .

. . . 3.02 . 4.89 2.82 4.52 .

. 7.12 . . . . . . .

4.82 6.92 3.96 4.2 3.18 5.72 3.3 5.78 . 5.08 5.36 6 5.52 3.76 . 6.4 3.9 5.42 4.62 4.36 4.56

80

Anh

N

30/05/1996 TPHCM

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

Nam Nam Nam Nam Nam Nam N N N N N N N N N N N Nam N

14/04/1996 TPHCM 25/05/1996 TPHCM 03/01/1996 TPHCM 23/04/1996 Hi Dng

21/09/1996 TPHCM 23/04/1996 TPHCM 23/02/1996 TPHCM 22/05/1996 TPHCM 25/01/1996 TPHCM 14/12/1996 TPHCM 11/06/1996 TPHCM 07/03/1996 TPHCM 19/03/1996 Tin Giang

3.91 5.13 . . . . . . . . . . . .

21/07/1996 TPHCM 16/11/1996 TPHCM 12/02/1996 TPHCM 24/09/1996 Lâm ng 09/04/1996 TPHCM 03/04/1996 TPHCM

6.5 5.5 9.1 7.6 5.8 6.3

6.5 0 4 2.25 3.5 3

3.38 4.3 6.18 4.63 3.4 . . .

3.91 4.01

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

00100 Nair Ngô Vit 00101 Ngô c 00102 Ngô Vân 00103 Nguyn Ái Hà 00104 Nguyn Bá Ngc 00105 Nguyn Cao Duy 00106 Nguyn Cao Hip 00107 Nguyn Hng 00108 Nguyn c 00109 Nguyn Hà Kiu 00110 Nguyn Hoàng 00111 Nguyn Hoàng 00112 Nguyn Hoàng Kiu 00113 Nguyn Hoàng Minh 00114 Nguyn Hoàng Vit 00115 Nguyn H Thúy 00116 Nguyn Hunh ông 00117 Nguyn Hunh Trâm 00118 Nguyn Khoa Diu 00119 Nguyn Kin Phúc

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

Nam Nam N N Nam Nam Nam N Nam N N Nam N

15/01/1996 TPHCM 02/10/1996 TPHCM 07/10/1996 . 12/04/1996 Ninh Thun

4 5.25 6.25 5 4.5 2.5 4 3.25 2.5 5 8 5.5 5.5 7 6.5 6 2.5 4.5 7 3

7.8 4.6 4.8 3.9 3.3 3 4 4.4 7 6.6 7.5 5.6 8.6 6 8.3 6.5 6 3.4 5.1 6.8

2.25 5.25 4 4.25 3.5 5.75 1 3 6.25 4 5 7.5 6.5 4.25 6.25 6 6 6.25 1.75 3

. . . 1.25 1.25 4 . . . . . 4 . . . . 1.75 2.5 . .

. 4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 2.25 3.25 . . . . 5 . . . . . .

. . . . . . 3.75 . . . . . . . . 5.75 . . . .

. . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .

4.1 . . . . . . . . 4 3.7 . 5.4 . 4.6 . 2.8 . 2.4 3.1

. . 6 . . . . . . . 6 . . . . . . . 3.75 .

. . . 3.13 . 3.85 . . . . . 5.32 . . . . 3.6 3.83 . .

. 4.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 2.76 . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 3.03 4.45 . . . . 5.45 . . . . . .

. . . . . . 3.3 . . . . . . . . 6 . . . .

. . . . . . . . .

4.45 . . . . . . . .

. . 5.41 . . . . . . .

4.06 5.12 5.06 4.48 3.86 3.9 2.8 3.38 4.9 4.92 6.7 6.32 6.52 5.7 6.76 6.1 4.6 4.98 4.52 3.76

24/07/1996 Phú Th 11/09/1994 TPHCM 29/07/1996 TPHCM 13/09/1996 TPHCM 22/10/1996 Tin Giang

28/02/1996 TPHCM 03/02/1996 TPHCM 25/02/1996 TPHCM 01/04/1996 TPHCM

3.52 4.72 . . . . . . . . . .

5.58 6.5 . 6.28 . 6.05 . 4.02 . . . . . . . .

113

Anh

Nam

22/02/1996 TPHCM Qung Ngãi

114 115 116

Anh Anh Anh

N N Nam

09/02/1996

05/12/1996 Tây Ninh 22/03/1996 TPHCM

117

Anh

N

30/09/1996 TPHCM

118

Anh

N

21/01/1996 TPHCM

3.73 4.27 3.8 .

