Read Microsoft Word - 56-2011.docx text version

FLETORJA ZYRTARE

E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Botim i Qendrës së Publikimeve Zyrtare

www.qpz.gov.al

Nr.56

12 maj

PËRMBAJTJA

2011

Faqe

Vendim i KM nr.256, datë 23.3.2011

Për kalimin e disa pasurive të ndodhura në zonën kadastrale nr.8512 të bashkisë Durrës, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, për Entin Kombëtar të Banesave, dhe për një ndryshim në vendimin nr.536, datë 1.5.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të bashkisë Durrës, të qarkut të Durrësit"................................ Për akordim fondi financiar shtesë, bashkisë Vorë, për dhënie ndihme financiare familjeve të dëmtuara nga aksidenti teknologjik i datës 15.3.2008 në fshatin Gërdec, për pagesën e qirave të banesave dhe të dëmeve të shkaktuara nga mospërdorimi i tokave e kulturave bujqësore, që ndodhen brenda perimetrit 300 ml rreth kraterit, zonë e shpallur si zonë e sigurisë së lartë............................................................ Për veprimtarinë akademike, në zbatimin e programit të formimit fillestar dhe vazhdues, në shkollën e Magjistraturës... Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Vlorë - Orikum ................................................... Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor "Unaza lindore", Shkodër.......................................

2335

Vendim i KM nr.270, datë 6.4.2011

2344 2346

Vendim i KM nr.271, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.272, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.273, datë 6.4.2011

2347

2350

Vendim i KM nr.274, datë 6.4.2011

Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i rrugës që lidh ndërtesën e re të qendrës dispeçer dhe zyrat e operatorit të sistemit të transmetimit (OST) sh.a., me nënstacionin 400 kv, Kashar, Tiranë............................................................. Për një ndryshim në vendimin nr.956, datë 24.11.2010 të Këshillit të Ministrave "Për kalimin në pronësi të bashkisë së Shkodrës të pronës nr.373 "Ish- grup artilerie", në Tepe, Shkodër, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes"", të ndryshuar.................................................................. Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit........................................... Për një ndryshim në vendimin nr.1497, datë 19.11.2008 të Këshillit të Ministrave "Për shtypjen e letrave me vlerë"......... Për miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Hajmel të qarkut të Shkodrës............................ Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Tërbuf të qarkut të Fierit................................. Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, datë 7.12.2010 "Për çështjen nr.18381/05 "Mishgjoni kundër Shqipërisë""...................................................... Për kalimin e sipërfaqes 2570.5 m², pronë shtetërore, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë për ndjekjen e procedurave ligjore që nevojiten për ndërtimin e xhamisë "Namazgjaja", për Komunitetin Mysliman Shqiptar............... Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i shkollës 9-vjeçare "Besëlidhja", bashkia Lezhë................................

2356

Vendim i KM nr.275, datë 6.4.2011

2358

Vendim i KM nr.276, datë 6.4.2011

2358

Vendim i KM nr.277, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.279, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.280, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.282, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.283, datë 6.4.2011

2359

2359

2360

2361

2362

Vendim i KM nr.284, datë 6.4.2011

2365

Vendim i KM nr.285, datë 6.4.2011

Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për universitetin "Fan S. Noli", në Korçë, të pronës nr.542, me emërtim "Shtabi i brigadës së këmbësorisë" Korçë, e cila është në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes", të ndryshuar................................ Për licencimin e shkollës së lartë private "Hëna e plotë" (Bedër), Tiranë............................................................ Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2011, miratuar për komisionin qendror të zgjedhjeve, për financimin e fushatës së subjekteve zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, më 8 maj 2011................................................ Për kriteret dhe proceduat e kryerjes së rimbursimit të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat e subjekteve të biznesit të vogël......................................................................... Për shpronësimin, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preket nga ndërtimi i shkollës 9-vjeçare, publike, fshati Pezë-Helmës, "Ura e Beshirit" (komuna Ndroq), Tiranë........................................................................ Për shpronësimin, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private (objekte) që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Qukës-Qafë-Plloç (loti I)........................................

2366

Vendim i KM nr.286, datë 6.4.2011 Vendim i KM nr.287, datë 14.4.2011

2368

2369

Urdhër i MF nr.4/1, datë 15.4.2011 Kërkesë MASH nr.2253, datë 14.4.2011

2369

2370

Kërkesë e MPPT nr.1925, datë 18.4.2011

2370

VENDIM Nr.256, datë 23.3.2011 PËR KALIMIN E DISA PASURIVE TË NDODHURA NË ZONËN KADASTRALE NR.8512 TË BASHKISË DURRËS, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT, PËR ENTIN KOMBËTAR TË BANESAVE, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.536, DATË 1.5.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË BASHKISË DURRËS, TË QARKUT TË DURRËSIT" Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 8, pikat 3, 10, 12, 13, 15/c dhe 16, të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 "Për pronat e paluajtshme të shtetit", të ndryshuar, të nenit 8/a të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001 "Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore", të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9232, datë 13.5.2004 "Për programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit dhe të Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Revokimin e së drejtës së pronësisë për pronat me numrat rendorë 216, 217, 218, 219, 227, 228, 242, 244, si dhe të pronës me numrin rendor 1119, ndodhur në zonën kadastrale nr.8518, me nr.pasurie 46/18 dhe 46/29, me sipërfaqe 1348 (një mijë e treqind e dyzet e tetë) m², të miratuara me vendimin nr.536, datë 1.5.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të bashkisë Durrës, të qarkut të Durrësit". 2. Miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme publike të shtetit, të ndodhura në zonën kadastrale nr.8518, me nr.pasurie 24/35, 26/32 dhe 46/22, sipas formularëve që i bashkëlidhen këtij vendimi. Lista që përbëhet nga 3 (fletë), fillon me numrin 1 (një) dhe mbaron me numrin 13 (trembëdhjetë). 3. Kalimin e pasurive të përcaktuara në pikat 1 e 2 të këtij vendimi, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, për Entin Kombëtar të Banesave, për ndërtimin dhe shitjen e banesave, në zbatim të politikave sociale të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit. 4. Pas kalimit në përgjegjësi administrimi të Entit Kombëtar të Banesave, ngarkohet ky ent të lidhë kontratat e privatizimit me banorët e pastrehë, të përcaktuar në listat që i bashkëlidhen këtij vendimi, që përbëhen nga 23 (njëzet e tre) fletë, sipas kushteve të privatizimit, të përcaktuara me udhëzimin nr.22, datë 12.10.2010 të Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit. 5. Ngarkohen Ministri i Punëve Publike dhe Transportit, Ministri i Brendshëm, Kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe Enti Kombëtar i Banesave për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2335

1. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILËN NR.1", PLAZH CURRILA, DURRËS ZONA KADASTRALE 8512 H,I-2,3 nr.pasurisë 29/10

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Emër, mbiemër Altin Fasku Anifet Bala Bib Arapi Diana Hajdini Et'hem Çakri Hajrije Meta Kadri Muka Kujtim Çela Liri Kariqi Lumturi Vrapi Muhamet Agastra Myqerem Shehaj Naim Shqypi Nuredin Dajlani Perlina Medolli Qemal Sola Ramazan Ymeri Renato Ymeri Sefedin Shkalla Syrja Shabani Vilson Çaushi

2. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILËN NR.2", PLAZH CURRILA, DURRËS ZONA KADASTRALE 8512 H,I-2,3 nr.pasurisë 29/13

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Emër, mbiemër Astrit Doçi Azem Jakupi Azem Keri Azem Puja Flamur Jalitllari Krenar Muhametaj Leonora Dapi Margarita Medolli Muharrem Asllani Muharrem Lenja Ndue Pjetri Petrit Gjoni Shaban Kalemi Zejdi Muka

3. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILËN NR.3", PLAZH CURRILA, DURRËS ZONA KADASTRALE 8512 H,I-2,3 nr.pasurisë 29/14

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Emër, mbiemër Agim Muhametaj Belere Puja Bilbil Hysi Fiqerete Imeraj Leonora Dopi Lirije Stafa Luan Aliçkolli Merita Bajrami Qeremedin Stermasi Rahime Balili Rezart Bejko Saimir Xhovara Simir Zylali Sulltone Jeçollari Tije Xhovara

2336

4. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILËN NR.4", PLAZH CURRILA, DURRËS ZONA KADASTRALE 8512 H,I-2,3, nr.pasurisë 29/16

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Emër, mbiemër Agim Kapollari Agim Ramçe Agron Mazi Agron Përralloj Dhori Nasto Djana Granica Edmond Basha Ermira Vogli Etleva Mushiqi Ferik Kapllanaj Ismail Osmani Kimete Driza Ndue Përkeqi Pandeli Shtembi Ramazan Çerma Ramazan Fasku Vjollca Karaj

5. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "STABILIMENTIN TEUTA", PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13, ZONA KADASTRALE 8518 L,M 10,11, nr.pasurisë 8/18

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Emër, mbiemër I paidentifikuar Altin Asllani Arben Jaho Adrian Hoxha Aziz Kurti Bashkim Arapi Bastri Çallëku Bekim Ahmetllari Fatmir Halili Fitim Zeqiri Floreta Veseli Hume Kamberi Ilison Ladia Jaho Hasa Lavdosh Rama Muhamet Hoxha Përparim Hoxha Përparim Kurti Sirie Likmeta Sulo Hoxha Suzana Vrapi Tahir Halili Yzedin Sheme Zef Beci

6. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË OBJEKTIN ISH-GARDËROBA, PLAZH DURRËS LAGJJA NR.13, ZONA KADASTRALE 8518 D,R-L,M 10,11, nr.pasurisë 8/19

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Emër, mbiemër Alfred Musaraj Arta Koraqi Avdi Gjeta Beqir Gjeta Bujar Çopa Bujar Jaho Enver Hysa Fatmir Zeka Fetah Dervishi Fitim Xhindi Gjergj Dongaj Gentian Shkodra Izet Balla

2337

14 15 16 17 18 19

Kujtim Llanaj Mehmet Braja Qamil Abedini Rustem Mustafa Shaban Saqe Xhezmi Salillari

7. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "KABINAT APOLLONIA", PLAZH DURRËS LAGJJA NR.13, ZONA KADASTRALE 8518 L,M 12,13, nr.pasurisë 10/24, 27/5

