Read Microsoft Word - LÁ DÂU VÀ TO ÓNG.doc text version

1

LÁ DÂU VÀ T ÓNG

Hu Trân Vi à vn minh toàn cu, ngày nay chúng ta có th có vi vóc, t la, do nhng nhu liu và k thut tân tin to thành, nên gii tr, nhiu phn không bit n con tm là con gì, hung chi là bit nhim v ca loài trùng xu xí, toàn thân không ln hn hai t ngón tay út ó. y th mà khi xa, con vt nh bé này li m trách mt công vic vô cùng p và quan trng cho loài ngi. ó là to ra t si ngi dt thành vi, may qun áo. Thc phm nuôi nó ch duy nht mt loi lá, là lá dâu. Và nó dành hu ht thì gi n! Tm ln rt mau. Khi mi n, ngi ta gi nó là "tm trút nhng". Khong 3, hoc 4 ngày sau, tm chuyn mu trng và lt xác, c gi là "tm mt tui". T mt tui, lên hai tui, ch cách ba ngày. Và cng ch vài ngày sau, tm lên bn tui là thi k sung mãn, c gi là "tm n ri". thi k này, nhng ngi nuôi tm phi ng canh chng ngay cnh, tip t lá dâu, vì chúng n rào rào nh ma giông bão táp! Chúng n nhanh và ln nhanh ti mc ngi phi nhìn tng mt lá dâu, ni tm ang n nh v bão, xem mt nào va la thì chuyn ngay sang chic né khác cho tm làm t và nh t. T ó là ca con tm, ch không phi ca lá dâu. Ngi nuôi tm gom t vào ng, ri bng nhng phng tin thin xo, tuy thô s nhng khéo léo mà dt thành vi. Trong mt ln thuyt ging, v ging s ã a hình nh này ra sách tn i chúng rng, hc giáo pháp cng phi nh tm n lá dâu, ngha là, hc nhng li dy ca c Th Tôn, nhng phi dùng trí tu mình mà suy ngm, quán chiu bài hc mà tìm ra nhng phng thc phù hp vi cn c mình mà hành trì thì s hiu bit y mi là CA MÌNH, mi thc s là hiu li Pht dy trong kinh, giúp hành gi ln theo c bc chân Ch Pht trên ng tìm cu gii thoát giác ng. Nu ch hc thuc li ging dy thì khác chi tm n lá dâu, li ch nh ra lá dâu, nào có giúp ích chi ai!

2

May thay cho nhng ai cu hc mà gp c minh s t bi hng dn, cng ví nh mun qua sông mà ã sn thuyn ch, tt s ti lúc bc lên b bên kia thôi. Nhng B Tát âu? Minh s âu? Trong cõi tabà tt bt này, tìm thì gi âu cho c thy ln trò, cho dù thy trò có duyên k ng vi nhau? Có l ây cng là iu trn tr ca Quý Ôn, nên trong mùa An C Kit H va qua ti Pht Hc Vin Quc T, k chm lt là tôi, mi c bit rng, Ôn Thái Siêu ­ v Hòa Thng Tuyên Lut S ca trng H s m khóa tu dng ln th 3, ti Nim Pht ng Fremont, trên Bc Cali. Hai ln trc tôi còn mi chi ni mô mà không bit nh?

Hoàn mãn Kit H, tôi xin phép s ph c d Khóa Tu Dng ln 3. S ph hoan h, xua tay nh "ui tà": Ghi danh ngay i, còn ch gì na! Nhng mà ... tun l ó trong chùa bn ...

i hc i! Vic thì bao gi ht, không ngi này thì ngi khác làm; nhng hc thì ai mà hc th cho ai c! Ôi, t n S Ph t bi! Th là tôi eo túi vi, lên xe ò Hoàng, t Nam Cali trc ch Bc Cali.

Vì i ln u, tôi lên sm mt ngày l có ... lc ng thì còn gi 911, nh dn ng v Nim Pht ng Fremont kp ngày khai ging. Rt may, tôi ã không lc ng, li còn c Ôn cho ngi ra ón tn bn xe ò Hoàng. Nim Pht ng Fremont là building rng ln ca mt hãng tin, ni cung cp dch v nhng b phn in t cho nhiu công ty sn xut phng tin in t di mi hình thc. Building này ch là mt, trong nhng building khác, cùng hãng. Ngi ch nhân hãng tin có tm vóc ti min Bc Cali này là mt Pht t

3

tr tui, không nhng thu dn 2/3 building tm làm Nim Pht ng mà còn ang tin hành mua mt building khác, không quá xa ây, nhng ni ó mi có giy phép chính thc sinh hot tu hc. Tng chi phí v ni tu hc tng lai mà ngi Pht t tuyên b s cúng dng trn vn, khi hoàn tt s lên n hn sáu triu ô la. C s Cp Cô c thi nay? Sao li không có nh?

