Read 2_Beton_B 2-paalspoer buiging EC_D_NL_NL.xls text version

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

gedrongen tweepaals poer belast door een puntlast volgens de buigtheorie met a-symmetrisch paalplaatsing YGTM PXV

YGTMPWOOGT QPFGTFGGN

500

x

800

RQGT KP CU #

('F URNKVUKPI RWPVNCUV ('F KP VYGG JCNXG RWPVNCUVGP! PGG D J C C G C C G OO TGEJVJQGMKI TGEJVJQGMKI RQGT OO OO OO OO % $ $ OO OO OO OO M0

TGMGPYCCTFG XCP FG MQNQODGNCUVKPI OCVGTKCCNIGIGXGPU GP RQGTCHOGVKPIGP MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG RQGTDTGGFVG RQGTJQQIVG CHUVCPF XCP RCCN VQV JCTV MQNQO CHUVCPF XCP MQNQO VQV RCCN

DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % D J C C

('F

FG RQGT OCI YQTFGP DGUEJQWYF CNU IGFTQPIGP

CHUVCPF JCTV QPFGTUVGWPKPI VQV GKPF RQGT XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP TKEJVKPI RQGTNGPIVG CHOGVKPI MQNQO NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG XQTO XCP FG QPFGTUVGWPKPI G TQPF QH TGEJVJQGMKI .MQNQO $MQNQO TQPF QH TGEJVJQGMKI .RCCN

CHO QPFGTUVGWPKPI KP TKEJVKPI RQGT CHO QPFGTUVGWPKPI NQQFTGEJV RQGTTKEJVKPI $RCCN DKL FG DGTGMGPKPI XCP FG VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV 8'F YQTFV IGTGMGPF OGV FG DTGGFVGOCCV XCP FG YCRGPKPIIGIGXGPU DGVQPFGMMKPI IGFTWMVG \KLFG DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP WKVGKPF YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG EFTWM\KLFG EVTGM\KLFG E\KLMCPV FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI EWKVGKPF PU FTGF PUP

JCCM

OO OO OO UVWMU OO UVWMU OO UVCXGP OO FOCZ UVWMU OO UVWMU OO UVWMU OO OO UPGFKI OO

CCPVCN P FKCOGVGT F CCPVCN P FKCOGVGT F

DKL YCRGPKPI KP OGGTFGTG NCIGP

CCPVCN UVCXGP FCV PKGV KP FG DWKVGPUVG NCCI NKIV

EQTTGEVKG XCP FG PWVVKIG JQQIVG F VGP IGXQNIG XCP JGV YCRGPGP KP OGGTFGTG NCIGP KPXNQGFUHCEVQT XGTCPMGTKPIUNGPIVG

a UVCCHDGGKPFKIKPI XCP FG VTGMUVCXGP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP YCRGPKPI CCP IGFTWMVG \KLFG HCEVQT XQQT QODWKIKPI CCPVCN P FKCOGVGT F CCPVCN P FKCOGVGT F HNCPMYCRGPKPI RGT \KLFG DGWIGNU QH XGTFGGNYCR KP DWKVGPUVG NCCI CCPVCN UPGFGP RGT DGWIGN IGMQ\GP JQJ CHUVCPF DCUKUDGWIGNU CCPVCN P FKCOGVGT F FKCOGVGT FDI PQTOCNG FYCTUMTCEJVDGWIGNU \KLP UPGFKI UNDI

KPXNQGFUHCEVQTGP XQQT UEJGWTYKLFVG GP DGVQPFGMMKPI /SR /'F XGTJQWFKPI OQOGPVGP

C D D E F G H I

:% :% DCNM PGG PGG PGG OO VCDGN

LCCT

QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG

YGTMXNQGT

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

J J K L M M M MV

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP VQGIGRCUV! OO IGGP GKU KP GWTQEQFG PGG PGG PGG PGG PGG IQGF DWKIKPI

DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI DGNCUVKPIFWWT

DKL DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG DGNCUVKPIFWWT KU FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU

NCPIFWTGPF D DWKVGPOKNKGW 4* FCIGP 0 \KLFGP D J

WPKV[EJGEMU

GT YQTFV IGTGMGPF OGV CNNG VTGMYCRGPKPI KP ÃÃP NCCI #UVTGM #CCPYVTGM VTGMDCPF UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI FKCOGVGT UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT DGVQPFTWMFKCIQPCCN DQXGPITGPU UEJWKHUVGTMVG

EPQO EVTGM\KLFG N

F EFTWM\KLFG FOOKP &FQQTP 8'F 8'FOCZ 8'F 84FOCZ

RQGT KP CU #

RQGT KP CU #

UEJWKHYCRGPKPI NKPMU XCP MQNQO UNDI UY. UEJWKHYCRGPKPI TGEJVU XCP MQNQOUNDI UY4 #UDINUOKP #UDI UEJWKHYCRGPKPI OKPKOWO HNCPMYCRGPKPI JQTK\QPVCCN HNCPMYCRGPKPI XGTVKMCCN PDGP P #UFDOKP #UDI

UEJGOCVKUEJG YGGTICXG VYGGRCCNU RQGT

C .MQNQOTCPF .MQNQO ('F C(. CX C ('F C(4 CX $MQNQO

MQNQO XQTO TGEJVJQGMKI ('F

# JQJ DINU J HNCPMYCRGPKPI FQQTP $ UVWMU RGT \KLFG

JQJ DINU

F F

FDI \ N F

F

F F FTGF QPFGTUVGWPKPI

NDF

4'F CM N

#VTGM CM

4'F N $RCCN G

XQTO TGEJVJQGMKI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO RQGT KP CU # GT YQTFV IGTGMGPF OGV ÃÃP RWPVNCUV KP JGV OKFFGP N 4'F C N ('F 4'F C N ('F 4'FOCZ /'F4'F CTO /'F4'F CTO /'F #VTGM /'F \ H[F \ OO M0 M0 M0 M0O M0O M0O FG DCNM OCI CNU IGFTQPIGP YQTFGP DGUEJQWYF OO OO 8'F OO OO OO OO OO OO OO M0 M0 M0 OO OO OO OO OO OO OO O UVWMU\KLFG

UCOGPXCVVKPI TGUWNVCVGP

MTCEJVUXGTFGNKPI JQJ CHUVCPF RCNGP

QPFGTUVGWPKPIGP QRNGITGCEVKG QRNGITGCEVKG OCCVIGXGPFG YCCTFG OQOGPV VIX 4'F OQOGPV VIX 4'F OCCVIGXGPFG YCCTFG VTGMDCPF ITQQVVG XCP FG VTGMDCPFYCRGPKPI KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG QRVTGFGPFG UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG

OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF

\QPFGT XGTJQIKPI OGV MZ Y YMUTOCZ

eUO eEO EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

DGVQPFTWMFKCIQPCCN GP UEJWKHYCRGPKPI

VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEFOGV DY OGV b TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV NKPMU XCP MQNQO 8'F b 4'F OGV b TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV TGEJVU XCP MQNQO 8'F b 4'F #UY. #UY.

CX. DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF UY. PUP &DI #UY. #UY4 #UY4

CX4 UY4 PUP &DI #UY #UFDOKP D J OGV JOO DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF

HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP JQTK\QPVCCN

PDGP#UFDOKP J &

DGTGMGPKPI RQGT CNU IGFTQPIGP DCNM XQNIGPU FG DWKIVJGQTKG

VQVCNG RQGTNGPIVG PWVVKIG JQQIVG

RQGT KP CU #

OO OO OO OO 0OO OO OO OO 0OO 0OO OO OO OO OO OO OO OO

.N G FJ EVTGM\KLFG FDI FIGO FTGF N J

CNU YCCTFG FCP KU RQGT IGFTQPIGP \ \ H[F H[YF

VTGMYCRGPKPI GP DGWIGNU #UVTGM /'F \ H[F

OO

XGTJQWFKPIUIGVCN RCCNCHUVCPF GP JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO PKGV IGFTQPIGP OCCVIGXGPFG YCCTFG TGMGPYCCTFG UVCCNVTGMURCPPKPI

KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO IGFTQPIGP EQPUVTWEVKG N J J GP N \

DWKIVTGMYCRGPKPI ITQQVVG XCP FG VTGMDCPFYCRGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG NDFa a a a a NDTSF

NDF TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI a a a a a NDTSF NDOKP sUF H[F #UVTGM #CCPYVTGM UVCCNURCPPKPI DKL DGIKP XCP XGTCPMGTKPI sUF

NDF NJQT NDF sUF DGUEJKMDCTG TWKOVG JQTK\QPVCNG XGTCPMGTKPI NG .RCCN E FHNCPM FOCZ &FQQTP HCEVQT FOCZ FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP UVCXGP UVCCNURCPPKPI DKL DGIKP XCP FG DQEJV DGUEJKMDCTG NGPIVG VQV FG DQEJV NJQT N &FQQTP F

NDQEJV p

&FQQTP F NGPIVG XCP FG XGTCPMGTKPI KP FG DQEJV TGUVCPV XGTCPMGTKPIUNGPIVG KP XGTVKMCNG FGGN NXGTV NDF NJQT NDQEJV N &FQQTP NXGTV F DGPQFKIFG TWKOVG XGTVKMCNG XGTCPMGTKPI

OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 DGVQPFTWMFKCIQPCCN

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO RQGT KP CU #

NKPMU

TGEJVU KP CX. KP CX4 F M0 OO 0OO 0OO 0OO OO OO OO OO M0 M0 M0

VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEF HQTOWNG DY OKPKOWODTGGFVG RQGT MQNQO QH RCCN OKPKOWODTGGFVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT X

HEM QH QH v 4FEX OKPMHEM MsER v 4FE% 4FE M

r HEM v 4FE

UEJWKHYCRGPKPI

D C

QPFGTITGPU UEJWKHUVGTMVG TGMGPYCCTFG UEJWKHUVGTMVG OCCVIGXGPFG YCCTFG UEJWKHUVGTMVG

MsER

C JQTK\QPVCNG OCCV \KLMCPV RCCN VQV \KLMCPV MQNQOX. C(. .RCCN CX4 C(4 .RCCN OKPKOCNG YCCTFG KXO QRPCOG FYCTUMTCEJV OKPKOWO YCCTFG XCP CX. GP F OKPKOWO YCCTFG XCP CX4 GP F TGFWEVKGHCEVQT TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV VQGNCCVDCTG FYCTUMTCEJV \QPFGT YCRGPKPI

b CX. F b CX4 F

GP b GP b

8'F. b 4'F 8'F4 b 4'F 84FE X4FE D F #UY 8'F. H[YF #UY 8'F4 H[YF

DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI VQVCCN DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI

OO OO OOO OO OO OO OO OO OO

#UY. #UY

CX. OGV CX. UY. PUP &DI #UY. UY4 PUP &DI #UY4 rYOKP HEM H[M #DINUOKPrYOKP D F

#UY4 #UY

CX4 OGV CX4 F

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF OCZKOCNG UVCCHFKCOGVGT YGTMGNKLMG JCTV QR JCTV CHUVCPF HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN FYCTUMTCEJVUNCPMJGKF CNU lX CNU lX OCCVIGXGPFG YCCTFG OKPKOCNG JQJ CHUVCPF QXGT FG JQQIVG \

sU/SR /'F #UVTGM #CCPYVTGM H[F Y FOCZ U FOCZ OCCVIGXGPFG YCCTFG OGV FG KPXNQGF XCP MZ OGV FG KPXNQGF XCP MZ

U CD

0OO OO OO OO OO OO

U

D E\KL FDIFVTGM

PPU lX /'FOCZ

J 8'FOCZ CUY #UY \ CUY #UY \ CUY UY & CUY #UFDOKP #UFDOKP J

OO O OO O OO O OO OO O OO UVWMU OO OO O

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU VQVCNG JQGXGGNJGKF HNCPMYCRGPKPI

D J OGV JOO QTVJQIQPCCN

J KP OGVGTU

P#UFDOKP J & DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP IGOKFFGNFG JCTV QR JCTVOCCV HNCPMYCRGPKPI JQJ J P JQTK\QPVCCN #UDI &DI U XGTVKMCCN GPMGNUPGFKI CCPYG\KIG DGWIGNYCRGPKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DGVQPFGMMKPI

DGTGMGPKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI QR VTGMYCRGPKPI

VCD0 C D L E K

RQGT KP CU #

5 5 IGGP GKU KP GWTQEQFG IGGP GKU KP GWTQEQFG OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO RQGT KP CU # SPVTGMP P UV UV OO OO OO OO OO OO

EQTTGEVKG XCP FG EQPUVTWEVKGMNCUUG WKVICPIURWPVEQPUVTWEVKGMNCUUG DKL LCCT EQTTGEVKG VIX QPVYGTRNGXGPUFWWT EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG # QH $ EQTTGEVKG VIX IGQOGVTKG EQTTGEVKG VIX MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI VQVCNG YCCTFG EQPUVTWEVKGMNCUUG EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG # EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG $ cmin,dur OKPKOWO FGMMKPI VIX OKNKGWMNCUUG # OKPKOWO FGMMKPI VIX OKNKGWMNCUUG $ OKPKOWO FGMMKPI CCPJGEJVKPI OKPKOWO FGMMKPI FWWT\CCOJGKF EQTTGEVKG VIX PCDGYGTMKPI OCCVIGXGPFG OKPKOWO FGMMKPI FWWT\ OKPKOWO FGMMKPI WKVXQGTKPIUVQNGTCPVKGU UVQTVGP QR YGTMXNQGT OCCKXGNF MKUV VIX QPEQPVTQNGGTDCCTJGKF VIX VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGNU PQOKPCNG YCCTFG DGVQPFGMMKPI VIX VQGIGRCUVG JQQHFYCRGPKPI GSWKXCNGPVG UVCCHFKCOGVGT cmin,dur cmin,b >dn (maximum van d1eq en d2eq) cmin,dur cextra cmin,dur cmin = max( cmin,b ; cmin,dur ; 10mm) DEFGX DEFGX DEFGX DEFGX EPQOEOKP SDEFGX OO EPQOFP FDI FPOCZ

FGSFGS EPQO

D L D L VCD 0 VCD 0 VCD VCD0 G

I F H M

TGUWNVGTGPFG YCCTFG OKPKOCNG FGMMKPI

QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

YCRGPKPIIGIGXGPU

VQVCCN CCPVCN UVCXGP KP VTGM\QPG VQVCCN CCPVCN UVCXGP KP FTWM\QPG SPFTWMP P IGYQIGP IGOKFFGNFG FKCOGVGT VTGMYCRGPKPIFIGOVTGM

P F & P F &

P & P & F = IGYQIGP IGOKFFGNFG FKCOGVGT FTWMYCRGPKPI IGOFTWM

P F & P F & / (n3 *D3+ n4* D4) FQQTUPGFG RGT UVCCH VTGMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH VTGMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH FTWMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH FTWMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH HNCPMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT DGWIGN GPMGNUPGFKI CCPVCN UPGFKIG DGWIGN DKL FYCTUMTCEJV JQTK\QPVCNG OCCV KP DTGGFVG XCP FG DCNM CCPYG\KIG DGWIGNYCRGPKPI

PUPGFKI JQTK\QPVCNG DGWIGNOCCV

JCTVOCCV XGTVKMCNG DGWIGNOCCV

JCTVOCCV CCPYG\KIG VTGMYCRGPKPI CCPYG\KIG FTWMYCRGPKPI CCPYG\KIG FTWMYCRGPKPI CCPYG\KIG HNCPMYCRGPKPI \YCCTVGRWPV UVCXGP XCPCH FG DGWIGN GSWKXCNGPVG FKCOGVGT YCRGPKPI &pF &pF &pF &pF

#UY PUP

&pF &DIpFDI PUP UVDI D

PUP #DINU PUP &DI UCCPYG\KI DDE\KLMCPVFDI JJEVTGM\KLFGEFTWM\KLFGFDI #CCPYVTGM #CCPYFTWM rFTWM #CCPYFTWM DJ

CTV

#CCPYHNCPM RGT \KLFG \

P & F P & F

P& P& FGSWKVTGM \

VDX DGTGMGPKPI XCP F

OO OO UPGFKI OO OO O OO OO OO

OO OO OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

UEJGWTYKLFVG IGFTQPIGP RQGT

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG \QPFGT FKTGEVG DGTGMGPKPI CTV sUSR(SR ('F #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI FGSF PD GSWKXCNGPVG FKCOGVGT UVCXGP F CCPVCN UVCXGP KP GGP DWPFGN GSWKXCNGPVG FKCOGVGT UVCXGP F CCPVCN UVCXGP KP GGP DWPFGN GSWKXCNGPVG UVCCHFKCOGVGT YGTMGNKLMG JCTV QR JCTV CHUVCPF IGOKFFGNFG JQJ CHUVCPF UVCXGP VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF VQGIGRCUVG FGMMKPI DGUEJQWYFG UVCCH OKPKOCNG DGVQPFGMMKPI XGTITQVKPIUHCEVQT 0$

VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF

0

0

RQGT KP CU #

0OO OO UV OO UV OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0OO OO OO OO

PD FGSF PD PD

FGS

PD FGS PD FGS

PD FGS PD FGS U

D E\KL FDIFVTGM

PPU UIGO D

SPVTGM PU Y Y Y FOCZ OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ OCCVIGXGPFG YCCTFG \QPFGT FG KPXNQGF XCP MZ

\QPFGT FG KPXNQGF XCP MZ U ECRRNKGF EVTGM\KLFG

DWKVGPUVG YCRGPKPI EPQOEOKP SDEFGX

KPEN EQTTGEVKGU MZECRRNKGF EPQO FOCZ OGV FG KPXNQGF XCP HCEVQT GP MZ OGV FG KPXNQGF XCP HCEVQT GP MZ U HCEVQT HEVGHH ME JET ]

JF _ HCEVQT HEVGHH JET ]

JF _ HEVGHH HEVO VCDGN DWKIKPI VTGM J DKL TGEJVJQGMKIG FQQTUPGFGP

EQTTGEVKGHCEVQT DWKIKPI

FKCOGVGT GP JQJ EQTTGEVKGHCEVQT VTGM

FKCOGVGT GP JQJ IGOKFFGNFG CZKCNG VTGMUVGTMVG JQQIVG VTGM\QPG FKTGEV XQQT UEJGWTGP OCCVIGXGPFG EQTTGEVKGHCEVQT

M EQÅHHKEKGPV CHJCPMGNKLM XCP URCPPKPIUXGTFGNKPIE JET

CHUVCPF JCTV YCRGPKPI VQV DWKVGPMCPV DGVQP

JF XQQT VQGNCCVDCTG FKCOGVGT GP JQJCHUVCPF YMUTOCZ

eUO eEO UTOCZ

eUO OKPKOCNG YCCTFG OCCVIGXGPFG YCCTFG IGOKFFGNFG YCCTFG VTGMUVGTMVG QR VKLF V IGOKFFGNFG YCCTFG VTGMUVGTMVG

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI CTV

DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

eUO

OO eEO ]sUMV HEVGHHrRGHH

aG rRGHH _'U eEO sU 'U 0OO 0OO OO OO OO OO OO

eUO eEO sUSR(SR ('F #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F HEVO

V VKLF V PQI GGPU RTQITCOOGTGP HEVGHH QR VKLFUVKR XCP GGTUVG UEJGWTGP rRGHH

#U x #U#CCPYVTGM #

R

0OO

#

R

#EGH

FQQTUPGFG VTGMYCRGPKPI

FQQTUPGFG XQQTURCPGNGOGPVGP

#EGHH

OKPKOWO YCCTFG QPFGTUVCCPFG HQTOWNGU #EGHH

JF #EGHH

JZ #EGHH J

HCEVQT

x MV 'U UTOCZM E M M M FGS rRGHH

OO

0OO OO PVD PVD OO OO OO OO OO

FGMMKPI QR FG DGUEJQWYFG UVCCH

E

FGS

PD FGS PD FGS

PD FGS PD FGS M M VWUUGPNKIIGPFG YCCTFGP M

G G G M M UTOCZ

JZ Z UTOCZ

EQU 1 UTOCZ[ UKP 1 UTOCZ\

DQXGPITGPU JQQIVG DGVQPFTWM\QPG DQXGPITGPU

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 DKL YCRGPKPI QPFGT GGP JQGM 1 DGTGMGPKPI XCP FG DGVQPFTWM\QPG Z GP MTWKRHCEVQT f KP FG DTWKMDCCTJGKFUITGPUVQGUVCPF QRRGTXNCMVG XCP FG DGVQPFQQTUPGFG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI HKEVKGXG FKMVG

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

AE= b * h u= 4 zijden 2b+2h h= 2 AE / u bepaald volgens art. 3.1.4 f EEGHH = EEO / ( 1 + f ) EU / EEGHH aG x= [ - aG r + { (aG r ) + 2 aG r } ] d AUOKP=kE k fEVGHH AEV / sU k=factor voor lijven en flenzen AEV= 0,5 bh (vlak voor het scheuren) sU = f[F tbv berekening minimum wapening

OO

MTWKRHCEVQT CFJX ITCHKGM

IGTGFWEGGTFG GNCUVKEKVGKVUOQFWNWU GHHGEVKGXG XGTJQWFKPI GNCUVKEKVGKVUOQFWNWU JQQIVG DGVQPFTWM\QPG Z KP $)6

OO OO 0OO OO OO

OKPKOWO YCRGPKPI XGTGKUV EQÅHHKEKGPV QRRGTXNCMVG DGVQP DKPPGP VTGM\QPG OCZKOCCN VQGNCCVDCTG URCPPKPI KP UVCCN

OO 0OO

XGTCPMGTKPIU GP QXGTNCRRKPIUNGPIVG IGFTQPIGP RQGT

XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI CTV MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG MCTCMVGTKUVKGMG MWDWUFTWMUVGTMVG

RQGT KP CU #

HEM HEM HEVOHEM HEVMHEVO HEVFHEVM H[M H[F

GP S#UV

0OO

0OO 0OO 0OO 0OO 0OO 0OO OO 0OO UV OO FIGO 0OO OO OO OO OO OO OO OO

IGOKFFGNFG EKNKPFGTVTGMUVGTMVG MCTCMVGTKUVKGMG QPFGTITGPU VTGMUVGTMVG TGMGPYCCTFG VTGMUVGTMVG UVCCNVTGMURCPPKPI TGMGPYCCTFG UVCCNVTGMURCPPKPI

FIGO IGOKFFGNFG FKCOGVGT VTGMYCRGPKPI XGTJQWFKPI DGPQFKIFGCCPYG\KIG YCRGPKPI #UVQVCCN #CCPYVTGM sUF #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F UVCCNURCPPKPI KP VTGMYCRGPKPI CCPVCN UVCXGP KP DWPFGN

OCZ

DCUKUXGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI

P NDTSF FIGOVTGM P sUF HDF NDTSF HDF h h HEVF h

DQXGPUVCCH CNIGOGGP CNU FIGO

FIGO h TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI a a a a a NDTSF NDOKP NDF NDFa a a a a NDTSF a CHJCPMGNKLM XCP UVCCHGKPFG XQTO XCP FG UVCXGP GHHGEV OKPKOWO FGMMKPI WKVGKPFGNKLMG YCCTFG a TGMGPYCCTFG FGMMKPI QR TGEJVG UVCCH TGMGPYCCTFG FGMMKPI QR IGDQIGP UVCCH OCCVIGXGPFG YCCTFG a

EFZ FIGOVTGM FIGOVTGM GP Z HCEVQT CHJCPMGNKLM UVCCHGKPFG a EF OKP

C E E EF OKP

C E EF

FGMMKPI QR VG XGTCPMGTGP UVCCH

a-l

QRUNWKVKPI FYCTUYCRGPKPI GHHGEV FYCTUYCRGPKPI PKGV IGNCUV CCP JQQHFYCR a-l

QRUNWKVKPI FYCTUYCRGPKPI OCCVIGXGPFG YCCTFG

-

CHJCPMGNKLM XCP RQUKVKG NQUUG FYCTUUVCCH l=(SAst-SAst,min) / As oppervlak doorsnede dwarswapening over lengte lbd #UV DKL DCNMGP S#UVOKP #U FQQTUPGFG GPMGNXQWFKI XGTCPMGTFG UVCCH GHHGEV CCPIGNCUVG FYCTUUVCXGP GHHGEV FYCTUFTWM

a

FYCTUUVCCH IGNCUV CCP JQQHFYCRGPKPI aR

FYCTUFTWM DKL VTGMUVCXGP p= dwarsdruk in Mpa over lengte lbd a a a NDOKP OCZ

NDTSF FIGOVTGM C

OO 0OO OO OO

OCZKOCNG YCCTFG JCNXG VWUUGPOCCV VWUUGP UVCXGP

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DWKIFKCOGVGT

VTGMUVCXGP IGFTQPIGP RQGT

MYCNKVGKV DGVQP FKCOGVGT QO VG DWKIGP UVCCH VQVCNG XGTCPMGTKPIUNGPIVG XGTCPMGTKPI VQV CCP FG DQEJV DGVQPMNCUUG FKCOGVGT NDFa a a a a NDTSF NDOKP F Z CD

RQGT KP CU #

% PGG PGG 0OO 0OO OO OO OO OO OO OO 0OO M0 OO OO OO OO OO OO M0 OO

OCCV XCPCH DGIKP XGTCPMGTKPI VQV DGIKP DQEJV JCTV QR JCTV CHUVCPF XCP FG VG DWKIGP UVCXGPJQJ CD DGVTGHV FG VG DWKIGP UVCCH GGP TCPFUVCCH FWU \KV FG UVCCH DKL GGP GNGOGPVTCPF! OGV GGP FKCOGVGT E FG UVCCHFKCOGVGT

KU GT GGP FYCTUUVCCH CCPYG\KI DGVQPFGMMKPI QR VG DWKIGP UVCCH ITQQVVG XCP FG VG XGTCPMGTGP MTCEJV IGMQ\GP DWKIFKCOGVGT VQGVUKPIGP DWKIUVTCCN ITQVGT FCP OKPKOWO YCCTFG XGTCPMGTKPI PC FG DQEJV TCPFUVCCH QH VWUUGPUVCCH FYCTUUVCCH CCPYG\KI!

(DV pF sUF

OKPKOWO F F CPFGTU F FO

VWUUGPUVCCH GP TCPFUVCCH LC GP PGG

XQNFQGV PKGV

QOFCV GGP XCP FG FTKG EQPVTQNGU JKGTDQXGP ITQVGT KU FCP OQGV QPFGTUVCCPFG VQGVU MNGKPGT \KLP FCP F OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT IGMQ\GP DWKIFKCOGVGTOKP FO MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG

HEM HEFHEM

H CD

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG HCEVQT XQQT OCZKOCNG DWKIFKCOGVGT

VCDGN F OKPKOCNG DWKIUVTCCN QO PKGV VG JQGXGP VQGVUGPOH F

NDF Z TGUVGTGPFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG NDQEJV p

&FQQTP Fp XGTCPMGTKPIUNGPIVG KP FG DQEJV NDFPC FG DQEJV XGTCPMGTKPIUNGPIVG PC FG DQEJV OCCV CD VWUUGPUVCXGP FG JGNHV XCP FG JQJCHUVCPF FQQTUPGFG UVCCH QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI UVCCHMTCEJV DKL JGV DGIKP XCP FG DQEJV

# p F

sUDV(DV p F (DV (

NDF Z NDF

OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

QROGTMKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

tweepaals poer belast door een puntlast volgens de theorie van staafwerkmodellen art. 6.5 YGTM XQQTDGGNF %$

YGTMPWOOGT QPFGTFGGN CNI

500

x

1250

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

('F URNKVUKPI RWPVNCUV ('F KP VYGG JCNXG RWPVNCUVGP! LC D J C C \ d \ % $ $ OO OO OO OO OO OO M0

TGMGPYCCTFG XCP FG MQNQODGNCUVKPI OCVGTKCCNIGIGXGPU GP RQGTCHOGVKPIGP MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG RQGTDTGGFVG RQGTJQQIVG CHUVCPF XCP RCCN VQV JCTV MQNQO CHUVCPF XCP MQNQO VQV RCCN IGUEJCVVG JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO CHUVCPF JCTV QPFGTUVGWPKPI VQV GKPF RQGT XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP TKEJVKPI RQGTNGPIVG CHOGVKPI MQNQO NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG XQTO XCP FG QPFGTUVGWPKPI CHO QPFGTUVGWPKPI KP TKEJVKPI RQGT CHO QPFGTUVGWPKPI NQQFTGEJV RQGTTKEJVKPI YCRGPKPIIGIGXGPU

DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % D J C C \ G TQPF QH TGEJVJQGMKI .MQNQO $MQNQO TQPF QH TGEJVJQGMKI .RCCN $RCCN

('F

G

C

C

G

FG JQQIVG \ \QW PQI OQIGP YQTFGP XGTJQQIF OGV

OO TGEJVJQGMKI OO OO OO OO

TGEJVJQGMKI

EVTGM\KLFG FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI QO CCP FG GKU XQQT FG RQUKVKG XF VTGMDCPF VG XQNFQGP OQGV FG FGMMKPI YQTFGP XGTJQQIF OGV dE EWKVGKPF E\KLMCPV DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP WKVGKPF DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG CCPVCN P FKCOGVGT F CCPVCN P FKCOGVGT F DKL YCRGPKPI KP OGGTFGTG NCIGP CCPVCN UVCXGP FCV PKGV KP FG DWKVGPUVG NCCI NKIV EQTTGEVKG XCP FG PWVVKIG JQQIVG F VGP IGXQNIG XCP JGV YCRGPGP KP OGGTFGTG NCIGP KPXNQGFUHCEVQT XGTCPMGTKPIUNGPIVG

a UVCCHDGGKPFKIKPI XCP FG VTGMUVCXGP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP HCEVQT XQQT QODWKIKPI PU FTGF

JCCM

OO OO OO UVWMU OO UVWMU OO UVCXGP OO FOCZ

KPXNQGFUHCEVQTGP XQQT UEJGWTYKLFVG GP DGVQPFGMMKPI XGTJQWFKPI VWUUGP SWCUKGRGTOCPGPVG DGNCUVKPI GP WKVGTUVG ITGPUVQGUVCPF

C D D E F G H I J J K L M M M MV

(SR ('F

:% :& RQGT PGG PGG PGG PGG PGG PGG PGG PGG IQGF

LCCT

QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI DGNCUVKPIFWWT

DKL DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP VQGIGRCUV! OO IGGP GKU KP GWTQEQFG OO VCDGN OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG

YGTMXNQGT

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG DGNCUVKPIFWWT KU FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU

\WKXGTG VTGM NCPIFWTGPF D DWKVGPOKNKGW 4* FCIGP 0 \KLFGP D J

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

WPKV[EJGEMU

GT YQTFV IGTGMGPF OGV CNNG VTGMYCRGPKPI KP ÃÃP NCCI MPQQR QPFGT MQNQO MPQQR DKL RCCN MPQQR DKL RCCN IGQOGVTKG URCPPKPI QPFGT MQNQO URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN JQQIVG \ JQQIVG J RQUKVKG VTGMDCPF VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT QH JQJ YM Y EPQO EVTGM\KLFG N F FOOKP &FQQTP QH

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

UEJGOCVKUEJG YGGTICXG VYGGRCCNU RQGT OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

C .MQNQO ('F C \ OCI ITQVGT \KLP TGUV JMPQQR%%% C $MQNQO ('F ('F

%%%MPQQR

F F

J &'F FQQTP

FDI

CCPIGPQOGP \ &'F M0 JMPQQR%%6

%%6 MPQQR

N M0 F

F F

%%6 MPQQR

6'F

FTGF

\YCCTVGRWPV VTGMDCPF NDF 4'F N #VTGM 4'F N $RCCN G

UCOGPXCVVKPI TGUWNVCVGP

VTGMDCPF ITQQVVG XCP FG DGPQFKIFG VTGMDCPFYCRGPKPI #VTGM /'F \ H[F KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO JCTV VTGMDCPF VQV QPFGTMCPV RQGT UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG QRVTGFGPFG UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI OO OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF

\QPFGT XGTJQIKPI OGV MZ Y YMUTOCZ

eUO eEO OO OO OO OO \ EVTGM\KLFG FDI FIGO FTGF OO OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 XGTCPMGTKPIUNGPIVG GP DWKIFKCOGVGT

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

OO OO

DGTGMGPKPI RQGT XQNIGPU FG VJGQTKG XCP UVCCHYGTMOQFGNNGP CTV

MTCEJVUXGTFGNKPI GT YQTFV IGTGMGPF OGV VYGG RWPVNCUVGP N OO M0 M0 JQJ CHUVCPF RCNGP

QPFGTUVGWPKPIGP 4'F C N ('F QRNGITGCEVKG QRNGITGCEVKG 4'F C N ('F

DGTGMGPKPI JQGMGP JQGM a YGTMNKLP RCCN PCCT (NKPMU JQGM a hoek a JQGM b JQGM b JQGM b JQGM C JQGM D JQGM E JQGM F JQGM G JQGM H UVCCHMTCEJVGP UVCCHMTCEJVGP VIX NKPMGT JCNXG RWPVNCUV &('F UKP EUKP D *& EQU b UVCCHMTCEJVGP VIX TGEJVGT JCNXG RWPVNCUV &('F UKP HUKP G *& EQU b YGTMNKLP RCCN PCCT (TGEJVU JGNNKPIUJQGM FTWMUVCCH RCCN YGTMNKLP RCCN PCCT (NKPMU YGTMNKLP RCCN PCCT (TGEJVU JGNNKPIUJQGM FTWMUVCCH RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM (NKPMU KFGO KFGO MTCEJVGPXGGNJQGM (TGEJVU KFGO KFGO

DQQIVCP

DQQIVCP

DQQIVCP

DQQIVCP

DQQIVCP

DQQIVCP

ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP

UKP EQU UKP EQU NKPMU TGEJVU

UKP

M0 M0 M0 M0 M0 M0 M0 ITCFGP ITCFGP

UKP

VQVCNG VTGMMTCEJV KP QPFGTTGIGN 6'F * * FTWMFKCIQPCCN RCCN FTWMFKCIQPCCN RCCN &'F &'F

JQGM EQPVCEVXNCMMGP GP JQTK\QPVCCN a JQGM EQPVCEVXNCMMGP GP JQTK\QPVCCN b

EQPVTQNGU

MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG

HEM HEFHEM

X

HEM

0OO 0OO

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

EQPVTQNG MPQQR QPFGT FG MQNQO V[RG %%% drukspanning s4FOCZ a M X HEF

0OO

NMPQQR%%% schematische weergave halve knoop 0OO JMPQQR%%% FMPQQR%%% JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV WKV MQNQO QRRGTXNCM MQNQO FTWMURCPPKPI FKTGEV QPFGT MQNQO VQGVUKPI FTWMURCPPKPI QPFGT MQNQO a ('F M0 EO 0OO 0OO 0OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 XGTVKMCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DTGGFVG XCP %%%MPQQR QPFGT MQNQO OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%%MPQQR UEJWKPG XNCM OGV FKCIQPCCN PCCT RCCN UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%%

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

6'F DMPQQR%%% GSWKXCNGPVG CHOGVKPI EQU

M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO M0 0OO

&'F

JQGM MPQQR %%% OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM DKL %%% PQTOCCNMTCEJV KP FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN DKL %%% VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN DKL %%% EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %%6 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN DKL %%%

a

0OO ITCFGP

schematische weergave knoop 0OO

VTGMUVCCH 0OO

FMPQQR%%6

0OO a

JMPQQR%%6

NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

4'F 6'F

M0 OO EO 0OO M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO M0 0OO

DMPQQR%%6

GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

&'F

EQU

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %%6 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal FMPQQR%%6

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

b

0OO ITCFGP

0OO

0OO JMPQQR%%6 b

VTGMUVCCH 0OO NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN 4'F M0

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

OO EO 0OO M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO M0 0OO

6'F

DMPQQR%%6 EQU

&'F

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI VQGVUKPI IGMQ\GP VTGMDCPF

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

6'F #U

M0 OO

EQPVTQNG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ GP VQVCNG RQGTJQQIVG IGUEJCVVG JQQIVG XCP FG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ OCZKOCCN VQGNCCVDCTG JQQIVG \ VQGVUKPI IGUEJCVVG JQQIVG \ OKPKOCCN DGPQFKIFG RQGTJQQIVG J VQGVUKPI VQVCNG JQQIVG J EQPVTQNG NKIIKPI VTGMDCPF JCTVOCCV XGTVKMCNG XNCM XCP %%6 MPQQR VQX QPFGT\KLFG RQGT JCTV VTGMDCPF VQV QPFGT\KLFG RQGT JCTV VTGMDCPFJCTV QPFGTTGIGN VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF EQPVTQNG XGTCPMGTKPIUNGPIVG NDFa a a a a NDTSF

OO OO OO

OO OO OO

NDF TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI a a a a a NDTSF NDOKP sUF H[F #UVTGM #CCPYVTGM UVCCNURCPPKPI DKL DGIKP XCP XGTCPMGTKPI UVCCNURCPPKPI DKL DGIKP XCP FG DQEJV sUF

NDF NJQT NDF sUF NG .RCCN E FHNCPM FOCZ &FQQTP HCEVQT FOCZ NJQT N &FQQTP F NDQEJV p

&FQQTP F NXGTV NDF NJQT NDQEJV N &FQQTP NXGTV F FOOKP(DV =

CD

F ? HEF DGUEJKMDCTG TWKOVG JQTK\QPVCNG XGTCPMGTKPI FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP UVCXGP DGUEJKMDCTG NGPIVG VQV FG DQEJV

OO OO 0OO

0OO OO OO OO OO OO OO OO

NGPIVG XCP FG XGTCPMGTKPI KP FG DQEJV TGUVCPV XGTCPMGTKPIUNGPIVG KP XGTVKMCNG FGGN DGPQFKIFG TWKOVG XGTVKMCNG XGTCPMGTKPI

OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF OCZKOCNG UVCCHFKCOGVGT YGTMGNKLMG JCTV QR JCTV CHUVCPF sU(SR ('F #UVTGM #CCPYVTGM H[F Y FOCZ U FOCZ OCCVIGXGPFG YCCTFG OGV FG KPXNQGF XCP MZ OGV FG KPXNQGF XCP MZ U CD 0OO OO OO OO OO OO

U

D E\KL FDIFVTGM

PPU

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DGVQPFGMMKPI

DGTGMGPKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI QR VTGMYCRGPKPI

VCD0 C D L E K

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

5 5 IGGP GKU KP GWTQEQFG IGGP GKU KP GWTQEQFG OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO

EQTTGEVKG XCP FG EQPUVTWEVKGMNCUUG WKVICPIURWPVEQPUVTWEVKGMNCUUG DKL LCCT EQTTGEVKG VIX QPVYGTRNGXGPUFWWT EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG # QH $ EQTTGEVKG VIX IGQOGVTKG EQTTGEVKG VIX MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI VQVCNG YCCTFG EQPUVTWEVKGMNCUUG EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG #

D L D L

EQTTGEVKG VIX DGVQPUVGTMVGMNCUUG

CHJCPMGNKLM XCP OKNKGWMNCUUG $ VCD 0 OKPKOWO FGMMKPI VIX OKNKGWMNCUUG # cmin,dur

VCD 0 VCD VCD0 G

OKPKOWO FGMMKPI VIX OKNKGWMNCUUG $ OKPKOWO FGMMKPI CCPJGEJVKPI OKPKOWO FGMMKPI FWWT\CCOJGKF EQTTGEVKG VIX PCDGYGTMKPI OCCVIGXGPFG OKPKOWO FGMMKPI FWWT\ OKPKOWO FGMMKPI WKVXQGTKPIUVQNGTCPVKGU UVQTVGP QR YGTMXNQGT OCCKXGNF MKUV VIX QPEQPVTQNGGTDCCTJGKF VIX VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGNU PQOKPCNG YCCTFG DGVQPFGMMKPI VIX VQGIGRCUVG JQQHFYCRGPKPI GSWKXCNGPVG UVCCHFKCOGVGT TGUWNVGTGPFG YCCTFG OKPKOCNG FGMMKPI OO

cmin,dur cmin,b >dn (maximum van d1eq en d2eq) cmin,dur cextra cmin,dur cmin = max( cmin,b ; cmin,dur ; 10mm) DEFGX DEFGX DEFGX DEFGX EPQOEOKP SDEFGX EPQOFP FDI FPOCZ

FGSFGS EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

I F H M

YCRGPKPIIGIGXGPU

VQVCCN CCPVCN UVCXGP KP VTGM\QPG VQVCCN CCPVCN UVCXGP KP FTWM\QPG SPVTGMP P SPFTWMP P UV UV OO OO OO OO OO OO OO

IGYQIGP IGOKFFGNFG FKCOGVGT VTGMYCRGPKPI FIGOVTGM

P F & P F &

P & P & IGYQIGP IGOKFFGNFG FKCOGVGT FTWMYCRGPKPIFIGOFTWM

P F & P F & / (n3 *D3+ n4* D4) FQQTUPGFG RGT UVCCH VTGMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH VTGMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH FTWMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH FTWMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT UVCCH HNCPMYCRGPKPI FQQTUPGFG RGT DGWIGN GPMGNUPGFKI CCPVCN UPGFKIG DGWIGN DKL FYCTUMTCEJV JQTK\QPVCNG OCCV KP DTGGFVG XCP FG DCNM CCPYG\KIG DGWIGNYCRGPKPI

PUPGFKI JQTK\QPVCNG DGWIGNOCCV

JCTVOCCV XGTVKMCNG DGWIGNOCCV

JCTVOCCV CCPYG\KIG VTGMYCRGPKPI CCPYG\KIG FTWMYCRGPKPI CCPYG\KIG FTWMYCRGPKPI CCPYG\KIG HNCPMYCRGPKPI \YCCTVGRWPV UVCXGP XCPCH FG DGWIGN GSWKXCNGPVG FKCOGVGT YCRGPKPI &pF

=

&pF &pF &pF &pF &DIpFDI PUP UVDI D

PUP #DINU PUP &DI UCCPYG\KI DDE\KLMCPVFDI JJEVTGM\KLFGEFTWM\KLFGFDI #CCPYVTGM #CCPYFTWM rFTWM #CCPYFTWM DJ

CTV

#CCPYHNCPM RGT \KLFG

#UY PUP

OO UPGFKI OO

OO O OO

OO OO OO

\

P & F P & F

P& P& FGSWKVTGM \

VDX DGTGMGPKPI XCP F

OO OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

UEJGWTYKLFVG

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

sU 'U 0OO OO UV OO UV OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0OO OO OO OO OO

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG \QPFGT FKTGEVG DGTGMGPKPI CTV sUSR(SR ('F #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI GSWKXCNGPVG FKCOGVGT UVCXGP F CCPVCN UVCXGP KP GGP DWPFGN GSWKXCNGPVG FKCOGVGT UVCXGP F CCPVCN UVCXGP KP GGP DWPFGN GSWKXCNGPVG UVCCHFKCOGVGT YGTMGNKLMG JCTV QR JCTV CHUVCPF IGOKFFGNFG JQJ CHUVCPF UVCXGP VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UEJGWTYKLFVG VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF VQGIGRCUVG FGMMKPI DGUEJQWYFG UVCCH OKPKOCNG DGVQPFGMMKPI XGTITQVKPIUHCEVQT 0$

VQGNCCVDCTG UVCCHFKCOGVGT VQGNCCVDCTG JCTV QR JCTVCHUVCPF

0

0

FGSF PD PD FGSF PD PD FGS

PD FGS PD FGS

PD FGS PD FGS U

D E\KL FDIFVTGM

PPU UIGO D

SPVTGM PU Y Y Y FOCZ U OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ OCCVIGXGPFG YCCTFG \QPFGT FG KPXNQGF XCP MZ \QPFGT FG KPXNQGF XCP MZ

ECRRNKGF EVTGM\KLFG

DWKVGPUVG YCRGPKPI EPQOEOKP SDEFGX

KPEN EQTTGEVKGU MZECRRNKGF EPQO FOCZ U OGV FG KPXNQGF XCP HCEVQT GP MZ OGV FG KPXNQGF XCP HCEVQT GP MZ

EQTTGEVKGHCEVQT DWKIKPI

FKCOGVGT GP JQJ EQTTGEVKGHCEVQT VTGM

FKCOGVGT GP JQJ IGOKFFGNFG CZKCNG VTGMUVGTMVG JQQIVG VTGM\QPG FKTGEV XQQT UEJGWTGP OCCVIGXGPFG EQTTGEVKGHCEVQT

HCEVQT HEVGHH ME JET ]

JF _ HCEVQT HEVGHH JET ]

JF _ HEVGHH JET HEVO VCDGN DWKIKPI VTGM J DKL TGEJVJQGMKIG FQQTUPGFGP

M EQÅHHKEKGPV CHJCPMGNKLM XCP URCPPKPIUXGTFGNKPI E CHUVCPF JCTV YCRGPKPI VQV DWKVGPMCPV DGVQP

JF

XQQT VQGNCCVDCTG FKCOGVGT GP JQJCHUVCPF YMUTOCZ

eUO eEO UTOCZ

eUO eEO ]sUMV HEVGHHrRGHH

aG rRGHH _'U

EQPVTQNG UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI CTV

DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

0OO 0OO 0OO OO

OKPKOCNG YCCTFG OCCVIGXGPFG YCCTFG IGOKFFGNFG YCCTFG VTGMUVGTMVG QR VKLF V IGOKFFGNFG YCCTFG VTGMUVGTMVG

eUO eEO

eUO eEO

sUSR(SR ('F #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F HEVO

V HEVGHH VKLF V PQI GGPU RTQITCOOGTGP QR VKLFUVKR XCP GGTUVG UEJGWTGP

R

rRGHH

#U x # FQQTUPGFG VTGMYCRGPKPI #U#CCPYVTGM #

R

#EGH

FQQTUPGFG XQQTURCPGNGOGPVGP

OO OO OO OO OO

#EGHH

OKPKOWO YCCTFG QPFGTUVCCPFG HQTOWNGU #EGHH

JF #EGHH

JZ #EGHH J

x HCEVQT MV 'U UTOCZM E M M M FGS rRGHH FGMMKPI QR FG DGUEJQWYFG UVCCH E

0OO OO PVD PVD OO OO OO OO OO

FGS

PD FGS PD FGS

PD FGS PD FGS M M

VWUUGPNKIIGPFG YCCTFGP

M

G G G M M UTOCZ

JZ Z UTOCZ

EQU 1 UTOCZ[ UKP 1 UTOCZ\

DQXGPITGPU JQQIVG DGVQPFTWM\QPG DQXGPITGPU

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 DKL YCRGPKPI QPFGT GGP JQGM 1 DGTGMGPKPI XCP FG DGVQPFTWM\QPG Z GP MTWKRHCEVQT f KP FG DTWKMDCCTJGKFUITGPUVQGUVCPF QRRGTXNCMVG XCP FG DGVQPFQQTUPGFG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI HKEVKGXG FKMVG

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

A E= b * h u= 4 zijden 2b+2h h= 2 AE / u bepaald volgens art. 3.1.4 f EEGHH = EEO / ( 1 + f ) EU / EEGHH a G x= [ - aG r + { (aG r ) + 2 aG r } ] d AUOKP=kE k fEVGHH AEV / sU k=factor voor lijven en flenzen AEV= 0,5 bh (vlak voor het scheuren) sU = f[F tbv berekening minimum wapening

OO

MTWKRHCEVQT CFJX ITCHKGM

IGTGFWEGGTFG GNCUVKEKVGKVUOQFWNWU GHHGEVKGXG XGTJQWFKPI GNCUVKEKVGKVUOQFWNWU JQQIVG DGVQPFTWM\QPG Z KP $)6

OO OO 0OO OO OO

OKPKOWO YCRGPKPI XGTGKUV EQÅHHKEKGPV QRRGTXNCMVG DGVQP DKPPGP VTGM\QPG OCZKOCCN VQGNCCVDCTG URCPPKPI KP UVCCN

OO 0OO

XGTCPMGTKPIU GP QXGTNCRRKPIUNGPIVG

XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI CTV MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG MCTCMVGTKUVKGMG MWDWUFTWMUVGTMVG

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

HEM HEM HEVOHEM HEVMHEVO HEVFHEVM H[M H[F

GP S#UV DQXGPUVCCH CNIGOGGP CNU FIGO

FIGO

0OO 0OO 0OO

IGOKFFGNFG EKNKPFGTVTGMUVGTMVG MCTCMVGTKUVKGMG QPFGTITGPU VTGMUVGTMVG TGMGPYCCTFG VTGMUVGTMVG UVCCNVTGMURCPPKPI TGMGPYCCTFG UVCCNVTGMURCPPKPI

0OO 0OO 0OO 0OO OO 0OO UV OO FIGO 0OO OO OO OO OO OO OO OO OO 0OO OO OO

FIGO IGOKFFGNFG FKCOGVGT VTGMYCRGPKPI XGTJQWFKPI DGPQFKIFGCCPYG\KIG YCRGPKPI #UVQVCCN #CCPYVTGM sUF #UVQVCCN #CCPYVTGM H[F UVCCNURCPPKPI KP VTGMYCRGPKPI CCPVCN UVCXGP KP DWPFGN

OCZ

DCUKUXGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI

P NDTSF FIGOVTGM P sUF HDF NDTSF HDF h h HEVF h h

NDF TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCRGPKPI a a a a a NDTSF NDOKP NDFa a a a a NDTSF a CHJCPMGNKLM XCP UVCCHGKPFG XQTO XCP FG UVCXGP

GHHGEV OKPKOWO FGMMKPI WKVGKPFGNKLMG YCCTFG a TGMGPYCCTFG FGMMKPI QR TGEJVG UVCCH TGMGPYCCTFG FGMMKPI QR IGDQIGP UVCCH OCCVIGXGPFG YCCTFG

a

EFZ FIGOVTGM FIGOVTGM GP Z HCEVQT CHJCPMGNKLM UVCCHGKPFG a EF OKP

C E E EF OKP

C E EF

FGMMKPI QR VG XGTCPMGTGP UVCCH

a-l

QRUNWKVKPI FYCTUYCRGPKPI GHHGEV FYCTUYCRGPKPI PKGV IGNCUV CCP JQQHFYCR a-l

QRUNWKVKPI FYCTUYCRGPKPI OCCVIGXGPFG YCCTFG

-

CHJCPMGNKLM XCP RQUKVKG NQUUG FYCTUUVCCH l=(SAst-SAst,min) / As oppervlak doorsnede dwarswapening over lengte lbd S#UVOKP GHHGEV CCPIGNCUVG FYCTUUVCXGP GHHGEV FYCTUFTWM

#UV DKL DCNMGP

#U FQQTUPGFG GPMGNXQWFKI XGTCPMGTFG UVCCH a

FYCTUUVCCH IGNCUV CCP JQQHFYCRGPKPI aR

FYCTUFTWM DKL VTGMUVCXGP p= dwarsdruk in Mpa over lengte lbd OCZKOCNG YCCTFG JCNXG VWUUGPOCCV VWUUGP UVCXGP a a a C NDOKP OCZ

NDTSF FIGOVTGM

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 2-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DWKIFKCOGVGT

VTGMUVCCH

MYCNKVGKV DGVQP FKCOGVGT QO VG DWKIGP UVCCH VQVCNG XGTCPMGTKPIUNGPIVG XGTCPMGTKPI VQV CCP FG DQEJV DGVQPMNCUUG

XQQTDGGNF # OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

FKCOGVGT NDFa a a a a NDTSF NDOKP F Z CD

% PGG PGG

OO OO OO OO OO M0 OO

OCCV XCPCH DGIKP XGTCPMGTKPI VQV DGIKP DQEJV JCTV QR JCTV CHUVCPF XCP FG VG DWKIGP UVCXGP JQJ CD DGVTGHV FG VG DWKIGP UVCCH GGP TCPFUVCCH FWU \KV FG UVCCH DKL GGP GNGOGPVTCPF! OGV GGP FKCOGVGT E FG UVCCHFKCOGVGT

KU GT GGP FYCTUUVCCH CCPYG\KI DGVQPFGMMKPI QR VG DWKIGP UVCCH ITQQVVG XCP FG VG XGTCPMGTGP MTCEJV IGMQ\GP DWKIFKCOGVGT VQGVUKPIGP DWKIUVTCCN ITQVGT FCP OKPKOWO YCCTFG XGTCPMGTKPI PC FG DQEJV TCPFUVCCH QH VWUUGPUVCCH FYCTUUVCCH CCPYG\KI!

(DV pF sUF FO

OKPKOWO F F CPFGTU F

0OO

VWUUGPUVCCH GP TCPFUVCCH LC GP PGG

XQNFQGV PKGV

QOFCV GGP XCP FG FTKG EQPVTQNGU JKGTDQXGP ITQVGT KU FCP OQGV QPFGTUVCCPFG VQGVU MNGKPGT \KLP FCP F OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT IGMQ\GP DWKIFKCOGVGT OKP FO MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG

HEM HEFHEM

H CD

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG HCEVQT XQQT OCZKOCNG DWKIFKCOGVGT

VCDGN F OKPKOCNG DWKIUVTCCN QO PKGV VG JQGXGP VQGVUGP OH F

NDF Z TGUVGTGPFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG NDQEJV p

&FQQTP Fp XGTCPMGTKPIUNGPIVG KP FG DQEJV XGTCPMGTKPIUNGPIVG PC FG DQEJV OCCV CD FQQTUPGFG UVCCH QRVTGFGPFG UVCCNURCPPKPI UVCCHMTCEJV DKL JGV DGIKP XCP FG DQEJV

0OO OO OO OO OO OO OO 0OO M0 OO

NDFPC FG DQEJV

VWUUGPUVCXGP FG JGNHV XCP FG JQJCHUVCPF # p F sUDV(DV p F (DV (

NDF Z NDF FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

QROGTMKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 9 van 9

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 3-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

3 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

schematische weergave 3-paals poer YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN TGMGPYCCTFG MQNQODGNCUVKPI SWCUKGRGTOCPGPVG YCCTFG JGV GKIGP IGYKEJV XCP FG RQGT KU JQQHFOCCVXQGTKPI CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN RCCN TGUVOCCV GKPFCHUVCPF NCPIUTKEJVKPI GKPFCHUVCPF FYCTUTKEJVKPI DGVQPJQQIVG RQGT JQJ RCNGP KP NGPIVGTKEJVKPI JQJ RCNGP KP DTGGFVGTKEJVKPI XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG RWPVNCUV URNKVUGP KP VYGG JCNXG NCUVGP! XQTO XCP FG RCNGP CHOGVKPI RCCN KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG .RCCN $RCCN .MQNQO $MQNQO C D E F G HC DG G G J N#E F N$C D TGEJVJQGMKI LC TQPF OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO RCCN

%$

CNI

G

RCCN

RCCNU RQGT

f=a+b-e

('F (SR )MRQGT M0 M0 M0 MQNQO

C

RCCN

.

D

G

G

G

E

F

G

FEd

J

.

eigen gewicht poer DGVQP GP YCRGPKPI MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG DGVQPFGMMKPI IGFTWMVG \KLFG

DQXGP DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG

QPFGT DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP HNCPMYCRGPKPI RGT \KLFG KP KPYGPFKIG DCNM # GP $ DGWIGNU

XGTVKMCCN KP KPYGPFKIG DCNMGP # GP $ DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI EFTWM\KLFG EVTGM\KLFG E\KLMCPV CCPVCN P FKCOGVGT F FKCOGVGT FDI CCPVCN UPGFGP DKL FG DGTGMGPKPI XCP FG VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV 8'F

J C D D E F G H

. . J gDGVQP

M0

% $ $ PGG :% :% RQGT PGG PGG PGG LCCT OO OO OO UVWMU OO OO UPGFGP OO

JCTV QR JCTVOCCV YQTFV IGTGMGPF OGV FG DTGGFVGOCCV XCP FG YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG

KPYGPFKIG DCNM

DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV

FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

OO VCDGN

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

I J K L M

B 3-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO YGTMXNQGT YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! VQGIGRCUV! PGG PGG PGG PGG IQGF DWKIKPI D DWKVGPOKNKGW 4* FCIGP 0 \KLFGP D J KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP OO IGGP GKU KP GWTQEQFG

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI

IGIGXGPU KPXNQGFUHCEVQTGP OGV DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

M M

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU KP NGPIVGTKEJVKPI RQGT

DCNM # FKCOGVGT JQJ FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F

IGMQ\GP YCRGPKPI KP FG RQGT RGT TKEJVKPI YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG

QPFGTKP YCRGPKPI CCP IGFTWMVG \KLFG

DQXGPKP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP DTGGFVG KPYGPFKIG DCNM # DTGGFVG KPYGPFKIG DCNM $ FG DTGGFVG XCP FG KPYGPFKIG DCNM $ KU ITQVGT FCP G

KP DTGGFVGTKEJVKPI RQGT

DCNM $ JQJ DKPY# DKPY$ OO O FOCZ OO OO

FKCOGVGT OO O FKCOGVGT F FKCOGVGT F

FKCOGVGT F FKCOGVGT F

HCEVQT XQQT QODWKIKPI

CCPXWNNGPFG KPXQGT DKL DGTGMGPKPI RCCNU RQGT OGV FG DWKIVJGQTKG

WPKV[EJGEMU RCCNU RQGT OGV DWKIVJGQTKG KPYGPFKIG DCNM #

VTGMDCPF UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT DGVQPFTWMFKCIQPCCN UEJWKHYCRGPKPI UEJWKHYCRGPKPI OKPKOWO HNCPMYCRGPKPI JQTK\QPVCCN HNCPMYCRGPKPI XGTVKMCCN XCP DCNM # YQTFGP FG TGUWNVCVGP IGVQQPF #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y EPQO EVTGM\KLFG N F FOOKP &FQQTP 8'F 8'FOCZ UNDI UY #UDINUOKP #UDI PDGP P #UFDOKP #UDI

KPYGPFKIG DCNM $

VTGMDCPF UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT DGVQPFTWMFKCIQPCCN UEJWKHYCRGPKPI UEJWKHYCRGPKPI OKPKOWO HNCPMYCRGPKPI JQTK\QPVCCN HNCPMYCRGPKPI XGTVKMCCN #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP 8'F 8'FOCZ UNDI UY #UDINUOKP #UDI PDGP P #UFDOKP #UDI PXV PXV PXV

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 . N# G

B 3-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

G

G

$RCCN .RCCN

RCCN

H

C

N$ . ITCFGP $MQNQO .MQNQO DKPY#

D G

RCCN G UEJGOC DCNM $

E

DKPY$

F

('F

J

DGWIGNU DCNM $ KP G NCCI JQJDGPQFKIF JQJCCPYG\KI QPFGTYCRGPKPI DCNM $ KP G NCCI #DGPQFKIF #CCPYG\KI

PXV

OO OO OO OO

DGWIGNU DCNM # KP G NCCI JQJDGPQFKIF JQJCCPYG\KI QPFGTYCRGPKPI DCNM # KP G NCCI #DGPQFKIF #CCPYG\KI

OO OO OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 3-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

RCCNTGCEVKGU RCCNU RQGT

UEJGOC DCNM # RCCN RCCN

VQVCNG QPVYKMMGNFG NGPIVG I J TGCEVKGU RCCN TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN

TGCEVKG RCCN M0 M0 M0 M0

TGUWNVCVGP KPYGPFKIG DCNM #

OQOGPV (NKPMU OQOGPV (TGEJVU DWKIVTGMYCRGPKPI VTGMDCPF #U/'F \ H[ DGUEJKMDCTG YCRGPKPI XQQT DCNM #

FG DCNM OCI CNU IGFTQPIGP YQTFGP DGUEJQWYF

8'F M0O M0O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

VQVCNG RQGTCHOGVKPI KP NGPIVGTKEJVKPI XGTJQWFKPIUIGVCN RCCNCHUVCPF GP JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO IGFTQPIGP DCNM PWVVKIG JQQIVG UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG

.E F G N# J

CNU YCCTFG FCP KU RQGT IGFTQPIGP \ N# J J GP N F OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO PKGV IGFTQPIGP DCNM \

OO

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

DGVQPFTWMFKCIQPCCN GP UEJWKHYCRGPKPI TGEJVU XCP FG MQNQO DKL RCCN VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEFOGV DY DY OKPKOWODTGGFVG RQGT MQNQO QH RCCN OKPKOWODTGGFVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

M0 OO O OO O UVWMU\KLFG

OO M0 OO OO M0 0OO 0OO OO OO OO OO

X

HEM 8'F b 4'F CX OCCV F .RCCN OGV b .MQNQO

TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV DKL RCCN JQTK\QPVCNG OCCV \KLMCPV RCCN VQV RWPVNCUV TGFWEVKGHCEVQT

OKPKOCNG YCCTFG KXO QRPCOG FYCTUMTCEJV OKPKOWO YCCTFG XCP CX GP F b CX F GP b VQGNCCVDCTG FYCTUMTCEJV \QPFGT YCRGPKPI 84FE X4FE D F OGV DKPYGPFKIG DCNMDTGGFVG v 4FEX OKPM

D C

QPFGTITGPU UEJWKHUVGTMVG TGMGPYCCTFG UEJWKHUVGTMVG

QH QH

HEM MsER

DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI VQVCCN DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI

v 4FE% 4FE M

r HEM MsER #UY 8'F H[YF KP CX. #UY #UY

CXOGV CX UY PUP &DI #UY rYOKP

HEM H[M #DINUOKPrYOKP D #UFDOKP D J OGV JOO F

HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP

PDGP#UFDOKP J &

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 3-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

TGUWNVCVGP KPYGPFKIG DCNM $

OQOGPV DKL RCCN OQOGPV DKL RCCN DWKIVTGMYCRGPKPI VTGMDCPF #U/'F \ H[ DGUEJKMDCTG YCRGPKPI XQQT DCNM $ VQVCNG RQGTCHOGVKPI KP DTGGFVGTKEJVKPI

FG DCNM OCI CNU IGFTQPIGP YQTFGP DGUEJQWYF

8'F

M0O M0O OO

XGTJQWFKPIUIGVCN RCCNCHUVCPF GP JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO IGFTQPIGP DCNM PWVVKIG JQQIVG

.C D G N$ J

CNU YCCTFG FCP KU RQGT IGFTQPIGP \ N$ J J GP N F OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

OO OO OO

KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO PKGV IGFTQPIGP DCNM \ UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG

OO OO OO OO OO OO OO

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

DGVQPFTWMFKCIQPCCN GP UEJWKHYCRGPKPI DKL FG ITQQVUVG TGCEVKG DKL RCCN QH VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEFOGV DY DY OKPKOWODTGGFVG RQGT MQNQO QH RCCN OKPKOWODTGGFVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

M0 PXV PXV OOO OO O UVWMU\KLFG OO M0 OO OO M0 0OO 0OO OO OO OO OO

X

HEM 8'F b 4'F OGV b CX OCCV C QH D $RCCN $ MQNQO

TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV DKL RCCN QH JQTK\QPVCNG OCCV \KLMCPV RCCN VQV RWPVNCUV TGFWEVKGHCEVQT

OKPKOCNG YCCTFG KXO QRPCOG FYCTUMTCEJV OKPKOWO YCCTFG XCP CX GP F b CX F GP b VQGNCCVDCTG FYCTUMTCEJV \QPFGT YCRGPKPI 84FE X4FE D F OGV DKPYGPFKIG DCNMDTGGFVG v 4FEX OKPMHEM MsER v 4FE% 4FE M

r HEM MsER #UY 8'F H[YF KP CX. #UY #UY

CXOGV CX UY PUP &DI #UY rYOKP

HEM H[M #DINUOKPrYOKP D #UFDOKP D J OGV JOO F QH QH

D C

QPFGTITGPU UEJWKHUVGTMVG TGMGPYCCTFG UEJWKHUVGTMVG

DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI VQVCCN DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI

HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP

PDGP#UFDOKP J &

QROGTMKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

3 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

schematische weergave 3-paals poer YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN TGMGPYCCTFG MQNQODGNCUVKPI SWCUKGRGTOCPGPVG YCCTFG JGV GKIGP IGYKEJV XCP FG RQGT KU JQQHFOCCVXQGTKPI CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN RCCN TGUVOCCV GKPFCHUVCPF NCPIUTKEJVKPI GKPFCHUVCPF FYCTUTKEJVKPI DGVQPJQQIVG RQGT JQJ RCNGP KP NGPIVGTKEJVKPI JQJ RCNGP KP DTGGFVGTKEJVKPI XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG RWPVNCUV URNKVUGP KP VYGG JCNXG NCUVGP! XQTO XCP FG RCNGP CHOGVKPI RCCN KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG .RCCN $RCCN .MQNQO $MQNQO C D E F G HC DG G G J N#E F N$C D TGEJVJQGMKI LC TQPF OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO RCCN

%$

CNI

G

RCCN

RCCNU RQGT

f=a+b-e

('F (SR )MRQGT M0 M0 M0 MQNQO

C

RCCN

.

D

G

G

G

E

F

G

FEd

J

.

eigen gewicht poer DGVQP GP YCRGPKPI MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG DGVQPFGMMKPI IGFTWMVG \KLFG

DQXGP DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG

QPFGT DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP

J C D D E F G H I J K L M

. . J gDGVQP

M0

DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI EFTWM\KLFG EVTGM\KLFG E\KLMCPV YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG

VQGIGRCUV!

% $ $ PGG :% :% RQGT PGG PGG PGG PGG PGG PGG PGG LCCT OO OO OO

DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV

FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG OO VCDGN

YGTMXNQGT YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP OO IGGP GKU KP GWTQEQFG

MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO IGIGXGPU KPXNQGFUHCEVQTGP OGV DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

M M

CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU KP NGPIVGTKEJVKPI RQGT

DCNM # FKCOGVGT JQJ FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F

IQGF DWKIKPI D DWKVGPOKNKGW 4* 0 \KLFGP D J

dagen

IGMQ\GP YCRGPKPI KP FG RQGT RGT TKEJVKPI YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG

QPFGTKP YCRGPKPI CCP IGFTWMVG \KLFG

DQXGPKP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP

KP DTGGFVGTKEJVKPI RQGT

DCNM $ JQJ OO O FOCZ

FKCOGVGT OO O FKCOGVGT F FKCOGVGT F

FKCOGVGT F FKCOGVGT F

HCEVQT XQQT QODWKIKPI

CCPXWNNGPFG KPXQGT DKL DGTGMGPKPI RCCNU RQGT XQNIGPU UVCCHYGTMOQFGNNGP KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ GHHGEVKGXG DTGGFVG YCRGPKPI KP VTGMDCPF GHHGEVKGXG DTGGFVG YCRGPKPI KP VTGMDCPF GHHGEVKGXG DTGGFVG YCRGPKPI KP VTGMDCPF GZVTC YCRGPKPI VWUUGP FG RCNGP KP FG FGTFG NCCI VWUUGP RCCN VWUUGP RCCN VWUUGP RCCN VWUUGP RCCN VWUUGP RCCN VWUUGP RCCN YQTFV GT DKL FG MPQRGP DQXGP FG RCNGP XQNFCCP CCP ÃÃP XCP FG TCPFXQQTYCCTFGP XCP CTVKMGN

! \ DGHH DGHH DGHH CCPVCN FKCOGVGT CCPVCN FKCOGVGT CCPVCN FKCOGVGT LC OO OO OO OO UV OO UV OO UV OO

WPKV[EJGEMU RCCNU RQGT OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

GT YQTFV IGTGMGPF OGV VTGMYCRGPKPI KP OGGTFGTG NCIGP MPQQR QPFGT MQNQO MPQQR DKL RCCN MPQQR DKL RCCN MPQQR DKL RCCN URCPPKPI QPFGT MQNQO URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN IGQOGVTKG JQQIVG \ JQQIVG J RQUKVKG VTGMDCPF RQUKVKG VTGMDCPF DGVQPFGMMKPI RCCN VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT RCCN VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP RQUKVKG VTGMDCPF EPQO EVTGM\KLFG

FG VTGMDCPF NKIV VG NCCI FG FTWM\QPG KP JGV XGTCPMGTKPIUIGDKGF XCP FG VTGMUVCXGP DG\YKLMV

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

RCCN VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP . N# G

G

G

$RCCN .RCCN #GZVTC

RCCN

H

C

N$ . #GZVTC #GZVTC ITCFGP $MQNQO .MQNQO

D G

RCCN G UEJGOC DCNM $

E

F

('F

J

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DGTGMGPKPI RQGT XQNIGPU FG VJGQTKG XCP UVCCHYGTMOQFGNNGP CTV

E RCCN C 0'F #U MQNQOCU D #U 0'F RCCN G 0'F #U H F

RCCN NQQFTGEJVG RTQLGEVKG QXGT FG MQNQOCU

\

FKXGTUG CHUVCPFGP GP OCVGP

RCCNTGCEVKGU RCCN RCCN RCCN CHUVCPFGP RCCN RCCN RCCN JQTK\QPVCCN RCCNJCTV MQNQO RCCN JCTV MQNQO RCCN JCTVMQNQO UEJWKPG NGPIVG RCCNJCTV MQNQO RCCN JCTV MQNQO RCCN JCTVMQNQO JQGM VWUUGP JQTK\QPVCNGPRCCN RCCN RCCN JQGM VWUUGP RCCN M DQQIVCP RCCN M DQQIVCP VQVCNG JQGM RCCN

N$

DQQIVCP DQQIVCP

M0 M0 M0 OO OO OO OO OO OO OO OO OO ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO FKXGTUG JQGMGP L M N O P Q R MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN MTCEJVGPXGGNJQGM RCCN JGNNKPI RCCN VQX JQTK\QPVCCN DQQIVCP DQQIVCP DQQIVCP DQQIVCP DQQIVCP

UKP UKP UKP EQU EQU EQU VQVCCN JGNNKPI FTWMUVCXGP VQX FG JQTK\QPVCCN RCCN RCCN RCCN ITQQVVG XCP FG UEJWKPG FTWMUVCXGP RCCN RCCN RCCN QOIGTGMGPF KP JGV RNCVVG XNCM RCCN RCCN RCCN ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP ITCFGP M0 M0 M0 M0 M0 M0

MQNQORCCN MQNQORCCN MQNQORCCN MQNQORCCN RCCN MQNQO RCCN RCCN MQNQO RCCN RCCN MQNQO NQQFNKLP RCCN MQNQO NQQFNKLP

ITQQVVG XCP FG JQTK\QPVCNG VTGMUVCXGP VWUUGP FG RCNGP 0'F UKP RCCN 0'F RCCN UKP 0'F RCCN UKP EQPVTQNG JQTK\QPVCCN GXGPYKEJV 0'F RCCN RCCN RCCN 0'F 0'F

UKP UKP UKP

M0 M0 M0

UKP UKP UKP

UKP UKP UKP

M0 M0 M0

JGNNKPI XCP FG VTGMDCPFGP OGV FG JQTK\QPVCCN

QR VGMGPKPI RCCN RCCN RCCN WKVICPIURWPV KU FCV RCNGP XGTVKMCCN QR VGMGPKPI UVCCP CF R ITCFGP ITCFGP ITCFGP

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

RCCN GP MPQQR %%6

RCCN

MPQQR %%6

EQPVTQNGU

MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG

HEM HEFHEM X

H EM

0OO 0OO

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

EQPVTQNG MPQQR QPFGT FG MQNQO V[RG %%%

QROGTMKPI

MPQRGP QPFGT FTKGCUUKIG FTWM OQIGP \KLP IGEQPVTQNGGTF OGV HQTOWNGU GP

%%%MPQQR YGTMGPF KP OGGT FCP ÃÃP XNCM

QR FTWM DGNCUVG MPQRGP YCCT IGGP VTGMUVCXGP \KLP XGTCPMGTF GP KP TKEJVKPIGP FG DGNCUVKPIXGTFGNKPI DGMGPF KU M TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI

XQNIGPU 0$ drukspanning s4FOCZ a M X HEF 0OO s4FOCZ M X HEF DQXGPITGPU FTWMUVGTMVG 0OO

QOUNQVGP DGVQP

XGTJQQIFG URCPPKPI DKL FTKGCUUKIG FTWMURCPPKPI

8CP VQGRCUUKPI QR FG MPQQR FKTGEV QPFGT FG MQNQO spanning in dwarsrichting is de kleinste waarde van s4FOCZ a M X HEF GP FG URCPPKPI FKTGEV QPFGT FG MQNQO s s 0OO 0OO 0OO

XQQT s HEM XQQT s HEM

HEMEHEM

s HEM HEMEHEM

s HEM

0OO 0OO

ITGPUYCCTFG H EM deze waarde moet kleiner zijn dan s4FOCZ M X HEF

OCCVIGXGPF TGMGP FWU OGV H EME

0OO 0OO 0OO

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

HEFHEME

X

H EME

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

drukspanning s4FOCZ a M X HEF

0OO

bij deze drukspanning is rekening gehouden met dwarsspanningen!

