Read Microsoft PowerPoint - Topic 1 - Cong ty Da quoc gia va nhung van de quan tam text version

02/12/2008

TÀI CHÍNH CÔNG TY A QU C GIA

Quách M nh Hào BSc (Econ, NEU) MBA (Fin, B'ham) PhD (Fin, B'ham)

1-0 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Công ty a qu c gia ­ Nh ng i m chính

N i dung chính Công ty a qu c gia. Hình thành và m r ng ho t ng. M c tiêu công ty a qu c gia Nh ng v n khác T ng k t

Ch

1

M t

1-1

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Công ty a qu c gia

Công ty a qu c gia hàm ý công ty có công ty tr c thu c, chi nhánh ho c m t liên doanh t i nhi u n c. Có kho ng 60,000 MNCs trên th gi i. R t nhi u MNCs mua nguyên v t li u t m t qu c gia, v n t qu c gia khác, và s n xu t hàng hóa b ng lao ng và thi t b t i m t n c th ba và bán s n phNm c a h trên th tr ng nhi u qu c gia khác nhau. S h u công ty a qu c gia th ng là phân tán (qu c t ) và b i v y ng i ta còn g i ây là các công ty liên qu c gia. M c dù v y, các công ty liên qu c gia th ng c qu n lý v i cách ti p c n qu c t ch không ph i là n i a.

1-2 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. 1-3

10 MNCs hàng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 General Electric Vodafone Group PLC Ford Motor Company British Petroleum Co. PLC General Motors Royal Dutch/Shell Group Toyota Motor Corporation Total Fina Elf France Telecom ExxonMobile Corporation

u

United States United Kingdom United States United Kingdom United States UK/Netherlands Japan France France United States

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Tài chính công ty a qu c gia

M c dù tài chính công ty a qu c gia nh n m nh t i các công ty a qu c gia, nhng c n lu ý r ng các công ty n i a cng có các ho t ng qu c t :

Xu t nh p khNu hàng hóa, d ch v . C p b n quy n cho các công ty n c ngoài s n xu t s n phNm c a mình. Ch u s c nh tranh c a các i th n c ngoài ngay t i th tr ng n i a. Gián ti p ch u s tác ng c a các y u t r i ro qu c t thông qua nhà cung c p và khách hàng.

1-4 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

S khác bi t trong qu n tr tài chính

Có r t nhi u i m khác bi t gi a qu n tr tài chính công ty n i a và a qu c gia:

Nh ng v n v vn hóa Nh ng v n v qu n tr doanh nghi p (corporate governance). R i ro h i oái R i ro chính tr i u ch nh các lý thuy t tài chính thông th ng i u ch nh các công c tài chính thông th ng.

1-5 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1

02/12/2008

S hình thành các Cty a qu c gia

T i sao các công ty ho t ng ngoài ph m vi qu c gia? C s lý thuy t v thng m i qu c t :

Thuy t L i th so sánh: Chuyên môn hóa làm tng hi u qu . Thuy t Th tr ng không hoàn h o: Th tr ng các y u t u vào ph c v s n xu t không hoàn h o. Thuy t Chu k s n ph m: Các s n phNm có m t chu k phát tri n nh t nh.

1-6 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1

Chu k s n phNm

2

Các hãng s n xu t s n ph m áp ng nhu c u.

Các hãng s n xu t s n ph m nh m áp ng nhu c u c a ng i n c ngoài

3

4a

Ho c 4b

Hãng s n xu t t o ra s khác bi t v i các i th c nh tranh và /ho c m r ng dây chuy n s n xu t ra n c ngoài.

Các hãng thi t l p các chi nhánh n c ngoài nh m xác l p s hi n di n t i n c ngoài và có th gi m chi phí.

Ho t ng kinh doanh t i n c ngoài c a hãng s gi m d n khi l i th c nh tranh không còn n a.

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-7

Các hình th c m r ng kinh doanh

Thng m i qu c t : xu t nh p khNu hàng hóa C p phép/quy n: Cung c p công ngh s n xu t h ng phí ho c các l i ích khác. Nh ng quy n thng m i (Franchising): Cung c p các chi n l c s n xu t và kinh doanh chi ti t, h tr k thu t, có th b ti n u t ban u, nh m thu các kho n phí nh k. Liên doanh: ng s h u và ho t ng v i hn 2 hãng. Thâu tóm: Sáp nh p ho c mua l i m t hãng khác.

1-8 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Nh ng quy n kinh doanh

Là hình th c r t ph bi n hi n nay, c bi t v i chu i siêu th , nhà hàng. Có th hi u ây là hình th c bán thng hi u và công ngh . Yêu c u c b n c a hình th c này là không t o ra s khác bi t nào dù ni âu. Các hãng n u ng: McDonald, KFC, Burger King, Pizza Huts, Starburg Coffee v.v. r t quen thu c v i hình th c này. KFC ã có Hà n i! Và s p t i là các tên tu i khác. Trung Nguyên cng là m t hãng thành công v i hình th c này.

