Read Nieuw document text version

Vereniging voor senioren Nuenen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 21 januari 2011 in zaal "Scarabee" te Nuenen, aanvang 14 uur. 1. Opening De voorzitter Frits Sisselaar opent de vergadering en heet de ruim 75 aanwezige leden hartelijk welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de PVGE Afdeling Nuenen. Aanwezig zijn ook zeven Leden van Verdienste: Miep Luijten, Wim Luijten, Beb Kooiman, Kees Borstlap, Martine Jansen, Rinkje Rust en Leo Hoogeveen. Peter Legierse is aanwezig als vertegenwoordiger van het Bestuur van de Vereniging. In de Agenda die met de Nieuwsbrief meegestuurd is, is wat gewijzigd. Het punt 11 Huisvesting is vervallen en vervangen door punt 5.d. Uitleg Huisvesting door de voorzitter. 2. Ingekomen stukken en mededelingen - Afmeldingen zijn ontvangen van Lies en Wim v.d. Krol, Jan en Elly de Smit, Mia Jacobs, Miep Engelbregt en Rikie de Moor. Er zijn geen vragen voor de rondvraag ontvangen. - Het ledenaantal is weer gegroeid. Eind 2010 waren er 835 leden en gastleden. Echter per 1 januari 2011 zijn er een aantal afmeldingen. Voor de 9 leden die zijn overleden in 2010 vraagt Frits een moment stilte. 3. Goedkeuring notulen ALV van 22 januari 2010 Aangezien er niemand aanmerkingen heeft, worden de notulen van de ALV van 22 januari 2010 goedgekeurd en "gearresteerd". 4. Jaarverslag 2010 Het jaarverslag 2010 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 5.a. Financieel verslag 2010 De penningmeester Ton Aelberts behandelt het financieel verslag 2010. Het gaat goed met de afdeling, want er is een batig saldo. Gevraagd wordt naar de voorziening voor huisvesting tot nu toe. Hiervoor staat 23500 op de balans. Op de vraag of de renteopbrengst niet hoger kan, antwoordt Ton dat de rente op de kapitaalrekening nu 2,3% is. Op het ogenblik is dat een goede rente. Het financiële overzicht zal in het vervolg eerder op de website geplaatst worden. 5.b. Verslag Kas Controle Commissie 2010 Mede namens haar medeleden Joop Andrea en Kees Borstlap, verklaart Helmi Schuttevaer de Balans en de Verlies- en Winstrekening over het statutaire boekjaar 2010 aan de hand van overlegde bescheiden te hebbenen gecontroleerd en in orde bevonden. De Commissie adviseert derhalve de ALV de penningmeester en het bestuur décharge te verlenen voor het in 2010 gevoerde beleid. Hetgeen geschiedt. 5.c. Décharge Kas Controle Commissie 2010 De Kas Controle Commissie 2010 wordt met applaus gedéchargeerd. 5.d. Uitleg Huisvesting door de voorzitter Er was na intensieve besprekingen met de wethouder en de KBO overeenstemming over de bouw en inrichting van een Seniorenpaviljoen achter het Klooster, gereed midden 2012. Zoals

