Read QTC2010.xls text version

STATION 2E0DDM 2E1IDC 4Z7AHG 6K2FBA 6K2FBA 6K2FBA 6K2FBA 7M2MKP 7M2MKP 7N3EVP BA2IA BA2IA BA2IA BD4KYA BD9AC BD9AC BD9AC BV4VR BV4VR BV4VR BV4VR BV4VR BV4VR BV4VR BV4VR CT1EWT DB1WO DB6UB DC0EU DC3FE DC4VM DC9UU DF5PR DF8TR DG7NY DH0RW DH1BBB DJ1HS DJ1TU DJ4KF DJ4ME DK4LE DK8EC DL0PP DL1JAX DL1RMA DL3HQL DL4IZ DL7FAH DL8DB DL8SAY DL9GT DS1PRD DS4GJA DS4GJA DS4GJA

SENT 595006 595013 595023 595008 595017 595026 595027 595004 595007 595027 595015 595014 595028 595016 595089 595013 595036 595001 595004 595001 595001 595013 595032 595019 595001 595089 595002 595011 595003 595044 595006 595048 595057 595060 595022 595025 595092 595004 595019 595035 595078 595065 595080 595014 595096 595098 595036 595038 595071 595017 595014 595013 595009 595014 595016 595027

REC'D 595001 595001 595001 595013 595006 595028 595017 595002 595001 595001 595002 595004 595003 595001 595001 595003 595004 595002 595011 595005 595001 595007 595009 595012 595003 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 574001 595001 595001 595001 595001 595003 595005 595011 474001

FREQ. 14 14 14 7 7 14 7 1200 1200 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 3.5 3.5 14 3.5 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 7 7 7 14

CALL UT5UKY UT5UKY YU1NR JA1FMU JA5PJ JA8RC JN1VNW JA1FMU JN1VNW JA5PJ JA2WDN JA0AKM JA0SC JA0AKM UA0LVO BV4VR JA0SC JK1WIB UA0LVO JA2WDN JA0AKM JA8RC JA0SC UT5UKY JN1VNW YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR UU6JF UT5UKY YU1NR YU1NR UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR UT5UKY YU1NR YU1NR UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR JA8RC JE1AMI JA5PJ JA8RC

DS4GJA EA2AFL EA2AFL EA2AFL EA3BUL EA7GOJ EB5DZC EB5DZC EC1ACC ES5EVO EU6PW EX8AI F3QQE F4ESY F5PM F6BES F8BTH G0BSP G0HWC G0HWC G1OCN G3BIS G4ZYY G6SXB G7OGX G7OGX G7RHI G7RHI G7RHI G7VQV GJ7DNI GW0GHF GW3TLP HB9CAL HB9QM HL1AQ HL1AQ HL2AK HL2AXS HL2AXS HL2AXS HL2AXS HL2AXS HL2OLN HL2OLN I1ABA I1WQR I2ZOV I3GAS I5BZF I5UIN I6NJM I8SAV IK0VJH IK5GFB IK6IHQ IN3XXE

595029 595002 595034 595033 595046 595003 595010 595030 595059 595028 595029 595076 595045 595085 595022 595094 595097 595016 595037 595084 595090 595049 595082 595011 595027 595093 595005 595021 595079 595087 595028 595053 595062 595008 595027 595023 595009 595012 595008 595006 595010 595018 595029 595011 595020 595009 595034 595067 595070 595026 595025 595023 595058 595037 595042 595018 595005

595007 595003 595002 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595002 595001 595004 595003 595001 595001 595002 595001 595001 595001 595003 595001 595001 595009 595001 595005 595005 595003 595028 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001

7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 14 7 7 7 14 7 14 14 3.5 3.5 14 14 14 14 14 14 14 3.5

JA0SC KD8IOW UT5UKY YU1NR YU1NR PD4U PD4U UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR UT5UKY JN1VNW YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR UT5UKY UT5UKY YU1NR UT5UKY UU6JF YU1NR YU1NR UT5UKY YU1NR YU1NR UT5UKY YU1NR JA5PJ JA0SC JN1VNW JK1WIB RA0CL JA2WDN JA5PJ JN1VNW RA0CL JA8RC UT5UKY UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR UU6JF UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR

IV3FSW IW1FLR IW1GJH IW1GJH IW2EYM IW2LXD IW4GJH IW7DDT IZ1MKE IZ1MKE JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0AKM JA0FSE JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA0SC JA1BTB JA1CJB JA1FMU JA1FMU JA1FMU JA1FMU JA1FMU JA1FMU JA1FMU JA1HLF JA1PAD JA1PAD JA1PAD JA1PAD JA1WGR JA1WGR JA1WGR JA1WGR JA1WGR

