Read Microsoft Word - Cau an, co an khong. 15.2. 2012.doc text version

CU AN CÓ AN KHÔNG? Hng Quang Ngày rm, mng mt, nht là mi u nm Tt âm lch, ngi Pht t Vit Nam, ngay c nhiu ngi không là Pht t, cng n chùa dâng s và l vt cu an, tng kinh Ph Môn (Lotus sutra), kinh Dc S (Medicine sutra). Hng t sóng ngi, già tr, ln bé, tp np khó chen chân hu ht các ngôi chùa khp c nc. Bông hoa, hng trm ta khói t trong in Pht n ngoài sân. Nhng rng ngi t tp np còn hn nhng ngày tri hi ti chùa Hng, chùa Thy.

Mong cho gia ình sc khe, bình an trong cuc sng

Chùa T Tân TP. HCM, Tt Nhâm Thìn, 2012 Câu hi hi l nhng cn thit là, cu an nh th có c an không? Nu không, ti sao Tt nm nào dân chúng cng tp np n chùa cu an. Và không an thì mt thì gi, tn tin sm l vt vô ích chng? Và nu có an, âu là bng chng? Có th thy và lý gii trên c s khoa hc c không?

Trng tâm ca bài vit nhm n hai im, mt là thuc v tâm linh, hai là trên c s khoa hc. Vì thi i ny, nói phi có chng c, còn không thì khó c qun chúng chp nhn. Tâm linh là vn tru tng, khó lý gii nhng không th không chp nhn. Cá nhân ngi vit có mt kinh nghim thi niên thiu; lúc 12 tui. Nhà vùng quê, b "bnh bao t" ba nm. Gi là bnh nhng không có triu chng au nhc, ch có vic là mi ngày n ít dn. n cui nm th ba vào dp ông tàn; sp n Tt, liên tip 4 ngày tôi không còn n ung gì c. Tôi cm thy sp cht. Thân th yu hn, ch nm trên ging không còn ngi dy c na. Quê nghèo, bnh thng cha tr bng thuc Bc. Thy Qunh, ngi làng Diên sanh tnh Qung tr là mt lng y ni ting. Sau ba nm liên tc b tôi theo ui cha bnh cho con bng thuc Bc vi lng y ny, nhng không mang li kt qu. n nhng ngày cui nm th ba, gn Tt, tôi cm thy mình sp cht, và thy thuc cng mách bo cho ngi hàng xóm là tôi "không qua khi" mùa ông. Nhng ngi Vit mình thng nói, còn nc còn tát. B tôi i xem xm ti chùa Tnh hi Qung tr. Qu xm vit

"Xuân hu lai". c thy cho bit "mùa Xuân cháu mi bình phc." Còn "thy pháp" (bùa chú) thì bo, m ca m tôi chôn ni quá m t, bà lnh không th chu ni, phi di i ch khác. M không bao gi "bt" con, nhng bà có cách "làm khó" cho con qua bnh bao t b tôi di m [ci táng] n ch t cao hn. ây là con ng cùng; ai bo gì làm ó, cu mng cho con. B tôi nghe theo và di m ca m n ch t cao. Và ngày k tip là cúng l "t n thn thy th". Sau vic di m m và l "t n", tôi i tiu liên tc sut mt êm trng, c 3 hoc 5 phút mt ln. Dng nh my lâu nay ít n hoc không n c vì nc b cha nhiu trong ngi, nay c thoát ra. T ó, sc khe tôi ngày mi khá và hai tháng sau thì lành hn. n nay, ã vài mi nm nh li cn bnh thi th u, vn không th lý gii c mà ch bit nói rng, con ngi còn quá gii hn v nhng vn siêu hình và tâm linh, khó kin gii. Câu chuyn th hai, v ngi bn tôi tên Nga cùng vùng California vi tôi. Hai nm trc, lúc i chi vn Tao àn, TP. HCM, bà ngi trên xe xích u ca tr em, b té, mt chy máu khá nhiu. Nhng ngi cùng i b bàn nhau

nên gi xe cu thng. Nhng gp mt ngi tui khong 60, thy tình trng y, ng cách xa bà Nga 2 mét, ông nói tôi cm máu cho. Ông ta ch a bàn tay hng v mt bà Nga, t ng máu cm li. Ông ta tip tc lng l i mà không nói mt li nào. Qua vic nghiên cu Thin tôi c bit, ngi ngi Thin có th có "nng lng" gi ra giúp ngi khác. Mà trng hp bà Nga là mt. Pht và B tát là nhng v ã giác ng, thì vic phóng nng lng giúp chúng sanh, lúc chúng sanh chí thành cu nguyn, không phi là vic khó làm i vi quý Ngài. Câu chuyn nh khác, nm 1979, tôi i ph mua v ba ve (chai nh) nc sâm. Mi ve mt m kim. Bn cùng nhà xin mt ve và hi giá bao nhiêu? Tôi áp 15 m kim. Ông bn ung trc lúc i ng. Sáng dy ông nói, cm n nhiu lm. Ti khi êm nh ung ve nc sâm nên ng rt ngon. Tôi thm ngh, vì tôi nói giá 15 mk mt chai nên ông bn cm thy ng ngon, nu nói tht mt ve ch có 1 mk thì, có th, bn tôi s không cm thy ng ngon?