www.pvge-nuenen.nl

PVGE Vereniging voor senioren

Pagina 2 van 4

bekend heeft het College van B&W de bouw afgelast. Een eventueel plan voor nieuwbouw, samen met de Dorpswerkplaats, gaat nog jaren duren. Er is overleg geweest met de wethouders De Witte en Jansen. De KBO blijft zitten in het Klooster. De PVGE heeft om een tijdelijk onderkomen gevraagd. Dit te meer omdat de afbraak van Scarabee doorgaat midden 2012. Frits vraagt de vergadering naar de bereidheid om bij het gemeentehuis te protesteren ter ondersteuning van het verzoek om tijdelijke huisvesting. Vrijwel alle aanwezigen zijn daartoe bereid. Er zijn vragen over het subsidiebeleid van de Gemeente. De subsidie voor 2011 is al toegekend. Voor 2012 wordt een nieuw beleid verwacht met subsidie per activiteit en niet per lid. Ook zou de hoogte van de contributie invloed kunnen hebben op de subsidie: lage contributie, dus minder subsidie nodig. De contributie is in principe hetzelfde voor alle afdelingen. (Deze wordt in 2012 met 1,20 per jaar verhoogd.) Misschien kan de opgave van contributie aan de Gemeente gedaan worden met inbegrip van de bijdrage aan clublidmaatschappen. Als er in de toekomst huisvesting komt, moet in ieder geval de contributie opnieuw besproken worden. Opgemerkt wordt nog dat de PVGE de laagste contributie heeft. De KBO rekent 20 per jaar, maar biedt meer, mede door de (landelijke) periodieken. 6. Verlenen van décharge aan het bestuur voor 2010 Met applaus wordt het bestuur gedéchargeerd voor 2010. 7. Bestuursverkiezing Frits verklaart dat na 9 jaar afscheid moet worden genomen van Marga Timmers. Zij heeft deze jaren met groot enthousiasme mee bestuurd. Op de valreep heeft Mieke van Liempd zich aangemeld als opvolger. Zij is niet aangekondigd in de Nieuwsbrief en de periode was zo kort dat geen tegenkandidaten gesteld konden worden. Het bestuur spreekt zijn vertrouwen in haar uit en verzoekt haar toch te verkiezen als bestuurslid PR en Communicatie. De vergadering keurt dit bij acclamatie goed. Ton Touw treedt na 6 jaar af als secretaris. Als opvolger draagt het bestuur Jessie Ackermans voor. Jessie kan helaas niet aanwezig zijn vanwege heup- en rugklachten. Tijdens de revalidatie zal Ton nog waarnemen. De vergadering keurt ook dit bij acclamatie goed. 8. Benoeming Leden van Verdienste Voorgesteld wordt de volgende 3 personen te benoemen tot Lid van Verdienste: - Adri Jansen, vanwege zijn bijzondere bijdrage, gedurende 10 jaar, aan de lay-out van de Nieuwsbrief. Hij kan en doet veel en wordt zeer gewaardeerd. - Marga Timmers, vanwege haar bijzondere bijdrage, gedurende 9 jaar, als bestuurslid PR en Communicatie, haar lidmaatschap van de Reiscommissie en als vrijwilligster bij activiteiten. Marga doet veel, ook als ze het druk heeft. - Ton Touw, vanwege zijn bijzondere bijdrage, gedurende 6 jaar, als secretaris. Hij heeft veel gedaan, beheerde alle agenda's, is bekwaam in IT en is bereid nog enige tijd waar te nemen. Na de lovende woorden van Frits worden de 3 met applaus benoemd tot Lid van Verdienste van de PVGE Afdeling Nuenen.

www.pvge-nuenen.nl

PVGE Vereniging voor senioren

Pagina 3 van 4

Marga bedankt daarna het bestuur, de redactiecommissie en de reiscommissie voor de fijne samenwerking. Ze heeft 9 jaren enthousiast gewerkt en een fijne tijd gehad. En de PVGE heeft ook veel voor haar gedaan: ze kent een grote groep mensen waar ze bij hoort. 9. Begroting Ton Aelberts licht de begroting 2011 kort toe. De Nieuwsbrief is goedkoper geworden. De Activiteiten worden duurder, omdat ingehuurd entertainment duurder wordt. Er zijn meer leden van clubs, dus een grotere bijdrage. Er is nog ruimte om 3500 toe te voegen aan de reserve voor huisvesting. Per acclamatie wordt de begroting 2011 aangenomen. 10. Benoeming leden Kas Controle Commissie 2011 Helmi Schuttevaer en Joop Andrea nemen afscheid van de Commissie. De Afdeling Nuenen is hem erkentelijk voor hun werkzaamheden. Ronald Rueb en Jan Kop melden zich als nieuwe leden. Zij worden bij acclamatie benoemd. De Kas Controle Commissie 2011 bestaat uit Kees Borstlap, Ronald Rueb en Jan Kop. 11. Belangenbehartiging Henk Jonkhout meldt het volgende: 1. Op 29 maart is een voorlichting over dementie in de theaterzaal van het Klooster. Deze wordt georganiseerd door de 3 ouderenbonden en de Provincie. De Gemeente steunt niet, daarom alleen toegankelijk voor leden. 2. In de vorige Schouw heeft U kunnen lezen over het project Zorgeloos Huis. Dit is interessant voor mensen die thuis willen blijven wonen en daarbij ook een computer (gaan) gebruiken. Dit PVGE-project is aangeboden aan de VBOB (Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant) en goedgekeurd, maar de Provincie steunt helaas niet financieel. De PVGE gaat er wel mee door. 3. Op 25 februari is er een lijsttrekkersdebat in Tilburg, georganiseerd door de VBOB. Het is belangrijk dat daar veel mensen naar toe gaan. De vraag wordt gesteld of de afdeling ervaring heeft met leeftijdsdiscriminatie. Dit is nog niet onder de aandacht van het bestuur gekomen. Wellicht is het een punt van aandacht voor het bestuur en evt. ook ONO. 12. Verenigingsraad De Afdeling Nuenen heeft 4 leden als vertegenwoordiger in de Verenigingsraad. Leo Hoogeveen en Kees Walraven zijn aanwezig. Voor Harry Lakerveld wordt het het laatste jaar. Het bestuur stelt voor Harry Lakerveld, Kees Walraven, Leo Hoogeveen en Ulrich Frank te herbenoemen. Er zijn geen tegenkandidaten. De voorgestelde leden worden per acclamatie benoemd. Er zijn geen reserveleden meer. Denk svp na over een evt. lidmaatschap. Sinds de instelling van de VR zijn de vergaderingen kleiner en gaan dieper op de zaken in dan de vroegere ledenvergaderingen. Onderwerpen die aan de orde zijn: - Hoe treedt de PVGE naar buiten, wat is het imago, hoe werven we leden. - Ontvlechting van de afdeling Eindhoven uit de Vereniging. - Deelname PVGE aan overleg met andere verenigingen.

