Read De%20cuong%20chi%20tiet%20mon%20Triet%20hoc%20(cao%20hoc).pdf text version

CNG CHI TIT MÔN HC CAO HC TRIT HC

Mã môn hc: B môn ph trách: NTH-501 Khoa Mác-Lênin, Trng H Kinh t, i hc à Nng

MÔ T MÔN HC

Môn Trit hc nhm k tha nhng kin thc ã có trong chng trình ào to Trit hc và Lch s trit hc bc i hc, t ó phát trin và nâng cao nhng ni dung c bn gn lin vi nhng thành tu ca khoa hc- công ngh, vi nhng vn ca thi i và t nc t ra. Môn hc còn nâng cao nng lc cho hc viên và nghiên cu sinh trong vic nghiên cu vn dng nhng nguyên lý ca Trit hc vào hc tp nhng môn hc chuyên ngành.

MC TIÊU MÔN HC

Chng trình Trit hc dùng cho hc viên Cao hc và Nghiên cu sinh không thuc chuyên ngành Trit hc nhm nâng cao tính khoa hc và tính hin i ca lý lun, gn lý lun vi nhng vn ca thc tin, nâng cao nng lc vn dng lý lun vào lnh vc khoa hc chuyên môn ca môn hc chuyên ngành.

NI DUNG MÔN HC

CHNG I: TRIT HC VÀ VAI TRÒ CA TRIT HC TRONG I SNG XÃ HI CHNG II: KHÁI LC LCH S TRIT HC PHNG ÔNG CHNG III: KHÁI LC LCH S TRIT HC PHNG TÂY CHNG IV: KHÁI LC LCH S TRIT HC MÁC - LÊNIN CHNG V: MT S TRÀO LU TRIT HC PHNG TÂY HIN I CHNG VI: CH NGHA DUY VT BIN CHNG - C S CA TH GII QUAN KHOA HC CHNG VII: PHÉP BIN CHNG DUY VT ­ PHNG PHÁP LUN CA NHN THC KHOA HC VÀ THC TIN CÁCH MNG CHNG VIII: NGUYÊN TC THNG NHT GIA LÝ LUN VÀ THC TIN CA TRIT HC MÁC-LÊNIN CHNG IX: LÝ LUN HÌNH THÁI KINH T-XÃ HI VÀ CON NG I LÊN CH NGHA XÃ HI VIT NAM CHNG X: GIAI CP, DÂN TC, NHÂN LOI TRONG THI I HIN NAY VÀ VN DNG VÀO S NGHIP XÂY DNG CNXH VIT NAM CHNG XI: LÝ LUN V NHÀ NC VÀ NHÀ NC PHÁP QUYN XÃ HI CH NGHA VIT NAM CHNG XII: QUAN IM CA TRIT HC MÁC-LÊNIN V CON NGI VÀ VN XÂY DNG CON NGI VIT NAM HIN NAY

1/11

CHNG I: TRIT HC VÀ VAI TRÒ CA TRIT HC TRONG I SNG XÃ HI

I. KHÁI NIM TRIT HC VÀ I TNG NGHIÊN CU CA TRIT HC 1. Khái nim trit hc 2. Ngun gc ra i ca trit hc 3. i tng nghiên cu ca trit hc II. VN C BN CA TRIT HC 1. Ni dung và vai trò ca vn c bn ca trit hc a) Ni dung vn c bn ca trit hc. Hai mt ca nó b) Vai trò ca vn c bn ca trit hc 2. Các trng phái trit hc khác nhau trong vic gii quyt vn c bn ca trit hc a) Ch ngha duy tâm và ch ngha duy vt b) Thuyt nht nguyên, thuyt nh nguyên, thuyt a nguyên c) Thuyt kh tri, thuyt bt kh tri III. SIÊU HÌNH VÀ BIN CHNG 1. S i lp gia hai phng pháp t duy: phng pháp siêu hình và phng pháp bin chng - Phng pháp siêu hình - Phng pháp bin chng 2. Quá trình phát trin và các hình thc c bn ca phép bin chng - Phép bin chng cht phác c i - Phép bin chng duy tâm Hêghen - Phép bin chng duy vt Mác-Lênin IV. TÍNH QUY LUT CA S HÌNH THÀNH, PHÁT TRIN CA TRIT HC V. VAI TRÒ CA TRIT HC TRONG I SNG XÃ HI 1. Chc nng th gii quan và phng pháp lun ca trit hc a) Khái nim th gii quan. Các cp ca th gii quan. Chc nng th gii quan ca trit hc. b) Khái nim phng pháp lun. Các cp ca phng pháp lun. Chc nng phng pháp lun ca trit hc 2. Vai trò ca trit hc i vi t duy lý lun, hot ng thc tin và các khoa hc c th a) Vai trò ca trit hc i vi t duy lý lun b) Vai trò ca trit hc i vi hot ng thc tin c) Vai trò ca trit hc i vi các khoa hc c th

