Read Microsoft Word - BCTH_T10-2011.doc text version

T NG C C TH NG KÊ

C C TH NG KÊ QU NG NAM _____________________________________________________________

C NG HOÀ XÃ H I CH NGHA VI T NAM

ð c l p - T do - H nh phúc ____________________________________________________ Tam K, ngày .... tháng 10 nm 2011 BÁO CÁO

S :

/TK-TH

TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I T NH QU NG NAM THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NM 2011 1. Nông, lâm nghi p và thu s n 1.1. Nông nghi p ð n nay, c b n ñã thu ho ch xong các lo i cây tr ng v mùa nm 2011. V mùa nm nay, toàn T nh gieo tr ng ñ c 74.853 ha, tng 3,8% (+2.762 ha) so v i cùng v nm tr c. Trong ñó: cây lng th c 52.054 ha, tng 3,8% (+1.904 ha); cây ch t b t có c 7.916 ha, tng 13,9 % (+967 ha); cây có h t ch a d u 3.951 ha (+20 ha); cây rau ñ u và hoa, cây c nh 9.663 ha, tng 2,4% (+223 ha)... Cây lúa c T nh gieo c y ñ c 44.767 ha, tng 4,0% (+1.718 ha) so v i cùng v nm tr c, trong ñó: di n tích lúa gieo là 6.940 ha, chi m 15,5%. Do c c u gi ng ñ c b trí h p lý, các bi n pháp thâm canh khoa h c, c ng v i th i ti t khá thu n l i nên nng su t lúa v mùa ñ t khá 48,1 t /ha, tng 1,9 t /ha so v i v mùa nm 2010, trong ñó: nng su t lúa n c ñ t 53,5 t /ha, tng 2,3 t /ha. S n l ng ñ t 215.310 t n, tng 8,4% (+16.616 t n) so v i cùng v nm tr c. Các Huy n cánh B c gieo c y 14.470 ha lúa, tng 118 ha so v i cùng v nm 2010; nng su t ñ t 57,4 t /ha, tng 0,4 t /ha; s n l ng ñ t 83.048 t n, tng 1,6% (+1.308 t n). Các Huy n cánh Nam gieo c y 18.297 ha lúa, tng 6,3% (+1.079 ha); nng su t ñ t 53,0 t /ha, tng 3,6 t /ha; s n l ng ñ t 96.975 t n, tng 14,0% (+11.940 t n). Các Huy n Mi n núi gieo c y 12.000 ha lúa, tng 4,5% (+521 ha); nng su t ñ t 29,40 t /ha, tng 1,6 t /ha; s n l ng ñ t 35.286 t n, tng 10,6% (+3.371 t n). Di n tích ngô v mùa ñ t 7.287 ha, tng 2,6% so v i cùng v nm 2010; nng su t ñ t 43,7 t /ha, tng 0,7 t /ha; s n l ng ñ t 31.852 t n, tng 4,3%

-1-

(+3.309 t n). Tính chung s n l ng lng th c c nm 2011 ñ t 472.836 t n, tng 0,9% (+4.427 t n) so v i nm 2010, trong ñó: thóc ñ t 417.224 t n, tng 1,1% (+4.489 t n); ngô ñ t 55.612 t n, x p x so cùng k. S n l ng m t s cây tr ng khác v mùa 2011 tng khá nh: ñ u các lo i ñ t 6.238 t n, tng 14,3% so v i cùng v nm tr c; rau các lo i ñ t 90.340 t n, tng 14,5%; ... Ngày 22/9/2011 d ch b nh tai xanh l n tái bùng phát trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam, d ch ñ u tiên phát hi n t i ði n Ng c - ði n Bàn, tính ñ n 12/10/2011 d ch b nh ñã xu t hi n trên 6 Xã/ph ng c a 3 Huy n: ði n Bàn (ði n Ng c, ði n Th ng Nam, ði n Ti n, ði n Hoà); H i An (C m An); ð i L c (ð i Ngha) t ng s con m c b nh 879 con (l n th t: 824 con, l n nái 55 con); s l n bu c ph i tiêu hu là 612 con (l n th t: 585 con, l n nái 27 con); tr ng l ng l n hi tiêu hu trên 22 t n. Tình hình d ch b nh có t c ñ lây lan ch m, ngành Thú y cùng v i các ñ a phng tri n khai nh ng bi n pháp ñ ngn ch n s lây lan c a d ch b nh, gi i vây d ch ñ ng th i ti n hành tiêm v c xin phòng b nh cho ñàn v t nuôi ñ t 2 và ñã tiêm ñ c g n 86.600 li u v c xin LMLM, 78.000 li u v c xin t huy t trùng cho trâu, bò; ñ i v i ñàn l n ñã tiêm phòng ñ c 9.400 li u v c xin LMLM, 90.200 li u THT, 125.700 li u v c xin DTL và 48.522 li u PTH l n. 1.2. Lâm nghi p Công tác kh o sát thi t k , x lý th c bì, chu n b m t b ng, v t t k thu t ñ ti n hành tr ng r ng theo k ho ch c b n ñã hoàn thành. Các v n m cây con ñ c chm sóc và phát tri n t t, s l ng các lo i cây trong v n m ñ ñ ph c v cho vi c tr ng r ng trong nm 2011. ð n nay, di n tích tr ng r ng ñ t trên 65% k ho ch, trong ñó: D án 661 th c hi n 700 ha; d án WB3 500 ha... S n l ng g khai thác trong 10 tháng qua c ñ t 190.000 m3 tng 11,8% (+20.000 m3) so v i cùng k nm 2010. Các s n ph m lâm nghi p khác cng ñ c khai thác và thu nh t ñáng k nh: c i, tre lu ng, mng, m t ong, qu , loong boong, song, mây, ñót.... T ñ u nm ñ n nay, trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam ñã x y ra 8 v cháy r ng tr ng (ð i L c: 04 v , Duy Xuyên: 02 v , Qu Sn: 02 v ), di n tích r ng b cháy trên 42 ha r ng tr ng t nm 2003-2009, c thi t h i trên 580 tri u ñ ng. Công tác tuyên truy n v qu n lý b o v r ng nói chung và PCCCR nói