119

Anh

Nam

23/09/1996 TPHCM

120 121 122 123 124

00120 Nguyn K Mai 00121 Nguyn Lan 00122 Nguyn Lan 00123 Nguyn Lê Minh 00124 Nguyn Lê Phng 00125 Nguyn Lê Qunh 00126 Nguyn Lê Vy 00127 Nguyn Minh 00128 Nguyn Ngc Lan

Anh Anh Anh Anh Anh

N N N N N

29/11/1996 TPHCM 23/06/1996 TPHCM 28/11/1996 TPHCM 07/01/1996 TPHCM 16/10/1996 TPHCM Bình Thun

6 5.5 6.5 4.25 5 5.25 5.75 5.5 6 5 6 4.75 4.75 5.25 6.25 5 5.5 .

6.8 5 5.4 2.6 4.9 6.4 5.1 7.6 8.5 8.4 6 4.3 7.1 4 6.9 5.4 7.1 6.8

6.75 1.5 4 0.5 3 7 3.5 1.75 4.5 5.25 4 4 5 1.5 3.25 7 6 3.25

. . . . 1 4.5 . . . . . . . . 0.75 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 1 . . 3.25 . .

. . . . . . 1 . . 3.25 . . . . . . 3.5 .

. 2.75 . . . . . . . 2 . . . . . . . .

. . . . . . 1.8 2.3 4.6 3.7 1.9 . 3.4 . . . . 3.2

5.25 . 4 . . . . . . 4.25 4.5 5.25 . 5.25 . . . .

. . . . 2.98 5.53 . . . . . . . . 3.58 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . 3.77 . . 4.78 . .

. . . . . . 3.27 . .

. 3.5 . . . . . . .

. . . . . . 3.59 3.89 5.64

6.01 . 4.78 . . . . . .

6.46 3.8 5.28 2.42 4.18 6.18 4.72 4.42 5.9 5.78 5.2 4.36 5.32 3.5 5.18 5.88 6.02 .

125 126 127 128

Anh Anh Anh Anh

N N N N

16/07/1996

25/11/1996 k Lk 06/04/1996 TPHCM 26/09/1996 TPHCM

129

00129 Nguyn Ngc Phng Anh 00130 Nguyn Ngc Phng Anh 00131 Nguyn Ngc Tho 00132 Nguyn Ngc Thy 00133 Nguyn Nht Phng 00134 Nguyn Nh Loan 00135 Nguyn N Tâm 00136 Nguyn Phm Hng

N

04/01/1996 TPHCM

5.03 4.53 5.21 5.43 . . . . . . 5.12 . . . . . . . . . 3.96 . 4.73 . . . . . 5 4.71 . 4.25 . . . .

130

N

28/12/1996 TPHCM

131

Anh

N

14/08/1996 TPHCM

132

Anh

N

30/10/1996 TPHCM

133

Anh

N

02/01/1996 TPHCM

134 135 136

Anh Anh Anh

N N N

15/11/1996 TPHCM 08/09/1996 TPHCM 13/01/1996 TPHCM

137

00137 Nguyn Phm Phng Anh

N

10/01/1996 TPHCM

138

00138 Nguyn Phm Qunh 00139 Nguyn Phm Trâm 00140 Nguyn Qunh Bích 00141 Nguyn Song Thc 00142 Nguyn Th Hoàng 00143 Nguyn Th Nh 00144 Nguyn Th Phng 00145 Nguyn Th Phng 00146 Nguyn Th Phng 00147 Nguyn Th Qu 00148 Nguyn Th Qunh 00149 Nguyn Th Thùy 00150 Nguyn Th Vân 00151 Nguyn Th Vân 00152 Nguyn Th Vân 00153 Nguyn Thúc 00154 Nguyn Thy Kim 00155 Nguyn Trâm 00156 Nguyn Trn Duy

Anh

N

26/09/1996 TPHCM

5.5 5 7 8 6.5 5 6.5 5 6 7.5 7 5 6 5.5 5.5 5.25 6.5 6.25 4.5

8.5 8.5 8.6 6 9.6 7 8.1 4.8 9.4 8 5.6 7 3.4 5.3 5.4 6.4 4.1 6.4 6.6

4 4.5 7.5 4.25 9.75 3.5 4.25 5.5 3.25 2 6.75 5 1.25 2.25 9 5.5 4.75 7 2

. . . . . . . . . . . . . . 2 3 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 0.25 7.25 . . . . . . . .

