Read wdfawdf text version

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Banícke a hutnícke piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT,V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 150. BENDOVÁ, K.: O záhadnom vajci. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 42 ­ 45. BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 2. rocník základných skôl. Bratislava: IMPRO, spol. s r. o., vydavatestvo LITERA, 1998. ISBN 80-88894-11-5. BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, spol. s. r. o., 2003. ISBN 80-89002-72-2. BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, spol. s. r . o., 2003. ISBN 80-89002-73-0. Daidalos a Ikaros (báj). In: JURÍCKOVÁ, E. ­ KRPCIAR, J.: Literatúra pre 5. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1988, s. 204 ­ 206. DOLNÍK, J.: Základy lingvistiky. Bratislava: Stimul, 1999. Dolu pri Dunaji (udová balada). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 147. URÍCKOVÁ, M.: Jahniatko v batohu. In: STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spolocenskej prózy pre deti a mládez. Interpretacné stúdie. Presov: Pedagogická fakulta UPJS, 1995, s. 58. URÍCKOVÁ, M.: Rolandova studa. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 84 ­ 86. URÍCKOVÁ, M.: Vodník a Zuzana. In: BENKOVÁ, S.- KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 117 ­ 119. URÍCKOVÁ, M.: V Tesnej rozprávke. In: URÍCKOVÁ, M.: Jasietka. Bratislava: Mladé letá, 1963, s. 26 ­ 29. EZOP: Voba kráa vtákov. In: KRPCIAR, J. ­ JURÍCKOVÁ, E.: Literatúra pre 6. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1989, s. 103. FELDEK, .: Snehulienka. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 111. FINDRA, J. ­ GOTTHARDOVÁ, G. ­ JACKO, J. ­ TVRDO, E.: Slovenský jazyk a sloh pre posluchácov ucitestva 1. stupa základnej skoly. Bratislava: SPN, 1986.

144

GASPAROVÁ, E.: Spievajúce drevo Helena. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 133 ­ 135. GAVORA, P. et al: Pedagogická komunikácia v základnej skole. Bratislava: Veda, vydavatestvo SAV, 1988, s. 22. Havran a líska (udová bájka). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 19. HEVIER, D.: Poplach s prvákmi. In: OBERT, V. ­ CESNAKOVÁ, E. ­ MAZÁKOVÁ, J.: Literatúra pre 8. a 9. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1991, s. 233. Historické piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 147. HRANKO, M.: Jezkovci. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 40 ­ 42. HRONSKÝ, J. C.: Zelezniciari sú dobrí udia, ale nemajú dobrý vlak pre kozliatka. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, H.: Cítanka pre 2. rocník základných skôl. Bratislava: IMPRO, spol. s r. o., vydavatestvo LITERA, 1998, s. 58 ­ 59. IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. Prehad stredoskolského uciva pre maturantov a uchádzacov o stúdium na vysokých skolách. Bratislava: ENIGMA jr, 1995. ISBN 80-967190-2-5. Jablcnica deti chytá (udová hra). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 16 ­ 17. JANOVIC, T.: Diagnóza. Otec. In: OBERT, V. ­ CESNAKOVÁ, E. ­ MAZÁKOVÁ, J.: Literatúra pre 8. a 9. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1991, s. 190 ­ 191. JANOVIC, T.: Rozprávka o tieoch. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ - PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, spol. s. r . o., 2003, s. 148 ­ 149. JARUNKOVÁ, K.: Fujavica. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 56 ­ 57. Jesenné pranostiky (vybrané ukázky). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 8. JURÍCKOVÁ, E. ­ KRPCIAR, J.: Literatúra pre 5. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1988. KACALA, J. et al: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda, vydavatestvo Slovenskej akadémie vied, 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X. KLÁTIK, Z.: Slovo, kúc k detstvu. Bratislava: Mladé letá, 1975. 325 s. KOPÁL, J.: Próza a poézia pre mládez. Teória/poetológia. Nitra: Enigma, 1997. ISBN 80-85471-48-5. KOVÁCIK, M.: Atómové elektrárne. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 41.

