Read sprawozdanie text version

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJCEGO SI O STOPIE NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

KATARZYNA CZATROWSKA

NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY ZESPÓL SZKÓL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE

w okresie odbywania stau pracy zatrudniona bylam równie w: Zespole Szkól Zawodowych w Dobrocinie ­ rok szkolny 2007/2008, 2008/2009 Zespole Szkól Ekonomicznych im. Mikolaja Kopernika w Olsztynie ­ rok szkolny 2008/2009 Zespole Szkól Licealnych w Morgu ­ rok szkolny 2009/2010

wyksztalcenie: wysze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

obszar nauczania: przedmioty zawodowe ­ ekonomiczne, doradca zawodowy

czas trwania stau: 01.09.2007 ­ 31.05.2010

1

Z dniem 1 wrzenia 2007 roku jako nauczyciel kontraktowy rozpoczlam sta trwajcy dwa lata i dziewi miesicy, w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w momencie rozpoczcia stau posiadalam odpowiednie wyksztalcenia, a take zatrudniona bylam w pelnym wymiarze czasu pracy. Po zloeniu na rce Dyrektora Szkoly, w dniu 1 wrzenia 2007 roku, wniosku o rozpoczcie stau i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego do realizacji, otrzymalam jego akceptacj oraz zostal wyznaczony mi opiekun stau. Plan rozwoju zawodowego zostal sporzdzony po wnikliwej analizie wlasnych umiejtnoci i kompetencji zawodowych, a take potrzeb szkoly, w której bylam zatrudniona. Sporzdzony plan rozwoju zawodowego zawiera róne formy mojej aktywnoci zawodowej, a niniejsze sprawozdanie ma by potwierdzeniem podejmowanych przeze mnie dziala i osignitych korzyci.

W dniu 3 wrzenia 2007 oku nawizalam wspólprac ze swoim opiekunem stau podpisujc z nim Kontrakt ­ Umow o wspólpracy. Dokument ten zobowizywal obie ze stron do dziala w zakresie: praktyki zawodowej, kontaktów zawodowych, ewaluacji dziala, co mialo by pomocne w pomylnie ukoczonym stau.

Po okresie 2 lat i 9 miesicy od rozpoczcia stau chcialabym przedstawi sprawozdanie z jego przebiegu i realizacja planu rozwoju zawodowego, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2

§ 7 ust. 2, pkt 1 umiejtno organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji wlasnych dziala, a take oceniania ich skutecznoci i dokonywania zmian w tych dzialaniach;

1. wstpna ocena wlasnych umiejtnoci

Rozpoczynajc sta pracy dokonalam autoanalizy wlasnej pracy, a take swoich umiejtnoci i kompetencji zawodowych. Pozwolilo mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uwaalam za obszary slabsze na ich weryfikacj oraz skuteczn prac na rzecz ich poprawy. W momencie rozpoczcia stau zapoznalam si z procedur dotyczc awansu zawodowego, a w szczególnoci z treci wic si z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieco zapoznawalam si z aktualnymi przepisami prawa owiatowego i dokonywalam ich analizy.

Autoanalizy wlasnej pracy oraz dokumentów zwizanych z prac szkoly, dokonywalam równie przez caly okres stau by móc obserwowa swoje postpy w pracy zawodowej i aktualizowa przepisy prawa dotyczce pracy nauczyciela jak i szkoly. Jestem zdania, e dokonywanie samooceny przez nauczycieli pomaga w pracy zawodowej i nie pozwala stan w miejscu w czasach gdy mlodzie i ich wymagania dotyczce edukacji tak szybko si zmieniaj.

2. Doskonalenie zawodowe. Kontynuacja i podejmowanie rónych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:

Sprostaniu rosncym wymogom uczniów wobec nauczycieli, ich warsztatu pracy i wiedzy, my jako pedagodzy musimy na bieco uaktualnia swoj wiedz jak równie doskonali swój warsztat pracy. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wspomagane jest przez wiele instytucji zewntrznych organizujcych róne formy ksztalcenia nauczycieli. W trakcie odbytego stau pracy poglbialam swoj wiedz oraz umiejtnoci zawodowe poprzez udzial w rónych formach szkolenia zawodowego. Rozpoczynajc sta bylam uczestnikiem Studiów Podyplomowych w zakresie wiedzy o spoleczestwie, które ukoczylam z wynikiem bardzo dobrym i w dniu 23 lutego 2008 roku otrzymalam wiadectwo ich ukoczenia. Studia te uprawiaj mnie do pracy na stanowisku 3

nauczyciela wiedzy o spoleczestwie. Od ukoczenia tej formy ksztalcenia nie otrzymalam godzin dydaktycznych zwizanych z kierunkiem studiów, jednak przyniosly one dla mnie ogromn korzy w postaci zaktualizowanej wiedzy w zakresie polityki, historii wspólczesnej, któr wykorzystuj na lekcjach podstaw ekonomii czy te podstaw przedsibiorczoci.

