Read Microsoft Word - i modifikuar KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJES VLORE.docx text version

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

PERMBAJTJA E LENDES

KREU I - ETIKA NE SH.A "TRAJTIMI I STUDENTEVE" i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. Qellimi Fusha e veprimit Parime te pergjithshme te Etikes Marredheniet me njeri ­ tjetrin Konflikti i interesave/ Marredheniet me Shoqerine Veprimtari te jashtme te nenpunesit te administrates publike Perfitimet Detyrime te nenpunesit te administrates publike Prona shteterore Koha e punes Paraqitja e nenpunesit Periudha pas punesimit/perdorimi i informacionit Masat disiplinore/regjistrimi masave te marra Dispozite zbatuese

KREU II ­ RREGULLORJA E BASHKEJETESES KOLEKTIVE TE STUDENTEVE NE KONVIKTE. i. ii. iii. Pranimi I studenteve ne konvikte Organizimi I jetes kolektive ne konvikte dhe dhomat e perbashketa Masat disiplinore ndaj studenteve qe shkelin rregulloren KREU III - KESHILLI STUDENTOR I SH.A "TRAJTIMI I STUDENTEVE" i. Objektivi i Keshillit Studentore ii. Statuti i Keshillit Studentore iii. Objekti; Qellimet; Parimet e Organizimit te Veprimtarise iv. Organizimi dhe Drejtimi v. Organet Drejtuese vi. Zgjedhjet vii. Dispozita Kalimtare dhe te fundit KREU IV ­ ORGANIOGRAMA i. ii. iii. iv. Objekti I veprimtarise se shoqerise Organizimi I administrates Te pergjithshme Detyrat dhe kompetencat e punonjesve

KREU V ­ KONTRATA TIP

1

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

RREGULLAT E ETIKES1 NE SH.A "TRAJTIMI I STUDENTEVE"

KREU I

Qëllimi i këtij Kodi Etike

Kodi i Etikës është një bashkësi parimesh dhe rregullash që duhet të respektohen nga stafi administrativ, joadministrativ si dhe studentët e Qendres sone Studentore. Qellimi i ketij Kodi eshtë te vendose rregulla sjellje per te gjithe administraten e SH.A "Trajtimi I studenteve" Vlore, per te gjithe punonjesit e cdo sektori, sipas standardeve të kërkuara per kryerjen e detyres dhe profesionit te tyre, si edhe t'i ndihmojë ata te arrijne standartet e kerkuara. Gjithashtu, ky Kod Etike dhe Miresjelljeje i drejtohet edhe studenteve te strehuar prane mjediseve tona. Më këtë Kod, ne vëmë në dijeni publikun për sjelljen që duhet të ruajnë nënpunësit, punonjësit si edhe studentët tanë. Cdo punonjës duhet të jetë i përgjegjshëm në kryerjen e punës së tij duke e kryer atë me ndershmëri si edhe duke u bazuar në parimet e këtij Kodi, në LIGJ Nr.9131, datë 08.09.2003 "PËR RREGULLAT

E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE", KODIN E PUNES, KODIN E PROCEDURES ADMINISTRATIVE, LIGJ Nr. 8549, date 11.11.1999 "STATUSI NEPUNESIT CIVILTE REPUBLIKES SE SHQIPERISE".

Që të funksionojnë marrëdhënie të mira të punës në grup, çdo individ duhet të përmbushë detyrat e tij duke bërë çmos që edhe të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, duke i ofruar mbështetje edhe ndihmesë. Bashkëpunimi mund të arrihet vetëm në një klimë besimi, respekti dhe komunikimi të sinqertë dhe të hapur. Marrëdhëniet tuaja me koleget duhet të bëhen shembull i mirësjelljes, drejtësisë dhe ndershmërisë gjatë punës me të tjerët. Ky Kod Etike dhe Mirësjelljeje vendos parimet bazë të etikës.

Fusha e veprimit të këtij Kodi Etike

Rregullat e Etikës ne Administraten Publike, janë të detyrueshme për të gjithë nënpunesit e kësaj administrate, studentët e Qytezës Studenti si dhe të gjithë vizitorët. "Nëpunës i Administratës Publike", janë të gjithë personat e punësuar pranë një institucioni të administratës publike ne kete rast, te gjithë te punësuarit në SH.A "Trajtimi i Studentëve" Vlorë. Studentët janë të detyruar të sillen në baze te rregullave të mirësjelljes dhe të etikës të parashikuara në këtë kod. Janë të detyruar të respektojnë organet eprore të SH.A "Trajtimi i Studentëve", pasi ky kod u drejtohet edhe atyre në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Parime të përgjithshme të etikës

1

Rregullat e etikes dhe miresjelljes ne SH.A "Trajtimi I studenteve " Vlore jane bazuar ne LIGJ Nr.9131, datë 8.9.2003 PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE, KODIN E PUNES, KODIN E PROCEDURES ADMINISTRATIVE, LIGJ Nr. 8549, date 11.11.1999 STATUSI NEPUNESIT CIVILTE REPUBLIKES SE SHQIPERISE.

2

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Në kryerjen e funksioneve, nëpunësi i administratës publike duhet të respektojë parimet e mëposhtme: a) të kryejë detyrat, në përputhje me legjislacionin në fuqi; b) të veprojë në mënyrë të pavarur nga pikëpamja politike e të mos pengojë zbatimin e politikave, të vendimeve ose veprimeve ligjore të autoriteteve të administratës publike; c) në kryerjen e detyrave duhet të jetë i ndershëm, i paanshëm, efikas, duke pasur parasysh vetëm interesin publik; ç) të jetë i sjellshëm në marrëdhënie me qytetarët që u shërben, dhe me eprorët, kolegët e vartësit e tij; d) nuk duhet të veprojë arbitrarisht në dëm të një personi ose organizate dhe duhet të tregojë respektin e duhur, për të drejtat dhe interesat personalë të të tretëve; dh) të mos lejojë që interesat e tij private të bien ndesh me pozitën e tij publike, të shmangë konfliktet e interesave dhe të mos shfrytëzojë asnjëherë pozitën për interesin e tij privat; e) të sillet gjithnjë në mënyrë të tillë, që besimi i publikut në ndershmërinë, paanshmërinë dhe efektivitetin e shërbimit publik të ruhet e të rritet; ë) të ruajë konfidencialitetin e informacionit, që ka në zotërim, por pa cenuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga ligji nr.8503, datë 30.6.1999, "Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare". Duke u bazuar në këtë, SH.A "Trajtimi i Studentëve", nuk toleron ata Punëtorë që gjenden të përfshirë në sjellje të pandershme, jo-etike apo ilegale. Sjellja jo-etike, e pandershme apo ilegale do të përfshijë (por nuk përkufizohet me): a. Vjedhjen e ndonjë prone që është në veprimtarinë apo pronësinë e SH.A "Trajtimi I Studenteve" ose, të ndihmohen apo nxiten personat tjerë për të vjedhur pronën e tillë. b. Abuzimin me paisjet e zyrave (komjutera, printer, mobilje), mobiljet e dhomave studentore, pajisjet e zdrukthtarisë, lavanterise, ambjentet shlodhese (lulishte), holle. c. Pranimin e pagesave, huave, dhuratave, shërbimeve, apo çdo sendi me vlerë, nga çfarëdo person me sigurimin e kontratave apo bizneseve me SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore. d. Shkurtimi, falsifikimi ose paraqitja keqe e dokumentave zyrtare të SH.A "Trajtimi I Studenteve", me qëllim të mashtrimit. e. f. Aktet e Dhunës, duke përfshirë: Kërcënimin me dhunë, frikësimin e Punëtorëve të tjerë apo palëve të treta; Sulmi, ose sjellja e parregullt që shkakton lëndime trupore ose dëmtim të pronës; Ngacmim psikologjik ose verbal i Punëtorit tjetër; Ngacmimin seksual ndaj punëtorëve të tjerë si dhe ndaj vizitorëve Të jenë nën ndikimin e alkoolit, drogës ose substancave tjera narkotike ose substancave të ngjashme gjatë orarit të punës apo derisa punojne me makineri ose ngesin makinat e SH.A "Trajtimi I Studenteve". KREU II

1. Marrëdheniet me njeri ­ tjetrin

3

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Arritjet e shkëlqyera ne pune arrihen vetem nepermjet bashkepunimit te hapur, perkushtimit dhe reciprocitetit. Të gjitha veprimet tuaja me kolegët, vartësit dhe eprorët duhet të kryhen në frymën e partneritetit, ku sjellja e çdokujt udhëhiqet nga përkushtimi ndaj sjelljes etike. Marrëdhëniet tuaja me ata që punoni ose mbikëqyrni duhet të jenë shembull i mirësjelljes, drejtësisë dhe ndershmërisë gjatë punës me të tjerët. Shëfat e sektorëve dhe pergjegjësit kanë përgjegjësinë që të përcaktojnë standardet e kryerjes së punës si dhe krijimin e një mjedisi që nxit punën në grup.

2. Konflikti i interesave / Marrëdhëniet me kompaninë

Konflikti i interesave është situata në të cilën një nëpunës i administratës publike ka një interes personal të tillë, që ndikon ose mund të ndikojë në paanshmërinë ose objektivitetin e kryerjes së detyrës zyrtare. Interesat personalë të nëpunësit, punonjësve përfshijnë çdo përparësi për veten, familjen, të afërmit deri në shkallën e dytë, personat ose organizatat, me të cilat nëpunësi ka ose ka pasur marrëdhënie biznesi ose lidhje politike. Konflikti i interesave përfshin, gjithashtu, çdo lloj detyrimi financiar ose civil të nëpunësit. Duhet të shmangen çfarëdolloj aktivitetesh apo miqësish që bien ndesh me ushtrimin e gjykimit të pavarur në shërbim të interesave më të mira të SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore. Konfliktet e interesave mund të lindin në shumë situate apo momente te cilat jo gjithmone jane te parashikueshme. Por, në rastin se dyshohet rreth mundësisë së konfliktit të interesave, atëherë kjo duhet të qartësohet paraprakisht me eprorin direkt te sektorit ne te cilin përfshihet punonjesi. Kur nëpunësi, punonjësi apo eprori ka dijeni se një situatë konflikti interesash ekziston, ai është i detyruar që: a) të verifikojë nëse ka një konflikt të mundshëm interesash; b) të ndërmarrë hapat për të shmangur një konflikt të tillë; c) të vërë në dijeni, eprorin direkt te sektorit, zyren e personelit si dhe zyren e administrimit për konfliktin e interesave; d) drejtori i "Trajtimi I Studenteve", Vlore te therrase ne mbledhjen e drejtorise per

sqarimin e situates personat e dyshuar per konflikt interesi apo që janë në konflikt interesi.