NMPQQR%%% schematische weergave halve knoop 0OO JMPQQR%%% FMPQQR%%% JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV WKV MQNQO QRRGTXNCM MQNQO FTWMURCPPKPI FKTGEV QPFGT MQNQO VQGVUKPI FTWMURCPPKPI QPFGT MQNQO XGTVKMCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV ITQQVUVG VTGMMTCEJV XCP KP JGV ITQPFXNCM IGRTQLGEVGGTFG VTGMDCPFDKL RCCN DMPQQR%%% GSWKXCNGPVG CHOGVKPI DTGGFVG XCP %%%MPQQR QPFGT MQNQO OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%%MPQQR UEJWKPG XNCM OGV FKCIQPCCN PCCT RCCN UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%%

0OO

0OO a ('F 6'F &'F M0 EO 0OO M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO

EQU

JQGM MPQQR %%% OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM DKL %%% PQTOCCNMTCEJV KP FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN DKL %%% VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN DKL %%% EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %66 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN DKL %%%

M0

a

0OO ITCFGP

schematische weergave knoop 0OO

VTGMUVCCH 0OO

FMPQQR%%6

0OO a

JMPQQR%%6

NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM 6'F PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF VIX FG JQTK\QPVCCN QPVDQPFGP MTCEJV KP FG FTWMFKCIQPCCN DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI GSWKXCNGPVG DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR M0 OO OO DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI 4'F M0 OO EO 0OO

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

EQU

&'F

OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %66 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal FMPQQR%%6

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

M0

b

0OO ITCFGP

0OO

0OO JMPQQR%%6 b

VTGMUVCCH 0OO NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM 6'F PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF VIX FG JQTK\QPVCCN QPVDQPFGP MTCEJV KP FG FTWMFKCIQPCCN DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

4'F

M0 OO

EO

0OO

M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO

&'F

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN

DQQIVCP

EQU

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

M0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %66 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal FMPQQR%%6 0OO JMPQQR%%6 b

VTGMUVCCH 0OO NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM 6'F PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF VIX FG JQTK\QPVCCN QPVDQPFGP MTCEJV KP FG FTWMFKCIQPCCN DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

b

0OO ITCFGP

0OO

DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

4'F

M0 OO EO 0OO

M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO OO M0 OO OO O UVWMUO OO OO M0 OO OOO UVWMUO OO OO M0 OO OOO UVWMUO OO

&'F

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI CCPVCN P P

# EQU a P P

$ UKP a FKCO FIGO

# EQUa FIGO

$ UKPa VQGVUKPI VTGMDCPF

DQQIVCP

EQU

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

M0

ITCFGP ITCFGP ITCFGP

DGHH 6'F DGHH 6'F DGHH 6'F

JGNNKPI OGV JQTK\QPVCNG CU a #U

YCR DCUKUPGV # EQUa $ UKPa

EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI CCPVCN P P

# EQUa P P

$ UKPa FKCO FIGO

# EQUa FIGO

$ UKPa VQGVUKPI VTGMDCPF

JGNNKPI OGV JQTK\QPVCNG CU a #U

YCR DCUKUPGV # EQUa $ UKPa

EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI CCPVCN P P

# EQUa P P

$ UKPa FKCO FIGO

# EQUa FIGO

$ UKPa VQGVUKPI VTGMDCPF

JGNNKPI OGV JQTK\QPVCNG CU a #U

YCR DCUKUPGV # EQUa $ UKPa

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 9 van 10

B 3-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO EQPVTQNG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ GP VQVCNG RQGTJQQIVG IGUEJCVVG JQQIVG XCP FG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ VQGNCCVDCTG JQQIVG \ RCCN VQGVUKPI IGUEJCVVG JQQIVG \ OKPKOCCN DGPQFKIFG RQGTJQQIVG J VQGVUKPI VQVCNG JQQIVG J EQPVTQNG NKIIKPI VTGMDCPF

UVCCN VQX FG QPFGT\KLFG XCP FG DGVQP ITQQVUVG JCTVOCCV XGTVKMCNG XNCM XCP %%6 MPQQR VQX QPFGT\KLFG RQGT JCTV VTGMDCPF

UVCCN RCCN VQV QM RQGT VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF RCCN JCTV VTGMDCPF

UVCCN RCCN VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF RCCN JCTV VTGMDCPF

UVCCN RCCN VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF RCCN QROGTMKPI OO OO OO OO

OO OO OO

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 10 van 10

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B 4-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

4 -paalspoer met buigtheorie inclusief scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

schematische weergave 4-paals poer YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN TGMGPYCCTFG MQNQODGNCUVKPI SWCUKGRGTOCPGPVG YCCTFG JGV GKIGP IGYKEJV XCP FG RQGT KU JQQHFOCCVXQGTKPI CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN GKPFCHUVCPF NCPIUTKEJVKPI GKPFCHUVCPF FYCTUTKEJVKPI DGVQPJQQIVG RQGT JQJ RCNGP KP NGPIVGTKEJVKPI JQJ RCNGP KP DTGGFVGTKEJVKPI XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG RWPVNCUV URNKVUGP KP VYGG JCNXG NCUVGP! XQTO XCP FG RCNGP CHOGVKPI RCCN KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG .RCCN $RCCN .MQNQO $MQNQO C DC E FE GC HC G G J N#E F N$C D TGEJVJQGMKI LC TQPF OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO RCCN RCCN

%$

CNI

G

RCCN RCCN

RCCNU RQGT

f=a

('F (SR )MRQGT M0 M0

C .

M0 MQNQO

DC

GC

G

G

E

FE

G

FEd

J

.

eigen gewicht poer DGVQP GP YCRGPKPI MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG DGVQPFGMMKPI IGFTWMVG \KLFG

DQXGP DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG

QPFGT DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP HNCPMYCRGPKPI RGT \KLFG KP KPYGPFKIG DCNM # GP $ DGWIGNU

XGTVKMCCN KP KPYGPFKIG DCNMGP # GP $ DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI EFTWM\KLFG EVTGM\KLFG E\KLMCPV CCPVCN P FKCOGVGT F FKCOGVGT FDI CCPVCN UPGFGP DKL FG DGTGMGPKPI XCP FG VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV 8'F

J C D D E F G H

. . J gDGVQP

M0

% $ $ PGG :% :% RQGT PGG PGG PGG LCCT OO OO OO UVWMU OO OO UPGFGP OO

JCTV QR JCTVOCCV YQTFV IGTGMGPF OGV FG DTGGFVGOCCV XCP FG YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG

KPYGPFKIG DCNM

DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV

FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

OO VCDGN

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

I J K L M

B 4-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO YGTMXNQGT YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! VQGIGRCUV! PGG PGG PGG PGG IQGF DWKIKPI D DWKVGPOKNKGW 4* FCIGP 0 \KLFGP D J KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP OO IGGP GKU KP GWTQEQFG

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI

IGIGXGPU KPXNQGFUHCEVQTGP OGV DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

M M

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU KP NGPIVGTKEJVKPI RQGT

DCNM # FKCOGVGT JQJ FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F

IGMQ\GP YCRGPKPI KP FG RQGT RGT TKEJVKPI YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG

QPFGTKP YCRGPKPI CCP IGFTWMVG \KLFG

DQXGPKP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP

KP DTGGFVGTKEJVKPI RQGT

DCNM $ JQJ OO O FOCZ

FKCOGVGT OO O FKCOGVGT F FKCOGVGT F

FKCOGVGT F FKCOGVGT F

HCEVQT XQQT QODWKIKPI

CCPXWNNGPFG KPXQGT DKL DGTGMGPKPI RCCNU RQGT OGV FG DWKIVJGQTKG IGGP CCPXWNNGPFG KPXQGT CCPYG\KI

WPKV[EJGEMU RCCNU RQGT OGV DWKIVJGQTKG KPYGPFKIG DCNM #

VTGMDCPF UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT DGVQPFTWMFKCIQPCCN UEJWKHYCRGPKPI UEJWKHYCRGPKPI OKPKOWO HNCPMYCRGPKPI JQTK\QPVCCN HNCPMYCRGPKPI XGTVKMCCN XCP DCNM # YQTFGP FG TGUWNVCVGP IGVQQPF #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y EPQO EVTGM\KLFG N F FOOKP &FQQTP 8'F 8'FOCZ UNDI UY #UDINUOKP #UDI PDGP P #UFDOKP #UDI

PXV

PXV PXV

KPYGPFKIG DCNM $

VTGMDCPF UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT DGVQPFTWMFKCIQPCCN UEJWKHYCRGPKPI UEJWKHYCRGPKPI OKPKOWO HNCPMYCRGPKPI JQTK\QPVCCN HNCPMYCRGPKPI XGTVKMCCN #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP 8'F 8'FOCZ UNDI UY #UDINUOKP #UDI PDGP P #UFDOKP #UDI PXV PXV PXV

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 . N# G

B 4-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

G

G

$RCCN .RCCN

RCCN

H

C

N$ . $MQNQO .MQNQO

DC G

RCCN G UEJGOC DCNM $

E

FE

('F

J

DGWIGNU DCNM $ KP NCCI JQJDGPQFKIF JQJCCPYG\KI QPFGTYCRGPKPI DCNM $ KP NCCI #DGPQFKIF #CCPYG\KI

G

G

PXV

OO OO OO OO

DGWIGNU DCNM # KP NCCI JQJDGPQFKIF JQJCCPYG\KI QPFGTYCRGPKPI DCNM # KP NCCI #DGPQFKIF #CCPYG\KI

G

G

PXV

OO OO OO OO

RCCNTGCEVKGU RCCNU RQGT

UEJGOC DCNM # RCCN

RCCN

RCCNCHUVCPF N# TGCEVKGU RCCN TGCEVKG RCCN

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN TGCEVKG RCCN

B 4-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO M0 M0 M0 M0 M0

TGCEVKG RCCN RCCN RCCN RCCN

TGUWNVCVGP DCNM #

KP NGPIVGTKEJVKPI RQGT

OQOGPV (NKPMU OQOGPV (TGEJVU DWKIVTGMYCRGPKPI VTGMDCPF #U/'F \ H[ DGUEJKMDCTG YCRGPKPI XQQT DCNM #

FG DCNM OCI CNU IGFTQPIGP YQTFGP DGUEJQWYF

M0O M0O OO OO OO OO OO OO OO OO OO

VQVCNG RQGTCHOGVKPI KP NGPIVGTKEJVKPI XGTJQWFKPIUIGVCN RCCNCHUVCPF GP JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO IGFTQPIGP DCNM PWVVKIG JQQIVG UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG

.E F G N# J

CNU YCCTFG FCP KU RQGT IGFTQPIGP \ N# J J GP N F OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO PKGV IGFTQPIGP DCNM \

OO

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

DGVQPFTWMFKCIQPCCN GP UEJWKHYCRGPKPI DKL RCCN

VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEFOGV DY DY OKPKOWODTGGFVG RQGT MQNQO QH RCCN OKPKOWODTGGFVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT X

HEM 8'F b 4'F CX C( .RCCN OGV b TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV DKL RCCN JQTK\QPVCNG OCCV \KLMCPV RCCN VQV RWPVNCUV TGFWEVKGHCEVQT

8'F M0 PXV PXV OOO OO O UVWMU\KLFG OO M0 OO OO M0 OO OO OO OO

OKPKOCNG YCCTFG KXO QRPCOG FYCTUMTCEJV OKPKOWO YCCTFG XCP CX GP F b CX F GP b VQGNCCVDCTG FYCTUMTCEJV \QPFGT YCRGPKPI 84FE X4FE D F #UY 8'F H[YF UY PUP &DI #UY rYOKP

HEM H[M #DINUOKPrYOKP D #UFDOKP D J OGV JOO KP CX. F #UY #UY

CXOGV CX

DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI VQVCCN DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI

HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP

PDGP#UFDOKP J &

TGUWNVCVGP DCNM $

KP DTGGFVGTKEJVKPI RQGT

OQOGPV (NKPMU OQOGPV (TGEJVU DWKIVTGMYCRGPKPI VTGMDCPF #U/'F \ H[ DGUEJKMDCTG YCRGPKPI XQQT DCNM $

FG DCNM OCI CNU IGFTQPIGP YQTFGP DGUEJQWYF

M0O M0O OO OO OO OO

VQVCNG RQGTCHOGVKPI KP DTGGFVGTKEJVKPI XGTJQWFKPIUIGVCN RCCNCHUVCPF GP JQQIVG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO IGFTQPIGP DCNM PWVVKIG JQQIVG UEJGWTYKLFVG UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVGEQPVTQNG \QPFGT DGTGMGPKPI DGVQPFGMMKPI OKPKOWO DGVQPFGMMKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG

.C D G N$ J

CNU YCCTFG FCP KU RQGT IGFTQPIGP \ N$ J J GP N F OCZKOWO UVCCHFKCOGVGT OCZKOWO JCTV QR JCTV CHUVCPF EPQO QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI

KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO PKGV IGFTQPIGP DCNM \

OO OO OO OO OO OO OO

TGMGPYCCTFG XGTCPMGTKPIUNGPIVG VTGMYCR OKPKOCNG DWKIFKCOGVGT

FQQTPFKCOGVGT

NDFa a a a a NDTSF NDOKP FOOKP(DV =

CD

F ? HEF

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 DGVQPFTWMFKCIQPCCN GP UEJWKHYCRGPKPI DKL FG ITQQVUVG TGCEVKG DKL RCCN QH VQGNCCVDCTG UEJWKHMTCEJV KP IGFTQPIGP NKIIGT 8'F DY F X HEFOGV DY DY OKPKOWODTGGFVG RQGT MQNQO QH RCCN OKPKOWODTGGFVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

B 4-paalspoer buiging EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

8'F M0 PXV PXV OOO OO O UVWMU\KLFG

OO M0 OO OO M0 OO

X

HEM 8'F b 4'F CX C( $RCCN OGV b

TGMGPYCCTFG FYCTUMTCEJV DKL RCCN QH JQTK\QPVCNG OCCV \KLMCPV RCCN VQV RWPVNCUV TGFWEVKGHCEVQT

OKPKOCNG YCCTFG KXO QRPCOG FYCTUMTCEJV OKPKOWO YCCTFG XCP CX GP F b CX F GP b VQGNCCVDCTG FYCTUMTCEJV \QPFGT YCRGPKPI 84FE X4FE D F #UY 8'F H[YF UY PUP &DI #UY rYOKP

HEM H[M #DINUOKPrYOKP D #UFDOKP D J OGV JOO KP CX. F #UY #UY

CXOGV CX

DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI VQVCCN DGPQFKIFG FYCTUMTCEJVYCRGPKPI RGT OO DGPQFKIFG DGWIGNCHUVCPF OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI OKPKOWO FYCTUMTCEJVYCRGPKPI

OO OO OO

HNCPMYCRGPKPI

JQTK\QPVCCN GP XGTVKMCCN

HNCPMYCRGPKPI DKL IGFTQPIGP EQPUVTWEVKGU DGPQFKIF CCPVCN UVCXGP

PDGP#UFDOKP J &

QROGTMKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

4 -paalspoer met staafwerkmodellen inclusief controle scheurwijdte,dekking verankeringslengte, ombuigen wapening en dwarskracht

schematische weergave 4-paals poer YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN TGMGPYCCTFG MQNQODGNCUVKPI SWCUKGRGTOCPGPVG YCCTFG JGV GKIGP IGYKEJV XCP FG RQGT KU JQQHFOCCVXQGTKPI CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN CHUVCPF RCCN JCTV MQNQO CHUVCPF JCTV MQNQO RCCN GKPFCHUVCPF NCPIUTKEJVKPI GKPFCHUVCPF FYCTUTKEJVKPI DGVQPJQQIVG RQGT JQJ RCNGP KP NGPIVGTKEJVKPI JQJ RCNGP KP DTGGFVGTKEJVKPI XQTO XCP FG MQNQO CHOGVKPI MQNQO KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG RWPVNCUV URNKVUGP KP VYGG JCNXG NCUVGP! XQTO XCP FG RCNGP CHOGVKPI RCCN KP RQGTNGPIVG CHOGVKPI NQQFTGEJV QR RQGTNGPIVG .RCCN $RCCN .MQNQO $MQNQO C DC E FE GC HC G G J N#E F N$C D TGEJVJQGMKI LC TQPF OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO OO RCCN RCCN

3GE

G

RCCN RCCN

RCCNU RQGT KP CU $

f=a

('F (SR )MRQGT M0 M0

C .

M0 MQNQO

DC

GC

G

G

E

FE

G

FEd

J

.

eigen gewicht poer DGVQP GP YCRGPKPI MYCNKVGKV DGVQP MYCNKVGKV UVCCN YCRGPKPIUMNCUUG DGVQPFGMMKPI IGFTWMVG \KLFG

DQXGP DGVQPFGMMKPI IGVTQMMGP \KLFG

QPFGT DGVQPFGMMKPI \KLMCPVGP

J C D D E F G H I J K L M

. . J gDGVQP

M0

DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV # $ QH % FGMMKPI QR FG DWKVGPUVG YCRGPKPI EFTWM\KLFG EVTGM\KLFG E\KLMCPV YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! OKNKGWMNCUUG # OKNKGWMNCUUG $ UQQTV EQPUVTWEVKG

VQGIGRCUV!

% $ $ PGG :% :% RQGT PGG PGG PGG PGG PGG PGG PGG LCCT OO OO OO

DWPFGNKPI YCRGPKPIUVCXGP

VTGMYCRGPKPI QPVYGTRNGXGPUFWWT QOIGXKPIUHCEVQTGP UQQTV EQPUVTWEVKG YQTFV FG DGVQP PCDGYGTMV

FGMMKPI XGTJQIGP DKL QPEQPVTQNGGTFDCCTJGKF XCP FG YCRGPKPI

IGGP GKU KP GWTQEQFG XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG ITKPFMQTTGN

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV YQTFGP UVCXGP F IGDWPFGNF! MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI NWEJVKPUNWKVKPI KU URGEKHKGMG MYCNKVGKVUDGJGGTUKPI IGYCCTDQTIF! NWEJVKPUNWKVKPI XCP OGGT FCP OO IGGP GKU KP GWTQEQFG OO VCDGN

YGTMXNQGT

XGTJQIKPI FGMMKPI DKL VQGRCUUKPI ITQVG UVCCHFKCOGVGT

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012 IGIGXGPU KPXNQGFUHCEVQTGP OGV DGTGMGPFG UEJGWTYKLFVG

M M

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

CCPJGEJVGKIGPUEJCR YKL\G XCP DGNCUVKPI OKNKGWMNCUUG DGNCUVGP EQPUVTWEVKG PC CCPVCN FCIGP EGOGPVMNCUUG QOVTGM FCV DNQQV UVCCV CCP WKVFTQIKPI

FG CCPJGEJVKPI XCP FG YCRGPKPIUVCXGP KU FG DGVQPFQQTUPGFG YQTFV DGNCUV FQQT FG OKNKGWMNCUUG XCP FG DGVQP KU FG EQPUVTWEVKG YQTFV DGNCUV PC V KU FG IGMQ\GP EGOGPVMNCUUG KU JGV CCPVCN \KLFGP FCV CCP WKVFTQIKPI DNQQV UVCCV KU KP NGPIVGTKEJVKPI RQGT

DCNM # FKCOGVGT JQJ FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F FKCOGVGT F

IQGF DWKIKPI D DWKVGPOKNKGW 4* 0 \KLFGP D J

dagen

IGMQ\GP YCRGPKPI KP FG RQGT RGT TKEJVKPI YCRGPKPI CCP IGVTQMMGP \KLFG

QPFGTKP YCRGPKPI CCP IGFTWMVG \KLFG

DQXGPKP FQQTPFKCOGVGT QOIGDQIGP VTGMUVCXGP

KP DTGGFVGTKEJVKPI RQGT

DCNM $ JQJ OO O FOCZ

FKCOGVGT OO O FKCOGVGT F FKCOGVGT F

FKCOGVGT F FKCOGVGT F

HCEVQT XQQT QODWKIKPI

CCPXWNNGPFG KPXQGT DKL DGTGMGPKPI RCCNU RQGT XQNIGPU UVCCHYGTMOQFGNNGP KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ GHHGEVKGXG DTGGFVG YCRGPKPI KP VTGMDCPF GHHGEVKGXG DTGGFVG YCRGPKPI KP VTGMDCPF GZVTC YCRGPKPI VWUUGP FG RCNGP KP FG FGTFG NCCI \ VWUUGP RCCN GP DGHH VWUUGP RCCN GP DGHH VWUUGP RCCN GP VWUUGP RCCN GP YQTFV GT DKL FG MPQRGP DQXGP FG RCNGP XQNFCCP CCP ÃÃP XCP FG TCPFXQQTYCCTFGP XCP CTVKMGN

CCPVCN FKCOGVGT CCPVCN FKCOGVGT LC OO OO OO UV OO UV OO

WPKV[EJGEMU RCCNU RQGT OGV UVCCHYGTMOQFGNNGP

GT YQTFV IGTGMGPF OGV CNNG VTGMYCRGPKPI KP ÃÃP NCCI MPQQR QPFGT MQNQO MPQQR DKL RCCN URCPPKPI QPFGT MQNQO URCPPKPI KP FKCIQPCCN URCPPKPI DQXGP RCCN URCPPKPI KP FKCIQPCCN IGQOGVTKG JQQIVG \ JQQIVG J RQUKVKG VTGMDCPF DGVQPFGMMKPI RCCN GP VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT RCCN GP VTGMDCPF VWUUGP FG RCNGP UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI UEJGWTYKLFVG OGV DGTGMGPKPI XGTCPMGTKPIUNGPIVG OKPKOWO FQQTPFKCOGVGT #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP #UVTGM #CCPYVTGM FKCOGVGT JCTV QR JCTV CHUVCPF YM Y N F FOOKP &FQQTP

RQUKVKG VTGMDCPF EPQO EVTGM\KLFG

FG VTGMDCPF NKIV VG NCCI FG FTWM\QPG KP JGV XGTCPMGTKPIUIGDKGF XCP FG VTGMUVCXGP DG\YKLMV

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012 . N# G

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

G

G

#GZVTC

C

N$ . #GZVTC #GZVTC

H

D

G

G

#GZVTC

E

F

('F

J

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

DGTGMGPKPI RQGT XQNIGPU FG VJGQTKG XCP UVCCHYGTMOQFGNNGP CTV

E RCCN a C 0'F #U MQNQOCU 0'F #U a F 0'F #U RCCN

H

D JQGMGP 0'F RCCN VQVCNG DGNCUVKPI NQQFTGEJVG RTQLGEVKG QXGT FG MQNQOCU M0 #U RCCN

G

\

44

44

RCCNTGCEVKGU

RCCN

CHUVCPF RWPVNCUV VQV JCTV MQNQO KP NCPIUTKEJVKPI JQTK\QPVCCN RCCN JCTV MQNQO

b

RCCN RCCN RCCN dNCPIU dFYCTU DQQIVCP 0'FUEJWKP 0'FJQTK\QPVCCN DQQIVCP DQQIVCP

M0 OO OO OO OO OO OO ITCFGP M0 M0 ITCFGP ITCFGP M0 M0

CHUVCPF RWPVNCUV VQV JCTV MQNQO KP FYCTUTKEJVKPI CHUVCPF RWPVNCUVJCTV MQNQO UEJWKPG NGPIVG RCCN VQV RWPVNCUV JQGM FTWMFKCIQCCN VQV RWPVNCUV

JQTK\QPVCNG CHUVCPF XCP JCTV RCCN VQV RWPVNCUV

EQU EQU UKP EQU

ITQQVVG XCP FG UEJWKPG FTWMUVCCH DKL RCCN QOIGTGMGPF KP JGV RNCVVG XNCM QPVDQPFGP KP FG TKEJVKPI XCP FG RCNGP GP a JQGM VWUUGP MQNQO GP RCCN JQGM VWUUGP MQNQO GP RCCN a

ITQQVVG XCP FG JQTK\QPVCNG VTGMUVCXGP VWUUGP FG RCNGP 0'F VWUUGP RCCN GP VWUUGP RCCN GP 0'F

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

RCCN GP MPQQR %%6

RCCN GP

M0 RGT RCCN

MPQQR %%6

EQPVTQNGU

MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG

HEM HEFHEM X

HEM

0OO 0OO

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

EQPVTQNG MPQQR QPFGT FG MQNQO V[RG %%%

QROGTMKPI

MPQRGP QPFGT FTKGCUUKIG FTWM OQIGP \KLP IGEQPVTQNGGTF OGV HQTOWNGU GP

%%%MPQQR YGTMGPF KP OGGT FCP ÃÃP XNCM

QR FTWM DGNCUVG MPQRGP YCCT IGGP VTGMUVCXGP \KLP XGTCPMGTF GP KP TKEJVKPIGP FG DGNCUVKPIXGTFGNKPI DGMGPF KU M TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI

XQNIGPU 0$ drukspanning s4FOCZ a M X HEF 0OO s4FOCZ M X HEF DQXGPITGPU FTWMUVGTMVG 0OO XGTJQQIFG URCPPKPI DKL FTKGCUUKIG FTWMURCPPKPI

8CP VQGRCUUKPI QR FG MPQQR FKTGEV QPFGT FG MQNQO spanning in dwarsrichting is de kleinste waarde van s4FOCZ a M X HEF GP FG URCPPKPI FKTGEV QPFGT FG MQNQO s s 0OO 0OO 0OO 0OO

QOUNQVGP DGVQP

XQQT s HEM XQQT s HEM

HEMEHEM

s HEM HEMEHEM

s HEM

0OO

ITGPUYCCTFG HEM deze waarde moet kleiner zijn dan s4FOCZ M X HEF

0OO

OCCVIGXGPF TGMGP FWU OGV HEME

0OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO NMPQQR%%% 0OO

TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT

HEFHEME

X

HEME

drukspanning s4FOCZ a M X HEF

0OO

bij deze drukspanning is rekening gehouden met dwarsspanningen!

schematische weergave halve knoop 0OO

0OO

JMPQQR%%% FMPQQR%%% JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV WKV MQNQO QRRGTXNCM MQNQO FTWMURCPPKPI FKTGEV QPFGT MQNQO VQGVUKPI FTWMURCPPKPI QPFGT MQNQO XGTVKMCNG XNCM DTGGFVG XCP %%%MPQQR QPFGT MQNQO UEJWKPG XNCM OGV FKCIQPCCN PCCT RCCN UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%%

0OO a ('F 6'F &'F M0 EO 0OO M0 OO OO OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO

PQTOCCNMTCEJV ITQQVUVG VTGMMTCEJV XCP KP JGV ITQPFXNCM IGRTQLGEVGGTFG VTGMDCPF DMPQQR%%% GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%%MPQQR

EQU

JQGM MPQQR %%% OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM DKL %%% PQTOCCNMTCEJV KP FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN DKL %%% VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN DKL %%% EQPVTQNG MPQQR DKL RCCN V[RG %66 drukspanning s4FOCZ a M X HEF helling drukdiagonaal bij deze paal

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN DKL %%%

M0

a

0OO ITCFGP

schematische weergave knoop 0OO

VTGMUVCCH 0OO

FMPQQR%%6

0OO a

JMPQQR%%6

NMPQQR%%6 JQTK\QPVCNG XNCM PQTOCCNMTCEJV TGCEVKG RCCN DTGGFVG XCP %%6MPQQR DQXGP RCCN QRRGTXNCM RCCN FTWMURCPPKPI FKTGEV DQXGP FG RCCN VQGVUKPI FTWMURCPPKPI DQXGP RCCN XGTVKMCNG XNCM 6'F PQTOCCNMTCEJV VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF VIX FG JQTK\QPVCCN QPVDQPFGP MTCEJV KP FG FTWMFKCIQPCCN DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI GSWKXCNGPVG DTGGFVG OKPKOCCN DGPQFKIFG JQQIVG %%6MPQQR

DMPQQR%%6 GSWKXCNGPVG CHOGVKPI

4'F

M0 OO EO

0OO M0 OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 7

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012 UEJWKPG XNCM UEJWKPG NGPIVG MPQQR %%6

B 4-paalspoer staafwerk EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

EQU

&'F

OO ITCFGP ITCFGP OO 0OO

JQGM MPQQR %%6 OGV JQTK\QPVCCN YGTMGNKLMG NGPIVG FTWMXNCM PQTOCCNMTCEJV FTWMFKCIQPCCN FTWMURCPPKPI KP FKCIQPCCN VQGVUKPI FTWMFKCIQPCCN

DQQIVCP

JQGM EQPVCEVXNCM GP NQQFTGEJVG XCP FTWMFKCIQPCCN

M0

EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI DCUKUPGV # $ VQGVUKPI VTGMDCPF #U

DGHH 6'F DGHH 6'F #U

OO M0 OO

OO O OO M0 OO OOO

EQPVTQNG VTGMUVCCH VWUUGP RCCN VTGMMTCEJV KP VTGMDCPF DGPQFKIFG VTGMYCRGPKPI DCUKUPGV # $ VQGVUKPI VTGMDCPF

EQPVTQNG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ GP VQVCNG RQGTJQQIVG IGUEJCVVG JQQIVG XCP FG KPYGPFKIG JGHDQQOUCTO \ VQGNCCVDCTG JQQIVG \ RCCN VQGVUKPI IGUEJCVVG JQQIVG \ OKPKOCCN DGPQFKIFG RQGTJQQIVG J VQGVUKPI VQVCNG JQQIVG J EQPVTQNG NKIIKPI VTGMDCPF

UVCCN VQX FTWMMTCEJV KP DGVQP JCTVOCCV XGTVKMCNG XNCM XCP %%6 MPQQR VQX QPFGT\KLFG RQGT JCTV VTGMDCPF

UVCCN RCCN GP VQV QM RQGT JCTV VTGMDCPF

UVCCN RCCN GP VQV QM RQGT VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF RCCN VQGVUKPI RQUKVKG VTGMDCPF RCCN GP QROGTMKPI OO OO OO

OO OO OO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B lijnvormig ondersteunde vloeren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011 N[

PROGRAMMA VOOR HET BEREKENEN VAN LIJNVORMIG ONDERSTEUNDE PLATEN VOLGENS DE EUROCODE

OGV EQÅHHKEKGPVGP XQNIGPU 8$% CTV YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN

YQPKPI VG *WKUUGP

NZ

VGUV CNNG \KLFGP XTKL QRIGNGIF VCDGN +

N[ NZ J % $ OO OO OO M0O M0O M0O M0O M0O M0O TGMGPJWNR )M y 3M XGTJQWFKPI VWUUGP DGNCUVKPIGP SWCUKRGTOCPGPV GP 7)6 XQQTYCCTFGP QO VCDGNNGP VQG VG OQIGP RCUUGP OCZKOCNG QXGTURCPPKPIGP PCCUVIGNGIGP XGNFGP N[OCZ OO NZOCZ OO VQGNCCVDCTG DGNCUVKPIGP KP PCCUVIGNGIGP XGNFGP gI )M gS y 3M PKGV MNGKPGT FCP

gI )M gS 3M gI )M gS y 3M FCP 3M gI )M gS 3M PKGV MNGKPGT FCP

gI )M gS 3M gI )M gS 3M FCP 3M

UQQTV XGNF DGVQPMNCUUG UVCCNUQQTV ITQQVUVG QXGTURCPPKPI MNGKPUVG QXGTURCPPKPI XNQGTFKMVG )M GKIGP IGYKEJV XNQGT TWUVGPFG DGNCUVKPI 9MOKP 9MOCZ 3M y y OKPKOWO YCVGTFTWM OCZKOWO YCVGTFTWM XGTCPFGTNKLMG DGNCUVKPI OQOGPVCCPHCEVQT

VQVCCN RGTOCPGPVG DGNCUVKPI

HCEVQT XQQT SWCUKDNKLXGPFG DGNCUVKPI

XGKNKIJGKFUMNCUUG XGTJQWFKPI OQOGPVGP /SR /'F QPVYGTRNGXGPUFWWT FKCOGVGT OO NCCI XCP QPFGT NCCI XCP DQXGP

QPFGTPGV ZTKEJVKPI QPFGTPGV [TKEJVKPI DQXGPPGV ZTKEJVKPI DQXGPPGV [TKEJVKPI NKIIKPI YCRGPKPI KP ;TKEJVKPI

%% LCCT JCTV QR JCTV OO

G G

QPFGTITQPF YCCTQR IGUVQTV YQTFV OKNKGWMNCUUG QPFGT\KLFG OKNKGWMNCUUG DQXGP\KLFG DGVQPFGMMKPIGP FGMMKPI QPFGT XGTJQIGP KXO EQPVTQNGGTDCCTJGKF FGMMKPI DQXGP XGTJQIGP KXO EQPVTQNGGTDCCTJGKF TKEJVKPI YCRGPKPI MQNQOUVTQQMDTGGFVG XGNFUVTQQMDTGGFVG NGPIVG MTWKUYCRGPKPIJQGM QPVYGTRFKMVGP XQNIGPU GWTQEQFG TCPF GP JQGMXGNF OKFFGPXGNF

# $ # $

YGTMXNQGT :% :% :% :% EQPFGT OO EDQXGP OO PGG PGG ; F : J

OKPKOWO DGVQPFGMMKPI EQPFGTOKP OO EDQXGPOKP OO

OO OO OO

OO OO

OKPKOWO GP OCZKOWO YCRGPKPIURGTEGPVCIG wOKP wOCZ OKPKOWO YCRGPKPIUJQGXGGNJGKF #OKP /XZ XQQT /X[ XQQT /UZ XQQT /U[ XQQT

OOO OOO OOO OOO

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

DGNCUVKPIHCEVQTGP

C gG;j= gQ;1=

HCEVQT -(+ = =

D xgG;j= gQ;1=

B lijnvormig ondersteunde vloeren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011 N[ VGUV EQTTGEVKGHCEVQT HQTOWNG D x= = = -

TGRTGUGPVCVKGXG YCCTFGP

RTGR RTGR RTGR OKPYCVGTFTWM OCZ YCVGTFTWM M0O M0O M0O RTGRRF RTGRRF RTGRRF

WKVGTUVG ITGPUVQGUVCPFGP

OKP YCVGTFTWM C D OCZ YCVGTFTWM C OCZKOCNG DGNCUVKPI QR PCCUVIGNGIGP XGNF

XQQTYCCTFG XQQT VQGRCUUKPI VCDGNNGP D M0O M0O M0O M0O

OQOGPVGPEQÅHHKEKGPVGP

RF OCCVIGXGPFG

CDU XGTJQWFKPIUIGVCN

HCEVQT RFNZ M0O N[NZ

M0O

DGTGMGPKPI DWKIYCRGPKPI

DCUKU YCRGPKPI QPFGTPGV ZTKEJVKPI QPFGTPGV [TKEJVKPI DQXGPPGV ZTKEJVKPI DQXGPPGV [TKEJVKPI FKCOGVGT OO JCTV QR JCTV OO F OO #DCUKU OO FGMMKPI OO VQGNCCVDCCT DKL UEJGWTYKLFVG \QPFGT DGTGMGPKPI FKCOGVGT JQJ FKCOGVGT JQJ XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV XQNFQGV

CNNG \KLFGP XTKL QRIGNGIF VCDGN +

/'F XGNFOQOGPV /XZ /X[ UVGWPRWPVOQOGPV /UZ /U[ % R'FNZ /'F M0O F OO #VQVVTGM OO #VQVFTWM OO /4F M0O #

DKLVTGM

OO

ZW

r

D OO

RNCCVU XCP FG OQOGPVGP PWNRWPVGP CZNZ CZ

OO N[

C[N[

C[

OO

UEJGOCVKUEJG YGGTICXG

CNNG \KLFGP XTKL QRIGNGIF VCDGN +

MTWKUYCRGPKPI DQXGPKP #U

OUZ # U OU[ # U OX[ #U OXZ #U

OOO QXGT Z O

OQOGPVGP KP M0O RGT O DTGGFVG YCRGPKPI KP OO RGT O

OU[ # U NZ

C[

CZ

OUZ # U

QROGTMKPI

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B Mkappa EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

M-Kappa diagram rechthoekige betondoorsnede in Eurocode

werk werknummer onderdeel

400

x

500

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

M-kappa diagram invoergegevens betonkwaliteit staalsoort betonbreedte betonhoogte betondekking diameter beugel gemiddelde diameter hoofdwapening aanwezige wapening aan trekzijde wapeningsklasse berekening v.d. stijfheid bij een moment : = = b h c d,bgl d,hw As A, B of C MEd (gebruikelijke kwaliteit is klasse A) = = = = = = = = = = C28/35 B 500 400 500 35 8 16 800 A 120 mm mm mm mm mm mm2 kNm

bijbehorende waarde

stijfheid (EI)Ed

= =

2,042 0,97

.10 kNm -

4

2

controle relatieve verlengingen en verkortingen ( maximum waarde drie controles)

het getekende M-kappa- diagram

tbv grafische weergave Kappa 0 140,0 1 2 3 120,0 4 0,000 7,269 18,774 56,322

160,0

7,269 0,0 138,955,3 1,098

138,9 145,4 147,8

M

18,774 145,4

56,322 147,8

100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 0,000 1,098 55,3

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

B Mkappa EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

wanden en vloeren

M-kappa diagram resultaten scheurmoment vloeimoment stuikmoment bezwijkmoment stijfheid bij scheurmoment stijfheid bij vloeimoment stijfheid bij stuikmoment stijfheid bij bezwijkmoment onderste waarden van de tak: bovenste waarden van de tak: optredende waarden: Mr My Mc,pl MRd (EI)0 (EI)y (EI)c,pl (EI)Rd moment M1 k1 moment M2 k2 kd stijfheid (EI)Ed Eeff,Ed berekening 4 punten van het M-kappa diagram cilinderdruksterkte kubusdruksterkte gemiddelde cilinderdruksterkte betondruksterkte staaltreksterkte cilindertreksterkte staaltreksterkte elasticiteitmodulus staal traagheidsmoment nuttige hoogte wapeningspercentage berekening van punt 1 hoogte betondrukzone ongescheurd elasticiteitsmodulus beton relatieve verkorting drukzone beton traagheidsmoment relatieve verlenging trekzone beton relatieve verlenging staal staalspanning relatieve verkorting drukzone beton betondrukspanning scheurmoment kromming stijfheid bij scheurmoment elasticiteitsmodulus doorsnede berekening van punt 2 hoogte betondrukzone fck fck fcm=fck+8 fcd=fck/1,5 fyk fctm=0,3fck(2/3) als fck<=50 fyd Es I d r1 sct = fctm Ec=fcd / ec3 ec3 I0=1/12 bh3 + bh*(x-0,5h)2 + As Es / Ec *(d-x)2 ect=fctm / Ec es= (d-x) / ( h-x) * ect ss=Es * es ec=x / (h-x) *ect sc = E c * e c Mr=fctm * I0 / (h-x) kr = (ec + es ) / d (EI)0=Mr / kr Eeff,0=(EI)0 / I ss=fyd vloeimoment xy={ -b + ( b2 -4 a c ) } / 2a term a=0,5 b Ec / Es term b= As term c=-As * d minimum relatieve verlenging staal staalspanning relatieve verkorting drukzone beton betondrukspanning vloeimoment kromming stijfheid bij vloeimoment elasticiteitsmodulus doorsnede ec / ec3 <=1,0 controle es= fyd / Es ss=fyd ec=x / (d-x) *es sc= 2*As / ( bx ) My=As*fyd (d-1/3 x) ky = (ec + es ) / d (EI)y=My / ky Eeff,y=(EI)y / I 1,089 / 1,75 = = = = = = = = = = scheurmoment 264 = = 10667 1,75 mm N/mm2

0

= = = = = = = = = = = = = = =

55,3 138,9 145,4 147,8 5,034 1,910 0,775 0,262 55,3 1,098 138,9 7,269 5,876 2,042 0,4901

kNm kNm kNm kNm .104 kNm2 .10 kNm

4 2 4 2 .10 kNm

.104 kNm2 kNm .10 /m kNm .10-3 /m .10 /m .104 kNm2 .10 kN/m

4 2 -3 -3

= = = = = of fctm=2,12ln(1+fcm/10)= = =

28 35 36 18,67 500,00 2,77 435 200000

N/mm2 N/mm2 N/mm

2 2

N/mm

N/mm2 N/mm2 N/mm2

N/mm2 = 0,004167 m4 = 449 mm 0,445 %

=

xong=(bh*0,5h + As Es / Ec*d) / (bh + As Es / Ec ) =

/00

0,00472 m4 0,259 0/00 0,203 40,7 0,290 3,1 55,3 1,098 5,034 1,2081

0

/00 /00

2

N/mm2

0

N/mm kNm

4

.10-3 /m .10 kNm

2

.104 kN/m2

= = = = = = = = = = = = =

150 800 2,175 435 1,089 11,6 138,9 7,269 1,910 0,4585 0,62

mm 0

10,6667 -359200 /00 /00

2

N/mm2

0

N/mm kNm

4

.10-3 /m .10 kNm

2

.104 kN/m2 -

wanden en vloeren

berekening van punt 3 hoogte betondrukzone ec=ec3 xc,pl=2*As fyd / (b fcd ) euk eud=0,9euk relatieve verlenging staal staalspanning relatieve verkorting drukzone beton betondrukspanning stuikmoment kromming stijfheid bij stuikmoment elasticiteitsmodulus doorsnede es / eud = es / 0,9euk <1,0 controle berekening van punt 4 hoogte betondrukzone zwaartepuntsafstand es= (d-x) / x * ec3 ss=fyd ec=ec3 sc= fcd Mc,pl=As*fyd (d-1/3 x) kc,pl = (ec3 + es ) / d (EI)c,pl=Mc,pl / kc,pl Eeff,c,pl=(EI)c,pl / I 6,680 ec=ecu3 xu= As fyd / (a b fcd ) z= ( d - b xu ) a= / 22,5 bezwijkmoment = = = 62 425 0,75 mm mm = = = = = = = = = art. 3,2,7 (2) stuikmoment = 93 25 22,5 6,680 435 1,75 18,7 145,4 18,774 0,775 0,1859 0,30 mm

0 0 0

/00 /00 /00 /00

N/mm2

0

N/mm2 kNm .10 /m .10 kNm

4 2 -3

.104 kN/m2 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 b= euk eud=0,9euk relatieve verlenging staal staalspanning relatieve verkorting drukzone beton betondrukspanning bezwijkmoment kromming stijfheid bij bezwijkmoment elasticiteitsmodulus doorsnede es / eud = es / 0,9euk <1,0 controle opmerking: es= (d-x) / x * ecu3 ss=fyd ec=ecu3 sc= fcd MRd=As*fyd z kRd = (ecu3 + es ) / d (EI)Rd=MRd / kRd Eeff,Rd=(EI)Rd / I 21,789 / 22,5

B Mkappa EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 = art. 3,2,7 (2) = = = = = = = = = = = 0,39 25 22,5 21,789 435,0 3,50 18,7 147,8 56,322 0,262 0,0630 0,97 0 0 0

/00 /00 /00

2

N/mm

0

/00

N/mm2 kNm

-3 .10 /m

.104 kNm2 .10 kN/m 4 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

René Mom

Haarlem )GDTWKMUNKEGPVKG %1//'4%+'.'XGTUKG VQV

B staafwerkmodellen EC_NL 8GTUKG 0&2 0. RTKPVFCVWO

berekening opneembare spanningen in beton bij staafwerkmodellen art. 6.5

YGTM YGTMPWOOGT QPFGTFGGN MYCNKVGKV DGVQP

DGVQPRQGT #NOGNQ

CNIGOGGP

XKGTRCCNU RQGT OGV RTGHCD MQNQO

%

DGTGMGPKPI ODX UVCCHYGTMOQFGNNGP

MCTCMVGTKUVKGMG EKNKPFGTFTWMUVGTMVG TGMGPYCCTFG DGVQPFTWMUVGTMVG HEM HEF HEM 0OO 0OO

FTWMUVCXGP

OGV FTWMURCPPKPI QH IGGP FTWMURCPPKPI KP FYCTUTKEJVKPI

TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG

s4FOCZ HEF

0OO 0OO

OGV VTGMURCPPKPI KP FYCTUTKEJVKPI s4FOCZ X HEF TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG UVGTMVGTGFWEVKGHCEVQT X

HEM

VTGMUVCXGP

DTGGFVG NGPIVG URTGKFKPIUIGDKGF ITQQVVG XCP FG

FTWMMTCEJV

\KG HKIWWT C GP D C D * J ( OGV JD DGHH M0 OO M0 OO DGHHD * 6

CJ ( OO OO OO OO M0

DTGGFVG XNCM XQQT FG URTGKFKPI

IGFGGNVGNKLMG FKUEQPVKPWG IGDKGFGP D * 6

DC D ( 6

DTGGFVG VRX ITQQVUVG URTGKFKPI

XQNNGFKI FKUEQPKPWG IGDKGFGP D

6

DGHH* C OGV CJ

MPQRGP QROGTMKPI

C

QR FTWM DGNCUVG MPQRGP YCCT IGGP VTGMUVCXGP \KLP XGTCPMGTF M TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI

XQNIGPU 0$ s4FOCZ M X HEF TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG XQNIGPU CTV

OQIGP FG URCPPKPIGP DKL GGP %%%MPQQR OGV s4FOCZ M X HEF \QFCV

%%%MPQQR YGTMGPF KP ÃÃP XNCM YQTFGP XGTJQQIF 0OO 0OO

JKGT IGNFV VGXGPU QRO

(EF C (EF C (EF C TGUWNVGTGPF KP sEFsEFsEFsEF D

KP FTWMVTGM MPQRGP OGV KP ÃÃP TKEJVKPI CCPIGDTCEJVG XGTCPMGTFG VTGMUVCXGP M

0$ TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI CNU JCCTURGNFGP \KLP VQGIGRCUV s4FOCZ M X HEF TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG XQNIGPU CTV

OQIGP FG URCPPKPIGP DKL GGP %%6MPQQR OGV \QFCV s4FOCZ M X HEF

%%6MPQQR YGTMGPF KP ÃÃP XNCM ITCFGP

0OO YQTFGP XGTJQQIF CNU JGNNKPI a FTWMFKCIQPCCN 0OO

E

KP FTWMVTGM MPQRGP OGV KP OGGT FCP ÃÃP TKEJVKPI CCPIGDTCEJVG XGTCPMGTFG VTGMUVCXGP %66 MPQQR YGTMGPF KP ÃÃP XNCM M TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI

XQNIGPU 0$ s4FOCZ M X HEF TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG XQNIGPU CTV

OQIGP FG URCPPKPIGP DKL GGP %66MPQQR OGV \QFCV s4FOCZ M X HEF ITCFGP 0OO YQTFGP XGTJQQIF CNU JGNNKPI a FTWMFKCIQPCCN 0OO

XQNIGPU CTV

OQIGP FG URCPPKPIGP QQM OGV FTKGCUUKIG FTWM

YQTFGP XGTJQQIF DKL ÃÃP XCP FG XQNIGPFG UKVWCVKGU

CNNG JQGMGP VWUUGP FTWM GP VTGMUVCXGP \KLP ITQVGT QH IGNKLM CCP ITCFGP URCPPKPIGP DKL QRNGIIKPIGP \KLP IGNKLMOCVKI GP FG MPQQR KU QOUNQVGP FQQT DGWIGNU YCRGPKPI KP XGTUEJKNNGPFG NCIGP GP MPQQR KU FGWIFGNKLM QOUNQVGP FQQT QRNGIXQQT\KGPKPIGP QH FQQT YTKLXKPI

QROGTMKPI

MPQRGP QPFGT FTKGCUUKIG FTWM OQIGP \KLP IGEQPVTQNGGTF OGV HQTOWNGU GP

%%%MPQQR YGTMGPF KP OGGT FCP ÃÃP XNCM

QR FTWM DGNCUVG MPQRGP YCCT IGGP VTGMUVCXGP \KLP XGTCPMGTF GP KP TKEJVKPIGP FG DGNCUVKPIXGTFGNKPI DGMGPF KU M TGFWEVKGHCEVQT CHJCPMGNKLM XCP MPQQRDGNCUVKPI

XQNIGPU 0$ s4FOCZ M X HEF TGMGPYCCTFG FTWMUVGTMVG 0OO

DQXGPITGPU

QOUNQVGP DGVQP

XGTJQQIFG URCPPKPI DKL FTKGCUUKIG FTWMURCPPKPI s s URCPPKPI KP FYCTUTKEJVKPI XQQT s HHEMEHEM

s HEM

XQQT s HEM HEMEHEM

s HEM

0OO

HEME

0OO 0OO 0OO 0OO 0OO

OCCVIGXGPFG YCCTFG HEM deze waarde moet kleiner zijn dan s4FOCZ M X H

0OO

eEE eE

HEME HEM eEWE eEW s HEM

QROGTMKPI

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_1 onderflensinklemming EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

knik lijf tpv oplegging (onderflensinklemming , gaffeloplegging)

werk werknummer onderdeel

HE160A S235

3

flensdikte

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff = = = = =

materiaal klasse

<40

art. 6.3.1 onderflensinklemming (gaffeloplegging) NEd rekenwaarde oplegreactie = 229,2 kN opleglengte c = 200 mm tschot = 0 mm totale dikte schotjes bschot totale breedte schotjes (incl. lijf) = 0 mm zijkant oplegging c tot eind ligger x = 0 mm beff

HE160A E S235 235 N/mm 2 gM1 z-richting 152 mm b tw c beff

= = = =

210000 N/mm 2 1,00 160 6 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot

I=1/12( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

= = = = =

traagheidsstraal i = I /A

0,5 ( ( 2 225,6 0 (

152,0 2 + 152 2 + 152 6 +( 0,0 3 + ( 0,406 104

200,0 200

2 2

)+ )

0,0

+

200

0,0 225,6 / 14

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

/2= = = = )= =

225,6 251,2 304,0 13,54 0,406 1,7

mm mm mm 102cm 2 104mm 4 mm

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= c=

<= 1,0

=

229,2 70,0 fy <= 1,0

=

3,27

-

6.47-6.48

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,220

13,5

235 1 2,655

10-1

/

1,00

= =

70,0

kN

6.49

c=

2,655 +( ( 175,5 93,9 1,869 (

0,220 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2

-

1,869 1,869

2

) ] = 2,655 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

1,869 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

304 = =

/ 1,7 p ( 210000 175,5 / =

/ 93,9

235

)

gemiddelde oplegspanning opmerking

229,2 103

160

200

)

=

7,2

N/mm 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_2 op buiging belaste staven kip EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

controle van een op buiging belaste ligger op kip

werk werknummer onderdeel

HE180A

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde lengte (zijdelingse richting) rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde lg= lst=l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= 5000 2500 50 41,7 12 10 40 0,1 2,5 0,29 mm mm kNm kNm kNm schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen

grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment

My,1,s,d=

41,7

50,0 grootste moment

MEd=

My,2,s,d= b=

12,0 0,29

b= B** reductie weerstandsmoment reductie doorsnede basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen kipcontrole algemeen:

= = = = W red= Ared=

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,040 C2= -0,420

2500 lkip=lcr=

bM 2924

0 0

cm3 cm2

profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl W y,eff

tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 1 gaffel en 1 kipsteun 0,81 kipcontrole gewalst profiel: 0,77

= = = = = = = = = =

HE180A S235 235 171 9,5 2510 74,4 293,6 324,9 293,6

N/mm2 mm mm b tw cm4 Iz mm iz cm3 It cm3 cm

3

E A G gM1

h/b

= = = = = = = = = =

210000 45,3 80769 1,00 180 6 925 45,2 14,8 0,95

N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 -

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 2500 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,29 )= 1,17 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment My,1,s,d= kopmoment met grootste absolute waarde My,2,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde

lst= lkip=lcr=

= 1,00 = 1,17 reken met een ongesteunde lengte

f1 l f2 lst

2500 2500 lkip=lcr

= = =

2500 2924 2924

mm mm mm

5000 2500 50,0 41,7 12,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L

0,420

C1= 1,040 C2= -0,420 = 0,29 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

50,0 61,4 fy

=

0,81

-

gebruik bij formule 6.56 kromme

a

6.55

cLT 1

Wy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,890

293,6

235 1 0,722

10-6

/

1,00

= =

61,4

kNm

6.56

0,890 0,890 0,722 0,600 191

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

0,722

+(

2

0,600 2 ) maatgevende waarde 0,600

2

cLT = = =

FLT= 0,5 [ 1+

293,6 235 1,00 10-3

6

0,21 / (

( 191 210000

0,600 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

925

80769

14,8

108

) =

kNm

5000

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S 6_3_2 op buiging belaste staven kip EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a=

h / tf

<=75=

171 171 6 .3

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= =

-5,4 10-5 28,5

1671 a=

+ 1671

1,03 eis<5000

=

10 = 18,0 aan deze eis wordt voldaan 9,5 = 1671 1012 180 5000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,940 conclusie: kred= 1,00 -

/

h / tw= 171 / 6 toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,040 2924,5

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

5000

[(1+

9,870 1089,7 .2 ( 2924,5 .2 ) = 171 2

-0,420 2+ 1) +p -0,420 1089,7 2924,5 ( 210000 80769 924,6 ) 14,8

]

=

6,3

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

1089,7 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

50 65,1 fy

--

=

0,77

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

191

Wy

/ gM1 0,60 <= 1,0

Mb,Rd=

0,943

293,6

235

10-6

/

1,00

=

65,1

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,669 +( 0,943 ) [1-2,0( ( 1 0,669 =

2

6.57

cLT =

1

0,917 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,600 cLT

2

) = = ] = 0,917 0,943 0,972 0,669 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,917

0,60 /

2

= 0,97

2,77

maatgevende waarde 0,600 0,60 - 0,4 ) +

cLT,mod

cLT/f

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,60

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

FLT=

0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

prismatische op buiging en druk belaste staven volgens art. 6.3.3

werk werknummer onderdeel = = =

HE220A S235

3

flensdikte

woningen te Huissen

12345

1 kolom in as A

materiaal klasse

<40

art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste staven kniklengte y-richting kniklengte z-richting reductie doorsnede reductie weerstandsmoment reductie weerstandsmoment uitwendige krachten rekenwaarde normaalkracht maximale moment om y-as maximale moment om z-as excentriciteit bij klasse 4 in y-richting excentriciteit bij klasse 4 in z-richting Cmy t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment y-richting kleinste steunpuntsmoment y-richting veldmoment in y-richting Cmz t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment in z-richting kleinste steunpuntsmoment in z-richting veldmoment in z-richting CmLT t.b.v. berekening van coefficient grootste steunpuntsmoment y-richting kleinste steunpuntsmoment y-richting veldmoment in y-richting lcr,y lcr,z Ared W y,red W z,red NEd My,Ed Mz,Ed eN,y eN,z Mh YMh Ms Mh YMh Ms Mh YMh Ms = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 4000 4000 0,0 0,0 0,0 350 46 0 0 0 -46 -25 20 0 0 0 -46 -25 20 mm mm cm cm3 cm kN kNm kNm mm mm

3 2

staalkwaliteit fy = fu = a =

N/mm 360 N/mm2 1E-07

S235 235

2

E G A m

= = = =

210000 N/mm2 80769 N/mm2 64,3 cm2 50,5 kg/m'

Mh NEd Ms l cr,y momentverloop tabel B3

kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm kNm Ms

YMh

Mh

YMh

Mh

Ms

YMh

YMh

Mh

y-richting h tf Iy Sy W y,el W y,pl iy kromme kromme It z-richting b tw Iz Sz W z,el W z,pl iz kromme cm4 kromme gM1

invoer voor 6.3.1 op druk belaste staven ( berekening cy en cz ) soort profiel torsiegevoelig soort belasting momentverloop tabel B3 I - of H - profiel ja gelijkmatig verdeeld parabool

= = = = = = = = = =

210 11 5410 284 515 569 91,7 2 b 28,5

mm mm cm4 cm3 cm3 cm3 mm

= = = = = = = = = =

220 7 1955 135 178 271 55,1 3 c 1,00 6,00 0,00 0,21 0,56 0,50

mm mm cm4 cm3 cm3 cm3 mm -

invoer voor 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven ( berekening cLT) basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen cLT met

6.61

tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gelaste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels kipkrommen Algemeen kyy My,Ed DMy,Ed + cLT My,Rk gM1 kzy My,Ed cLT + My,Rk DMy,Ed

eis: cy

NEd NRk gM1 NEd NRk

+

+

kyz

Mz,Ed

+ Mz,Rk gM1 + Mz,Rk

DMz,Ed

=

6.62

eis: cz

+

+

kzz

Mz,Ed

DMz,Ed

=

0,81

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 gM1 YMh= -25,0 gM1 kleinste absolute waarde steunpuntsmoment

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 gM1 toetsing van de formules 6.61. en 6.62 Mh= NEd= -46,0 350,0 grootste absolute waarde steunpuntsmoment

veldmoment lcr,y= opneembare normaalkracht en momenten NRk My,Rk Mz,Rk aangepaste profielgrootheden Aeff W y,eff W z,eff toeslagmomenten DMy,Ed DMz,Ed diverse factoren = = = = = = = =

Ms= 4000 fy fy fy A W y,el W z,el eN,y eN,z

20,0

Ai Wy Wz Ared W y,red W z,red NEd NEd

= = = = = = = =

235 235 235 64,3 515,2 177,7 0,00 0,00

64,3 515,2 177,7 * *

10 10 10

-1 -3 -3

= = = = = = = =

1511,1 kN 121,1 kNm 41,8 kNm 64,3 cm2 515,2 cm3 177,7 cm3 0,0 0,0 kNm kNm

0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

interactiefactoren tabel B1 of B2 kyy = 0,48 kyz kzy kzz = = = + kyy 1,16 0,93 1,16 My,Ed cLT + My,Rk gM1 + 121,1 1,00 + + kzy My,Ed cLT 0,24 + My,Rk gM1 + 121,1 1,00 0,47 DMy,Ed DMy,Ed

knikfactoren uit 6.3.1 cy = 0,90 cz = 0,68 torsieknikfactor uit 6.3.2 cLT = 0,76 + kyz Mz,Ed

equivalente momentenverdelings+ Mz,Rk gM1 + 41,8 1,00 factoren uit tabel B3 Cmy = 0,45 Cmz = 1,00 CmLT = 0,45 DMz,Ed <= 1,0 -

de toetsingen 6.61 eis: cy

NEd NRk gM1 350,0 1511,1 1,00 0,26

+

0,48

0,90

46,0 0,76

0,0

+

1,16

0,0

0,0

+ + kzz Mz,Ed

0,00 + Mz,Rk gM1 + 41,8 1,00 DMz,Ed

= <= 1,0

0,50

6.62

eis: cz

NEd NRk gM1 350,0 0,68 1511,1 1,00 0,34

+

0,93

46,0 0,76

0,0

+

1,16

0,0

0,0

+

+

0,00

=

0,81

bijlage: tabel B1 - interactiefactoren kij voor staven die NIET gevoelig zijn voor vervorming door torsie kyy voor I - H en kokerprofielen kyy= klasse 1 en 2 Cmy (1+ (

-

ly

- 0,2 ) cy

NEd NRk 350,0 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kyy = 0,48 = 0,54 = 0,48

kyy=

0,4478

(1+

(

0,4643

- 0,2 ) 0,8997

kyy<=

Cmy

(1+

0,8 cy

kyy<=

0,4478

(1+

0,8 0,8997

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

klasse 3 en 4

kyy=

Cmy

(1+

0,6

-

ly cy

NEd NRk 350,0 0,8997 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1 / 1,00 / gM1

)

kyy=

0,4478

(1+

0,6

0,4643

)

=

0,48

kyy<=

Cmy

(1+

0,6 cy

) / gM1 ) / 1,00 kyy = kyy= 0,48 0,48 = 0,52

kyy<=

0,4478

(1+

0,6 0,8997

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kyz voor I - H en kokerprofielen kyz= klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kyz=

0,6

kzz kzz

= =

0,6

1,16

= = kyz=

0,69 1,16 1,16

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzy voor I - H en kokerprofielen kzy= klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzy=

0,6 0,8

kyy kyy

= =

0,6 0,8

0,48 0,48

= = kzy=

0,29 0,38 0,38

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

kzz

voor I - en H - profielen kzz= klasse 1 en 2

Cmz

(1+(

2

-

lz

- 0,6 ) cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = 1,32 = 1,48 = 1,32

kzz=

1

(1+(

2

0,7724

- 0,6 ) 0,6795

1511,1 NEd

kzz<=

Cmz

(1+

1,4 cz

NRk 350,0

kzz<=

1

(1+

1,4 0,6795

1511,1

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= Cmz (1+ 0,6

-

lz cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = kzz= 1,16 1,16 = 1,20 = 1,16

kzz=

1

(1+

0,6

0,7724 0,6795

1511,1 NEd NRk 350,0

kzz<=

Cmz

(1+

0,6 cz

kzz<=

1

(1+

0,6 0,6795

1511,1

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzz voor koker - profielen kzz= klasse 1 en 2

Cmz

(1+

(

-

lz

- 0,2 ) cz

NEd NRk 350,0

) / gM1 ) / 1,00 ) / gM1 ) / 1,00 kzz = = kzz= 1,20 1,16 1,16 = 1,27 = 1,20

kzz=

1

(1+

(

0,7724

- 0,2 ) 0,6795

1511,1 NEd

kzz<=

Cmz

(1+

0,8 cz

NRk 350,0 1511,1

kzz<=

1

(1+

0,8 0,6795

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= als bij I - en H - profielen

uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

voor I - H - en koker - profielen onder axiale druk en eenassige buiging My,Ed geldt kzy=0 ( RHS - profielen zijken rechthoekige kokers) bijlage: tabel B2 - interactiefactoren kij voor staven die WEL gevoelig zijn voor vervorming door torsie kyy klasse 1 en 2 kyy= volgens tabel B1 = = kzz= = = kzz= lz * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795

-

0,48 0,48 0,48 0,69 1,16 1,16

kyy= volgens tabel B1 klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kyz klasse 1 en 2 kyz= volgens tabel B1

kyz= volgens tabel B1 klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzy klasse 1 en 2 kzy= [1( kzy= [10,1 CmLT

-

cz

NEd NRk 350,0

] / gM1 ] / 1,00 ] / gM1 ] / 0,6 1,00 kzy + 0,7724 ] / gM1 ] / 1,00 kzy kzy = = 0,87 0,87 = 0,87 = = 0,87 1,37 = 0,83 = 0,87

0,1 0,7724 ( 0,4478 0,1 ( CmLT 0,1 ( 0,4478 -

0,6795

1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1 = NEd

kzy>=

[1-

cz

kzy>=

[1-

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 als -lz>= 0,4 kzy = 0,6 + als lz < 0,4 dan geldt: maar kzy<= [1( kzy<= [10,1 CmLT

-

lz

lz -

* 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795 cz

NRk 350,0 1511,1

0,1 0,7724 ( 0,4478 -

maatgevende waarde voor klasse 1 en 2 als -lz< 0,4 0,7724 geldt dus omdat de uiteindelijke waarde van -lz= klasse 3 en 4 kzy= [1( kzy= [10,05 CmLT

-

lz -

* 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) * 0,25 ) 0,6795 cz 0,6795 cz

NEd NRk 350,0 1511,1 NEd NRk 350,0 1511,1

] / gM1 ] / 1,00 ] / gM1 ] / 1,00 kzy = kzy= = = 0,93 0,93 1,16 1,16 = 0,91 = 0,93

0,05 0,7724 ( 0,4478 0,05 ( CmLT 0,05 -

kzy>=

[1-

kzy>=

[1( 0,4478

maatgevende waarde voor klasse 3 en 4 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse kzz klasse 1 en 2 klasse 3 en 4 kzz= kzz= volgens tabel B1 volgens tabel B1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 kzz= berekening van de factor Cmy en CmLT Ms<Mh Mh<Ms Y= as= ah= -25 20 -46 / / / -46 -46 20 = = = 0,54 -0,43 -2,30 -46,0 -25,0 20,0 formule kNm kNm kNm 1,16

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 uiteindelijke waarde afhankelijk van de staalklasse bijlage: tabel B3 equivalente momentverdelingsfactor Cm in tabellen B1 en B2 tbv berekening Cmy grootste steunpuntsmoment (absoluut) Mh= kleinste steunpuntsmoment (absoluut) YMh= Ms= veldmoment belasting steunpunt steunpunt -1<=Y<=1 YM paraboolvormig 0<as<1 Ms<Mh Mh Ms -1<as<0 0<=Y<=1 Cmy=0,1 - 0,8as>=0,4= 0,1 - 0,8 gelijkmatig verdeeld Cmy=- 0,8as>=0,4= -0,8 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1(1-Y)-0,8as>=0,4= 0,1( 1gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2(-Y)-0,8as>=0,4= 0,2( geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv as gelijkmatig verdeeld geconcentreerd Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 -0,43 -0,43 -1<=Y<=1 YMh Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld geconcentreerd Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 0,54 0,54

momentenverloop gebied steunpunt veld lineair verloop nvt M

= = =

0,82 0,82 0,82 0,40 0,40 0,40 0,45 0,40 0,45 0,40 0,46 0,40 0,45 0,45 0,84 0,67 0,84 0,84 0,67 0,84 0,71 0,42 0,71 0,84 0,84

-0,43 -0,43

= = = = = = ) - 0,8 ) - 0,8 -0,43 -0,43 = = = = =

maatgevende waarde tgv soort belasting

-1<=Y<=0

0,54 -0,54

paraboolvormig 0<ah<1 Mh<Ms

-1<=Y<=1

-2,30 -2,30

= = =

maatgevende waarde tgv soort belasting -1<ah<0 0<=Y<=1 Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld Cmy=0,95 + 0,05ah(1+2Y)= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah(1+2Y)= 0,90 + 0,10 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv ah -2,30 -2,30

= = = -2,30 -2,30 2,09 2,09 = = = = =

Ms Mh

YMh -1<=Y<=0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 Cmy = Cmz 0,1 0,1 0,1 / / / 0,1 0,1 0,1 = = = = 0,90 1,00 1,00 1,00

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 verplaatsbare knopen tbv berekening Cmy voor staven met een knikvorm met verplaatsbare knopen (sway buckling mode) geldt grootste steunpuntsmoment (absoluut) Mh= kleinste steunpuntsmoment (absoluut) YMh= Ms= veldmoment belasting steunpunt steunpunt -1<=Y<=1 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 Cmy=0,6 + 0,4 Y>=0,4= 0,6 + 0,4 geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting gelijkmatig verdeeld geconcentreerd gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 Cmy=0,2 + 0,8as>=0,4= 0,2 + 0,8 1,00 1,00 0,1 kNm Ms<Mh Mh<Ms Y= as= ah=

bijlage: tabel B3 equivalente momentverdelingsfactor Cm in tabellen B1 en B2 0,1 kNm 0,1 kNm formule

berekening van de factor Cmz

momentenverloop gebied steunpunt veld lineair verloop

= = =

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,10 1,20 1,10 1,00 1,00 0,90

paraboolvormig 0<as<1 Ms<Mh -1<as<0

-1<=Y<=1

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -1,00 ) - 0,8 ) - 0,8 1,00 1,00

= = = = = = = = = = =

0<=Y<=1

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1 - 0,8as>=0,4= 0,1 - 0,8 Cmy=- 0,8as>=0,4= -0,8 geconcentreerd

-1<=Y<=0

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,1(1-Y)-0,8as>=0,4= 0,1( 1gelijkmatig verdeeld Cmy=0,2(-Y)-0,8as>=0,4= 0,2( geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv as

paraboolvormig 0<ah<1 Mh<Ms -1<ah<0

-1<=Y<=1

gelijkmatig verdeeld geconcentreerd

Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00

= = = = = = = = = = Cmy = Cmz = = = 0,900 0,653 0,464 -

0<=Y<=1

maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,95 + 0,05ah= 0,95 + 0,05 gelijkmatig verdeeld Cmy=0,90 + 0,10ah= 0,90 + 0,10 geconcentreerd gelijkmatig verdeeld geconcentreerd maatgevende waarde tgv soort belasting Cmy=0,95 + 0,05ah(1+2Y)= 0,95 + 0,05 Cmy=0,90 + 0,10ah(1+2Y)= 0,90 + 0,10

-1<=Y<=0

maatgevende waarde tgv soort belasting maatgevende waarde tgv Y maatgevende waarde tgv ah verplaatsbare knopen voor staven met een knikvorm met verplaatsbare knopen (sway buckling mode) geldt 1 <= 1,0 cy = 1 0,653 2 0,464 - 0,2 ) + 7008 kN 64,3 64,3 4000 bijlage: art. 6.3.1 prismatische op druk belaste staven

6.49

1 kolom in as A 0,653 0,34 / 0,464 0,050 ( ) = 0,939 +( ( 93,9

2

cy =

F + ( F2 - -ly2 ) F=0,5 [1+a ( --ly - 0,2 )+ --ly2]

6.50

F=

= 235 / 10-1 7008 = / = cz =

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: -ly=ly / l1 = 64,3 Ncr= A fy / --ly2 (4) NEd / Ncr = 350

6.51

voor klasse 4 geldt:-ly=ly (Aeff / A ) / l1 l1=p (E / fy ) = p ( 210000 ly=lcr,y / iy = 4000 / 91,7

0,5 [ 1+ 43,6 / = 43,6 235 43,6

0,464 0,464

2 2

) ]

= =

= 64,3

(ter informatie ) )/ / 93,9 0,0 55,1 = = = = = = 0,464 64,3 cm2 72,5 0,679 0,939 0,772 -

/ Aeff= 93,9 lz=lcr,z / iz = +( ( /

2

6.49

cz =

1

<= 1,0

F + ( F2 - -lz2 ) F =0,5 [ 1+a ( --lz - 0,2 ) + --lz2 ]

6.50

voor klasse 1, 2 en 3 geldt: = Ncr= A fy / --l2 (4) NEd / Ncr= =

-

64,3 350

lz=lz / l1 235 /

0,5 [ 1+ = / 10-1 2532,5 =

F=

0,49 72,5 0,772 0,138

=

2 0,772 2 ) 0,772 - 0,2 ) + 0,772 2 ] 93,9 2532,5 kN (ter informatie )