-2-

riêng ñã ñ c các ñn v , ñ a phng th c hi n th ng xuyên. Tuy nhiên tình tr ng ch t phá r ng, khai thác, v n chuy n g trái phép v n còn x y ra ph c t p; n n ñ t nng làm r y c a m t s h nhân dân vùng núi cao v n cha ch m d t. 1.3. Thu s n So v i cùng th i ñi m nm tr c, th i ti t hi n nay tng ñ i thu n l i cho tàu thuy n ra khi ñánh b t h i s n v i các ngh truy n th ng vây ánh sáng, l i rê, gi , l i quét... S n l ng khai thác h i s n tháng 10 c ñ t 2.400 t n, c ng d n 10 tháng nm 2011 c ñ t 56.400 t n, tng 4,1% (+2.200 t n) so v i cùng k nm tr c. Tôm nuôi v II c b n ñã thu ho ch xong, s n l ng c ñ t 6.380 t n, tính chung c nm c ñ t 8.500 t n, tng 247 t n (+3%); nng su t ñ t 45,7 t /ha (-1,5 t /ha) so v i nm 2010. Nng su t tôm nuôi c nm gi m nguyên nhân là do th i ti t n ng nóng làm 200 ha tôm nuôi v I b b nh môi tr ng (Núi Thành 70 ha, Thng Bình 65 ha, Tam K 50 ha, H i An 10 ha...); tôm nuôi v II, tuy di n tích th nuôi tng, d ch b nh ít nhng m t ñ th nuôi tha, nh h ng ñ n nng su t và s n l ng. Tôm nuôi trên cát ñ t 167 ha (Thng Bình 115 ha, Núi Thành 45 ha, Duy Xuyên 7 ha) ít b d ch b nh, phát tri n t t, nng su t ñ t cao trên 165 t /ha. Tuy nng su t th p hn so v i nm 2010 nhng giá tôm thng ph m tng g p 1,5 l n (85.000 - 90.000 ñ ng/kg) nên nhi u h thu ho ch tôm nuôi có lãi. 2. Công nghi p 2.1. Phng pháp c (GTSX công nghi p theo giá c ñ nh 1994) GTSX ngành công nghi p (CN) tháng 10/2011 ñ t trên 1.140 t ñ ng gi m 6,7% so v i tháng tr c nhng v n tng 30% so cùng k nm 2010. Trong ñó: ngành CN khai thác ñ t 52 t ñ ng chi m 4,6% c c u, gi m 7,1% so tháng 9/2011 và tng 37,1% so cùng k; ngành CN ch bi n, ch t o ñ t g n 1.034 t ñ ng chi m 90,7% trong c c u, gi m 6,5% so tháng 9/2011 và tng 31,1% so cùng k; ngành SX phân ph i, ñi n, gas, khí ñ t ñ t 54,6 t ñ ng gi m 11,1% so tháng tr c và tng 8,7% so cùng k. H u h t trong tháng GTSX các ngành ñ u gi m so v i tháng 9/2011. Trong 10 tháng ñ u nm 2011, GTSX CN trên ñ a bàn t nh Qu ng Nam ñ t 10.215 t ñ ng, tng 22,1% so cùng k. Trong ñó: CN khai thác ñ t 472 t