W trakcie odbywania stau uczestniczylam w cyklu szkole metodycznych dla nauczycieli podstaw przedsibiorczoci w ramach programów ,,Ekonomia w szkole" oraz ,,Moje finanse" realizowanych przez Fundacj Mlodzieowej Przedsibiorczoci wspierajcej edukacj ekonomiczn mlodziey. Szkolenia te mialy form warsztatów, z których wynioslam ogromn wiedz z poszczególnych tematów, wzbogacilam swój warsztat pracy o nowe materialy dydaktyczne, a przede wszystkim o nowe metody pracy tak bardzo potrzebne w pracy z mlodzie.

W roku szkolnym 2007/2008 uczestniczylam równie w konferencji metodycznej zorganizowanej przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblgu, której temat dotyczyl ,,dylematów edukacji zawodowej w kontekcie wymaga rynku pracy." Konferencja ta utwierdzila mnie w przekonaniu, i polski system szkolnictwa zawodowego nie jest wspólmierny z oczekiwaniami rynku pracy, to znaczy ,,uczymy przyjmujc regul dzisiaj mamy zapotrzebowanie na tych specjalistów, a powinnimy ksztalci z myl, e tacy specjalici bd poszukiwani za 5 lat na rynku pracy".

Kolejny etap stau tj. rok szkolny 2008/2009 równie okazal si okresem w trakcie którego moglam doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w rónych formach ksztalcenia nauczycieli. W tym roku szkolnym równie bralam udzial w cyklu szkole w ramach programów ,,Ekonomia w szkole" oraz ,,Moje finanse" realizowanych przez Fundacj Mlodzieowej Przedsibiorczoci wspierajcej edukacj ekonomiczn mlodziey.

Uczestniczylam równie w radach szkoleniowych organizowanych przez szkol macierzyst jak równie przez Zespól Szkól Ekonomicznych w Olsztynie. Tematyka rad, w których bralam udzial byla nastpujca: ,,Metody nauczania w ksztalceniu modulowym" ,,Wychowawca ­ Rodzic" ,,Bezpieczna Szkola"

4

W trakcie trwania drugiego roku stau uczestniczylam równie w kilku seminariach i konferencjach dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Pierwsz z form byla konferencja zorganizowana przez Orodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblgu dotyczca wykorzystania wyników egzaminu do projektowania procesu dydaktycznego w szkole zawodowej. Wiedza otrzymana podczas tej konferencji w duym stopniu wplynla na jako mojej pracy, ale przede wszystkim wspomogla mnie w pisaniu programów naprawczych po otrzymanych wynikach egzaminów zewntrznych jak równie po przeprowadzonych próbnych egzaminach potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe. Ponadto bralam udzial w seminariach

organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, a ich tematyka dotyczyla przede wszystkim: ,,Wykorzystania nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i przedsibiorczoci" ,,Rachunkowo gospodarstw rolnych i malych firm" oraz ,,Wykorzystania funduszy unijnych i technologii informacyjnych w edukacji dla wsi i rolnictwa" Z problematyka funduszy unijnych dla wsi i rolnictwa spotkalam si równie na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnictwo w tych konferencjach zwikszylo moje zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy unijnych na ksztalcenie osób zamieszkujcych w wikszoci tereny wiejskie. W czasie trwania stau wzilam udzial w I czci warsztatów ,,Szkola dla rodziców i wychowawców". Wiedz zdobyt w trakcie cotygodniowych spotka, w okresie od padziernika do grudnia 2008 roku, wykorzystuj w pracy dydaktycznej z uczniem trudnym, ale take niektóre scenariusze zaj przenosz na swoje godziny dydaktyczne z przedmiotu wybrane zagadnienia z psychologii spolecznej. Ponadto zajcia te pokazaly jak rozmawia z uczniem, jak go slucha i jak wypracowa wspólnie rozwizanie istniejcych problemów. W roku szkolnym 2008/2009 uczestniczylam równie w cyklu warsztatów ,,Obsluga programów finansowo-ksigowych w kontekcie przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe". Szkolenia te pomogly mi lepiej zrozumie

obslug programu Insert i dziki temu chtniej wykorzystuj je obecnie na zajciach z elementów rachunkowoci w technikum agrobiznesu czy przy realizacji programu Mlodzieowe Miniprzedsibiorstwo.

5

W roku szkolnym 2009/2010 bylam uczestnikiem kolejnych szkole w ramach programów ,,Ekonomia w szkole" oraz ,,Moje finanse" realizowanych przez Fundacj Mlodzieowej Przedsibiorczoci wspierajcej edukacj ekonomiczn mlodziey. Bralam udzial w wielu seminariach i warsztatach organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, których tematyka obejmowala przede wszystkim: ,,Rachunkowo rolnicza ­ polski FADN" ,,Wykorzystanie ekonomicznych" ,,Zarzdzanie gospodarstwem rolnym oraz malym i rednim przedsibiorstwem na obszarach wiejskich" ,,Metody aktywizujce nauczanie przedmiotów ekonomicznych" Powstanie Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie i organizacja przez t instytucj szkole dla nauczycieli przedmiotów zawodowych umoliwia nam uaktualnianie wiedzy, wymian dowiadcze nauczycieli uczcych w szkolach rolniczych a przede wszystkim tworzenie bazy dydaktycznej w postaci materialów dydaktycznych. Dziki tym szkoleniom wzrosla warto i jako mojej pracy, któr zauwayli przede wszystkim uczniowie. programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów

Idc dalej potrzebie poszerzenia wiedzy i umiejtnoci majcej na celu zwikszenie atrakcyjnoci prowadzonych przeze mnie lekcji, ukoczylam kurs ,,ICT w nauczaniu" jak równie zostalam uczestnikiem Studiów Podyplomowych w zakresie ksztalcenia w zawodzie Technik Ekonomista.