1 0,939

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 8

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S 6_3_3 op buiging en druk belaste staven EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 = 72,5 mm mm kNm kNm kNm kN/m' kN M ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450 4000 4000 lkip=lcr 4000 lkip=lcr= = = = bM 4000 4000 4000 4000 mm mm mm ( 64,3 / 64,3 )/ 93,9 = 0,772 1 kolom in as A schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= -46,0 MEd= 46,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= -25,0 b= 0,54

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 voor klasse 4 geldt: lz=lz (Aeff / A ) / l1 lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde lengte (zijdelingse richting) rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde invoer bij tabel 10 en 12 invoer bij tabel 11 en 12 invloedsfactor uit tabel 11 invloedsfactor uit tabel 11 lg= lst=l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= q= F= C1= C2=

-

bijlage: art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) 4000 4000 46 -46 -25 6 0 0,21

grootste moment

0,56 NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm

lst= f1 l = 1,00 f2 lst lkip=lcr= tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen = 1,00 lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 reken met een ongesteunde lengte f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,54 )= 0,97 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 4000 4000 46,0 -46,0 -25,0 mm mm kNm kNm kNm cLT = 0,816 invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last 1 +( (

292

Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde

6.56

l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d= <= 1,0

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 0,54 -

cLT =

1

=

2

0,759 0,759 0,816 0,643 292

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT = 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

3,8

0,816

0,643 2 ) maatgevende waarde 0,643 28,5 / 11 220 0,927 conclusie: C2 lkip S 1403,2 ] ]

2

cLT = = =

8

12.2.7 NEN 6771

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ] -= 515,2 lLT = ( W y* fy / Mcr ) Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) = b) dubbel-symmetrische profielen : aan deze eis wordt voldaan c) dubbel-symmetrische profielen : aan deze eis wordt niet voldaan kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 210 / 7

0,49 / (

0,643 - 0,2 ) + 1955 80769 210 210 7 .3 1,03 eis<5000 =

] 10 11

210000 <=75= <=575= + 1913

) = =

kNm -

4000 h / tf a= h tf 1012 / t3w b l2g -5,4 10-5 30 1913 a=

19,1 1913

= 1012 4000 .2 kred=

= p2

1,00

-

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770 12.2.5.3 C1 lg C= p [(1+ NEN 6771 lkip C=

12.2.11.b

p

1,130 4000 h 2

--

4000 (

[(1+ Ed Gd

S=

S .2 ( lkip .2 9,870 1403,2 .2 ( 4000 .2 Iz ) = 210 It 2

C2 2+ 1) +p

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1955,0 ) 80769 28,5

= =

3,8

-

1403,2 -

Mcr=

6.57

292

lLT =

cLT =

cLT<= cLT,mod

1

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

1 / =

--

lLT2

6.58

cLT/f

= =

0,64 als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen benadering geldt alleen voor I-profielen cLT = <= 1,0 1 = 0,860 0,75 0,643 2 ) 0,715 +( 0,715 2 2,42 cLT 1 / 0,64 2 = maatgevende waarde = 0,860 reken met cLT,mod 0,860 / 0,97 = 0,885 = 0,885 f = 1 - 0,5 ( 1 0,94 0,49 ) [1-2,0( ( 0,643 0,64 - 0,4 ) + 0,8 0,75

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ] opmerking:

FLT =

0,5 [ 1+

)2 0,64

] =

2

]=

0,971 0,715 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 8 van 8

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

stalen A-spant met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie A: woon- en verblijfsruimtes

spantbenen: HE120A horizontale regel: HE160A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 spant in as A klasse 3

ontwerplevensduur = 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35 toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

<40 50 jaar

eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as

spantbenen

sterke as horizontale regel

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting SI SI = 606 cm 4 = 1673 cm 4 (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel 1: 1: 1: 1: = = 250 250 250 250 0 0 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm vloerbelasting = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= III III 8 10 4 6 -0,3 m m m m winddruk+onderdruk windzuiging +onderdruk

sneeuw permanent

y0= y1= y2= yt=

0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak

-

SW pl SW el Sg SA E

= = = = =

120 106 0,20 25,3

210000

cm 3 cm kN/m' cm 2 N/mm

2 3

SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = =

245 220 0,30 38,8 235

cm 3 cm 3 kN/m' cm 2 N/mm 2

a= L= honder= a=

50 8 2,5 5 ja

graden m m m 2,267 6,223 6 kN/m2 kN/m2 kN/m

2

8 HE120A HE160A 4 a= 50 HE120A 7 midden 5 2 4,767

Gdak= Gvloer= Qvloer=

0,5 0,7 1,75 ja

3 2,500 1

2,098 L=

3,805 8,000

2,098

2 berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak w +wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) e

= ( = = (

0,66 0,27 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,45 0,21 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

sneeuwbelasting in grondvlak s = mi * C e * Ct * sk * f n personenbelasting grondvlak p =(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 rep unity-checks ULS spant 0,18 regel 0,53 SLS knoop 6

ueind

0,70

ubij

0,70

knoop 4

ueind

0,63

ubij

0,45

spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven © QEC ; www.qec.nu Rekenblad 1 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010 1 spant in as A

mechanicaberekening A-spant met scharnierende steunpunten

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy Ed 120 245 cm 3 cm 3 Iy Iy L= a= honder= 8 50 m graden

8

2,500 m 2,267 6,223

6 3

a= 5,000 m Gdak= 0,5 kN/m2 Gvloer= 0,7 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j=

210000

7 midden 4 5

4,767

0,4 250 250 250 250 1,22 1,08 1,35 N/mm cm 4 cm 4

2

2,500 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 50 3,805 L= 8,000 = = = = = = f=

2

2,098

2,098

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode

0,27 0,13 0,48 0,66 -0,30 -0,30 1,00

kN/m2 -

606 1673

belastingen per m 2

sneeuw links sn = m i *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5m i *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) = = = = 0,5 ( ( 0,27 0,27 0,66 -0,30 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,48 0,48 = = = = 0,19 0,09 0,45 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel

q-belasting op spantbenen en regel

=a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 5 5 5 5 5 5 5 * * * * * * * 0,5 0,19 0,09 0,45 0,00 0,70 1,75 / 0,6428 = = = = = = = 3,89 0,93 0,47 2,27 0,00 3,50 8,75 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u6,midden u4,vert = = = = = = = = = = = = eg dak 3,89 3,89 -15,6 -15,6 10,4 -10,4 -2,0 0,0 -2,0 -12,4 -8,2 -12,4 0,0 0,0 wind 2,27 0,00 -3,6 -5,5 -3,5 -7,4 4,1 0,0 -6,9 -0,5 -5,8 -8,9 17,5 0,0 sneeuw 0,93 0,47 -3,3 -2,3 1,9 -1,9 0,1 0,0 -0,8 -2,2 -1,5 -2,2 1,5 0,0 eg vlr 3,50 -6,7 -6,7 5,6 -5,6 0,0 6,3 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 0,0 2,7 vb vlr 8,75 -16,6 -16,6 14,0 -14,0 0,0 15,8 0,0 -21,7 -14,0 -21,7 0,0 6,8

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -36,0 -36,0 27,0 -27,0 -2,4 16,2 -2,4 -37,3 -24,3 -37,3 eg + wind -37,9 -40,4 20,2 -34,8 3,4 15,4 -11,4 -35,2 -30,2 -46,6 6.10.b eg + sneeuw -37,4 -36,2 27,4 -27,4 -2,0 15,4 -3,2 -37,5 -24,4 -37,5 eg + vloer -46,5 -46,5 36,2 -36,2 -2,1 28,2 -2,1 -52,1 -33,7 -52,1 kN kN kN kN kNm kNm kNm kN kN kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. Nc;s;d MEd,li MEd,veld lef;cln grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 6,223 6,223 6,223 6,223 3,805 3,805 3,805 3,805 kN -37,3 -35,2 -37,5 -52,1 -24,3 -30,2 -24,4 -33,7 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm -2,4 3,4 -2,0 -2,1 16,2 15,4 15,4 28,2

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE160A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 37,3 35,2 37,5 52,1 24,3 30,2 24,4 33,7 = = / / / / / / / / / 38,8 245 Nc,Rd 594,6 594,6 594,6 594,6 911,8 911,8 911,8 911,8 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 2,4 3,4 2,0 2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 = / / / / / / / / / 57,6 Mc,Rd 28,1 28,1 28,1 28,1 57,6 57,6 57,6 57,6 = = = = = = = = 0,06 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03 0,03 0,04 + + + + + + + + 0,08 0,12 0,07 0,08 0,28 0,27 0,27 0,49 = = = = = = = = 0,15 0,18 0,13 0,16 0,31 0,30 0,29 0,53 kNm 102 = 911,8 kN = = 25,3 120 235 1,00 235 10-3 = 28,1 kNm 102 = 594,6 kN

gM0 W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks gM0 W pl

spantbeen knoop 3

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+wind = = = = = = = = = 0,0 17,5 0,0 17,5 24,9 0,70 17,5 24,9 0,70 eg+sneeuw 0,0 1,5 0,0 1,5 24,9 0,06 1,5 24,9 0,06 eg+vloer 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,00 0,0 24,9 0,00 eg+vloer extr. 2,7 6,8 0,0 9,5 15,2 0,63 6,8 15,2 0,45

1 spant in as A vertikale vervorming (knoop 4)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale verplaatsing knoop 2 1: 1: 1: 1: = = = 250 300 350 400 0 0 90 = onbebouwd z= br= ho= d= Cpi= III II 8 10 4 6 -0,3 m m m m ja Qvloer= 1,75 Gdak= Gvloer= ja 0,7 0,5 a= L= honder= a= zadeldak 45 8 2,8 4 A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

spantbenen: HE200A horizontale regel: HE120A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 spant in as A klasse 3

ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35 =

<40 50 jaar

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as

spantbenen

sterke as horizontale regel

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting SI SI = 3692 cm 4 = 606 cm 4 SW pl SW el Sg SA E = = = = = 430 389 0,42 53,8

210000

cm 3 cm kN/m' cm 2 N/mm

2 3

SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = =

120 106 0,20 25,3 235

cm 3 cm 3 kN/m' cm 2 N/mm 2

graden m m m 1,200 kN/m2 kN/m2 kN/m

2

8 HE200A 5,657 6 3 2,800 1 a= 45 2 HE120A 4 7 midden 5 4,000 HE200A

2,800 L=

2,400 8,000

2,800

sneeuw permanent

winddruk+onderdruk

windzuiging +onderdruk

x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm mm maximaal optredende verplaatsing van knoop 2 is 85 mm vloerbelasting

2 berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak w +wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) e

= ( = = (

0,63 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,49 1,00

= = =

0,46 0,32 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

sneeuwbelasting in grondvlak s = mi * C e * Ct * sk * f n personenbelasting grondvlak p =(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 rep unity-checks ULS spant 0,77 regel 0,40 SLS knoop 6

ueind

0,92

ubij

0,40

knoop 4

ueind

0,38

ubij

0,40

spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven © QEC ; www.qec.nu Rekenblad 1 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010 1 spant in as A

mechanicaberekening A-spant met horizontale rol

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b L= a= honder= 8 45 m graden

8

2,800 m 1,200 5,657

6 3

a= 4,000 m Gdak= 0,7 kN/m2 Gvloer= 0,5 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j= 0,4 250 300 350 400 1,22 1,08 1,35

7 (midden)

4 5

4,000

2,800 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 45 2,400 L= 8,000 = = = = = = f= = = = =

2

2,800

2,800

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak

0,40 0,20 0,49 0,63 -0,30 -0,30 1,00 0,28 0,14 0,46 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy

Ed 430 120 cm

3

210000

N/mm 2 cm 4 cm 4 0,40 0,5 ( ( 0,40 0,63 -0,30

Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,49 0,49

Iy Iy

3692 606 = = = =

cm 3

belastingen per m 2

sneeuw links sn = m i *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5m i *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z)

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel

q-belasting op spantbenen en regel

=a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 4 4 4 4 4 4 4 * * * * * * * 0,7 0,28 0,14 0,46 0,000 0,50 1,75 / 0,707 = = = = = = = 3,96 1,12 0,56 1,84 0,00 2,00 7,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u4;vert u6;midden u2;hor u3;8 u8;5 = = = = = = = = = = = = = = = eg dak 3,96 3,96 -15,84 -15,84 0,00 0,00 28,83 0,00 28,83 -22,03 26,40 -22,03 0,00 10,6 43,3 -0,7 -0,7 wind 1,84 0,00 -3,68 -3,68 -7,4 0,00 16,47 0,00 10,29 -6,07 12,26 -11,27 0,00 6,5 20,1 -0,4 -0,2 sneeuw 1,12 0,56 -3,92 -2,80 0,00 0,00 6,59 0,00 5,65 -4,52 5,61 -4,84 0,00 2,5 9,2 -0,2 -0,1 eg vlr 2,00 -2,40 -2,40 0,00 0,00 6,72 1,44 6,72 -5,66 5,60 -5,66 0,68 1,5 9,2 -0,2 -0,2 vb vlr 7,00 -8,40 -8,40 0,00 0,00 23,52 5,04 23,52 -19,80 19,60 -19,80 2,38 5,3 32,0 -0,5 -0,5

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -26,7 -26,7 0,0 0,0 55,9 4,5 55,9 -44,3 49,5 -44,3 eg + wind -29,2 -29,2 -9,9 0,0 73,4 4,3 65,0 -48,8 61,7 -55,8 6.10.b eg + sneeuw -29,6 -28,0 0,0 0,0 60,0 4,3 58,8 -46,7 52,8 -47,2 eg + vloer -31,1 -31,1 0,0 0,0 70,2 8,4 70,2 -56,7 61,1 -56,7 kN kN kN kN kNm kNm kNm kN kN kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend momentane vervorming knoop 2 tgv vloer= momentane vervorming knoop 6 tgv vloer= 12,8 2,1 mm mm

vervormingen van knoop 2 is berekend tov knoop 1 vervormingen van veld 3-8 is berekend tov knoop 1 en 8 vervormingen van veld 8-5 is berekend tov knoop 8 en 2

vervormingen van knoop 4 is berekend tov knoop 3 en 5 vervormingen van knoop 6 is berekend tov knoop 1 en 8

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Bouwadviestechniek B.V.

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011 toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. Nc;s;d MEd,li MEd,veld lef;cln grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 5,657 5,657 5,657 5,657 2,400 2,400 2,400 2,400 kN -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4

S A-spant hor rol EC Versie :1.1.4 printdatum : 18-10-2010

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 44,3 48,8 46,7 56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 = = / / / / / / / / / 25,3 120 Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 594,55 594,55 594,55 594,55 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4 = / / / / / / / / / 28,1 Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 28,1 28,1 28,1 28,1 = = = = = = = = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,09 0,10 + + + + + + + + 0,55 0,73 0,59 0,70 0,16 0,15 0,15 0,30 = = = = = = = = 0,59 0,77 0,63 0,74 0,24 0,26 0,24 0,40 kNm 102 = 594,55 kN = = 53,8 430 235 1,00 235 10-3 = 100,9 kNm 102 = 1264,3 kN

gM0 W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks gM0 W pl

spantbeen knoop 3

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) vertikale vervorming (knoop 4) knoop 2(horizontaal) belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = = Qk1 Qk,momentaan tgv vloer volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer extr. eg+wind eg+sneeuw eg+vloer

1 spant in as A

= = = = = = = = = =

12,1 6,5 2,1 0,0 20,8 22,6 0,92 6,5 16,2 0,40

12,1 2,5 2,1 0,0 16,7 22,6 0,74 2,5 16,2 0,15

12,1 5,3 2,1 0,0 19,6 22,6 0,87 5,3 16,2 0,33

0,7 2,4 0,0 0,0 3,1 8,0 0,38 2,4 6,0 0,40

52,4 20,1 12,8 0,0 85,3

52,4 9,2 12,8 0,0 74,4

52,4 32,0 0,0 0,0 84,4

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6

r1

eindbouten in een buitenste rij L

e2

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

kolom-liggeraansluiting

injectiebouten zonder voorspanning

e2 r2

boutkwaliteit, diameter en lengte

soort bout boutkwaliteit diameter diepte verzonken boutkop (indien van toepassing) lengte bout

e1 r1 Lj = e1

= d= tverz= l=

8.8 16 0 55

mm mm mm

1000

binnenste bouten in een binnenste rij

gegevens van de te verbinden delen

staalkwaliteit dunste dikte staalplaat dikte eventuele vulplaat S t= tp= 235 10 0 mm mm tverz= 0 vulplaat e1= r1= e2= r2= L= 500 500 500 500 81 mm mm mm mm mm < 1/3 t dikte >= t t= 10 tp= 0

boutafstanden

eindafstand in krachtrichting hoh-afstand in krachtrichting eindafstand haaks op krachtrichting hoh-afstand haaks op krachtrichting minimale afstand tussen 2 bouten

boutkrachten en aantallen

totaal aantal bouten in verbinding aantal belaste sneden per bout maximum aantal bouten achter elkaar afschuifkracht per snede trekkracht per snede partiële factor voor weerstand op trek n1= n2= n3= Fv;Ed= Ft;Ed= gM2= 1 1 3 87,5 50 1,25 st st st kN kN

bout- en moergegevens

t m

d b tp boutdiameter l d= d0= Ab;nom= Az= b= tp= 16 dm = s= m= d1= d2= t= fu= fub= 16 18 201 157 38 10,5 24 24 13 17 30 3 360 800

d1 (diameter sluitring)

overige randvoorwaarden

plaats bout in krachtrichting plaats bout haaks op krachtrichting uitvoering van de boutkop soort schroefdraad afschuifvlak gaat door de verbinding is binnenste bouten buitenste rij geen verzonken kop gerolde draad draad van de bout symmetrisch

mm mm mm2 mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm N/mm2 N/mm

2

gatmiddellijn doorsnede schacht spanningsdoorsnede lengte schroefdraad dikte boutkop diameter van boutkop dm 1,5*d = 1.5* sleutelmaat dikte moer diameter sluitring kN kN kN kN gat sluitring dikte sluitring treksterkte materiaal treksterkte bout

opneembare krachten

afschuifweerstand stuikweerstand trekweerstand ponsweerstand Fv,Rd= Fb,Rd= Ft,Rd= Bp,Rd= 46,0 #N/B 90,4 136,8

unity-checks

afschuifweerstand

1,90

stuikweerstand

#N/B

trekweerstand

0,55

ponsweerstand

0,37

afschuiving en trek

2,30

art. 3.5 positionering gaten voor bouten

tabel 3.3 minimale en maximal steekmaten, eind - en randafstanden afstanden en minimale maat maximale maat tussenafstanden alle staalsoorten staalsoorten volgens EN 10025 muv EN 10025-5 zie fig. 3.1 buitenklimaat binnenklimaat eindafstand e1 1,2 d0 21,6 4t+40 80 randafstand e2 1,2 d0 21,6 4t+40 80 e3 in sleufgaten e4 in sleufgaten steek r1 steek r1,0 steek r1,i steek r2 2,4 d0 43,2 1,5 d0 1,5 d0 2,2 d0 27 27 39,6 min. 14t of 200 min. 14t of 200 min. 28t of 400 min. 14t of 200 140 140 280 140 min. 14t of 200 140 L= min. 14tmin of 175 43,2 r2= 140 21,6 min. 14t of 200 140 min. 14tmin of 175 140 staalsoort volgens EN 10025-5 onbehandeld staal max. 8t of 125 125 max. 8t of 125 125

opm. 5 bij verspringende rijen geldt: r2 = 1,2 d0 mits de minimale afstand tussen twee bouten L groter is dan 2,4d0

art. 3.6.1 rekenwaarde weerstand bouten

de rekenwaarde van de weerstand van op afschuiven en/of trek belast individueel verbindingsmiddel is in tabel 3.4 gegeven

opm. (3)

bij bouten van gesneden draad die niet voldoen aan EN 1090 moeten alle waarden uit tabel 3.4 worden vermenigvuldigd met een factor

b(opm 3)=

1,00

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten in tabelvorm EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

tabel met opneembare boutkrachten boutkrachten

werk werknummer onderdeel

woning te Huissen

12345

kolom-liggeraansluiting

S t= dt= fu= = d= Ab= A;s= d0= 235 6 2 360 4,6 12 113 88 13 mm mm N/mm 2 8,8 16 201 157 18 10,9 20 314 245 22 24 452 353 26 mm mm 2 mm 2 mm

toe te passen staalkwaliteit beginwaarde van dikte plaatdeel toename plaatdikte in tabel stuikweerstand treksterkte materiaal

boutgegevens

te berekenen boutsterkteklassen nominale boutmiddellijnen brutodoorsnede van de bout trekspanningsdoorsnede van de bout de nominale gatmiddellijn

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 25,4 50,8 63,5

trekweerstand : Ft,Rd=k2 fub Az / gM2

20

70,6 141,1 176,4

16

45,2 90,3 112,9

24

101,6 203,2 254,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,6 43,2 54,0

16

38,4 76,8 96,0

20

60,0 120,0 150,0

24

86,4 172,8 216,0

afschuifweerstand : Fv,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 21,7 43,4 54,3

door de schacht van de bout. belasting per snede 0,6 20

60,3 120,6 150,8

av= 16

38,6 77,2 96,5

24

86,9 173,7 217,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 18,5 36,9 46,1

av= 16

32,8 65,6 82,0

0,6 20

51,3 102,5 128,2

24

73,8 147,7 184,6

afschuifweerstand : Fv,Rd= av fub A / gM2

gerolde draad , b(opm 3)=1 fub kwaliteit 12

4,6 8,8 10,9 400 800 1000 16,9 33,9 35,3

door de draad van de bout. belasting per snede 20

47,0 94,1 98,0

16

30,1 60,2 62,7

24

67,7 135,5 141,1

gesneden draad , b(opm 3)=0.85 av fub 12

0,6 0,6 0,5 400 800 1000 14,4 28,8 30,0

16

25,6 51,2 53,3

20

40,0 80,0 83,3

24

57,6 115,2 120,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 ruime afstanden van de bouten

d= k1= ab= ad= e1= e2= r1= r2= 3,0 d0 1,5 d0 3,75 d0 3,0 d0

fub / fu=1,0

stuikweerstand : Fb,Rd= k1 ab fu d t / gM2 bij minimale afstanden bouten

d= k1= ab= ad= e1= e2= r1= r2= 1,2 d0 1,2 d0 2,2 d0 2,4 d0

fub / fu=1,0

12

2,50 1,00 1,00 39,0 19,5 48,8 39,0

16

2,50 1,00 1,00 54,0 27,0 67,5 54,0

20

2,50 1,00 1,00 66,0 33,0 82,5 66,0

24

2,50 1,00 1,00 78,0 39,0 97,5 78,0

12

1,66 0,48 0,48 15,6 15,6 28,6 31,2

16

1,66 0,48 0,48 21,6 21,6 39,6 43,2

20

1,66 0,48 0,48 26,4 26,4 48,4 52,8 27,7 37,0 46,2 55,5 64,7 73,9 83,2 92,4 101,7 110,9 120,2 129,4 138,6 147,9 157,1 166,4 175,6 184,9 194,1 203,3 212,6 221,8 231,1 51,8

24

1,66 0,48 0,48 31,2 31,2 57,2 62,4 33,3 44,4 55,5 66,5 77,6 88,7 99,8 110,9 122,0 133,1 144,2 155,3 166,4 177,5 188,6 199,6 210,7 221,8 232,9 244,0 255,1 266,2 277,3 kN

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51,8 69,1 69,1 92,2 86,4 115,2 103,7 138,2 121,0 161,3 138,2 184,3 155,5 207,4 172,8 230,4 190,1 253,4 207,4 276,5 224,6 299,5 241,9 322,6 259,2 345,6 276,5 368,6 293,8 391,7 311,0 414,7 328,3 437,8 345,6 460,8 362,9 483,8 380,2 506,9 397,4 529,9 414,7 553,0 432,0 576,0 bij ruime afstanden 86,4 103,7 115,2 138,2 144,0 172,8 172,8 207,4 201,6 241,9 230,4 276,5 259,2 311,0 288,0 345,6 316,8 380,2 345,6 414,7 374,4 449,3 403,2 483,8 432,0 518,4 460,8 553,0 489,6 587,5 518,4 622,1 547,2 656,6 576,0 691,2 604,8 725,8 633,6 760,3 662,4 794,9 691,2 829,4 720,0 864,0 bout M 12

plaatdikte

t

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 16,6 22,2 22,2 29,6 27,7 37,0 33,3 44,4 38,8 51,8 44,4 59,2 49,9 66,5 55,5 73,9 61,0 81,3 66,5 88,7 72,1 96,1 77,6 103,5 83,2 110,9 88,7 118,3 94,3 125,7 99,8 133,1 105,4 140,5 110,9 147,9 116,5 155,3 122,0 162,7 127,6 170,1 133,1 177,5 138,6 184,9 stuikweerstand Fv,Rd=

voorbeeld:

plaat t=

6

mm

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten gataftrek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

3.10 gataftrek voor verbindingsmiddelen werk werknummer staalkwaliteit boutdiameter breedte strip of been dikte strip of been steek randafstand invoer tbv art. 3.10.2 netto doorsnede onderworpen aan trek netto doorsnede onderworpen aan afschuiving d= b= t= r1= e2= Ant= Anv=

woning algemeen S235 16 60 6 100 35 200 200 mm mm mm mm mm mm2 mm2

treksterkte staal treksterkte staal diameter boutgat doorsnede strip doorsnede hoekstaal

fu= fy= d0= Anet; strip= Abruto; hoekstaal= gM0= gM2=

360 235 18 252 684 1,00 1,25

N/mm2 N/mm2 mm mm2 mm2 -

3.10.2 uitscheuren van boutgroepen opm (2) voor een symmetrische boutgroep onderworpen aan een centrische belasting is de rekenwaarde van de uitscheurweerstand: (3.9) Veff,1,Rd = fu gM2 Ant + 1 3 fy gM0 Anv

Veff,1,Rd =

360 1,25

200

10-3 +

1 3

235 1,00

200

10-3

=

84,7

kN

opm (3) voor een boutgroep onderworpen aan een excentrische belasting is de rekenwaarde van de uitscheurweerstand: (3.10) Veff,1,Rd = 0,5 fu gM2 0,5 360 1,25 200 10-3 + Ant + 1 3 1 3 fy gM0 235 1,00 200 10-3 = 55,9 kN Anv

3.10.3 hoekprofielen die met één flens zijn aangesloten en andere niet-symmetrisch aangesloten, op trek belaste elementen één bout (formule 3.11) Nu,Rd= 2,0 ( bout M 16 ) hoekstaal 60x6 fu

e2

- 0,5*

d0

t

gM2 e2 = afstand hart bout tot de rand been hoekstaal; loodrecht op de richting van de kracht Nu,Rd= 2,0 ( 35 - 0,5* 18 1,25 ) 6 360 10-3 = 89,9 kN

twee bouten (formule 3.12) Nu,Rd=

bout M 16 b2 Anet gM2 fu

hoekstaal 60x6

Nu,Rd= met Anet=

0,700

Abruto; hoekstaal d0 t Anet= 684 18 6 = 576 mm2 bij a-symmetrisch hoekstaal moet het equivalente kleinste symmetrische hoekstaal worden gerekend bout M 16 b3 Anet gM2 fu hoekstaal 60x6

576 1,25 -

360

* 10-3

=

116,1

kN

drie bouten (formule 3.13) Nu,Rd=

Nu,Rd= met Anet= Anet=

0,700 Abruto; hoekstaal 684

576 1,25 -

360 d0 18

* 10-3 t 6 = 576 mm2

=

116,1

kN

3.10.4 aansluithoekprofielen (zie figuur 3.10 )

figuur 3.10

opm (1) opm (2) opm (3) opm (4) opm (5) opmerking

hoekprofiel aan schetsplaat hoekprofiel aan uitspringende flens U-profiel hoekprofiel aan U-profiel minimaal 2 bouten

berekenen op berekenen op berekenen op berekenen op

1,2 1,4 1,1 1,2

* kracht in uitspringende flens van aangesloten hoekprofiel * kracht in uitspringende flens van aangesloten hoekprofiel * kracht in de flenzen van het U-profiel * kracht in de flenzen van het U-profiel

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S boutkrachten gataftrek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

controle hoeklasverbinding volgens eurocode 1993-1-8 art. 4.5.3.2

werk werknummer onderdeel staalsoort zwakste verbonden onderdeel partiële factor voor weerstand op trek lasdikte laslengte tussenafstand lasnaden lengte van lassen reduceren art. 4.5.1 reken bij lange verbindingen met

woningen te Huissen

12345

aansluiting kolom ligger

gM2= a= L= t= S235 1,25 6 mm 250 mm 150 mm ja

schematische weergave hoeklasverbinding met de 6 basisgevallen Fx Mx

de ongereduceerde laslengte

belasting op de lasnaden basisgeval 2 puntlast in x-richting 5 1 6 3 4 moment om de x-as puntlast in y-richting moment om de y-as puntlast in z-richting moment om de z-as

Fx= Mx= Fy= My= Fz= Mz=

20 10 150 12 20 20

kN kNm kN kNm Fz kN kNm Mz

t*

t

Fy My a L (Leff)

unity-checks detaileringsregels art. 4.1 (1) art. 4.5.1 (2) art. 4.5.2 (2) art.4.11(3) (4.9)

formule 4.1

0,95

0,65

minimum dikte te lassen materiaal minimum laslengte 30 mm of 6a minimum lasdikte

tmin Llas,min amin

= = =

4 36 3

mm mm mm

4 36 3

/ / /

150 238 6

= = =

0,03 0,15 0,50

voor overlapte verbindingen langer dan 150a geldt: maximum laslengte Lmax=150a= 150 6 = reductiefactor bLW1 = 1,2-0,2*Lj / (150a) = met bLW1<=1,0 laslengte Leff=bw1 * Lj= 1,2

900 1,00

mm 0,2 238

238 238 =

/ / 238

900 900 mm

= = Leff=

0,26 1,00 238

-

art. 4.11(4) (4.10)

voor hoeklassen die dwarsverstijvingen in plaatliggers verbinden geldt: reductiefactor bLW2 = 1,1-Lw / 17 = 1,1 0,238 0,6 <= bLW2<=1,0 laslengte Leff=bw2 * Lw= 250 150 +

1

/ =

1,00 = = 238

238 mm

17 238

= mm

1,09

-

art. 5.4.1(1)

laslengte Lj=Lw= t* = t+1/2 a. 2 =

6

12 2

/2

154,2 mm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

lassen moet voldoen aan NEN 6770 art. 7.2.2

1

/4 F2

1

/2 F

1

/4 F2

t* = t+1/2 a. 2

F

t

1

/2 a. 2

a

4.5.3.2 gecombineerde spanningenmethode opmerking (4) s= s//= t= t//= Leff= normaalspanning loodrecht op het vlak van de keeldoorsnede normaalspanning evenwijdig aan de lengte-as van de las schuifspanning (in het vlak van de keeldoorsnede) loodrecht op de lengte-as van de las schuifspanning (in het vlak van de keeldoorsnede) evenwijdig aan de lengte-as van de las effectieve laslengte = 2 a 2 a

1

238

mm 103 6 103 6 106

2 238 .

s

2 238 2 238 2,12 = 62,4 = = 5,0

t

t//

Fx=

20

kN

s=

Fx 4

= Leff = Leff =

2

20 4 20 4 10 6 = 10 6

t=

Fx 4

5,0

Mx=

10

kNm

s=

Mx a

/42 *6 Leff .

t=

Mx a

1

/42 *6 Leff . 2 a 2 a Leff Leff =

2

106

2 238 .

2,12

=

62,4

Fy=

150

kN

s=

Fy 4

=

150 4 150 4

103 6 103 6

2 238 2 238

=

37,1

t=

Fy 4

=

37,1

My=

12

kNm

methode a Leff < 2t methode b Leff > 2t

de spanningen zijn berekend met de twee-krachtenmethode (a) 6 My t//= = 12 10 2 s= 2 t= 2 a My a My a Leff 2,12 2 Leff . 2,12 2 Leff . Fz 2 a 0,706 Leff 0,706 Leff Leff = t* = t* t* = 2 = 2 = 2 20 6 20 6 2 6 12 6 12 6 238 106

2 238 .

=

27,2

154,2 2,12 = n.v.t.

106

2 238 .

2,12

=

n.v.t.

Fz=

20

kN

t//=

20 6 106 238 106 238

103 238 0,706 154,2 0,706 154,2

=

7,0

Mz=

20

kNm

s=

Mz a

=

64,1

t=

Mz a

=

64,1

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S gelaste verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 S 168,6 168,6 34,2 N/mm2

toetsing formules (4.1) [ [

2 s . + 3 ( 2 168,6 . + 3 ( 2 t . + 2 168,6 . + 2 t// . ]

<= 342

fu <=

/ ( 360

bw / (

gM2 0,8 342 360 169

) 1,25 / / / ) 360 1,25 259 <= = = = = = 360 0,95 259 0,65 360 0,8 N/mm2 N/mm2 N/mm2

34,2 .2 ] =

toetsing formule 4.1 en s <= 0,9 fu / gM2 eis: 169 <= 0,9

toetsing formule 4.1 met

fu nominale treksterkte van het zwakste verbonden onderdeel bw van toepassing zijnde correctiefactor volgens tabel 4.1

opmerking:

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S hekwerk EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

balusters en bovenregel van een metalen hekwerk

werk werknummer onderdeel = = alg = hekwerk

balusters: B.48.3x3.6 bovenregel: K.60.0x30.0x2.0

dancevloer

ontwerplevensduur = 50 jaar toepassing gebouwen en andere gewone constructies 6.10.a 6.10.b 6.1 partiële factoren gG;j= xgG;j= 1,20 gM0= 1,35 1,00 gQ;1= gQ;1= 1,50 gM1= 1,50 1,00 gQ;i= gQ;i= 1,50 gM2= 1,50 1,25 horizontale regel K.60.0x30.0x2.0 balusters B.48.3x3.6 E= 210000 E= 210000 N/mm2 N/mm2 fy;s;d= fy;s;d= 235 N/mm2 235 N/mm2 Ihorizontaal= Ihorizontaal= 12,7 cm4 15,7 cm4 W horizontaal= W horizontaal= 6,5 7,2 cm3 cm3 4 Ivertikaal= 5,2 cm W vertikaal= 4,0 cm3

algemeen eurocode nieuwbouw toegepaste norm 3 ontwerplevensduur klasse = gevolgklasse CC 2 geometrie hart op hart stijlen a= 2 m ho= 1 m hoogte hor. regel boven inklemming aantal steunpunten regel = 2 horizontaal grootste stijfheid regel in de krachtrichting grootste stijfheid stijl materiaalgegevens staal S235 materiaal horizontale bovenregel staal S235 materiaal vertikale stijl (balusters) opgelegde belastingen vertikaal Fvert= 0,00 kN vertikale F-last op regel ( in punt B) horizontaal qhor = 3,00 kN/m' horizontale q-last op regel Fhor,B= 1,00 kN horizontale F-last op regel ( in punt B) Fhor,C= 1,00 kN horizontale F-last op stijl ( in punt C) puntlast in C ook spreiden over bovenregel? nee windbelasting moet er worden gerekend met windbelasting? nee f1= dichtheidsverhouding van vlak tussen stijlen 1 komt er windbelasting van boven de horizontale regel nee hb= hoogte boven de horizontale regel 0 m windgebied = III onbebouwd II soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= 5 m Ct= 2,10 resulterende netto winddrukcoefficient qp(z)= 0,00 kN/m2 stuwdruk volgens eurocode 1991 wind doorbuigingseisen horizontale doorbuiging punt B (bovenregel) < 20 mm vertikale doorbuiging punt B 1: 125 x a horizontale doorbuiging punt C (baluster) 1: 125 x ho tussenstijl stijl C-E berekenen als een unity-checks uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand

afdracht wind in het vlak boven de baluster altijd vertikaal

hb= 0,000

schematische weergave geometrie (aanzicht) grootste sterkte bovenregel horizontaal

ho= 1,000 eindstijl eennalaatste stijl tussenstijl

grootste sterkte balusters in de krachtrichting a= 2,000 a= 2,000 a= 2,000

ULS SLS

bovenregel vertikaal bovenregel vertikaal

0,00 0,00 Fvert= A 0,00

bovenregel horizontaal bovenregel horizontaal

1,47 4,70

baluster baluster

5,31 9,37

belastingschema baluster horizontaalkracht op baluster

B

C

B

C

B

C

qhor = windrichting

3,00 afdracht wind vertikaal D

Fhor,C= 1,00 afdracht wind horizontaal E

Fhor,B= 1,00 ho= 1,000

E

E

mechanicaberekening ( met karakteristieke waarden )

vertikale belasting op bovenregel Fvert= 0,00 kN A B a C a MB MC RA RC uB;vert 1/4 0 1/2 1/2

1/48

hekwerk dancevloer

Fa Fa F F Fa3/EI

= = = = =

0,25 0 0,5 0,5 0,0208

0,00 0,00 0,00 0,00 0

2,00 2,00

2000 .3

= = = = =

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

kNm kNm kN kN mm

Gebruikslicentie CONTROLE-versie tot 1-1-2011

controle lasverbinding

werk werknummer onderdeel er

woningen te Druten

20600

wanden en vloeren

de staalsoort lasdikte laslengte afstand lasnaden S a= l= t= 235 6 200 250 minimum laslengte 40 mm of 6a = minimum lasdikte a= maximum laslengte 150a= b4= reductiefactor effectieve laslengte leff=b4*l= Fx belasting op de lasnaden basisgeval 2 5 1 6 3 4 Mx Fx= Mx= Fy= My= Fz= Mz= 20 10 5 2 20 6 kN kNm kN kNm Mz kN kNm Fz unity check NEN 6772 art. 11.2.1 sw;s;d / fw;u;d = s1 / ft;u;d = 0,61 0,38 l (leff) Ss1 5,9 88,4 1,5 0,0 0,0 13,8 S 109,6 St1 5,9 88,4 1,5 0,0 0,0 13,8 109,6 St2 0,0 0,0 0,0 3,3 8,3 0,0 11,6 basisgeval gebruikte formules 2 5 1 6 3 4 s1=t1=1,41Fx/4aleff

2 s1=t1=2,12Mx/al eff

mm mm mm

36 3 900 1,00 200

mm mm mm mm

t* t Fy My a

overzicht spanningen in N/mm2 Fx= 20 kN Mx= Fy= My= Fz= Mz= 10 5 2 20 6 kNm kN kNm kN kNm

s1=t1=1,41Fy/4aleff a) t2=My/2alefft* b) s1=t1=2,12My/2al2eff t2=Fz/2aleff s1=t1=0,706Mz/alefft* t*=t+2/3a.1,41= 255,7

de spanningen zijn berekend met de twee-krachtenmethode (a)

s1= de normaalspanning haaks op de keeldoorsnede t1= de schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede haaks op de lengte-as t2= de schuifspanning in het vlak van de keeldoorsnede parallel aan de lengte-as samengestelde spanning 1 sw;s;d= ____ 3 fw;u;d= 0,46 * ft;d / b ft;u;d= ft;d / gM = = 207,0 288,0 N/mm2 N/mm

2

Ss12 + 3St12 + 3St22 =

127,1

N/mm

2

Ss1= St1= St2= ft;d= b= gM=

109,6 109,6 11,6 360 0,8 1,25

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S lessenaardak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

spantbeen in een lessenaardak belast door q-lasten

werk werknummer onderdeel

profiel 1: HE120A

woningen te Huissen 12345 spant woningtype A

ontwerplevensduur

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

=

50

jaar

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse

= eurocode nieuwbouw 3 = CC 1

correctiefactor voor formule 6.10.b x= 0,89 de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage H: daken gebouwcategorie

toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= 1,35 gQ;i= 1,35

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= 1,35 gM1= 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= 1,25 -

(gewichtsberekening) (elastische doorbuiging)

y0= y1=

0 0

-

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting op profiel 1 op SI SW pl SW el = = = 606 120 106 sterke as cm cm3 cm3

4

dakvorm dakhelling overspanning te dragen m' dakvlak (h.o.h) kan de sneeuw onbelemmerd afglijden eigen gewicht eigen gewicht per m dakvlak windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in de windrichting vormfactor onderdruk in gebouw eigen gewicht spant optellen bij de belasting? te maken zeeg in spantbeen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging

lessenaardak a= L= c= 35 4,2 3 ja graden m m

Sg SA E

= = =

0,20 kN/m' 25,3 cm2 210000 N/mm2

qvert (e.g. en sneeuw) 2 5,127

0,7 = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= = 1: 1: III III 5 10 4 6 -0,3 ja 0 250 250

kN/m m m m m -

2

qloodr (wind)

V2 2,941

H1 1

a= 35 L

V1

4,200

mm * Lschuin * Lschuin

Lschuin ueind ubij

= < <

4,200 5127 5127

/ / /

cosa 250 250

= 5,127 = = 20,5 20,5

m mm mm

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S lessenaardak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

unity-checks ULS buiging + normaalkracht 0,45 0,44

2

0,24

SLS

ueind

0,99

0,96

0,59

ubij

0,40

0,37

0,00

berekening karakteristieke belastingen in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,51 0,67 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,38 0,53 0,00

kN/m

2 2

kN/m kN/m2

mechanicaberekening

dakhelling overspanning te dragen m' dakvlak (h.o.h) elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

spant woningtype A a= L= c= 35 4,2 3 graden m m qvert (e.g. en sneeuw) 2

E= 210000 N/mm2 Iy= 606 cm4 xgG;j= 1,08 gQ;j= 1,35 Gk,j= (we+wi)= sn,k= qk= 0,7 0,38 0,53 0,00 3,000 3,000 3,000 2,381 KN/m kN/m2 kN/m2 kN/m2 V1 0,7 0,3831 0,5339 0 + 0,20

2

qloodr (wind)

V2 2,941

eigen gewicht per m2 dakvlak windbelasting sneeuwbelasting personenbelasting (max 10m )

2

H1 1

a= 35 L 4,200 ) / 0,82 = = = 2,81 1,15 1,60 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' vertikaal loodrecht vertikaal vertikaal

eigen gewicht = qg,rep = c*Gk,j / cosa= ( = windbelasting = qw,rep =c*(we+wi) = sneeuwbelasting = qvert,rep = c*sn;k = personenbelasting = qvert,rep = c*qk representatieve waarde per spantbeen belastinggeval belasting M1-2 = V1 = H1 = V2 = H2 = N1-2 = U1-2 = e.g 2,56 5,65 5,38 0,00 5,38 0,00 0,00 12,2 wind 1,15 3,78 1,23 -3,38 3,60 0,00 -2,06 8,1 sneeuw personen 1,60 0,00 3,53 0,00 3,36 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 7,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

= 0,00 uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie M1-2 V1 H1 V2 H2 N1-2 = = = = = = e.g. + wind 11,21 7,48 -4,56 10,68 0,00 -2,79 e.g. + sneeuw 10,88 10,36 0,00 10,36 0,00 0,00 e.g. + pers 6,11 5,82 0,00 5,82 0,00 0,00

Let op N1-2 bij wind is trek! spant woningtype A berekening voor eigen gewicht + wind

6.5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

normaalkracht art. 6.2.3 6.6 Nt,Rd= A gM0

buiging, art 6.2.5 6.12

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy = 25,3 MEd / / / / Nt,Rd 594,55 594,55 594,55 235 1,00 = + + + + 102 11,2 MEd 11,2 10,9 6,1 / / / / = 594,55

6.12 kN

NEd Nt,Rd <= 1,0

= =

2,8 594,55 11,2 25,0 0,45 0,44 0,24

= = totaal = = =

0,00 0,45 0,45 0,45 0,44 0,24 +

MEd Mc,Rd = = =

unity-checks eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen

NEd 2,8 0,0 0,0

Mc,Rd 25,0 25,0 25,0 0,00 0,00 0,00 + + + -

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon Gk,j = uelastisch Qk1 = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + ukruip + uzeeg = ueind,toe ueind,toelaatbaar = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij uelastisch = ubij,toe ubij,toelaatbaar = ubij / ubij,toelaatbaar u.c. = opmerking = = = = = = = = = = eg+wind u1,2 12,2 8,1 0,0 20,3 20,5 0,99 8,1 20,5 0,40 eg+sneeuw u1,2 12,2 7,6 0,0 19,8 20,5 0,96 7,6 20,5 0,37 eg+personen u1,2 12,2 0,0 0,0 12,2 20,5 0,59 0,0 20,5 0,00

spant woningtype A

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met een driehoek-belasting en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 3692 cm4 Sg = 0,42 kN/m' y2= yt= L= 1: 1: 0,3 1,00 4 250 m *L q1 1 L= 4,000 test 4 3 2 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm

3

SA E q2

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

q1 2

333,3 * L 0 mm

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 4 Gk,j 4,42 Gk,j 4,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 2,00 SQextr+mom 3,00 = = 8,07 8,83 4,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b:

q2:

( in het midden van de overspanning )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 8 5 3 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,42

kN/m'

14,28 kN/m' 15,86 kN/m'

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,10 onderflensinklemming

0,30

0,38

kip

0,35

SLS

ueind

0,30

ubij

0,15 test

resultaten mechanicaberekeningen

q2 q1 1 L= STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b 4,000 2 q1

belastingen q1 q2 4,42 8,42 3,00 5,00 8,07 14,28 8,83 15,86

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -12,8 -8,0 -22,4 -24,7 12,8 8,0 22,4 24,7

reactie (kN) R1 R2 12,8 8,0 22,4 24,7 12,8 8,0 22,4 24,7

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 VEd= 24,7 kN positie Mveld,max (m) uit R1 2,00 2,00 2,00 2,00 27,03 kNm test REd= 24,7 kN vervorming (mm) u1,2 3,0 1,8

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 14,2 8,7 24,4 27,0 MEd,v=

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 3,0 1,8 0,0 4,8 1,8 16,0 0,30 12,0 0,15

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 27,0

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 27,0 91,3 24,7 244,9 <= 1,0 = 24,7 65,8 24,7 65,8 <= 1,0 = 27,0 78,2 b 200 200

fb

=

0,30

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

24,7

6.17

VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,10

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

24,7

6.46

=

0,38

-

R2

=

24,7

6.46

<= 1,0

=

=

0,38

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

27,0

6.54

=

0,35

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 24,7 24,7 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

4,97 4,97

) ) )

= =

19 19

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 27,0 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net 235 1,00 360 10-3 10-3

6.12

MEd Mc,Rd Mc,Rd= Af,net

<= 1,0

=

27,031 91,3 W el,min gM0

=

0,30

-

= = = = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20 91,3 5,2

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 kNm kN

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

6.14

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25 235 1,00

10-3

Af gM0

10-3

=

20

10-3

=

4,7

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 24,7 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18 cm 2

h t

cm mm mm

4

-

cm mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

24,7 244,9 fy gM0

=

0,10

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

22,3 / (3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

24,7 3692

215 6

102

=

24

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

24,7 103 1105 = = = 20 11,1 1,8

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

22

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

22

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

(3) a

gewalste I en H profielen

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

-2 -2 24,7 200 0 279,0 12,3

b 200 kN mm mm mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 r +2 18 HE200A S235 235 N/mm2 190 c mm beff

) ) E gM1 z-richting b tw

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,5725 104

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

24,69 65,8 fy <= 1,0

=

0,38

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10

-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

/ 1,9 210000 / = / 93,9 24,7

0,5 [ 1+

0,49 =

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

380 = =

ly=ly / l1

p ( 202,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

200

200

)

=

0,6172 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 0,0 27,0 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 3692 82,8 388,6 N/mm mm mm cm4 mm cm3

2

W red= Ared= E A G gM1 b tw Iz iz It = = = = = = = =

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 1336 49,8 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

0,0 0,0

cm3

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels

429,5 cm3 = 21,0 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 W y,eff l = 4000 0 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT2 vol - 6.10.b grenstoestand

0,0 -5,0 -10,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-15,0 -20,0 -25,0 -30,0

kipcontrole algemeen:

0,35

kipcontrole gewalst profiel:

0,33

MEd= 27,0 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 0,0 0,0 lg= = 1,00 4000 = 1,00 4000 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 4000 27,0 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

27,0 78,2

=

0,35

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10

-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,782

+(

0,782

2

0,680 ) maatgevende waarde 0,680

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 190 / 6,5 = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 / 10 = 19,0 -

aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 4000 .2

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,6

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

190 2

=

1222,4 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

27,031 82,7 fy

--

=

0,33

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

197

Wy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 1 0,721 =

2

6.57

cLT =

1

0,879 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,680 cLT

2

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,879

0,68

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

0,906 ) [1-2,0( 0,680 ( 0,68 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met 2 driehoek-belastingen en een gelijkmatige q-last over de gehele lengte werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 3692 cm4 Sg = 0,42 kN/m' y2= yt= L1= 1: 1: 0,3 1,00 4 250 m *L q1 1 L1= 4,000 test 8 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

SW pl SW el

= =

430 389

cm3 cm

3

SA E

= =

53,8 cm2 210000 N/mm2

q2

333,3 * L 0 mm

q1 2

belastingen en combinaties q1: ( t.p.v. de steunpunten )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= gG,j 1,22 xgG,j 1,08 8 Gk,j 8,42 Gk,j 8,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 = = 8,42 6.10.a:

STR/GEO

kN/m'

14,28 kN/m' 14,51 kN/m'

6.10.b:

q2:

( in het midden van de overspanning )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 3 2 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

3 Gk,j 3,42 Gk,j 3,42

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,42 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 1,00 SQextr+mom 2,00 = =

3,42 5,51 6,40

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,09 onderflensinklemming

0,20

0,32

kip

0,23

SLS

ueind

0,21

ubij

0,10 test

resultaten mechanicaberekeningen

q1 1 L1= STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b 4,000 q2 2 q1

belastingen q1 q2 8,42 3,42 4,00 2,00 14,28 5,51 14,51 6,40

dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -11,8 -6,0 -19,8 -20,9 11,8 6,0 19,8 20,9

reactie (kN) R1 R2 11,8 6,0 19,8 20,9 11,8 6,0 19,8 20,9

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 VEd= 20,9 kN positie Mveld,max (m) uit R1 2,00 2,00 2,00 2,00 18,21 kNm test REd= 20,9 kN vervorming (mm) u1,2 2,2 1,2

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 10,2 5,3 16,9 18,2 MEd,v=

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = u1,2 2,2 1,2 0,0 3,4 1,2 16,0 0,21 12,0 0,10

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 20,9 244,9 <= 1,0 = 20,9 65,8 20,9 65,8 <= 1,0 = 18,2 78,2 b 200 200

fb

=

0,20

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,9

6.17

VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,09

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

20,9

6.46

=

0,32

-

R2

=

20,9

6.46

<= 1,0

=

=

0,32

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 20,9 20,9 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

4,97 4,97

) ) )

= =

16 16

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net 235 1,00 360 10-3 10-3

6.12

MEd Mc,Rd Mc,Rd= Af,net

<= 1,0

=

18,206 91,3 W el,min gM0

=

0,20

-

= = = = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20 91,3 5,2

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 kNm kN

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

6.14

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25 235 1,00

10-3

Af gM0

10-3

=

20

10-3

=

4,7

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 20,9 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 10 hw r = = = = = = 2= = = 53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18 cm 2

h t

cm mm mm

4

-

cm mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

20,9 244,9 fy gM0

=

0,09

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

18,9 / (3 1,00 )

=

0,05

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,9 3692

215 6

102

=

20

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

20,9 103 1105 = = = 20 11,1 1,8

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

19

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

19

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

(3) a

gewalste I en H profielen

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

-2 -2 20,9 200 0 279,0 12,3

b 200 kN mm mm mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 r +2 18 HE200A S235 235 N/mm2 190 c mm beff

) ) E gM1 z-richting b tw

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,5725 104

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,908 65,8 fy <= 1,0

=

0,32

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10

-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

/ 1,9 210000 / = / 93,9 20,9

0,5 [ 1+

0,49 =

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

380 = =

ly=ly / l1

p ( 202,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

200

200

)

=

0,5227 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 0,0 18,2 kleinste absolute kopmoment My,2,s,d= 0,0 b= 1,00 reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h tf Iy iy W y,el W y,pl = = = = = = = = = = HE200A S235 235 190 10 3692 82,8 388,6 N/mm mm mm cm4 mm cm3

2

W red= Ared= E A G gM1 b tw Iz iz It = = = = = = = =

grootste moment

cm2 210000 N/mm2 53,8 cm2 80769 N/mm2 1,00 200 6,5 1336 49,8 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

0,0 0,0

cm3

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,450

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen tabel 9, geval 2:q-last parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels

429,5 cm3 = 21,0 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 W y,eff l = 4000 0 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT2 vol - 6.10.b grenstoestand

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

kipcontrole algemeen:

0,23

kipcontrole gewalst profiel:

0,22

MEd= 18,2 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 0,0 0,0 lg= = 1,00 4000 = 1,00 4000 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 4000 4000 18,2 0,0 0,0 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,130 C2= -0,450 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

18,2 78,2

=

0,23

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,857

388,6

235 1

10

-6

/

1,00

= =

78,2

kNm

6.56

0,857 0,857 0,782 0,680 197

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,782

+(

0,782

2

0,680 ) maatgevende waarde 0,680

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

197

0,680 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 190 / 6,5 = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 / 10 = 19,0 -

aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 -

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 4000 .2

1222,4 .2 (

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,6

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

190 2

=

1222,4 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

18,206 82,7 fy

--

=

0,22

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

197

Wy

/ gM1 0,68 <= 1,0

Mb,Rd=

0,906

388,6

235

10-6

/

1,00

=

82,7

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,721 +( 1 0,721 =

2

6.57

cLT =

1

0,879 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,680 cLT

2

) = = ] = 0,879 0,906 0,971 0,721 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,879

0,68

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

0,906 ) [1-2,0( 0,680 ( 0,68 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,68

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 2 steunpunten met twee F-lasten en een q-last over de gehele lengte werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte toelaatbare einddoorbuiging veld 1 bijkomende doorbuiging veld 1 toegepaste zeeg veld 1 = eurocode nieuwbouw 3 = CC x= 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE200A S235

3

flensdikte

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= 1,35 gQ;i= 1,35

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= 1,35 gM1= 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen ja A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= y2= yt= L1= 1: 1: 0,5 0,3 1,00 4 250 m *L 1 L= 4,000 test Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 0 0 0 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 0 Gk,j 0,42 Gk,j 0,42 + + + + + 0,42 gQ 1,35 gQ 1,35 = SQmom 0,00 SQextr+mom 0,00 = = 0,51 0,46 kN/m' kN/m' 0,42 kN/m' 2 SI SW pl SW el = = = 3692 430 389 a= 1,5 cm4 cm cm3 F1

3

Sg SA E F2 b= 2

= = =

0,42

kN/m'

53,8 cm2 210000 N/mm2 c= 0,5

333,3 * L 0 mm

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

STR/GEO

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand uit linker steunpunt Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= 8 5 3 1,5 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00

= + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b:

F2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan afstand van F1 tot F2 Gk,j= SQextr+mom= SQmom= b= 8 5 3 2 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

8 Gk,j 8,00 Gk,j 8,00

= + + + + gQ 1,35 gQ 1,35 SQmom 3,00 SQextr+mom 5,00 = =

8,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

13,77 kN 15,40 kN

6.10.b: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,08 onderflensinklemming

0,20

0,31

kip

0

SLS

ueind

0,19

ubij

0,09 test

resultaten mechanicaberekeningen

F1 a= 1,5 b= 2 F2 c= 0,5

1 L= 4,000

2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i 6.10.a 6.10.b maatgevende waarden belastingen q1 F1 0,42 0,00 0,51 0,46 8,00 5,00 13,77 15,40 F2 8,00 5,00 13,77 15,40 dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 -6,8 -3,8 -11,4 -12,5 VEd= 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2 reactie (kN) R1 R2 6,8 3,8 11,4 12,5 REd= positie Mveld,max (m) uit R1 1,50 1,50 1,50 1,50 18,2 kNm test 10,8 6,3 18,2 20,2 20,2

kN

kN

steunpuntmoment (kNm) M2 M1 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 9,8 5,6 16,5 18,2 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 1,9 1,1

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (volbelast) volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = u1,2 1,9 1,1 0,0 3,0 1,1 16,0 0,19 12,0 0,09

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 18,2

6.12

test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd <= 1,0 = 18,2 91,3 20,2 244,9 12,5 65,8 <= 1,0 = 20,2 65,8 18,2 78,5 ) ) ) = 0,31 = 0,20 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

20,2

6.17

<= 1,0

=

=

0,08

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

12,5

6.46

<= 1,0

=

=

0,19

-

R2

=

20,2

6.46

NEd Nb,Rd

kip, art. 6.3.2

MEd

=

18,2

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

=

0,23

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 12,5 20,2 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

b 200 200

fb

4,97 4,97

= =

10 16

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 18,2 kNm profiel reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit cm2 fy fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd b tf Af Af,net

6.12

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

18,182 91,3

=

0,20

-

= = = = = = = =

HE200A S235 235 360 200 10 20,0 20

N/mm2 N/mm2 mm mm 1,0 -

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

53,8 1,00 1,25 429,5 388,6 388,6 20,0 20,0

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.14

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10

-3

fy =

= 20,0

388,6 0,9 1,25

235 1,00 360

10

-3

= =

91,3 5,2

kNm kN

10-3

Af gM0

10-3

=

20

235 1,00

10-3

=

4,7

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 20,2 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw

6.17

test = = = = = = = HE200A S235 235 200 190 215 190 N/mm mm mm cm

3 2

A gM0 Iy tf tw It 10 hw r

= = = = = = 2= = =

53,8 1,00 3692 10 6,5 21,0 170 170 18

cm -

2

h t

cm mm

4

mm cm mm mm mm

4

-

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

20,2 244,9

=

0,08

-

reken met hoogte van het lijf afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1805

235 1,00

10-3

/ 3

=

244,9 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

18,2 / (3

= 1,00 )

0,04

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

20,2 3692

215 6

102

=

20

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

20,2 1105

103

=

18

N/mm2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw

= = = 20

200 170 /

10 6,5 11,1

= = =

20 11,1 1,8

10-2 cm2 10-2 cm2 = 18 N/mm2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

170 6,5 ( 235

> 72

1,00 1,00 235

eis

26,2

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd c tschot bschot

A 5380 = = = =

-2 -2 20,2 200 0

b 200 kN mm mm

tf 10

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 6,5 = = = = = beff

+2 +2 HE200A S235 235 190 c beff

r 18 E N/mm2 mm gM1

) )

tf 10 = = = = = 1805 210000 N/mm2 1,00 200 6,5 mm mm

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf)

zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

279,0 mm 12,3 mm

z-richting b tw

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y = kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 250,2 0 (

190,0 190 190 6,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 16

12,3

+

200

/2= = = = 7

3

250,2 mm 275,9 mm 380,0 mm 16,26 102cm2 0,5725 104mm4 1,9 mm

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

3

+ (

279,0 250,2 /

7 0 10

2

)* )* )

0

traagheidsstraal i = I /A

=

0,5725 104

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

20,164 65,8 fy <= 1,0

=

0,31

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,172

16,3

235 1

10-1

/

1,00

= =

65,8

kN

6.49

c=

3,304 +( ( 202,5 93,9 2,156 (

0,172 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

3,304

2

-

2,156 2,156

2

) ] = 3,304 -

F=

1,9 210000 / =

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

2,156 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

380 = =

/ p ( 202,5

/ 93,9 20,2

235

)

gemiddelde oplegspanning

103

200

200

)

=

0,5041 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= 18,1 My,2,s,d= 0,0 0,0 grootste moment b= 1,00

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,130 C2= -0,420

4000 lkip=lcr=

bM 4000

invoergegevens tbc kipcontrole tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L basisgeval uit NEN 6771 parabool een zijde ingeklemd momentenverloop gewalste I- en H-profielen soort profiel zwaartepunt bovenflens aangrijpingspunt belasting tussen 2 gaffels wijze zijdelijngse steunen

W red= reductie weerstandsmoment 0,0 Ared= reductie doorsnede 0,0 profiel = HE200A E = 210000 kwaliteit = S235 A = 53,8 fy = 235 N/mm2 G = 80769 gM1 h = 190 mm = 1,00 tf = 10 mm b = 200 Iy tw = 3692 cm4 = 6,5 iy Iz = 82,8 mm = 1336 W y,el iz = 388,6 cm3 = 49,8 W y,pl It = 429,5 cm3 = 21,0 W y,eff = 388,6 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,00 * 4000 = 0 ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

cm3 cm2 N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm

0,0 -5,0 -10,0 -15,0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 l = 4000 0 = 4000 mm

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld grenstoestand UGT2 vol - 6.10.b

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

0,0 -5,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

0 1 1,12 2,36

-

-10,0 -15,0 -20,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,23 kipcontrole gewalst profiel: 0,21

0,0

My,2,s,d=

4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= = 1,00 = 1,00 reken met een ongesteunde lengte f1 l f2 lst 4000 4000 lkip=lcr = = = = = 4000 4000 4000 0,00 4,00 mm mm mm m m

0,0 lg=

MEd=

18,1

kNm

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st = 4000 mm tussen twee gaffels tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 1,00 )= 0,60 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde l= MEd= My,1,s,d= My,2,s,d=

afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt

4000 4000 18,1 0,0 0,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 4:2 puntlasten op 0,25L 0,420

C1= 1,130 C2= -0,420 = 1,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

18,1 78,5

=

0,23

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,860

388,6

235 1 0,776

10

-6

/

1,00

= =

78,5

kNm

6.56

0,860 0,860 0,776 0,673 201

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

0,776

+(

2

0,673 2 ) maatgevende waarde 0,673

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

388,6 235 1,00 10-3

4

0,21 / (

(

201

0,673 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

1336

80769

21,0

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 6,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= = -5,4 10-5 29,231 2162 a= + 2162 1,03 eis<5000 = 190 190 10 = 19,0 aan deze eis wordt voldaan 10 = 2162 1012 200 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,913 conclusie: kred= 1,00 /

h / tw= 190 / 6,5 toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,130 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[(1+

9,870 1222,4 .2 ( 4000 .2 ) = 190 2

-0,420 2+ 1) +p -0,420 4000 ( 210000 1336,0 ) 80769 21,0

1222,4

]

=

3,7

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

1222,4 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

18,11 84,3 fy

--

=

0,21

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

201

Wy

/ gM1 0,67 <= 1,0

Mb,Rd=

0,923

388,6

235

10

-6

/

1,00

=

84,3

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,717 +( 1 0,717

2

6.57

cLT =

1

= 0,75 0,673 cLT

2

0,883 -

FLT + ( FLT - b lLT )

cLT<=

6.58

2

-

2

) = = ] = 0,883 0,923 0,956 0,717 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 0,883

0,67

2

=

2,2

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

-2 f=1-0,5(1-kc) [1-2,0( lLT-0,8) ] <=1,0

/ 0,96 f = 1 - 0,5 ( 1 -

= 0,91 0,34

0,923 ) [1-2,0( 0,673 ( 0,67

reken met cLT,mod - 0,4 ) + 0,8 0,75 )

2

kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

FLT =

0,5 [ 1+

0,67

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

stalen ligger op 2 steunpunten met een overstek met een variabele EI, een trapeziumbelasting en een puntlast werk woning te Huissen

werknummer onderdeel 12345

1xprofiel 1: HE140A

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

test

<40

kerngegevens toegepaste norm = eurocode nieuwbouw ontwerplevensduur klasse = 3 1 gevolgklasse CC x= 0,89 correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting liggerlengte lengte van het overstek toelaatbare einddoorbuiging veld L1 bijkomende doorbuiging veld L1 toegepaste zeeg veld L1 toelaatbare einddoorbuiging uitkraging L2 bijkomende doorbuiging uitkraging L2 toegepaste zeeg veld L2 (knoop 3)

ontwerplevensduur = 50 jaar toepassing gebouwen en andere gewone constructies 6.10.a 6.10.b 6.1 partiële factoren gG;j= xgG;j= 1,08 gM0= 1,22 1,00 gQ;1= gQ;1= 1,35 gM1= 1,35 1,00 gQ;i= 1,35 gM2= gQ;i= 1,35 1,25 eigen gewicht ligger automatisch berekenen nee traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting profiel 1: sterke as SI Sg = 1033 cm4 = 0,00 kN/m' SW pl SA = 174 cm3 = 31,4 cm2 3 SW el = 155 cm E = 210000 N/mm2 maat a= 0,050 m F1 q1 q2 q3 1 2 3 L1= 4,000 m L2= 1,500 m

A: woon- en verblijfsruimtes y0 = 0,4 y1 = 0,5 y2 = 0,3 yt= 1,00 L1= 4 L2= 1,5 1: 250 1: 333,3 0 1: 125 1: 167 0 m m *L *L mm *L *L mm

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 1 1 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

test Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 6.10.a:

STR/GEO

1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1 0,9 Gk,j 1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1 0,9 Gk,j kip

1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

+ + + + + + + = + + + + + + + = 0,17

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 0,00 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 SLS

= SQmom 1,00 = SQextr+mom 1,00 = SQextr+mom 1 1 = = = SQmom 1,00 = SQextr+mom 1,00 = SQextr+mom 1 1 ueind = = 0,27

1,00 2,57 2,43 2,60 0,90 1,00 2,57 2,43 2,60 0,90 ubij

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' 0,21 test

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 1 1 1 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 6.10.a: 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1 0,10

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: ULS buiging 0,14 dwarskracht 0,04 onderflensinklemming

EQU en STR/GEO

resultaten mechanicaberekeningen

maat a F1 q1 q2 1 L1= 4,000 2 L2= 1,500 3 q3

2000 1000 0

schematische weergave van de I van het overstek

2 L2= 1,500

3 (overstek)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 overstek volbelast STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (overstek volbelast) ULS(1) 6.10.a alles volbelast ULS(2) 6.10.b alles volbelast ULS(3) 6.10.a veld volbelast ULS(4) 6.10.b veld volbelast maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (overstek volbelast) ULS(1) 6.10.a alles volbelast ULS(2) 6.10.b alles volbelast ULS(3) 6.10.a veld volbelast ULS(4) 6.10.b veld volbelast maatgevende waarden

belastingen q1 q2 0,90 2,60

q3 0,0

F1 0,00

alle steunpunten blijven op druk dwarskracht (kN) reactie (kN) V2,1 V2,3 R1 R2 V1,2 -1,6 2,0 -2,0 1,6 4,0

belastingen q1 q2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 2,57 2,57 2,43 2,43 2,57 0,90 2,43 0,90

q3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VEd=

dwarskracht (kN) V2,1 V1,2 -1,9 -1,9 -2,0 0,1 -4,9 -4,6 -5,0 -4,8 5,4 kN veldmoment (kNm) M1.2 1,8 1,8 2,0 #N/B 4,7 4,4 5,0 4,7 MEd,v= 2,1 2,1 2,0 0,1 5,4 5,1 5,2 4,9

V2,3 -0,8 -0,8 0,0 -0,7 -1,9 -1,8 -0,7 -0,7

reactie (kN) R1 R2 1,9 1,9 2,0 -0,1 4,9 4,6 5,0 4,8 REd= 2,8 2,8 2,0 0,8 7,3 6,9 5,9 5,6 7,3 kN vervorming (mm) u1,2 u3 1,4 1,4 1,5 -0,2 -1,4 -1,4 -1,8 0,4

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= -0,4 -0,4 0,0 -0,3 -1,0 -0,9 -0,3 -0,3 1,0

positie Mveld,max (m) uit R1 1,91 1,91 2,00 n.v.t. 1,91 1,91 1,97 1,97

kNm

5,0

kNm test

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon Gk,j = Qk1 + y0,i * Qk,i uelastisch = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + uzeeg = ubij uelastisch = ueind,toe ueind,toelaatbaar = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij,toe ubij,toelaatbaar = ubij / ubij,toelaatbaar u.c. = = = = = = = = = = = alles volbelast u1,2 u3 1,4 1,4 0,0 2,7 1,4 16,0 0,17 12,0 0,11 -1,4 -1,4 0,0 -2,8 -1,4 12,0 0,24 9,0 0,16 veld volbelast u1,2 u3 1,4 1,5 0,0 2,9 1,5 16,0 0,18 12,0 0,13 -1,4 -1,8 0,0 -3,3 -1,8 12,0 0,27 9,0 0,21 overstek volbelast u1,2 u3 1,4 -0,2 0,0 1,2 -0,2 16,0 0,08 12,0 0,01 -1,4 0,4 0,0 -1,0 0,4 12,0 0,09 9,0 0,04

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 5,0

6.12

test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd NEd Nb,Rd MEd Mb,Rd <= 1,0 = 5,0 36,5 5,4 137,1 4,9 71,5 7,3 71,5 5,0 29,4 = 0,14 -

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

5,4

6.17

<= 1,0

=

=

0,04

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

4,9

6.46

<= 1,0

=

=

0,07

-

R2

=

7,3

6.46

<= 1,0

=

=

0,10

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

5,0

6.54

<= 1,0

=

=

0,17

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2

lopleg lopleg lopleg

= = =

NEd 4,9 7,3 103 103

/ ( / ( / (

b

1,28 1,28

b 140 140

fb

4,97 4,97

) ) )

= =

6 8

mm mm test

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd rekenwaarde moment = 5,0 kNm profiel = HE140A reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit = S235 fy = 235 N/mm2 fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd = 360 N/mm2 b = 140 mm tf = 8,5 mm 6.12 MEd Af <= 1,0 = 4,9625 = 0,14 = 14,0 0,9 Mc,Rd Af,net 36,5 = 11,9 6.14

A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0

= = = = = = = =

31,4 1,00 1,25 173,5 155,4 155,4 11,9 11,9

cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10-3

fy =

= 11,9

155,4 0,9 1,25 235 1,00

235 1,00 360

10-3 10-3

= =

36,5 3,1

kNm kN

Af gM0

10-3

=

11,9

10-3

=

2,8

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) VEd rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t

test = 5,4 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy = HE140A = S235 = 235 N/mm2 b = 140 mm h = 133 mm Sy = 87 cm3 hw = 133 reken met hoogte van het lijf afrondingstraal in profiel A gM0 Iy tf tw It 8,5 hw r = = = = = = 2= = = 31,4 1,00 1033 8,5 5,5 8,1 116 116 12 cm2 cm4 mm mm cm4 mm mm mm

6.17

VEd Vc,Rd Vc,Rd=

<= 1,0

=

5,4 137,1 fy gM0

=

0,04

-

6.18

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1011

235 1,00

10-3

/ 3

=

137,1 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

8,4 / (3

= 1,00 )

0,02

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

5,4 1033

87 6

102

=

8

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw = = 11,9

indien Af / Aw >= 0,6 =

5,4 103 638 11,9 6,4 1,9 10-2 cm2 10-2 cm2 -

=

8

N/mm2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw

=

140 116 /

8,5 5,5 6,4

= = =

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

=

8

N/mm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

6.22

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

116 5,5 ( 235

> 72

1,00 1,00 235

eis

21,1

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

)

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00

A 3140 rekenwaarde oplegreactie = opleglengte c = tschot totale dikte schotjes = bschot = totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd

-2 -2 7,3 200 0 279,0 12,3

b 140 kN mm mm mm mm

tf 8,5

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme

tw 5,5 = = = = =

tf +2 r ) +2 12 ) 8,5 HE140A E = S235 235 N/mm2 gM1 = z-richting 133 mm b = tw c = beff

= 1010,8 210000 N/mm2 1,00 140 5,5 mm mm

beff tschot bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

= = = = =

traagheidsstraal i = I /A

0,5 ( ( 2 232,3 0 (

133,0 2 + 133 2 + 133 5,5 +( 279,0 3 + ( 0,3221 104

200,0 200

2 2

)+ )