Nim Pht ng Fremont, ni gi là tm sinh hot, nhng ã y vô cùng. S s tng ni sinh lên tu hc k này là ba mi chín v, n t t vin khp ni. C s Pht t a phng nghe tin nên ngày nào nhà bp cng tp np ngi n làm công qu, bánh trái, hng hoa, ôi thôi nhiu vô k. S t tng ni chúng tôi tha vi Ôn Thái Siêu rng, n ung quá y th này, chc chúng con ch còn ... i ng mt thôi! Nói th, ch ng gì ni!

Chúng tôi c bc thm chia thành sáu nhóm, mi nhóm u có quý thy làm trng nhóm. tài s thuyt ging k này, k l m nh tôi, nhìn qua mà ... kinh hãi, suýt lén tìm ng ra bn xe ò Hoàng, hi quy chùa Pht T! May thay, mt chút t trng còn sót li âu ây, nhc tôi rng, không ai lun anh hùng qua thành bi, mà qua ý chí! Tôi ã dùng ý chí mà can m duyt qua mi hai tài chính, mi tài li phân ra nhng tiu ch , tng cng có ti 31 ch . Xin chia x vài tài, vi nhng tiu ch quý v thng lãm. Chng hn, Tài I: Pht n, gm 3 tiu ch là: a) Vì lý do gì c Pht ra i? Kinh Pháp Hoa. b) Ging ý ngha 7 bc i ca Thái T trên 7 óa hoa sen và ý ngha tm pht. c) Nói tng quát pháp lý và pháp hành mà c Pht ã dy cho chúng sanh trong sut 45 nm. Hoc là, Tài VIII: Pháp Môn tu tp, gm 5 tiu ch là: a) Pháp môn Thin: Thin nh, Thin quán; b) Pháp môn Tnh : Hành trì nim Pht; c) Pháp môn Mt: Gia trì à ra ni; d) Pháp môn Pháp Hoa: Tng kinh Pháp Hoa, c bit, gii thích 2 phm, phm Phng Tin và Phm Nh Lai th lng; e) Pháp môn Lut tng: Hành trì gii cm, oai nghi, t hnh.

4

Hay là, i vào nhng bin c lch s, là 2 Tài IX và X, vi nhng tiu ch nh: a)Lch s Pht Giáo thi k du nhp b) Các thi i ly Pht giáo làm Quc giáo nh hng n xã hi thi by gi nh th nào? c) Nguyên nhân sâu xa và trc tip xy ra v àn áp mùa Pht n 1963 di triu i Ngô ình Dim d) B Tát Qung c t thiêu và nh hng s t thiêu ó th nào, cho n ngày 0111-1963? ... C ln theo nhng tài này mà tra cu tài liu t hc cng không bit hc ti bao gi mi ht, phi không ? i din nhóm lên bc thm vào tài nào, tiu ch nào, thì hôm sau là nhóm phi làm thuyt trình oàn thuyt trình v tài ó. Chính vì thi gian quá cn k, mà ngay sau khi bc thm là mi cái Laptop mang theo u vi vàng m ra tìm tài liu. Dù có may mn tìm c tài liu cng chng phi ã "d n" âu. Nhóm phi chia nhau, mi ngi trách nhim mt phn, son xong ri cùng nhau ráp li, tp th, xem thi gian c n nh có hay d, thiu, thì phi iu chnh li! Ba ngày thuyt trình liên tip, vi ba tài bc thm khác nhau, nên chúng tôi "n thì nhiu, mà ng chng bao nhiêu", hai, ba gi sáng còn thy s t cng mt, chúi mi vào Laptop! Riêng k "ói n còn c, thiu ng không xong" là tôi, thì ti a, na êm là óng máy, nm gi sáng hôm sau còn chnh t y áo ra chánh in tng Th Lng Nghiêm! Trc khi leo lên ging, tôi luôn thành khn lâm râm cu xin Ch Pht gia h! Mà Ch Pht gia h tht, nên trong sáu nhóm d khóa tu, nhóm chúng tôi ng hng ba, nh thy trng nhóm và các s cô trong nhóm u gii giang nên tôi cng c hng ké! Khi lên nhn chng ch và quà tng, mt ai cng ti nh hoa bui sáng! Sut tun l d khóa tu dng, chúng tôi thy c rõ hn, tm lòng u t v vic truyn tha giáo pháp ca Ôn Thái Siêu. Ôn ang tn dng thi gi và phng tin ào to lp ging s tr, có kh nng k T truyn Tông, hong truyn Chánh Pháp, tn chúng sanh. Tm lòng ca Ôn quá trong sáng, minh bch nên ã nhn c s chiêu cm và tip ng ca nhng ngi con Pht ang có sn phng tin tip tay bn nguyn.