3. Aktywne uczestnictwo w WDN, przygotowanie do ewaluacji podejmowanych przez Rad Pedagogiczn dziala

W trakcie odbywanego stau aktywnie uczestniczylam w Wewntrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Bralam czynny udzial w radach szkoleniowych macierzystej szkoly, jak równie w pozostalych szkolach. Tematyk szkoleniowych rad pedagogicznych, w których wzilam udzial bylo: ,,Nowe techniki uczenia" ­ 28.11.2008r. ,,Tworzenie Systemu Jakoci Pracy Szkoly" ­ 17.04.2009r. ,,Jak efektywniej wspólpracowa z rodzicami naszych uczniów" ­ 26.05.2009r. ,,Nauczyciel ­ ucze, Partner czy Kolega." ­ 6

Cykle szkole w ramach ,,Szkoly Uczcej Si" Ponadto przeprowadzilam równie przygotowan przeze mnie rad szkoleniow, której tematem bylo ,,ADHD ­ czyli dziecko nadpobudliwe w szkole". Udzial w tej formie doskonalenia przyczynil si w duej mierze do lepszego rozpoznanie potrzeb naszych uczniów i ich rodziców i dostosowania zaj do moliwoci uczniów tak aby praca z nimi przynosila lepsze efekty.

Okres trwania stau to czas, w którym aktywnie uczestniczylam w pracach Zespolu Przedmiotów Zawodowych w bloku przedmiotów ekonomicznych. W roku szkolnym 2009/2010 zostalam zobowizana do pelnienia przewodniczcej bloku przedmiotów ekonomicznych. w trakcie rednio co miesicznych spotka zespolu opracowalam wspólnie z pozostalymi czlonkami zespolu, narzdzia sluce do pomiaru osigni uczniów oraz dokonywalam ich analizy. Szczególowo równie analizowalam wyniki egzaminów zewntrznych potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu, a take wspólnie z zespolem opracowalam plany dziala naprawczych. Ponadto prowadzilam semestraln diagnoz osigni uczniów, która wskazywala mi stopie opanowania podstawy programowej oraz elementy wymagajce ponownego wyjanienia, opracowania.

4. Okresowe diagnozowanie osigni edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skutecznoci podejmowanych dziala.

Na pocztku kadego roku szkolnego opracowalam plany dydaktyczne dla poszczególnych przedmiotów biorc pod uwag w szczególnoci podstaw programow, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne. W trakcie trwania stau dokonywalam korekty i uzupelnie planów dydaktycznych, które byly niezbdne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególnoci w osigniciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów.

Wspólnie z opiekunem stau na pocztku kadego roku szkolnego opracowalam plan hospitacji zaj. Hospitowane zajcia odbywaly si rednio raz w miesicu, a w ostatnim roku dwa razy w semestrze. Hospitowane zajcia byly szczególowo omawiane z opiekunem stau, od którego otrzymywalam wiele cennych informacji i porad, które wykorzystuj w planowaniu swoich kolejnych lekcji. Zajcia, które prowadzilam w obecnoci dyrekcji szkoly, opiekuna stau pozwolily mi na poznanie moich slabych i mocnych stron pracy dydaktycznej, 7

a take na weryfikacj moich pomyslów dotyczcych sposobu prowadzenia lekcji. Ponadto uczestniczylam w lekcjach innych nauczycieli przedmiotów zawodowych takich jak podstawy przetwórstwa spoywczego, marketing w agrobiznesie, produkcja i pozyskiwanie surowców ywnociowych. Obserwowane lekcje pozwolily mi poszerzenie wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej ale przede wszystkim moglam zobaczy jak te metody wykorzystywane s przez nauczycieli w praktyce. W trakcie stau prowadzilam równie otwarte zajcia dla nauczycieli staystów i praktykantów dzielc si z nimi swoim dotychczasowym dowiadczeniem i wiedz.

