Read Microsoft Word - LienTriCanhSach text version

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

1

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

THÍCH QU NG ÁNH d ch M CL C Chng I: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Buông xu ng 2. X 3. Th c ti n 4. Nói m t th c, ch ng b ng th c hành m t t c 5. Nuôi d ng thành thói quen t t ni m Ph t 6. Phóng sinh"tam thí" u 7. Phóng sinh tr l i n gi t h i t tr c Chng II: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ch nng pháp ni m Ph t s c qua bi n sinh t 2. Nguyên nhân Nh Lai ra i 3. Ng i ni m Ph t có i ph c báo 4. Ph c báo tr i, ng i 5. Gi i- nh-Tu 6. L y gi i làm th y 7. Phóng sinh là b c nh t 8. Ra s c th c hành gi i không gi t h i và phóng sinh 9. Ng i h c Ph t nên n chay tr ng 10. n th t gi ng nh u ng thu c c Chng III. LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Không nên có ý bày t gi b n quy n 2. Thuy t pháp c n n gi n, rõ ràng 3. S a i thói quen x u 4. Ph n t nh 5. CNn th n l a ch n o tràng 6. Linh Sn ch t i trong tâm 7. Làm t t b n ph n

2

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

8. Thành khNn và n n p làm tròn b n ph n 9. Nhìn rõ, buông xu ng Chng IV: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Lo vi c nhà mình, không lo vi c nhà ng i 2. Ki m i m chính mình 3. Cái v không (nói hay làm d ) 4. n th t ph m gi i sát sinh 5. Khuyên nh c mình n chay 6. Ng i có trí tu 7. Giác ng s bi t c sai l m 8. Tro tàn 9. Tâm cung kính chính là s thành th t 10. CNn th n t lúc ban u Chng V: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ch n pháp môn thích h p 2. Luôn luôn siêng nng lau chùi 3. Ph t v i Ph t m i có th bi t rõ 4. Thi n thâm di u vô th ng 5. Th n chú th t gi n n và chân th t 6. Ni m Ph t b ng v i vi c t ng h t th y kinh 7. Ni m Ph t không th ngh bàn 8. Ni m Ph t là h nh chánh 9. M t môn thâm nh p 10. H c Ph t chính là s a i thói quen x u 11. Có qu t có nhân Chng VI: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ni m tin sâu 2. Nguy n c p thi t 3. Ra s c th c hành 4. T h i lng tâm 5. Phát tâm B -

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

3

6. C n thi t ghi nh "tám ch " 7. Thành th t ni m Ph t 8. L y gi i làm th y 9. Gi i chính mình không ph i gi i ng i khác 10. T m gng soi Chng VII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ni m tin là ngu n o, là m c a các công c 2. Quay l i c u ni mình 3. Không nên t tay gi t h i 4. c thành h nh nh n nh c 5. B nh ch p Lý b S 6. S ng chuy n thành chín, chín chuy n thành s ng 7. Nh ng i g n hng thân có mùi hng 8. Giáo d c t gia ình 9. X c Chng VIII. LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. N m l y c duyên 2. Ngày nay ã qua 3. Vô th ng 4. Không nên ch p tr c 5. Nh m ng, huy n, b t n c, bóng nh 6. T c m t t c ba 7. CNn th n l a ch n pháp môn 8. Nng t l c hay nng Ph t l c? 9. Ni m Ph t là c u cánh chân chánh 10. Muôn th b nh u t sát sinh a n Chng IX: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. T tánh t 2. Phát tâm lâu dài 3. Bí quy t ni m Ph t 4. Ni m Ph t l n ti ng 5. Gi i là g c vô th ng B -

4

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

6. Cn b n c a vi c h c Ph t 7. Tam vô l u h c 8. Gi i- nh-Tu 9. Bàn lu n vi c binh trên gi y là l i nói suông 10. Cách hành trì c a ng i h c Ph t Chng X: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Nh n nh c 2. Quán chi u chính mình 3. X 4. Sám h i 5. T i t tâm kh i, em tâm sám h i 6. L l y 88 v Ph t 7. L Ph t sám h i 8. Rn nh c và thúc gi c 9. Ch quên tâm ban u 10. N i công và ngo i công Chng XI: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. n chay, phóng sinh 2. Bài t p quan tr ng 3. Th ng xuyên quán chi u chính mình 4. B -tát s nhân, chúng sinh s qu 5. Nhà mình chính là o tràng 6. Ng i h c Ph t gng m u 7. Khó hành o, d hành o 8. S quan tr ng c a thi n tri th c 9. Không nên phát nguy n suông 10. N n t ng c a s tu hành Chng XII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. H nh i hi u th gian 2. c khiêm t n t h th n 3. M c ích c a s tu hành

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

5

4. T thanh t nh ý mình 5. Không có ch tr tâm 6. Vô th ng 7. Nng pháp ch ng nng ng i 8. Ch và Quán 9. C n h c làm Ph t, không c n gi i Ph t h c (lý thuy t) 10. T c tâm t nh Chng XIII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Trì gi i 2. Th ng sinh tâm h th n và sám h i 3. H th n 4. Ngã m n 5. H u l u 6. Ph m gi i thành h u l u 7. Ki m nghi m l i l i l m 8. Gi i lu t 9. Siêng nng hành pháp l Ph t sám h i 10. Ph t pháp suy vi 11. Khiêm t n t xét mình Chng XIV: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Th i m t pháp ni m Ph t d thành t u 2. Gi i lu t là cn b n 3. C g ng gìn gi gi i lu t 4. Phng pháp t sáng èn tâm 5. Danh và l i 6. CNn th n phòng danh l i 7. M t l i khai th bình th ng chân th t 8. Bi n danh l i 9. Xa h n danh l i Chng XV: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ni m Ph t c qua sinh t

6

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

2. Ni m Ph t càng v sau càng quan tr ng 3. M ng s ng có h n 4. Bi n b n nguy n c a Ph t Di- à 5. Thành th t 6. Thành th t ni m Ph t 7. t Ph t chân chính 8. H c Ph t chân chính 9. i t ng c a h c t p 10. Th t thà là quý, bình th ng là ph c Chng XVI: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. y lòng tin và tâm nguy n 2. Nói nhi u nhng làm ít 3. Ng i có tín nguy n chân th t r t ít 4. Ki m nghi m lòng tin và h nh nguy n 5. Nên phát nguy n 6. Phát nguy n 7. Nhân duyên cn lành và ph c c 8. Qu t 9. Pháp môn tâm a Chng XVII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. H nh phàm phu th p kém 2. Gi c vô th ng cu i cùng ph i n 3. U n n n chính mình 4. M t câu ni m Ph t nhi p h t t t c 5. Ni m Ph t chính là thi n 6. Ni m Ph t chính là m t 7. Ni m Ph t chính là giáo 8. Ni m Ph t chính là gi i- nh-tu 9. i B -tát Vn-Thù và Ph Hi n u ni m Ph t 10. Pháp môn c bi t 11. Bình th ng r t cao, thành th t r t di u 12. L y thân làm phép t c

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

7

Chng XVIII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. T ng Ph t chính là c Ph t 2. Hi u và hành 3. Không hi u bi t nhng có th c hành 4. Có hi u bi t không có th c hành 5. n ch ng c a s tu hành 6. C n ph i ích thân th c hành 7. Ni m Ph t t c là Gi i- nh-Tu 8. i pháp th d ng i nay 9. L y ó làm gng 10. Phép t c c a s tu hành 11. Bình th ng, th t thà Chng XIX: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ph t pháp chú tr ng th c hành 2. n th t b ng v i t i gi t h i 3. Ng i n th t o n d t h t gi ng tình thng 4. n th t c u công c t t ch ng thành t u 5. Ch ng bi t t t x u 6. Tu pháp ni m Ph t là v ng vàng nh t 7. Tham ti n ch ng ph i vi c d 8. Hãy nhanh quay v ni m Ph t 9. Nghi p ch ng 10. N l c tiêu tr nghi p ch ng 11. Ph t pháp tiêu tr nghi p ch ng Chng XX: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Then ch t thành công c a s tu hành 2. G p thi n tri th c là nhân duyên l n 3. Chuy n mê thành ng 4. M t mù d n ng i mù 5. Phng pháp phân bi t thi n tri th c 6. Ngh cho k xem cho rõ 7. B c tranh v thi n tri th c p nh t

8

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

8. Nên làm ng i m t sáng Chng XXI: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Vi c i ác tr n gian 2. Vi c thi n l n nh t trên i 3. H t s c vô lý 4. c không b ng m t 5. L a ch n 6. Hai i u ki n quan tr ng nh t 7. Phóng sinh t c tr t do cho ch Ph t v lai 8. Phóng sinh và n c t bi Tam-mu i 9. o lý phóng sinh r t sâu 10. Không gi t h i, phóng sinh; vi c n gi n, lý l i sâu 11. Ph t pháp là môn giáo d c giác ng Chng XXII: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. M t câu danh hi u Ph t 2. i si cu ng 3. Quy nh th i khóa 4. Ng ng và di t tham, sân, si 5. Không gi t h i, nên n chay 6. n th t là thói quen r t x u 7. Hoàn t t vào m t l n này 8. Phóng sinh n l i n gi t h i t tr c 9. n th t và h u l u 10. Hai vi c cùng ti n hành 11. n th t là i ác 12. Phóng sinh là làm vi c thi n l n

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

9

L IT A Th i i m t pháp, các b c Thánh Hi n ngày càng xa. Ph t Pháp suy vi, tà s nói pháp nhi u nh cát sông H ng. Tà tri, tà ki n y kh p thiên h . áng ti c cho chúng sinh nghi p ch ng sâu n ng, hu c n ph c m ng, ng i h c Ph t i trên ng chánh r t ít, k chìm m l i nhi u. Th m chí r t nhi u ng i tiêm nhi m tri ki n ma m , ra vào làm con cháu nhà ma, gieo xu ng i v lai nhân kh a ng c mà không t bi t. Xét k nguyên nhân này, chính là không g p thi n tri th c, không tìm úng ng chánh, tu hành ch ng nh pháp không th c l c, m t h t th i gian ti n c a và tâm l c, cu i cùng không c m t chút l i ích th c c a Ph t pháp. May m n bi t bao, chúng ta vào th i m t pháp, còn có th g p c m t v thi n tri th c hi m có. ây chính là pháp s Viên Nhân, là v o s c a chúng ta. S ph ã 90 tu i, Nn ni am trong núi, tu hành thanh t nh n nay hn 30 nm. Trên s tu hành, s ph cNn th n tuân theo l i d y c a Ph t à, chính là h t lòng chân th t ch p trì m t câu Thánh hi u Nam mô A-di- àPh t, ng th i l y pháp môn t nh hành trì và giáo hóa m i ng i. Khuyên kh p t t c m i ng i n h i han v Ph t pháp là chuyên nh t ni m Ph t c u sinh Tây Phng, tuy t i không xen t p và m h . V m t hành trì, s ph sinh ho t hàng ngày có th t nh thì t nh, có th ti t ki m thì ti t ki m, t t c u h t s c n gi n và m c m c. S ph yêu c u chúng ta l y gi i làm th y. Ch ch nghiêm ng t gi v ng gi i lu t, ni ni lu tâm cNn th n công c c a mình kh i r ch y m t. S ph h t s c nh n m nh ng i ni m Ph t c n nhanh chóng n chay, b i vì n th t chính là sát sinh. M i ngày n th t là ng th i m i ngày ph m vào gi i sát sinh. K t oán m i thù truy n ki p, tng lai báo ng h t s c n au, l i thêm tr ng i s nghi p l n vãng sinh c a chúng ta. S ph l i nh n m nh phóng sinh, nhân vì nhi u ki p n nay món n gi t h i chúng ta còn thi u t lâu vô biên vô l ng. V l i, vi c phóng sinh chính là tích c c tr món n t i quá kh n

10

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

nay do chúng ta gi t h i vô s . Hn n a, trong quá trình phóng sinh tâm t bi c a ng i h c Ph t thu c nhi u i u b ích, l i cùng v i ông o chúng sinh k t duyên sâu r ng, hi n t i và v lai u có nh h ng không th ngh bàn. S ph nh n m nh Ph t giáo là m t cách th c giáo d c th c ti n. Ch nói mà ch ng luy n t p m t chút cng không n ch l i ích th c s . S ph dùng thân giáo th hi n m t v tu hành m u m c, chân th t. Không nói l i cao xa, nghiên c u th c ti n, d y b o t t c ng i h c Ph t phát tâm lâu dài. em Ph t pháp th t s th c hi n trong sinh ho t c a chúng ta. B n thân mình ra s c th c hành, n l c. ó là ng i h c Ph t chân chánh. Cu n sách "Liên Trì C nh Sách" này là do t k t t pl i khai th quý báu c a s ph th ng ngày, s p x p l i mà thành. Trong này ch rõ r t nhi u khuy t i m vì l là mà chính chúng ta là ng i hi n t i h c Ph t th ng ph m ph i. Nguy n có th i v i nh ng ng i chân chánh có tâm tu hành, c n i này li u sinh thoát t . Hy v ng m i m t v h c Ph t u có th n m ch c và chính xác phng h ng tu hành, không n n i iên o l m lo n, lu ng u ng. Chân th t ni m Ph t, l y Ph t sám h i, gi gi i sát, n chay, c u chu c m ng phóng sinh. ó là b n i m quan tr ng mà s ph th ng d y b o và khuy n khích chúng ta. Ch nguy n nh ng ng i cùng h c Ph t u có th chuyên tâm và h t s c ni ây. i v i s nghi p l n vãng sinh c a chúng ta, t t nhiên có nh h ng quy t nh và sâu xa. Nam mô A-Di- à Ph t H i Ph t giáo Liên Trì Công c Kính ghi

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

11

THAY L I T A Làm ng i, chúng ta nhi u hay ít ã c th nh n nh ng l i giáo d ng hay l i nh c nh t nh ng b c tôn tr ng n tr ng thành, khôn ngoan và hi u bi t. Cha m hay nh ng ng i l n quan h gia ình, v i tình thng vì chúng ta mà rn nh c ch b o, mong chúng ta thành ng i hi n lành o c. Trong o cng v y, nh ng l i c a b c th y luôn d y b o s a sai, nh c nh và thúc d c chúng ta, g i là l i c nh sách. L i c nh sách nói th ng, m nh m , không trong vn chng; cng có khi ch rõ l i l m c a ng i h c và nh ng hi n t i c a hi n th i mà chúng ta ang ch ng ki n. L i c nh sách có m c ích c nh t nh và thôi thúc ng i h c o n l c tu ti n. Ch có ng i tu bi t tu s a m i c m c nh ng l i ích trong l i c nh sách c a t s. Huynh chúng tôi cng v y, khi c l i c nh sách, th y l i l m c m c nhng chân th t, trong ó luôn th hi n t m lòng thng yêu c a T s nh chính tình thng c a ng i cha nghiêm ngh . C m c lòng t c a T s, chúng tôi không ng i ki n th c h p hòi, phát nguy n d ch ra và ghi thành sách, mong chia s n nh ng ng i có duyên. Vn trong c nh sách không nh nh ng tác phNm giàu ch t vn chng hoa m, nhng không thi u s khuyên rn nh c nh mang tình thng c a m hi n. L i n a, bi n Ph t pháp bao la, có nhi u ng i mu n tu hành, không bi t nên nghiên c u t âu và th c hành th nào t c m c ích. Nh ng l i d y trong t p c nh sách này có giá tr giúp cho b t c ai dù có trình Ph t h c nh th nào cng u có th hi u và áp d ng gi i thoát kh au ngay trong i s ng hi n t i. Cu n sách không dám so sánh v i nhi u tác phNm khác v ch t l ng ngôn t , nhng s là t m b n h u ích cho k l hành l c l i trên ng tr v c hng.

12

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Chúng tôi v i tâm thành kính nh n th y t , ch thi n h u tri th c, àn na thí ch , v i tâm h th n kính dâng lên th y chúng tôi duy t cho và c th y hoan h . Chúng tôi r t vui kính g i n quý b n h u k t duyên lành trong ngôi nhà Ph t pháp. Tng chúng chùa Linh n Chng I: LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Buông xu ng c Ph t thuy t pháp su t 49 nm, k t t p thành Tam T ng Kinh i n, chính là nói g n v i chúng ta hai ch "buông xu ng" Kinh Kim Cang nói r ng: T t c pháp h u vi Nh m ng, huy n, b t, bóng Nh sng cng nh i n Nên quán úng nh th . (H u vi: s v t gì cng có t ng, th y bi t c qua c m giác c a sáu cn "m t, tai, mi, l i, thân, ý" luôn chuy n bi n vô th ng g i là pháp h u vi). L i nói r ng: Lìa h t th y t ng t c là ch Ph t. Tâm kinh nói r ng: "Không m t, tai, mi, l i, thân, ý; không s c, thanh, hng v , xúc, pháp". Kinh A-di- à d y chúng ta r ng: "Ch p trì danh hi u nh t tâm b t lo n". Kinh Vô L ng Th d y chúng ta: "Phát tâm b - m t lòng chuyên ni m". Kinh Hoa Nghiêm ph n sau cùng là m i i nguy n vng c a ngài Ph Hi n d y chúng ta h i h ng kh p t t c , ch d y quay v C c L c. Toàn b u d y chúng ta c n ph i "buông xu ng".

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

13

2.X H c Ph t chính là c n ph i x , x chính là c, có x m i có c. X m t ph n c m t ph n l i ích, x m i ph n c m i ph n l i ích. Gi ng nh trên tay b n có v t mà b n c luôn luôn n m ch t không buông ra, làm sao b n có th l y c m t b o v t quý báu khác! 3.Th c ti n u i m và l i ích c a s tu hành hoàn toàn c n ph i nng t a ni chính mình b ng th c ti n, ra s c th c hành mà a n. Ph t ch cho chúng ta nhi u phng pháp tu, gi ng nh th y thu c kê khai toa thu c cho ng i b nh u ng. Ng i b nh không ph i h p thu c, ch ng ch u nghe l i th y thu c và không ch u u ng thu c, thì b nh vnh vi n không kh i. Ví nh ch d y b n n chay, b n có th hoàn toàn n chay, d t h n ác nghi p sát sinh, không n th t m i ngày, thì l i ích t nhiên vô cùng. Nhng b n ch có th n sáu ngày chay, 8 ngày chay, 10 ngày chay, không có th hoàn toàn chay thì l i ích v n có nhng ã gi m b t i r i. Ví nh ch d y b n l y 108 danh hi u Ph t sám h i, b n m i ngày thành kính l bái th c hành theo ó lâu dài, không có gián o n, công c l i ích s t nhiên thù th ng. Nhng b n l i tùy ti n l i bi ng, có lúc l bái, có lúc không, do ó s l i ích và thành t u t nhiên có h n. Vì th , h c Ph t c n ph i phát tâm lâu dài, thúc d c chính mình ph i n l c th c hành. 4.Nói m t th c, ch ng b ng th c hành m t t c H c Ph t quan tr ng c n ph i th c ti n m t ch "hành". Nói m t th c không b ng th c hành m t t c. B ng không, dù cho b n i v i Tam t ng kinh i n u có th h c thu c làu làu cng là u ng công. Vì th , ng i h c Ph t c n ph i khéo léo trên ch hành trì c a chính mình h th công phu.

14

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

5.Nuôi d ng thành thói quen t t ni m Ph t. Ni m Ph t c n ph i nh th nào m i có th ni m c t t? Không có bí quy t gì c . Phng pháp duy nh t chính là ni m nhi u danh hi u Ph t. Trong sinh ho t th ng ngày, nuôi d ng thành thói quen t t ni m Ph t. Trong th gi i Ta-bà, thói quen x u c a chúng ta r t nhi u, khi n chúng ta r t d dàng l i bi ng. Do t p khí t t r t ít nên không d dàng tinh t n ni m Ph t liên t c. em vi c ni m Ph t t p thành m t th thói quen. i ng, n m ng i không r i m t câu ni m Ph t. Lâu l i càng lâu, ni m Ph t n lúc t mình không ni m, danh hi u Ph t cng t bên trong hi n ra, nh th là d dàng thành t u r i. 6.Phóng sinh "tam thí" u

Trong L c V n H nh, l y s b thí làm u. B thí có phân ra: B thí tài, b thí pháp, và b thí vô úy. Phóng sinh, do b ti n ra mua chu c sinh m ng c a chúng sinh, ó g i là b thí tài. Lúc phóng sinh, vì m ng s ng chúng sinh làm l : quy y, sái t nh, ni m Ph t, sám h i cho nó ó g i là b thí pháp. Khi phóng sinh là ã c u s ng sinh m ng chúng sinh khi n nó thoát kh i n i s hãi b gi t h i, tr l i t do cho nó, ó g i là b thí vô úy. Công c phóng sinh không th ngh bàn. i Trí Lu n nói r ng: "Trong các t i, t i gi t h i r t n ng; trong các công c, công c c a h nh phóng sinh là b c nh t". (Tam thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là em v t tài giúp ng i nghèo kh . Pháp thí là em Ph t pháp t mình nghe hi u gi ng cho ng i. Vô úy thí là chính mình không còn s lo s l i i gi i tr n i lo s cho ng i khác). 7.Phóng sinh tr n gi t h i t tr c Ngày nay, chúng ta b các th b nh kh và g p nhi u tai n n, u do nghi p sát ã t o t tr c mà ra. Nhi u i nhi u ki p n nay, t i gi t h i c a chúng ta ã t o có th n c h không ng

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

15

cng không h t. Nay phóng sinh là tr món n gi t h i t nhi u i n nay chúng ta ã m c ph i. Chng II LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Ch nng pháp ni m Ph t s c qua bi n sinh t

Kinh i T p nói r ng: "Th i i m t pháp hàng trm tri u ng i tu hành, ít có m t ng i c o, ch nng ni m Ph t s qua c bi n sinh t ". Th i i m t pháp, cn khí chúng sinh ngu si y u u i. Không nng t a vào s c i t , i nguy n c a c Ph t A-di- à mà có th i này thành t u s gi i thoát sinh t , trong c c v n ng i khó có m t. V y hãy cNn th n tuân theo l i ch d y c a c Ph t. Xin khuyên các v hãy thành th t ni m Ph t, m t c a thâm nh p, b ng không thì khó lo xong vi c l n sinh t ! 2.Nguyên nhân Nh Lai ra i.

i s Thi n o nói r ng: "Nguyên nhân Nh Lai ra i ch nói b n nguy n c a Ph t A-di- à ". c Ph t Thích-ca Mâu-ni t i i ác nm tr c nói pháp 49 nm, i u quan tr ng nh t là d y chúng ta ni m Ph t m t câu "Nam mô A-di- à Ph t ", gi i thi u cho chúng ta pháp môn T nh thù th ng, có th m t i thành t u vi c gi i thoát sinh t . 3.Ng i ni m Ph t có i ph c báo.

