Read 2011_KIM_Prvi_poziv.pdf text version

Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011: holistiki pristupi i tehnike bazirani na akupunkturi i svesti, Beograd, 23-25 septembar 2011.

M eunarodno udruzenje za promociju i razvoj kv antn e medicine "Quantte s"

Nacionalna asocijaci ja za unapreen je i razvoj regen erativne med icine sa Festivalom zdravlja Beog r ad

FDR fond za promovisan je holistickog istr azivanja i ekologije svesti

SIMPOZIJUM KVANTNO-INFORMACIONE MEDICINE KIM 2011

HOLISTICKI PRISTUPI I TEHNIKE BAZIRANI NA AKUPUNKTURI I SVESTI

Beograd, 23-25 septembar 2011 PRVI POZIV Teme HOLISTICKA MEDICINA & NE-CIRKULARNE (PSIHO / ENERGETSKE) TERAPIJE ZA BALANSIRANJE AKUPUNKTURNOG SISTEMA & INDIVIDUALNE SVESTI Tradicionalne aku-stimulacije: Akupunktura / Moksibustija / Akupresura Mikrotalasna rezonantna terapija Biorezonantna dijagnostika i terapija Laseroterapija Magnetoterapija Refleksno-segmentna masaza Litoterapija Hiropraktika Homeopatija Hromoterapija Aromaterapija Aerojonizacija Joga disanje Meditacija Autogeni trening Psihoterapije & Slicno DUHOVNOST & CIRKULARNE (PSIHO / ENERGETSKE) TERAPIJE IZ SVIH RELEVANTNIH META-POZICIJA ZA BALANSIRANJE INDIVIDUALNE & KOLEKTIVNE SVESTI Molitva Transpersonalne psihoterapije Porodicni raspored Meridijanske terapije Reiki Rekonekcija Theta Samanisticke tradicije & Slicno Plenarna predavanja Poster prezentacije Prezentacije opreme Okrugli sto Radionice DEADLINES Rezime (1. jul 2011) Rad (1. septembar 2011) KOTIZACIJE Simpozijum & Okrugli sto zdravstveni radnici:* do 1. septembra 60 , od 1. septembra 90 (trodnevna, sertifikat i potvrda) ostali: 30 (jednodnevna, sertifikat)

*Program Simpozijuma u postupku akreditacije kod Zdravstvenog saveta Lekarske komore Srbije: objavljivanje rezultata 16. avgusta

Radionice 30 (svaka, sertifikat) Sekretarijat KIM 2011, 11000 Beograd, Srbija Tel/Fax: (+381 11) 268 52 93; (+381 63) 354 143 Email: [email protected] Web: www.qim2011.org

Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011: holistiki pristupi i tehnike bazirani na akupunkturi i svesti, Beograd, 23-25 septembar 2011.

SIMPOZIJUM KVANTNO-INFORMACIONE MEDICINE KIM 2011

HOLISTICKI PRISTUPI I TEHNIKE BAZIRANI NA AKUPUNKTURI I SVESTI

Programski odbor (preliminarno)

Predsednik: D. Rakovi (Srbija) Potpredsednici: A. Skokljev (Srbija) V. Stambolovi (Srbija) I. Kononenko (Slovenija) Clanovi: W. Carvalho (Brazil) R. olovi (Srbija) D. Dunji (Srbija) M. Y. Gotovski (Rusija) . Hadi Nikoli (Srbija) V. Jeroti (Srbija) T. Jovanovi (Srbija) S. Jovii (Srbija) D. Karabeg (Norveska) Lj. Klisi (Srbija) Lj. Konstantinovi (Srbija) K. G. Korotkov (Rusija) . Koruga (Srbija) B. Laeti (Srbija) D. Mandi (Srbija) S. Milenkovi (Srbija) B. Milovanovi (Srbija) B. Øverbye (Norveska) . Pavi (BiH) M. Popovi (Srbija) P. Radenovi (Srbija) K. Schmidt (Nemaka) S. P. Sitko (Ukrajina) M. Sovilj (Srbija) P. Spasi (Srbija) Z. Stevi (Srbija) J. Setraji (Srbija) P. Sukovi (SAD) Y. A. Tkachenko (Rusija) B. Todorovi (Srbija) G. Vitaliano (SAD) M. Wan Hoo (Velika Britanija)

Organizacioni odbor (preliminarno)