Çdo sjellje në vendin e punës, që rezulton e pahijshme ndermjet punonjesve te cilet kane ndermjet tyre nje lidhje dashurore dhe që krijon një krijon një mjedis pune jo të rehatshëm për të tjerët ështe e ndaluar. Gjithashtu, ndalohet cdo sjellje e pahijshme e kryer nga studentet ne ambjentet e SH.A "Trajtimi I Studenteve". Ambjentet perfshirëse janë: Lulishte, korridore, holle, dritare, parkimi i makinave. Ne rastet kur do te verehen situata të tilla që krijojnë një mjedis të parehatshëm për studentët e tjerë, punonjësit e SH.A apo vizitorët do të merren masa disiplinore deri në përjashtim nga konvikti. Studentëve recedivë, të cilëve u është dhënë vërejtje me shkrim përjashtohen në mënyrë të menjëhershme. Si mund të shmangen këto konflikte? Eprori direkt, me mbështetjen e zyren e administrimit të personelit ketu, në bazë të të dhënave që ka, merr masat e nevojshme që të shmanget emërimi i një nëpunësi apo punonjesi në pozicione, në të cilat mund të lindin ose ka konflikte interesash ose që nëpunësit të mos i ngarkohen detyra që mund të çojnë në shfaqjen e një konflikti të mundshëm interesash. 4

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Shmangia e konflikteve të interesave do të bëhet në përputhje me Kodin e Procedurave Administrative.

KREU III

VEPRIMTARI TË JASHTME TË NËPUNËSIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE

Me veprimtari të jashtme të nëpunësit kuptojmë çdo lloj veprimtarie të rregullt ose të rastësishme, që kërkon angazhimin e nëpunësit të administratës publike, qoftë për qëllime fitimi ose jo, që nëpunësi zhvillon jashtë detyrës zyrtare. Nëpunësi publik nuk duhet të angazhohet në një veprimtari të jashtme, që pengon kryerjen e detyrës së tij zyrtare ose që kërkon një angazhim, mendor a fizik të tij që e bën të vështirë kryerjen e detyrës, ose është vazhdim i kësaj detyre, që cenon, në çfarëdo mënyre, imazhin e nëpunësit të administratës publike. Në rast dyshimi për kualifikimin e një veprimtarie si të lejueshme ose jo, nëpunësi këshillohet me njësinë e personelit të institucionit. Këshilli i Ministrave përcakton rregullat e klasifikimit të një veprimtarie të jashtme si të lejueshme ose jo. Kryerja e veprimtarive të jashtme duhet t'i njoftohet paraprakisht eprorit direkt të nëpunësit të administratës publike, dhe njësisë së personelit. Veprimtaritë, në kuadër të veprimtarive sindikale ose të përfaqësimit të punëmarrësve ose veprimtaritë mësimdhënëse, janë të lejueshme kur ato nuk pengojnë në kryerjen e detyrës. KREU IV

PERFITIMET

Nëpunësi i administratës publike nuk duhet të kërkojë ose të pranojë, dhurata, favore, pritje ose çfarëdo përfitim tjetër, ose shmangie të humbjeve të mundshme, si dhe premtime për to, për veten, familjen, të afërmit, personat ose organizatat me të cilat ka marrëdhënie, që ndikojnë ose duket sikur ndikojnë në paanësinë e kryerjes së detyrës, apo janë ose duket sikur janë shpërblim për mënyrën e kryerjes së detyrës zyrtare.

Dhuratat dhe Mirënjohjet

"Dhurata" perkufizohet si çdo gjë me vlerë, duke përfshirë drekat ose darkat; biletat e fluturimit ose akomodime hoteliere; ose format tjera të argëtimit. Kjo listë nuk ka për qëllim të jetë ekskluzive. Pranimi i dhuratave (përveç përkujtimeve dhe dhuratave të vlerës nominale p.sh. ngritja në detyrë (p.sh artikuj në të cilët është e gdhendur logo ose emblem e kompanisë dhe / ose artikujt e përkujtimeve) mund të ndikojë, ose të duket që ndikon në gjykimin e drejtë nga ana e Punëtorëve. Për këtë arësye, një dhuratë që mund të konsiderohet si konflikt i interesit kurrsesi nuk duhet të pranohet. As Punëtorët e as të Afërmit e tyre nuk duhet të pranojnë para ose dhurata, materiale, shërbime

5

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE ose trajtime tjera të veçanta apo ndere tjera që mund të shkaktojnë, një pozitë të favorizuar për dikë që bashkëpunon me me SH.A "Trajtimi I Studenteve", duke përfshirë çdo individ, entitet, ose agjensi, e cila është në pozicionin e ofrimit të materialeve ose kryerjes së shërbime me SH.A "Trajtimi i Studenteve". Si reagohet në këto raste ndaj ketyre ofertave? Në qoftë se nëpunësit i ofrohet një avantazh i padrejtë, ai duhet: a) ta refuzojë, pa pasur nevojë ta pranojë atë për ta përdorur si provë; b) të përpiqet që ta identifikojë personin që i bën ofertën; c) të shmangë kontaktet e gjata me personin që bëri ofertën, por dijenia e arsyes për të cilën bëhet oferta, mund të shërbejë si provë; ç) në qoftë se dhurata nuk mund të refuzohet që t'i kthehet dërguesit, duhet të ruhet, të përdoret sa më pak që të jetë e mundur dhe t'i raportohet menjëherë eprorit direkt; d) të ketë dëshmitarë, nëse është e mundur, kolegët që punojnë me të; dh) të raportojë përpjekjen, sa më shpejt që të jetë e mundur, tek eprori i tij ose te njësia e personelit; e) të vazhdojë punën normalisht, sidomos për problemin për të cilin avantazhi i padrejtë është ofruar. KREU V DETYRIME TË TJERA GJATË PERIUDHËS SË PUNËSIMIT NË ADMINISTRATËN PUBLIKE

Detyrime të nëpunësit të administratës publike

Nëpunësi i administratës publike nuk duhet ta përdorë ose të lejojë ta përdorin detyrën zyrtare të tij, në mënyrë të tillë që të nxisë ose të detyrojë ndonjë person tjetër, përfshirë edhe vartësit, për të pasur ndonjë përfitim financiar ose të çdo lloji tjetër me interes personal.

Prona shtetërore

Nëpunësit duhet të mbrojnë dhe ruajnë pronën e institucionit, përfshirë këtu edhe dokumentacionin zyrtar. Nëpunësi nuk duhet të përdorë ose të lejojë që të përdoret prona që institucioni zotëron ose ka në përdorim, për asnjë qëllim tjetër, përveçse për kryerjen e veprimtarive të miratuara, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi. Nëpunësi duhet të përdorë mjetet që i ofron pozicioni i punës vetëm për realizimin e detyrave të tij dhe jo për qëllime personale. Prona shteterore perfshin, por nuk kufizohet me: Gjithe pronat fizike te SH.A "Trajtimi I Studenteve", duke perfshire gjithe pajisjet; Gjithe te dhenat që u përkasin të gjithë punëmarrësve, regjistrat dhe dokumentat në posedim të ndërmarrjes; Dokumentat, raportet si dhe cfarëdo forma të tjera që janë në posedim të ndërmarrjes; Mjetet e komunikimit elektronik si dhe telefonik; 6

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Cdo akt vandalizmi, keqperdorimi, demtimi apo ndryshe shkatërrimit të pajisjeve të ndërmarrjes, aparaturave dhe mobileve apo largim I pronës do të jetë shkak për ndërmarrje të masave disiplinore; Gjithë punëtorët e ndërmarrjes duhet të kontribuojnë në mbajtjen e një ambient të pastër të punës.

Koha e punës

Nëpunësi duhet ta përdorë kohën e punës në mënyrë efektive për realizimin e detyrave zyrtare. Kjo kohë nuk përdoret për asnjë qëllim tjetër, përveçse në rastet kur përdorimi i saj për qëllime të tjera është i autorizuar zyrtarisht, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Standartet e Sjelljes Profesionale

SH.A "Trajtimi I Studenteve", pret nga punonjësit një sjellje korrekte duke u bazuar në respektimin e ligjeve civile dhe të kodit të punës. · Kryerja e punës personalisht nga vetë punëmarrësi, me përjashtim të rasteve kur me marrëveshje parashikohet e kundërta. · Punëmarrësi respekton dhe zbaton urdhërat dhe udhëzimet e përgjithshme dhe të veçanta të punëdhënësit. · Punëmarrësi kryen me kujdes punën që u ngarkohet duke përdorur sipas rregullave të caktuara mjetet e punës, aparaturat dhe pajisjet e vëna në dispozicion të tij. · Punëmarrësi i raporton punëdhënësit për gjithçka të përfituar në emër të punëdhënësit gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tij brenda kontratës, veçanërisht për shumat në para. · Punëmarrësi mbron me besnikëri interesat e ligjshme të punëdhënësit. Gjatë vlefshmërisë së kontratës punëmarrësi nuk duhet të kryejë asnjë punë të paguar nga të tretët e cila dëmton punëdhënësin ose i bën konkurrencë atij. · Kryerja e detyrave në mënyrë efikase, me cilësinë dhe standartet e kërkuara. · Trajtimi i kolegëve, i klientëve dhe i vizitorëve në mënyrë të kulturuar dhe të sjellshme. dyshimta, jo etike dhe të paligjshme të ndërmarra nga klientët ose bashkëpunëtorët. · Raportimi tek stafi drejtues i çdo kërcënimi, ngacmimi seksual ose sjellje të dhunshme të drejtuara nga eprorët ose kolegët. · Ardhja dhe largimi nga puna në orët e caktuara. · Mbajtja e rregullt dhe e pastër e ambientit ku secili punon.

Paraqitja e nëpunësit

Veshja dhe paraqitja e nëpunësit duhet të jenë serioze, për ta përfaqësuar sa më denjësisht administratën publike SH.A "Trajtimi i Studenteve",Vlorë. Punonjësi duhet të jetë gjithmonë i paraqitshëm, me veshje serioze dhe të paster. Për kryerjen e punës, nqs nevojitet duhet, të paraqitet në punë me veshjet që i nevojiten për kryerjen e saj.