145

KRAJCOVICOVÁ, J.: Pomocník literatúry pre 5. rocník základných skôl. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 2004. Krá Matej a cestár (udová poves). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 137. Pohrebné piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 146. KRPCIAR, J. ­ JURÍCKOVÁ, E.: Literatúra pre 6. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1989. LACKOVÁ, E.: O primásovi Barovi. O Baris primásis. In: LACKOVÁ, E.: Rómske rozprávky. (Romale paramisa). Kosice: Východoslovenské vydavatestvo, 1992, s. 44 ­ 59. udová koleda (vybraná ukázka). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 70. udové hádanky (vybrané ukázky). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 85. udové porekadlá (vybrané ukázky). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 53. udové príslovia o práci (vybrané ukázky). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 10. udový vins (vybraná ukázka). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. Rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 70. MACKOVÁ, Z.: Hravé cítanie, prírucka. Bratislava: GENEZIS, 1991. MARTÁKOVÁ ­ RÁZUSOVÁ, M.: Kvety. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 141. MIKO, F.: Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava: Mladé letá, 1980. MIKO, F. ­ POPOVIC, A.: Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava: Tatran, 1978, s. 199. MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie. Výberová prednáska zo slovenského jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského, 1990. MORAVCÍK, S.: Priateský chodnícek. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 61. Na detvianskom salasi (udový vtip). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 142. NAGY, P.: Hrdza. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 28. OBERT, V.: Detská literatúra a citateský rozvoj dieaa. Nitra: ASPEKT, s. r. o., 2002. ISBN 80-88894-07-7. OBERT, V.: Rozvíjanie literárnej kultúry ziakov. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003. ISBN 80-89002-81-1.

146

OBERT, V. ­ CESNAKOVÁ, E. ­ MAZÁKOVÁ, J.: Literatúra pre 8. a 9. rocník základnej skoly. Bratislava: SPN, 1991. OBRANCOVÁ, E. ­ HELDOVÁ, D. ­ LUKACKOVÁ, Z. ­ SKLENÁROVÁ, I.: Citateská gramotnos ziakov 4. rocníka ZS. Výsledky medzinárodnej súaze PIRLS 2001. Progress in International Reading literacy Study. Bratislava: Státny pedagogický ústav, 2004. O divotvornom hrncícku (udová rozprávka). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 8 ­ 9. ONDREJOV, .: Príhody v divocine. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 166 ­ 168. ONDREJOVIC, S. et al: Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: VEDA, vydavatestvo SAV, 2000. 592 s. ISBN 80-224-0655-4. ONDRUS, S. ­ SABOL, J.: Úvod do stúdia jazykov. Bratislava: SPN, 1981. PALENCÁROVÁ, J. ­ KESSELOVÁ, J. ­ KUPCOVÁ, J.: Ucíme slovencinu komunikacne a zázitkovo. Bratislava: SPN, 2003. ISBN 80-10-00328-X. PALENCÁROVÁ, J. ­ LIPTÁKOVÁ, .: O dvoch komunikacných zrucnostiach alebo o pocúvaní a písaní. Bratislava: Zdruzenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní, 2004. ISBN 80-968664-4-3. Pastierske a valasské piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 149. PAVLÍCEK, F.: Snehulienka. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 112 ­ 113. PETRÁCKOVÁ, V. ­ KRAUS, J. et al: Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1997. 991 s. ISBN 80-08-02054-7. PODJAVORINSKÁ, .: Cakanka. In: PODJAVORINSKÁ, .: Balady. Bratislava: Vydavatestvo Spolku slovenských spisovateov, spol. s. r. o., 1998, s. 45 ­ 48. ISBN 80-88735-79-3. PODJAVORINSKÁ, .: Pytacky. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. : Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 97 ­ 100. PODJAVORINSKÁ, .: Pytacky. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 10 ­ 11. Pri Presporku na Dunaji (úbostná piese). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 144. Prekrúcanky (vybrané ukázky). In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 35. PRCHA, J.: Ucení z textu a didaktická informace. Praha: Academia, 1987, s. 8. Recovanky ­ riekanky (vyzývanky, prekáranky, vysmievanky, prihováranky, vycítanky, rapotanky, vyvolávanky, skákanky, spievanky, rýmovacky). In: ZIGOVÁ, E. ­ OBERT, V.: Literatúra pre deti a mládez s metodikou. Bratislava: SPN, 1983, s. 31 ­ 32.