Predsednici: S. Aranelovi (Srbija) M. Miovi (Srbija) Potpredsednici: Z. Jovanovi-Ignjati (Srbija) D. orevi (Srbija) M. Dunji (Srbija) D. Lonar (Srbija) Clanovi: B. Bedrii (Srbija) Z. Brdareski (Srbija) . Caki (Srbija) . etojevi (Srbija) M. osovi (Srbija) P. Dini (Srbija) V. orevi (Srbija) D. Ili (Srbija) S. Jaimovski (Srbija) S. Krsti (Srbija) T. Lali (Srbija) A. Lazarevi (Srbija) S. Maksimovi (Srbija) Z. Mati (Srbija) D. Mihajlovi (Srbija) . Mihajlovi (Srbija) D. Milovanovi (Srbija) N. Misi (Srbija) M. Mlaenovi (Srbija) . Mraz (Srbija) D. Nikolovski (Srbija) M. Opai (Srbija) M. Ostoji (Srbija) D. Pavlovi (Srbija) D. Radenovi (Srbija) M. Suboti (Srbija) O. Vulievi (Srbija) D. Zovi (Srbija) Sekretarijat: J. Bojovi (Srbija) N. Ignjati (Srbija) I. Misi (Srbija)

Beograd, 23-25 septembar 2011 www.qim2011.org

Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011: holistiki pristupi i tehnike bazirani na akupunkturi i svesti, Beograd, 23-25 septembar 2011. HOLISTICKA MEDICINA BAZIRANA NA AKUPUNKTURI I SVESTI: KVANTNO-INFORMACIONI PSIHOSOMATSKI OKVIR

Savremena medicina dugo je stavljala akcenat na ,,alopatski-dozirane ne-ekonomicne" visoko medikamentozne medicinske tehnologije. Nasuprot tome, poslednjih godina sve vei znacaj dobijaju bioadekvatne ,,homeopatskidozirane ekonomicne" biorezonantne kvantno-informacione medicinske tehnologije, vezane za korisenje takvih vrednosti energija polja, koje se pojavljuju pri normalnom funkcionisanju ljudskog organizma [1­4]. Tako, savremena istraivanja psihosomatskih bolesti ukazuju na neophodnost primene holistikih metoda, orijentisanih na leenje oveka kao celine, a ne bolesti kao simptoma poremeaja te celine, implicirajui njihovo makroskopsko kvantno poreklo [3,4]. U fokusu ovih kvantno-holistickih metoda jesu telesni akupunkturni sistem i svest ­ koji u Fejnmanovoj propagatorskoj verziji Sredingerove jednacine imaju kvantno-informacionu strukturu kvantno-holografske Hopfildove asocijativne neuronske mree [5] ­ sa veoma znacajnim kvantno-holografskim psihosomatskim implikacijama [3]. U tom smislu, treba dodati da RRM-model molekularnog prepoznavanja implicira da se na biomolekularnom nivou procesiranje informacija odvija u recipronom prostoru Furijeovih spektara primarne sekvence biomolekula [6], slicno (kvantno) holografskim idejama da se kognitivno procesiranje informacija odvija u recipronom prostoru Furijeovih spektara perceptivnih stimulusa [7], tako podravajui ideju o kvantno-holografskom fraktalnom sprezanju razlicitih hijerarhijskih nivoa u ivim sistemima. U kontekstu kvantno-informacionih biorezonantnih terapija [3,4,8,9], njihov cilj bilo bi rezonantno reemitovanje odgovarajueg dela spektra elektromagnetnog (EM) mikrotalasnog/ultraniskofrekventno-modulisanog zracenja tretiranog psihosomatski poremeenog akupunkturnog (palpatorno bolnog) stanja (kao jednog od stotina moguih poremeenih stanja) tako omoguujui da se njegov pocetni memorijski atraktor rezonantno pobuuje i postaje sve plii i siri na racun produbljivanja atraktorski dubljeg (energetsko-informaciono dominirajueg) zdravog akupunkturnog (palpatorno bezbolnog) stanja ­ sto se potom kvantno-holografski projektuje na nii EM kvantnoholografski elijski enzimsko-genomski nivo, sa uticajem na promenjenu ekspresiju genoma [3]. U tom kontekstu, i homeopatija bi se takoe mogla svrstati u oblast kvantno-informacionih biorezonantnih terapija, jer (ne)rastvorena homeopatska polazna supstanca [10-12] sa karakteristicnim EM memorijsko-atraktorskim stanjima (kao i svaka druga supstanca, kako demonstrira misini test Primenjene kineziologije [13]), moe stupiti u interakciju sa makroskopskim kvantno-senzornim EM nivoom akupunkturnog sistema/svesti i prepisivati mu svoj program homeopatske korekcije. S druge strane, u kontekstu kvantno-informacionih meridijanskih (psiho)terapija [3,14], kroz simultane efekte vizualizacije tretiranog (psihicki traumatskog) problema i tapkanja/dodirivanja odabranih akupunkturnih tacaka, sukcesivno se nameu novi granicni uslovi u prostoru energija-stanje akupunkturnog sistema/svesti, pa memorijski atraktor pocetnog psihosomatskog poremeaja postaje sve plii i siri, sa veim prekrivanjem i prateom asocijativnom integracijom u memorijski atraktor dubljeg normalnog (energetsko-informaciono dominirajueg) ego-stanja. U tom kontekstu, i tehnike energetskog isceljivanja akupunkturnog sistema/svesti [15], psihosomatski isceljujua pozitivnovizuelizirajua meditacija [16], kao i razne psihoterapeutske tehnike za osvesivanje/integraciju psiholoskih problema i rast licnosti [17]) mogle bi se takoe svrstati u oblast kvantno-informacionih terapija, kroz introspektivno emocionalno/traumatsko pobuivanje sa postavljanjem novih (psihicki isceljujuih) granicnih uslova u prostoru energija-stanje akupunkturnog sistema/svesti. U istom kontekstu je bitna i polugodisnja dijagnostika i balansiranje akupunkturnog sistema, ciji disbalans se verovatno pojavljuje kao posledica obnovljenih pacijentovih mentalnih optereenja iz ne-reprogramiranog mentalnog transpersonalnog okruenja kvantno-holografske kolektivne svesti [3] (kako ukazuje tibetanska puls dijagnostika koja omoguava preciznu dijagnozu psihosomatskih poremeaja ne samo pacijenata ve i njihovih clanova familije i neprijatelja [18]). To ukazuje i da memorijski atraktori kvantno-holografske mree kolektivne svesti mogu biti tretirani kao psihosomatski kolektivni poremeaji koji predstavljaju generalizovane povezane-sa-poljem kvantno-holistike zapise (ukljucujui inter-personalna konacno-reprogramabilna nelokalna optereenja, isihastickom-molitvom i cirkularnim psihoterapijama iz svih relevantnih meta-pozicija ukljucenih u problem [3]) ­ sto moe predstavljati osnovu kvantnoinformacione medicine kolektivne svesti. Tako bi se na bazi kvantno-holografskog psihosomatskog okvira moglo rei da postoje tri linije fronta integrativne psihosomatske medicine [3]: (1) duhovnost i cirkularne (psiho)terapije iz svih relevantnih meta-pozicija, sa potencijalnom mogunosu trajnog uklanjanja uzajamnih memorijskih atraktora na nivou kolektivne svesti; (2) istonjaka (kvantno)holistika medicina i ne-cirkularne (psiho)terapije, koje privremeno uklanjaju memorijske atraktore na nivou akupunkturnog sistema/individualne svesti i sprecavaju ili ublaavaju njihovu somatizaciju, kao

