Read Microsoft Word - 3_CEECIS TLA_Novi pravilnici u vezi sa obracunom p text version

Tax and Legal Alert

Srbija, izdanje 2, februar 2011

Novi pravilnici u vezi sa obracunom poreza na dobit

U skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit iz marta 2010. godine, Ministarstvo Finansija je donelo nove pravilnike kojima se ureuje postupak obracunavanja i prijavljivanja obaveze po osnovu poreza na dobit za kompanije, stalne poslovne jedinice nerezidentnih kompanija i nedobitne organizacije. panija

Najvaznije izmene koje mogu uticati na Vas

Navodimo listu najvaznijih izmena koje mogu uticati na iznos Vase poreske obaveze (izmene su opsirnije obrazlozene u narednoj sekciji naseg izvestaja): Uvoenje novih pozicija u poreskom bilansu u skladu sa izmenama Zakona o porezu na dobit iz marta 2010. godine; Znacajne izmene pravila za obracunavanje poreske amortizacije koja se odnose na otuenje osnovnih sredstava; Znacajne izmene i poostravanje pravila koja se odnose na priznavanje troskova pravila kamate po osnovu utanjene kapitalizacije; Uvoenje detaljnijih i strozih pravila koja se odnose na transferne cene primenjene na zajmove izmeu povezanih lica; Novi obrazac za iskazivanje Poreskog kredita.

Kako vam mozemo pomoi

Mozemo vam pruziti pomo na sledei nacin: Pomo u ispravnoj primeni novih pravila prilikom obracuna poreza na dobit; Pomo u automatizaciji obracuna poreske amortizacije i proceni visine poreskog kredita; Pomo u pronalazenju ispravnog poreskog tretmana transakcija koje dovode do kapitalnih dobitaka/gubitaka; Pomo prilikom primene novih pravila utanjene kapitalizacije; Pomo u strukturiranju ugovora o zajmu izmeu povezanih lica, kako bi se postiglo priznavanje troskova kamate u skladu sa novim pravilima utanjene kapitalizacije i transfernih cena;

Koristi koje mozete ostvariti

Koristi koje mozete ostvariti angazovanjem PwC izmeu ostalog PwC-a obuhvataju: Sigurnost da je Vas porez na dobit pravilno obracunat i izmiren; Postizanje usklaenosti za Zakonom o porezu na dobit, uz minimum napora; Minimiziranje uticaja novih restriktivnih pravila u vezi sa striktivnih troskovima kamata ostvarenih izmeu povezanih lica.

Novi Pravilnici Zakona o porezu na dobit ­ bitne izmene

Nove pozicije u poreskom bilansu

Obrazac poreskog bilansa je izmenjen u cilju prilagoavanja nedavnim promenama Zakona o porezu na dobit. Pomenute promene podrazumevaju uvoenje novih pozicija koje se odnose na usklaivanje rashoda. Isticemo nove pozicije koje umanjuju poresku osnovicu: Otpremnine i novcane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa koje su obracunate u prethodnom a ate isplaene u poreskom period za koji se podnosi poreski bilans; Iskorisena dugorocna rezervisanja koja nisu bila priznata kao rashod u poreskom periodu u kom su izvrsena; Rashodi obezvreenja, koji su u prethodnom periodu tretirani kao neodbitni troskovi; Porezi, doprinosi i drugi javni prihodi koji su ranije tretirani kao neodbitni troskovi (obracunati a neisplaeni porezi). U pogledu novih pozicija koje uveavaju poresku osnovicu, isticemo sledee: Ispravku vrednosti potrazivanja koj koja je ranije bile tretirana kao odbitni trosak, a za koju u momentu otpisa nisu bili ispunjeni uslovi predvieni Zakonom o porezu na dobit; Posebna sekcija za primenu pravila koje se odnose na transferne cene na zajmove izmeu povezanih lica; Ispravka vredn vrednosti potrazivanja osiguravajuih drustava iznad iznosa utvrenog propisima Narodne Banke Srbije; Primanja zaposlenih po osnovu ucesa u dobiti;

Publikaciju "Tax and Legal Alert" je pripremilo Odeljenje za usluge poreskog i pravnog savetovanja kompanije PwC Neprihvatanje pravne odgovornosti: materijal koji se nalazi u ovoj publikaciji je namenjen iskljucivo za svrhe opsteg informi informisanja i ne sadrzi iscrpnu analizu svake navedene stavke. Citaoci bi trebalo da potraze savet strucnjaka pre nego sto odluce da preduzmu (ili ne preduzmu) dalje korake. Ne prihvatamo odgovornost za postupke ili omaske ucinjene u vezi sa sadrzajem ove publikacije. © 2011 PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. Sva prava zadrzana. " "PwC" se odnosi na srpsku kompaniju PricewaterhouseCoopers Consulting d.o.o. ili, u " zavisnosti od konteksta, na mrezu kompanija clanica grupacije PricewaterhouseCoopers International Limited, od kojih je svaka zasebno i nezavisno pravno lice.

