Read bibliografija didaktickih putokaza_1-50 text version

BIBLIOGRAFIJA

(od 1. do 50. broja) (1374 radova)

BOSANSKI JEZIK I KNJIZEVNOST, HRVATSKI JEZIK I KNJIZEVNOST, SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST

JEZIK I KNJIZEVNOST

1. Abazovi Lejla: 2. Abazovi Lejla: 3. Ajanovi Emina: 4. Arnaut Alica: 5. Arnaut Muhamed: 6. Arnaut Muhamed: 7. Arslani Anita: 8. Bajramovi Muris: 9. Bajramovi Muris: 10. Bajtarevi Razija: 11. Balagija Alma: 12. Basi ­Jari Anela: 13. Beganovi Fahrudin: 14. Brki-Medzedovi Sedina: 15. Mrki-Medzedovi Sedina: 16. orali Zrinka: 17. osi Fatima: 18. Dedi Zekija: 19. Dzaji Idriz: 20. Dzaji Idriz: 21. Dzanko Muhidin: 22. Dzanko Muhidin: 23. Dzanko Muhidin: 24. Dzanko Muhidin: 25. Dzanko Muhidin: 26. Dzanko Muhidin: 27. Dzanko Muhidin: 28. Dzanko Muhidin: 29. Dzanko Muhidin: 30. Dzibri Amira: Turcizmi u prozi Abdurezaka Hifzi Bjelevca Mjesto turcizama u leksickom sistemu bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika Opservacije o rezultatima provjere znanja iz bosanskog jezika i knjizevnosti za 5. razred Zbor se kupi na Kakanj-pazaru Fenomen poetizma Maka Dizdara: Vrijednosti knjizevnog jezika srednjovijekovne Bosne Idemo u Slovograd Nasilno stvaranje razlike u knjizevnosti u doba austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini str. 37-38. str. 10-11. str. 54-58. str. 51-54. str. 2-7. str. 66-74. str. 39-41. str. 69-72. br.47/2008. br.48/2008. br.20/2000. br.27/2002. br.45/2007. br.50/2009. br.3/1996. br.34/2005. br.50/2009. br.21/2000. br.46/2008. br.48/2008. br.31/2004. br.25/2001. br.47/2008.

str. 61-65. Skica stanja Bosanskohercegovackog postmodrenistickog romana str. 56-58. Interpretacija knjizevnog teksta primjenom odgojne drame str. 111-113. Nastavna priprema iz Bosanskog jezika i knjizevnosti: Sijelo mudraca- Nedzad Ibrisimovi str. 12-13. Sinonimija u bosanskom jeziku Bosanski jezik i knjizevnost str. 61-64.

str. 35A-35D. Poetska funkcija akcenata i postakcenatskih duzina u Kulenovievoj pjesmi "Seva" Frazemi u BH stampi nastali metaforizacijom, metonimizacijom, poreñenjem, personifikacijom, str. 46-52. hiperbolom, antonomazijom i eufemizmom str. 5-9. O frazemu kao temeljnoj jedinici frazeologija str. 41-48. Dramski tekst u nastavi: Hasanaginica Alije Isakovia (VIII razred osnovne skole) Veliko i malo pisano slovo V, v (model casa u 1. str. 37-38. razredu) str. 6-10. Interpretacija pjesme "Dazd" Tina Ujevia

br.48/2008. br.15/1999. br.25/2001. br.18/2000. br.26/2002. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.7/1997. br.8/1997. br.9/1997. br.12/1998. br.18/2000. br.19/2000. br.24/2001.

Kratke nadrealisticke pjesme u visim razredima osnovne skole Pijevac i lisica, bosnjacka narodna basna Osnovne povijesne odrednice bosnjacke knjizevnosti za djecu Pisci i djela iz orijentalne knjizevnosti u novim citankama za osnovne i srednje skole Dramatizacija knjizevnoumjetnickog teksta Nastavna interpretacija dramskog djela "Hasanaginica" A. Isakovia

str. 36-42. str. 14-15. str. 12-15. str. 15-18. str. 29-31. str. 63-65.

Nastavna interpretacija pripovijetke "Majka" Zije str. 15-21. Dizdarevia str. 117-119. Strah od teksta str. 59-64. Balkanski literarni torzo Izbor iz bosanskohercegovacke poezije za djecu Mehmed-aga Prusanin, Duvanjski arzuhal (Model casa u II. razredu srednje skole) str. 82-83. str. 77-78.

31. Dzibri Ismeta: 32. ðonli Slañana: 33. Fazli Jusuf: 34. Fazli Jusuf: 35. Fazli Jusuf: Grubisi Puliseli Eldi, 36. Ugrina Silvija: 37. Hadzi Rusmira: 38. Hadzi Emina: 39. Hadziefendi Omer: 40. Hakanovi Azra: 41. Handzar Fadila: 42. Hasi Nisveta: 43. Heli Dzemila: 44. Herco Fikret: 45. Hrnci Senija: 46. Hrnci Senija: 47. Husi Arif: 48. Isakovi Alija: 49. Islambegovi Selma: 50. Jahi Dzevad: 51. Jahi Dzevad: 52. Jahi Dzevad: 53. Jari Abid: 54. Jari Abid: 55. Jari Abid: 56. Jari Abid: 57. Karahmet Fehima: 58. Karahmet Velida: 59. Kohni Elmedina: 60. Kozlici Franka: 61. Kozlici Franka: 62. Lyn Richards, Stephen Koziol: Mati Mirjana, 63. Pirs Kristina: 64. Mehmed-beg Kapetanovi Ljubusak 65. Mehmed-beg Kapetanovi Ljubusak 66. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 67. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 68. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 69. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 70. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 71. Mujezinovi Fatima-Nidzara:

Mak Dizdar: "Ruka", model casa u 6. razredu Obrada bajke: Sarl Pero: Bajke, model casa lektire Nastajanje knjizevnoumjetnickog teksta Struktura knjizevnoumjetnickog teksta Istina i masta u knjizevnoumjetnickom tekstu Pitanje zenskog obrazovanja u knjizevnopedagoskim tekstovima njemackih autorica Model Godisnjeg plana rada Aktiva profesora bosanskoga jezika i knjizevnosti Metodicki pristup liku Leonea iz Krlezine drame Gospoda Glembajevi Interpretacija knjizevnog djela "Kako je nastalo drago kamenje", indijanska narodna prica

str. 55-58. str. 53-55. str. 7-8. str. 16-17. str. 19-20. str. 21-27. str. 70. str. 103-104. str. 75-76.

br.27/2002. br.21/2000. br.5/1996. br.6/1997. br.10/1998. br.47/2008. br.21/2000. br.43/2007. br.10/1998. br.26/2002. br.14/1999. br.13/1998. br.26/2002. br.15/1999. br.19/2000. br.30/2003. br.25/2001. br.27/2002. br.47/2008. br.18/2000. br.20/2000. br.21/2000. br.10/1998. br.21/2000. br.26/2002. br.34/2005. br.17/1999. br.24/2001. br.27/2002. br.15/1999. br.19/2000. br.7/1997. br.48/2008. br.27/2002. br.27/2002. br.9/1997. br.10/1998. br.11/1998. br.12/1998. br.15/1999. br.18/2000.

"Smrt Omera i Merime", narodna balada (Model str. 66-68. casa u 7. razredu) str. 4-7. "Tresnja" Dz. Latia, priprema za cas Grozdanin kikot Hamze Hume Karlo Kolodi: Pinokio, model casa lektire u 3. razredu Govor krvi i mesa - ekspresionisticke drame Ahmeda Muradbegovia Alija Aljosa Musi "Buldozer pred jabukom" "Skeledzija" M. Selimovi, model casa u 8. razredu Ucenikovo citanje moze se vrednovati Bosno moja, Ljepsa si od raja Problem jezika u filozofiji Martina Heideggera Naucna utemeljenost bosanskog jezika Bosnjacki pisci i svijest o bosanskom jeziku Sevdalinka i bosanski jezik "Ovo tuga govori..." O asikovanju u narodnoj pjesmi O prosidbi djevojke u narodnoj pjesmi O skraenickim modelima u bosanskom jeziku Interpretacija knjizevnog teksta "Rijeka" Interpretacija knjizevnog teksta "Najdragocjeniji plod", model casa u 4. razredu Skender Kulenovi: Abez, model casa u 4. razredu Lektira "Slavuj" H. Ch. Andersena str. 31-38. str. 60-65. str. 94-96. str. 5-10. str. 79-82. str. 32-33. str. 117. str. 53-62. str. 57-58. str. 50-52. str. 39-40. str. 21-22. str. 49-50. str. 34-35. str. 67-68. str. 83-85. str. 65-66. str. 66-67. str. 9-14.

Citanje u sebi nepoznatog teksta "Pijetao i lisica", str. 93-96. narodna basna str. 27-28. Neformalna drama Tijelo kao izvor frazema Knjizevno-historijska bastina narodnog prosvjetiteljstva str. 2-4. str. 109-110. str. 111-112. str. 22-24. str. 23-26. str. 51-66. str. 102-107. str. 49-61. str. 84-96.

Narodne poslovice

Jovan Duci "Jablanovi", interpretacija "Modra rijeka" M. Dizdara u nastavi Skolska interpretacija romana Legenda o Ali pasi Poetski svijet Abdulaha Sidrana u nastavi Zeleno busenje, Edhem Mulabdi (Cas lektire u srednjoj skoli) Uvoñenje ucenika u svijet drame Ahmeda Muradbegovia

72. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 73. Mujezinovi Fatima-Nidzara: 74. Mujezinovi Fatima-Nidzara:

Interpretacija romana "Ponornica" Skendera Kulenovia, metodicki pristup Upoznavanje ucenika sa novelama Alije Nametka Priprema maturskih radova iz jezika i knjizevnosti Primjer ostvarivanja balansa izmeñu ciljeva i zadataka nastave bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika i knjizevnosti i koncepta obrazovanja za mir Ucenje i poucavanje Interpretacija romana "Ugursuz" Nedzada Ibrisimovia Kameni spavac - Mehmedalija Mak Dizdar Zenidba Smailagi Mehe

str. 16-28. str. 20-28. str. 19-27. str.74-76.

br.20/2000. br.22/2001. br.25/2001. br.49/2008.

75. Mujkanovi Azra: 76. Muminovi Hasim: 77. Muzaferija Jasenko: 78. Nistovi Hazema: 79. Nistovi Hazema: 80. Nistovi Hazema: 81. Nistovi Hazema: 82. Omanovi Suljo: 83. Pasanovi Emsudin: 84. Pasi Nedzad: 85. Pasi Nedzad: 86. Pecenkovi Vildana: 87. Pekmez Mevlida: 88. Piri Alija: 89. Pjani Amira: 90. Pjani Amira: 91. Pjani Ratmira:

str. 69-72. str. 97-100. str. 10-13. str. 15-19.

br.19/2000. br.19/2000. br.1/1995. br.2/1995. br.4/1996. br.8/1997. br.27/2002. br.33/2004. br.9/1997. br.12/1998. br.47/2008. br.9/1997. br.21/2000. br.10/1998. br.12/1998. br.24/2001. br.30/2003.

Knjizevno djelo Ive Andria u novom Nastavnom str. 18-20. planu (Prokleta avlija) Stanje nastave bosanskoga jezika i knjizevnosti str. 26-30. kroz prizmu jednog modela testa str. 62-65. H. Ch. Andersen: "Devetero", model casa u 2. razredu str. 112-114. Struktura, radnja i likovi u knjizevnom tekstu Umjetnicki tekst u nastavi knjizevnosti Interpretacija epa "Ilijada" O razvojnom putu Ponornice Skendera Kulenovia Korak prema savremenoj nastavi Sevdalinka - pjesma o ljubavi Simbolicka uloga pejzaza u pripovijeci "Bunar" amila Sijaria Cudesni prostor Sedrvanskog vrta str. 13-14. str. 110-111. str. 39-41. str. 25-26. str. 47-48. str. 27-28. str. 108-109.

92. Pjani Ratmira:

Motivisanje ucenika za citanje lektire i razvijanje str. 49-52. navike citanja Nastavna interpretacija narodne balade "Omer i str. 41. Merima" pomou istrazivackog citanja kao metodickog postupka Problemska nastava - Aktivno ucenje - Lektira "Pinokio" Karlo Kolodi, priprema za cas u 3. razredu Karamba-Baramba, model casa lektire Novele Alije Nametka ili poetika podnosenja sudbine Mulabdievi horizonti ucenja i obrazovanja Prvi bosnjacki udzbenici na orijentalnim jezicima Testis temporis (Svjedok vremena) Iz "Pisama" Plinija mlañeg Interpretacija lirsko-epske pjesme "Hasanaginica" ucenjem putem rjesavanja problema "Nebeska cuda" Pajo Kanizaj - Interpretacija knjizevnog teksta str. 29.

br.5/1996.

93. Resulovi Emina: 94. Resulovi Emina: 95. Rizvi Muhsin: 96. Rizvi Muhsin: 97. Softi Mejra: 98. Stefanovi Petar:

str. 40-41. str. 19-23. str. 113-115. str. 31-33. str. 53-56. str. 11-13.

br.7/1997. br.3/1996. br.27/2002. br.26/2002. br.24/2001. br.19/2000.

99. Stevanovi Marko:

100. Suljici Amira: 101. Sesti Aida: 102. Sisi Senaida: 103. Sisi Senaida: 104. Tali Dzenana:

str. 21.

br.15/1999. br.44/2007. br.5/1996. br.6/1997. br.19/2000.

Shakespeare na prelazu izmeñu dvije ere, jedna str. 63-67. zlatne i druge mracnije str. 41-42. Interpretacija pripovijetke "Prijatelj vode" Skendera Kulenovia (priprema za cas) Monolog i dijalog u knjizi novela "Taj covjek" Alije str. 18-21. Isakovia Interpretacija knjizevnog teksta "Cvijet" Damira str. 16-19. Uzunovia

105. Terzi Fehim: 106. Terzi Zulejha, Ajanovi Mirzeta: 107. Ustamuji Elbisa: 108. Uzunovi Asifa: 109. Uzunovi Asifa: 110. Vucelj Emira: 111. Zeki Zdravka: 112. Zlatarevi Jasmina: 113. 114. 115.

"Oholica", analiza knjizevnog teksta priprema za str. 6-8. cas u 1. razredu str. 60-61. Charles Baudelaire: "Cvijee zla" Mesa Selimovi: "Dervis i smrt" Patuljak vam prica, model casa lektire u 3. razredu Obrada slova D, d (model casa u 1. razredu) Edhem Mulabdi "Zeleno busenje", model casa lektire u 8. razredu str. 17-18. str. 67-68. str. 78-79. str. 62-65.

br.15/1999. br.29/2003. br.10/1998. br.9/1997. br.17/1999. br.29/2003. br.15/1999. br.47/2008. br.27/2002. br.6/1997. br.11/1998.

Upravni govor, nastavna priprema za 4. razred str. 22-23. Bosamska dimenzija u komparativnom literarnom str. 28-33. diskursu Viktora Tauska str. 116. Vjecno sunce bosanskog duha (70 godina od roñenja Alije Isakovia) In memoriam - Alija Isakovi 120 godina od roñenja bosnjackog knjizevnika Muse azima atia str. 2-3. str. 114-115.

GRAMATIKA I PRAVOPIS

116. Abazovi Lejla: 117. Agi Semija: 118. Ali Amra: 119. Ali Esada: 120. Arnaut Muhamed: 121. Balihodzi Gordana: 122. Barucija Munevera: 123. Brki-Medzedovi Sedina: 124. Cisi Alma: 125. Drkenda Kimeta: 126. Durakovi Ekrema: 127. Dzaji Idriz: 128. Dzibri Amira: 129. ðuri Elizabeta: 130. Hadzagi Amira: 131. Hadzagi Amira: 132. Hafizovi Jasminka: 133. Hajdarevi Mujesira: 134. Halilovi Senahid: 135. Halilovi Senahid: 136. Halilovi Senahid: 137. Helji Faiza: 138. Hrnci Senija: 139. Jaki Nada: 140. Jari Abid: Rasporeñivanje enklitike SE u recenici Imenice (predmeti i bia) Recenice po znacenju (Cas u kombinov. odjelj.) Pridjevi (model casa u 3. razredu) str. 97-98. str. 19-20. str. 80-82. str. 37-39. br.43/2007. br.15/1999. br.17/1999. br.7/1997. br.8/1997. br.25/2001. br.7/1997. br.27/2002. br.37/2005. br.7/1997. br.20/2000. br.6/1997. br.19/2000. br.3/1996.

Normativni udzbenik bosanskog jezika (Rijec na str. 5-6. promociji Pravopisa bosanskog jezika) str. 39-40. Aorist-skoro proslo vrijeme (model casa u 6. razredu str. 34-36. Zajednicke i vlastite imenice (model casa u 3. razredu) str. 59-61. Funkcija akcenta u suvremenoj poeziji Stilska funkcija sintaksickih figura u slucaju Raba str. 82-84. slikara Hamze Hume str. 42-44. Recenice po znacenju, radnja i vrsilac radnje, (model casa u 2. razredu) Glagolski pridjev radni: Znacenje i tvorba (model str. 106-108. nastavnog casa) Udzbenici i prirucnici u svjetlu novog pravopisa str. 9-13. Zamjena jata u ijekavskom govoru Veliko slovo u pisanju imena naroda, knjiga, listova, ulica, praznika (model casa u 3. razredu) Duzi oblici dativa i lokativa U punom suglasju sa zahtjevima savremene nastave str. 14-15. str. 53-54.

str. 67-69. str. 6-8.

br.17/1999. br.20/2000. br.24/2001. br.24/2001. br.4/1996. br.6/1997. br.16/1999. br.6/1997. br.20/2000. br.24/2001. br.12/1998.

Glasovne promjene (priprema za ogledni cas u 8. str. 67-70. razredu) str. 62-64. Veliko slovo u imenima nebeskih tijela (model casa u 3. razredu) str. 16-17. Neke pojedinosti iz Pravopisnog prirucnika bosanskog jezika str. 4-8. Nemamo knjiga na bacanje Dopune i dorade pravopisnih pravila Etimolosko i fonetsko na geografskim kartama Petminutno (mikro) ispitivanje znanja ucenika (model nastavnog casa iz bosanskog jezika) «I gramaticka struktura jezika knjizevnog djela moze biti izazov» Pravopisna nedosljednost i literarni tekst str. 5. str. 14-15. str. 104-105. str. 74-76. str. 98-99.

141. Jari Abid: 142. Jari Abid: 143. Jari Abid: 144. Jari Abid: 145. Jari Anela: 146. Kamberovi Emin: 147. Krso Aida: 148. Lisici Sulejman: 149. Mujezinovi Vesna: 150. Mulali Suada: 151. Murtagi-Tuna Hasnija: 152. Nistovi Hazema, Arnaut Muhamed: 153. Nistovi Hazema: 154. Nistovi Hazema: 155. Nistovi Hazema: 156. Ovcina Nihada: 157. Resulovi Emina:

Stvaralacko i rekreativno u nastavi gramatike Vokativ licnih imena Uctivo obraanje i kongruentni kompleksi

str. 24-26. str. 53-54. str. 34.

br.16/1999. br.18/2000. br.25/2001. br.41/2006. br.47/2008. br.28/2003. br.9/1997. br.5/1996. br.22/2001. br.21/2000. br.20/2000. br.5/1996. br.16/1999. br.20/2000. br.29/2003. br.19/2000. br.11/1998. br.15/1999.

str.15-16. Ali i nego u adverzativnoj vezi Sintaksicka upotreba priloskih glagolskih oblika u str. 42-45. "Ponornici" Skendera Kulenovia str. 56-59. Kazivanje proslosti, sadasnjosti i budunosti (glagoli) (model casa u 4. razredu) str. 30-31. O pisanju naziva kantona Misteriozno gubljenje glasa h u nekim govorima Instrumental-znacenje, sluzba u recenici, pomona pitanja (model casa u 3. razredu) Imenice (model casa u 2. razredu) Prva gramatika bosanskog jezika Pravopis bosanskog jezika - temelj jezickog identiteta Moderan prirucnik za pravopisnu edukaciju Gramatika bosanskog jezika, put duhovnog prodiranja u bie jezika Pitanje ortografije i grafije u listu «Bosnjak» Pridjevi Brojevi: Glavni, redni, zbirni - znacenje, funkcije (1+1) Pravilno oblikovanje graficke strukture pisanih slova C, c, , , C, c (Usvajanje pisanih slovapisanje) Svijet po alfabetskom redu Gramatika ili progonstvo Moderan udzbenik svoga doba (Gramatika bosanskog jezika iz 1890. godine) Vrste rijeci Razlikovanje imena, ljudskih imena, predmeta i zivotinja (model casa u 1. razredu) Govorim i pisem bosanski (Stavovi pravopisne komisije) str. 66. str. 36-38. str. 59-60. str. 9-11. str. 4-6. str. 6-7. str. 14. str. 32-39. str. 90-91. str. 95-96. str. 4-5.

158. Resulovi Emina: 159. Stefanovi Petar: 160. Stefanovi Petar: 161. Sator Muhamed: 162. Tahmar Indira: 163. Zivkovi Sanela:

str. 49-52. str. 29-33. str. 7-8. str. 15-18. str. 96-97. str. 13-15.

br.18/2000. br.22/2001. br.8/1997. br.15/1999. br.16/1999. br.4/1996.

JEZIK I KULTURA IZRAZAVANJA

164. Arnaut Alica: 165. Arnaut Alica: 166. Arnaut Alica: 167. Arnaut Muhamed: 168. Arnaut Muhamed: 169. Arnaut Muhamed: 170. Arnaut Muhamed: 171. Arnaut Muhamed: 172. Arnaut Muhamed: 173. Bajramovi Muris: 174. Bajramovi Muris: 175. Barakovi Alma: 176. Basi Esmir: 177. Brki-Meñedovi Sedina: 178. Cajlakovi Mirsada: Nezavisnoslozene recenice (metodicka priprema str. 95-97. za realizaciju nastavne jedinice) str. 2-6. Motiv ljubavi u pripovijetkama Alije Nametka Religiozne teme i motivi u poeziji Silvija Strahimira Kranjcevia Umijee predavanja bosanskog jezika str. 73-76. str. 9-10. br.34/2005. br.38/2006. br.40/2006. br.1/1995. br.41/2006. br.3/1996. br.17/1999. br.20/2000. br.32/2004. br.33/2004. br.35/2005. br.39/2006. br.32/2004. br.39/2006. br.37/2005.

Termini grafija i knjiga u lingvistickoj retrospektivi Str..2-9. str. 7-13. Bosanski jezik i njegova grafija Ljetopis bosanskog jezika iz pera briljantnog bosniste Faktor kodifikacije bosanskog jezika Mulabdiev model jezickog izraza Karakteristike poetskog pripovijedanja, Hamza Humo "Grozdanin kikot" Komunikacija u knjizevnosti Priprema za ogledni cas iz bosanskog jezika i knjizevnosti Pedagoske ideje u djelima Edhema Mulabdia Ispitivanje kvalitetnog modela rime u poeziji Branka opia Kreativnost u nastavi str. 8-9. str. 5. str. 59-64. str. 72-75. str. 45-50. str. 92-94. str. 65-70. str. 45-46. str. 105-109.