CHNG II: KHÁI LC LCH S TRIT HC PHNG ÔNG

I. TRIT HC N C, TRUNG I 1. iu kin ra i và nhng nét c thù ca trit hc n c, trung i a) iu kin ra i ca trit hc Ân c i b) Quá trình phát trin ca trit hc n c, trung i c) Nhng nét c thù ca trit hc n c, trung i 2. Nhng ni dung c bn ca t tng trit hc n c, trung i a) T tng trit hc trong kinh Vêa. b) T tng trit hc trong các trng phái n c i: 6 trng pái chính thng và 3 trng phái không chính thng. (Tp trung phân tích t tng trit hc Pht giáo). c) T tng trit hc n thi trung i (s xâm nhp ca t tng Hi giáo). II. TRIÉT HC TRUNG HOA C, TRUNG I 1. iu kin ra i và nhng nét c thù ca trit hc Trung Hoa c, trung i a) iu kin ra i ca trit hc Trung Hoa c i

2/11

b) Nhng nét c thù ca trit hc Trung Hoa c, trung i 2. T tng trit hc ca mt s trng phái trit hc Trung Hoa c i a) Thuyt Âm Dng - Ng hành b) Nho gia c) o gia d) Pháp gia III. KHÁI LC LCH S T TNG TRIT HC VIT NAM 1. iu kin ra i, phát trin và nhng c im ca t tng trit hc Vit Nam a) iu kin ra i và phát trin t tng trit hc Vit Nam b) Nhng nét c thù ca t tng trit hc Vit Nam 2. Mt s ni dung c bn ca t tng trit hc Vit Nam a) S an xen và i lp gia t tng duy vt và duy tâm. b) T tng trit hc chính tr: ch ngha yêu nc, dân tc c lp và ch quyn quc gia, ly dân làm gc. c) T tng nhân vn và o làm ngi d) T tng trit hc Pht giáo và Nho giáo trong lch s t tng trit hc Vit Nam 3. H Chí Minh vi s phát trin t tng trit hc Vit Nam - iu kin lch s hình thành t tng trit hc H Chí Minh - S phát trin ch ngha yêu nc Vit Nam, quan nim v c lp dân tc gn lin vi ch ngha xã hi. - S phát trin t tng ly dân làm gc - S phát trin t tng nhân vn và o c

CHNG III: KHÁI LC LCH S TRIT HC PHNG TÂY

I. TRIT HC C HY LP 1. iu kin ra i, phát trin và nhng nét ca trit hc Hy Lp c i a) iu kin ra i ca trit hc Hy Lp c i b) Quá trình phát trin ca trit hc Hy Lp c i c) Nhng nét c thù ca trit hc Hy Lp c i 2. Mt s ni dung t tng c bn trong các trng phái trit hc Hy Lp c i a) Thi k s khai: phái Milê (Talet, Anaximan, Anaximen), trit hc Hêraclit, trit hc pitago, phái Elê (Xênôphan, Pacmênit, Zênôn). b) Thi k cc thnh: Anaxago, Empêôc, Lxip, êmôcrit, Xôcrat, Platôn, Arixtôt. c) Thi k Hy Lp hóa: Êpiquya II. TRIT HC TÂY THI TRUNG C 1. iu kin ra i, phát trin và nhng nét ca trit hc Hy Lp c i a) iu kin ra i ca trit hc Tây Âu thi Trung c b) Nhng nét c thù ca trit hc Tây Âu thi Trung c 2. T tng trit hc Tây Âu thi Trung c - Trit hc thi k u: Tectuliêng, Ôguytxtanh,... - Ch ngha kinh vin Tây Âu Trung c: cuc u tranh gia phái duy thc và phái duy danh; trit hc ca Tômat Aquin. III. TRIT HC TÂY ÂU THI PHC HNG VÀ CN I 1. Trit hc Tây Âu thi k Phc hng a) iu kin ra i ca trit hc thi k Phc hng b) Mt s ni dung t tng trit hc Tây Âu thi Phc hng 2. Trit hc Tây Âu thi cn i (th k XVII-XVIII) a) iu kin ra i ca trit hc Tây Âu thi cn i b) Mt s ni dung t tng trit hc Tây Âu thi cn i :