-3-

ñ ng chi m 4,6% c c u, tng 28,4%; CN ch bi n, ch t o ñ t 9.181 t ñ ng chi m 89,9% c c u và tng 22%; CN phân ph i ñi n, gas, khí ñ t ñ t g n 562 t ñ ng tng 18% so cùng k nm 2010. Kinh t Nhà n c tng 30,8% so v i cùng k nm 2010, trong ñó: doanh nghi p (DN) Nhà n c do Trung ng qu n lý c ñ t 808 t ñ ng, tng 25,4%. Ch y u tng các ngành: khai thác than (+19,6%); ch bi n g và SP t t b n (+42,1%); SX kim lo i (+14,1%); SX trang ph c (+10%); ñi n SX (+29%)... Kinh t ngoài Nhà n c là khu v c luôn chi m t tr ng l n nh t trong toàn ngành CN (trên 63,5%), GTSX 10 tháng c ñ t 6.496 t ñ ng, tng 14,9% so cùng k. Nhng ñây v n là t c ñ tng th p trong nh ng nm g n ñây, trong ñó nh ng DN có qui mô l n v GTSX ch tng nh nên ñã kéo theo t c ñ c a khu v c này tng không cao. M t s Huy n, thành ph có GTSX CN 10 tháng chi m t tr ng l n và tng cao so v i cùng k: Núi Thành(+18,5%), Thng Bình (+17,1%), ði n Bàn(+3,4%); ð i L c(+11,8%); Tam K (+28,8%), Qu Sn(+29,9%), Duy Xuyên (+16,7%)... Khu v c kinh t có v n ñ u t n c ngoài (FDI): GTSX CN 10 tháng nm 2011 c ñ t g n 2.580 t ñ ng, tng 40,1% so v i cùng k nm 2010. Ngành CN khai khoáng: GTSX 10 tháng ñ t 472 t ñ ng, tng 28,4% so cùng k. Ch y u tng các ngành có t tr ng l n nh: khai thác cát s i khu v c ngoài Nhà n c (+42,5%), khai thác qu ng kim lo i khu v c FDI (25,3%). Ngành CN ch bi n, ch t o: GTSX 10 tháng ñ t 9.181 t ñ ng, tng 22%. Trong ñó: ngành ch bi n th c ph m, ñ u ng c ñ t 1.819 t ñ ng, tng 18%, ch y u tng m nh khu v c FDI (+70,3%); ngành SX trang ph c c ñ t 779 t ñ ng; tng 24,7% ch y u khu v c ngoài Nhà n c (+27,4%); SX giày các lo i và s n ph m t da ñ t 1.657 t ñ ng, tng 31,7% ch y u khu v c có v n n c ngoài (+38,9%), trong khi ñó khu v c ngoài Nhà n c gi m g n 15%; SX SP phi kim lo i tng 12%, giá tr ñ t 1.881 t ñ ng; SX xe có ñ ng c, rmooc tng 18,4% so cùng k... Ngành SX - PP ñi n, hi n c, gas: GTSX 10 tháng c ñ t g n 562 t ñ ng, tng 18% so cùng k. Trong ñó: ñi n thng ph m c ñ t 830 tri u kwh, tng 30,5%; SP khí ñ t hoá l ng ñ t 24.942 t n, tng 18,9%. M t s s n ph m CN ch y u 10 tháng ñ u nm 2011: qu n áo may s n c ñ t 37,4 tri u cái, tng 15,8% (tng cao nh t thu c khu v c ngoài Nhà n c g n 17%); thu s n ch bi n các lo i ñ t 9.966 t n, tng 1,9%; v i d t các lo i