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Emër, mbiemër Adriatik Kurti Agron Prendi Agron Spahiu Ahmet Bonka Astrit Brahja Astrit Bushi Avni Beu Bastri Qekaj Drini Kurti Fatbardha Axhenti Haki Cani Haxhi Shaqia Kastriot Gjuzi Kolled Çoku Maksim Musaj Mark Kola Myftar Brahja Suata Aliu Shpresa Musai Spartak Bardhi Xhelal Zotaj Ylli Xhindolli

8. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILËN NR.39, 40, 41, 42, 43" (Godina FIZARMONIKA) PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13 ZONA KADASTRALE 8518 L,M 12,13, nr.pasurisë 26/19 VILA NR.39

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Emër, mbiemër Altin Gjoshi Arben Pjeçi Besnik Koni Fatbardh Xeka Fatmir Pogaj Fatos Cenkollari Gëzim Sulejmani Ilir Gjoshi Kasem Sulejmani Kujtim Huqi Miltiadh Shkodra Olsa Gjini Pertef Kuçi Sadete Sulejmani Shkëlqim Asllani Xhevahir Nurka

VILA NR.40

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Emër, mbiemër Afërdita Shehi Bujar Gjini Edmond Demiri Edmond Pjeçi Ferid Musai Fiqerete Selimi Gani Malaj Kasem Çela Lefter Mato

2338

10 11 12 13 14 15

Letim Muça Mustafa Lala Ndritçim Lala Nevruz Qerollari Rifat Lamçe Zylyftar Kuçi

VILA NR.41

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Emër, mbiemër Astrit Koni Bajram Asllani Dhurata Hysenaj Dhurata Keçi Fahri Çakerri Gramoz Ducka Hamit Hamiti Hysni Basha Ilirian Kuliçi Ilirjan Ducka Met Shabani Nimete Biraku Sadik Reçi Shpëtim Nora Simon Lleshaj Xhevahir Dyli

VILA NR.42

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Emër, mbiemër Agim Begaj Agim Lala Asim Elezi Bujar Tabaku Engjëllushe Hysenaj Genci Tarko Ilia Miraka Maksi Kalemi Misir Tarko Nadire Buna Pëllumb Hysenbelli Pëllumb Uruçi Sabri Xhupi Xhemal Buna Zenel Damani Zydi Luku

VILA NR.43

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Emër, mbiemër Arjan Ruçolli Avni Rexhepi Engjëll Malko Fatime Arifi Fatmir Guce Isa Dida Kapo Hoxha Kol Luli Lutfie Fetahu Mehdi Aruçi Qani Nurka Robert Sotiri Skender Lusha Xhelal Kroshi Xhelo Tozaj

2339

9. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILA 9", PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13 ZONA KADASTRALE 8518 N, O-12,13, nr.pasurisë 27/28

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Emër, mbiemër Agron Tabaku Aqif Lusha Asllan Lula Bajram Saraçi Besnik Lusha Fehmi Kryeziu Ferhat Mallaraj File Skendaj Flamur Sadiku Hajrulla Sina Hysni Ymeri Isa Nikoci Xhemal Shqarthi Kimete Sina Leonard Lusha Lushe Hysenaj Naim Qypi Nazmi Faruku Ndue Gjoka Patriot Hametaj Sadik Lika Tonin Ujka Tomorr Lamçe Valter Laho

10. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "KABINAT ILIRIA" PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13, ZONA KADASTRALE 8518 P,Q 14,15, nr.pasurisë 46/60,46/18, 46/29, 46/22.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Emër, mbiemër Nafie Koçi Albert Bodlli Albert Jaçe Alush Cejku Arbe Musta Bashkim Hysenshahu Durim Dedej Ermir Nerjaku Fatmir Kuka Fatmir Seferi Fatmira Meçe Igli Muça Kasem Kaçi Luan Toska Lulzim Dervishi Mentor Sheganaku Mirela Myzeqari Muharrem Manushi Petrit Meçe Sadije Kaja Shkëlqim Beqiri Shpëtim Seferi Shpresa Gjoni Ylli Musta Zaim Lulo Hamdi Kullafi Emër, mbiemër Afërdita Bajraktari Ali Shkina Altin Murra Bardhyl Beqiri Dalip Haku Dashamir Llani Ardjana Meni

2340

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Ferit Kotorja Gëzim Bramati Hasan Gjoka Haxhi Shkina Ilir Pupa Lulzim Zotkaj Misar Kuçi Romeo Dana Rruzhdi Daka Safet Gjeroveni Sazan Hysenshahu Shefqet Haruni Shpëtim Lushka Shpresa Kiptiu Spartak Gjoroveni Zaide Shkina Emër, mbiemër Arben Fejzo Asie Fejzo Avni Vogli Deborah Dervishi Fadil Elezi Fatmir Halilaga Ferhat Dervishi Gentian Rexhepi Gjergji Duni Ibrahim Dana Mimoza Jevgu Musa Murati Nazmi Tosuni Refred Kryeziu Refrim Kryeziu Rexhep Kryeziu Selim Fejzo

VILA NR.34

Nr. 1 2 3 4 Emër, mbiemër Avenir Bardhoshi Marash Plepi Ndritçim Kocerri Vangjel Noti

11. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VILA NR.51" PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13 ZONA KADASTRALE 8518, nr.pasurisë 24/35

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Emër, mbiemër Alfred Krashi Arben Byku I paidentifikuar I paidentifikuar Artur Shehaj Avni Qama Bajram Çizmja Besnik Bytyçi Besnik Eshja Besnik Hasani Besnik Lame Bexhet Dedja Bujar Salliu Dalip Meta Dritan Sadiku Dylaver Qama Eqerem Alizoti Fatbardha Neziri Fatmir Çerra

2341

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Fatri Rapi Lirie Mali Menduh Boriçi Rakip Kamberi Razije Braho I paidentifikuar Resul Sela Riza Leka Safet Shema Selman Sadiku I paidentifikuar I paidentifikuar I paidentifikuar

12. LISTA EMËRORE E PERSONAVE QË BANOJNË NË "VAPORI" PLAZH DURRËS, LAGJJA NR.13 ZONA KADASTRALE 8518 L,M 12, 13, nr.pasurisë 26/32

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Emër, mbiemër Afrim Boli Agim Cili Agim Doka Agim Hasa Agron Qesja Agustin Cara Aishe Cakrri Aleksandër Dajçe Alime Jonuzi Alma Kume Anastas Asllani Apostol Asllani Arben Deda Arben Shaba Ardian Gjinika Arjan Gjyzeli Arjola Kendaku Artur Allkurti Avdi Buci Bashkim Kasa Beniamin Shaba Besim Sheci Besnik Kiptiu I paidentifikuar Çlirim Fiqo Dashnor Asllani Ded Biba Dituri Dulla Djana Loca Edmond Ajdini Emanuela Selishta Engjëllushe Bacaj Esat Dragoi Fatmir Shytaj Fatos Shehu I paidentifikuar I paidentifikuar Floresha Berisha Floresha Kumbulla Gani Lushaj Gaqo Cukali Gëzim Tarja Hatixhe Jonuzi Ibrahim Cela Ilir Kumaraku Isuf Murataj Joven Muka Julian Arifi Kasem Himalli Kastriot Bufi

2342

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

I pa identifikuar Kujtim Asllani Kujtim Berisha Latif Dedei Lek Mirija Luljeta Himalli Majlinda Braka Medi Kasa Mehdi Velaj Met Rrapo Mimoza Shima Mimoza Sulaj Mimoza Xhaferri Mirush Lazimi Mysli Neza Nadir Kapo Nderim Hysolli Nesti Pina Nurie Shkoza Petraq Prifti Petrit Tabaku Qemal Allkurti Qemal Jaho Ram Metaliaj Ramadan Sulejamni Ramazan Likmeta Ramazan Sadiku Rexhep Gjura Robert Bushi Sabaudin Topi Sali Vidica Shaqir Ademaj Shkurt Kërcuku Skënder Kacerrja Stavri Tole Tahir Mezja Teodor Kojena Valbona Iliazi Vasil Kerzajs Violeta Prifti Xheladin Gashi Xheladin Myrtaj Xheladin Sybashi Xhevat Tufa Ylli Nazarko Ymer Sherifi Yzedin Koçi Zarik Shehu Zybide Kaja Zylyf Xhafa Zylyftar Mema Zyra Muçollari I paidentifikuar I paidentifikuar

2343

VENDIM Nr.270, datë 6.4.2011 PËR AKORDIM FONDI FINANCIAR SHTESË, BASHKISË VORË, PËR DHËNIE NDIHME FINANCIARE FAMILJEVE TË DËMTUARA NGA AKSIDENTI TEKNOLOGJIK I DATËS 15.3.2008 NË FSHATIN GËRDEC, PËR PAGESËN E QIRAVE TË BANESAVE DHE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA MOSPËRDORIMI I TOKAVE E KULTURAVE BUJQËSORE, QË NDODHEN BRENDA PERIMETRIT 300 ML RRETH KRATERIT, ZONË E SHPALLUR SI ZONË E SIGURISË SË LARTË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.8756, datë 26.3.2001 "Për emergjencat civile", të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" dhe të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Bashkisë Vorë, në buxhetin e vitit 2011, t'i akordohet fondi financiar shtesë prej 6 509 400 (gjashtë milionë e pesëqind e nëntë mijë e katërqind) lekësh, për dhënie ndihme financiare familjeve të dëmtuara nga aksidenti teknologjik i datës 15.3.2008 në fshatin Gërdec, për pagesën e qirave të banesave dhe të dëmeve të shkaktuara nga mospërdorimi i tokave e kulturave bujqësore, që ndodhen brenda perimetrit 300 ml rreth kraterit, zonë e shpallur si zonë e sigurisë së lartë. 2. Miratimin e listave të familjeve të bashkisë Vorë, së bashku me shumën përkatëse të kompensimit të dëmeve, sipas lidhjeve 1, 2, 3, bashkëlidhur këtij vendimi. 3. Fondi i akorduar, prej 6 509 400 (gjashtë milionë e pesëqind e nëntë mijë e katërqind) lekësh, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit. 4. Ngarkohen Ministri i Financave, Ministri i Brendshëm, prefekti i qarkut Tiranë, si dhe bashkia Vorë, për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha Lidhja nr.1 LISTA E FAMILJEVE, SHTËPITË E TË CILAVE NDODHESHIN BRENDA PERIMETRIT ME RREZE 300 M, TË KRATERIT TË AKSIDENTIT TEKNOLOGJIK, TË DATËS 15 MARS 2008 NË FSHATIN GËRDEC, BASHKIA VORË.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Emri Bajram Kujtim Fatos Myslim Muhamet Astrit Gzim Xhamije Rruzhdi Hamit Xhabir Gëzim Uran Ilirjan Gentjan Atësia Ramazan Nezir Myslim Zejnel Osman Osman Osman Osman Hamit Zyber Hamit Ali Qemal Qemal Qemal Mbiemri Leti Halili Aliu Aliu Skeja Skeja Skeja Skeja Sina Sina Sina Alla Deliu Deliu Aliu Shuma lekë në muaj 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Totali për 12 muaj: 4 500 000 (katër milion e pesëqind mijë) lekë. Kjo tabelë mbyllet me numrin rendor 15.