Tuy nhiên, các câu chuyn trên ây cng vn ch là nim tin và vô hình. Tôi mun trình bày cùng c gi vic "cu an có an hay không?" trên c s khoa hc.

Qung Bình: Pháp hi Dc S Ngày nay khoa hc có nhng phát minh và thí nghim ã bin nhiu vn tru tng thành c th; có th nm bt và chng nghim. Trong Th chin th hai nhiu thng binh phe ng minh c chích thuc morphine ti chin tng hay ti bnh vin gim cn au. Nhng lng thuc không cung ng vì có quá nhiu thng binh. Nhng ngi iu tr chích nc bin nhng nói láo vi thng binh là h ã c chích morphine. Kt qu là các thng binh y cng cm thy gim au nhc. Nhng nu có ai tit l là h c chích nc bin ch không phi morphine thì chính bnh nhân y li cm thy au nhc.

Nm 1980, hai chuyên gia Hashish, Hai và ng nghip thí nghim trên các ngi va c nh rng. Bác s nói vi nhng ngi va c nh rng là h ang c nhn các làn sóng t máy siêu âm phát ra khi b au. Nhng ngi ny c chia làm ba nhóm: Nhóm A c nhn sóng siêu âm t máy phát ra. Nhóm B không nhn c sóng siêu âm nhng h tng rng có nhn c vì chuyên viên thí nghim lén tt máy mà h không h bit. Nhóm C không nhn c sóng siêu âm gì c. Kt qu: Hai nhóm u [có nhn sóng siêu âm và không nhn sóng siêu âm], mc gim au nhiu hn nhóm ba (C) là nhóm hoàn toàn không nhn sóng siêu âm [Evidence for placebo effects on physical but not on biochemical outcome parameters: a review of clinical trials, Wikipedia]. Bác s Leuchter và các ng nghip cho thy tr bnh bng nim tin kt qu t c t 60-70 % cho các bnh lo âu, trm cm, bao t, gim huyt áp, h cholesterol...và h min nhim gia tng.

Thuc gi, mt viên ng hoc viên mui chng hn, có kh nng cha tr bnh tt nu bnh nhân tin ó là thuc tht (The healing power of placebos). CHA BNH BNG NIM TIN Mt thông tin c tìm thy trên Marco Visscher n bn tháng 5. 2006. Bà Judy Ruth Ashley n bnh vin thành ph Denver, bang Colorado, M, cha chng bnh tay run [Parkinson's disease]. Bác s gi v chích 4 l kim trên u bà, và nói là cy vào ó nhng si thai phôi thn kinh có kh nng cha tr chng bnh mà bà chu ng 20 nm qua. Bà Ashley tng rng mình ã c cy vào nhng thai phôi thn kinh tht nhng không; bác s làm nh có v cha tr tht thí nghim phng pháp Placebo. Nhiu tháng sau bà Ashley, 65 tui, cm thy bnh thuyên gim và không còn khó kim soát c s run tay nh 20 nm qua (was less and less bothered by the dyskinesia--excessive, uncontrollable movement--that ruled her life for over 20 years). Bà nói, không còn b au lúc thc dy (I would wake up pain-free), tay có th s dng máy hút bi, cm micro hát Karoke, ngay c lái xe v.v..mt cách bình thng. [Marco Visscher | May 2006 issue,Wekipedia]. Ti sao vy?

Bnh Parkinson là do c th thiu cht dopamine. Nhng lúc con ngi có nim tin thì cht dopamine trong c th tit ra nhiu hn nên bnh Parkison thuyên gim. Ngoài ra các cht hóa hc khác nh nitric oxide, endorphins, và cht thn kinh dn truyn enkelytin cng c tit ra trong c th khi con ngi có nim tin và an lc h x. S an lc h x làm gia tng hnh phúc, gim cng thng, h thng min nhim mnh hn nên có kh nng phòng chng bnh tt. Thi c Pht cha có dng c y khoa thí nghim và phòng chng bnh tt. c Pht thuyt kinh Diu pháp liên hoa trong ó có phm Ph môn và kinh Dc s Pht t c tng lúc cu an. Khi ngi tng kinh và cu nguyn thành tâm, có tin tng thì các cht hóa hc cn thit s tit ra làm cho con ngi an lc, vui v, h x. ây là nhng kháng cht chng li bnh tt, gia tng sc khe, tng tui th, trí tu phát sinh, thân hình cng tráng xinh p. Do ó, vic cu an nu có tâm thành, có s tin tng thì ngoài s gia h ca ch Pht ch B tát, ngi th trì s có kt qu c th. ó cng là mt trong nhng li tu mà Pht dy là TÍN, HNH, NGUYN. Li tu ny, tín các tôn giáo khác có th áp dng c không? Xin tr li là c, nu h có mt i sng tâm linh thng mn tt c chúng sanh và mt nim tin mãnh lit nh nhiu ngi ngi Pht t.

Tóm li, chúng ta không nên quá lm bàn v nhng vn thuc tâm linh và vô hình. Tng kinh, nim Pht, ly hng danh, sám hi...vi lòng thành và tin tng thì s có kt qu rt tt cho tâm, thân và cuc i là iu có th tin và có th hin thc. Hng Quang 15.2.2012 http://quangduc.com/ipad/index.html http://quangduc.com/tacgia/hongquang.html

Information

Microsoft Word - Cau an, co an khong. 15.2. 2012.doc

10 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

440933


Notice: fwrite(): send of 212 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531