12,3

+

200

279,0 232,3 / 13

6 0 102 )

)* )*

0 6

3

/2= = = = )= =

232,3 240,2 266,0 12,78 0,3221 1,6

mm mm mm 102cm2 104mm4 mm

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd Nb,Rd= c =

<= 1,0

=

7,2944 71,5 fy <= 1,0

=

0,10

-

6.47-6.48

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,238

12,8

235 1 2,479

10-1

/

1,00

= =

71,5

kN

6.49

c=

2,479 +( ( 167,5 93,9 1,784 (

0,238 -

F + ( F2 - -l2 )

--- 2 F =0,5 [ 1+a ( l - 0,2 ) + l ]

2

-

1,784 1,784

2

) ] = 2,479 -

F=

0,5 [ 1+

0,49 = = = /

1,784 - 0,2 ) +

2

6.50

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

ly=ly / l1

266 = =

/ 1,6 p ( 210000 167,5 / =

/ 93,9 7,3

235

)

gemiddelde oplegspanning

103

140

200

)

=

0,2605 N/mm2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen W red= grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment reductie weerstandsmoment 0,0 My,1,s,d= 1,0 MEd= 4,7 My,2,s,d= 0,0 Ared= reductie doorsnede 0,0 b= grootste moment 0,00 profiel = HE140A E = 210000 kwaliteit = S235 A = 31,4 fy = 235 N/mm2 G = 80769 gM1 h = 133 mm = 1,00 bM tf M ongesteunde lengte segment l= 4000 = 8,5 mm b = 140 Iy tw = 1033 cm4 = 5,5 C1= 1,115 C2= -0,450 lkip=lcr= 4000 iy Iz = 57,4 mm = 389 W y,el iz invoergegevens tbc kipcontrole = 155,4 cm3 = 35,2 tabel 9, geval 2:q-last W y,pl It = 173,5 cm3 = 8,1 basisgeval uit NEN 6771 parabool scharnierend W y,eff momentenverloop = 155,4 cm3 h/b = 0,95 gewalste I- en H-profielen soort profiel plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen zwaartepunt bovenflens ckip;links aangrijpingspunt belasting = 0,00 * 4000 = 0 tussen 2 gaffels ckip;rechts = 1,00 * 4000 = 4000 wijze zijdelijngse steunen l = 4000 0 = 4000 aanvullende invoer via een liggerberekeningen: momentenlijn gekozen veld en kipsteunen door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen veld 1 te controleren veld UGT1 vol - 6.10.a grenstoestand

2,0 0,0

test

cm3 cm2 N/mm2 cm2 N/mm2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

aantal kipsteunen n= te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen) =

0 1 1,12 2,36

-

-2,0 -4,0 -6,0

kipcontrole algemeen:

0,16

kipcontrole gewalst profiel: 0,15

4,7 kNm 4000 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= = 1,00 4000 = 1,00 4000 reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt f1 l f2 lst = = = 4000 4000 4000 = 0,00 = 4,00 mm mm mm m m

My,1,s,d=

1,0

My,2,s,d=

0,0 lg=

MEd=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 4000 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde My,1,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde My,2,s,d=

4000 4000 4,7 1,0 0,0

mm mm kNm kNm kNm

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 2:q-last

0,450

C1= 1,115 C2= -0,450 = 0,00 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

4,7 29,4

=

0,16

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

6.55

Mb,Rd= c LT =

c LT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= c LT =

0,804

155,4

235 1 0,869

10-6

/

1,00

= =

29,4

kNm

6.56

0,804 0,804 0,869 0,785 59

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

F LT= 0,5 [ 1+

235 1,00 10-3

3

0,869

+(

2

0,785 2 ) maatgevende waarde 0,785

2

c LT = = =

--2 F LT =0,5 [ 1+aLT ( lLT - 0,2 ) + lLT ]

0,21 / (

(

59

0,785 - 0,2 ) +

]

--

lLT = ( W y* fy / Mcr )

=

155,4

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

389

80769

8,1

108

) =

kNm

4000 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf <=75= 133 133 5,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= -5,4 10-5 3033 24,182 a= + 1,03 = 9 = 15,6 aan deze eis wordt voldaan 8,5 = 3033 1012 140 4000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,866 conclusie: kred= 1,00 /

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

h / tw= 133 / 5,5 = toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

3033 eis<5000

C=

p

C1 lkip 1,115 4000

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

4000

[ ( 1 + 9,870 742,0 .2 ( 4000 .2 ) = 133 2

-0,450 2+ 1) +p -0,450 4000 ( 210000 389,3 ) 80769 8,1

742,0

]

=

3,2

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

=

742,0 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

4,6598 31,1 fy

--

=

0,15

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= c LT,mod Mcr=

59

Wy

/ gM1 0,78 <= 1,0

Mb,Rd=

0,851

155,4

235

10-6

/

1,00

=

31,1

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen c LT = 0,796 0,78

2

6.57

c LT =

1

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

c LT <=

6.58

+( -

1 0,796

=

2

0,826 -

-

0,75

0,785 c LT

2

) = = ] = 0,826 0,851 0,970 0,796 -

1 /

--

lLT2

=

1 /

=

1,6

maatgevende waarde

c LT,mod = c LT / f = 0,826 f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0

---2 F LT=0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT ]

kip

/ 0,97 f = 1 - 0,5 ( 1 F LT= 0,5 [ 1+

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,851 ) [1-2,0( 0,785 0,8 )2 ( 0,78 - 0,4 ) + 0,75 0,78

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting invoergegevens van de ligger liggerlengte liggerlengte liggerlengte wilt u de EI per liggerdeel aanpassen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg veld 1 toegepaste zeeg veld 2 toegepaste zeeg veld 3 1: L1= L2= L3= 5 5 5 nee 250 -1 -2 -3 *L mm mm mm 1: 333,3 * L 1673 m m m 1 L1= 5,000 q1 y0 = y1 = y2 = yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 gG;j= gQ;1= gQ;i=

1xprofiel 1: HE160A

woonhuis te Huissen

12345 materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= gM1= gM2= 1,00 1,00 1,25 ja -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen belasting profiel 1 : SI SWpl SWel = = = 1673 245 220 sterke as cm4 cm

3

A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting Sg SA E = = = 0,30 38,8 kN/m'

2

cm3

cm 210000 N/mm2

q3 q2 2 L2= 5,000 1673 3 L3= 5,000 1673 4

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j 5 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 Gk,j 5,30 0,9 Gk,j kip

+ + + + + + + = + + + + + + + = + + + + + + + = 0,64

0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,5 1,5 0,9 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 0,30 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 SLS SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30 SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 SQextr+mom 4,00 5,30

= = = = =

5,30

kN/m'

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,1 1,1

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 5,30 kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

= = = = =

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 5,30 kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10:

EQU en STR/GEO

q3:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

= = = = =

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10

6.10.a:

STR/GEO

10,50 kN/m' 11,14 kN/m' 11,84 kN/m' 4,77 kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10: unity-checks ULS buiging er worden geen verstijvingsschotjes toegepast dwarskracht 0,19 onderflensinklemming

EQU en STR/GEO

0,59

0,83

alle steunpunten blijven op druk ueind 0,62 ubij 0,47

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

resultaten mechanicaberekeningen

q1 q2 alle steunpunten blijven op druk 1 L1= 5,000 EQU (groep A) belastinggeval / combinatie EQU 6.10 veld L1 volbelast veld L2 volbelast veld L3 volbelast belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden belastinggeval / combinatie BGT 6.14.b permanente belasting veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.a veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast UGT 6.10.b veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast veld L1 +L3 volbelast veld L2 volbelast veld L2 +L3 volbelast veld L3 volbelast maatgevende waarden steunpuntmoment (kNm) M1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= M2 -13,3 -10,0 -6,7 -11,7 -5,0 -5,0 -3,3 1,7 -26,2 -21,5 -28,6 -19,1 -19,1 -16,7 -9,6 -27,8 -22,5 -30,5 -19,9 -19,9 -17,2 -9,3 30,5 M3 -13,3 -10,0 1,7 -3,3 -5,0 -5,0 -11,7 -6,7 -26,2 -9,6 -16,7 -19,1 -19,1 -28,6 -21,5 -27,8 -9,3 -17,2 -19,9 -19,9 -30,5 -22,5 kNm M4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,14 11,14 11,14 11,14 4,77 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 4,77 11,14 4,77 4,77 11,14 4,77 11,14 11,14 -22,3 -23,3 -21,7 -23,9 -8,0 -8,5 -10,1 VEd= 33,4 32,3 33,9 31,8 15,9 15,4 13,8 33,9 -27,8 -14,6 -30,5 -11,9 -27,8 -25,2 -9,3 kN 27,8 9,3 25,2 11,9 27,8 30,5 14,6 -33,4 -13,8 -15,4 -31,8 -15,9 -33,9 -32,3 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3 22,3 23,3 21,7 23,9 8,0 8,5 10,1 REd= positie Mveld,max (m) M3.4 10,6 8,0 n.v.t. n.v.t. 10,1 n.v.t. 7,3 9,4 21,0 10,5 7,7 23,9 6,9 20,0 22,9 22,3 10,6 7,5 25,6 6,6 21,2 24,4 kNm uit R1 2,0 2,0 2,2 1,9 2,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 2,0 2,1 2,0 2,1 1,7 1,8 2,1 uit R2 2,5 2,5 n.v.t. 2,9 n.v.t. 2,5 2,1 n.v.t. 2,5 3,0 2,7 2,5 2,5 2,3 2,0 2,5 3,1 2,7 2,5 2,5 2,3 1,9 uit R3 3,0 3,0 n.v.t. n.v.t. 2,7 n.v.t. 3,1 2,8 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 3,0 2,9 3,2 2,9 3,3 3,0 2,9 61,2 46,9 64,4 43,8 43,8 40,6 23,1 64,4 61,2 23,1 40,6 43,8 43,8 64,4 46,9 kN 10,50 10,50 10,50 10,50 4,77 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 4,77 10,50 4,77 4,77 10,50 4,77 10,50 10,50 -21,0 -21,9 -20,5 -22,4 -8,1 -8,6 -10,0 31,5 30,5 32,0 30,1 15,8 15,3 13,8 -26,2 -14,3 -28,6 -11,9 -26,2 -23,9 -9,6 26,2 9,6 23,9 11,9 26,2 28,6 14,3 -31,5 -13,8 -15,3 -30,1 -15,8 -32,0 -30,5 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 21,0 21,9 20,5 22,4 8,1 8,6 10,0 57,7 44,9 60,6 42,0 42,0 39,1 23,4 57,7 23,4 39,1 42,0 42,0 60,6 44,9 belastingen q1 11,84 4,77 4,77 q2 4,77 11,84 4,77 q3 4,77 4,77 11,84 dwarskracht (kN) V1,2 -24,8 -7,8 -10,1 V2,1 34,3 16,1 13,7 V2,3 -14,9 -29,6 -9,0 V3,2 9,0 29,6 14,9 V3,4 -13,7 -16,1 -34,3 V4,3 10,1 7,8 24,8 reactie (kN) R1 24,8 7,8 10,1 R2 49,2 45,7 22,7 R3 22,7 45,7 49,2 2 L2= 5,000 3 L3= 5,000 4 q3

test

R4 10,1 7,8 24,8

belastingen q1 5,30 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 q2 5,30 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 q3 5,30 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00

dwarskracht (kN) V1,2 -10,6 -8,0 -8,7 -7,7 -9,0 1,0 0,7 -0,3 V2,1 15,9 12,0 11,3 12,3 11,0 1,0 0,7 -0,3 V2,3 -13,3 -10,0 -1,7 -11,7 0,0 -10,0 -8,3 1,7 V3,2 13,3 10,0 -1,7 8,3 0,0 10,0 11,7 1,7 V3,4 -15,9 -12,0 0,3 -0,7 -11,0 -1,0 -12,3 -11,3 V4,3 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7

reactie (kN) R1 10,6 8,0 8,7 7,7 9,0 -1,0 -0,7 0,3 R2 29,2 22,0 13,0 24,0 11,0 11,0 9,0 -2,0 R3 29,2 22,0 -2,0 9,0 11,0 11,0 24,0 13,0 R4 10,6 8,0 0,3 -0,7 9,0 -1,0 7,7 8,7 21,0 10,0 8,6 22,4 8,1 20,5 21,9 22,3 10,1 8,5 23,9 8,0 21,7 23,3

veldmoment (kNm) M1.2 10,6 8,0 9,4 7,3 10,1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 21,0 22,9 20,0 23,9 6,9 7,7 10,5 22,3 24,4 21,2 25,6 6,6 7,5 10,6 MEd,v= M2.3 3,3 2,5 n.v.t. 5,3 n.v.t. 7,5 5,3 n.v.t. 6,6 0,0 10,4 -4,2 13,7 10,4 0,0 7,0 -0,3 11,3 -5,0 14,9 11,3 -0,3 25,6

vervorming (mm) u1,2 6,4 4,8 6,3 4,1 7,0 -2,2 -1,5 0,7 u2,3 0,5 0,4 -2,2 2,6 -4,4 4,8 2,6 -2,2 u3,4 6,4 4,8 0,7 -1,5 7,0 -2,2 4,1 6,3

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uzeeg ueind ubij u.c. ubij,toe u.c. Gk,j volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i = = = = = = = = = =

veld L1+L2+L3 volbelast veld L1 volbelast veld L1 en L2 volbelast

test

veld L1 +L3 volbelast

u1,2 6,4 4,8 -1,0 10,2 4,8 20,0 0,51 15,0 0,32

u2,3 0,5 0,4 -2,0 -1,1 0,4 20,0 0,06 15,0 0,02

u3,4 6,4 4,8 -3,0 8,2 4,8 20,0 0,41 15,0 0,32

u1,2 6,4 6,3 -1,0 11,7 6,3 20,0 0,58 15,0 0,42

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19 15,0 0,15

u3,4 6,4 0,7 -3,0 4,1 0,7 20,0 0,21 15,0 0,05

u1,2 6,4 4,1 -1,0 9,5 4,1 20,0 0,47 15,0 0,27

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05 15,0 0,17

u3,4 6,4 -1,5 -3,0 1,9 -1,5 20,0 0,10 15,0 0,10

u1,2 6,4 7,0 -1,0 12,4 7,0 20,0 0,62 15,0 0,47

u2,3 0,5 -4,4 -2,0 -6,0 -4,4 20,0 0,30 15,0 0,30

u3,4 6,4 7,0 -3,0 10,4 7,0 20,0 0,52 15,0 0,47

ueind,toe ueind,toelaatbaar

veld L2 volbelast

veld L2 +L3 volbelast

veld L3 volbelast

veld uon uzeeg ueind ubij u.c. ubij,toe u.c. Gk,j volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar uelastisch Qk1 + y0,i * Qk,i

= = = = = = = = = =

u1,2 6,4 -2,2 -1,0 3,2 -2,2 20,0 0,16 15,0 0,15

u2,3 0,5 4,8 -2,0 3,3 4,8 20,0 0,17 15,0 0,32

u3,4 6,4 -2,2 -3,0 1,2 -2,2 20,0 0,06 15,0 0,15

u1,2 6,4 -1,5 -1,0 3,9 -1,5 20,0 0,20 15,0 0,10

u2,3 0,5 2,6 -2,0 1,1 2,6 20,0 0,05 15,0 0,17

u3,4 6,4 4,1 -3,0 7,5 4,1 20,0 0,37 15,0 0,27

u1,2 6,4 0,7 -1,0 6,1 0,7 20,0 0,31 15,0 0,05

u2,3 0,5 -2,2 -2,0 -3,7 -2,2 20,0 0,19 15,0 0,15

u3,4 6,4 6,3 -3,0 9,7 6,3 20,0 0,48 15,0 0,42 maximum 0,47 test maximum 0,62

ueind,toe ueind,toelaatbaar

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 30,5

6.12

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

30,5 51,7

=

0,59

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

33,9

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

33,9 179,6

=

0,19

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R1

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

23,9 78,0

=

0,31

-

R2

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

R3

=

64,4

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

R4

=

23,9

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

23,9 78,0

=

0,31

-

kip, art. 6.3.2

MEd

=

30,5

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

30,5 47,4

=

0,64

-

opleglengte, art. 6.9 EC steen R1 R2 R3 R4

lopleg lopleg lopleg lopleg lopleg

= = = = =

NEd 23,9 64,4 64,4 23,9 10

3

/ ( / ( / ( / ( / ( 103 103 103

b

1,28 1,28 1,28 1,28

b 160 160 160 160

fb 3,89 3,89 3,89 3,89

) ) ) ) ) = = = = 30 81 81 30 mm mm mm mm test A gM0 = = = = = = = 0,0 = 38,8 1,00 1,25 cm2 -

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens rekenwaarde moment MEd = 30,5 kNm profiel = HE160A reductie flensdoorsnede (boutgaten)Af,red = 0,0 cm2 kwaliteit fy de boutgaten mogen worden verwaarloosd fu b tf

6.12

= = = = = = =

S235 235 360 160 9 16,0 14,4

N/mm2 gM2 N/mm2 Wpl mm mm 0,9 Wel,min Wef,min

245,1 cm3 220,1 cm3 220,1 cm3 14,4 cm2 14,4 cm2

MEd Mc,Rd

<= 1,0

=

30,491 51,7

=

0,59

-

Af Af,net

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

6.14

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fu

Wel,min gM0 10-3

fy =

= 14,4

220,1 0,9 1,25

235 1,00 360

10

-3

= =

51,7 3,7

kNm kN

10-3

Af gM0

fy

10-3

=

14,4

235 1,00

10-3

=

3,4

kN

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment VEd profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt h t

test = 33,9 kN profiel kwaliteit fy = = 1 6 mm b h Sy hw = = = = = = = HE160A S235 235 160 152 123 152 N/mm mm mm cm3 2

A gM0 Iy tf tw It 9 hw r

= = = = = = 2= = =

38,8 1,00 1673 9 6 12,2 134 134 15

gewalste I en H profielen

cm2 cm mm mm cm4 mm mm mm

4

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

33,9 179,6

=

0,19

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

fy gM0

/ 3

=

1324

235 1,00

10

-3

/ 3

=

179,6 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / ( 3 gM0 )

= 235

42,2 / (3 1,00 )

=

0,10

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

33,9 1673

123 6

10

2

=

41

N/mm

2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

33,9 804

10

3

=

42

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 14,4

160 134 /

9 6 8,0

= = =

14,4 8,0 1,8

10-2 cm2 10 cm -2 2

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

42

N/mm2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met

> 72

e h

dus

134 6 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

22,3

>

72,0

e = ( 235 / fy ) =

/

235

)

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend = 1,00

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

(3) a

gewalste I en H profielen

Av= Av= NEd c tschot bschot x

A 3880 = = = = =

-2 -2 64,4 200 0 kN

b 160 mm mm

tf 9

+( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff

tw 6 = = = = =

+2 +2 HE160A S235 235 152 c beff

r 15 E

) )

tf 9 = = = = = 1324 210000 N/mm2 1,00 160 6 mm mm

rekenwaarde oplegreactie opleglengte totale dikte schotjes totale breedte schotjes (incl. lijf) zijkant oplegging c tot eind ligger beff

279,0 mm 120,0 mm

N/mm2 gM1 z-richting mm b tw

er worden geen verstijvingsschotjes toegepast

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

NEN 6770 art 12.2.4

beff = 0,5 (h2 + c2 ) + x + c/2 beff < (h2 + c2 ) kniklengte y-richting lcr,y

= = =

0,5 ( ( 2 251,2 0 (

152,0 152 152 6

2 2

+ + +(

200,0 200 279,0

2 2

)+ ) 15

120,0

+

200

/2= = =

345,6 mm 251,2 mm 304,0 mm 15,07 102cm2 0,4522 104mm4 1,7 mm

doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

I=1/12 ( tschot bschot3+(beff-tschot) tw3 )=1/12(

6 0 10

2

)* )* )

0 6

3

= )= =

traagheidsstraal i = I /A

=

279,0 3 + ( 0,4522 104

251,2 /

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

64,4 78,0

=

0,83

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

fy <= 1,0

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,220

15,1

235 1

10

-1

/

1,00

= =

78,0

kN

6.49

c=

2,655 +( ( 175,5 93,9 1,869 (

0,220 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2,655

2

-

1,869 1,869

2

) ] = 2,655 -

F=

1,7 210000 / = / 93,9 64,4

0,5 [ 1+

0,49 =

1,869 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

304 = =

/ p ( 175,5

235

)

= =

ly=ly / l1

gemiddelde oplegspanning

103

/

160

200

)

=

2,0134 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment reductie weerstandsmoment My,1,s,d= -17,2 MEd= 17,2 My,2,s,d= b= 0,0 0,00 reductie doorsnede profiel kwaliteit fy h M ongesteunde lengte segment l= C1= 2,300 C2= 0,000 5000 lkip=lcr= 5000 bM tf Iy iy invoergegevens tbc kipcontrole tabel 10, q-last en kopmomenten basisgeval uit NEN 6771 momentenverloop soort profiel aangrijpingspunt belasting wijze zijdelijngse steunen parabool scharnierend gewalste I- en H-profielen zwaartepunt bovenflens tussen 2 gaffels Wy,el Wy,pl Wy,eff = = = = = = = = = = = = HE160A S235 235 152 9 1673 65,7 E A N/mm2 G mm gM1 mm cm4 mm b tw Iz iz grootste moment

Wred= Ared= = = = = = = = =

cm3 0,0 cm2 210000 N/mm2 38,8 cm2 0,0 80769 N/mm2 1,00 160 6 616 39,8 mm mm cm4 mm

It = 12,2 cm4 220,1 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links ckip;rechts 0,00 1,00 * * 5000 5000 = = 0 5000 mm mm

220,1 cm3 245,1 cm3

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011 l = 5000 0 = 5000 mm

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

het grootste steunpuntmoment zit bij formule het grootste veldmoment zit bij formule het grootste moment is het grootste veldmoment zit in het grootste steunpuntmoment zit bij maatgevende belastingschikking invoer van de kipsteunen te controleren veld grenstoestand belastingschikking aantal kipsteunen

6.10.b 6.10.b 30,5 kNm veld 3 steunpunt 2 veld L1 en L2 volbelast

momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling veld 1 UGT2 - 6.10.b veld L2 +L3 volbelast n= 0 = 1 2,30 3,75 -

te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

-5,0 -10,0

My,1,s,d= kipcontrole algemeen: 0,36 kipcontrole gewalst profiel: 0,34

-17,2 My,2,s,d=

0,0 l g=

MEd= 5000

17,2

kNm

"tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = 1,00 1,00 5000 5000 = = = 5000 5000 5000 0,00 5,00 mm mm mm m m

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte tussen twee gaffels lkip = l

st

=

5000

mm

tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,00 )= 1,40 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lengte ligger tussen de gaffels l g= ongesteunde horizontale lengte rekenwaarde buigend moment l= MEd= 5000 5000 17,2 0,0 mm mm kNm kNm

reken met een ongesteunde lengte lkip=lcr

invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 10, q-last en kopmomenten 0,000

C1= 2,300 C2= 0,000 = B*= 0,00 -1,00 -

kopmoment met grootste absolute waarde My,1,s,d= kopmoment met kleinste absolute waarde My,2,s,d=

-17,2 kNm

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

17,2 47,4

=

0,36

-

let op: de waarden voor C1 en C2 moet uit de tabellen 9 t/m 13 worden gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

6.55

Mb,Rd= cLT =

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

0,915

220,1

235 1

10-6

/

1,00

= =

47,4

kNm

6.56

0,915 0,915 0,674 0,528 186

FLT + ( FLT2 - -lLT2 )

0,674

+(

0,674

2

0,528 2 ) maatgevende waarde 0,528

2

cLT = = =

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

FLT= 0,5 [ 1+

220,1 235 1,00 10-3

8

0,21 / (

(

186

0,528 - 0,2 ) +

]

lLT =

( Wy* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) = b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen :

210000 <=75=

616

80769 152 152 6 .3

12,2 /

10 9

8

) = =

kNm -

5000 h / tf a= 16,9 aan deze eis wordt voldaan 9 = 1583 1012 160 5000 .2 aan deze eis wordt niet voldaan 0,945 conclusie: C2 lkip 870,9 .2 ( 0,000 2+ 1) +p 0,000 5000 870,9 ] = 8,2 S ] kred= 1,00 -

h tf 1012 / t3w b l2g <=575=

kred=

als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 152 C1 lkip C= p 2,300 5000 5000 / lg 6 [(1+ = p2

-5,4 10-5 1583 25,333 a=

+ 1583

1,03 eis<5000

=

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

S .2 ( lkip .2

C2 2+ 1) +p

[ ( 1 + 9,870 5000 .2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger 4 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

12.2.11.b

S=

h 2

(

Ed Gd

Iz It

) =

152 2

(

210000 80769

615,6 ) 12,2

=

870,9 -

benadering geldt alleen voor I-profielen

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

17,237 50,4

=

0,34

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

Mb,Rd= Mcr=

cLT,mod

186

Wy

--

fy

/ gM1 0,53 <= 1,0

Mb,Rd=

0,974

220,1

235

10-6

/

1,00

=

50,4

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,626 +( 0,974 ( 1 0,626

2

6.57

cLT =

1

= 0,75 0,528 cLT

2

0,949 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

) = = ] = 0,949 0,974 0,974 0,626 -

1 / =

--

--

lLT 2

= =

-2

1 / 0,949

0,53 /

2

= 0,97

3,6

maatgevende waarde - 0,4 ) + 0,53

cLT,mod

cLT/f

--

= 0,94 0,34

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,53

2

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT =0,5 [ 1+aLT ( lLT - lLT,0) + b lLT ]

f = 1 - 0,5 ( 1 -

) [1-2,0( 0,528

FLT= 0,5 [ 1+

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 7 van 7

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

uitkragende stalen ligger met een variabele EI een trapeziumbelasting en een puntlast werk woning te Huissen

werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage diverse factoren gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting lengte van het overstek toelaatbare einddoorbuiging uitkraging bijkomende doorbuiging uitkraging toegepaste zeeg (knoop 2) = eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89 12345

1xprofiel 1: HE140A

materiaal klasse ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35

S235

3

flensdikte

test

<40 50 jaar

=

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 -

eigen gewicht ligger automatisch berekenen nee A: woon- en verblijfsruimtes traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting y0= 0,4 belasting profiel 1: sterke as y1= 0,5 SI = 1033 cm4 Sg = 0,00 kN/m' y2= yt= L= 1: 1: 0,3 1,00 1,5 125 167 0 m *L *L mm SW pl SW el = = 174 155 cm3 cm

3

SA E maat a=

deze file is afgeleid van de ligger op 2 steunpunten met een uitkraging. q1 1

31,4 cm2 = 210000 N/mm2 0,600 m F1 = q2 2

L= 1,500

m test

belastingen en combinaties q1: ( bij de inklemming )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 4 3 2 kN/m kN/m kN/m

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08

4 Gk,j 4,00 Gk,j 4,00

6.10.a:

STR/GEO

+ + + + +

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 2,00 SQextr+mom 3,00 = =

4,00 7,56 8,38

kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.b:

q2:

( aan het uiteinde )

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= 5 4 3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan

gG,j 1,22 xgG,j 1,08

5 Gk,j 5,00 Gk,j 5,00

+ + + + +

0,00 gQ 1,35 gQ 1,35

= SQmom 3,00 SQextr+mom 4,00 = =

5,00

kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

10,13 kN/m' 10,81 kN/m'

6.10.b:

F1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan maat vanaf steunpunt 2 Gk,j= SQextr+mom= SQmom= a= 6 5 4 0,6 kN kN kN m

STR/GEO

Gk,j: (incl.e.g.) gG,j 1,22 xgG,j 1,08 0,39

6 Gk,j 6,00 Gk,j 6,00 kip

= + + + + 0,52 gQ 1,35 gQ 1,35 SLS SQmom 4,00 SQextr+mom 5,00 ueind = = 0,30

6,00

kN

6.10.a:

STR/GEO

12,69 kN 13,24 kN ubij 0,18 test

6.10.b: ULS buiging 0,53 dwarskracht 0,20 onderflensinklemming

resultaten mechanicaberekeningen

maat a F1 q1 2 L= 1,500 3 q2

2000 1000 0

schematische weergave van de I van het overstek

1 L2= 1,500

2 (overstek)

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

STR/GEO (groep B) belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden MEd,st= belastingen q1 q2 4,00 3,00 7,56 8,38 5,00 4,00 10,13 10,81 dwarskracht (kN) F1 6,00 5,00 12,69 13,24 VEd= steunpuntmoment (kNm) M1 -8,8 -7,1 -18,0 -19,2 19,2 kNm test uitkraging u2 = = = = = = = = = 2,0 1,6 0,0 3,7 1,6 12,0 0,30 9,0 0,18 test MEd Mc,Rd VEd Vc,Rd NEd Nb,Rd kip, art. 6.3.2 MEd = 19,2

6.54

reactie (kN) V1,2 -12,8 -10,3 -26,0 -27,6 kN R1 12,8 10,3 26,0 27,6 27,6

27,6

REd=

kN

vervorming (mm) u3 2,0 1,6

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties uon uelastisch uzeeg ueind ubij ueind,toe u.c. ubij,toe u.c. = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i volgens opgave uon + uelastisch + uzeeg uelastisch ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

toetsingen uiterste grenstoestand (samenvatting)

buiging, art 6.2.5 MEd = 19,2

6.12

<= 1,0

=

19,2 36,5 27,6 137,1 27,6 71,5

=

0,53

-

dwarskracht, art. 6.2.6

VEd

=

27,6

6.17

<= 1,0

=

=

0,20

-

onderflensinklemming, art. 6.3.1

R2

=

27,6

6.46

<= 1,0

=

=

0,39

-

MEd Mb,Rd

<= 1,0

=

19,2 37,1

=

0,52

-

art. 6.2.5 buigend moment, enkele buiging, rekenen met gecombineerde profielgegevens MEd = 19,2 kNm profiel = rekenwaarde moment reductie flensdoorsnede (boutgaten) Af,red = 0,0 kwaliteit = cm2 fy = fu de boutgaten mogen worden verwaarloosd = b = tf = 6.12 MEd Af <= 1,0 = 19,188 = 0,53 = Mc,Rd Af,net 36,5 =

6.14

test HE140A S235 235 360 140 8,5 14,0 11,9 36,5 3,1 A gM0 gM2 W pl W el,min W ef,min 0,0 = = = = = = = = 31,4 1,00 1,25 173,5 155,4 155,4 11,9 11,9 cm2 cm3 cm3 cm3 cm2 cm2

N/mm2 N/mm2 mm mm 0,9 kNm kN

Mc,Rd= Af,net

Mel,Rd= 0,9 gM2 fy fu

W el,min gM0 10-3

fy =

= 11,9

155,4 0,9 1,25 235 1,00

235 1,00 360

10-3 10-3

= =

Af gM0

10-3

=

11,9

10-3

=

2,8

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

art. 6.2.6 dwarskracht (afschuiving) rekenwaarde moment profiel factor in formules gelast profiel dikte in beschouwde punt VEd = 27,6 kN gewalste I en H profielen = = 1 6 mm profiel kwaliteit fy b h Sy hw = = = = = = = HE140A S235 235 140 133 87 133 N/mm mm mm cm

3 2

test A gM0 Iy tf tw It 8,5 hw r = = = = = = 2= = = 31,4 1,00 1033 8,5 5,5 8,1 116 116 12 cm 2

h t

cm mm mm cm mm mm mm

4

4

-

reken met hoogte van het lijf

6.17

VEd Vc,Rd

<= 1,0

=

27,6 137,1 fy gM0

=

0,20

-

afrondingstraal in profiel

6.18

Vc,Rd=

Vpl,Rd=

Av

/ 3

=

1011

235 1,00

10-3

/ 3

=

137,1 kN

(4) Om de rekenwaarde van de elastische weerstand tegen dwarskracht Vc,Rd te toetsen mag, voor een kritiek punt van de doorsnede, het volgende criterium zijn gebruikt tenzij het toetsen op plooien volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 van toepassing is:

6.19

tEd fy / (3 gM0 )

= 235

43,3 / (3 1,00 )

=

0,11

-

algemeen geldt:

6.20

tEd

=

VEd Iy

S t

=

27,6 1033

87 6

102

=

39

N/mm2

(5) Voor I- of H-profielen mag de schuifspanning in het lijf als volgt zijn bepaald:

6.21

tEd

=

VEd Aw

indien Af / Aw >= 0,6 =

27,6 103 638 = = = 11,9 6,4 1,9

-2 2 10 cm 10-2 cm2 -

=

43

N/mm

2

Af= b tf Aw= hw tw Af / Aw =

= = 11,9

140 116 /

8,5 5,5 6,4

waarde voor tEd waarmee mag worden gerekend voor I en H-profielen

6.22

=

43

N/mm

2

(6) Bovendien behoort, voor lijven zonder dwarsverstijvers, de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens hoofdstuk 5 van EN 1993-1-5 te zijn bepaald indien

hw tw met (3) a

> 72

e h

dus

116 5,5 ( 235

> 72

1,00 1,00

eis

21,1

>

72,0

e = ( 235 / fy ) = Av= Av= NEd

/ -2 -2 27,6 200 0 279,0 12,3

235 b 140 kN mm mm mm mm

) tf

=

conclusie: weerstand tegen plooien hoeft niet te worden berekend 1,00 +( +( profiel kwaliteit fy y-richting h kromme beff tw 5,5 = = = = = +2 r E gM1 z-richting b tw ) ) tf 8,5 = = = = = 1010,8 210000 N/mm2 1,00 140 5,5 mm mm

gewalste I en H profielen

A

3140 rekenwaarde oplegreactie = opleglengte c = tschot totale dikte schotjes = bschot totale breedte schotjes (incl. lijf) = zijkant oplegging c tot eind ligger x = er worden geen verstijvingsschotjes toegepast beff

8,5

+2 12 HE140A S235 235 N/mm2 133 c mm beff

tschot

bschot

bschot

tschot bovenaanzicht

x

c

zijaanzicht

doorsnede

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

NEN 6770 art 12.2.4

2 2 = beff = 0,5 (h + c ) + x + c/2 = beff < (h2 + c2 ) lcr,y kniklengte y-richting = doorsnede A= beff tw + (bschot - tw) tschot =

0,5 ( ( 2 232,3 0 (

133,0 133 133 5,5 279,0

2 2

+ + +(

200,0 200

2 2

)+ ) 13

12,3

+

200

/2= = = = 6

3

232,3 mm 240,2 mm 266,0 mm 12,78 102cm2 0,3221 104mm4 1,6 mm

I=1/12 ( tschot bschot +(beff-tschot) tw )=1/12(

3

3

traagheidsstraal i = I /A

=

3 + ( 0,3221 104

279,0 232,3 /

6 0 10

2

)* )* )

0

)= =

y-richting

6.46

NEd Nb,Rd

<= 1,0

=

27,625 71,5 fy <= 1,0

=

0,39

-

6.47-6.48

Nb,Rd= c=

c 1

A

/ gM1

=

Nb,Rd=

0,238

12,8

235 1

10

-1

/

1,00

= =

71,5

kN

6.49

c=

2,479 +( ( 167,5 93,9 1,784 (

0,238 -

F + ( F2 - -l2 )

F =0,5 [ 1+a ( --l - 0,2 ) + --l2 ]

6.50

2,479

2

-

1,784 1,784

2

) ] = 2,479 -

F=

/ 1,6 210000 / = / 93,9 27,6

0,5 [ 1+

0,49 =

1,784 - 0,2 ) +

2

ly=lcr,y / iy = l1=p (E / fy )

-

266 = =

ly=ly / l1

p ( 167,5

235

)

= = /

gemiddelde oplegspanning

10

3

140

200

)

=

0,9866 N/mm2 test

art. 6.3.2 prismatische op buiging belaste staven (kip) Kipcontrole gebeurd altijd met alleen profiel 1 schema van het te controleren liggersegment tussen gaffels of kipsteunen grootste absolute kopmoment kleinste absolute kopmoment My,1,s,d= MEd= My,2,s,d= 6,2 6,2 1,2 grootste moment b= 0,20

reductie weerstandsmoment reductie doorsnede profiel = HE140A kwaliteit fy = = = = = = = = = S235 235 133 8,5 1033 57,4 155,4 N/mm2 mm mm cm4 mm cm3 E A G gM1 b tw Iz iz

W red= Ared= = = = = = = = =

cm3 0,0 cm2 210000 N/mm2 31,4 cm2 80769 N/mm2 0,0 1,00 140 5,5 389 35,2 mm mm cm4 mm cm4 mm mm mm

M

ongesteunde lengte segment l= C1= 1,595 C2= -0,780

510 lkip=lcr=

bM 418

h tf Iy iy W y,el W y,pl

invoergegevens tbc kipcontrole tabel 9, geval 6:q-last op uitkraging basisgeval uit NEN 6771 verschillend moment momentenverloop gewalste I- en H-profielen soort profiel zwaartepunt bovenflens aangrijpingspunt belasting tussen 2 gaffels wijze zijdelijngse steunen aanvullende invoer via een liggerberekeningen: door gelijkmatige verdeling invoer van de kipsteunen grenstoestand UGT1 vol - 6.10.a

It 173,5 cm3 = 8,1 155,4 cm3 h/b = 0,95 plaats van de horizontale kipsteunen bij liggerberekeningen ckip;links = 0,33 * 1500 = 495 ckip;rechts = 0,67 * 1500 = 1005 l = 1005 495 = 510 W y,eff momentenlijn gekozen veld en kipsteunen

20,0 15,0

aantal kipsteunen te controleren liggerdeel (tussen de kipsteunen)

n= =

2 2 1,12 2,36

-

10,0 5,0 0,0

kipcontrole algemeen:

0,17

kipcontrole gewalst profiel:

0,17

MEd= 6,2 kNm 1500 "tekenafspraak" getekende momentenlijn wijkt af van de mechanicaberekening 6,2 1,2 lg= = 0,82 510 = 1,00 418 lkip=lcr reken met een ongesteunde lengte afstand horizontale steun 1 v.a linker steunpunt afstand horizontale steun 2 v.a linker steunpunt lst= lkip=lcr= f1 l f2 lst = = = = = 418 418 418 0,50 1,01 mm mm mm m m

My,1,s,d=

My,2,s,d=

NEN 6771 art.12.2.5.3 bepaling vervangende ongesteunde kiplengte lkip = l st tussen twee gaffels = 418 mm tussen een gaffel en een kipsteun of tussen twee kipsteunen lkip = ( 1,4 - 0,8 b ) lst echter 1,0 <= lkip / lst <=1,4 f2=( 1,4 - 0,8b) = (1,4 - 0,8 0,20 )= 1,24

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S ligger uitkraging EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 deze factor is niet van toepassing, zodat f2=1,00 Er wordt gerekend met de volgende gegevens: lg= lengte ligger tussen de gaffels ongesteunde horizontale lengte l= MEd= rekenwaarde buigend moment kopmoment met grootste absolute waarde kopmoment met kleinste absolute waarde My,1,s,d= My,2,s,d= 1500 510 6,2 6,2 1,2 mm mm kNm kNm kNm invloedsfactor uit tabel C1 invloedsfactor uit tabel C2= -1 verhouding f=b= My,2,s,d / My,1,s,d tabel 9, geval 6:q-last op uitkraging

0,780

C1= 1,595 C2= -0,780 = 0,20 -

toetsing kip art. 6.3.2.2 kipkrommen - Algemeen

6.54

de waarden voor C1 en C2 wordt uit de tabellen 9 t/m 13 gehaald gebruik bij formule 6.56 kromme a

MEd Mb,Rd Mb,Rd= cLT =

<= 1,0

=

6,2 37,1

=

0,17

-

6.55

cLT 1

Wy

fy

/ gM1 <= 1,0

Mb,Rd= cLT =

1,017

155,4

235 1

10

-6

/

1,00

= =

37,1

kNm

6.56

1,017 1,000 0,499 0,122 2450

FLT + ( FLT - lLT )

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - 0,2 ) + --lLT2 ]

--

2

-

2

0,499

+(

0,499

2

0,122 ) maatgevende waarde 0,122

2

2

cLT = = =

FLT = 0,5 [ 1+

155,4 235 1,00 10-3

50

0,21 / (

(

2450

0,122 - 0,2 ) +

]

lLT =

( W y* fy / Mcr )

=

12.2.7 NEN 6771

Mcr=Mke=kred C / lg * (E * Iz * G * It ) =

210000

389

80769

8,1

108

) =

kNm

1500 b) dubbel-symmetrische profielen : c) dubbel-symmetrische profielen : a= h / tf h tf 1012 / t3w b l2g <=75= <=575= 5,5 .3 kred= als h / tw>75: kred= -5,4 10-5 a +1,03= h / tw= 133 / 5,5 = -5,4 10-5 21571 24,182 a= + 1,03 = 133 133 / 9 = 15,6 -

aan deze eis wordt voldaan 8,5 = 21571 1012 140 1500 .2 aan deze eis wordt niet voldaan -0,135 conclusie: kred= 1,00 -

21571 eis<5000

toepassingsgebied voor art. 12.2.1 NEN 6770

12.2.5.3 NEN 6771

C=

p

C1 lkip 1,595 418,2

lg

[(1+

p2 lkip .2

S .2 (

C2 2+ 1) +p

C2 lkip

S

]

C=

p

1500

[(1+

9,870 418,2 .2

742,0 .2 (

-0,780 2+ 1) +p -0,780 418,2 ( 210000 80769 389,3 ) 8,1

742,0

]

=

50,2

-

12.2.11.b

h ( Ed Iz 2 Gd It benadering geldt alleen voor I-profielen S=

) =

133 2

=

742,0 -

toetsing kip art. 6.3.2.3 kipkrommen voor gewalste profielen of equivalente gelaste profielen

6.54

MEd Mb,Rd Mb,Rd= Mcr=

<= 1,0

=

6,1564 36,5 fy

--

=

0,17

-

gebruik bij formule 6.57 kromme

b

6.55

cLT,mod

2450

Wy

/ gM1 0,12 <= 1,0

Mb,Rd=

1,000

155,4

235

10-6

/

1,00

=

36,5

kNm

lLT =

als bij berekening 6.3.2.2 kipkrommen algemeen cLT = 0,458 +( 1 0,458 =

2

6.57

cLT =

1

1,000 -

FLT + ( FLT2 - b-lLT2 )

cLT<=

6.58

-

0,75

0,122 cLT

2

) = = ] = 1,000 1,000 0,992 0,458 -

1 / =

--

lLT2

= =

1 / 1,000

0,12

2

=

67,1

maatgevende waarde

cLT,mod

cLT/f

f=1-0,5(1-kc) [1-2,0(--lLT-0,8)2] <=1,0 kip

FLT=0,5 [ 1+aLT ( --lLT - --lLT,0) + b--lLT2 ]

/ 0,99 f = 1 - 0,5 ( 1 FLT = 0,5 [ 1+

= 0,79 0,34

1,009 ) [1-2,0( 0,122 ( 0,12 - 0,4 ) +

reken met cLT,mod 0,8 0,75 )2 0,12

2

]=

opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 5

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

rechthoekig portaal met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm = =

kolommen: HE140A horizontale regel: K.150.0x100.0x8.0

materiaal klasse

berging + carport S235

3

flensdikte

= alg

2 stalen portalen

ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35

<40

eurocode nieuwbouw

= 15 jaar landbouw, tuinbouw, industrie tot 2 verdiepingen xgG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

ontwerplevensduur klasse = 2 gevolgklasse CC x= correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen specifieke gegevens van het spant overspanning (h.o.h kolommen) hoogte portaal te maken zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale doorbuiging knoop 3 toelaatbare (vert) einddoorbuiging knoop 4 toelaatbare bijkomende doorbuiging knoop 4 knoop 3 W ubij <= 3600 / knoop 4 W ueind<= 3200 / knoop 4 W ubij <= 3200 / portaal berekenen met behulp van belasting op bovenregel q1 L= H= = 1: 1: 1: 333 250 400 = = y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 0,92 ja 3,2 3,6 0 333 250 400 10,8 12,8 m m mm * Lstijl * Lregel * Lregel mm mm -

stalen kolommen sterke as horizontale regel sterke as traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting S+ S+ = 1033 cm4 = 1008 cm4 S9RN S9RN = 174 cm3 = 169 cm3 S9GN S9GN = 155 cm3 = 134 cm3 SI S# E = = = 0,25 31,4

210000

kN/m' cm2 N/mm

2

SI S# fy;d

= = =

0,28 35,2 235

kN/m' cm2 N/mm

2

q1 F1 3 q2 HE140A HE140A 1

L= Grep= 0,28 Qextr+mom= Qmom= + 3,200 5,00 5,00 5,00 0,64 5,00 0,00 = = = qp(z)= 0,3 0,50 -0,3 = = = = = 3,5 25,0 0,0 0,41 = )= = 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m2 1,100 1,105 0,005 kN/m kN/m kN kN kN H= 3,600

4 K.150.0x100.0x8.0

5 q3

2

= 8,0 mm belastinggenerator Grep= 0,64 kN/m2 Qextr+mom= 5,00 kN/m2 Qmom= 0,00 kN/m2 a= 5 III II 5 10 4 6 -0,3 0,02 0 0 m m m m m m m2 kN/m kN/m kN

2

DGNCUVKPIIGPGTCVQT

= onbebouwd soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte d= Cpi= vormfactor onderdruk in gebouw Cpw= vormfactor windwrijving extra oppervlak druk+zuiging bij F1 extra oppervlak wrijving bij F1 Ad+z= Awr= q2 q3 F1 Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= hart op hart van de portalen windbelasting windgebied stuwdruk totale uitwendige vormfactoren druk + zuiging vormfactor links 0,8 + Cpe= 0,85 ( 0,80 + vormfactor rechts 1,105 0,80 q2 linker kolom Qextr+mom= 5,00 1,100 0,41 q3 rechter kolom Qextr+mom= 5,00 0,005 1,105 0,02 0,41 0,41 0,41 totaal

2 stalen portalen

F1 op bovenregel druk+zuiging 0,00 wrijving Qextr+mom= 0,00

GKIGP QRICXG

op linker kolom op rechter kolom op bovenregel unity-checks

2 stalen portalen

ubij ULS buiging + normaalkracht kolom 0,53 ligger 0,75 SLS knoop 3 ueind 2,25 knoop 4 ueind 0,77 ligger en kolommen nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

1,08

OGEJCPKECDGTGMGPKPI

q1

representatieve belastingen op het portaal: op bovenregel q1= vertikaal Grep= Qextr+mom= Qmom= Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= 3,5 25,0 0,0 2,3 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

UVCNGP RQTVCNGP

F1 3 q2 4 5 q3

H= 3,600

linker kolom rechter kolom op bovenregel

q2= horizontaal q3= horizontaal F1= horizontaal

1

L= 3,200

2

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 berekening kniklengte kolommen m.b.v. figuur 41 NEN 6770 CA= 5,00 knoop 3 CB= 0,15 Lef/Lsys = knoop 1 2,3 faktor K=Ir * H / (Ik * L ) = momenten m.b.v. tabel 11 v.d. betonkalender representatieve belasting grootte belasting reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5= verplaatsing knoop 3 knoop 4 grenstoestanden (hor) (vert) q1 op regel Grep 3,5 -5,6 -5,6 0,5 -0,5 0,0 0,0 -1,7 2,7 -1,7 0,0 1,2

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

kniklengte 1008 3,60

Lef;cln = / (

2,300 1033

3,600 3,20

= )=

8,28 1,10

m -

Qextr+mom 25,0 -40,0 -40,0 3,4 -3,4 0,0 0,0 -12,3 19,7 -12,3 0,0 8,7

Qmom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

q2 linker stijl Qextr+mom 2,3 4,6 -4,6 -5,9 -2,3 0,0 0,0 6,6 -0,8 -8,1 24,3 0,0

q3 rechterstijl Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

F1 knoop 3 Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm mm mm

uiterste grenstoestand permanent vloer extreem 6.10.a 4,2 0,0 0,0 0,0 -6,8 -6,8 0,6 -0,6 0,0 0,0 -2,1 3,3 -2,1 extreem 6.10.b 37,5 0,0 0,0 0,0 -60,0 -60,0 5,1 -5,1 0,0 0,0 -18,5 29,5 -18,5

wind extreem 6.10.b 3,8 3,1 0,0 0,0 0,2 -12,2 -7,5 -3,6 0,0 0,0 7,0 1,9 -12,8

bruikbaarheidsgrenstoestand vloer wind extreem 6.14.b 28,5 0,0 0,0 0,0 -45,6 -45,6 3,9 -3,9 0,0 0,0 -14,0 22,4 -14,0 extreem 6.14.b 3,5 2,3 0,0 0,0 -1,0 -10,2 -5,4 -2,8 0,0 0,0 4,9 2,0 -9,8

belastingcombinaties belastingen q1= q2= q3= F1= reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5=

kN/m' kN/m' kN/m' kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm

gegevens t.b.v. toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld,midden MEd,re kolom knoop grenstoestand 1-3 6.10.a permanent extreem 6.10.b 6.10.b kolom 2-5 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem m 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 3,20 3,20 3,20 kN -6,8 -60,0 0,2 -6,8 -60,0 -12,2 0,6 5,1 3,5 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1 -18,5 7,0 kNm -1,0 -9,2 8,5 1,0 9,2 6,4 3,3 29,5 1,9 kNm -2,1 -18,5 7,0 2,1 18,5 12,8 -2,1 -18,5 -12,8 2 stalen portalen

ligger

3-5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

kolommen HE140A normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd ligger g/ W pl (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy = = 31,4 174 235 1,00 235 102 10-3 = = 737,9 kN 40,8 kNm

K.150.0x100.0x8.0 fy fy = = 35,2 169 (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 235 = 828,14 kN 102 1,00 235 10-3 = 39,8 kNm

normaalkracht art. 6.2.4 6.10 Nc,Rd= A g/ Mc,Rd W pl

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 unity-checks kolom 1-3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b ligger 3-5 6.10.a 6.10.b 6.10.b NEd 6,8 60,0 0,2 6,8 60,0 12,2 0,6 5,1 3,5 / / / / / / / / / / Nc,Rd 737,9 737,9 737,9 737,9 737,9 737,9 828,14 828,14 828,14 + + + + + + + + + + MEd 2,1 18,5 8,5 2,1 18,5 12,8 3,3 29,5 12,8 / / / / / / / / / / Mc,Rd 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 40,8 39,8 39,8 39,8 = = = = = = = = = 0,01 0,08 0,00 0,01 0,08 0,02 0,00 0,01 0,00 + + + + + + + + +

S portaal 2 scharnieren EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

0,05 0,45 0,21 0,05 0,45 0,31 0,08 0,74 0,32

= = = = = = = = =

0,06 0,53 0,21 0,06 0,53 0,33 0,08 0,75 0,33

-

kolom

2-5

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

horizontale vervorming (knoop 3) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = Qk1 uelastisch = uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe = = = = = = volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+vloer extr. = = = = = = = = = 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 0,00 0,0 10,8 0,00 eg+wind extr. 0,0 24,4 0,0 24,4 10,8 2,25 24,4 10,8 2,25 vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr. 1,2 8,7 0,0 9,9 12,8 0,77 8,7 8,0 1,08 eg+wind extr. 1,2 0,0 0,0 1,2 12,8 0,09 0,0 8,0 0,00

2 stalen portalen

u.c. = opmerking

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

rechthoekig portaal met ingeklemde opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm

kolommen: HE200A horizontale regel: HE260A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte = 1 portaal in as A klasse 3

ontwerplevensduur toepassing gG;j= gQ;1= gQ;i= 6.10.a 1,22 1,35 1,35 xgG;j= gQ;1= gQ;i=

<40

eurocode nieuwbouw

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 1,08 1,35 1,35 6.1 partiële factoren g/ 1,00 g/ g/ 1,00 1,25

ontwerplevensduur klasse = 3 gevolgklasse CC x= correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen specifieke gegevens van het spant overspanning (h.o.h kolommen) hoogte portaal te maken zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale doorbuiging knoop 3 toelaatbare (vert) einddoorbuiging knoop 4 toelaatbare bijkomende doorbuiging knoop 4 knoop 3 W ubij <= 3000 / knoop 4 W ueind<= 7000 / knoop 4 W ubij <= 7000 / portaal berekenen met behulp van belasting op bovenregel q1 L= H= = 1: 1: 1: 333 250 400 = = y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 ja 7 3 -20 333 250 400 9,0 28,0 m m mm * Lstijl * Lregel * Lregel mm mm -

stalen kolommen sterke as horizontale regel sterke as traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting S+ S+ = 3692 cm4 = 10450 cm4 S9RN S9RN = 430 cm3 = 920 cm3 S9GN S9GN = 389 cm3 = 836 cm3 SI S# E = = = 0,42 53,8

210000

kN/m' cm2 N/mm

2

SI S# fy;d

= = =

0,68 86,8 235

kN/m' cm2 N/mm

2

q1 F1 3 q2 HE200A 1

L= 7,000 Grep= 0,68 Qextr+mom= Qmom= + 5,00 5,00 5,00 4,00 2,00 1,50 = = = qp(z)= 0,3 0,50 -0,3 = = = = = 20,7 10,0 7,5 0,49 = )= = 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m2 1,100 1,105 0,005 kN/m kN/m kN kN kN

4 HE260A

5 q3 HE200A

H= 3,000

2

= 17,5 mm belastinggenerator Grep= 4,00 kN/m2 Qextr+mom= 2,00 kN/m2 Qmom= 1,50 kN/m2 a= 5 III II 5 10 4 6 -0,3 0,02 0 0 m m m m m m m2 kN/m kN/m kN

2

DGNCUVKPIIGPGTCVQT

= onbebouwd soort terrein werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte d= Cpi= vormfactor onderdruk in gebouw Cpw= vormfactor windwrijving extra oppervlak druk+zuiging bij F1 extra oppervlak wrijving bij F1 Ad+z= Awr= q2 q3 F1 Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= hart op hart van de portalen windbelasting windgebied stuwdruk totale uitwendige vormfactoren druk + zuiging vormfactor links 0,8 + Cpe= 0,85 ( 0,80 + vormfactor rechts 1,105 0,80 q2 linker kolom Qextr+mom= 5,00 1,100 0,49 q3 rechter kolom Qextr+mom= 5,00 0,005 1,105 0,02 0,49 0,49 0,49 totaal

1 portaal in as A

F1 op bovenregel druk+zuiging 0,00 wrijving Qextr+mom= 0,00

GKIGP QRICXG

op linker kolom op rechter kolom op bovenregel unity-checks

1 portaal in as A

ULS buiging + normaalkracht kolom 0,00 ligger 0,00 SLS knoop 3 ueind 0,00 knoop 4 ueind 0,00 ligger en kolommen nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

ubij

0,00

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

OGEJCPKECDGTGMGPKPI

q1

representatieve belastingen op het portaal: op bovenregel q1= vertikaal Grep= Qextr+mom= Qmom= Qextr+mom= Qextr+mom= Qextr+mom= 20,7 10,0 7,5 2,7 0,0 0,0 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN

RQTVCCN KP CU #

F1 3 q2 4 5 q3

H= 3,000

linker kolom rechter kolom op bovenregel

q2= horizontaal q3= horizontaal F1= horizontaal

1

L= 7,000

2

berekening kniklengte kolommen m.b.v. figuur 41 NEN 6770 CA= 0,25 knoop 3 CB= 0,14 Lef/Lsys = 1,47 knoop 1 faktor K=Ir * H / (Ik * L ) = momenten m.b.v. tabel 11 v.d. betonkalender

kniklengte 10450 3,00

Lef;cln = / (

1,470 3692

3,000 7,00

= )=

4,41 1,21

m -

C ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

representatieve belasting grootte belasting reacties V1= V2= H1= H2= momenten M1= M2= M3= M4= M5= verplaatsing knoop 3 knoop 4 grenstoestanden (hor) (vert)

q1 op regel Grep 20,7 -72,4 -72,4 26,3 -26,3 26,3 -26,3 -52,6 74,1 -52,6 0,0 14,8

Qextr+mom 10,0 -35,0 -35,0 12,7 -12,7 12,7 -12,7 -25,4 35,8 -25,4 0,0 7,2

Qmom 7,5 -26,3 -26,3 9,5 -9,5 9,5 -9,5 -19,1 26,9 -19,1 0,0 5,4

q2 linker stijl Qextr+mom 2,7 0,5 -0,5 -6,4 -1,7 -5,6 -3,0 1,4 -0,4 -2,2 0,7 0,0

q3 rechterstijl Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F1 knoop 3 Qextr+mom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm mm mm

uiterste grenstoestand permanent vloer extreem extreem 6.10.a 35,3 0,0 0,0 0,0 -123,4 -123,4 44,8 -44,8 44,8 -44,8 -89,6 126,3 -89,6 6.10.b 35,9 0,0 0,0 0,0 -125,5 -125,5 45,6 -45,6 45,6 -45,6 -91,2 128,5 -91,2

wind extreem 6.10.b 32,5 3,7 0,0 0,0 -113,0 -114,4 32,6 -43,6 33,7 -45,3 -80,7 115,9 -85,5

bruikbaarheidsgrenstoestand vloer wind extreem extreem 6.14.b 30,7 0,0 0,0 0,0 -107,4 -107,4 39,0 -39,0 39,0 -39,0 -78,0 109,9 -78,0 6.14.b 28,2 2,7 0,0 0,0 -98,1 -99,1 29,4 -37,6 30,2 -38,8 -70,2 100,6 -73,8 kN/m' kN/m' kN/m' kN kN kN kN kN kNm kNm kNm kNm kNm

belastingcombinaties belastingen q1= q2= q3= F1= reacties V1= V2= H1= H2= M1= M2= M3= M4= M5=

momenten

gegevens t.b.v. toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld,midden MEd,re knoop grenstoestand kolom 1-3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem permanent extreem vloer extreem wind extreem m 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41 0,00 0,00 0,00 kN -123,4 -125,5 -113,0 -123,4 -125,5 -114,4 44,8 45,6 32,6 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -89,6 -91,2 -80,7 kNm -44,8 -45,6 -36,2 44,8 45,6 42,8 126,3 128,5 115,9 kNm -89,6 -91,2 -80,7 89,6 91,2 85,5 -89,6 -91,2 -85,5 1 portaal in as A

kolom

2-5

ligger

3-5

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

kolommen HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy = = 53,8 430 235 1,00 235 102 10

-3

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A g/ W pl Mc,Rd ligger HE260A

= =

1264,3 kN 100,9 kNm

normaalkracht art. 6.2.4 6.10 Nc,Rd= A Mc,Rd g/ W pl

fy fy

= =

86,8 920

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 2 235 = 2039,8 kN 10 1,00 235 10-3 = 216,2 kNm

C ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

S portaal ingeklemd EC_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

unity-checks kolom 1-3

NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 123,4 125,5 113,0 123,4 125,5 114,4 44,8 45,6 32,6

/ / / / / / / / / /

Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 2039,8 2039,8 2039,8

+ + + + + + + + + +

MEd 89,6 91,2 80,7 89,6 91,2 85,5 126,3 128,5 115,9

/ / / / / / / / / /

Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 100,9 216,2 216,2 216,2 = = = = = = = = = 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,09 0,02 0,02 0,02 + + + + + + + + + 0,89 0,90 0,80 0,89 0,90 0,85 0,58 0,59 0,54 = = = = = = = = = 0,99 1,00 0,89 0,99 1,00 0,94 0,61 0,62 0,55 -

kolom

2-5

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b

ligger

3-5

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties Gk,j uon = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar horizontale vervorming (knoop 3) eg+vloer extr. eg+wind extr. = 0,0 0,0 = 0,0 0,7 = = = = = = = 0,0 0,0 9,0 0,00 0,0 9,0 0,00 0,0 0,7 9,0 0,08 0,7 9,0 0,08 vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr. eg+wind extr. 14,8 14,8 7,2 5,4 -20,0 1,9 28,0 0,07 7,2 17,5 0,41 -20,0 0,2 28,0 0,01 5,4 17,5 0,31

1 portaal in as A

C ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen A-spant met scharnierende opleggingen

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie

spantbenen: HE120A horizontale regel: HE160A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte 3 = 1 spant in as A klasse

ontwerplevensduur = 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35 toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

<40 50 jaar

eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as 1673 cm4 245 cm3 220 0,30 38,8 235 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

A: woon- en verblijfsruimtes

spantbenen SI SW pl SW el Sg SA E = = = = = = 606 120 106 0,20 25,3

210000

sterke as horizontale regel cm4 cm3 cm3 kN/m' cm2 SI SW pl SW el Sg = = = = = =

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel = bebouwd z= br= ho= d= Cpi= 1: 1: 1: 1: = = Gdak= Gvloer= Qvloer= a= L= honder= a= y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak 50 8 2,5 5 ja 0,5 0,7 1,75 ja III III 8 10 4 6 -0,3 250 250 250 250 0 0 m m m m x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm vloerbelasting winddruk+onderdruk windzuiging +onderdruk

sneeuw permanent

-

SA N/mm2 fy;d

graden m m m 2,267 kN/m

2

8 HE120A 6,223 6 3 2,500 1 a= 50 2 HE160A 4 7 midden 5 4,767 HE120A

kN/m2 kN/m2

2,098

3,805 L= 8,000

2,098

berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m 2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) = ( sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f = personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 unity-checks = (

0,66 0,27 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,45 0,21 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

ubij ubij ULS spant 0,18 regel 0,53 SLS knoop 6 ueind 0,70 0,70 knoop 4 ueind 0,63 spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

0,45

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

mechanicaberekening A-spant met scharnierende steunpunten

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy Ed 120 245 cm3 cm3 Iy Iy L= 8 m

8

1 spant in as A

a= 50 graden honder= 2,500 m a= 5,000 m Gdak= 0,5 kN/m2 Gvloer= 0,7 kN/m2 Qvloer= 1,75 kN/m2 y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j=

210000

2,267

6,223

6 3 4 7 midden 5

4,767

0,4 250 250 250 250 1,22 1,08 1,35 N/mm2 cm4

2,500 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 50 3,805 L= 8,000

2

2,098

2,098

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode

= = = = = = f=

0,27 0,13 0,48

kN/m2 -

606

0,66 -0,30 -0,30 1,00 -

1673 cm4

belastingen per m2

sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) = = = = 0,5 ( ( 0,27 0,27 0,66 -0,30 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,48 0,48 = = = = 0,19 0,09 0,45 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

q-belasting op spantbenen en regel

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 5 5 5 5 5 5 5 * * * * * * * 0,5 0,19 0,09 0,45 0,00 0,70 1,75 / 0,6428 = = = = = = = 3,89 0,93 0,47 2,27 0,00 3,50 8,75 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u6,midden u4,vert = = = = = = = = = = = = eg dak 3,89 3,89 -15,6 -15,6 10,4 -10,4 -2,0 0,0 -2,0 -12,4 -8,2 -12,4 0,0 0,0 wind 2,27 0,00 -3,6 -5,5 -3,5 -7,4 4,1 0,0 -6,9 -0,5 -5,8 -8,9 17,5 0,0 sneeuw eg vlr 0,93 0,47 -3,3 -2,3 1,9 -1,9 0,1 0,0 -0,8 -2,2 -1,5 -2,2 1,5 0,0 3,50 -6,7 -6,7 5,6 -5,6 0,0 6,3 0,0 -8,7 -5,6 -8,7 0,0 2,7 vb vlr 8,75 -16,6 -16,6 14,0 -14,0 0,0 15,8 0,0 -21,7 -14,0 -21,7 0,0 6,8

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -36,0 -36,0 27,0 -27,0 -2,4 16,2 -2,4 -37,3 -24,3 -37,3 eg + wind -37,9 -40,4 20,2 -34,8 3,4 15,4 -11,4 -35,2 -30,2 -46,6 6.10.b eg + sneeuw -37,4 -36,2 27,4 -27,4 -2,0 15,4 -3,2 -37,5 -24,4 -37,5 eg + vloer -46,5 kN -46,5 kN 36,2 -2,1 28,2 -2,1 kN kNm kNm kNm -36,2 kN

-52,1 kN -33,7 kN -52,1 kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld MEd,re grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 6,223 6,223 6,223 6,223 3,805 3,805 3,805 3,805 kN -37,3 -35,2 -37,5 -52,1 -24,3 -30,2 -24,4 -33,7 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm -2,4 3,4 -2,0 -2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd horizontale regel

6.10

HE120A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE160A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 37,3 35,2 37,5 52,1 24,3 30,2 24,4 33,7 = = / / / / / / / / / 38,8 245 Nc,Rd 594,6 594,6 594,6 594,6 911,8 911,8 911,8 911,8 235 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 2,4 3,4 2,0 2,1 16,2 15,4 15,4 28,2 = / / / / / / / / / 57,6 Mc,Rd 28,1 28,1 28,1 28,1 57,6 57,6 57,6 57,6 = = = = = = = = 0,06 0,06 0,06 0,09 0,03 0,03 0,03 0,04 + + + + + + + + 0,08 0,12 0,07 0,08 0,28 0,27 0,27 0,49 = = = = = = = = 0,15 0,18 0,13 0,16 0,31 0,30 0,29 0,53 kNm 102 = 911,8 kN = = 25,3 120 235 1,00 235 10-3 = 28,1 kNm 102 = 594,6 kN

W pl

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd unity-checks spantbeen knoop 3 W pl

hor.regel knoop 4

6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe = = = = = = = Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar eg+wind = = = = = = = = = 0,0 17,5 0,0 17,5 24,9 0,70 17,5 24,9 0,70 eg+sneeuw 0,0 1,5 0,0 1,5 24,9 0,06 1,5 24,9 0,06 eg+vloer 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,00 0,0 24,9 0,00 2,7 6,8 0,0 9,5 15,2 0,63 6,8 15,2 0,45

1 spant in as A vertikale vervorming (knoop 4) eg+vloer extr.

u.c. = opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2

werk werknummer onderdeel kerngegevens toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting geometrie dakvorm dakhelling overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 hart op hart van de portalen permanente belasting eigen gewicht profielen automatisch berekenen eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke vloerbelasting veranderlijke belasting vloer sneeuwbelasting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden windbelasting windgebied A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= yt= 0,4 0,5 0,3 1,00 zadeldak a= L= honder= a= 45 8 2,8 4 ja Gdak= Gvloer= Qvloer= 0,7 0,5 1,75 ja = III II 8 10 4 6 -0,3 250 300 350 400 0 0 90 m m m m eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

spantbenen: HE200A horizontale regel: HE120A = woningen te Huissen = 12345 materiaal S235 flensdikte klasse 3 = 1 spant in as A

ontwerplevensduur toepassing 6.10.a gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= 1,35 1,35 =

<40 50 jaar

gebouwen en andere gewone constructies 6.10.b 6.1 partiële factoren xgG;j= 1,08 gM0= 1,00 gQ;1= gQ;i= 1,35 1,35 gM1= gM2= 1,00 1,25 sterke as 606 120 106 0,20 25,3 235 cm cm3 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

4

spantbenen SI SW pl SW el Sg SA E graden m m m 1,200 kN/m kN/m2 kN/m2 2,800

2

sterke as horizontale regel = = = = = = 3692 430 389 0,42 53,8

210000

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting cm cm3 cm3 kN/m' cm2 N/mm2

4

SI SW pl SW el Sg SA fy;d

= = = = = =

8 HE200A 5,657 6 3 2,800 1 a= 45 2 HE120A 4 7 midden 5 4,000 HE200A

L=

2,400 8,000

2,800

soort terrein onbebouwd werkelijke hoogte boven terrein z= totale gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte vormfactor onderdruk in gebouw vervormingen toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel toe te passen zeeg in spantbeen toe te passen zeeg in horizontale regel toelaatbare horizontale verplaatsing knoop 2 ho= d= Cpi= 1: 1: 1: 1: = = =

sneeuw permanent

winddruk+onderdruk

windzuiging +onderdruk

x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel mm mm mm

vloerbelasting

maximaal optredende verplaatsing van knoop 2 is

85

mm

berekening karakteristieke belastingen voor schuine daken in kN/m 2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,63 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0

0,49 1,00 )

= = =

0,46 0,32 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

unity-checks ubij ULS spant 0,77 regel 0,40 SLS knoop 6 ueind 0,92 0,40 knoop 4 ueind 0,38 spantbenen en regel nog gecontroleren op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

ubij

0,40

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

mechanicaberekening A-spant met horizontale rol

overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren formule 6.10.a belastingfactoren formule 6.10.b belastingfactoren formule 6.10.a en 6.10.b L= a= honder= a= Gdak= Gvloer= Qvloer= y0= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j= 8 45 m graden

8

2

1 spant in as A

2,800 m 4,000 m 0,7 0,5 1,75 0,4 250 300 350 400 1,22 1,08 1,35 kN/m 2 kN/m

2

1,200

5,657

6 3 4

7 (midden)

5

4,000

kN/m 2,800 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1

a= 45 2,400 8,000 = = = = = = f= = = = =

2

2,800 L=

2,800

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode 0,40 1,0 1,0 + + 1,0 1,0 0,30 0,30 0,7 0,7 )* )* 1,0 1,0 0,49 0,49

0,40 0,20 0,49 0,63 -0,30 -0,30 1,00 0,28 0,14 0,46 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m kN/m2 kN/m

2 2

elasticiteitsmodulus spantbeen Wy horizont.regel Wy

430 120

cm cm3

3

Ed Iy Iy

210000

N/mm2 cm4 cm4

3692 606 = = = =

belastingen per m2

sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) 0,5 ( ( 0,40 0,63 -0,30

q-belasting op spantbenen en regel

Grep op spantbeen Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * Gdak/cosa =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer = = = = = = = 4 4 4 4 4 4 4 * * * * * * * 0,7 0,28 0,14 0,46 0,000 0,50 1,75 / 0,707 = = = = = = = 3,96 1,12 0,56 1,84 0,00 2,00 7,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u4;vert u6;midden u2;hor u3;8 u8;5 eg dak 3,96 3,96 -15,84 -15,84 0,00 0,00 28,83 0,00 28,83 wind 1,84 0,00 -3,68 -3,68 -7,4 0,00 16,47 0,00 10,29 sneeuw 1,12 0,56 -3,92 -2,80 0,00 0,00 6,59 0,00 5,65 eg vlr 2,00 -2,40 -2,40 0,00 0,00 6,72 1,44 6,72 vb vlr 7,00 -8,40 -8,40 0,00 0,00 23,52 5,04 23,52

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = eg + vloer -26,7 -26,7 0,0 0,0 55,9 4,5 55,9 eg + wind -29,2 -29,2 -9,9 0,0 73,4 4,3 65,0 6.10.b eg + sneeuw -29,6 -28,0 0,0 0,0 60,0 4,3 58,8 eg + vloer -31,1 -31,1 0,0 0,0 70,2 8,4 70,2

= = = = = = =

kN kN kN kN kNm kNm kNm

= -22,03 -6,07 -4,52 -5,66 -19,80 = 26,40 12,26 5,61 5,60 19,60 = -22,03 -11,27 -4,84 -5,66 -19,80 = 0,00 0,00 0,00 0,68 2,38 = 10,6 6,5 2,5 1,5 5,3 = 43,3 20,1 9,2 9,2 32,0 = -0,7 -0,4 -0,2 -0,2 -0,5 = -0,7 -0,2 -0,1 -0,2 -0,5 vervormingen van knoop 4 is berekend tov knoop 3 en 5 vervormingen van knoop 6 is berekend tov knoop 1 en 8

= -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 kN = 49,5 61,7 52,8 61,1 kN = -44,3 -55,8 -47,2 -56,7 kN bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend momentane vervorming knoop 2 tgv vloer= 12,8 mm momentane vervorming knoop 6 tgv vloer= 2,1 mm vervormingen van knoop 2 is berekend tov knoop 1 vervormingen van veld 3-8 is berekend tov knoop 1 en 8 vervormingen van veld 8-5 is berekend tov knoop 8 en 2

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing kolommen en regel op torsieknikstabiliteit met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lef;cln Nc;s;d MEd,li MEd,veld grenstoestand spantbeen knoop 3 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b hor.regel knoop 4 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer eg+wind eg+sneeuw eg+vloer m 5,657 5,657 5,657 5,657 2,400 2,400 2,400 2,400 kN -44,3 -48,8 -46,7 -56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4

MEd,re kNm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 spant in as A

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

spantbeen normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0 Mc,Rd W pl horizontale regel

6.10

HE200A (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy fy HE120A fy fy NEd 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 6.10.a 6.10.b 6.10.b 6.10.b 44,3 48,8 46,7 56,7 49,5 61,7 52,8 61,1 = = / / / / / / / / / 25,3 120 Nc,Rd 1264,3 1264,3 1264,3 1264,3 594,55 594,55 594,55 594,55 (2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: 235 = 594,55 kN 102 1,00 235 + + + + + + + + + 10-3 MEd 55,9 73,4 60,0 70,2 4,5 4,3 4,3 8,4 = / / / / / / / / / 28,1 Mc,Rd 100,9 100,9 100,9 100,9 28,1 28,1 28,1 28,1 = = = = = = = = 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,10 0,09 0,10 + + + + + + + + 0,55 0,73 0,59 0,70 0,16 0,15 0,15 0,30 = = = = = = = = 0,59 0,77 0,63 0,74 0,24 0,26 0,24 0,40 kNm = = 53,8 430 235 1,00 235 10

2

= =

1264,3 kN 100,9 kNm

10-3

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A Mc,Rd unity-checks spantbeen knoop 3 gM0 W pl

hor.regel knoop 4

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming (knoop 6) vertikale vervorming (knoop 4) belastinggevallen en combinaties uon Gk,j = Qk1 uelastisch = uelastisch Qk,momentaan tgv vloer = uzeeg = volgens opgave ueind uon + uelastisch + ukruip + uzeeg = ueind,toelaatbaar ueind,toe = ueind / ueind,toelaatbaar u.c. = ubij uelastisch = ubij,toe = u.c. = opmerking ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer eg+vloer extr.