5

K già nua chm lt nh tôi, có duyên c d khóa tu này mi chng kin tài nng bao tng ni tr ang phng s và phát nguyn hy hin i mình vì o Pháp. Gia bao tàn khc, u trc nhân gian, chúng ta còn nhiu nim an i và áng trân quý lm ch! Th nên, quý v th nhm mt, lng tâm mà xem, có phi trong không gian bao la, luôn có âm thanh nh nhàng trong gío: "H không hu tn. Ngã nguyn vô cùng. H không hu tn. Ngã nguyn vô cùng ..." Hu Trân Khóa Tu Dng k 3, Nim Pht ng Fremont (7/19/2022 ­ 7/23/2011) (xem mt khác v cùng ch này)

HNG GIÓ C

Vn hc Pht Giáo luôn nhc nh: "Tng ly chúng, tng tàn. H ly sn, h bi", cn dn ngi xut gia mà xa ri tng chúng, s d tht bi vì không có nng lng cng tu, sách tn và nâng . Nh cp kia lìa by, xa núi, s d b bt git. Nhng, x ngi, do phng tin và hoàn cnh phc tp nên có mt môi trng cho tng chúng quay qun cùng tu cùng hc, không phi là d dàng. Chính vì bit th, các bc tôn túc nng lòng vi s gìn gi, bo tn và phát huy o pháp, ã luôn vt qua mi khó khn khi có th to c c hi cho hàng hu hc. Hu Trân

6

Hàng nm, bt u t tháng sáu ã có nhng trng H khai àn. Ri c tip tc, quý ngài phi hp trng H ni nào m ra cng có s hin din ca Ch Tôn trng thng, em thân giáo truyn t khu giáo. Nhìn nhng v Hòa Thng tui già sc yu, mi bc i ã phi nng cây gy mà vn không ngng ln li t ông sang Tây, t Âu sang Á ch có mt vi hi chúng, chia x nhng bài hc t kim khu c Th Tôn, thì hàng Pht t, xut gia cng nh ti gia, ai mà không cm ng. Riêng ti min Nam California, trng H Pht Hc Vin Quc T va hoàn mãn, mà khát vng trau di trí c, chia x o tình vn nao nc muôn lòng nên cánh ca chùa Bát Nhã ã m rng ngay mt trng H na c khai ging. Tuy phng tin còn eo hp nhng tm lòng v tr trì thì không nh. Hòa Thng có mt mi ni, không ch nhng Pht s hong dng giáo pháp mà còn nhng ni cn nói lên ting nói bt khut cho T Do, Nhân Quyn và bào tn lãnh th Vit Nam. Tm lòng các ngài cng hin l tht rõ khi Hòa Thng Qung Thanh tr trì chùa Bo Quang, tuyên b tip ni Trng H Bát Nhã s là Trng H Bo Quang. óa sen a lên, muôn n ci rng r ón nhn.

Chùa Bo Quang ang giai on cui, vic xây ct, tu sa. Phòng c tuy nhiu, nhng cha âu hoàn tt. Gch ngói, xi mng, ca, c, còn ngn ngang khp ni! Vy mà Hòa Thng phát tâm m trng H, hn ngài phi tin vào s h trì ca Long Thn H Pháp. Qu tht, các thy cô kéo va li vào nhn phòng là nhn ngay cái chi và bao rác. i c Thích Nhun Hùng mang ti nhng chic gh vi, mi gh kèm theo mt khn tri. Th thôi, là quá ri. Không ai mn li n d ca Ngài Xá Li Pht hi trng gi Duy Ma Ct là chúng hi s ngi âu, khi thy phòng trng trn, không bàn không gh! Vy mà, kim ng h ch nhích cha y sáu mi phút thôi là hin l tinh thn Kinh Vô Lng Th: "... Các th th dng, thy u y , thy u phong

7

phú, lu các lan can, vuông tròn rng hp, hoc ln hoc nh, va ngh lin hin, thy u y ..." (*)

Cng thi gian này, nhà trù chùa Bo Quang rn rã hn lên, vi s tip sc ca Pht t xa gn Ch Tng Ni v nhp h có ba ba rau u ti ngon mi ngày. Xin ghi nhn công c ca Ban Trai Son chùa Bo Quang và các thí ch. Sáng th hai, 25 tháng 7 nm 2011, L Kit Gii ti Chánh in chùa Bo Quang c ghi nhn: Hòa Thng Thin Ch: Hòa Thng Thích Chn Thành, vin ch chùa Liên Hoa Hòa Thng Tuyên Lut S: Hòa Thng Thích Minh Mn, vin ch chùa Hu Quang Hòa Thng Hóa Ch: Hòa Thng Thích Qung Thanh, vin ch chùa Bo Quang. Ch Hòa Thng chng minh:

Hòa Thng Thích Thin Long, vin ch chùa Pht T, Long Beach Hòa Thng Thích Giác S, vin ch tu vin Giác Lý, Santa Ana Và 54 i c, Tng, Ni n t các t vin. Chng trình thi khóa n s nhng nghiêm túc: 5:30AM 6:00AM 8:00AM 9:00AM 11:30AM 12:30PM Thc chúng Hô canh ta thin ­ Công phu sáng Tiu thc Tng kinh a Tng Cúng qu ng ­ Kinh hành nim Pht Ch tnh

8

2:00PM 2:30PM 4:00PM 6:00PM 8:00PM 10:00PM 10:30PM

Thc chúng Tho lun Pht pháp Công phu chiu Dc thc Tng kinh Tnh tng 21 bin Chú i Bi Hô canh ta thin Ch tnh

Trong bui tho lun Pht pháp, ngày u tiên, Hòa Thng Hóa Ch ã k mt on ngn trong câu chuyn Thoát Vòng Tc Ly, mà ý nh gi ý rng: " Không thng keo này, ta by keo khác" là cách nói ca ngi th tc, không nn chí trc tht bi. Còn ngi tu chúng ta thì phi nói th nào cho úng? Hòa Thng hi, ri tr li dùm ngay: "Nhng gì không t khóa này, phi tu tip khóa khác". Ging s bui hc sau thì dùng phng cách khác, là gi lên mt ý, li hi hi chúng góp ý. Không ai góp ý thì ngài ch nh ngay " i c ngh sao? S cô ngh sao? Còn Pht t ây na, ta phi chun b gì?"

Cng li có nhng bui pháp àm, hi chúng c nghe hai ging s cùng nói v mt tài phong phú. ó là "Vn hóa Pht Giáo Vit Nam".

Chúng ta tng bit rng c t Lai Lt Ma ch cn òi hi Trung Quc dân Tây Tng c t tr v vn hóa, vì ngài bit rng vn hóa còn là dân tc còn. t nc Vit Nam tng b ngi Tu ô h ngàn nm nhng sc mnh ca k xâm lc vn không th khng ch ngi dân Vit tht bím tóc, i nón tròn hay mc áo xm! Cái gì gi chúng ta không b ng hóa? Có phi cái vô hình mang tên "Vn Hóa" nhng có sc mnh vô song tim n t giòng máu " Nguyn Trãi Bình Ngô i cáo, Quang Trung i phá quân Thanh, Lý Thng Kit châu chu á xe, ting trng Mê Linh Trng Vng khi ngha" ... vân vân và vân vân ...."

9

Có l rt him khi hi chúng c nghe tài Vn Hóa mt cách thoi mái, phong phú, di cái nhìn t nhiu khía cnh c áo ca nhng v trng t Nh Lai. Thy ch tay v cui chánh in: i hng chung kia, úc t Hu, qua bàn tay và tim óc ngh nhân Vit Nam, có là vn hóa không? Trng ng này c bao i cha ông ta gìn gi, có là vn hóa không? Ngi con Pht gp nhau, cúi u, chp tay, thì không còn tay phi, tay trái, mà ch còn là búp sen thân ái, vy, có là vn hóa không? Thông thng, c nghe hai ting "Vn Hóa", ã tng ngay cái gì cao siêu, phi trí tu, phi t nhiu hc v, mi hiu. Nhng em tâm thanh tnh mà nhìn thì vn hóa c thù, tuyt p ca chúng ta có th ngay s tôn trng l ngha ni thôn làng. Cha m hoan h hái trái mít va chín trong vn nhà, ct trái bu nng nht giàn mang ti t n thy giáo. "Nht t vi s, bán t vi s" Dy mt ch, ã là thy, na ch cng là thy, hung chi, nhng thy giáo thôn quê còn kiêm c vic giáo dc thay cha m nhng a tr, ang sut ngày bn rn ngoài ng áng. S biu t lòng tôn kính bit n này, có phi là vn hóa không? Hình thc thì vô cùng n s nhng giá tr tinh thn, thì chc chi mâm cao c y, bc vàng châu báu ã sánh kp! C chm rãi, khoan thai, nh v Hòa Thng ging s dn hi chúng tng bc, vào không gian Vn Hóa Pht Giáo Vit Nam vi bit bao khám phá k diu. Cùng t cái nhìn ó, mi s quanh ta tr nên cc k linh ng và n gin. àn kin t âu, r nhau tht ông, theo men tng chánh in. Chúng ni nhau rt th t, chng khác ang kinh hành. Hòa Thng Hóa Ch bo: "Tôi mi nghe chúng thì thào, là các s cô âu v, tng kinh hay quá, chúng ta phi lên tn ni mà nghe cho rõ!" àn kin có thc r nhau nghe kinh hay không, ch Hòa Thng Hóa Ch bit c, nhng nhng thi kinh u n mi ngày nh Th Lng Nghiêm, kinh a Tng, kinh A Di à, Mông Sn thí thc và mi ti tng 21 bin Chú i Bi sau khi ta thin là nhng gì mà Pht t c nghe và c cùng tham d vi Ch Tng Ni v kit h.