Czas stau byl okresem kiedy wykorzystywalam w duym stopniu wiedz zdobyt w rónych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego. Stosowalam w trakcie powadzonych przez siebie zaj rónego rodzaju metody aktywizacyjne w pracy z uczniem, pracowalam przede wszystkim metod projektu, metod tekstu przewodniego czy z wykorzystaniem gry dydaktycznej. W trakcie swojej pracy wykorzystywalam wiele narzdzi i metod otrzymanych w ramach wspólpracy i realizacji programów Fundacji Mlodzieowej Przedsibiorczoci tj. ,,Ekonomia w szkole", ,,Moje finanse", ,,Ogólnopolski Dzie Przedsibiorczoci", ,,Mlodzieowe Miniprzedsibiorstwo"

5. Rozbudowa wlasnego warsztatu pracy

Przez okres odbywanego stau systematycznie gromadzilam biblioteczk przedmiotow, pozyskiwalam podrczniki z wydawnictw zawodowych, przygotowywalam pomoce dydaktyczne w formie tradycyjne np. plansz dydaktycznych, foliogramów, ale take w postaci prezentacji multimedialnych. Poprzez uczestnictwo w projekcie ,,Szkola Wikszych Moliwoci" realizowanego w partnerstwie z Warmisko-Mazurskim Zakladem

Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie dokonalam modernizacji sali dydaktycznej wyposaajc j w tablic multimedialn, komputer i rzutnik multimedialny.

8

§7, ust.2, pkt 2 Umiejtno uwzgldniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki rodowiska lokalnego oraz wspólczesnych problemów spolecznych i cywilizacyjnych;

1. Poszerzenie oferty szkoly w zakresie pozalekcyjnych

W swojej pracy zawodowej klad duy nacisk na rozwój osobisty, ale przede wszystkim na rozwój mlodziey, z któr wspólpracuj na co dzie. Wane s dla mnie ich zainteresowania, które chc rozwija i dlatego te uwzgldniajc ich potrzeby organizuj im dodatkowe zajcia. Prowadz wraz z uczniami technikum ywienia i gospodarstwa domowego dwa mlodzieowe miniprzdsibiorstwa. Pierwsze z nich zajmuje si prowadzeniem sklepiku szkolnego, a drugie prowadzi bar w trakcie zjazdów szkoly zaocznej. Mlodzie w trakcie tych zaj poznaje zasady dzialania firm na rynku, prowadzi analiz rynku, promocj swojej dzialalnoci ale przede wszystkim ucz si jak dokumentowa zdarzenia gospodarcze w firmie i j rozlicza. Zajcia te ciesz si zawsze duym zainteresowaniem mlodziey, a fakt aktywnego uczestnictwa uczniów w sobotnich spotkaniach jest tego najlepszym dowodem.

Analizujc potrzeby swoich uczniów, widzc zainteresowanie uczniów spotkaniami z przedstawicielami rónych instytucji organizowalam wiele ciekawy spotka i pogadanek. Wiele z nich bylo czci realizowanych przeze mnie programów edukacyjnych. Przykladami takich spotka mog by: I. Rok szkolny 2007/2008 Spotkanie z oficerem Wojska Polskiego dotyczce naboru do sluby wojskowej Spotkania z przedstawicielem Urzdu Skarbowego w Ostródzie ­ ,,Procedury rejestracji dzialalnoci gospodarczej", ,,Rozliczenia z podatku dochodowego osób fizycznych" Ogólnopolski Dzie Przedsibiorczoci ­ jednodniowe praktyki w

przedsibiorstwach na terenie gminy Morg, Maldyty, Milakowo i Zalewo Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej ­ ,,Okrelenie profilu zainteresowa uczniów klas III" Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w Ostródzie Filia w Morgu ­ ,,Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy"

9

II. Rok szkolny 2008/2009 Spotkanie z przedstawicielem banku PKO BP Oddzial w Morgu ,,Zakladanie i prowadzenie rachunków bankowych indywidualnych i firmowych" wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci

» Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta ­ ,,Prawa

Konsumenta"

» Spotkanie z dyrektorem banku PKO BP Oddzial w Morgu ­

,,Kredytowanie dzialalnoci gospodarczej"

» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w

Ostródzie Filia w Morgu ­ ,,Dotacje na rozpoczcie dzialalnoci gospodarczej przez bezrobotnych"

» Spotkanie z prezesem Fundacji Rozwoju Przedsibiorczoci ATUT w

Ostródzie ­ ,,Zakladam wlasn firm" Spotkania z przedstawicielami Akademii Gospodarki Narodowej przy Republice Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej ­ ,,Okrelenie profilu zainteresowa uczniów klas III" Ogólnopolski Dzie Przedsibiorczoci ­ jednodniowe praktyki w

przedsibiorstwach na terenie gminy Morg, Maldyty, Milakowo i Zalewo Dni Otwarte Uniwersytetu Warmisko-Mazurskiego w Olsztynie i

Olsztyskiej Szkoly Wyszej

III. Rok szkolny 2009/2010 Ogólnopolski Tydzie Kariery:

» Spotkanie z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji

Zawodowej ­ ,,Okrelenie profilu zainteresowa uczniów klas III"

» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w

Ostródzie Filia w Morgu ­ ,,Stae absolwenckie ­ aktywna forma przeciwdzialania bezrobociu" Spotkania z przedstawicielami Akademii Gospodarki Narodowej przy Republice Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie wiatowy Tydzie Przedsibiorczoci 10

» Spotkanie z przedstawicielem banku BZWBK Oddzial 1 w Gdyni ­

,,Zakladanie i prowadzenie rachunków bankowych indywidualnych i firmowych"