2344

Lidhja nr.2 Lista e familjeve që kanë sipërfaqe të tokave bujqësore, brenda perimetrit me rreze 300 m, të kraterit të aksidentit teknologjik, të datës 15 mars 2008 në fshatin Gërdec, bashkia Vorë, por që nuk i shfrytëzojnë ato

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Emër, atësi, mbiemër Shefqet Imer Aliu Hajdar Imer Aliu Gani Sefer Aliu Agim Ali Alla Ramazan Rushit Picari Haki Zenel Aliu Myslim Zenel Aliu Bajram Ramazan Leti Halil Sulejman Halili Haki Zenel Aliu Islam Ahmet Aliu Qerim Ahmet Aliu Kujtim Mersin Muka Bektash Selim Aliu Ramazan Ahmet Aliu TOTALI Kultura Bar Bar Bar Jonxhë Jonxhë Bar Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Jonxhë Sip. m2 900 1500 2500 10800 12000 2000 3000 2316 1000 3000 3000 3000 4000 5250 3000 57266 Rendimenti kv/ha 100 100 100 400 100 100 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Prodhimi njomishte kv 9 15 25 432 480 20 120 92.6 40 120 120 120 160 210 120 Çmimi lekë/kv 100 100 100 500 500 100 500 500 500 500 500 500 500 500 500 Vlera në lekë 900 1500 2500 216000 240000 2000 60000 46300 20000 60000 60000 60000 80000 105000 60000 1014200

Lidhja mbyllet me numër rendor 15. Lidhja nr.3 Lista e familjeve që kanë sipërfaqe ullishte, të cilat ndodheshin brenda perimetrit me rreze 300 m, të kraterit të aksidentit teknologjik, të datës 15 mars 2008 në fshatin Gërdec, bashkia Vorë, dhe që nuk e shfrytëzojnë atë

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Emër, mbiemër Ibrahim Ceka Xheladin Kolkdashi Petrit Alla Zoje Gjikola Besim.H.Aliu Deje Elqeni Shaqir.D.Gërdeci Rruzhdi.H.Sina Osman Skeja Kujtim Halili Myslym.Z.Aliu Haki.Z.Aliu Asim Gërdeci TOTALI Kultura Ullinj në prodhim = = = = = = = = = = = = Sip. m2 2340 2840 910 1000 1000 1500 1000 3600 5000 2200 4000 4000 1800 31190 Numri i rrënjëve 46 56 18 20 20 30 20 72 100 44 80 80 36 622 Rendimenti kg/rrënjë 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Prodhimi në kg 920 1120 360 400 400 600 400 1440 2000 880 1600 1600 720 12440 Çmimi lekë/kg 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Vlera në lekë 73600 89600 28800 32000 32000 48000 32000 115200 160000 70400 128000 128000 57600 995200

Lista mbyllet me numër rendor 13.

2345

VENDIM Nr.271, datë 6.4.2011 PËR VEPRIMTARINË AKADEMIKE, NË ZBATIMIN E PROGRAMIT TË FORMIMIT FILLESTAR DHE VAZHDUES, NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 5 të nenit 47 të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, të nenit 15 të ligjit nr.8136, datë 31.7.1996 "Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, si dhe të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Trupi pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës kryen veprimtari mësimdhënieje dhe mbështetëse, që i shërbejnë përmbushjes së misionit të saj për të siguruar formimin profesional të magjistratëve (gjyqtarë, prokurorë) dhe të operatorëve të tjerë të sistemit të drejtësisë, në rastet e parashikuara në ligj. 2. Trupi pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës përbëhet nga pedagogë të brendshëm dhe pedagogë me kohë të pjesshme. 3. "Veprimtari mbështetëse", në kuptim të këtij vendimi, konsiderohen veprimtaritë për hartimin e programeve të mësimit, hartimin e rregulloreve apo dokumentacioneve, përgatitjen e botimeve, moderimin e veprimtarive trajnuese, pjesëmarrjen në komisione ad hoc, si dhe veprimtari të tjera, të realizuara nga trupi pedagogjik. 4. Normimi i veprimtarisë mësimdhënëse dhe mbështetëse, për pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm të Shkollës së Magjistraturës, bëhet nga këshilli drejtues. 5. Veprimtaria e mësimdhënies dhe ajo mbështetëse e pedagogëve me kohë të pjesshme konvertohet sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet dhe është pjesë përbërëse e këtij vendimi. Për pedagogët të cilët kanë ushtruar, për një periudhë kohe jo më pak se 10 vjet, detyrën si gjyqtar, prokuror apo avokat, vlera e 1 ore mësimore 60-minutëshe është 1000 (një mijë) lekë. 6. Anëtarë të tjerë të trupit pedagogjik me kohë të pjesshme, që aktivizohen nga fusha të ndryshme, për nevoja të procesit mësimor, japin orë mësimore, të miratuara me aktet përkatëse, dhe për çdo orë mësimi të kryer, shpërblehen sipas kritereve të përcaktuara me vendimin e Këshillit të Ministrave që rregullon pagat për institucionet e arsimit të lartë. 7. Ora mësimore në Shkollën e Magjistraturës do të jetë 60 minuta dhe, për efekt të pagesës, do të konvertohet jo më pak se koeficienti më i lartë i konvertimit të orës mësimore në arsimin pasuniversitar, sipas legjislacionit të arsimit të lartë. "Orë mësimore", në kuptim të këtij vendimi, konsiderohen si veprimtaria teorike, ashtu edhe ajo praktike. 8. Anëtarët e këshillit drejtues të shpërblehen në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë për çdo pjesëmarrje në mbledhje, por jo më shumë se katër mbledhje në vit. 9. Anëtarët e jashtëm të këshillit pedagogjik të Shkollës së Magjistraturës të shpërblehen në masën 8 000 (tetë mijë) lekë për çdo pjesëmarrje në mbledhje, por jo më shumë se dy mbledhje në vit. 10. Anëtarët e komisionit të provimit të pranimit në Shkollën e Magjistraturës, do të shpërblehen, sipas koeficientit, 1 (një) kandidat me 0.3-0.5 orë mësimore, e konvertuar në varësi të formës së provimit të pranimit. 11. Kandidatët për magjistratë të Shkollës së Magjistraturës, me bursë të financuar nga Buxheti i Shtetit, përfitojnë dieta për udhëtim jashtë vendit, në masën 20 euro në ditë, për realizimin e një vizite studimore në Gjykatën e Strasburgut ose në një gjykatë tjetër të Bashkimit Europian. Në raste kur realizimi i vizitës përballohet nga donatorët ose pala pritëse, shpenzimet për dieta nuk përballohen nga fondet e planifikuara për Shkollën e Magjistraturës. 12. Me fondet e planifikuara për Shkollën e Magjistraturës, për vizitën studimore jashtë vendit, paguhen shpenzimet e transportit, vajtje jashtë shtetit e kthim, shpenzimet e transportit nga

2346

aeroporti në destinacion e anasjellas, si dhe shpenzimet e fjetjes. Për çdo rast, këto shpenzime njihen si të tilla sipas dokumentit përkatës (faturës, biletës etj.). 13. Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga fondet e miratuara për Shkollën e Magjistraturës. 14. Ngarkohet këshilli drejtues i Shkollës së Magjistraturës të nxjerrë udhëzime në zbatim të këtij vendimi. 15. Ngarkohet Shkolla e Magjistraturës për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha Lidhja nr.1 Konvertimi i elementeve të trajnimit nga pedagogët me kohë të pjesshme, jepet si më poshtë:

A) a) b) c) d) e) f) g) Trajnimi fillestar Provim Udhëheqje teme Recentë teme Komisioni i temës Komisioni i vlerësimit të dosjeve Udhëheqësi i stazhit profesional Hartimi i tezave të provimit të pranimit Orë mësimore 1 kandidat 1 kandidat 1 kandidat 1 kandidat 10 vendime gjyqe/akte 1 muaj 1 tezë e konvertuar 0.5 orë mësimore 15-20 orë mësimore 05-10 orë mësimore 1 orë mësimore 1 orë mësimore 20 orë mësimore 1500 (një mijë e pesëqind) lekë

B) a) b) c)

Trajnimi vazhdues Ekspert seminari Lehtësuesit e seminareve Moderatorë

Orë mësimore e konvertuar 10 orë mësimore/ditë 5 orë mësimore/ditë 3 orë mësimore/në ditë

VENDIM Nr.272, datë 6.4.2011 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR VLORË - ORIKUM Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 pika 1 20 e 21 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik" dhe të ligjit nr.10 190, datë 26.11.2009 "Për buxhetin e vitit 2010", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimit i rrugës Vlorë - Orikum. 2. Shpronësimi të bëhet në favor të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen 7 409 (shtatë mijë e katërqind e nëntë) m2 tokë arë, me vlerë 1 738 750 (një milion e shtatëqind e tridhjetë e tetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë) lekë, si dhe për kulturat drufrutorë, me vlerë shpronësimi 852