Respekti ndaj Kolegut

"Përmirëso sjelljen tënde përpara se të kërkosh nga të tjerët të përmirësojnë të tyren. Respekto të tjerët ashtu sic dëshiron të të respektojnë". Ndermarrja jonë u jep përparësi mënyrës së sjëlljes me kolegët dhe për këtë arsye shpreh dhe udhëzon respektimin e këtyre klauzolave: · Trajto kolegët me mirësi dhe edukatë. 7

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE · Kurrë mos ofendo, fol me emra asnjanjës, apo t'i fyesh ata nëse nuk të pëlqejnë idetë e tyre. · Mos diskrimino. Diskriminimi apo elementë të racizmit nuk duhet të jenë prezent në ambjentet e punës. · Inkurajo. Mos kritiko për gjëra të vogla. · Trajtoi njerëzit njësoj, pa i diskriminuar nga mosha, feja, përmasat, krahina e origjinës. · Përfshiji të gjithë kolegët në të mira dhe të këqija, informoi për ndryshimet në sektorin tënd. · Lavdëro dhe komplimento për punët e kryera. Studime kanë vërtetuar se, punonjësit që gjenden në një mjedis harmonioz, në të cilin bizotërojnë fryma e pozitivitetit si edhe komlimentohen për punën e kryet prej tyre në vend që të gjenden difekte të vogla, shton prodhimtarinë.

Ambiente të përbashkëta

Përdorimi nga Administrata dhe Studentët i burimeve të perbashkëta (ambientet e jashtme, holle, mensa, dhomat e studimit etj. ) duhet të bëhet në mënyrë rezultative dhe ekonomike. Gjithashtu, të mos lejohet abuzimi me këto nga të tretët. Prona e Qytezës Studenti nuk mund të përdoret për qëllime private me përjashtim të rasteve të përcaktuara nga Drejtoria. KREU VI

PERIUDHA PAS PUNËSIMIT Përdorimi i informacionit

Nëpunësit e administratës publike pas largimit nga detyra nuk duhet ta përdorin informacionin konfidencial, të marrë gjatë kryerjes së detyrës, për interes personal.

Konflikti i Interesit

SH.A "Trajtimi I Studenteve", pret nga punonjësit që të mos kryejnë veprime që bien ndesh Konfliktit të Interesave. Veprimet përfshijnë: Marrëveshjet për të marrë të ardhura financiare, përveç atyre që i ofron SH.A "Trajtimi I Studenteve", të cilat mund të influencojnë mbarëvajtjen e detyrave dhe punës së tij. Punonjësi nuk mund të pranojë punësim ose kompensim, të cilat e detyrojnë atë të nxjerrë informacione konfidenciale ose zyrtare për të përfituar nga vendi i tij i punës. Punonjësi nuk mund të pranojë punësim ose kompensim, i cili ka tendencë të influencojë në gjykimin dhe vendimmarrjen e pavarur të tij.

Ndalimi i përfaqësimit në konfliktet me administratën publike

Për një periudhë kohe 2-vjeçare, pas largimit nga detyra, ish-nëpunësi nuk duhet të përfaqësojë asnjë person ose organizatë në një konflikt ose marrëdhënie tregtare me administratën publike shqiptare, për detyrën që ai ka kryer ose në vazhdimësi të saj.

KREU VII 8

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

DISPOZITA TË FUNDIT Dispozitë zbatuese

Njësia e personelit është e detyruar t'i bëjë të ditur nëpunësit në çastin e punësimit të tij detyrimet që rrjedhin nga ky ligj dhe që duhen respektuar nga nëpunësi. Nëpunësi ka për detyrë të sillet në përputhje me këtë ligj dhe, për këtë arsye, informohet për dispozitat e tij dhe për çdo ndryshim ose shtesë. Nëpunësi duhet të kërkojë këshillim nga njësia e personelit të institucionit kur është i pasigurt për të vepruar. Njësia e personelit të institucionit, për raste të veçanta, këshillohet edhe me Departamentin e Administratës Publike. Dispozitat e këtij ligji janë pjesë e kushteve të punësimit të nëpunësit. Shkelja e tyre bëhet shkak për marrjen e masave disiplinore. Eprori direkt i nëpunësit të administratës publike ka përgjegjësi të kontrollojë nëse ai zbaton rregullat e treguara në këtë ligj dhe të propozojë ose të marrë masat e duhura disiplinore për shkeljet e tij. Nëpunësit që shkelin parimet e etikës, të përcaktuara në këtë ligj, kur veprimet e tyre nuk përbëjnë vepër penale, ndëshkohen me masat disiplinore, sipas procedurës së përcaktuar në legjislacionin për statusin e nëpunësit civil.

Politika e Tolerances Zero

SH.A "Trajtimi I Studenteve", është angazhuar të sigurojë që punonjësit, të cilët ofrojnë shërbime publike, të mos jenë pre e fyerjeve apo dhunës. Gjithashtu, është e angazhuar të trajtojë klientë (studentët, pushuesit, vizitorët) në mënyrë sa më të ndershme dhe të sjellshme, ndaj ne presim që klientet (studentët, pushuesit) tanë të na trajtojnë në të njëjtën mënyrë. Prandaj ne zbatojmë një politikë të Tolerancës Zero kundrejt dhunës apo sjelljes abuzive ndaj stafit tonë. Në qoftë se ata sillen në mënyrë të dhunshme apo abuzive ndaj punonjësit, kur është në detyrë në këto ambjente, do t'u kërkohet që të ndalojnë. Në qoftë se sjellja e tyre vazhdon të jetë e papranueshme, do t'u kërkohet të largohen nga ndërtesa.

Procedurat disiplinore

Si pjesë e një Shoqërie Anonime të rëndësishme, për vetë aspektin që ajo trajton që është trajtimi I studentëve me fjetje dhe ushqime është e domosdoshme për të gjithë punonjësit që të zbatojnë punën e tyre duke respektuar standartet më të larta të etikës profesionale. Në rastet kur një punonjës nuk i plotëson standartet e sjelljes, drejtuesit e shoqërise (drejtoria) do të mundohen të korrigjojnë këto sjellje me anë të këshillimit dhe bashkëpunimit përpara se të merren masa më të rrepta disiplinore. Nepunesit civil i jepen masa disiplinore per mos plotesimin e detyrave, per thyerjen e disiplines se punes dhe rregullave te etikes, si dhe ne raste te tjera te parashikuara nga ky ligji "Per statusin e nënpunësit civil". Masat disiplinore jepen nga eprori direkt sipas nje procedure administrative, e cila garanton te drejten per tu informuar, per t'u degjuar, per t'u mbrojtur dhe per t'u ankuar. Ankesat kunder vendimeve per marrjen e masave disiplinore paraqiten ne sekretari, brenda tridhjete diteve pune nga komunikimi i vendimit. Disa nga masat që ndërmerren nga ndërrmarja në rastet e thyerjes së disiplinës janë: 9

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE 1. Vërejtje verbale, e cila jepet nga eprori. Kjo masë merret në rastet kur: · Rezultatet në punë nuk janë në nivelin e kërkuar nga pozicioni. · Vihet re një sjellje ofenduese e papëlqyeshme tek punonjësi. · Vihen re vonesa të shpeshta dhe të paarsyetuara në paraqitjen në punë. Vërejtja verbale jepet në formën e një këshille për të lejuar punonjësin të përmirësohet. 2. Vërejtje me shkrim, për largim nga puna ose përjashtim nga konvikti ne rastin e studentëve. Jepet me një shkresë zyrtare nga eprori i drejtpërdrejtë. Kjo masë merret: Në rastin kur punonjësi/studenti nuk ka bërë asnjë përpjekje për të ndryshuar sjellje mbas vërejtjes verbale që iu bë, por gabon në mënyrë të përsëritur (recedive). 3. Gjoba, e cila mbahet nga të ardhurat mujore dhe jepet si masë nga drejtuesi i Shoqërisë. Kjo masë merret në rastin kur punonjësi i ka shkaktuar dëm financiar kompanisë. Gabimet e bëra nga punonjësi sjellin dëm financiar. Në gjobë do të përfshihet edhe vlera e fitimit të humbur që shoqeria do të kishte përfituar në qoftë se veprimi nuk do të kishte ndodhur. 4. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës, e cila është masa e fundit disiplinore dhe propozohet nga drejtuesi i Shoqërisë, me aprovimin e Keshillit Mbikqyres. Kjo masë do të merret nëse punonjësi nuk është përpjekur të përmirësohet dhe nuk ka respektuar asnjë nga masat e mësipërme dhe shkel kontratën e punës me shoqërinë. Qëllimi i marrjes së masave disiplinore kryhet për të siguruar një mjedis sa më të qetë dhe të sigurtë si dhe për të arritur me sukses objektivat. Drejtoria në rast se vërtetohen shkelje, ka të drejtë të mbledh Këshillin e Etikës. Anëtareve të stafit u kërkohet të raportojnë direkt në zyrën e Drejtorisë të gjitha rastet e pandershmërisë në punë nga ana e punonjësve apo shkelje të kodit nga ana e studentëve banorë të Qytezës. Përfaqësuesi i Qytezës se Studentëve në Këshillin e Etikës propozohet nga studentët dhe përzgjidhet nga administrate e Qytezës për një mandate 2 vjecar. Votimi që konfirmon një shkelje bëhet me shumicë votash dhe bazohet mbi të dhëna bindëse dhe të qarta. Vendimi mund të ankimohet tek Drejtori, me argumentimin e rastit brenda 3 ditëve nga data e dhënies së vendimit.

Regjistrimi i masave

Regjistrimi i masave disiplinore do te behet prane zyres se administrimit këtu. Cdo mase disiplinore e marre ndaj punonjësve, studentëve të SH.A "Trajtimi I Studentëve", Vlorë do të vendoset në dosjet personale të tyre.

10

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

RREGULLORJA E BASHKEJETESES KOLEKTIVE TE STUDENTEVE NE KONVIKTE

HYRJE

Rregullorja sanksionon veprimtarine e jeteses kolektive te studenteve dhe marrdheniet e tyre me konviktin. Kjo rregullore eshte Funksionon ne baze te VKM nr.525, date 01.08.2003 "Per riorganizimin e ndermarrjeve te trajtimit te studenteve". SH.A "Trajtimi i Studenteve" Vlore perbehet nga dy godinat e konviktit, salle studimi me 200 vende, kuzhina, mense, lavanteri, sistemi i dusheve, kaldaja, etj.