595043 595004 595023 595017 595035 595095 595038 595010 595007 595008 595002 595004 595002 595007 595003 595001 595020 595003 595027 595002 595021 595020 595006 595003 595003 595007 595006 595012 595010 595011 595009 595008 595013 595005 595012 595020 595014 595075 595019 595001 595004 595010 595006 595011 595018 595021 595005 595012 595007 595019 595028 595026 595018 595002 595002 595006 595006

595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595010 595014 595002 595017 595005 595001 595011 595003 595013 595007 595008 595006 595005 595028 595020 595037 595016 595025 595008 595021 595032 595023 595027 595005 595004 595033 595014 595035 595001 595001 595002 595018 595021 595007 595005 595011 595001 595002 595001 595004 595005 595002 595006 595004 595002 595001 595005

14 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 7 14 14 14 14 14 7 7 14 14 50 14 7 14 3.5 14 7 14 7 3.5 14 3.5 14 7 7 14 7 14 3.5 50 1200 7 3.5 7 14 3.5 1200 7 7 7 14 7 430 1200 7 7 1200

YU1NR UU6JF UT5UKY UU6JF UU6JF YU1NR JN1VNW YU1NR UT5UKY UU6JF JN7NRY BA2IA JK1WIB UA0LVO RA0CL BV4VR JA5PJ JA8RC JA0SC UT5UKY JN1VNW YU1NR JA0SC BA2IA JA6BIF PD4U JH3ECA RA0CL JE1AMI JA1FMU BV4VR JA2WDN JA0AKM JA5PJ JA8RC UT5UKY JN1VNW YU1NR JA0SC JA1XVY JA1WGR JA6BIF JA2WDN JA5PJ JA8RC JA0SC JN1VNW JA5PJ JK1WIB JA5PJ JA8RC JA0SC JE1AMI JA1FMU JA5PJ JA8RC JN1VNW

JA2CX/3 JA2CX/3 JA2CX/3 JA2GRC/3 JA2GZZ JA2MWX JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA2WDN JA3BLK JA3EYP JA3GDF JA3KYE JA3OEN JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA5PJ JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6AP JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6BIF JA6JEP JA6MHA JA6MHA JA6MHA JA6MHA JA6MHA

595002 595019 595015 595005 595002 595006 595002 595005 595004 595008 595014 595005 595030 595023 595004 595024 595021 595015 595009 595002 595004 595007 595003 595002 595007 595004 595005 595007 595010 595011 595007 595005 595013 595001 595008 595008 595014 595004 595022 595010 595008 595002 595015 595011 595010 595015 595018 595005 595023 595020 595023 595016 595003 595016 595024 595031 595031

595002 595006 595003 595001 595001 595001 595012 595011 595005 595009 595006 595001 595012 595008 595003 595007 595003 595001 595001 595002 595001 595003 595021 595002 595010 595006 595005 595011 595024 595020 595001 595005 595008 595008 595006 595012 595016 595005 595017 595002 595004 595011 595012 595007 595005 595008 595010 595004 595001 595003 595002 595001 595001 595007 595008 595005 595002

14 7 7 144 7 14 14 7 3.5 14 3.5 14 7 3.5 14 3.5 14 7 144 144 144 7 7 7 7 14 7 7 14 7 7 7 7 14 7 14 7 7 7 14 7 14 14 7 14 7 7 3.5 3.5 3.5 3.5 7 7 7 7 7 7

RA0CL JA8RC JA0SC JH3ECA JA8RC BV4VR BA2IA JK1WIB JA6BIF RA0CL JA1FMU BV4VR JA8RC JA0SC UT5UKY JN1VNW YU1NR JN1VNW JH3ECA JH3ECA JH3ECA JE1AMI JN7NRY JA1WGR JH3ECA RA0CL JE1AMI JA1FMU BV4VR JA0AKM JA8RC JA0SC JN1VNW RA0CL JE1AMI BV4VR JA2WDN JA0AKM JA5PJ JA8RC JN1VNW UU6JF YU1NR JH3ECA RA0CL JE1AMI JA1FMU JA2WDN JA8RC JA0SC JN1VNW JA8RC JK1WIB JE1AMI JA5PJ JA8RC JA0SC

JA6MHA JA7BXZ JA7BXZ JA7BXZ JA7BXZ JA7EY JA7EY JA7EY JA7EY JA7EY JA7JYJ JA7JYJ JA7JYJ JA7JYJ JA7JYJ JA7JYJ JA7JYJ JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA7QM JA8AKC JA8DFK JA8DFK JA8DFK JA8DFK JA8DFK JA8PV JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RC JA8RTK JE1AMI JE1AMI JE1AMI JE1AMI JE1AMI JE3FFD JE7GGF JE7GGF JE7GGF