Simpozijum kvantno-informacione medicine KIM 2011: holistiki pristupi i tehnike bazirani na akupunkturi i svesti, Beograd, 23-25 septembar 2011.

posledicu nemara na prvom nivou; (3) zapadnjaka simptomatska medicina, koja kroz imunologiju, farmakologiju, preventivnu dijagnostiku i hirurgiju na telesnom nivou sprecava ili ublaava somatizovane posledice nemara na prva dva nivoa. Posebno treba istai, da nune aktivnosti na drugom i treem nivou, uz zanemarivanje prvog nivoa, imaju za posledicu dalje prenosenje memorijskih atraktora na nivou individualne i kolektivne svesti u ovoj i narednim generacijama, samo nagomilavajui kvantno-holografska nelokalna optereenja koja prouzrokuju potom ne samo bolesti, ve i meuljudske sukobe, ratove i druga stradanja. Simpozijum"Kvantno-informaciona medicina KIM 2011: Holistiki pristupi i tehnike bazirani na akupunkturi i svesti" prilika je da se sa fundamentalnog kvantno-informacionog gledista bolje razume priroda psihosomatskih bolesti kao i ogranienja i metode njihovog isceljivanja, kako bi se bolje razradila strategija razvoja psihosomatske integrativne medicine za 21. vek.