1 spant in as A knoop 2(horizontaal) 52,4 20,1 12,8 0,0 85,3 52,4 9,2 12,8 0,0 74,4 52,4 32,0 0,0 0,0 84,4

eg+wind eg+sneeuw eg+vloer

= = = = = = = = = =

12,1 6,5 2,1 0,0 20,8 22,6 0,92 6,5 16,2 0,40

12,1 2,5 2,1 0,0 16,7 22,6 0,74 2,5 16,2 0,15

12,1 5,3 2,1 0,0 19,6 22,6 0,87 5,3 16,2 0,33

0,7 2,4 0,0 0,0 3,1 8,0 0,38 2,4 6,0 0,40

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 3

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

stalen spant in een zadeldak belast door q-lasten

werk werknummer onderdeel

profiel 1: HE120A

Meeuwsen alg 2 spantbenen

ontwerplevensduur

materiaal klasse

S235

3

flensdikte

<40

= 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,08 1,35 1,35

50

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie

= eurocode nieuwbouw = CC x= 3 1 0,89

toepassing 6.10.a gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35

gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren gM0= 1,00 gM1= gM2= 1,00 1,25

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage = H: daken

(gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) dakvorm

y0= y1=

0 0 zadeldak

-

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting belasting op profiel 1 op sterke as SI SW pl SW el = = = 606 120 106 cm4 cm

3

Sg SA E

= = =

0,20 25,3 210000

cm3

dakhelling maat L (halve overspanning) te dragen m' dakvlak (h.o.h) kan de sneeuw onbelemmerd afglijden eigen gewicht eigen gewicht per m dakvlak windbelasting windgebied soort terrein werkelijke hoogte boven terrein gebouwbreedte (loodrecht op windrichting) totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in de windrichting vormfactor onderdruk in gebouw eigen gewicht spant optellen bij de belasting? te maken zeeg in spantbeen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging unity-checks ULS buiging + normaalkracht 0,51

a= L= c=

35 4,3 3 ja 0,7

graden m m

kN/m2 5,249 m m m m V1 H1 1 L 4,300 a qloodr (wind)

qvert (e.g. en sneeuw) 2 3,011 a= 35 L 4,300

= bebouwd z= br= ho= d= Cpi=

III III 5,5 10 4 6 -0,3 ja

= 1: 1:

0 250 250

mm * Lschuin * Lschuin

Lschuin ueind ubij

= < <

4,300 5249 5249

/ / /

cosa 250 250

= 5,249 = = 21,0 21,0

0,49

0,27

SLS

ueind

1,08

1,03

0,64

ubij

0,45

0,40

let op: de spantbenen moeten nog worden gecontroleerd op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht dit valt buiten het bereik van deze file maar kan worden gedaan met S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsing spantbenen op torsieknikstabilitei met art. 6.3.3 prismatische op buiging en druk belaste profielen. lcr,y My,Ed NEd eigen gewicht + wind = 12,0 kNm = 16,5 kN eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen My,Ed My,Ed = =

2

= = =

5,249 m 5,249 m 5,249 m

11,4 6,4

kNm kNm

NEd NEd

= =

18,5 10,4

kN kN

lcr,y lcr,y

berekening karakteristieke belastingen in kN/m windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,54 0,67 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,80 20,0 )

0,48 1,00

= = =

0,40 0,53 0,00 2 spantbenen

mechanicaberekening

dakhelling maat L (halve overspanning) te dragen m' dakvlak (h.o.h) elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

2 eigen gewicht per m dakvlak windbelasting

a= L= c= E= Iy= xgG;j= gQ;1= Gk,j= (we+wi)= sn,k= q k=

35 4,3 3

210000

graden m m N/mm2 cm kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 V1 H1 1 L 4,30 L 4,30 = = = = 2,81 1,20 1,60 0,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' vertikaal loodrecht vertikaal vertikaal a a= 35

4

qvert (e.g. en sneeuw) 5,249 2 qloodr (wind) 3,011

606 1,08 1,35 0,70 0,40 0,53 0,00

sneeuwbelasting personenbelasting (max 10m2)

eigen gewicht windbelasting sneeuwbelasting personenbelasting

= qg,rep = c*Gk,j / cosa= ( = qw,rep =c*(we+wi) = = qvert,rep = c*sn;k = qvert,rep = c*qk = =

3,000 3,000 3,000 2,326

0,70

+ 0,40 0,53 0,00

0,20

) /

0,82

representatieve waarde per spantbeen belastinggeval belasting M1-2 V1 H1 H2(top) N1-2 U1-2 = = = = = = e.g 2,56 5,93 11,02 7,87 7,87 9,61 13,4 wind 1,20 4,15 5,18 1,89 5,51 4,52 9,4 sneeuw personen 1,60 3,70 6,89 4,92 4,92 6,00 8,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie M1-2 V1 H1 H2(top) N1-2 = = = = = e.g. + wind 12,0 18,9 11,1 16,0 16,5 e.g. + 11,4 21,2 15,2 15,2 18,5 e.g. + 6,4 11,9 8,5 8,5 10,4 sneeuw personen

toetsingen uiterste grenstoestand (alleen buiging + normaalkracht)

berekening voor eigen gewicht + wind

6.10

2 spantbenen

normaalkracht art. 6.2.4 Nc,Rd= A gM0

(2) voor doorsnedeklasse 1,2 of 3 geldt: fy =

6.12

25,3 MEd

235 1,00 =

102 12,0

=

594,55

6.12

kN

6.9

NEd Nc,Rd <= 1,0

= =

16,5 594,6 12,0 25,0

= = totaal

0,03 0,48 0,51

buiging, art 6.2.5

MEd Mc,Rd

unity-checks eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht+personen

NEd 16,5 18,5 10,4

/ / / /

Nc,Rd 594,6 594,6 594,6

+ + + +

MEd 12,0 11,4 6,4

/ / / /

Mc,Rd 25,0 25,0 25,0 = = = 0,03 0,03 0,02 + + + 0,48 0,46 0,26 = = = 0,51 0,49 0,27

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 6

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

belastinggevallen en combinaties veld uon uelastisch uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. opmerking = = = = = = = = = Gk,j Qk1 volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = eg+wind u1,2 13,4 9,4 0,0 22,7 21,0 1,08 9,4 21,0 0,45 eg+sneeuw u1,2 13,4 8,3 0,0 21,7 21,0 1,03 8,3 21,0 0,40 eg+personen u1,2 13,4 0,0 0,0 13,4 21,0 0,64 0,0 21,0 0,00

2 spantbenen

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

jaar gebouwen en andere gewone constructies 6.1 partiële factoren -

traagheidsmoment en weerstandsmoment in richting van de belasting kN/m' cm2 N/mm2

m mm mm

0,00 S 6_3_3 prismatische op buiging en normaalkracht belaste staven

controleerd op torsieknikstabiliteit van de maatgevende combinatie van moment en normaalkracht

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

kN/m kN/m kN/m

2 2 2

2 spantbenen

loodrecht

2 spantbenen

+

-

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 5 van 6

S zadeldak q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 28-01-2011

2 spantbenen

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 6 van 6

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H 6_1_8 wringing EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

controle wringing volgens art. 6.1.8

werk werknummer onderdeel

71

sterkteklasse :

x

225

woningen te Druten

20600

naaldhout C18

balk as A

materiaalfactoren, hoogtefactor en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte (in buigrichting) klimaatklasse belastingduurklasse (veranderlijk) gezaagd hout b= h= = 71 225 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte factor voor volume-effect unity-checks formule 6.14: s= 0,45 0,1 bij LVL modificatiefactor vervorming gM= kh= kh= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 kort kort blijvend blijvend -

= kort

belasting

art. 6.1.8 wringing wringend moment vorm van de doorsnede Mtor,Ed= 0,5 kNm fv;d= W tor= kshape= = rechthoekig N/mm2 317,9 cm3 1,48 2,35 b= h= 71 225 mm mm

toetsing

rechthoek W tor cirkel W tor ttor;d= 6,14 kshape =1+0.15*h/b en <=2.0 =b2 h2 / (3h + 1.8b) = kshape = p D3 / 16 Mtor,Ed / ttor;d W tor / = 1,2 = = kshape fv;d 3,1416 7,1 .3 0,5 10 6 = / / 1,57 16 317,9 / 10 3 1,48 = = 2,35 70,3 1,57 = cm3 N/mm2 0,45 7,1 .2 * kshape= 1+0.15 22,5 .2 / ( 3 225 22,5 / + 1.8 * 71 7,1 = )= 1,48 317,9 cm3

unity-check

materiaal- en profielgegevens

algemene formule voor een sterkte-eigenschap: fm;k buigsterkte 18 treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k 11 0,4 18 2,2 fx;d =

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

kl

**

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 =

/ / / / / / / / / / / / / 1,06 -

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort

blijvend

fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d 1000 1,00

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 1,06 balk as A 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2 mm mm

= 12,46

fv;k 3,4 N/mm2 E0;mean;k 9000 N/mm2 rk Gk E90;mean;k E90;mean;k 320 560 300 300

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2

= 9000 = 6231 = = = 560 300 300

E0,05,k 6000 N/mm2 E0,05,d kl = ( 3000 / ** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1

)^

0,05

= 6000 dus kl =

traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal opmerking:

Iy= Iz= W y= W z=

1 1 1

* 1/12 bh3 * 1/12 hb3 * 1/6 bh2

= = = = = = =

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

71 225 71 225 71

6739 671

225 71 225 71 225 / /

3 3 2 2

= = = = = = =

6739 671

1 1

599 189 160 65,0 20,5

1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

160 160

) )

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 4-3-2012

H 6_4_2 buiging tapse ligger EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

hout, buiging in tapse ligger volgens artikel 6.4.2

werk werknummer onderdeel

70

sterkteklasse :

x

225

woningen te Huissen

12345

naaldhout C18

test

materiaalfactoren, hoogtefactor en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte (in buigrichting) klimaatklasse belastingduurklasse (veranderlijk) gezaagd hout b= h= = 70 225 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte factor voor volume-effect unity-checks formule s= 0,1 bij LVL 0,42 modificatiefactor vervorming formule 6.38: aan gedrukte zijde gedrukte zijde a2 moment helling aan getrokken zijde helling aan gedrukte zijde MEd= a1= a2= 2,5 5 10 kNm graden graden getrokken zijde a1 MEd gM= kh= kh= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 0,41 kort kort blijvend blijvend -

= kort

6.38: aan getrokken zijde

toetsing

art. 6.4.2 liggers met eenzijdige taps verlopende hoogte MEd= 2,5 kNm moment helling aan getrokken zijde helling aan gedrukte zijde a1= a2= 5 10 graden graden fm;d= fc,90,d= fv,d= ft,90,d= 6,37 sm,a,d=sm,0,d=6Md/bh2 = 6 2,5 106 / 70 12,5 1,52 2,35 0,25 225 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

2

b= h=

70 225

mm mm

tana1= 0,087 tana2= 0,176 = 4,2328 N/mm2

voor trekspanningen evenwijdig aan de tapse zijde 6,38 sm,a,d <= km,a fm,d = 0,81 12,5 6,39 km,a= 1+( fm,d 0,75 1 tana1 ) 2 + ( fv,d fm,d ft,90,d

=

10,07 =

unity-check

4,23 1

/

10,07

= =

0,42 0,81

tan2a1 )2

1+(

12,5 0,75

0,087 2,35

)2 +(

12,5 0,25

0,008 )2

voor drukspanningen evenwijdig aan de tapse zijde 6,38 sm,a,d <= km,a fm,d = 0,83 12,5 6,40 km,a= 1+( fm,d 1,5 1 tana2 ) 2 + ( fv,d fm,d fc,90,d

=

10,34 =

unity-check

4,23 1

/

10,34

= =

0,41 0,83

tan2a2 )2

1+(

12,5 1,5

0,176 2,35

)2 +(

12,5 1,52

0,031 )2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 4-3-2012

H 6_4_2 buiging tapse ligger EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 test

materiaal- en profielgegevens

algemene formule voor een sterkte-eigenschap: buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k 18 11 0,4 18 2,2 3,4

N/mm

2

fx;d = fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d E0,05,d

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

kl

**

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 = 70 225 70 225 70

6645 643

/ / / / / / / / / / / / / 1,06 225 70 225 70 225 / / 3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort blijvend

= 12,46 8,87 0,25 1,52 2,35

8,31 5,91 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 1,06 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2 mm mm

1,00

= 12,46

E0;mean;k 9000 rk 320 Gk E90;mean;k E90;mean;k 560 300 300

= 9000 = 6231 = = = 560 300 300

E0,05,k 6000

** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1 traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal opmerking: Iy= Iz= W y= W z= 1 1 1

kl = ( 3000 / * 1/12 bh3 * 1/12 hb3

1 2

1000 = = = = = = =

)^ 1 1 1 1 1

0,05

1 1

= 6000 dus kl = = = = = = = =

6645 643

/12 /12 /6 /6

* /6 bh 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 1

591 184 158 65,0 20,2

( (

158 158

) )

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 4-3-2012

H 6_5_2 dwarskracht uitkeping EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

controle dwarskracht t.p.v. uitkepingen volgens art. 6.5.2

werk werknummer onderdeel

70

sterkteklasse :

x

225

woningen te Huissen

20600

naaldhout C18

wanden en vloeren

materiaalfactoren, hoogtefactor en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte (in buigrichting) klimaatklasse belastingduurklasse (veranderlijk) gezaagd hout b= h= = 70 225 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte factor voor volume-effect unity-checks formule 6.60: s= 0,43 0,1 bij LVL modificatiefactor vervorming gM= k h= k h= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 kort kort blijvend blijvend -

= kort

toetsing

art. 6.5.2 liggers met uikeping bij het steunpunt (dwarskrachtcontrole bij uitkepingen br= 60 rekenwaarde dwarskracht hoogte inkeping boven hoogte inkeping onder afstand V tot begin afschuining horizontale maat afschuining oplegbreedte ondersteuning rekenwaarde q-last op balk hef=h - ho - hb Vred= VEd= a= i= t d= (0,5 br+h )*qd Vd - Vred hef a 3 VEd 2 b hef 6.60 unity-check = / / Vd= hb= ho= x= a= br= qd= = = ( 0,5 = h ho 4 70 60 40 150 60 10 225 0,06 4 = = = kN mm mm mm mm mm kN/m' + 95 150 3 2 td 60 0,095 1,3 / / 2,8 70 / 225 60 1000 95 kv fv;d = 0,62 / 0,61 2,35 = 0,43 b= h= fv;d= 70 225 2,35 mm mm N/mm2 hb hef ho 70 95 60 h= 225 195

40 150 x a een puntlast op korte afstand vanaf V hoeft niet gerekend te worden )* 70 10 = = = = = = 95 1,3 2,8 0,42 2,50 0,62 mm kN kN N/mm

2

6,61

uitkeping aan de zijde tegenover het steunpunt kv= 1 uitkeping aan dezelfde zijde als het steunpunt kv= kn ( 1 h ( a ( 1a

6,62

+ )

1,1 + 0.8 x h

i 1,5 h (

) <= 1 a ) = 1 0,42 0,42 2 ) maatgevend kv= 0,61 0,61 a 2) 1,00

kv= 6,63 k n=

2,5 1,5 225 225 ( 0,42 ( 10,42 ) + 0.8 40 ( 225 5 factor afhankelijk van houtsoort, LVL, massief, gelamineerd 5 ( 1 + 1,1

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 4-3-2012

H 6_5_2 dwarskracht uitkeping EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 wanden en vloeren

materiaal- en profielgegevens

algemene formule voor een sterkte-eigenschap: buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k rk Gk E90;mean;k E90;mean;k 18 11 0,4 18 2,2 3,4 320 560 300 300

N/mm

2

fx;d = fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d

2

kl

**

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 = 70 225 70 225 70

6645 643

/ / / / / / / / / / / / / 1,06 225 70 225 70 225 / / 3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort

blijvend

= 12,46 8,87 0,25 1,52 2,35

8,31 5,91 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 1,06 10 mm 10 mm 10 mm

3 4 4 4 4 3

N/mm2 N/mm2 N/mm

2

1,00

= 12,46

N/mm2 N/mm N/mm kg/m3 N/mm

2 2

E0;mean;k 9000

= 9000 = 6231 = = = dus kl = = = = = = = 560 300 300 =

6645 643

Gd E90;mean;d E90;mean;d E0,05,d 1000 = = = = = = = )^ 1 1 1 1 1

N/mm2 N/mm N/mm

2 2

E0,05,k 6000

= 6000

** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1 traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal opmerking: Iy= Iz= W y= W z= 1 1 1

kl = ( 3000 / * /12 bh * /12 hb

1 1 1 3 3

0,05

1 1

/12 /12 /6 /6

* /6 bh 1 * 1/6 hb2 1 A= *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

2

1 1

591 184 158 65,0 20,2

( (

158 158

) )

3 3 10 mm 102mm2 mm

mm

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 15-6-2012

H 7_3_3 trillingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

controle trillingen in houten vloeren volgens artikel 7.3.3

werk werknummer onderdeel

71

sterkteklasse :

x

225

woningen te Druten

20600

naaldhout C18

balk in as A

materiaalfactoren, hoogtefactor en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte (in buigrichting) klimaatklasse belastingduurklasse (veranderlijk) gezaagd hout b= h= = 71 225 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte factor voor volume-effect unity-checks formule 7.3: s= 0,69 0,1 bij LVL eigen frequentie 0,68 modificatiefactor vervorming formule 6.15: 7.4: 1,03 gM= k h= k h= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 kort kort blijvend blijvend -

= kort

toetsing

art. 7.3.3 trillingen in woningvloeren totale massa van de vloer doorbuiging tgv puntlast F grootte puntlast in het midden breedte vloerveld overspanning van de vloer/balk hart op hart balklaag elasticiteitsmodulus balkhout elasticiteitsmodulus beplating dikte beplating dempingsmaat toelaatbare eigen frequentie buigstijfh. loodrecht lengte-as buigstijfh evenwijdig lengte-as eigen gew. balken en beschot: 7,3 w F v<= = 2,0791 3 b

f1x-1

m= 79 kg/m2 w= 2,0791 mm F= 3 kN b= 3,6 m l= 3,43 m a= 1 m El= 9000 N/mm2 Eb= 8000 N/mm2 t= 18 mm x= 0,01 f= 8 Hz (EI)l= 1 * (EI)b= 1 * 0,071 = 0,225 0,69 /

breedte hoogte traagheidsmoment waarde volgend NB waarde volgend NB massa vloer m b l = uc formule 7,3 eigen frequentie uc formule 7,4 104 8000 *1/12 * 1000 * 9000

6739

79 0,69 8,00

0,0151

3,6 / / / * 10-6 * 10

-6

3,43 1,00 11,70

0,0146

b= h= Iy= a= b= = = = = = =

71 225

6739

1 120 975,5 kg 0,69 0,68 1,03

607

mm mm 104mm4 mm/kN

103Nm2/m 103Nm2/m kg

/ 18 +

3

1

3,89 10,9

1

*

320

0,018

*

320

=

met als eis: w / F <= a ( = 1 mm / kN )

7,4

=

120

-0,883

=

0,0146

met

f1x-1=

11,70

0,010

-1

=

-0,883

waarin f1= de eigen frequentie: 7,5 (EI)l p p = 2 l2 m 2 3,43 2 en waarbij v is de snelheidsrespons van een eenheidsimpulsbelasting: n40 ) v= 4 ( 0,4 + 0,6 )= 4 ( 0,4 + 0,6 m b l +200 79 3,6 3,43 en n40 is het aantal eerste-orde trillingen met een eigen frequentie kleiner dan 40 Hz: f1 = n40={ [( 40 ) f1

2

607

103

=

11,70 -

79

6,71

7,6

)

=

0,02

m/ (Ns2)

+200 )4 *

607

7,7

-1 ] *(

b l

)4 *

(EI)l (EI)b

}0,25 =

{ [(

40 ) 11,70

2

-1 ] *(

3,60 3,43

103}0,25 =

6,7

-

3888

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 15-6-2012 onderdeel

H 7_3_3 trillingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

woningen te Druten

materiaal- en profielgegevens

algemene formule voor een sterkte-eigenschap: fm;k buigsterkte 18 treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Gk E90;mean;k E90;mean;k E0,05,k 11 0,4 18 2,2 3,4 320 560 300 300 fx;d =

N/mm

2

kl

**

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 = 71 225 71 225 71

6739 671

/ / / / / / / / / / / / / 1,06 225 71 225 71 225 / / 3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = = = = = = = = dus kl = = = = = = =

kort

blijvend

fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d 1000 = = = = = = = 1,00

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35 9000 6231 560 300 300 6000 =

6739 671

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 1,06 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2 mm mm

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

= 12,46

9000 N/mm2

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2

** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1 traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal Iy= Iz= W y= W z=

6000 N/mm2 E0,05,d kl = ( 3000 / 1 1 1 * 1/12 bh3 * /12 hb

1 1 3 2

)^ 1 1 1 1 1

0,05

1 1

/12 /12 /6 /6

* /6 bh 1 * 1/6 hb2 A= *bh 1 iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 1

599 189 160 65,0 20,5

( (

160 160

) )

opmerking:

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H gevelstijl EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 stijl sterkteklasse :

berekening van een houten stijl in een HSB-wand

werk werknummer onderdeel

38

x

170

woningen te Huissen

12345

naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= formule 6.10.a en b gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) kniklengte (hoogte element) hart- op hartmaat van de stijlen bovenbelasting op wand (lijnlast) permanente belasting extreem + momentaan momentaan excentriciteit vert. belasting bovenkant bovenbelasting op wand (puntlast) permanente belasting extreem + momentaan momentaan excentriciteit belasting bovenkant

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage y0= y1= y2= Ly= a= 1 0,9 0,8 4,4 0,5

(meestal niet maatgevend) E: opslagruimten formule 6.10.b m m (maatgevend)

schematische tekening van de berekende constructie Nc,Ed lijnlast op wand F-last op stijl

Gk= Qextr+mom = Qmom =

0,00 0,00 0,00

kN/m' kN/m' qd Ly= 4,4 zone D

kN/m' eboven,q= 0,000 m Gk= Qextr+mom = 0,00 0,00 kN kN

Qmom = 0,00 kN eboven,F= 0,000 m schema stijl

eonder= 0,000 m excentriciteit belasting onderkant windbelasting windgebied = III onbebouwd soort terrein II hoogte onderdeel boven maaiveld z= 4 m totale gebouwbreedte,loodrecht op wind br= 30 m totale gebouwhoogte ho= 5 m totale gebouwdiepte in windrichting d= 20 m zone in gevel D 30,00 m lengte van deze zone is onderdruk Cpi= -0,30 windvormfactoren overdruk Cpi= 0,2 gesteund wijze van steunen aan drukzijde aangrijpingspunt van steunen lz= 600 mm ongesteunde staaflengte in z-richting vervorming * Ly toelaatbare bijkomende doorbuiging 1: 250 ubij < 4400 aangrijpingspunt belasting balk- en belastingtype pagina_einde / 250 17,6 mm aan drukzijde 2 steunpunten + q-last =

te berekenen stijl a a 0,5 0,5

a 0,5

a 0,5

excentriciteit bovenbelasting buiten

+e

-e

binnen

170 20 zone-verdeling A B m C

bovenaanzicht met zone-verdeling windrichting D E 30 m

A

B

C

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal soort doorsnede houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule pagina_einde unity-checks uiterste grenstoestand 0,46 0,22 bruikbaarheidsgrenstoestand 0,64 (in windrichting) gezaagd hout rechthoekig b= h= = s= 38 170 1 0,1 6. 32 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= k h= k h= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,30 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

= kort

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H gevelstijl EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal algemene formule : fx;d= fm;k 18 N/mm2 fm;d fc;0;k fc;90;k fv;k 18 2,2 3,4 N/mm2 fc;0;d 2 N/mm fc;90;d N/mm

2 2

kl

kh 1,00

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 38 170 38 170 38

1556 78

/ / / / / / / 170 38 170 38 170 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm N/mm

2 2

fv;d

E0;mean;k 9000 N/mm E0;mean;d rk 320 kg/m3 E0;u;d Iy= 1 * 1/12 bh3 Iz= 1 * 1/12 hb3 1 2 W y= 1 * /6 bh

1 2 W z= 1 * /6 hb 1 A= *bh iy= ( Iy / A )

= 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 = = = = = = =

1556 78 183 41 65 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2

= = = = = = =

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

1 1

( (

65 65

) )

49,1 11,0

mm mm test

iz= ( Iz / A )

mechanicaberekening

kniklengte hart op hart stijlen A1 in wand bovenbelasting op wand (lijnlast) Ly= a= Gk= Qextr+mom = Qmom = excentriciteit vert. belasting bovenkant bovenbelasting op wand (puntlast) 4,4 0,5 0 0 0 m m kN/m' kN/m' Nc,Ed lijnlast op wand F-last op stijl

kN/m' eboven,q= 0,000 m Gk= 0,00 kN Qextr+mom = 0 kN Qmom = 0 kN eboven,F= 0,000 m eonder= gG;j= gQ;j= xgG;j= 1: 0 1,22 1,35 1,08 250 m xL

qd Ly= 4,4 zone D

excentriciteit vert. belasting bovenkant excentriciteit van de reactie; onderkant belastingfactoren pagina_einde toelaatbare (bijkomende) doorbuiging elasticiteitsmodulus traagheidsmoment windbelasting extreme waarde stuwdruk zone in gevel omschrijving zone uitwendige drukcoefficienten cpe= cpe,1 - (cpe,1-cpe,10) log A zodat

te berekenen stijl a 0,5 a 0,5 a 0,5 a 0,5

E= 9000 N/mm2 Iy= 1556 cm4 qp(z)= 0,54 kN/m

2

D = gevel loodrecht op wind cpe10= = 0,70 1 en - ( cpe1= 1 1,00 0,7 ) log 2,2 Cpi= 2 2 = = = = 0,90 -

de uitwendige coefficient combineren met pagina_einde gemiddelde excentriciteit lijnlast halverwege de stijlen gemiddelde excentriciteit puntlast halverwege de stijlen pagina_einde = ( = ( 0,000 0,000 + + 0,000 0,000

onderdruk! ) ) / /

-0,30 0,000 m 0,000 m

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H gevelstijl EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 test 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 4,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + + + 0,000 5 384 1,35 1,35 0,00 + 0,32 9000 0,00 0,000 0,00 0,00

2

momenten, normaalkrachten en vervorming

6.10.a alle veranderlijke belasting momentaan

q d,vert F d,vert Nc,Ed My;Ed,exc q d,vert F d,vert Nc,Ed q rep,hor q d,hor My;Ed;wind My;Ed,exc My;Ed q d,vert F d,vert Nc,Ed My;Ed,exc ubij = = = = = = = = = = = = = = = = = 1,08 1,08 0,500 0,500 1,35 0,125 0,9 1,06 1,08 1,08 0,500 1,22 1,22 0,500 * * 0,00 0,500 * * 0,00 ( 0,32 0,44 0,500 + * * 0,00 0,500 5 q L4 384 * E * I = 0,000 + 0,00 0,000 + + + 0,000 + + + 1,35 1,35 0,00 + 1,35 1,35 0,00 -0,30 ) 0,54 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 = = = = = = = = = = = = = = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,44 1,06 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 rekenwaarde lijnlast op element rekenwaarde puntlast op stijl rekenwaarde normaalkracht rekenwaarde excentr.moment

kN/m kN/m kN kN/m kN/m kN/m kN kN/m' kN/m' kNm kNm kNm kN/m kN/m kN kNm mm

6.10.b

wind extreem, vloeren momentaan

rekenwaarde lijnlast op element rekenwaarde puntlast op stijl rekenwaarde normaalkracht windbelasting op gevelstijlen rekenwaarde windbelasting rekenwaarde windmoment rekenwaarde excentr.moment rekenwaarde totale moment

6.10.b

wind momentaan, vloeren extreem

rekenwaarde lijnlast op element rekenwaarde puntlast op stijl rekenwaarde normaalkracht rekenwaarde excentr.moment doorbuiging stijl A1

bruikbaarheidsgrenstoestand

4400 -4 1556 104

toetsing uiterste grenstoestand

stijl art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning 6,19 ( sc;0;d )2 + ( f c;0;d )2 f c;0;d sm;y;d sm;y;d fm;y;d fm;y;d UC 0,00 0,46 0,00 sc;0;d kc;z kc;z

2

test <0

Nc,Ed kN eigen gewicht + vloer eigen gewicht + wind eigen gewicht + vloer stijl 6.10.a 6.10.b 6.10.b 0,00 0,00 0,00

My;Ed kNm 0,00 1,06 0,00

A cm2 64,6 64,6 64,6

Wy cm3 183,0 183,0 183,0

sc;0;d

N/mm2 N/mm2 0,00 12,46 0,00 0,00 6,35 12,46 12,46 ( ( kkrit kkrit

2

N/mm2 N/mm2 0,00 12,46 5,78 0,00 12,46 12,46

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d N/mm 0,00 5,78 0,00

2

<0

f c;0;d UC 0,00 0,22 0,00

Nc,Ed kN eigen gewicht + vloer eigen gewicht + wind eigen gewicht + vloer pagina_einde 6.10.a 6.10.b 6.10.b 0,00 0,00 0,00

My;Ed kNm 0,00 1,06 0,00

A cm 64,6 64,6 64,6

2

Wy cm 183,0 183,0 183,0

3

sc;0;d N/mm 0,00 0,00 0,00

2

f c;0;d N/mm 12,46 12,46 12,46

fm;y;d N/mm 12,46 12,46 12,46

1,00 1,00 1,00

0,72 0,72 0,72

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie windbelasting opmerking ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = veld u1.2 uon mm 0,0 0,60 uelastisch mm 11,3 ( ukruip mm 0,0 0,0 + 0,80 0,0 ) = ubij mm 11,3 0,0 ubij,toe mm 17,6 mm u.c. 0,64

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 12-6-2012

H gording 2 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening gording op

werk werknummer onderdeel

2 steunpunten

sterkteklasse :

71

x

246

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

1 gordingen dak

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 z= 9,000 m+ maaiveld graden kN/m

2

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip)

ontwerplevensduur toepassing formule 6.10.a (niet maatgevend) formule 6.10.b (maatgevend) formule 6.10.a en b

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 reductiefactor vloerbelasting zadeldak dakvorm a= dakhelling 35 permanente- en toevallige veranderlijke belasting Gk,j= 0,7 eigen gewicht dakvlak extra veranderlijke vlakbelasting in grondvlak Qk= 0 wind- en sneeuwbelasting windgebied = soort terrein onbebouwd hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in windrichting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden belasting door puntlast puntlast zijde oppervlak waarop puntlast werkt dikte beplanking elasticiteitsmodulus beplanking toelaatbare doorbuiging toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging gegevens gording overspanning in veld 1 ho= d= : III II 9 6 7 8 ja

nok totale schuine lengte L3= 5,000 m

kN/m2 m m m m

a= 2,500 m (gemiddelde hoh-afstand)

a= a 35

F//,rep= 0,621 kN/m' overspanning (dakplaat, muurplaat, nok)

F= 2 = 0,05 t= 18 Eo;mean,k= 5000 1: 1: L1= 250 250 4 4 1 5 1

kN m mm N/mm

2

* Lschuin * Lschuin m

in totale dakvlak optredende afschuifkracht tgv eg + vb F//,rep= 2,01 + 1,10 = 3,10 kN/m' dat is per m' schuin dakvlak: F//,rep= 3,10 / 5,000 = 0,621 kN/m'/m' in totale dakvlak opneembaar per m' gording F//,rep= 0,621 * 5,000 = 3,10 kN/m' door alle gordingen samen op te nemen (per m' gording) F//,rep= 2,000 F q 1 L1= 4,000 2 3,10 3,10 = 0,00 kN/m'

totale schuine lengte dakvlak L3= m st aantal gordingen n= wijze van ondersteuning gording in zwakke richting (z): volledig gesteund, enkele buiging ' 0,00 0,50

unity-checks

UGT buiging 0,35 0,58 0,72 0,60 0,35 BGT ueind 0,93 0,00 ubij 0,55 0,00

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse veranderlijke belasting factor voor volume-effect gezaagd hout b= h= = 71 246 1 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

kort s= 0,1

q-belastingen per m2 grondvlak ( personen, sneeuw ) of dakvlak ( wind )

eigen gewicht dakconstructie prep=Grep / cos a personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) windbelasting vertikaal op grond prep = ( we+wi ) / cos2 a veranderlijke vlakbelasting in grondvlak yt Qk = = = = = = 5E-07 m4 = 0,8 2,500 2,00 ( ( 0,7 4,00 0,67 0,50 0,49 1,00 / 1,00 + / 0,00 49 50000 0,82 0,20 1,00 0,30 0,671 20,0 0,70 ) ) 1,00 0,62 = = = = = = 5E-07 106= = = 0,85 0,00 0,47 0,49 0,74 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

F-last

puntlast (spreiding) yr= >0,33 en <= 1,0 opgelegde belasting I= yr= 0,018 3 / 12 = 0,37 + * 48,6 104mm4 EI= 2430 / 2430 kNm2 1,000 2,00 kN

Fk= 1,000

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 12-6-2012

H gording 2 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

q-belastingen per m dakvlak en evenwijdig aan het dakvlak

de gemiddelde hart op hart-afstand van de gordingen waarmee wordt gerekend is a = belasting loodrecht dakvlak= p cos2a evenwijdig dakvlak=1/2 p*sin2a eigen gewicht personen sneeuw wind vlakbelasting 0,85 0,00 0,47 0,74 0,00 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 = = = = = 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 0,43 0,00 0,23 0,00 0,940 0,940 0,940 0,940 = = = = = 0,40 0,00 0,22 0,00 0,00 5,000 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 / 2 = 2,500 m loodrecht per gording (y-richting) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 = = = = = 1,43 0,00 0,78 1,24 0,00 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

2

F-last loodrecht op- en evenwijdig aan het dakvlak

loodrecht dakvlak= Fcosa puntlast 2,00 0,819 = 1,64 kN evenwijdig dakvlak=F*sina 2,00 0,000 = 0,00 kN loodrecht per gording (y-richting) = 1,64 kN

afschuifkrachten

maximale reductie afschuifkracht op de veranderlijke belasting = F// - F//,G,rep belasting evenwijdig eigen gewicht 0,40 personen 0,00 sneeuw 0,22 wind 0,00 vlakbelasting 0,00 af door dakplaat 0,40 = 0,00 = 0,22 = 0,00 = 0,00 = rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 0,62 0,40 = 0,22 kN/m'

1 evenwijdig dakvlak= /2 p*sin2a * L3 0,40 5,000 = 2,01 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,22 5,000 = 1,10 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN

evenwijdig per gording (z-richting) 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m

materiaal- en profielgegevens

algemene formule : fx;d= buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Iy= Iz= W y= 18 18 2,2 3,4 9000 320 1 1 1

N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 kg/m 3

kl

kh 1,00

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 246 71 246 71

8808 734

/ / / / / / / 246 71 246 71 246 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fm;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d = = = = = = =

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm2 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2

8808 734 716 207 175 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

* 1/12 bh3 * /12 hb

1 3

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

= = = = = = =

* 1/6 bh2

1 1

W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

175 175

) )

71,0 20,5

mm mm

resultaten mechanica berekening

q of F M1.2 u1,2 eigen gewicht y z 1,43 0,00 2,87 0,00 6,03 0,00 personen y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y z 0,78 0,00 1,57 0,00 3,30 0,00 wind y 1,24 2,47 5,20 puntlast y z 1,64 0,00 1,64 0,00 2,76 0,00

1 gordingen dak vlaklast y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toetsing uiterste grenstoestand

eigen gewicht(6.10.a) y q of F M1.2 1,74 3,48 z 0,00 0,00 personen y 1,55 3,10 z 0,00 0,00 sneeuw y 2,61 5,22 z 0,00 0,00 y 3,22 6,44 wind z 0,00 0,00 puntlast y 3,76 5,31 z 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y 1,55 3,10 z 0,00 0,00

art. 6.1.6 dubbele buiging moment in y-richting moment in z-richting soort doorsnede sm;y;d= sm;z;d= 6,11 6,12 MEd,y MEd,z unity-check unity-check / / Wy Wz MEd,y= MEd,z=

voorbeeldberekening controle veldmoment M1,2 tgv eigen gewicht + wind 6,44 0,00 kNm kNm W y= W z= km= 6,44 0,00 sm;y;d fm;y;d km sm;y;d fm;y;d + 106 106 + 716 207 0,7 / / km 716 207 sm;z;d fm;z;d sm;z;d fm;z;d = 103 103 = = = 9,0 12,5 0,7 9,0 12,5 + 9,0 0,0 + N/mm2 N/mm2 0,7 0,0 12,5 0,0 12,5 = 0,51 = 0,72 cm3 cm3 fm;y;d= fm;z;d= 12,5 12,5 N/mm2 N/mm2 b= h= 71 246 mm mm

rechthoekig = =

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 12-6-2012 in tabelvorm alle combinaties M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 M1.2 MEd,y 3,48 3,10 5,22 6,44 5,31 3,10 MEd,z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d 4,86 4,33 7,28 8,99 7,42 4,33 sm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d fm;y;d 0,39 0,35 0,58 0,72 0,60 0,35 sm;z;d fm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H gording 2 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 unity check 6.11 0,39 0,35 0,58 0,72 0,60 0,35 6.12 0,27 0,24 0,41 0,51 0,42 0,24 = = = = = = 0,39 0,35 0,58 0,72 0,60 0,35 maximum

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

veld 1 ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) doorbuigingen uon uelastisch toelaatbare doorbuigingen t.g.v. Gk,j t.g.v. yt * Qk1 + f0,i * Qk,i = = 0,60 0,60 ukruip ueind ueind,toe ubij,toe uon veld u1,2 y 6,03 6,03 6,03 6,03 6,03 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast uelastisch y 0,00 3,30 5,20 2,76 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ukruip y 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ( 6,03 0,00 + + 0,00 0,00 5,20 0,00 ) ) = =

1 gordingen dak 3,62 0,00 mm mm

t.g.v. kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) t.g.v. uon + ukruip + uelastisch - uzeeg voor voor u1,2 u1,2 ueind y 9,64 12,94 14,84 12,40 9,64 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 9,64 12,94 14,84 12,40 9,64 u.c. 0,60 0,81 0,93 0,77 0,60 <= <= 4000 4000 / / ubij 250 250 ubij y 3,62 6,91 8,82 6,37 3,62 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 3,62 6,91 8,82 6,37 3,62 u.c. 0,23 0,43 0,55 0,40 0,23 t.g.v. ukruip + uelastisch = = 16,0 16,0 mm mm

afschuifbelasting door de dakplaten bij (gedeeltelijke) dubbele buiging

spanningen in dakbeschot effectieve breedte dakbeschot t.b.v. opname afschuifkracht weerstandsmoment dakplaat afschuifbelasting per m' permanent afschuifbelasting per m' veranderlijk F//,G,rep F//,Q,rep F//,totaal,rep afschuifbelasting totale dak afschuifbelasting per dakbeschotbreedte moment in dakbeschot in L1 buigspanning in overspanning L1 F//,totaal,d F//,totaal,d L1= s= 4,00 0,73 = = = = = m 106 0,40 0,22 0,62 5,000 0,500 Md= / kN/m' 0,73 0,73 1/8 750 F//,totaal,d = = 0,37 103 mm3 3,65 0,37 kN / m' kN / m' per dakbeschotbreedte = = 0,73 0,97 kNm N/mm2 1/6 kN/m' 18 UGT 500 .2 1,08 1,35 0,40 0,22 = = = = = 500 750 0,43 0,30 0,73 kN/m' mm 10 mm kN/m'

3 3

4,00 .2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 12-6-2012

H gording 2 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

afschuifbelasting op gehele dakvlak op te nemen door starre steunen

representatieve waarden steun in veld L1 eigen gewicht personen sneeuw vlaklast opmerking 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = 0,00 0,00 0,00 kN kN kN uiterste grenstoestand steun in veld L1, maximum kracht Fsteun = 0,00 kN

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening gording op

werk werknummer onderdeel

2 steunpunten met overstek

sterkteklasse :

71

x

171

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

1 gordingen dak

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 z= 9,000 m+ maaiveld graden kN/m

2

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip)

ontwerplevensduur toepassing formule 6.10.a (niet maatgevend) formule 6.10.b (maatgevend) formule 6.10.a en b

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 reductiefactor vloerbelasting zadeldak dakvorm a= dakhelling 35 permanente- en toevallige veranderlijke belasting Gk,j= 0,7 eigen gewicht dakvlak extra veranderlijke vlakbelasting in grondvlak Qk= 0 wind- en sneeuwbelasting windgebied = soort terrein onbebouwd hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in windrichting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden belasting door puntlast puntlast zijde oppervlak waarop puntlast werkt dikte beplanking elasticiteitsmodulus beplanking toelaatbare doorbuiging toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging gegevens gording overspanning veld lengte van het overstek ho= d= : III II 9 6 7 8 ja

nok totale schuine lengte L3= 5,000 m

kN/m2 m m m m

a= 2,500 m (gemiddelde hoh-afstand)

a= a 35

F//,rep= 0,621 kN/m' overspanning (dakplaat, muurplaat, nok)

F= 2 = 0,05 t= 18 Eo;mean,k= 5000 1: 1: L1= L2= 250 250 3 1 1 5 1

kN m mm N/mm

2

* Lschuin * Lschuin m m

in totale dakvlak optredende afschuifkracht tgv eg + vb F//,rep= 2,01 + 1,10 = 3,10 kN/m' dat is per m' schuin dakvlak: F//,rep= 3,10 / 5,000 = 0,621 kN/m'/m' in totale dakvlak opneembaar per m' gording F//,rep= 0,621 * 5,000 = 3,10 kN/m' door alle gordingen samen op te nemen (per m' gording) F//,rep= 1,500 F q 1 L1= 3,000 2 3 (overstek) L2= 1,000 3,10 3,10 = 0,00 kN/m'

totale schuine lengte dakvlak L3= m st aantal gordingen n= wijze van ondersteuning gording in zwakke richting (z): volledig gesteund, enkele buiging ' 0,00 0,50

unity-checks

UGT buiging 0,32 0,54 0,66 0,70 0,32 BGT ueind 0,85 0,83 ubij 0,51 0,49

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse veranderlijke belasting factor voor volume-effect gezaagd hout b= h= = 71 171 1 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

kort s= 0,1

q-belastingen per m2 grondvlak ( personen, sneeuw ) of dakvlak ( wind )

eigen gewicht dakconstructie prep=Grep / cos a personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) windbelasting vertikaal op grond prep = ( we+wi ) / cos2 a veranderlijke vlakbelasting in grondvlak yt Qk = = = = = = 5E-07 m4 = 0,8 2,500 2,00 ( ( 0,7 4,00 0,67 0,50 0,49 1,00 / 1,00 + / 0,00 49 50000 0,82 0,20 1,00 0,30 0,671 20,0 0,70 ) ) 1,00 0,62 = = = = = = 5E-07 106= = = 0,85 0,00 0,47 0,49 0,74 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

F-last

puntlast (spreiding) yr= >0,33 en <= 1,0 opgelegde belasting I= yr= 0,018 3 / 12 = 0,37 + * 48,6 104mm4 EI= 2430 / 2430 kNm2 1,000 2,00 kN

Fk= 1,000

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

q-belastingen per m dakvlak en evenwijdig aan het dakvlak

de gemiddelde hart op hart-afstand van de gordingen waarmee wordt gerekend is a = belasting loodrecht dakvlak= p cos2a evenwijdig dakvlak=1/2 p*sin2a eigen gewicht personen sneeuw wind vlakbelasting 0,85 0,00 0,47 0,74 0,00 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 = = = = = 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 0,43 0,00 0,23 0,00 0,940 0,940 0,940 0,940 = = = = = 0,40 0,00 0,22 0,00 0,00 5,000 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 / 2 = 2,500 m loodrecht per gording (y-richting) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 = = = = = 1,43 0,00 0,78 1,24 0,00 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

2

F-last loodrecht op- en evenwijdig aan het dakvlak

loodrecht dakvlak= Fcosa puntlast 2,00 0,819 = 1,64 kN evenwijdig dakvlak=F*sina 2,00 0,000 = 0,00 kN loodrecht per gording (y-richting) = 1,64 kN

afschuifkrachten

maximale reductie afschuifkracht op de veranderlijke belasting = F// - F//,G,rep belasting evenwijdig eigen gewicht 0,40 personen 0,00 sneeuw 0,22 wind 0,00 vlakbelasting 0,00 af door dakplaat 0,40 = 0,00 = 0,22 = 0,00 = 0,00 = rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 0,62 0,40 = 0,22 kN/m'

1 evenwijdig dakvlak= /2 p*sin2a * L3 0,40 5,000 = 2,01 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,22 5,000 = 1,10 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN

evenwijdig per gording (z-richting) 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m

materiaal- en profielgegevens

algemene formule : fx;d= buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Iy= Iz= W y= 18 18 2,2 3,4 9000 320 1 1 1

N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 kg/m 3

kl

kh 1,00

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 171 71 171 71

2958 510

/ / / / / / / 171 71 171 71 171 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fm;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d = = = = = = =

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm2 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2

2958 510 346 144 121 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

* 1/12 bh3 * /12 hb

1 3

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

= = = = = = =

* 1/6 bh2

1 1

W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

121 121

) )

49,4 20,5

mm mm

resultaten mechanica berekening

q of F M2 M1.2 u1,2 u2.3 eigen gewicht y z 1,43 0,00 -0,72 0,00 1,27 4,16 -2,69 0,00 0,00 0,00 personen y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y z 0,78 0,00 -0,39 0,00 0,70 2,28 -1,47 0,00 0,00 0,00 wind y 1,24 -0,62 1,10 3,59 -2,32 puntlast y z 1,64 0,00 0,00 0,00 1,23 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toetsing uiterste grenstoestand

eigen gewicht(6.10.a) y q of F M2 M1.2 1,74 -0,87 1,55 z 0,00 0,00 0,00 personen y 1,55 -0,78 1,38 z 0,00 0,00 0,00 sneeuw y 2,61 -1,30 2,32 z 0,00 0,00 0,00 y 3,22 -1,61 2,86 wind z 0,00 0,00 0,00 puntlast y 3,76 -0,78 3,04 z 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y 1,55 -0,78 1,38 z 0,00 0,00 0,00

art. 6.1.6 dubbele buiging moment in y-richting moment in z-richting soort doorsnede sm;y;d= sm;z;d= 6,11 6,12 MEd,y MEd,z unity-check unity-check / / Wy Wz MEd,y= MEd,z=

voorbeeldberekening controle veldmoment M1,2 tgv eigen gewicht + wind 2,86 0,00 kNm kNm W y= W z= km= 2,86 0,00 sm;y;d fm;y;d km sm;y;d fm;y;d + 106 106 + 346 144 0,7 / / km 346 144 sm;z;d fm;z;d sm;z;d fm;z;d = 103 103 = = = 8,3 12,5 0,7 8,3 12,5 + 8,3 0,0 + N/mm2 N/mm2 0,7 0,0 12,5 0,0 12,5 = 0,46 = 0,66 cm3 cm3 fm;y;d= fm;z;d= 12,5 12,5 N/mm2 N/mm2 b= h= 71 171 mm mm

rechthoekig = =

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 in tabelvorm alle combinaties eigen gewicht (6.10.a) eigen gewicht + personen eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + wind eigen gewicht + puntlast eigen gewicht + vlaklast M2 M1.2 M2 M1.2 M2 M1.2 M2 M1.2 M2 M1.2 M2 M1.2 MEd,y -0,87 1,55 -0,78 1,38 -1,30 2,32 -1,61 2,86 -0,78 3,04 -0,78 1,38 MEd,z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d 2,52 4,47 2,24 3,98 3,77 6,70 4,65 8,27 2,24 8,78 2,24 3,98 sm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d fm;y;d 0,20 0,36 0,18 0,32 0,30 0,54 0,37 0,66 0,18 0,70 0,18 0,32 sm;z;d fm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H gording 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 unity check 6.11 0,20 0,36 0,18 0,32 0,30 0,54 0,37 0,66 0,18 0,70 0,18 0,32 6.12 0,14 0,25 0,13 0,22 0,21 0,38 0,26 0,46 0,13 0,49 0,13 0,22 = 0,32 = 0,70 = 0,66 = 0,54 = 0,32 = 0,36 maximum

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

veld 1 veld 2 ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) doorbuigingen uon uelastisch toelaatbare doorbuigingen t.g.v. Gk,j t.g.v. yt * Qk1 + f0,i * Qk,i = = = = 0,60 0,60 0,60 0,60 ukruip ueind ueind,toe ubij,toe ueind,toe ubij,toe uon veld u1,2 y 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 uon veld u2,3 y -2,69 -2,69 -2,69 -2,69 -2,69 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast uelastisch y 0,00 2,28 3,59 3,46 0,00 uelastisch y 0,00 -1,47 -2,32 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ukruip y 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 ukruip y -1,62 -1,62 -1,62 -1,62 -1,62 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ( ( ( 4,16 0,00 -2,69 0,00 + + + + 0,00 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 ) ) ) ) = = = =

1 gordingen dak 2,50 0,00 -1,62 0,00 mm mm mm mm

t.g.v. kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) t.g.v. uon + ukruip + uelastisch - uzeeg voor voor voor voor u1,2 u1,2 u2.3 u2.3 ueind y 6,66 8,94 10,26 10,12 6,66 ueind y -4,31 -5,78 -6,63 -4,31 -4,31 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 4,31 5,78 6,63 4,31 4,31 u.c. 0,54 0,72 0,83 0,54 0,54 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 6,66 8,94 10,26 10,12 6,66 u.c. 0,56 0,74 0,85 0,84 0,56 <= <= <= <= 3000 3000 1000 1000 / / / / ubij 250 250 125 125 ubij y 2,50 4,77 6,09 5,96 2,50 ubij y -1,62 -3,09 -3,94 -1,62 -1,62 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 1,62 3,09 3,94 1,62 1,62 u.c. 0,20 0,39 0,49 0,20 0,20 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 2,50 4,77 6,09 5,96 2,50 u.c. 0,21 0,40 0,51 0,50 0,21 t.g.v. ukruip + uelastisch = = = = 12,0 12,0 8,0 8,0 mm mm mm mm

afschuifbelasting door de dakplaten bij (gedeeltelijke) dubbele buiging

spanningen in dakbeschot effectieve breedte dakbeschot t.b.v. opname afschuifkracht weerstandsmoment dakplaat afschuifbelasting per m' permanent afschuifbelasting per m' veranderlijk F//,G,rep F//,Q,rep F//,totaal,rep afschuifbelasting totale dak afschuifbelasting per dakbeschotbreedte moment in dakbeschot in L1 buigspanning in overspanning L1 F//,totaal,d F//,totaal,d L1= s= 3,00 0,41 = = = = = m 106 0,40 0,22 0,62 5,000 0,500 Md= / kN/m' 0,73 0,73 1/8 750 F//,totaal,d = = 0,37 103 mm3 3,65 0,37 kN / m' kN / m' per dakbeschotbreedte = = 0,41 0,55 kNm N/mm2 1/6 kN/m' 18 UGT 500 .2 1,08 1,35 0,40 0,22 = = = = = 500 750 0,43 0,30 0,73 kN/m' mm 103 mm3 kN/m'

3,00 .2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 2 stpt overstek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

afschuifbelasting op gehele dakvlak op te nemen door starre steunen

representatieve waarden steun in veld L1 eigen gewicht personen sneeuw vlaklast opmerking 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = 0,00 0,00 0,00 kN kN kN uiterste grenstoestand steun in veld L1, maximum kracht Fsteun = 0,00 kN

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening gording op

werk werknummer onderdeel

3 steunpunten

sterkteklasse :

71

x

221

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

1 gordingen dak

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 z= 9,000 m+ maaiveld graden kN/m

2

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip)

ontwerplevensduur toepassing formule 6.10.a (niet maatgevend) formule 6.10.b (maatgevend) formule 6.10.a en b

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 reductiefactor vloerbelasting zadeldak dakvorm a= dakhelling 35 permanente- en toevallige veranderlijke belasting Gk,j= 0,7 eigen gewicht dakvlak extra veranderlijke vlakbelasting in grondvlak Qk= 0 wind- en sneeuwbelasting windgebied = soort terrein onbebouwd hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in windrichting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden belasting door puntlast puntlast zijde oppervlak waarop puntlast werkt dikte beplanking elasticiteitsmodulus beplanking toelaatbare doorbuiging toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging gegevens gording overspanning veld 1 overspanning veld 2 ho= d= : III II 9 6 7 8 ja

nok totale schuine lengte L3= 5,000 m

kN/m2 m m m m

a= 2,500 m (gemiddelde hoh-afstand)

a= a 35

F//,rep= 0,621 kN/m' overspanning (dakplaat, muurplaat, nok)

F= 2 = 0,05 t= 18 Eo;mean,k= 5000 1: 1: L1= L2= 250 250 4 4 1 5 1

kN m mm N/mm

2

* Lschuin * Lschuin m m

in totale dakvlak optredende afschuifkracht tgv eg + vb F//,rep= 2,01 + 1,10 = 3,10 kN/m' dat is per m' schuin dakvlak: F//,rep= 3,10 / 5,000 = 0,621 kN/m'/m' in totale dakvlak opneembaar per m' gording F//,rep= 0,621 * 5,000 = 3,10 kN/m' door alle gordingen samen op te nemen (per m' gording) F//,rep= 2,000 F q 1 L1= 4,000 2 L2= 4,000 3 3,10 3,10 = 0,00 kN/m'

totale schuine lengte dakvlak L3= m st aantal gordingen n= wijze van ondersteuning gording in zwakke richting (z): volledig gesteund, enkele buiging ' 0,00 0,50

unity-checks

UGT buiging 0,43 0,72 0,89 0,55 0,43 BGT ueind 0,51 0,51 ubij 0,30 0,30

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse veranderlijke belasting factor voor volume-effect gezaagd hout b= h= = 71 221 1 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

kort s= 0,1

q-belastingen per m2 grondvlak ( personen, sneeuw ) of dakvlak ( wind )

eigen gewicht dakconstructie prep=Grep / cos a personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) windbelasting vertikaal op grond prep = ( we+wi ) / cos2 a veranderlijke vlakbelasting in grondvlak yt Qk = = = = = = 5E-07 m4 = 0,8 2,500 2,00 ( ( 0,7 4,00 0,67 0,50 0,49 1,00 / 1,00 + / 0,00 49 50000 0,82 0,20 1,00 0,30 0,671 20,0 0,70 ) ) 1,00 0,62 = = = = = = 5E-07 106= = = 0,85 0,00 0,47 0,49 0,74 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

F-last

puntlast (spreiding) yr= >0,33 en <= 1,0 opgelegde belasting I= yr= 0,018 3 / 12 = 0,37 + * 48,6 104mm4 EI= 2430 / 2430 kNm2 1,000 2,00 kN

Fk= 1,000

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

q-belastingen per m dakvlak en evenwijdig aan het dakvlak

de gemiddelde hart op hart-afstand van de gordingen waarmee wordt gerekend is a = belasting loodrecht dakvlak= p cos2a evenwijdig dakvlak=1/2 p*sin2a eigen gewicht personen sneeuw wind vlakbelasting 0,85 0,00 0,47 0,74 0,00 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 = = = = = 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 0,43 0,00 0,23 0,00 0,940 0,940 0,940 0,940 = = = = = 0,40 0,00 0,22 0,00 0,00 5,000 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 / 2 = 2,500 m loodrecht per gording (y-richting) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 = = = = = 1,43 0,00 0,78 1,24 0,00 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

2

F-last loodrecht op- en evenwijdig aan het dakvlak

loodrecht dakvlak= Fcosa puntlast 2,00 0,819 = 1,64 kN evenwijdig dakvlak=F*sina 2,00 0,000 = 0,00 kN loodrecht per gording (y-richting) = 1,64 kN

afschuifkrachten

maximale reductie afschuifkracht op de veranderlijke belasting = F// - F//,G,rep belasting evenwijdig eigen gewicht 0,40 personen 0,00 sneeuw 0,22 wind 0,00 vlakbelasting 0,00 af door dakplaat 0,40 = 0,00 = 0,22 = 0,00 = 0,00 = rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 0,62 0,40 = 0,22 kN/m'

1 evenwijdig dakvlak= /2 p*sin2a * L3 0,40 5,000 = 2,01 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,22 5,000 = 1,10 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN

evenwijdig per gording (z-richting) 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m

materiaal- en profielgegevens

algemene formule : fx;d= buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Iy= Iz= W y= 18 18 2,2 3,4 9000 320 1 1 1

N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 kg/m 3

kl

kh 1,00

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 221 71 221 71

6386 659

/ / / / / / / 221 71 221 71 221 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fm;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d = = = = = = =

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm2 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2

6386 659 578 186 157 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

* 1/12 bh3 * /12 hb

1 3

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

= = = = = = =

* 1/6 bh2

1 1

W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

157 157

) )

63,8 20,5

mm mm

resultaten mechanica berekening

q of F M2 M1.2 M2.3 u1,2 u2.3 eigen gewicht y z 1,43 0,00 -2,87 0,00 1,61 1,61 3,33 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 personen y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y z 0,78 0,00 -1,57 0,00 0,88 0,88 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 wind y 1,24 -2,47 1,39 1,39 2,87 2,87 puntlast y z 1,64 0,00 -0,61 0,00 1,33 -0,31 2,73 -1,07 0,00 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toetsing uiterste grenstoestand

eigen gewicht(6.10.a) y q of F M2 M1.2 M2.3 1,74 -3,48 1,96 1,96 z 0,00 0,00 0,00 0,00 personen y 1,55 -3,10 1,74 1,74 z 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y 2,61 -5,22 2,93 2,93 z 0,00 0,00 0,00 0,00 y 3,22 -6,44 3,62 3,62 wind z 0,00 0,00 0,00 0,00 puntlast y 3,76 -3,93 3,54 1,33 z 0,00 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y 1,55 -3,10 1,74 1,74 z 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 6.1.6 dubbele buiging moment in y-richting moment in z-richting soort doorsnede sm;y;d= sm;z;d= 6,11 6,12 MEd,y MEd,z unity-check unity-check / / Wy Wz MEd,y= MEd,z=

voorbeeldberekening controle veldmoment M1,2 tgv eigen gewicht + wind 3,62 0,00 kNm kNm W y= W z= km= 3,62 0,00 sm;y;d fm;y;d km sm;y;d fm;y;d + 106 106 + 578 186 0,7 / / km 578 186 sm;z;d fm;z;d sm;z;d fm;z;d = 103 103 = = = 6,3 12,5 0,7 6,3 12,5 + 6,3 0,0 + N/mm2 N/mm2 0,7 0,0 12,5 0,0 12,5 = 0,35 = 0,50 cm3 cm3 fm;y;d= fm;z;d= 12,5 12,5 N/mm2 N/mm2 b= h= 71 221 mm mm

rechthoekig = =

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 in tabelvorm alle combinaties eigen gewicht (6.10.a) M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + personen M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + sneeuw M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + wind M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + puntlast M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + vlaklast M2 M1.2 M2.3 MEd,y -3,48 1,96 1,96 -3,10 1,74 1,74 -5,22 2,93 2,93 -6,44 3,62 3,62 -3,93 3,54 1,33 -3,10 1,74 1,74 MEd,z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d 6,03 3,39 3,39 5,36 3,02 3,02 9,03 5,08 5,08 11,14 6,27 6,27 6,80 6,13 2,30 5,36 3,02 3,02 sm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d fm;y;d 0,48 0,27 0,27 0,43 0,24 0,24 0,72 0,41 0,41 0,89 0,50 0,50 0,55 0,49 0,18 0,43 0,24 0,24 sm;z;d fm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H gording 3 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 unity check 6.11 0,48 0,27 0,27 0,43 0,24 0,24 0,72 0,41 0,41 0,89 0,50 0,50 0,55 0,49 0,18 0,43 0,24 0,24 6.12 0,34 0,19 0,19 0,30 0,17 0,17 0,51 0,29 0,29 0,63 0,35 0,35 0,38 0,34 0,13 0,30 0,17 0,17 1 gordingen dak ( ( ( ( 3,33 0,00 3,33 0,00 + + + + 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 2,87 0,00 ) ) ) ) = = = = 2,00 0,00 2,00 0,00 mm mm mm mm = 0,43 = 0,55 = 0,89 = 0,72 = 0,43 = 0,48 maximum

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

veld 1 veld 2 ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) doorbuigingen uon uelastisch toelaatbare doorbuigingen t.g.v. Gk,j t.g.v. yt * Qk1 + f0,i * Qk,i = = = = 0,60 0,60 0,60 0,60 ukruip ueind ueind,toe ubij,toe ueind,toe ubij,toe uon veld u1,2 y 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 uon veld u2,3 y 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast uelastisch y 0,00 1,82 2,87 2,73 0,00 uelastisch y 0,00 1,82 2,87 -1,07 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ukruip y 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ukruip y 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

t.g.v. kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) t.g.v. uon + ukruip + uelastisch - uzeeg voor voor voor voor u1,2 u1,2 u2.3 u2.3 ueind y 5,32 7,14 8,19 8,05 5,32 ueind y 5,32 7,14 8,19 4,25 5,32 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 5,32 7,14 8,19 4,25 5,32 u.c. 0,33 0,45 0,51 0,27 0,33 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 5,32 7,14 8,19 8,05 5,32 u.c. 0,33 0,45 0,51 0,50 0,33 <= <= <= <= 4000 4000 4000 4000 / / / / ubij 250 250 250 250 ubij y 2,00 3,81 4,86 4,73 2,00 ubij y 2,00 3,81 4,86 0,93 2,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 2,00 3,81 4,86 0,93 2,00 u.c. 0,12 0,24 0,30 0,06 0,12 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 2,00 3,81 4,86 4,73 2,00 u.c. 0,12 0,24 0,30 0,30 0,12 t.g.v. ukruip + uelastisch = = = = 16,0 16,0 16,0 16,0 mm mm mm mm

afschuifbelasting door de dakplaten bij (gedeeltelijke) dubbele buiging

spanningen in dakbeschot effectieve breedte dakbeschot t.b.v. opname afschuifkracht weerstandsmoment dakplaat afschuifbelasting per m' permanent afschuifbelasting per m' veranderlijk F//,G,rep F//,Q,rep F//,totaal,rep afschuifbelasting totale dak afschuifbelasting per dakbeschotbreedte moment in dakbeschot in L1 buigspanning in overspanning L1 moment in dakbeschot in L2 buigspanning in overspanning L2 F//,totaal,d F//,totaal,d L1= s= L2= s= 4,00 0,73 4,00 0,73 = = = = = m 106 m 106 0,40 0,22 0,62 5,000 0,500 Md= / Md= / kN/m' 0,73 0,73 1/8 750 1/8 750 F//,totaal,d = = 0,37 103 mm3 0,37 103 mm3 3,65 0,37 kN / m' kN / m' per dakbeschotbreedte = = 4,00 .2 = = 0,73 0,97 0,73 0,97 kNm N/mm2 kNm N/mm2 1/6 kN/m' 18 UGT 500 .2 1,08 1,35 0,40 0,22 = = = = = 500 750 0,43 0,30 0,73 kN/m' mm 103 mm3 kN/m'

4,00 .2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

afschuifbelasting op gehele dakvlak op te nemen door starre steunen

representatieve waarden steun in veld L1 eigen gewicht personen sneeuw vlaklast eigen gewicht personen sneeuw vlaklast opmerking 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = = = = = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = 0,00 0,00 0,00 kN kN kN e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 kN kN kN kN uiterste grenstoestand steun in veld L1, maximum kracht Fsteun = 0,00 kN

representatieve waarden steun in veld L2

uiterste grenstoestand steun in veld L2, maximum kracht Fsteun

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening gording op

werk werknummer onderdeel

3 steunpunten met scharnier

sterkteklasse :

71

x

221

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

1 gordingen dak

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 z= 9,000 m+ maaiveld graden kN/m

2

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip)

ontwerplevensduur toepassing formule 6.10.a (niet maatgevend) formule 6.10.b (maatgevend) formule 6.10.a en b

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= 1,22 gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 reductiefactor vloerbelasting zadeldak dakvorm a= dakhelling 35 permanente- en toevallige veranderlijke belasting Gk,j= 0,7 eigen gewicht dakvlak extra veranderlijke vlakbelasting in grondvlak Qk= 0 wind- en sneeuwbelasting windgebied = soort terrein onbebouwd hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte totale gebouwdiepte in windrichting kan de sneeuw onbelemmerd afglijden belasting door puntlast puntlast zijde oppervlak waarop puntlast werkt dikte beplanking elasticiteitsmodulus beplanking toelaatbare doorbuiging toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging ho= d= : III II 9 6 7 8 ja

nok totale schuine lengte L3= 5,000 m

kN/m2 m m m m

a= 2,500 m (gemiddelde hoh-afstand)

a= a 35

F//,rep= 0,621 kN/m' overspanning (dakplaat, muurplaat, nok)

F= 2 = 0,05 t= 18 Eo;mean,k= 5000 1: 1: 250 250

kN m mm N/mm

2

* Lschuin * Lschuin m m m m st

in totale dakvlak optredende afschuifkracht tgv eg + vb F//,rep= 2,01 + 1,10 = 3,10 kN/m' dat is per m' schuin dakvlak: F//,rep= 3,10 / 5,000 = 0,621 kN/m'/m' in totale dakvlak opneembaar per m' gording F//,rep= 0,621 * 5,000 = 3,10 kN/m' door alle gordingen samen op te nemen (per m' gording) F//,rep= 2,000 F q 1 L1= 4,000 2 L2= 4,000 scharnier 3 3,10 3,10 1,000 = 0,00 kN/m'

gegevens gording overspanning veld 1 L1= 4 overspanning veld 2 L2= 4 1 plaats scharnier tov steunpunt 2 s= totale schuine lengte dakvlak L3= 5 1 aantal gordingen n= wijze van ondersteuning gording in zwakke richting (z): volledig gesteund, enkele buiging ' 0,00 0,50

unity-checks

UGT buiging 0,43 0,72 0,89 0,55 0,43 BGT ueind 0,57 0,52 ubij 0,36 0,31

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse veranderlijke belasting factor voor volume-effect gezaagd hout b= h= = 71 221 1 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

kort s= 0,1

q-belastingen per m2 grondvlak ( personen, sneeuw ) of dakvlak ( wind )

eigen gewicht dakconstructie prep=Grep / cos a personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) windbelasting vertikaal op grond prep = ( we+wi ) / cos2 a veranderlijke vlakbelasting in grondvlak yt Qk = = = = = = 5E-07 m4 = 0,8 2,500 2,00 ( ( 0,7 4,00 0,67 0,50 0,49 1,00 / 1,00 + / 0,00 49 50000 0,82 0,20 1,00 0,30 0,671 20,0 0,70 ) ) 1,00 0,62 = = = = = = 5E-07 106= = = 0,85 0,00 0,47 0,49 0,74 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

F-last

puntlast (spreiding) yr= >0,33 en <= 1,0 opgelegde belasting I= yr= 0,018 3 / 12 = 0,37 + * 48,6 104mm4 EI= 2430 / 2430 kNm2 1,000 2,00 kN

Fk= 1,000

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

q-belastingen per m dakvlak en evenwijdig aan het dakvlak

de gemiddelde hart op hart-afstand van de gordingen waarmee wordt gerekend is a = belasting loodrecht dakvlak= p cos2a evenwijdig dakvlak=1/2 p*sin2a eigen gewicht personen sneeuw wind vlakbelasting 0,85 0,00 0,47 0,74 0,00 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 = = = = = 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 0,43 0,00 0,23 0,00 0,940 0,940 0,940 0,940 = = = = = 0,40 0,00 0,22 0,00 0,00 5,000 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2 / 2 = 2,500 m loodrecht per gording (y-richting) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 0,57 0,00 0,31 0,49 0,00 = = = = = 1,43 0,00 0,78 1,24 0,00 kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

2

F-last loodrecht op- en evenwijdig aan het dakvlak

loodrecht dakvlak= Fcosa puntlast 2,00 0,819 = 1,64 kN evenwijdig dakvlak=F*sina 2,00 0,000 = 0,00 kN loodrecht per gording (y-richting) = 1,64 kN

afschuifkrachten

maximale reductie afschuifkracht op de veranderlijke belasting = F// - F//,G,rep belasting evenwijdig eigen gewicht 0,40 personen 0,00 sneeuw 0,22 wind 0,00 vlakbelasting 0,00 af door dakplaat 0,40 = 0,00 = 0,22 = 0,00 = 0,00 = rest 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = 0,62 0,40 = 0,22 kN/m'

1 evenwijdig dakvlak= /2 p*sin2a * L3 0,40 5,000 = 2,01 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,22 5,000 = 1,10 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN 0,00 5,000 = 0,00 kN

evenwijdig per gording (z-richting) 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m 2,500 0,00 = 0,00 kN/m

materiaal- en profielgegevens

algemene formule : fx;d= buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Iy= Iz= W y= 18 18 2,2 3,4 9000 320 1 1 1