3/11

- Trit hc Th k XVII: Ph. Bêcn, T. Hôpb, G. Lôcc, R. êcac, G. Beccli, . Hium; B. Xpinôza - Trit hc Pháp th k XVIII: Lametri, Henvêtuyt, irô, Hônbach c) Khái quát nhng ni dung c bn ca trit hc Tây Âu thi cn i IV. TRIT HC C IN C 1. iu kin ra i, phát trin và nhng nét ca trit hc c in c 2. T tng trit hc ca mt s trit gia tiêu biu - I. Cant - G. Hêghen - L. Phoibac

CHNG IV: KHÁI LC LCH S TRIT HC MÁC - LÊNIN

I. NHNG IU KIN VÀ TIN KHÁCH QUAN CA S RA I TRIT HC MÁC 1. iu kin kinh t - xã hi - S phát trin ca ch ngha t bn nhng nm 30-40 th k XIX - Mâu thun ca ch ngha t bn và cuc u tranh ca giai cp công nhân 2. Tin v lý lun - K tha có chn lc nhng thành tu t tng trit hc ca nhân loi - K tha có phê phán nhng thành tu ca trit hc c in c: trit hc Hêghen và trit hc Phoibac 3. Tin v khoa hc t nhiên : 3 phát minh ln làm c s khoa hc cho ch ngha duy vt bin chng: - Quy lut bo toàn và chuyn hóa nng lng - Hc thuyt t bào - Hc thuyt tin hóa các ging loài sinh vt II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA TRIT HC MÁC - LÊNIN 1. Nhng giai on ch yu trong s hình thành và phát trin ca trit hc Mác a) Quá trình chuyn bin ca C. Mác và Ph. ngghen t ch ngha duy tâm và ch ngha dân ch cách mng sang ch ngha duy vt và ch ngha cng sn (1842-1844). b) Thi k C. Mác và Ph. ngghen xut nhng nguyên lý trit hc duy vt bin chng và duy vt lch s (1844-1848). c) Giai on C. Mác và Ph. ngghen b sung và phát trin lý lun trit hc ca mình (t 1848 v sau). 2. Thc cht và ý ngha ca cuc cách mng trong trit hc do C. Mác và Ph. ngghen thc hin a) S thng nht gia ch ngha duy vt và phép bin chng b) Phát minh ra ch ngha duy vt lch s c) Thng nht gia lý lun và thc tin d) Thng nht gia tính cách mng và tính khoa hc e) Xác nh úng n i tng ca trit hc và mi quan h gia trit hc vi các khoa hc c th 3. V.I. Lênin phát trin trit hc Mác a) Hoàn cnh lch s - Ch ngha t bn ã chuyn sang ch ngha quc - Nhng thành tu khoa hc t nhiên cui th k XIX u th k XX - Nhng yêu cu ca cuc cách mng vô sn và công cuc xây dng ch ngha xã hi trong thi k quá nc Nga - Mt s khuynh hng xét li trit hc Mác. b) Nhng óng góp ca V.I. Lênin trong s phát trin trit hc Mác - Giai on t 1893 - 1907 - Giai on t 1907n trc Cách mng tháng Mi 1917 - Giai on sau Cách mng tháng Mi 1917-1924

4/11

4. Trit hc Mác-Lênin trong thi i ngày nay - Nhng bin i ca thi i - Vai trò th gii quan và phng pháp lun ca trit hc Mác-Lênin trong thi i ngày nay