Literatura 1. 2. 3. http://www.issseem.org; V. N. Volchenko, Neizbezhimost', real'nost i vozmozhnost' dostizheniya tonkogo mira, Soznanie i fizicheska real'nost', Nos. 1-2 (1996). V. Stambolovi (ed.), Alternativni pristupi unapreenju zdravlja, ALCD, Beograd, 2003. www.dejanrakovicfund.org; D. Rakovi, Holistic quantum-holographic framework for psychosomatics, Med Data Rev, 3(2) (2011) 211-214, Invited paper; D. Rakovi, A. Skokljev, D. orevi, Uvod u kvantno-informacionu medicinu, sa osnovama kvantnoholografske psihosomatike, akupunkturologije i refleksoterapije, ECPD, Beograd, 2009; D. Rakovi, Integrativna biofizika, kvantna medicina i kvantno-holografska informatika: psihosomatsko-kognitivne implikacije, IASC & IEFPG, Beograd, 2008, postoji i engleski prevod, 2009; D. Rakovi, Osnovi biofizike, 3. izd., IASC & IEFPG, Beograd, 2008 Grupa autora, Anti-stres holistiki prirunik: sa osnovama akupunkture, mikrotalasne rezonantne terapije, relaksacione masae, aerojonoterapije, autogenog treninga i svesti, IASC, Beograd, 1999; Z. Jovanovi- Ignjati, Kvantno-hologramska medicina: kroz prizmu akupunkturnih i mikrotalasno-rezonantnih (samo)regulatornih mehanizama, Quanttes, Beograd, 2010. M. Perus, Neuro-quantum parallelism in mind-brain and computers, Informatica 20 (1996) 173-183. I. Cosic, The Resonant Recognition Model of Macromolecular Bioactivity: Theory and Applications, Birkhauser Verlag, Basel, 1997; G. Kekovi, D. Rakovi, B. Tosi, D. Davidovi, I. Cosic, Quantum-mechanical foundations of Resonance Recognition Model, Acta Phys. Polon. A 17(5) (2010) 756-759. K. Pribram, Languages of the Brain: Experimental Paradoxes and Principles in Neuropsychology, Brandon, New York, 1971; K. Pribram, Brain and Perception: Holonomy and Structure in Figural Processing, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1991. S. P. Sit'ko, L. N. Mkrtchian, Introduction to Quantum Medicine, Pattern, Kiev, 1994; N. D. Devyatkov, O. Betskii (eds), Biological Aspects of Low Intensity Millimetre Waves, Seven Plus, Moscow, 1994; Yu. P. Potehina, Y. A. Tkachenko, A. M. Kozhemyakin, Report on Clinical Evaluation for Apparatus EHF-IR Therapies Portable with Changeable Oscillators CEM TECH, CEM Corp, Nizhniy Novgorod, 2008. Savremeni kriticki pregled i zapadnih i istocnih tehnologija iz oblasti energetsko-kvantno-informacione medicine moe se nai na sajtu: www.energy-medicine.info A. Krsti, Homeopatija i zdravlje. Prirunik za samopomo i uzajamnu pomo u leenju ljudi, Mol, Beograd, 2000; B. Todorovi, Naune osnove homeopatije: bioinformatika i nanofarmakologija, Prometej, Novi Sad, 2005; B. Bellavite, A. Signorini, The Emerging Science of Homeopathy: Complexity, Biodynamics and Nanopharmacology, North Atlantic Books, Berkeley, 2002. R. Voll, Twenty years of electroacupuncture diagnosis in Germany. A progress report, Am. J Acup. 3(1) (1975) 7-17; R. Voll, Topographishe Lage der Messpunkte der Elektroakupunktur, Medizinich Literaturishe Verlagsgesellschaft MBH, Uelzen, 1976. A. V. Samohin, Y. V. Gotovski, Elektropunkturnaya diagnostika i terapiya po metodu R.. Folla, 5. izd., IMEDIS, Moskva, 2007; M. Y. Gotovski, Y. F. Perov, L. V. Chernecova, Bioresonansnaya terapiya, IMEDIS, Moskva, 2008. W. Fishman, M. Grinims, Muscle Response Test, Richard Marek, New York, 1979. R. J. Callahan, J. Callahan, Thought Field Therapy and Trauma: Treatment and Theory, Indian Wells, 1996; . Mihajlovi Slavinski, PEAT i neutralizacija praiskonskih polariteta, Beograd, 2000. M. Milenkovi, Reiki ­ Put ka sebi, 2. izd, Booking, Beograd, 2010; E. Pearl, Rekonekcija: lei druge, lei sebe, Leo commerce, Beograd, 2007; V. Stajbal, Theta isceljivanje: idi gore i trai Boga, idi gore i radi sa Bogom, Beograd, 2009. D. Chopra, Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Mind/Body Medicine, Bantam, New York, 1989; M. Talbot, The Holographic Universe, Harper Collins, New York, 1991, postoji i nas prevod, 2006. S. Milenkovi, Vrednosti savremene psihoterapije, Narodna knjiga ­ Alfa, Beograd, 1997; V. Jeroti, Individuacija i (ili) oboenje, Ars Libri, Beograd & Narodna i univerzitetska biblioteka, Pristina, 1998; C. Tart (ed), Transpersonal Psychologies, 2nd ed, Harper, San Francisco, 1992. http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_Tibetan_medicine; S. Petrovi, Tibetanska medicina, Narodna knjiga ­ Alfa, Beograd, 2000.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18.

Information

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

729097


Notice: fwrite(): send of 205 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531