2347

470 (tetëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e shtatëdhjetë) lekë, me një vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 2 591 220 (dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njëzet) lekësh. 4. Shpenzimet procedurale, në shumën 879 000 (tetëqind e shtatëdhjetë e nëntë mijë) lekë, të përballohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. 5. Vlera e përgjithshme e shpronësimit prej 2 591 220 (dy milionë e pesëqind e nëntëdhjetë e një mijë e dyqind e njëzet) lekësh të përballohet nga llogaria e veçantë e Ministrisë së Financave pranë Bankës së Shqipërisë, "Fondi i shpronësimeve". 6. Shpronësimi të fillojë më 1.4.2011 dhe të përfundojë më 1.7.2011. 7. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të bëjë likuidimin e pronarëve brenda afatit të parashikuar në pikën 6 të këtij vendimi. 8. Pronarët e përmendur në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZVRPP-ja", do të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 9. Pronarët e përmendur në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi "Saktësim dokumentacioni", do të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të jetë dhënë një rikonfirmim lidhur me titullin e pronësisë dhe të jetë vënë në dispozicion harta treguese e përditësuar, pas saktësimit të pasurisë nga zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme Vlorë. 10. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, të kryejë likuidimin e pronarëve për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZRPP-ja Vlorë", pasi të kenë dorëzuar dokumentacionin e plotë të pronësisë. 11. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të kryejë likuidimin e pronarëve për të cilët është bërë shënimi "Saktësim dokumentacioni", në bazë të pikës 9 të këtij vendimi, pasi të jenë kryer të gjitha verifikimet në terren. 12. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Vlorë, brenda 30 ditëve nga data e miratimit të këtij vendimi, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve, të fillojnë procedurat për hedhjen e trupit të rrugës në hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit që do t'i vihet në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe të bëjë kalimin e pronësisë për pasuritë e shpronësuara në favor të shtetit. 13. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Vlorë, të pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në çastin kur do të realizohet procesi i hedhjes së trupit të rrugës në hartat kadastrale, si dhe kalimi i pronësisë për pasuritë e shpronësuara. 14. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Financave, Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, ZQRPP dhe ZRPP-ja Vlorë për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2348

Lista e pronarëve që shpronësohen për drufrutorët nga zgjerimi i segmentit rrugor Vlorë-Orikum Nr. 1 2 3 4 Pronari Emri Petref Arif Nuro Agim Shuma Hodo Atësia Xhaferr Avdi Mbiemri Mustafaj Bego Vero Bego Zona kad. 3140 3140 3140 3140 Nr./pas. 377/3 382/1 382/6, 382/3 382/2, 384/1/1 383/1. 382/7 Lloji i pasurisë Nespulla Ullinj Ullinj mandarina Ullinj Ullinj mandarina Rrënjëve 3 2 18 7 2 32 6

Sip.m2 67 286 314 989 1656

Vlefta 40100 309170 29600 473600 852470

Shënime Konfirmuar ZRPP Konfirmuar ZRPP Konfirmuar ZRPP Konfirmuar ZRPP Konfirmuar ZRPP Konfirmuar ZRPP

MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DREJTORIA SHPRONËSIMEVE LISTA E PASURIVE QË SHPRONËSOHEN NGA ZGJERIMI I SEGMENTIT RRUGOR VLORË-ORIKUM Pronari Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Emri Petref Erion B/pronësi Zaharian Nuro Elvira Agim Nuro Agim Arif Agim Agim Çerçiz Çerçiz Roland Roland Tare Tare B/pronarë Selmanaj Xhevit Hader B/pronësi B/pronësi Karagjozi Xhevit Bardho Pellat Cane Ismail Panajot Arben Xhevdet Piro Andi Ylli Xhebro Saco Halim Atësia Mbiemri Mustafaj Zeneli Zaharia Vero Hoxha Bego Vero Bego Bego Bego Bego Bego Bego Bego Bego Bego Bego Zona kad. 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 Nr./pas. 377/3 382/18 382/5 528/3 382/6 382/10 382/7 382/3 382/2 382/1 384/1/1 383/1 391/3 389/1 389/2 391/1 389/3 391/2 405/11 409/3 409/9 69/2 103/1 409/7 69/1 102/1 102/3 102/4 102/5 102/6 102/8 102/10 102/11 102/7 102/14 Sip. m2 67 175 72 36 82 100 129 232 127 286 401 332 277 83 179 111 23 129 38 41 317 83 47 71 95 131 84 84 248 127 175 144 145 133 164 Lloji i pasurisë arë arë ullishte arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë pemëtore pyll ullishte arë arë arë arë arë arë arë arë arë pemëtore pemëtore Çmi mi 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 263 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 Vlefta 15711.5 41037.5 16884 8442 19229 23450 30250.5 54404 29781.5 67067 94034.5 77854 64956.5 19463.5 41975.5 26029.5 5393.5 30250.5 8911 9614.5 74336.5 19463.5 12361 16649.5 22277.5 30719.5 19698 19698 58156 29781.5 41037.5 33768 34002.5 31188.5 38458 Shënime konfirmuar konfirmuar Saktësim dokumentacioni konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar saktësim dokumentacioni konfirmuar

Selmanaj Selmanaj

Selmanaj Ramo Limo Ramo Ramaj Gjimara Pellumbi Golemaj Stefa Gjiknuri Sulaj Havari Ramo Bedinaj

2349

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Halo Fadil Veip B/pronare Nikaj B/pronare Nikaj Novruz Sofo Nexhmie Ali B/pronare Kapo Mehmet Vasil Fatjon SHUMA

Rama Nika Durmishi

3140 3140 3140 3140 3140

102/13 102/12 141/1 141/2 144/4 144/5 149/23 149/13 148/4 148/1 209/4 504/1 516/1

160 48 360 386 331 148 254 103 129 149 173 105 95 7409

pemëtore arë arë arë arë arë pemëtore arë arë arë arë arë arë

234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5 234.5

37520 11256 84420 90517 77619.5 34706 59563 24153.5 30250.5 34940.5 40568.5 24622.5 22277.5 1738750

konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar konfirmuar

Novruzi Ruka Beqiri Gjimara

3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140 3140

Dani Bilani Veizaj

VENDIM Nr.273, datë 6.4.2011 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR "UNAZA LINDORE", SHKODËR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 pika 1, 20 e 21 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik" dhe të ligjit nr.10 190, datë 26.11.2009 "Për buxhetin e vitit 2010", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punëve Publike dhe Transportit, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Shpronësimin, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken si rezultat i ndërtimit të rrugës "Unaza lindore", Shkodër. 2. Shpronësimi bëhet në favor të Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen truall 24875.6 (njëzet e katër mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë pikë gjashtë) m2, me vlerë të përgjithshme shpronësimi prej 243 642 950 (dyqind e dyzet e tre milionë e gjashtëqind e dyzet e dy mijë nëntëqind e pesëdhjetë) lekë. 4. Shpenzimet procedurale, në shumën 1 561 000 (një milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e një mijë) lekë, të përballohen nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. 5. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 243 642 950 (dyqind e dyzet e tre milionë e gjashtëqind e dyzet e dy mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekësh, të përballohet nga llogaria e veçantë e Ministrisë së Financave, pranë Bankës së Shqipërisë, "Fondi i shpronësimeve". 6. Shpronësimi të fillojë më 15.4.2011 dhe të përfundojë më 15.7.2011. 7. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të bëjë likuidimin e pronarëve brenda afatit të parashikuar në pikën 6 të këtij vendimi. 8. Pronarët e përmendur në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZRPP-ja Shkodër", do të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 9. Pronarët e përmendur në listën që i bashkëlidhet këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi "Proces regjistrimi", do të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të përfundojë procedura e regjistrimit dhe pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve.

2350

10. Pronarët e listës që i bashkëlidhen këtij vendimi, për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZRPP-ja, kufizim pronësie", do të kompensohen, për efekt shpronësimi, pasi të hiqet urdhri i kufizimit dhe zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Shkodër, të ketë konfirmuar titullin e pronësisë. 11. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të kryejë likuidimin e pronarëve, për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZRPP-ja, Shkodër", pasi të kenë dorëzuar dokumentacionin e plotë të pronësisë. 12. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve të kryejë likuidimin e pronarëve, për të cilët është bërë shënimi "Proces regjistrimi", pasi pronarët të kenë përfunduar procedurat e regjistrimit, si dhe pasi të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 13. Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve, të kryejë likuidimin e pronarëve, për të cilët është bërë shënimi "Konfirmuar nga ZRPP-ja Shkodër, kufizim pronësie", sipas pikës 10 të këtij vendimi, pasi zyra e regjistrimit të pasurive të paluajtshme Shkodër të ketë konfirmuar përfundimisht titullin e pronësisë, si dhe pasi pronarët të kenë paraqitur dokumentacionin e plotë të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. 14. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Shkodër, brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Rrugëve të fillojnë procedurat për hedhjen e trupit të rrugës në hartat kadastrale, sipas planimetrisë së shpronësimit që do t'i vihet në dispozicion nga Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe të bëjë kalimin e pronësisë, për pasuritë e shpronësuara, në favor të shtetit. 15. Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Shkodër, të pezullojnë të gjitha transaksionet me pasuritë e shpronësuara deri në çastin kur do të realizohet procesi i hedhjes së trupit të rrugës në hartat kadastrale, si dhe kalimi i pronësisë për pasuritë e shpronësuara. 16. Ngarkohen Ministria e Punëve Publike dhe Transportit, Ministria e Financave, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, zyra vendore e regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Shkodër, dhe Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2351

REPUBLIKA SHQIPËRISË MINISTRIA E PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DREJTORIA E SHPRONËSIMEVE LISTA E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR SIPËRFAQE TRUALLI NGA NDËRTIMI I UNAZËS LINDORE SHKODËR Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Ragip Selman Selmani Sabahet Zekja Ilir Dushku Ilir Alija Trashigimtar Hoxha Musa Dyli Tufik Lopçi Ndue Binak Marku Agim Peca Hysen Kurti Idriz Ishmaku Skender Dodaj Kol Ndue Tahiri Bardhyl Ishmaku Nik Daka Tom Radoja,Bardhok Zhuri Martin Darçi Ish Bonifikim Zef Shkafja Ish Bonifikim Sokol Shkafi Mark Shkafi Lazer Mehmeti Mark Darca Tonin Darca Bashkim Hysa Fejzi Zagani Faik Beqir Hykaj Sami,Kujtim,Naim Deniku Ardian Qamil Lisaj Fert Bardhi,Imer Kalldrica Xhevdet Jonuz Bushati Pronari Z.K. 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8597 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 Nr. pas. 10/93 10/95 7/7 7/4 7/79 7/59 7/9 3/127 5/10 5/13 3/165 3/124 3/125 3/2 3/4 3/5 3/6 3/133 3/13 3/28 3/16 3/17 3/18 3/19 3/23 8/276 8/169 8/174 8/214 8/215 8/216 8/217 Sip. m2 113 393 66 16.7 993.1 48 17.1 58.8 575.7 166.7 315.3 81.5 136 85 40.8 21 19 17.5 49.8 25.5 57.6 39.7 32.6 45.5 44.5 4 6.6 135.7 146.6 68 80 15 Çmimi lekë/m2 15000 15000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 Vlera lekë 1695000 5895000 561000 141950 8441350 408000 145350 499800 4893450 1416950 2680050 692750 1156000 722500 346800 178500 161500 148750 423300 216750 489600 337450 277100 386750 378250 34000 56100 1153450 1246100 578000 680000 127500 Shënime Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja "Kufizim pronësie" Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP "Kufizim pronësie" Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja

2352

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Brahim Radoshku,Nazmi Kalldrica Bledar Kalaci Artan,Mirsada Burgaj Luan Djaloshi Çlirim,Erion Rakaj Trashigim Anamali Nikoli Demaj Trashigim Sykja Trashigim Sykja Safet Kopliku Bal Proni Prel Proni Rrok Neli Luduvik Kroni Dede Hasani Kol&Mark Zabeli Rrok Laçaj Nik Kodra Mark Lajthija Gezim Dede Qarri Njac Shtjefni Bik Palushi Pal Trashani Geg Vata Aleks&Angjelin Trashani Arben&Gezim Trashani Prek Pepa Luigj Pepa Sokol Pepa Tonin&Fatmir Gjeloshi Vuksan Vitaj Sabruse Lohja Trashimgim Lohja Alush Kraja Ndoc&Kolec Nufrani Fran Kapaj Gjergj Shpati Lazer Shpati Nikolin Paloka (BP) Martin Bardhoja Gjelosh Dedndeu Gjovalin Dedndeu Pllumb Lulashi

8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594 8594

8/218 9/160 9/161 9/141 9/228 9/227 9/154 9/207 9/198 9/224 10/351 10/352 10/353 10/354 10/249 10/253 10/251 10/257 10/255 10/258 10/259 10/260 10/261 10/262 10/269 10/270 10/271 10/272 10/273 10/277 10/279 11/11 11/10 11/4 12/33 12/48 12/49 12/51 12/55 12/56 12/97 12/98 12/128

62.7 69.1 31.4 4 12.7 555.7 546.6 9.3 75.3 871.7 3 87.4 62.2 48.2 125 54 684 8 33 15.5 20.5 29.3 16 34 57 45 84.4 107 127.5 59 709.7 1928 2525 648 73.3 81 16.7 53 246.4 123 153.7 193 120.4

8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

532950 587350 266900 34000 107950 4723450 4646100 79050 640050 7409450 25500 742900 528700 409700 1062500 459000 5814000 68000 280500 131750 174250 249050 136000 289000 484500 382500 717400 909500 1083750 501500 6032450 16388000 21462500 5508000 623050 688500 141950 450500 2094400 1045500 1306450 1640500 1023400

Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi

2353

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Gjon Marashi,Pjeter Gjoni Pal Zefi Ndoc Kol Marku Gjon Mirashi Zef Deda Trashegimt. Hile Shllaku Kel Baçli Kol Rroku Gjin Dede Krepi Alfred Hangjari Ndue Pjetra Gjon Kol Jaku Marash Marku Pjeter Marku Nike Zogu Nikolin Marku Pjeter Ndoja Tonin Gjoka Murgeshat "SUORE PICOLE" Gjon Peraj Mhill Foleta Tom Tollozi Gege Tollozi Pjeter Guri Ndue Geshtenja Ndoc Poja Mark Xhani Fran Vrina Tonin Beka Rrok Luma Tonin Beka Gezim Bega Alfons Cico Pjerin Lleshi Ernest Gjuraj,Marjan Frashni,Balto D Gjon Vat Lajthia Paulin Radovani Pal Bregu Ndue Zeka Mhill Zefi Zef Pjetri Halit Caka Fran Mark Kroni

8594 8594 8594 8594 8594 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593

12/130 12/171 12/176 12/181 12/202 16/192 16/148 16/87 16/203 16/202 16/231 15/451 15/91 15/84 15/50 15/35 15/30 15/29 9/287 9/286 9/194 9/193 9/192 9/114 9/112 9/109 9/25 9/24 9/22 10/123 10/125 10/67 8/31 8/241 8/257 8/205 8/294 8/3 8/4 11/306 11/297 11/268 11/269

151.7 288.8 141 3.5 102 101 323.5 32.4 62.2 112 15.7 13.4 14.2 19.6 5.4 211.8 18.4 18.6 40 128 26.7 10 19.5 29.6 50 158 87.3 12.4 223 159 104 15 942.5 157 81.4 195.6 91.3 4 102.8 37 82 77 44

8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 15000 15000 15000 15000

1289450 2454800 1198500 29750 867000 858500 2749750 275400 528700 952000 133450 113900 120700 166600 45900 1800300 156400 158100 340000 1088000 226950 85000 165750 251600 425000 1343000 742050 105400 1895500 1351500 884000 127500 8011250 1334500 691900 1662600 776050 34000 873800 555000 1230000 1155000 660000

Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja

2354

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Zalvator Kiçi Jolanda Boçi Prend Llesh Kocaj Hektor Kapaklia Gjon+Rregjina Kolnikaj Nikolla Beroviq Trashigim Muzhani Trashigim Pal Alekaj Trasheg. Pepaj Gjergj Markaj Trasheg. Lleshaj Gjergj Gjoni Ali Burgaj Isa Kodra Isa Kodra etj. Isa Milla Fadil Halluni Xhevat Halluni Hamidie Halluni Agim Halluni Vaid Halluni Bajram Halluni Dede dhe Gjon Beka Lazer dhe Dede dhe Gjon Beka Lazer Beka Gjergj&Tonin Nika Mark Çunxhonaj Sokol Vistaraj Xhevahire Mesi Hajredin Vajushi Ymer Bala Ismet Bala Ismet dhe Ymer Bala Skender Kraja Shaqir Tyrbetari Rifat Qamil Rexhvelaj Bike Paruni Qemal Viktor Fusha Fartmir Tusha Gezim Tusha Faruk

Halluni TOTALI

8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8593 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592 8592

11/299 11/313 11/319 11/320 12/12 12/71 12/82 13/257 13/59 9/179 10/5 10/72 12/148 12/149 12/18 12/7 12/154 12/155 12/167 12/168 12/169 12/170 8/73 8/74 8/75 8/76 8/77 8/78 8/1 8/2 8/4 8/50 8/51 8/316 8/317 8/319 8/320 8/321 8/322 8/323 12/157

74 62 68.5 45 101 753 434.5 76 154.6 5 13.3 19 106.3 64 307 384.2 62.3 93.8 23 18 52 38 45.8 218 176 137.8 289.2 78.2 278.5 642.2 24 22.4 162 29.3 61.7 43.6 59.5 102.4 79.3 182.7 51.2 24875.6

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 8500 8500 15000 15000 15000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 8500

1110000 930000 1027500 675000 1515000 11295000 6517500 646000 1314100 75000 199500 285000 903550 544000 2609500 3265700 529550 797300 195500 153000 442000 323000 687000 3270000 2640000 2067000 4338000 1173000 4177500 9633000 360000 336000 2430000 439500 925500 654000 892500 1536000 1189500 2740500 435200 243642950

Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP Konfirmuar nga ZRPP Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi Proces regjistrimi Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Konfirmuar nga ZRPP-ja Proces regjistrimi

2355

VENDIM Nr.274, datë 6.4.2011 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I RRUGËS QË LIDH NDËRTESËN E RE TË QENDRËS DISPEÇER DHE ZYRAT E OPERATORIT TË SISTEMIT TË TRANSMETIMIT (OST) SHA, ME NËNSTACIONIN 400 KV, KASHAR, TIRANË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5 pika 1 20 e 21 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik", me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i rrugës që lidh ndërtesën e re të qendrës dispeçer dhe zyrat e Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., me nënstacionin 400 kV, Kashar, Tiranë, sipas tabelës, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 2. Shpronësimi të bëhet në favor të "OST" sh.a. 3. Pronarët e pasurive të paluajtshme, që shpronësohen, të kompensohen në lekë, në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse të kompensimit, që paraqitet në tabelën bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen prej 8 535 (tetë mijë e pesëqind e tridhjetë e pesë) m² tokë bujqësore arë, vlerësuar në shumën e përgjithshme prej 3 993 276 (tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekësh. 4. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, prej 3 993 276 (tre milionë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) lekësh, të përballohet nga fondet e "OST" sh.a. 5. Vlera e shpenzimeve procedurale të shpronësimit, në shumën 740 000 (shtatëqind e dyzet mijë) lekë, të përballohet nga "OST" sh.a., si subjekt kërkues i këtij shpronësimi. 6. Shpronësimi të fillojë brenda muajit maj 2011 dhe të përfundojë brenda muajit nëntor 2011. 7. Pagesa e të shpronësuarve të bëhet pas paraqitjes së dokumenteve të pronësisë, sipas ligjit nr.8561, datë 22.12.1999. 8. Punimet për ndërtimin e rrugës që lidh ndërtesën e re të qendrës dispeçer dhe zyrat të Operatorit të Sistemit të Transmetimit (OST) sh.a., me nënstacionin 400 kV, Kashar, Tiranë, të përfundojnë brenda muajit nëntor 2011. 9. Ngarkohen Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe "OST" sh.a. për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2356

LISTA E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN PËR EFEKT TË NDËRTIMIT TË RRUGËS QË LIDH QENDRËN DISPECER ME N/STAC.400 KV "TIRANA 2" Qarku: Tiranë Komuna: Kashar

Lista e pronarëve për shpronësim definitiv Nr. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Emri 2 Mexhit Sabri Arian Rexhep Rexhep Rexhep Rexhep Rexhep Ali Ali kanal Xhemal Shkelqim Hajdar Ramazan Bashkim Jakup Mustafa Musa Muhamet Musa Lulzim kanal Rustem Rustem kanal Rustem Atësia 3 Mersin Qazim Qazim Shaban Shaban Shaban Shaban Shaban Shaban Shaban Ymer Osman Ymer Hamza Hamza Ramazan Ramazan Ramazan Ramazan Ramazan Pellumb Qerim Qerim Mbiemri 4 Sula Mekollari Mekollari Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Sula Murataj Murataj Murataj Murataj Murataj Beqiri Sula Sula Lloji i pasurisë 5 arë arë arë arë Nr. kadastral 6 2105 2105 2105 2105 Nr. i pasurisë 7 1/23 1/31 1/32 1/15 1/15 1/15 1/18. 1/18. 1/19. 9/1 686 976/6 976/10 976/11 976/13 976/14/1 976/18/1 976/18/2 976/18/5 976/18/6 976/18/7 115/12 440 116/2 117a 427 1118/1 Prona në m2 (totale) 8 2535 2200 2200 7373