PRANIMI I STUDENTEVE NE KONVIKTE

Pranimi dhe trajtimi i studenteve ne konvikte behet mbi bazen e nje kontrate qe lidhet midis SH.A "Trajtimi I Studenteve" dhe studentit qe pranon te trajtohet nga kjo ndermarrje. Kontrata perpilohet ne dy kopje, mbeshtetur ne urdherin nr. 142 dt. 27.10.1997 te Ministrise se Arsimit dhe Shkences, Ministrise se Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes (nga nje kopje secila pale). Pranimi i studenteve ne SH.A "Trajtimi I Studenteve" behet ne baze te listave qe dergon Rektori i Universitetit, jo me vone se 10 dite para fillimit te vitit te ri akademik. Studenti duhet te paraqes keto dokumenta Dokumentin e indentifikimit (pasaporte ose karte identiteti). Vertetimin e regjistrimit ne degen perkatese. Raportin mjeksor (kontrollin shendetesor) Librezen e notave

Regjistrimi fillon tre dite para dates zyrtare te fillimit te vitit akademik.

11

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore pranon ne baze te kapaciteteve qe ka sipas prioriteteve te percaktuara me urdherin nr. 142 dt. 27.10.1997 te Ministrise se Arsimit dhe Shkences, Ministrise se Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes. Studenti eshte i detyruar te paguaje qira dhome kundrejt tarifave te vendosura sipas rregullave financiare nga organet perkatese si Keshilli Mbikqyres, sigurimi i cili i kthehet studentit pas mbarimit te vitit mesimor, neqoftese nuk ka demtime vetjake e kolektive. Studenti cdo fillim viti pajiset me flet ­ hyrje me fotografi. Me mbarimin e vitit mesimore, studenti eshte i detyruar te largohet nga konvikti deri ne dy dite pas perfundimit te provimit te fundit. Studenti i regjistruar merr ne ngarkim bazen materiale te cilen e dorezon ne mbarim te vitit shkollor. Studenti i vitit te fundit duhet te shlyej te gjitha detyrimet para largimit nga konvikti, ne te kundert, drejtoria ndjek rruget ligjore.

ORGANIZIMI I JETES KOLEKTIVE NE KONVIKTE E DHOMAT E PERBASHKETA

Veprimtaria e studenteve ne konvikte organizohet mbi bazen e bashkepunimit te ndersjellte ndermjet drejtorit (kujdestareve dhe punonjesve) studenteve e keshillit te studenteve. Ne konvikt, studenteve u krijohen kushtet e nevojshme jetesore. Studenti kryen rregullisht vetesherbim, ne ambjentet e perbashketa. Studenti ka te drejte individualisht ose nepermjet perfaqesuesve te keshillit studentore te njohe ligjet, te kerkoje plotesimin e kushteve sipas kontrates dy paleshe. Studenti ose perfaqesuesit e keshillit studentor kane te drejte te kontrollojne e ndjekin punen ne konvikte, cilesine e ushqimit, zbatimin e rregullores, kushtet higjeno ­ sanitare dhe te bejne propozime. Studenti ne konvikt eshte i detyruar te zbatoje te gjitha rregullat e bashkejeteses ne kolektive. Bashkerendon veprimet me pjestaret e tjere te dhomes dhe mban qendrim te sjellshem ne te gjitha mjediset. Zbaton kerkesat e administratorit te godines e punonjesve te tjere qe sherbejne ne te. Mban pergjegjesi individuale e kolektive per cdo demtim e prishje dhe cdemton sipas rregullave.Urdheri i zhdemtimit nxirret nga Kryetarja e Deges Ekonomike sipas propozimit te ardhur nga konvikti. Zhdemtimet behen me mandat ­ arketimi.

STUDENTET NE DHOMA E MJEDISE TE PERBASHKETA I NDALOHET:

Adoptimi, riparimi e ndryshimi i materialeve te perbashketa. Ndalohet larja e rrobave ne dhoma. Ndalohet qendrimi i personave te huaj ne dhoma, korridore, holle, mense e mjedise te tjera. 12

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Ndalohet rreptesisht futja e djemeve e vajzave ne ambjentet e njeri ­ tjetrit. Ndalohen pijet alkolike, prishja e qetesise, grindjet. Per shkelesit e rregullit merren masa administrative. Konvikti hapet ne oren 600 te mengjesit dhe mbyllet ne oren 2200. Kur studentet kane veprimtari argetuese kolektive duhet te lene orarin ne sportele dhe listen emerore duke vene ne dijeni edhe administratorin (Kujdestarin). Studenti flet ­ hyrjen e mban dhe e paraqet kur i kerkohet nga rojet e qendres studentore dhe sportelisti.

MASAT DISIPLINORE NDAJ STUDENTEVE QE SHKELIN RREGULLOREN Merren keto masa disiplinore: Per cdo demtim ne dhome apo mjedisesh te perbashkta te pajisjeve e orendive, zhdemton mallin ne vleren e blerjes dhe kohen e perdorimit. Kundrejt studenteve qe nuk zbatojne kerkesat e kesaj rregulloreje jepen keto masa: Verejtje . Verejtje me paralajmerim per tu perjashtuar nga konvikti. Perjashtimi per nje vit nga konvikti. Perjashtim pergjithmon nga konvikti.

Perjashtimi per nje vit akademik nga konvikti, behet me urdher te drejtorise e propozim te konviktit. Merren masa shtrenguese edhe per rastet kur hedhin mbeturinat nga dritarja e lene cezmat hapur. Masat e gjobes caktohen me vendim te drejtorise ( keshillit mbikqyres). Kjo rregullore eshte e detyrueshme per studentet dhe punonjesit e konviktit.

13

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

KESHILLI STUDENTOR I SH.A "TRAJTIMI I STUDENTEVE"

Qëllimi i "Këshillit Studentor" i SH.A"Trajtimi i Studentëve", Vlorë

Keshilli Studentor i SH.A"Trajtimi i Studentëve", Vlorë, ka si qëllim dhe si objektiv promovimin e pjesëmarrje së studentëve dhe koordinimin e përfaqësimit të tyre në organet drejtuese të ndërmarrjes dhe përfshirjen e tyre ne vendimmarrje përsa i përket bashkëjetesës në ambientet e Konviktit. Këshillat e studentëve shprehin mendime dhe propzime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm, , cilësinë e shërbimeve, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive, etj. Ky Këshill do të jetë zëri i banorëve të Qytezës Studenti, Vlorë dhe me anë të veprimtarisë së tij do të ketë mundësi të propozoj dhe kryej ndryshime rrënjësore në jetën brenda Qytezës. Keshilli Studentor i SH.A"Trajtimi i Studentëve", Vlorë, ka këto qëllime dhe objektiva kryesore: Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të veprojë për zgjidhjen e tyre; Të kontribuojë në rritjen e aftësive organizuese dhe administruese të grupeve më active të studentëve; Të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për mbarëvajtjen e tyre; Të bashkëpunojë me organet drejtuese të SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë me synimin e përmirësimit të nivelit të shërbimit dhe bashkëjetesës në Konvikt; Të ndërmarr veprime që do të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së studentëve; Të kërkojë struktura ndihmëse në zhvillimin e aktiviteteve jashtëshkollore për studentët; Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme.

14

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

A. Objektivi i Këshillit Studentor

i. Këshillat e studentëve janë organizime të pavarura të studentëve nëpër institucionet e arsimit të lartë, të cilat nuk zhvillojnë veprimtari politike dhe ekonomike. Këta këshilla promovojnë pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinojnë përfaqësimin e tyre në organet drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë, në strukturat mësimore ­ kërkimore dhe të shërbimeve; Këshillat e studentëve zgjidhen cdo vit nga votat e studentëve dhe mbështeten në legjislacionin në fuqi; Këshillat e studentëve organizohen në nivel Konvikti; Këshillat e studentëve nuk mund të organizohen me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë ambienteve të "Qytezës Studenti, Vlorë". Modalitete dhe procedurat për krijimin, organizimin dhe funksionimin e këtij këshilli do të paraqiten në këtë rregullore dhe do të miratohen në bashkëpunim me idetë e sjella nga studentët; Këshilli i Studentëve shpreh mendime dhe propozime per të gjitha problemet me interes të Konviktit, si për planet dhe programet, cilësine e shërbimeve, përcaktimin e trajtimit në mensë, aktiviteteve sportive dhe zhvillimin e investimeve në përmirësimin e jetesës së tyre; SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë mbështet Këshillin e Studentëve dhe financimin e veprimtarive të tij; Cdo student mund të zgjidhet dhe mund të zgjedh këdo në Këshillin Studentor. Këshilli Studentorë është i përbërë nga 5 studentë ku : dy prej studentëve duhet të jenë banorë të rinj të Qytezës për vitin që fillon. Këshilli Studentorë udhëhiqet dhe drejtohet nga Statutti I Këshillit Studentor, Miratuar nga Drejtoria.

ii. iii. iv.

v. vi. vii. viii. ix.

B. Statuti i Këshillit Studentorë

Në mbështetje të nënit 54 dhe 55 të ligjit nr. 9741, datë 21/05/2007 "Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë", I ndryshuar, si dhe në Statutin e SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë hartohet ky statut për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Studentor të Konviktit të Vlorës. Seksioni I

Objekti; Qëllimet; Parimet e Organizimit të Veprimtarisë

Neni 1 1. Këshilli Studentor i SH.A "Trajtimi i Studentëve", është një organizim i pavarur I studentëve , i cili nuk zhvillon veprimtari politike dhe ekonomike. Ky këshill promovon pjesëmarrjen e studentëve dhe koordinon përfaqësimin e tyre në organet drejtuese. 2. Këshilli Studentor i SH.A "Trajtimi i Studentëve", nuk mund të organizohet me struktura të tjera politike e jopolitike, jashtë institucionit. Neni 2 Këshilli Studentor i SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë shpreh mendime dhe propozime për të gjitha problemet me interes të përgjithshëm në SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë për përcaktimin e tarifave të shkollimit dhe kontributeve të tjera financiare për studentët, ndarjen e burimeve financiare për studentët, ndarjen e burimeve financiare, zhvillimin e veprimtarive të ndryshme kulturore, artistike, sportive, etj. Neni 3 15

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE SH.A "Trajtimi i Studentëve", mbështet Këshillin e Studentëve dhe financon veprimtarinë e tij. Neni 4 Këshilli Studentor i SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë ka këto qëllime dhe objektiva kryesore: Të trajtojë shqetësimet e studentëve dhe të veprojë për zgjidhjen e tyre; Të kontribuojë në rritjen e aftësive organizuese dhe administruese të grupeve më aktive të studentëve; Të krijojë struktura që shërbejnë për informimin e studentëve dhe të kujdeset për mbarëvajtjen e tyre; Të bashkëpunojë me organet drejtuese të SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë me synimin e përmirësimin e nivelit të trajtimit të studentëv në konvikte; Të krijojë e përforcojë lidhjet midis studentëve në konvikteve të tjera në Shqipëri dhe nëpër botë; Të ndërmarrë veprime që do të ndihmojnë në përmirësimin e gjendjes së studentëve nga ana kulturore dhe sportive; Të krijojë struktura ndihmëse në zhvillimin e aktiviteteve jashtë asaj që është rutina e përditshme për studentët; Të zhvillojë nivelin arsimor e kulturor të studentëve; Të ofrojë shërbime lehtësuese për studentët; Të kryejë aktivitete që synojnë argëtimin në format e tij më të larmishme. Neni 5 Këshilli Studentor i SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë zhvillon veprimatrinë e tij në ambjetet e Konviktit Vlorë. Neni 6 Në aktivitetin e tij Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë respekton detyrimet e përcaktuara në akte ligjore e nenligjore. Neni 7 Selia e Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë ndodhet në adresën: konkivti i Universitet të Vlorës.