Ng i có th nghe và tin n c m t câu Nam mô A-di- à Ph t này, h ã nhi u i nhi u ki p n nay tích ly bao nhiêu nhân duyên cn lành ph c c, m i có th i nay g p nghe và th trì pháp môn T nh . Vì th , ng i hay ni m Ph t u có ph c báo l n. 4.Ph c báo tr i, ng i

16

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

i nay n u không ni m Ph t c u vãng sinh, t t c s n l c ch là ph c báo nhân thiên, không có cách gì i nay thoát kh i sinh t , v n còn tr l i luân h i ni sáu ng, qu th t áng ti c. 5.Gi inh-Tu

Tu hành c n khéo léo trên pháp tu c a chính mình mà h th công phu. L c V n H nh nói n gi n chính là ba ch Gi inh-Tu . 6.L y gi i làm Th y Ng i h c Ph t c n ph i l y gi i làm th y. Tùy lúc tùy ch lu ý s hành trì c a mình, có trái v i gi i lu t c a Ph t hay không? Có gi i h nh li n có nh l c, không n n i b danh l i mê ho c. Có nh l c li n có trí tu , có th phân bi t c chánh tà, ph i, trái. 7.Phóng sinh là b c nh t Lu n i Trí nói r ng: "Trong các t i, t i gi t h i r t n ng; trong các công c, phóng sinh là công c b c nh t". B i vì t t c các v t quý nh t c a chúng ta là sinh m ng c a chính mình. C u nó c, nó c m kích c r t sâu. Do ó nên nói trong t t c các t i, t i gi t h i n ng nh t. Ng c l i trong t t c các công c, phóng sinh là công c b c nh t. 8.Ra s c th c hành gi i không gi t h i và phóng sinh Chúng ta m i ng i u nên n l c th c hành không gi t h i và tu t p h nh nguy n phóng sinh. Nói g n l i, do th c hành gi i không gi t h i nên không t o nghi p gi t h i, không ch ng ch t nên món n sinh m ng. Phóng sinh chính là tr n , vì t vô s ki p n nay chúng ta ã t o ra ch ng ch t vô s món n sinh m ng

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

17

9.Ng i h c Ph t nên n chay tr ng Kinh Lng-già nói r ng: "n th t b ng v i t i gi t h i": úng v y! n th t m i ngày ng v i m i ngày t o nghi p sát sinh. Vì th ng i h c Ph t nên n chay tr ng. Kinh i Bát Bi t-bàn nói r ng: "Phàm ng i n th t o n d t gi ng i t bi". n th t chính là không t bi, ng ngha v i o n d t h t gi ng Ph t i t bi ni m i chúng ta. 10. n th t gi ng nh u ng thu c c

n th t gi ng nh u ng thu c c vì trong th t có r t nhi u ch t có h i. L i n a, khi con v t b t gi t h i, nó kh ng ho ng và oán gi n nên l i trong th t r t nhi u c t . Lo i c t này i v i thân th con ng i r t có h i. B y gi chúng ta c n thân th kho m nh nên không n th t mà n chay thì r t h p lý. ChngIII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Không nên có ý bày t gi b n quy n Phàm là vi c ho ng dng Ph t pháp thì t t c sách v , bng ghi âm u không nên có ý bày t gi b n quy n. N u có ý gi b n quy n chính là l rõ tâm a h p hòi, t m nhìn h n h p, c n tr cho s lu thông c a Ph t pháp. Ng i có tâm này thì t i r t l n. 2.Thuy t pháp c n n gi n rõ ràng Nói Ph t pháp cho m i ng i c n ph i n gi n, sáng t i phng nghe hi u c. i v i ng i m i h c o không nên nói cao xa khó hi u. N u nói cao xa khó hi u làm ng i nghe hoang mang thì s xu ng a ng c. 3.S a i thói quen x u

18

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

H c Ph t chính là s a i thói quen x u. S a i thói quen không t t c a chính mình t tr c n nay. Ph n l n thói quen c a con ng i u không lìa kh i ba c tham, sân, si. 4.Ph n t nh Ng i tu h c Ph t mu n bi t mình tu có tinh t n hay không, hãy xem l i s hành trì c a chính mình. Ph n t nh l i ch c lát trong sinh ho t ngày th ng, coi tham, sân, si c a chúng ta có gi m b t hay không, li n có th t bi t. 5.C n th n l a ch n o tràng

Ph t d y: "Vào th i m t pháp, tà s thuy t pháp tà nhi u nh cát sông H ng". Ng i h c Ph t nên cNn th n l a ch n o tràng, chuyên tâm m t ch , úng nh pháp mà tu hành. Ng i hay ch y lo n o tràng này t i o tràng khác, tu hành sáng th này chi u th khác, i v i s tu hành c a chính mình thêm m t chút l i ích cng không có. 6.Linh Sn ch t i trong tâm C c nói r ng:

"Ph t Linh Sn ch c u xa Linh Sn v n t i tâm ta Ng i ng i có tòa Linh Sn báu H ng vào Tâm tu s ti n xa". H c Ph t chính là giác ng . Nên khéo léo trên thân th c a mình mà l l c công phu. T trong tâm quán chi u s a i m i l i nói, hành ng c a chính mình. Không nên h ng ngo i phan duyên, bôn ba v t v , ri vào tri ki n mà ta ch ng t bi t.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

19

7.Làm t t b n ph n N u bôn ba h t o tràng này t i o tràng khác, tin và tôn th tà s tà thuy t, ch ng b ng trong nhà mình, khéo léo v i b n ph n c a chính mình làm cho th t t t, là hãy h t lòng chân thành ni m Ph t. 8.Thành kh n và n n p làm tròn b n ph n Nói r ng: buông xu ng không ph i là buông xu ng t t c vi c, b i mà không làm tròn b n ph n và ngha v c a chính mình. C m t chi u h ng ngo i phan duyên tìm c u, mi ng nói là buông xu ng, trong tâm v n tham lam ch p tr c nh c. i s n Quang d y: "Chúng ta c n thành khNn trong n n p và làm tròn b n ph n, không có s gian tà mà luôn gìn gi s thành th t". M i v t h c Ph t, khéo léo nhi m v c giao, làm t t b n ph n c a chính mình. 9.Nhìn rõ, buông xu ng Ch nhìn rõ chính xác m i có th th c s buông xu ng. Nhìn rõ chính xác chính là c n h c cách quán chi u c a B -tát Quán T T i. T trong tâm quán chi u sâu xa v t s h u c a th gi i này, t tc u là h huy n không th t. T t c v t t ng tr c m t u là nhân duyên hòa h p, u là vô th ng ch ng c dài lâu. Kinh Kim Cang nói: "T t c pháp h u vi Nh m ng huy n b t bóng. Nh sng cng nh i n Nên quán úng nh th ". L i n a, h c pháp quán "không" c a B -tát Quán T t i, ch có chân không m i có th di u h u. Ch có buông xu ng m i có th thu c. Gi ng nh trong bàn tay b n n m ch c các th v t, thì làm sao còn l y c b o v t quý báu? Trong s tu t p quán

20

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

chi u vào ni thân tâm, nhân ó tìm c th u su t. Ti n t i n a là th c s buông xu ng, không ch p tr c t t c , tùy duyên b t bi n, r ng rang t t i. 10.Quán Phng pháp i tr b c b i, t c là tùy ch tùy ni quán chi u ch kh i tâm ng ni m c a chính mình. i v i m i ng i nên xem h nh con cái, cha m c a chính mình i x ; luôn nh cNn th n l i nói, dè d t vi c làm, xét l i chính mình. Lâu l i càng lâu, t có th có ch ti n b . 11.Nh pháp sám h i Ý ngha sám h i chính là bày t l i c a chính mình, nguy n không bao gi tái ph m l i. N u ch có m t l i ó mà ph m i ph m l i mà sám h i hoài, thì ni s tu t p c a chính mình m t i m s a i cng không có. ây không ch p nh n c là chân chánh nh pháp sám h i. Chng IV LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Lo vi c nhà mình, không lo vi c nhà ng i Ngay th i i m t pháp này, chúng ta nên ghi nh l i khai th c a i s n Quang: "Ch lo vi c nhà mình, không nên lo vi c nhà ng i. Ch xem i u t t, không nên xem i u x u. Coi t t c ng i u là B -tát, ch m t mình ta là phàm phu". T trong tâm h t s c cNn th n, quán chi u t ng l i nói, hành ng c a chính mình, tùy lúc tùy ch tu s a hành vi và thói quen x u c a chính mình. Ng i xung quanh ta có sai sót, l l m gì, u coi là B -tát th hi n, gi ng nh t m gng soi r i, nh c nh chúng ta không nên i vào ch ã sai l m t tr c.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

21

2.Ki m i m chính mình N u m t ngày t sáng n chi u chuyên phê phán và xét oán ng i khác, trái l i không b ng khéo léo ki m i m chính b n thân mình. em i u th c ti n i v i ng i, yêu c u th c t i v i chính mình. Cách này i v i vi c tu hành c a chính mình m i có s giúp chân th t. 3.Cái v không (nói hay làm d ) Nói c m t th c không b ng làm c m t t c. Ng i h c Ph t ngày nay có khuy t i m l n, chính là lý lu n và h c v n rành r , rõ ràng. ó là m t l , nhng hành vi th c ti n c a b n thân h l i là vi c khác. ây u là ri vào lý thuy t, tr ng r ng mà thôi. Gi ng nh m c a báu cho ng i khác, còn vi c tu hành c a chính mình thì không có chút l i ích chân th t nào c . 4. n th t ph m gi i sát sinh Làm m t t chân chánh c a Ph t, nh t nh c n ph i n chay tr ng, vì n th t ng v i vi c sát sinh. M i ngày ph m vào gi i sát là m i ngày chúng ta làm trái ng c v i giáo lý Ph t à; gi ng nh h c sinh m i ngày ph m vào quy nh c a nhà tr ng, ch c ch n không ch p nh n chúng ta là t chân chánh c a Ph t. 5.Khuyên nh c mình n chay i v i m t s ng i nghi p ch ng n ng, cn duyên cha ct , không th hoàn toàn d t thói quen x u n th t. Dù sao cng nh khuyên rn h n Tam t nh nh c. n chay bu i sáng, 6 ngày chay, 10 ngày chay là khá r i. Nên c n s m thúc gi c mình s m hoàn toàn n chay. Nhân ch vì n th t là ã t o nghi p sát sinh, l i tr n không kh i nhân qu báo ng. T t c công c ch là công c h u l u.

22

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

6.Ng i có trí tu Trí tu có kh nng phân bi t c thi n ác, ph i trái. M t ng i có kh nng giác ng thì các vi c sai l m trong quá kh c a chính mình s nhân ây buông b c, ti n t i s a i nh ng thói x u c a mình. ây chính là ng i có trí tu . 7.Giác ng s bi t c sai l m H c Ph t là h c giác ng . Giác ng chính là bi t c sai l m. Bi t c vi c sai l m ã qua c a chính mình mà s a i cho t t, v t b i nh ng khuy t i m và thói quen x u. ây chính là giác ng , là buông b , cng chính là h c Ph t, có kh nng hoàn toàn giác ng , buông b t t c . ó chính là c nh gi i c a Ph t 8.Tro tàn Tro tuy ã tàn nhng hi nóng v n còn ng m ng m bên trong, ch c n m t làn gió tho ng qua cng làm nó lóe sáng lên, r i sau ó tr l i ngu i nh tr c. Tâm c a ng i tu hành cng nên t p nh ng tro tàn, không sinh thêm chuy n phi n ph c, kh i tâm phân bi t ph i trái. Ch c n m t câu A-di- à Ph t gi v ng n cùng! 9.Tâm cung kính chính là s thành th t Tâm tinh chuyên và thành th t n cùng thì v t c ng nh c nh vàng á cng ph i v tung. M i vi c trên th gian dù khó n m y, ch c n thành tâm thành ý, phát tâm lâu dài nguy n làm, thì cha có vi c gì ch ng thành công. Vì th , i s n Quang d y: "D c lòng chí kính c n ph i không có lòng tà v y, gi l i s thành th t". Ng i h c Ph t ph i luôn gi tâm cung kính và s thành th t. Phát tâm chân th t làm t s c m t i Ph t B -tát b oh .

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

23

10. C n th n t lúc ban

u

Phàm làm vi c gì nên cNn th n t lúc ban u, b i khi ã gieo nhân t t ph i có qu . Gieo nhân thi n s g t qu thi n, gieo nhân ác s g t qu ác. Do ó, ng i h c Ph t ph i cNn th n v nhân qu . T t c s d y b o c a Ph t à u không r i kh i hai ch "nhân qu ". Chng V LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Ch n pháp môn thích h p Vào th i m t pháp này, cn c ng i h c Ph t có nhi u sai bi t, nên khi h c Ph t nh t thi t không nên có nhi u tham v ng vi n vông, c n ph i ch n l y pháp môn thích h p tu hành. B ng không ch là ri vào "Tam-mu i" môi l i, nói r t hay mà làm l i d . M t vi c nh cng không thành công. 2. Luôn siêng nng lau chùi Nói v tâm thi n c a L c T Hu Nng trong bài k : B - b n vô th Minh c nh di t phi ài B n lai vô nh t v t Hà x nh tr n ai. B - v n không cây Gng sáng ch ng do ài Xa nay không m t v t Ch nào dính b i nh. C nh gi i này r t cao, ch thích h p cho ng i cn c b c th ng. Chúng ta r t h th n vì s ngu n, nên ph i h c t p cách th c tu hành c a i s Th n Tú trong bài k :

24

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Thân th B - th Tâm nh minh c nh ài Th i th i c n ph t th c M c s nh tr n ai. Thân là cây B Tâm nh ài gng sáng Luôn luôn ph i lau chùi Ch dính b i nh. Nên tùy th i, tùy lúc ng d ng công phu tu hành, lau chùi s ch vô minh tham sân si c a chính mình. N l c tinh t n lâu ngày dài tháng, t ng b c thành t u o nghi p. 3.Ph t v i Ph t m i có th bi t rõ M t câu A-di- à Ph t quá là sâu xa, m u nhi m. Luôn c các hàng Thanh vn, Duyên giác, B -tát không th lý gi i h t c. Duy ch có Ph t v i Ph t m i có th hi u h t mà thôi. 4. Thi n thâm di u vô th ng Kinh i T p nói r ng: "Ng i tu hành ch ni m A-di- à Ph t, ó g i là thi n thâm di u vô th ng. M t câu Nam mô A-di- à Ph t chính là thi n, mà thi n này l i là vô cùng sâu xa". 5. Th n chú th t n gi n và chân th t M t câu Nam mô A-di- à Ph t chính là m t. Sáu ch h ng danh này y theo ph n vn, cha phiên d ch m t ch , nên sáu ch Nam mô A-di- à Ph t là th n chú r t n gi n và chân th t. 6. Ni m Ph t b ng v i vi c t ng h t th y kinh Tr n b kinh i Bát-nhã cô ng l i chính là m t câu Nam mô A-di- à p. L i còn nói thêm r ng: "Tam t ng m i hai b

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

25

kinh gói g n trong m t câu Nam mô A-di- à Ph t". Vì th , ni m Ph t li n b ng v i t ng h t Tam t ng kinh i n. 7. Ni m Ph t không th ngh bàn M t câu Nam mô A-di- à Ph t ã là thi n, là m t r i, l i còn t ng quát h t Tam t ng kinh i n. Nên pháp môn ni m Ph t th t không th ngh bàn. 8. Ni m Ph t là h nh chánh Kinh Di- à nói r ng: "Không th dùng chút ít nhân duyên cn lành ph c c mà c sinh v cõi C c L c". Nên ng i ni m Ph t ph i th ng ni m Ph t làm h nh chánh, l y sáu và v n h nh làm ph thêm. Không nên tâm phan duyên. i v i các duyên x u c n ph i h t s c tránh xa, i v i các duyên t t c n ph i n l c tùy duyên mà làm. Nhng c n ph i có trí tu cân nh c và có ch ng m c. Không nên b g c theo ng n, các h nh chánh và h nh ph l n x n. Ch u i theo ph c báu tr i ng i mà quên m t vi c l n gi i thoát sinh t c a chính mình. 9. M t môn thâm nh p Th i i m t pháp, ng i h c Ph t nên dùng tâm thành th t ni m Ph t làm phép t c. Duy ch dùng m t môn trì danh ni m Ph t thâm nh p. Kh i phát ph i dính dáng t i quán t ng hay quán t ng Ph t . Nhân vì chúng sinh th i m t pháp cn c ch m l t, nên vi c quán t ng và quán t ng ch ng ph i ng i th ng cn thì không th thành t u. Ch có h t lòng chân th t t ng m t câu Thánh hi u "Nam mô A-di- à Ph t" s vô cùng b o m. 10. H c Ph t chính là s a i thói quen x u.