-4-

ñ t 45,6 tri u m2, gi m 6,3%; bia chai ñ t 22,8 tri u lít, tng 26,8%; g ch men c ñ t 26,3 tri u m2, tng 46,3%; thép cán ñ t 58.052 t n, tng g n 2,5 l n; ô tô l p ráp c ñ t 14.123 chi c, tng g n 8% so cùng k. 2.2. Phng pháp m i (Ch s s n xu t CN - IIP) IIP tháng 10/2011 gi m 4,7% so tháng tr c và tng 38% so cùng k nm 2010. Tính chung 10 tháng nm 2011 IIP tng 22,7% so cùng k, trong ñó ch có ngành CN ch bi n, ch t o tng (+28,5%), còn l i các ngành khác ñ u gi m, gi m m nh nh t là ngành SX và PP ñi n, hi n c, gas (-31%). GTSX CN theo giá th c t tháng 10/ 2011 ñ t 2.584 t ñ ng, gi m 6,8% so tháng tr c và tng 36,9% so cùng tháng nm tr c. C ng d n 10 tháng, GTSX CN ñ t 20.999 t ñ ng tng g n 43% so cùng k. Trong ñó: CN khai thác ñ t 822 t ñ ng tng 27,8%; CN ch bi n ñ t 18.584 t ñ ng tng 47,5%; CN SX và PP ñi n, hi n c, gas ñ t 1.593 t ñ ng tng 10,4%. Theo giá so sánh nm 2010: GTSX CN tháng 10/2011 ñ t 2.513 t gi m 2,7% so tháng 9/2011 và tng 33,2% so tháng cùng k. C ng d tháng, GTSX CN ñ t 17.795 t ñ ng tng 21,1% so cùng k nm tr c, ñó: CN khai thác ñ t 599 t ñ ng gi m 6,8%; CN ch bi n ñ t 16.201 t tng 28,5%; CN SX và PP ñi n, hi n c, gas ñ t 995 t ñ ng gi m 31%. 3. ð u t, thu chi ngân sách D ki n tháng 10 nm 2011, v n ñ u t thu c ngu n v n ngân sách Nhà n c do ñ a phng qu n lý th c hi n 367 t ñ ng tng 2,4% so tháng tr c và tng 155% so cùng k. Ngu n v n ñ u t th c hi n tng do trong tháng 09/2011, ñã ti p nh n k ho ch v n ngu n t m ng ngân sách và t m ng t n ngân t i quy t ñ nh 2084, 2085/Qð-UBND ngày 28/6/2011: 926 t ñ ng. C ng d n 10 tháng nm 2011 v n ñ u t thu c ngu n v n ngân sách Nhà n c do ñ a phng qu n lý th c hi n 2.364 t ñ ng tng 76% so cùng k. Trong ñó, T nh qu n lý th c hi n 1.193 t ñ ng tng 171% so cùng k; Huy n qu n lý 983 t ñ ng tng 31,3%; Xã qu n lý th c hi n 188 t ñ ng tng 23,8%. Kh i l ng th c hi n ch y u là công trình chuy n ti p, nh ð ng Nam Qu ng Nam; Kiên c kênh N3-2 thu c h th ng t i Nam h ch a n c Phú Ninh; C u t m Bình Dng; các ti u d án H tr tái thi t sau thiên tai; B nh vi n ða khoa trung ng Qu ng Nam, C u T Câu, ð ng Bình Quý - Tiên Sn... ñ ng n 10 trong ñ ng

-5-

Thu ngân sách Nhà n c (NSNN) trên ñ a bàn c th c hi n lu k ñ n cu i tháng 9/2011 là 4.869,8 t ñ ng, ñ t 112,5% d toán nm. Trong ñó: thu n i ñ a 2.958,7 t ñ ng, ñ t 101,3%; thu xu t nh p kh u 1.767,7 t ñ ng, ñ t 163,6%; thu ñ l i qu n lý chi qua NSNN 143,4 t ñ ng, ñ t 43,4%. Chi ngân sách ñ a phng c th c hi n lu k ñ n cu i tháng 9/2011 là 5.466 t ñ ng, ñ t 84,9% d toán nm. Trong ñó: chi ñ u t phát tri n 2.458,7 t ñ ng (bao g m chi t ngu n nm 2010 chuy n sang nm 2011), ñ t 140,9%; chi th ng xuyên 2.959,3 t ñ ng, ñ t 72,1%. 4. Thng m i, d ch v 4.1. T ng m c bán l hàng hoá và doanh thu d ch v tiêu dùng D tính t ng m c bán l hàng hoá và d ch v trên th tr ng trong tháng 10 c ñ t 1.838 t ñ ng tng 1,2% so v i tháng 9, trong ñó c s SX tr c ti p bán l c ñ t 51 t ñ ng, tng 1,7%; so tháng cùng k nm 2010 tng 41,5%. Phân theo ngành hàng thì bán l thng nghi p tháng 10/2011 c ñ t 1.436 t ñ ng (chi m 78%), tng 1,1% so v i tháng tr c và tng 42,4% so cùng k. So tháng tr c tng ch y u m t s nhóm hàng nh: hàng lng th c, th c ph m tng 1,1%; hàng may m c tng 2,7%; ñ dùng gia ñình tng 2,8%; v t ph m và vn hoá giáo d c tng 2%... T ng m c bán l hàng hoá và doanh thu d ch v tiêu dùng 10 tháng nm 2011 tng khá, c ñ t 16.373 t ñ ng, tng 33,7% so v i cùng k, trong ñó c s SX tr c ti p bán l ñ t 508 t ñ ng, tng 0,8%. Phân theo lo i hình kinh t thì khu v c ngoài Nhà n c và khu v c FDI tng cao, khu v c Nhà n c gi m m nh. ð c bi t khu v c kinh t cá th tng cao hn m c bình quân chung, c ñ t 10.940 t ñ ng (+43,2%). Phân theo ngành hàng, trong 10 tháng nm 2011 h u h t các nhóm ngành ñ u tng m nh (tr ngành du l ch l hành gi m 6%). Trong ñó, ngành thng nghi p tng cao hn m c tng chung (+35,3%) và ngành d ch v tng 35,8%. 4.2. Giá tiêu dùng Ch s giá trên ñ a bàn T nh trong tháng 10/2011 tng nh so v i tháng tr c (+0,29%), ñây là tháng có t c ñ tng th p nh t k t ñ u nm ñ n nay, ñi u này ch ng t chính sách bình n giá và ki m ch l m phát c a Nhà n c ñã có tác d ng và hi u qu . So v i tháng 12 nm tr c ch s giá chung tng 14,91%; so