179. Dibek Sanija: 180. Dzanko Muhidin: 181. Fazli Emina: 182. Fazli Jusuf: 183. Fazli Jusuf: 184. Fazli Jusuf: 185. Fazli Jusuf: 186. Fazli Jusuf: 187. Fazli Jusuf: 188. Fazli Jusuf: 189. Fazli Jusuf: 190. Fazli Jusuf: 191. Fazli Jusuf: 192. Fazli Jusuf: 193. Fazli Jusuf: 194. Fazli Jusuf: 195. Fazli Jusuf: 196. Fazli Jusuf: 197. Fazli Jusuf: 198. Fazli Jusuf: 199. Fazli Jusuf: 200. Hadzimahmutovi Fatima: 201. Halilovi Senahid: 202. Halilovi Senahid: 203. Hebib-Valjevac Naila: 204. Hebib-Valjevac Naila: 205. Hrnci Senija: 206. Isakovi Alija: 207. Isakovi Alija: 208. Jaeger Hans, prijevod: 209. Jahi Dzevad: 210. Jahi Dzevad: 211. Jahi Dzevad: 212. Jahi Dzevad: 213. Jari Abid: 214. Jari Abid: 215. Jari Abid: 216. Jari Abid: 217. Jari Anela:

Pricanje na osnovu pocetka datog tekstom (model casa u 3. razredu) Vaskrs "Slova o srpskom jeziku" Rijec nasa bosanska Raspravljanje kao tip vezanog teksta Zaboravljena zavicajna leksika Lipota k'o cvit brzo uvehne (Zaboravljena zavicajna leksika) Jezicke mogunosti ucenika i kako ih razvijati Drago zavicajno misto (Zaboravljena zavicajna leksika) Proklet bio, o Agii, ako vas zaboravim, (NE)zaboravljena zavicajna leksika Iza mene ostala je samo svjeza humka, (Nezaboravljena zavicajna leksika) Kozarac, rana moja ziva neprebolna, (Nezaboravljena zavicajna leksika) Azdaha u bajkovitom zavicaju, (Nezaboravljena zavicajna leksika) Agii u brdima podgrmeckim (Nezaboravljena zavicajna leksika) Nejma rasta biti u tuñini, (Nezaboravljena zavicajna leksika) Mustafin sokak i becka ulica Kärntnerstrasse, (Nezaboravljena zavicajna leksika)

str. 60-61. str. 26-30. str. 9-10. str. 16-17. str. 11. str. 14. str. 3-12. str. 11. str. 27. str. 75-76. str. 100-101. str. 39-40. str. 96-98. str. 27-28. str. 65-66.

br.24/2001. br.13/1998. br.8/1997. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.4/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.11/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.14/1999. br.16/1999. br.17/1999. br.18/2000. br.19/2000. br.20/2000. br.22/2000. br.24/2001. br.25/2001. br.3/1996. br.2/1995. br.17/1999. br.17/1999. br.32/2004. br.32/2004. br.2/1995. br.3/1996. br.30/2003. br.17/1999. br.17/1999. br.19/2000. br.26/2002. br.13/1998. br.33/2004. br.37/2005. br.39/2006. br.42/2007.

Na sporu u Novom bosanskom, (Nezaboravljena str. 65-66. zavicajna leksika) str. 76-77. Lika komsijska zemlja duboke melanholije, (Nezaboravljena zavicajna leksika) str. 48-49. Je li pascara danas otvorita, (Nezaboravljena zavicajna leksika) str. 34-35. Ne ajhel nego zir, (Nezaboravljena zavicajna leksika) str. 57-59. "Ajde ti, Mustapa, ajde slobodno", (Nezaboravljena zavicajna leksika) str. 35-36. Elza i Persida, (Nezaboravljena zavicajna leksika) str. 54-55. Moj cas raspravljanja Aktuelna pitanja bosanskog jezika Izvodi iz recenzije o Trilogiji o bosanskom jeziku Jezik, govor, dogma Logicka koncepcija jezika (sintaksicki ogledi) Namjerne i uzrocne recenice Slovo o bosanskom jeziku Slovo o bosanskom jeziku Islambegovi Selma: Bit jezika Jezik bogumila str. 3-4. str. 10-11. str. 59-64. str. 7-10. str. 75-78. str. 5-10. str. 3-6. str. 61-64. str. 12.

Rijec Autora (Fragmenti predgovora i odgovora iz str. 5. Trilogije) str. 67-68. Kontinuitet bosanskog jezika Bosanski jezik u vremenu i prostoru Jezik i nastavni jezik Knjizevna recepcija "Smrti Smail-age Cengia" "Kob" str. 3. str. 23-25. str. 68-71.

Metodicki podsjetnik za realizaciju oglednog sata str. 102-104. u izbornoj nastavi str. 43-44. Pred genezom Huminog stiha Srednjovjekovni kontinuitet bosanske pismenosti str. 65-66.

218. Jari Anela: 219. Katni-Bakarsi M.: 220. Krneta Dragoljub: 221. Krso Aida: 222. Lagumdzija Zineta: 223. Mikovi-Premec M.: 224. Mulabdi Edhem: 225. Nistovi Hazema, Arnaut Muhamed: 226. Nistovi Hazema: 227. Nistovi Hazema: 228. Nistovi Hazema: 229. Nistovi Hazema: 230. Nistovi Hazema: 231. Pekmez Mevlida: 232. Pekmez Mevlida: 233. Pjani Ratmira: 234. Resulovi Emina: 235. Stefanovi Petar: 236. Subasi Lamija: 237. Subasi Lamija: 238. Sarki Meliha: 239. Sator Muhamed: 240. Sator Muhamed: 241. Sator Muhamed: 242. Sator Muhamed: 243. Tanovi Ilijas: 244. Terzi Zulejha: 245.

Jezik na izvoristu govora: Izazov plurikulturalne komunikacije i dijaloga Citanje i individualne razlike meñu ucenicima Jezicka politika u BiH od 1965. do 1990. Frazeoloski izrazi u strukturiranju teksta Jezicke barijere u meñuljudskoj komunikaciji Gramaticka gimnastika Jezik-sustina uspjesne nastave Govor znakova Edukacijsko bogatstvo Trilogije o bosanskom jeziku Osnovi generativne fonologije Lingvisticki program praske skole u srednjoskolskoj nastavi Djeciji jezik u teoriji i praksi Mi se dobro razumijemo Jezik i skolstvo Imanentni pristup umjetnickom tekstu pomou istrazivackih zadataka Pricanje na osnovu datih tematskih rijeci (Zlo)upotreba jezika G. G. Marquez: "Sto godina samoe" (Model nastavnog sata iz knjizevnosti) Roman "Starac i more", E. Hemingvej Opisivanje grupe predmeta (Model casa u 3. razredu) Prednost domaim rijecima Pravci standardizacije bosanskog jezika Knjiga o jezickom identitetu Dvojezicnost, teskoa ili prednost Temeljac standardizacije bosanskog jezika Pesimizam mladih; pismeni skolski zadaci u nastavi bosanskog jezika i knjizevnosti Povelja o bosanskom jeziku / Potpisnici Povelje

str. 8-10. str. 87-88. str. 22-26. str. 10-14. str. 60-64. str. 72-74. str. 57-58. str. 10-12. str. 28-29. str. 6-7. str. 55-56. str. 30-35. str. 47-51. str. 13-14. str. 18-22. str. 71-74. str. 77-78. str. 96-97. str. 107-110. str. 121-127. str. 32-33. str. 15-16. str. 6-8. str. 16-17. str. 89-93. str. 12-13. str. 73-74. str. 1-2.

br.45/2007. br.15/1999. br.32/2004. br.41/2006. br.4272007. br.11/1998. br.32/2004. br.10/1998. br.9/1997. br.17/1999. br.18/2000. br.30/2003. br.50/2009. br.10/1998. br.13/1998. br.32/2004. br.10/1998. br.12/1998. br.35/2005. br.37/2005. br.7/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.20/2000. br.10/1998. br.26/2002.

STRANI JEZICI

246. Basi Ismeta: 247. Basi Ismeta: 248. Basi Ismeta: 249. Bosnjak Hajrudin: 250. osi Edisa: 251. Dzindo Jasmin: 252. Gacevi Jagos: 253. Hasanica Memnuna: 254. Hasanica Memnuna: 255. Hasanica Memnuna: 256. Hasanica Memnuna: 257. Hasanica Memnuna: Obrada rijeci i stiva u nastavi stranog jezika Govorne vjezbe u nastavi stranih jezika Pocetna nastava stranog jezika Neke i dalje aktuelne teskoe u izvoñenju nastave stranog jezika Imenice, glagoli i pridjevi u njemackom jeziku (model casa u 5. razredu) Gerundiv u italijanskom jeziku Tekst u nastavi stranog jezika str. 11-12. str. 31-33. str. 112. str. 25-26. str. 79-82. str. 24-26. str. 78-81. br.9/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.2/1995. br.24/2001. br.27/2002. br.19/2000. br.3/1996. br.5/1996. br.10/1998. br.30/2003.

Primjena metode ilustracija u nastavi stranih str. 28-30. jezika Komunikativni pristup obradi dativa i akuzativa u str. 30-31. nastavi njemackog jezika str. 29-30. Njemacki jezik u nastavi Glagoli s naglasenim i nenaglasenim prefiksima str. 42-46. u njemackom i njihovi prevodni ekvivalenti u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku Izmjene pravopisa njemackog jezika (Nova str. 9-12. reforma pravopisa)

br.33/2004.

258. Hasanica Memnuna: 259. Hasanica Memnuna: 260. Hasanica Memnuna: 261. Hasanica Memnuna: 262. Kablar Amel 263. Karadza Mirela: 264. Lisici Almina 265. Medi Senada: 266. Medi Senada: 267. Medi Senada: 268. Medi Senada: 269. Stefanovi Petar: 270. Stefanovi Petar: 271. Stefanovi Petar: 272. Stefanovi Petar: 273. Stefanovi Petar: 274. Stefanovi Petar: 275. Stefanovi Petar: 276. Sesti Aida: 277. Sesti Lada: 278. Sesti Lada: 279. Sesti Lada: 280. Sesti Lada: 281. Sesti Lada: 282. Sesti Lada: 283. Sesti Lada: 284. Sesti Lada: 285. Sesti Lada: 286. Sesti Lada: 287. Sesti Lada: 288. Sesti Lada: 289. Softi Mejra: 290. Talanga Tomislav: 291. Tanovi Mustafa: 292. Uvanovi Zeljko:

Razliciti pravci razvoja lingvistike Osnovne karakteristike teorije valencije glagola Syntakische und semantische Function des Pronomens "ES" in der deutschen Sprache Neologizmi u kontekstu sa osvrtom na njemacki jezik Pismena priprema za ogledni sat iz engleskog jezika Kako motivirati ucenike da uce strain jezik Pismena priprema za cas iz njemackog jezika "Eine Reise durch Italien" I francuski jezik je potreba savremenog covjeka Racunarski program nastavne jedinice iz francuskog jezika Frazeologizmi u francuskom i latinskom jeziku Audiovizualna sredstva i jezicki laboratorij u nastavi stranih jezika Struktura nastavne jedinice stranog jezika Rekonstitucija teksta u srednjoskolskoj nastavi stranog jezika (na materijalu francuskog) Strategije ucenja u nastavi stranog jezika Ksantipa ili neukrotiva goropadnica Kada kamenje progovori... Do you speak European Kako izabrati dobar rjecnik Priprema za ogledni cas iz engleskog jezika Dobro dosao Headway u nase skole Javni cas engleskog jezika u visokoskolskoj ustanovi Upotreba jednojezickog rjecnika u procesu ucenja engleskog jezika

str. 65-66. str. 70-71. str. 60-62. str. 58-60. str. 75-77. str. 57-60. str. 78-80. str. 41. str. 42-43. str. 84-85. str. 51-52. str. 18-19. str. 23-24. str. 26-27. str. 34-35. str. 44-46. str. 62-64. str. 44-46. str. 81-84. str. 5-8. str. 9-10. str. 89-91.

br.34/2005. br.38/2006. br.44/2007. br.50/2009. br.41/2006. br.48/2008. br.41/2006. br.13/1998. br.13/1998. br.19/2000. br.21/2000. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.10/1998. br.13/1998. br.19/2000. br.21/2000. br.49/2008. br.9/1997. br.9/1997. br.16/1999. br.17/2000. br.18/2000. br.19/2000. br.21/2000. br.22/2001. br.24/2001. br.25/2001. br.28/2003. br.35/2005. br.50/2009.

Ideja postojanja ili ideja posjedovanja u nasem i str. 70-73. engleskom jeziku str. 80-83. Pasiv u nasem i engleskom jeziku Sistematiziranje gramatickog gradiva u nastavi engleskog jezika Brojivost imenica u engleskom jeziku Poziv nastavnicima stranog jezika na saradnju Vremenska osa - sta je to? Prakticna engleska gramatika prof. Midhata Riñanovia Britanski ili americki engleski? str. 73-75. str. 41-43. str. 18-19. str. 46-48. str. 17-18. str. 46-49.

str. 22-27. Novi nastavni program za strane jezike Znacaj promoviranja arapskog jezika u procesu str. 44-46. realizacije projekta ranog ucenja stranih jezika u Federaciji Bosne i Hercegovine Hochsprachlische Variatäten in Österreich und in str. 89-92. der Schweiz str. 44-45. Nastava stranih jezika i osnovna skola Zur Nützlichkeit der Sprechakte für die Modalpartikelforschung (Ein methodologischer Exkurs) str. 72-73.

br.36/2005. br.24/2001. br.38/2006.

MATEMATIKA

293. Ali Esada: 294. Alikadi-Fazli Amra: 295. Arslanagi Sefket: 296. Arslanagi Sefket: Zavisnost kolicnika od djeljenika i djelioca (model str. 49-50. casa u 3. razredu) str. 22-29. Neke vrijednosti individualizirane nastave matematike str. 99-100. Primjena nejednakosti izmeñu brojnih sredina Primjena nejednakosti izmeñu brojnih sredina str. 99-100. br.7/1997. br.30/2003. br.13/1998. br.14/1999.

297. Arslanagi Sefket: 298. Arslanagi Sefket: 299. Barakovi Fehim: 300. Barakovi Fehim: 301. Barucija Munevera: 302. Begovi Nadzija: 303. Begovi Nadzija: 304. Begovi Nadzija: 305. Begovi Nadzija: 306. Begovi Nadzija: 307. Begovi Nadzija: 308. Begovi Nadzija: 309. Biki Naida: 310. Biogradlija Silva, Pekmez Almir: 311. Bujak Desa: 312. Celebi Kemal: 313. Cerkez Bajram: 314. Cerkez Bajram: 315. Cerkez Bajram: 316. atovi Munevera: 317. Hadzi Anesa: 318. Ibrahimovi Benina: 319. Jahi Munira: 320. 321. Jamak Hasan, Husakovi Almir: Jamak Hasan, Husakovi Almir:

Razliciti dokazi jedne algebarske nejednakosti Vise dokaza jedne geometrijske nejednakosti u trokutu Nastava matematike u kombinovanim odjeljenjima Specificnosti nastave matematike u razrednoj nastavi Jedinice za mjerenje (model casa u 3. razredu) Matematika - uloga u skoli i zivotu Analiza testa iz matematike Zanimljiva matematika Matematika kroz igru i zabavu Matematika kroz zabavu Matematicka krizaljka

str. 47-48. str. 28-29. str. 56-58. str. 83-84. str. 51-53. str. 33-34. str. 39-44. str. 73-74. str. 81. str. 108. str. 94.

br.22/2001. br.26/2002. br.30/2003. br.32/2004. br.7/1997. br.3/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.18/2000. br.44/2007. br.12/1998. br.19/2000. br.33/2004. br.39/2006. br.44/2007. br.46/2008. br.20/2000. br.38/2006. br.28/2003. br.28/2003. br.45/2007. br.46/2008. br.50/2009. br.30/2003. br.24/2001. br.15/1999. br.38/2006. br.39/2006. br.40/2006. br.44/2007. br.46/2008. br.48/2008. br.19/2000. br.22/2001. br.25/2001. br.4/1996.

str. 103. Matematicka krizaljka Edukativna radionica kao oblik aktivnog ucenja u str. 89-90. nastavi matematike str. 115. Skola abakusa i tangrama str. 24-25. Zbir uglova trougla Teziste olaksava rjesenje ­ prijevod (Autori: M. B. Balk, V. G. Boltjanski) str. 88-92.

Znacaj principa variranja u nastavi planimetrije te str. 30-39. nuzne strategije i metode u realizaciji Pitagorina jednacina i Pitagorina ureñena trojka str. 73-77. (x,y,z) prirodnih brojeva O zadacima sa prijemnih ispita iz matematike na str. 47-56. Tehnickim fakultetima Moskovskog Univerziteta str. 100-101. Primjena racunskih radnji u svakodnevnom zivotu, model nastavnog casa str. 87-89. Jedan nastavni dan u prvom razredu devetogodisnje osnovne skole str. 84. Geometer-s sketchpad (Preko granica tradicionalnog ucenja matematike) str. 81-83. Uporeñivanje razlomaka (model casa u 5. razredu) Rjesavanje zadataka iz matematike uz indirektnu str. 82-84. (skrivenu) pomo str. 45-46. Skup Gaussovih cijelih brojeva i njegove osobine Kako pristupiti rjesavanju matematickih zadataka str. 81-83. Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva, model str. 69-75. casa ponavljanja u 3. razredu str. 101-102. Jedna jednostavna metoda aproksimativne trisekcije ugla str. 25. Rimski brojevi (model casa u 3. razredu) Matematika kao enigma Kreativna matematika Matematika Arapskih naroda Historijski razvoj iracionalnih brojeva Rjesavanje iste trigonometrijske jednacine na vise nacina Matematicka zajednica Racunanje polinomima Matematicka traganja str. 63-66. str. 40-42. str. 47-53. srt. 81-88. str. 57-61. str. 81-86. str. 20-21. str. 52.

322. Jamak Hasan: 323. Kadi Azra: 324. Kalac ARuzdija: 325. Kanti Hasiba: 326. Karahmet Hazim: 327. Karahmet Hazim: 328. Karahmet Hazim: 329. Karahmet Hazim: 330. Karahmet Hazim: 331. Karahmet Hazim: 332. Karahmet Izudin: 333. Kusur Elvir: 334. Ljubuski Elvedina: 335. Malenica Mirjana, Hodzi Abdulah:

Trougao-stranice, uglovi, tjemena (model casa u str. 44-46. 4. razredu) str. 21-22. O inverznom preslikavanju ravni (nastavak)

336.

Malenica Mirjana, Mehi Enisa, Nuhanovi Aldijana:

O uglovima upisanim u kruznicu, svojstvima i primjenama Rjesavanje stereometrijskih zadataka Rjesavanje stereometrijskih zadataka O inverznom preslikavanju ravni Primjena inverzije na rjesavanje konstruktivnih zadataka Trougao - metodicko uputstvo za obradu nastavne jedinice u 3. razredu Finansijska matematika - racun uloga (model nastavne pripreme za ogledni cas) Obim kruga (Duzina kruznice) Diofantove linearne jednacine sa dvije nepoznate Diofantove linearne jednacine sa dvije nepoznate

str. 77-82. str. 93-95. str. 79-82. str. 31-32. str. 38-44. str. 78-80. str. 95-98. str. 26-29. str. 113-114. str. 105-106.

br.36/2005. br.33/2004. br.32/2004. br.3/1996. br.46/2008. br.28/2003. br.17/1999. br.19/2000. br.12/1998. br.13/1998. br.39/2006. br.33/2004. br.47/2008. br.7/1997. br.39/2006.

337. Malenica Mirjana, Mehi Enisa: 338. Malenica Mirjana, Zubovi Danijela: 339. Malenica Mirjana: Malenica Mirjana, Smajlovi Lejla, Zubovi 340. Danica: 341. Muli Vahid: 342. Neimarlija Mensura: 343. Niksi Fikret: 344. Pili Seno: 345. Pili Seno: 346. Pranji Anto: 347. Redzepi Amela: 348. Redzepi Amela: 349. Resulovi Emina: 350. Rosi Edina:

Iskustveni faktori i ocjenjivanje ucenika u nastavi str. 81-82. matematike str. 107-109. Sirenje brojnog niza... Nastavna priprema ­ Mnozenje brojem 5 Pismeno sabiranje (model casa u 3. razredu) Dijeljenje brojeva (model priprema nastavnog casa u drugom razredu osnovne skole) Matematika Metodicko umijee u postavljanju i rjesavanju matematickog zadatka Polindromi Broj Didakticki aspect programiranog ucenja matematike u savremenoj srednjoskolskoj nastavi Nepromjenljivost zbira, model casa u 1. razredu Skola abakusa i tangrama Skola tangrama i abakusa Skola abakusa i tangrama Trokutni brojevi Masta u rjesavanju matematickog problema Jedan nacin obrade rimskih brojeva u nastavi matematike Matematika na drugaciji nacin Kvadratni brojevi Jednacine u pocetnoj nastavi matematike (Simbol) X je mrtav! Zivio (simbol) X! Dvijehiljadita na razmeñu stoljea i milenija Dvijehiljadita na razmeñu stoljea i milenija drugi put Zasto je nepotpuna indukcija nepotpuna Sesti susret matematickih talenata "Gauss 2003" Matematika u drugom razredu (osmogodisnje) osnovne skole IX juniorska balkanska matematicka olimpijada 2005 Mjere za duzinu, masu i zapreminu tecnosti (model casa u 3. razredu) str. 91-94. str. 47-48. str. 86-88.

351. Suljici Amir: 352. Suljici Amir: 353. Suljici Amir: 354. Suljici Amir: 355. Suljici Amira, Suljici Nihad: 356. 357. 358. Suljici Nihad, Biogradlija Silva, Pekmez Almir: Suljici Nihad, Pekmez Almir, Biogradlija Silva: Suljici Nihad, Pekmez Almir, Biogradlija Silva:

str. 96-97. str. 83-84. str. 67-69. str. 78-80.

br.33/2004. br.36/2005. br.38/2006. br.44/2007.

str. 45-46. str. 99. str. 107. str. 101-102. str. 79-80. str. 27-28. str. 25. str. 32. str. 63-64. str. 101-102. str. 98-99. str. 114. str. 108. str. 49-51. str. 89-90. str. 74-76. str. 85-88. str. 54-55.

br.7/1997. br.11/1998. br.13/1998. br.14/1999. br.10/1998. br.2/1995. br.4/1996. br.5/1996. br.9/1997. br.13/1998. br.16/1999. br.17/1999. br.21/2000. br.22/2001. br.29/2003. br.36/2005. br.36/2005. br.7/1997.

359. Suljici Nihad, Pekmez Almir: 360. Suljici Nihad: 361. Suljici Nihad: 362. Suljici Nihad: 363. Suljici Nihad: 364. Suljici Nihad: 365. Suljici Nihad: 366. Suljici Nihad: 367. Suljici Nihad: 368. Suljici Nihad: 369. Suljici Nihad: 370. Suljici Nihad: 371. Sabanac Zenan: 372. Sarki Meliha:

373. Seci Mesud: 374. Seci Mesud: 375. Seci Mesud: 376. Seerovi Fuad: 377. Sljivo Ismet: 378. Torlakovi Enisa: 379. Uzunovi Asifa: 380. Uzunovi Asifa: 381. Uzunovi Asifa: 382. Uzunovi Asifa: 383. Zeci Dzevad: 384. Zuli Safet:

Neki nestandardni zadaci o iracionalnim brojevima Istrazivacki postupci u nastavi matematike

str. 23-24. str. 33-34.

br.4/1996. br.5/1996. br.40/2006. br.19/2000. br.20/2000. br.19/2000. br.11/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.22/2001. br.26/2002. br.26/2002.