3.25 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9 4.2 3.8 2.5 6.6 3.8 5.3 . 6.2 3.4 3.1 3.6 . 1.9 . . . . 2.7

. . 6 7.5 5.5 . . 4.75 . 5.25 . . 4.75 . . . 5 . .

. . . . . . . . . . . . . . 4.78 4.63 . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 3.6 6.77 . . . . . . . .

4.9 . . . . . . . . . . . . . . . . 6.73 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.56 5.28

. .

5.5 5.5 7.52 6.1 8.42 4.8 5.92 5.16 5.58 5.4 6.62 5.4 3.58 4.16 6.88 5.58 5.32 6.58 3.92

139

Anh

N

03/11/1996 TPHCM

140

Anh

N

19/08/1996 TPHCM

6.14 7.02 4.65 6.65 7.81 7.37 4.62 5.89 . 6.21 . . 4.96 .

141

Anh

N

18/04/1996 TPHCM

142 143 144

Anh Anh Anh

N N N

15/06/1996 TPHCM 02/09/1996 TPHCM 16/09/1996 TPHCM

145

Anh

N

13/11/1996 TT-Hu

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

N N N N N N N Nam N N Nam

27/12/1996 TPHCM 23/03/1996 TPHCM 30/05/1996 Lâm ng 09/11/1996 ng Nai 19/01/1996 TPHCM 21/03/1996 TPHCM 29/11/1996 TPHCM 27/04/1996 TPHCM 15/10/1996 TPHCM 12/07/1996 TPHCM 28/12/1996 TPHCM

4.86 5.6 5.11 4.84 . 3.37 . . . . 3.7 . . 4.03 . . . 5.07 . .

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

00157 Nguyn Trn Hoàng 00158 Nguyn Trúc 00159 Nguyn Tun 00160 Nguyn Tun 00161 Nguyn Vit 00162 Nguyn Võ Phng 00163 Nguyn Võ Vân 00164 Nguyn V Hoàng 00165 Phm Bo 00166 Phm Hoàng 00167 Phm Lê 00168 Phm Ngc 00169 Phm Ngc Duy 00170 Phm Nguyên

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

N N Nam Nam Nam N N N Nam Nam Nam N Nam Nam N

29/11/1996 TPHCM 29/11/1996 TPHCM 28/03/1996 Hà Ni 27/07/1996 TPHCM 01/05/1996 Qung Bình

5 4.75 5 4 5 5.5 6.5 7 6.5 5.5 3.5 4.5 5.5 5.75 5.5 5 4.25 3.75 6.25 5.25

8.4 3.9 8.5 5.6 4.6 4.4 4.8 8 5.5 4.5 3.9 5.1 3 8.4 7 8.5 9 8.1 8.8 6.1

6.25 2.25 4.75 0.75 6.75 4.5 3.25 4 6 6.75 1.25 2 3.75 8.25 4 8.5 2.5 2.5 4.75 4.25

. . . . 2 . . . 2.75 2.75 0.5 . . . . 4.75 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 3.5 . . . . . . . . . 2 . 3 9 . . . .

. . . . . . . . . . 0.25 . . 8.75 . . . . . .

. . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . .

4.6 1.7 . 2.5 . 1.2 2 4.6 . . . . 1.9 . 3.2 . 5.1 3.9 . 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.75 .

. . . . 4.07 . . . 4.7 4.45 1.93 . . . . 6.3 . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 4.45 . . . . . 6.3 . . . .

. . 5.05 . . . . . . . . . 3.25 . 4.5 8 . . . .

. . . . . . . . . . 1.83 . . 7.98 . . . . . .

. . . . . . . . . . . 4.32 . . . . . . . .

5.77 2.86 . 3.07 . 3.36 3.71 5.64 . . . . 3.21 . 4.58 . 5.19 4.43 . 4.32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.26 .