(sip. tokë bujqësore) Gjendja juridike nga ZVRPP 9 pronar pronar pronar pronar Sip. rrugë m2 10 1000 290 300 300 45 270 Çmimi tokës, lekë/ m2 11 415 415 415 415 Vlera në lekë për tokën 12 415000 120350 124500 124500 Lloji i kulturës 13 jonxhë jonxhë jonxhë jonxhë serrë serrë për ndërtim fiq 16shegë,3pjeshkë,3mollë,5ftonj,10,kumbulla, 16 qershi,1hardhi,10ullinj, 15, totali 367340 lekë asëll asëll rrugë rrugë rrugë rrugë rrugë rrugë jonxhë jonxhë misër misër misër 25 rrënjë, ftonj, shegë, kumbulla jonxhë ulli 1 rr, shegë 2 rr, mollë 3 rr,kumb 6 rr, ftua 5 rr, total 21+24 74000 73500 73500 73500 74000 1480 1332 1184 1776 5920 Çmimi i kulturës, lekë/ ha 14 74000 73500 73500 74000 17000 74000 Vlera në lekë për kulturën 15 7400 2146 2220 2220 76.5 11250 1998 367340 73000 73000 1332 962 Vlera totale në lekë 16 422400 122496 126720 126720 76.5 11250 114048 367340 76032 54912 91300 37350 58100 76775 332000 112050 84480 76032 67584 101376 337920 232400 109824 Shënime 17 certifikatë 06.11.2006 certifikate 04.09.2008 certifikatë 04.09.2008 pa certifikatë pa certifikatë pa certifikatë pa certifikatë pa certifikatë certifikatë 23.11.2007 pa certifikatë pa certifikatë pa certifikatë certifikatë 21.01.2007 pa certifikatë certifikatë 20.07.2007 pa certifikatë certifikate 09.01.2008 certifikatë 09.01.2008 certifikatë 12.12.2008 certifikatë 12.12.2008 certifikatë 08.12.2003 pa certifikatë pa certifikatë pa certifikatë

arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë arë

2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105

7373 4437 1565 2650 1343 1440 2900 4240 16000 4650 3675 4200 3910 3910 2650 8800

pronar pronar pronar pronar shtet pretendues pretendues pretendues pretendues pronar (b.p) pretendues pronar pronar pronar pronar pronar shtet pretendues pretendues shtet pretendues SHUMA

415

112050

180 130 20 220 90 140 185 800 270 200 180 160 240 800 50 560 260 45 1800 8535

415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415 415

74700 53950 91300 37350 58100 76775 332000 112050 83000 74700 66400 99600 332000 232400 107900

2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105 2105

73500

1924

Qerim

Sula

arë

7100

415

747000 3475625

107090 517651

854090 3993275.5

2357

VENDIM Nr.275, datë 6.4.2011 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.956, DATË 24.11.2010 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR KALIMIN NË PRONËSI TË BASHKISË SË SHKODRËS TË PRONËS NR.373 "ISH- GRUP ARTILERIE ", NË TEPE, SHKODËR, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË MBROJTJES, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES"", TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2 shkronja "c", 3, 5, 7 dhe 8 të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001 "Për transferimin e pronave të paluajtshme të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në vendimin nr.956, datë 24.11.2010 të Këshillit të Ministrave, të bëhet ky ndryshim: - Në titullin e vendimit dhe në pikat 1 e 2 të tij, fjalët "...Ish-grup artilerie..." të zëvendësohen me fjalët "... Reparti ushtarak nr.1150...". Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha VENDIM Nr.276, datë 6.4.2011 PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË AZERBAJXHANIT, PËR HEQJEN E VIZAVE PËR MBAJTËSIT E PASAPORTAVE DIPLOMATIKE DHE TË SHËRBIMIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 17 e 23 të ligjit nr.8371, datë 9.7.1998 "Për lidhjen e traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare", me propozimin e Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Punëve të Jashtme, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2358

VENDIM Nr.277, datë 6.4.2011 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.1497, DATË 19.11.2008 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR SHTYPJEN E LETRAVE ME VLERË" Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 "Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe të ligjit nr.8976, datë 12.12.2002 "Për akcizat", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave VENDOSI: Në fund të pikës 2 të vendimit nr.1497, datë 19.11.2008 të Këshillit të Ministrave, shtohen fjalët "... si dhe diplomat e maturës shtetërore.". Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha VENDIM Nr.279, datë 6.4.2011 PËR MIRATIMIN E LISTËS PARAPRAKE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE, SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS HAJMEL TË QARKUT TË SHKODRËS Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, 3 e 17 të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001 "Për transferimin e pronave të paluajtshme publike, të shtetit, në njësitë e qeverisjes vendore", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Miratimin e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi ose në përdorim, të komunës Hajmel të qarkut të Shkodrës, sipas lidhjes nr.1, e cila i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Lista paraprake, sipas kërkesave të këshillit të kësaj komune, është pjesë e listës së inventarit të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që janë brenda juridiksionit territorial dhe administrativ të komunës Hajmel të qarkut të Shkodrës, miratuar me vendimin nr.768, datë 24.9.2010 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore në komunën Hajmel të qarkut të Shkodrës". 2. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe komuna Hajmel për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2359

Komuna Hajmel

Numrat rendorë të pronave në listën e inventarit 1 2-8 9,10 11-191 192,194-200,202,203,205, 206,207 193,201,204 221-225 226-237 238,246,249,253,259,261,265,279 Fusha e përdorimit të pronës Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën administrative Prona që përdoren për realizimin e programeve arsimore Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në shëndetin publik Infrastrukturë (sheshe, rrugë vendore, lulishte dhe shërbime publike) Troje të lira dhe hapësira publike të pazëna ndërmjet ndërtesave dhe objekteve të çdo lloji Varrezat publike Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit (toka produktive) Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit (kanale të treta dhe toka joproduktive)

Lidhja nr.1

Lloji i transferimit Në pronësi Në pronësi Në pronësi Në pronësi Në përdorim Në pronësi Në përdorim Në pronësi

VENDIM Nr.280, datë 6.4.2011 PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME PUBLIKE SHTETËRORE, QË TRANSFEROHEN NË PRONËSI OSE NË PËRDORIM TË KOMUNËS TËRBUF TË QARKUT TË FIERIT Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 2, 3 e 17 të ligjit nr.8744, datë 22.2.2001 "Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Brendshëm, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, brenda juridiksionit territorial dhe administrative të komunës Tërbuf të qarkut të Fierit, që transferohen në pronësi ose në përdorim të kësaj komune, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. Lista e inventarit me 133 (njëqind e tridhjetë e tre) fletë, që i bashkëlidhet këtij vendimi, përfundon me numrin rendor 926 (nëntëqind e njëzet e gjashtë). 2. Ngarkohen Ministri i Brendshëm, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë dhe komuna Tërbuf për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2360

Komuna Tërbuf

Numrat rendorë të pronave në listën e inventarit 1-7 8-13/1 34,79,91,92,196,226-230,251 255,284,297-307,315-323,325-330, 332-346,348-373,378,380,382-387, 389-391,398-403,417-420,423-434, 436,441,444,449,450,453,537-554,649 20-24,27-31,555-590,592,598-604, 606-628,633-634 32,33,35-78,80-90,93-195,197-225, 231-250,256-283,285-296,308-314, 324,331,347,374-377,379,381,388, 392-397,404-416,421,422,435,437440,442,443,445-448,451,452,454536,591,593-597,605,710-718,720735,913 652-691 694-708 774,775,777,778,780,781,783,784, 786,789,790,791,794,795,796,809, 816,822,837,841,851,880 773,776,779,782,785,787,788,792, 793 14-19 736-771 881,882 Fusha e përdorimit të pronës Prona që përdoren për realizimin e programeve arsimore Prona që përdoren për realizimin e funksioneve në shëndetin publik Infrastrukturë (troje të lira)

Lidhja nr.1

Lloji i transferimit Në pronësi Në pronësi Në përdorim

Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e zhvillimit ekonomik Infrastrukturë (sheshe, rrugë vendore,troje të zëna)

Në pronësi Në pronësi

Prona që përdoren në fushën e mbrojtjes civile Shërbim funeral Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit (toka joproduktive, kanale të treta) Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit (toka produktive) Prona që përdoren për realizimin e veprimtarive social-kulturore e sportive Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e ujësjellës-kanalizimeve Prona që përdoren për ushtrimin e funksioneve në fushën e ndriçimit publik

Në pronësi Në pronësi Në pronësi Në përdorim Në pronësi Në pronësi Në pronësi

VENDIM Nr.282, datë 6.4.2011 PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMIT TË GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT, DATË 7.12.2010 "PËR ÇËSHTJEN NR.18381/05 "MISHGJONI KUNDËR SHQIPËRISË"" Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 46 të Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, ratifikuar me ligjin nr.8137, datë 31.7.1996 "Për ratifikimin e Konventës Europiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore", të neneve 5 e 45 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", si dhe të nenit 13 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, datë 7.12.2010, për çështjen nr.18381/05 "Mishgjoni kundër Shqipërisë", në shumën 3000 (tre mijë) euro, si dhe pagesën e tatimit mbi të ardhurat, për dëmshpërblimin, në masën 10 për qind të kësaj shume. 2. Autoriteti përgjegjës për ekzekutimin e këtij vendimi është Ministria e Financave. Afati përfundimtar për kryerjen e ekzekutimit është data 7.6.2011.