Vietove formule za algebarske jednacine treeg str. 54-56. stepena i njihova primjena str. 101. Rastavljanje polinoma na faktore Matematicka ukrstenica Povrsina kruga Crtanje trougla (trokuta) Povrsina geometrijske figure (model casa u 4. razredu) Povrsina kvadrata (model casa u 4. razredu) Uporeñivanje brojeva do 100 (model casa u 1. razredu) Tri znamenita matematicka problema Rjesavanje iracionalne nejednacine sa jednim parametrom str. 96-97. str. 22-23. str. 97-98. str. 103-104. str. 24. str. 53-54. str. 30. str. 71-72.

FIZIKA

385. Bajri Amira: 386. Bajri Amira: 387. Bajri Rasim: Materija i antimaterija-Od filozofije putem fizike Sto jedanaest godina od otkria elektrona str.73-76. str. 71-73. br.42/2007. br.49/2008. br.1/1995. br.2/1995.

388. Bajri Rasim: 389. Bidzevi Izet: 390. Coli Ahmed: 391. Drobnjak Miloljub: 392. Muratovi Hasnija: 393. Muratovi Hasnija: 394. Sljivo Ismet:

Metodologija izrade skolskih pismenih zadaa u str. 19-21. nastavi fizike str. 29-33. Tabelarni pregledi rezultata s meñuopinskog takmicenja mladih fizicara, ucenika osnovnih i srednjih skola Neinercijalni referentni sistemi; Inercijalne sile Eksperimentalna provjera jednacine stanja idealnog gasa str. 108-111. str. 99-100.

br.19/2000. br.24/2001. br.19/2000. br.9/1997. br.35/2005.

Metodika i tehnika izvoñenja skolskog fizikalnog str. 104-107. eksperimenta str. 51-53. Talentirani fizicari Kako uvesti ucenike u svijet fizike (Pristup obradi str. 62-65. nastavne jedinice FIZIKA I PRIRODA u VII razredu osnovne skole) Mehanicki rad i snaga str. 112-113.

br.19/2000.

INFORMATIKA

395. Hadzi Mustafa: 396. Hadzikaduni Edin: 397. Hadzikaduni Edin: 398. Hadzikaduni Edin: 399. Hadzikaduni Edin: 400. Hadzikaduni Edin: 401. Hadzikaduni Edin: 402. Hadzikaduni Edin: 403. Hadzikaduni Edin: 404. Hadzikaduni Edin: 405. Hadzikaduni Edin: 406. Hadzikaduni Edin: 407. Hadzikaduni Edin: 408. Hadzikaduni Edin: 409. Hadzikaduni Edin: 410. Hadzikaduni Edin: Ergonomija i upotreba racunara Informaticki vidici Baza idejnog projekta informacione mreze osnovnih i srednjih skola na podrucju Pedagoskog zavoda Zenica Obuka nastavnika na PC racunarima Informatika u nastavi str. 94. str. 25. str. 39-41. br.13/1998. br.1/1995. br.2/1995.

str. 35-38. str. 35-36.

br.3/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.10/1998. br.12/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.18/2000. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001.

Ucenicka znanja iz informatike u svjetlu rezultata str. 49-50. testa str. 71-72. Poticaj na stvaralastvo Informatika kroz igru Kakav udzbenik informatike nam treba Kantonalno takmicenje iz informatike Racunari u nastavnom procesu Informaticki horizonti 2000. i dalje str. 82. str. 90. str. 71-74. str. 88-93. str. 99-101.

Racunarska tehnika u funkciji lingvistickih nauka i str. 67-70. znanosti str. 114-117. Kreativnost u nastavi informatike Informaticka stvarnost naseg obrazovanja Prvi koraci u digitalnom svijetu str. 35-38. str. 15-17.

411. Hadzikaduni Edin: 412. Hadzikaduni Edin: 413. Hadzikaduni Edin: 414. Hadzikaduni Edin: 415. Hadzikaduni Edin: 416. Hadzikaduni Edin: 417. Hadzikaduni Edin: 418. Ibrahimovi Benina: 419. Imamovi Jasmina: 420. Kamari Arijana: 421. Kari Esed, Sarajli Nermin: 422. Kazazi Amela, Malji Alzira: 423. Kuc Harun: 424. Medi Senada: 425. Peanin Belma: 426. Sokolovi Nada: 427. Sokolovi Nada:

Bogatstvo informacija u govoru znakova Kompjuter oko nas i u nama "Doslovni racunari", kreativnost nastavnika i revolucija u ucenju Rat i napredak informaciono-komunikacione tehnologije Internet 2 ­ akademski Internet Diskretne matematicke strukturi u informatici i "digitalna masta" primjerene sistemu srednjoskolskog takmicenja iz informatike Integrativni i kognitivni pristup u obnovi sistema nastave matematike i informatike Edukativni softver i mogunosti primjene u skoli

str. 40-42. str. 6-8. str. 23-25. str. 43-44. str. 72-73. str. 68-72.

br.29/2003. br.33/2004. br.34/2005. br.35/2005. br.36/2005. br.44/2007.

str. 84-87. str. 14-16.

br.50/2009. br.25/2001. br.35/2005. br.48/2008. br.45/2007.

Brisanje, kopiranje i premjestanje teksta u Word- str. 111-113. u (priprema za cas informatike) str. 87-89. Djeca i internet Oblici nastavnog rada u funkciji racionalizacije nastave tehnickog odgoja i informatike u osnovnoj skoli Aktivno ucenje u nastavi informatike Linearno programiranje kroz prizmu za analizu rezultata Racunari u nastavi stranih jezika Spasavanje dokumenata str. 72-77.

str. 97-101. str. 47-50. str. 36-37. str. 74-75.

br.37/2005. br.30/2003. br.10/1998. br.27/2002. br.29/2003. br.33/2004.

Formiranje teksta, priprema za cas informatike u str. 75-77. 5. razredu str. 115-118. Formatiranje teksta u vise kolona

BIOLOGIJA

428. Basi Mehmed: 429. Basi Mehmed: 430. Basi Mehmed: 431. Basi Mehmed: 432. Basi Mehmed: 433. Basi Mehmed: 434. Basi Mehmed: 435. Basi Mehmed: 436. Durakovi Fehima: 437. Durakovi Fehima: 438. Huski Ramza: 439. Husomanovi Esmina: 440. Josipovi Pera: 441. Josipovi Pera: 442. Krgo Senka: 443. Kuna Aida: Problemska nastava i aktivno ucenje Biologija - analiza uspjeha testova za srednje skole Korijen Problemski pristup obradi nastavnog sadrzaja Transpiracija - aktivna nastava i intenzivno ucenje Projekt jednog istrazivackog problema Opservacije o rezultatima provjere znanja iz biologije za VI. razred Problemski pristup izucavanju nastavnog sadrzaja Klijanje sjemenke Rjesavanje problema i obrazovni ucinak u nastavi biologije Organi za izlucivanje (model casa u 8. razredu) Korijen - graña i funkcije (model casa u 5. razredu) Sprat grmlja i siblja Graña biljke-priprema Nastavna priprema iz biologije-Podrijetlo zivota Nastavna priprema iz biologije Pismena priprema za cas biologije: Zivi svijet pojasa plime i oseke Porodica leptirnjaca i usnatica str. 22-24. str. 45-48. str. 60. str. 90-91. br.1/1995. br.8/1997. br.9/1997. br.11/1998.

str. 95. str. 59-64. str. 71-72. str. 47-48. str. 86-91. str. 76-80. str. 32-34. str. 123-125. str. 93-95. str. 90-94. str. 114-116. str. 30-31.

br.13/1998. br.20/2000. br.21/2000. br.25/2001. br.24/2001. br.26/2002. br.19/2000. br.36/2005. br.44/2007. br.48/2008. br.46/2008. br.19/2000.

HEMIJA - KEMIJA

444. Brkovi Zlata: 445. Crncevi Muhiba: Didakticke odrednice nastavne jedinice Kalcij nalazenje u prirodi, dobivanje... Struktura molekula i hemijske molekule (priprema za izvoñenje nastavne jedinice) str. 56-58. str. 58-59. br.22/2001. br.3/1996.

446. Draco Hadzira: 447. Ferhatbegovi Selma: 448. Hrnji Amra: 449. Musi Mediha: 450. Pasi Muhamed: 451. Zuko Kenela:

Magnezijum (model nastavnog casa u 7. razredu) Zagañivanje vode, tla i vazduha (model casa hemije za 8. razred) Atom (model pripreme za cas u I. razredu srednje skole) Ferum (Zeljezo) Nastavno-planski tretman hemije u osnovnoj i srednjoj skoli Nastavna priprema iz hemije

str. 100-102. str. 98-99. str. 75-78. str. 42. str. 91-92. str. 95-97.

br.16/1999. br.20/2000. br.21/2000. br.19/2000. br.6/1997. br.48/2008.

HISTORIJA - POVIJEST

452. Alibasi Avdija: 453. Avdi hañija 454. Bajramovi Amela: 455. Bosnjakovi Damir: 456. Crnki Fahra: 457. ati Jasna: 458. Delibegovi Svjetlana: 459. Dizdarevi Ahmet: 460. Dizdarevi Ahmet: 461. Halilovi Samir: 462. Imamovi Mustafa: 463. Jalimam Salih: 464. Jari Abid: 465. Jasarevi Rifat, Serdarevi Husein: 466. Karabegovi Ibrahim: 467. Kari Mumin: 468. Krkali Hikmet: 469. Muratovi Aida, Mulali Leila: 470. Serdarevi Husein: 471. Serdarevi Husein: 472. Serdarevi Husein: 473. Serdarevi Husein: 474. Smaji Aladin: 475. Smriko Vehid: 476. Spahi Midhat: 477. Spahi Nedzad: 478. Spahi Nedzad: 479. Spahi Nedzad: 479. Spahi Nedzad: 480. Spahi Nirmana: 481. Stefanovi Petar (prijevod): Zov iskona Pismena priprema iz historije:Bih u Drugom svjetskom ratu Pismena priprema iz historije: Grañanski rat u SAD-u Primjer za pripremu nastavnog casa iz Historije str. 48-52. str. 79-80. str. 117-118. str. 77-78. br.2/1995. br.49/2008. br.46/2008. br.49/2008. br.18/2000. br.5/1996. br.8/1997. br.21/2000. br.26/2002. br.48/2008. br.28/2003. br.31/2004. br.29/2003. br.1/1995. br.18/2000. br.13/1998. br.3/1996. br.35/2005. br.2/1995. br.8/1997. br.12/1998. br.27/2002.

Francuska grañanska revolucija (model casa u 7. str. 18-20. razredu) Historijska zasnovanost drzavnih praznika BiH - str. 44-53. Dana drzavnosti i Dana nezavisnosti str. 77. Maglajska tvrñava Programirani ili poluprogramirani model u nastavi str. 27-34. historije str. 46-48. Moderan projekt kabineta historije Novoodkriven nekropole steaka u Kalesiji Sabor na Bilinom polju Nekoliko cinjenica iz historije pisma srednjovjekovne Bosne San o Kulinu Matice nastavnih programa iz historije za osnovne i srednje skole Historiografija o BiH, najznacajnija literatura Historija V, VI, VII. razred - Rezultati provjeravanja ucenickog znanja str. 77-80. str. 28. str. 50-52. str. 92-93. str. 25-30. str. 71-79. str. 51-54.

Vrline i mahane novih gimnazijskih udzbenika iz str. 42-43. historije str. 104-106. Tema dana: Spomenici iz proslosti Put do obrazovne svjetlosti (Biljeske o novim udzbenicima iz historije) Ispod obrazovnih standarda (Opservacije o ucenickim (ne)znanjima savremene historije) Domovina i drzava u udzbenicima historije Husein kapetan Gradascevi, predvodnik borbe za autonomnu Bosnu u Osmanskom carstvu Historijska zdanja Maglaja Nastavni plan i program - udzbenik-ucenik (Zapazanja o novim udzbenicima iz historije) Bilinopoljska izjava iz 8. aprila 1203. god. str. 44-47. str. 31-35. str. 75-78. str. 107-108.

str. 75-76. str. 44-46. str. 29-30.

br.8/1997. br.3/1996. br.28/2003. br.20/2000. br.30/2003. br.33/2004. br.36/2005. br.8/1997. br.26/2002.

Opservacije o rezultatima provjeravanja znanja iz str. 65-69. historije, VII. razred Drustveno-historijski i ekonomski znacaj razvoja str. 65-67. rudarstva u BiH str. 76-80. On meni nema Bosne Bosanskohercegovacka drzavnost od srednjeg vijeka do ZAVNOBIH-a 1943. godine Biseri u iskonskoj postojanosti moga grada Gaj Salustije Krisp: Rat s Jugurtom str. 110-114. str. 78. str. 43-45.

482. Stefanovi Petar: 483. Stefanovi Petar: 484. Stefanovi Petar: 485. Velijagi Kabil: 486. 487.

Gaj Salustije Krisp Rimska istorija od utemeljenja grada Tit Livije, Rimska istorija od utemeljenja grada (II) (odabrani odlomci u prijevodu Petra Stefanovia) Udzbenik markantnih kvaliteta Visegradska uprija na Drini Prahistorijska bastina na tlu BiH

str. 28-31. str. 36-39. str. 81-83.

br.25/2001. br.32/2004. br.33/2004.

str. 26-28. str. 4. str. 4.

br.4/1996. br.9/1997. br.11/1998.

GEOGRAFIJA - ZEMLJOPIS

488. Barakovi Fehim: 489. Dzafi Nijaz: 490. Dzafi Nijaz: Uvoñenje ucenika u kartografsku pismenost Geografska karta i logicko razmisljanje Kompletno i funkcionalno nastavno sredstvo. Osvrt na Atlas svijeta za osnovne i srednje skole Geografija 5., 6., 7. razred, rezultati provjeravanja ucenickog znanja Porast broja stanovnistva na Zemlji i migracije stanovnistva Regija Srednje Evrope str. 91-93. str. 83-84. str. 11-15. br.17/1999. br.10/1998. br.13/1998.

491. Dzafi Nijaz: 492. Hakalovi Sejad: 493. Haskovi Medzid: 494. Helji Faiza: 495. Helji Faiza: 496. Hindija Mirzet: 497. Hindija Mirzet: 498. Huri Edina: 499. Krslak Edin: 500. Muhamedagi Mevlida: 501. Nurkovi Rahman: 502. Piri Elmedin: 503. Sulejmanovi Anñelina: 504. Sulejmanovi Anñelina:

str. 63-64. str. 35-38. str. 90-92.

br.13/1998. br.19/2000. br.38/2006. br.3/1996. br.8/1997. br.4/1996. br.21/2000. br.19/2000. br.3/1996. br.10/1998. br.12/1998. br.32/2004. br.36/2005. br.48/2008.

Mogunost ostvarivanja cilja i zadataka nastave str. 47-48. geografije u 5. razred osnovne skole str. 36-38. Analiza testa iz geografije Uticaj drustveno-politickih promjena na nastavu geografije Razmjera i razmjernik - Model casa u I. razredu gimnazije Vode na Zemlji - Hidrosfera; Svjetski okean Zapazanja o udzbenicima geografije Opisna artikulacija casa iz geografije u 7. razredu Skolska tabla i karta u nastavi geografije Klima Bosne i Hercegovine Prirodno-geografske osobenosti Australije Nastavna priprema iz geografije str. 29-31. str. 73-74. str. 39-41. str. 48-49. str. 85. str. 94-95. str. 95-99. str. 115-118. str.102-103.

MOJA OKOLINA- PRIRODA I DRUSTVO

505. Ali Emina: 506. Banjac Mirko: 507. Barakovi Fehim: 508. Barucija Munevera: 509. Beganovi Fahrudin: 510. Borovina Sabaheta: 511. Drkenda Kimeta: 512. Graci Amir: 513. Hajdarevi Mujesira: 514. Hakalovi Sejad: 515. Huri Edina: 516. Huseinspahi Medina: 517. Husomanovi Emina: 518. Kadi Azra: Godisnja doba: Proljee, model casa p.p. i d. za str. 66-68. 1. razred) str. 77-80. Aktivno ucenje u nastavi prirode i drustva Poznavanje drustva za 4. razred Saobraajna povezanost, model casa u 3. razredu Nastavna priprema Zivotinje, model casa u 4. razredu iz prirode i drustva Grupisanje zivotinja, model casa u 4. razredu Pisani spomenici u sirokoj okolini, model casa p.p. i d. u 3. razredu Ukrasne biljke i cvijee str. 47-50. str. 56-58. str. 93-96. str. 62-64. str. 65-66. str. 97-98. str. 110-111. br.29/2003. br.50/2009. br.13/1998. br.7/1997. br.38/2006. br.7/1997. br.7/1997. br.13/1998. br.33/2004. br.15/1999. br.15/1999. br.27/2002. br.21/2000. br.30/2003.

Zivot u prostoru i vremenu. Od izgleda okoline do str. 29-31. geografske karte, model casa u 3. razredu str. 26. Nase tijelo, model casa p.p. i d. u 2. razredu Licna higijena - p.p. i d. u 1. razredu str. 85-88. Zagañivanje i zastita voda u okolini, model casa str. 61-63. p.p. i d. (Pax projekt) str. 69-75. Vode i sume u sirem zavicaju - njihov znacaj, model casa u 3. razredu

519. Kadi Nurfija: 520. Karahmet Fehima: 521. Krkali Alma: 522. Krkali Alma: 523. Kukavica Azra: 524. Kurti Sandra: 525. Leti Danijela: 526. Mustabasi Selma: 527. Numanovi Amela, Kukavica Azra: 528. Numanovi Amela: 529. Omerbegovi Nahida: 530. Pekmez Abid: 531. Redzepi Amela: 532. Softi Sefika: 533. Suljici Amira: 534. Sulji Muhamed: 535. Sehi Amira: 536. Sabi Esma: 537. Tatli Samira: 538. Uzunovi Asifa: 539. Zuni Dragana: 540.

Vaznost vode za rast i razvoj zivog svijeta, model str. 12-15. casa p.p. i d. u 3. razredu Mjeseci u godini i smjena godisnjih doba (model str. 73-75. za ogledni cas u 2. razredu) str. 44-45. Rijeke u BiH - aktivno ucenje, model casa Culni organi str. 92-94. str. 103-106. Tema: Od izvora do usa Nastavna priprema-Raskrizje: prometni policajac, str. 98-101. semafor str. 95-97. Tematsko planiranje- Dani kruha Domae i divlje zivotinje Orijentacija u vremenu Zdravstvene ustanove Stocarstvo, metodska priprema nastavne jed. u 3. razredu str. 92-93. str. 77-80. str. 98-102. str. 93-94.

br.14/1999. br.26/2002. br.22/2001. br.32/2004. br.33/2004. br.48/2008. br.47/2008. br.27/2002. br.31/2004. br.33/2004. br.6/1997. br.46/2008. br.39/2006. br.15/1999. br.32/2004. br.3/1996. br.47/2008. br.7/1997. br.9/1997. br.15/1999. br.20/2000.

Nastavna priprema za prvi razred: Licna higijena str. 119-120. Nastavna priprema za I razred Biljni i zivotinjski svijet u mom zavicaju (model casa p.p. i d. u 2. razredu) Svjetlost i toplota (posmatranja i ogledi) Ime, geografski polozaj i granice R BiH (model casa p.d. u 4. razredu) Pismena priprema za sat iz prirode i drustva Nastavna priprema RWCT Zanimanja ljudi, model casa u 2. razredu Vaznost vode za zivi svijet, model casa u 3. razredu str. 89-91. str. 27-28. str. 90-91. str. 56-57. str. 110-115. str. 98-100. str. 59-61. str. 65-66.

Covjek - zivotna sredina i mjere, model casa p.d. str. 32-35. u 4. razredu str. 112-115. Prirodni uslovi zivota - voda, model

nastavnog casa p.p u razredu FILOZOFIJA-SOCIOLOGIJA

541. Ajanovi Emir: 542. Fejzi Nedzad: 543. Skuljevi Zeljko: 544. Skuljevi Zeljko: 545. Skuljevi Zeljko: 546. Umihani Sahim: 547. Umihani Sahin:

Moral i pravo kao oblici drustvene svijesti Kako upokojiti konacno osloboñenog Prometeja Filozofija u skolskom kljucu Udzbenik u nastavi filozofije Filozofija kao humanizam i znanje tolerancije Filozofija (Nastavna priprema), (Islamska filozofska misao) Moralnost kao imperativ ljudskog djelovanja u svjetlu bivanja

str. 52-54. str. 93-95. str. 32-33. str. 89. str. 48-49. str. 65-68. str. 57-58.

br.25/2001. br.14/1999. br.4/1996. br.10/1998. br.17/1999. br.31/2004. br.40/2006.

VJERONAUKA - KULTURA RELIGIJA

548. Albahari Moris: 549. Begovi Fehim: 550. Bernarda Kristi: 551. Brki Milenko: 552. ati Refik: 553. ati Refik: 554. imi Esad: 555. imi Esad: 556. Dzanko Fatima: 557. Gebauer Klaus: Odnos Kulture religija i vjeronauke Vjeronauka u skolskom sistemu Vjeronauka u skoli - da ili ne? Pedagoske pretpostavke nastave vjeronauke u skolama Osnovni smisao religijskog odgoja Neka promisljanja Komenskog o odgoju tijela i duha Vjeronauka - pro et contra Cemu predmet Kultura religija? Judeizam ­ nastanak i razvoj (priprema za nastavni sat) Osnovni pravci i modeli za nastavu o religijama str. 44. str. 78. str. 85-86. str. 75-76. str. 22-24. str. 77-79. str. 81-84. str. 49-52. str. 90-94. str. 53-60. br.23/2001. br.14/1999. br.14/1999. br.23/2001. br.21/2000. br.23/2001. br.14/1999. br.23/2001. br.34/2005. br.23/2001.

558. Hasanovi Bilal: 559. Husi Safija: 560. Ibrisevi Rukija: 561. Isanovi Nusret: 562. Jurisi Pavo:

Vjeronauka moze imati samo izbornoobavezujui status

str. 89.

br.14/1999. br.29/2003. br.25/2001. br.23/2001. br.23/2001. br.37/2005.