Hòa th ng H Vân th ng d y chúng ta r ng: "H c Ph t chính là s a i thói quen x u. N u chúng ta có th s a i m t ph n thói quen x u thì t nhiên s thành t u m t ph n o nghi p, có th s a i m i ph n thói quen x u li n có th thành

26

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

t u m i ph n o nghi p. Do ó, ng i h c Ph t c n ph i lo s a i ph n nhi u khuy t i m và thói quen x u c a mình ngày m t t t hn". 11. Có qu t có nhân

V a g p c nh kh n cùng và th m thng, ng i tu Ph t c n ph i t mình ph n t nh, khéo léo bi t h th n sám h i. Nên bi t nay g p c nh kh , t chúng ta ã có gieo nhân x u t tr c, nh t nh ta có làm m t vi c gì không úng m i có k t qu x u n v i chúng ta. Sau khi h th n r i, c n ph i không làm các i u ác. Sám h i xong, c n ph i siêng làm các vi c lành. Ch c n chính mình chân th t tâm ý ni tâm a và hành vi c a mình mà i ác thay thi n. Ph t B -tát t t s b o h cho chúng ta. Chng VI LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Ni m tin sâu Chúng ta là nh ng ng i tu h c theo pháp môn T nh . i v i th gi i C c L c Tây phng, không nh ng ch có ni m tin mà c n ph i tin cho th t sâu. i v i th gi i Tây Phng C c L c c a c Ph t A-di- à và pháp trì danh hi u Ph t, có c ni m tin sâu s vãng sanh không nghi. Dù cho b t k s c n tr ph báng nào, u không dao ng n tín tâm, c u sinh T nh c a chúng ta. c v y m i g i là ng i có ni m tin sâu. 2. Nguy n c p thi t Chúng ta ã tin sâu lòng i t i bi không b b n c a c Ph t A-di- à. Chúng ta nên phát nguy n c u sinh v th gi i C c L c. Không ch là nguy n thôi, mà ph i nguy n c p thi t. Trong tâm ph i h t lòng thi t th c chán lìa cái kh vô cùng c a th gi i Ta-bà, vui m ng c u cái vui vô cùng c a th gi i C c L c. L p nên nguy n r ng l n, ch c ch n c u sinh v cõi C c L c phng Tây. Dù cho b t c ti ng tm và l i d ng nào, ho c

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

27

b nh kh hành h u không th thay i tâm nguy n c u sinh T nh c a chúng ta. c v y m i g i là ng i có nguy n tha thi t. 3. Ra s c th c hành D u s vi c có thành công hay không, i u quan tr ng hn h t là ph i n l c th c hành, cng chính là ph i em h t ni m tin sâu và nguy n tha thi t th hi n ra b ng hành ng th c t trong sinh ho t hàng ngày. B ng không t t c u là lý lu n suông, tr n không có l i ích gì. i u th c ti n trong sinh ho t chính là hành theo tám ch "chân th t ni m Ph t, l y gi i làm th y". 4. T h i lng tâm N u hi n t i c Ph t A-di- à hi n thân tr c m t chúng ta, m r ng cánh c a c a th gi i C c L c phng Tây ti p d n chúng ta i v v i ngài, ngay t i ây, ng i có nguy n i ít l i càng ít. ây là do ng i tu h c pháp môn T nh có ni m tin nhng không c sâu, có nguy n nhng nguy n không tha thi t, có th c hành nhng th c hành không s c, y nh c quy n luy n cõi Ta-bà. i v i danh l i th t c, tình duyên con cái nhi u th ràng bu c. V n còn nhi u duyên không buông xu ng. M i ng i t h i lng tâm mình. i v i th gi i C c L c, ba món t lng "Tín, Nguy n và H nh" c a các b n y c bao nhiêu? i v i danh l i tr n duyên c a th gi i Ta-bà, b n ã buông b c bao nhiêu? 5. Phát tâm b Không qu n ni m Ph t, trì chú hay t ng kinh, ho c làm b t c vi c công c gì, chúng ta nh t nh ph i phát tâm B - chính là tâm l ng r ng l n, c n h i h ng n t t c chúng sinh trong pháp gi i. Nhân chánh là vô t, vô ngã, công c t nhiên r ng l n kh p h không. c l i ích t nhiên không ngh bàn. N u ch h n h p ni mình và gia ình mình là s phát tâm nh h p,

28

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

công c s có h n, ch nhi u.

c l i ích t nhiên ã gi m b t i r t

6. C n thi t ghi nh "tám ch " Vào th i m t pháp, tà ma ngo i o y d y l y l ng, nên ng i h c Ph t c n ghi nh tám ch "Chân th t ni m Ph t l y gi i làm th y" m i không n n i i l m ng l c l i mà không t bi t. Kh s nh t là n l c m t i nhng cu i cùng không thu c gì. Cô ph nhân duyên thù th ng i nay c g p và nghe th trì Ph t pháp. 7. Thành th t ni m Ph t Chân th t ni m Ph t chính là thành th t em m t câu A-di- à Ph t làm "b n m ng nguyên th n" c a chính mình. C n ph i rành m ch, rõ ràng, miên m t, khít khao mà trì ni m. Tuy t i không vì b t c phng pháp huy n di u, th n k nào hay b t c ng i có danh v ng h c v n làm cho dao ng. 8. L y gi i làm th y L y gi i làm th y chính là luôn nh quán chi u l i chính mình. Ki m kh o l i nói, hành ng và c ch , luôn c nh ng kh i tâm ng ni m có hay không trái v i gi i lu t c a Ph t. Ph i tùy th i, tùy ch sám h i l i l m, luôn luôn tu s a hành vi sai qu y c a chính mình. 9. Gi i chính mình không ph i gi i ng i khác. Ng i h c Ph t ph i nh r ng, gi i là rn nh c cho mình. Dùng gi i lu t s a i các th tham sân si không úng c a chính mình, không ph i l y gi i rn d y ng i khác hay phê bình ng i khác ph m gi i, ho c ch trích h không úng nh pháp. Áp d ng gi i lu t s a i hành vi sai qu y c a mình, ngày càng g n v i Thánh o. N u em gi i lu t d y hay ch trích ng i khác, trong vô hình ã t o thêm khNu nghi p,

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

29

tng tr ng ngã m n. i v i s tu hành mình không có thêm l i ích, l i còn t o thành nhi u th ch ng ng i. 10. T m gng soi em h t tâm l c d n vào vi c ni m Ph t trì gi i c a chúng ta. Ph i th y t t c m i ng i u là B -tát th hi n, là t m gng sáng soi r i l i và nh c nh chúng ta. G p i u thi n nên nh th mà làm, g p i u ác ph i cNn th n, không ph m l i l i l m tr c. Ng i có duyên chúng ta dùng tâm h th n sám h i, cùng v i h ki m th o l n nhau. B ng không ph i khiêm t n âm th m h th n cho mình y u kém, là phàm phu. Tuy có n l c tu nhng công phu cha m nh, nên ph i khNn c u c Ph t A-di- à t bi ti p d n mình vãng sanh cõi n c C c L c. Sau khi thành t u r i phát nguy n tr l i Ta-bà r ng chúng sinh. Chng VII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Ni m tin là ngu n o, là m c a các công c

Kinh Hoa Nghiêm nói r ng: "Ni m tin là ngu n o, là m c a các công c, nuôi l n t t c cn lành". Bi n l n Ph t pháp, duy ch có ni m tin m i có th vào c. Chúng ta không nh ng ch tin không mà c n ph i tin cho th t sâu. Ví nh nói n th t là gián ti p t o nghi p sát. Dù không n th t, m ng s ng chúng ta không c m b o i chng n a, chúng ta cng kiên trì không n th t. Nguy n r ng thà trì gi i mà ch t, ch ng nguy n phá gi i mà s ng. Nng vào công c c a ni m tin này, h p v i nguy n vãng sinh th gi i C c L c. ây chính là ni m tin sâu r i v y. 2. Quay l i c u ni mình Chúng ta cùng lúc c u nguy n l c gia h c a ch Ph t và B tát, ng th i cng nên quay u l i ni mình. Nên h i l i lng tâm mình có chân th t hay không? Ni hành vi c a mình có th t thà s a l i h ng thi n hay không? Có chân th t t ng l i nói

30

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

và vi c làm trong sinh ho t th ng ngày hay không? Có n l c tích c c công phu trên tám ch "các ác ch làm, siêng làm vi c lành" hay không? N u th t có th ni tâm h t s c chân thành mà c u, trên hành vi ch ch t xét l i, h th n sám h i, tâm và h nh c a ta h p v i tâm h nh c a ch Ph t, v i ch Ph t t nhiên có c m ng qua l i. Ch Ph t và B -tát t t nhiên s gia h cho chúng ta. 3. Không t tay gi t h i Làm ng i không nên t tay gi t h i m ng s ng chúng sinh. B i vì ng i v i chúng sinh u có Ph t tánh. Ph t tánh chúng so v i tâm Ph t không hai không khác. M i ng i u có t cách tr thành Ph t trong tng lai. T mình gi t h i chúng sinh thì ng v i gi t m t chúng sinh s thành Ph t, t c là làm thân v Ph t tng lai ra máu. ây chính là ã t o t i vô cùng sâu n ng. 4. c thành h nh nh n nh c Nh n nh c là con ng t t nh t thành t u o nghi p c a chúng ta. Vì th , Kinh Kim Cang d y: " c thành h nh nh n nh c". Ng i h c Ph t ph i luôn h th n sám h i. Vi c t t h ng cho ng i, vi c x u h ng v mình. Không th y mình có công, ch xét l i mình. i v i m i ng i xung quanh không nên nói x u ho c gây khó khn v i h , ph i dùng l i ái ng ix v i nhau. ây chính là úng lúc tiêu tr nghi p ch ng và thành t u o nghi p. Kinh Kim Cang cng d y chúng ta r ng: "N u b ng i khinh chê, ng i này do t i nghi p i tr c l ra ph i a vào ng ác. Nay i nay b ng i khinh chê, nên t i nghi p i tr c t s tiêu di t. R i s c qu Vô Th ng Chánh ng Chánh Giác". 5. B nh ch p Lý b S i s n Quang d y: "Tai h a chung c a ng i i nay là b nh ch p Lý b S ". Th i i m t pháp, cn tánh chúng sinh ph n nhi u ngu mu i, nên ng i h c Ph t không nên tham c u

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

31

vi n vông. C n trên s vi c mà th c hành công phu, chính là trên s hành trì th c ti n c a chính mình mà công phu. Không nh th , d u quán thông Tam t ng, hi u r ng kinh lu n i n a, i v i chính mình tr n không có l i ích, ch thành t ph n h c v n mà thôi. 6. S ng chuy n thành chín, chín chuy n thành s ng Ng i hành trì pháp môn ni m Ph t c n ph i th c hành hai nguyên t c l n "ch s ng chuy n thành chín, ch chín chuy n thành s ng", ngha là ph i em m t câu Nam mô A-di- à Ph t ni m cho th t nhi u. Luôn thúc d c chính mình trong b n oai nghi i ng, n m ng i; luôn kh i m t câu Ph t hi u. Lâu ngày dài tháng ni m thành thói quen t t ni m Ph t. n phút lâm chung r t quan tr ng, Ph t hi u t nhiên li n có th kh i lên c, lúc này nguy n vãng sinh ã có ph n n m ch c trong tay. 7. Nh ng i g n hng, thân có mùi hng Chúng ta t vô th y ki p n nay có thói quen x u tham, sân, si r t n ng. Chúng ta say mê và chìm m quá sâu trong ng d c tr n gian vì vô minh che ph . Sau khi h c Ph t có s giác ng r i, nên xa lìa t u, s c, tài, khí, ti ng tm mà vì thói quen nên chúng ta coi là th ng. C n g n gi thi n tri th c, xa lìa b n ác. Nên g n gi v i môi tr ng t t, lánh xa nh ng chuy n x u. Lâu ngày s úng nh kinh Lng Nghiêm d y: "Nh ng i nhi m hng, thân có mùi hng". T nhiên ni ch không t giác s c c m hóa và trong s ch t tánh, s t ng b c i n gi i thoát. 8. Giáo d c t gia ình Xã h i ngày nay luôn lo n ng ch ng bao gi bình an, m i v n gi i quy t c n ph i khéo léo và b t u t s giáo d c gia ình. Ng i làm cha, làm m ph i ki m th o chính mình khi làm gng và d y b o con cái có úng n và h p v i nó hay không. Ví nh khi th y con cái thích p ch t con mu i, con dán hay hành h các con v t nh , làm cha m ph i dùng o lý t bi

32

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

không sát h i d y b o con cái v nhân qu báo ng và chúng sinh bình ng. N u b c cha m u có th d y b o con cái t i gia ình l y thân làm phép t c, tùy lúc s a i hành vi sai trái c a con cái mà còn d y b o nó hi u c chân lý nhân qu báo ng thì khi con cái tr ng thành, nó s tr thành nh ng ng i lng thi n. 9. X - c Trong tâm Kinh, B -tát Quán T T i d y chúng ta r ng: "Không có m t, tai, mi, l i, thân, ý; không có s c, thanh, hng, v , xúc, pháp" chính là d y chúng ta ph i x . X m t, tai, mi, l i, thân, ý, x b sáu cn truy c u; x s c, thanh, hng v , xúc, pháp. Có x b m i có c. X m t ph n c m t ph n th d ng, x m i ph n c m i ph n th d ng. 10. Phng pháp x Phng pháp x trong kinh nói r t nhi u. c bi t trong Lng Nghiêm, chng B -tát i Th Chí Ni m Ph t Viên Thông có d y: "Thu nhi p sáu cn, t nh ni m liên t c". Dùng v n c h ng danh m t câu Thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t bu c ch t ni sáu cn, em danh hi u Ph t làm "b n m ng nguyên th n" c a chúng ta. T th y n chung, t sáng n t i không lìa câu Ph t hi u. Trong quá trình trì danh hi u Ph t, x b các duyên c a sáu cn, x b s tiêm nhi m c a sáu tr n. Nng t a vào nguy n l c i t , i bi c a Ph t A-di- à thành t u h nh nguy n vãng sinh C c L c, gi i thoát luân h i và ch ng qu thành Ph t Chng VIII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.N m l y c duyên V n s v n v t trong tr i t v tr này u do nhân duyên hòa h p mà thành. Duyên t h i g i là sinh, duyên tan rã g i là di t. Tan t có lúc sinh di t vô th ng. Chúng ta có duyên g p nhau

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

33

m t ch h c Ph t, u do duyên nhi u i n nay, tr ng xu ng vô s nhân duyên B - . Chúng ta m i ng i u nên khéo léo, nu i ti c nhân duyên thù th ng khó g p này. Ch ni m vô th ng, khéo léo n m l y c duyên tu h c. Ph i n l c tinh t n, không gi i ãi l i bi ng m t i thành t u vi c l n gi i thoát sinh t . 2. Ngày nay ã qua c B -tát Ph Hi n nói k r ng: Ngày nay ã qua M ng s ng gi m d n Nh cá c n n c Có gì là vui Ph i siêng tinh t n C u l a cháy u Ch nh vô th ng Ch có buông lung. B -tát Ph Hi n d y chúng ta trong t ng gi kh c, luôn luôn nh n gi c vô th ng. Nhân vì m ng s ng con ng i trong hi th , khi hi th không n n a, tr c ng hi m luân h i bi t ri v âu? 3. Vô th ng M i t i tr c gi lên gi ng ng , chúng ta c n ph i h i l i lng tâm c a mình; ngày nay vi c l n sinh t c a mình ã chuNn b c bao nhiêu? Hay là b phí tr n ngày? i ng i luôn bi n chuy n vô th ng. H c Ph t ni m Ph t c n ph i chuNn b tr c, b il i h n vô th ng u có th n v i chúng ta b t c lúc nào. V y ph i s m lo tích c c chuNn b vi c l n sinh t cho chính mình.

34

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

4. Không nên ch p tr c Ph n l n kinh Kim Cang d y chúng ta không nên ch p tr c. Nh ng o n vn sau ch rõ: "N u th y các t ng ch ng ph i t ng là th y Nh Lai... nên không ch tr mà sinh tâm kia... Lìa h t th y t ng g i là ch Ph t". Không t ng ngã, nhân, chúng sinh, th gi . L i l trong kinh, c Ph t tha thi t khuyên rn chúng ta c n ph i buông xu ng, không nên ch p tr c vào t t c . 5. Nh m ng, huy n, b t n c, bóng, nh B n câu k cu i cùng trong kinh Kim Cang d y: Nh t thi t h u vi pháp Nh m ng huy n, bào nh Nh l di c, nh i n ng tác nh th quán --T t c các pháp h u vi Nh m ng huy n b t bóng Nh sng cng nh i n Nên kh i quán nh th . Chính là ch cho th y cái có c tr c m t chúng ta nh thng yêu, quy n luy n và ch p tr c u gi t m nh m ng, huy n, b t bóng, ng n ng i nh h t sng, ánh ch p không có giá tr chân th t, u thu c vô th ng và s tan bi n i. Ph t d y chúng ta không nên ch p tr c, ph i chân th t buông xu ng truy tìm m t ni i v chân chánh vnh h ng. 6. T c m t t c ba Ni m Ph t chính là t nh, là thi n mà cng chính là m t. M t t c ba, ba t c m t. M t câu Nam mô A-di- à Ph t bao g m t t c

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

35

tinh hoa mà Th Tôn thuy t pháp trong 49 nm. Ni m Ph t ích th c là không th ngh bàn. Hãy h t lòng thành th t, em m t câu Nam mô A-di- à ni m liên t c u n. T t c tinh túy c a Ph t giáo tr n trong ó. 7. C n th n l a ch n pháp môn Ng i h c Ph t c n ph i có thêm s sáng su t, ngha là chúng ta ph i cNn th n l a ch n pháp môn n gi n, d dàng thành t u. M ng s ng có h n, i ng i vô th ng. Không có nhi u th i gian và c h i cho chúng ta b phí. Th i xa, T s nh ngài Vnh Minh, Liên Trì, Tri t Ng u là nh ng b c i c trong thi n môn. Các ngài tham thi n cho n lúc cu i cùng, u bi t con ng này i không thông. Ng c l i, v sau này u quay v ni m Ph t v i lý t c tâm t nh . G n ây nh Lão c s Lý B nh Nam, u tiên cng h c thi n, r i sang h c m t. h c xong c m y nm, sau r i cng tr v pháp môn T nh , hành trì ni m Ph t thành t u o nghi p. 8. Nng t l c hay nng Ph t l c? H c thi n, m t s d khó thành t u là do nng t a s c mình. i u ó ch có cn c b c th ng m i có th thành t u. Nguyên nhân ni m Ph t d thành t u là bi t nng vào s c Ph t. c Ph t A-di- à có i t , i bi. Hãy nng vào b n nguy n ti p d n chúng sinh c a ngài. ã nng vào s gia h c a Ph t, các b c th ng, trung, h cn u c nhi p th . C t ngang sinh t hèn h , m t i thành t u v t phàm vào thánh. Vì th , kinh i T p nói:" Th i m t pháp hàng v n ng i tu hành, ít có m t ng i thành o, duy ch nng ni m Ph t c thoát kh i luân h i". 9. Ni m Ph t m i là chân chánh c u cánh, l i còn b a kh p c ba cn th ng, trung, h . Không có h ng nào không thu nhi p. Th xem kinh Hoa Nghiêm, ngài Thi n Tài ng T qua 53 l n tham h c, v sau ngài B -tát Ph Hi n còn d y l y m i i Nguy n Vng d n d t quay v C c L c. B i th , kinh Hoa Nghiêm là vô th ng kinh vng. Sau khi Th Tôn thành o, vì

36

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

41 v Pháp thân i s ni h i Hoa T ng H i, d y d và d n d t, u khuyên i B -tát ni m Ph t c u sinh Tây Phng viên mãn Ph t qu . Chúng ta là h ng phàm phu, l i coi th ng ni m Ph t, cho ni m Ph t là c n c t, b o ó là ch hành trì c a hàng nam n ngu si. Chúng ta th t quá ngu si mê mu i, th t áng thng không th c u c! 10. Muôn th b nh u t sát sinh a n

Muôn th b nh u t sát sinh a n. Kinh Hoa Nghiêm nói: "Gi s nghi p ác mà có t ng m o, thì h không trong m i phng không th ch a ng h t". Nhi u ki p n nay, nghi p ã t o vô cùng vô t n, cho nên chúng ta ch c n không sát sinh mà n chay. Không t o l i nghi p sát l i tích c c phóng sinh, c u chu c sinh m ng n l i n gi t h i t tr c. Chng IX LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.T tánh t M i ng i n cm m i ng i no, m i ng i sinh t m i ng i bi t. H c Ph t ni m Ph t gi i thoát sinh t , là vi c c a chính mình, b t c ai mu n giúp chúng ta cng không giúp c. Th y t em l i d y c a Ph t d y d chúng ta gi ng nh th y thu c kê n thu c cho ta u ng, u ng hay không là ni ta. N u không u ng thu c, b nh s không kh i, áng trách là ta. Vì th , h c Ph t ni m Ph t t i tr ng là ph i nng t a chính mình, ngha là "t tánh t ". Khuyên ng i h c Ph t ni m Ph t c n s m chuNn b cho vi c l n sinh t . 2. Phát tâm lâu dài H c Ph t ni m Ph t, nh t nh c n ph i phát tâm lâu dài. Vì ng tu hành cng gi ng nh ng i leo núi, không có th ch c lát li n c lên t n nh. Trong quá trình leo núi, luôn có nhi u ch ng ng i c n tr , và b t c ch nào cng làm tr ng i chúng

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

37

ta. Do v y, b t bu c chúng ta ph i ng lên, b c xu ng, ti n t i, th i lui. Nhng ch c n phát tâm lâu dài i lên, dù khó khn n m y cng không n n. Hãy n l c i lên thì nh t nh s có ngày thành công. 3. Bí quy t ni m Ph t. Bí quy t ni m Ph t không gì l , chính là c n nhi u ni m. Ni m t lúc thô s cho n khi thu n th c, nuôi d ng thành thói quen ni m Ph t. em m t câu nam mô A-di- à Ph t h t lòng cung kính ni m, ng d ng vào các vi c nh n m c, i ng th ng ngày. Lâu ngày nh th , t mình có th bi t c s m u nhi m trong câu ni m Ph t. 4. Ni m Ph t l n ti ng Khi ni m Ph t n u v ng ni m d y kh i liên miên, tâm th c t p lo n, không th chuyên chú, t c n ph i ni m l n ti ng nhi p tâm. Dùng tai l ng nghe có th tr c v ng ni m. Kinh Nghiêp Báo Sai Bi t nói r ng: "Ni m Ph t l n ti ng có 12 th công c. M t, có th tr b nh ng g t. Hai, thiên ma kinh s . Ba, ti ng bi n kh p m i phng. B n, d t kh trong ba ng ác. Nm, âm thanh bên ngoài không l t vào tai. Sáu, tâm ch ng toán lo n. B y, tinh t n dng mãnh. Tám, Ch Ph t hoan h . Chín, Tammu i hi n ti n. M i, vãng sinh T nh- ". (Tam-mu i: Còn g i là Tam-ma- ho c Tam-ma- a. Trung Hoa d ch là Chánh nh, t c là lìa các tà ni m, tâm tr m t ch không các tà ni m). 5. Gi i g c Vô Th ng B Kinh Hoa Nghiêm nói: "Gi i là g c Vô th ng B - ". Gi m t ph n gi i lu t c m t ph n thanh t nh, thành t u m t ph n o nghi p; gi m i ph n gi i lu t c m i ph n thanh t nh, thành t u m i ph n o nghi p.