1-9

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Thâu tóm, sát nh p (M&A)

Sát nh p ho c mua l i m t hãng khác, th ng ang v th khó khn. Th c ch t c a hình th c này là u t dài h n ­ investment banking. M t ng i r t n i ti ng là Warren Buffet ­ chuyên tìm ki m các công ty nh b ti n, chuy n i, c ph n hóa và bán ki m l i. Vi t nam xu h ng mua bán doanh nghi p ang hình thành cùng v i s phát tri n c a TTCK.

1-10 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

M c tiêu Công ty a qu c gia

Trong vn hóa Anglo-American, m c tiêu c a các công ty là t i a hóa giá tr c ông. T i các qu c gia ph n còn l i c a th gi i, m c tiêu này không thay i, tuy nhiên v i nh ng m c th p hn. T i các qu c gia Anglo ­ American, m c tiêu này là m c tiêu cao nh t, trong khi các qu c gia khác thì có th không. Các công ty Anh M th ng l y giá tr c phi u nh là th c o c a s thành công. Trong khi ó, v i các công ty c a Châu Âu nh c, h cao ng th i giá tr dành cho ng i lao ng. Các công ty châu Á nh Nh t và Hàn qu c coi tr ng ng th i giá tr xã h i truy n th ng.

1-11 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

2

02/12/2008

M c tiêu công ty a qu c gia

M c tiêu khác nhau là do tri t lý u t và qu n tr công ty t i các qu c gia là khác nhau. i u này có ngha là, nh ng quan i m tài chính hi n nhiên trong i u ki n bình th ng s c hi u là quy chu n c xác nh b i vn hóa. Vi d : Quan i m tài chính hi n nhiên, trong i u ki n bình th ng M s c hi u là mang l i l i nhu n cao nh t v i m t m c chi phí ã tr cho ng i lao ng, và v i m t l i ích dành cho xã h i. Không quan tâm t i vi c, n u thu c nhi u l i nhu n hn, s dành cho ng i lao ng nhi u hn, cng nh quan tâm t i các v n xã h i nhi u hn. Ví d : Châu Âu và Châu Á quan i m khác: Khi các giá tr c ông tng lên, s san s l i ích s c th c hi n ng th i.

1-12 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

T i a hóa giá tr c

ông

Chúng ta quan tâm t i t i a hóa giá tr c ông b i ó là n n t ng. Nh ng m c tiêu khác th c ch t là h qu n u m c tiêu này t c. Trong tri t lý T i a hóa giá tr c ông, công ty ph i n l c mang l i l i ích t t nh t cho c ông c th hi n b i giá tr c phi u và c t c, v i m t m c r i ro v a ph i. Ho c là, các công ty có th mang l i r i ro ít nh t cho các c ông v i m t m c l i ích c nh. Nguyên lý chi ph i m c tiêu này bao g m: Th tr ng hi u qu a d ng hóa gi m r i ro Ng i i di n

1-13 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

T i a hóa giá tr c

ông

Th tr ng hi u qu

Tri t lý này gi nh r ng các th tr ng tài chính là hi u qu . N u th tr ng không hi u qu , khó có th xác nh giá tr c ông. Giá c phi u luôn chính xác b i nó ph n ánh t t c nh ng k v ng liên quan t i r i ro và l i nhu n, nh ng thông tin m i luôn c ph n ánh qua giá c phi u. Th tr ng ch ng khoán khi ó c coi là kênh phân ph i v n t t nh t trong n n kinh t .

1-15 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Th tr ng hi u qu m b o r ng thông tin ph n ánh giá tr . Nh ng v n liên quan n giá tr th c ch t ph n ánh thông tin qu n lý. a d ng hóa là n n t ng m b o vi c t i a hóa giá tr c ông có th c th c hi n. Thuy t ng i i di n là n n t ng ph n ánh mâu thu n trong công ty. Hi u nh ng mâu thu n này chính là n n t ng c b n a ra nh ng chính sách v qu n tr công ty nh m t i a hóa giá tr .

1-14 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

R i ro và a d ng hóa

Tri t lý này cng nhìn nh n r i ro theo ngha m hn. Thông th ng, r i ro s bao g m r i ro h th ng (th tr ng) và r i ro phi h th ng (ho t ng, doanh nghi p). Các ho t ng u t bao gi cng c xem xét trong m t danh m c, b i v y r i ro c hi u là r i ro tng thêm mà c phi u m t công ty mang l i cho m t danh m c ( a d ng hóa). Ngha là, r i ro phi h th ng, hay r i ro ho t ng, không còn là v n b i vì nó có th b tri t tiêu nh a d ng hóa. R i ro h th ng, hay th tr ng t t nhiên là không th b tri t tiêu. Nh v y, a d ng hóa và r i ro chính là m t trong các y u t t o d ng giá tr c ông.