Akaid - vjerovanje - Pcela, cudo u prirodi, Model str. 69-74. pripreme za cas str. 55-56. Vakuf - zaduzbina Vjeronauka i Kultura religija - odnos i mogunost str. 34-38. dijaloga str. 39-43. Predmet Kultura religija s aspekta Katolicke crkve str. 77-81. Neki stilisticki aspekti sure ER-RAHMN ­ Svemilosni, u prijevodu Kur'ana na bosanski jezik Enesa Karia Obredno obrazovanje u vjerske zajednice, Kultura religije u skole Prema trijalogu u nastavnom planu i programu Religijska kultura i vjersko obrazovanje Kakvu vjeronauku trebamo u skoli Model pripreme za cas interaktivne nastave (Blumova taksonomija ciljeva) Predmet Kultura religija u povijesnom i suvremenom kontekstu Bosne i Hercegovine Grupni oblik rada u nastavi islamske vjeronauke Vjeronauka, ucenje i poucavanje Mjesto i uloga vjeronauke u skoli Covjek i njegove odgovornosti (model pripreme za nastavni sat iz islamske vjeronauke) Nezastiena svetost svetog Najljepsa kazivanja Biblija ­ pisana rijec Bozja (priprema za izvoñenje nastavne jedinice Pregled religijskog obrazovanja u Evropi Stavovi mladih o religiji (ucenicko istrazivanje) Protagorin udes: Vjeronauka u obrazovnom sistemu BiH Akciono istrazivanje u nastavi islamske vjeronauke Religijska pedagogija Suradnja vjeroucitelja s roditeljima Kultura religija izmeñu vjeronauke i ucenja o civilnom drustvu Ahlak - muslimanske duznosti i obicaji Akaid - Svijet ptica, nastavna priprema za cas Islamske vjeronauke Izvjestaj o Meñunarodnoj strucnoj konsultaciji o uvoñenju predmeta, Kultura religija u skole Bosne i Hercegovine str. 79-80. str. 61-70. str. 30-33. str. 17-19. str. 88-89. str. 45-48. str.67-69. str. 41-43. str. 38-40. str. 82-84. str. 73-74. str. 97-107. str. 85-87. str. 22-29. str. 90-92. str. 91-92. str. 82-89. str. 41-42. str. 80-81. str. 43-45. str. 7-9. str. 67-68. str. 103-104. str. 9-12.

563. Kalajdzija Alen:

564. Kari Enes: 565. Kaul Seidman Lisa: 566. Koncarevi Branislav: 567. Kos Edina: 568. Kovjeni Zivko: 569. Lovrenovi Ivan: 570. Magli Elvedina: 571. Muminovi Hasim: 572. Omerdi Muharem: 573. Pehli Izet, Camdzi Izet: 574. Premec Vladimir: 575. Purkovi Almedina: 576. Ramljak Mirjam: 577. Schreiner Peter: 578. Smaji Amna, Zeci Jasna, Hrustanovi Suada:

br.14/1999. br.23/2001. br.23/2001. br.5/1996. br.34/2005. br.23/2001. br.42/2007. br.20/2000. br.10/1998. br.34/2005. br.23/2001. br.36/2005. br.34/2005. br.23/2001. br.23/2001. br.14/1999. br.23/2001. br.10/1998. br.23/2001. br.31/2004. br.25/2001. br.8/1997. br.14/1999. br.23/2001.

579. Skuljevi Zeljko: 580. Spago Halil: 581. Vejo Edina: 582. Vejo Edina: 583. Vejo Edina: 584. Velagi Kemal: 585. Zahirovi Hasan: 586. Zahirovi Hasan:

587. Ziebertz Hans Georg:

588. 589.

Katehetsko vijee Biskupske konferencije Bosne str. 87-88. i Hercegovine str. 90. Zakljucci naucno-strucnog skupa "Kakvu vjeronauku trebamo u skoli"

br.14/1999. br.14/1999.

MUZICKA KULTURA

590. Barucija Munevera: 591. Bjelopoljak Sejla, Sulji Amle, Sari Elvira 592. Cizmi Hana: 593. Cizmi Hana: I mi znamo svirati (model casa u 3. razredu) Slusanje muzike u razrednoj nastavikao znacajan faktor u razvoju djecije muzikalnosti Bedzih Smetana: Sjeanje na Plzen Johann Strauss: "Radecki mars", slusanje muzike (model casa u 8. razredu) str. 73-74. str. 61-67. str. 72-73. str. 98-100. br.7/1997. br.48/2008. br.24/2001. br.27/2002.

594. ati Jasna: 595. Ferovi Selma: 596. Herceg Ermelina: 597. Jaki Semir: 598. Jaki Semir: 599. Jaki Semir: 600. Jaki Semir: 601. Jusi Sajid: 602. Kepes Nusreta: 603. Koluder-Ferovi Selma: 604. Muharemovi Ahmo: 605. Sarajli Lejla: 606. Talam Jasmina: 607. Talam Jasmina: 608. Talam Jasmina: 609. Talam Jasmina: 610. Talam Jasmina: 611. Talam Jasmina: 612. Talam Jasmina: 613. Talam Jasmina: 614. Talam Jasmina: 615. Talam Jasmina: 616. Talam Jasmina: 617. Talam Jasmina: 618. Talam Jasmina: 619. Talam Jasmina: 620. Tvrtkovi-Aksamija Valida: 621. Uzunovi-Stojanovi Ema: 622.

Pjevanje i sviranje (model casa u 1. razredu) Medijsko obrazovanje mladih

str. 71-72. str. 21-23.

br.7/1997. br.27/2002. br.25/2001. br.21/2000. br.22/2001. br.24/2001. br.25/2001. br.16/1999. br.14/1999. br.26/2002. br.13/1998. br.42/2007. br.3/1996. br.4/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.10/1998. br.11/1998. br.14/1999. br.15/1999. br.18/2000. br.21/2000. br.26/2002. br.27/2002. br.29/2003. br.32/2004. br.28/2003. br.21/2000. br.5/1996.

L. Boccherini: "Menuet", slusanje muzike,(Model str. 57-60. oglednog sata u 5. razredu) str. 93. Muzicki genije Muzicko-stvaralacka igra Muzicki diktat Oblici muzickog diktata Pjevanje kao kreativna i rekreativna aktivnost str. 59-60. str. 71. str. 61-62. str. 107-108.

"Turski mars" - slusanje muzike, priprema za cas str. 8-11. u 4. razredu str. 15-18. Izborna nastava muzicke /glazbene kulture u gimnaziji str. 65-66. Muzicka kultura 5., 6., 7. razred, rezultati provjeravanja znanja ucenika str. 94-95. Pismena priprema za cas muzicke kulture Sevdalinka kao bosnjacki melopoetski oblik Prilog proucavanju tradicionalne narodne muzike Kako postaviti C-dur skalu str. 24-25. str. 34-35. str. 43.

Starobosansko kolo - osnovni korak (model casa str. 66. u 4. razredu osnovne skole) str. 64. Prirodna A-mol skala Muzicki oblici vjerskog sadrzaja Nacionalni muzicki izrazi u BiH Tradicionalno narodno kolo - Treskavica kolo Mali trubac Diktat u nastavi muzicke kulture str. 105-106. str. 105-106. str. 36. str. 11-12. str. 89.

Tradicionalne narodne pjesme u nastavi muzicke str. 87-88. kulture i vannastavnim aktivnostima str. 94-95. Internacionalni djeciji festival u Turskoj Djecije muzicko stvaralastvo Osnovi muzicke pismenosti Transparentna folija u nastavi muzicke kulture i njena izrada Pasija po Bachu Aranzman himne Republike Bosne i Hercegovine za mjesoviti hor (cetveroglasno), note i tekst str. 55-57. str. 100-101. str. 60-62. str. 90-92. str. 68.

LIKOVNA KULTURA

623. Bajramovi Mirela: 624. Borovina Sabaheta: 625. Dedi Zekija: 626. Drkenda Kimeta: 627. Handuki Irfan: 628. Handuki Irfan: 629. Handuki Irfan: 630. Handuki Irfan: 631. Karahmet Fehima: 632. Lubovac Ragib: 633. Lubovac Ragib: Pismena priprema za cas likovne kulture "Bumbarov let" - Kontrast akvarel Prostorno izrazavanje - Vajanje: Moji ljubimci Masa i volumen, model casa likovne kulture Likovni poticaji Neka razmatranja aspekta kica str. 92-93. str. 63-64. str. 37-38. str. 69-70. str. 33-34. str. 60-62. br.42/2007. br.15/1999. br.15/1999. br.7/1977. br.1/1995. br.2/1995. br.3/1996. br.32/2004. br.21/2000. br.20/2000. br.27/2002.

Mogunost primjene udzbenika likovne kulture za str. 49-52. osnovnu skolu str. 45. Likovna kombinatorika Basta mira - model pripreme za cas likovne kulture, 4. razred str. 64-66.

Bascarsija - sjeanje, pismena priprema za sat iz str. 109-111. likovne kulture Programske upute za udzbenike likovne kulture str. 80-84. za 1., 2., 3. i 4. razred

634. Osmi Ibrahim, Tomi Ruza: 635. Tali Emina: 636. Tatli Samira:

Stavovi ucenika prema nastavnom predmetu Likovna kultura u starijim razredima osnovne skole

str. 40-44.

br.32/2004.

Prostorna kompozicija-Znacajan likovni problem str. 34-43. Moj san - cudesna zemlja, priprema za cas likovne kulture u 2. razredu str. 67-68.

br.42/2007. br.7/1977.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

637. Barucija Munevera: 638. Basi Mehmed: 639. ðedovi Damir: 640. Hadzikaduni Muriz, Balta Sadzida: 641. Hadzikaduni Muriz, Mañarevi Mirjana: 642. Hadzikaduni Admir, Mirjana Mañarevi, Hadzikaduni Muriz: Niski poskoci na mjestu, priprema za cas u 3. razredu str. 75-76. br.7/1977. br.5/1996. br.39/2006. br.29/2003. br.33/2004. br.45/2007. br.42/2007. br.1/1995. br.30/2003. br.35/2005. br.39/2006. br.33/2004.

AIDS ili SIDA - Kako se zastititi od fatalne bolesti str. 22-24. savremenog doba str. 67-69. Metodika obuke neplivaca predskolskog uzrasta Pravilno drzanje tijela kod djece od I. do IV. razreda osnovne skole str. 27-31.

643. Halvadzija Lejla: 644. Lukacevi Zvonko: 645. Mañarevi Mirjana, Hadzikaduni Muriz: 646. Mañarevi Mirjana, Hadzikaduni Muriz: 647. Mañarevi Mirjana, Seibovi Berina: 648. Mañarevi Mirjana:

Aerobne vjezbe misine muskulature ­ Pripremni str. 84-87. dio sata str. 91-95. Ekologija kroz prizmu nastave tjelesnog i zravstevenog odgoja str. 70-72. Podsticanje ucenika na samostalno vjezbanje kroz nastavne i vannastavne aktivnosti str. 31-32. Nastava tjelesnog i zdravstvenog odgoja u otezanim uslovima rada str. 36-37. Potrebu staviti ispred "vaznosti" Praenje, provjeravanje i ocjenjivanje u tjelesnom odgoju Deformitet stopala str. 51-55. str. 78-80.

Pregled godisnje strukture programskih sadrzaja str. 119-126. vannastavnih aktivnosti iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja Primjer pismene prireme za sat tjelesnog odgoja Tjelesni odgoj u nizim razredima osnovne skole Kvantitativne promjene u strukturi motorickog prostora pod uticajem vannastavnih sprotskih aktivnosti kod djece mlañeg skolskog uzrasta Psihomotorne vjezbe u vrtiima Razlike u morfoloskim karakteristikama i motornim sposobnostima ucenika nizih razreda osnovnih skola Znacaj sporta u odgoju vrline Skok iz mjesta, priprema za cas u 3. razredu Korekcija drzanja tijela kod ucenika prvog razreda osnovne skole Igra odbojke Sutiranje i skok-sut u kosarci Metodika nastave atletike str. 87-91. str. 75-77. str. 75-76.

649. Mañarevi Mirjana: 650. Mehmedi Uzeir: 651. Miki Branimir, Tanovi Izudin, Hodzi Zikrija:

br.42/2007. br.9/1997. br.50/2009.

652. Misita Vukosava: 653. Nozinovi Zumreta, Ibri Dzevad, Kapidzi Alen:

str. 64-66. str. 27-29.

br.39/2006. br.39/2006.

654. Peco Asim: 655. Resulovi Emina: 656. Smajlovi Adisa: 657. Stankovi Aleksa: 658. Stankovi Aleksa: 659. Telalovi Refik:

str. 70-74. str. 77-78. str. 59-66. str. 65-68. str. 13-17. str. 63-71

br.37/2005. br.7/1977. br.40/2006. br.15/1999. br.18/2000. br.2/1995.

PREDSKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

660. Bektas-Hodzi Edina: 661. Ili Dusan, Gañesa Gordana, Ili Mileva: Imsiragi Amra, Imsiragi Azemina: Nikoli Staka, 663. Pribisev Beleslin Tamara, Spasojevi Pero: 662. Didakticke igre i elementi muzike sa djecom predskolske dobi Razvojne igre za djecu mlañeg predskolskog uzrasta Igra i njena uloga u predskolskom periodu Dijete u programu predskolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj str. 97-103. str. 85-89. str. 55-56. str. 24-27. br.35/2005. br.49/2008. br.43/2007. br.49/2008.

664. Misita Vukosava: 665. Pasali-Kreso Adila: 666. Pehar Lidija: 667. Skeli Dzenan, Hozi Ilda: 668. Zeci Sadeta:

Senzomotorna i psihomotorna stimulacija u vrtiu str.58-59. Predskolski odgoj u Evropi Predskolske institucije u svjetlu inovacija Povezanost pohañanja predskolskih ustanova i spremnosti za polazak u skolu Uticaj govornih smetnji na ponasanje djece predskolskog uzrasta str. 13-17. str. 84-86. str. 39-42. str. 45-48.

br.41/2006. br.17/1999. br.11/1998. br.36/2005. br.18/2000.

SREDNJE SKOLE SKOLE ­ STRUCNA OBLAST

669. Ajanovi Mesud: 670. Begovi Omer: 671. Bidzevi Rifat: 672. Cvjetinovi Milan: 673. Deli Sagbera: Hadzikaduni Senada: 674. Hadzikaduni Senada: 675. Hajdar Muradif, Hajdar Ajisa: 676. Hrki Ana: 677. Hrki Ana: 678. Hrki Enes: 679. Kamenjasevi Fahir: 680. Lovnicki Stana: 681. Makota Dika: 682. Mehuri Bego: 683. Musi Amela: 684. Musi Mensur: 685. Musi Mensur: 686. Musi Mensur: 687. Musi Mensur: 688. Spaho Lejla: 689. Surkovi Enes: 690. Surkovi Enes: 691. Surkovi Enes: 692. Zuni Enes: Jedan primjer pristupa radu u teoretskoj nastavi str. 63-65. predmeta "Osnovi masinstva" str. 119-122. Detektorski radioprijemnik (priprema za cas Tehnickog odgoja) str. 76-78. Detektorski radio-prijemnik Znacaj i polozaj tehnickog odgoja u odgojnoobrazovnom sistemu Elektrotehnika ­ Jednofazni asinhroni motor, model pripreme za cas Model casa iz Knjigovodstva PDV u nastavi knjigovodstva Trajni/stalni/magnet Tehnologija obrade drveta - Prirodno susenje drveta Prozirna povrsinska obrada drveta, model pripreme za cas Termicka svojstva drveta, model casa aktivnog ucenja za 1. razred srednje skole str. 37-40. str. 79-80. str. 98-102. str. 67-72. str. 73-76. str. 118-122. str. 85-88. str. 103-105. br.28/2003. br.36/2005. br.30/2003. br.27/2002. br.21/2000. br.34/2005. br.40/2006. br.31/2004. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001. br.29/2003. br.32/2004. br.48/2008. br.32/2004. br.27/2002. br.16/1999. br.19/2000. br.21/2000. br.24/2001. br.18/2000. br.1/1995. br.5/1996. br.29/2003. br.35/2005.

Osnovni elektronski elementi, model pripreme za str. 81-83. cas u 8. razredu Goodwill kao nematerijalno stalno sredstvo str. 102-104. Ucenicko poduzetnistvo, nova metoda prakticnog ucenja u procvesu obrazovanja Istrazujemo kolo i intenzitet (jacinu) struje Prikljucni ureñaj na traktoru, model pripreme za cas II. razredu masinske skole Elektricni ureñaji na motornim vozilima, (Model nastavnog casa tehnickog odgoja) Crtanje u mjerilu i kotiranje Elektrotehnika - model pripreme za cas str. 75-76. str. 85-89. str. 76-79. str. 103-106. str. 43-47. str. 81-84.

Aksonometrijski i ortogonalni crtez, model casa u str. 95-98. 7. razredu Konstruktivni dijelovi AB mosta. Prelazne ploce str. 99-102. kod AB mostova i priprema za graficku vjezbu Obnova naucno-tehnickih organizacija za odgoj str. 34-35. mladih str. 37. Tehnicki odgoj u nastavi Smotra naucno-tehnickog stvaralastva mladih Zenicko-dobojskog kantona Zastita metala od korozije (priprema za cas) str. 86-87. str. 114-115.

DEMOKRATIJA I ODGOJ

693. Ajanovi Dzevdeta: 694. Avdagi Halim: 695. Avdagi Halim: 696. Brki Milenko: 697. Delibasi Esad: Demokratski odgoj i aktivno ucenje Demokratija i ljudska prava Nastavna priprema Odgoj za demokraciju - temeljno ljudsko pravo i obaveza Globalizacija i identitet str. 39-41. str. 69-72. str. 128-132. str. 27-29. str. 77-79. br.18/2000. br.31/2004. br.37/2005. br.14/1999. br.42/2007.

698. Haljeta Amna: 699. Hodzi Amir: 700. Kepes Nusreta: 701. Milak Mensur: 702. Milak Mensur: 703. Milak Mensur: 704. Pasali-Kreso Adila: 705. Patrick JJohn: 706. Reazkovi Nevzeta: 707. Reazkovi Nevzeta, Jordanov Darko:

Ucenje o ljudskim pravima - put do demokratije

str. 65-66.

br.19/2000. br.17/1999. br.43/2007.

str. 54-58. Demokratsko obrazovanje ili prepustanje demokratskim refleksima Uloga Konvencije o djecijim pravima u prevenciji str. 88-92. drustveno neprihvatljivih oblika ponasanja kod djece i mladih str. 48-50. CIVITAS u Bosni i Hercegovini str. 87-90. Grañansko obrazovanje, model nastavnog casa Kako grañani ucestvuju Razumijevanje, razlicitost i tolerancija, temelji demokratskog odgoja Neophodni elementi obrazovanja za demokratiju: Koji su to elementi i zasto bi trebalo biti u sredistu nastavnih programa u skolama? Istrazivanje humanitarnog prava, obrazovni program i/ili odgojni princip Istrazivanje humanitarnog prava-Model obuke trenera I nastavnika u Makedoniji za inplementaciju nastavnog programa Demokratska komunikacija u fokusu modernizacije nastave Prva djeca i edukativne strategije str. 48-49. str. 33-38. str. 17-21.

br.9/1997. br.17/1999. br.19/2000. br.18/2000. br.30/2003.

str. 16-22. str. 80-83.

br.40/2006. br.42/2007.

708. Stevanovi Marko: 709. Stevanovi Marko: 710. Velagi Kemal:

str. 41-47. str. 29-33. str. 50-53. str. 23-30.

br.17/1999. br.20/2000. br.17/1999. br.45/2007.

Drustveni angazman i ucenicka populacija Kvalitet uspjesnosti inplementacije obrazovnog Velagi Kemal, Hadzihajdi Sanja, rezakovi programa Istrazivanje humanitarnog prava u 711. Nevzeta: nastavnim programima srednjih skola 712. Konvencija o pravima djeteta

str. 44.

br.9/1997.

EKOLOGIJA I ZASTITA COVJEKOVE OKOLINE - KULTURA ZIVLJENJA

713. Abadzi Nijaz: 714. Abadzi Nijaz: 715. Abadzi Nijaz: 716. Basi Mehmed: 717. Basi Mehmed: 718. Basi Mehmed: 719. Basi Mehmed: 720. ati Refik: 721. di Kastri Francesko: 722. ðogi Muhibija: 723. Goleti Sefket: 724. Goleti Sefket: 725. Husomanovi Esmina: 726. Omanovi Mustafa: 727. Omerovi Muhamed: 728. Sili Cedomir: 729. Ekologija nije prolazna moda Ekolosko odgajanje odgajatelja Doba ekologije Covjek i priroda - uzajamno djelovanje covjekpriroda Covjek i biosfera str. 20-21. str. 56-59. str. 70. str. 65-68. str. 62. br.5/1996. br.12/1998. br.12/1998. br.10/1998. br.12/1998. br.17/1999. br.27/2002. br.20/2000. br.12/1998. br.45/2007. br.31/2004. br.33/2004. br.21/2000. br.12/1998. br.48/2008.

Rjesavanje problema istrazivanjem - Zagañivanje str. 86. prirode hemijskim tvarima str. 37-41. Zastita prirode i okoline Ekoloski odgoj i obrazovanje Ekologija - geneza jedne nauke o covjeku i prirodi Upravljanje potrosnjom energije Principi i ciljevi ekoloskog obrazovanja Ekolosko obrazovanje i reforma obrazovanja str. 37-40. str. 60-61. str. 85-90. str. 53-55. str. 18-23.

Zagañivanje i zastita voda u okolini (model casa str. 61-63. p.p. i d. u 3. razredu) Znacaj ekoloske edukacije o ocuvanju prirode i str. 63-67. okolisa Znacaj programa ekoloskog odgoja/vaspitanja i str. 51-56. obrazovanja u cilju razvoja ekoloske dgovornosti i razumjevanja prirode str. 68-69. Crvena knjiga flore BiH Zelena knjiga za izletnike str. 40-41.

br.12/1998. br.27/2002.

ETIKA I MEðULJUDSKI ODNOSI

730. Barakovi Fehim: 731. Bosni Mevlida: 732. ati Refik: 733. Hegi Fuad: Nastavnik u ocima ucenika Kako biti uspjesan razredni starjesina Dusevno zdravlje nastavnika Izgrañivanje odnosa u razredu str. 52-53. str. 22-23. str. 21-27. str. 76-79. br.2/1995. br.16/1999. br.26/2002. br.13/1998.

734. Lipnicevi Andrea: 735. Musi Husejn: 736. Pekmez Mevlida: 737. Pezo Salko: 738. Slatina Mujo: 739. Tomi Ruza: 740. Zlatarevi Jamina:

Oblici i nacin komuniciranja izmeñu profesora i ucenika Filozofsko-socioloski aspekti odnosa izmeñu ucenika i nastavnika Ucenik je nas najbolji kriticar Odnos izmeñu ucenika i nastavnika u sistemu responsibilne nasatve Nastavnik u svjetlu izvornih akata ljudske prirode Konflikti u skoli Novac kao mjera za covjeka i covjek kao mjera za novac

str. 23-25. str. 31-38. str. 24-27. str. 39-43. str. 69-71. str. 43-46. str. 106-110.

br.24/2001. br.45/2007. br.17/1999. br.45/2007. br.15/1999. br.29/2003. br.46/2008.

KULTURA ZASTITE

741. Arnautovi Ramo: 742. Arnautovi Ramo: 743. Sadagi Mirza: 744. Telalovi Refik: 745. Telalovi Refik: 746. Telalovi Refik: 747. Telalovi Refik: Kultura i odbrana Specijalni rat - jucer, danas, sutra Obucavanje skolske omladine za odbranu Orijentacija na zemljistu pomou topografske karte Metodicko-didakticki standardi u nastavi civilne odbrane i vojne nauke Vojna obuka - analiza testova Promjene u predmetu Civilna odbrana str. 54-56. str. 69-72. str. 60-61. str. 72-75. str. 57-59. str. 51-52. str. 96. br.5/1996. br.10/1998. br.5/1996. br.3/1996. br.5/1996. br.8/1997. br.13/1998.