10

Có l, khp các ngôi chùa min Nam Cali, không ni nào có h sen ta y hng sc nh chùa Bo Quang. Sut mi ngày an c, sen hai h ln và nhng bn nh ã liên tip n. Sen n, cúng dng Ch Pht, hay cng nhân th, nghe kin r, v nghe kinh? Hng sen và hng gii c quyn trong không gian khin tôi liên tng ti h sen mà c Th Tôn ã lng thinh quán sát sau khi va thành o. c Pht ã nhn ra iu cc k quan trng, là mi chúng sanh u có Pht tánh nh nhau nhng do vô minh che lp mà chng hay bit. Ngài ã phát khi t bi, li tabà, lp ra nhiu pháp môn tùy cn c chúng sanh mà thoát. Hn hai mi lm th k ã qua, bao triu i, bao quyn uy, bao thành quách, bao ý thc h, bao quan im, bao trào lu ...v...v... tng là thch tr vô cùng vô tn, cng ã theo nhau sp , nhn s ào thi ca tin trình vn minh toàn cu. Nhng riêng o Pht, trc sau nh mt, vn còn ây. Không nhng còn, o Pht li ang chng minh nhiu li dy ca c Pht khi xa phù hp vi nhng gì mi m, c coi là s khám phá thi nay. Thí d nh gn ây, sau nhng chng trình thí nghim kéo dài nhiu thp niên này sang thp niên khác, y hc mi xác nhn c là trong mi t bào li ti u cha trn vn s sng. iu này, c Pht ã dy trong kinh Hoa Nghiêm t nhiu ngàn nm trc, là "C i dng nm trong v c" hay "Mt tri nm trn trong ht ci" S tip ni truyn tha Chánh Pháp mà Ch Tôn Thin c không t nan khó khn nào to mi c hi tu hc cho hàng xut gia cng nh ti gia, có phi mc ích rt ráo, là cùng nhau, nhng chúng sanh S THÀNH PHT, t li Pht xác quyt, ci b c s trói buc chng cht ca vô minh THÀNH PHT! Ging s hi: Thành Pht là gì? Tha, thành Pht là tr v c vi Phttánh sn có ca mình. Câu hi và câu tr li c hng sen ngoài h, theo gió, ta trong không gian, quyn thành Hng Gió c.

11

(*)trích kinh Vô Lng Th Hu Trân Bo Quang T

An C Kit H, 07/25/2011 ­ 08/02/2011

KHI NGI KÉO MÀN NG QUÊN

Trong mt oàn hát, nu tng ch nhng din viên chính mi quan trng, e rng ó là sai lm ln. Th tng tng, cnh cung ình, vua quan va din ra rt trang nghiêm, nghi l, áo mão cân ai rc r huy hoàng; Ht màn ó ri, yên trí phn ai ny làm, vua qung ngay cái m nng chình chch phi eo t lúc ng triu, quan thng th cng không chm tr ci phng b áo chu rng thùng thình, vng víu tay chân, lính l thì n v vai vua, mày tao chi t th giàn .... Nhng hot cnh không có trong bài bn này xy ra rt nhanh, không kp nhn bit là anh chàng ph trách kéo màn, vì ngi ng quên nên các din viên din xong ri mà anh cha tnh .... óng màn!!! Khán gi s c dp ci bò. Nhng ci ây chng phi là ci vui v, thoi mái nh khi xem nhng on anh h din xut. Ci ây là ci ra nc mt cho các din viên, vì s tht va b lt trn. Tuy kch cng ch là gi, nhng có hóa trang, có y phc phù hp vi bài bn c son sn cng em cho khán gi dm phút mng m, tm quên nhng vt v, kh au ngoài sân khu kia. Nhng