CHNG V: MT S TRÀO LU TRIT HC PHNG TÂY HIN I

I. TRÀO LU TRIT HC DUY KHOA HC 1. iu kin ra i và phát trin 2. Mt s i biu và t tng c bn ca trào lu trit hc duy khoa hc - Trit hc phân tích (hay trit hc ngôn ng): Bertrand Russell, L. Wittgenstein. - Ch ngha thc chng lôgic (hay ch ngha kinh nghim lôgic): R. Carnap. - Trit hc duy khoa hc vi K. Popper, T. Kuhn, I. Lakatos . II. CH NGHA HIN SINH 1. iu kin ra i và mt s i biu ca ch ngha hin sinh: S. Kierkegaard, F. Nitzsche, M. Heidegger, J. P. Sartre, A. Camus,... 2. Mt s lun im c bn ca ch ngha hin sinh: - Hin sinh có trc bn cht - Chân lý là ch quan - S phi lý ca tn ti - S au kh và trn tr, cái cht - S tha hóa - T do và trách nhim - S ni lon. IV. CH NGHA PHRT 1. iu kin ra i và phát trin ca ch ngha Phrt 2. Mt s i biu và quan im ca ch ngha Phrt: S. Freud, C.G. Jung - Lý lun v vô thc - Lý lun v nhân cách - Lý lun v tính dc V. CH NGHA THC DNG 1. iu kin ra i và mt s i biu ca ch ngha thc dng: C.S. Peirce, W. James, J. Dewey 2. Mt s lun im c bn ca ch ngha thc dng: - Ch ngha kinh nghim - Lý lun v ý ngha - Thuyt công c - Lý lun v chân lý. VI. CH NGHA TÔMAT MI 1. iu kin ra i và mt s i biu ca ch ngha Tômát mi: Jacques Maritain, Étiene Gilson,... 2. Mt s lun im c bn ca ch ngha Tômat mi: - Quan h gia nim tin và lý trí, phát trin ch ngha Tômát dùng lý trí chng minh s tn ti ca Thng - Lý lun v nhn thc, quan h gia nhn thc cm tính, nhn thc lý tính vi nim tin tôn giáo. - Quan h gia tôn giáo và khoa hc - Quan im chính tr - xã hi.

5/11

CHNG VI: CH NGHA DUY VT BIN CHNG C S CA TH GII QUAN KHOA HC

I. TH GII QUAN VÀ TH GII QUAN DUY VT 1. Th gii quan và các hình thc ca th gii quan a) Khái nim th gii quan: Th gii quan là gì. Ngun gc ca th gii quan. Cu trúc ca th gii quan. b) Nhng hình thc c bn ca th gii quan: th gii quan huyn thoi, th gii quan tôn giáo, th gii quan trit hc 2. Th gii quan duy vt và lch s phát trin th gii quan duy vt a) Th gii quan duy tâm và th gii quan duy vt b) Lch s phát trin ca th gii quan duy vt: th gii quan duy vt trc quan, cht phác c i, th gii quan siêu hình thi c i, th gii quan duy vt bin chng II. CH NGHA DUY VT BIN CHNG - HT NHÂN TH GII QUAN CA NHN THC KHOA HC 1. Ni dung ca ch ngha duy vt bin chng a) Quan im duy vt bin chng v th gii b) Quan im duy vt v xã hi 2. c im ca ch ngha duy vt bin chng a) Gii quyt úng n vn c bn ca trit hc b) Thng nht gia ch ngha duy vt và phép bin chng c) Ch ngha duy vt trit d) Thng nht gia lý lun và thc tin e) Tính cách mng, tính khoa hc và tính sáng to III. NHNG NGUYÊN TC PHNG PHÁP LUN CA CH NGHA DUY VT BIN CHNG VÀ VN DNG VÀO S NGHIP XÂY DNG CH NGHA XÃ HI VIT NAM HIN NAY 1. Nguyên tc khách quan a) Ni dung nguyên tc khách quan: trong nhn thc và ci to s vt phi luôn luôn xut phát t hin thc khách quan, tôn trng quy lut khách quan. b) Vn dng nguyên tc khách quan: Xut phát t iu kin c th ca th gii và ca nc ta trong vic vn dng ch ngha Mác-Lênin và t tng H Chí Minh, trong vic ra ng li ch trng, chính sách, trong vic áp dng nhng thành tu khoa hc và kinh nghim thc tin ca các nc khác. 2. Nguyên tc phát huy tính nng ng ch quan a) Ni dung ca nguyên tc phát huy tính nng ng ch quan: phát huy vai trò ca tri thc, ca vic t chc, lãnh o hot ng thc tin, ca ý chí quyt tâm trong hot ng. b) Vn dng nguyên tc phát huy tính nng ng ch quan: phát huy vai trò ca tri thc khoa hc, lý lun cách mng, vai trò lãnh o ca ng, nng lc t chc, qun lý ca nhà nc, phát huy vai trò ca i ng trí thc, vai trò ca tinh thn, ý chí, quyt tâm cách mng ca qun chúng nhân dân.