1-16 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Thuy t ng i

i di n

Thông tin không cân x ng Alkerlof, Spence và Stiglizt giành gi i Nobel Kinh t 2001 cho nh ng óng góp trong nghiên c u thông tin không cân x ng. Ng i ch công ty và ng i qu n lý công ty không có cùng n n t ng l i ích. M c tiêu t i a hóa giá tr c ông có th vì th mà không thành hi n th c.

1-17 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

3

02/12/2008

Thuy t ng i

i di n

M c tiêu ng n h n ­ dài h n

T i a hóa giá tr doanh nghi p trong dài h n có th s khác v i trong ng n h n do nh h ng c a c ch th ng theo tháng, quý ­ k t qu ng n h n. Nh ng hành ng do ng i qu n lý th c hi n làm nh h ng t i m c tiêu dài h n c coi là ch ngha t b n thi u s nh n n i (impatient capitalism). Nh ng tranh lu n xung quanh v n này th ng c c p t i nh là quan i m u t (m t bao lâu ho t ng u t mang l i k t qu ?) Trái ng c v i quan i m trên là ch ngha t b n nh n n i, i n hình nh Warren Buffet ­ ông chuyên u t vào nh ng công ty tng tr ng ch m nhng u, ch không vào nh ng công ty tng tr ng nhanh nhng r i ro.

1-19 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Thuy t ng i i di n nghiên c u t i sao các công ông khuy n khích ng i qu n lý theo u i các m c tiêu t i a hóa giá tr c ông. Vi c s d ng các quy n ch n c phi u làm cho ng i qu n lý có cùng l i ích v i các c ông. N u ng i qu n lý làm vi c xa r i v i m c tiêu t i a hóa giá tr c ng, h i ng qu n tr (board of directors) có th thay th h . N u h i ng qu n tr mà quá y u thì nh ng quy lu t c a th tr ng cng s d n t i k t qu tng t thông qua thâu tóm. Nh ng nguyên lý này hoàn toàn là hi n th c khi mà trong th gi i Anglo ­ American, nguyên t c m t c phi u ­ m t phi u b u chi ph i.

1-18

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

T i a hóa l i ích c a ng i liên quan

Tri t lý này th ng c th c hi n t i các qu c gia khác Anglo ­ American, ch ng h n Châu Âu. M c tiêu v n là t i a hóa giá tr c ông (chi ph i). Tuy nhiên, m c tiêu này b chi ph i b i s can thi p c a nh ng ng i h ng l i có s c m nh khác. C th , các nghi p oàn c coi là có s c m nh hn nhi u. Chính ph cng can thi p th ng xuyên hn vào th tr ng nh m m b o l i ích khác khác, ch ng h n c ng ng a phia, môi tr ng và vi c làm.

1-20 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Qu n tr công ty

Qu n tr công ty hàm ý c c u qu n tr chi ph i quan h trong m t công ty. M c dù c c u qu n tr là i u c t lõi m t công ty, dù là n i a hay a qu c gia, t n t i ­ nh ng tranh lu n xung quanh vi c xây d ng c c u này v n không có nhi u i m chung. Nh ng th t b i trong vi c t o d ng m t c c u qu n tr hi u qu làm n y sinh nh ng v n v o c (ethics) và vn hóa kinh doanh. Nh ng ví d i n hình nh Enron v i vi c ng y t o k t qu kinh doanh hay Athur Andersen v i vi c xác nh n sai m t cách ch ý các báo cáo tài chính. Ho c là s có nh ng ng i phân tích ch ng khoán khuy n cáo nhà u t mua nh ng c phi u mà h bi t là c c k r i ro.

1-21 Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Nh ng v n

khác

K t lu n

C s hình thành MNCs Các hình th c m r ng M c tiêu qu n tr Qu n tr công ty Nh ng v n khác

Mua l i b ng n - Leverage buyouts: Là chi n l c tài chính theo ó m t nhóm nhà u t tìm cách ki m soát công ty, sau ó bán (công ty, tài s n) i tr n ti n vay mua c phi u. Ví d i n hình là v mua l i Manchester United b i Glazer ­ mua b ng n , nhng cha bán. T h p ­ Conglomerates: Xu h ng chung là m t nhóm các công ty v i nh ng lnh v c ho t ng khác nhau liên k t l i. M c tiêu là tìm ki m l i ích t s a d ng hóa ho t ng.

1-22

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

1-23

Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

4

Information

Microsoft PowerPoint - Topic 1 - Cong ty Da quoc gia va nhung van de quan tam

4 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

96657


Notice: fwrite(): send of 214 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531