N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 N/mm 2 kg/m 3

kl

kh 1,00

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 221 71 221 71

6386 659

/ / / / / / / 221 71 221 71 221 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fm;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d = = = = = = =

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm2 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2

6386 659 578 186 157 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

* 1/12 bh3 * /12 hb

1 3

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

= = = = = = =

* 1/6 bh2

1 1

W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

157 157

) )

63,8 20,5

mm mm

resultaten mechanica berekening

q of F M2 M1.2 M2.3 u1,2 u2.3 uschar eigen gewicht y z 1,43 0,00 -2,87 0,00 1,61 1,61 3,33 3,41 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 personen y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y z 0,78 0,00 -1,57 0,00 0,88 0,88 1,82 1,86 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wind y 1,24 -2,47 1,39 1,39 2,87 2,94 1,34 puntlast y z 1,64 0,00 0,00 0,00 1,64 0,00 3,80 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

toetsing uiterste grenstoestand

eigen gewicht(6.10.a) y q of F M2 M1.2 M2.3 1,74 -3,48 1,96 1,96 z 0,00 0,00 0,00 0,00 personen y 1,55 -3,10 1,74 1,74 z 0,00 0,00 0,00 0,00 sneeuw y 2,61 -5,22 2,93 2,93 z 0,00 0,00 0,00 0,00 y 3,22 -6,44 3,62 3,62 wind z 0,00 0,00 0,00 0,00 puntlast y 3,76 -3,10 3,96 1,74 z 0,00 0,00 0,00 0,00

1 gordingen dak vlaklast y 1,55 -3,10 1,74 1,74 z 0,00 0,00 0,00 0,00

art. 6.1.6 dubbele buiging moment in y-richting moment in z-richting soort doorsnede sm;y;d= sm;z;d= 6,11 6,12 MEd,y MEd,z unity-check unity-check / / Wy Wz MEd,y= MEd,z=

voorbeeldberekening controle veldmoment M1,2 tgv eigen gewicht + wind 3,62 0,00 kNm kNm W y= W z= km= 3,62 0,00 sm;y;d fm;y;d km sm;y;d fm;y;d + 106 10 +

6

578 186 0,7 / / km

cm3 cm

3

fm;y;d= fm;z;d=

12,5 12,5

N/mm2 N/mm2

b= h=

71 221

mm mm

rechthoekig = =

578 186 sm;z;d fm;z;d sm;z;d fm;z;d

103 10 = =

3

= = 6,3 12,5 0,7

6,3 0,0 + 6,3 12,5

N/mm2 N/mm2 0,7 + 0,0 12,5 0,0 12,5 = 0,35 = 0,50

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 in tabelvorm alle combinaties eigen gewicht (6.10.a) M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + personen M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + sneeuw M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + wind M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + puntlast M2 M1.2 M2.3 eigen gewicht + vlaklast M2 M1.2 M2.3 MEd,y -3,48 1,96 1,96 -3,10 1,74 1,74 -5,22 2,93 2,93 -6,44 3,62 3,62 -3,10 3,96 1,74 -3,10 1,74 1,74 MEd,z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d 6,03 3,39 3,39 5,36 3,02 3,02 9,03 5,08 5,08 11,14 6,27 6,27 5,36 6,84 3,02 5,36 3,02 3,02 sm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 sm;y;d fm;y;d 0,48 0,27 0,27 0,43 0,24 0,24 0,72 0,41 0,41 0,89 0,50 0,50 0,43 0,55 0,24 0,43 0,24 0,24 sm;z;d fm;z;d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H gording 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 unity check 6.11 0,48 0,27 0,27 0,43 0,24 0,24 0,72 0,41 0,41 0,89 0,50 0,50 0,43 0,55 0,24 0,43 0,24 0,24 6.12 0,34 0,19 0,19 0,30 0,17 0,17 0,51 0,29 0,29 0,63 0,35 0,35 0,30 0,38 0,17 0,30 0,17 0,17 1 gordingen dak ( ( ( ( 3,33 0,00 3,41 0,00 + + + + 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 0,00 2,94 0,00 ) ) ) ) = = = = 2,00 0,00 2,05 0,00 mm mm mm mm = 0,43 = 0,55 = 0,89 = 0,72 = 0,43 = 0,48 maximum

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

veld 1 veld 2 ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;y=kdef*( Gkj+y2Qk,1) ukruip;z=kdef*( Gkj+y2Qk,1) doorbuigingen uon uelastisch toelaatbare doorbuigingen t.g.v. Gk,j t.g.v. yt * Qk1 + f0,i * Qk,i = = = = 0,60 0,60 0,60 0,60 ukruip ueind ueind,toe ubij,toe ueind,toe ubij,toe uon veld u1,2 y 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 uon veld u2,3 y 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 eg + personen eg + sneeuw eg + wind eg + F-last eg + vlaklast uelastisch y 0,00 1,82 2,87 3,80 0,00 uelastisch y 0,00 1,86 2,94 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ukruip y 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 ukruip y 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

t.g.v. kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) t.g.v. uon + ukruip + uelastisch - uzeeg voor voor voor voor u1,2 u1,2 u2.3 u2.3 ueind y 5,32 7,14 8,19 9,12 5,32 ueind y 5,46 7,32 8,40 5,46 5,46 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 5,46 7,32 8,40 5,46 5,46 u.c. 0,34 0,46 0,52 0,34 0,34 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 5,32 7,14 8,19 9,12 5,32 u.c. 0,33 0,45 0,51 0,57 0,33 <= <= <= <= 4000 4000 4000 4000 / / / / ubij 250 250 250 250 ubij y 2,00 3,81 4,86 5,80 2,00 ubij y 2,05 3,91 4,99 2,05 2,05 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 2,05 3,91 4,99 2,05 2,05 u.c. 0,13 0,24 0,31 0,13 0,13 z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 totaal 2,00 3,81 4,86 5,80 2,00 u.c. 0,12 0,24 0,30 0,36 0,12 t.g.v. ukruip + uelastisch = = = = 16,0 16,0 16,0 16,0 mm mm mm mm

afschuifbelasting door de dakplaten bij (gedeeltelijke) dubbele buiging

spanningen in dakbeschot effectieve breedte dakbeschot t.b.v. opname afschuifkracht weerstandsmoment dakplaat afschuifbelasting per m' permanent afschuifbelasting per m' veranderlijk F//,G,rep F//,Q,rep F//,totaal,rep afschuifbelasting totale dak afschuifbelasting per dakbeschotbreedte moment in dakbeschot in L1 buigspanning in overspanning L1 moment in dakbeschot in L2 buigspanning in overspanning L2 F//,totaal,d F//,totaal,d L1= s= L2= s= 4,00 0,73 4,00 0,73 = = = = = m 106 m 106 0,40 0,22 0,62 5,000 0,500 Md= / Md= / kN/m' 0,73 0,73 1/8 750 1/8 750 F//,totaal,d = = 0,37 103 mm3 0,37 103 mm3 3,65 0,37 kN / m' kN / m' per dakbeschotbreedte = = 4,00 .2 = = 0,73 0,97 0,73 0,97 kNm N/mm2 kNm N/mm2 1/6 kN/m' 18 UGT 500 .2 1,08 1,35 0,40 0,22 = = = = = 500 750 0,43 0,30 0,73 kN/m' mm 103 mm3 kN/m'

4,00 .2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H gording 3 stpt gerber EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

afschuifbelasting op gehele dakvlak op te nemen door starre steunen

representatieve waarden steun in veld L1 eigen gewicht personen sneeuw vlaklast eigen gewicht personen sneeuw vlaklast opmerking 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = = = = = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = 0,00 0,00 0,00 kN kN kN e.g. + personen e.g. + sneeuw e.g. + vlaklast 1,08 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 + + + 1,35 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 = = = = 0,00 0,00 0,00 0,00 kN kN kN kN uiterste grenstoestand steun in veld L1, maximum kracht Fsteun = 0,00 kN

representatieve waarden steun in veld L2

uiterste grenstoestand steun in veld L2, maximum kracht Fsteun

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper F-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper tussen dakschilden met een gelijke hellingshoek werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel 12345

120

sterkteklasse :

x

360 GL 28c

gelamineerde hoekkeper

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 formule 6.10.b (maatgevend) ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 -

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) dakvorm dakhelling

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

(meestal niet maatgevend)

lessenaardak a= 45 graden ja 0,7 III III 9 8,7 7,5 7,5 1,4 1,5 1,6 3,25 1,25 7,79 1: 250 = 1: = 250 31,2 250 kN/m2

gG;j= 0,90 (gunstig) formule 6.10.a en b schematische tekening van de berekende constructie a1 a2 a3

kan de sneeuw onbelemmerd afglijden : eigen gewicht Gk,j= eigen gewicht per m2 dakvlak (schuin) windbelasting windgebied = bebouwd soort terrein hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte;loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte;in windrichting d= specifieke spantvorm-afhankelijke invoer maat a1 maat a2 (F1) (F2) a1= a2= a3= a= b= cosa =

a=

3,250

c= m m m m

7,750

a3 L1= 4,500 a a1 L1= 4,500

6,364

a2

b= 1,250

h= 4,500 F3

m m m m m m * Lschuin mm * Lschuin F0 H1

d= 5,750

maat a3 van F2 tot steunpunt 2 horizontale maat horizontale maat Lschuin = 6,364 / toelaatbare einddoorbuiging ueind < 7794 /

L2= 6,364 F2 2 F1 V2 4,500 b= 35,3 schuine lengte= 7,79 b1 b2 1,980 2,121 H2

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 7794 / 250 aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen ongesteunde staaflengte in z-richting balk- en belastingtype materiaal soort doorsnede houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks uiterste grenstoestand hoekkeper hoekkeper

31,2 mm aan drukzijde ongesteund aan drukzijde lz= 7794 mm 2 steunpunten + F-last gelamineerd hout rechthoekig b= h= = s= 120 360 1 0,1 6. 31 0,39 veld 0,28 bij LVL mm. mm

1 V1

m b3 2,263

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= k h= k h= kmod= kmod= kdef= 1,25 1,10 1,05 0,90 0,80 0,60 kort kort -

= kort

bruikbaarheidsgrenstoestand

ueind

0,98

ubij

0,47

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper F-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening karakteristieke belastingen in kN/m2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) = ( 0,61 + 0,30 ) 0,49 = 0,45 kN/m2 de hoekkepers worden berekend op een equivalente windbelasting in het grondvlak met dezelfde grootte als loodrecht op het dakvlak pwi,vert (we+wi) * L * cos a / L*cosa = we+wi windbelasting loodrecht op grondvlak = = 0,45 kN/m2 sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f = 0,40 1,00 1,00 0,70 1,00 = 0,28 kN/m2

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal algemene formule : fx;d= fm;k 28 N/mm2 fm;d fc;0;k fc;90;k fv;k 24 2,7 2,7 N/mm2 fc;0;d 2 N/mm fc;90;d N/mm

2 2

kl

kh 1,05

kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90

fx;rep 28 24 2,7 2,7 12600 12600 120 360 120 360 120

46656 5184

/ / / / / / / 360 120 360 120 360 / /

3 3 2 2

gM 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 1,25

kort

= 21,22 N/mm2 = 17,28 N/mm2 = = 1,94 1,94 N/mm N/mm

2 2

fv;d

E0;mean;k 12600 N/mm E0;mean;d rk 380 kg/m3 E0;u;d 1 3 Iy= 1 * /12 bh Iz= 1 * 1/12 hb3 1 2 W y= 1 * /6 bh W z= 1 * /6 hb 1 A= *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 2

= 12600 N/mm2 = 9072 N/mm2 = = =

46656 5184 2592 104mm4 104mm4 103mm3

= = = = = = =

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

1 1

( (

432 432

) )

= 864 103mm3 = 432 102mm2 = 103,9 mm = 34,6 mm

mechanicaberekening

1,4 dakhelling dakvlakken maat a1 maat a2 (F1) (F2) a= a1= a2= a3= a= b= 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 * + + * / 1,000 3,250 1,250 1,414 6,364 45 1,4 1,5 1,6 3,25 1,25 graden m m m m m c= 7,750 G3 G2 G4 b 1,6 a1 1,5 a2 1,6 a3 a 3,25 1,25

gelamineerde hoekkeper

maat a3 van F2 tot steunpunt 2 horizontale maat horizontale maat h= l * tg a = c=L1+a= d=L1+b= L2=L1 * 2= tangens b= helling hoekkeper te dragen m' dak maximaal te dragen m' dak minimaal totaal dakoppervlak op hoekkeper totaal dakoppervlak lengte van de langste gording lengte van de langste gording lengte van de kortste gording lengte van de kortste gording m' dak bij F0= m' dak bij F1= m' dak bij F2= m' dak bij F3= ( ( ( ( 5,400 4,350 2,850 1,650 G1 G2 G3 G4 + + + +

a3 L1=

= 4,500 m = 7,750 m = 5,750 m = 4,500 m = 6,364 m = 0,7071 b= 35,3 graden = 0,5* ( = 0,5* ( = 0,5* ( = 4,50 7,750 3,250 4,77 7,75 + + + + 1,250 3,250 1,250 3,250 6,400 m 5,350 m 3,850 m 2,650 m 5,750 1,250 1,59 1,25 + + + + voor F0 voor F1 voor F2 voor F3 ) ) ) 4,50 1,500 1,500 1,600 1,600 2,700 m 2,175 m 1,425 m 0,825 m + + 1,600 1,600 / / * L1= 4,500 d= 5,750 G1

1,5 1,4

a2 a a1

4,500

L1=totale horizontale maat= a1+a2+a3

h= 4,500

2 2 6,364

= = = = = = = = of of of of

4,77 1,59

m m

20,25 m2 40,50 m2 4,350 m 6,350 m 2,850 m 4,850 m 3,700 m 3,175 m 2,425 m 1,825 m

LG1= b+a2+a3= LG2= a+a2+a3= LG3= b+a3= LG4= a+a3= 7,400 6,350 4,850 3,650 ) /2= ) /2= ) /2= ) /2=

halve lengte per schild

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper F-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

helling van de hoekkeper maat b1 maat b2 (F1) (F2)

b=

35,3

graden

L2= 6,364 F2

F3 H2=0 2

b1= 1,980 m b2= 2,121 m b3= 2,263 m E= 12600 N/mm2 Iy= 46656 cm4 xgG;j= 1,08 gQ;j= Grep= = = =

= = =

maat b3 van F2 tot steunpunt 2 elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

F1 V2 4,500 F0 H1 1 b1 V1 1,980

2 2

b= 35,3 schuine lengte= 7,79 b2 2,121 m b3 2,263

1,35 0,7 0,28 0,45 1,400 1,400 1,500

kN/m2 kN/m kN/m

eigen gewicht per m2 dakvlak sneeuwbelasting sn = mi *Ce * Ct * sk * f windbelasting in grondvlak pwi,vert eigen gewicht F0=0,5a1pg,rep Lgem /cosa F1=0,5(a1+a2)pg,rep Lgem /cosa F2=0,5(a2+a3)pg,rep Lgem /cosa F3=0,5a3pg,rep Lgem /cosa

0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* (

)* + + 1,500 1,600 1,600 )* )* )* )* + + 1,500 1,600 1,600 )* )* )* )* + + 1,500 1,600 1,600 )* )* )*

0,70 0,70 0,70 0,70 0,45 0,45 0,45 0,45 0,28 0,28 0,28 0,28

6,400 5,350 3,850 2,650 0,5 0,5 0,5 0,5 6,400 5,350 3,850 2,650

/ / / / 7,400 6,350 4,850 3,650

0,707 0,707 0,707 0,707

= = = = = = = = = = = =

4,43 7,68 5,91 2,10 1,16 2,06 1,68 0,65 1,26 2,17 1,67 0,59

kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN

wind op het grootste dakschild in het grondvlak F0=0,5a1pwi,vert 0,5 Lmax = 0.5* ( F1=0,5(a1+a2)pwi,vert 0,5 L max F2=0,5(a2+a3)pwi,vert 0,5 Lmax F3=0,5a3pwi,vert 0,5 Lmax sneeuw F0=0,5a1psn,rep Lgem F1=0,5(a1+a2)psn,rep Lgem F2=0,5(a2+a3)psn,rep Lgem F3=0,5a3psn,rep Lgem

= = = = = = =

1,400 1,400 1,500

0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* (

1,400 1,400 1,500

representatieve waarde per spantbeen / spoor belastinggeval F0 F1 F2 F3 V1 H1 V2 H2 NF1 NF2 MF1 MF2 umidden = = = = = = = = = = = = = e.g 4,43 7,68 5,91 2,10 7,39 0,00 6,20 0,00 4,27 -0,17 14,63 14,02 15,7 wind sneeuw 1,16 2,06 1,68 0,65 2,02 0,00 1,73 0,00 1,17 -0,02 4,00 3,91 5,3 1,26 2,17 1,67 0,59 2,09 0,00 1,75 0,00 1,21 -0,05 4,14 3,97 4,5 kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kNm kNm mm

uiterste grenstoestand formule 6.10.b (6.10.a is niet maatgevend) combinatie F0 F1 F2 F3 V1 H1 V2 H2 NF1 NF2 MF1 MF2 = = = = = = = = = = = = eg 5,39 9,33 7,18 2,55 8,98 0,00 7,53 0,00 5,18 -0,20 17,78 17,03 6.10.a eg+wi 6,36 11,09 8,66 3,15 10,72 0,00 9,03 0,00 6,19 -0,21 21,22 eg+sn 6,49 11,24 8,65 3,07 0,00 9,07 0,00 6,25 -0,24 21,42 zonder F3 optellen bij reactie V2 10,82 zonder F0 optellen bij reactie V1

20,44 20,52 6.10.b

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper F-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

toetsing uiterste grenstoestand

veld 1-2 art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning Nc,Ed tpv F1 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw tpv F2 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw veld 1-2 -0,21 -0,24 20,44 20,52 432,0 2592,0 432,0 2592,0 0,00 -0,01 6,35 17,28 17,28 ( ( Nc,Ed tpv F1 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw tpv F2 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw -0,21 -0,24 20,44 20,52 432,0 2592,0 432,0 2592,0 0,00 -0,01 17,28 17,28 0,94 0,94 7,88 7,92 21,22 21,22 kN 6,19 6,25 My;Ed kNm 21,22 21,42 A

2

gelamineerde hoekkeper 6,19 sc;0;d N/mm 0,14 0,14

2

My;Ed kNm 21,22 21,42

A

2

Wy

3

( sc;0;d )2 + ( f c;0;d )2 f c;0;d sm;y;d N/mm 17,28 17,28

2

sm;y;d fm;y;d fm;y;d N/mm 21,22 21,22 21,22 21,22

2

<0 UC 0,39 0,39 0,37 0,37 sc;0;d kc;z kc;z f c;0;d UC 0,27 0,28 0,15 0,15 <0

kN 6,19 6,25

cm cm 432,0 2592,0 432,0 2592,0

N/mm 8,19 8,26 7,88 7,92

2

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

kkrit kkrit

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d N/mm 8,19 8,26

2

Wy

3

sc;0;d N/mm 0,14 0,14

2

f c;0;d N/mm 17,28 17,28

2

fm;y;d N/mm 21,22

2

cm cm 432,0 2592,0 432,0 2592,0

0,94 0,94

0,08 0,08 0,08 0,08

21,22

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw opmerking ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = veld u2.3 u2.3 uon mm 15,7 15,7 0,60 uelastisch mm 5,3 4,5 ( ukruip mm 9,4 9,4 15,7 + ueind mm 30,5 29,6 0,00 ueind,toe mm 31,2 31,2 5,3 u.c. 0,98 0,95 )

gelamineerde hoekkeper = ubij mm 14,8 13,9 9,4 ubij,toe mm 31,2 31,2 mm u.c. 0,47 0,45

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H hoekkeper piramidedak EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw

werk werknummer onderdeel

71

sterkteklasse :

x

271

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

hoekkepers

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 formule 6.10.b (maatgevend) ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a (niet maatgevend) = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 -

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) dakvorm dakhelling kan de sneeuw onbelemmerd afglijden eigen gewicht

2

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

zadeldak a= 45 ja : 0,7 5,5 1 1 1 1

schematische tekening van de berekende constructie graden 4,763 kN/m m

* A / 13,1 *A/9 * A / 18 * A / 72

2

F3 F2 2 F1 F0 H1 1 V1 a1 1,296 a2 a3 L 3,889 1,296 1,296 a= 5,500 F1 F2

schema hoekkepers

Gk,j= eigen gewicht per m dakvlak (schuin) specifieke spantvorm-afhankelijke invoer zijde vierkant a= te dragen dakvlak door F0= F1= F2= F3= ongesteunde staaflengte in z-richting Lschuin ueind ubij = < < 3,889 4763 4763 / / / cosa 250 250 = 1: = 1: =

2,750 F0

a2

a2= 35,3

lz= 4763 mm 4,763 m 250 19,1 250 19,1 * Lschuin mm * Lschuin mm a= 5,500

schematische plattegrond

toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging balk- en belastingtype wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen aangrijpingspunt belasting

2 steunpunten + F-last gesteund aan drukzijde aan drukzijde hoekkepers gM= kh= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,60 kort -

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal soort doorsnede houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks uiterste grenstoestand gezaagd hout rechthoekig b= h= = s= knp 2 71 271 1 0,1 6. 32 0,49 veld 0,85 bruikbaarheidsgrenstoestand ueind 0,73 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor vervorming

= kort

ubij

0,34

berekening karakteristieke belastingen in kN/m2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,62 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,70 20,0 )

0,49 1,00

= = =

0,45 0,28 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak algemene formule : fx;d= fm;k 18 N/mm2 fm;d fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Iy= Iz= W y= W z= A= 18 2,2 N/mm

2

hoekkepers kl kh 1,00 kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 = = = = = 1 1 1 1 1

1 1

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 271 71 271 71

/ / / / / / / 271 71 271 71 271

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fc;0;d

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 N/mm2 2,35 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 = = = = =

11776 808 869 228 192 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

3,4 9000 N/mm2 E0;mean;d 320 1 1 1 1 1 kg/m3 * /12 bh

1

N/mm2 fc;90;d N/mm2 fv;d

E0;u;d

3

/12 /12 /6 /6

* 1/12 hb3 * 1/6 bh2 * /6 hb *bh

1 2

1 1

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 traagheidsstraal traagheidsstraal iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A ) = = ( (

11776 808

H hoekkeper piramidedak EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 / / 192 192 ) ) = = 78,2 20,5 mm mm

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H hoekkeper piramidedak EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

mechanicaberekening

dakhelling zijde vierkant elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

hoekkepers a1= a= 45 5,5 graden m F3 4,763 F1 F0 H1 1 V1 a1 a2 a3 1,296 L 3,889 1,296 1,296 F2 2 F1 2,750 F0 a2 a2= 35,3 F2 schema van de twee hoekkeperspanten

E= 9000 N/mm2 Iy= 11776 cm4 xgG;j= 1,08 gQ;j= 1,35 Grep= 0,70 = = = 0,99 0,28 0,45 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

eigen gewicht per m2 dakvlak 0,7 / 0,7071 e.g. per m2 grondvlak = sneeuwbelasting sn = mi *Ce * Ct * sk * f windbelasting we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z)

De hoekkepers worden niet op windbelasting berekend

totaal dakoppervlak A=a2 te dragen dakvlak door F0= F1= F2= F3= 1 1 1 1 * * * * A / 13,1 A/9 A / 18 A / 72 A= 30,25 m2

a= 5,500 = = = = 2,31 3,36 1,68 0,42 m2 m2 m2 m2 a= 5,500

puntlasten tgv eigen gewicht F0=AF0 *Grep F1=AF1 *Grep F2=AF2 *Grep F3=AF3 *Grep = = = = 2,31 3,36 1,68 0,42 2,31 3,36 1,68 0,99 0,99 0,99 0,99 0,28 0,28 0,28 0,28 0 0 0 0 = = = = = = = 2,29 3,33 1,66 0,42 0,65 0,94 0,47 kN kN kN kN kN kN kN a1= 45 0 0 0 0 = = = = 2,29 3,33 1,66 0,42 totaal veranderlijk Qrep= 0,65 Qrep= Qrep= Qrep= 0,94 0,47 0,12 + + + + 0 0 0 0 = = = = 0,65 0,94 0,47 0,12 H1 3,889 2,750 3,889

puntlasten tgv sneeuw F0=AF0 *sn = F1=AF1 *sn F2=AF2 *sn F3=AF3 *sn F0 F1 F2 F3 = =

= 0,42 extra belasting in kN Grep= Qrep= 0 Grep= Grep= Grep= 0 0 0 Qrep= Qrep= Qrep=

= 0,12 kN totaal permanent Grep= 2,29 + Grep= Grep= Grep= 3,33 1,66 0,42 + + +

resultaten

representatieve waarde per spantbeen / spoor belastinggeval = F0 F1 F2 F3 V1 H1 MF1 NF1 MF2 NF2 U1-2 pagina_einde = = = = = = = = = = e.g 2,29 3,33 1,66 0,42 7,49 3,43 3,59 5,80 2,88 3,88 7,37 sneeuw 0,65 0,94 0,47 0,12 2,12 0,97 1,02 1,64 0,81 1,10 2,09 uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie F0 F1 F2 F3 V1 H1 MF1 NF1 MF2 NF2 = = = = = = = = = = e.g. + sneeuw 3,35 4,87 2,43 0,61 10,96 5,02 5,26 8,49 4,21 5,68

hoekkepers ontbonden horizontaalkracht H1 H1 e.g. sneeuw UGT F//=H1 / 2 3,55 kN 3,43 0,97 5,02 ontbonden 2,43 kN 0,69 3,55 kN kN

H1=

5,02

kN

3,55

kN

F//=H1 / 2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H hoekkeper piramidedak EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 hoekkepers 6,19 ( ( sc;0;d )2 + f c;0;d )2 sm;y;d sm;y;d fm;y;d fm;y;d UC 0,49 0,39 <0

toetsing uiterste grenstoestand

veld 1-2 art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning

Nc,Ed t.p.v. F1 eigen gewicht + sneeuw t.p.v. F2 eigen gewicht + sneeuw 5,68 kN 8,49

My;Ed kNm 5,26 4,21

A cm2 192,4 192,4

Wy cm3 869,1 869,1

sc;0;d

f c;0;d

N/mm2 N/mm2 0,44 12,46 0,30 12,46

N/mm2 N/mm2 6,05 12,46 4,84 12,46

veld 1-2

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

6,35

( ( kkrit kkrit 1,00 1,00

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d fm;y;d

sc;0;d kc;z kc;z 0,06 0,06 f c;0;d UC 0,85 0,56

<0

Nc,Ed t.p.v. F1 eigen gewicht + sneeuw t.p.v. F2 eigen gewicht + sneeuw 5,68 kN 8,49

My;Ed kNm 5,26 4,21

A cm2 192,4 192,4

Wy cm3 869,1 869,1

sc;0;d

f c;0;d

N/mm2 N/mm2 0,44 12,46 0,30 12,46

N/mm2 N/mm2 6,05 12,46 4,84 12,46

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + sneeuw pagina_einde opmerking: ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = veld u1,2 uon mm 7,4 0,60 uelastisch mm 2,1 ( ukruip mm 4,4 7,4 + ueind mm 13,9 0,00 ueind,toe mm 19,1 2,1 u.c. 0,73 ) = ubij mm 6,5

hoekkepers 4,4 ubij,toe mm 19,1 mm u.c. 0,34

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

vereenvoudigde berekening van een houten hoekkeper tussen dakschilden met een gelijke hellingshoek werk woning te Winkel

werknummer onderdeel 12345

71

sterkteklasse :

x

171

naaldhout C18

3 kilkeper hobbyruimte

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 formule 6.10.a en b formule 6.10.b (maatgevend) ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

(meestal niet maatgevend)

zadeldak dakvorm a= dakhelling 35 kan de sneeuw onbelemmerd afglijden : ja eigen gewicht Gk,j= 0,7 eigen gewicht per m2 dakvlak (schuin) windbelasting windgebied = III soort terrein onbebouwd II hoogte onderdeel boven maaiveld z= 6 totale gebouwbreedte;loodrecht op wind br= 15 7 totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte;in windrichting d= 12 puntlast grootte van de puntlast F= 2 zijde oppervlak waarop puntlast werkt = 0,05 dikte beplanking t= 18 Eo;mean,k= 5000 elasticiteitsmodulus beplanking specifieke spantvorm-afhankelijke invoer horizontale maat (in grondvlak) L1= horizontale maat (in grondvlak) horizontale maat (in grondvlak) Lschuin ueind = < 3,111 3472 / / cosa 250 = 1: = 1: = a= b=

graden kN/m2 m m m m kN m mm N/mm2

schematische tekening van de berekende constructie schild B a= 0,000 b= 0,000 L1= 2,200 a schild A 0,000 h= 1,540 0,000

c=

2,200

overspanning

L1= 2,200 d= 2,200

2,2 0 0 3,47 250 13,9 250

m m m m * Lschuin mm * Lschuin H1 1 V1 b= 26,3

qvert tgv e.g.wind en sneeuw H2 2 V2 1,540

toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 3472 / 250 aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen ongesteunde staaflengte in z-richting balk- en belastingtype materiaal soort doorsnede houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks uiterste grenstoestand hoekkeper hoekkeper

13,9 mm aan drukzijde ongesteund aan drukzijde lz= 500 mm 2 steunpunten + F-last gezaagd hout rechthoekig b= h= = s= 71 171 1 0,1 6. 32 0,67 veld 0,46 bij LVL mm. mm

schuine lengte= 3,47 L2= 3,111

m

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort -

= kort

bruikbaarheidsgrenstoestand

ueind

0,55

ubij

0,30

berekening karakteristieke belastingen in kN/m2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) = ( 0,53 + 0,30 ) 0,62 = 0,51 kN/m2 de hoekkepers worden berekend op een equivalente windbelasting in het grondvlak met dezelfde grootte als loodrecht op het dakvlak (we+wi) * L * cosa / L*cosa = we+wi pwi,vert = = 0,51 kN/m2 windbelasting loodrecht op grondvlak sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f = 0,67 1,00 1,00 0,70 1,00 = 0,47 kN/m2 puntlast (spreiding) I= 0,018 3 / 12 = 5E-07 m4 = 48,6 104mm4 EI= 49 5E-07 106= 2430 kNm2 yr= >0,33 en <= 1,0 yr= 0,37 + 0,8 10,000 2430 / 50000 = 1,000 opgelegde belasting Fk= 1,000 * 2,00 = 2,00 kN

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20 = ( 4,00 0,20 20,0 )

H hoekkeper q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 = 0,00 kN/m2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal- en profielgegevens

algemene formule : fx;d= buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k fc;0;k fc;90;k fv;k 18 18 2,2 3,4 N/mm2 fm;d N/mm2 fc;0;d N/mm2 fc;90;d N/mm2 fv;d kl kh 1,00 kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 = = = = = = = 1 1 1 1 1

1 1

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 171 71 171 71

2958 510

/ / / / / / / 171 71 171 71 171 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = = 1,52 2,35 N/mm2 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 = = = = = = =

2958 510 346 144 121 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2

E0;mean;k 9000 N/mm2 E0;mean;d rk 320 kg/m3 E0;u;d Iy= Iz= W y= 1 1 * 1/12 bh3 * 1/12 hb3

1 2

/12 /12 /6 /6

1 * /6 bh W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 1

( (

121 121

) )

49,4 20,5

mm mm

mechanicaberekening

dakhelling dakvlakken horizontale maat horizontale maat horizontale maat h= l * tg a = c=L1+a= d=L1+b= L2=L1 * 2= tangens b= helling hoekkeper elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

3 kilkeper hobbyruimte a= L1= a= b= 35 2,2 0 0 graden m m m c= 2,200 b= 0,000 L1= overspanning a 3,111 schild A L1= 2,200 E= 9000 N/mm2 Iy= 2958 cm4 xgG;j= gQ;j= Grep= = = F= 1,08 1,35 0,7 0,47 0,51 2,00 KN/m2 kN/m2 kN/m2 kN V2 h= 1,540 qvert tgv e.g.wind en sneeuw 2 d= 2,200 0,000 h= 1,540 2,200 schild B a= 0,000 0,000

2,200 2,200 2,200 2,200 1,540

* + + * /

0,70 0,000 0,000 1,414 3,111

= 1,540 m = 2,200 m = 2,200 m = 3,111 m = 0,4951 b= 26,3 graden

eigen gewicht per m2 dakvlak sneeuwbelasting sn = mi *Ce * Ct * sk * f windbelasting we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) puntlast F in veld 1-2

berekening oppervlak dakschilden A= 0,5 * ( B= 0,5 * ( 2,200 2,200 + + 0,000 0,000 ) * ) * 0,5 0,5 2,200 2,200 4,84 2,42 = = = = = 2,42 2,42 4,84 2,42 1,21

H1 1 V1 per m' per m'

b= 26,3 schuine lengte= 3,47 L2 3,111 2,42 1,21 / / 3,11 3,11 = = 0,78 0,39 m' m' =e1 =e2 m

totaal oppervlak hiervan rust 50% op de hoekkeper voor windbelasting rekenen met

berekening belastingen per m2 in het grondvlak eigen gewicht windbelasting sneeuwbelasting puntlast qg,rep = e1 *Gk,j / cosa qw,rep =e2 *(we+wi) qvert,rep = e1 *sn;k Frep = F = = = = 0,78 0,39 0,78 1,00 0,7 / 0,51 0,47 2 0,90 = = = = 0,61 0,20 0,36 2,00 kN/m' kN/m' kN/m' kN vertikaal vertikaal vertikaal vertikaal

representatieve waarde per hoekkeper belastinggeval belasting M1-2 V1 H1 V2 H2 N1-2 U1-2 N1x = = = = = = = = e.g 0,61 0,74 0,95 0,00 0,95 0,00 0,00 3,5 0,28 wind 0,20 0,24 0,31 0,00 0,31 0,00 0,00 1,1 0,09 sneeuw puntlast 0,36 0,44 0,57 0,00 0,57 0,00 0,00 2,1 0,17 2,00 1,56 1,00 0,00 1,00 0,00 0,44 0,90

uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie M1-2 V1 H1 V2 H2 N1-2 N1x = = = = = = = e.g. + wind 1,12 1,44 0,00 1,44 0,00 0,00 0,43 e.g. + 1,39 1,79 0,00 1,79 0,00 0,00 0,53 e.g. + 2,90 2,37 0,00 2,37 0,00 0,60 1,52 sneeuw F-last

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

N1x is de normaalkracht op 1/3e van de overspanning die wordt gecombineerd met het maximum moment in het midden in werkelijkheid is de normaalkracht in het midden nul!

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H hoekkeper q-last EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 3 kilkeper hobbyruimte 6,19 sc;0;d f c;0;d ( ( sc;0;d )2 + f c;0;d )2 sm;y;d sm;y;d fm;y;d fm;y;d UC 0,26 0,32 0,67 sc;0;d kc;z kc;z 0,97 0,97 0,97 f c;0;d UC 0,07 0,11 0,46 <0 <0

toetsing uiterste grenstoestand

veld 1-2 art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning Nc,Ed kN eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + puntlast veld 1-2 0,43 0,53 1,52 My;Ed kNm 1,12 1,39 2,90 A cm2 121,4 121,4 121,4 Wy cm3 346,0 346,0 346,0

N/mm2 N/mm2 0,04 12,46 0,04 0,12 6,35 12,46 12,46 ( ( kkrit kkrit 1,00 1,00 1,00

N/mm2 N/mm2 3,23 12,46 4,01 8,37 12,46 12,46

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d fm;y;d

Nc,Ed kN eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + puntlast 0,43 0,53 1,52

My;Ed kNm 1,12 1,39 2,90

A cm2 121,4 121,4 121,4

Wy cm3 346,0 346,0 346,0

sc;0;d

f c;0;d

N/mm2 N/mm2 0,04 12,46 0,04 0,12 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 3,23 12,46 4,01 8,37 12,46 12,46

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw opmerking ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = veld u2.3 u2.3 uon mm 3,5 3,5 0,60 uelastisch mm 1,1 2,1 ( ukruip mm 2,1 2,1 3,5 + ueind mm 6,7 7,6 0,00 ueind,toe mm 13,9 13,9 2,1 u.c. 0,48 0,55 )

3 kilkeper hobbyruimte = ubij mm 3,2 4,2 2,1 ubij,toe mm 13,9 13,9 mm u.c. 0,23 0,30

einde

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H lessenaardak F-last hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten spantbeen lessenaardak met puntlasten

werk werknummer onderdeel

71

sterkteklasse :

x

271

woning te Huissen

12345

naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 H: daken y0= y1= y2= 0 0 0 formule 6.10.b (maatgevend) ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a (niet maatgevend) = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 -

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) dakvorm dakhelling

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

lessenaardak a= 40 graden ja 0,7 III III 9 8,7 7,5 7,5 2 kN/m2

kan de sneeuw onbelemmerd afglijden : eigen gewicht 2 Gk,j= eigen gewicht per m dakvlak (schuin) windbelasting windgebied = bebouwd soort terrein hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte;loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte;in windrichting d= puntlast grootte van de puntlast F= zijde oppervlak waarop puntlast werkt dikte beplanking elasticiteitsmodulus beplanking

gG;j= 0,90 (gunstig) formule 6.10.a en b schematische tekening van de berekende constructie 3,55 H2 F2 2 F1 V2 2,98 H1 1 V1 Lschuin a1 1,10 = a2 1,20 3,550 a3 1,25 / cosa 250 = 1: = 1: = 4,634 250 18,5 250 18,5 m * Lschuin mm * Lschuin mm a= 40

m m m m kN

= 0,05 m

t= 18 mm Eo;mean,k= 5000 N/mm2 specifieke spantvorm-afhankelijke invoer maat a1 (F1) a1= 1,1 m maat a2 (F2) a2= 1,2 m maat a3 van F2 tot steunpunt 2 a3= 1,25 m te dragen m'dakvlak (h.o.h.spanten) c= 2,35 m

toelaatbare einddoorbuiging ueind < 4634 /

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 4634 / 250

ongesteunde staaflengte in z-richting

lz= 4634 mm

balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen

2 steunpunten + F-last aan drukzijde ongesteund aan drukzijde

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

materiaal soort doorsnede houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks uiterste grenstoestand gezaagd hout rechthoekig b= h= = s= knp 2 71 271 1 0,1 6. 32 0,58 veld 0,45 bruikbaarheidsgrenstoestand ueind 0,83 ubij 0,48 bij LVL mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor vervorming gM= k h= kmod= kdef= 1,30 1,00 0,90 0,60 kort -

= kort

berekening karakteristieke belastingen in kN/m2 windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

= ( = = (

0,55 0,53 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,70 20,0 )

0,49 1,00

= = =

0,42 0,37 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H lessenaardak F-last hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 test kl kh 1,00 kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 = = = = = = = 1 1 1 1 1

1 1

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal pagina_einde algemene formule : fx;d= fm;k 18 N/mm2 fm;d fc;0;k fc;90;k fv;k 18 2,2 3,4 N/mm

2

fx;rep 18 18 2,2 3,4 9000 9000 71 271 71 271 71

11776 808

/ / / / / / / 271 71 271 71 271 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

fc;0;d

N/mm2 fc;90;d 2 N/mm fv;d

2

= 12,46 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = 1,52 N/mm2 = 2,35 N/mm

2

E0;mean;k 9000 N/mm rk 320 kg/m3 Iy= Iz= 1 1

1 1 1

E0;mean;d E0;u;d

3 3

= 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 = = = = = = =

11776 808 869 228 192 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2

* /12 bh * /12 hb

/12 /12 /6 /6

W y= 1 * /6 bh 1 2 W z= 1 * /6 hb 1 A= *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

2

1 1

( (

192 192

) )

78,2 20,5

mm mm test

mechanicaberekening

dakhelling maat a1 maat a2 (F1) (F2) a= a1= a2= a3= c= 40 1,1 1,2 1,25 2,35 graden m m m m F1 V2 2,98 H1 1 a1 V1 1,10 a2 1,20 a3 1,25 a= 40 F2 2 3,55 H2=0

maat a3 van F2 tot steunpunt 2 te dragen m' dakvlak (h.o.h) elasticiteitsmodulus traagheidsmoment belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

E= 9000 N/mm2 Iy= 11776 cm4 xgG;j= 1,08 gQ;j= 1,35 Gk,j= (we+wi)= sn,k= qk= 0,7 0,42 0,37 0,00 kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

eigen gewicht per m2 dakvlak windbelasting sneeuwbelasting

2 personenbelasting (max 10m )

eigen gewicht windbelasting sneeuwbelasting personenbelasting eigen gewicht eigen gewicht F1=0.5*(a1+a2)*qg,rep F2=0.5*(a2+a3)*qg,rep =

= qg,rep = c*Gk,j / cosa= = qw,rep =c*(we+wi) = = = qvert,rep = c*sn;k = qvert,rep = c*qk 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 0.5* ( 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 = + + + + + + + +

2,350 2,350 2,350 2,350 1,2 1,25 1,2 1,25 1,2 1,25 1,2 1,25

0,7 / 0,42 0,37 0 )* )* )* )* )* )* )* )*

0,77

= = = =

2,15 0,98 0,88 0,00

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' = =

vertikaal loodrecht vertikaal vertikaal 2,47 2,63 1,48 1,57 1,01 1,08 0,00 0,00 kN kN kN kN kN kN kN kN

2,15 2,15 0,98 0,98 0,88 0,88 0,00 0,00 / / 0,766 0,766

= wind(loodrecht) F1=0.5*(a1+a2)*qwi,rep/cosa= wind(loodrecht) F2=0.5*(a2+a3)*qwi,rep/cosa= sneeuw sneeuw personen personen F1=0.5*(a1+a2)*qsn,rep F2=0.5*(a2+a3)*qsn,rep F1=0.5*(a1+a2)*qsn,rep F2=0.5*(a2+a3)*qsn,rep = = = =

= = = = = =

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 representatieve waarde per spantbeen / spoor belastinggeval = F1 F2 V1 H1 V2 H2 NF1 NF2 MF1 MF2 umidden = = = = = = = = = = e.g 2,47 2,63 2,63 0,00 2,47 0,00 1,69 0,10 2,89 3,09 6,5 wind sneeuw pers 1,48 1,57 0,41 -1,96 1,93 0,00 -1,24 -1,24 2,26 2,41 5,1 1,01 1,08 1,08 0,00 1,01 0,00 0,69 0,04 1,18 1,26 2,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 kN kN kN kN kN kN kN kN kNm kNm mm V1 H1 V2 H2 NF1 NF2 MF1 MF2 = = = = = = = = 3,40 -2,65 5,28 0,00 0,15 -1,56 6,18 6,59 4,30 0,00 4,03 0,00 2,76 0,17 4,73 5,04

H lessenaardak F-last hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 uiterste grenstoestand formule 6.10.b combinatie e.g. + e.g. + e.g. + wind sneeuw pers 2,84 0,00 2,67 0,00 1,83 0,11 3,13 3,34 test

toetsing uiterste grenstoestand

veld 1-2 art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning 6,19 ( sc;0;d )2 + ( f c;0;d )2 f c;0;d

2

test sm;y;d fm;y;d fm;y;d N/mm2 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 UC 0,58 0,44 0,29 0,61 0,47 0,31 sc;0;d kc;z kc;z 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 f c;0;d UC 0,45 0,45 0,24 0,40 0,31 0,14 test ( ukruip mm 3,9 3,9 3,9 6,5 + ueind mm 15,4 13,0 10,4 0,00 ueind,toe mm 18,5 18,5 18,5 5,1 u.c. 0,83 0,70 0,56 ) = ubij mm 8,9 6,5 3,9 3,9 ubij,toe mm 18,5 18,5 18,5 mm u.c. 0,48 0,35 0,21 <0 <0

Nc,Ed tpv F1 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + personen tpv F2 eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + personen veld 1-2 -1,56 0,17 0,11 kN 0,15 2,76 1,83

My;Ed kNm 6,18 4,73 3,13 6,59 5,04 3,34

A cm 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5 191,5

2

Wy cm 861,1 861,1 861,1 861,1 861,1 861,1

3

sc;0;d N/mm 0,01 0,14 0,10 -0,08 0,01 0,01 6,35

sm;y;d

2

N/mm 12,46 12,46 12,46

N/mm 7,18 5,49 3,63 7,66 5,86 3,88

2

12,46 12,46 12,46 ( ( kkrit kkrit 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d N/mm 7,11 5,44 3,60 7,59 5,80 3,84

2

Nc,Ed tpv F1 eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + personen tpv F2 eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + personen -1,56 0,17 0,11 kN 0,15 2,76 1,83

My;Ed kNm 6,18 4,73 3,13 6,59 5,04 3,34

A cm 192,4 192,4 192,4 192,4 192,4 192,4

2

Wy cm3 869,1 869,1 869,1 869,1 869,1 869,1

sc;0;d

f c;0;d

fm;y;d N/mm2 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 0,01 12,46 0,14 0,10 -0,08 0,01 0,01 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + personen opmerking: ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = veld u1.2 u1.2 u1.2 uon mm 6,5 6,5 6,5 0,60 uelastisch mm 5,1 2,6 0,0

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten ligger op 2 steunpunten belast door een driehoeksbelasting en een q-last werk woning te Huissen

werknummer onderdeel 12345

71

sterkteklasse :

x

246

naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 formule 6.10.a en b formule 6.10.b ontwerplevensduur toepassing: belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting belastingcombinatie liggerlengte staaflengte z-richting,ongesteund aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 eg + vloerbelasting L= 3 m Lz= 3 m aan drukzijde ongesteund aan drukzijde 1: 250 * L 1: 333 * L 0 mm

q2 q1 1 L= 3,000 2 q1

belastingen en combinaties q1 (kleinste belasting bij oplegging)

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki SQk,1 SQk,i =( SQextr+mom Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= SQmom ) / 3 2 1 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

3 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 0,9 Gk,j 1,67 + + + + + + = 1 1,67 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom

=

3,00

kN/m'

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2 2 0,3

6.10.a:

STR/GEO

1,00 = SQextr+mom 2,00 SQextr+mom 2,00 3,00 0,4 0,4 0,83 = = )= = )= =

5,00 5,94

kN/m' kN/m'

6.10.b:

EQU

6.10: =( =( 3,00 +

6,30 2,70 1,67 0,83 2,25

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

EQU en STR/GEO

(1-y0,1) y0,i (

SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

q2

(grootste belasting in het midden)

Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 3,5 2,5 1,5 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki SQk,1

3,5 Gk,j 3,50 Gk,j 3,50 Gk,j 3,50 0,9 Gk,j 1,67 + + + + + + = 1,50 1,67 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 1,50 SQextr+mom 2,50 SQextr+mom 2,50 3,50 0,4 0,4 2,08

= = = = = )= = )=

3,50 6,28 7,16 7,60 3,15 1,67 2,08 2,78

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m test

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2,5 2,5 0,3

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 3,50 =( +

EQU en STR/GEO

SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

materiaal-, hoogte- en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk belastingduurklasse alleen permanent E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2) factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks ULS buiging 0,85 s= gezaagd hout b= h= = 71 246 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming modificatiefactor vervorming bij LVL gM= kh= kh= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= kmod,ser= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 1,00 kort kort blijvend blijvend -(TGB)

= kort = blijvend nee 0,12 6. 31

dwarskracht

0,31

stabiliteit

0,89

SLS

ueind

0,91

ubij

0,72

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal- en profielgegevens

fx;d= buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Gk E90;mean;k E90;mean;k E0,05,k Iy= Iz= W y= W z= 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 320 560 300 300 6000 1 1 1

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

test kl 1,00 kh 1,00 1,16 kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = = = = = 1 1 1 1 1

1 1

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 71 246 71 246 71

8808

/ / / / / / / / / / / / / 246 71 246 71 246 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort blijvend

fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d E0,05,d

3 3

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 10 mm 10 mm

4 4 4 4

= 12,46

= 9000 = 6231 = = = = = = 560 300 300

8808 734 716,1

= 6000

* /12 bh * /12 hb

1

1

/12 /12 /6 /6

* 1/6 bh2

1 1

103mm3

1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

175 175

) )

= 206,7 103mm3 = 174,7 102mm2 = 71,0 mm = 20,5 mm test

734

resultaten mechanicaberekeningen

q2 q1 1 L= 3,000 2 q1

belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden

belastingen q1 q2 3,00 2,00 2,25 5,00 5,94 3,50 2,50 2,78 6,28 7,16

dwarskracht (kN) V1,2 V2.1 -4,9 -3,4 -3,8 -8,5 -9,8 VEd= 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 9,8 kN

reactie (kN) R1 R2 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 REd= positie Mveld,max (m) uit R1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,6 kNm test 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 9,8 kN

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 3,8 2,6 2,9 6,6 7,6 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 4,4 3,1 3,4

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

combinatie veld uon = uelastisch ukruip uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch + ukruip ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = eg + vloerbelasting u1,2 4,4 3,1 3,4 0,0 10,9 12,0 0,91 6,5 9,0 0,72

toetsingen uiterste grenstoestand

test

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 art. 6.1.6 enkele buiging moment in y-richting

H ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

MEd,y=

7,6

kNm

W y=

716

cm

3

fm;y;d=

12,5

N/mm

2

b= h= = =

71 246 10,6 0,85

mm mm N/mm2 -

sm;y;d= 6.11 unity-check

MEd,y sm;y;d

/ /

Wy fm;y;d

= =

7,6 10,6

106

/ /

716 12,5

103

art. 6.1.7 dwarskracht oplegbreedte ondersteuning rekenwaarde q-last op balk niet gereduceerde dwarskracht

br= qd= V=

80 5,00 9,8

mm kN/m' kN

fv;d=

2,35

N/mm2

b= h=

71 246

mm mm

0,286 m

Vred= VEd= td=

(0,5 br+h )*qd V-Vred 3 VEd / 2bh

= ( 0,5 = =

0,08 9,83 3 2 =

+ 8,4 71 td

0,246 1,43 1000 246 /

)*

5,00

= = =

1,43 8,4 0,72

kN kN N/mm2 V

1 fv;d = 0,72 / 2,35 = 0,31 -

6.13

unity-check

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk 6.33 sm;d / ( kkrit fm;d) = 10,6 / ( 0,95 12,5 ) = 0,89 -

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk NEd= W y= 716 drukkracht 0 kN moment staaflengte z-richting,ongesteund elasticiteitsmodulus elasticiteitsmodulus glijdingsmodulus My;Ed= 7,6 kNm lz= 3000 mm

cm3 A= 174,7 cm2

fc;0;k= fc;0;d= fm;k= fm;y;d=

18,0 12,5 18 12,5

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm

2

b= h= Iz= iz= Kdef= bc=

71 246 734 20,5 0,6 0,2

mm mm cm4 mm -

E0.05= 6000 N/mm2 E0,mean,d= 9000 N/mm2 G0,05=E0,05 / 16= 375 N/mm2 y2= 0,3 2 steunpunten + q-last aan drukzijde ongesteund = = = = 0 10.3 7,6 10.6 6000 375 / ( 1 / ( 1 / / + + /

lz= 146,4 modificatiefactor vervorming factor voor rechtheid (6.29)

factor quasi-blijvende belasting balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen druk buiging y 2.10 2.11 6.30 6.31 of 6.32 sc;0;d=NEd / A sm;y;d=My;Ed / W y

174,7 10.2 716 10.3 0,30 0,30 27,4 0,60 0,60 )

= = )= )=

0,0 10,6

N/mm2 N/mm2

E0,05,fin = E0,05 / (1+y2kdef) G0,05,fin =G0,05 / (1+y2kdef)

5085 N/mm2 318 N/mm2 = 0,81 -

lrel;m= (fm;k /sm;crit) = ( 18 bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven sm;crit= p (E0,05 Iz G0.05 Itor ) / ( lef W y)

sm;crit= p ( 6000 734 10.4 375 2404,3 10.4 )/( bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede 2 0,78 71 2 6000 /( sm;crit=0.78 b E0,05 / ( h lef) =

3192 246

716

10.3

)= =

27,4 30,0 27,4

N/mm2 N/mm N/mm

2 2

3192 ) sm;crit

rekenen met: bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode) sm;crit=( G0,05 Itor /E0.05+3.2h2Iz/L2ef) 4 * E0.05/ (bh3) sm;crit=( 2404,3 10.4/16 +3.2 246

2

=

734 10.4

/

3192

2

) 4*

6000

/ ( sm;crit=

71 37,3

246 N/mm

2

3

)

met en 6.22 6.26 6.28 6.34

Itor= /3 b h { 1 - 0.63 b/h + 0.525 (b/h) } 1 71 3 246 {1-0.63 Itor= /3 lef= a * lz + n * h = 0,9 3000 lrel;z=lz / p * (fc;o;k / E0.05) = kc;z= 1 / { kz + ( k2z - l2rel;z) } kz= 0.5 ( 1 +bc ( lrel;z - 0.3) +l2rel;z) kcrit=1 als lrel;m <= 0.75 kcrit=1.56-0.75lrel;m als 0.75<=lrel;m <= 1.4

1

3

5

71 +

/ 2 ( 1 0.5 (

246 246 18,0 / { 1+ kcrit= kcrit=

+0.525( = / 3,98 0,2 1 1,56 1 (

71

/

246

)5 } 10-4 =

2404,3 cm4

3192 mm 6000 + ( ( )= 3,98

2

146,4 / p * = =

2,552 2,552 2,552 =

2

) } ) 1,00 0,95 1,52 0,95 -

= =

0,14 3,98

2,552 -0.3) +

2

/ 0,95

0,75 0,81 12,5

2

0,81

= = kcrit=

2 kcrit= kcrit=1/l rel;m als 1.4< lrel;m als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt kcrit=1,0

maatgevende waarde )

6.33

sm;d / ( kkrit fm;d)

=

10,6

/

=

0,89

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 opmerking

H ligger 2 stpt 1 driehoek EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten ligger op 2 steunpunten belast door twee driehoeksbelastingen en een q-last werk woning te Huissen

werknummer onderdeel 12345

71

sterkteklasse :

x

246

naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 formule 6.10.a en b formule 6.10.b ontwerplevensduur toepassing: belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting belastingcombinatie liggerlengte staaflengte z-richting,ongesteund aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

yt= 1,00 eg + vloerbelasting L= m 3 Lz= 3 m aan drukzijde ongesteund aan drukzijde 1: 250 * L 1: 333 * L mm 0

q1 1 L= 3

q2

q1 2

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 3,5 2,5 1,5 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2,5 2,5 0,3

3,5 Gk,j 3,50 Gk,j 3,50 Gk,j 3,50 0,9 Gk,j 1,67

= + + + + + + = 1,5 1,67 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 1,50 SQextr+mom 2,50 SQextr+mom 2,50 3,50 0,4 0,4 2,08 = = )= = )= = =

3,50 6,28 7,16 7,60 3,15 1,67 2,08 2,78

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 3,50 =( +

EQU en STR/GEO

SQmom ) / SQk,1 = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

q2

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 3 2 1 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2 2 0,3

3 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 0,9 Gk,j 1,67

= + + + + + + = 1,00 1,67 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 1,00 SQextr+mom 2,00 SQextr+mom 2,00 3,00 0,4 0,4 0,83 = = )= = )= = =

3,00 5,00 5,94 6,30 2,70 1,67 0,83 2,25

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m test

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 3,00 =( +

EQU en STR/GEO

SQk,1 SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

materiaal-, hoogte- en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk belastingduurklasse alleen permanent E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2) factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks ULS buiging 0,80 s= gezaagd hout b= h= = 71 246 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming modificatiefactor vervorming bij LVL gM= kh= kh= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= kmod,ser= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 1,00 kort kort blijvend blijvend -(TGB)

= kort = blijvend nee 0,12 6. 32

dwarskracht

0,29

stabiliteit

0,82

SLS

ueind

0,86

ubij

0,68

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal- en profielgegevens

optie_materiaaleigenschappen buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k 18 11 0,4 18 2,2

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

test fx;d= fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d = = = = = = = 1 1 1 1 1 1,00 kl kh 1,00 1,16 kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 71 246 71 246 71

8808

/ / / / / / / / / / / / / 246 71 246 71 246 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort blijvend

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000

104mm4 104mm4 103mm3

= 12,46

fv;k 3,4 N/mm2 E0;mean;k 9000 N/mm2 rk Gk E90;mean;k E90;mean;k 320 560 300 300

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2

= 9000 = 6231 = = = = = = 560 300 300

8808 734 716,1

E0,05,k 6000 N/mm2 E0,05,d Iy= 1 * 1/12 bh3 Iz= 1 * 1/12 hb3 W y= 1 * 1/6 bh2 W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

= 6000

/12 /12 /6 /6

1 1

( (

175 175

) )

= 206,7 103mm3 = 174,7 102mm2 = 71,0 mm = 20,5 mm test

734

resultaten mechanicaberekeningen

q1 1 L= 3 q2 2 q1

belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden

belastingen q1: q2 3,50 2,50 2,78 6,28 7,16 3,00 2,00 2,25 5,00 5,94

dwarskracht (kN) V1,2 V2.1 -4,9 -3,4 -3,8 -8,5 -9,8 VEd= 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 9,83 kN

reactie (kN) R1 R2 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 REd= positie Mveld,max (m) uit R1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 7,1 kNm test 4,9 3,4 3,8 8,5 9,8 9,83 kN

steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MEd,st= 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kNm

veldmoment (kNm) M1.2 3,6 2,4 2,7 6,1 7,1 MEd,v=

vervorming (mm) u1,2 4,2 2,9 3,2

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

combinatie veld uon = uelastisch ukruip uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch + ukruip ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = eg + vloerbelasting u1,2 4,2 2,9 3,2 0,0 10,4 12,0 0,86 6,1 9,0 0,68

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 test

toetsingen uiterste grenstoestand

art. 6.1.6 enkele buiging moment in y-richting MEd,y= 7,1 kNm W y= 716 cm3 fm;y;d= 12,5 N/mm2 b= h= = = 71 246 10,0 0,80 mm mm N/mm2 -

sm;y;d= 6.11 unity-check

MEd,y sm;y;d

/ /

Wy fm;y;d

= =

7,1 10,0

106

/ /

716 12,5

103

art. 6.1.7 dwarskracht oplegbreedte ondersteuning rekenwaarde q-last op balk niet gereduceerde dwarskracht

br= qd= V=

80 6,28 9,8

mm kN/m' kN

fv;d=

2,35

N/mm2

b= h=

71 246

mm mm

0,286 m

Vred= VEd= td=

(0,5 br+h )*qd V-Vred 3 VEd / 2bh

= ( 0,5 = =

0,08 9,83 3 2 =

+ 8,03 71 td

0,246 1,80 1000 246 /

)*

6,28

= = =

1,80 8,03 0,69

kN kN N/mm2 V

1 fv;d = 0,69 / 2,35 = 0,29 -

6.13

unity-check

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk 6.33 sm;d / ( kkrit fm;d) = 10,0 / ( 0,98 12,5 ) = 0,82 -

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk W y= 716 cm3 NEd= 0 kN drukkracht My;Ed= 7,1 kNm moment A= 174,7 cm2 lz= 3000 mm staaflengte z-richting,ongesteund E0.05= 6000 N/mm2 elasticiteitsmodulus elasticiteitsmodulus glijdingsmodulus factor quasi-blijvende belasting balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen druk buiging y 2.10 2.11 6.30 6.31 of 6.32 sc;0;d=NEd / A sm;y;d=My;Ed / W y G0,05=E0,05 / 16= E0,mean,d= 9000 N/mm2 375 N/mm2 y2= 0,3 2 steunpunten + q-last aan drukzijde ongesteund = = = = 0 10.3 7,1 10.6 6000 375 / ( 1 / ( 1 / / + + /

fc;0;k= fc;0;d= fm;k= fm;y;d=

18,0 12,5 18 12,5

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

b= h= Iz= iz= Kdef= bc =

71 246 734 20,5 0,6 0,2

mm mm cm4 mm -

lz= 146,4 modificatiefactor vervorming factor voor rechtheid (6.29)

174,7 10.2 716 10.3 0,30 0,30 30,0 0,60 0,60 )

= = )= )=

0,0 10,0

N/mm2 N/mm2

E0,05,fin = E0,05 / (1+y2kdef) G0,05,fin =G0,05 / (1+y2kdef)

5085 N/mm2 318 N/mm2 = 0,77 -

lrel;m= (fm;k /sm;crit) = ( 18 bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven sm;crit= p (E0,05 Iz G0.05 Itor ) / ( lef W y)

sm;crit= p ( 375 2404,3 10.4 )/( 6000 734 10.4 bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede 0,78 71 2 6000 /( sm;crit=0.78 b2 E0,05 / ( h lef) =

3192 246

716

10.3

)= =

27,4 30,0 30,0

N/mm2 N/mm2 N/mm2

3192 ) sm;crit

rekenen met: bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode) sm;crit=( G0,05 Itor /E0.05+3.2h2Iz/L2ef) 4 * E0.05/ (bh3) sm;crit=( 2404,3 10.4/16 +3.2 246

2

=

734 10.4

/

3192

2

) 4*

6000

/ ( sm;crit=

71 37,3

246 N/mm2

3

)

met en 6.22 6.26 6.28 6.34

Itor= 1/3 b3 h { 1 - 0.63 b/h + 0.525 (b/h)5 } 71 3 246 {1-0.63 Itor= 1/3 lef= a * lz + n * h = 0,9 3000 lrel;z=lz / p * (fc;o;k / E0.05) = kc;z= 1 / { kz + ( k2z - l2rel;z) } kz= 0.5 ( 1 +bc ( lrel;z - 0.3) +l2rel;z) kcrit=1 als lrel;m <= 0.75 kcrit=1.56-0.75lrel;m als 0.75<=lrel;m <= 1.4

71 +

/ 2 ( 1 0.5 (

246 246 18,0 / { 1+ kcrit= kcrit=

+0.525( = / 3,98 0,2 1 1,56 1 (

71

/

246

)5 } 10-4 =

2404,3 cm4

3192 mm 6000 + ( ( )= 3,98

2

146,4 / p * = =

2,552 2,552

2

) } ) 1,00 0,98 1,67 0,98 -

= =

0,14 3,98

2,552 -0.3) + 2,552 =

2

/ 0,98

0,75 0,77 12,5

2

0,77

= = kcrit=

kcrit= kcrit=1/l2rel;m als 1.4< lrel;m als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt kcrit=1,0 6.33 sm;d / ( kkrit fm;d) = 10,0 /

maatgevende waarde )

=

0,82

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 opmerking

H ligger 2 stpt 2 driehoeken EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten ligger op 2 steunpunten belast door een q- en twee F-lasten werk woning te Huissen

werknummer onderdeel 12345

71

sterkteklasse :

x

221

naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89 ontwerplevensduur toepassing: belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= formule 6.10.b xgG;j= gQ;1= gQ;i= formule 6.10.a en b F1 a= 1 b= 1,2 gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 -

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting belastingcombinatie liggerlengte staaflengte z-richting,ongesteund aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen toelaatbare einddoorbuiging toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 -

yt= 1,00 eg + vloerbelasting L= 2,5 m Lz= 2,5 m aan drukzijde ongesteund aan drukzijde 1: 250 * L 1: 333 * L 0 mm

0,90 (gunstig) F2 c= 0,3

1 L= 2,500

2

belastingen en combinaties q1:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 3 2 1 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

test

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2 2 0,3

3 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 Gk,j 3,00 0,9 Gk,j 1,67

= + + + + + + = 1 1,67 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 1,00 = SQextr+mom 2,00 = SQextr+mom 2,00 3,00 0,4 0,4 0,83 = = )= = )=

3,00 5,00 5,94 6,30 2,70 1,67 0,83 2,25

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 3,00 =( +

EQU en STR/GEO

SQk,1 SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

F1

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 1,5 1,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 kN kN kN Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 1,4 1,4 0,3

1,5 Gk,j 1,50 Gk,j 1,50 Gk,j 1,50 0,9 Gk,j 1,17

= + + + + + + = 0,70 1,17 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 0,70 = SQextr+mom 1,40 SQextr+mom 1,40 1,50 0,4 0,4 0,58 = = )= = )= =

1,50 2,77 3,51 3,75 1,35 1,17 0,58 1,22

kN kN kN kN kN kN kN kN

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( =( +

plaats puntlast vanaf steunpunt 1 (links) a= m 1 SQk,1 SQmom ) / (1-y0,1) = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / y0,i = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 1,50 0,60 (

EQU en STR/GEO

F2:

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki afstand van F1 tot F2 SQk,1 = ( SQextr+mom SQk,i =( SQextr+mom Gk,j= SQextr+mom= SQmom= y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= b= SQmom ) / SQk,1 ) / 2,5 2,4 1,7 0,4 0,4 0,3 0,3 kN kN kN Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 2,4 2,4

2,5 Gk,j 2,50 Gk,j 2,50 Gk,j 2,50 0,9 Gk,j -

= + + + + + + = 1,70 1,17 gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ SQmom 1,70 = SQextr+mom 2,40 = SQextr+mom 2,40 2,50 0,4 0,4 = = )= =

2,50 5,33 5,94 6,35 2,25 1,17 3,08

kN kN kN kN kN kN kN

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( =(

1,2 m (1-y0,1) y0,i

EQU en STR/GEO

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60 ( 2,50 + 0,3 1,17 + 0,3

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 3,08 )= 2,27 kN

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal-, hoogte- en modificatiefactoren

materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk belastingduurklasse alleen permanent E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2) factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule unity-checks ULS buiging 1,02 s= gezaagd hout b= h= = 71 221 1 mm. mm materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte bij LVL modificatiefactor vervorming modificatiefactor vervorming gM= k h= k h= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= kmod,ser= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 1,00 kort kort blijvend blijvend -(TGB)

test

= kort = blijvend nee 0,12 6. 32

dwarskracht

0,52

stabiliteit

1,02

SLS

ueind

1,00

ubij

0,81 test

materiaal- en profielgegevens

optie_materiaaleigenschappen buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Gk E90;mean;k E90;mean;k E0,05,k Iy= Iz= W y= W z= 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 320 560 300 300 6000 1 1 1

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

fx;d= fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d E0,05,d

kl 1,00

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 71 221 71 221 71

6386

/ / / / / / / / / / / / / 221 71 221 71 221 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = =

kort blijvend

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000

104mm4 104mm4 103mm3

= 12,46

= 9000 = 6231 = = = = = = 560 300 300

6386 659 578,0

= 6000

* 1/12 bh3 * 1/12 hb3 * 1/6 bh2

= = = = = = =

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

1 1

1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

157 157

) )

= 185,7 103mm3 = 156,9 102mm2 = 63,8 mm = 20,5 mm test

659

resultaten mechanicaberekeningen

F1 a= 1 b= 1,2 0 1 2,5 belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a ULS(2) 6.10.b steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 belastingen q1: F1 3,00 2,00 2,25 5,00 5,94 1,50 1,40 1,22 2,77 3,51 dwarskracht (kN) V1,2 V2.1 -5,0 -3,6 -3,8 -8,5 6,6 5,2 5,3 12,0 kN reactie (kN) R1 R2 5,0 3,6 3,8 8,5 6,6 5,2 5,3 12,0 kN 2 F2 c= 0,3

F2 2,50 2,40 2,27 5,33 5,94

-10,3 14,1 VEd= 14,07

10,3 14,1 REd= 14,07 positie Mveld,max (m) uit R1 1,15 1,11 1,15 1,16 1,13

veldmoment (kNm) M1.2 3,5 2,6 2,7 6,1 7,3

vervorming (mm) u1,2 4,0 3,0 3,1

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 maatgevende waarden MEd,st= 0,0 kNm MEd,v= 7,3 kNm

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

combinatie veld uon = uelastisch = ukruip uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch + ukruip ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = eg + vloerbelasting u1,2 4,0 3,0 3,1 0,0 10,0 10,0 1,00 6,1 7,5 0,81

test

toetsingen uiterste grenstoestand

art. 6.1.6 enkele buiging moment in y-richting MEd,y= 7,3 kNm W y= 578 cm3 fm;y;d= 12,5 N/mm2 b= h= = = 71 221 12,7 1,02 mm mm N/mm2 -

test

sm;y;d= 6.11 unity-check

MEd,y sm;y;d

/ /

Wy fm;y;d

= =

7,3 12,7

106

/ /

578 12,5

103

art. 6.1.7 dwarskracht oplegbreedte ondersteuning rekenwaarde q-last op balk niet gereduceerde dwarskracht

b r= qd = V=

80 5,00 14,1

mm kN/m' kN

fv;d=

2,35

N/mm2

b= h=

71 221

mm mm

0,261 m

Vred= VEd= td=

(0,5 br+h )*qd V-Vred 3 VEd / 2bh

= ( 0,5 = =

0,08 14,07 3 2 =

+ 12,76 71 td

0,221 1,30 1000 221 /

)*

5,00

= = =

1,30 12,76 1,22

kN kN N/mm2 V

1 fv;d = 1,22 / 2,35 = 0,52 -

6.13

unity-check

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk 6.33 sm;d / ( kkrit fm;d) = 12,7 / ( 1,00 12,5 ) = 1,02 -

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk NEd= W y= 578 cm3 drukkracht 0 kN My;Ed= 7,3 kNm moment A= 156,9 cm2 lz= 2500 mm staaflengte z-richting,ongesteund E0.05= 6000 N/mm2 elasticiteitsmodulus E0,mean,d= 9000 N/mm G0,05=E0,05 / 16= 375 N/mm2 glijdingsmodulus y2= 0,3 factor quasi-blijvende belasting 2 steunpunten + q-last balk- en belastingtype aan drukzijde aangrijpingspunt belasting ongesteund wijze van steunen elasticiteitsmodulus druk buiging y 2.10 2.11 sc;0;d=NEd / A sm;y;d=My;Ed / W y = = = = 0 10.3 7,3 10.6 6000 375 / ( 1 / ( 1 / / + +

2

fc;0;k= fc;0;d= fm;k= fm;y;d=

18,0 12,5 18 12,5

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

b= h= Iz=

71 221 659

mm mm cm4 mm

modificatiefactor vervorming factor voor rechtheid (6.29)

iz= 20,5 lz= 122,0 Kdef= 0,6 bc= 0,2 -

156,9 10.2 578 10.3 0,30 0,30 0,60 0,60

= = )= )=

0,0 12,7

N/mm2 N/mm2

E0,05,fin = E0,05 / (1+y2kdef) G0,05,fin =G0,05 / (1+y2kdef)

5085 N/mm2 318 N/mm2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 6.30 6.31 of 6.32 lrel;m= (fm;k /sm;crit) = ( 18 bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven sm;crit= p (E0,05 Iz G0.05 Itor ) / ( lef W y) / 39,7 )

H ligger 2 stpt 2 F-lasten EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 = 0,67 -

sm;crit= p ( 6000 659 10.4 375 2107,7 10.4 )/( bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede 0,78 71 2 6000 /( sm;crit=0.78 b2 E0,05 / ( h lef) =

2692 221

578

10.3

)= =

35,7 39,7 39,7

N/mm2 N/mm2 N/mm2

2692 ) sm;crit

rekenen met: bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode) sm;crit=( G0,05 Itor /E0.05+3.2h2Iz/L2ef) 4 * E0.05/ (bh3) sm;crit=( 2107,7 10.4/16 +3.2 221

2

=

659 10.4

/

2692

2

) 4*

6000

/ ( sm;crit=

71 45,7

221 N/mm

2

3

)

met en 6.22 6.26 6.28 6.34

Itor= 1/3 b3 h { 1 - 0.63 b/h + 0.525 (b/h)5 } 71 3 221 {1-0.63 Itor= 1/3 lef= a * lz + n * h = 0,9 2500 lrel;z=lz / p * (fc;o;k / E0.05) = kc;z= 1 / { kz + ( k2z - l2rel;z) } kz= 0.5 ( 1 +bc ( lrel;z - 0.3) +l2rel;z) kcrit=1 als lrel;m <= 0.75 kcrit=1.56-0.75lrel;m als 0.75<=lrel;m <= 1.4

71 +

/ 2 ( 1 0.5 (

221 221 18,0 / { 1+ kcrit= kcrit=

+0.525( = / 2,94 0,2 1 1,56 1 (

71

/

221

)5 } 10-4 =

2107,7 cm4

2692 mm 6000 + ( ( )= 2,94 2,127

2

122,0 / p * = =

2,127 2,127 2,127 =

2

) } ) 1,00 1,05 2,20 1,00 -

= =

0,20 2,94

-0.3) +

2

/ 1,00

0,75 0,67 12,5

2

0,67

= = kcrit=

kcrit= kcrit=1/l2rel;m als 1.4< lrel;m als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt kcrit=1,0 6.33 opmerking sm;d / ( kkrit fm;d) = 12,7 /

maatgevende waarde )

=

1,02

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

houten ligger op 2 steunpunten met overstek met variabele EI

werknummer onderdeel 12345

71

x

271 C18

belast door q1 op L1, een trapezium belasting op het overstek en F-last op willekeurige plaats op het overstek sterkteklasse : werk naaldhout woning te Huissen

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse CC correctiefactor voor formule 6.10.b

= eurocode nieuwbouw = 3 = CC1 x= 0,89

ontwerplevensduur toepassing: belastingfactoren formule 6.10.a

= 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 0,823 F1 q3 2 3 L2= 2,500 1: 1: 125 167 0 * L2 * L2 mm 0 (gunstig)

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) reductiefactor vloerbelasting belastingcombinatie liggerlengte veld 1 overstek veld 2 staaflengte z-richting,ongesteund aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt van steunen toelaatbare einddoorbuiging veld 1-2 toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg in veld L1 y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 formule 6.10.a en b formule 6.10.b

xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= maat a=

yt= 1,00 eg + vloerbelasting L1= 3 m L2= 2,5 m Lz = 1 m aan drukzijde ongesteund aan drukzijde 1: 1: 250 333 0 * L1 * L1 mm

q1 q2 1 L1= 3,000 toelaatbare einddoorbuiging overstek toelaatbare bijkomende doorbuiging toegepaste zeeg in veld L2 alle steunpunten blijven op druk

belastingen en combinaties q1: ( op veld L1 )

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki SQk,1 Gk,j= SQextr+mom = SQmom = y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 1 0 0 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 0 0 0,3

1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 0,9 Gk,j 0,00

= + + + + + + = 0 0,00 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 0,00 = SQextr+mom 0,00 = SQextr+mom 0,00 1,00 0,4 0,4 0,00 = = )= = )=

1,00 1,22 1,08 1,10 0,90 0,00 0,00 0,60

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 1,00 =( +

EQU en STR/GEO

SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

q2

( op het overstek tpv stpt 2 )

Gk,j= SQextr+mom = SQmom = y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 1 0 0 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki SQk,1

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 0 0 0,3

1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 0,9 Gk,j 0,00

= + + + + + + = 0,00 0,00 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 0,00 = SQextr+mom 0,00 = SQextr+mom 0,00 1,00 0,4 0,4 0,00 = = )= = )=

1,00 1,22 1,08 1,10 0,90 0,00 0,00 0,60

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 1,00 =( +

EQU en STR/GEO

SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60

(1-y0,1) y0,i (

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

q3

( op het overstek tpv het uiteind )

Gk,j= SQextr+mom = SQmom = y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 1 0 0 0,4 0,4 0,3 0,3 kN/m kN/m kN/m Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki SQk,1

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 0 0 0,3

1 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 Gk,j 1,00 0,9 Gk,j 0,00

= + + + + + + = 0,00 0,00 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 0,00 = SQextr+mom 0,00 = SQextr+mom 0,00 1,00 0,4 0,4 0,00 = = )= = )=

1,00 1,22 1,08 1,10 0,90 0,00 0,00 0,60

kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( 1,00 =( +

EQU en STR/GEO

SQmom ) / = ( SQextr+mom SQk,i SQextr+mom SQk,1 ) / =( kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,60 pagina_einde

(1-y0,1) y0,i (

F1

( op een willekeurige plaats op het overstek )

Gk,j= SQextr+mom = SQmom = y0,1= y0,i= y2,1= y2,i= 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,3 kN kN kN Gk,j: (incl.e.g.)