6.18 3.58 5.6 3.02 5.62 4.88 4.86 6 6.1 5.8 2.68 3.62 4.3 7.28 5.2 7.1 4.5 4.12 6.16 5.02

18/12/1996 TPHCM 18/12/1996 TPHCM 18/01/1996 TPHCM 09/01/1996 Tây Ninh 18/07/1996 Hi Phòng 05/08/1996 TPHCM 19/02/1996 TPHCM 07/11/1996 TPHCM 17/03/1996 TPHCM 28/09/1996 TPHCM

00171 Phm Nguyn Phng Anh 00172 Phm Nguyn Tun 00173 Phm Thái Hoàng 00174 Phm Th Thái 00175 Phm Thùy 00176 Phm Tun

172

Anh

Nam

15/05/1996 Lâm ng

173 174 175 176

Anh Anh Anh Anh

N N N Nam

28/11/1996 TPHCM 20/09/1996 TPHCM 19/09/1996 TPHCM 05/04/1996 TPHCM

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

00177 Phm Tun 00178 Phm Vân 00179 Phan Hoàng 00180 Phan Ngc Kiu 00181 Phan Th Ngc 00182 Phan Th Qu 00183 Quách oan 00184 Quang Th Minh 00185 T Thành Vit 00186 Thái V Hoàng 00187 Thiu Phan Phng 00188 Trn Bo 00189 Trn c Tun 00190 Trn Minh 00191 Trn Ngc 00192 Trn Ngc Hi 00193 Trn Ngc Qunh 00194 Trn Nguyên 00195 Trn Nguyn Tho 00196 Trn Phm Hoàng

Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh

Nam N N N N N N N Nam Nam N N Nam N N N N Nam N

02/08/1996 TPHCM 30/07/1996 Bình Dng

. 6 6 6 5 5 . 6 4.75 4.5 6.75 6.75 4 5 4.5 4.25 5.25 4 6 3.5 7.8 3 8.4 8.3 7.8 5 7.1 7 9.1 4 4.4 7 4.5 8.5 3.6 7.6 4.6 3.5

. 4.75 2 5.5 2.5 2.5 . 6 8.5 8 4.25 5.75 4.5 6.75 3 3.75 0.75 4 7.5 5

0.5 . . 3 . . . . 2 8 . . 2.5 . . . . . 2.5 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 3.5 . . . 4.25 . . . . . . . .

. . . . . 0.5 . . . . . . . 5.25 . . . . . 0.75

. . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 5 . . 2.1 1.3 . 4 . . 4.1 3.6 . . 3.1 5.3 1.8 1.9 3.1 .

. . . . . . 3.5 . . . . . . . . . . . . .

. . . 5.02 . . . . 4.05 7.38 . . 3.7 . . . . . 5.1 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 .

. . . . . . . 5.36 . . . 5.76 . . . . . . . .

. . . . . 2.4 . . . . . . . 5.87 . . . . . 2.9

. . 3.52 . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 5.85 . . 3.26 2.72 . 5.56 . . 5.5 5.5 . . 4.14 5.54 2.72 3.24 5.34 .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 6 3.92 6.12 3.92 3.7 . 6.36 5.9 6.68 6.06 6.56 4.4 6.12 4.4 5.02 3.2 4.08 6.8 4.3

12/12/1996 TPHCM 16/02/1996 TPHCM 06/09/1996 k Lk 11/11/1996 TPHCM 24/06/1996 TPHCM 25/05/1996 TPHCM Kiên Giang BR-Vng 09/04/1996 Tàu 19/02/1996 06/04/1996 TPHCM 16/07/1996 TPHCM 02/10/1996 TPHCM 24/04/1996 TPHCM 06/12/1996 TPHCM 23/04/1996 TPHCM 06/02/1996 TPHCM 01/05/1996 TPHCM 15/10/1996 TPHCM

196

Anh

N

30/04/1996 TPHCM

197 198 199 200

00197 Trn Phan Ngc 00198 Trn Phng 00199 Trn Th 00200 Trn Thiên

Anh Anh Anh Anh

N N Nam N

15/12/1996 TPHCM 01/08/1996 TPHCM 22/02/1996 Nam nh 15/05/1996 TPHCM

7 5 4.5 4

5.4 4.8 3.5 6.6

2.75 0.25 2.75 0.5

. . . .

. . . .

. . 1 .

. . . .

. . . .

. . . 2

5.5 4.5 . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . 2.55 .

. . . .

. . . .

. . . 3.02

5.23 3.81 . .

4.98 3.06 3.6 3.12

Information

Ket Qua TS tu SBD 00001 den 00200.xls

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

428067