38

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

6. Cn b n c a vi c h c Ph t Cn b n c a vi c h c Ph t chính là Gi i, nh, Tu . Kinh Lng Nghiêm vi t: "Nhi p tâm làm gi i, nhân gi i sinh nh, nhân nh phát tu . ó g i là Tam Vô L u h c". Vì th , ng i h c Ph t c n ph i khéo léo ni Tam vô l u h c mà h th công phu. 7. Tam vô l u h c Làm sao trong c nh i ô tr c này tâm không b ngo i c nh chuy n? Nh nh b t ng mà l i chuy n l i ngo i c nh? Hóa phi n não làm B - , hóa l a làm sen h ng! ây ph i c n công phu, ph i c n Gi i nh Tu ni Tam vô l u h c. 8. Gi i, nh, Tu

c Ph t lúc s p Ni t-bàn, inh ninh d n dò t sau khi Ta nh p Ni t-bàn c n l y gi i làm th y, chính là c n t mình ni m i c ch hành vi trong sinh ho t ngày th ng, âu âu cng ph i lu tâm cNn th n. Tùy th i quán chi u l i nói và hành ng chính mình, có trái ph m vào gi i lu t c a Ph t hay không. Luôn ki m i m l i mình, ngày ngày ph i sám h i t i l i. Có c gi i h nh, t nhiên sinh ra nh l c, không n n i theo duyên lu chuy n, ho c b nh h ng tr n c nh bên ngoài. Ph i có nh l c m i phát sinh trí tu , có th phân bi t rõ ràng ph i trái thi n ác. 9. Bàn lu n vi c binh trên gi y là l i nói suông Nghe c hàng v n câu không b ng th c hành m t câu. H c Ph t quan tr ng nh t ch th c hành và ph i th c ti n. em l i d y thi t th c c a c Ph t ng d ng vào trên s hành trì trong sinh ho t hàng ngày m i có th chân chánh thu l i l i ích. B ng không, t t c ch là vi c bàn lu n vi c binh trên gi y, u là l i nói suông, ch dùng m t i m u không có.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

39

10. Cách hành trì c a ng i h c Ph t i u t i quan tr ng trong cách hành trì c a ng i h c Ph t là c n ph i thâm nh p m t môn, thành th t ch p trì Thánh hi u Adi- à Ph t. Dù cho bi n ng, núi tan ho c tr i qua th i gian lâu dài, tuy t không h thay i. M i hành vi trong cu c s ng u không nên sát sinh, n chay làm u cho h nh o n các i u ác. L y vi c chu c m ng phóng sinh làm tr c cho h nh làm các i u thi n. Chng X LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Nh n nh c Tu pháp nh n nh c là quá trình th ng t t thành t u o nghi p. Vì th , trong L c , c bi t có h nh nh n nh c. i ng i thành t u c t t c là bi t nng vào c tính nh n nh c. Kinh Kim Cang c bi t c p n " c thành t u h nh nh n nh c". Kinh Kim Cang cho chúng ta th y, c Th Tôn quá kh v tr c 500 i là tiên tu h nh nh n nh c. v l i, khi i di n v i vi c Ca-l i Vng c t t thân th Ngài; khi t chi và các kh p xng liên ti p b c t r i ra nhng Ngài v n có th nh n nh c không sinh tâm sân h n, do lúc ó, Ngài th y không có t ng ngã, nhân, chúng sinh hay th gi . V sau c Ph t Nhiên ng th ký cho thành Ph t. Vì th , công c nh n nh c không th ngh bàn. Ng i h c Ph t nên tu h nh nh n nh c, tôn Ph t Thích Ca làm Th y. Dùng h nh nh n nh c thành t u o nghi p. 2. Quán chi u chính mình Luôn i di n v i thói quen x u cùng v i nhi u ch ng ng i t vô th y ki p n nay. Cho nên trong s tu hành, chúng ta luôn luôn ho c th nh tho ng ph m ph i sai l m; có khi n i gi n hay xích mích, gây g v i ng i i. Lúc này, chúng ta c n ph i quán chi u l i chính mình. Dùng tâm t bi i ãi t t c th gian.

40

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Dùng tâm nh n nh c ón nh n nh ng hành n v i chúng ta trong cu c s ng h ng ngày 3. X

ng tàn b o x y

Các kinh nh Kim Cang, Tâm kinh ch d y chúng ta m t ch "x ". C n ph i x b , buông xu ng t t c , nh ng c m giác không ch p tr c cng không còn. ây m i chính là chân th t x b , chân th t buông xu ng, chân th t không ch p tr c. 4. Sám h i Cu c s ng hàng ngày, chúng ta luôn t o b n t i; sát sinh, tr m c p, tà dâm, nói d i. Không nh ng ch trong l i nói, hành ng, c ch , th m chí n c kh i tâm ng ni m không bi t ã ph m bao nhiêu t i l i. Vì th , kinh a T ng nói r ng: "Chúng sinh trong cõi Nam Diêm-phù- , kh i tâm ng ni m u là t o nghi p t i l i". L i còn nói r ng: "Nghi p l n có th ngang b ng núi Tu-di, có th r ng l n nh bi n, hay làm ch ng Thánh o". ã bi t ta và ng i có y nghi p ch ng phàm phu, v y chúng ta m i ngày c n ph i sám h i. Dùng s c m nh sám h i tiêu tr cho s ch nghi p ch ng nhi u nh cát sông H ng mà chúng ta ã t o ra. 5. T i t tâm kh i, em tâm sám h i T i t tâm kh i, ph i em tâm sám h i. Sám h i nh t nh ph i t ch sâu kín trong tâm, thành th t phát tâm h th n. Sám h i l i l m c a mình xong th không tái ph m. ây m i là chân chánh nh pháp sám h i. 6. L l y 88 v Ph t Phng pháp sám h i hay nh t chính là l l y 88 v Ph t . Dùng phng pháp l l y này tiêu tr nghi p ch ng t nhi u i tr c. trong lúc l y Ph t sám h i, vì ã có th nguy n c a

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

41

Ch Ph t nên có th giúp chúng ta tiêu tr t i l i, tNy tr b n tr ng t i và Ng ngh ch. 7. L Ph t sám h i Trong quá trình l Ph t sám h i, thân l Ph t, mi ng ni m Ph t, ý t ng n Ph t, nên ba nghi p thân, khNu, ý, thanh t nh, s c ch Ph t theo ý b n nguy n mà thêm s c gia b . Nh ây sám h i, t i l i tiêu tr không th ngh bàn, công c t c cng không th ngh bàn. 8. Rn nh c và thúc gi c Tâm h c Ph t ban u c a m i ng i u r t n thu n, ch ngh n vi c l i mình, l i ng i và th c hành h nh B -tát, ngh s ch ng qu thành Ph t kh p chúng sinh. Nhng trong quá trình tu hành, ph n ông i l ch ng mà không t bi t; ho c b tiêm nhi m ti ng tm và l i d ng cùng v i tâm tham lam vinh d hão huy n d y kh i. Tâm ã ch ng thanh t nh l i quên m t vi c l n sinh t c a chính mình, tr n ngày ch t t b t ch y t i, ch y lui cho vi c công ích bên ngoài. K t qu làm c công c, ch thành ph c báu nhn thiên, v n trong l c o luân h i th kh . 9. Ch quên tâm ban u Trong quá trình h c Ph t, c n ph i không quên tâm ban u. Gi gìn tâm ni m thanh t nh h c Ph t ban u, ph i luôn p và gìn gi tâm tr ng c nh giác. Nh ki u cách ng i gìn gi tr t t ph i luôn ý hành vi và ý nh c a chính mình có xao lãng v i công vi c hay không? Vi c làm có dính m c vào danh l i hay không? Hay ch theo duyên bên ngoài mà không c n t t nh? Ho c ch c u ph c báu nhân thiên mà không c u vãng sinh Tây Phng? V a có m y may màu s c danh l i, ph i l p t c sám h i tu s a. Hi có trái v i tâm t t lành ban u, l p t c h th n s a l i. Nh v y m i không u ng m t i h c Ph t, không n n i i l c vào ng tà.

42

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

10. N i công và ngo i công Ph n n i công và ngo i công c a ng i h c Ph t c n ph i song song và c coi tr ng. N i công ch p trì danh hi u Nam mô A-di- à Ph t. M t câu Nam mô A-di- à Ph t n ch t gi không quên. Khi i ng, n m ng i luôn nh ni m. Ngo i công là L c v n h nh, o n ác tu thi n, không sát sinh, n chay, phóng sinh và giúp m i ng i. N i công là chính, ngo i công là ph . N i công là ch , ngo i công là k tùy tùng. Ti c cho ng i i ch tr ng ngo i công mà quên n i công, b g c theo ng n, ngu si iên o th t áng ti c l m v y! Chng XI LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. n chay, phóng sinh H c Ph t, i u t i quan tr ng chính là c n th c hành. Trong cu c s ng không nên làm các i u ác, siêng nng làm các vi c lành. Nghi p sát sinh n ng nh t, nên kinh Lng Nghiêm nói r ng: "n th t v i sát sinh t i n ng gi ng nhau". n th t t i b ng vi c sát sinh. Vì th , trong vi c o n ác, ph i l y không sát sinh và n chay làm tr c. Trong t t c các i u thi n, phóng sinh là b c nh t. B i vì phóng sinh chính là c u m ng s ng chúng sinh, nên công c r t l n. Vì th , trong các nghi p thi n ph i l y h nh phóng sinh c u chu c m ng s ng chúng sinh làm u. Cho nên, Lu n i Trí nói r ng: "Trong các t i, t i gi t h i r t n ng; trong các công c, phóng sinh là b c nh t". 2. Bài t p quan tr ng Nói n gi n, h c Ph t th c ti n ph i l y vi c n chay làm u cho h nh tu thi n. V y vi c n chay và phóng sinh là hai bài t p quan tr ng nh t c a ng i h c Ph t

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

43

3. Th ng xuyên quán chi u chính mình Ng i h c Ph t c n th ng xuyên quán chi u l i chính mình, xem xét l i nói, hành ng và c ch trong cu c s ng h ng ngày c a b n thân. N u có nh ng ý ngh không t t, ph i luôn h th n sám h i. B ng không, chúng ta v n mãi là k phàm phu còn trói bu c, luôn làm và nói nh ng i u ph m ph i sai l m. V y quán chi u chính mình, lo tu s a cho t t m i có kh nng ti n b trên ng h c Ph t, ngày càng có thêm công c và d n d n h ng n c nh gi i t t. 4. B -tát s nhân, chúng sinh s qu Qu t nhân em n. Ng i có trí tu n u g p s không t t, v i v n này ph i bi t ki m th o l i chính mình tìm ra nguyên nhân, Ph i tìm ra ch th c m c không gi i quy t c s a l i l m. Ph i bi t nhân chánh thì qu tròn. Ng i ngu si trên qu báo tính toán, tìm tòi, cu i cùng ch u ng công vô ích, m t vi c nh cng không thành, cho nên B -tát s nhân, chúng sinh s qu . Ng i h c Ph t c n ph i ph n nhi u t ni nhân h th công phu. 5. Nhà mình chính là o tràng

H c Ph t là t n s giác ng , ch không ph i h ng theo duyên ngoài. Nhà chúng ta chính là o tràng tu h c. Công tác sinh ho t b n thân th hi n s tu hành. Trong sinh ho t n l c th t t t làm tròn b n ph n. Hi u thu n v i cha m , tôn kính các b c s tr ng. Tùy th i, tùy ch quán chi u chính mình, quay v xem xét nh ng ý ngh, l i nói, hành ng và c ch c a b n thân. T ó, ra s c hành trì úng n, s a vi c x u thành t t. ây chính là ng i chân chánh h c Ph t 6. Ng i h c Ph t gng m u Thông th ng, có th ngay cng v và công tác, chúng ta h t lòng làm t t b n ph n, ng th i có th trong sinh ho t, tùy

44

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

th i soi xét l i thân tâm, theo ó nên h th n sám h i l i l m. Dùng tâm khiêm t n i v i ng i. Trong sinh ho t ph i th ng trì t ng m t câu Thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t. Nên h t lòng chân th t ch p trì danh hi u Ph t, m i x ng áng là ng i h c Ph t gng m u 7. Khó hành o - d hành o

c mu n c thành Ph t, chúng ta ch n pháp tu nh Thi n tông, M t tông hay Lu t tông u ph i tr i qua ba i A-tng-k ki p, ròng rã tu hành m i có th thành công, b i ch nng vào t l c nên r t khó. Khi ch n tu pháp môn T nh , chúng ta nng vào m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t, li n có th m t i thành t u v t phàm vào Thánh. Nguyên do là chúng ta nng t a vào s c b n nguy n c a Ngài s c ngài gia h cho nên d dàng thành t u. 8. S quan tr ng c a thi n tri th c Th i i m t pháp, chúng sinh nghi p ch ng n ng n , ph c báo m ng manh. Ng i h c o thì nhi u, song ng i c o l i r t ít. R t nhi u ng i ã dùng h t tâm huy t, hao t n h t tinh th n, ti n c a và s c l c h c o, cu i cùng l i không c gì c . Nguyên nhân chính là do thi u thi n tri th c d n ng, không ch n úng phng pháp, l i i l m ng l c m t phng h ng. Vì th , nng t a m t v thi n tri th c sáng su t tu hành là i u không th thi u. D i s quan tâm và ch d n c a thi n tri th c mà d ng công tu hành, tùy th i tha h i mà tu s a l y mình, m i không n n i phí công vô ích. 9. Không nên phát nguy n suông ã phát nguy n thì c n ph i th c hi n, không nên phát nguy n suông. Có m t d ng ng i có h a nhng không làm tròn còn th y không c, hu ng chi là t chân chánh c a Ph t i trên ch Ph t và B -tát ch ng minh phát nguy n. Vì th , c n nên th n tr ng, l ng s c mà làm. Không nên tham vinh d hão huy n,

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

45

hào nhóang bên ngoài hay vì h danh phNm v , ành nguy n siêu xu t c a chính mình bi n thành nguy n suông. 10. N n t ng c a s tu hành

l i

Gi i lu t là n n t ng c a i s ng tu hành. Nh nhà l u nhi u t ng nhng móng không ch c, l i xây cao thì v sau b t c s ch ng nào cng là u ng công vô ích, không sao tránh kh i s p . Vì th , Ph t d y chúng ta ph i l y "gi i làm th y" Tùy lúc, tùy ni xem xét l i thân tâm ki m kh o l i nói và c ch , hành ng c a chính mình. Hãy nh thôi thúc và tu s a hành vi c a mình cho c ngay th t, m i x ng áng là t c a Ph t Chng XII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.H nh i hi u th gian

i s Liên Trì d y: "Giúp cha m gi i thoát sinh t , m i tròn b n ph n làm o con". H nh hi u l n nh t th gian không gì hn khuyên cha m ni m Ph t, phát nguy n vãng sanh th gi i C c L c. Gi s chúng ta cúng d ng cha m r t nhi u vàng ng c châu báu, xây nhà cao p l ng l y cho cha m , nhng lúc già ch t n, cha m không th mang theo c. Trong cu c s ng d u nhi u nm c g n gi bên cha m , ân c n thm h i v i tâm m n thng, t t c u ch là h gi , t m th i. Ch có khuyên cha m th ng ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t m i tròn o hi u th o. ây m i th t s m i ón cha m n ch hoàn toàn l i ích. Nguy n kh p thiên h , nh ng ng i con có tâm hi u th o, c g ng ph ng d ng và báo áp công n cha m v i tâm hi u th o này. 2. c khiêm t n t h th n

Tu hành chính là tu s a cho ngay th ng hành vi c a chúng ta. Trong quá trình h c Ph t, n u chúng ta không có c tính khiêm t n, t mình h th n ti p nh n s d y b o, ch d n và phê bình

46

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

ng i khác, còn tr l i t ph , ngông cu ng không coi ai ra gì, h ng ng i này vnh vi n không bao gi ti n b , cng không t cách ng trong hàng t c a Ph t. 3. M c ích c a s tu hành Trong quá trình tu hành, t t c pháp môn nh L c V n h nh u dùng d ng ác tu thi n, chính là thành t u cho chúng ta s c thanh t nh ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. 4. T thanh t nh ý mình Giáo ngha ch Ph t d y không ngoài 16 ch "vi c ác ch làm, siêng làm vi c lành, thanh t nh ý mình, l i ch Ph t d y". Trong 16 ch y quan tr ng nh t là b n ch "thanh t nh ý mình. V i ng i ni m Ph t thanh t nh c ý mình, ph i b n v ng n m ch c m t câu Nam mô A-di- à Ph t. Dùng nh t tâm ni m Ph t ch t t và hàng ph c muôn vàn v ng ni m, thanh t nh t tâm. N u ni m Ph t không gián o n, s hi n rõ tánh Ph t xa nay có s n ni m i chúng ta. 5. Không có ch tr tâm áng ti c cho ng i i, ph n nhi u ham chú tr ng ch "h nh ác không làm, siêng làm h nh lành". L i còn ch p tr c công c c a mình ã t o ra, cu i cùng công c t c ch thành t u ph c báu cõi nhân thiên, nên còn luNn quNn trong vòng sinh t luân h i, th t áng ti c v y! Ph n ông ng i i l i l là i u t i quan tr ng là "t t nh ý mình". Ng i h c Ph t c n ph i dùng tâm thanh t nh không ch p tr c ni m danh hi u Ph t. Không nên ch p tr c vào t t c các công c o n ác tu thi n (có làm mà không có ch p tr c). em t t c công c y h i h ng sinh v th gi i C c L c Phng Tây, m i th t s thành t u o nghi p c a chúng ta

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

47

6. Vô th ng S vinh hoa phú quý i nh hoa n r i r ng, vi c t tán th gian l i ng nh mây n r i i. Tr i t bao quát v n s r t t nhiên. Hoa n r i tàn, mây t r i tán, sóng v sóng tan, m t tr i lên l i xu ng... Ni ni u vì chúng ta thuy t pháp và ch thuy t m t bài pháp duy nh t là "vô th ng". V n v t trong v tr gi ng nh i n ch p, m ng huy n, bóng nh, b t n c, nh h t sng gi có t m th i. i u y, nh c nh chúng ta không nên ch p tr c, mà hãy chín ch n nhìn cho rõ và th t s buông xu ng. Trong sinh ho t, ph i tùy duyên b t bi n làm ch chính mình. 7. Nng pháp ch ng nng ng i Ph t d y phng pháp tu r t nhi u. K n T s l n l t làm thi n tri th c d y b o chúng ta, l i thêm b n h u ng tu cng vô s . V y chúng ta hãy n m l y m t nguyên t c l n "nng pháp ch ng nng ng i". L y toàn b giáo pháp c a ch Ph t làm chuNn m c, b i ch có ch Ph t nói ra m i t t i c u cánh r t ráo viên mãn. Vì th , t t c ng i tu hành nên nghe và l y giáo pháp c a ch Ph t làm nguyên t c, m i không n n i nghe nói sao hay v y, mà i l c vào ng tà. 8. Ch và quán Có ng i nói r ng: Th nào g i là Ch và Quán? Qu th t ch ni m m t câu A-di- à Ph t chính là ch và quán r i. Có th chuyên ni m danh hi u Nam mô A-di- à Ph t n khi không còn kh i ni m, v ng ni m không sinh g i là ch . Khi ni m danh hi u Ph t th ng bi t t ng ni m, t ng ni m rõ ràng u n g i là quán. Có th nng vào Chng i Th Chí B Tát Ni m Ph t Viên Thông trong kinh Lng Nghiêm: "Thu nhi p sáu cn, t nh ni m liên t c". Chân th t ch p trì danh hi u Ph t chính là Ch và Quán v y.