Hu Trân

12

anh chàng kéo màn, lãnh lng loi "cht ói" vì chng cn tng tt, bng cp hay hc thc gì li ng quên, và không làm nhim v duy nht là kéo màn khi mi phn din xut ã xong, khin bao cnh trí huy hoàng mi ây bng tr thành tr trn, thm thng khi không còn y trang, phn son che du! Ti sao ngi kéo màn li ng quên trong khi làm vic? Có phi chính tung tích din i din li trên sân khu mà anh ta bt c d phi ngi xem, ã khin anh phát chán, phát bun ng? Dù là din viên hay khán gi, nhng nu phi din mãi, xem mãi, nhng tung tích c, chc cng s chán, s bun ng. Nu úng th, thì ngay nhng din viên và khán gi ang ci ra nc mt kia, có tng là nhng anh chàng kéo màn ng quên hay không, khi cuc i là mt sân khu v i, trên ó tung tích loi c tái din không ngng? Chúng ta vn ã, và ang, trong nhng hot cnh ó mà thng l ãng, tng mình là ngi ngoi cuc! nên chng cn mt anh chàng kéo màn ng quên, mà màn sânkhui tng, hu nh chng bao gi óng! Xin ngm quanh ta mà xem, th nhân thng nhau, ri ghét nhau, tin tng ri nghi ng, thành tht ri lc la, thy chung ri bi phn ...v...v... Mi trng hung ó luôn xoay quanh i sng gia tht tình lc dc, dù i tng ng v trí nào cng khi t ái dc mà ra! Th quán chiu trên bình din cn, thu nh v hai i tng thng nhau. Khi ngi này cm thy thng ngi kia, tt phi thy ngi kia d thng mi khi tâm thng, ch ai i thng ngi khó thng bao gi. Ngay im khi u ó, th nhân thng quên mt iu rt n gin, là mình thy ngi kia d thng thì ng thi, chc cng có rt nhiu ngi khác, khi tip xúc vi i thng ó, cng nhn thy nh th. Ri khi mình c áp li, do bi cùng hp nhau vài im nào ó. Nhng, còn bit bao ngi xung quanh kia, ai bo m chng có nhng iu tâm hp, có th sâu sa hn, nhng do cha duyên tip xúc nên cha nhn ra ó thôi.

13

Chính cái tâm trng âm thm lo lng này mà dù hai ngi ang thng nhau cng thng hi hp, bt an. Ch cn mt ting sét bt thn tt ngang là bu tri s ph mây en vn v, và ri ma gió bão giông ... Th nên, s kt hp nào, ri vô hình chung cng s tr thành v k, ràng buc nhau, kim ta nhau, chim ot t do ca nhau vì s mt nhau. By nhiêu thôi, khin tình thng ban u tr thành t nht, bun chán và au kh thành hình, kéo theo bao nhiêu sân hn tùy mc cung si ca mi i tng! Chuyn th gian này, ngày nào chng thy, chng nghe, t mi ni trên khp trái t. Nhng con ngi là nhng sinh vt rt s cô n nên trên sân khuithng, mi tip tc din li nhng bi thng mà chng cn ti anh chàng kéo màn, vì màn sân khu ó có bao gi óng! c áo hn, cái sân khu d thng ó, ngi ta thng ht làm khán gi, ri li làm din viên. Khi làm khán gi, mình tng mình khôn ngoan, và thng xót nhng din viên ang óng vai au kh, bi thng, tuyt vng kia. Nhng cuc i nh dòng sông h n ái , có bao gi ngng tuôn chy, nên khi b cun theo, tr thành din viên lúc nào mà chính mình không hay! Làm sao tnh giác có th bc ra khi nhng kch bn t biên t din ó? Chúng ta u bit th gi ca c Pht, thy A Nan, là v i c tng ho quang minh vt tri. Mt ln, kht thc mt xóm nghèo, thy ch dng li bên ging, xin nc ung mà khin cô thôn n Prakriti ngn ng, ti ni suýt âm mu cùng m làm ô u gii th ca thy. May thay, c Pht dùng thiên nhãn, thy mà cu kp. c Pht bèn hi Prakriti: Con thng gì ni thy A Nan nht? ôi mt? Cái mi? Cái ming? Bàn tay? Bàn chân? Dáng i, hay ging nói? Bch c Th Tôn, con thng tt c nhng gì ni thy A Nan. T khi c cúng dng thy gáo nc, con mt n, b ng, lúc nào cng ch thy hình bóng sáng r ca thy. Nu không c chung sng cùng thy, chc chn con s cht!