STR/GEO

permanente belasting opgelegde belasting exteem+mom. opgelegde belasting momentaan gewogen momentaanfactor SQk1 gewogen momentaanfactor SQki quasie-permanente factor SQk1 quasie-permanente factor SQki

gG,j 1,22 xgG,j 1,08 1,10 1,10 0 0 0,3

0 Gk,j 0,00 Gk,j 0,00 Gk,j 0,00 0,9 Gk,j 0,00

= + + + + + + = 0,00 0,00 + gQ 1,35 gQ 1,35 1,50 1,50 0,9 ) / ( 1)/ 0,3 SQmom 0,00 = SQextr+mom 0,00 = SQextr+mom 0,00 0,00 0,4 0,4 0,00 = = )= = )=

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kN kN kN kN kN kN kN kN 0

6.10.a:

STR/GEO

6.10.b:

EQU

6.10: =( =( +

plaats puntlast vanaf steunpunt 2 a= 0,823 m SQmom ) / SQk,1 (1-y0,1) = ( SQextr+mom SQk,i SQk,1 ) / y0,i = ( SQextr+mom kruip = kdef (Gk,j+y2,1Qk,1+y2,iQk,i) = 0,00 0,60 ( pagina_einde materiaal houtbreedte houthoogte klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk belastingduurklasse alleen permanent E en G corrigeren tgv art. 2.3.2.2(2) factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule vaste_variabel overstek s= gezaagd hout b= h= = 71 271 1 mm. mm

EQU en STR/GEO

materiaal-, hoogte- en modificatiefactoren

materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming modificatiefactor vervorming bij LVL gM= k h= k h= kmod= kmod= kmod= kmod= kdef= kmod,ser= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 0,50 0,60 1,00 kort kort blijvend blijvend -(TGB)

= kort = blijvend nee 0,12 6. 32

EI van het overstek

1 2 3 0,33 4 m L2= Iy=

11776

5

27

28

29 30 uitkraging

1

L1= 3 m traagheidsmoment van liggerdeel L1 is Iy element afstand uit stpt 2 nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 unity-checks ULS buiging x (m) 0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83 cm4

11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776

2

eind van punt 4=

2,5

m

element nr 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0,09 stabiliteit

cm4 afstand uit stpt 2 x (m) 0,92 1,00 1,08 1,17 1,25 1,33 1,42 1,50 1,58 1,67 #N/B SLS

Iy cm4

11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776

element nr 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

uitkraging veld

afstand uit stpt 2 x (m) 1,75 1,83 1,92 2,00 2,08 2,17 2,25 2,33 2,42 2,50 ueind 0,75 ubij ueind 0,09 ubij

Iy cm4

11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776 11776

0,37 0,04

#N/B dwarskracht

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

materiaal- en profielgegevens

optie_materiaaleigenschappen buigsterkte treksterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa glijdingsmodulus elasticiteitsmodulus naaldhout elasticiteitsmodulus loofhout elasticiteitsmodulus traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal fm;k ft;0;k ft;90;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk Gk E90;mean;k E90;mean;k E0,05,k Iy= Iz= W y= W z= 18 11 0,4 18 2,2 3,4 320 560 300 300 1 1 1

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2

0 fx;d= fm;d ft;0;d ft;90;d fc;0;d fc;90;d fv;d E0;mean;d E0;u;d Gd E90;mean;d E90;mean;d E0,05,d = = = = = = = 1 1 1 1 1

3

kl 1,00

kh 1,00 1,16

kmod 0,90 0,90 0,80 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00

1 1

fx;rep 18 11 0,4 18 2,2 3,4 9000 9000 560 300 300 6000 71 271 71 271 71

11776

/ / / / / / / / / / / / / 271 71 271 71 271 / /

3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 1,00 = = = = = = = = = = = = =

kort blijvend

= 12,46 8,84 0,25 1,52 2,35 9000 6231 560 300 300 6000

11776 808 869,1

8,31 5,90 0,15 8,31 1,02 1,57 9000 4154 560 300 300 6000 104mm4 104mm4

= 12,46

9000 N/mm2

kg/m3 N/mm2 N/mm2 N/mm2

6000 N/mm2 * /12 hb

1 1

* 1/12 bh3

2

/12 /12 /6 /6

* /6 bh 1 * 1/6 hb2 A= *bh 1 iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 1

( (

192 192

) )

103mm3 = 227,7 103mm3 = 192,4 102mm2 = 78,2 mm = 20,5 mm 0

808

resultaten mechanicaberekeningen

maat a= q1 q2 1 L1= 3,000 EQU (groep A) belastinggeval / combinatie 6.10 overstek volbelast belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1 volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2 volbelast) kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a volbelast ULS(2) 6.10.b volbelast ULS(1) 6.10.a veld volbelast ULS(2) 6.10.b veld volbelast maatgevende waarden belastinggeval / combinatie Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i (alles volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 1 volbelast) Qk1 + y0,i * Qk,i (veld 2 volbelast) kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) ULS(1) 6.10.a volbelast ULS(2) 6.10.b volbelast ULS(1) 6.10.a veld volbelast ULS(2) 6.10.b veld volbelast steunpuntmoment (kNm) M1 M2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 -1,9 -3,8 -3,4 -2,8 -2,8 belastingen q1 0,90 q2 1,10 q3 1,1 F1 0,00 2 L2= 2,500 3 q3 0,82 F1

20000 10000 0

schematische weergave van de I van het overstek

2 L2= 2,500 alle steunpunten blijven op druk dwarskracht (kN) V1,2 V2,1 V2,3 -0,2 2,5 -2,8 reactie (kN) R1 R2 0,2 5,2

3 (overstek)

belastingen q1: q2 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,22 1,08 1,22 1,08 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,22 1,08 0,90 0,90

q3 1,00 0,00 0,00 0,00 0,60 1,22 1,08 0,90 0,90

F1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

dwarskracht (kN) V1,2 V2.1 V2.3 -0,5 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,6 -0,5 -0,9 -0,7 VEd= 2,5 0,0 0,0 0,0 1,5 3,1 2,7 2,8 2,6 3,09 -2,5 0,0 0,0 0,0 -1,5 -3,0 -2,7 -2,3 -2,3 kN

reactie (kN) R1 R2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6 0,5 0,9 0,7 REd= 5,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,1 5,5 5,0 4,8 6,13 kN

veldmoment (kNm) M1.2 0,1 #N/B #N/B #N/B 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2

positie Mveld,max (m) uit R1 0,46 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,46 0,46 0,46 0,73 0,63

vervorming (mm) u1,2 u3 -0,7 0,0 0,0 0,0 -0,4 9,3 0,0 0,0 0,0 5,6

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 maatgevende waarden MEd,st= 3,8 kNm MEd,v= #N/B kNm

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 0 veld 1 volbelast u1,2 u1,3 -0,7 0,0 -0,4 0,0 -1,1 12,0 0,09 -0,4 9,0 0,04 9,3 0,0 5,6 0,0 14,9 20,0 0,75 5,6 15,0 0,37 veld 2 volbelast u1,2 u1,3 -0,7 0,0 -0,4 0,0 -1,1 12,0 0,09 -0,4 9,0 0,04 9,3 0,0 5,6 0,0 14,9 20,0 0,75 5,6 15,0 0,37 0

toetsingen bruikbaarheidsgrenstoestand

combinatie veld uon = uelastisch ukruip uzeeg ueind ueind,toe u.c. ubij ubij,toe u.c. = = = = = = = = = = = Gk,j Qk1 + y0,i * Qk,i kdef*( Gkj+y2Qk,1+y2Qk,i) volgens opgave uon + uelastisch + ukruip + uzeeg ueind,toelaatbaar ueind / ueind,toelaatbaar uelastisch + ukruip ubij,toelaatbaar ubij / ubij,toelaatbaar = = = = = = = = = = alles volbelast u1,2 u1,3 -0,7 0,0 -0,4 0,0 -1,1 12,0 0,09 -0,4 9,0 0,04 9,3 0,0 5,6 0,0 14,9 20,0 0,75 5,6 15,0 0,37

toetsingen uiterste grenstoestand

art. 6.1.6 enkele buiging moment in y-richting MEd,y= #N/B kNm W y= 869 cm3 fm;y;d= 12,5 N/mm2 b= h= = = 71 271 mm mm

sm;y;d= 6.11 unity-check

MEd,y sm;y;d

/ /

Wy fm;y;d

= =

#N/B #N/B

106

/ /

869 12,5

103

#N/B N/mm2 #N/B -

art. 6.1.7 dwarskracht oplegbreedte ondersteuning rekenwaarde q-last op balk niet gereduceerde dwarskracht

br = qd = V=

80 1,08 3,1

mm kN/m' kN

fv;d=

2,35

N/mm2

b= h=

71 271

mm mm

0,311 m

Vred= VEd= t d=

(0,5 br+h )*qd V-Vred 3 VEd / 2bh

= ( 0,5 = =

0,08 3,09 3 2 =

+ 2,75 71 td

0,271 0,34 1000 271 /

)*

1,08

= = =

0,34 2,75 0,21

kN kN N/mm2 V

1 fv;d = 0,21 / 2,35 = 0,09 -

6.13

unity-check

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk 6.33 sm;d / ( kkrit fm;d) = #N/B / ( 1,00 12,5 ) = #N/B -

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging of aan buiging en druk NEd= W y= 869 cm3 drukkracht 0 kN My;Ed= #N/B kNm moment A= 192,4 cm2 lz= 1000 mm staaflengte z-richting,ongesteund E0.05= 6000 N/mm2 elasticiteitsmodulus elasticiteitsmodulus glijdingsmodulus factor quasi-blijvende belasting balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen druk buiging y 2.10 2.11 6.30 sc;0;d=NEd / A sm;y;d=My;Ed / W y E0,mean,d= G0,05=E0,05 / 16= 9000 N/mm2 375 N/mm2

fc;0;k= fc;0;d= fm;k= fm;y;d=

18,0 12,5 18 12,5

N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm

2

b= h= Iz= iz= lz = Kdef= bc =

71 271 808 20,5 48,8 0,6 0,2

mm mm cm4 mm -

modificatiefactor vervorming factor voor rechtheid (6.29)

y2= 0,3 2 steunpunten + q-last aan drukzijde ongesteund = = = = = 0 10.3 #N/B 10.6 6000 375 ( / ( 1 / ( 1 18 / / + + /

192,4 10.2 869 10.3 0,30 0,30 60,4 0,60 0,60 )

= = )= )=

0,0

N/mm2

#N/B N/mm2 5085 N/mm2 318 N/mm2 = 0,55 -

E0,05,fin = E0,05 / (1+y2kdef) G0,05,fin =G0,05 / (1+y2kdef) lrel;m = (fm;k /sm;crit)

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 21-2-2012 bij aan de drukzijde of neutrale lijn gesteunde staven sm;crit= p (E0,05 Iz G0.05 Itor ) / ( lef W y) sm;crit= p ( 6000 808 10.4 375 2701,6 10.4 )/( bij gezaagd hout met een rechthoekige doorsnede 0,78 71 2 6000 /( sm;crit=0.78 b2 E0,05 / ( h lef) = 1442 271 869

H ligger 2 stpt overstek variabel EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

6.31 of 6.32

10.3

)= =

55,6 60,4 60,4

N/mm2 N/mm2 N/mm2

1442 ) sm;crit

rekenen met: bij in trekzone gesteunde staven: (staat niet in de eurocode) sm;crit=( G0,05 Itor /E0.05+3.2h2Iz/L2ef) 4 * E0.05/ (bh3) sm;crit=( 2701,6 10.4/16 +3.2 271

2

=

808 10.4

/

1442

2

) 4*

6000

/ ( sm;crit=

71 44,2

271 N/mm

2

3

)

met en 6.22 6.26 6.28 6.34

Itor= 1/3 b3 h { 1 - 0.63 b/h + 0.525 (b/h)5 } 71 3 271 {1-0.63 Itor= 1/3 lef= a * lz + n * h = 0,9 1000 lrel;z=lz / p * (fc;o;k / E0.05) = kc;z= 1 / { kz + ( k2z - l2rel;z) } kz= 0.5 ( 1 +bc ( lrel;z - 0.3) +l2rel;z) kcrit=1 als lrel;m <= 0.75 kcrit=1.56-0.75lrel;m als 0.75<=lrel;m <= 1.4

71 +

/ 2 ( 1 0.5 (

271 271 18,0 / { 1+ kcrit= kcrit=

+0.525( = / 0,92 0,2 1 1,56 1 (

71

/

271

)5 } 10-4 =

2701,6 cm4

1442 mm 6000 + ( ( )= 0,92 0,851

2

48,8 / p * = =

0,851 0,851 0,851 =

2

) } ) 1,00 1,15 3,35 1,00 -

= =

0,79 0,92

-0.3) +

2

/ 1,00

0,75 0,55 12,5

2

0,55

= = kcrit=

kcrit= kcrit=1/l2rel;m als 1.4< lrel;m als de balk aan de drukzijde volledig is gesteund geldt kcrit=1,0 6.33 opmerking sm;d / ( kkrit fm;d) = #N/B /

maatgevende waarde )

=

#N/B

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

verbinding van stiftvormige verbindingsmiddelen volgens art. 8 van eurocode 1995-1-1

werk werknummer onderdeel klimaatklasse belastingduurklasse (veranderlijk)

woonhuis Rycke-Poort 3892 15 bouten bij gekoppelde balken

= 1 FEd mm N/mm2 mm 80 st st st mm mm kN n verbindingsmiddelen op één rij a1 a1 a1

middellang (8.6) hout op hout enkelsnedig, fig. a t/m f soort verbinding houtdraadbouten verbindingsmiddel d = diameter verbindingsmiddel = 10 fu,k = karakteristieke treksterkte = 235 l = gekozen lengte van het verbindigsmiddel = 80 beschikbaar: 35 40 45 50 55 60 65 70 75 ns = totaal aantal belaste sneden gehele verbinding (schuif) = 4 nt = totaal aantal belaste sneden gehele verbinding (trek) = 4 n = aantal verbindingsmiddelen in een rij = 2 a1 = tussenafstand in krachtrichting = 120 t = dikte staalplaat (bij staal op / in houtverbinding) = 2 Fax,Ed = trekkracht evenwijdig aan as verbindingsmiddel = 0

90

100 110 120 houtdraadbouten Fax,Ed trekkracht

130 140 lengte l

0

0

0

0

0

diameter d= 10 Fv,Ed afschuifkracht

b/2

b/2

algemene gegevens

8.1.4 krachten in een verbinding die een hoek maken met de vezelrichting a 90 = scherpe hoek van schuifkracht met vezelrichting = atrek Fv,Ed,1 Fv,Ed,2 he b h = = = = = = hoek van trekkracht met vezelrichting dwarskracht links van verbinding dwarskracht rechts van verbinding belaste rand tot verste verbinding maatgevende breedte van het houten element maatgevende hoogte houten element = = = = = = 0 5 5 150 70 220 graden graden kN kN mm mm mm

FEd Fax,Ed

a

he Fv,Ed,1 Fv,Ed,2

atrek h

b 8.1.5 wisselende krachten in een verbinding (die afschuifkrachten veroorzaken) Ft,ED = grootste trekkracht op totale verbinding = 1 kN Fc,ED = grootste drukkracht op totale verbinding = 0 kN element 1 houtsoort of soort plaatmateriaal (t.b.v. bepaling kmod kwaliteit t1 kleinste waarde houtdikte of hechtlengte lef = rk,1 = soortelijke massa = kmod,1 = modificatiefactor voor de sterkte = element 2 houtsoort of soort plaatmateriaal (t.b.v. bepaling kmod kwaliteit t2 rk,2 kmod,2 fc,90,k = = = = kleinste waarde houtdikte of hechtlengte lef soortelijke massa modificatiefactor voor de sterkte druksterkte hout loodrecht op de vezel = = = wisselende krachten Ft,ED houtverbinding Fc,ED gezaagd hout naaldhout C18 = 50 mm 320 kg/m3 0,80 of houtverbinding Ft,ED Fc,ED

fig. 8.4a enkelsnedig element 1

fig. 8.4b dubbelsnedig element 2 element 1

gezaagd hout naaldhout C18 = 320 kg/m 0,80 2,20 N/mm2

3

t2=lef mm t1 t2 element 1 t1 t2

t1=lef t1

70

let op: per element de kleinste waarde van t1 en t2 opgeven

aanvullende invoergegevens per soort verbindingsmiddel nagels en nieten vierkant / rechthoek vorm van de nagel niet glad oppervlak van de nagel nee voorboren hout materiaal element 1(bij plaat-op-houtverbinding) dh = diameter van de nagelkop = 1,9 tpen = hechtlengte in element aan puntzijde = 23 t = dikte element aan kopzijde = 50 Q = hoek van de rug van de nieten met de vezelrichting = 35 fax,k 8.25 a door beproeving bepaald fhead,k door beproeving bepaald 8.26 b bouten en stiften Dring = diameter volgring (alleen bij bouten) tring = dikte van de volgring schroeven en houtdraadbouten lef = hechtlengte - schroefdiameter x = correctiefactor op de diameter = = = = = = 2,05 7,2 48 4

fig. 8.8

fig. 8.10 Q a4 a2 tpen

mm mm mm graden N/mm2 N/mm2 mm mm

a4 t a1 dh de rug b van een niet is minimaal 6d, hechtlengte t2 minimaal 14d b=6d = 6 10 = 60 t2 = 14d = 14 10 = er behoren minimaal 2 nieten in een verbinding te zijn Dring tring

140

57 mm 1,00 -

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

resultaten

Fv,Rd Fax,Rd = = opneembare afschuifbelasting per verbinding opneembare trekkracht per verbinding = = 10,98 kN 11,28 kN

minimale afstanden

a3t a3t a1 a1 a3c

minimum a1 a2 a3t a3c a4t a4c

afstanden = h.o.h. afstand in de richting van de vezels = h.o.h. afstand loodrecht op de richting van de vezels = belaste eindafstand = onbelaste eindafstand = belaste randafstand = onbelaste randafstand

a3c = = = = = = 40 40 80 70 40 30 mm mm mm mm mm mm a4c a2 a2 a4c

a1

a1 a4c a2 a4t a3c

toetsingen:

(8.2) splijten door belasting loodrecht op vezelrichting minimale h.o.h-afstand in de richting van de vezels op afschuiving belaste verbindingsmiddelen axiaal belaste verbindingsmiddelen Fv,Ed,1,2 a1min Fv,Ed Fax,Ed Fax,Ed Fax,Rd / / / / + F90,Rd a1 Fv,Rd Fax,Rd Fv,Ed Fv,Rd Fv,Ed . Fv,Rd

2

= = = = = 0,00 11,28 + 1,00 10,98 1,00 . 10,98

2

5,00 40 1,00 0,00 0,00

/ / / / +

21,28 120 10,98 11,28 0,09

= = = = =

0,23 0,33 0,09 0,00 0,09

n.v.t. n.v.t.

(8.27) afschuiving en trek voor gladde nagels

=

(8.28) afschuiving en trek voor andere dan gladde nagels (en voor 8.7.3.1 schroeven en houtdraadbouten)

Fax,Ed .2 + Fax,Rd

=

0,00 .2 + 11,28

=

0,00 .2 +

0,09 .2 =

0,01

n.v.t.

8.3 verbindingen met nagels en 8.4 verbindingen met nieten

fu d n a1 = = = = treksterkte staaldraad diameter nagel / niet aantal nagels / nieten in een rij tussenafstand van de nagels / nieten vorm van de nagel oppervlak van de nagel voorboren materiaal element 1(bij plaat-op-houtverbinding) My,RK= My,RK= 0,45 fu,k d2.6 240 d2.6 = = = = = = = = = = 235 N/mm2 10 mm 2 stuks 120 mm vierkant / rechthoek niet glad nee hout 0,45 240 is voorboren noodzakelijk van element 1 is voorboren noodzakelijk van element 2 dh = diameter van de nagelkop tpen = hechtlengte in element aan puntzijde t = dikte element aan kopzijde Q = hoek rug nieten met de vezelrichting art. 8.4 opm(5)correctiefactor voor de sterkte f = = = = = = = ja nee 1,9 23 50 35 1

mm mm mm graden

8.14 8.29

235 10 .2.6 10 .2.6

geldt voor nagels geldt voor nieten

= =

0,0 0,1

106Nmm 106Nmm

zonder voorgeboorde gaten 8.15 fh1,k=0.082 rk d-0.3 fh2,k=0.082 rk d-0.3 met voorgeboorde gaten fh1,k=0.082 ( 1 - 0.01 d ) rk 8.16 fh2,k=0.082 ( 1 - 0.01 d ) rk

= =

0.082 * 0.082 *

320 320

10 .-0,3 10 .-0,3

= =

13,2 N/mm2 13,2 N/mm2

= =

0.082 ( 1 - 0.01 0.082 ( 1 - 0.01

10 10

) )

320 320

= =

23,6 N/mm2 23,6 N/mm2

maatgevende waarden bij hout: (voor diameters groter dan 8mm gelden de waarden voor bouten art. 8.5.1= als met voorgeboorde gaten) fh1,k= 23,6 N/mm2 fh2,k= 23,6 N/mm2 8.17 tabel 8.1 nef=nk,ef kef= 0,85 = 1 2 k,ef

+(

120 140

-

100 100

)*(

0,85

)

zie tabel 8.1 op blz 75

= =

1,90 0,93 -

8.18

voorboren van hout is noodzakelijk als de dikte kleiner is dan 7d of (13d-30) rk/400 (voor gevoelige houtsoorten gelden andere waarden) element 1 7* 10 = 70 of (13* 10 30 ) 320 / 400 = 80 = element 2 7* 10 = 70 of (13* 10 30 ) 320 / 400 = 80 = voorboren van hout is noodzakelijk als de dikte kleiner is dan 14d of (13d-30) rk/200 (voor gevoelige houtsoorten ) element 1 14* 10 = 140 of (13* 10 30 ) 320 / 200 element 2 14* 10 = 140 of (13* 10 30 ) 320 / 200 multiplex hardboard spaanplaat en OSB fh1,k=0.11 rk d-0.3 fh1,k=30d-0.3 t0,6 fh1,k=65d-0.7 t0,1 = = = 0,11 30 65 320 10 .-0,3 10 .-0,3 50 .0,6 10 .-0,7 50 .0,1

70 70

mm mm

8.19

= =

160 160

= = = = =

140 140

mm mm

8.20 8.21 8.22

17,6 N/mm2 157,2 N/mm2 19,2 N/mm2

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

8.3.2. Axiaal belaste nagels voor andere dan gladde nagels Fax,Rk = fax,k d tpen 8.23 a * factor = 2,05 10 23 * 0,00 Fax,Rk = * factor = 7,17 1,9 2 * 0,00 b fhead,k d2h voor niet gladde nagels behoren fax,k en fhead,k door beproeving te zijn bepaald maatgevend fax,k 8.25 a = door beproeving bepaald = 2,05 N/mm2 fhead,k 8.26 b = door beproeving bepaald = 7,2 N/mm2 voor niet gladde nagels moet de hechtlengte minimaal 6d zijn. Als tpen <8d, dan uittreksterkte vermenigvuldigen met factor: (tpen/2d -3) 6d= 6 10 = 60 mm 8d= 8 10 = 80 mm 23 / 2 10 -3) factor=( voor gladde nagels Fax,Rk = fax,k d tpen 8.24 a * factor = 2,05 10 23 * 0,00 Fax,Rk = ) * factor =( 2,05 10 50 + 7,2 1,9 2 ) 0,00 b (fax,k d t+fhead,kd2h voor gladde nagels met hechtlengte van ten minste 12d geldt: maatgevend fax,k 8.25 a = = * 320 2 = 2,0 N/mm2 20*10-6r2k 20*10-6 fhead,k 8.26 b = = * 320 2 = 7,2 N/mm2 70*10-6r2k 70*10-6 voor gladde nagels moet de hechtlengte minimaal 8d zijn. Als tpen <12d, dan uittreksterkte vermenigvuldigen met factor: (tpen/4d -2) 8d= 8 10 = 80 mm 12d= 12 10 = 120 mm 23 / 4 10 -2) factor=(

= = =

0,00 103N 0,00 103N 0,00 103N

= = = =

-1,85 0,00 103N 0,00 103N 0,00 103N

=

-1,43 -

8.5 verbindingen met bouten en 8.6 verbindingen met stiften

fu,k n a1 Dring tring = = = = = karakteristieke treksterkte bout / stift aantal bouten / stiften in krachtrichting tussenafstand in krachtrichting diameter volgring (alleen bij bouten) dikte van de volgring = = = = = 235 2 120 48 4 N/mm2 st mm mm mm Dring= Dring= Dring= Dring= volgens opgave maximum 12 * tring maximum 7 * d maatgevende waarde = = 12 7 * * 4 10 = = = = 48 48 70 48 mm mm mm mm

8.5.1.1 hout op hout met bouten 8.30 My,RK= 0.3 fu,k d2.6 8.31 fh1,a,k = fh.0.k / (k90 sin2a+cos2a) fh2,a,k = fh.0.k / (k90 sin2a+cos2a) fh1,0,k=0.082 ( 1 - 0.01 d ) rk fh2,0,k=0.082 ( 1 - 0.01 d ) rk

= = = = =

0,3 23,6 23,6

235 /( /(

10 .2.6 1,5 1,5 10 10 0.015 d 0.015 d / 90 13 * 1 1

2 2

= + + ) ) = = 10 ( 320 320 1,35 1,35 )0.25 2 + + = 0.015 0.015 1,83 1,83 10 10 nef ) 0 0

2 2

0,03

106Nmm

) )

= = = = = = = =

15,7 N/mm2 15,7 N/mm2 23,6 N/mm2 23,6 N/mm2 1,50 1,50 1,83 2,00 -

8.32

0.082 ( 1 - 0.01 0.082 ( 1 - 0.01 1,35 1,35 ( 90 + + 120 /

8.33

k90 element 1 afhankelijk van naaldhout, LVL,loofhout = k90 element 2 afhankelijk van naaldhout, LVL,loofhout = nef=n0.9 (a1/13d)0.25 en <=n geinterpoleerd: = = 2 .0.9 1,83 +

8.34 8.35

nef

8.5.1.2 plaat op hout met bouten voor multiplex geldt de volgende waarde voor elke hoek fh1,k=0.11 ( 1 - 0.01 d ) rk,1 8.36 voor spaanplaat en OSB geldt de volgende waarde voor elke hoek 8.37 fh1,k=50 d-0.6 t0.2 8.5.2 axiaal belaste bouten fc,90,k = druksterkte hout loodrecht op de vezel Dring = effectieve diameter volgring Aring = oppervlak ring = 0.25 p (D2-(d+2)2) kar.axiale uittreksterkte=3 fc,90,k*Aring Fax,Rk = Fax,Rk kar.axiale uittreksterkte=fu,k*Anetto =

=

0.11 ( 1 - 0.01

10

)

320

=

31,7 N/mm2

=

50

10 .-0.6

50 .0.2

=

27,5 N/mm2

= = = = =

2,2 N/mm2 48 mm 0.25 p ( 3 235 2,2 *

48 2 17 .102 p 0,25 .

10

( 10 + 2 )2 ) met fc90,k van element 1,art 8.5.2 (2)

2

maatgevend Fax,Rk

= = = =

16,96 11,20 18,46 11,20

102.mm 103N 103N 103N

8.7 geschroefde verbindingen (schroeven en houtdraadbouten)

lef n atrek d fu,k x = = = = = = hechtlengte - schroefdiameter aantal samenwerkende schroeven (trek) hoek tussen trekkracht en vezelrichting diameter schroef kar.treksterkteschroef correctiefactor op de diameter = = = = = = 57 4 0 10 235 1,00 mm st graden mm N/mm2 formule 8.41 sin a = 4 0.9 (voor trek) = nef= n0.9= cos a 0 = 1 fh,1,k kar.stuiksterkte element 1 = fh,2,k kar.stuiksterkte element 2 = nef aantal effectief te rekenen verbindingsmiddelen = 3,48 -

15,74 N/mm2 15,74 N/mm2 2,00 -

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 voor schroeven met een gladde schacht en een diameter d>6mm zijn de regels in 8.5.1 van toepassing ( bouten ) fh,1,k fh,2,k nef fh,1,k fh,2,k nef

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 = = = = = = 15,74 15,74 2,00 23,6 23,6 1,90 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 -

voor schroeven met een gladde schacht en een diameter d=6mm en minder zijn de regels in 8.3.1 van toepassing ( nagels )

8.7.2 Axiaal belaste schroeven 8.38 Fax,a,RK= nef (p d lef)0.8 fax,a,f = 3,48 ( 8.39 fax,a,k=fax,k / (sin2a +1.5cos2a) = 20,6 /( -3 1.5 8.40 fax,k = 3.6*10 rk = 3,6 .10-3 volgens amendement in eurocode kun je beter rekenen met:`( is nog niet officieel) = 3,48 0,52 Fax,0,RK= nef 0.52d0.5lef0.9rk0.8 Fax,a,k=Fax,0,k / (sin2a +1.2cos2a) = 21,99 .103 Fax,a,k=Fax,a,k / nt = 18,33 .103 8.30 My,RK= dnet=x * d 0.3 fu,k dnet2.6 = = 0,3 1,00 235 10

3,14 0 320 10 /( /

10

2 1,5

57 +1.5

)0.8 1

2

13,7 )

(per verbinding) = = = = = = =

19,15 103N 13,7 N/mm2 20,6 N/mm2 21,99 103N 18,33 103N 4,58 103N 0,03 106Nmm

0.5

57 0 4

2

0.9

+1.2

320 0.8 1 2 )per verbinding (per verbindingsmiddel)

10 . = 10

2.6

mm

8.2.2. Hout-op-hout- en plaat-op-houtverbindingen

Fv;Rk fh,1,k fh,2,k t1 t2 d Fax,Rk My,Rk = = = = = = = = kar. sterkte per snede per verbindingsmiddel kar.stuiksterkte element 1 kar.stuiksterkte element 2 houtdikte of hechtlengte element 1 houtdikte of hechtlengte element 2 diameter verbindingsmiddel kar.axiale uittreksterkte kar. vloeimoment verbindingsmiddel = = = = = = = 15,7 15,7 50 70 10 4,58 0,03 N/mm2 N/mm2 mm mm mm 103N 106Nmm maximum bijdrage koordeffect verhouding stuiksterkten fh,2,k/fh,1,k b = = = 100 % 1,00 -

voor verbindingsmiddelen die enkelsnedig werken Fv;Rk= minimum waarde van: t1 fh,1,k d = 15,7 50 10 8.6.a 8.6.b 8.6.c fh1,k 1+ 15,7 1+ 8.6.d fh,2,k t2 d = 15,7 70 10

= =

7,87 103N 11,02 103N

t1 b 50 1,00 1,05

d

[{

b

+2

b 2 [1+

t2 t1 70 50 b

+ ( ( + ( ( )+

t2 t1 70 50 4

)2 ] + ) )2 ] + ) b fh,1,k 1,00 15,7 b fh,1,k

b

3

( (

t2 t1 70 50 ) t 1 2=

)2 } ) )2 } ) My,Rk

b

(1+

t2 t1 70 50 ]+

)]+

Fax,Rk 4

kN

10

[{

1,00

+2

1,00 2 [1+

1,00

3

( (

1,00

(1+

)]+

4,6 4

103=

5,15 103N

fh1,k 2+

t1 b 50 1,00 t2 b 70 1,00 2 1+ 2 1+

d

[(2

b

( 1+

( 2+ d ( 2+ 10 ( 1+2 d

b

)-

b

Fax,Rk 4

kN

1,05

15,7 2+ fh1,k 1+2

10

[(2

1,00

( 1+

1,00

)+

4

1,00 50 b

)

2

0,03

106)-

1,00

]+

= ) My,Rk )b ]+

4,6 4 Fax,Rk 4

103=

=

4,46 103N

8.6.e

1,05

d

[(2

b

2

(1+

b

)+

4

kN

t 2 2= 1,00 70 Fax,Rk 4 )

2

1,05

15,7 1+2 (

10

[(2

1,00

2

(1+

1,00

)+

4

1,00 ( 1+2 15,7 10 ) +

0,03

106)-

1,00

]+

=

4,6 4

103=

=

5,41 103N

8.6.f

1,15

b b 1,00 1,00

)* (

2

My,Rk

fh,1,k

d

1,15

(

)* (

2

0,03

10

6=

15,7

10

)

+

4,6 4

103= maatgevende waarde Fv;RK

= =

4,56 103N 4,46 103N

voor verbindingen die dubbelsnedig werken Fv;Rk= minimum waarde van: fh,1,k t1 8.7.g d = 15,7 8.7.h 8.7.j 0,5 1,05 fh,2,k fh1,k 2+ t2 t1 b d d = [(2 0,5 b

50 15,7 ( 1+

10 70 b 10 )+ 4 b fh,1,k ( 2+ d b t 1 2= ) My,Rk )b ]+ Fax,Rk 4

= =

7,87 103N 5,51 103N

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

1,05

15,7 2+ (

50 1,00 2 1+ 2 1+

10

[(2

1,00

( 1+

1,00

)+

4

1,00 15,7 )

( 2+ 10 +

1,00 50 Fax,Rk 4

)

2

0,03

106)-

1,00

]+

=

4,6 4

103 =

4,46 103N

8.7.k

1,15

b b 1,00 1,00

)* (

2

My,Rk

fh,1,k

d

1,15

(

)* (

2

0,03

106=

15,7

10

)

+

4,6 4

103= maatgevende waarde

= =

4,56 103N 4,46 103N

8.2.3 Staal-op-houtverbindingen

Fv;Rk fh,1,k fh,2,k t1 t2 d Fax,Rk My,Rk tst = = = = = = = = =

( staal op hout dubbelsnedig )

= = = = = = = = 15,7 15,7 50 70 10,0 4,58 0,03 2,0 N/mm2 N/mm2 mm mm mm 103N 106Nmm mm <= dunne staalplaat dikke staalplaat tolerantie boorgat 0,5 1 0,1 10 10 10 = = = 5 10 1 mm mm mm

kar. sterkte per snede per verbindingsmiddel kar.stuiksterkte element 1 kar.stuiksterkte element 2 kleinste waarde houten element aan zijkant of hechtlengte kleinste waarde houten element in het midden of hechtlengte diameter verbindingsmiddel kar.axiale uittreksterkte kar. vloeimoment verbindingsmiddel dikte staalplaat

dunne staalplaat in enkelsnedige verbinding Fv;Rk= minimum waarde van: t1 fh,1,k 8.9.a 0.4 d = 8.9.b 1,15

staaldikte tst<= 0.5d 0,4 15,7 50 10

0,5

10

=

5

mm = 3,15 103N

(

2

My,Rk

fh,1,k

d

)

+

Fax,Rk 4

=

1,15

(

2

0,03

106=

15,7

10

4,58 103 = 4 maatgevende waarde = ) + = 10 mm

4,56 103N 3,15 103N

dikke staalplaat in enkelsnedige verbinding Fv;Rk= minimum waarde van: t1 fh,1,k 8.10.c d [( 2

staaldikte tst>= 1.0d + 4 fh,1,k 4 15,7 + My,Rk d 0,03 10 Fax,Rk 4 10

6=

<= + Fax,Rk 4

1

10

) t 1 2= )

2

-1 ]

15,7

50

10

[(

2

+

-1 ] = 2,30 (

+

50 =

4,6 4

103=

=

10,07 103N

8.10.d

2.3

(

My,Rk

fh,1,k

d

)

0,03 106=

15,74 10,00

)

+

4,6 4

103 =

5,98 103N

8.10.e

fh,1,k

t1

d

=

15,7

50

10 maatgevende waarde

= = ) = =

7,87 103N 5,98 103N 1,45 103N 3,15 103N

interpoleren tussen dun/dik Fv,RK

=

3,15

+

(

2

-

5

) /(

10

-

5 ) *( 5,98 3,15 geinterpoleerde maatgevende waarde Fv,RK

voor een staalplaat van elke dikte als middelste element van een dubbelsnedige verbinding Fv;Rk= minimum waarde van: fh,1,k t1 8.11.f d = 15,7 50 10 8.11.g fh1,k t1 d [( 2 + 4 fh,1,k 4 15,7 + My,Rk d 0,03 10 Fax,Rk 4 10

6=

= Fax,Rk 4

7,87 103N

) t 1 2= )

2

-1 ]

+

15,7

50

10

[(

2

+

-1 ] = 2,3 (

+

50 =

4,6 4 106=

103=

=

10,07 103N

8.11.h

2,3

(

My,Rk

fh1,k

d

)

0,03

15,7

10

)

4,6 103= 4 maatgevende waarde + <= 0,5 10

= = = =

5,98 103N 5,98 103N 5 mm

voor dunne staalplaten als buitenste element in een dubbelsnedige verbinding Fv;Rk= minimum waarde van: fh,2,k t2 8.12.j 0.5 d = 0,5 15,7 70 10 8.12.k 1,15

staaldikte tst<= 0.5d

5,51 103N

(

2

My,Rk

fh,2,k

d

)

+

Fax,Rk 4

=

1,15

(

2

0,03

106=

15,7

10

4,6 103 = 4 maatgevende waarde = ) +

4,56 103N 4,56 103N

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012 voor dikke staalplaten als buitenste element in een dubbelsnedige verbinding Fv;Rk= minimum waarde van: fh,2,k t2 8.13.l 0.5 d = 0,5 15,7 70 10 8.13.m 2,3 ( My,Rk fh,2,k d ) + Fax,Rk 4 = 2,3 ( 0,03 staaldikte tst>= 1.0d <= 1 10

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 = = 106= 15,7 10 4,6 103 = 4 maatgevende waarde = ) + = = 10 mm

5,51 103N 5,98 103N 5,51 103N 4,00 103N 4,56 103N

interpoleren tussen dun/dik Fv,RK =

4,56

+

(

2

-

5

) /(

10

-

5

) *( 5,51 4,56 ) geinterpoleerde maatgevende waarde Fv,RK

berekening van de opneembare krachten (2.6) modificatiefactor voor de sterkte van een verbindingsmiddel art. 2.3.2.1 opm (2) materiaalfactor voor verbindingsmiddelen art. 2.4.1 tabel 2.3 opneembare schuifbelasting per verbinding (8.6) hout op hout enkelsnedig, fig. a t/m f opneembare trekbelasting per verbinding houtdraadbouten art. 8.1.5 wisselende krachten in een verbinding Fv,Rd= ns nef n Fax,Rd= nt kmod kmod

kmod= gm Fv,Rk gm Fax,Rk gm

(

kmod,1

kmod,2

) = (

0,80

0,80 )

= = 1,0 =

0,80 1,30 10,98 103N

=

4

2,00 2 4

0,80

4,46 1,30

103=

=

0,80

4,58 103= 1,30

=

11,28 103N

Fv,Ed= Fv,Ed=

Ft,Ed Fc,Ed

+ +

0,5 0,5

Fc,Ed Ft,Ed

= =

1 0

afschuifbelasting waarop de verbinding moet worden berekend art. 8.1.4 opm (2) om rekening te houden met trek loodrecht op de vezel moet worden voldaan aan formule 8.2 Fv,Ed,1,2= grootste dwarskracht links of rechts van verbinding maximum waarde van F90,Rk= formule 8.4: F90,Rk= 14bw(he / (1-he/h)) met w=1 14 70 1 { 150

+ 0,5 0 + 0,5 1 rekenwaarde schuifkracht Fv,Ed

= = =

1,00 kN 0,50 kN 1,00 kN

5,00 / (1-

en 150

5,00 /

220

) }

= =

5,00 kN 21,28 kN

minimale hart op hart- rand- en eindafstanden

d= 10 a= 90 cosa= 0,00 IcosaI= 0,00 sina= 1,00 IsinaI= 1,00

8.3.1.2 hout op hout met nagels (5) minimale afstanden

a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting zonder voorgeboorde gaten 0<=a<=360 rk<=420 rk<=500 met voorgeboorde gaten a2 tussenafstand loodrecht op vezelrichting zonder voorgeboorde gaten met voorgeboorde gaten a3,t belaste eindafstand zonder voorgeboorde gaten met voorgeboorde gaten a3,c onbelaste eindafstand zonder voorgeboorde gaten met voorgeboorde gaten a4,t belaste randafstand zonder voorgeboorde gaten 0<=a<=180 rk<=420 rk<=500 met voorgeboorde gaten 90<=a<=270 rk<=420 rk<=500 -90<=a<=90 rk<=420 rk<=500 0<=a<=360 rk<=420 rk<=500 d<5mm d>=5mm

geldt ook voor schroeven en houtdraadbouten met d<=6mm

(5 + 5 Icos (5 + 7 Icos (7 + 8 Icos (4 + 1 Icos aI ) d aI ) d aI ) d aI ) d = = = = (5 + 5 (5 + 7 (7 + 8 (4 + 1 0,00 ) 10 0,00 ) 10 0,00 ) 10 0,00 ) 10 maatgevende waarde 10 10 1,00 ) 10 maatgevende waarde = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 50 50 70 40 50 50 70 40 50 100 150 70 100 100 150 70 100 70 100 90 120 50 70 100 50 70 30 50 70 80 80 140 160 160 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

5d 7d (3 + 1 Isin aI ) d

= = =

5 7 (3 + 1

(10 + 5 cos a ) d (15 + 5 cos a ) d (7 + 5 cos a ) d

= = =

(10 + 5 0,00 ) 10 (15 + 5 0,00 ) 10 (7 + 5 0,00 ) 10 maatgevende waarde 10 15 7 10 10 10 maatgevende waarde 1,00 ) 10 1,00 ) 10 1,00 ) 10 1,00 ) 10 1,00 ) 10 1,00 ) 10 maatgevende waarde 10 10 10 maatgevende waarde 10 -30) 320 /400 maximum waarde 10 -30) 320 /200 maximum waarde

10d 15d 7d

= = =

d<5mm d>=5mm d<5mm d>=5mm d<5mm d>=5mm

(5+ 2 sin a (5+ 5 sin a (7+ 2 sin a (7+ 5 sin a (3+ 2 sin a (3+ 4 sin a

)d )d )d )d )d )d

= = = = = =

(5 + 2 (5 + 5 (7 + 2 (7 + 5 (3 + 2 (3 + 4

a4,c

onbelaste randafstand zonder voorgeboorde gaten met voorgeboorde gaten

180<=a<=360 rk<=420 rk<=500

5d 7d 3d

= = =

5 7 3 7 10

opm (6) hout voorboren als t kleiner is dan maximum van de waarden van formule 8.18

formule 8.18

7d = (13 d - 30 ) rk,1 / 400 = ( 13

opm (7) hout dat gevoelig is voor splijten voorboren formule 8.19 bij een dikte t die kleiner is dan de maximale waarde van 8.19

14d = (13 d - 30 ) rk,1 / 200 = ( 13

14 10

uitdrukking 8.19 mag worden vervangen door 8.18 als a4 >10d voor rk<420 en a4>14d bij rk<500

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 9-6-2012

H verbindingen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

minimale afstanden 8.4 hout op hout met nieten, opm (8) tabel 8.3

a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting 0<=a<=360 Q>=30 Q<30 (10 + 5 Icos aI ) d (15 + 5 Icos aI ) d 15d (15 + 5 Icos aI ) d 15d (15 + 5 Isin aI ) d 10d = = = = = = = (10 + 5 0,00 ) 10 (15 + 5 0,00 ) 10 maatgevende waarde 15 10 (15 + 5 0,00 ) 10 15 10 (15 + 5 1,00 ) 10 10 10 = = = = = = = = 100 150 100 150 150 150 200 100 mm mm mm mm mm mm mm mm

a2 a3,t a3,c a4,t a4,c

tussenafstand loodrecht op vezelrichting belaste eindafstand onbelaste eindafstand belaste randafstand onbelaste randafstand

0<=a<=360 -90<=a<=90 90<=a<=270 0<=a<=180 180<=a<=360

minimale afstanden 8.5.1.1 hout op hout met bouten, opm (3) tabel 8.4

a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting a2 tussenafstand loodrecht op vezelrichting a3,t belaste eindafstand a3,c onbelaste eindafstand maatgevende waarde = 70 mm a4,t a4,c belaste randafstand onbelaste randafstand 0<=a<=360 0<=a<=360 -90<=a<=90 90<=a<150 150<=a<210 210<=a<=270 0<=a<=180 180<=a<=360

geldt ook voor schroeven en houtdraadbouten met d>6mm

(4 + 1 Icos aI ) d = = = = = = = = (4 + 1 4 7 (1 + 6 4 (1 + 6 (2 + 2 3 0,00 10 10,00 1,00 10 1,00 1,00 10 ) of ) ) ) 10 80 10 10 10 = = = = = = = = 40 40 80 70 40 70 40 30 mm mm mm mm mm mm mm mm

4d max, 7d of 80 max 4d of (1+ 6 sin a ) d 4d max 4d of (1+ 6 sin a ) d max 3d of (2 + 2 sin a ) d 3d

minimale afstanden 8.6 hout op hout met stiften, opm (3) tabel 8.5

a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting a2 tussenafstand loodrecht op vezelrichting a3,t belaste eindafstand a3,c onbelaste eindafstand maatgevende waarde = 80 mm a4,t a4,c belaste randafstand onbelaste randafstand 0<=a<=360 0<=a<=360 -90<=a<=90 90<=a<150 150<=a<210 210<=a<=270 0<=a<=180 180<=a<=360 (3 + 2 Icos aI ) d 3d max, 7d of 80 max 3d of (a3,t I sin a I ) 3d max 3d of (a3,t I sin a I ) max 3d of (2 + 2 sin a ) d 3d = = = =( = =( = = (3 + 2 3 7 80 3 80 (2 + 2 3 0,00 10 10,00 1,00 10 1,00 1,00 0 ) of ) ) ) 10 80 = = = = = = = = 30 30 80 80 30 240 0 0 mm mm mm mm mm mm mm mm

0

minimale afstanden 8.7.2 axiaal belaste schroeven opm (2) tabel 8.6

loodrecht op de vezelrichting a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting a4 randafstand in kops hout a1 tussenafstand evenwijdig aan vezelrichting a4 randafstand opmerking: 4d 4d 4d 2,5d = = = = 4 4 4 2,5 10 10 10 10 = = = = 40 40 40 25 mm mm mm mm

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

H zadeldak A-spant EC_NL_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening van een houten A-spant met scharnieren bij steunpunt 1 en 2 werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel 12345

spantbeen: 1 st regel: 1 st

71 71

sterkteklasse spantbeen en regel :

171 x 171 x naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 A: woon- en verblijfsruimtes y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 formule 6.10.a en b formule 6.10.b (maatgevend) ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b gebouwcategorie (voor tussenvloer) (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) dakvorm dakhelling kan de sneeuw onbelemmerd afglijden

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage

(meestal niet maatgevend)

a= : Gk,j=

zadeldak 45 graden ja 0,7 III III 9 8,7 7,5 7,5 kN/m2 m m m m

schematische tekening van de berekende constructie

sneeuw

eigen gewicht

eigen gewicht per m2 dakvlak (schuin)

permanent

windbelasting

windgebied = bebouwd soort terrein hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte;loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte;in windrichting d=

8

1,000

3,536

6 3

vloer 7 4 5 2

2,500

1,500

1

a= 45

specifieke spantvorm-afhankelijke invoer

overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting L= honder= a= Gvloer= Qvloer= y= 5 1,5 3 0,4 1,5 0,4 m m m kN/m2 kN/m2 1,500 2,000 L= 5,000 1,500

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren

materiaal soort doorsnede klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule gezaagd hout rechthoekig = s= 1 0,1 6. 32 cosa 250 = 3,536 m 250 * Lschuin = 1: 14,1 250 mm * Lschuin bij LVL = kort materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= kh= kh= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort = 2,000 m 250 * Lschuin 8,0 250 mm * Lschuin

spantbenen

Lschuin = 0,5 * 5,000 / toelaatbare einddoorbuiging ueind < 3536 / 1:

horizontale regel

L toelaatbare einddoorbuiging ueind < 2000 / 250 1: = 1:

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 3536 / 250 balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt steunen ongesteunde lengte spantbeen; z-richting spantbenen houtbreedte spantbenen houthoogte aantal

= 14,1 mm 2 steunpunten + q-last aan drukzijde gesteund aan drukzijde lz= 500 mm 71 mm b= h= 171 mm 1 n1= st 0,59 0,41 kip ubij 0,44 0,39

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 2000 / 250 balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt steunen ongesteunde lengte regel; z-richting horizontale regel houtbreedte horizontale regel houthoogte aantal

= 8,0 mm 2 steunpunten + q-last aan drukzijde gesteund aan drukzijde lz= 2000 mm 71 mm b= h= 171 mm 1 n2= st 0,86 0,71 kip ubij 1,00 0,59

unity-check spantbenen

uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand buiging ueind

unity-check horizontale regel

uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand buiging ueind

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 4

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

H zadeldak A-spant EC_NL_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening karakteristieke belastingen in kN/m

windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f

2

= ( = = (

0,62 0,40 4,00

+ 1,00 -

0,30 1,00 0,20

) 0,70 20,0 )

0,49 1,00

= = =

0,45 0,28 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2

personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa algemene formule : fx;d= fm;k 18 N/mm2 fm;d ft;0;k 11 N/mm2 ft;0;d fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk 18 2,2 3,4 N/mm2 fc;0;d N/mm2 fc;90;d kl 1,02 kh 1,00 1,16 kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 2000 = = = = = = = )^ 1 1 1 1 1 0,05

1 1

fx;rep 18 11 18 2,2 3,4 9000 9000 = 71 171 71 171 71

2958 510

/ / / / / / / / 1,02 171 71 171 71 171 / / 3 3 2 2

gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30

kort

= 12,46 N/mm2 = 9,03 N/mm2 = = 12,46 N/mm2 1,52 N/mm2 2,35 N/mm2

N/mm2 fv;d 9000 N/mm2 E0;mean;d 320 kg/m3 E0;u;d kl = ( 3000 / 1 1 1 * 1/12 bh3 * /12 hb

1 1 3 2

=

** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1

= 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 dus kl = 1,02 = = = = = = =

2958 510 346 144 121 104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

spantbenen

traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal Iy= Iz= W y= /12 /12 /6 /6

* /6 bh W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

1 1

( (

121 121

) )

49,4 20,5

mm mm

horizontale regel

traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal Iy= Iz= W y= 1 1 1 * 1/12 bh3 * /12 hb

1 3

= = = = = = =

1 1 1 1 1

1 1

/12 /12 /6 /6

71 171 71 171 71

2958 510

171 71 171 71 171 / /

3 3 2 2

= = = = = = =

2958 510 346 144 121

104mm 4 104mm 4 103mm 3 103mm 3 102mm 2

* 1/6 bh2

1 1

W z= 1 * 1/6 hb2 A= 1 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

121 121

) )

49,4 20,5

mm mm test

mechanicaberekening

onderdeel overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

= woningen te Huissen L= a= honder= a= Gdak= Gvloer= Qvloer= y= 1: 1: 1: 1: xgG;j= 5 45 1,5 3 0,7 0,4 1,5 0,4 250 250 250 250 1,08 m graden m m kN/m2 kN/m2 kN/m x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode 1,500 2,000 L= 5,000 = = = = 0,40 0,20 0,49 0,62 kN/m2 1,500

2

sneeuw permanent

8

1,000

3,536

6 3

vloer 7 midden 4 5

2,500

1,500

1

a= 45

2

rekenwaarde buigtrekspanning elasticiteitsmodulus nodig spantbeen horizont.regel Wy Iy Wy Iy 203 cm3 1208 cm4 348 cm3 2092 cm4

gQ;j= 1,35 fm,0;d= 12,46 N/mm2 Ed= 9000 N/mm2 aanwezig Wy 346 cm3 Iy Wy Iy 2958 cm4 346 cm3 2958 cm4

= -0,30 = -0,30 f= 1,00 -

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 4

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012 belastingen per m2 sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) q-belasting op spantbenen en regel Grep op spantbeen =a * Gdak/cosa Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer

H zadeldak A-spant EC_NL_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

= = = = 0,5 ( (

0,40 0,40 0,62 -0,30

1,0 1,0 + +

1,0 1,0 0,30 0,30

0,7 0,7 )* )*

1,0 1,0 0,49 0,49

= = = =

0,28 0,14 0,45 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m2 kN/m2

= = = = = = =

3 3 3 3 3 3 3

* * * * * * *

0,7 0,28 0,14 0,45 0,00 0,40 1,50

/

0,7071

= = = = = = =

2,97 0,84 0,42 1,36 0,00 1,20 4,50

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u6,midden u4,vert = = = = = = = = = = = = eg dak 2,97 2,97 -7,4 -7,4 5,6 -5,6 -0,6 0,0 -0,6 -6,1 -4,8 -6,1 0,3 0,0 wind sneeuw eg vlr 1,36 0,00 -1,7 -1,7 -0,8 -2,6 0,7 0,0 -1,3 -0,6 -2,2 -3,0 5,3 0,0 0,84 0,42 -1,8 -1,3 1,2 -1,2 0,0 0,0 -0,3 -1,3 -1,0 -1,3 0,9 0,0 1,20 -1,2 -1,2 1,2 -1,2 0,0 0,6 0,0 -1,7 -1,2 -1,7 0,0 0,9 vb vlr 4,50 -4,5 -4,5 4,5 -4,5 0,0 2,3 0,0 -6,4 -4,5 -6,4 0,0 3,5

uiterste grenstoestand

6.10.b combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + eg + eg + kN kN kN kN kNm kNm kNm kN kN kN wind sneeuw vloer -14,1 -14,2 -15,4 -14,1 8,7 -13,3 0,3 1,9 -2,5 -12,7 -11,9 -15,9 -13,5 11,4 -11,4 -0,7 1,9 -1,1 -13,5 -10,3 -13,6 -15,4 13,5 -13,5 -0,7 3,7 -0,7 -17,0 -12,6 -17,0

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

toetsing uiterste grenstoestand spantbenen (knoop 3 en 5)

art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning

6,19 ( ( Nc,Ed My;Ed kNm 0,27 0,68 0,70 2,48 1,10 0,70 A cm2 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 Wy cm3 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 sc;0;d f c;0;d sc;0;d )2 + f c;0;d )2 sm;y;d sm;y;d fm;y;d fm;y;d UC 0,07 0,16 0,18 0,59 0,26 0,18 sc;0;d kc;z kc;z 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 f c;0;d UC 0,09 0,12 0,14 0,44 0,16 0,14 <0 <0

knoop 3

eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer

kN 12,69 13,54 17,00 15,94 13,64 17,00

N/mm2 N/mm2 1,04 12,46 1,12 1,40 1,31 1,12 1,40 6,35 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 ( ( kkrit kkrit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

N/mm2 N/mm2 0,79 12,46 1,95 2,03 7,18 3,18 2,03 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

knoop 5

eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d fm;y;d

Nc,Ed

My;Ed kNm 0,27 0,68 0,70 2,48 1,10 0,70

A cm2 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4

Wy cm3 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0 346,0

sc;0;d

f c;0;d

knoop 3

eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + personen

kN 12,69 13,54 17,00 15,94 13,64 17,00

N/mm2 N/mm2 1,04 12,46 1,12 1,40 1,31 1,12 1,40 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 0,79 12,46 1,95 2,03 7,18 3,18 2,03 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

knoop 5

eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 3 van 4

René Mom

Haarlem Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 10-3-2012

H zadeldak A-spant EC_NL_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand spantbenen (knoop 6)

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + vloer ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = uon mm 0,3 0,3 0,3 0,60 uelastisch mm 5,3 0,9 0,0 ( ukruip mm 0,2 0,2 0,2 0,3 + ueind mm 5,8 1,3 0,4 0,30 ueind,toe mm 14,1 14,1 14,1 0,0 u.c. 0,41 0,09 0,03 ) = ubij mm 5,5 1,0 0,2 0,2 ubij,toe mm 14,1 14,1 14,1 mm u.c. 0,39 0,07 0,01

toetsing uiterste grenstoestand horizontale regel (knoop 4)

art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning

6,19 ( ( sc;0;d )2 + f c;0;d )2 sm;y;d sm;y;d fm;y;d <0

Nc,Ed kN eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer 11,88 10,29 12,56

My;Ed kNm 1,86 1,86 3,69

A cm2 121,4 121,4 121,4

Wy cm3 346,0 346,0 346,0

sc;0;d

f c;0;d

fm;y;d

UC 0,44 0,44 0,86 sc;0;d kc;z kc;z 0,30 0,30 0,30 f c;0;d UC 0,45 0,41 1,00 <0

N/mm2 N/mm2 0,98 12,46 0,85 1,03 6,35 12,46 12,46 ( ( kkrit kkrit 1,00 1,00 1,00

N/mm2 N/mm2 5,39 12,46 5,39 10,65 12,46 12,46

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d fm;y;d

Nc,Ed kN eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer 11,88 10,29 12,56

My;Ed kNm 1,86 1,86 3,69

A cm2 121,4 121,4 121,4

Wy cm3 346,0 346,0 346,0

sc;0;d

f c;0;d

N/mm2 N/mm2 0,98 12,46 0,85 1,03 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 5,39 12,46 5,39 10,65 12,46 12,46

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand horizontale regel (knoop 4)

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + vloer opmerking: ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = uon mm 0,9 0,60 uelastisch mm 3,5 ( ukruip mm 1,2 0,9 + ueind mm 5,7 0,30 ueind,toe mm 8,0 3,5 u.c. 0,71 ) = ubij mm 4,7 1,2 ubij,toe mm 8,0 mm u.c. 0,59

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 4 van 4

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 26-7-2012

H zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

berekening van een houten A-spant met een horizontale rol bij steunpunt 2 werk woningen te Huissen

werknummer onderdeel 12345

spantbeen: 2 st regel: 2 st

71 71

sterkteklasse spantbeen en regel :

271 x 171 x naaldhout C18

test

= eurocode nieuwbouw 3 = = CC1 x= 0,89 ontwerplevensduur toepassing belastingfactoren formule 6.10.a = 50 jaar gebouwen en andere gewone constructies gG;j= gQ;1= gQ;i= formule 6.10.b (maatgevend) formule 6.10.a en b xgG;j= gQ;1= gQ;i= gG;j= 1,22 1,35 1,35 1,08 1,35 1,35 0,90 (gunstig)

toegepaste norm ontwerplevensduur klasse gevolgklasse correctiefactor voor formule 6.10.b

de waarde van ksi volgt uit de Nationale Bijlage A: woon- en verblijfsruimtes gebouwcategorie (voor tussenvloer) (gewichtsberekening) (elastische doorbuiging) (kruip) dakvorm dakhelling kan de sneeuw onbelemmerd afglijden y0= y1= y2= 0,4 0,5 0,3 -

(meestal niet maatgevend)

a= : Gk,j=

zadeldak 45 graden ja 0,7 III III 9 8,7 7,5 7,5 kN/m2 m m m m

schematische tekening van de berekende constructie

sneeuw

eigen gewicht

eigen gewicht per m2 dakvlak (schuin)

permanent

windbelasting

windgebied = bebouwd soort terrein hoogte onderdeel boven maaiveld z= totale gebouwbreedte;loodrecht op wind br= totale gebouwhoogte ho= totale gebouwdiepte;in windrichting d=

8

1,000

3,536

6 3

vloer 7 4 5 2

2,500

1,500

1

a= 45

specifieke spantvorm-afhankelijke invoer

overspanning hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting L= honder= a= Gvloer= Qvloer= y= 5 1,5 3 0,4 1,5 0,4 m m m kN/m2 kN/m2 1,500 2,000 L= 5,000 1,500

materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren

materiaal soort doorsnede klimaatklasse belastingduurklasse comb. veranderlijk factor voor volume-effect sm,crit berekenen met formule gezaagd hout rechthoekig = s= 1 0,1 6. 32 cosa 250 = 3,536 m 250 * Lschuin 14,1 250 mm * Lschuin bij LVL = kort materiaalfactor sterkte hoogtefactor treksterkte;breedte hoogtefactor buigsterkte;hoogte modificatiefactor sterkte modificatiefactor treksterkte modificatiefactor vervorming gM= k h= k h= kmod= kmod= kdef= 1,30 1,16 1,00 0,90 0,80 0,60 kort kort = 2,000 m 250 * Lschuin = 1: 8,0 250 mm * Lschuin

spantbenen

Lschuin = 0,5 * 5,000 / toelaatbare einddoorbuiging ueind < 3536 / 1: = 1:

horizontale regel

L toelaatbare einddoorbuiging ueind < 2000 / 250 1:

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 3536 / 250 balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt steunen ongesteunde lengte spantbeen; z-richting houtbreedte spantbenen houthoogte spantbenen aantal

= 14,1 mm 2 steunpunten + q-last aan drukzijde gesteund aan drukzijde lz= 500 mm b= 71 mm h= 271 mm n1= 2 st

toelaatbare bijkomende doorbuiging ubij < 2000 / 250 balk- en belastingtype aangrijpingspunt belasting wijze van steunen aangrijpingspunt steunen ongesteunde lengte regel; z-richting houtbreedte horizontale regel houthoogte horizontale regel aantal

= 8,0 mm 2 steunpunten + q-last aan drukzijde gesteund aan drukzijde lz= 500 mm b= 71 mm h= 171 mm n2= 2 st

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 26-7-2012

H zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

unity-check spantbenen

uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand buiging ueind 0,94 0,73 kip ubij 0,91 0,40

2

unity-check horizontale regel

uiterste grenstoestand bruikbaarheidsgrenstoestand = ( = = ( kl 1,02 0,62 0,40 4,00 kh 1,00 1,16 + 1,00 kmod 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 1,00 0,90 2000 = = = = = = = )^ 2 2 2 2 2 0,05

1 1

ueind 0,49 1,00 ) gM 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 1,30 3 3 2 2

0,35 = = =

buiging + trek ubij 0,45 0,28 0,00

0,52 0,29 kN/m2 kN/m kN/m

2 2

berekening karakteristieke belastingen in kN/m

windbelasting loodrecht op dakvlak we+wi= (Cpe + Cpi ) * qp(z) sneeuwbelasting in grondvlak sn = mi * Ce * Ct * sk * f

0,30 1,00 0,20 fx;rep 18 11 18 2,2 3,4 9000 9000 = 71 271 71 271 71

23551 1617

) 0,70 20,0 / / / / / / / / 1,02 271 71 271 71 271 / /

personenbelasting grondvlak prep=(4,0 - 0,2 a ) met 15<a<20

materiaal- en profielgegevens

buigsterkte treksterkte druksterkte druksterkte schuifsterkte elasticiteitsmodulus volumieke massa algemene formule : fx;d= fm;k 18 N/mm2 fm;d ft;0;k fc;0;k fc;90;k fv;k E0;mean;k rk 11 18 2,2 3,4 N/mm N/mm N/mm

2 2 2

kort

ft;0;d fc;0;d fc;90;d

= 12,46 N/mm2 = 9,03 N/mm2 = 12,46 N/mm2 = 1,52 N/mm2 2,35 N/mm2 = 9000 N/mm2 = 6231 N/mm2 dus kl = 1,02 = = = = = = = =

23551 1617 1738 455 385 104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2

N/mm2 fv;d 9000 N/mm2 E0;mean;d 320 kg/m3 E0;u;d kl = ( 3000 / 2 2 2 * 1/12 bh3 * /12 hb * /6 bh

1 1 1 3 2 2

** met kl= minimum van (3000/l)s/2 en 1.1

spantbenen

traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal Iy= Iz= W y= /12 /12 /6 /6

1 1

W z= 2 * /6 hb A= 2 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

385 385

) )

78,2 20,5

mm mm

horizontale regel

traagheidsmoment traagheidsmoment weerstandsmoment weerstandsmoment oppervlak traagheidsstraal traagheidsstraal Iy= Iz= W y= 2 2 2 * 1/12 bh3 * /12 hb * /6 bh

1 1 1 3 2 2

= = = = = = =

2 2 2 2 2

1 1

/12 /12 /6 /6

71 171 71 171 71

5917 1020

171 71 171 71 171 / /

3 3 2 2

= = = = = = =

5917 1020 692 287 243

104mm4 104mm4 103mm3 103mm3 102mm2

1 1

W z= 2 * /6 hb A= 2 *bh iy= ( Iy / A ) iz= ( Iz / A )

( (

243 243

) )

49,4 20,5

mm mm test

mechanicaberekening

onderdeel overspanning dakhelling hoogte regel tov steunpunt 1 en 2 te dragen m' dakvlak eigen gewicht dak eigen gewicht vloer veranderlijke belasting vloer momentaanfactor vloerbelasting toelaatbare einddoorbuiging spantbeen toelaatbare einddoorbuiging regel bijkomende doorbuiging spantbeen bijkomende doorbuiging regel belastingfactoren voor formule 6.10.a belastingfactoren voor formule 6.10.b

(formule 6.10.a is niet maatgevend)

= woningen te Huissen L= a= honder= a= Gdak= Gvloer= Qvloer= y= 1: 1: 1: 1: gG;j= xgG;j= gQ;j= 5 45 1,5 3 0,7 0,4 1,5 0,4 250 250 250 250 1,22 1,08 1,35 m graden m m kN/m

2

sneeuw

permanent 8

kN/m2 kN/m2 x Lschuin x Lregel x Lschuin x Lregel -

1,000

3,536

6 3

vloer

7

4 5

(midden)

2,500

1,500

1

a= 45 2,000 L= 5,000

2

1,500

1,500

rekenwaarde buigtrekspanning elasticiteitsmodulus nodig spantbeen horizont.regel Wy Iy Wy Iy 1625 cm3 17175 cm4 362 cm3 2092 cm4

fy;d= 12,46 N/mm2 Ed= 9000 N/mm2 aanwezig Wy 1738 cm3 Iy Wy Iy 23551 cm4 692 cm3 5917 cm4

sneeuwfactor m1 links sneeuwfactor 0.5m1 rechts qp(z) stuwdruk wind Cpe op linker dak Cpe op rechter dak Cpi onder / overdruk factor sneeuw referentieperiode

= = = =

0,40 0,20 0,49 0,62

kN/m2 -

= -0,30 = -0,30 f= 1,00 -

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 26-7-2012 belastingen per m

2

H zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011

sneeuw links sn = mi *Ce * Ct * sk * f sneeuw rechts sn = 0.5mi *Ce * Ct * sk * f wind links we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) wind rechts we+wi= (Cpe + Cpi) *qp(z) q-belasting op spantbenen en regel Grep op spantbeen =a * Gdak/cosa Qsneeuw linker dak Qsneeuw rechter dak Qwind linker dak Qwind rechter dak Grep op regel Qrep op regel =a * sn,links =a * sn,rechts =a * we+i,links =a * we+i,rechts =a * Gvloer =a * Qvloer