CHNG VII: PHÉP BIN CHNG DUY VT ­ PHNG PHÁP LUN CA NHN THC KHOA HC VÀ THC TIN CÁCH MNG

I. KHÁI NIM PHÉP BIN CHNG VÀ LCH S PHÁT TRIN CA NÓ 1. Khái nim phép bin chng a) Siêu hình và bin chng b) Bin chng khách quan và bin chng ch quan c) Phép bin chng 2. Lch s phát trin ca phép bin chng a) Phép bin chng cht phác c i b) Phép bin chng duy tâm trong trit hc c in c

6/11

c) Phép bin chng duy vt II. NI DUNG C BN CA PHÉP BIN CHNG DUY VT 1. Hai nguyên lý ca phép bin chng duy vt a) Nguyên lý v mi liên h ph bin - Khái nim liên h - Ni dung nguyên lý v mi liên h ph bin b) Nguyên lý v s phát trin - Khái nim phát trin - Ni dung nguyên lý v s phát trin 2) Các cp phm trù c bn ca PBC phn ánh nhng mi liên h ph bin ca th gii a) Cái riêng và cái chung b) Nguyên nhân và kt qu c) Tt nhiên và ngu nhiên d) Ni dung và hình thc e) Bn cht và hin tng f) Kh nng và hin thc 3) Các quy lut c bn ca phép bin chng duy vt a) Qui lut chuyn hóa nhng thay i v lng thành nhng thay i v cht và ngc li b) Quy lut thng nht và u tranh ca các mt i lp c) Qui lut ph nh ca ph nh III. PHNG PHÁP VÀ PHNG PHÁP LUN. CÁC NGUYÊN TC PHNG PHÁP LUN C BN CA PHÉP BIN CHNG DUY VT 1. Phng pháp và phng pháp lun a) Khái nim phng pháp và các cp ca phng pháp b) Khái nim phng pháp lun và các cp ca phng pháp lun 2. Mt s nguyên tc phng pháp lun c bn ca phép bin chng duy vt a) Nguyên tc toàn din trong nhn thc và thc tin b) Nguyên tc lch s-c th trong nhn thc và thc tin c) Nguyên tc phát trin trong nhn thc và thc tin

CHNG VIII: NGUYÊN TC THNG NHT GIA LÝ LUN VÀ THC TIN CA TRIT HC MÁC-LÊNIN

I. PHM TRÙ THC TIN VÀ PHM TRÙ LÝ LUN 1. Phm trù thc tin - Thc tin là gì - Các hình thc ca hot ng thc tin 2. Phm trù lý lun - Lý lun là gì - Các cp ca lý lun II. CÁC YÊU CU C BN CA NGUYÊN TC THNG NHT GIA LÝ LUN VÀ THC TIN 1. Thc tin là c s, mc ích, ng lc ca lý lun, tiêu chun kim tra lý lun a) Thc tin là c s ca lý lun b) Thc tin là mc ích ca lý lun c) Thc tin là ng lc ca lý lun. d) Thc tin là tiêu chun ca chân lý 2. Thc tin phi c ch o bi lý lun khoa hc. Ngc li, lý lun phi c vn dng vào thc tin, kim nghim trong thc tin, tip tc b sung và phát trin trong thc tin a) Thc tin phi c ch o bng lý lun khoa hc