Seksioni II

Neni 8 Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë është organizmi më i lartë studentor ne nivel institucioni. Neni 9 1. Këshillat Studentorë drejtohen nga organet dhe autoritetet drejtuese që veprojnë sipas kompetencave të përcaktuara në aktet që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e tyre. 2. Në raportet mes organeve: 16

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Në aspektin horizontal u jepet përparësi organeve kolegjiale ndaj autoriteteve drejtuese; Në aspektin vertikal u jepet përparësi organeve dhe autoriteteve drejtuese të Këshillit Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë ndaj organeve dhe autoriteteve paralele të Këshillave Studentorë SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë. 3. Përparësitë e njërit organ ndaj tjetrit nuk pasojnë cënimin apo spostimin e kompetencave të secilit.

Seksioni III

Neni 10 Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë ka në strukturën e tij këto organe drejtuese : Mbledhja e 15 anëtarëve të tij. Neni 11

Kryetari

Kryetar i Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë mund të jetë cdo senator I zgjedhur I një prej Fakulteteve të Universitetit të Vlorës. Kryetari ka një mandate një vjecar dhe ushtron kompetencat e tij deri në zgjedhjen dh mandatimin e kryetarit të ri. Neni 12

Largimi nga detyra

Cdo funksionar I Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë largohet nga detyra kur: Jep dorëhehqjen; Mbaron mandate; Shkarkohet. Neni 13

Shkarkimet

1. Shkarkimi i Kryetarit të Këshilli Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë bëhet nga Mbledhja e Kryetarëve me shumicë absolute; 2. Kushdo që shkel normat e këtij statute duhet të largohet menjëherë nga detyra me vendim të Drejtorisë së Ndërmarrjes; 3. Konferenca e Përfaqësuesve të studentëve në të dyja godinat e Konviktit.

Seksioni IV

Neni 14

Zgjedhjet

Zgjedhjet për Këshillin Studentor të SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë, procedurat dhe modalitetet e mbajtjes së tyre rregullohen me Rregullore të vecantë të miratuar nga Drejtoria e Ndërmarrjes.

Seksioni V

Neni 15

Dispozita Kalimtare dhe të fundit

17

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Ky Statut mund të ndryshohet me propozim të Këshillit Studentor me shumicë të theksuar ose me propozim nga Drejtoria e Ndërmarrjes. Neni 16 Ky Statut hartohet në 3 kopje origjinale, nga të cilat një kopje I kalon Drejtorisë së SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë, një kopje Kryetarit të Këshillit Studentor SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë si dhe në kopje depozitohet në Arkivën e Ndërmarrjes. Neni 17 Ky Statut hyn në fuqi me miratimin e tij nga Drejtoria e SH.A "Trajtimi i Studentëve", Vlorë.

ORGANIOGRAMA

KAPITULLI I OBJEKTI, ORGANIZIMI

SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore eshte shoqeri anonime me pronar te vetem shtetin e krijuar me vendimin e Gjykates se Tiranes, Nr. 33831, Date 18/07/2005.

1. OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE Ushtron aktivitetin e saj ne mbeshtetje te ligjit Nr. 7638, Date 19/11/1992 "Per shoqerite tregtare", Statutit te Shoqerise Anonime te miratuar nga Minisria e Ekonomise dhe Dispozitave te Legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare. Rregullorja e hartuar ka si qellim disiplinimin e aktivitetit te SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore per realizimin e funksioneve dhe kompetencave te saj.

2. ORGANIZIMI I ADMINISTRATES SE SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore. 2.1 Struktura organizative e Shoqerise 18

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Administrate e SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore drejtohet nga Drejtori i ndihmuar nga ZV/Drejtori i saj. Administrate eshte e organizuar ne Drejtori, Dege, Zyra operacionale, Sektor e deri tek njesite me te vogla te specializuara. Sipas hirerarkise jane: Drejtori, Zv/Drejtori,Kryetar/Dege Finance, K/D/Konvikti, Specialiste, Shef Sherbimesh, Punetor. Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise dhe ne perputhje me te gjitha kriteret e shprehura ne nenet 05,11,12,13 te Statutit te SH.A. Struktura organizative e shoqerise , pagat dhe numri I punonjesve hartohen nga Drejtoria dhe miratohen nga Keshilli Mbikqyres dhe Ministria e Ekonomise sipas kompetencave perkatese. Deget brenda spheres se tyre hartojne pershkrimin e detyrave per cdo punonjes brenda dhe ne vartesi te saj, nen drejtimin e ZV/Drejtorit te shoqerise.

19

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE

DREJTOR

SEKRETARE

ZV/DREJTOR

K/D/FINANCE

AUDITI I BRENDSHEM

MERCEOLOGE

SH/PERSONELI/ARSHIVISTE

SH/SHERBIMEVE

LLOGARITARE

ADM.KONVIKTI VAJZAVE

ADM.KONVIKTI DJEMVE

SH/MARRDH.PUBLIK

20

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE 3. TE PERGJITHSHME 3.1 Organizimi Orari I punes eshte ai zyrtar 8,00 - 16,00 I parashikuar nga Kodi I Punes dhe fillon, cdo dite nga e hena deri ne te premte. Punonjesi mund te thirret ne pune nga eproret e tyre dhe jashte kohes normale te punes kundrejt kompesimit me pushim ne ditet pasardhese ose kundrejt shperblimit me urdher te drejtorit te shoqerise. Punonjesit paraqiten me veshje te rregullt dhe kane per detyre te sillen sipas kushteve qe pasqyrohen ne Kodin e Etikes. Cdo punonjes eshte I detyruar te shfrytezoje me intensitet kohen e punes, te krijoje marredhenie te rregullta me eproret, vartesit dhe koleget. Per futjen ne mjediset e punes, punonjesit duhet te paraqesin flet ­ hyrjen e leshuar nga Drejtoria. Kur punonjesi del jashte ambjenteve te punes duhet te marre lejen e eprorit direct, duke lene njekohesisht shenimin perkates ne librin e vendosur ne sekretari, per kohen e daljes dhe te kthimit. Cdo mungese ne detyre behet me leje, vec rasteve shendetesore per te cilat behet njoftimi ne degen perkatese, e cila nofton shefen e personelit e shoqeruar me raport mjekesor. Komunikimi mes nenpunesve apo ndermjet tyre dhe qytetareve, behet vetem neper zyra, duke shmangur qendrimin apo bisedat neper korridore. Ne fund te muajit pergjegjesit e sektoreve hartojne liste prezencat, te cilat dorezohen ne sekretari. 3.2 Funksionimi Ne kryerjen e detyrave te tyre per permbushjen e detyres conform rregullores se brendeshme te SHA "Trajtimi I Studenteve" Vlore, nenpunesit dhe punonjesit jane te detyruar te zbatojne aktet ligjore dhe nenligjore ne fuqi, kontraten e lidhur mes punedhenesit dhe punemarresit. Askujt nuk I lejohet shmangia nga detyrimet ligjore per shkak te mosnjohjes se ligjit. Te gjithe punonjesit detyrohen te trajtojne ne menyre te ndershme dhe te paanshme te gjitha subjektet me te cilet hyjne ne marredhenie per shkak te detyrave apo kompetencave te tyre. 4. DETYRAT DHE KOMPETENCAT E PUNONJESVE NE SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore. Te gjithe Kryetaret e degeve si dhe shefat e zyrave jane te detyruar te hartojne planet vjetore dhe planet mujore te punes dhe t'I dorezojne ato tek Zv/Drejtori. Planet vjetore dorezohen brenda muajit janar te cdi vite, ndersa planet e punes per muajin pasardhes dorezhen brenda dates 28 te cdo muaji. Te gjithe Kryetaret e Degeve dhe shefat e zyrave brenda muajt janar te cdo viti duhet te dorezojne ne sekretari planifikimin vjetor te lejeve te zakonshme per punonjesit qe kane ne vartesi. Ky planifikim pasi te miratohet nga titullari I shoqerise ndiqet per zbatim nga Sekretaria. Drejtoria mbi bazen e planeve mujore dhe vjetore nderton planin e punes mujor dhe vjetor te shoqerise dhe kerkon, ndjek si edhe organizon realizimin e tyre. Te gjithe punonjesit jane te detyruar te raportojne tek eprori direct dhe keta te fundit tek drejtori I shoqerise apo titullaret e autorizuar prej tij per realizimin e detyrave funksionale apo te ngarkuara. 21

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE Te gjithe punonjesit, per cdo veprim apo moveprim mbajne pergjegjesi konforme Librit te SH.A si dhe legjislacionit ne fuqi sipas fushave te percaktuara. Kjo rregullore I behet e ditur cdo punonjesi, sipas cdo dege, sektori apo vendi pune. E gjithe rregullorja si dhe Libri I SH.A do te publikohet ne faqen zyrtare te SH.A "Trajtimi I Studenteve", Vlore ëëë.qsvlore.com .

Detyrat e cdo Punemarresi.