2361

3. Efekti financiar, i parashikuar në pikën 1 të këtij vendimi, të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit. 4. Shuma e përcaktuar si detyrim, në pikën 1 të këtij vendimi, të depozitohet në një nga bankat e nivelit të dytë, në emër të ankueses, zj. Mirela Mishgjoni, dhe të konvertohet në lekë me kursin e këmbimit të bankës, ku është depozituar shuma, në datën e kryerjes së pagesës. 5. Pagimi i shumës së depozituar, sipas pikës 4 të këtij vendimi, në favor të ankueses, zj.Mirela Mishgjoni, të bëhet nga Ministria e Financave, pas paraqitjes së të gjithë dokumentacionit ligjor të nevojshëm për kryerjen e pagesave nga Buxheti i Shtetit. 6. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha VENDIM Nr.283, datë 6.4.2011 PËR KALIMIN E SIPËRFAQES 2570.5 M², PRONË SHTETËRORE, NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË DREJTËSISË PËR NDJEKJEN E PROCEDURAVE LIGJORE QË NEVOJITEN PËR NDËRTIMIN E XHAMISË "NAMAZGJAJA", PËR KOMUNITETIN MYSLIMAN SHQIPTAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 8, 10, 11 e 13 të ligjit nr.8743, datë 22.1.2011 "Për pronat e paluajtshme të shtetit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Sipërfaqja prej 2570.5 (dymijë e pesëqind e shtatëdhjetë pikë pesë) m², e ndodhur në zonën kadastrale 8150, me numër pasurie 1/82, pjesë e pronës së listuar me nr.592, me sipërfaqe të përgjithshme 6739 (gjashtë mijë e shtatëqind e tridhjetë e nëntë) m2, në listën e miratuar me vendimin nr.834, datë 13.12.2006 "Për miratimin e listës së pjesshme (pjesa e parë dhe e dytë) të pronave të paluajtshme shtetërore, në Bashkinë Tiranë të qarkut të Tiranës", pronë shtetërore, sipas planit të rilevimit, që i bashkëlidhet këtij vendimi, kalon në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim ndjekjen e procedurave ligjore që nevojiten për ndërtimin e xhamisë "Namazgjaja", për Komunitetin Mysliman Shqiptar. 2. Ndalohet tjetërsimi apo dhënia në përdorim e pronës së përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, për qëllime të tjera, të ndryshme nga ndërtimi i xhamisë "Namazgjaja" e Tiranës, për Komunitetin Mysliman Shqiptar. 3. Ngarkohen Ministri i Drejtësisë, Kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë, Agjencia e Kthimit dhe e Kompensimit të Pronave dhe Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2362

2363

2364

1. FORMULAR PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE (për inventarizimin e pronave të veçanta)

1 585 586 587 588 509 590 591 592 2 8150 P-11 8150 0-11 8350 0-11 8350 0-11 8150 P-11 8150 P-11,12 8150 OP-12 8150 PQ-12 3 6/160 6/192 2/87 2/90 6/162 1/127 1/29 1/82 4 Truall Truall Truall Truall Truall Truall Truall Truall 5 Lulishte Partia Socialiste Lulishte Pjaca Lulishte Platforma Lulishte pas platformës Lulishte pas Ministrisë së Bujqësisë Lulishte 28 nëntori, Sahati Lulishte Ushtari i panjohur Lulishte Namazgjaja 6 1866 1505 371 1560 6512 3091 776 6739 7 8 Shërbime Shërbim Shërbim Shërbim Shërbim Shërbim Shërbim Shërbim 9 Bashkia Bashkia Bashkia Bashkia Bashkia Bashkia Bashkia Bashkia 10 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 Nd.nr.1 11

VENDIM Nr.284, datë 6.4.2011 PËR SHPRONËSIMIN, PËR INTERES PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURISË SË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, QË PREKEN NGA NDËRTIMI I SHKOLLËS 9VJEÇARE "BESËLIDHJA", BASHKIA LEZHË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5 pika 1, 20 e 21 të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, për interes publik" dhe të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i shkollës 9-vjeçare "Besëlidhja", bashkia Lezhë. 2. Shpronësimi të bëhet në favor të bashkisë Lezhë. 3. Pronarët e pasurisë së paluajtshme, pronë private, që shpronësohen, të kompensohen në vlerë të plotë, sipas masës përkatëse, që paraqitet në tabelën, bashkëlidhur këtij vendimi, për sipërfaqen 873 (tetëqind e shtatëdhjetë e tre) m2 tokë truall, e vlerësuar me 20 000 (njëzet mijë) lekë/m2, me vlerë të përgjithshme shpronësimi 17 460 000 (shtatëmbëdhjetë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë. 4. Shpenzimet procedurale të përballohen nga bashkia Lezhë. 5. Vlera e përgjithshme e shpronësimit, 17 460 000 (shtatëmbëdhjetë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë, të përballohet nga buxheti i vitit 2011, miratuar për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. 6. Shpronësimi të përfundojë brenda muajit maj 2011. 7. Bashkia Lezhë të bëjë likuidimin e pronarëve, brenda afatit të parashikuar në pikën 6 të këtij vendimi. 8. Bashkia Lezhë, si përfituesi për të cilin kryhet procedura e shpronësimit, të kryejë regjistrimin e pasurive së paluajtshme që shpronësohen pranë Zyrës Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë. 9. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës, bashkia Lezhë dhe Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2365

LISTA E PRONARËVE QË DO TË SHPRONËSOHEN SI REZULTAT I NDËRTIMIT TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE PUBLIKE "BESËLIDHJA", LEZHË

Pronari Adlije Rexhep Hafizi Hasan Ramiz Hafizi Remzije Kamber Hafizi Arjan Bahri Hafizi Violeta Ramiz Hafizi Remzije Isa Hafizi Genci Ramiz Hafizi Zona kadastrale 8632 8632 8632 8632 8632 8632 8632 Nr. i pasurisë 4/44 4/44 4/44 4/25 4/44 4/25 4/44 4/44 4/25 4/44 Sip. truall m2 72.75 72.75 145.5 145.5 72.75 291 72.75 873 Çmimi lekë/m2 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Vlera e tokës (lekë) 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Vlera totale e Shpronësimit (lekë) 1 455 000 1 455 000 2 910 000 2 910 000 1 455 000 5 820 000 1 455 000 17 460 000

Vlera totale e këtij shpronësimi është 17 460 000 (shtatëmbëdhjetë milionë e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë. Shënim. Bazuar në vendimin nr.1620, datë 26.11.2008 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e çmimeve të trojeve, që ndodhen në të gjitha bashkitë dhe në disa komuna". VENDIM Nr.285, datë 6.4.2011 PËR KALIMIN NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI, NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS, PËR UNIVERSITETIN "FAN S. NOLI", NË KORÇË, TË PRONËS NR.542, ME EMËRTIM "SHTABI I BRIGADËS SË KËMBËSORISË" KORÇË, E CILA ËSHTË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI TË MINISTRISË SË MBROJTJES, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.515, DATË 18.7.2003 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE "PËR MIRATIMIN E LISTËS SË INVENTARIT TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË CILAT I KALOJNË NË PËRGJEGJËSI ADMINISTRIMI MINISTRISË SË MBROJTJES", TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 13 e 15 të ligjit nr.8743, datë 22.2.2001 "Për pronat e paluajtshme të shtetit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Mbrojtjes, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për Universitetin "Fan S. Noli" në Korçë, të pronës nr.542, me emërtim "Shtabi i brigadës së këmbësorisë" në Korçë, e cila është në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, për ta përdorur për zgjerimin e mjediseve mësimore e studimore dhe për forcimin e punës kërkimore- shkencore të universitetit "Fan S. Noli", në Korçë. 2. Prona nr.542, me emërtim "Shtabi i brigadës së këmbësorisë", në Korçë, të hiqet nga lista e inventarit të pronave paluajtshme shtetërore, e cila i bashkëlidhet vendimit nr.515, datë 18.7.2003 të Këshillit të Ministrave. 3. Dorëzimi i kësaj prone të bëhet pas transferimit të Komandës së Mbështetjes Rajonale, në Korçë dhe pas heqjes së materialeve e të pajisjeve të Forcave të Armatosura, të magazinuara në këtë pronë. 4. Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, i ndalohet të ndryshojë destinacionin e pronës, të përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi, ta tjetërsojë ose ta japë në përdorim te të tretët. 5. Ngarkohen Ministri i Mbrojtjes, Ministri i Arsimit dhe Shkencës dhe Kryeregjistruesi i Zyrës Qendrore të Regjistrimit Pasurive të Paluajtshme për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2366

3. FORMULAR PËR INVENTARIZIMIN E PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE (Për inventarizimin e pronave si klasa të veçanta)

Ministria e Mbrojtjes Bashkia: Korçë Fusha e përdorimit të pronës: Për mbrojtjen A Nr. 1 542 Zona kadastrale, indeksi i hartës 2 3 Numri i pasurisë B Emërtesa e pronës, vendndodhja/shtrirja gjeografike 4 Shtabi Brig.K Lagjja nr.3 Rr.P.Shana Korçë 5 Komponentët përbërës të pronës 6 Adresa/ vendndodhja e komponentëve përbërës Përmasat e pronës në m2 ose MI 7 13023 m2 1100 132 150 40 250 50 12 16 11273 300 MI 150 MI 16100 m2 Zyrat e komandës Ndërtesa e motorit Ndërtesë cistem.karb. Terren sportiv Godina e telekomit Rrugë të brendshme Linjë elektrike Truall Çardhak, Korçë 324 25 16 700 60 100 MI 230 MI 14975 1210 m2 195 16 50 50 50 100 80 30 749 Për mbrojtjen MM Rep.Ush.1050 Tiranë Rep.Usht. nr.1057 Korçë C Funksioni për të cilin përdoret prona 8 Për mbrojtjen Enti me përgjegjësi administrative 9 MM Rep.Usht.8800 Tiranë Enti përdorues, statusi juridik i përdorimit 10 Rep.Usht. nr.4400 Korçë Të dhëna të tjera shënime të veçanta 11

Zyra te Br.K Truprojë Depo materiali Depo Garazh auto Postbllok Depo Kabinë elektrike Truall Linjë elektrike Linjë ujësjellësi

Lagjja nr.3 Rr.P.Shana Korçë

2 kate

543

Reparti Ushtarak nr.1057 Çardhak, Korçë

544

Qendra e mobilizimit Rr. "Rinia", Korçë Zyra Kabinë elektrike Tunel Tunel Tunel Depo materiali Linjë ujësjellësi Linjë elektrike Truall Rr. "Rinia", Korçë