Porezi, doprinosi i drugi javni prihodi koji nisu plaeni u poreskom period a su po osnovu kojih je u poslovnih knjigama iskazan rashod; Troskovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja.

Kapitalni dobici

Nekonzistentnost u vezi sa oporezivanjem kapitalnih dobitaka koja je postojala u prethodnom pravilniku koji je predviao da se poreski kapitalni dobici najpre oduzmu od racunovodstvenog rezultata a kasnije ponovo ukljuce u poresku osnovicu sada je otklonjena. Izmenjeni pravilnik predvia da se najpre kapitalni dobici obracunati prema racunovodstvenim pravilima oduzimaju od racunovodstvenog rezultata, a da se potom dodaju kapitalni dobici obracunati u skladu sa poreskim pravilima.

Utanjena kapitalizacija

Troskovi kamate i drugi troskovi povezani sa zajmom bie u punom iznosu tretirani kao odbitni, pod uslovom da visina zajma izmeu povezanih lica ne prelazi cetvorostruki iznos obveznikovog sopstvenog kapitala (odnosno desetostruki iznos za banke). Visina obveznikovog sopstvenog kapitala se racuna kao prosecna razlika ukupne aktive i ukupnih obaveza, na pocetku i na upnih kraju godine, dok se iznos zajma racuna kao dnevni prosek za celu godinu. U slucaju da zajmovi od povezanih lica prelaze propisani limit, visina neodbitnih troskova kamate bie izracunata proporcionalno visini zajma koji pre prelazi limit 4:1 (10:1).

Transferne cena na zajmove izmeu povezanih lica

Novi pravilnik detaljno propisuje sta se smatra kamatom pod trzisnim uslovima za meukompanijske zajmove. Naime, referentna kamatna stopa Narodne Banke zemlje u cijoj je valuti je denominiran zajam bie smatrana trzisnom kamatnom stopom. Pravila transfernih cena se primenjuju do iznosa odbitnog troska kamate utvrenog u skladu sa pravilima o utanjenoj kapitalizaciji.

Poreski kredit za ulaganje u osnovna sredstva

Obrazac poreskog kredita za ulaganje u osnovna sredstva je sada sveobuhvatniji i resava odreene nedoslednosti prisutne u njegovoj prethodnoj verziji. Naime, uvedena su zasebna polja za sve relevantne podatke koji se odnose na raspolozivi i iskoriseni poreski kredit tekue godine i iznos poreskog kredita prenetog iz prethodnih godina. Novi obrazac takoe uvodi poziciju za korekciju poreskog kredita po osnovu otuenja sredstava pre isteka roka utvrenog Zakono Meutim, izvesne Zakonom. nedoslednosti u obrascu su i dalje prisutne.

Poreska amortizacija

Pravilnik kojim se ureuje poreska amortizacija uvodi znacajnu izmenu koja se odnosi na otuenje osnovnih sredstava, a koja predvia da se sredstva otuena u toku godine iskljucuju iz obracuna amortizacije po njihovoj neto poreskoj vrednosti, umesto po pro prodajnoj ceni, kakav je ranije bio slucaj. Takoe, sredstva koja se unose kao ulog u postupku statusne promene (spajanje, odvajanje itd.) se za poreske svrhe od strane novog vlasnika priznaju po njihovoj neto poreskoj vrednosti iskazanoj u knjigama prethodn prethodnog vlasnika. Novi Pravilnik takoe uklanja izvesne nedoumice prisutne u njegovoj prethodnoj verziji i predvia da e dodatna ulaganja na osnovnim sredstvima klasifikovanim u odreenu grupu poreske amortizacije takoe biti klasifikovana u tu istu grupu.

Oporezivanje ogranaka i drugih stalnih poslovnih jedinica nerezidentnih poreskih obveznika

Nedoslednosti u vezi sa oporezivanjem stalnih poslovnih jedinica koje vode racunovodstvenu evidenc su sada evidenciju delimicno resene. Naime, stalne poslovne jedinice su obavezne da popune i predaju isti obrazac poreskog bilansa kao i rezidentne kompanije i na taj nacin u poziciji su da iskoriste prenete poreske gubitke iz ranijih godina. Meutim, obrazac poreske prijave za stalne eske poslovne jedinice i dalje ne dozvoljava korisenje poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva. I dalje ne postoji prakticna mogunost za korisenje poreskih gubitaka ili poreskih kredita za one stalne poslovne jedinice koje ne vode racunovodstvenu evidenciju.

Krzysztof Lipka

Kontakti

PwC Srbija wC

Omladinskih b brigada 88a 11070 Beograd Tel: + 381 11 33 02 100 www.pwc.rs www.trainingacademy.rs

Partner krzysztof.lipka [email protected] Tel: + 381 11 33 02 100

Dragan Drac Draca

Visi menadzer [email protected] Tel: + 381 11 33 02 100

Information

Microsoft Word - 3_CEECIS TLA_Novi pravilnici u vezi sa obracunom p

3 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

709943


You might also be interested in

BETA
Microsoft Word - 3_CEECIS TLA_Novi pravilnici u vezi sa obracunom p