-6-

v i tháng 10 nm tr c tng 17,97% và bình quân 10 tháng ñ u nm 2011 so v i cùng k nm 2010 tng 15,53%. Ngoài các nhóm hàng tng so v i tháng tr c nh: lng th c; may m c, m nón, gi y dép; thi t b và ñ dùng gia ñình; vn hoá, gi i trí và du l ch; hàng hoá và d ch v khác, còn l i các nhóm m t hàng khác ñ u tng ch m hn th m chí còn gi m so v i tháng 9/2011. Trong tháng 10 nhóm lng th c, th c ph m chi m t tr ng l n nh t trong c c u tiêu dùng c a ng i dân ti p t c bi n ñ ng m nh. Nhóm lng th c tng 2,12% so tháng tr c, trong ñó: nhóm g o tng 2,45%, tng m nh nh t ñ i v i nhóm g o t th ng (+2,99%) kéo theo giá c a nhóm lng th c ch bi n tng (+0,68%) nh: m s i, m ph tng 1,82%; mi n tng 3,01%...; nhóm hàng b t mì và ng c c tng 1,64%. Nhóm th c ph m t ñ u nm ñ n tháng 9 liên t c tng cao nhng ñ n tháng 10 t c ñ tng ch m ñi rõ r t ch còn 0,16% so v i tháng tr c. T 11 gi ngày 10/10/2011, T ng công ty Xng d u Vi t Nam l i ti p t c ñi u ch nh gi m giá bán l các m t hàng d u nh sau: d u ho gi m 300 ñ ng/lít, d u diezen 0,05S gi m 400 ñ ng/lít. V i m c ñi u ch nh này, giá bán l d u ho là 20.200 ñ ng/lít, d u diezen 0,05S là 20.400 ñ ng/lít, ñây là l n gi m th 2 sau l n gi m g n ñây nh t (26/8/2011). ði u này làm cho ch s giá nhóm giao thông gi m 1,03% so v i tháng tr c, so cùng k tng 17,86%. Giá vàng trong tháng gi m m nh, bình quân gi m 198 nghìn ñ ng/ch , gi m 4,2% v ch s , giá bình quân tháng 10/2011 là 4.406 nghìn ñ ng/ch . Trong khi ñó ñô la M l i tng, ch s ñô la M trong tháng tng 0,05% so tháng tr c, tng 6,61% so cùng k, bình quân giá 1 ñô la M ñ i ñ c 20.842 ñ ng Vi t Nam. 4.3. Ho t ñ ng xu t nh p kh u Tình hình xu t nh p kh u hàng hoá 10 tháng nm 2011 trên ñ a bàn T nh có nhi u d u hi u tích c c, xu t kh u không ng ng tng cao, nh p kh u có xu h ng gi m rõ r t, các m t hàng ch l c v n gi ñ c vai trò ch ñ o trong c c u chung. D tính t ng kim ng ch xu t kh u trong nm 2011 s v t k ho ch ñã ñ ra do 2 tháng cu i nm xu t kh u th ng tng m nh. Tính chung 10 tháng kim ng ch xu t kh u tng 29,8%, ñ t 87,2% k ho ch; nh p kh u tng 15,4%; nh p siêu 232 tri u USD, b ng 85,4% kim ng ch xu t kh u.