ODJELJENSKA ZAJEDNICA

748. Aganovi Samir, Arnaut Sumedin: 749. Bajtarevi Razija: 750. Dzevdeta Ajanovi, Senija Tahirovi: 751. Hajdarevi Mediha: 752. Husi Arif: 753. Koloni Mirnesa: Kompleksnost meñuljudskih odnosa u odjeljenskoj zajednici (inovacija) Ubojita sredstva, Mine i Medina, model casa odjeljenske zajednice Primjeri korelacije u odgojnom radu s odjeljenskom zajednicom str. 33-43. str. 102-103. str. 35-40. br.40/2006. br.20/2000. br.1/1995. br.27/2002. br.22/2000. br.26/2002. br.22/2000.

754. Lepara Jasmina:

Licni identitet, model casa odjeljenske zajednice str. 89-91. u 6. razredu Uticaj traume na ucenje i pamenje, model casa str. 42-43. odjeljenske zajednice, 7. razred str. 69-70. Meñusobno razumijevanje i postivanje u odjeljenskoj zajednici str. 39-41. Licna higijena i higijena prostora u kojem boravimo, model casa odjeljenske zajednice za 1. razred Odjeljenska zajednica u zakonu, pedagoskim standardima i nastavnom planu i programu do 1990. godine Osjeanja, model pripreme za cas odjeljenske zajednice Odluke koje donosimo - tema ovisnosti, model pripreme za cas odjeljenske zajednice Moj uzor na koji zelim da licim, model casa odjeljenske zajednice Metodologija konstruisanja instrumenta skala stavova ucenika i skala stavova razrednika Ucenje ucenja, model casa odjeljenske zajednice str. 11-18.

br.32/2004.

755. Musi Husejn:

756. Mutapci Atifa: 757. Mutapci Atifa: 758. Pehli Izet: 759. Raki S. Ljiljana: 760. Tomi Ruza:

str. 97-98. str. 67-69. str. 41-43. str. 86-90. str. 50.

br.18/2000. br.21/2000. br.25/2001. br.47/2008. br.19/2000.

PSIHOLOGIJA DJETETA

761. Berberovi Dzenan: 762. Bosnjak Hajrudin: 763. Bosnjak Hajrudin: 764. Bosnjak Hajrudin: Freudova psihoanaliticka teorija u svakodnevnom zivotu Postratna traumatizacija djece Strahovi kod osnovnoskolske djece Zlostavljanje djece str. 51-61. str. 54-55. str. 17-21. str. 50-55. br.39/2006. br.9/1997. br.21/2000. br.37/2005.

765. Bosnjak Hajrudin: 766. ati Refik, Kadri Dzenita: 767. ati Refik: 768. Dzani Dzenana: 769. Hajder Muradif: 770. Hajder Muradif: 771. Hasanagi Anela: 772. Hegi Fuad: 773. Hodzi Edina: 774. Isi Almira: 775. Meñi Edina: 776. Misita Vukosava: 777. Mutapci Atifa: 778. Omanovi Aid: 779. Omerspahi Ferida: 780. Pehar Lidija: 781. Pehar-Zvacko Lidija: 782. Pehli Izet: 783. Rangelov Jusovi Radmila: 784. Selmanagi-Lizde Elma: 785. Sehi Mersiha: 786. Tahirovi Senija: 787. Zekoti Junuz:

Pravo na mentalnu razlicitost Razumijevanje neverbalnih izraza lica ucenika prvog razreda osnovne skole Funkcija skolskog psihologa Ucenik u nastavnom procesu - uzroci nezainteresiranosti za nastavu

str.60-64. str. 40-49. str. 55-57. str. 58-61.

br.41/2006. br.37/2005. br.19/2000. br.19/2000. br.29/2003. br.34/2005. br.45/2007. br.16/1999. br.34/2005. br.49/2008. br.34/2005. br.36/2005. br.17/1999. br.12/1998. br.13/1998. br.17/1999. br.21/2000. br.34/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.37/2005. br.10/1998. br.11/1998.

Povezanost odgoja i psihopatoloskih poremeaja str. 47-50. u adolescenciji str. 77-79. Primjena diferencirane nastave u nastavnoj praksi str. 44-49. Hiperaktivno dijete Strah od ispita Znacaj igre (...), "Dijete radi igrajui se i igra se radei" Koncept Boga i religioznosti kod djece i adolescenata u kognitivnim istrazivanjima Radionice u nasoj nastavi Dijete polazi u prvi razred ­ Praksa Podizanje svijesti o psihosocijalnim potrebama djeteta Psiholoski problemi ucenika izbjeglica Adolescentne krize Unutrasnji svijet djeteta O poteskoama djece (Psihologija u razredu) str. 19-21. str. 44-48. str. 36-40. str. 80-81. str. 49-52. str. 21-22. str. 89-90. str. 80-83. str. 18-20. str. 14-16.

Semanticko-diferencijalna skala pojmova bliskih str. 32-37. djevojcicama i djecacima str. 31-38. "Skole prijatelji djece" ­ evaluacija projekta Potreba razvijanja partnerskih odnosa obitelji i skole Saznajna vrijednost ilustracije u nastavi nizih razreda osnovne skole Trauma i ponasanje djece Karakter - model casa psihologije str. 43-48. str. 20-29. str. 55-57. str. 103-104.

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA - NADARENOST

788. Arnaut Sumedin: 789. Bajrovi Alema: 790. Balvanovi Majda: 791. Berberovi Dzenana: 792. Buljubasi Ahmed: 793. ati Refik: 794. ðapo Nermin, Kolenovi-ðapo Jadranka, Fako Indira: Darovitost i aktivitet mladih Rad sa nadarenim ucenicima u nastavnom procesu Autizam-Pedagoski aspect programa rada sa autisticnom djecom Darovitost u Gardnerovoj teoriji visestruke inteligencije i teoriji pozitivne dezintegracije Dabrowskog Osobine nadarenih ucenika sedmog i osmog razreda znacajne za odgojno-obrazovni rad I nadarena djeca su djeca sa posebnim potrebama Evaluacija programa "EUREKA" - Zimska skola za nadarene ucenike srednjih skola Nadarena djeca u nastavi matematike i jezika Nadarenost kao posebna potreba (Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama) Lokus kontrole darovitih ucenika: Odnos prema uspjehu i postignuima str. 31-36. str. 29-32. str. 74-76. str. 20-30. br.43/2007. br.38/2006. br.47/2008. br.43/2007.

str. 12-19. str. 2-8. str. 22-30. str. 18-21. str. 9-17.

br.43/2007. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005.

795. Livanci Dragana: 796. Muli Vahid: Tomi Ljubica, 797. Emi Erna:

str. 2-11.

br.43/2007

DJECA S POSEBNIM POTREBAMA - OMETENOST I ZAOSTAJANJE U RAZVOJU - INKLUZIJA

798. Ali Amel: Dileme o inkluziji str. 26-32. br.31/2004.

799. Ali Amel: 800. Balvanovi Majda: 801. Begovi Omer: 802. Ceri Haris: Cabri Sanela,Deli Selvedin,Ivana Spaji, 803. Mensura Alibegovi: 804. Camdzi Samra: 805. Demirovi Bahira: 806. Dzemidzi Selma: 807. ðozi Nizama: 808. Fetahagi Branka, Milutinovi Grozda: 809. Hadzihajdi Sanja: 810. Hadzikaduni Edin: 811. Handuki Izeta: 812. Hasanbegovi Husnija: 813. Horozovi Ramiza 814. Ili Mile:

Ljudska prava i prostor realizacije inkluzije u obrazovanju Kreiranje skole za sve ucenike Deficit paznje/hiperaktivni poremeaj Dileme u shvatanju o inkluziji u obrazovanju Odgoj i obrazovanje djece sa posebnim potrebama u Italiji Poremeaj nedostatka paznje i hiperaktivnost Podrska roditeljima djece sa posebnim potrebama Kooperativno ucenje kao primjer inkluzivne prakse Roditelji u ulozi partnera skole Likovni odgoj djece sa posebnim potrebama Razvoj inkluzivnosti u skolama primjenom metodologije indeksa inkluzivnosti e ­ Inkluzija Otkrivanje i kategorizacija lahko mentalno retardiranih ucenika Paradigmaticno pragmaticna govorno-jezicka metoda u edukaciji i rehabilitaciji slusno osteenih osoba (originalna metoda) Oralna, olfaktorna i gustativna percepcija kod djece sa posebnim potrebama Planiranje i pripremanje inkluzivne nastave Stavovi slusno osteenih i cujuih osoba prema nekim elementima socijalizacije osoba s osteenim sluhom Specificnosti u citanju kod djece s osteenim sluhom Poremeaj artikulacije i logopedski tretman Razumjeti mucanje Funkcija kohlearnog inplantata i govorna rehabilitacija Blumova taksonomija u funkciji individualizacije procesa skolskog ucenja primjerenog inkluzivnom ucenju Vokalna higijena Pedagoska radionica ­ mogui nacin rada s roditeljima Sposobnost klasifikacija ucenika usporednog kognitivnog razvoja

str. 57-62. str. 20-21. str. 47-52. str. 66-69. str. 93-96. str. 52-53. str. 18-19. str. 28-31. str. 84-89. str. 47. str. 14-17. str. 75-76. str. 58-59. str. 50-55.

br.33/2004. br.48/2008. br.33/2004. br.35/2005. br.43/2007. br.44/2007. br. 48/2008. br.49/2008. br.35/2005. br.20/2000.

br.37/2005. br.8/1997. br.45/2007.

str. 56-60. str. 88-94. str. 32-34.

br.45/2007. br.50/2009. br.24/2001.

815. Ilickovi Marica:

816. Imsiragi Gegi Amra: 817. Kanti Ahmet: 818. Kanti Ahmet: Kanti Ahmet, 819. Kanti Fatima: 820. Kovacevi Slobodan: 821. Kurtodza Zijada: 822. Ljevakovi Belma: 823. Mahmutagi Ajsa, Mahmutagi Adem, Bratovci Vesna, Mahmutovi Esad:

str. 42-44. str. 70-72. str. 56-59. str. 49-51. str. 27-33.

br.33/2004. br.35/2005. br.37/2005. br.44/2007. br.32/2004.

str. 74-77. str. 90-96. str. 73-78.

br.39/2006. br.35/2005. br.35/2005. br.48/2008. br.49/2008.

824. Memisevi Haris: 825. Memisevi Haris, Demirovi Bahira

826. Mesali Saira, Tomi Ruza: 827. Mesali Saira: 828. Mesali Saira: 829. Mesali Saira: 830. Mesali Saira: 831. Mesali Saira: 832. Misita Vukosava: 833. Muharemovi Jusuf:

str. 22-25. Sociometrijski polozaj ucenika sa mentalnom retardacijom u redovnim skolama Komparacija finih motorickih sposobnosti djece str. 32-35. sa mentalnom retardacijom i djece bez mentalne retardacije str. 33-35. Pokazi, pa u mozda znati str. 60-62. Specificnosti u radu s lahko mentalno retardiranom djecom Vjezbe u nastavi pocetnog citanja i pisanja, (rad str. 69-70. sa mentalno retardiranom djecom) str. 47-48. Djeca sa posebnim potrebama u skolskom sistemu str. 87-88. Defektolog i djeca s teskoama u razvoju Ucenici s posebnim potrebama i individualizacija Psihomotorne vjezbe "Rad sa djecom sa posebnim potrebama" Art-radionice str. 36-41. str. 79-83. str. 116-120.

br.17/1999. br.8/1997. br.9/1997. br.10/1998. br.12/1998. br.33/2004. br.35/2005. br.37/2005.

834.

Mujakovi Larisa, Hadzimehmedovi Jasmina:

835. Mujki Aida, Tulumovi Sevala: 836. Mulali Rasida: 837. Nikoli Milena, Vanti-Tanji Medina:

Socijalna rehabilitacija slijepih na podrucju orijentacije i mobiliteta Sociometrijski polozaj slabovidnog ucenika u uvjetima odgojno-obrazovne integracije Socijalni rad u obrazovanju Sociometrijski polozaj ucenika usporenog kognitivnog razvoja u uvjetima integracijske edukacije Kompezatorni program u funkcijiobrazovnih postignua socio-depriviranih i marginaliziranih ucenika Roditelji o seksualnom odgoju djece ometene u razvoju Normativni okvir odgoja i obrazovanja djece sa posebnim potrebama

str. 33-37. str. 54-57. str. 34-35. str. 37-40.

br.46/2008. br.38/2006. br.32/2004. br.43/2007.

str. 69-73.

br.47/2008.

838. Osmanovi Admir: 839. Osmi Ibrahim, Tomi Ruza: 840. Reazkovi Nevzeta: 841. Sadikovi Snezana: 842. Sadikovi Snezana: 843. Smailovi-Hadzihalilovi Aisa: 844. Sapucci Givanni. 845. Stankovi Marjana: 846. Sehovi Mirha: 847. Talam Jasmina, Deli Selvedin, Balagija Alma:

str. 53-56. str. 30-35.

br.33/2004. br.37/2005. br.27/2002. br.33/2004. br.5/1996. br.50/2009.

Porodice slusno osteenih ucenika i njihov uticaj str. 42-45. na uspjeh u ucenju str. 45-46. Roditelji i slusno-govorna terapija djeteta sa cochlearnim implantom Prevazilazenje animoziteta prema hendikepiranoj str. 25-26. djeci Obrazlozenja integriranja:Drustveno-edukacioni str. 95-100. princip, metodoloska odabiranja, diktatura u razredu str. 83-85. Ogledni sat iz pedagogije Znacaj motivacije u otklanjanju problema u odgoju i obrazovanju kod hendikepirane djece Rad sa djecom sa posebnim potrebama u osnovnoj skoli str. 19-21. str. 54-59.

br.39/2006. br.32/2004. br.44/2007. br.37/2005. br.11/1998. br.39/2006. br.44/2007. br.43/2007. br.24/2002.

848. Tomi Ruza, Hrusti Erna: 849. Tomi Ruza: 850. Tulumovi Sevala, Radzo Dzenana, Mujki Aida:

Stavovi roditelja prema vlastitoj djeci ometenoj u str. 8-19. mentalnom razvoju str. 92-94. Aktivno ucenje u specijalnoj osnovnoj skoli naspram tradicionalnog nacina ucenja str. 70-73. Rani tretman mobiliteta kod slijepog djeteta Specificnosti citanja i pisanja ucenika sa ostecenjem vida Down sindrom-inkluzija i integracija Samoprocjena mucanja str. 43-48. str. 41-46. str. 37-41.

851. Tulumovi Sevala: 852. Umihani Sahim: 853. Zeci Sadeta, Mestri Sanela, Agi Mirela:

OPA PEDAGOSKA PITANJA - DIDAKTIKA - METODOLOGIJA - TEHNOLOGIJA

854. Ajanovi Dzevdeta: 855. Ajanovi Dzevdeta: 856. Ajanovi Dzevdeta: 857. Ajanovi Emir: 858. Ali Amel: 859. Bajtarevi Razija: 860. Barakovi Fehim: 861. Barakovi Fehim: 862. Barakovi Fehim: 863. Basi Mehmed: 864. Basi Mehmed: 865. Begovi Alma: 866. Begovi Fehim: 867. Begovi Fehim: Faze u unapreñivanju nastavnog procesa Nove paradigme kvalitetne skole Autoinstrukcijom u skolu budunosti Aktuelnost Kantove misli o odgoju Metode i stilovi citiranja u seminarskim i diplomskim radovima Motivi ucenja u nastavnom procesu O nekim aspektima korisenja testova i kontrolnih zadataka u nastavnoj praksi Ucenje ucenja Razvijanje kroz igru osjeaja za kolektiv Optimizacija nastavnog procesa Didakticki sistemi Pandorina kutija Carton Networka Rezultati provjere ucenickih znanja - mjerilo kvaliteta nastavnickog rada Rezultati konkursa za najbolje nastavne pripreme str. 63-65. str. 43-46. str. 30-32. str. 17. str. 26-31. str. 56-57. str. 43-45. str. 58-59. str. 15-16. str. 34-38. str. 59-62. str. 65. str. 8. str. 68. br.3/1996. br.10/1998. br.14/1999. br.22/2001. br.34/2005. br.26/2002. br.6/1997. br.10/1998. br.22/2001. br.2/1995. br.9/1997. br.5/1996. br.11/1998. br.30/2003.

868. Berberovi Dzenan: 869. Berberovi Dzanan, Vardo Elvis:

870. Bjelopoljak Sejla: 871. Bosnjak Hajrudin, Omerovi Sena: 872. Bosnjak Hajrudin: 873. Bosnjak Hajrudin: 874. Bosnjak Hajrudin: 875. Bosnjak Hajrudin: 876. Bosnjak MHajrudin: 877. Brki Milenko, Suljki-Hadzi M.: 878. Buljubasi Ahmed, Sari Amir, Pehli Izet: 879. Ceri Haris: 880. Ceri Haris: 881. Cohen Lynn, German Noreen: 882. Cohen Lynn: 883. ati Refik: 885. ati Refik: 886. ati Refik: ati Refik, 887. Hadzi Edina: 888. ehi Ejub: 889. Dautovi Nefiza: 890. Delibasi Esad: 891. Dzanko Muhidin: 892. Erceg Vladimir: 893. Graves Bonnie, Graves Michael F.: 894. Grupa autora iz SAD: 895. Grupa autora iz SAD: 896. Hadzi Edina: 897. Haljeta Amna: 898. Hasanagi Anela: 899. Hebib Alija: 900. Hegi Fuad: 901. Hodzi Abdulah: 902. Hopi Jasmina: 903. Kahrimanovi Munir: 904. Kovacevi Slobodan: 905. Kozlici Franka: 906. Lazzari Renata: 907. Luci Milena: 908. Ljubi Sanda: 909. Muhi Salim: 910. Muminovi Hasim: 911. Muminovi Hasim:

Kognitivni razvoj covjeka Red roñenja, neuroticizam i procjena osobne kompetentnosti psihomotorno nadarenih pojedinaca Upotreba statistickih metoda u diplomskim radovima na odsijecima pedagogije i psihologije Obrada nastavne grañe prethodnom pripremom od strane ucenika Udzbenik - osnovni obrazovni medij

str. 36-45. str. 38-42.

br.38/2006. br.44/2007.

str. 10-12. str. 100-102. str. 59-61.

br.49/2008. br.11/1998. br.3/1996. br.6/1997. br.20/2000. br.33/2004. br.29/2003. br.24/2001. br.37/2005. br.22/2001. br.25/2001... br.4/1996. br.7/1997. br.3/1996. br.4/1996. br.30/2003. br.42/2007. br.26/2002. br.33/2004. br.28/2003. br.26/2002. br.12/1998. br.7/1997. br.7/1997. br.7/1997. br.22/2001. br.22/2001. br.43/2007. br.40/2006. br.12/1998. br.2/1995. br.34/2005. br.49/2008. br.37/2005. br.19/2000. br.28/2003. br.25/2001.. br.44/2007. br.10/1998. br.6/1997. br.13/1998.

Neizgrañenost tehnike citanja, uzrok neuspjeha u str. 22-23. skoli str. 34-36. Metode uspjesnog ucenja Znacaj ucenikove slike o sebi za realizaciju odgojnoobrazovnog rada O uzrocima skolskog neuspjeha Posljedice prevelikih zahtjeva nastavnika str. 24-31. str. 51-54. str. 4-10.

Osnovni razlozi slabog uspjeha u ucenju ucenika str. 90-93. osmog razreda str. 9-10. O organizaciji obrazovnih sadrzaja Zasto kritikuju skolske pedagoge Aktivno ucenje u sluzbi psihickog oporavka Aktivno ucenje Razvijanje paznje kod ucenika Neverbalna komunikacija u odgoju i obrazovanju str. 10-11. str. 39. str. 4. str. 69-71. str. 44-47.

str. 8-9. Mo i nemo odgoja Utjecaj tjelesnog samopoimanja na akademsko str. 2-10. postignue studenata str. 7-12. Program podrske traumatiziranoj djeci i omladini Gender jednakost i ravnopravnost ­ Integriranje str. 63-67. principa u odgojno-obrazovni rad str. 45. Vizija edukacije (kosmopolitski model obrazovanja) str. 19-20. Bosanskohercegovacki metodicki korijeni Diferencirana nastava u integrirajuim skolama Kooperativno ucenje Efikasno ucenje i predavanja Navike uma Ucionica dobre volje Stavovi ucenika prema nekim vaznijim drustvenim vrijednostima razlike u percipiranju pozeljnih karakteristika licnosti uspjesnog nastavnika Udzbenik u odgojno-obrazovnom procesu Interaktivna komunikacija u razredu Ucenje i zapamivanje Uloga mentora u radu sa pripravnicima Empatija u odgoju Savremeni oblici saradnje roditelja i skole Pax-project u nastavi Razvojni projekat obrazovanja 2000-2004. (Podsticaj nastavnicima u bh. skolama) Konsultacije s ucenicima Rasomon u nastavi Svecanost prvog dolaska u skolu Nastava efikasnijeg ucenja Knjiga o modernom poimanju nastave str. 82-86. str. 9-15. str. 5-8. str. 16-20. str. 13-14. str. 11-12. str. 79-87. str. 77-78. str. 91-93. str. 54-58. str. 73-76. str. 41-44. str. 85-89. str. 92. str. 66-77. str. 12-13. str. 18-21. str. 60-61. str. 80-82. str. 7-10.