147

Regrútske a vojenské piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 148. REPKA, R.: K niektorým problémom zvysovania kvality procesu výucby cudzích jazykov. Cizí jazyky, 1991/1992, c. 3, s. 5. Rodinné piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 149. ROJCEK, F.: Balón. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 11. ROSA, V. ­ TUREK, I. ­ ZELINA, M.: Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR. (Projekt Milénium). Príloha Uciteské noviny, 50, 2000, c. 3. RÚFUS, M.: Modlitba za Slovensko. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 6. SEDLÁK, J.: Epické zánre v literatúre pre deti a mládez. Bratislava: SPN, 1981. SLANCOVÁ, D.: Praktická stylistika. Presov: Slovacontact, 1996. SLIACKY, O.: Kontúry periodizacného procesu slovenskej literatúry pre deti a mládez. BIBIANA, revue o umení pre deti a mládez, 5, 1997, c. 2, s. 1 ­ 7. SLIACKY, O. ­ STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládez v rokoch 1945 ­ 2002. Presov: Náuka, 2003. ISBN 80-89038-23-9. STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládez. Presov: Náuka, 1998. ISBN 80-967602-3-8. STANISLAVOVÁ, Z.: Priestorom spolocenskej prózy pre deti a mládez. Interpretacné stúdie. Presov: Pedagogická fakulta UPJS, 1995. ISBN 80-88697-15-8. STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991. Svadobné piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 146. STEEL, J. L. ­ MEREDITH, K. S. ­ TEMPLE, CH.: Rámec pre kritické myslenie vo vyucovaní. Pripravené pre Projekt Orava a projekt Cítaním a písaním ku kritickému mysleniu. Prírucka II. Bratislava : Zdruzenie Orava, 1999. SVOBODOVÁ, J.: Jazyková specifika skolské komunikace a výuka matestiny. Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, Pedagogická fakulta, 2000. 168 s. SILANOVÁ ­ HIVESOVÁ, D.: Cigánske pohady. In: SILANOVÁ ­ HIVESOVÁ, D.: Cigánske leto. Bratislava: Smena, 1989, s. 53 ­ 54. SILANOVÁ ­ HIVESOVÁ, D.: Vtácatko Korálocka. Cirikloro mirikloro. In: SILANOVÁ ­ HIVESOVÁ, D.: Vtácatko Korálocka. Cirikloro Mirikloro. Bratislava: Vydavatestvo Goldpress Publishers, s. r. o.,1996, s. 54 ­ 59. SIMONOVÁ, B.: Komunikácia na hodinách literatúry. In: Retrospektívne a perspektívne pohady na jazykovú komunikáciu, 1. diel. Materiály z 3. konferencie o komunikácii (Banská Bystrica ­ Donovaly 11. ­ 13. septembra 1997). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB a Fakulta humanitných vied UMB, 1999, s. 146 ­ 148. STIAVNICKÝ, J.: Koko je tatranských konciarov. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J. ­ STEFEKOVÁ, K.: Cítanka pre 3. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 48 ­ 49.

148

Trávnice (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 149. TUREK, I.: Tvorivé riesenie problémov. Presov: Metodické centrum, 2000. ISBN 80-8045-20294. ULICIANSKY, J.: Zákaz stavania snehuliakov. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 74 ­ 77. URBAN, M.: Poves o bratislavskej svätej Alzbete. In: BENKOVÁ, S. ­ KOMLÓSSYOVÁ, H. ­ PAVLOVIC, J.: Cítanka pre 4. rocník základných skôl. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2003, s. 87 ­ 88. Uspávanky (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 149. VÁLEK, M.: Ako sa Kubo stratil. In: SIMONOVÁ, B. ­ BACÍKOVÁ, D. ­ JANÁKOVÁ, L.: Slovencina na 1. stupni ZS netradicne. Literárna výchova (metodická prírucka). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1997, s. 18. ISBN 80-8055-074-3. Verbovacky (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 148. Vtip (vybraná ukázka). In: Fifík, 10, 2002, s. 5. ZAMAROVSKÝ, V.: Za tajomstvom ríse Chetitov. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 186 ­ 188. Zariekania a zaklínania (vybraná ukázka). In: Zilka, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 146 ­ 147. ZÁBORSKÝ, J.: Veká a malá ryba. In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 299. ZIGOVÁ, E. ­ OBERT, V.: Literatúra pre deti a mládez s metodikou. Bratislava: SPN, 1983. 248 s. Zbojnícke lyrické piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 147. ZELINOVÁ, M. ­ ZELINA, M.: Tvorivý ucite. Osobnos a práca tvorivého ucitea v systéme tvorivo ­ humanistickej výchovy. Bratislava: Metodické centrum mesta Bratislavy, 1997. ISBN 80-7164-192-8. ZARNAY, J.: Kolumbovia zo základne Ganymedes. In: STANISLAVOVÁ, Z. ­ SIMONOVÁ, B.: Slovenská literatúra pre deti a mládez. Textová prírucka. Kosice: Pedagogická fakulta UPJS v Presove, 1991, s. 176 ­ 178. Zartovné piesne (vybraná ukázka). In: ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002, s. 149. ZILKA, T.: Poetický slovník. Bratislava: Tatran, 1987. ZILKA, T. ­ OBERT, V. ­ IVANOVÁ, M.: Teória literatúry pre gymnáziá a stredné skoly. Bratislava: OG ­ Vydavatestvo Poana, s. r. o., 2002. ISBN 80-89002-54-4.

149

Information

wdfawdf

6 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

601886