-7-

Xu t kh u hàng hoá: d tính tháng 10/2011 ñ t 29,7 tri u USD tng 41,8% so v i cùng k. Trong ñó tng m nh khu v c kinh t Nhà n c và FDI, gi m khu v c kinh t t p th (-16,7%). D tính kim ng ch xu t kh u 10 tháng nm 2011 ñ t 272,2 tri u USD tng 29,8 % so v i cùng k. Trong ñó: DN ngoài Nhà n c ñ t 92,6 tri u USD (+23,6%), DN FDI ñ t 147,5 tri u USD (+33,9%) và DN Nhà n c ñ t 32 tri u USD (+30,3%). Nh ng m t hàng ch l c v n gi ñ c m c tng cao và n ñ nh so cùng k: hàng d t may ñ t 76,1 tri u USD (+25,2%), giày da ñ t 67,7 tri u USD (+2,3 l n), hàng thu s n ñ t 20,3 tri u USD (+12,8%), chip ñi n t ñ t 18,5 tri u USD (+11,5%), nguyên li u gi y ñ t 24,3 tri u USD (+39,8%). Các m t hàng gi m: vàng ñ t 26,8 tri u USD (19,9%) và s n ph m g ñ t 14,7 tri u USD (-10%). Các DN thu c khu CN ði n Nam-ði n Ng c ñ t 116,6 tri u USD, chi m 42,8% t ng kim ng ch xu t kh u hàng hoá, tng 50,1% so v i cùng k; khu Kinh t m Chu Lai ñ t 50,3 tri u USD, chi m 18,5%, tng 25,4%; khu CN Thu n Yên và c m CN Tr ng Xuân ñ t 28,6 tri u USD, chi m 10,5%, tng 49%. Các m t hàng nhóm CN ñ t 223,3 tri u USD, chi m 82%, tng 31,7%; thu s n ñ t 20,3 tri u USD, tng 12,8%; nông lâm s n ñ t 28,6 tri u USD, tng 28,3%, trong ñó xu t kh u g o ñ t 3,3 tri u USD gi m 8,5% so cùng k nm 2010. Nh p kh u hàng hoá: d tính tháng 10/2011 ñ t 41 tri u USD, tng 24,5% so v i cùng k. Ch y u tng m nh khu v c kinh t ngoài Nhà n c (+43%). D tính kim ng ch nh p kh u 10 tháng nm 2011 ñ t 504,6 tri u USD, tng 15,4% so v i cùng k. DN ngoài Nhà n c ñ t 278,9 tri u USD, tng 32,1%; DN FDI ñ t 196,1 tri u USD, gi m 0,7% và DN Nhà n c ñ t 29,6 tri u USD, tng 3,2% so v i cùng k. Các DN khu CN ði n Nam-ði n Ng c ñ t 158 tri u USD, chi m 31,3% t ng kim ng ch nh p kh u hàng hoá; khu Kinh t m Chu Lai ñ t 284,7 tri u USD (chi m 56,4%); khu CN Thu n Yên và c m CN Tr ng Xuân ñ t 19,5 tri u USD (chi m 3,9%). M t hàng nh p kh u ch y u 10 tháng so cùng k: linh ki n ô tô ñ t 226,8 tri u USD (+26,8%); ph li u giày da ñ t 92,6 tri u USD (+41,4%), ph li u may m c ñ t 47,3 tri u USD (+41,5%); gi y in báo ñ t 17,8 tri u USD (+30,2%); linh ki n ñi n t ñ t 38,6 tri u USD (-54,7%); tân d c ñ t 8,5 tri u USD (+0,2%).

-8-

4.4. Ho t ñ ng Du l ch Ho t ñ ng du l ch, vui chi gi i trí trong tháng 10 nm 2011 có ph n gi m, th i ti t ma nhi u và liên t c, l ng khách ñ n tham quan, vui chi ít, do v y doanh thu du l ch cng gi m theo. Tháng 10/2011 t ng l t khách tham quan và lu trú trong trên ñ a bàn T nh c ñ t 145.345 l t gi m 9,2% so v i tháng tr c và gi m 16,1% so cùng k, trong ñó khách tham quan 90.034 l t gi m 13,6% so tháng tr c; khách lu trú ñ t 55.311 l t gi m 0,8% và so v i cùng k tng 6,1%. Doanh thu ho t ñ ng khách s n nhà hàng tháng 10/2011 d tính ñ t 325 t ñ ng, tng 1,1% so v i tháng tr c, trong ñó khách s n c ñ t 64 t ñ ng gi m 1,5% và so v i cùng k gi m 10,6%; du l ch l hành (bao g m c 2 Vn phòng h ng d n du l ch: H i An và M Sn) c ñ t 3,9 t ñ ng, gi m 4,9% so v i tháng tr c và gi m 16% so v i cùng k. Nh v y tính chung 10 tháng ñ u nm, t ng l t khách tham quan và lu trú trên ñ a bàn T nh c ñ t 2.029.560 l t, tng 1% so cùng k, ñ t 81,8% so v i k ho ch. Khách tham quan ñ t 1.365.831 l t, gi m 2,9% so cùng k; khách lu trú ñ t 663.729 l t, tng 9,9% so cùng k, ñ t 86% so v i k ho ch. Doanh thu ho t ñ ng khách s n nhà hàng trong 10 tháng ñ u nm c ñ t 3.163 t ñ ng tng 28,4% so v i cùng k, trong ñó doanh thu khách s n c ñ t 836 t ñ ng tng 9,2%. Doanh thu du l ch l hành ñ t trên 50 t ñ ng gi m 6%. 4.5. V n t i hàng hoá và hành khách D tính tháng 10/2011: kh i l ng hàng hoá v n chuy n c ñ t 602,9 nghìn t n và 44,7 tri u t n.km, so v i cùng k tng 2,8% v t n và tng 7,8% v t n.km. Kh i l ng hành khách v n chuy n c ñ t 806,9 nghìn l t và 54,1 tri u hk.km, so cùng k tng 10,7% v l t hành khách và 12,8% v hk.km. Kh i l ng hàng hoá thông qua c ng ñ t 80,3 nghìn t n gi m 33,6% so v i cùng k, hàng xu t kh u ñ t 31,3 nghìn t n, hàng n i ñ a ñ t 30,6 nghìn t n. T ng doanh thu c ñ t 81,1 t ñ ng tng 10% so cùng k, trong ñó doanh thu hàng hoá tng 15,3%, doanh thu hành khách tng 6,4% và doanh thu qua c ng gi m 31,2% so v i cùng k. D tính 10 tháng 2011: kh i l ng hàng hoá v n chuy n c ñ t 5,9 tri u t n và 444,7 tri u t n.km, so v i cùng k tng 12,9% v t n và tng 15,9% v