912. Muminovi Hasim: 913. Muminovi Hasim: 914. Muratovi Hasnija, Pozderovi Ediba: 915. Muratovi Hasnija: 916. Mutapci Atifa: 917. Nedi Marko: 918. Omanovi Aid: 919. Omanovi Aid: 920. Omanovi Aid: 921. Omanovi Aid: 922. Osmancevi Admir: 923. Omerovi Jusuf: 924. Pedagoska sluzba: 925. Rajli Ilija: 926. Raki S. Ljiljana: 927. Rezakovi Nevzeta,Husi Sabiha 928. Rizvanbegovi Fahrudin: 929. Skeli Dzenan: 930. Skeli Dzenan: 931. Slatina Mujo: 932. Slatina Mujo: 933. Slatina Mujo: 934. Stevanovi Marko: 935. Stevanovi Marko: 936. Stevanovi Marko: 937. Stevanovi Marko: 938. Stevanovi Marko: 939. Stevanovi Marko: 940. Stevanovi Marko: 941. Stevanovi Marko: 942. Stojni S. Milenko: 943. Suzi Nenad: 944. Sehovi Mirha: 945. Sesti Lada: 946. Terzi Zulejha, Ajanovi Mirzeta:

Ucenje, poucavanje i valorizacija u nastavi Odgoj i obrazovanje kod nas izmeñu tradicionalnog i savremenog Modeli skolskog nadzora Obrazovanje u prirodnim naukama Pomozite djetetu da odraste Koncept drustva koje uci i kako ga ostvariti u BiH Pogled na odgojno-savjetodavni rad pedagogapsihologa u srednjoj skoli Kako ublaziti izostajanje sa nastave (Rezultati jednog istrazivanja) Staziranje pedagoga pripravnika Podsticanje slobodnog misljenja ucenika Uloga porodice u izgradnji ekoloske kulture mladih Motivacija ucenika Nekoliko prakticnih uputstava za efikasno ucenje Planiranje, programiranje i pripremanje nastavnika za nastavu Ucestalost i razlozi izlazaka ucenika sa casa redovne nastave Uloga obrazovanja u prevenciji rodno uvjetovanog nasilja Udzbenici - medij istine o nama Paradigme, susret ili sukob ­ kvalitativni i kvantitativni pristup u znanosti Pisanje znanstvenog rada Profesionalizacija prosvjetnog poziva Komunikativno razumijevanje didaktickog trokuta Izrada seminarskog i diplomskog rada u univerzitetskoj nastavi Stvaralacki motivi nastavnika u edukaciji Nove tehnologije u obrazovanju Esejisticko-sinteticki model u nastavi Autenticna kvalitetna skola Futuroloske strategije edukacije Paralelizam i divergentne produkcije u skoli i nastavi Obrazovna tehnologija i info-stvaralacka licnost Cimbenici koji doprinose kvalitetnoj nastavi Elektronski dnevnik u funkciji domskog vaspitanja Didaktika na razmeñu vjekova Problemi i pristupi u proucavanju razvoja drustveno moralnih odnosa kod djece i omladine i uloge mas-medija u socijalizaciji Zasto treba odgovoriti na njihovo "ZASTO" Iz rigidno-receptivne u stvaralacko-refleksivnu nastavu

str. 31-34. str. 18-21. str. 10-16. str. 18-19. str. 87. str. 60-66. str. 36-37. str. 56-57. str. 86. str. 25-26. str. 14-23. str. 11-17. str. 38. str. 84-86. str. 31-33. str. 11- 14. str. 4-6. str. 28-32. str. 68-71. str. 8-13. str. 8-13. str. 1-17. str. 7-9. str. 77-80. str. 14-18. str. 4-5. str. 11-14. str. 20-23. str. 14-22. str. 4-6. str. 68-74. str. 7-17. str. 32-35.

br.28/2003. br.39/2006. br.30/2003. br.27/2002. br.13/1998. br.37/2005. br.4/1996. br.8/1997. br.13/1998. br.21/2000. br.38/2006. br.44/2007. br.4/1996. br.38/2006. br.42/2007. br.45/2007. br.13/1998. br.35/2005. br.36/2005. br.16/1999. br.21/2000. br.29/2003. br.10/1998. br.11/1998. br.16/1999. br.22/2001. br.24/2001. br.29/2003. br.34/2005. br.25/2001... br.48/2008. br.39/2006. br.33/2004.

str. 75-76. str. 86-89. str. 22-26. str. 47-52. str. 33-35. str. 39-40.

br.14/1999. br.19/2000. br.39/2006. br.43/2007. br.38/2006. br.9/1997.

947. Tomi Ruza, Sehovi Mirha, Osmi Ibrahim: Grupni oblik rada u nastavi 948. Tomi Ruza, Jakovljevi Marija: Oblici rada u nastavi Samostalnost i zavisnost samosvijesti Prevencija socijalnog iskljucivanja mladih

949. Umihani Sahim: 950. Vejo Edina:

951. Velagi Kemal: 952. Vukasovi Radmila: 953. 954.

Teorijske upute za izradu strucnih i znanstvenih str. 56-58. radova str. 21-26. Skolski pedagozi-bitni cimbenici odgojne preobrazbe str. 24. Verifikativna faza nastavnog procesa Paznja i aktivnost ucenika - mjerilo rada nastavnika str. 4-5.

br.9/1997. br.14/1999. br.6/1997. br.12/1998.

EVALUACIJA I VREDNOVANJE

955. Agi Hariz: 956. Bajri Rasim: 957. Barakovi Fehim: 958. Basi Mehmed, Serdarevi Husein: 959. Basi Mehmed, Telalovi Jusuf: 960. Begovi Fehim: 961. Begovi Fehim: 962. Begovi Fehim: 963. Begovi Fehim: 964. ehi Ejub: Hadzikaduni Muriz, Hadzikaduni Admir, Mañarevi Mirjana: Praenje rada nastavnika u uslovima promjena u str. 13-23. podrucju djelovanja Pedagoskih zavoda str.56-59. Uloga nastavnika u ocjenjivanju ucenika str. 55. Ujednacavanje kriterija ocjenjivanja znanja ucenika str. 25-27. Abecedar nastavne teorije o vrednovanju (evaluaciji) Nove paradigme u vrednovanju ucenickog rada str. 42-44. Osvrt na rezultate testiranja ucenika srednjih skola na kraju 1996/97. skolske godine Rezultati provjere ucenickog znanja-mjerilo kvalitete nastavnickog rada str. 20-25. str. 8. br.49/2008. br.42/2007. br.8/1997. br.6/1997. br.18/2000. br.8/1997. br.11/1998. br.12/1998. br.17/1999. br.8/1997. br.32/2004.

965.

Uspjeh ucenika-mjerilo rada nastavnika Rezultati str. 9-13. provjeravanja ucenickih znanja str. 74-77. Ucenicka znanja-kriterij uspjesnosti nastavnog rada Mentalno-higijenski aspekti ocjenjivanja znanja str. 53-54. ucenika Praenje, provjeravanje, ocjenjivanje u nastavi str. 46-52. tjelesnog i zdravstvenog odgoja za uzrast I-IV razreda osnovne skole Trendovi uspjeha u ekonomskim skolama Pristup nastavnika ocjenjivanju ucenika Statisticka obrada podataka objektivnog tipa i pretvaranje bodova u skolske ocjene Upitnici (anketni listii) kao instrument istrazivanja u odgoju i obrazovanju Opisno ocjenjivanje Ocjena-disciplinska ili stimulativna mjera str. 108-109. str. 26-31. str. 38-42. str. 53-56. str. 49-58. str. 68-71

966. Hadzikaduni Senada: 967. Kosovac Tahir: 968. Kurtagi Bahrudin: 969. Muli Vahid: 970. Muli Vahid: 971. Muratovi Lejla: 972. Nedi Marko: 973. Nikoli Staka: Pehli Izet, 974. Buljubasi Ahmed: 975. Petrovi Lucija, Stevi RStevan: 976. Simi Kojo: 977. Simi Kojo: 978. Stefanovi Petar: 979. Stevi RStevan: 980. Stevi Stevan, Petrovi Lucija: 981. Sehovi Mirha: 982. Surkovi Enes: 983. Velagi Kemal: 984. Velagi Kemal:

br.36/2005. br.24/2001. br.6/1997. br.32/2004. br.34/2005. br.45/2007. br.41/2006. br.34/2005. br.41/2006. br.27/2002. br.42/2007. br.45/2007.

str. 65-72 Plan praenja radne uspjesnosti str. 59-64. Vrednovanje ishoda ucenja Paradigma ocjenjivanja I vrednovanja ucenika u str. 45-53. skoli po mjeri ucenika str. 14-17. Standardima i ocjenjivanjem do kvalitetnog obrazovanja str. 52-55. Problematizacija tradicionalnog i modernog ocjenjivanja Bitne komponente pri izvoñenju zakljucnih ocjena str. 61-67. kao dio rjesenja problematike tradicionalnog i modernog ocjenjivanja str. 28-33. Vrednovanje znanja, vjestina i navika pomou testova str. 91. Eksterno ocjenjivanje ucenickih postignua Obrazovna postignua ucenika cetvrtog razreda str. 56-58. osnovne skole u BiH str. 60-61. Raspolozenje i skolsko postignue kod srednjoskolaca str. 59-60. Analiza uspjeha ucenika srednjih skola Utjecaj distribucije ocjena i frekvencije ocjenjivanja na uspjeh ucenika Evaluacija, procjena, ocjena str. 72-78. str. 38-40.

br.6/1997. br.29/2003. br.31/2004. br.35/2005. br.31/2004. br.15/1999. br.30/2003.

985. Zolj Salko:

Ocjena nije mehanicki akt ruke ve dar uma i srca

str. 34-37.

br.6/1997. br.16/1999.

986. Zubovi Alija:

Provjeravanje ucenickih znanja u prvom razredu str. 92-95. osnovne skole (rezultati jednogodisnjeg rada po "Step by step" metodi)

NOVE STRATEGIJE UCENJA

987. Basi Mehmed: 988. Bosnjak Hajrudin: 989. ati Vahdeta 990. Dizdarevi Ahmet: 991. Hadzikaduni Edin: 992. Imamovi Amra: 993. Kovacevi Slobodan: 994. Krneta Dragoljub: 995. Lazi Dunja: 996. Maglajlija Zlata: 997. Rangelov-Jusovi Radmila: 998. Sofi Amna: 999. Sabi Munib: 1000. Terzi Zulejha: 1001. Zubovi Alija: Uvoñenje inovacija u nastavni proces Inovacije u skolskoj praksi Razmeña suvremene skole Video sekvenca - nezaobilazno nastavno sredstvo str. 79-81. str. 27-28. str.35-38. str. 50-55. br.12/1998. br.5/1996. br.41/2006. br.28/2003. br.43/2007. br.43/2007. br.40/2006. br.31/2004. br.42/2007. sr.42/2007. br.14/1999. br.40/2006. br.40/2006. br.40/2006. br.14/1999.

Tehnologija kao dinamicki interaktivni sistem za str. 53-54. podrsku ucenju i poducavanju str. 57-60. Projektna nastava u teoriji kurikuluma Skola u prirodi kao savremeni model nastavnog str. 79-85. rada str. 19-25. Interaktivna nastava ili "ve viñeno" str. 84-86. Model mikroplana u obrnutom dizajnu Strucno usavrsavanje profesora stranih jezika na str.44-51. primjeru gimnazija Kantona Sarajevo str. 16-18. Korak po korak ka djetetu Model nastavne pripreme za interaktivno ucenje str. 86-87. u rjesavanju problema str. 88-90. Interaktivno ucenje ­ primjeri Priprema za ogledni cas iz Bosanskog jezika I knjizevnosti "Cekajui Godoa" Projekat "Step by step" u O.S. "Musa azim ati" str. 91-92. str. 19-20.

MEDIJI ­ MODERNA I POSTMODERNA

1002. Ali Amel: 1003. Bajramovi Muris: 1004. Delibasi Esad: 1005. Delibasi Esad: 1006. Dzafi Rizo: 1007. Hadzikaduni Edin, Delibasi Esad: 1008. Hadzikaduni Edin: 1009. Hadzikaduni Edin: 1010. Kujundzi Enes: 1011. Stevanovi Marko: Obrazovanje i medijska slika stvarnosti Postmoderna i senzibilitet Muzeji kao mediji demokratskog komuniciranja Da li je muzeju vrijeme za muzej Postmodernizam i historija Virtuelni i Web muzej Medijska pismenost Internet kao postmoderna paradigma Casopis kao medij naucne komunikacije Pro et kontra medija u primarnom obrazovanju str. 60-67. str. 93-96. str. 57-59. str. 67-69. str. 34-36. str. 47-50. str. 46-49. str. 44-46. str. 52-57. str. 2-5. br.36/2005. br.36/2005. br.36/2005. br.37/2005. br.47/2008. br.39/2006. br.31/2004. br.40/2006. br.50/2009. br.33/2004.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA

1012. ati Refik: 1013. Hadzi-Suljki Mirzeta: 1014. Iseri Semso: 1015. Rami Osman: 1016. Stevanovi Marko: 1017. Surkovi Enes: Profesionalni razvoj nastavnika trajan je proces str. 33-34. br.31/2004. br.50/2009. br.46/2008. br.19/2000. br.7/1997. br.46/2008. Vaznost uloge nastavnika kao nositelja promjena str. 23-27. Strucno usavrsavanje nastavnika i primjena str. 94-101. savremenih nastavnih metoda str. 51-54. Skola i profesionalna orijentacija ucenika str. 21-26. Pro et contra u izobrazbi ucitelja Obrazovanje odraslih str. 102-105.

KOMUNIKACIJA I STAVOVI

1018. Avdi Alma: 1019. Beganovi Saudin: 1020. Cengi Esefa: 1021. Kadri Jakub: Uloga skole u socijelizaciji djece sa poremeajima u ponasanju Umijee komuniciranja stavovi ucenika o zlostavljanju djece u porodici Kako ostvariti odnos ucenika I nastavnika na obostrano zadovoljstvo str. 25-30. str. 103-106. str. 75-78. str. 46-53. br.42/2007. br.34/2005. br.43/2007. br.38/2006.

1022.

Kari Nijaz, Hasanovi Izudin, Tomi Ruza, Stavovi nastavnika o komunikaciji u skoli Kovacevi Ranko: Komunikacija u nastavi Stavovi studenata o ucenju Stavovi I misljenja ucenika o svom polozaju u skoli Stavovi ucenika i nastavnika o osobinama ucenika i nastavnika Stepen zadovoljstva nastavnika pozivom kojim se bave Razvijanje komunikativnih sposobnosti nastavnika I ucenika

str. 58-62. str. 22-25. str. 28-32. str. 17-24. str. 2-6. str. 68-71. str. 16-21. str. 56-59.

br.38/2006. br.44/2007. br.40/2006. br.42/2007. br.44/2007. br.46/2008. br.35/2005. br.35/2005. br.37/2005. br.38/2006. br.40/2006. br.41/2006. br.46/2008.

1025. Muhi Salim: 1026. Omerovi Muhamed, Kari Nijaz: 1027. Omerovi Muhamed: 1028. Pehli Izet, Sari Amir:

1029. Pehli Izet, Sari Amir: 1030. Stevanovi Marko:

1031. Tomi Ruza, Sehovi Mirha, Osmi Ibrahim: Stavovi ucenika osnovne skole o ucenju 1032. Tomi Ruza, Sehovi Mirha, Osmi Ibrahim: 1033. Tomi Ruza: 1034. Tomi Ruza: Tomi Ruza,Sahovi Mirha,Osmi Ibrahim, 1035. Hrvanovi Maja : Tomi Ruza, Kari Nijaz, Hasanovi Izudin, 1036. Sari Hariz:

Stavovi studenata o meñusobnoj komunikaciji na str. 2-7. fakultetu str. 24-28. Stavovi ucenika o slobodnim aktivnostima u osnovnoj skoli str. 23-27. Stavovi ucenika osnovne skole o ocjenjivanju Stavovi studenata o djeci sa poremeejima u str.24-28. ponasanju Stavovi studenata razredne nastave o socijalno- str. 62-67. odgojnoj i obrazovnoj funkciji savremene skole

SKOLA I PORODICA

1037. Ajanovi Dzevdeta: 1038. Ajanovi Dzevdeta: 1039. Arapci Adina: 1040. Barakovi Fehim: 1041. Barucija Munevera: 1042. ehi Ejub: 1043. Dori Sejla, Dori Asmir: 1044. Hadzi Almir: 1045. Karajli Salko: 1046. Muli Vahid: 1049. Muminovi Hasim: Porodica kao veza sa nacionalnim I kulturnim identitetom Humanizacija odnosa u obitelji Optereenost ucenika Saradnja porodice i skole ­ roditeljski sastanci Upoznajmo porodicu da bismo bolje razumjeli ucenike Resocijalizacija djece povratnika Uloga savremene porodice u procesima socijalizacije i obrazovanja djece Roditeljska pomo u ispunjavanju skolskih obaveza djeteta Predavanje za roditelje: Ucenici sa teskoama u ucenju i vladanju Skola i porodica ­ putevi i stranputice Porodica i porodicni odgoj str. 20. str. 18-19. str. 72-79. str. 44-46. str. 23. str. 28-32. str. 58-64. str. 80-86. str. 87-93. str. 18-22. str. 32-34. br.27/2002. br.29/2003. br.46/2008. br.20/2000. br.17/1999. br.17/1999. br.49/2008. br.46/2008. br.46/2008. br.24/2001. br.9/1997.

MLADA POPULACIJA ­ ADOLESCENCIJA I IZAZOVI

1050. Ajanovi Dzevdeta, Tahirovi Senija: 1051. Basi Fatma, Bjelosevi Edin: 1052. Basi Mehmed: 1053. Behri Zumreta: 1054. Bjelosevi Edin: 1055. Bosnjak Hajrudin: 1056. Bosnjak Hajrudin: 1057. Bosnjak Hajrudin: 1058. Brki Milenko: 1062. Buljubasi Ahmed: 1063. orluka Jozo: 1064. orluka Jozo: 1065. Dautovi Nefiza: Odreñivanje pojma odgoja u novijoj literaturi Narkomanija Ovisnosti ­ problem u razvoju Socijalni atom adolescenata str. 83-84. str. 52-55. str. 41-49. str. 26-32. br.6/1997. br.26/2002. br.14/1999. br.46/2008. br.14/1999. br.10/1998. br.13/1998. br.15/1999. br.11/1998. br.49/2008. br.14/1999.

str. 57-60. Narkomanija Izostajanje sa nastave kao determinanta uspjeha str. 53-54. ucenika str. 84-85. Bijeg od skole Skolska disciplina str. 79-86. str. 81-82. Uloga skole u prevenciji bolesti ovisnosti Identifikovanje i suzbijanje nepozeljnih obrazaca str. 52-57. ponasanjaosnovnoskolske djece Suzbijanje zloupotreba narkotickih sredstava kao str. 61-65. opi problem savremenog svijeta I aktivnosti policije u toj oblasti Intervju sa narkomanom Odgoj za zdravi nacin zivota (prevencija nikotinizma) str. 71-72. str. 49-51.

br.14/1999. br.26/2002.

1066. ðuli Hasnija: 1067. Edvards Grifit: 1068. Hadzikaduni Edin: 1069. Hodzi Mersed: 1070. Hopi Danijel: 1071. Hukovi Seid: 1072. Imsiragi Amra: 1073. Imsirovi Fuad: 1074. Isi Almira: 1075. Jasarevi Osman: Krneta Dragoljub, Gorjana Koledin: 1077. Lipnicevi Andrea: 1076. 1078. Mrkonji Alija: 1079. Musi Miralem: 1080. Mutapci Atifa: 1081. Pedlji Rusmira: 1082. Rosi Fehim: 1083. Selimovi Hazim: 1084. Smajki Arif: Tomi Ruza, 1085. Buljubasi Suada, Pobri Selma: 1086. Tomi Ruza: 1087. Vejo Edina: 1088. Zahirovi Hasan, ati Refik:

Nasilje meñu ucenicima i prevencija nasilja Novi pristup ovisnosti od droge Kompjuterske igre ­ ovisnost ili zabava Adolescenti i slobodno vrijeme Nasilje meñu djecom Farmakolosko-toksikoloski aspekti zloupotrebe droga Znacaj I uloga skole u prevenciji zloupotrebe droge Zloupotreba opojnih sredstava u pubertetu i adolescenciji Utjecaj religioznosti na samopoimanje adolescenata Psiholoska analiza kriminalnog ponsanja maloljetnicke delinkvencije s osvrtom na endogene i egzogene faktore Osobine licnosti I narkomanija Droga u srednjoj zanatskoj skoli Utjecaj tehnickih sredstava na razvoj licnosti ucenika Program borbe protiv narkomanije Mi to mozemo zajedno Nacini i posljedice zlostavljanja djece Sibling kao postojea varijacija uticaja roditeljskog prezastiavanja na percepciju vlastite nekompetentnosti kod adolescenata Program prevencije vrsnjackog zlostavljanja

str. 26-31. str. 66. str. 67-68. str. 44-50. str. 7-16. str. 55-56. str. 62-63. str. 17-25. str.29-34. str. 45-51.

br.48/2008. br.14/1999. br.14/1999. br.48/2008. br.46/2008. br.14/1999. br.39/2006. br.46/2008. br.41/2006. br.49/2008.

str.17-23. str. 38-40. str. 81-85. str. 49-50. str. 69-70. str. 32-43. str. 7-13.

br.41/2006. br.17/1999. br.47/2008. br.27/2003. br.14/1999. br.48/2008. br.38/2006.

str. 77-80.

br.47/2008. br.14/1999. br.42/2007.

Stanje I mogunosti prevencije od narkomanije I str. 50-54. drugih bolesti ovisnosti u BiH str. 11-16. Rasirenost alkoholizma meñu studentima Obitelj i delikventno ponasanje Novi pristup istrazivanju adolescentne populacije Malo droge, puno zla (ogledni cas za nastavu vjeronauke u 8. razredu) str. 39-43. str. 85-86. str. 83-85. str. 46-48. str. 83. str. 36-37. str. 73.

br.50/2009. br.6/1997. br.24/2001. br.27/2003. br.11/1998. br.17/1999. br.14/1999.

1089. Zigi Zlata, Pasagi Irfanka, Hatuni Edina: Stetno djelovanje duhana 1090. Zigi Zlata: 1091. Zigi Zlata: 1092. Zasto mladi pocinju pusiti Skola u sluzbi prevencije bolesti ovisnosti Borba za dusu (ispovijest majke narkomana)

SLOBODNO VRIJEME I SLOBODNE AKTIVNOSTI

1093. Halvadzija Lejla: 1094. Ibelji Elvir: 1095. Jusi Sajid: 1096. Skeli Dzenan: 1097. Talam Jasmina: Analiza strukture i frekvencija provoñenja slobodnog vremena osnovnoskolaca Slobodno vrijeme prosvjetnih radnika Organizacija skolskog hora Roditeljski angazman u slobodnom vremenu I skolski uspjeh njihove djece Rad sa djecijim horom str.54-57. str. 65-70. str. 62-63. str. 38-43. str. 95-96. br.41/2006. br.49/2008. br.10/1998. br.34/2005. br.6/1997.

OBRAZOVNA POLITIKA U U BOSNI I HERCEGOVINI

1098. Abdulahagi Bisera: 1099. Ajanovi Dzevdeta: Entuzijazmom do uspjeha (20 godina Srednje muzicke skole u Zenici) Inkluzivno obrazovanje, (nuznost reforme) str. 98. str. 6-8. br.15/1999. br.22/2001.

1100. Ajanovi Dzevdeta: 1101. Ajanovi Dzevdeta: 1102. Arnaut Muhamed: 1103. Begovi Fehim: 1104. Begovi Fehim: 1105. Begovi Fehim: 1106. Begovi Fehim: 1107. Begovi Fehim: 1108. ati Refik: 1109. Delibasi Esad: 1110. Ekinovi Sabahudin: 1111. Hadzi-Suljki Mirzeta: 1112. Jelusi Ivo: 1113. Mehanovi Miralem: 1114. Musi Husejn:

Neke pretpostavke efikasnosti Pedagoskih zavoda Tokovima bosanskohercegovacke pedagoske misli Edukacija ucitelja u skolskom sistemu Piacenza-Zenica, duh saradnje I prijateljstva Pedagoski zavodi ­ kuda dalje? Ec Phare vet Programme I reforma srednjih strucnih skola Reforma strucnog obrazovanja u BiH Orijentacija bosanskohercegovackog skolstva Korijeni bosanskog Univerziteta Principi otvorenog drustva u nastavnoj praksi Korak po korak (Step by Step) ­ Model integracije Univerziteta u Zenici Postdiplomski studij za nastavnike Osvrt na bosanskohercegovacko skolstvo Phare vet Program

str. 35-36. str. 41-42. str. 9-11. str. 42-43. Str. 12-13. str. 56-57. str. 34-36. str. 58-59. str. 24-26. str. 42-43. str. 2-6. str. 94-96. str. 44. str. 62.

br.24/2001. br.31/2004. br.5/1996. br.2/1995. br.8/1997. br.13/1998. br.27/2002. br.29/2003. br.29/2003. br.24/2001. br.39/2006. br.37/2005. br.28/2003. br.13/1998. br.30/2003.