14

c Pht bèn khai th cho Prakriti rng, nhng gì cô ang thng ni thy A Nan ch là hình tng khi thy tr trung, khe mnh. Hình tng ó s theo thi gian mà hoàn toàn thay i khi già nua, bnh hon. Tin trình ó chc chn s ti, vi mi ngi, mi loài. Vy khi y tình thng này còn không? Trong khi có mt tình thng bao la hn, an lc hn, bn b và t do hn, ó là tình thng hng v s gii thoát giác ng. Bng tình thng này, chúng ta có th thng mi ngi, mi loài, x b c tâm v k, tâm chim hu nên xóa c ranh gii còn, mt, hp, tan, mà thong dong t ti, em vui cho mình và cho ngi. Thy A Nam luôn ti tn, mm ci là bi thy có tình thng rng ln ó! Khi Prakriti ng ra iu này, cô qu sp xung, xin c xut gia, và không bao lâu cô ã chng t là mt tkheoni hnh phúc nht trong ni chúng. Th nhân không cn phi xut gia mi hnh phúc. Ch cn nhn ra c l vô thng thì bao bám víu mt nhc, lo toan vào chúng s t ri rng tr thành ngi Vô S, T Do, T Ti, dù ta vn i con ng ang i, làm nhng gì ang làm, ch khác là tâm ta không b vng mc, ràng buc vào chúng na. Nhn ra iu này, ta s óng mt vai cui, din mt ln cui, ni hu trng sân khu ithng. ó là vai ngi kéo màn. Màn óng li vì không còn tung tích. Vì din viên ang là hành gi, thong dong trên no v Trung o. Hu Trân

(Tào Khê tnh tht, tháng by, 2011)

15

NGÔN NG LOÀI VT

Hu Trân

Dù loài ngi không nghe, không hiu c ting nói ca loài vt, nhng chc cng không th ph nhn là mi loài u có ngôn ng riêng ca chúng. Ai cng có lúc tng nhìn thy trên bu tri trong xanh, bt cht mt àn chim ông o bay ti, mà tng ôi cánh v nhp nhàng theo i hình tuyt ho nh các ngh s phi tp luyn nhiu ln trc khi trình din. àn chim không ch ý trình din cho ai xem nên chc chúng không cn tp luyn. Vy mà chúng bay rt có th t, lp lang. Do âu vy, nu không phi là chúng bo nhau bng ngôn ng riêng? Chng hn "Hng tây nam, hình vòng cung nhé". oán th. Loài kin, loài ong thì còn rõ rt hn. Kim c thc n âu, kin gi nhau, i tng àn, không hi h, không chen ln. Có ai thy kin chy bao gi cha? Xã hi ong thì vt bc. Ong th c trm con vo ve mà tuyt i theo lnh ong chúa, chm ch xây t, to mt, âu ra ó. Chúng phi có ngôn ng, bo nhau và tng kính nhau mi có mt xã hi lý tng nh th ch! Ri chó, mèo, voi, nga, thú trên núi, thú trong rng .... hình nh loài nào cng có ngôn ng riêng bo nhau sng trt t, thng yêu và hòa thun. i chng có chi tuyt i nên cng có khi bt ng ch! Hai con chim có lúc m nhau, hai con sóc có lúc rt nhau, hai con chó có khi gm g, nhng rõ ràng, khi bt ng là chúng "nói thng, nói tht". Hn hào vi nhau thì "thng cng chân h cng tay", xong ri thôi! Chúng u bit rõ, s không bng lòng

16

nhau vic y, lúc y, không h phi di trá quanh co, by mu lp k, ném á du tay gì c! Cng có khi loài vt c truyn t ngôn ng ca chúng ti loài ngi. Chng hn nh chuyn by chó hoang cu c mt hài nhi b m b trong ng bùn. Tin t làng Bihar ho lánh, thuc qun Samastipur bên n . Mt sáng sm, dân làng b ánh thc bi by chó hoang chy lng xng và cùng sa inh i. Khi thy ngi, chúng chy v hng mt t ngoài ng, va chy va ngoái c li nh có ý bo ngi chy theo. Dân làng ra ti t thì thy ba con chó khác ang ng ó, vn ang va cào t nhè nh, va sa. Ti gn, dân làng thy mt tr s sinh hn, qun s sài trong ming vi, còn ang thoi thóp th. Em bé ã b m c tình chôn di bùn, va c by chó hoang bi lên và chy vào làng báo cho ngi bit! By chó phi có ngôn ng bo nhau cùng hoàn tt hành ng t bi ó ch! Chc chn phi th! Loài trên b nh vy, loài di nc thì sao?

