Read Zakljucak o preraspodjeli sredstava-2011 godinu.pdf text version

Temeljem odredbi clanka 46. Zakona o proracunu ("Narodne novine" broj 87/08), clanka 26. Odluke o izvrsavanju proracuna Grada Pule za 2011. godinu ("Sluzbene novine" Grada Pule broj 14/10 i 13/11), te clanka 61. Statuta Grada Pula-Pola ("Sluzbene novine" Grada Pule broj 7/09, 16/09 i 12/11), Gradonacelnik Grada Pule dana 29. prosinca 2011. godine, donosi ZAKLJUCAK O PRERASPODJELI SREDSTAVA na proracunskim stavkama kod proracunskih korisnika ili izmeu proracunskih korisnika I U Razdjelu 002 - Upravni odjel za financije i opu upravu, preraspodjeljuju se sredstva na proracunskim stavkama: U Glavi 00201 ­ Javna uprava i administracija odjela, Aktivnost A201001 Administrativno, tehnicko i strucno osoblje u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plae iznos od 6.000.000,00 mijenja se u 5.908.000,00.

U Glavi 00201 ­ Javna uprava i administracija odjela, Aktivnost A201001 Administrativno, tehnicko i strucno osoblje u razredu 3, skupini 32, podskupina 324 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa iznos od 33.000,00 mijenja se u 33.750,00. U Glavi 00201 ­ Javna uprava i administracija odjela, Aktivnost A201001 Administrativno, tehnicko i strucno osoblje u razredu 3, skupini 32, podskupina 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 555.000,00 mijenja se u 575.000,00.

U Razdjelu 004 - Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu, preraspodjeljuju se sredstva na proracunskim stavkama: U Glavi 00401 ­ Javna uprava i administracija odjela, Aktivnost A401001 Administrativno, tehnicko i strucno osoblje u razredu 3, skupini 31, podskupina 311 Plae iznos od 5.470.000,00 mijenja se u 5.307.000,00. U Glavi 00405 ­ Gospodarenje imovinom, Aktivnost A403002 Kupnja zemljista radi rjesavanja imovinskih odnosa u razredu 4, skupini 41, podskupina 411 Materijalna imovina-prirodna bogatstva iznos od 2.600.000,00 mijenja se u 2.501.000,00.

U Glavi 00403 ­ Odrzavanje objekata i ureaja komunalne infrastrukture, Aktivnost A402005 Odrzavanje javne rasvjete u razredu 3, skupini 32, podskupina 322 Rashodi za materijal i energiju iznos od 3.400.000,00 mijenja se u 3.538.500,00.

U Glavi 00404 ­ Komunalne i druge usluge, Aktivnost A402006 Komunalne i druge usluge u razredu 5, skupini 53, podskupina 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovackih drustava u javnom sektoru iznos od 1.273.000,00 mijenja se u 1.278.000,00. U Glavi 00405 ­ Gospodarenje imovinom, Aktivnost A403001 Odrzavanje stanova i poslovnih prostora u razredu 3, skupini 32, podskupina 323 Rashodi za usluge iznos od 7.160.000,00 mijenja se u 7.178.500,00.

U Razdjelu 005 - Upravni odjel za drustvene djelatnosti, preraspodjeljuju se sredstva na proracunskim stavkama:

U Glavi 00502 ­ Javne potrebe u osnovnom skolstvu do standarda, Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoskolskog obrazovanja u razredu 3, skupini 32, podskupina 323 Rashodi za usluge iznos od 3.669.883,00 mijenja se u 3.609.923,00. U Glavi 00502 - Javne potrebe u osnovnom skolstvu do standarda, Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoskolskog obrazovanja u razredu 4, skupini 42, podskupina 424 Knjige, umjetnicka djela i ostale izlozbene vrijednosti iznos od 53.000,00 mijenja se u 52.809,80.