48

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

9. C n h c làm Ph t, không c n gi i Ph t h c (lý thuy t) Th i m t pháp này, chúng ta là h ng chúng sinh h c Ph t, nghi p ch ng n ng n , ph c báo m ng manh, cn c ph n nhi u ngu si y u u i. Dù sao nh t nh cng ph i ni m danh hi u Ph t, lòng tin m nh m nguy n c u sinh cõi C c L c. Không c n ph i nghiên c u th t nhi u v Ph t h c, các pháp Ch Quán ho c kinh i n. Chúng ta c n h c làm Ph t ch không ph i h c v Ph t h c (lý thuy t). Thành th t trên s tu hành là di t tham, sân, si; siêng tu Gi i, nh, Tu ; l i thêm th ng siêng tu Nam mô A-di- à Ph t, thì s tu hành ã x ng áng l m thay! 10. T c tâm T nh Dù b n d c s c nghiên c u các pháp môn Ch Quán, có th ni giáo ch tông Thiên Thai ã dung h i và quán thông. Th m chí còn có th t ng thu c làu làu Tam t ng kinh i n, u không có ch dùng. B n v n là k phàm phu còn trói bu c trong vòng luân h i sinh t . Mu n thành Ph t ph i tr i qua ba i A-tng-k ki p. Tuy cái gì b n cng không bi t, nhng ch c n b n thành th t ch p trì danh hi u Nam mô A-di- à Ph t v i lòng tin sâu xa và tâm nguy n tha thi t c u sinh v cõi C c L c, là có th thành t u vi c gi i thoát sinh t m t i, s v t phàm vào thánh. Pháp môn ni m Ph t th t không th ngh bàn. Xin khuyên t t c Ph t t hãy bi t tâm mình là cõi T nh , nên an tâm ni m Ph t ch th i gian qua suông, vì m ng ng i có h n! Chng XIII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Trì gi i Khi ni m Ph t mà tâm t tán lo n, v ng t ng t i t p, tâm không c t nh sáng, là do không gi úng gi i lu t, sinh ho t hàng ngày th ng hay ph m gi i. Ph i bi t có gi i m i có nh, có nh m i có tu . Trong tam vô l u h c, gi i c dùng làm c s ban u. Gi i lu t là cn b n c a t t c ng i tu hành. Không

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

49

có gi i lu t, s nghi p tu hành không th thành t u. Vì th , chúng ta ph i khéo léo l y gi i làm Th y. em gi i lu t c a Ph t làm m c th c và khuôn m u cho s hành trì trong sinh ho t c a chúng ta. 2. Th ng sinh tâm h th n và sám h i Chúng ta sinh ho t hàng ngày r t d b ph m n gi i lu t. Vì chúng ta ngu si, nghi p ch ng n ng n nên m i ngày ho c nhi u ho c ít, ho c n ng ho c nh u có vi ph m gi i lu t ã th . Vì th m i ng i c n ph i h t s c cNn th n, luôn xét l i l i nói, c ch và hành ng c a chúng ta. Trong t ng phút t ng giây và t ng ý ngh c a chính mình, th ng sinh tâm h th n và sám h i, chúng ta m i có th di t tr t i l i, tâm tr nên trong s ch. 3. H th n Ng i h c Ph t, cu i cùng có ti n b hay không, ch xem l i chính mình. i v i hai ch "h th n" làm c nhi u hay ít. H th n m t ph n c m t ph n l i ích, thành t u c m t ph n o nghi p; h th n m i ph n c m i ph n l i ích, thành t u c m i ph n o nghi p 4. Ngã m n Hi u bi t càng nhi u, n u không khéo thì s ngã m n càng cao. T p khí x u theo ó s l n lên, i v i o càng ngày càng xa cách. Trong quá trình h c Ph t chúng ta ph i luôn gìn gi hai ch "h th n". Mãi chân th t, gi gìn tâm tr ng khiêm t n, không tài nng. H ng n t t c m i ng i, t t c m i vi c h c t p. i u lng thi n, chúng ta xem là b c mô ph m; vi c x u ác, ph i l y ó làm t m gng rn nh c chúng ta. Nh t thi t không nên cho mình là úng, cho mình là chuyên môn ã tr i qua nhi u l n thành t u. n u nh th là ph m n ch mà ng i h c Ph t r t k . Ngã m n v sau sinh qu báo x u làm ch ng ng i thánh o. Qu báo này nh t nh tr n không kh i.

50

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

5. H u l u H u là có, l u là phi n não làm cho chúng sinh ri vào ba ng ác. H u l u là pháp phi n não làm cho chúng sinh ri vào ba ng ác. i u mà ng i h c Ph t r t s chính là h u l u. Vi c làm nh c nh n, kh s , t n hao m hôi và máu huy t cng không d dàng tích ly c công c và ph c báu. Nhng vì tham, sân, si và vô minh nghi p ch ng c a chính mình, nên trong sinh ho t ngày th ng, không cNn th n ã ph m vào gi i lu t. Vì v y, t t c công c và ph c báu ã t o theo ó mà m t h t. 6. Ph m gi i thành h u l u Ng i ph m gi i là h u l u, gi gi i là vô l u. Gi i lu t chính là nhân qu . Dù b t c lý do gì, khi ã ph m vào gi i lu t chính ã ph m vào nhân qu . Nh t nh s có qu báo không t t. Vì th , khi h c Ph t, chúng ta nh t nh ph i khéo léo; khi tu hành ph i h t s c cNn th n. Th ng luôn quán chi u và xét l i chính mình. Khéo léo tuân theo gi i lu t h th công phu, ng ph c báu tu hành nh c nh n kh s bi n thành công c h u l u. 7. Ki m nghi m l i l i l m Thân th chúng ta sinh ra b nh t t, trong sinh ho t luôn g p ph i tr c tr ho c có lúc công vi c không c hài lòng... Khi s vi c không nh ý phát sinh, k ngu ch bi t than thân trách ph n, oán tr i t, trách c ng i khác, m n c này n che y sai sót c a mình. Song ng i có chí cho r ng nh t nh mình có sai l m vi c gì, nh t nh ã vi ph m gi i lu t, ã vi ph m vào nhân qu , m i có s báo ng không t t này. Ph i mau ki m i m l i l i l m, xét l i mình và thành tâm sám h i, nguy n không ph m n a.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

51

8. Gi i lu t Th i m t pháp, ng i tu pháp môn ni m Ph t r t nhi u, nhng ng i thành t u h nh nguy n l i r t ít. Then ch t quan tr ng ây không cNn th n gi gìn gi i lu t ã th . N u hay gi gi i, cNn th n l i nói và hành ng, nghiêm kh c ki m ch s buông lung chính mình thì t t c công c ã có s không tan m t, o nghi p t nhiên thành t u. N u không gi gi i, không có k lu t nghiêm túc, mu n làm gì thì làm, thì t t c công c ã t o s tan m t h t, o nghi p làm sao có th thành t u c? 9. Siêng nng hành pháp l Ph t sám h i Khi ã ph m gi i, nh t nh ph i có t i và s gánh l y qu báo x u. Phng pháp c u t i duy nh t chính là h t lòng chân th t bày t l i l m và thành tâm sám h i. Ph i th ng thi t t nh xét l i mình, nguy n không ph m l i n a. Chúng ta c n ph i m i ngày, tr c t ng Ph t và B -tát, siêng nng l l y và sám h i. Dùng s c m nh c a sám h i tiêu di t l i l m sai ph m c a chúng ta. 10. Ph t pháp suy vi i u áng thng nh t c a k phàm phu chính là không giác ng . ã ph m gi i công c tán m t h t nhng không t bi t. Vì th , chúng ta c n ph i có thi n tri th c ch rõ khuy t i m và l m l c c a chúng ta. áng ti c vào th i m t pháp ngày nay, b c thi n tri th c có th xem th y s h h ng c a chúng ta l i không có nhi u. Thi n tri th c có th t ng b c ch giáo l i l m c a chúng ta l i càng ít. Hn n a ng i bi t khiêm t n, lãnh th s ch giáo và phê bình c a thi n tri th c ã ít l i càng ít hn. B i v y, Ph t pháp ph i suy y u i. Ng i có th ti n b và thành t u o nghi p, hi m th y và khó g p nh lông ph ng, s ng lân. Nguyên nhân chính là do s ngã ch p, ngã m n, không bi t h th n c a chúng ta quá nhi u, không ch u khiêm t n lãnh th l i ch d y phê bình c a thi n tri th c.

52

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

11. Khiêm t n t xét mình Chúng sinh th t áng thng, do b i nghi p ch ng ngu si ch p tr c, ngã m n, không bi t h th n x u h , nên khó g p c thi n tri th c khai th và ch rõ l i l m. V l i, chúng sinh v n m t m c ngoan c , t ý làm càn, không coi ai ra gì, t tc công c trôi theo chi u h u l u, mà còn chu c v vào thân. Th t mà m i ph n áng thng! Chúng ta ph i mau buông xu ng t t c ngã m n, ch p tr c h c t p tâm h th n cùng c tính nh ng nh n, khiêm t n và h nh t t nh. Nh th m i có th th c s ngày càng có công và thu ho ch c l i ích th c t trên ng h c Ph t. Chng XIV LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Th i m t pháp ni m Ph t d thành t u c Ph t là b c thông su t Tam Gi i. Ngài d y r ng: "Th i i chánh pháp gi i thoát thành t u. Th i i t ng pháp thi n nh thành t u. Th i i m t pháp ni m Ph t thành t u". Nh ng l i này chúng ta ã hi u bi t rõ ràng. Th i i m t pháp ngày càng xa cách Thánh nhân. V n m ng pháp môn ngày càng suy gi m. Cn c chúng sinh ngày càng châm l t, ph c báo mong manh, trí tu thô thi n, t i nghi p sâu n ng, không t cách nói n trì gi i và thi n nh. Ch còn nng t a vào nguy n l c i t i bi c a c A-di- à. Nng t a vào m t câu Thánh hi u h t s c cao th ng, h t s c n gi n và chân th t, m i có th v t thoát kh i vòng sinh t luân h i 2. Gi i lu t là cn b n Th i chánh pháp khi Ph t còn t i th , Thánh Hi n lúc y ph c hu u v t xa b n phàm phu chúng ta trong th i m t pháp này. Ph t d y: "Trì gi i m i có th thành o nghi p". Nh ây có th bi t, gi i lu t là cn b n c a t t c giáo pháp Ph t d y. Không có

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

53

gi i lu t mà tu hành cng nh xây l u trong h không, h t s c nguy hi m b i s có ngày s p . 3. C g ng gi gìn gi i lu t Chúng ta là nh ng chúng sinh sinh vào th i m t pháp. Nh c n gi i lu t, chúng ta không có chút t cách gì nói. Chúng ta t s m n chi u ho c nhi u hay ít, n ng hay nh , do c ý hay vô tình, u có ph m n gi i lu t ã th . Ph i ôm lòng h th n và thành tâm sám h i, em kh nng trì gi i, xa lìa c nh tr n ng d c mê ho c bên ngoài. C n ph i thanh t nh i s ng sinh ho t c a chúng ta. Th ng xuyên quán chi u và xét l i b n thân, em gi i lu t làm tiêu chuNn áp d ng cho i s ng. B i khi ã ph m gi i, t i l i ta s nh n ch u. Ng c l i, công c trì gi i thù th ng s th a h ng. Cho nên, trì m t ph n gi i lu t c m t ph n l i ích, trì m i ph n gi i lu t c m i ph n l i ích. Chúng ta h th n vì t mình cn c th p kém, cha th trì gi i c viên mãn, nên ph i thành th t khNn thi t sám h i, d c h t tâm ý ni m Ph t c u th n l c c a Ph t và B -tát gia h , mong v i gi i lu t có phng h ng th c t và kh nng trì gi i c viên mãn. 4. Phng pháp t sáng èn tâm

Có nhi u ng i tiêu phí r t nhi u ti n cho vi c t èn "Quang Minh ng" bên ngoài. Nh v y không có ý ngha gì c . Chúng ta c n t èn nên khéo t sáng èn tâm c a chúng ta. Tâm là ng n èn r t sáng, nên ph i khéo léo và n l c t sáng ng n èn y. ây là vi c cúng d ng l n lao và t t p. Công c ng n èn tâm sánh v i ti n tiêu phí ngàn v n t èn bên ngoài, còn cao hn g p v n l n. 5. Danh và l i Danh và l i là hai l i ki m r t ác c và mãnh li t, th ng theo u i ta trên con ng h c Ph t. T xa n nay, có bi t bao anh hùng hào ki t và tài t cao nhân nhng v n tiêm nhi m n

54

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

danh l i, r i t i t p trúng tên ngã ng a, phát c m ng vong, u ng phí tâm huy t m t i kh s n l c tu hành. Giá ph i tr vì tham danh c u l i là m t i qua suông, v n trong vòng luân h i th qu báo kh s không lúc nào h t. 6. C n th n phòng danh l i

Ng i h c Ph t nên cNn th n phòng danh l i. Ph i xa lìa danh l i, luôn giám sát và quán chi u n i tâm mình. Nh t thi t không nên tham c u danh l i. Ph i tri n khai t i cùng và em vi c l n sinh t c a chính mình t nó ngay sau gáy. N u tu hành ch vì th o n và m n c truy c u danh l i, h ng ng i này trên i ch có ti ng v tay tán xng c a k dua n nh. Cu i cùng vi c gi i thoát vãng sinh v Tây Phng không t cách nói n. 7. M t l i khai th bình th ng chân th t M t câu nói quan tr ng nh h ng n cu c i c a i s Liên Trì, ó là l i khai th cu i s n kh p t t c : "B n có th gi tròn b n ph n, không c n tham c u danh l i, ng tâm phan duyên, ph i bi t rõ ràng nhân qu và nh t tâm ni m Ph t". B y gi , nh ng hành gi n c u ch d y, i v i l i khai th bình th ng không có gì là l này, ph n nhi u còn c i l n khinh mi t, không cho là úng, l i còn cho r ng ngoài m y l i này ch ng bi t nói gì khác. Ngàn d m ng ng m , n c u c u m t v thi n tri th c trong thiên h khai th mà ch nghe c m y câu không có gì là huy n di u. L i khai th không có giá tr n a vn ti n. Nhng i s Liên Trì có i trí tu , bi t c m y l i này dung hòa kh p t t c . i s tr n i tha thi t hành trì, th nh n n kho báu chân th t. Ph i bi t, ây là ch cao minh c a i s. i s không bao gi nói huy n nói di u, hay nói cho cao hn h t h u h c. Ch v i lòng chân th t, em y u i m công phu r t g n và r t th c do mình th nghi m qua mà khai th , cho hàng h u h c th t s theo l i khai th này mà tu hành t c l i ích. ây là do i s Liên Trì m t i h t s c tuân th , không giám quên, nên s thành t u v t h n ng i phàm.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

55

8. Bi n danh l i Trong nhà Ph t có lu truy n câu chuy n th này: ng bên b sông, nhìn vô s thuy n bè qua l i, i Lão Hòa Th ng nói v i ti u Sa-di ng bên c nh r ng: "T xa n nay, thuy n i thuy n n, không bao gi h t. Ng i trên thuy n này ang theo u i và b n r n ch có hai vi c. ó là danh và l i, có th mà thôi!". Chúng ta là h ng phàm phu s ng ch t trên bi n danh l i, lúc nào m i có th chân th t khám phá, th t s buông xu ng và thành tâm ni m Ph t c u sinh Tây Phng C c L c? T ni ch lang thang phiêu b t, quay v quê hng C c L c, không còn trôi n i trên bi n nghi p sinh t luân h i 9. Xa h n danh l i Danh và l i làm ng i i mê mu i. Chúng ta không nh ng th v i danh và l i mà ph i ti n thêm m t b c xa h n danh l i. Xem danh l i nh n c l và thú d h i ng i. Vì cn c chúng ta châm l t, s c nh quá y u, ch ng ch i không l i v i danh l i mê ho c. Dùng o lý i tr , ch còn cách là xa h n danh l i. i v i m t chút hành vi, tiêm nhi m n màu s c danh l i, nh t nh ph i tránh xa. Nh th m i không n n i b mê ho c iên o, quên m t m c tiêu chính áng là h c Ph t gi i thoát sinh t . Chng XV LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Ni m Ph t c qua sinh t Kinh i T p nói r ng: "Th i m t pháp, c v n ng i tu hành, hi m có m t ng i c o. Ch nng pháp môn ni m Ph t, c qua bi n sinh t ". Chúng ta h c Ph t ph i bi t tha thi t th nh n. Tu hành vào th i m t pháp này, mu n gi i thoát sinh t , n u không tu pháp môn ni m Ph t thì t t c các pháp môn khác tuy t i không th thành t u. R t mong m i ng i u có th buông b v ng tâm, thành th t ch p trì danh hi u Ph t. Nh t tâm

56

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

ni m Ph t m i th t s vòng luân h i.

i này làm xong vi c sinh t , thoát kh i

2. Ni m Ph t càng v sau càng quan tr ng Th i m t pháp tng lai s n o n cu i cùng. Pháp môn ni m Ph t nh t nh càng v sau càng quan tr ng. Chúng sinh i v lai ph c báu m ng d n, nghi p ch ng n ng thêm. Nh ngày này m t b kinh i n quý báu, m c cho h h t, không xem t i. Có th n cu i cùng, Ph t giáo t i th gian còn lu truy n m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t. Chúng sinh ã quá au kh , nng t a m t câu Ph t hi u là nng t a vào s c th nguy n i t i bi c a Ph t A-di- à. Ch c n n gi n ch p trì danh hi u Ph t, tin và nguy n vãng sinh, li n có th nng nh s c Ph t c u v t thoát kh i bi n kh sinh t . Nh ây có th th y m t câu Nam mô A-di- à Ph t th t tinh hoa vô cùng trong Tam t ng kinh i n c a Ph t giáo. 3. M ng s ng có h n M ng s ng có h n. Chúng ta không th có nhi u th i gi b phí. Ng i h c Ph t không th lng ch ng l ng l . Có lúc th y c n tham thi n h c m t chú, có lúc th y c n i sâu vào kinh giáo. C n ph i chân th t ni m Ph t, dùng m t pháp môn th nh p trí tu . Khéo léo ni pháp môn ni m Ph t mà h th công phu. Ni m thu n th c r i, Tam t ng kinh i n bao hàm trong y. Th t ra, t t c pháp môn thi n, m t hay lu t u thu nhi p trong m t câu Nam mô A-di- à Ph t. Thành tâm ni m Ph t thì t t c s l i ích u có th t c. Không thành tâm, i này ch là k t duyên v i Ph t pháp mà thôi. Nói n gi i thoát sinh t không có m t chút t cách. 4. Bi n b n nguy n c a Ph t Di- à i s Thi n o nói r ng: "Nguyên nhân c Ph t xu t hi n i, ch nói b n nguy n c a Ph t Di- à" c Ph t Thích-ca Mâu-ni vì th th hi n ni cõi Ta-bà Ng tr c này, chính là d y

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

57

b o chúng sinh ang au kh ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. 5. Thành th t Thành th t là bí quy t mà ng i h c Ph t vào th i m t pháp ph i ghi nh trong tâm. Chúng ta nên nng vào m t v thi n tri th c chân chính, ch còn trong sinh ho t hàng ngày ph i thành th t ni m Ph t, trì gi i và s a i thói quen x u. T t c ph i thành th t làm h t b n ph n. Trong t t c vi c tu hành ph i h t lòng thành th t, không nên nói huy n nói di u, không vì danh l i. Ch m t lòng thành th t kh i ni m tin sâu, phát nguy n tha thi t c u sinh v th gi i C c L c. H c Ph t nh ây r t d thành t u. 6. Thành th t ni m Ph t i s Liên Trì là b c T s i th nh t c a tông T nh vào i nhà Minh. Tr c khi vãng sinh C c L c i chúng c u th nh l i l i di chúc. i s d y r ng: "Thành th t ni m Ph t". T s m t i tu hành ch l i b n ch n gi n, nhng b n ch y ã nhi p t t c cng lnh c a ng i tu hành th t s bên trong. Vào th i m t pháp, ma m nh pháp y u, chúng tà y d y. Chúng ta ch c n n m ch c b n ch "thành th t ni m Ph t" này làm nguyên t c cho vi c tu hành thì không b t t c tà ma ngn tr , mê ho c iên o. 7. t Ph t chân chánh

T t c vi c tu hành không nên xa r i pháp ni m Ph t, t t c s hành trì không nên trái v i s thành th t. Không ni m Ph t, tu hành không th thành t u; không thành th t, tu hành không th c c l c. Nh k l i giáo hu n l ic a i s Liên Trì "Thành th t ni m Ph t". Chúng ta ch có thành th t trì danh hi u Ph t m i úng là t chân chánh c a Ngài.