Hàng nm, có khong 30 con cá voi b mc cn ti bãi bin Mahia. Thng thì khi tai nn xy ra, dân a phng phi tiêm thuc git chúng vì lý do nhân o, bi cá voi ln quá, kt trong hc á hay khúc vnh hp s rt au n ri cht dn, ngi không bit làm sao giúp chúng tr li bin. Nhng mt ln, hai con cá voi mc cn, ti góc bin phía ông North Island. C dân quanh ó gi nhau, c gng y chúng ra bin nhng chúng lúng túng vi cn cát chn phía trc và vách á chênh vênh ven b, c y ra chúng li dt vào. Gn hai ting ng h nh th, ngi và cá u tuyt vng, mt thì bng mt con Bottlenose Dolphin xut hin. Loi cá này thng bi theo nhng ngi tm bin mà ta hay gi là cá heo m dài. Lp tc, hai con cá voi phát ra âm thanh và con cá heo áp li. Càng lúc âm thanh càng n ào, dng nh chúng gi nhau, ri k l s tình, bàn bc cách cu nhau. Sau ó, cha y mi phút t lúc cá heo xut

17

hin, c dân ti bãi bin Mahia ã sng st chng kin con cá heo hng dn hai cá voi mc cn ra khi cn cát mt cách nh nhàng, an toàn. Gn ây, thm ha sóng thn ti tnh Ibaraki, Nht Bn, ghi li bit bao câu chuyn cm ng, can trng ca tình thng, ã th hin gia ranh gii sng, cht, trong ó có câu chuyn con chó không b bn, ã ly nc mt bit bao ngi c, trên khp toàn cu. Mt nhóm phóng viên, n ni hoang tàn sau thm ha sóng thn thâu li nhng hình nh trung thc nht. H bt ng thy mt con chó lông trng, m en. Con chó trông b ph, mt mi! Làm sao nó có th sng sót sau cn sóng thn? Nhóm phóng viên ti gn thì nó run ry, s hãi, nhng ngay khi y, mi ngi nhn ra, bên cnh nó còn mt con chó khác, nm bt ng! Con chó m en, tuy s hãi, nhng nó nhìn ngi, ri âu ym t mt chân lên mình bn, kh g g nh hi han. Rõ ràng nó t rõ quyt tâm bo v bn, không b bn, dù trong tình cnh tuyt vng cho c hai. Lp tc, con chó ang nm bt ng, kh ca quy. Nhóm ngi làm phim sng st và vui mng khi bit nó còn sng. Ngay khi y, con chó m en linh cm ngi có th cu giúp nên nó nhìn mi ngi, ri li nhìn bn nó, và c gng sa lên my ting yu t, nh ng li cu cu. Tt c nhng din tin cm ng và k diu này u c nhóm phóng viên ghi li qua ng kính và phóng lên mng li toàn cu. Thông tin c h cp nht tht nhanh sau ó, là hai con chó ã c tip cu và ang c chm sóc ti mt tri thú y gn nht. Mt ngi xem hình nh và bài tng thut ngn v câu chuyn cm ng này, ã gi ngay li chia x nh sau: "Trung thành là t úng nht miêu t v loài chó. Chúng xng áng vi danh hiu là bn tt nht ca loài ngi." Ngôn ng ca loài vt, chc chn thuc loi "có sao nói vy ngi i". Chúng ta có th tin nh th khi nhìn vào i sng n thun ca chúng. ói n. Khát ung. Mt ngh. Sng n gin nh th thì cn chi di trá. Ngôn ng loài

18

ngi rm rà, i sng loài ngi rc ri, xã hi loài ngi phc tp nên mi có câu: "Nghe vy, thy vy, mà không phi vy!" t y, mi ny sanh ra bao nghi ng, k, t him, u mi ca oán thù và sân hn! Tt nhiên, bên nhng rm rà, rc ri, phc tp này, vn có bit bao tình ngi th hin, i còn ý ngha ca hoa trong rác, sen trong bùn!

ã lâu, mi c có bui chiu tnh lng ni TàoKhê tnh tht, pha cho mình mt bình trà, và nht nh làm iu tuyt diu nht là "làm thinh". Ung trà và làm thinh ã a tôi vào th gii k diu ca loài vt nh th này, thy rng, i còn áng sng lm ch! úng th. ôi lúc, cn nhìn i sng n thun ca loài vt thng hoa i sng phc tp loài ngi! Bt giác, li nh li chia x y thin v ca Hòa Thng Qung Thanh trong nhng ngày An C ti chùa Bo Quang. Nhìn àn kin lng l bò dài theo b tng chánh in, Thy nói: " Kin thin hành v nghe kinh ó. Chúng bo nhau, các s cô âu v, tng kinh hay quá, chúng ta phi lên tn ni mà nghe cho rõ". Th lng tâm xem, bit âu ta cng nghe c nh Thy, vì chc chn, loài vt nào cng có ngôn ng riêng ca chúng. Ai dám bo ngôn ng này cn vn chng hoa m mi th hin c TÌNH THNG và DNG CM? Hu Trân

(TàoKhê tnh tht, mùa Vu Lan 2011)

19

http://www.quangduc.com/tacgia/dieutran.html

20

21

Information

Microsoft Word - LÁ DÂU VÀ TO ÓNG.doc

21 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

458748


Notice: fwrite(): send of 211 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531