-9-

t n.km. Kh i l ng hành khách v n chuy n c ñ t 8,8 tri u l t và 607,3 tri u hk.km, so cùng k tng 12,4% v l t hành khách và 13,3% v hk.km. Kh i l ng hàng hoá thông qua c ng ñ t 824,5 nghìn t n tng 12% so cùng k, trong ñó hàng xu t kh u ñ t 282,7 nghìn t n, hàng n i ñ a ñ t 319,7 nghìn t n. T ng doanh thu c ñ t 791,5 t ñ ng tng 22,2% so cùng k, trong ñó doanh thu hàng hoá tng 23,4%, doanh thu hành khách tng 21,1% và doanh thu qua c ng tng 13,5% so v i cùng k. 5. M t s v n ñ Xã h i 5.1. Giáo d c và ñào t o Trong tháng 10 nm 2011, ngành giáo d c ti p t c t p trung vào công tác d y và h c; ngoài ra ti n hành t p hu n chu n ki n th c k nng v cán b qu n lý THCS, t p hu n chu n hi u tr ng ti u h c c p Huy n, ti n hành ki m tra các tr ng ñng ký ñ t chu n Qu c gia, Thanh tra toàn di n và Thanh tra ho t ñ ng s ph m nhà giáo... Trong nm h c 2011-2012 tr ng Cao ñ ng N i v Hà N i c s t i thành ph ðà N ng nay ñã chuy n v khu ñô th m i ði n Nam - ði n Ng c, Qu ng Nam. Ngày 11/10/2011 ñã chính th c khai gi ng nm h c m i nm h c 2011-2012 v i t ng ch tiêu là 500 sinh viên b c Cao ñ ng. Nh v y, ñ n nay t nh Qu ng Nam có 02 Tr ng ð i h c, 08 tr ng Cao ñ ng và 03 tr ng Trung h c chuyên nghi p. Ngày 14/10/2011 tr ng ð i h c Qu ng Nam khai gi ng nm h c m i nm h c 2011-2012. S sinh viên tuy n m i nm nay là 1.800 sinh viên (ð i h c 650 sinh viên, Cao ñ ng 580 sinh viên, Trung c p 370 sinh viên và Liên thông 300 sinh viên) theo h c 10 ngành h c ñ i h c, 17 ngành cao ñ ng và 13 ngành trung c p. Ngày 5/10/2011, Tr ng Cao ñ ng Kinh t K thu t Qu ng Nam ñã t ch c l khai gi ng nm h c 2011-2012. S sinh viên tuy n m i nm nay là 3.700 sinh viên theo h c 13 ngành h c Cao ñ ng và 23 ngành Trung c p. Ngày 24/9/2011, Tr ng Cao ñ ng ði n L c Mi n trung khai gi ng nm h c 2011- 2012, trong nm 2011 tr ng ñã tuy n sinh h Cao ñ ng v i t ng ch tiêu 700 h c sinh và h Trung c p chuyên nghi p 600 h c sinh. Ngoài ra các tr ng ð i h c, Cao ñ ng và THCN khác cng ñang g p rút cho ñ t tuy n sinh và chu n b khai gi ng nm h c 2011-2012.