58

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

8. H c Ph t chân chánh N u chúng ta ã chân chánh h c Ph t thì càng h c càng t n ch n gi n và thu n th c, càng h c nh t nh càng khiêm t n và luôn bi t h th n. n gi n và thu n th c n m c trong sinh ho t ch là m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t tràn ng p trong tâm; tâm khiêm t n n lúc ch th y t t c m i ng i u là B -tát, duy ch có mình ta là phàm phu. Lòng h th n nên t t c vi c t t ch h ng cho ng i khác, n u có vi c x u, l i l m mình nh n l y h t. Ng i có tâm l ng cao c này trên ng h c Ph t s t c thành t u chân chánh. 9. i t ng c a h c t p

i t ng c a chúng ta c n h c t p ch ng ph i là b c i pháp s ti ng tm n xa c v n ng i yêu m n, cng ch ng ph i nhà i thông gia có h c v n sâu r ng mà chính là h ng th ng dân. H ng th ng dân này b n ch t th t thà, trong sinh ho t luôn nh t tâm ni m Ph t, ngoài ra t t c u ch ng lo ngh. Gi b n ph n nh ng i ngu kh kh o. Nh ây m i có th th m kh h p v i ch huy n di u c a o, chân chánh t n ch l i ích th t c a Ph t pháp. 10. Th t thà là quý, bình th ng là ph c Hãy xem ng i chân chánh c vãng sanh u là nh ng ng i th t thà. Ng i không th t thà i có th ki m c ti ng khen tr ng r ng và danh d suông, cu i cùng ph n vãng sinh C c L c thì l i càng ít. Vì th th t thà và bình th ng là ph c báu. Ng i có th h t s c th t thà và bình th ng ni m danh hi u Ph t chính là ng i h c Ph t h ng nh t.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

59

Chng XVI LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. y lòng tin và tâm nguy n

i s Ng u Ích trong "Di- à y u gi i" gi ng r t rõ ràng: " c sinh C c L c hay không, phNm v cao hay th p hoàn toàn do ni ni m Ph t sâu hay c n". Ng i ni m Ph t ch c n y ni m tin và tâm nguy n, khi n khi lâm chung m i ni m cng quy t c vãng sinh. Nhng sao hi n nay ng i ni m Ph t r t nhi u mà ng i vãng sinh thì r t ít? Then ch t chính là ni m tin và tâm nguy n không rõ ràng, s tu hành quá thô thi n không c g ng t i cùng. 2. Nói nhi u nhng làm ít L i b o chúng ta c t nhiên i m t v i chính mình ? Không th c! B i chúng ta u là ng i nói nhi u song l i làm quá ít. Mi ng nói chán cõi Ta-bà mu n c u v C c L c. Nhng trên hành vi, tâm t ng l i không quên Ng d c và sáu tr n, trong tâm v n còn v ng vít tình riêng, gia ình và con cái, u óc còn suy ngh v danh v và s giàu sang. N u có h c Ph t, ch c u l i ích cho t thân, c u c kho m nh và bình an, c u công danh, phú quý. Ng i th c s không c u các th trên, ch n thu n c u sinh Tây Phng C c L c ã ít l i càng ít. Nhân vì ni m tin không sâu, tâm nguy n không tha thi t. Tâm tham luy n Ta-bà nên d n xa cõi C c L c, tâm v i Ph t ngn cách. Vì th , chúng ta ni m Ph t tuy nhi u, ng i thành t u l i r t ít, ch ng khác nào lông ph ng s ng lân. 3. Ng i có tín nguy n chân th t r t ít Chúng ta th ng gi ng tín, nguy n, h nh. Nhng th t s i v i pháp môn T nh , có ni m tin sâu hay không? Th t s i v i th gi i C c L c có nguy n tha thi t hay không? Nên h i l i lng tâm. Ng i ni m Ph t có kh nng chân chánh kh i lòng tin sâu, phát nguy n tha thi t, cu i cùng không c nhi u, chính

60

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

là vì ni m tin không sâu, nguy n ch ng tha thi t. Vì th , ng i ni m Ph t r t nhi u nhng ng i t n ch thành t u r t ít. 4. Ki m nghi m lòng tin và nguy n h nh Ki m nghi m chính mình có th t ni m tin sâu và nguy n tha thi t hay không? Xem l i chính mình ni ch "x " c kho ng ch ng bao nhiêu công phu? X và buông xu ng m t ph n thì ni m tin và tâm nguy n c a mình t c m t ph n; x b và buông xu ng m i ph n thì ni m tin và tâm nguy n c a mình t c m i ph n. N u trên mi ng c khng khng nói t mình ã y lòng tin và tâm nguy n, nhng trên hành vi u lo ngh v danh l i, bám vào chuy n th gian, dính m c vào tình ái, g p m t chút tr ng i x b và buông xu ng không c. ây chính là lòng tin và tâm nguy n gi t o, khinh mình d i ng i. Ngh c u vãng sinh ch là leo cây tìm cá, tr n không th c. 5. Nên phát nguy n Phát nguy n là vi c làm h t s c quan tr ng. Vì th , trong kinh A-di- à, c Ph t nhi u l n t n tình cn d n chúng ta " c n ph i phát nguy n". Kinh nói r ng: "Này Xá-l i-ph t, chúng sinh nghe ó c n ph i phát nguy n, nguy n sinh v cõi n c kia"... "N u có chúng sinh nghe c l i này, c n ph i phát nguy n sinh v cõi n c kia"... "Các thi n nam cùng ng i thi n n , n u có lòng tin c n ph i phát nguy n, nguy n sinh v cõi n c kia". Ni m i o n trong kinh A-di- à, c Th Tôn u liên ti p ba l n d y b o chúng ta "c n ph i phát nguy n", "c n ph i phát nguy n". Có th th y rõ tâm phát nguy n quan tr ng bi t bao! 6. Phát nguy n Chúng ta ni m Ph t c n ph i phát nguy n c u sinh th gi i C c L c. ã có tâm nguy n r i, tâm nguy n c a ta v i bi nguy n c a Ph t h p nhau m i có th cùng Ph t c m ng qua l i. Có tâm nguy n m i có th chân th t chán lìa Ta-bà, m ng sinh v C c L c. Có tâm nguy n m i chân chánh o n ác tu thi n và tinh t n

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

61

trì danh ni m Ph t. Không phát nguy n mà ch có ni m Ph t, dù ni m n ch công phu c thu n th c, nh t tâm b t lo n cng không cách gì vãng sinh. B i tâm ta và nguy n l c c a Ph t còn ngn cách. B n không nguy n sinh v C c L c, c Ph t cng không có bi n pháp gì ti p d n b n c! 7. Nhân duyên cn lành và ph c c

Kinh A-di- à nói r ng: "Không th dùng m t ít nhân duyên cn lành và ph c c mà c sinh v n c C c L c". Ng i ni m Ph t mu n c u sinh v T nh , c n ph i tích ch a nhi u ph c thi n. Nhân duyên cn lành và ph c c càng nhi u càng có th thành t u tâm nguy n ni m Ph t vãng sinh c a chúng ta. Nhng mu n c nhi u nhân duyên cn lành và ph c c c n ph i có hai phng pháp: M t là không sát sinh, n chay tr ng, không t o nghi p sát công c ã t o không tán m t. Không cùng chúng sinh k t m i thù truy n ki p khi lâm chung không b nh t t, au n hành h , cùng oan gia b c bách làm tr ng i cho chánh ni m không c vãng sinh. Hai là chu c m ng phóng sinh. Phóng sinh là công c r t l n, cng là nhân duyên cn lành ph c c b c nh t, l i là phng pháp t t nh t n tr n gi t h i ch ng ch t t ki p tr c. Trong khi phóng sinh, cn lành tr ng thêm và thu ho ch c r t nhi u, ph c c sinh thêm và thu ho ch c r t l n. Nhân vì c u vô s m ng chúng sinh là t o vô s nhân duyên t t p. Vì th , n chay tr ng và phóng sinh là bài t p ban u mà ng i h c Ph t c n ph i chuNn b . i v i o nghi p phóng sinh ã có nh h ng quy t nh. M i hành gi ni m Ph t ph i chuyên chú ni ây, ch coi th ng và ch nh m ng. 8. Qu t

Có m t h ng ng i c cho qu t quá th p kém. K th t, qu t r t áng tôn quý. Qu t nh n ch u t t c gió táp ma sa,

62

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

l a m t tr i t nóng v n c nh b t ng. Qu t b v n lo i chúng sinh xô l n, d m p r i l i ti u ti n vung vãi trên ó, t v n oán ch u mà không oán h n. Qu t b o b c và nuôi d ng t t c sinh m ng c a chúng sinh, cung d ng t t c sinh m ng c a chúng sinh nhng v n không m t l i k l công tr ng. M t lòng vô t, vô ngã th n nhiên không giá c . Qu t v n n ng tru t m lòng che tr chúng sinh, cho chúng sinh luôn s ng và luôn phiên sinh n , còn qu t v n c khiêm cung, h th p mình v i t t c v n loài. 9. Pháp môn tâm a

Chúng ta th ng nghe nói hai ch "tâm a". V y tâm a chính là nh c nh chúng ta c n ph i h c t p c tin và tinh th n c a qu t, luôn luôn h th p mình v i tâm h th n. Không k công, không c u danh l i. Mãi h th p mình mà không c n n i ti ng và h t s c bình th ng. Không mong ý và l ng l gánh ch u t t c mà không c n tr giá. Khi tâm hành gi t n giai o n này g i là pháp môn tâm a. Chng XVII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.H ng phàm phu th p kém i s Liên Trì t xng mình là h ng phàm phu th p kém. i s n Quang t xng Tng cm cháo là do các Ngài th ng ôm lòng h th n. Còn chúng ta ? Chúng ta m i ng i trái l i gánh l y thói x u ngã m n t vô th y ki p n nay, ôi khi không có m t chút h th n hay khiêm t n. H c hi u cha c m t mà l i cho là th c hành c m i. L i nói và hành ng luôn c ng cao, ngã m n, ch th y l i c a ng i mà không th y l i c a mình. Th ng t cho mình là hay, không ch u h th p mình t soi xét l i. Hãy xem s h c v n và s th y hi u c a các b c c c. PhNm h nh và s hành trì c a các Ngài chi u sáng xa nay, c nhi u ng i m n ph c, song các Ngài v n c ôm lòng h th n, nhún nh ng h t m c. Vì v y, ân c c a Ngài th m nhu n mãi

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

63

n nay. Chúng ta m i ng i ph i bi t h th n ra n c m t, th m c m sâu xa và x u h t t b c. H t s c thành th t và bình th ng trong sinh ho t h ng ngày, t nh xét và s a l i l m. Nên h th n và thành tâm sám h i, b xu ng t t c thói x u c ng cao ngã m n c a chính mình m i x ng áng là ng i h c Ph t chân chánh. 2. Gi c vô th ng cu i cùng ph i i s Thi n o nói k r ng: n

Tu i già da gà, tóc b c Dáng i l kh khó khn D u cho vàng ng c y nhà, Khó kh i suy, già, b nh, ch t D u ông ngàn th khóai l c, Vô th ng tr n ph i n ni. Ch có l i t t tu hành H ng ni m A-di- à Ph t. Chúng ta hãy m i ngày ang t ng b c i n già suy, m i ngày i g n n h th m ch t chóc. Nhng l i có c m y ng i th nh n m ng s ng là vô th ng? Hãy th t s th y rõ và buông xu ng, b t u ra s c th c hành! S m vì mình chuNn b cho vi c l n sinh t không th tránh kh i. Vì th , m i ng i nên có tâm h th n và h t ho ng ngh n vô th ng. c thúc chính mình g p rút tu hành, kh i ni m tin chân th t phát nguy n tha thi t. Mong nng nh s c gia h c a Ph t, c r t nhanh chóng mà n gi n, v ng vàng nhng r t nhi m m u là phng pháp trì danh hi u Ph t. V i m t câu Nam mô A-di- à Ph t tròn y, thu n khi t, gi n n mà chân th t. i này s thành t u h nh nguy n vãng sinh C c L c phng Tây, s s m gi i thoát sinh t và ch ng qu Ph t. 3. U n n n chính mình i s n Quang d y: "Ch lo vi c nhà mình, ch lo vi c nhà ng i. Nên xem vi c t t, không xem vi c x u. Coi t t c m i

64

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

ng i là B -tát, ch m t mình ta là phàm phu". Nên h c t p chí khí xem ng i khác u úng, riêng ta không úng; ng i khác u t t, riêng ta không t t. em h t tinh l c và th i gian hao phí vào xem ng i khác úng hay không úng không b ng quay l i xét ni mình. Dùng th i gian quán chi u l i chính mình, u n n n l i nói và hành ng c ch c a chính mình. Xem xét vi c xét ng i khác úng sai là vô ích, i v i mình có t n gi m. Xem l i chính mình, t mình có th nhân ây xét l i l i l m, i ác thay thi n. Ng i khác s nh n th y c m c và d n d n chuy n hóa. Th y ng i hi n ngh mu n b ng. S sai bi t và k t qu lúc này s có chi u h ng t t p. 4. M t câu ni m Ph t nhi p h t t t c i s Ng u Ích nói: "Ni m danh hi u Nam mô A-di- à Ph t thu n th c, thì t t c tinh hoa c a Tam t ng kinh i n u trong y. M t ngàn b y trm công án, các c quan h ng th ng cng bên trong, ba ngàn oai nghi, tám muôn t h nh, Tam t t nh gi i cng trong y". M t danh hi u Ph t y t t c thi n, giáo, m t chú và t t c phng pháp tu hành. M t danh hi u Ph t y t t c Gi i, nh, Tu pháp môn T nh ích th c không th ngh, không th bàn! 5. Ni m Ph t chính là thi n B n ngh c n ph i h c thi n ? Hãy ni m Ph t i! Vì trong kinh i T p d y chúng ta r ng: "Ni m Ph t chính là thi n vô th ng th m thâm vi di u". 6. Ni m Ph t chính là m t B n ngh c n ph i h c m t tông ? Hãy ni m Ph t i! B i m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t, sáu ch h ng danh này nng vào Ph n vn cha phiên d ch m t ch . ó là m t chú n gi n, chân th t nh t.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

65

7. Ni m Ph t chính là giáo B n ngh c n ph i h c kinh giáo ? Hãy ni m Ph t i! Vì ni m Ph t chính là t ng h t th y kinh. M t câu Nam mô A-di- à Ph t là tinh hoa cô ng c a ba t ng kinh i n. 8. Ni m Ph t chính là Gi i, nh, Tu

Gi i thích và phát huy h t ý ngha c a ba t ng kinh i n ch ng qua ch có ba ch Gi i, nh, Tu mà thôi. Nhng m t câu Nam mô A-di- à Ph t y và viên mãn ph c c và trí tu . Nói h t t t c l i t t trong thiên h ch ng b ng không nói m t l i mà ch th m ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. Làm h t t t c vi c t t trong thiên h ch ng b ng không làm gì, ch chuyên ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. H c h t t t c h c v n c a th gian không b ng không bi t m t ch , chuyên ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. 9. i B -tát Vn thù và Ph Hi n u ni m Ph t.

Trong kinh Quán Ph t Tam-mu i, ngài B -tát Vn-thù nói k r ng: Nguy n tôi khi m ng chung, Di t h t các ch ng ng i. i di n Ph t Di- à, Sinh v n c C c L c. Trong phNm Ph Hi n H nh Nguy n kinh Hoa Nghiêm, ngài B -tát Ph Hi n nói k : Nguy n cho tôi khi s p lâm chung Tr s ch t t c các ch ng ng i. M t th y rõ c Ph t Di- à, T c c sinh v n c C c L c.

66

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

n nh nh ng b c i B -tát nh Ngài Vn Thù, Ph Hi n còn ni m Ph t, nguy n c u sinh v th gi i C c L c. Ngày nay không ít ng i coi th ng vi c ni m Ph t phát nguy n vãng sinh. Th t áng ti c! áng thng thay! B n t cho mình là h ng ng i gì? c Ph t ch d y, khuyên b o chúng sinh sinh v cõi C c L c Phng Tây, b n l i không ch u nghe l i Ph t d y. em "giá tr Liên Thành" vô giá i m t vn ti n có giá tr v t b bên ng rác. áng trách b n không bi t t t hay x u. Có m t không tròng, nên nhìn không th y Thái Sn, nghi p ch ng quá n ng, ph c báu l i mong manh! (Giá tr liên thành: Th i chi n Qu c, vua nhà T n mu n em 15 Thành i l y viên ng c h Hòa n c Tri u. Sau này g i ph m v t quý tr ng là giá tr Liên Thành). 10. Pháp môn c bi t

i s n Quang tán thán pháp môn T nh : "Chín cõi chúng sinh lìa pháp môn này không th viên thành qu Ph t, m i phng ch Ph t b pháp môn này d i không th l i kh p các h ng chúng sinh". Ni m Ph t là pháp môn c bi t. c Ph t m t i ch d y, cn c th ng, trung và h u c l i ích. T t c chúng sinh trong pháp gi i u nên tu t p. Trên n B -tát ng Giác, d i n k buôn bán nh , h ng y t th p hèn, ch c n ch u ni m Ph t u gi ng nh nhau; th a c nng vào s c Ph t c u , chót vót v t phàm vào Thánh thoát kh i sinh t . Ni m Ph t là pháp môn vô th ng, r t cao siêu, huy n di u không th ngh bàn, ch trong m t i là thành t u. 11. Bình th ng r t cao, thành th t r t di u Tâm bình th ng thì o càng cao, lòng thành th t thì pháp Ph t m u nhi m. Pháp môn tu hành cao siêu, m u nhi m chính là gi tâm r t bình th ng. Tu hành và h c v n sâu xa chính là h t lòng thành th t. M t câu Nam mô A-di- à Ph t r t bình th ng nhng r t cao siêu và m u nhi m. M t câu Nam mô A-di- à Ph t r t thành th t nhng r t sâu xa. Chúng ta có th gi tâm nh ngu,

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

67

nhng bình th ng và thành th t, th ng ni m m t câu Nam mô A-di- à Ph t. T th y n chung, vnh vi n không thay i, chính là h ng ng i b c nh t trong s ng i tu t p Ph t pháp. 12. L y thân làm phép t c Dùng l i nói ng i tuân theo r t khó, nhng dùng thân giáo ng i tuân theo thì r t d . Vì th , ng i h c Ph t ngh mu n ho ng dng Ph t pháp c t l i và l i tha, phng th c n gi n chính là l y thân làm phép t c. Trong sinh ho t ph i luôn nghiêm ch nh, lúc tu hành ph i trang nghiêm, suy ngh ph i chín ch n. Trong cu c s ng ph i gi tâm khiêm nh ng, t t n ti p ãi ng i. Gi h nh không sát sinh, luôn n chay và chu c m ng phóng sinh. Tâm thành th t ni m Ph t c u sinh C c L c, khi n cho ng i cùng làng, cùng ph c m lây n s l i ích c a vi c h c Ph t. Tâm luôn vui v cùng nng t a h c Ph t và c th m nhu n ân Ph t. ây chính là s ho ng pháp r t t t có hi u qu cao. Chng XVIII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.T ng Ph t chính là c Ph t

Trên s th t, chúng ta c n ph i xem t ng Ph t nh Ph t th t và thành tâm cúng d ng. M i l n chiêm ng ng t ng Ph t c n ph i nh th y và kính l Ph t. Dùng tâm thành kính nghiêm túc này t lòng thân c n, l kính và cúng d ng t ng Ph t. Có m t ph n cung kính thì có m t ph n l i ích, có m i ph n cung kính thì có m i ph n l i ích. B y gi , có nhi u ng i em t ng Ph t làm thành m t hàng ngh thu t, tùy ti n bày bi n lung tung. ng m t tý là em t ng Ph t bày phòng khách hay là hành lang, ni nhà n ho c phòng trà, cho ó là trang s c cho cu c u ng trà nói chuy n trong sinh ho t th ng nh t. ây th t là i v i t ng Ph t quá s c b t kính, trong khi không bi t ã khinh r t ng Ph t . Hãy nên cúng d ng t ng Ph t cng nh cúng d ng c Ph t thì c s l i ích vô l ng, vô biên. Chúng ta

68

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

n u không có tâm kính s , tùy ý em t ng Ph t bày trí không úng ch và ni không s ch s thì t i l i vô biên t chu c l y. ây là vi c r t quan tr ng, quan h n s i lên ho c a xu ng c a chúng ta. Ng i h c Ph t không th xem th ng vi c này. 2. Hi u và hành Không lo mình không hi u, ch lo mình không th c hành. Ng i h c Ph t hi n nay có cùng m t b nh r t n ng, chính là nói suông ch ng lo tu t p. Hi u c và nói r t nhi u, nhng làm c thì l i r t ít. V phng di n hi u bi t, chúng ta ã s m bi t thu th p khá nhi u khá sâu. Khi chúng ta ã hi u c n ph i có lòng tin và tâm nguy n ni m Ph t, c n chán cõi Ta-bà nguy n sinh v cõi C c L c. Luôn ôm lòng h th n và thành tâm sám h i. S ng c s v i tâm khiêm nh ng và luôn xét l i mình, bi t ti t ki m và quí tr ng ph c báu, luôn th c hành h nh o n ác tu thi n, n chay phóng sinh. Nhng khi th c hành chúng ta l i làm không úng, không em Ph t pháp ng d ng th c t vào sinh ho t h ng ngày. Vì th , th i m t pháp ng i nói o lý thì nhi u, ng i ch u th c hành thì ít. Ng i mi ng nói thao thao thì nhi u, ng i nói và làm h p nhau thì quá ít. Do ó k th t b i thì nhi u, ng i thành công thì r t ít. i u then ch t quan tr ng ây chính là th c hành. Ng i có s th c hành thì có s l i ích, không ra s c th c hành thì m t chút l i ích cng không có. 3. Không hi u bi t nhng có th c hành Có m t bà già không hi u bi t gì nhi u nhng có th c hành. i v i bà, m t ch cng không bi t, cái gì cng không hi u. Ch có lòng tin và tâm nguy n ni m Ph t c u vãng sinh Tây phng. Su t ngày ch bi t th m ni m m t câu Thánh hi u Nam mô A-dià Ph t. H ng ng i này s s m b c lên ài sen v C c L c, m t i thành t u không sao k xi t. ây là ng i m u m c tu hành ni m Ph t c a chúng ta.