Zakonsko reguliranje odnosa izmeñu ucenika i str. 59-60. nastavnika od 1869. pa do 1990. godine u Bosni i Hercegovini Reforma koja ulazi na vrata skole ­ ali bez kucanja... Odgoj i obrazovanje izmeñu politicke i kulturne demokratije Obrazovni menadzment u Bosni i Hercegovini Razlozi za visokoskolsko obrazovanje ucitelja u Bosni i Hercegovini Phare program u strucnim skolama Zasto actor potrebne promjene u obrazovanju str. 2-7. str. 21-32. str. 1-13. str. 12-15. str. 58-61. str. 13-17. str. 3-8. str. 50-51. str. 16.

1115. Pehar Lidija: 1116. Slatina Mujo: 1117. Slatina Mujo: 1118. Smajki Safet: 1119. Surkovi Enes: 1120. Surkovi Enes: 1121. Telalovi Refik: 1122.

br.30/2003. br.18/2000. br.27/2002. br.5/1996. br.13/1998. br.33/2004. br.1/1995. br.4/1996. br.5/1996.

Agresija na Bosnu I Hercegovinu 1991-1995, karakteristike I posljedice Najstarija i najmlaña visokoskolska ustanova u BiH Zakljucci i poruke internacionalnog naucnog skupa "Edukacija uciteljskog kadra u skolskom sistemu BiH" Motivi transformacije Uciteljske skole u Zenici Motivi za revidiranje nastavnih planova i programa Reforma obrazovanja (Briselski dokumenti o reformi obrazovanja) Plan provedbe Nacrt okvira Nastavnog plana I programa

1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128.

str. 16-17. str. 46-47. str. 1-15. str. 16-20. str. 21-27.

br.8/1997. br.9/1997. br.28/2003. br.28/2003. br.28/2003.

OBRAZOVNA POLITIKA U SVIJETU

1129. Ajanovi Dzevdeta: 1130. Ajanovi Dzevdeta: 1131. ati Refik, Kuki Damir: 1132. ati Refik: 1133. ati Vahdeta: 1134. Gabrscek Sergij: 1135. Hajdarevi Safija: 1136. Husi Arif: Globalno obrazovanje Globalizacija obrazovanja u praksi Bolonjska deklaracija ­ Budunost visokog obrazovanja u Evropi Instruktivno-pedagoski nadzor u americkom obrazovnom sistemu Obrazovanje i (ili) socijalizacija str. 11-13. str. 2-6. str. 5-10. str. 87-89. str. 7-10. br.34/2005. br.35/2005. br.34/2005. br.11/1998. br.44/2007. br.50/2009. br.27/2002. br.38/2006.

Izazovi razvoja ocjenjivanja u Sloveniji:Uvoñenje str. 3-14. maturskog ispita str. 96-97. Dijete u svedskom obrazovnom sistemu str. 80-83. Waldorfske skole

1137.

Makota Dika, Kruni Danica, Selmanovi Munevera:

Danski model srednjeg strucnog obrazovanja I str. 2-7. obuke ­ sa fokusom na angaziranost drustvenih partnera ­ Primjena iskustva u strucnom obrazovanju u Bosni I Hercegovini Komparativna analiza obrazovnih politika BiH str. 15-22. iBelgije Univerzitet u BiH na putu ispunjavanja uslova iz str. 7-15. Bolonjskog procesa str. 18-19. Fenomen Folkehøjskole (danski actor skolovanja) str. 15Forma i sustina bolonjskog procesa Magna Charta Universitatum str. 2-4.

br.40/2006.

1138. Nedi Marko: 1139. Petkovi Darko: 1140. Skuljevi Mirhunisa: 1141. Suzi Nenad: 1142.

br.45/2007. br.35/2005. br.8/1997.

br.34/2005.

PLANOVI I PROGRAMI

1143. Hadzi Selma, Tulumovi Sevala: Efekti prilagoñenih programa iz bosanskog, hrvarskog i srpskog jezika i knjizevnosti drugog razreda osnovne skole Jedinstveni nastavni planovi Gimnazija (predmetno-planska struktura) Akcenti i rasprave o nastavnim planovima i programima Predmetno-planska struktura I temeljne napomene uz Okvirni nastavni plan za prvi razred devetogodisnje skole Prijedlog ­ Nastavni plan I program za jezik I knjizevnost za osnovnu I srednju skolu Prijedlog ­ Nastavni plan i program za historiju za osnovnu i srednju skolu Model operativnog nastavnog plana i programa za drugi razred devetogodisnje osnovne skole str. 63-68. br.47/2008.

1144. Serdarevi Husein: 1145. Velagi Kemal: 1146.

str. 5-7. str. 4-6. str. 4-6. str. 2-3.

br.11/1998. br.32/2004. br.26/2002. br.32/2004.

1147.

1148. 1149. 1150. Nistovi Hazema:

str. 63-92. str. 93-114. str. 61-74.

br.25/2001... br.25/2001... br.43/2007.

SKOLSKI MENADZMENT I ORGANIZACIJA RADA U SKOLI

1151. Barakovi Fehim: 1152. Barakovi Fehim: 1153. Barakovi Fehim: 1154. Brki Milenko: 1155. Causevi Redzo: 1156. ati Refik: 1157. ati Refik: 1158. ati Refik: 1159. Dautovi Nefiza: 1160. Dobraca Hamza: 1161. Grbesi Mirela: 1162. Hasanovi Halil: 1163. Hasanovi Halil: 1164. Memi Fahrudin: 1165. Muratovi Hasnija, Pozderovi Ediba: 1166. Omanovi Aid: 1167. Pehli Izet: Rad u kombinovanim odjeljenjima Skolski ljetopis Organizacija i izvoñenje dopunske nastave u osnovnoj skoli str. 66-68. str. 38-40. str. 41-43. br.3/1996. br.5/1996. br.28/2003. br.1/1995. br.5/1996. br.26/2002. br.40/2006. br.6/1997. br.9/1997. br.28/2003. br.37/2005. br.4/1996. br.44/2007. br.38/2006. br.47/2008. br.26/2002. br.30/2003.

Metodologija izrade godisnjih programa skolskih str. 40-45. djelatnosti str. 63-64. Pouke i poruke ovogodisnjih prijemnih ispita Profesionalno usavrsavanje prosvjetnih radnika Stil rukovoñenja kao psiholoski actor efikasnosti menadzmenta u obrazovanju Pedagosko-instruktivni I nadzorni rad direktora, pomonika direktora I pedagoga skole Hospitacije studenata razredne nastave Rukovoñenje skolom Skola kao ucea organizacija Direktor u osnovnoj skoli, nastavnik ili administrator Jedan radni dan u prvom razredu devetogodisnje, osnovne skole Transakcijsko i transformacijsko voñenje u srednjoj skoli Podsistemi transakcijskog i transformacijskog voñenja u srednjim skolama Socijalni rad u skoli ­ iskustva I perspektive Modeli skolskog nadzora str. 13-14 str. 8-15. str. 87-90. str. 35-38. str. 35-36. str. 36-39. str. 40-43. str. 91-92. str. 74-79. str. 10-20. str. 58-59. str. 10-16.

1168. Petkovi Darko: 1169. Piri Alija: 1170. Pranji Anto: 1171. Rajli Ilija: 1172. Redzepi Amela: 1173. Slatina Mujo: 1174. Slatina Mujo: 1175. Slatina Mujo: 1176. Slatina Mujo: 1177. Slatina Mujo: 1178. Slatina Mujo: 1182. Sukanovi T. Fahir: 1183. 1184. 1185.

Jedan pristup planiranju nastavnog rada

str. 61-62.

br.3/1996. br.31/2004. br.36/2005. br.31/2004. br.44/2007. br.45/2007. br.43/2007. br.14/1999. br.31/2004. br.46/2008. br.47/2008. br.49/2008. br.50/2009. br.44/2007. br.8/1997.

Terminoloske nejasnoe u pripremanju odgojno- str. 35-40. obrazovnog procesa Transformacija univerziteta od predavackog ka str. 53-56. preduzetnickom str. 17-18. Reforma obrazovanja Rukovoñenje u kvalitetnoj skoli Organizacija I izvoñenje casa u kombinovanom odjeljenju Tematsko planiranje-Nastavna priprema Program strucnih ispita Akceleracijom do "skole po mjeri ucenika" str. 35-37. str. 78-81. str. 99-102 str. 33-38. str. 2-16.

str. 2-6. Ka pojmu menadzmenta u obrazovanju Menadzment u obrazovanju-planiranje i str. 2-9. odreñivanje propriteta Organiziranje kao menadzment funkcija i vjestina str. 2-9. Odlucivanje kao menadzment funkcija i vjestina str. 28-38. Mjesto, uloga i sadrzaj rada pedagoga u osnovnoj skoli Lista kriterija za vrednovanje nastavnog rada str. 26-34. str. 14.

BIBLIOTEKARSTVO

1186. Beganovi-Akvi Ermina: 1187. ðenesi Radmila: 1188. Hadzikaduni Edin: 1189. Hasanbegovi Hanka: 1190. Hasanbegovi Hanka: 1191. Hodzi Adem: 1192. Hrbacek Maca: Medijska kultura - biblioteka Uloga I znacaj biblioteke u osnovnoj skoli Biblioteka budunosti Skolska biblioteka u suvremenom obrazovanju prilog str. 18-19. br.22/2001. str. 73-74. prilog str. 23. br.41/2006. br.22/2001. br.29/2003. prilog str. 24-28. br.22/2001. Lista kriterija za vrednovanje rada direktora i pomonika direktora str. 15. br.8/1997.

str. 78-80. Enciklopedije, rjecnici, atlasi, leksikoni Model pripreme za cas iz Medijske kulture za 4. razred osn. skole Promoviranje intelektualnih sloboda - temeljna bibliotecka funkcija Skolska biblioteka - sta je to? Gdje smo i kakvi smo Stari jadi mladog bibliotekara Manifest za skolsku biblioteku, (prijevod ) Primjer iz Zenice Biblioteka sa specijalnom zbirkom Informatizacija biblioteka kao uslov za ulazak Europu Posjeta biblioteci Reprezentativna ucionica i radionica Skolske biblioteke - svijet koji se stalno otkriva Katalozi u skolskim bibliotekama str. 51-55. str. 20-22.

1193. Hrbacek Maca: 1194. Hrbacek Maca: 1195. Hrnkas Slavica 1196. Hrnkas Slavica: 1197. Kasapovi Indira: 1198. Kasapovi Indira: 1199. Ljubuski Elvedina: 1200. Pekmez Mevlida: 1201. Salki Nina: 1202. Salki Nina: 1203. Stevanovi Marko: 1204.

br.30/2003. br.2/1995.

prilog str. 14-15. br.22/2001. prilog str. 16-17. br.22/2001. prilog str. 3-4. prilog str. 5-7. str.105-106. br.22/2001. br.22/2001. br.43/2007.

prilog str. 20-22. br.22/2001.

prilog str. 29-31. br.22/2001. prilog str. 8-13. str. 102-103. str. 102-103. str. 27-33. br.22/2001. br.17/1999. br.19/2000. br.27/2002.

LITERARNI TEKSTOVI

1205. Begovi Alma: 1206. Colakovi Enver: 1207. osi Naña: 1208. Durmis Elvira: 1209. Durmo Alma: 1210. Hodzi Emina: 1211. Imamovi Rabija: 1212. Isi Nerma, Tali Jasmila, Brci Jasmina: 1213. Jure Franicevi-Plocar:

Skolska knjiznica u kvalitetnoj skoli

Bosancica Bosni Ako mene pitate San Eh, da sam te sree! Eshedu ummet, Emine Obraanje povodom manifestacije «Slovo o Maku»

str. 100. str. 123. str. 122. str. 74. str. 52. str. 67. str. 74.

br.6/1996. br.12/1998. br.12/1998. br.8/1997. br.4/1996. br.5/1996. br.8/1997.

1214. Krupi Husnija: 1215. Krupi Husnija: 1216. Magli Nina, Nuki Amna: 1217. Mari Sandra: 1218. Milosevi Velimir: 1219. Milosevi Velimir: 1220. Milosevi Velimir: 1221. Nedzad Ibrisimovi: 1222. Omerci Balmin: 1223. 1224. 1225.

Ucitelji sire horizonte Bosni Putokazi Zavicaj Bosna, moja domovina Bosna kakvu snujem Osma pjesma pravdina Dvanaesta pjesma pravdina Srean es biti svijete kad usreis dijete Bosna Kako je tesko Slovo o Maku

str. 122. str. 36. str. 76. str. 79. str. 115. str. 114. str. 45. str. 45. str. 83. str. 37. str. 74. str. 74.

br.20/2000. br.2/1995. br.3/1996. br.8/1997. br.13/1998. br.16/1999. br.9/1997. br.9/1997. br.9/1997. br.2/1995. br.8/1997. br.8/1997.

TESTOVI I ZADACI OBJEKTIVNOG TIPA

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK - TESTOVI I ZOT

1226. Ajanovi Emina: 1227. Barakovi Fehim: 1228. Barakovi Fehim: 1230. Barakovi Fehim: 1231. Fazli Jusuf: 1232. Fazli Jusuf: 1233. Fazli Jusuf: 1234. Nistovi Hazema: 1235. Nistovi Hazema: 1236. Nistovi Hazema: 1237. Nistovi Hazema: 1238. Nistovi Hazema: 1239. Nistovi Hazema: 1240. Nistovi Hazema: 1241. Nistovi Hazema: 1242. Zubovi Alija: 1243. 1244. 1245. 1246.

br.20/2000. ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 5. razred str. 73-76. osnovne skole ZOT iz bosanskog jezika i knjizevnosti za 1, 2, 3, str. 46., 48., 50. i br.6/1997. 52-53. 4. razred osn. skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 14-16. 2. razred osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 2. razred str. 31-32. osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 3. razred str. 33-34. osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 4. razred str. 35-37. osnovne skole str. 57. ZOT iz bosanskog jezika i knjizevnosti za 4. razred srednje skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 24-25. 7. razred osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za Tehnicke str. 43-45. skole i Gimnazije str. 55-56. ZOT iz bosanskog jezika i knjizevnosti za 8. razred osnovne skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 17-23. 5. i 6. razred osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 5. razred str. 67-69. osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 6. razred str. 70-71. osnovne skole ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za I. razred str. 38-42. srednjih strucnih skola ZOT za bosanski jezik i knjizevnost za 6. razred str. 77-80. osnovne skole ZOT za provjeru znanja iz bosanskog jezika u 1. str. 95. razredu osnovne skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 11-12. razred osnovne skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 15-16. razred osnovne skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 17-18. razred osnovne skole Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 19. razred osnovne skole br.12/1998. br.16/1999. br.16/1999. br.16/1999. br.6/1997. br.12/1998. br.16/1999. br.6/1997. br.12/1998. br.13/1998. br.13/1998. br.16/1999. br.20/2000. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

1247.

Testovi znanja za bosanski jezik i knjizevnost za str. 9. razred osnovne skole

br.11/1998.

STRANI JEZICI - TESTOVI I ZOT

1248. Basi Ismeta: 1249. Hasanica Memnuna: 1250. Hasanica Memnuna: 1251. Jasovi Ajma, Vasi Nebojsa: 1252. Stefanovi Petar: 1253. Stefanovi Petar: ZOT iz njemackog jezika za 8. razred osnovne skole ZOT iz njemackog jezika za 2. razred srednje skole str. 63-64. str. 65-67. br.6/1997. br.6/1997. br.16/1999. br.6/1997. br.6/1997. br.16/1999.

ZOT iz njemackog jezika za 3. razred Gimnazije str. 46-49. str. 58-62. ZOT iz engleskog jezika za 3. razred srednje skole ZOT iz francuskog jezika za 6. razred osnovne str. 68-69. skole str. 50-52. ZOT iz latinskog jezika za 2. razred Gimnazije

MATEMATIKA - TESTOVI I ZOT

1254. Barakovi Fehim: 1255. Barakovi Fehim: 1256. Barakovi Fehim: 1257. Begovi Nadzija: 1258. Begovi Nadzija: 1259. Mehi Enisa: 1260. Mehi Enisa: 1261. Zubovi Alija: 1262. 1263. 1264. 1265. ZOT iz matematike za 1, 2, 3. i 4. razred Testovi znanja, matematika za 4. razred ZOT iz matematike za 2, 3, 4. razred Testovi znanja, matematika za 7. razred ZOT iz matematike za 5, 6, 7. razred Prijemni ispit iz matematike za Gimnaziju i Tehnicke skole Zadaci iz matematike sa prijemnog ispita 2003/2004. ZOT za provjeru znanja iz matematike za 1. razred osnovne skole Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred Testovi znanja, matematika za razred str. 47., 49., 51. i br.6/1997. 54. str. 26-28. br.12/1998. str. 70-72. str. 29-32. str. 81-83. str. 68-73. str. 83-89. str. 94. str. 10. str. 20-21. str. 22-23 str. 24-25. br.20/2000. br.12/1998. br.20/2000. br.27/2002. br.30/2003. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

FIZIKA - TESTOVI I ZOT

1266. Bajri Rasim: 1267. Bajri Rasim: 1268. Bajri Rasim: 1269. 1270. Testovi znanja, Fizika za 7. razred ZOT, Fizika za 6. i 7. razred ZOT, Fizika za 7. razred Testovi znanja, Fizika za razred Testovi znanja, Fizika za razred str. 33-34. str. 53-58. str. 90-91. str. 43-44. str. 45-46. br.12/1998. br.16/1999. br.20/2000. br.11/1998. br.11/1998.

INFORMATIKA - TESTOVI I ZOT

1271. Hadzikaduni Edin: 1272. ZOT, informatika za I. razred srednje strucne skole Testovi znanja, informatika za razred str. 62-65. str. 67-68. br.16/1999. br.11/1998.

BIOLOGIJA - TESTOVI I ZOT

1273. Basi Mehmed: 1274. Basi Mehmed: 1275. Masli Semso: 1276. Mulahalilovi Nuraga: 1278. Mulahalilovi Nuraga: 1279. Rojnik Ljerka: 1280. 1281. Testovi znanja, biologija za 6. razred str. 38-42. br.12/1998. br.16/1999. br.22/2000. br.12/1998. br.20/2000. br.20/2000. br.11/1998. br.11/1998. ZOT, biologija za I. razred gimnazije i medicinske str. 59-61. skole str. 55. ZOT za tematsko ponavljanje za 8. razred (Nervni sistem) str. 35-37. Testovi znanja, biologija za 5. razred ZOT, biologija za 5. razred ZOT, biologija za 7. razred Testovi znanja, biologija za razred Testovi znanja, biologija za razred str. 84-85. str. 86-87. str. 39-40. str. 41-42.

HEMIJA - KEMIJA - TESTOVI I ZOT

1282. Basi Mehmed: 1283. Krajina Anka: 1284.

Testovi znanja, Hemija za 7. razred ZOT, Hemija za 7. razred Testovi znanja, Hemija za razred

str. 43-46. str. 88-89. str. 47-48.

br.12/1998. br.20/2000. br.11/1998.

HISTORIJA - POVIJEST - TESTOVI I ZOT

1285. Kari Mumin: 1286. Serdarevi Husein: 1287. Serdarevi Husein: 1288. Spahi Nedzad: 1289. Spahi Nedzad: 1290. 1291. 1292. ZOT, Historija za 6. raz. osn. skole ZOT iz historije za 8. razred osn. skole ZOT, Povijest za 5. raz. osn. skole ZOT, Historija za 6. raz. osn. skole ZOT, Historija za I. raz. Tehnicke skole Testovi znanja, Historija za razred Testovi znanja, Historija za razred Testovi znanja, Historija za razred str. 94-95. str. 70-73. str. 92-93. str. 68-69. str. 69-70. str. 26-27. str. 28-29. str. 30-31. br.20/2000. br.6/1997. br.20/2000. br.16/1999. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

GEOGRAFIJA - ZEMLJOPIS - TESTOVI I ZOT

1293. Dzafi Nijaz: 1294. Helji Faiza: 1295. Helji Faiza: 1296. Hindija Mirza: 1297. Krslak Edin: 1298. Piri Elmedin: 1299. Suljevi Izet: 1230. 1231. 1232. ZOT iz geografije za 5, 6, 7. razred gimnazije ZOT iz geografije za 6. razred osnovne skole ZOT iz geografije za 8. razred osnovne skole ZOT iz geografije za IV. razred gimnazije ZOT iz geografije za 5. razred osnovne skole str. 63-64. str. 74-76. str. 77-79. str. 81-86. str. 49-51. br.13/1998. br.6/1997. br.6/1997. br.26/2002. br.25/2001. br.24/2001. br.16/1999. br.11/1998. br.11/1998. br.11/1998.

ZOT, Reljef, klima i vode BiH, Juzna, jugoistocna str. 92-94. i istocna Azija str. 71-73. ZOT iz geografije za I. i II. razred gimnazije Testovi znanja, geografija za razred osnovne skole Testovi znanja, geografija za razred osnovne skole Testovi znanja, geografija za razred osnovne skole str. 32-34. str. 35-36. str. 37-38.

MOJA OKOLINA- PRIRODA I DRUSTVO

1233. Testovi znanja: Poznavanje drustva za 4. razred str. 13-14. br.11/1998.

MUZICKA KULTURA - TESTOVI I ZOT

1234.

Testovi znanja, Muzicka kultura

str. 69-70.

br.11/1998.

SOCIOLOGIJA - TESTOVI ZNANJA I ZOT

1235. Velagi Kemal: 1236. Velagi Kemal: Testovi znanja i ZOT iz Sociologije Testovi znanja, Sociologija za IV raz. sr. sk. str. 72-75. str. 78-80. br.13/1998. br.16/1999.

LIKOVNA KULTURA - TESTOVI I ZOT

1237.

Testovi znanja, Likovna kultura TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ - TESTOVI I ZOT

str. 71.

br.11/1998.

1238. Telalovi Refik: 1239. Telalovi Refik:

Testovi znanja, Tjelesni i zdravstveni odgoj za 5, str. 47-54. 6, 7. razred str. 81-87. ZOT, Tjelesni i zdravstveni odgoj za I, II, III. razred srednje skole

br.12/1998. br.16/1999.

TEHNICKI ODGOJ - TESTOVI ZNANJA I ZOT 1240. Tehnicki odgoj, Testovi znanja za razred

str. 49-50.

br.11/1998.

PRAKTICNA NASTAVA - TESTOVI I ZOT

1241. Surkovi Enes: Testovi znanja za I. razred srednjih strucnih skola str. 74-77. br.16/1999.

PRIKAZI I MISLJENJA O KNJIGAMA

1242. Ajanovi Dzevdeta: Znacajno pedagosko ostvarenje - prikaz knjige: str. 98. Marko Stevanovi: "Ravnatelj/direktor i pedagog u vrtiu i skoli" Sinteza teorije i prakse - Prikaz knjige: Stevanovi Marko: "Kreatologija" Preoptereenost ucenika - uzroci i posljedice Prikaz knjige: Brki Milenko i Suljki-Hadzi Mirzeta: "Preoptereenost ucenika" Prikaz knjige "Metodika nastave islamske vjeronauke", autora Refika atia i Izeta Pehlia Radost otkria - Prikaz knjiga: Hazema i Ibro Nistovi: "Slovodar" i "Citamo i pisemo" Udzbenik: Metodika nastave tjelesnog odgoja sa osnovama fiziologije tjelesnog vjezbanja, autora Muriza Hadzikadunia i Mirjane Mañarevi Afirmacija jezickog blaga - prikazi knjiga: Jahi Dzevad i Nistovi Hazema: "Moj bosanski 1. i 2." Nezaobilazni prirucnik za nastavu maternjeg jezika u BiH - Prikaz knjige: Ibrahim Cedi: "Osnovi gramatike bosanskog jezika" Jezik u Bosni i Hercegovini Milan Sipka, "Kultura govora", Sarajevo, 2005, Institut za jezik, Prirucnici 5. Cudesna antroponimijska paradigma Bosne str. 61-64. br.22/2000. str. 104-105. str. 89. br.6/1997.