4.1 DREJTORI i. ii. iii. Drejton, organizon dhe mban pergjegjesi per te gjithe veprimtarine e shoqerise. Mbeshtetur ne kete Rregullore, miraton pershkrmin e punes per cdo dege, sector, zyre, e vend pune. Ne zbatim te detyrave qe rrjedhin nga programi vjetor ekonomik dhe periodic te miratuar ne shkalle drejtorie, parashikon ne planet mujore te punes te gjitha detyrat qe I dalin drejtorise sipas fushave perkatese, ndjek sistematikisht plotesimin e tyre, per jave e muaj ben analizen ne nivel drejtorie e me gjere. Ushtron veprimtarine e tij nepermjet deges ekonomike, sektoreve e njesive perkatese te ndermarrjes. Drejton Keshillin Mbikeqyres te ndermarrjes. Mban lidhjet perkatese me organet eprore dhe administrative. Ndjek hartimin e project ­ planit te Buxhetit dhe te shpenzimeve dhe investimeve. Nepermjet deges ekonomike ndjek planin e zbatimit te buxhetit sipas zerave perkatese. Nepermjet deges ekonomike ndjek planin e zbatimin e Kontrollit te Brendshem. Miraton Komisionin e Blerjeve. Ndjek Planin e pranimit te studenteve ne konvikt nepermjet Kujdestareve. Harton, kontrollon dhe firmos gjithe korrespondencen e pergatitur qe percjell shoqeria. Eshte kryetar I bordit te Etikes. Ndjek hartimin e planit te nevojave materiale dhe teknike sipasn nevojave te paraqitura nga dega ekonomike dhe komisioni I blerjeve. Ngre dhe drejton grupin e punes qe perpilon planin e investimeve afatshkurter dhe afatmesem. Ndjek disiplinen ne pune per te gjithe elementet perberes te saj. Ndjek problemet e higjenes dhe pastertise dhe sigurohet qe punonjesit jane te pajisur me libreze shendetesore. Ndjek veprimtarine e punes se unfermierise se konviktit. Nepermjet vartesve dhe pergjegjesve te konvikteve sigurohet ne mirefunksionimin edhe eficencen e sistemeve te ruajtjes dhe kundrazjarrit. Bashkepunon dhe shqyrton kerkesat e studenteve, individuale ose te Keshillit Studentor. Ndjek problemet e sigurimit teknik nepermjet vartesve. Punon ne menyre te vazhdueshme me stafin per te permiresuar nivelin e jeteses se studenteve ne Konvikte. Lidh kontratat me subjektet shteterore dhe private qe jane fitues ne tenderat e shpallur. Kerkon zbatimin rigoroz te ligjshmerise nga te gjithe punonjesit, disiplinen ne pune, kryrjen ne kohe e me cilesi te detyrave si dhe merr masa per persosjen e metodes se punes nga te gjithe punonjesit. Miraton nxjerrjen jashte perdorimit te materialeve, kompjuterave, tavolinave si dhe pajisjeve te tjera sipas legjislacionit ne fuqi. Pezullon cdo veprim qe kryhet ne kundetshtim me dispozitat ligjore, urdhrat, udhezimet e Keshillit te Ministrave. 22

iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi.

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE xxvii. Eshte pergjegjes ndaj shtetit, shoqerise dhe ndaj cdo personi te trete per cdo shkelje te ligjit dhe deme qe I krijohen shoqerise si pasoje e drejtimit te tij. 4.2 ZV/DREJTORI

Emerohet nga Keshilli Mbikqyres dhe eshte anetar I Drejtorise. Puna e tij udhehiqet nga rregullorja e pergjithshme e SH.A-se, dispozitave ligjore si dhe urdhrave dhe udhezimeve te Keshillit te Ministrave. Ai zhvillon aktivitetin e tij ne baze te structures se SHA-se dhe reparteve perkatese. Zv/Drejtori eshte me specialitet Ekonomist, udheheq problemet financiare dhe ka per detyre si meposhte: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. Organizon, drejton punen per realizimin e veprimtarive ekonomike dhe teknike nepermjet degeve operative ne mbeshtetje te ligjeve ne fuqi, Statutit te SH.A-se, vendimeve te Keshillit Mbikqyres si dhe urdherave te brendshme te Drejtorit. Organizon punen per hartimin e Plan ­ Biznesit dhe pas miratimit te tij drejton punen per zberthimin e tij nga deget dhe ndjek zbatimin e tij. Organizon punen per hartimin e programeve te zhvillimit afatmesem dhe afatgjate te shoqerise dhe pas miratimit, ndjek zbatimin e tij. Drejtn punen per hartimin e ngarkeses per cdo dege, sector, zyre, etj, te cilat ia paraqet Drejtorit per miratim. Pergjigjet dhe ndjek planin e furnizimit te materialeve teknike dhe energjitike ne kontakte me furnizuesit. Pergjigjet dhe ndjek organizimin e invetareve si tematike e te planifikuar dhe ne befasi. Organizon dhe kontrollon nepermjet deges se finances pagesen e qerase se studenteve ne konvikte, ndjek situacionin e debitoreve(qiramarresit). Kontrollon dhe merr masa per permiresimin e organizimit te madhe te punes per permiresimin e kushteve te punes se punonjesve dhe teknikes se sigurimit ne pune. Organizon punen per pergatitjen e raporteve periodike te veprimtarise ekonomike te shoqerise. Pezullon cdo veprim qe kryhet ne kundershtim me rregullat dhe dispozitat ligjore ne fuqi dhe I relation drejtorit te shoqerise. Eshte zevendesues i Drejtorit te SH.A-se ne mungese te tij, me perjashtim te rasteve qe bien ne kundershtim me statutin e shoqerise. Eshte bashkepergjegjes per zbatimin e kontrates me Keshillin Mbikqyres. Diskuton dhe ndihmon Drejtorin ne perpilimin e kontratave me te tretet dhe cdo akt tjeter, qe percaktohet specifikisht ne detyrat e degeve. Kontrollon dokumentacionin per blerje, zhvillimin e tenderave duke u mbeshtetur ne ligjin "Per prokurimet publike". Kryen kontrollin e cilesise se produkteve te blear. Organizon nepermjet deges se finances dhe konvikteve vendosjen ne qarkullim te nje dokumentacioni te sakte ligjor e plotesishte te kontrollueshem sipas te gjitha dispozitave ligjore te detyrueshme. Ndjek nepermjet deges ekonomike likujdimin e furnitoreve : uje, energji elektrike, karburante, sigurime shoqerore e detyrime te tjera te krijuara. Organizon kontrolle te pergjithshme per administrimin e te mirave materiale te shoqerise duke vene perpara pergjegjesise punonjesit per mirembajtjen e tyre dhe zhdemtimin ne raste te demtimit te tyre. Mbulon problemet e trajtimit vecanerisht ne mense e ne kuzhine, funksionimin normal te sektorit dhe zbatimin e orareve te vendosura, disiplinen ne sjellje dhe zbatimin e Kodit te Etikes. Kujdeset per sistemet e mbrojtjes kunder zjarrit dhe nepermjet kryetareve te degeve te Konvikteve organizon skuadrat anti zjarrit dhe siguron trajnimin e tyre. Ndjek problemet e disiplines ne pune dhe propozon masa ndershkimore per shkelje te mundeshme te saj. Kontrollon numrin e studenteve te regjistruar fizikisht dhe atyre qe jane faktik ne konvikte. Per cdo shkelje propozon masa administrative ne Drejtori. 23

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE 4.3 DEGA E EKONOMI ­ FINANCES Dega Ekonimi ­ Finance, ushtron aktivitetin e saj ne zbatim te ligjit Nr. 7661, Date 19/01/1993 "Per kontabilitetin", ligjit Nr. 6942 "Per administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare", si edhe VKM Nr. 70, Date 25/12/1984 "Per administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare". Mban kontabilitetin sipas planit kontabel ne fuqi si dhe hedh te dhenat ne librin ditar (ditar i pergjithshem), librin e madh, librin e inventareve, etj. Kontabiliteti I informatizuar I krijon ne menyre informatike keto te dhena. Ben regjistirimin e plote dhe ne kohe te te dhenave baze te shifruara per veprimet dhe transaksionet e kryera apo ngjarjet e ndodhura gjate vitit ushtrimor qe jane object i tij. Perpunon dhe jep informacion per problemet financiare te shoqerise, organeve drejtuese dhe Ministrise se linjes si dhe Ministrise pronare. Kontabilizon nepermjet inventareve te mjeteve te xhiros dhe te mjeteve kryesore si dhe sakteson kapitalin e shoqerise me ndryshimet e pesuara gjate vitit ushtrimor. 4.3.1 Kryetare e Deges se Finances i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. Ka vartesi nga Drejtoria e SH.A-se. Organizon dhe drejton mbajtjen e kontabilitetit te informatizuar per realizimin e treguesve financiare te shoqerise. Administron sebashku me Drejtorin e SH.A-se mjetet financiare (gjendje ne banka dhe ne arke) ne menyre qe keto te perdoren me efiktivitet ekonomik. Ruan respektimin e informativavete mjeteve te xhiros dhe ndihmon qe ato te qarkullojne sa me shpejt. Kryen te gjitha veprimet likuijduese me te tretet me sektoret e bankave, ne baze te dokumentave justifikuese (kontrata, akt ­ marreveshje, fatura, etj). Harton , detajon dhe ndjek realizimin e programit per treguesit financiare te miratuar nga Ministria e Ekonomise. Jep Drejtorise se SH.A ­se informacion per relaizimin e treguesve financiare mujore, tre-mujore, dhe vjetore. Ben kontrolle mujore per gjendjen ne arken e shoqerise ne leke e ne valute. Ndjek detyrimet me te tretet, debitoret dhe kreditoret e jashtem te SH.A-se. Hartin urdherin e Drejtorise per inventarizimin e kapitaleve te SH.A-se ne fund te periudhes ushtrimore duke u mbeshtetur ne ligjin Nr. 6942, date 25/12/1984 "Per administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare". Merr pjese ne hartimin e programeve ekonomiko ­ financiare te shoqerise. Harton dhe nxjerr rezultatin financiar vjetor(bilancin) e SH.A ­se sipas afatit te caktuar ne ligjin Nr. 7661, "Per planin unik kontabel". Ben pune te vazhdueshme oer njohje te legjislacionit , vendimeve dhe udhezimeve te ndryshme qe lidhen me metodat e punes per kontabilitetin per vete dhe per vartesit. Perpilon permbledhesen e listepagesave dhe ben hedhjen e ne CD te pages neto te punonjesve te shoqerise per ti percjelle ato ne Banke. Pret mandat ­ pagesat e arkes ne leke dhe ne valute, duke bere kontrollin e dokumentave justifikuese. Perpilon ne bashkepunim me anetaret e deges cdo 15 dite listepagesat e punonjesve te SH.A- se ne baze te koheshenuesve, te dorezuar ne degen e finances nga personat pergjegjes, dhe dokumentave te tjera justifikuese deri ne Shumen bruto. Ne bashkepunim me K/degeve harton project ­ programin e zhvillimit te shoqerise dhe e paraqit ate ne Drejtori. 24