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

69

4. Có hi u bi t không có th c hành Có nh ng ng i trình hi u bi t r t cao nhng không ch u th c hành. Tuy nhiên, h có s bi n tài vô ng i. Ba t ng kinh i n h t ng thu c làu, nhng l i không bao gi ch u ni m Ph t ho c chú tr ng hành trì th c ti n m t pháp môn. H ng ng i này hn 99% l t vào vòng luôn h i. T t c s n l c m t i c a h ch u ng công vô ích. i u này, ng i h c Ph t ni m Ph t ph i chín ch n xem xét l i! 5. n ch ng c a s tu hành Nhìn l i xa xa có th bi t c hi n nay, xem xét vi c ã qua có th bi t c i u s p t i. T xa n nay, có bi t bao nhiêu ví d v s thành công và th t b i xác minh cho s tu hành c a chúng ta. Nhng ng i thành công luôn v i s thành th t th c hành, nh t tâm ni m Ph t không c u ti ng tm l i d ng, ra s c tu hành không gián o n. Ng i th t b i luôn thích m màng vi n vông, c u hi u bi t nhng không ch u th c hành, tham c u ti ng tm l i d ng. Th y mù d n ám trò mù i vào ng tà mà không t bi t. Chúng ta c n ph i rút kinh nghi m xng máu, tha thi t h quy t tâm. i nay khéo em tâm l c d ng công b ng s tu hành c a chính mình. Dùng công phu th c hành, o n d t nghi p ác, t t o ph c lành. Thành th t ni m Ph t mong ph i xong vi c ni m t tr n quy t nh này. em vi c l n sinh t không có phng pháp gi i quy t t v n ki p n nay, trong m t i này dùng phng pháp ni m Ph t, nng nh vào s c c a Ph t m t i thành t u, gi i thoát n i kh sinh t luân h i. 6. C n ph i ích thân th c hành i s n Quang d y: "Ng i h c Ph t c n ph i ích thân th c hành. Ng i i nay ph n nhi u mu toan cho u mi ng c khoan khóai. Nói r ng n toàn ngon b ng l i tr ng r ng. Th t áng thng thay!". M i bu i t i khi i ng , hãy t h i l i mình: ngày nay chính mình th c hành c bao nhiêu? Khi tu hành xét l i mình ã s a i c bao nhiêu? Nh t nh ph i luôn

70

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

nh c nh l i mình. Ng i h c Ph t n u không ch u ích thân th c hành thì d u nói hay i n a cng ch u ng công! 7. Ni m Ph t t c là Gi i, nh, Tu

i s Liên Trì d y: "Nh ng i u trong i T ng kinh gi i thích ch ng qua ch là Gi i, nh, Tu mà thôi. Ni m Ph t t c là Gi i, nh, Tu , âu c n ph i tìm tòi vn t mà xem kh p i t ng kinh? Th i gian qua mau chóng, m ng s ng không b n lâu. Mong quí v tu t nh nghi p là vi c g p rút". i s Liên Trì v Cao Tng m t i, b i Ngài là ng i t ng tr i, là b c siêu nhân t n tâm a. Ngài khai th chúng ta th t rõ ràng r ng: "Chân th t có th th d ng và c l i ích, ch có pháp môn ni m Ph t mà thôi. Ngoài ra các pháp môn khác ch ng có th i này thành t u, th m chí l i nhân ây b phí th i gian. Trên ng hi m luân h i sinh t , mong c thân ng i, mong g p pháp môn T nh , c ch ng sánh v i vi c lên tr i còn khó hn nhi u!" 8. i pháp th d ng th i nay

Chúng ta n u th t s nghe l i ch d y t kim khNu c a c Ph t, có lòng tin và tâm nguy n c u vãng sinh C c L c phng Tây; n u có th nghe l i khai th t nh ng b c cao tng i c mà thành th t ni m Ph t, dùng m t môn thâm nh p, li n có th i này th d ng, t c l i ích th t s . N u lòng t th quá cao, ngã m n không ch u tuân theo, l i còn theo ý nghiên c u lung tung b a bãi, không ch u ni m Ph t c u sinh C c L c, có th nói h ng ng i này 100% là r ng tu ch; tuy t i không có pháp thành t u, không có cách gì gi i thoát. H u ng phí m t i tu hành l m l c, kh s . Th t áng thng thay! 9. L y ó làm gng ang lúc b n bè xung quanh có ng i tu hành i l c vào ng tà, th m chí có khi tNu h a nh p ma, cu i cùng không th c u vãn c. Chúng ta m t m t ng tình thng c m h . M t khác c n ph i l y ó làm gng rn tâm nên cNn th n và lo s . Th ng

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

71

quán chi u và xét tâm mình có b b nh nh h hay không? Nhân vì ng i khác ph m l i l m, r t có th là khuy t i m tr c m t chúng ta mà chúng ta ch ng hay bi t. N u t mình không bi t s a i l i l m, khó b o m ngày sau chúng ta không ri vào tr ng h p b nh ho n nh h . 10. Phép t c c a s tu hành Th y hi n ngh mu n b ng, th y không hi n mà bên trong t t nh. N u có th i qua s n au v vi c ch u kh n n c a ng i khác, áng làm t m gng rn nh c vi c tu hành c a chúng ta. Khéo xét l i chính mình, thành tâm sám h i s a l i, chúng ta m i có th ngày càng tr nên t t p. T ng ngày trên ng h c Ph t d n thêm ti n b . N u ch m t chi u v i k d ng dng, coi ng i khác không may g p kh n n mà không ch u tìm c u l i ni mình làm thành bài h c kinh nghi m, chúng ta ã không có m t chút l i ích th t s , l i không là v t h c Ph t chân chánh. 11. Bình th ng, th t thà c tính bình th ng, th t thà là khoa vàng, lu t ng c (lu t l không thay i) c a ng i h c Ph t chúng ta nên m t i n m gi . Ch có bình th ng m i có th chân chánh tu hành, ch có thành th t m i có th th t s c l i ích. T cho mình không ph i bình th ng nên m t s m kh i c ng cao ngã m n. Tâm v i Ph t ngn cách, nên cách o ngày càng xa không th thành t u. T cho mình là b c cao minh, m t mai t mình không ch u thành th t ni m Ph t, l i tham v ng vi n vông thì không có pháp chân th t c l i ích c a vi c h c Ph t. Xin khuyên m i v h c Ph t em m y ch "bình th ng, th t thà" ghi nh trong tâm. Luôn em ra ki m nghi m chính mình, xem l i nói và hành ng có bình th ng hay không? Xét vi c làm c a mình có thành th t hay không? Xin khuyên m i ng i h c Ph t em b n ch "bình thòng, th t thà" tôn làm khuôn m u, ích thân th c hành n ch t m i thôi. Ch mong chân chánh t c m c tiêu i nay vãng sinh Tây Phng gi i thoát sinh t .

72

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Chng XIX LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1. Ph t pháp chú tr ng th c hành H c Ph t c bao nhiêu nm, n u n chay v n không c, không ch u ni m Ph t ti ng nào, nh th b n t cho mình là ã h c xong? C n ph i c m sâu và h th n x u h m i ph i. Dù b n hi n t i có th t ng thu c làu ba t ng kinh i n a, d u b n hi n t i có kh nng di n thuy t o lý huy n di u sâu xa i n a, thì cng thua xa bà già không bi t m t ch nhng tâm thành th t n chay ni m Ph t. B i vì Ph t pháp và phng pháp giáo d c chú tr ng th c hành. Nói mà không làm, có kh nng nói mà không có kh nng làm thì không th n c ch t t p. Có th làm mà không th nói, cái gì cng ch ng bi t nhng thu ho ch c l i ích thì có ng i gì? 2. n th t b ng v i t i gi t h i Kinh Lng Nghiêm nói: "n th t v i gi t h i ng t i". B n su t ngày n th t li n b ng v i m t ngày sát sinh. M i ngày t sáng n t i t o nghi p và t o gi i sát sinh. H c Ph t nh th làm sao thành t u? 3. Ng i n th t o n d t h t gi ng tình thng Kinh Ni t-bàn d y r ng: "Phàm k n th t là ã o n d t h t gi ng tình thng". H c Ph t chân chánh là h c t p tình thng yêu c a c Ph t. B n su t ngày n th t, h t gi ng tình thng c a Ph t tánh ã o n d t, làm sao b n có tình thng, làm sao b n h c Ph t c thành t u? 4. n th t c u công c ch ng thành t u

Kinh Lng Nghiêm d y: "K n th t c u công c ch ng thành t u". B n su t ngày n th t là su t ngày t o nghi p gi t h i, t t c công c tu hành u tán m t h t. Làm sao thành t u o nghi p cho chính mình?

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

73

5. Ch ng bi t t t x u Kinh i T p vi t: "Th i m t pháp, c c ng i tu hành hi m th y m t ng i c o, ch có nng pháp môn ni m Ph t c qua bi n sinh t ". Th i m t pháp n u b i pháp môn ni m Ph t thì không có b t c pháp môn nào có th gi i thoát c sinh t . B n ch ng bi t c t t x u, ch ng bi t mình là phàm phu ngã m n, trí tu m t i, ch ng sâu, ph c m ng, nghi p dày. Không ch u cn c vào l i d y c a c Ph t, thành th t tu hành nng nh s c Ph t c u giúp. Pháp môn ni m Ph t không th ngh bàn. L i theo ý riêng tu hành các pháp môn khác thì không có cách gì t c l i ích và th d ng chân th t, l i không th gi i thoát kh au sinh t trong i này! 6. Tu pháp ni m Ph t là v ng vàng nh t Thi n s Bách Tr ng nói r ng: "Tu hành, dùng pháp môn ni m Ph t là v ng vàng nh t". ây là m t trong 20 i u phép t c. Thi n s Bách Tr ng là b c cao c trong Thi n Tông, vì d y d t mà xu t ra. Pháp ni m Ph t là con ng tu hành r t an n, vì ni m Ph t c nng vào s c i t i bi c a Ph t Adi- à và s c Ngài nhi p th . ây là con ng tu hành thành công tuy t i có b o ch ng. Tham thi n, h c giáo và các pháp môn khác ch nng t a vào s c mình. Chúng sinh th i m t pháp cn c ngu n và y u u i, nghi p ch ng sâu n ng, không nng s c b n nguy n c a Ph t làm sao mà hành cho thông! 7. Tham thi n ch ng ph i vi c d Không nh ng ch riêng Thi n s Bách Tr ng mà trong l ch s có bi t bao nhiêu Thi n s u khuyên ng i ni m Ph t c u sinh C c L c. n c nh ng b c cao c c a tông T nh nh i s Liên Trì, i s Tri t Ng ã t ng trên h i tham thi n h th công phu. Nhân vì tham thi n ch nng s c mình, mu n c thành t u không ph i d dàng. Ch v T s t mình dò d m su t m y mi nm, u th m bi t c nng vào s c mình c n c t, nguy hi m và không có cách gì thành công. Vì th , sau cùng

74

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

u quay v v i pháp môn T nh , thành th t ni m Ph t c u sinh v th gi i C c L c. Dùng m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t hành trì tr n i, t l i và l i tha cng ch m t câu Nam mô A-di- à Ph t. 8. Hãy nhanh quay v ni m Ph t Quá trình l ch s là m t t m gng. Bao nhiêu thí d v s tu hành c a ch v c c u c nh giác chúng ta. Hi n t i, ng i tri th c v h c v n r t thích tham thi n và nghiên c u giáo lý, l i coi r vi c ni m Ph t, xem ni m Ph t là c n c t, là pháp môn c a k nam n ngu si. Xin nh ng ng i này hãy t h i l i lng tâm. Trí tu c a quý v có sánh c Thi n s Bách Tr ng, i s Liên Trì, Tri t Ng hay không? S tu hành tinh t n c a quý v có v t tr i nh ch v c c hay không? Ch v c c v i ngh l c và trí tu hn ng i, ã tiêu phí tâm huy t hn m y mi nm u không có cách gì trong tham thi n t c thành t u. Quý v t cho mình là h ng ng i gì, còn l n ti ng không th n thùng, ch mu n tham thi n không nguy n ni m Ph t? Có th nói rõ v i quý v , t t c s n l c u phí t n tâm huy t mà thôi, tuy t không có cách gì thành công c. Hãy nhanh quay v ni m Ph t i, ch nên coi th ng vi c này. R t mong! R t mong! 9. Nghi p ch ng Chúng ta bi t rõ danh l i nh dao hai l i th ng h i ng i, nhng chúng ta v n chen nhau dành l y. Bi t rõ tình ái cu i cùng s làm con ng i au kh nhng v n d n chìm sâu vào trong y. Chúng ta ã bi t c n ph i s a i thói quen x u nhng v n ph m nh ng sai l m này n sai l m khác, v n nhi u l n ph m gi i. ã bi t c n ph i tinh t n ni m Ph t nhng v n dây da, l i bi ng không ni m. ã bi t c n ph i phát nguy n sinh v cõi Ph t nhng v n tham luy n Ta-bà... Nh ng t h i này vì là nghi p ch ng chúng ta quá sâu n ng. Vì nghi p ch ng sâu n ng nên chúng ta ti p t c chìm m không th thoát kh i luân h i. Vì th , c n ph i h c n lúc không còn nghi p ch ng, có c u gì u c thu n

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

75

l i, không có nguy n thì không thành công. Nghi p ch ng không tiêu thì tr ng i ua nhau n làm khó khn muôn v n. 10. N l c tiêu tr nghi p ch ng ã bi t mình là phàm phu th p kém, nghi p ch ng sâu n ng, ph i nên t trong tâm sinh h th n thành th t sám h i. Trong sinh ho t th ng ngày ph i luôn quán chi u l i chính mình và khiêm nh ng xét l i thân tâm, trên s tu t p ph i nh m vào s tiêu tr nghi p ch ng ra s c th c hành. 11. Phng pháp tiêu tr nghi p ch ng Ngh mu n tiêu tr nghi p ch ng ph i c n n i công và ngo i công song hành, h nh chánh và h nh ph g m tu. N i công là h nh chánh, ó là ni m Ph t l Ph t. Ni m Ph t trong sinh ho t ph i luôn nh th m ni m m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t. Dùng nh t ni m v n c h ng danh chí tôn vô th ng trung hòa t t c v ng ni m và thói x u tham, sân, si t vô th y ki p n nay. Nh ng nghi p ch ng n ng n này s dung hòa vào m t câu thánh hi u Nam mô A-di- à Ph t, và c c Ph t Adi- à i t i bi và t t c ch Ph t trong m i phng h ni m, che ch và bao b c, giúp tiêu tr nghi p ch ng c a chính mình. L y Ph t chính là kính l ch Ph t sám h i nghi p ch ng c a chúng ta. M i ngày l 88 v Ph t ho c chuyên l y Ph t A-di- à sám h i. Trong quá trình l l y, ba nghi p thân, khNu, ý thanh t nh nng vào s c b n th nguy n c a ch Ph t, dùng s c m nh sám h i di t tr t i l i và tiêu tr nghi p ch ng. Ngo i công là h nh ph có th giúp thành t u o nghi p c a chúng ta. Ngo i công chính là n chay và phóng sinh. Chúng ta trong sinh ho t hàng ngày không nên làm i u ác, nh ph i tu nghi p lành. Vi c c c ác chính là n th t và gi t h i. Vì th , mu n d t i u ác tr c h t ph i n chay. Vi c thi n l n nh t là chu c m ng phóng sinh. Vì th , mu n tu i u thi n, tr c ph i lo chu c m ng phóng sinh. n chay và phóng sinh là hai bài t p quan tr ng nh t c a ng i tu Ph t

76

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

N u nh có th n i công và ngo i công cùng tu, thì dùng n i công ni m Ph t, l y Ph t làm chính; l y h nh n chay và phóng sinh làm ph . C n ph i h t lòng chí kính n l c tinh t n thì s thành t u nhanh chóng. Chng XX LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Then ch t thành công c a s tu hành Vì chúng ta là phàm phu, mang l y vô minh và nghi p ch ng t vô th y ki p n nay. Vì th , trong s tu hành, m i ng i u có i m m ám mà chúng ta không có cách gì t bi t. Nh ng i m che m này r t có th làm tr ng i n thành qu tu hành c a chúng ta. V n chính ây là có hay không m t v thi n tri th c sáng m t, xem th y rõ ràng và ch cho nh ng i m che m này. i u quan tr ng là m i ng i chúng ta có th khiêm nh ng và h th n cung kính lãnh th s ch d y c a thi n tri th c hay không? Ti n t i là xét l i l i l m, th t thà g t b nh ng i m che m ni t tâm. ây là hai then ch t vô cùng quan tr ng cho s thành công trong vi c tu hành. 2. G p thi n tri th c là nhân duyên l n Kinh Pháp Hoa nói r ng: "G p thi n tri th c là nhân duyên l n, nh s d n d t c a thi n tri th c c th y Ph t". Chúng ta vì nghi p ch ng sâu n ng nên sinh vào th i i m t pháp này. Ph t pháp ã quá suy vi, tà s nói Pháp vô s nh cát sông H ng, ng i h c pháp tà không k xi t. N u trong nhân duyên ngàn nm khó g p này, chúng ta c g p c m t v thi n tri th c chân th t. M i ng i trong chúng ta ph i nên h t lòng th ph ng và d c tâm h trì. Khiêm t n th giáo và nên quý ti c nhân duyên khó g p này kh i cô ph c h i ngàn nm khó g p

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

77

3. Chuy n mê thành ng G p c thi n tri th c là có nhân duyên l n, chúng ta m i có d p chuy n mê thành ng , c i tà v chánh, g n c thành trong. Trên ng tu hành h ng v m c ích gi i thoát r t ráo và thành th t. áng ti c là chúng sinh ph c m ng, ph n nhi u xem n không bi t âu là thi n tri th c, b i chúng sinh nghi p ch ng n ng. Ng i có th bi t c ch c ch n âu là v thi n tri th c thì l i quá ít. Không áng thng sao! 4. M t mù d n ng i mù M i ng i tu hành u cho r ng mình ã g p c i thi n tri th c, song hi n nay là th i m t pháp, tà s thuy t pháp nh cá qua sông. Chúng ta có b nghi p ch ng che l p hay sao? Nên ph i i theo b n th y mù d n trò mù? Ho c gi , theo u i t m m n Ph t pháp làm h nh tà mà danh d , v vét c a c i ? ây là m t v n r t nghiêm tr ng mà m i ng i h c Ph t nh t nh ph i khéo léo ki m nghi m l i mình. Mu n gi i thoát sinh t không ph i vi c d dàng. N u g p ph i ng i mù ch d n không úng ng, th m chí là ng i ác c ý d y b n i sai ng. Ngày nay, t t c s n l c c a chúng ta u em ra sông, nhân vì i theo tà ma sau s là con cháu nhà ma, i sau s a a ng c th kh không k h n. Ng i h c Ph t không th không th n tr ng. 5. Phng pháp phân bi t thi n tri th c T mình phân bi t úng hay không i v i thi n tri th c, có th chú ý n m y i m sau ây c a thi n tri th c: M t thành th t ni m Ph t: N u chúng ta mu n i này gi i thoát sinh t mà b pháp môn ni m Ph t thì không có b t k pháp môn nào thành công. Thi n tri th c th m bi t rõ chúng sinh th i m t pháp ph c m ng nghi p dày. T mình ph i nh t nh chuyên tu T nh , thâm nh p m t môn tuy t i không xen l n, còn khuyên kh p t t c thành th t ni m Nam mô A-di- à Ph t.