www.pvge-nuenen.nl

PVGE Vereniging voor senioren

Pagina 4 van 4

Kees Walraven heeft een verslag gemaakt van de laatste VR vergadering in de Nieuwsbrief van december. Een uitgebreider verslag staat in de Schouw van januari. Na een vraag van Henny Sluijter volgt een discussie over deelname en begunstiger zijn van de Federatie. Door hem, en later ook door Ronald Rueb, worden de voordelen van het begunstiger zijn belicht. Je bent direct betrokken en, voor 25, krijg je het Seniorenbulletin en alle informatie over de zaken waar de Federatie mee bezig is. De afdeling Nuenen is lid van de Federatie en op die manier worden de leden toch vertegenwoordigd. Zij dragen ook financieel bij. Na een rechtstreekse vraag verklaarde Frits dat hij persoonlijk de vertegenwoordiging via de afdeling voldoende vindt. Het bestuur spreekt zich niet uit. Ieder moet de afweging zelf maken. Informatie is te vinden op de website www.federatie.nl 13. Rondvraag - SJef van Grootel vraagt of de afdeling een stemadvies wil geven. De PVGE is een apolitieke vereniging, dus geen stemadvies. - Leo Hoogeveen vraagt aandacht voor cursus reanimatie, samen met de Dorpswerkplaats 11/18/25 maart 13.30 ­ 15 uur. Opgeven bij Leo. - Leo maakt de leden erop attent dat de belastingdienst dit jaar erg scherp gaat letten op het op tijd insturen van de belastingaangifte. Één dag na 31 maart is al een flinke boete. Dus op tijd insturen of op tijd uitstel vragen via de belastingtelefoon. - Leo kondigt een artikel in de Nieuwsbrief aan over veranderde vragen in de belastingaangifte. - Wim Luiten ziet graag op de begroting voor 2012 een post voor een eindversterker met luidsprekers, zodat de geluidskwaliteit beter wordt. - Martine Jansen verwijt het bestuur niet aanwezig geweest te zijn op de Feestmiddag. Er waren 2 bestuursleden (Marga en Hans) aanwezig. De anderen waren naar het Symposium van de Vereniging (Frits zat in de organisatie). Toen de datum van het symposium bekend werd, kon de feestmiddag niet meer verplaatst worden. Het bestuur is ook niet blij met de situatie, maar kon het niet veranderen. De Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng. Hij dankt ook de vrijwilligers van de Activiteitencommissie voor hun werk tijdens en rond de vergadering. Daarop sluit hij de vergadering om 15.45 uur. TT, januari 2011

www.pvge-nuenen.nl

Information

Nieuw document

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

462585


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - Ausgabe 04-08-internet.doc
MYSTERIE DER EEUWEN
Amigoe di Curacao : weekblad voor de Curacaosche eilanden