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE xvi. Mban ne menyre te informatizuar Kontabilitetin e SH.A-se dhe ne perputhje me Ligjin Nr. 7661, Date 19/01/2003 "Per kontabilitetin ", ndjek zbatimin e tij. Ndjek hedhjen e dokumentave baze ne kompjuter per arken dhe bankat nga ana e anetarit te Deges. Ben kontrollin e te gjithe dokumentacionit baze te aktivitetit te hedhur ne kompjuter nga anetaret e deges. Raporton cdo muaj dhe ne menyre progressive situacionin e shpenzimeve dhe te ardhurave ne MASH. Cdo tre muaj raporton tek drejtori per Keshillin Mbikqyres te te ardhurave dhe shpenzimeve. Ndjek detyrat dhe realizimin e tyre nga ana e dy llogaritareve pjese te deges se finances. Me aprovimin e drejtorise ushtron kontrolle te karakterit financiare. 4.3.2 Llogaritare Ka vartesi direkte nga kryetari I deges, merr dhe zbaton urdherat dhe detyrat e dhena prej tij. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Pret mandate arketimet e arkes dhe kryen veprimet e pagesave pasi ka marre dokumentin nga kryetari I deges. Arketimet nga studentet qe jane me tarife te plote Arketimet e te ardhurave qe vijne nga Kuzhina Arketimet nga energjia dhe nga agjentet e dhena me qira Arketimet nga te ardhurat e larjeve me lavatrice ne konviktin e vajzave Arketimet e te ardhurave nga pushuesit ne kohen e veres Pagesat nga arka, si dhe paradheniet per blerjet me vlere te vogel. Ne baze te dokumentave te arkes (mandate arketimet dhe mandate pagesave) mban librin e arkes ne leke dhe ne valute. Ndjek zbatimin e limitit ditor te arkes, sipas Vendimit Nr. 290 te Keshillit Mbikqyres, Date 14/06/1993. Ben kontrollin e dokumentave te magazines, ligjor, formal dhe aritmetike(flete-hyrje, flete-dalje) perpara se te bej hedhjen e tyre ne kompjuter. Ben rakordim cdo muaj te karteleve te magazines me kartelat e artikujve te magazines sipas kompjuterizimit. Ben llogaritjet e ndalesave ne liste-pagesat (tatim page, sigurim shoqeror dhe detyrime te tjera) dhe llogarit pagen neto cdo 15 dite. Perllogarit dhe perpilin liste-pagesen per paaftesine e perkohshme dhe lejet e zakonshme. Perpilon ne baze te liste-pagesave te cdo muaji, liste-pagesat e sigurimeve shoqerore dhe tatimit mbi te ardhurat sipas udhezimit te Ministrise se Finances, Nr. 5, Date 20/02/2004. Mban librin e pagave te punonjesve te shoqerise. Verifikon, kuadron dhe kontrollon flete-inventarizimet e imeta dhe te materialeve ne magazine. Ben regjistrimin kronologjik te dokumetave justifikuese ne kompjuter sic jane faturat e shitjeve, te perpunimit, dhe te qirave. Ndjek analizat e llogarise 401 (furnitore) sipas kartelave analitike per cdo subject, regjistrimi I te cilace eshte bere I kompjuterizuar. Realizon hedhjen e te gjitha te dhenave ne Programin Financa 5.

xvii. xviii. xix. xx.

i. ii. iii. iv. v.

Pergjegjese per inventarin e mallrave dhe furnizimeve te magazines dhe te kuzhines. Merr pjese ne hartimin e programeve ekonomike te zhvillimit, aktuale dhe te prespektives. Propozon permiresime te tarifave ne aktivitetin qe kryen, tarifa per sherbime te reja si dhe politika tarifore ne fundsion te dinamikes se zhvillimit te tregut dhe shoqerise. Organizon dhe ndjek me vemendje duku u siguruar per zbatimin e orareve te punonjesve te SH.A-se. Bashkepunon me K/Deges se Finance per nxjerrjen e rezultatit funanciar vjetor. 25

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. Ben kontrollin dhe verifikimin e faturave te futrnizimit dhe magazinimit ne terren perpara se te hidhen ne Programin Financa 5. Organizon dhe ndjek aktivitetin e reklames dhe promocionit. Harton grafiket e turneve javore dhe mujore te deges se tij dhe ndjek zbatimin e tyre pas miratimit tek Drejtori I SH.A-se. Me K/Deges se Finances ben analizat e punes mujore, tre-mujore dhe vjetore te aktivitetit te deges dhe brenda dates 8 te muajit pasardhes paraqit ne Drejtori raportin perkates. Bashkepunon me degen e Finances per evidentimin dhe arketimin e debitoreve te mundshem te krijuar nga aktiviteti i deges. Miraton Liste-prezencat e punonjesve ne pune cdo date 1 dhe 16 te muajit. Ka vartesi direkte nga K/Deges se Finance dhe ndjek detyrat e ngarkuara nga kjo rregullore. Mban Librin e Madh, ku hidhen ne menyre te permbledhur treguesit kryesore per cdo muaj te pagesave dhe Hotelerise ne bashkepunim me arketaren tjeter. 4.4 DETYRAT E SHEFE PERSONELI/ARSHIVISTE i. ii. iii. iv. Ka varesi te drejteperdrejte nga Drejtori. Administron dhe ruan dokumentacionin per cdo punonjes duke I rifreskuar ato sa here qe eshte nevoja. Perpilon grafikun e lejeve te zakonshme sebashku me degen e finances dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme zbatimin e tyre. Perpilon liste prezencen dhe koheshenuesin dhe e paraqet ne Drejtori. 4.5 ADMINISTRATORET E KONVIKTEVE i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Eshte pergjegjes per gjithcka qe ndodh ne godinen per te cilen eshte administrator (kujdestar). Zbaton dhe aplikon te gjitha urdherat te ardhur nga Drejtoria ne perputhje me Dispozitat ligjore dhe detyrat perkatese. Ka ne vartesi: kujdestaret, sportelistin, pastrueset. Ka pergjegjesi per te gjitha veprimtarite ekonomike e jetesore te godines qe drejton. Merr masa te menjehershme per cdo problem qe krijohet dhe vepron per ta zgjidhur. Ben studimin e nevojshem afatshkurter e afatmesem per permiresimin e jeteses ne godine dhe e paraqet ate ne Drejtori. Ndjek zbatimin e rregullres se brendeshme. Kujdestari pergjigjet per sistemin e ndricimit, furnizimit me uje, kerkon funksionimin normal te dusheve, sistemin hidro-sanitar, lavanterine, hidrauliken , problemet e shendetit, infermierine, kutine e ndihmes se shpejte. Kontrollon dhe raporton ne lidhje me detyrat e dhena per meremetimet dhe riparimet ne godine per cilesine e punes. Kontrollon higjenen dhe kujdeset per shqetesimet e studenteve. Administron me shkrim dhe date te caktuar te gjitha verejtjet e studenteve, duke I bere prezent tek Drejtori. Kujdeset per shendetin e studenteve duke u informuar dhe duke I kontrolluar ne lidhje me grafikun e mjekut te vendosur nga Drejtoria e Sherbimit Paresor. Ben regjistrimin e studenteve ne regjistrin themeltar me te gjitha informacionet e nevojshme. Kontrollon bazen materiale qe studentet kane marre ne dorezim. Ne fund te kontrates me studentet merr ne dorezim me ane te nje procesverbali te gjithe bazen materiale, duke paraqitur difektet e mundeshme. Kontrollon nderrimin e turneve te personelit dhe plotesimin e procesverbaleve. Ndjek ne menyre rigoroze zbatimin e rregullores se brendeshme te godines.

26

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE 4.6 DETYRAT E MERCEOLOGES Veprimtaria dhe puna e saj jane te mbeshtetura ne rregullore, ligjshmerine, vendimet dhe urdherat e Drejtorise. Varet drejtperdrejte nga Drejtori dhe puna e saj kryhet ne bashkepunim me degen e Finances. Detyrat kryesore te saj jane: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. Ben listeprezencen e punonjesve qe ka ne sektorin e saj. Ben trajnimin e studenteve ne mense me ushqim te bollshem, cilesor dhe te shumellojshem. Kerkon llogari dhe miradministron vlerat materiale. Ka ne vartesi te gjithe personelin e Kuzhine-mense. Kerkon zbatimin e normativave ne lidhje me ushqimin. Kontrollon te gjitha kushtet higjeno-sanitare ne kuzhine dhe mban pergjegjesi per to. Ndjek dhenien e ushqimit te studenteve ne baze te normativave. Ben pune kerkimore dhe propozon ndryshime ne menu duke kenaqur kerkesat e studenteve. Kontrollon per cdo vakt per cilesine e ushqimit dhe kerkon nga vartesit kampione ushqimi. Cdo dite ben evidentimin e normativave sipas rregullave te vendosura nga financa. Dorezon cdo dite ne finance mbetjet e produkteve te gatshme ne sasi dhe vlere. Harton liste ­ menune dhe e afishon ate cdo dite ne vende te dukshme duke vendosur ne krah edhe gramaturen e ushqimit. Kerkon dhe ndjek zbatimin e kodit te eikes dhe miresjelljes. Nuk lejon personelin te punoje pa uniforme. Nuk lejon futjen e personave te paautorizuar ne kuzhine. Kerkon zbatimin rigoroz te rregullave te sigurimit teknik per gazin, energjine elektrike, stufat elektrike, etj. Vendos nje kuti ne nje ambjent te dukshem per te mundesuar studenteve te mund te bejne andesat dhe kerkesat ne lidhje me sherbimin ne mense. Mensa e kuzhina mbahen te hapura prej ores 7.00 ­ 21.00. Propozon masa per punonjesit ne vartesi per thyerje te rregullores. 4.7 SHEFI I SHERBIMEVE Ka si pergjegjesi primare mirembajtjen e te gjitha ambjenteve ne pronesi te ndermarrjes dhe permiresimin e kushteve te metejshme brenda saj. Detyrat kryesore te tij jane: i. ii. Varet dhe jep llogari perpara Drejtorise. Eshte pergjegjes per gatishmerine teknike te pajisjeve lektro ­ mekanike sic jane: Pajisjet hidrosanitare Sistemi elektrik Sistemi hidraulik Kaldajat Pajisjet e zyrave Gjithcka tjeter qe eshte baze materiale e perbashket. Administron dhe sigurohet per funksionimin e kaldajave dhe eficencen e tyre te plote ne cdo kohe. Interesohet dhe kujdeset per furnizimin e kaldajes me lende djegese. Ndjek kryerjen e punimeve, riparimeve, meremetimeve ne te gjithe mjediset e SHA. Ndjek eficensen e sistemit te ndricimit duke e vendosur ate gjithmone ne gjendje te permiresuar dhe funksionale. 27

iii. iv. v. vi.