» Spotkanie z Liderem Klubu Pracy Powiatowego Urzdu Pracy w

Ostródzie Filia w Morgu ­ ,,Prawa i obowizki pracownika i pracodawcy"

» Spotkanie

z

doradc

zawodowym

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Morgu ­ ,,Predyspozycje zdrowotne jako wany element w wyborze zawodu" Ogólnopolski Dzie Przedsibiorczoci ­ jednodniowe praktyki w

przedsibiorstwach na terenie gminy Morg, Maldyty, Milakowo i Zalewo Spotkania z przedstawicielem Urzdu Skarbowego w Ostródzie ­ ,,Procedury rejestracji dzialalnoci gospodarczej", ,,Rozliczenia z podatku dochodowego osób fizycznych prowadzcych dzialalno gospodarcz" Spotkania z przedstawicielem Zakladu Ubezpiecze Spolecznych w Ostródzie ­ ,,Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne osób prowadzcych dzialalno gospodarcz i zatrudniajcych pracowników"

W

trakcie trwania stau

przygotowywalam

uczniów do

konkursów i

olimpiad

przedmiotowych takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejtnoci Rolniczych w Bloku Agrobiznesu, Midzyszkolny Konkurs Ekonomiczny, Olimpiada Przedsibiorczoci, Konkurs ,,Z klasy do kasy". Byla to równie forma przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. W tym celu prowadzilam równie dodatkowe zajcia dla uczniów klas maturalnych i absolwentów przez caly okres stau, których celem bylo lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zewntrznego. wiadomo uczniów jak wane s dla nich kwalifikacje zawodowe spowodowala ich wysok frekwencj na dodatkowych zajciach. Byly one dla mlodziey czasem na wzmocnienie elementów zadania praktycznego, z którymi nie potrafili sobie wczeniej poradzi. W tym roku szkolnym otrzymalam podzikowania od maturzystów koczcych szkol za czas im powicony i pomoc w przygotowaniu do egzaminu zawodowego. Bylo to dla mnie ogromnym wyrónieniem i potwierdzeniem, e moje metody pracy zachcaj uczniów do nauki.

11

Inn form rozwoju uczniów jak im oferowalam byla organizacja rónego rodzaju uroczystoci szkolnych, podczas których mogli doskonali swoje umiejtnoci aktorskie, piosenkarskie i taneczne. Na pocztku roku szkolnego 2007/2008 zostalam wybrana przez uczniów naszej szkoly na opiekuna Samorzdu Uczniowskiego i rol t pelni do dnia dzisiejszego. W trakcie swojego stau zorganizowalam wspólnie z mlodzie i nauczycielami, wspomagajcymi mnie w realizacji zada, nastpujce uroczystoci i imprezy szkolne: I. Rok szkolny 2007/2008 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej Apel z okazji Dnia Papieskiego lubowanie klas pierwszych Dzie Seniora Andrzejki Szkolne Studniówka Walentynki Dzie Wiosny pod haslem ,,Konkurs piosenki polskiej" Zakoczenie roku szkolnego klas maturalnych a nastpnie pozostalych klas

II. Rok szkolny 2008/2009 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej Apel z okazji Dnia Papieskiego Dzie Seniora Andrzejki Szkolne Walentynki Dzie Wiosny pod haslem ,,O rety kabarety" Zakoczenie roku szkolnego

III. Rok szkolny 2009/2010 Rozpoczcie roku szkolnego Apel z okazji Dnia Walki z Paleniem Tytoniu Walentynki Dzie Wiosny pod haslem ,,Wiosenne Mini Show"

12

Za najwikszy sukces, jaki w trakcie stau udalo mi si osign, uwaam nawizanie wspólpracy z Warmisko-Mazurskim Zakladem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Wspólpraca ta polega na realizacji projektu partnerskiego ,,Szkola Wikszych Moliwoci", który zaklada organizacj kursów dla uczniów Zespolu Szkól Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Dobrocinie. Dziki tym szkoleniom mlodzie nabywa nowe umiejtnoci i kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy. Pomysl na realizacj zrodzil si po przeprowadzeniu przeze mnie ankiety wród uczniów ZSCKR w Dobrocinie dotyczcej preferencji szkoleniowych i zaj pozalekcyjnych i cieszy si wród nich ogromnym zainteresowaniem. W sferze uwzgldniania potrzeb uczniów i rynku pracy udalo mi si równie zorganizowa szkolenia dla uczniów nadajce uprawnienia w zakresie operatora koparko-ladowarki oraz spawania metod MAG.