7/11

b) Lý lun phi c vn dng vào thc tin, kim tra, b sung và phát trin trong thc tin III. Ý NGHA PHNG PHÁP LUN CA NGUYÊN TC THNG NHT GIA LÝ LUN VÀ THC TIN TRONG GIAI ON CÁCH MNG HIN NAY NC TA 1. Vn dng sáng to ch ngha Mác-Lênin, t tng H Chí Minh cng nh các tri thc khoa hc phù hp vi iu kin c th ca nc ta. 2. Nghiên cu tng kt kinh nghim thc tin ca Vit Nam và quc t tip tc i mi, hoàn thin lý lun v ch ngha xã hi và con ng i lên ch ngha xã hi nc ta. 3. Trong giáo dc, ào to phi kt hp hc vi hành, lý lun vi thc tin. 4. Khc phc bnh kinh nghim và bnh giáo iu

CHNG IX: LÝ LUN HÌNH THÁI KINH T-XÃ HI VÀ CON NG I LÊN CH NGHA XÃ HI VIT NAM

I. LÝ LUN HÌNH THÁI KINH T-XÃ HI VÀ VAI TRÒ PHNG PHÁP LUN CA NÓ 1. Nhng tin xut phát xây dng lý lun hình thái kinh t-xã hi + Các quan im duy tâm v xã hi + Các tin xut phát ca ch ngha duy vt lch s - Tin u tiên ca toàn b lch s là s tn ti ca nhng cá nhân con ngi ang sng. - Lao ng sn xut vt cht là yu t c bn ca tn ti xã hi ca con ngi. - Mi thi k lch s có mt phng thc sn xut nht nh. Phng thc sn xut quy nh i sng chính tr, tinh thn, quan h dân tc, nhà nc. - Trên c s phng thc sn xut, các nhà sáng lp ra ch ngha duy vt lch s tin lên phân tích mi quan h gia lc lng sn xut và quan h sn xut, gia c s h tng và kin trúc thng tng, gia tn ti xã hi và ý thc xã hi. 2. Cu trúc xã hi và phm trù hình thái kinh t-xã hi a) Cu trúc xã hi b) Phm trù hình thái kinh t-xã hi (HTKT-XH) 3. Phép bin chng ca s vn ng, phát trin ca các hình thái kinh t - xã hi a) Bin chng gia lc lng sn xut và quan h sn xut b) Bin chng gia c s h tng và kin trúc thng tng c) S phát trin ca các hình thái kinh t - xã hi là quá trình lch s-t nhiên 4. Tính khoa hc và vai trò phng pháp lun ca phm trù hình thái kinh t-xã hi - Lý lun hình thái kinh t - xã hi ch ra sn xut vt cht là c s tn ti và phát trin ca xã hi, phng thc sn xut quyt nh i sng chính tr, tinh thn nói chung. - Lý lun hình thái kinh t - xã hi là cách tip cn toàn din v xã hi, vì nó nghiên cu xã hi trong h thng cu trúc ca nó, thy c mi quan h gia các mt, các b phn ca xã hi. Nó ch ra tính quy lut ca i sng xã hi. - Lý lun hình thái kinh t - xã hi ch ra s phát trin ca xã hi là quá trình lch st nhiên - Lý lun hình thái kinh t - xã hi va ch ra quy lut ph bin ca s phát trin xã hi loài ngi, va ch ra con ng phát trin c thù ca mi dân tc. Nó là c s lý lun ca vic xây dng hình thái kinh t-xã hi xã hi ch ngha và cng sn ch ngha các nc. - Cách tip cn xã hi theo hình thái kinh t - xã hi và cách tip cn xã hi theo nn vn minh. II. NHN THC LI V CH NGHA XÃ HI VÀ CON NG I LÊN CH NGHA XÃ HI VIT NAM 1. Nhng d báo ca C. Mác, Ph. ngghen và V.I. Lênin v ch ngha xã hi

8/11

2. Mô hình ch ngha xã hi k hoch hóa tp trung: vai trò lch s và nhng hn ch ca nó. 3. Nhng biu hin mi ca thi i và vn quá lên ch ngha xã hi 4. Con ng i lên ch ngha xã hi Vit Nam a) Vn quá lên ch ngha xã hi b qua ch t bn ch ngha - Kh nng b qua ch t bn ch ngha - Ni dung b qua ch t bn ch ngha Vit Nam b) Mt s nguyên tc phng pháp lun trong vic xây dng hình thái kinh t-xã hi XHCN nc ta - Công nghip hóa, hin i hóa là nhim v trung tâm ca thi k quá lên ch ngha xã hi - Phát trin nn kinh t nhiu thành phn vn hành theo c ch th trng có s qun lý ca nhà nc theo nh hng xã hi ch ngha - Phát trin lc lng sn xut i ôi vi hoàn thin quan h sn xut xã hi ch ngha - Xây dng nhà nc pháp quyn XHCN ca dân, do dân, vì dân di s lãnh o ca ng Cng sn Vit Nam. - Xây dng nn vn hóa tiên tin m à bn sc dân tc. Phát huy nhân t con ngi. Coi giáo dc là quc sách hàng u.