78

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Hai, l y gi i làm th y: Thi n tri th c gi i lu t ã r t nghiêm, s ng tu hành âu âu cng l y gi i lu t c a Ph t làm phép t c. R ng khuyên t t c m i ng i nghiêm gi gi i lu t. Tùy th i tùy ch xét l i chính mình, tu s a ngay th ng chính mình. Ba, gi n d , ch t phác, bình th ng, th t thà: Thi n tri th c cNn th n tuân theo l i Ph t d y. Khuyên làm vi c ch u khó, bi t ti t ki m, ti c ph c c. Trong sinh ho t có th t nh thì t nh, tuy t i không lãng phí. Không qu n là n m c hay i ng, t t c c ch nói nng u ch t phác, trong s ch, bình th ng, thành th t. L y thân làm phép t c, em Ph t pháp chân chánh th c hành ngay trong i s ng. B n, không c u danh l i: Thi n tri th c ph i vì l i mình l i ng i, tùy duyên hóa chúng sinh. Ch là mu n cho chúng sinh th t s thu c l i ích c a Ph t pháp, lìa kh c vui, tuy t ch ng tham danh c u l i. Nh t quy t không m n vi c trong Ph t pháp bòn rút vàng b c, mang l y h danh. Nm, chú tr ng th c hành: Thi n tri th c bi t rõ nói suông v n l i ch ng b ng hành m t ch . Mu n c l i ích c a s h c Ph t, nh t nh c n ph i ích thân th c hành. Nhân ây, i v i m i ng i c bi t nh n m nh vi c tu hành, trong tính ch t tr ng y u c a s th c hành. 6. Ngh cho k , xem cho rõ N u chúng ta g p ph i ng i tu hành t t c các pháp môn, nhng tuy t i không ni m Ph t c u vãng sinh C c L c; n u chúng ta g p ng i không tuân th gi i lu t, âu cng tùy ti n và thích h p, cng có khi g p ng i s ng quá m c xa x hoang phí vô ; chúng ta còn g p h ng ng i b n r n bôn ba truy c u danh l i; ôi khi chúng ta còn g p h ng ng i nói m t àng, làm m t n o, ch tr ng lý lu n h c v n, xem th ng vi c tu hành th c t ... T t c nh ng ng i y, chúng ta c n ph i khéo léo t t nh l i rõ ràng, xem chính mình i úng ng hay không? Ph i nhanh

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

79

chóng xa lìa b n h t mình kh i dính sâu vào l i l m, v sau có h i h n cng không k p. 7. B c tranh v thi n tri th c p nh t

Ng i tu luôn gi m c bình th ng thì o c càng cao, gi tâm thành th t thì trí tu nhi m m u. Ng i i r t thích thanh cao nhi m m u, nhng không bi t ch t t nh c a thanh cao m u nhi m chính là ch r t bình th ng thành th t. Nhân vì tâm bình th ng không qu n là giàu sang hay nghèo hèn u có th th trì. Tâm thành th t không h n ni có hi u bi t cao hay th p, không phân bi t h ng cn c t t hay x u, n u thành th t u có th em n l i ích. Ng i tu hành s d làm thi n tri th c chính là dùng c tính bình th ng và thành th t d n ng, chân th t làm l i ích cho t t c chúng sinh. Nh ây có th bi t "bình th ng, thành th t" chính là b c tranh v thi n tri th c p nh t. 8. Nên làm ng i m t sáng Thi n tri th c chân th t không bao gi cho r ng mình là thi n tri th c. Không ph i ng i m t sáng không th th y bi t i u thi n này, còn ác tri th c không bao gi cho h là ác. Ch ng ph i ng i m t sáng không bao gi phân bi t c i u ác này ni h . Chúng ta tu hành c n ph i làm ng i m t sáng, th y rõ và l a ch n thi n tri th c ph ng s và g n gi. Không nên v va v vNn, ngây ngô d i d t, tu h c lo n x nh m t t ong, b phí m t c m t i, l i còn l m vào a ng c là i u r t không nên. Chng XXI LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.Vi c i ác tr n gian

Trên i có m t vi c c c ác mà t t c ng i u hay ph m ph i. Nh ng vi c c c ác này ng i i u cho là th ng, không l y gì là sai trái. Vi c c c ác này chính là n th t. Th t v y, n th t là m t vi c c c ác t o ra th gi i này vô s th m h a không may

80

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

nh b nh ung th khó ch a, còn t o ra vô s ng i cô c không v không con, gia ình ly tán, nhà c a tan nát. Kinh Lng Nghiêm ã nói: "n th t b ng t i v i gi t h i". n th t là gi t h i. M t ngày n th t là m t ngày ph m t i gi t h i. ã ph m t i gi t h i t s nh n l y qu gi t h i r t kh au. ây là o lý nhân qu không sai l ch m t ly. Nên nói r ng vi c c c ác và i u b t h nh trên th gian chính là n th t và gi t h i m ng s ng. 2. Vi c thi n l n nh t trên i

Trên i có m t vi c thi n l n nh t mà t t c ng i i u có th th c hành c. Nhng vi c i thi n này l i b ng i i h y báng, khinh chê, ngn c n và phê bình, l i còn khinh b và coi th ng n a. Vi c i thi n nh t này chính là phóng sinh. Phóng sinh chính là vi c thi n l n nh t ng i i thoát kh i n n binh ao và gi t chóc tri n miên. Ng i th c hành h nh này thành t u c nguy n v ng kh e m nh, s ng lâu, gia ình oàn t , giàu sang và an l c. Kinh D c S nói r ng: "C u giúp m ng s ng chúng sinh b nh n ng c tiêu tr , gi i thoát c tai n n"... "Tu ph c phóng sinh qua c kh ách, không g p tai n n". Phóng sinh là vi c làm c u l y m ng s ng chúng sinh, b i m ng s ng chúng sinh là quý báu nh t. Vì th , công c phóng sinh r t l n, các vi c thi n khác không th so sánh c. ã gieo tr ng công c phóng sinh s c loài v t c m n ân c, Long Thiên h trì, ch Ph t hoan h và s t c ph c báu l n cho b n thân. ây là o lý nhân qu báo ng không sai l ch. Nên nói r ng: vi c thi n và ph c báo l n nh t trên th gian chính là chu c m ng phóng sinh v y. 3. H t s c vô lý Vi c áng ti c chính là ng i i ch chú ý ch o n d t vi c ác nh mà không chú tr ng o n vi c c c ác. Nguy n s s a i bao nhiêu thói h x u nhng khi nghe nói n n chay và không gi t h i, h không b c hai thói quen x u ác này. Còn m t h ng ng i ch chú ý làm vi c thi n nh nhng không nguy n làm nh ng vi c thi n l n. H nguy n làm t t c nh ng vi c thi n

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

81

nhng khi nghe nói n chu c m ng và phóng sinh, l i ng i lo tr c sau cha mu n làm. Chúng sinh th i k m t pháp ngu si không trí tu , quá s c vô lý, th t áng thng. Không còn gì vô lý hn n a vi c làm c a h ! 4. c không b ng m t Ví nh có thùng n c r ch y (tu hành còn h u l u) chúng ta nh t nh ph i nhanh chóng bít l i ch th ng (gi gi i, s a l i) là vi c làm c p bách. ng nhiên bít l i ch th ng là vi c làm nghiêm tr ng và c p bách (n chay, không gi t h i). N u b i ch th ng l n nh t không bít l i, i tìm nh ng l th ng nh bít, thì thùng n c s không còn toàn v n, n c ã r ch y h t r i! H ng ng i này nh t nh tu hành thì nhi u nhng k t qu không c bao nhiêu, ch c không bù y ch m t. H s vnh vi n không có ngày thành công. 5. L a ch n Ví nh mu n thêm n c y vào m t b n ch a n c (tích ly công c), chúng ta nh t nh c n em ng d n thêm n c vào b n ch a (b thí, làm vi c thi n). Lo i ng d n n c có r t nhi u, chúng ta ph i nhanh chóng l y ng d n t t p, v a v n nh t (chu c m ng, phóng sinh). Cách làm này c hi u qu rõ ràng. . N u b i ng t t không dùng, l i theo ý làm càn dùng ng nh h p c r mà mu n cho n c vào y b n ch a thì vi c ã khó l i càng khó thêm. 6. Hai i u ki n quan tr ng Vi c tu hành c a chúng ta cng gi ng nh cách ch a và gi n c trong thùng v y. Vi c n l c trì gi i chính là bít l i nh ng ch r ch y phòng ng a công c tán m t mà chúng ta r t kh s tích ch a c. Gi gi i, gi i không sát sinh c chú tr ng hàng u. Không qu n là Ng gi i, gi i Sa-di, gi i T-kheo hay gi i B -tát, gi i tr ng th nh t là không sát sinh. Vì th , mu n trì gi i tr c tiên nên n chay và phóng sinh làm g p. Chúng ta n

82

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

l c tu hành nghi p thi n cng nh ra s c thêm n c vào thùng. ó là tích ly v n li ng, ph c c cho nhi u. H nh thi n tr c h t là phóng sinh, b i phóng sinh chính là hành ng c u thoát sinh m ng chúng sinh, duyên lành r t sâu, ph c c r t l n, trong m i i u thi n thì i u th nh t là không sát sinh. Suy cho r ng ra ó chính là phóng sinh. Có th bi t c công c phóng sinh r t l n. Do v y, làm vi c thi n nên dùng chu c m ng phóng sinh làm tr c. 7. Phóng sinh t c tr t do cho ch Ph t v lai i s Ng u Ích trong "Linh Phong Tông Lu n", i v i vi c phóng sinh phân tích rõ ràng: "Sát sinh t c gi t ch t t tâm c a ch Ph t v lai. Ng c l i, phóng sinh là tr t do cho ch Ph t v lai. N u tr t do cho ch Ph t v lai t c là Chân Ni m Ph t Tammu i. Tu pháp Ni m Ph t Tam-mu i này t c là th ng chuy n kinh Pháp Hoa ngàn v n c b ". 8. Phóng sinh và n c T bi Tam-mu i i s Ng u Ích d y: "Mu n c tâm ng i ch ng tâm Ph t, chuy n ki p ô tr c thành T nh , không có phng pháp nào hn phng pháp phóng sinh. M t pháp phóng sinh c m r ng lâu dài nh m t bát n c không c u c xe c i cháy. Gi s m i ng i m t bát, m t bát r i l i thêm m t bát n a. Nhi u bát n c, xe c i cháy ph i c d p t t. Ngày nay, s gi t h i xoay v n t i t p, nên cùng ng ph n nghi p ác chiêu c m. Ch ng ph i n c t bi Tam-mu i làm sao d dàng d p t t c!" 9. o lý phóng sinh r t sâu

o lý phóng sinh r t sâu xa. Ngu si, th p kém nh chúng ta ch có th theo l i d y mà vâng làm, còn không th lãnh h i m t ph n nh c a chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là tr t do cho t tâm ch Ph t v lai. Phóng sinh là chân ni m Ph t Tammu i, là th ng chuy n kinh Pháp Hoa ngàn v n c b . Phóng sinh là n c t bi Tam-mu i. H ng này i v i phóng sinh có s

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

83

hi u bi t và th nh n sâu s c. Ch có nh ng v i s Ng u Ích là b c cao c có h nh tu trì thâm sâu và trí tu siêu vi t m i có th có ch lãnh h i. 10. Không gi t h i, phóng sinh; vi c n gi n, lý l i sâu i s n Quang th ng nói: "Vi c không gi t h i và phóng sinh c n mà d th y. Lý c a vi c không gi t h i và phóng sinh sâu l i khó bi t". Chúng ta không t n ch lý và s viên dung y nh ch v T s, nhng ch c n chúng ta có th ích thân th c hành, thành th t phóng sinh là c. Trên vi c làm chân chánh, th c hành công phu, công c vô h n có th t c. áng s nh t chính là t mình không bi t gì c , ch bi t phê bình h y báng. Không nh ng t mình không mu n phóng sinh, l i dùng th trí bi n thông (trí lu loát c a th gian) và các th tà ki n làm c n tr ng i khác phóng sinh. H ng ng i này vô tình gi t ch t vô s vô biên sinh m ng, tng lai hình ph t tàn kh c trong a ng c tuy t i không sao tránh kh i. 11. Ph t pháp là môn giáo d c giác ng Ph t pháp là m t môn giáo d c v s giác ng . Giác ng c t i ác l n nh t tr n gian chính là n th t và gi t h i. Khi ã giác ng nh v y, chúng ta ph i nhanh chóng s a i l i l m, li n trì gi i và n chay. Bi t c vi c thi n l n nh t trên th gian chính là chu c m ng phóng sinh, chúng ta ph i ích thân th c hành và x ng r ng ra, mong m i ng i th c hành. Còn bi t thêm r ng chính tr c ây i v i vi c n chay và phóng sinh có nhi u lúc phê bình vì hi u sai, nay ph i c p t c sám h i và s a sai, th không bao gi tái ph m. ây chính là ng i có s giác ng , m i x ng áng là t chân chánh c a Ph t

84

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

Chng XXII LIÊN TRÌ C NH SÁCH 1.M t câu danh hi u Ph t Trong Ph t giáo, pháp tu n gi n nh t chính là m t câu Nam mô A-di- à Ph t. Pháp tu sâu xa nh t cng là m t câu Nam mô A-di- à Ph t. R t n gi n ch dành cho h ng ng i buôn bán nh , ng i bình dân, k tôi t . Quá sâu xa thì trên n B -tát ng giác cng không th hi u h t. M t câu Nam mô A-di- à Ph t cng r t n gi n, r t sâu xa, t t cùng viên mãn nhng thu n th c, h t s c bình th ng nhng huy n di u, d hành trì nhng cng khó gi i thích. M t câu Nam mô A-di- à Ph t là m c ích ch y u mà Ph t th hi n ni cõi i ô tr c này cng là i pháp vô th ng thông su t b n nguy n c a c Ph t. ó cng là tinh hoa chí t t c a ba t ng giáo i n. M t câu Nam mô A-di- à Ph t v t lên t t c pháp Giáo, Thi n, M t và Lu t h c, nhi p h t t t c pháp môn. Do ó i s n Quang b o: "Chúng sinh trong chín cõi lìa phng pháp ni m Ph t trên s không th thành Ph t, m i phng ch Ph t x b phng pháp ni m Ph t d i không th kh p chúng sinh". 2. i si cu ng

ã bi t pháp môn T nh r t thù th ng l i khó g p, n u b n là ng i ch n ch trông tr c dòm sau, n ch này tham thi n, n ch kia nghiên c u giáo lý mà không ch u thành th t tin nh n, không ch u an tâm nng t a vào m t câu Nam mô A-di- à Ph t là i si cu ng. Si là ngu si ch ng bi t tr c m t. M t k t qu thù th ng mà Ph t A-di- à ã tr i qua nhi u ki p t duy và kh h nh, khó thành t mà nay ã thành t, ó chính là m t câu thánh hi u này, là th nguy n sinh c a Ph t A-di- à, là vua trong các c Ph t, là pháp b o nhi m m u mà m i phng ch Ph t cùng tán thán, ngàn kinh v n lu n u tuyên dng. Cu ng là r d i không bi t chính mình là phàm phu th p kém, nghi p ch ng n ng n , m chìm trong bùn l y ng d c không có cách nào ra kh i. Còn t cho là hay, d i nói nng t l c m i có th gi i

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

85

thoát. Không ch u nng tha l c, không ch u tin pháp môn T nh . 3. Quy nh th i khóa

Ng i h c Ph t, t khi Quy y Tam B o tr v sau, nh t nh ph i quy y th i khóa tu t p. B t u c n c u t mình m i ngày th c hành l y Ph t và ni m Ph t. S m c tu hành nhi u hay ít có th cn c vào tình hu ng th i gian c a mình mà s p x p. M i ngày c theo th i khóa u n l y ó làm nh k lâu dài cho i tu c a mình. M t th i gian sau, d n d n tng thêm ph n l ng s m c tu hành, khi n cho o nghi p c a mình ngày càng ti n b . Cách quy nh th i khóa này m i có th th t s c l i ích trong Ph t pháp. n u không thì quy y u ng ghi tên suông; gi ng nh h c sinh n tr ng ghi tên báo danh l i ch ng lên l p h c, thì làm sao có th t n ch t t p c a vi c h c Ph t! 4. Ng ng và di t tham, sân, si Ngoài th i khóa tu hành l Ph t, l y Ph t m i ngày, ng i h c Ph t ph i chú tr ng vào vi c s a i thói quen x u ni thân, khNu, ý c a mình. S a i thói quen x u chính là ng ng l i và di t tham, sân, si. Cu c s ng sinh ho t h ng ngày ph i ki m th o m i l i nói và t ng c ch c a b n thân. Nh t c nh t ng quán chi u xét l i chính mình, t ng b c v ng ch c c g ng em thói quen x u s a i ngay. 5. Không gi t h i, nên n chay Trong kinh Lng Nghiêm, Ph t d y: "n th t ng t i v i gi t h i". Ph n l n chúng ta u có thói quen n th t. M i ngày n th t, chúng ta ã vô tình gián ti p t o nhi u vi c sát h i sinh m ng. i v i chúng sinh, chúng ta ã t o ra s oán thù sâu nh bi n. M i ngày t o vô s , vô biên t i l i v sau nhân qu báo ng s n, khi ó n máu gi t h i ph i n tr sòng ph ng. Cho nên, làm ng i trên cõi i này, luôn g p nhi u b t h nh th m thng. Vì th , s a i thói quen x u nên ph i t vi c x u ác s a i

86

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

tr c, c g ng n chay và phóng sinh. Ng i có cn duyên l n, ã bi t n th t và gi t h i là t i c c ác, li n ph i d t b hoàn toàn thói quen n th t và hoàn toàn n chay. Ng i cn duyên cha thu n th c nên phát tâm n chay bu i sáng ho c n vào ngày mùng m t ngày r m, d n lên n sáu ngày ho c m i ngày, r i n chay trong m t tháng d n gi m i s l n và ph n l ng n th t v sau, mình cng v i t t c m i ng i hoàn toàn n chay c. 6. n th t là thói quen r t x u n th t và gi t h i là th m k ch r t au thng trên th gian này. Nhng vi c này ng i i cho ó là th ng không có gì sai trái c . Ngoài ra, không bi t t t c nh ng m i h n thù không bao gi d t trên th gian a n nh ng tr n b nh d ch t n cùng nh ng tr n ao binh ng i m t nhà tan, v con ly tán u t ni vi c gi t h i n th t nhau mà a n. Không làm sao c vì chúng sinh nghi p ch ng sâu n ng, vô minh che y, không hi u bi t gì. T mình ch u a l c, không có thu c c u ch a. Ch ng bi t làm sao c, ch mong m i ng i h c Ph t u có th giác ng n th t và gi t h i chúng sinh là t i c c ác. Nhanh chóng d t b thói quen x u n th t và gi t h i. Phát tâm n chay và phóng sinh gi i thoát kh i qu báo kh au s p t i cho chúng sinh và c nhân lo i. 7. Hoàn t t vào m t l n này Ng i có th s a i thói quen n th t tr l i n chay nhng h không làm. C n ph i bi t không nh ng i này chúng ta ã n th t bao nhiêu nm, hu ng gì t nhi u i, nhi u ki p n nay thì nghi p gi t h i n th t c a chúng ta làm sao k xi t! Thói quen x u ác này s m ã thâm cn c ni thân tâm chúng ta. Vì th , khi nghe nói n n chay, luôn có r t nhi u ng i phê bình và t nghi v n. Có r t nhi u ng i không có cách gì ti p nh n và th c hành. ây là tình hu ng t t nhiên. Có th em thói quen x u ác t ngàn nm n nay làm xong trong m t l n này. i nay

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

87

d t h n, nguy n v sau không tái ph m l i thói x u n th t và gi t h i, là b c thành t u r t l n c a ng i h c Ph t 8. Phóng sinh n l i n gi t h i t tr c

R t nhi u ng i cho r ng ch c n n chay là , c n gì l i ph i phóng sinh. ây là quan ni m quá sai l m. Gi ng nh m t b n ánh b c thi u n , nay b ánh b c, món n ánh b c t tr c l i có th không n tr l i ! B ánh b c l i ch là không thi u thêm món n m i mà thôi. Cng gi ng nh v y, không sát h i và n chay ch là không t o thêm nghi p mà thôi, ch món n sát h i t tr c do chúng ta n th t và gi t h i v n còn thi u l i. Y theo lu t nhân qu báo ng v n ph i tr báo. Phng pháp tr l i n gi t h i t t nh t chính là phóng sinh. Ch ng và tích c c c u chu c m ng chúng sinh là n tr l i món n gi t h i t tr c. 9. n th t là h u l u R t nhi u ng i có tu h nh phóng sinh nhng cng v n không b thói quen n th t, ki u này cng không có tác d ng gì. Cng gi ng nh b n ánh b c m t ph n lo tr món n ánh b c c, m t ph n không ch u b b n ch t ánh b c, th p hèn, nên v n ti p t c thi u nh ng món n m i. Cách này có tác d ng gì? Chúng ta phóng sinh là tr món n gi t h i t tr c, tiêu tr nghi p sát và tích ly công c. B n l i n th t và gi t h i t o ra món n sinh m ng, công c c a b n tích ly c u tán m t. Nh v y thì có ý ngha gì? 10. Hai vi c cùng ti n hành Trong t t c vi c thi n, phóng sinh là vi c thi n có công c l n nh t. B i phóng sinh là vi c làm c u m ng s ng, vì th công c r t l n, nh ng vi c thi n khác không th so sánh. Trong t t c các t i, n th t và gi t h i là t i l n nh t. Vì n th t và sát sinh là ã k t m i thù oán sâu nh bi n, qu báo v sau ph i g p nhau tr l i r t là th m kh c. Ngày gi qua mau, m ng s ng không c lâu dài, ng i h c Ph t nên ch g p rút và c n thi t h

88

LIÊN TRÌ C NH SÁCH

th công phu. Ph i nhanh chóng tu hai h nh thi n l n nh t là n chay và phóng sinh, n l c th c hành m i là chính áng. B ng không thì b n r n m t i làm sao bù l i c t i l i l n, cu i i cng không c l i ích là bao nhiêu! 11. n th t là i ác

Riêng b n, m i ngày u b thí làm vi c thi n, làm c nhi u vi c thi n li n có nhi u công c. B n c n ph i bi t m i ngày n th t gi t h i là làm vi c c c ác. T t c công c tích ly c u bù l i h t. Vì th , khi s a i thói quen x u và l i l m, tr c h t ph i t ni n chay phóng sinh mà làm tr c. 12. Phóng sinh là vi c thi n l n Nh ng vi c thi n trên i có hàng ngàn th , nhng có vi c ph i c n th i gian và nhân duyên m i có c h i làm. Chúng ta không th v i t t c m i vi c u quan tâm và làm h t c. Nhng có m t vi c thi n công c r t l n mà không h n cu c th i gian và a i m ho c ti n nhi u hay ít, ch c n b n phát tâm thì tùy th i gian nào ó b n có th làm c thì nên làm. Vi c làm này ch Ph t r t hoan h , Long Thiên h t s c h trì. ó chính là h nh phóng sinh. Phóng sinh y công c không th ngh bàn, là chánh h nh ni m Ph t, cng là h nh p nh t c a ng i h c Ph t. Chúng ta b ti n mua chu c m ng sinh v t phóng sinh là chúng ta ã b thí ti n tài, c u sinh m ng chúng sinh trong kh n n nguy c p và lo s là chúng ta b thí s vô úy. Vì sinh m ng chúng sinh Quy y và ni m Ph t cho chúng là b thí pháp. Trong h nh phóng sinh g m b thí tài, b thí pháp, b thí vô úy u y , nên công c phóng sinh là trên h t. ---o0o---

Information

Microsoft Word - LienTriCanhSach

88 pages

Report File (DMCA)

Our content is added by our users. We aim to remove reported files within 1 working day. Please use this link to notify us:

Report this file as copyright or inappropriate

92979


Notice: fwrite(): send of 216 bytes failed with errno=104 Connection reset by peer in /home/readbag.com/web/sphinxapi.php on line 531