1243. Ajanovi Dzevdeta:

br.17/1999. br.26/2002.

1244. Ajanovi Dzevdeta:

str. 107.

br.34/2005.

1245. Ajanovi Dzevdeta:

1246. Ajanovi Emina:

str. 84-85. str. 102.

br.29/2003. br.38/2006.

1247. Aldobasi Izudin:

1248.

Arnaut Muhamed, Pekmez Mevlida, Muminovi Hasim, Dzani Mehmed:

str. 103.

br.27/2002.

1249. Arnaut Muhamed: 1250. Arnaut Muhamed: 1251. Arnaut Muhamed: 1252. Arnaut Muhamed: 1253. Avdi Alma 1254. Bajramovi Muris: 1255. Bajramovi Muris: 1256. Bajri Rasim:

str. 97-99. str. 95-96. str. 97-99.

br.38/2006. br.39/2006. br.42/2007. br.45/2007. br.40/2006. br.42/2007. br.36/2005.

Prikaz knjige "Mladi I slobodno vrijeme" , autora str. 96. Tomi Ruze i Hasanovi Izudina str. 94. Teorija knjizevnosti Zdenka Lesia ­ prikaz Prikaz knjige Dr. enesa Kujundzia "Bibliografija i str. 96. metodi citiranja" Prikaz knjige "Modeliranje nastave fizike prema str. 126. darovitim ucenicima", autora dr. Hasnije Muratovi Prikaz knjige "Fizika u osnovnoj skoli", autora dr. str. 134. Hasnije Muratovi i dr. Nade Gabela str. 97. Djelo u funkciji preobrazaja nastavne prakse Prikaz knjige: Hasim Muminovi: "Mogunosti efikasnijeg ucenja u nastavi" Djelo u sluzbi kvalitetnije didakticke obuke nastavnika - Prikaz knjige: J. P. Astolf i M. Develay: "Didaktika prirodnih nauka" Udzbenik koji daje vise sanse - Prikaz knjige: Edin Hadzikaduni: "Informatika V-VIII. razred" Udzbenik moderne strukture - Prikaz knjige: Adem Huski: "Matematika za I. razred srednjih strucnih skola" Prikaz knjige: Lidija Pehar-Zvacko: "Oduzeto djetinjstvo" Knjiga za svakoga - prikaz knjige: Marko Stevanovi: "Kreativna primjena udzbenika u nastavi" str. 111.

1257. Bajri Rasim:

br.37/2005. br.15/1999.

1258. Basi Mehmed:

br.16/1999.

1259. Basi Mehmed:

1260. Begovi Fehim:

str. 88. str. 120.

br.29/2003. br.12/1998.

1261. Begovi Nadzija:

1261. Bevanda Mladen:

str. 94-95. str. 72-73.

br.21/2000. br.8/1997.

1262. Bosnjak Hajrudin:

1263. Bosnjak Hajrudin:

Oslonac u teoriji i praksi - Prikaz knjige: Bajri M. str. 111-112. i Stevanovi M.: "Direktor, pomonik i pedagog u skoli"

br.17/1999.

1264. Brki Miljenko:

Plod dugotrajnog rada - Prikaz knjige: Marko Stevanovi i Dzevdeta Ajanovi: "Skolska pedagogija"

str. 86.

br.10/1998.

1265. Ceri Haris:

Doprinos sofista razvoju pedagoske misli - Prikaz str. 107-108. knjige: Zeljko Skuljevi: "Sofistika kao istina privida" Prikaz Knjige VRANDUK doc. dr. Saliha Jalimama str. 122-124.

br.24/2001.

1266. Cogo Ikbal: 1267. Cogo Ikbal: 1268. ati Refik:

br.35/2005. br.49/2008. br.2/1995. br.20/2000.

1269. ehi Ejub:

Prikaz knjige:Sumarni popis sandzaka Bosna iz str. 92-94. 1468/69. godine autora dr.sci. Ahmeda S. Alicia Prikaz knjige «Odgojna funkcija srednje skole», str. 59-60. autora Dzevdete Ajanovi str. 116. Knjiga za svakog edukatora - Prikaz knjige Hwang Philip, Björn Nilsson: "Razvojna psihologija od fetusa do odraslog" Psihicke dezintegracije izazvane ratom - Prikaz knjige: Muhamed Sestanovi: "Zlocini nad psihickim integritetom djece" Uvodno predavanje na seminaru "Obrazovanje za mir" (Opening Presentation at the Education for Peace Conference) Prikaz knjige: Muriz I. Spahi: "Prirodna jezera BiH" str. 96.

br.21/2000.

1270. ehi Ejub:

str. 129-132.

br.36/2005.

1271. Danesh HB.:

1272. Dzafi Nijaz: 1273. Dzafi Rizo:

str. 91.

br.26/2002. br.33/2004. br.36/2005.

1274. Dzafi Rizo:

Dzevad Jahi Azizov: Vitorin vrijes (ili: o misticnoj str. 127-128. prirodi ljepote) str. 127-128. Prikaz ­ U povodu 10 godina tragedije u Srebrenici (ISNAM TALJI: Roman o Srebrenici) Od Nedzazija do Sidrana - Prikaz knjige: Fatima str. 104. Nidzara Mujezinovi: "Uvoñenje ucenika u svijet bosnjacke knjizevnosti" Prikaz Antologije bosnjacke pripovijetke XX vijeka, autora dr. Enesa Durakovia Prikaz knjiga "Antologija bosnjacke knjizevnosti» str. 49. str. 49-52.

br.27/2002.

1275. Dzanko Muhidin, Nistovi Hazema:

1276. Dzanko Muhidin: 1277. Dzanko Muhidin:

br.4/1996. br.10/1998. br.13/1998.

1278. Dzanko Muhidin:

Novi metodicki udzbenik za oblast jezika - Prikaz str. 109. knjige: Stjepko Tezak: "Teorija i praksa nastave hrvatskog jezika" str. 109-110. Novi prilozi za metodiku nastave knjizevnosti Prikaz knjige: Nidzara Mujezinovi: "Cas lektire, korelacija nastavnih oblasti, interpretacija" Suvremena lingvisticka terminologija - Prikaz knjige: Cedi Ibrahim: "Skolski rjecnik lingvistickih termina u bosanskom jeziku" Prikaz "Prvanke" (pocetnica za prvi razred devetogodisnje osnovne skole Zambak - oblik aktivnog ucenja - prikaz djecijeg casopisa "Zambak" Prikaz knjige Pedagogija za XXI vijek prof. dr. Nenada Suzia Afirmacija ideja i nosilaca pedagoske misli Prikaz knjige: Mladen Bevanda: "Pedagoska misao u BiH 1918-1941." Knjiga za nastupajue doba - Prikaz knjige: Grupa autora: "Informatika" Prikaz casopisa "Svijet informatike" Udzbenik Knjigovodstvo, autora prof. dr. Mehmeda Jahia Udzbenik Knjigovodstvo, autora Sadete-Sabine Zuli str. 106-108.

br.16/1999.

1279. Dzanko Muhidin:

br.17/1999.

1280. Dzanko Muhidin:

1281. Dzanko Muhidin: 1282. Dzibri Amira: 1283. ðozi Nizama:

str. 105. str. 81. str. 99-100. str. 112.

br.32/2004. br.9/1997. br.39/2006. br.24/2001.

1284. Hadzibegovi Ilijas, Slatina Mujo:

1285. Hadzikaduni Edin: 1286. Hadzikaduni Edin: 1287. Hadzikaduni Senada: 1288. Hadzikaduni Senada:

str. 112-113. str. 90. str. 131. str. 120-121.

br.16/1999. br.26/2002. br.33/2004. br.35/2005.

1289. Halilovi Senahid:

Orjentir u izucavanju frazeoloskog blaga - Prikaz str. 106. knjige: Ilijas Tanovi: "Frazeologija bosanskog jezika" "Uz Einsteinovu teoriju relativnosti", autora Ernsta Cassirera str. 112.

br.24/2001.

1290. Haskovi Olivera: 1291. Haurdi Alija:

br.34/2005. br.12/1998. br.20/2000.

1292. Haurdi Alija:

Savremeni domet skolske knjige - Prikaz knjige: str. 121. Mustafa Basi: "Biologija za VII. razred" Prirucnik iz biologije za ucenike osnovne skole - str. 121. Prikaz knjige: Mehmed Basi: "Bioloski praktikum" za 5, 6, 7, 8. razred Jedan model savremenog nastavnog rada Prikaz knjige: Mile Ili: "Responsibilna nastava" Bez znanstvenog izazova nema ni prave znanosti - Prikaz knjige: Mustafa Ajanovi: "Interpunkcija u teoriji i praksi bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika" str. 105. str. 112-113.

1293. Hebib Alija:

br.27/2002. br.13/1998.

1294. Hebib-Valjevac Naila:

1295. Hebib-Valjevac Naila:

str. 65-67. Respektivna historiografska studija aktuelne tematike - Prikaz knjige: Dzevad Juzbasi: "Nacionalno-politicki odnosi u BH saboru i jezicko pitanje (1910-1914) Govor u slivu Lasve Izvod iz recenzije knjige Senije Hrnci: "Modeli nastavnih priprema" Povijesni atlas Bosne i Hercegovine - Prikaz atlasa Zijada Sehia i Ibrahima Tepia "Povijest Bosne u IX. i X. stoljeu, autora Muhameda Hadzijahia Prikaz knjige Mirjane Popovi:politicka terminologija, Fakultet humanistickih nauka,Biblioteka Istrazivanja,Mostar, 2007. Prikaz knjige "Izbor iz djela Edhema Mulabdia" Prikaz knjige: Vuji Dobrile "Menadzment ljuskih resursa i kvalitet" "Putovanje kroz djecja prava", autora Rolfa Golloba i Petera Krapfa Zibrka zadataka iz fizikalne hemije autora mt. Farzeta Bikia, viseg asistenta na fakultetu za metalurgiju i materijale Zenica Prica o sehari - Prikaz knjige: F. N. Mujezinovi i Mevlida Pekmez: "Blago iz sehare bosnjacke" Sa dlana se sunce smije - Prikaz knjige Emina Huski: "Sunce me vodi za ruku" str. 81. str. 91. str. 101-102. str. 108-109. str. 90-91.

br.22/2000.

1296. Husi Aladin: 1297. Ibrahim Osmi: 1298. Jalimam Salih: 1299. Jalimam Salih: 1300. Kalajdzija Alen: 1301. Karabegovi Amela, Sremcevi Elza: 1302. Kari Esed: 1303. Kozi Dzevad: 1304. Krajina Anka: 1305. Krso Aida: 1306. Krso Aida: 1307. Kuki Damir: 1308. Lepara Jasmina:

br.31/2004. br.30/2003. br.27/2002. br.34/2005. br.49/2008.

str. 79-80. str. 121. str. 110-111. str. 96.

br.9/1997. br.46/2008. br.34/2005. br.44/2007.

str. 87-88. str. 114.

br.10/1998. br.13/1998. br.39/2006. br.26/2002. br.19/2000.

Prikaz knjige "Muzej u informatickom okruzenju" str. 97-98. (Post)moderni muzej str. 92-93. Prikaz knjige: Marko Stevanovi i Anita Klari: "Vjestina polaganja ispita" str. 125-127. Sinteza kljucnih aspekata bosanskohercegovacke povijesti - Prikaz knjige: Sreko M. Dzaja: "Konfesionalnost i nacionalnost u BiH" str. 99. Vrijedan metodicki prirucnik - prikaz knjige: Vladimir Findak: "Metodika tjelesne i zdravstvene kulture" Prikaz knjige-Majda Rijavec "Uspjesan menadzer: Svakodnevne metode upravljanja" Snop djecijih svjetova-Prikaz knjige "Mirzin dnevnik" Bajruzina Hajre Planjca str. 107-109. str. 103-104.

1309. Lovrenovi Dubravko:

br.6/1997.

1310. Lukacevi Zvonimir:

1311. Maglajlija Zlata: 1312. Mahi Admiral: 1313. Mari Damir:

br.43/2007. br. 47/2008. br.19/2000. br.31/2004.

1314. Mehi Enisa:

Originalni misaoni poduhvat - Prikaz knjige Zeljko str. 123-124. Skuljevi: "Filozofski podsjetnik" str. 82. Pripremni zadaci iz matematike za provjeru znanja ucenika 8/9. razreda osnovne skole, autora Safeta Mujkia

1315. Mehi Enisa: 1316. Misita Vukosava:

Radni listovi uz matematiku za prvi razred osnovne skole Prikaz knjige "Nastavnik u inkluzivnom obrazovanju" Savremeni udzbenik biologije - prikaz knjige: Mehmed Basi: "Biologija za V. razred osnovne skole" Nezaobilazni udzbenik za nastavu biologije Prikaz knjige: M. Basi: "Metodika nastave biologije" "Gender perspektiva u nastavi ­ mogunosti i poticaji" Akciono istrazivanje u skoli-nastavnici kao istrazivaci-prikaz Prikaz knjige Ruza Tomi, Ibrahim Osmi, Didaktika

str. 106. str.100. str. 71.

br.32/2004. br.42/2007. br.8/1997.

1317. Mulahalilovi Nuraga:

str. 120-121.

br.20/2000.

1318. Mulahalilovi Nuraga:

1318. Muli Vahid: 1319. Muli Vahid: 1320. Muratovi Lejla:

str. 129-130. str. 103-104. str. 95-96.

br.33/2004. br.38/2006. br.40/2006. br.38/2006.

1321. Nazifovi Fikret:

Prikaz knjige "Matematika bez suza-kako pomoi str. 100-101. djetetu s teskoama u ucenju matematike", autora Mahesh C. Sharma Prikaz knjige: "Pismenost koja nadolazikompjuteri u obrazovanju dece" Casovi lektire - radost otkria a ne teret -Prikaz knjige: Mevlida Pekmez: "Radna sveska za lektiru od V. do VIII. razreda Abeceda - Prikaz knjige: Salim Bajramovi: "Abeceda" str. 109-110. str. 78.

1322. Nikoli Staka:

br.43/2007. br.9/1997.

1323. Nistovi Hazema:

1324. Nistovi Hazema:

str. 113.

br.11/1998. br.12/1998.

1325. Nistovi Hazema:

Citanka je blag ucitelj i strpljiv sagovornik - Prikaz str. 116. knjige: Hubijar Zehra: "Citanka za II. razred osnovne skole" Tokovima jezicke standardizacije (Bosanski/hrvatski/srpski jezik u BiH do 1914. autora dr. Muhameda Satora) Prikaz knjige: Ghulam Sarwar: "Islam za najmlañe" Prikaz udzbenika Pedagogija autora Refika atia i Marka Stevanovia "Konstrukcija efektivnih upitnika" Roberta A. Petersona Prikaz knjige Metodika vannastavnih aktivnosti ucenika, prof. dr. Dzevdete Ajanovi i prof. dr. Marka Stevanovia str. 116-118.

br.35/2005.

1326. Nistovi Hazema:

1327. Omerdi Muharem: 1328. Pehli Izet: 1329. Pehli Izet:

str. 112. str. 90. str. 107-108. str. 119.

br.11/1998. br.30/2003. br.32/2004. br.35/2005.

1330. Pehli Izet:

1331. Pihura Mahira:

O funkciji uspjesnog poucavanja i ucenja: "Open str. 117-119. doors"u osnovnim skolama - Prikaz knjiga "Open doors" i "Chatterbox" Prikaz knjige "Prisutnost zlostavljanja meñu djecom i mladima" Prikaz Zbirka rijesenih zadataka iz matematike Ahmeda Hadziaganovia str. 81. str. 91.

br.20/2000.

1332. Pobri Selma: 1333. Redakcija:

br.41/2006. br.30/2003. br.5/1996.

1334. Sadagi Mirza: 1335. Sadagi Mirza: 1336. Sadagi Mirza:

Prikaz knjige: M. Praskac, et al.: Vojna obuka II, str. 62. udzbenik za III. razred gimnazije i ostalih srednjih skola Prikaz knjige: M. Barucija et al. "Vojna obuka I." Moderno koncipiran udzbenik - Prikaz knjige: Grupa autora: "Sigurnost demokratskog drustva" Prvi put o stradanju djece u vihoru rata - Prikaz knjige: Ramo Arnautovi: "Djeca u vihoru rata" Na putu velike sinteze - prikaz knjige Antologija bosnjackog eseja XX. vijeka Bosanski pripovjedacki ñulistan - Prikaz knjige: Esad Durakovi: "Antologija bosnjacke pripovijetke XX. st." str. 82. str. 113.

br.9/1997. br.17/1999.

1337. Sadagi Mirza: 1338. Safi Esad:

str. 111. str. 97. str. 107-109.

br.24/2001. br.6/1997. br.11/1998.

1339. Safi Esad:

1340. Serdarevi Husein: 1341. Serdarevi Husein: 1342. Serdarevi Husein: 1343. Serdarevi Husein:

Prikaz knjige Povijest Bosne, autora Noel Malcolma

str. 48.

br.4/1996. br.4/1996. br.10/1998. br.14/1999. br.18/2000.

Prikaz knjige Korijeni Bosne i bosanstva, autora str. 49. dr. Envera Imamovia Historijska legitimacija Bosnjaka - Prikaz knjige: str. 5-6. Mustafa Imamovi: "Historija Bosnjaka" str. 107-108. Prikaz knjige: Sair Filandra: "Edukacijska funkcija bosnjacke politike u XX. stoljeu" str. 104. Edukacijski vodic za odjeljensku zajednicu Prikaz knjige: Ajanovi Dz., Stevanovi M.: "Odgojni rad s odjeljenskom zajednicom I-IV razred osnovne skole" Funkcionalni nastavni prirucnik - Prikaz knjige: M. Imamovi: "Historija drzave i prava BiH" Prikaz knjige "Osnovi porodicne pedagogije", autora ati Refika str. 128-129. str. 133.

1344. Serdarevi Husein:

1345. Serdarevi Husein: 1346. Skeli Dzenan:

br.19/2000. br.37/2005. br.18/2000.

1347. Smriko Vehid:

Riznica podataka o Bosni Osmanskog perioda - str. 105-106. Prikaz knjige: Sadik Sidki Hadzihuseinovi Muvekit: "Povijest Bosne I i II" Prikaz knjige o Maniju - Amin Maalouf "Svjetlosni vrtovi" Kad plaa svjetska banka... prikaz udzbenika: Simun Sonje: "Latinski jezik za I. i II. razred gimnazije Hoe li se francuski uciti u 2000. god. Prikaz knjige: Vlado Suci: "Francuski jezik za IV. razred gimnazije" str. 101102.

br.47/2008.

1348. Smriko Vehid:

str. 69-70.

br.8/1997.

1349. Stefanovi Petar:

str. 110-111.

br.11/1998.

1350. Stefanovi Petar:

1351. Suljici Nihad, Mehi Enisa:

Prikaz udzbenika "Zbirka rijesenih zadataka" iz str. 93. matematike za drugi razred srednje skole, autora Hazima Karahmeta str. 48. Prikaz zbirke zadataka iz matematike za pripremanje prijemnih ispita u srednjim skolama i pripremanje ucenika osnovnih skola za takmicenje, autora Abdulaha Hodzia Zivotno djelo akademika Bujasa - Prikaz knjige: Bujas Zeljko: "Veliki englesko-hrvatski rjecnik" Gramatika tehnickog engleskog (izvodi iz recenzija) za knjigu: Lada Sesti: "Gramatika tehnickog engleskog sa rjecnikom" str. 109-110. str. 85-88.

br.40/2006.

br.4/1996.

1352. Suljici Nihad:

1353. Sesti Lada:

br.17/1999. br.28/2003.

1354. Sesti Lada:

1355. Skuljevi Mirhunisa:

str. 109-110. Moralno djelovanje izmeñu teorije i prakse Prikaz knjige I. Cehok, I. Koprek: "Etika- prirucnik jedne discipline" Znacajan prirucnik za nastavu muzicke kulture - str. 110-111. Prikaz knjige: Selma Ferovi: "Didaktickometodicka uputstva za upoznavanje muzicke bastine BiH" Kreator bosanskog muzickog duha - Prikaz knjige: Ivan Cavlovi: "Vlado Milosevi, kompozitor" str. 113-114.

br.14/1999.

br.13/1998.

1356. Talam Jasmina:

br.24/2001.

1357. Talam Jasmina:

1358. Terzi Zulejha: 1359. Terzi Zulejha: 1360. Velagi Kemal:

1361.

Kvalitetan didakticki vodic - Prikaz knjige: Marko str. 68. Stevanovi: "Udzbenik u kvalitetnoj nastavi" "Gimnazija Musa azim ati" u Tesnju - Prikaz str. 94. monografije str. 135-136. Prikaz prirucnika i radne sveske "Kako ucestvovati u demokratiji" str. 109-110. Slovo je najvei bozji dar covjeku - Izvod iz teksta uputstva o primjeni udzbenika "Slovodar" za razred Ekologija - nauka za svakog covjeka -Genetika - str. 106. nauka u ekspanziji - Prikaz knjiga: "Ekologija za pocetnike" i "Genetika za pocetnike"

br.22/2000. br.26/2002. br.37/2005. br.24/2001.

br.27/2002.

1362.

1363.

Prikaz knjige "Metodika i kultura likovnog odgoja" str. 104. Dr. Irfana Handukia

br.48/2008.

MISLJENJA, SAOPENJA, SAVJETOVANJA ...

1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. Diplomirani studenti prve generacije Pedagoske str. 53. akademije u Zenici Diplomirani studenti druge generacije Pedagoske str. 101. akademije u Zenici Diplomirani studenti tree generacije Pedagoske str. 99. akademije u Zenici str. 4-5. «Didakticki putokazi», funkcija i ostvarivanje Rezime rasprave o Didaktickim putokazima Saopenje o Konferenciji KULTURA RELIGIJA str. 6-7. str. 8. br.4/1996. br.6/1997. br.10/1998. br.21/2000. br.21/2000. br.23/2001.

BIBLIOGRAFIJA

1370. Fazli Jusuf, Hadzikaduni Edin 1371. Fazli Jusuf, Hadzikaduni Edin 1372. Hrbacek Maca 1373. Velagi Kemal, Hadzikaduni Edin 1374. Kondi Vildana, Hadzikaduni Edin Bibliografija (od 1. do 10. broja) Bibliografija (od 11. do 20. broja) Bibliografija (od 1. do 30. broja) Bibliografija (od 1. do 40. broja) Bibliografija (od 1. do 50. broja) str. 91-98. str. 91-98. str. 83-108. str. 83-112. br.10/1998. br.21/2000. br.31/2004. br.41/2004. br.51/2006.

Information

bibliografija didaktickih putokaza_1-50

42 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

714729


You might also be interested in

BETA
bibliografija didaktickih putokaza_1-50