U Glavi 00501 - Javna uprava i administracija odjela, Aktivnost A501001 Administrativno, tehnicko i strucno osoblje u razredu 3, skupini 32, podskupina 324 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa iznos od 4.500,00 mijenja se u 5.250,00. U Glavi 00502 - Javne potrebe u osnovnom skolstvu do standarda, Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoskolskog obrazovanja u razredu 3, skupini 32, podskupina 322 Rashodi za materijal i usluge iznos od 5.368.800,00 mijenja se u 5.428.760,00. U Glavi 00502 - Javne potrebe u osnovnom skolstvu do standarda, Aktivnost A502001 Decentralizirane funkcije osnovnoskolskog obrazovanja u razredu 4, skupini 45, podskupina 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu iznos od 1.632.236,00 mijenja se u 1.632.426,20. U Glavi 00504 - Predskolski odgoj, Aktivnost A504003 Drugi programi u predskolskom odgoju u razredu 3, skupini 35, podskupina 351 Subvencije trgovackim drustvima u javnom sektoru iznos od 5.897.000,00 mijenja se u iznos 5.903.500,00. U Glavi 00507 ­ Socijalna skrb, Aktivnost A507001 Pomo socijalno ugrozenoj kategoriji graana, u razredu 3, skupini 37, podskupini 372 Ostale naknade graanima i kuanstvima iz proracuna iznos od 8.060.000,00 mijenja se u iznos 8.193.000,00. U Glavi 00507 ­ Socijalna skrb, Aktivnost A507004 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda -Pula, korisnik: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda -Pula, u razredu 3,

skupini 32, podskupini 321 Naknade troskova zaposlenima iznos od 122.000,00 mijenja se u iznos 124.000,00. U Glavi 00509 ­ Kultura, Aktivnost A509001 Ustanove u kulturi, korisnik: Istarsko narodno kazaliste-Gradsko kazaliste Pula u razredu 3, skupini 32, podskupini 323 Rashodi za usluge iznos od 1.733.000,00 mijenja se u iznos 1.762.000,00. Sa navedenim usklauju se i zbirne stavke u Aktivnostima, Programima i Glavama upravnih tijela, te u Opem dijelu Proracuna Grada Pule za 2011. godinu, u tabeli A Racun prihoda i rashoda u dijelu rashoda i u tabeli C Racunu financiranja u dijelu izdataka. II

Ovaj Zakljucak sastavni je dio Proracuna Grada Pule za 2011. godinu. III

O preraspodjeli sredstava izvijestit e se Gradsko vijee Grada Pule u roku od 90 dana. III Ovaj Zakljucak stupa na snagu i primjenjuje se danom donosenja, a objavljuje u "Sluzbenim novinama" Grada Pule.

Klasa: 400-08/11-01/10 Urbroj:2168/01-02-01-0243-11-2 Pula, 29. prosinca 2011. GRADONACELNIK Boris Mileti

OBRAZLOZENJE

I PRAVNI TEMELJ Clankom 46. Zakona o proracunu (,,Narodne novine" br. 87/08) i clankom 26. Odluke o izvrsavanju proracuna Grada Pule za 2011. godinu (,,Sluzbene novine" Grada Pule br. 14/10. i 13/11.), propisano je da se proracunska sredstva ne mogu preraspodijeliti, osim pod uvjetima i na nacin kako je utvrñeno Zakonom o proracunu i Odlukom o izvrsavanju proracuna Grada Pule za 2011. godinu. II OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREðUJE AKTOM Iznimno, preraspodjela sredstava na proracunskim stavkama kod proracunskih korisnika ili izmeñu proracunskih korisnika, moze se izvrsiti najvise do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje, ako to odobri Gradonacelnik Grada Pule. Gradonacelnik Grada Pule o preraspodjelama izvjestava Gradsko vijee Grada Pule u roku od 90 dana. Preraspodjela sredstava izvrsena je unutar Upravnog odjela za financije i opu upravu, Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu i Upravnog odjela za drustvene djelatnosti. Umanjuju se planirana sredstva na pozicijama proracuna, za koje je procijenjeno da umanjenje nee imati utjecaja na izvrsenje svih planiranih aktivnosti. Ukupno umanjenje iznosi 414.150,20 kuna i prenosi se na pozicije na kojima je procijenjeno da planirana sredstva nee biti dostatna. III PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKTA Za provedbu ovog Zakljucka nije potrebno osigurat dodatna sredstva u Proracunu Grada Pule za 2011. godinu.

Pripremili: Visi savjetnik-specijalist za podrucje financija Vesna Saji Pomonica procelnika Barbara Bateli Luksi

PROCELNIK Danijel Feri

Information

Zakljucak o preraspodjeli sredstava-2011 godinu.pdf

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

601674


You might also be interested in

BETA
Zakljucak o preraspodjeli sredstava-2011 godinu.pdf