= = = = 0,5 ( (

0,40 0,40 0,62 -0,30

1,0 1,0 + +

1,0 1,0 0,30 0,30

0,7 0,7 )* )*

1,0 1,0 0,49 0,49

= = = =

0,28 0,14 0,45 0,00

kN/m2 kN/m2 kN/m

2

kN/m2

= = = = = = =

3 3 3 3 3 3 3

* * * * * * *

0,7 0,28 0,14 0,45 0,000 0,40 1,50

/

0,707

= = = = = = =

2,97 0,84 0,42 1,36 1,20 4,50

kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m' kN/m'

grondvlak grondvlak grondvlak dakvlak dakvlak grondvlak grondvlak

0,000 kN/m'

representatieve waarden

belasting links rechts V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 u4;vert u6;midden u2;hor u3;8 u8;5 = = = = = = = = = = = = = = = eg dak 2,970 2,970 -7,42 -7,42 0,00 0,00 7,80 0,00 7,80 -8,66 9,28 -8,66 0,00 4,1 14,1 -0,5 -0,5 wind 1,361 0,000 -1,70 -1,70 -3,4 0,00 4,59 0,00 2,55 -1,80 4,25 -4,21 0,00 2,5 6,5 -0,3 -0,2 sneeuw eg vlr 0,841 0,420 -1,84 -1,31 0,00 0,00 1,81 0,00 1,50 -1,80 1,97 -1,88 0,00 1,0 3,0 -0,1 -0,1 1,200 -1,20 -1,20 0,00 0,00 1,80 0,60 1,80 -2,12 1,80 -2,12 0,47 0,5 3,0 -0,1 -0,1 vb vlr 4,500 -4,50 -4,50 0,00 0,00 6,75 2,25 6,75 -7,95 6,75 -7,95 1,76 2,0 11,3 -0,4 -0,4

uiterste grenstoestand

6.10.a combinatie V1 V2 H1 H2 M3 M4 M5 N3 N4 N5 = = = = = = = = = = eg + vloer -12,9 -12,9 0,0 0,0 15,3 1,9 15,3 -17,4 17,1 -17,4 eg + -14,1 -14,1 -4,6 0,0 20,2 1,9 17,5 -18,4 21,4 -21,6 6.10.b eg + -14,2 -13,5 0,0 0,0 16,5 1,9 16,0 -18,4 18,3 -18,5 eg + -15,4 kN -15,4 kN 0,0 0,0 19,5 3,7 19,5 21,1 kN kN kNm kNm kNm kN wind sneeuw vloer

-22,4 kN -22,4 kN

bij de combinaties met sneeuw en wind is de vloer momentaan gerekend

vervormingen van knoop 2 is berekend tov knoop 1 vervormingen van veld 3-8 is berekend tov knoop 1 en 8 vervormingen van veld 8-5 is berekend tov knoop 8 en 2

vervormingen van knoop 4 is berekend tov knoop 3 en 5 vervormingen van knoop 6 is berekend tov knoop 1 en 8

toetsing uiterste grenstoestand spantbenen (knoop 3 en 5)

art. 6.2.4 gecombineerde buig- en axiale drukspanning

6,19 ( sc;0;d )2 + ( f c;0;d )2 f c;0;d sm;y;d sm;y;d fm;y;d fm;y;d UC 0,71 0,94 0,76 0,90 0,71 0,81 0,74 0,90 <0

Nc,Ed

My;Ed kNm 15,30 20,22 16,47 19,49 15,30 17,47 16,04 19,49

A

Wy

sc;0;d

knoop 3

eigen gewicht + vloer mom eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer extr

kN 17,40 18,39 18,39 22,40 17,40 21,64 18,49 22,40

cm2 cm3 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1

N/mm2 N/mm2 0,45 12,46 0,48 0,48 0,58 0,45 0,56 0,48 0,58 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 8,80 12,46 11,64 9,48 11,21 8,80 10,05 9,23 11,21 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

knoop 5

eigen gewicht + vloer mom eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer extr

Dit is een DEMO

Niet voor commercieel gebruik Gebruikslicentie DEMO-versie tot 26-7-2012

H zadeldak A-spant hor rol EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 26-06-2011 6,35 ( ( kkrit kkrit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 sm;y;d )2 + fm;y;d )2 sm;y;d fm;y;d sc;0;d kc;z kc;z 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 f c;0;d UC 0,54 0,91 0,62 0,86 0,54 0,70 0,59 0,86 <0

art. 6.3.3 liggers onderworpen aan buiging en druk

Nc,Ed

My;Ed kNm 15,30 20,22 16,47 19,49 15,30 17,47 16,04 19,49

A

Wy

sc;0;d

f c;0;d

knoop 3

eigen gewicht + vloer mom eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer extr

kN 17,40 18,39 18,39 22,40 17,40 21,64 18,49 22,40

cm2 cm3 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1 384,8 1738,1

N/mm2 N/mm2 0,45 12,46 0,48 0,48 0,58 0,45 0,56 0,48 0,58 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

N/mm2 N/mm2 8,80 12,46 11,64 9,48 11,21 8,80 10,05 9,23 11,21 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46 12,46

knoop 5

eigen gewicht + vloer mom eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer extr

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand spantbenen (knoop 6)

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + wind eigen gewicht + sneeuw eigen gewicht + vloer knoop 6 knoop 6 knoop 6 ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = uon mm 4,6 4,6 4,6 0,60 uelastisch mm 2,5 1,0 2,0 ( ukruip mm 3,1 3,1 3,1 4,6 + ueind mm 10,3 8,7 9,7 0,30 ueind,toe mm 14,1 14,1 14,1 2,0 u.c. 0,73 0,62 0,69 ) = ubij mm 5,7 4,1 5,1 3,1 ubij,toe mm 14,1 14,1 14,1 mm u.c. 0,40 0,29 0,36

toetsing uiterste grenstoestand horizontale regel (knoop 4)

art. 6.2.3 gecombineerde buig- en axiale trekspanning

Nc,Ed kN eigen gewicht + vloer mom. eigen gewicht + wind eigen gewiicht + sneeuw eigen gewicht + vloer extreem 17,11 21,37 18,29 21,09 My;Ed kNm 1,94 1,86 1,86 3,69 A cm2 242,8 242,8 242,8 242,8 Wy cm 692,0 692,0 692,0 692,0

3

6,17 st;0;d N/mm 0,70 0,88 0,75 0,87

2

st;0;d ft;0;d ft;0;d N/mm 9,03 9,03 9,03 9,03

2

+

sm;y;d fm;y;d sm;y;d N/mm 2,81 2,69 2,69 5,33

2

+ fm;y;d N/mm 12,46

2

km

sm;z;d fm;z;d UC 0,30 0,31 0,30 0,52

12,46 12,46 12,46

toetsing bruikbaarheidsgrenstoestand horizontale regel (knoop 4)

vervorming tgv kruip: belastingcombinatie eigen gewicht + vloer opmerking: ukruip=kdef * ( Gkj + y2 Qk,1 ) = uon mm 0,5 0,60 uelastisch mm 1,8 ( ukruip mm 0,6 0,5 + ueind mm 2,8 0,30 ueind,toe mm 8,0 1,8 u.c. 0,35 ) = ubij mm 2,4 0,6 ubij,toe mm 8,0 mm u.c. 0,29

einde

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's

staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

M oplegdruk EC_NL_NL 8GTUKG 0&2 0. printdatum : 30-04-2011

Oplegdruk op steenachtige constructies

CTV YCPFGP DGNCUV FQQT GGP IGEQPEGPVTGGTFG NCUV werk YGTMPWOOGT QPFGTFGGN

150

x

95

9QPKPIGP VG &TWVGP

OGVUGNYGTM KP IGXGN

NEdc= M0 MCNM\CPFUVGGP OGVUGN HD 0OO OGVUGNOQTVGN HO 0OO PGG OO OO OO mm mm OO OO

CN 2000

DQRNGI 150 NEdc

CT 500

NQRNGI 95 NEdc Z

rekenwaarde geconcentreerde belasting OCVGTKCCN XCP YCPF QH MQNQO IGOKFFGNFG FTWMUVGTMVG UVGGP RGTHQTCVKGU KP UVGGP UQQTV OQTVGN IGOKFFGNFG FTWMUVGTMVG OQTVGN

NRdc UVGGPITQGR

QRO QRNGIIKPI QR IGUEJKMVG XGTFGGNDCNM

J N DQRNGI

QRO JQQIVG XCP YCPF VQV PKXGCW QPFGT FG NCUV CHUVCPF GKPFG YCPF VQV \KLMCPV TCPF QRNGIXNCM NKPMU CHUVCPF GKPFG YCPF VQV \KLMCPV TCPF QRNGIXNCM TGEJVU FKMVG XCP FG YCPF DTGGFVG QRNGIXNCM NGPIVG QRNGIXNCM beginafstand oplegvlak tot zijkant wand gevolgklasse JE CN CT V DQRNGI NQRNGI x= JE JE 2700 60 graden 779 150 NGHO 500 JE

CC gM

V

6.9

NEdc<=NRdc excentriciteit < 1/4 t

NEdc / N Rdc e / emax

= =

150 7,5 90

/ / /

102,9 30,0 95

= = =

1,46 0,25 0,95

-

8.1.6

90 / lopleg minimale opleglengte = aan de minimale opleglengte van 90mm wordt voldaan minimaal benodigde opleglengte bij gekozen oplegbreedte minimaal benodigde oplegbreedte bij gekozen opleglengte

NQRNGIOKPKOWO DQRNGIOKPKOWO 1,34

= =

1,46 1,46 5,4

95 150

= = =

139 219

mm mm

6.10 6.11

NRdc= b Ab fd

=

142,5

0

b=(1+0,3 a1 / hc ) ( 1,5-1,1 Ab / Aef) niet kleiner dan 1,0 b= ( 1 + 0,3 500 / 2700 en niet groter dan de kleinste waarde van 1,25 + a1 / 2 hc en 1,5 = 1,25+ 500 DGNCUV QRRGTXNCM #D DQRNGI NGHO = = #GH GHHGEVKGH FTCCIQRRGTXNCM HKEVKGXG NGPIVG FTCCIXNCM lef,links+bopleg+lef,rechts NGHO = lef,zij,max 0,5hc = / tan 60 lef,links ) ( / 2 NQRNGI t 779 0,5 1,5 - 1,1 2700 = = + 2700 150 1429 95 120 + 500 1715 maatgevend = = OO OO OO OO OO 0OO 0OO OO OO

b= Ab=

= = = = =

OO

minimum van ( a1,l en lef,zij,max) = lef,rechts minimum van ( a1,r en lef,zij,max) = DGRCNKPI TGMGPYCCTFG XCP FG FTWMUVGTMVG XQQT OCVGTKCNGP # $ GP % IGNFV ;/ g/ HM =

HF 3.1

=

HF

= =

DGRCNKPI MCTCMVGTKUVKGMG FTWMUVGTMVG QR DCUKU XCP FG UCOGPUVGNNGPFG OCVGTKCNGP CTV * HM - HDa HOb GZEGPVTKEKVGKV G V

NQRNGI Z 120 - ( 0,5* 95 + ) emax= opm (4) GKU GZEGPVTKEKVGKV G GOCZ V opmerking

EC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 1

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

G draagkracht fundering op palen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

berekening draagkracht drukpalen volgens eurocode 1997-1 art. 7.6.2 en NEN 6743

werk werknummer

woningen te Huissen

12345 geheide prefab betonpaal NAP L0= 10 m d1: 0,25 m d2: 0,25 m H: 0 m : nee n= 1 stuks L1= 4 m : DKM001 L2= 10 m *Deq : 4 : 1 Fc,d= kN 250

sondering DKM001

Rc,net,d= 292,7 kN

algemene gegevens

paaltype omschrijving van het vaste punt ligging van rekenpeil tov vast punt schachtafmeting voetafmeting voethoogte betreft het een stijf bouwwerk aantal sonderingen begin positieve kleef t.o.v. rekenpeil

specifieke gegevens per sondering

te berekenen sondering paalpuntniveau t.o.v. het rekenpeil lengte gebied II (onder de punt) overconsolidatiegraad rekenwaarde maximale paalbelasting 493,5 waarde bij sondering DKM001 = = tot 1 493,5 10 gi;rep 5 kN kN/m2

tabel met waarden voor Rc,k bij >1 sonderingen

negatieve kleef

bovenbelasting laagdikten in meters t.o.v rekenpeil laag van 1 0 2 1 3 0

-

0

2

4

6

8

10

12

rekenwaarde van de netto draagkracht (incl. negatieve kleef)

Rc;net;d unity-check (7.1) = = Rc,d Fc,d / Rs;nk;d Rc,net,d = = 295,8 250 / 3,1 293 = = 293 0,85 kN -

berekening negatieve kleef

i=1

( zie ook Eurocode art. 7.3.2.2)

De representatieve waarde van de negatieve kleefbelasting van een alleenstaande paal volgens NEN 6743 art. 7.2 bedraagt: Rs;nk;rep waarin: Rs;nk;rep Os hi Ko;i;rep di;rep = Os,DL,gem * S [ hi * Ko;I * tan di * ( ( s'v;i-1;rep + s'v;i;rep ) / 2 ) ]

i=n

= bovenbelasting

laag 1

3,1

kN s'v

= = = = =

de representatieve waarde van de negatieve kleef in kN omtrek van de paalschacht in meters dikte van de grondlaag in meters de representatieve waarde van de neutrale gronddrukfactor in laag i (-) de representatieve waarde van de wrijvingshoek tussen paalschacht en grond in laag i met: di;rep = 0,75 * Øi;rep voor betonpalen ( tevens moet voldaan zijn aan: Ko;I * tan di >= 0,25 )

laag i-1

s'v;i-1;rep

laag i

s'v;i;rep

laag n

Øi;rep s'v;i;rep

= =

de representatieve waarde van de hoek van inwendige wrijving in graden de representatieve effectieve vertikale spanning onderin laag i in kN/m2

Os.DL,gem berekening negatieve kleef in laag 1 laag 2 laag 3 Rs;nk;rep;i= Rs;nk;rep;i= Rs;nk;rep;i= 1,000 1,000 1,000

hi 1 0 0

Ko;i;tan d;i (s'v;i-1;rep+s'v;i;rep)/2 0,25 0,25 0,25 12,5 15 15 = = = = = =

Rs;nk;rep;i 3,1 0,0 0,0 3,1 3,1 1,00 kN -

De rekenwaarde van de maximale negatieve kleefbelasting van een alleenstaande paal bedraagt: Rs;nk'd Rs;nk;rep * gf;nk = = 3,1 1,00 gf;nk = belastingfactor voor de negatieve kleef art.11.5.1 uit NEN 6740

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

G draagkracht fundering op palen EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

draagkracht van de punt

equivalente puntdiameter invloedsgebied boven de punt 8 invloedsgebied onder de punt 4 De maximale puntdraagkracht volgens NEN 6743 art. 5.3.3.1 bedraagt: qb,max= ap qc;I;gem 0,5 s { ( b qb,max= 0,5 1,00 1,00 1,00 { ( 5,30 qc;I;gem qc;II;gem qc;III;gem ap b s reductiefactor qb,max,i Rb,cal Apunt (7.9) = = = = = = = = = = Deq *Deq *Deq + + = = = qc;II;gem 5,00 1,13 8 4 )/2+ )/2+ 0,25 0,283 0,283 qc;III;gem 2,50 = = = } }= = = = = = = = = 3,83 103 = = 3,83 5,30 5,00 2,50 1,00 1,00 1,00 1,00 3,83 239 0,063 MPa MPa MPa MPa MPa kN m2 0,283 2,26 1,13 m m m

de gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject I de gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject II de gemiddelde waarde van de conusweerstanden over traject III paalklassefactor (tabel 2,NEN 6743) factor voor de paalvoet volgens art.5.3.3.1.2 NEN 6743 factor voor de vorm van de dwarsdoorsnede van de paalvoet reductiefactor voor qb,max i.v.m. overconsolidatiegraad de gereduceerde puntweerstand bepaald met figuur 5 Apunt * qb,max,i oppervlak van de paalvoet = 1,000 0,0625 0,25 .2

paalschachtwrijving

lengte waarover positieve kleef gerekend wordt L2 - L1 = De maximale paalschachtwrijving volgens NEN 6743 art. 5.3.3. bedraagt: qs;max;z as * qc;z;a = = 0,01 4,24 waarin: as = factor voor de invloed van de uitvoering en paaltype (tabel 3) qc;z;a = gemiddelde waarde van de conusweerstanden over het traject waarover schachtwrijving wordt berekend De maximale schachtwrijvingkracht volgens art. 5.3.3. bedraagt: Rs,cal Os.DL,gem * DL * qs;max;z (7.9) = = 1,00 6 waarin: Os.DL,gem = omtrek van de paalschacht 4 0,25 1,000 DL = traject voor berekening schachtwrijving 10,00 4,00 = = = = 0,0424 103 = = = 6,00 0,0424 0,01 4,24 254 1,000 6 m MPa MPa kN m m

berekening (bruto) draagkracht

bij één sondering geldt (Rc,cal)gem = (Rc,cal)min karakteristieke waarde puntdraagkracht Rb,k = = 239 Rb,cal x3 karakteristieke waarde schachtwrijving Rs,k = Rs,cal x3 totaal karakteristiek draagkracht totale rekenwaarde draagkracht (7.7) Rc,k Rc,d = = 172,0 Rb,k gb + + = + = 254 239 1,39 254 1,39 183,0 Rs,k gs 183,0 1,2 493,5 1,39 = 493,5 1,39 = 355,0 1,2 = 295,8 kN = 355,0 kN = 295,8 kN = 355,0 kN = 183,0 kN = = 493,5 172,0 kN kN

172,0 + 1,2 bij meer dan één sondering geldt formule (7.8): Rc.k = min { (Rc,cal)gem / x3 en (Rc,cal)min / x4 (Rc,cal)gem Rc,k (Rc,cal)gem = 493,5 kN = = x3 (Rc,cal)min = 493,5 kN Rc,k = (Rc,cal)gem x4 totale rekenwaarde draagkracht opmerking Rc,d = Rc,k g

Rc,d

=

=

355,0

kN

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

G draagkracht fundering op staal EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

opneembare draagkracht funderingstroken en poeren op staal volgens EC 7 en bijlage D

werk werknummer onderdeel uitgangspunten gedraineerde ondergrond F s;h;d is verwaarloosbaar klein t.o.v. F s;v;d) de onderkant van de fundering is vlak L= 2,3 geometrie en belastingen lengte funderingsoppervlak breedte funderingsoppervlak rekenwaarde verticale belastingcomponent rekenw. hor. belastingcomponent in lengterichting rekenw. hor. belastingcomponent in breedterichting verticale afstand van F s;h;d;L tot aanlegniveau verticale afstand van F s;h;d;B tot aanlegniveau excentr. F s;v;d t.o.v. middelpunt funderingsoppervlak excentr. F s;v;d t.o.v. middelpunt funderingsoppervlak grondparameters gronddekking boven aanlegniveau fundering (6744 / 5.2.2.3) D rekening houden met grondwater tot onderkant van de fundering Gw grondwaterstand boven de onderkant fundering gegevens grondparameters uit tabel 1 van NEN 6740 halen? grondsoort uit tabel 1 TGB NEN 6740 8.1 + 8.8.1 8.1 + 8.8.1 8.1 8.1 5.2.4.4 = = F s;v;d q r;v;d / B 0,40 m = ja = 0,00 m = ja = zand schoon los handmatige invoer 0,0 kN/m2 = 30,0 o = 17,0 kN/m3 = 19,0 kN/m3 = = F r;v;d = = 1 438 / / 986 2,25 L B F s;v;d F s;h;d;L F s;h;d;B a v;L a v;B eL eB = = = = = = = = = 2,25 2,25 1,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 m m kN kN kN m m m m F s;h;d;L L'= 2,25 F s;h;d;B eL= 0,00 A'

Woningen te Druten

20600

fundering

B= B'=

2,25 2,25

e B = 0,00

F s;v;d a v;L = 0,00 a v;B = 0,00 F s;h;d;B

toelaatbare grondspanning = NEN 6740 tabel 1 0,0 kN/m2 30,0 o 17,0 kN/m3 19,0 kN/m3

194,7 kN/m2 keuze 0,0 30,0 17,0 19,0 10,0

effectieve cohesie effectieve hoek van inwendige wrijving repr. volumieke gewicht droge grond repr. volumieke gewicht verzadigde grond rekenwaarde volumieke gewicht van water unity-check opneembare grondspanning belastingfactoren

crep rep rep rep,sat w;d /

=> => => => => = =

kN/m2

o

kN/m3 kN/m3 kN/m3

' max;d

0,00 194,7 kN/m2

belastingfactor gunstig werkende belasting EC 0 bijlage A, tabel A3 partiële materiaalfactoren (bijlage A, tabel A.4a) materiaalfactor cohesie materiaalfactor hoek van inwendige wrijving materiaalfactor volumieke massa van grond rekenw. uitwendig moment in lengterichting rekenw. uitwendig moment in breedterichting hor. verschuiving F s;v;d in lengterichting hor. verschuiving F s;v;d in breedterichting lengte effektieve funderingsoppervlak breedte effectieve funderingsoppervlak totale funderingsoppervlak effectieve funderingsoppervlak rekenwaarde grondparameters hoek van inwendige wrijving tg rep = tg rep / m, = f' = boogtan (tg rep) / m,= tan 30,0 0,58 / boogtan 0,502 1,15 Ms,d,L=F s;h;d;L * a v;L Ms,d,B=F s;h;d;B * a v;B xL=M s;d;L / F s;v;d xB=M s;d;B / F s;v;d L'=L - 2*e L - 2*x L B'=B - 2*e B - 2*x B A=L * B A'= L' * B' = = = = = = = = 0,0 0,0 0,00 0,0 2,25 2,25 2,25 2,25 0,00 0,00 / / 2,25 2,25

f;g m;c1 m; m;g

= = = = = = = = = = = =

0,90 1,60 1,15 1,10 0,0 0,0 0,00 0,00 2,25 2,25 5,1 5,1

kNm kNm m m m m m2 m2

1 1 0,00 0,00

-

0,00 0,00

= = =

0,58 0,50 26,7

o

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 1 van 2

Eurocode spreadsheets, software & rekenprogramma's staal -,beton -,hout -,metselwerk constructies Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013

G draagkracht fundering op staal EC_NL Versie : 2.2.4 ; NDP : NL printdatum : 29-01-2011

D4:berekening draagkracht

opneembare kracht gehele fundering opneembare lijnlast per m' fundering

gedraineerde toestand (6744/5.2.3) F r;v;d ' max;Rd * A' = q r;v;d Fr,v,d / L =

niet gelaagde grond = = 194,7 986 5,06 / 2,25

(6744/5.2.3.2.a) = = 986 kN 438,2 kN/m'

c' 0,00 'max;Rd cohesie c' Nc sc ic bc

Nc 23,35 =

invloed cohesie bc sc 1,00 0,0 1,49

ic 1,00

+ + +

q' 6,91

invloed gronddekking Nq bq sq 12,72 127,3 1,00 1,45

invloed ondergrond iq 1,00 + + + 0,5 0,5 67,4 ' 7,27 B' 2,25 N 11,77 = b s i 1,00 1,00 0,70 194,7 kN/m2

= = = = = c'

c rep / m;c1 (N q - 1) * cotg ' (s q * N q - 1) / (N q - 1)

Nc

bc

sc

ic

= = = = = =

0,00 / 1,60 ( 12,72 - 1) cotg 26,7 ( 1,45 12,72 1 ) /( 12,72 (uitgangspunt: F s;h;d is verwaarloosbaar klein t.o.v. F s;v;d) de helling onderzijde fundering =0 graden 0,00 23,35 1,00 1,49 1,00

1 )

= = = = = =

0,00 kN/m2 23,35 1,49 1,00 1,00 0,0 kN/m2

gronddekking effectieve vertikale spanning van de gronddekking op het aanlegniveau op diepte z D * rep / g f;g - Gw,ef * w;d q' = = 0,40 19,00 / 1,10 0,00 10,00 effectieve grondwaterstand boven onderkant strook Nq = [ tan ( 45 + 0,5 26,7 ) ]2 e * tg ' * [tg (45o + 0,5 * ' )]2 = e * tg ' sq = = 1+ 2,25 / 2,25 sin 26,7 1 + B' / L' * sin ' iq = = (uitgangspunt: F s;h;d is verwaarloosbaar klein t.o.v. F s;v;d) bq = = de helling onderzijde fundering =0 graden Nq bq sq iq q' = 6,91 12,72 1,00 1,45 1,00 ondergrond g' N s i b 0,5 = = = = = ' volumieke gewicht grond onder de fundering ( rep / m;g) - w;d = 19,00 / 2 * (N q - 1) * tg ' = 2( 12,72 1 - (0,3 * B' / L') = = = i = = = = = = = 6,91 kN/m2 0,00 m 12,72 1,45 1,00 1,00 127,3 kN/m2

Gw,ef

B'

N

b

s

1-( 0,3 (uitgangspunt: de helling onderzijde fundering =0 graden = 0,5 7,27 2,25 11,77

1,10 10,00 - 1) tan 26,7 2,25 / 2,25 ) F s;h;d is verwaarloosbaar klein t.o.v. F s;v;d) 1,00 0,70 1,00 D dD L=B dL

= = = = = = = = = =

7,27 kN/m3 11,77 0,70 1,00 1,00 67,4 0,00 0,15 1,00 0,15 kN/m2 m m m m

invoergegevens tbv tabel voor stroken en poeren 10,00 m strooklengte L = 1,00 m start strookbreedte B = 0,60 m toename breedte dB = tabel stroken L= 10,00 0,00

strook breedte B

start gronddekking toename gronddekking start poerafmeting toename poerafmeting tabel poeren L=B

0,15 76,0 100,5 124,2 146,9 168,7 189,5

gronddekking D 0,30 0,45 110,4 135,8 160,4 184,0 206,6 228,4 144,8 171,2 196,6 221,1 244,6 267,3

0,60 179,3 206,5 232,8 258,2 282,6 306,2

0,75 213,7 241,8 269,0 295,3 320,6 345,0 poer B=L 1,00 1,15 1,30 1,45 1,60 1,75

0,00 30,0 34,5 38,9 43,4 47,9 52,4

0,15 77,7 82,2 86,7 91,2 95,7 100,2

gronddekking D 0,30 0,45 125,5 129,9 134,4 138,9 143,4 147,9 173,2 177,7 182,2 186,7 191,2 195,7

0,60 221,0 225,4 229,9 234,4 238,9 243,4

0,75 268,7 273,2 277,7 282,2 286,7 291,2

1,00 41,5 1,60 65,2 2,20 87,9 2,80 109,8 3,40 130,7 4,00 150,6 opmerking

© QEC ; www.qec.nu

Rekenblad 2 van 2

aDvanced _ versie 15-6-2011

(c) Qec : KVK 34368232

beton beton beton beton beton beton beton beton beton staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal staal hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout hout steen geo geo www.qec.nu [email protected]

B B B B B B B B B S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H M G G

2-paalspoer buiging EC 2-paals poer berekend met buigtheorie en a-symmetrische paalplaatsing 2-paalspoer staafwerk EC 2-paals poer berekend met staafwerkmodellen en a-symmetrische paalplaatsing 3-paalspoer buiging EC 3-paals blokpoer berekend met buigtheorie en a-symmetrische paalplaatsing 3-paalspoer staafwerk EC 3-paals blokpoer berekend met staafwerkmodellen en a-symmetrische paalplaatsing 4-paalspoer buiging EC 4-paals blokpoer berekend met buigtheorie en a-symmetrische paalplaatsing 4-paalspoer staafwerk EC 4-paals blokpoer berekend met staafwerkmodellen en a-symmetrische paalplaatsing lijnvormig ondersteunde vloeren EC lijnvormig ondersteunde vloeren met momentencoëfficienten volgens GTB-tabellen Mkappa EC M-kappa diagram van een rechthoekige doorsnede staafwerkmodellen EC berekening opneembare spanning van losse staafwerkknoop 6_3_1 onderflensinklemming EC controle knik lijf ligger tpv oplegging (onderflensinklemming of gaffel) 6_3_2 prismatische op buiging belaste staven kip EC controle van een op buiging belaste ligger volgens art. 6.3.2 (kip) 6_3_3 prismatische op buiging en druk belaste staven EC van een op buiging en normaalkracht belaste ligger volgens art. 6.3.3 controle boutkrachten EC berekening toelaatbare boutkrachten volgens NEN-EN 1993-1-8 art. 3.6 boutkrachten in tabelvorm EC tabel met opneembare boutkrachten boutkrachten met gataftrek EC 3.10 gataftrek voor verbindingsmiddelen gelaste verbindingen EC berekening balusters, onder- en bovenregel van hekwerken en gevel (pui) steunen hekwerk EC berekening spanningen is lassen tgv een combinatie van de 6 basisgevallen lessenaardak q-last EC stalen spantbeen in lessenaarsdak belast door een q-belasting ligger 2 stpt 1 driehoek EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 driehoeksbelasting en 1 q-last ligger 2 stpt 2 driehoeken EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 2 driehoeksbelastingen en 1 q-last ligger 2 stpt 2 F-lasten EC stalen ligger op 2 steunpunten belast door 1 q- en 2 puntlasten ligger 2 stpt overstek variabel EC stalen ligger op 2 steunpunten, uitkraging met variabele EI en belasting ligger 4 stpt EC stalen ligger op 4 steunpunten met 3 q-lasten ligger uitkraging EC stalen ligger uitkragend met trapeziumbelasting en puntlast op een willekeurige plaats portaal 2 scharnieren EC rechthoekig stalen portaal met 2 scharnierende opleggingen portaal ingeklemd EC rechthoekig stalen portaal met 2 volledig ingeklemde opleggingen zadeldak A-spant EC berekening stalen spantbenen A-spant met scharnierende opleggingen zadeldak A-spant hor rol EC berekening stalen spantbenen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2 zadeldak q-last EC stalen spantbeen in een zadeldak belast door een q-belasting 6_1_8 wringing EC controle doorsnede op wringing 6_4_2 buiging tapse ligger EC controle buiging in een houten ligger met taps verlopende onder- en of bovenzijde 6_5_2 dwarskracht uitkeping EC controle dwarskracht met uitkepingen aan onder- en of bovenzijde 7_3_3 trillingen EC controle trillingen in houten vloeren gevelstijl EC berekening houten stijl in een houtskeletbouwwand belast op wind en normaalkracht gording 2 stpt EC berekening houten gording op 2 steunpunten gording 2 stpt overstek EC berekening houten gording op 2 steunpunten met een overstek aan één zijde gording 3 stpt EC berekening houten gording op 3 steunpunten gording 3 stpt gerber EC berekening houten gording op 3 steunpunten met een scharnier in veld 2 hoekkeper F-last EC berekening houten hoekkeper belast door puntlasten hoekkeper piramidedak EC berekening houten hoekkepers piramidedak tgv eg + sneeuw (geen wind) hoekkeper q-last EC berekening houten hoekkeper belast door een q-last lessenaardak F-last hor rol EC berekening spoor in lessenaardak met puntlasten en horizontale rol bij steunpunt 2 ligger 2 stpt 1 driehoek EC houten ligger op 2 steunpunten belast door 1 driehoeksbelasting en een q-last ligger 2 stpt 2 driehoeken EC houten ligger op 2 steunpunten belast door 2 driehoeksbelastingen en een q-last ligger 2 stpt 2 F-lasten EC houten ligger op 2 steunpunten belast door 1 q- en 2 puntlasten ligger 2 stpt overstek variabel EC houten ligger op 2 steunpunten, uitkraging met variabele EI en belasting verbindingen EC berekening alle gangbare verbindingsmiddelen, enkel- en dubbelsnedig, met hout en staal zadeldak A-spant EC berekening houten spantbenen A-spant met scharnierende opleggingen zadeldak A-spant hor rol EC berekening houten spantbenen A-spant met horizontale rol bij steunpunt 2 oplegdruk EC_NL controle oplegdruk op steenachtige wanden draagkracht fundering op palen EC draagvermogen drukpalen draagkracht fundering op staal EC berekening draagvermogen stroken en poeren op staal in kN/m'en kN

klik op de bestanden voor voorbeeld

EULA_Qec_1_11_2010 INFORMATIE: U kunt via onze website www.qec.nu de laatste stand van de te verkrijgen pakketten, pakketinhouden, versies, voorwaarden inzien. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Deze Overeenkomst heeft naast deze pagina met Definities hoofdstukken opvolgend genummerd A t/m T ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ Qec Overeenkomst eindgebruikerslicentie. Versiedatum eindgebruikerslicentie: 1-11-2010 (c)Qec ; alle rechten voorbehouden. Deze Eindgebruikersovereenkomst geldt voor alle door Qec vervaardigde startbestanden, REKENBLADEN, programmatuur, Startbestanden, Licentiebestanden, software, broncode en overige aanverwante zaken : hierna te noemen "REKENBLADEN" en is een Overeenkomst tussen U ("Wederpartij") en Qec ("Auteur") BELANGRIJK: Toestemming voor gebruik (hierna te noemen "gebruiksrecht") wordt verleend door Qec in de vorm van een Eindgebruikerslicentie aan Wederpartij met beperkte loopduur en onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden hier gedefiniëerd. Met het gebruiken, openen, installeren, laden in het geheugen, kopiëren van Qec REKENBLADEN ten behoeve van installatie, verklaart U zich accoord met deze voorwaarden. Het gebruik van de REKENBLADEN gebeurt voor eigen rekening en risico. AFWIJKINGEN: Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden geldend voor Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen Qec en Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. VERTROUWELIJKHEID: Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid. Voor elke vorm van verveelvuldigen van de startbestanden, REKENBLADEN, uitvoer van Rekenbladen, afbeeldingen van Rekenbladen, programmatuur, software, broncode, delen hiervan en overige aanverwante zaken of toepassingen van Qec al dan niet geprogrammeerd in of door programma's van derden heeft U toestemming nodig van Qec. Zie B. + A.DEFINITIES: De volgende termen zijn van toepassing op deze overeenkomst. *Afbeelding_Rekenblad: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij afdrukken van het Rekenblad een afbeelding laten aanmaken van de geprinte inhoud. De afbeelding bestaat uit meerdere afbeeldingen van o.a. de hele sheet en onderdelen daarvan. De afbeeldingen worden geplakt op sheet:Afbeelding_Rekenblad. *Auteur(srechthebbende): Qec. *BWT: Pagina 1

EULA_Qec_1_11_2010 Bouw- en Woningtoezicht of bedrijven met slechts een controlerende functie. *Bruikbaarheidstermijn: Geprogrammeerde termijn waarin werking van REKENBLADEN gegarandeerd is. Deze is minimaal gelijk aan gebruikstermijn, echter bij eerste levering wordt in afwachting van betaling van eerste factuur, de gebruikstermijn beperkt. *Commerciëel gebruik: Toepassing van REKENBLADEN in welke vorm dan ook voor uitvoering van opdrachten/projecten/(bouw-)werken van de Wederpartij. *Compiler: Software van derden gebruikt door Qec om REKENBLADEN met bijbehorende VBA-macro's te beveiligen. *Contractperiode: Zie gebruikstermijn. *Controlerend gebruik: Toepassing van REKENBLADEN in welke vorm dan ook voor controle door Wederpartij van projecten/(bouw-)werken van derden (Niet zijnde de Wederpartij). *Datadrager: Vorm om computerbestanden tastbaar op te slaan in de vorm van bijvoorbeeld CD of USB-stick. *Doelgroep: Nederlandse commerciele ingenieurs-, constructeurs-, architectenbureaus of anderszins, met ontwerpende, construerende, controlerende (advies-) werkzaamheden in de Bouw van gebouwen. Evenals overheidsinstellingen hierin, anders dan opleidingsinstelligen, universiteiten, kenniscentra. *Eerste Pakket: Het eerste aangekochte pakket door Wederpartij, deze wordt geleverd na ondertekening offerte en toetsing aan de Leveringsvoorwaarden door Qec. *Eurocode(s): Set aan europese normen. In deze overeenkomst specifiek voor berekenen van (Bouw-)constructies NEN-EN 1990 t/m 1999. *Exporteer invoer: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij opslaan van het Rekenblad een tekstbestand laten aanmaken van de ingevulde inhoud, met als doel deze op te slaan en later te kunnen importeren als invoergegevens. *Fysiek: In combinatie met datadrager: tastbaar. *Gebruiksrecht ofwel Licentie: Toestemming van auteursrechthebbende aan Wederpartij onder voorwaarden van deze eindgebruikerslicentie voor gebruik van de REKENBLADEN voor bepaalde tijd. Dit betreft het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, evenals het maken van een thuiskopie. *Gebruikstermijn of geldigheidsduur: De periode waarvoor Gebruiksrecht wordt verleend. *Geldigheidsduur: Zie gebruikstermijn. *Importeer invoer: Inlezen van een met exporteren opgeslagen tekstbestand. Met inlezen worden invoergegevens Rekenblad overschreven met opgeslagen (geëxporteerde) waarden. *Kopie_Rekenblad: In de afzonderlijke Rekenbladen ,anders dan de gewichtsberekening, kán Qec bij afdrukken van het Rekenblad een kopie laten aanmaken van de geprinte inhoud. Pagina 2

EULA_Qec_1_11_2010 De kopie ontstaat door de hele sheet qua opmaak en inhoud te kopieren naar een kopie_Rekenblad. Kopie_Rekenblad bevat géén formules meer en is daarmee feitelijk een niet wijzigbare PRINT. *KVK: Kamer van Koophandel. *Leveringsvorm: Keuze gemaakt door Qec met betrekking tot Hoe de REKENBLADEN aan Wederpartij ter beschikking wordt gesteld. Bijvoorbeeld: CD;USB-stick;downloadbaar of per e-mail. *Licentie: Zie Gebruiksrecht. *Licentiebestand: Afzonderlijk bestand nodig voor de werking van bestanden(REKENBLADEN). Dit is het startbestand. *Lokaal: Met betrekking tot installatie betekent lokaal installeren het opslaan op één computer (van Wederpartij) al dan niet opgenomen in een netwerk(van Wederpartij). *Macro: Een programma geprogrammeerd in VBA. *Macrobeveiliging: Beveiliging in excel, word, enzovoort (hierna te noemen toepassing) met betrekking tot het, door de gebruiker (in dit geval klant), al dan niet toestaan aan toepassing om de macro's van derden (in dit geval Qec) te mogen openen. *NB: Nationale Bijlage bij een Eurocode, die de parameters in een Land vaststelt en bepaalt welke delen van de Eurocode als normatief of informatief moet worden gelezen. *NDP: National Determined Parameters bij een Eurocode. *Netwerk: Met betrekking tot installatie en gebruik betekent netwerk het installeren op een server(van Wederpartij) benaderbaar vanaf in dat netwerk aangesloten lokale computers(van Wederpartij). *Onderhoud: Het ONDERHOUDen van de REKENBLADEN bij veranderde inzichten, fouten, wijzigingen in eurocode of NB; Aankoop onderhoud geeft tevens recht op verlenging gebruiksrecht onder oorspronkelijke Licentie-vorm met EEN JAAR. *Onderhoudsperiode: Zie gebruikstermijn. *Opslaanbaar: Opslaan door middel van opslaan van het excelbestand(onder een andere naam) óf exporteren van invoergegevens. *Pakket: Rekenblad(en) in één Taal en volgens één Nationale Bijlage. Door Qec worden afzonderlijke pakketten aangeboden. *Printen: Door gebruiker van de REKENBLADEN (Wederpartij) uitgeoefende handeling met tot doel te komen tot een afdruk, al dan niet op papier, van de REKENBLADEN. Qec stelt uitdrukkelijk dat ook opslaan in PDF of opslaan als afbeelding of maken van een printscreen wordt gerekend tot printen. *Programma's: Pagina 3

EULA_Qec_1_11_2010 Qec gebruikt ook de term (reken-)programma voor de afzonderlijk opgeslagen REKENBLADEN in programmatuur/software van derden. *Referentie"lever"datum: Dit is de door Qec vastgestelde datum van ingang van het eerste contract met Wederpartij. (Deze is opgenomen in de klantcode van Wederpartij). *REKENBLADEN ofwel spreadsheets: afzonderlijke bestanden opgeslagen in software van derden in dit geval Excel. In deze voorwaarden verwijzen REKENBLADEN ook naar elke andere vorm van software geleverd en ontwikkeld door Qec. *Startbestand: afzonderlijk bestand nodig voor werking van overige bestanden(REKENBLADEN) en beheersing van de Gebruikslicentie en aangekochte pakketten. *Support: Leveren van hulp (in welke vorm dan ook) door Qec aan Wederpartij bij gebruik van REKENBLADEN. *Thuiskopie: Het maken van een thuiskopie door Wederpartij voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik. *Validatie: de door Qec intern uitgevoerde steeksproefsgewijze controle van een rekenblad aan de hand van de norm of een uit literatuur of vakblad bekend zijnd rekenvoorbeeld. *Versie: Stand van programmacode, opmaak en inhoud. Deze wordt aangeduid met een versienummer. *Verveelvuldigen: het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, kopiëren, overnemen van formules of tekst, overnemen van (delen van) het programma of programmeercode, vertalen in welke taal dan ook. *Vervolgpakket: Alle aanvullende of later aangekochte pakket(ten) door Wederpartij. *VISUAL-BASIC for APPLICATIONS ofwel VBA: programmeertaal voor excel, word, enzovoort. *VISUAL-BASIC ofwel VB: programmeertaal. *Watermerk: Afbeelding of tekst op voor- of achtergrond gedrukt op of door elke pagina, met als doel commerciële bruikbaarheid voor andere dan COMMERCIELE-versies te beperken *Wederpartij: Wederpartij is de klant van Qec. Dit kan een persoon zijn, overheid of bedrijf. Bij een bedrijf met meerdere vestigingen vestiging per standplaats een licentie worden aangeschaft. In Wederpartij één vestiging op één standplaats. Alle werknemers Wederpartij werkzame personen vallen onder de voorwaarden als Wederpartij. + B.COPYRIGHT/AUTEURSRECHT: (c)Qec Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, REKENBLADEN, STARTbestanden, Licentiebestanden, software, programmacode, apparatuur, Pagina 4 instantie, dient per dat geval is de of anderszins bij gesteld voor

EULA_Qec_1_11_2010 datadrager of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, website, Grafisch ontwerp, afbeeldingen, handleidingen, validaties, inhoud, formules, opmaak, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en uiteindelijke resultaten in de vorm van afdrukken uit REKENBLADEN berusten uitsluitend bij Qec of diens licentiegevers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopien vervaardigen. Elke vorm van verveelvuldiging: dus het installeren en laden in het geheugen bij gebruik, afdrukken, kopieren, vertalen, IS een auteursrechtelijke relevante verveelvuldiging. Hiervoor is toestemming nodig van auteursrechthebbende. Bij de levering van REKENBLADEN verleent Qec aan Wederpartij het niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht van REKENBLADEN. Het is niet toegestaan de REKENBLADEN te verveelvoudigen, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen, te combineren met andere producten, of er afgeleide producten van te maken, in welke taal dan ook in welke norm dan ook in welke Nationale Bijlage dan ook. + C.ALGEMEEN: C.1.LICENTIES EN GEBRUIKSTERMIJNEN: De duur van gebruiksrecht in vorm van alle Licenties is beperkt in tijd. Per pakket dient een Eindgebruikerslicentie aangekocht te worden. Bij aankoop van een pakket komt ook de verplichting tot aankoop ONDERHOUD en eventueel administratiekosten per bedrijf per jaar vast te stellen door Qec. U wordt jaarlijks uiterlijk twee maanden vóór afloop van de licentie door middel van factuur op hoogte gesteld van: 1. de geldende Eindgebruikerslicentie voorwaarden. 2. de inhoud van de afzonderlijke pakketten. 3. de jaarlijkse administratiekosten per klant(Wederpartij) 4. de jaarlijkse ONDERHOUDskosten per pakket. 5. de nieuwe gebruikstermijn (Jaarlijks) Met betaling van de factuur geeft U aan accoord te gaan met de geldende (nieuwe) voorwaarden en (nieuwe) pakketinhouden. Bij niet of niet tijdig betalen van de factuur geeft Wederpartij aan niet accoord te gaan en vervallen alle rechten op ONDERHOUD en gebruik na afloop van (betaalde) gebruikstermijn. Tevens dienen bij niet of niet tijdig betalen reeds aangekochte pakketten OPNIEUW aangekocht te worden. Wederpartij is feitelijk geen klant meer en dient opnieuw offerte aan te vragen. Qec behoudt zich het recht voor om bruikbaarheid van REKENBLADEN te beperken of geheel onbruikbaar te maken tot betaling heeft plaatsgevonden, omdat het Gebruiksrecht feitelijk pas na betaling wordt gegeven. C.2.LICENTIEVORMEN: Auteursrechthebbende, Qec, biedt mogelijkheid tot aankoop van volgende Licenties: C.2.1.COMMERCIELE-Licentie: Geeft gebruiksrecht van de COMMERCIELE-versie van REKENBLADEN onder COMMERCIELE-Licentie. COMMERCIELE-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de COMMERCIELE-Licentie heeft aangekocht en betaald van auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na overleggen KVK-nummer en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kopvoetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor commercieel gebruik van de REKENBLADEN. De commerciele-versie van het pakket dat wordt geleverd bij de Pagina 5

EULA_Qec_1_11_2010 COMMERCIELE-Licentie, is printbaar, opslaanbaar, tenzij anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.2.2.CONTROLE-Licentie: Onder gereduceerd tarief en met beperkingen in Bruikbaarheid wordt CONTROLE-Licentie aangeboden aan controlerende instanties. Geeft gebruiksrecht van de CONTROLE-versie van REKENBLADEN onder CONTROLE-Licentie. CONTROLE-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de CONTROLE-Licentie heeft aangekocht en betaald van auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na overleggen KVK-nummer (alleen bij commerciele controlerende instantie) en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kop- voetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor door Wederpartij controlerend gebruik van de REKENBLADEN van werk van derden. De CONTROLE-versie van het pakket dat wordt geleverd bij de CONTROLE-Licentie is opslaanbaar maar niet printbaar zonder beperkende watermerken of Kop- en voetteksten, tenzij anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel gebruik van Wederpartij. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.2.3.PROEF-Licentie ofwel DEMO-Licentie: Deze Licentie geldt zowel voor downloads van DEMO-versies als geleverde pakketten onder DEMO-licentie; Onder gereduceerd tarief wordt beperkte trial in tijd mogelijk gemaakt. Geeft mogelijkheid tot controle van Wederpartij voor werking en inhoud van de REKENBLADEN. Geeft gebruiksrecht van de DEMO-versie van REKENBLAD(EN) onder DEMO-Licentie. DEMO-Licentie is alleen van kracht als Wederpartij de DEMO-Licentie heeft aangevraagd bij en eventuele administratiekosten en verzendkosten heeft betaald aan auteursrechthebbende. De Licentie wordt verleend aan Wederpartij na acceptatie en toetsing door Qec aan leveringsvoorwaarden. Qec biedt voor deze Licentie een pakket aan REKENBLADEN of los(se) REKENBLAD(EN) in een door Qec vastgestelde vorm qua bestandtype (.xls/.exe/download/overig) en uiterlijk (beveiliging, benadering cellen, opmaak, kop- en voet- teksten) Er worden geen verzoeken ingewilligd tot afzonderlijke op Wederpartij toegespitste opmaak in de vorm van kop- voetteksten, anders dan door Qec bepaald, of logo's van Wederpartij. Qec biedt Wederpartij voor de duur van de gebruikstermijn (maximaal een jaar, zie Geldigheidsduur Licenties) toestemming voor NIET-commercieel en NIET-controlerend gebruik van de/het REKENBLAD(EN) voor eigen werk(zaamheden) of werk(zaamheden) van derden. Gebruik is slechts bedoeld voor onderwijsdoeleinden, testdoeleinden voor de controle van de REKENBLADEN, testdoeleinden voor gebruiksmogelijkheden bij/door Wederpartij. De DEMO-versie van het pakket of de losse REKENBLADEN dat wordt geleverd bij de DEMO-Licentie is niet opslaanbaar, noch printbaar zonder beperkende watermerken of Kop- en voetteksten, tenzij Pagina 6

EULA_Qec_1_11_2010 anders aangegeven. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten in opdracht van derden. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel gebruik van Wederpartij. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor commercieel controle gebruik door Wederpartij. -Wederpartij is niet bevoegd Qec REKENBLADEN in te zetten voor niet-commercieel controle gebruik door Wederpartij van werk van derden. -Wederpartij ziet erop toe dat individuen werkend bij Wederpartij de REKENBLADEN NIET zal gebruiken voor eigen commerciële of niet commerciële doeleinden anders dan eigen oefening, studie. THUISKOPIE: Het maken van een thuiskopie voor niet-commerciele eigen oefening, studie of gebruik is toegestaan, onder gelijkblijvende bovenstaande voorwaarden. C.3.1.GELDIGHEIDSDUUR VAN DE LICENTIES: De geldigheidsduur ofwel gebruikstermijn wordt beperkt tot maximaal één jaar voor het eerste pakket. Daarna wordt jaarlijks ONDERHOUD per pakket in rekening gebracht voor verlenging van het gebruiksrecht voor steeds een jaar. Dit is per definitie een geheel aantal jaren na referentie"lever"datum van het eerste pakket, opgenomen in klantcode van Wederpartij. Om te voorkomen dat termijnen van vervolgpakketten uit de pas gaan lopen, worden afloopdata van gebruikstermijnen van vervolgpakketten gelijkgesteld aan die van het eerste pakket. Dit kan dus betekenen dat gebruikstermijnen korter worden dan een jaar. Hiervoor zal de prijs van het betreffende vervolgpakket worden gereduceerd afhankelijk van de vermindering van de gebruikstermijn. C.3.2.GELDIGHEIDSDUUR VAN DOWNLOADS ONDER DEMO-Licentie: De geldigheidsduur ofwel gebruikstermijn wordt door Qec vastgesteld maar is nooit meer dan één jaar. + D.ACCEPTATIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN D.1.VOORWAARDEN VOOR ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec Qec gaat ervan uit dat Wederpartij zich op de hoogte heeft gesteld van onze doelgroep en behoort tot onze doelgroep. Als Wederpartij een COMMERCIELE-Licentie wenst aan te schaffen, dient KVK-nummer van Wederpartij te worden doorgegeven. Per vestigingsplaats en per vestiging dient offerte te worden aangevraagd. D.2.UITSLUITING van ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec Qec behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden niet over te gaan tot het uitbrengen van een offerte of om bij overtreden van de voorwaarden, niet (op tijd) betalen, niet behoren tot de doelgroep of misbruik over te gaan tot UITSLUITING EN/OF OPZEGGING OVEREENKOMST zonder teruggaaf van betalingen. Qec behoudt zich het recht voor om bij vermoeden ontduiking van betaling door overkoepelende (holding) tenaamstelling of Plaatsnaam de te factureren bedragen te vermenigvuldigen met het aantal vestigingen van de betreffende holding. Bij niet overhandigen KVK-nummer voor COMMERCIELE-Licentie aanvraag wordt geen offerte uitgebracht. D.3.UITSLUITING van ACCEPTATIE van Wederpartij door Qec bij DEMO-licentie Qec behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden niet over te gaan tot levering van DEMO-Licentie voor pakketten of DOWNLOADS niet toe te staan. + E.WIJZIGINGEN IN VOORWAARDEN EN PAKKETINHOUD / OPZEGGING E.1.WIJZIGING PAKKETINHOUD, VERWIJDEREN REKENBLAD(EN) Indien Qec het noodzakelijk acht is Qec gerechtigd een of meerdere afzonderlijke rekenbladen terug te trekken uit een pakket en het ONDERHOUD van deze REKENBLADEN stop te zetten. Dit zal niet leiden tot restitutie van reeds betaalde bedragen, maar gezien worden als een Wijziging in deze overeenkomst. Pagina 7

EULA_Qec_1_11_2010 E.2.WIJZIGING PAKKETINHOUD, TOEVOEGING REKENBLAD(EN) Indien Qec het noodzakelijk acht is Qec gerechtigd een of meerdere afzonderlijke rekenbladen toe te voegen in een pakket of bij het ONDERHOUD van desbetreffend pakket. Dit zal niet leiden tot prijsverhoging van bestaande contracten, en niet gezien worden als een Wijziging in deze overeenkomst. E.3 PAKKETNAAM Qec behoudt zich het recht voor tenaamstelling van pakketten en/of rekenbladen te wijzigen. Dit zal niet gezien worden door wederpartij als wijziging in voorwaarden. E.4.TUSSENTIJDSE WIJZIGING VOORWAARDEN Wederpartij is gerechtigd bij tussentijdse wijziging (niet samenvallend met afloop van de jaarlijkse termijnen, jaarlijks na referentie"lever"datum) van voorwaarden het contract te ontbinden. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Facturen voor geleverde REKENBLADEN, startbestanden of licentiebestanden dienen betaald te worden. E.5.WIJZIGING VOORWAARDEN BIJ OVERGANG (VOLGENDE) ONDERHOUDSTERMIJN Wederpartij is gerechtigd bij wijziging (ingaand op afloopdatum van de jaarlijkse termijnen, jaarlijks na referentie"lever"datum) van voorwaarden, zoals gecommuniceerd door middel van ONDERHOUDSfactuur, af te zien van betaling van de ONDERHOUDsfactuur. Er dient binnen 7 dagen na verzenddatum ONDERHOUDsfactuur, schriftelijk bevestigt te worden dat Wederpartij het contract opzegt ten gevolge van gewijzigde voorwaarden. Gedane betalingen worden niet terugbetaald. Indien nieuwe REKENBLADEN, startbestanden of licentiebestanden geleverd zijn, dient betaald te worden. E.6.OPZEGGING/ANNULERING Wederpartij en Qec zijn gerechtigd schriftelijk gedurende de loop van een contract/ONDERHOUDsperiode de verbintenis per volgende afloop van de gebruikslicentie op te zeggen. Dit dient uiterlijk drie maanden voor afloop te gebeuren. E.7.AFLOOP DEMO-LICENTIE Een Demo-Licentie loopt automatisch af na afloop van de gebruikstermijn, tenzij anders overeengekomen. + F.PRIJS EN BETALING F.1 BTW Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. F.2 PRIJSWIJZIGING In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen (ONDERHOUD), geldt dat Qec gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Zie C.1. en E.2 F.3 ATTESTEN / EXTERNE CONTROLES Indien Qec kosten maakt voor algehele acceptatie van haar rekenbladen door de markt door middel van verkrijging KOMO-produktcertificaat of anderszins, is Qec gerechtigd dit in aanschafprijs nieuwe pakketten en ONDERHOUDSkosten van reeds uitgegeven pakketten te verrekenen. In dat geval zal voor bestaande aangekochte pakketten het ONDERHOUD per pakket nooit 30% van de oorspronkelijke, voor dat pakket geldende aankoopprijs behorende bij een commerciële-licentie overtreffen. F.4 ONDERHOUDSKOSTEN EN ADMINISTRATIEKOSTEN Jaarlijks ONDERHOUD per pakket zal nooit 30% van de in dat jaar, voor dat pakket geldende aankoopprijs behorende bij een commerciële-licentie overtreffen. F.5 ADMINISTRATIEKOSTEN Jaarlijkse administratiekosten per Wederpartij (klant) voor alle pakketten van Wederpartij per vestigingsplaats per naam zullen nooit 25,- overtreffen. F.6 PRIJSWIJZIGING NIET ACCOORD Pagina 8

EULA_Qec_1_11_2010 Indien Wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Qec kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren. F.7 TIJDIGE BETALING Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Betaling binnen termijnen is noodzakelijk om continue bruikbaarheid van de REKENBLADEN te blijven garanderen. F.8 OPZEGGING DOOR ONTIJDIGE BETALING Indien Wederpartij,zonder melding vooraf, zonder geldige reden van overmacht, de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal Wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, uit ons actieve klantenbestand verwijderd worden en dient Wederpartij bij hernieuwde belangstelling opnieuw offerte aan te vragen en opnieuw pakketten aan te kopen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een gereduceerd ONDERHOUDstarief. Wij wijzen er UITDRUKKELIJK op dat gebruik van REKENBLADEN na afloop van de betreffende licentie verboden is. F.9 MAXIMAAL AANTAL GEBRUIKERS De Licenties mogen gebruikt worden door maximaal 20 constructeurs per Licentie. Voor gebruik door méér constructeurs dient U per veelvoud van 20 constructeurs steeds één extra pakket en onderhoud te betalen. Dus U dient de prijs te vermenigvuldigen voor 21-40 constructeurs: prijs maal 2. 41-60 constructeurs: prijs maal 3, enzovoort + G.LEVERING, BRUIKBAARHEID EN EIGENDOM G.1 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN Alle (leverings)termijnen zullen zoveel mogelijk door Qec in acht worden genomen, zodat gebruik door Wederpartij gegarandeerd is. Qec is echter afhankelijk van tijdige betaling door Wederpartij en levering post door derden. Neemt U bij door U vermeende te late levering door Qec contact op om na te gaan of de levering is verzonden. Bij overschrijding van Leveringstermijn wegens omstandigheden die zich na het aangaan van een overeenkomst hebben voorgedaan, worden deze termijnen met een redelijke termijn verlengd van EEN MAAND. Werking van bestaande geleverde REKENBLADEN blijven tot één maand ná afloop termijn intact. Deze verlenging schort de verplichtingen van de Wederpartij niet op en schept voor Qec niet de verplichting enige schade, van welke aard ook, van de Wederpartij te vergoeden. Indien overschrijding van termijn langer dan EEN MAAND dreigt, zullen Qec en de Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. G.2 VORM VAN LEVERING Of door Qec vervaardigde REKENBLADEN, startbestanden, Licentiebestanden, programmatuur en/of overige software benodigd voor werking van de REKENBLADEN fysiek geleverd worden in de vorm van een fysieke datadrager of downloadbaar wordt gesteld of per e-mail worden verzonden, wordt door Qec bepaald. Qec zal Wederpartij altijd via een tweede, andere vorm van communicatie op de hoogte stellen van gemaakte levering, en verzoekt Wederpartij Qec op de hoogte te stellen van eventuele leveringsproblemen. G.3 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN Alle inhoud van geleverde REKENBLADEN blijven intellectueel eigendom van Qec. Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Qec, totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden volledig aan Qec zijn voldaan. Rechten worden aan Wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. + H.WIJZIGING GEGEVENS Wederpartij H1. Pagina 9

EULA_Qec_1_11_2010 Wijzigingen van plaatsnaam in REKENBLADEN worden alleen uitgevoerd bij overgang naar een volgende ONDERHOUDstermijn. Bij tussentijdse (binnen een ONDERHOUDsperiode) wijziging van de tenaamstelling of plaatsnaam dient door Wederpartij worden aangetoond dat het om éénzelfde bedrijf en éénzelfde vestiging gaat. Qec behoudt zich het recht voor niet over te gaan tot wijziging van tenaamstelling. + I.INSTALLATIE: I.1.VERSIES SOFTWARE De REKENBLADEN zijn getest in windows XP en excel 2003 en 2007 op een lokale computer. Qec garandeert werking alleen in deze versies. Eerdere versies worden uitgesloten van gebruik. Dat wil zeggen dat de REKENBLADEN niet werken in Excel-versies van voor 2003. Bij niet accuraat werken in latere versies verzoeken wij U ons de foutmeldingen door te geven. I.2.INSTALLATIE Wederpartij dient de REKENBLADEN na ontvangst lokaal of op netwerk te kopieren. Het startbestand moet OP computer worden gekopieerd en daarna pas worden geopend. (Start is gecompiled en zal na opening de (lokale)computerdatum opslaan). Qec mag een mappenstructuur voorschrijven om juiste werking van de REKENBLADEN te garanderen. Bij een eerste pakketlevering zal na ontvangst betaling een nieuw (licentie-)startbestand worden geleverd met aangepaste bruikbaarheidstermijnen. Deze moet over de oude worden geplaatst. I.3.STARTBESTAND Voor gebruik van REKENBLADEN moet eerst het startbestand worden geopend. Zonder (ge)open(d) startbestand zal werking niet gegarandeerd zijn. I.4.MACROBEVEILIGNG REKENBLADEN werken alleen bij MACROBEVEILIGING "laag" in excel Of bij het accepteren van de macro's bij het openen in excel. Indien U de MACROBEVEILIGING niet "laag" wenst te zetten of U accepteert niet dat de macro's worden geopend bij opening van de REKENBLADEN of startbestand, dan werken de REKENBLADEN NIET. I.5.LICENTIES DERDEN Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor geldige licenties derden (zoals bijvoorbeeld windows en excel-licenties). Deze worden uitdrukkelijk niet meegeleverd bij Qec REKENBLADEN maar zijn wel benodigd voor juiste werking van Qec REKENBLADEN. I.6.HANDLEIDINGEN Wederpartij stelt zich op de hoogte van de handleidingen behorende bij Qec REKENBLADEN. Deze zijn te vinden op via onze website. + J.VALIDATIES en ONTWIKKELING PROGRAMMATUUR Qec voert intern validaties uit van door Qec uitgegeven programma's. Deze worden niet openbaar gemaakt noch verstrekt aan Wederpartij. De broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Wederpartij ter beschikking gesteld. + K.SUPPORT K.1.ONLINE BEREIKBAARHEID Qec Qec verleent online support. Dat wil zeggen dat Qec per e-mail of contact-formulier op de website bereikbaar is voor vragen over haar REKENBLADEN, het gebruik daarvan, of administratieve vragen. We verzoeken U bij problemen of vragen eerst de handleidingen, veelgestelde vragen en/of overige informatie die we via de website beschikbaar stellen te raadplegen. K.2.EUROCODE(s) Voor inhoudelijke of interpretatie vragen van de Eurocode verwijzen we naar het NNI: www.nen.nl + Pagina 10

EULA_Qec_1_11_2010 L.ONDERHOUD L.1.AANKOOP Bij aankoop stemt Wederpartij in met de verplichting tot aankoop van jaarlijks ONDERHOUD van desbetreffend pakket. ONDERHOUD is een onlosmakelijk geheel met een betreffend pakket. ONDERHOUD kan ook gedefiniëerd worden als verlenging van gebruiksrecht van het betreffende pakket met steeds een jaar. L.2.WERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD Gedurende het jaar zal Qec ONDERHOUD plegen aan bestaande REKENBLADEN in de vorm van foutenverwijderen, verwerken van aanpassingen in de norm, verwerken van wijzigingen in (algeheel geaccepteerde) interpretatie van de norm, verwerken van door Qec geaccepteerde verzoeken van klanten, verbetering in opmaak, verbetering van bruikbaarheid. Telkens met levering van het ONDERHOUDspakket (Na afloop van gebruikstermijn) worden de nieuwe, op dat moment geldende versies van, REKENBLADEN ter beschikking gesteld, in een door Qec te bepalen leveringsvorm. L.3.MELDINGSPLICHT Wederpartij Qec legt Wederpartij een meldingsplicht op om gevonden of vermeende fouten direct te melden via onze website of e-mail. L.4.MELDINGSPLICHT Qec Qec neemt meldingsplicht op zich om bij door Qec geaccepteerde foutmelding van een willekeurige gebruiker, die leidt tot onveilige situaties, direct Wederpartij op de hoogte te stellen, en toestemming voor gebruik door Wederpartij van betreffend rekenblad op te schorten. Qec is NIET AANSPRAKELIJK voor enige vorm van schade, gederfde inkomsten of andere kosten bij Wederpartij of derden. L.5.HerLEVERING van VERBETERD ONVEILIG REKENBLAD Qec zal het betreffende rekenblad met een door Qec geaccepteerde foutmelding, die leidt tot een onveilige situatie, zo snel mogelijk verbeteren en aan Wederpartij ter beschikking stellen, in een door Qec te bepalen leveringsvorm. L.6.HerLEVERING van VERBETERD REKENBLAD Qec zal REKENBLADEN met wijzigingen in de norm, opmaak, interpretatie of anderszins, zo snel mogelijk verbeteren en leveren bij levering van het volgende ONDERHOUDspakket. L.7.VERSIEBELEID Alle Qec REKENBLADEN wordt voorzien van een driecijferig versienummer, bijvoorbeeld: 1.1.1. Waarbij de laatste gebruikt wordt voor VBA-programmeercode, de eerste voor (onveilige) fouten of normwijzigingen, de tweede voor overig. + M.DATUMBEVEILIGING M.1.DATUM Alle interne computerklokken van Wederpartij in een netwerk of de lokale computerklok bij installatie op een computer dienen gelijkluidend en juist te zijn. M.2.WIJZIGEN COMPUTERKLOK Na wijziging van een computerdatum door Wederpartij kan het zijn dat de gecompilede REKENBLADEN niet meer opstarten. U dient dan eerst de installatie opnieuw uit te voeren vanaf oorspronkelijke CD en bij blijvende weigering contact op te nemen met Qec + N.OVERIGE BEVEILIGINGSBEPERKINGEN N.1.SAVE Qec behoudt zich het recht voor saven al dan niet toe te staan.(Noot: gewichtsberekening kan opgeslagen worden als excelbestand) N.2.PRINT Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, printen al dan niet toe te staan. Pagina 11

EULA_Qec_1_11_2010 N.3.VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) Het is niet toegestaan de VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) te benaderen noch de broncode in VISUAL BASIC (for APPLICATIONS) aan te passen, kopieren of gebruiken voor andere doeleinden dan Qec REKENBLADEN. N.4.OPMAAK Het is niet toegestaan de opmaak in breedste zin van het woord van REKENBLADEN aan te passen. N.5.FORMULES Het is niet toegestaan formules of delen van REKENBLADEN aan te passen noch gebruiken voor andere doeleinden dan het betreffende Qec rekenblad. N.6.INHOUD Het is niet toegestaan inhoud of delen van REKENBLADEN aan te passen noch gebruiken voor andere doeleinden dan het betreffende Qec rekenblad. N.7.BENAMING Wederpartij Het is niet toegestaan benaming van uw bedrijf of plaatsnaam op REKENBLADEN aan te passen. N.8.AFLOOP LICENTIE Wederpartij Het is niet toegestaan de datum van afloop licentie/gebruikstermijn op REKENBLADEN of in startblad aan te passen. N.9.AANGEKOCHTE PAKKETTEN, TAAL en NB Het is niet toegestaan uw KLANTGEGEVENS in LICENTIEBESTANDEN, STARTBESTANDEN, REKENBLADEN en/of overige programmatuur en correspondentie aan te passen. N.10.Kopie_Rekenblad Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, een kopie_Rekenblad bij printen al dan niet aan te maken.(Noot: commerciële licentie maakt kopie_Rekenbladen aan (dus kopiëren, plakken speciaal: waarden van sheet "Rekenblad".) N.11.Afbeelding_Rekenblad Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, een afbeelding_Rekenblad bij printen al dan niet aan te maken.(Noot: commerciële én controle-licenties kunnen een kopie naar afbeelding maken bij printen.) N.12.Exporteren Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, het exporteren van invoergegevens al dan niet toe te staan.(Noot1:uitgezonderd gewichtsberekening, deze zal niet exporteren maar opslaan als excelbestand)(Noot2:Het is ons doel om invoergegevens van elk Rekenblad óf door middel van opslaan, óf door middel van exporteren op te slaan.) N.13.Importeren Qec behoudt zich het recht voor om bij andere dan commerciële licenties, het importeren van invoergegevens al dan niet toe te staan.(Noot1:gewichtsberekening: n.v.t.)(Noot2:in verband met wijzigingen tussen opvolgende versies van Rekenbladen, kan het zijn dat de import NIET slaagt.) + O.TOEPASSINGSGEBIED Het toepassingsgebied van de EUROCODE is breed. Qec REKENBLADEN specialiseert zich in bOUW-constructies en niet in CIVIELE Techniek. Indien U twijfelt aan bruikbaarheid voor UW toepassingsgebied, neem dan contact op met Qec. + P.AANSPRAKELIJKHEID P.1.WERKING REKENBLADEN Bij niet, niet-tijdige, of het niet meer werken van REKENBLADEN, is Qec NIET AANSPRAKELIJK voor enige vorm van schade, gederfde inkomsten of andere kosten bij Wederpartij of derden. Pagina 12

EULA_Qec_1_11_2010 P.2.SCHADE DOOR VIRUS Het middel waarmee Qec rekenbladen beveiligt (programmacode in Visual Basic) kan door virusscans gezien worden als mogelijk virus. Qec zal een inspanningsverplichting aangaan haar REKENBLADEN virusvrij te leveren aan Wederpartij, maar is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of andere kosten welke voor Wederpartij of derden (mede) als gevolg van of in verband met het gebruik van REKENBLADEN ontstaan. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend voor schaden en kosten (mede) als gevolg van of in verband met gebreken in de REKENBLADEN. P.3.OVERIGE Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van REKENBLADEN, resultaten verkregen met REKENBLADEN, en het gebruik van met REKENBLADEN verkregen resultaten door Wederpartij, alsmede de gevolgen daarvan. Qec is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of andere kosten welke voor Wederpartij of derden (mede) als gevolg van of in verband met het gebruik van REKENBLADEN en/of de resultaten daarvan ontstaan. Dit geldt ook, doch niet uitsluitend voor schaden en kosten (mede) als gevolg van of in verband met gebreken in de REKENBLADEN. + Q.GARANTIE Q.1.HERSTEL Qec garandeert voor een periode van 3 maanden vanaf het moment van ontvangst van REKENBLADEN dat REKENBLADEN in hoofdzaak in overeenstemming met de documentatie, website en de beperkingen in deze overeenkomst zal functioneren. Indien binnen de genoemde periode mocht blijken dat er toch significante afwijkingen zijn, mag en zal Qec in overleg met Wederpartij, doch naar eigen inzicht en keuze: a. of voor eigen rekening herstelwerkzaamheden uitvoeren totdat de afwijkingen zijn opgeheven en de afwijkende kopieen van files kosteloos vervangen door de aldus herstelde; b. en/of deze overeenkomst eenzijdig beeindigen en de volledige gebruiksvergoeding aan Wederpartij terugbetalen. Q.2.BEPERKINGEN Verdergaande garantie op de deugdelijkheid van het door Qec geleverde zal op geen enkele wijze uit de overeenkomst danwel gedragingen of mededelingen van Qec kunnen worden afgeleid. Qec garandeert met name niet dat onder alle omstandigheden juiste resultaten met REKENBLADEN worden verkregen noch dat deze in alle gevallen correct werkt. Q.3.BESTURING Iedere garantie vervalt bij gebruik van REKENBLADEN op andere hardware, software of met behulp van andere besturingsprogrammatuur dan genoemd in I.1. + R.TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter in Haarlem (Nederland). + S.RECHTEN VAN DERDEN (c) Excel copyright Microsoft + T.CONTACT Wij verzoeken U om voordat U contact opneemt op onze website te kijken of Uw vraag eventueel daar al beantwoord wordt. Voor overige vragen kunt U contact opnemen: Qec V.O.F. Ritmeesterstraat 18 2023 GJ HAARLEM ingeschreven in de KVK van AMSTERDAM onder nummer 34368232 Pagina 13

EULA_Qec_1_11_2010 Telefoon: 023-8440824 (antwoordapparaat,spreek duidelijk uw naam,telefoonnummer,email-adres in en eventueel klantcode) Web site: http://www.qec.nu/ Contact us: http://www.qec.nu/ email: [email protected] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++ (c)Qec ; alle rechten voorbehouden.

Pagina 14

Information

2_Beton_B 2-paalspoer buiging EC_D_NL_NL.xls

227 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

438386


Notice: fwrite(): send of 203 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531