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE vii. viii. ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. Ndjek riparimin dhe vendosjen ne gjendje normale te cdo demtimi druresor, sic jane: dyert, tavolinat, karriget, raftet, dritaret, xhamat, pasqyrat, etj. Ndjek dhe vendos ne gjendje pune cdo demtim te materialeve higjeno ­ sanitare ne banjo, mense dhe ambjente publike. Ndjek problemet e higjenizimit dhe plehrave duke mbajtur nje mjedis te paster dhe te kulturuar. Eshte pergjegjes per mirembajtjen dhe permiresimin e lulishtes se SH.A. Me mjetet dhe punetoret qe ka kryen furnizimin e nevojshem per ndermarrjen. Ndjek gatishmerine e makinave te transportit, furnizimin me karburant, dokumentacionin si dhe gjendjen teknike te tyre. Bashkepunon me merceologen, kujdestaret e konvikteve, punonjesit duke mbajtur shenim verejtjet e tyre per te permiresuar kushtet. Administron lavanterine. Ben studimin e puneve qe duhet kryer ne SH.A dhe ndjek zbatimin e tyre duke permiresuar kushtet ne to. Ne baze te punimeve te kryera ben preventive perkatese per bazen materiale qe duhet, fuqine punetore dhe ne baze te tyre ben kerkesen duke mos kaluar kompetencat e tij. Sigurohet qe cdo difekt I raportuar te riparohet brenda 12 oreve. 4.8 DETYRAT E AUDITIT TE BRENDSHEM Eshte ne varesi te drejtperdrejte te drejtorit. Audituesi siguron menaxhimin dhe këshillon për veprimtarinë drejtuese, për përdorimin efektiv të fondeve dhe përmirësimin e veprimtarisë së subjekteve të audituara, duke i ndihmuar ato në mënyrë sistematike dhe të programuar për përmirësimin e përdorimit efektiv të fondeve dhe për të vlerësuar riskun, performancën, sistemet e kontrollit dhe ato të drejtimit. Auditues i brendshëm, që në vijim do të quhet "auditues", është profesionisti i kualifikuar sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin Nr.9720, datë 23.4.2007 " per Auditimin e Brendshem" ne Republiken e Shqiperise. Audituesi ben Kontrollin e brendshëm ne procesin e përcaktimit të politikave, i funksionimit, procedurave dhe të organizimit të punës, për të ndihmuar dhe siguruar drejtimin, që programet të arrijnë rezultatet e synuara, duke përdorur burimet dhe asetet, pronë publike, në përputhje me qëllimet dhe objektivat, që ato të jenë të mbrojtura nga shpenzimet e pajustifikuara, nga keqadministrimet dhe abuzimet e që, për vendimmarrjen, përftohen, raportohen, përdoren e administrohen të dhëna të besueshme dhe bashkëkohore. Drejtimet kryesore të auditimit Drejtimet kryesore të auditimit të brendshëm janë: a) përdorimi me kursim, dobi dhe frytshmëri të burimeve financiare dhe njerëzore; b) risku i kontrollit të drejtimit; c) shkalla në të cilën rezultatet e programeve të subjektit të audituar plotësojnë objektivat e tij; ç) pajtueshmëria e veprimtarisë së subjektit të audituar me legjislacionin në fuqi; d) kujdesi për plotësimin e të dhënave financiare dhe të drejtimit, si dhe përdorimi i tyre në mbështetje të vendimmarrjes; 28

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE dh) ruajtja dhe miradministrimi i aseteve, pronë publike. Punsimi i audituesve bhet n prputhje me procedurat e caktuara n ligjin nr.8549, dat 11.11.1999 "Statusi i npunsit civil", pr institucionet q kan punonjs, t cilt e kan prfituar statusin e npunsit civil. Punsimi n njsit e auditimit t brendshm t sektorit publik krkon q audituesit t przgjidhen ndrmjet personave q: a) kan mbaruar studimet e larta universitare n njrn nga degt: ekonomi, financ, kontabilitet, drejtsi ose disiplina t tjera, t cilat gjykohen nga Drejtori i Prgjithshm i Auditimit t nevojshme pr sektorin q auditohet; b) kan prvoj pune jo m pak se tre vjet n auditim apo n fusha t tjera, si financ, kontabilitet dhe n ato t prcaktuara n shkronjn "a" të pikës 2 t ktij neni; c) për emërimet "Drejtor i njësisë së auditimit" dhe "Inspektor i lartë i auditimit", personat e përzgjedhur duhet të kenë mbaruar studimet në njërën nga shkencat ekonomike. 3. Audituesit, jo më vonë se 2 vjet pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, duhet të jenë të pajisur me certifikatën "Auditues i brendshëm në sektorin publik". Certifikata lëshohet nga komisioni i kualifikimit. Prgjegjsit e auditit t brendshm Prgjegjsit e audituesve t brendshm jan: 1. T njohi, të respektoj dhe të ushtroj veprimtarin n prputhje me aktet ligjore dhe nnligjore n fuqi dhe me standardet e auditimit t brendshm n sektorin publik. 2. T ushtroj funksionet e tyre n mnyr objektive, me profesionalizm dhe n prputhje me prcaktimet e ktij ligji, sipas normave dhe procedurave t veçanta t veprimtaris s auditimit t brendshm n sektorin publik. 3. T veproj n prputhje me krkesat e prcaktuara n Kodin e Etiks dhe rregullat pr konfidencialitetin pr audituesin, i cili miratohet nga Ministri i Financave dhe nnshkruhet nga secili auditues. 4. T kryej auditime n mnyr t pavarur, nga pikpamja profesionale, duke u udhhequr nga interesi publik, pr t forcuar besimin n ndershmrin, paansin dhe efektivitetin e shrbimit. 5. T ushtroj veprimtarin n prputhje me planin vjetor t miratuar, me prjashtim t rasteve kur jan miratuar ndryshime t paparashikuara nga titullari. 6. T'i propozojn drejtuesit t njsis s auditimit dhe, nprmjet tij, drejtuesit t subjektit, pezullimin deri n shqyrtimin nga organi prkats t veprimeve t kundrligjshme, t cilat dmtojn rnd interesat e subjektit dhe/ose jan t arsyetuara e prbjn vepr penale.

29

KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJE

SH.A TRAJTIMI I STUDENTEVE, VLORE 7. T'i japin rekomandime subjektit t audituar pr ndreqjen e parregullsive, pr masat q duhen ndrmarr n rastet e dmeve ekonomike dhe financiare pr zhdmtimin e tyre, si dhe t bjn propozime, t cilat synojn t ulin mundsin e prsritjes s ktyre rasteve n t ardhmen. 8. T mos bj publike asnj t dhn, fakt apo rast t gjetur gjat kryerjes s auditimit apo t lidhur me t, si dhe t ruaj dokumentat pr çdo veprimtari auditimi t kryer, bazuar n detyrimet q rrjedhin nga ligjet n fuqi pr t drejtat e prdorimit dhe t arkivimit t informacionit zyrtar. 9. T prditsojn rregullisht njohurit dhe aftsit e tyre profesionale, n mnyr q t'i prdorin me efikasitet dhe pr t garantuar cilsin e shrbimit. 4.8 DETYRAT E SEKRETARES i. ii. iii. iv. v. Pergjegjesja e personelit varet direkt nga drejtori. Administron dhe ruan dokumentat e cdo punonjesi. Ne bashkpunim me drejtorin shqyrton kontraten e punes. Ruan dokumentacionin e plote sipas strukturave organike, emerimin dhe shkarkimin per cdo vend pune ne baze te kodit te punes. Merr pjese ne mbledhjet e drejtorise. Kryen te gjitha veprimet me punonjes te rinj duke bere regjistrimin e tyre ne regjistrin themeltar. Perpilon grafiket e lejeve te zakonshme dhe ndjek ne menyre te vazhdueshme zbatimin e tyre. Ben protokollimin, arshivimin, dokumentimin ne librat perkates te gjithe korrespondencen se ardhur e te derguar duke vene menjehere ne dijeni drejtorin e ndermarrjes. Ruan dhe administron te gjitha dokumentat dhe nuk lejon marrjen e dorezimin e tyre pa firme. Ploteson dokumentat qe kerkohen nga studentet.

vi. vii.

4. 9 DETYRAT E SHEFIT TE MARREDHENIEVE ME PUBLIKUN i. ii. iii. iv. v. vi. Regjistron te dhenat e studenteve, si ne format leter ashtu edhe ne format elektronik. Ben skedimin e studenteve ne baze te cilesive te tyre personale dhe familjare. Mban kontakte me familjet e studenteve duke mbajtur numrat e telefonave, adresat e familjeve ose miqve te tyre me te ngushte. Ndjek problematikën që lidhet me studentet. Kerkesat dhe ankesat e studenteve paraqiten me shkrim prane kesaj zyre. Pritja e ankesave dhe kerkesave te studenteve behet nga nepunesit e zyres se informacionit, te cilet pasi i degjojne, plotesojne ankesen ose kerkesen ne formular perkates dhe e percjellin ne drejtori sipas specifikave te ankese/kerkeses gjithashtu njoftojne dhe studentet per afatin e marrjes se pergjigjes. Është përgjegjës për marrëdhëniet me publikun. Është përgjegjës për komunikimet që SH.A "Trajtimi i studenteve" Vlore do të ketë me mediat.

vii. viii.

30

Information

Microsoft Word - i modifikuar KODI I ETIKES DHE MIRESJELLJES VLORE.docx

30 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

350755

Notice: fwrite(): send of 209 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531