Për mbrojtjen

MM Q.Mobilizimi Korçë

Qendra mobilizim Korçë 2 kate

2367

VENDIM Nr.286, datë 6.4.2011 PËR LICENCIMIN E SHKOLLËS SË LARTË PRIVATE "HËNA E PLOTË" (BEDËR), TIRANË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 pika 2, 43, 44, 44/1 dhe 45 të ligjit nr.9741, datë 21.5.2007 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Licencimin e shkollës së lartë private "Hëna e plotë" (Bedër), e cila ushtron veprimtarinë në qytetin e Tiranës. 2. Shkolla e lartë private "Hëna e plotë" (Bedër) organizohet në dy fakultete: a) Fakulteti i Shkencave Humane, me programet e studimit, në formën e studimeve me kohë të plotë: i) Drejtësi (3 vite akademike); ii) Shkenca komunikimi (3 vite akademike); iii) Shkenca islame (3 vite akademike), b) Fakulteti i Filologjisë dhe Edukimit, me programin e studimit, në formën e studimit me kohë të plotë: Gjuhë dhe letërsi turke (3 vite akademike). 3. Shkolla e lartë private "Hëna e plotë" (Bedër) do të ofrojë programe studimi të ciklit të parë, me kohë të plotë, me kohëzgjatje normale prej 3 (tre) vitesh akademike, në përfundim të të cilave lëshohet diplomë universitare "Bachelor" në fushat e mëposhtme: i) Drejtësi; ii) Shkenca komunikimi; iii) Shkenca islame; iv) Gjuhë dhe letërsi turke. 4. Shkolla e lartë private "Hëna e plotë" (Bedër), Tiranë, fillon veprimtarinë mësimore për programet e studimit, të përcaktuara në pikën 3 të këtij vendimi, pasi të ketë marrë, jo më vonë se 3 (tri) javë para fillimit të vitit akademik, lejen përkatëse nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 5. Ndryshimet në vendndodhje, staf pedagogjik, plane dhe programe mësimore, forma studimi dhe programe, si dhe të elemente të tjera, të bëhen pas miratimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 6. Shkolla e lartë private "Hëna e plotë" (Bedër), Tiranë, duhet t'i nënshtrohet procesit të vlerësimit dhe akreditimit institucional e të programeve të studimit, si dhe të zbatimit të ligjshmërisë në institucion. 7. Ngarkohen Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe shkolla e lartë private "Hëna e plotë" (Bedër) për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha

2368

VENDIM Nr.287, datë 14.4.2011 PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2011, MIRATUAR PËR KOMISIONIN QENDROR TË ZGJEDHJEVE, PËR FINANCIMIN E FUSHATËS SË SUBJEKTEVE ZGJEDHORE PËR ZGJEDHJET PËR ORGANET E QEVERISJES VENDORE, MË 8 MAJ 2011 Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.10 019, datë 29.12.2008 "Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë", të neneve 5 e 45 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" dhe të nenit 13 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", me propozimin e Ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në buxhetin e miratuar për vitin 2011, t'i shtohet një fond prej 65 000 000 (gjashtëdhjetë e pesë milionë) lekësh, për financimin e fushatës së subjekteve zgjedhore për zgjedhjen e organeve të qeverisjes vendore, më 8 maj 2011. 2. Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i Buxhetit të Shtetit. 3. Ngarkohen Ministri i Financave dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. KRYEMINISTRI Sali Berisha URDHËR Nr.4/1, datë 15.4.2011 PËR KRITERET DHE PROCEDUAT E KRYERJES SË RIMBURSIMIT TË PAGESËS PËR PAJISJET FISKALE DHE TAKSIMETRAT E SUBJEKTEVE TË BIZNESIT TË VOGËL Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 15 të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 "Për buxhetin e vitit 2011", Ministri i Financave URDHËRON: 1. Pika 7 e urdhrit nr.4, datë 12.1.2011 "Për kriteret dhe proceduat e kryerjes së rimbursimit të njësive të qeverisjes vendore, të pagesës për pajisjet fiskale dhe taksimetrat", shfuqizohet dhe bëhet: "Transferimi i fondeve do të kryhet te llogaria buxhetore: Entiteti i Qeverisjes 001", Ministria 10, njësia shpenzuese 1010001, kapitulli 01, program 01130 (ekzekutimi i pagesave të ndryshme), artikulli 603.3 me emërtimin "Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale", Kodi i Degës së Thesarit 3535.". 2. Pika 8 e po këtij urdhri shfuqizohet dhe bëhet: "Me hyrjen në fuqi të vendimit të Këshillit të Ministrave për akordimin e fondeve për kompensimin e vlerës së taksës së biznesit të vogël, që ka shkuar për rimbursimin e vlerës së pajisjeve fiskale, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit kryen çeljen sipas pikës 7. Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit realizon në sistem kalimin e veprimit në qendër, sipas procedurës së transaksioneve me xhirim të brendshëm (pa lëvizje cash), në kategorinë "Xhirime brenda institucionit", vlerën përkatëse të çdo njësie të qeverisjes vendore në artikullin 7002100 (taksa e biznesit të vogël)". Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë. MINISTRI I FINANCAVE Ridvan Bode

2369

KËRKESË PËR SHPRONËSIM PUBLIK Nr.2253, datë 14.4.2011 Mbështetur në ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik", Ministria e Arsimit dhe Shkencës shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë privat, që preket nga ndërtimi i shkollës 9-vjeçare publike, fshati Pezë-Helmës, "Ura e Beshirit" (komuna Ndroq), Tiranë ku subjekti kërkues i këtij objekti është komuna Ndroq, Tiranë. Me anë të këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat të cilët preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në masën e vlerësimit të llogaritur nga komisioni i posaçëm për procedurat e shpronësimit pranë Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për pronarin sipas listës emërore bashkëlidhur. Pronari që ka emrin në listën emërore bashkëlidhur dhe personat e tretë, brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre të shoqëruara me dokumentet përkatëse në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës: adresa, rruga e Durrësit, nr.23 Tiranë. LISTA E PRONARIT QË DO TË SHPRONËSOHET SI REZULTAT I NDËRTIMIT TË SHKOLLËS 9-VJEÇARE, PUBLIKE, FSHATI PEZË-HELMËS "URA E BESHIRIT", KOMUNA NDROQ, TIRANË

Pronari Bilal Kasem Goga Zona kadastrale 2953 Nr. i pasurisë 1/24 Sip.truall m2 1000 Çmimi lekë/m2 676 Vlera e tokës (lekë) 676 000 Vlera totale e shpronësimit (lekë) 676 000

Vlera totale e këtij shpronësimi është 676 000 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë) lekë. MINISTRI I ARSIMIT DHE SHKENCËS Myqerem Tafaj KËRKESË PËR SHPRONËSIM PUBLIK Nr.1925, datë 18.4.2011 Mbështetur në ligjin nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimet dhe marrjen në përdorim të përkohshëm të pasurisë pronë private për interes publik", Ministria e Punëve Publike dhe Transportit shpall kërkesën për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private (objekte) që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Qukës-Qafë-Plloç (loti I). Subjekti kërkues i këtij objekti është Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve. Me anë të këtij publikimi në shtyp kërkojmë të vëmë në dijeni personat të cilët preken nga ky shpronësim. Vënia në dijeni konsiston në masën e vlerësimit të llogaritur në bazë të vendimit nr.138, datë 23.3.2000 të Këshillit të Ministrave "Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të drejtave të personave të tretë, për interes publik", për pronarët sipas listës emërore bashkëlidhur. Pronarët që kanë emrin në listën emërore dhe personat e tretë, brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij afati për publikim, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e tyre lidhur me çmimin, sipërfaqen, titullin e pronësisë, apo llojin e pasurisë që kanë në pronësi, të shoqëruara me dokumentet përkatëse në ministrinë kompetente (Ministria e Punëve Publike dhe Transportit). Për objektin shtëpi banimi për të cilin në kolonën përkatëse është bërë shënimi "i pakonfirmuar", do të kërkohet konfirmim pranë ZVRPP-së Librazhd. Në bazë të informacionit që

2370

do të jepet nga kjo zyrë do të hartohet dhe lista që do të propozohet për miratim pranë Këshillit të Ministrave. Për objektin me shënimin "Proces legalizimi", pronari përkatës do të likuidohet pas përfundimit të procesit të legalizimit dhe të regjistrimit pranë ZVRPP-së Librazhd, si dhe në bazë të dokumentacionit të pronësisë që do të dorëzojë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve. Pronarët do të kompensohen për efekt shpronësimi pas miratimit të kërkesës për shpronësim nga Këshilli i Ministrave dhe pasi të kenë paraqitur dokumentacionin respektiv të pronësisë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Rrugëve (subjekti kërkues në bazë të ligjit nr.8561, datë 22.12.1999 "Për shpronësimin dhe marrjen në përdorim të përkohshëm, të pasurisë pronë private për interes publik"). Vlera totale e këtij shpronësimi është 6 891 530.5 (gjashtë milionë e tetëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë pikë pesë) lekë. MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTIT Sokol Olldashi REPUBLIKA E SHQIPËRISË DREJTORIA E PËRGJITHSHME E RRUGËVE DREJTORIA E SHPRONËSIMEVE LISTA EMËRORE E PRONARËVE QË SHPRONËSOHEN NË SEGMENTIN RRUGOR "QUKËS-QAFË-PLLOÇË), LOTI I

Nr. 1 2 3 4 Emri Agim Avni Shaban Hasan Atësia Sali Sabri Maksut Maksut Totali Mbiemri Leka Kocoli Gega Gega Z.K. 3120 1169 1169 1169 Numri i pasurisë 443/40 1088/4 1064/3 1064/2 Objekt, lloji Karabina Shesh Shtëpi banimi Shtëpi banimi Shuma totale (lekë) 957519.7 246244.8 2644136 3043630 6891530.5 Shënime Proces legalizimi Leje ndërtimi Konfirmuar nga ZVRPP-ja I pakonfirmuar

2371

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare ose pranë Qendrës së Publikimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi "Gjergj Fishta", mbrapa ish-ekspozitës "Shqipëria Sot", tel: 04 24 27 007. Çmimi i abonimit pranë Postës Shqiptare, për Fletoret Zyrtare 2011, është 16 000 lekë. Çmimi i abonimit në QPZ është 14 000 lekë pa detyrimin e shpërndarjes në adresa.

BOTIMET E QENDRËS SË PUBLIKIMEVE ZYRTARE KODI CIVIL KODI I FAMILJES KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE KODI PENAL USHTARAK KODI I PUNËS KANONI I ZHURISË PËRMBLEDHJE E VENDIMEVE TË GJYKATËS EUROPIANE PËR TË DREJTAT E NJERIUT KUNDËR SHQIPËRISË PËRMBLEDHJE PËR KTHIMIN DHE KOMPENSIMIN E PRONAVE PËRMBLEDHJE VENDIMESH UNIFIKUESE TË GJYKATËS SË LARTË 360 lekë 310 lekë 90 lekë 55 lekë 140 lekë 40 lekë 328 lekë 140 lekë 512 lekë

Hyri në shtyp më 10.5.2011 Doli nga shtypi më 12.5.2011 Tirazhi: 1700 copë Shtypshkronja e Qendrës së Publikimeve Zyrtare Tiranë, 2011 Formati: 61x86/8

Çmimi 40 lekë

Information

Microsoft Word - 56-2011.docx

41 pages

Find more like this

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

817585