2. Uaktywnienie rodowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwizywania problemów spolecznych i cywilizacyjnych

Pelnic

rol

opiekuna

Samorzdu

Uczniowskiego

wraz

z

nauczycielem

Religi

organizowalam na terenie szkoly wiele akcji na rzecz lokalnego rodowiska i innych akcji charytatywnych. Kadego roku organizowalam zbiórki slodyczy, ubra zabawek dla najbiedniejszych uczniów naszej szkoly jak równie i innych rodowisk. Byly to akcje: ,,I Ty Moesz Zosta witym Mikolajem" ,,Pomómy dzieciom przetrwa zim" ,,Zajczek na wita" ,,Góra Grosza" jak równie indywidualna pomoc poszczególnym uczniom Angaowalam si równie w przygotowywanie wielu imprez na rzecz lokalnego rodowiska, pomagalam w organizacji Dnia Seniora, Festiwalów Smaku, Targów, Festynów Rodzinnych czy te Balów Karnawalowych w przedszkolach i szkolach podstawowych. Spotkania te uwiadomily mi jak wana jest wspólpraca wszystkich instytucji dzialajcych na danym terenie w ksztaltowaniu pozytywnych postaw wród mlodych ludzi.

13

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikajcych ze specyficznych warunków rodowiskowych

W roku szkolnym 2007/2008 zostaly powierzone mi obowizki wychowawcy klasy IV Technikum Ekonomicznego. We wrzeniu 2007 roku opracowalam plan pracy

wychowawczej zgodny z Programem Wychowawczym i Profilaktycznym Szkoly. Na wstpie pracy wychowawczej w tej klasie staralam si pozna sytuacj rodzinn wychowanków, tak aby lepiej rozpoznawa ich problemy oraz potrzeby i jak najszybciej pomóc im je rozwiza. Systematycznie prowadzilam rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami. Stale

wspólpracowalam z nauczycielami przedmiotów i pedagogiem szkolnym rozwizujc trudnoci wychowawcze i dydaktyczne moich podopiecznych. Spotykalam si z rodzicami moich uczniów na zebraniach ogólnoklasowych lub indywidualnych konsultacjach, gdzie wprowadzalam elementy pedagogiczne lczc moj wiedz z dowiadczeniem rodziców, aby wspólnie rozwizywa problemy, jakie pojawialy si w trakcie roku szkolnego. W trakcie pelnienia roli wychowawcy klasy staralam si pomaga swoim uczniom w rozwizywaniu ich problemów osobistych, w szczególnoci uczennicom i uczniowi, którzy wczeniej zostali rodzicami. Wspólnie z wychowankami zorganizowalam wigili klasow oraz Studniówk 2008. Moja praca wychowawcza nie sprowadzala si tylko i wylcznie do wlasnej klasy. Wielu uczniów szkoly moe liczy na moje wsparcie i pomoc. Potrafi powici swój czas prywatny aby pomóc uczniom w trudnej sytuacji yciowej i rodzinnej. Z jedn z uczennic udalam si do lekarza ginekologa aby uwiadomi jej potrzeb dbania o higien osobist i swoje zdrowie. W ramach realizacji Programu Profilaktycznego organizowalam równie: spotkania z przedstawicielkami Amazonek, które uwiadamialy mlode dziewczyny o profilaktyce raka piersi i systematycznoci bada akcje profilaktyczne takie jak Apel profilaktyczny ,,Kto nie pali jest na fali"

14

§ 7, ust.2, pkt 3 Umiejtno wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wstpna ocena wlasnych umiejtnoci informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy z uczniami i do wlasnego rozwoju.

Miesic wrzesie 2007 roku byl to czas kiedy dokonalam analizy swoich umiejtnoci informatycznych oraz bazy informatycznej. Z autoanalizy wnioskowalam, i w duym stopniu wykorzystuj swoje umiejtnoci w zakresie obslugi podstawowych programów pakietu MS OFFICE, Internetu. Niemniej jednak postp techniczny a w tym i informatyczny zmusza nas do ciglego doksztalcania si. Programy, na których pracowalimy w roku 2007 dzi s programami przestarzalymi. Elementem, nad którym chcialam si skupi, jako cel szkoleniowy, to nabycie umiejtnoci wykorzystania programów ksigowych w prowadzeniu zaj z elementów rachunkowoci. Umiejtnoci te maj mi pomóc w przygotowaniu uczniów do zdawania egzaminów potwierdzajcych kwalifikacje zawodowe w technikum ekonomicie z wykorzystaniem takich wlanie programów.

2. Doskonalenie umiejtnoci wykorzystania w pracy szkoly technologii komputerowej i informacyjnej

W celu aktualizacji wlasnej wiedzy informatycznej uczestnicz w rónego rodzaju formach doskonalenia. W trakcie stau odbylam kurs ,,ICT w nauczaniu", ,,Wykorzystanie programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych", ,,Wykorzystania nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych i przedsibiorczoci", ,,Obsluga programów finansowo-ksigowych w kontekcie przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe". Kursy te wzbogacily moj wiedz teoretyczn ale te i praktyczn. Dziki nim mog wykorzystywa programy ksigowe w realizacji podstawy programowej z elementów rachunkowoci czy te na zajciach dodatkowych. Uatrakcyjnilo to w znacznym stopniu zajcia z tematyki rachunkowej.