- 10 -

5.2. Chm sóc s c kho Theo báo cáo c a Trung tâm y t d phòng T nh, h i ch ng tay chân mi ng tr em xu t hi n trên ñ a bàn Qu ng Nam t 6/2011 ñ n ngày 15/9 ñã có 529 tr ng h p b nhi m virus c a b nh này, trong ñó có 1 tr ng h p t vong. ð phòng ch ng d ch b nh không lây lan, ñ c bi t h n ch ñ n m c th p nh t tr ng h p t vong, ngành Y t ñã tích c c ch ñ o cho các ñn v tr c thu c tng c ng công tác giám sát di n bi n d ch b nh t i các ñ a phng, ph bi n phát ñ ñi u tr ñ ng th i ch ñ o tích c c cho các Trung tâm y t Huy n tng c ng công tác d phòng và ñi u tr d ch b nh này. Toàn T nh hi n nay ñã có 17/18 Huy n, thành ph phát hi n ng i nhi m HIV, tính ñ n ngày 30/9/2011 trên ñ a bàn T nh ñã phát hi n thêm 59 tr ng h p nhi m HIV, nâng t ng s ca nhi m HIV lên 687 tr ng h p. ðã có 320 tr ng h p chuy n sang AIDS và 276 tr ng h p t vong do AIDS. 5.3. Vn hoá và th d c, th thao Trong tháng nhi u ho t ñ ng vn hoá ñ c các ñn v t ch c nh: k ni m ngày Qu c t ng i cao tu i 1/10, ngày Ph n Vi t Nam 20/10... t i các Huy n, thành ph nh: Tam K, H i An, Duy xuyên... h i ph n Xã, ph ng t ch c cho ch em ph n g p m t, giao lu ca nh c... ñã thu hút ñ c nhi u ng i dân tham gia. T ngày 1 ñ n ngày 4/10/2011 Liên ñoàn c u lông Vi t Nam ph i h p v i S Vn hoá, Th thao & Du l ch t nh Qu ng Nam t ch c gi i c u lông Trung Cao tu i toàn qu c. Tham d gi i l n này, có 208 v n ñ ng viên ñ n t 19 ñn v T nh, thành trong c n c, trong ñó có 110 VðV nam và 98 VðV n . Riêng ñn v Qu ng Nam có 36 v n ñ ng viên tham gia thi ñ u c 3 n i dung chính. K t qu ñoàn ch nhà Qu ng Nam giành ñ c 7 huy chng ñ ng. Ngoài gi i trên trong tháng còn nhi u gi i phong trào cng ñ c t ch c và ñã thu hút ñ c nhi u v n ñ ng viên và ng i dân tham gia nh: gi i vi t dã Báo Qu ng Nam, gi i C u lông các câu l c b (CLB) t nh Qu ng Nam, Gi i C u lông ngành Du l ch nm 2011,... Cu i tháng 9 ngành th thao T nh ñã c 2 ñoàn v n ñ ng viên Taekwondo và Pencak Silat tham gia t p hu n và thi ñ u gi i vô ñ ch t i Khánh Hoà và Bà R a Vng Tàu ñây là 2 gi i v i nhi u T nh tham gia có các v n ñ ng viên m nh, ñoàn Qu ng Nam tham gia ñ có ñi u ki n c xát.

- 11 -

5.4. Tình hình tai n n giao thông Theo s li u c a phòng CSGT Qu ng Nam, trong tháng 9/2011, trên ñ a bàn T nh x y ra 34 v tai n n giao thông ñ ng b , làm ch t 29 ng i, b thng 30 ng i. Nh v y, tính ñ n 30/9/2011 trên ñ a bàn ñ a bàn T nh ñã x y ra 327 v tai n n giao thông ñ ng b , làm ch t 234 ng i, b thng 276 ng i. So v i cùng k nm tr c thì s v tai n n giao thông ñ ng b gi m 13 v , s ng i ch t do TNGT ñ ng b gi m 22 ng i và ng i b thng gi m 35 ng i. Giao thông ñ ng s t x y ra 05 v , làm ch t 05 ng i, so v i cùng k nm tr c tng 03 v và s ng i ch t tng 03 ng i; Giao thông ñ ng thu n i ñ a x y ra 01 v , không có ng i ch t và b thng, so v i cùng k nm tr c tng 01 v .

Ni nh n: - V T ng h p - TCTK (b/c); - VP UBND, VPTU; - S KH - ðT; - Lãnh ñ o C c; - Lu VT, TH.

C C TR NG

- 12 -

Information

Microsoft Word - BCTH_T10-2011.doc

12 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

93079


Notice: fwrite(): send of 210 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531