595033 595012 595025 595012 595010 595013 595012 595007 595013 595011 595001 595003 595013 5950015 595029 595003 595002 595001 595004 595005 595004 595013 595004 595013 595002 595021 595028 595074 595016 595003 595003 595009 595004 595011 595021 595001 595001 595001 595002 595005 595007 595012 595003 595001 595004 595003 595001 595022 595006 595008 595003 595001 595008 595003 595006 595017 595014

595001 595002 595005 595001 595003 595004 595007 595002 595001 595006 595002 595008 595014 595011 595012 595007 595004 595016 595013 595036 595003 595013 595010 595007 595004 595077 595011 595018 595001 595004 595003 595008 595005 595007 595001 595006 485023 595005 595001 595005 595013 595030 595003 595007 595012 595008 595014 595001 595018 595015 595005 595001 595010 535001 595002 595007 595005

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 7 14 7 3.5 7 7 7 14 7 14 7 7 7 7 7 14 144 7 3.5 7 7 7 14 7 7 7 7 7 14 144 430 7 7 7 144 7 7 7

JN1VNW JE1AMI JA5PJ JA0SC JN1VNW JE1AMI JA0AKM JA5PJ JA0SC JN1VNW JE1AMI JA1FMU JA2WDN JA5PJ JA8RC JA0SC JN1VNW BA2IA JK1WIB PD4U JE1AMI JA1FMU JA2WDN JA5PJ JA0SC UT5UKY JN1VNW YU1NR JA1FMU JA1WGR JE1AMI JA1FMU JA5PJ JA8RC JA8RC JA1WGR JA6BIF JH3ECA JE1AMI JA1FMU BV4VR JA2WDN JA0AKM JA5PJ JA0SC JN1VNW UU6JF JA8RC JA1WGR JA6BIF JA5PJ JA8RC JA0SC JH3ECA JE1AMI JA1FMU JA5PJ

JE7GGF JE7GGF JE9URW JE9URW JH2AIE JH2AIE JH2AIE JH3ECA JH3ECA JH3ECA JH3ECA JH4QMU JH4QMU JH6DVD JH6DVD JH6DVD JH6DVD JH6DVD JH7JLJ JH7NRY JH7NRY JH7NRY JI0LUL JI0LUL JI1QYY JJ3UBI JJ3UBI JK1WIB JK1WIB JK1WIB JK1WIB JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN1VNW JN3DNK JQ2LHQ JR1ENT JR1ENT JR1ENT JR1ENT JR1ENT JR6QDW JR6QDW JS3TJK

595001 595004 595012 595022 595009 595009 595010 595007 595010 595005 595016 595010 595020 595017 595006 595017 595017 595034 595004 595007 595010 595021 585009 595024 595002 595011 595011 595002 595011 595002 595030 595005 595006 595002 595002 595006 595005 595001 595003 595007 595008 595008 595008 595014 595001 595003 595019 595010 595007 595006 595004 595009 595015 595018 595032 595031 595008

595003 595001 595012 595002 595005 595002 595003 595011 595007 595001 595006 595001 595002 595008 595006 595003 595001 595009 595001 595001 595002 595003 595001 595002 595001 595002 595003 595001 595005 595002 595006 595006 595030 595025 595023 595036 595026 595005 595001 595024 595021 595013 595001 595014 595019 595016 595018 595001 595001 595008 595001 595004 595005 595007 595002 595006 595001

7 7 3.5 3.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 7 7 7 14 7 7 14 14 50 7 7 14 7 14 7 1200 7 14 3.5 14 14 1200 14 3.5 50 7 7 7 14 14 14 144 144 7 14 7 14 3.5 7 7 144

JA0SC JN1VNW JA1FMU JA0SC JA6BIF JE1AMI JA0SC JA6BIF JA5PJ JA8RC JA0SC JA1FMU JN1VNW JE1AMI JA1FMU JA8RC JA0SC JN1VNW JA8RC RA0CL JA0AKM JA5PJ RA0CL JA0SC JA1XVY/1 JE1AMI JA0SC BV4VR JA2WDN JA0AKM JN1VNW JA1WGR JK1WIB UA0LVO JA6BIF PD4U RA0CL JA1FMU BV4VR JA2WDN JA0AKM JA5PJ JA8RC JA0SC UT5UKY UU6JF YU1NR JH3ECA JA0SC JA6BIF BV4VR JA5PJ JA8RC JA0SC JA8RC JN1VNW JH3ECA

JT1BE JT1BE JT1BE JT1BE JT1BE JT1BE K2DUR K8JIF KC2OJZ KD6WI KJ7YL KJ7YL KJ7YL KJ7YL LX1TT LZ2OB M0DMS M0PPP/GPA M0UNI M0UNI M1AFX M1AFX M6HNY M6SMP MM0DNX N1DZI N2NWP N4UZQ OH1GRN OH2AXE OH3BY OH3BY OH3DP OK1GW OK1HB OK2BH ON4WIY OV8FM OZ6SM OZ6SM OZ7OH PA0BHD PA1MBU PD0CIF PD1APN PD4U PD4U PD4U PD4U PD4U PU4PF RA0CL RA0CL RA0CL RA0CL RA0CL RA3BU