CHNG X: GIAI CP, DÂN TC, NHÂN LOI TRONG THI I HIN NAY VÀ VN DNG VÀO S NGHIP XÂY DNG CNXH VIT NAM

I. GIAI CP VÀ U TRANH GIAI CP 1. Quan im trc Mác và ngoài mácxít v giai cp và u tranh giai cp - Quan im trc Mác - Quan im ngoài mácxít - Quan im không úng trong phong trào cng sn và công nhân quc t 2. Quan im mácxít v giai cp và u tranh giai cp a) Khái nim, ngun gc và kt cu giai cp - óng góp ca C. Mác và Ph. ngghen - nh ngha giai cp ca V.I. Lênin - V ngun gc và kt cu giai cp b) u tranh giai cp và vai trò ca nó trong lch s - Khái nim u tranh giai cp - Nguyên nhân ca u tranh giai cp - Vai trò ca u tranh giai cp trong s phát trin lch s - iu kin xóa b giai cp c) u tranh giai cp ca giai cp vô sn trong thi i hin nay 3. Vn giai cp và u tranh giai cp trong thi k quá lên ch ngha xã hi nc ta a) c im ca quan h giai cp và u tranh giai cp trong thi k quá lên ch ngha xã hi Vit Nam b) Ni dung và hình thc ca u tranh giai cp trong thi k quá lên ch ngha xã hi Vit Nam II. QUAN H GIAI CP VI DÂN TC VÀ NHÂN LOI TRONG THI I HIN NAY 1. Dân tc và quan h gia giai cp vi dân tc a) Khái nim dân tc, li ích dân tc, s hình thành dân tc; nét c thù ca s hình thành dân tc Vit Nam b) Quan h giai cp vi dân tc trong lch s c) Vn dân tc và quan h gia giai cp vi dân tc trong thi i hin nay 2. Nhân loi và quan h giai cp vi nhân loi a) Khái nim nhân loi và li ích nhân loi

9/11

b) Quan h giai cp và nhân loi 3. T tng H Chí Minh v vn quan h giai cp, dân tc và nhân loi trong và cách mng Vit Nam - Cách mng Vit Nam là mt b phn ca cách mng th gii - Gii phóng giai cp gn lin vi gii phóng dân tc. c lp dân tc gn lin vi CNXH. - Thc hin i oàn kt toàn dân tc trên nn tng liên minh công - nông - trí thc di s lãnh o ca CSVN. 4. Quan h giai cp, dân tc, nhân loi trong cách mng Vit Nam hin nay - Phát huy khi i oàn kt toàn dân tc trên nn tng liên minh công- nông- trí thc di s lãnh o ca CSVN. - M rng quan h quc t trên c s gi vng c lp dân tc và ch quyn quc gia . - Xây dng nn kinh t c lp t ch, ch ng hi nhp quc t .