15

3. Korzystanie z programów komputerowy i Internetu w praktyce szkolnej

W trakcie swojej pracy w znacznym stopniu wykorzystuj programy komputerowe. Za pomoc pakietu MS Office przygotowuj materialy dydaktyczne, testy, karty pracy, sprawozdania, plany wynikowe oraz scenariusze lekcji i uroczystoci szkolnych. Wykorzystuj programy ksigowe w trakcie zaj z elementów rachunkowoci, w pracy doradcy zawodowego niezbdny okazuje si Internet oraz programy do planowania kariery zawodowej uczniów np.: tj. SZOK firmy PROGRA. Moje lekcje równie zyskaly na atrakcyjnoci przekazu od momentu pojawienia si tablicy multimedialnej w mojej sali lekcyjnej. Uwaam, e takie wyposaenie w sprzt multimedialny z podlczeniem do Internetu powinien by w kadej sali dydaktycznej gdy zajcia staj si zarówno dla nauczyciela jak i przede wszystkim dla ucznia ciekawsze.

Moje umiejtnoci wykorzystywalam równie tworzc wiele prezentacji multimedialnych wychodzcych poza prac dydaktyczn tj. opracowywalam prezentacje szkoly w programie Power Point, Movie Maker, opracowalam broszury i ulotki informacyjne szkoly, tworzylam dyplomy za osignicia edukacyjne, sportowe czy podzikowania dla osób wspólpracujcych ze szkol. Swoimi umiejtnociami wykorzystania technologii informacyjnej, programów

komputerowych dzielilam si równie z innymi nauczycielami. Pomagalam im w opracowywaniu rónych publikacji, tworzeniu prezentacji czy dyplomów, a take

przygotowywalam sprzt multimedialny na rónego rodzaju spotkania, konferencje, prezentacje. Z zasobów internetowych korzystalam równie w celu uzyskiwania wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale powicone awansowi) www.literka.pl, www.nowe-

www.profesor.pl,

www.eduseek.ids.pl,

www.matura.pl,

www.liceum.pl,

liceum.pl, www.interklasa.pl, www.niemiecki.edu.pl, a take w celu poznawania przepisów i aktów prawa owiatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.

4. Publikacje wlasnych materialów na stronach internetowych

Ta cz planu rozwoju zawodowego jak sobie zaloylam budzila moje obawy przed krytyk innych. Zastanawialam si czy opracowania publikowane przeze mnie bd pozytywnie przyjte ale take czy w ogóle kto bdzie zainteresowany korzystaniem z tych materialów. 16

Na kilku portalach internetowych umiecilam opracowane przeze mnie przyklady zada przygotowujcych do egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w technikum agrobiznesu. Swoje publikacje umiecilam na takich portalach internetowych jak: www.profesor.pl www.literka.pl www.edux.pl www.45minut.pl www.wfo.wrzesnia-info.com www.publikacje.edu.pl Obecnie analizuj ilo odslon stron zawierajcych moje publikacje i widz, e ciesz si one zainteresowaniem innych osób korzystajcych z tych portali. Dla mnie jest to nowe dowiadczenie, które nadal bd kontynuowa po zakoczeniu stau.

17

§ 7, ust.2, pkt 4 umiejtno zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnie z zakresu owiaty, pomocy spolecznej lub postpowania w sprawach nieletnich, w rozwizywaniu problemów zwizanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zada;

1. rozwijanie wlasnych kompetencji pedagogicznych

W trakcie trwania stau zwracalam szczególn uwag na doskonalenie swoich kompetencji pedagogicznych. Studiowalam literatur psychologiczn, pedagogiczn aby móc w szybszy sposób rozpoznawa potrzeby uczniów i jak najlepiej im pomóc.

Wzilam równie udzial w ,,Szkole dla rodziców i wychowawców", gdzie dowiedzialam si jak najlepiej rozmawia z uczniem, dzieckiem trudnym. Uczestniczylam równie w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych, których celem bylo przyblienie problematyki pracy z uczniem trudnym jak i jego rodzicem.

2. aktywne realizowanie zada wychowawczych i opiekuczych

Zadanie to realizowalam poprzez

prac z wychowankami glównie podczas godzin

wychowawczych, jak równie na wybranych zagadnieniach z psychologii spolecznej, czy w trakcie zaj z poradnictwa zawodowego. W trakcie tych lekcji omawialam z uczniami wane problemy spoleczne i cywilizacyjne, takie jak: asertywno, eutanazja, zagroenia wynikajce z postpu cywilizacyjnego np. terror, bezrobocie, anonimowo czlowieka, zagadnienie tolerancji i dyskryminacji, systemy wartoci i wiele innych tematów wynikajcych z potrzeb uczniów.

Organizowalam zebrania z rodzicami, na których informowalam o postpach ich dzieci w nauce, frekwencji, wyjanialam przyczyny nieobecnoci, itp., kilkakrotnie dokonywalam pedagogizacji rodziców poruszajc tematyk tak jak: agresja wród mlodziey, zagroenie narkotykami, stres szkolny i jak sobie z nim radzi, itp. Wspólpracowalam z doradcami zawodowymi z Powiatowego Urzdu Pracy, Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej czy te Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podczas dziala z zakresu preorientacji zawodowej.