595005 595014 595018 595034 595035 595073 595025 595061 595055 595034 595003 595009 595024 595022 595012 595007 595026 595086 595001 595017 595015 595051 595054 595030 595033 595024 595056 595083 595088 595031 595028 595091 595040 595052 595004 595032 595031 595032 595032 595016 595072 595012 595066 595020 595005 595037 595012 595036 595018 595050 595006 595001 595005 595005 595025 595026 595047

595001 595005 595004 595003 595002 595005 595001 595001 595001 595001 595014 595016 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595002 595001 595002 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595001 595005 595002 595001 595001 595001 595001 595010 595001 595007 595001 595006 595008 595002 595001 595007 595010 595003 595012 595005 595001

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

UA0LVO BV4VR JA0AKM JA0SC JN1VNW YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR JA8RC UA0LVO JA0AKM JA8RC JN1VNW YU1NR YU1NR UU6JF YU1NR KD8IOW UT5UKY UT5UKY YU1NR YU1NR UT5UKY UT5UKY YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR UU6JF UU6JF YU1NR YU1NR YU1NR PD4U UU6JF UT5UKY YU1NR UT5UKY UU6JF YU1NR UU6JF YU1NR UU6JF UU6JF JA0SC UT5UKY JN1VNW UU6JF YU1NR UU6JF JN7NRY JA6BIF JA0AKM JA0SC JN1VNW YU1NR

RK6BN RK9UAQ RK9UAQ RK9UAQ RK9UAQ RL0CL RN3DZ RN4NAN RV6HFV RV6LCY SM5EEP SM5EEP SM5EEP SP3HC SP3JGS SV2GFV TA1BM UA0LVO UA0LVO UA0LVO UA0LVO UA0LVO UA0ZEO UA0ZEO UA4UK UA6GFV UA6MOM UA9CQR UN7JOT UN7JOT UN7JOT UN7JOT UN7TG UN7TG UT1XA UT5UKY UT5UKY UT5UKY UT5UKY UT5UKY UT5UKY UT5UKY UT5ULY UU1JM UU2LA UU2LA UU4JMK UU5AC UU5AC UU6JF UU6JF UU6JF UU6JF W0ZD/3 W3TLD W4GBU W4JSI

595022 595013 595015 595030 595032 595009 595017 595029 595064 595034 595010 595024 595039 595027 595009 595001 595009 595011 595017 595018 595025 595031 595038 595040 595015 595077 595008 595033 595003 595009 595007 595016 595033 595026 595063 595006 595001 595012 595003 595007 595033 595019 595081 595039 595011 595037 595014 595013 595038 595008 595014 595016 595030 595035 595036 595029 595039

595001 595004 595005 595003 595003 595008 595001 595001 595001 595001 595007 595001 595008 595001 595001 595001 595001 595004 595007 595006 595002 595001 595002 595003 595001 595001 595001 595001 595001 595002 595006 595004 574001 595001 595001 595018 595001 595019 595004 595002 595020 595001 595024 595001 595001 595002 595001 595001 595002 595018 595001 595003 595010 594001 595001 595001 595002

14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 7 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 145 145 14 14 14 14 14 14 14 14 14

UT5UKY RA0CL JA0AKM JA0SC JN1VNW JA2WDN JN1VNW UU6JF YU1NR YU1NR UT5UKY UU6JF YU1NR UU6JF UU6JF YU1NR PD4U BV4VR JA0AKM UT5UKY JN1VNW YU1NR JA0SC JN1VNW UU6JF YU1NR YU1NR UU6JF UT5UKY JN1VNW UU6JF YU1NR JA8RC UT5UKY YU1NR UA0LVO PD4U BV4VR JA2WDN JA0AKM JA0SC JN1VNW YU1NR UU6JF UU6JF UU6JF UU6JF UU6JF UU6JF PD4U JA8RC JN1VNW YU1NR UT5UKY YU1NR UT5UKY JN1VNW

W6MM WA4MHA WN7NBH YU1BT YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1NR YU1PAW YU1ZM

595041 595041 595025 595009 595001 595002 595002 595006 595035 595024 595018 595010 595069 595068

595005 595001 595002 595001 595031 595050 595021 595020 595075 595081 595019 595030 595001 595001

14 14 14 3.5 14 14 14 14 14 14 14 14 3.5 3.5

JN1VNW YU1NR JA8RC YU1NR UA0LVO PD4U JA2WDN JA0AKM JA0SC UT5UKY JN1VNW UU6JF YU1NR YU1NR

Information

QTC2010.xls

9 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

127954


Notice: fwrite(): send of 194 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531