CHNG XI: LÝ LUN V NHÀ NC VÀ NHÀ NC PHÁP QUYN XÃ HI CH NGHA VIT NAM

I. NHNG NI DUNG C BN V LÝ LUN NHÀ NC 1. Ngun gc, bn cht và c trng ca nhà nc a) Ngun gc ca nhà nc b) Bn cht ca nhà nc c) Nhng c trng ca nhà nc 2) Chc nng và vai trò ca nhà nc a) Chc nng c bn ca nhà nc - Chc nng chính tr và chc nng xã hi - Chc nng i ni và chc nng i ngoi b) Vai trò ca nhà nc 5) Kiu và hình thc nhà nc trong lch s a) Các kiu và hình thc nhà nc trong xã hi có giai cp i kháng - Nhà nc chim hu nô l - Nhà nc phong kin - Nhà nc t sn b) Nhà nc vô sn trong thi k quá lên ch ngha xã hi - Tính tt yu ca nhà nc vô sn - c im ca nhà nc vô sn II. NHÀ NC PHÁP QUYN VÀ NHÀ NC PHÁP QUYN XÃ HI CH NGHA VIT NAM 1. Khái nim nhà nc pháp quyn và lch s t tng trit hc v nhà nc pháp quyn a) Khái nim nhà nc pháp quyn b) Khái lc lch s t tng trit hc v nhà nc pháp quyn 2. Nhà nc pháp quyn xã hi ch ngha Vit Nam a) Bn cht ca Nhà nc pháp quyn XHCN Vit Nam b) Mt s bin pháp xây dng và hoàn thin Nhà nc pháp quyn XHCN Vit Nam

CHNG XII: QUAN IM CA TRIT HC MÁC-LÊNIN V CON NGI VÀ VN XÂY DNG CON NGI VIT NAM HIN NAY

I. MT S QUAN IM TRC MÁC VÀ NGOÀI MACXÍT V CON NGI II. QUAN IM TRIT HC MÁC-LÊNIN V CON NGI 1. Quan im trit hc Mác-Lênin v bn cht ca con ngi a) Con ngi là mt thc th sinh vt - xã hi. - Mt sinh vt

10/11

- Mt xã hi - S phân bit ca con ngi vi con vt - i sng và hot ng ca con ngi phi tuân theo nhng quy lut khách quan (quy lut sinh hc, quy lut tâm lý, quy lut xã hi) không ph thuc ý thc ca con ngi. b) Bn cht ca ch ngha là tng hòa nhng mi quan h xã hi c) Con ngi va là sn phm, va là ch th ca lch s 2. Quan im trit hc Mác-Lênin v gii phóng con ngi III. T TNG H CHÍ MINH V CON NGI TRONG S NGHIP CÁCH MNG DO NG LÃNH O 1. C s hình thành t tng H Chí Minh v con ngi - K tha truyn thng ca dân tc - K tha tinh hoa t tng ca dân tc và nhân loi 2. Ni dung c bn ca t tng H Chí Minh v con ngi a) Tình yêu thng vô hn ca H Chí Minh i vi con ngi. Lòng khoan dung rng ln ca H Chí Minh trc tính a dng ca con ngi b) T tng H Chí Minh v gii phóng con ngi gn lin vi s nghip gii phóng dân tc, gii phóng nhân dân lao ng c) T tng H Chí Minh v con ngi va là mc tiêu, va là ng lc ca cách mng d) T tng H Chí Minh v phát trin con ngi toàn din IV. VN XÂY DNG CON NGI VIT NAM HIN NAY 1. Con ngi Vit Nam trong lch s a) Nhng iu kin a lý, lch s, truyn thng nh hng n con ngi Vit Nam b) Mt tích cc và hn ch ca con ngi Vit Nam trong lch s 2. Vn xây dng con ngi Vit Nam trong giai on hin nay a) Cách mng Vit Nam giai on hin nay và nhng vn t ra i vi vic xây dng con ngi Vit Nam b) Xây dng con ngi áp ng yêu cu ca cách mng trong giai on hin nay - Mc tiêu chung: - Bin pháp c th: v kinh t, v chính tr, trên lnh vc giáo dc- ào to, trên lnh vc vn hóa.

PHNG PHÁP ÁNH GIÁ

1. Khi khoa hc Kinh t và xã hi nhân vn (5 tín ch): - 2 bài kim tra (mi bài: 0,2) - 1 tiu lun (0,2) - Thi kt thúc môn hc (0,4) 2. Khi Khoa hc k thut (4 tín ch): - 1 bài kim tra (0,3) - 1 tiu lun (0,3) - Thi kt thúc môn hc (0,4)

TÀI LIU THAM KHO

1. Giáo trình Trit hc (dùng cho hc viên Cao hc và Nghiên cu sinh không thuc chuyên ngành Trit hc), NXB Lý lun chính tr, Hà Ni, 2006. 2. Các vn kin i hi ng toàn quc ln th VIII, IX, X. 3. Các tài liu liên quan n môn hc

11/11

Information

11 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92544


Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531