18

Wspólnie z pedagogiem szkolnym prowadzilymy rozmowy z uczniami sprawiajcymi klopoty wychowawcze. W ramach pracy doradcy zawodowego poznawalam potrzeby edukacyjne uczniów i ich plany na przyszlo. Pomagalam im w wyborze dalszych kierunków ksztalcenia, form doskonalenia zawodowego, a take w zdobywaniu pierwszego zatrudnienia w postaci stay absolwenckich.

Uwaam, e podejmowane przeze mnie dzialania, poprzez wspólprac z instytucjami wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i poradnictwa zawodowego pozytywnie wplywa na popraw jakoci mojej pracy. Poprzez studiowanie fachowej literatury wzbogacilam i udoskonalilam swój warsztat pracy jako nauczyciela ale przede wszystkim wychowawcy.

19

§7, ust.2, pkt 5 umiejtno poslugiwania si przepisami dotyczcymi systemu owiaty, pomocy spolecznej lub postpowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoly, w której nauczyciel odbywal sta.

1. Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Na pocztku stau zapoznalam si z podstawowymi dokumentami dotyczcymi pracy szkoly tj. Statutem, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym a take z podstawowymi przepisami prawa owiatowego, w szczególnoci dotyczcego procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa owiatowego

W trakcie trwania stau na bieco analizowalam akty prawne dotyczce systemu owiaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz ledzilam zachodzce w nich zmiany. Dokonywalam równie aktualizacji wiedzy na temat obowizujcego prawa poprzez umiejtne wykorzystywanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.

3. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewntrzszkolnego

Uczestniczylam w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych dotyczcych np: bezpieczestwa w szkole, a take w trakcie wycieczek szkolnych, tworzenie systemu jakoci pracy szkoly Bralam czynny udzial w pracach zespolów przedmiotowych opracowujc dokumenty wewntrzszkolne np.. Wewntrzszkolny Program Orientacji Zawodowej, czy te programy naprawcze dla technika agrobiznesu. W trakcie trwania stau pracy bylam czlonkiem zespolów nadzorujcych egzaminy maturalne oraz próbne egzaminy potwierdzajce kwalifikacje zawodowe. Tworzone przeze mnie plany wynikowe oraz przedmiotowe systemy oceniania dostosowane byly do obowizujcych uregulowa prawnych.

20

Organizowane przeze mnie wycieczki przeprowadzone byly zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowaniem wszelkich rodków bezpieczestwa.

Podsumowanie i wnioski do dalszej pracy

Okres stau byl dla mnie bardzo aktywnym okresem w pracy zawodowej. W latach poprzedzajcych sta równie aktywnie uczestniczylam w yciu szkoly, sumiennie wykonywalam powierzone obowizki. W szkole jako instytucji pracuj od 1 wrzenia 2004 roku i kady rok pracy przynosil dla mnie nowe wyzwania, nowe dowiadczenia i odkrywal przede mn nowe moliwoci rozwizywania problemów spotykajcych nauczyciela w jego pracy zawodowej. Jestem osob bardzo energiczn, która nie boi si nowych wyzwa stawianych przez dyrekcj szkoly jak równie jej uczniów. Inicjuj i realizuj wiele zada wynikajcych z planu pracy ale take wykraczajcych poza ten plan a dajcych szans na rozwój osobowy i zawodowy zarówno uczniów jak i mój osobisty. Okres stau i praca nad uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego byla dla mnie ogromnym wyzwaniem. Chcialam aby ten czas pokazal mi jakim jestem nauczycielem, doradc zawodowym czy wychowawc, jakie s mocne strony mojej pracy, a jakie slabe, nad którymi musz jeszcze popracowa. Analizujc swoj dotychczasow prac mog stwierdzi, e zaloone przeze mnie cele zostaly osignite. Zdobyta wiedza i umiejtnoci pozytywnie wplynly na popraw jakoci mojej pracy jak i calej instytucji. W trakcie trwania stau staralam si stosowa aktywne metody pracy aby zachci uczniów do nauki, osigania przez nich dobrych wyników w nauce i rozwijania wlasnych zainteresowa. W swojej pracy kieruj si zawsze dobrem ucznia i szkoly nie zapominajc jednak o osobistym rozwoju zawodowym. Ogromn satysfakcj sprawia mi fakt, e poczynienia moje s zauwaane przez dyrektora, czego dowodem jest otrzymanie nagrody dyrektora w padzierniku 2006 r., 2008r. i 2009r. za rzeteln prac oraz wklad wniesiony w rozwój szkoly. Jednak najwiksz satysfakcj z pracy przyniosla mi wdziczno uczniów i sluchaczy doceniajcych mój wklad w przygotowanie ich do egzaminu zawodowego. Dzie, w którym zakoczylam sta bdcy jednym z etapów uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, nie jest dniem w którym zakoczylam swoj aktywno zawodow. W dalszym cigu zamierzam podnosi swoje kwalifikacj, doskonali swój warsztat pracy tak aby systematycznie poprawia jako swojej pracy, by jeszcze lepiej realizowa powierzone mi zadania. 21

Information

sprawozdanie

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

650601


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531